Ա. ԳԻՐՔ ՄՆԱՑՈՐԴԱՑ

Ա. ԳԻՐՔ ՄՆԱՑՈՐԴԱՑ

ԱԴԱՄԷՆ ԱԲՐԱՀԱՄ

(Ծննդ. 5։1-32, 10։1-32, 11։10-26)

1 Ադամ, Սէթ, Ենովս, Կայնան, Մաղաղիէլ, Յարեդ, Ենովք, Մաթուսաղա, Ղամէք, Նոյ, Սէմ, Քամ ու Յաբեթ։

Յաբեթին որդիները՝ Գոմեր, Մագոգ, Մադայ, Յաւան, Թոբէլ, Մոսոք ու Թիրասն էին։ Գոմերին որդիները՝ Ասքանազ, Րիփաթ ու Թորգոման էին։ Յաւանին որդիները՝ Եղիսա, Թարսիս, Կիտացիներն ու Դոդացիներն էին։

Քամին որդիները՝ Քուշ, Մեստրեմ, Փուդ ու Քանանն էին։ Քուշին որդիները՝ Սաբա, Եւիլա, Սաբաթա, Ռեգմա ու Սեբեթաքան էին։ Ռեգմային որդիները՝ Սաբան ու Դեդանն էին։ 10 Քուշ ծնաւ Նեբրովթը. ասիկա սկսաւ երկրի վրայ զօրաւոր ըլլալ։ 11 Մեստրեմ ծնաւ Ղուդացիները, Անամացիները, Ղաբացիները, Նեփթուքացիները, 12 Պաթուրեսացիներն ու Քասղուքացիները, (ուրկէ Փղշտացիները ելան,) ու Կափթորացիներն ալ։ 13 Քանան ծնաւ իր անդրանիկը՝ Սիդոնը, նաեւ Քետը, 14 Յեբուսացին, Ամօրհացին, Գերգեսացին, 15 Խեւացին, Արուկեցին, Ասենացին, 16 Արուադացին, Սամարացին ու Ամաթացին։

17 Սէմին որդիները՝ Եղամ, Ասուր, Արփաքսադ, Ղուդ, Արամ, Հուս, Հուլ, Գաթեր ու Մոսոքն էին։ 18 Արփաքսադ ծնաւ Սաղան, Սաղան ծնաւ Եբերը. 19 Եբերին երկու որդի ծնան. մէկուն անունը Փաղէկ էր, քանզի երկիրը անոր օրերը բաժնուեցաւ։ Անոր եղբօրը անունը Յեկտան էր։ 20 Յեկտան ծնաւ Եղմովդադը, Սաղափը, Ասարմօթը, Յարաքը, 21 Ադորամը, Ուզալը, Դեկղան, 22 Գեբաղը, Աբիմեէլը, Սաբան, 23 Ոփիրը, Եւիլան ու Յոբաբը։ Ասոնք Յեկտանին որդիներն էին։

24 Սէմ, Արփաքսադ, Սաղա, 25 Եբեր, Փաղէկ, Ռագաւ, 26 Սերուգ, Նաքովր, Թարա, 27 Աբրամ, այսինքն Աբրահամ։

ԻՍՐԱՅԷԼԻՆ ՍԵՐՈՒՆԴԸ

(Ծննդ. 25։12-16)

28 Աբրահամին որդիները Իսահակ ու Իսմայէլ էին։ 29 Անոնց ծնունդները ասոնք են՝ Իսմայէլին անդրանիկը՝ Նաբէօթ, ետքը՝ Կեդար, Ադբեէլ, Մաբսամ, 30 Մասմա, Դումա, Մասսէ, Քոդադ, 31 Թեմա, Յետուր, Նափէս ու Կեդմա։ Իսմայէլին որդիները ասոնք էին։ 32 Աբրահամին հարճին՝ Քետուրային՝ որդիները։ Անիկա ծնաւ Զեմրանը, Յեկսանը, Մադանը, Մադիանը, Յեսբոկն ու Սովէն։ Յեկսանին որդիները՝ Սաբան ու Դեդանն էին։ 33 Մադիանին որդիները՝ Գեփա, Ափէր, Ենովք, Աբիդա ու Ելդագան էին։ Ասոնք Քետուրային որդիներն էին։

ԵՍԱՒԻՆ ՍԵՐՈՒՆԴԸ

(Ծննդ. 36։1-19)

34 Աբրահամ ծնաւ Իսահակը։ Իսահակին որդիները Եսաւ ու Իսրայէլ էին։ 35 Եսաւին որդիները՝ Եղիփազ, Ռագուէլ, Յէուս, Յեգղօմն ու Կորխն էին։ 36 Եղիփազին որդիները՝ Թեման, Օմար, Սեփոյ, Գոթամ, Կենէզ, Թամնա ու Ամաղէկն էին։ 37 Ռագուէլին որդիները՝ Նահաթ, Զարա, Սամմա ու Մէզան էին։

ԵԴՈՎՄԻ ՆԱԽԿԻՆ ԲՆԱԿԻՉՆԵՐԸ

(Ծննդ. 36։20-30)

38 Սէիրին որդիները՝ Ղոտան, Սոբաղ, Սեբեգօն, Անա, Դիսօն, Եսեր ու Դիսան էին։ 39 Ղոտանին որդիները՝ Քոռի ու Հեմամն էին եւ Թամնան Ղոտանին քոյրն էր։ 40 Սոբաղին որդիները՝ Գաղուան, Մանաքաթ, Գեբաղ, Սեփոյ ու Օնամն էին։ Սեբեգօնին որդիները՝ Այիա ու Անան էին։ 41 Անայի որդին՝ Դիսօն ու Դիսօնին որդիները՝ Ամրան, Եսբան, Յեթրան ու Քառան էին։ 42 Եսերին որդիները՝ Բաղղան, Զաաւան ու Յաականն էին։ Դիսանին որդիները՝ Հուս ու Առանն էին։

ԵԴՈՎՄԻ ԹԱԳԱՒՈՐՆԵՐԸ

(Ծննդ. 36։31-43)

43 Ասոնք են այն թագաւորները, որոնք Եդովմի երկրին մէջ թագաւորեցին՝ Իսրայէլի որդիներուն վրայ թագաւորի մը իշխելէն առաջ։ Բէովրի որդին՝ Բաղան, որուն քաղաքին անունը Դեննաբա էր։ 44 Բաղան մեռաւ ու անոր տեղը Բօսրացի Զարային որդին Յոբաբը թագաւորեց։ 45 Յոբաբ մեռաւ, անոր տեղը Թեմանացիներու երկրէն Հուսամը թագաւորեց։ 46 Հուսամ մեռաւ, անոր տեղ Բադադին որդին Ադադը թագաւորեց, որ Մովաբի դաշտին մէջ Մադիանացիները կոտորեց, որուն քաղաքին անունը Աւիթ էր։ 47 Ադադ մեռաւ ու անոր տեղ Մասրեկացի Սամաղան թագաւորեց։ 48 Սամաղան մեռաւ անոր տեղ Գետին քով Ռոբովթէն եղող Սաւուղը թագաւորեց։ 49 Սաւուղ մեռաւ, անոր տեղ Աքոբորին որդին Բաաղանան թագաւորեց։ 50 Բաաղանան մեռաւ, անոր տեղ Ադադը թագաւորեց, որուն քաղաքին անունը Փոքով էր ու անոր կնոջ անունը Մետաբեէլ էր, որ Մէզաաբին աղջկան Մատրեթին աղջիկն էր։

51 Ադադին մեռնելէն ետքը Եդովմի իշխանները եղան՝ Թամնա իշխան, Գաղուա իշխան, Յեթաթ իշխան, 52 Ողիբամա իշխան, Էլա իշխան, Փինօն իշխան, 53 Կենէզ իշխան, Թեման իշխան, Մաբզար իշխան, 54 Մագեդիէլ իշխան, Իրամ իշխան։ Եդովմին իշխանները ասոնք էին։

ՅՈՒԴԱՅԻՆ ՍԵՐՈՒՆԴՆԵՐԸ

1 Իսրայէլի որդիները ասոնք են՝ Ռուբէն, Շմաւոն, Ղեւի, Յուդա, Իսաքար, Զաբուղոն, Դան, Յովսէփ, Բենիամին, Նեփթաղիմ, Գադ ու Ասեր։

Յուդային որդիները՝ Էր, Օնան ու Սելօմ էին։ Այս երեքը Քանանացի Շաւային աղջիկէն ծնան անոր։ Յուդային անդրանիկը՝ Էր՝ Տէրոջը առջեւ չար ըլլալուն համար՝ Տէրը զանիկա մեռցուց։ Անոր հարսը՝ Թամար՝ Փարէսն ու Զարան ծնաւ անոր։ Յուդա հինգ որդի ունեցաւ։

Փարէսին որդիները՝ Եսրոն ու Համուլ էին։ Եւ Զարայի որդիները՝ Զամբրի, Եթան, Եման, Քալքօլ ու Դարա, ամէնքը հինգ էին։ Քարմիին որդին Աքարն էր, որ նզովուածքով մեղք գործեց ու Իսրայէլը նեղութեան մէջ ձգեց։ Եթանին որդին Ազարիան էր։

ԴԱՒԻԹ ԹԱԳԱՒՈՐԻՆ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԾԱՌԸ

Եսրոնին որդիները, որոնք անոր ծնան, Յերամէլ, Արամ ու Քեղուբան էին։

10 Արամ ծնաւ Ամինադաբը ու Ամինադաբ ծնաւ Յուդային որդիներուն իշխանը՝ Նաասոնը։ 11 Նաասոն ծնաւ Սաղմոնը ու Սաղմոն ծնաւ Բոոսը 12 Եւ Բոոս ծնաւ Ովբէդը ու Ովբէդ ծնաւ Յեսսէն։ 13 Եւ Յեսսէ ծնաւ իր անդրանիկը՝ Եղիաբը ու երկրորդը՝ Աբինադաբը ու երրորդը՝ Սամաան, 14 Չորրորդը՝ Նաթանայէլը, հինգերորդը՝ Հռագային, 15 Վեցերորդը՝ Ասոմը ու եօթներորդը՝ Դաւիթը։ 16 Անոնց քոյրերը Շարուհիա ու Աբիգիա էին։ Շարուհիային որդիները երեք էին՝ Աբեսսա, Յովաբ ու Ասայէլ։ 17 Աբիգիան ծնաւ Ամեսային, Ամեսայիին հայրը Իսմայելացի Յեթերն էր։

ԵՍՐՈՆԻՆ ՍԵՐՈՒՆԴԸ

18 Եսրոնին որդին Քաղէբ իր Ազուբա կնոջմէն ու Յերիօթէն որդիներ ծնաւ։ Ասոր որդիները ասոնք են՝ Յասեր, Սովբաբ ու Արդօն։ 19 Երբ Ազուբա մեռաւ, Քաղէբ իրեն կին առաւ Եփրաթը, որ անոր ծնաւ Ովրը։ 20 Ովր ծնաւ Ուրին եւ Ուրին ծնաւ Բեսելիէլը։

21 Անկէ ետքը Եսրոն Գաղաադի հօրը Մաքիրին աղջկան մտաւ ու զանիկա առաւ եւ ինք վաթսուն տարեկան էր։ Անիկա Սեգուբը ծնաւ անոր, 22 Սեգուբ ծնաւ Յայիրը ու ասիկա Գաղաադի երկրին մէջ քսանըերեք քաղաք ունէր։ 23 Ու Գեսուրը եւ Արամը, Յայիրին գիւղաքաղաքները, Կանաթն ու անոր գիւղերը, վաթսուն քաղաք առաւ անոնցմէ։ Ասոնք Գաղաադի հօրը Մաքիրին որդիներունն էին։ 24 Եսրոն Քաղէբ–Եփրաթայի մէջ մեռնելէն ետքը, Եսրոնին կինը Աբիա անոր ծնաւ Թեկուէին հայրը՝ Ասքուրը։

ՅԵՐԱՄԷԼԻՆ ՍԵՐՈՒՆԴԸ

25 Եսրոնին անդրանիկին՝ Յերամէլին որդիները ասոնք էին՝ անդրանիկը՝ Հռամ, Բունա, Օրէն, Ասոմ ու Աքիա։ 26 Յերամէլ ուրիշ կին մը ունէր, որուն անունը Ատարա էր։ Անիկա Օնամին մայրը եղաւ։ 27 Յերամէլին անդրանիկին՝ Հռամին որդիները ասոնք էին՝ Մաաս, Յամին ու Ակոր։ 28 Անամին որդիները Սամայի ու Յադա էին։ Սամայիին որդիները՝ Նադաբ ու Աբիսուրն էին։ 29 Աբիսուրին կնոջ անունը Աբիհայիլ էր, որ անոր ծնաւ Աքբանն ու Մովղիդը։ 30 Եւ Նադաբին որդիները Սաղադ ու Ափփեմ էին ու Սաղադ անորդի մեռաւ։ 31 Ափփեմին որդին՝ Յեսսի ու Յեսսիին որդին՝ Սեսան ու Սեսանին որդին՝ Աղայի էր։ 32 Սամայիին եղբօրը Յադային որդիները՝ Յեթեր ու Յովնաթան էին։ Յեթեր անորդի մեռաւ։ 33 Յովնաթանին որդիները Փաղէթ ու Զազան էին։ Յերամէլին որդիները ասոնք էին։

34 Սեսան տղաքներ չունեցաւ, բայց միայն աղջիկներ։ Սեսան Յարքա անունով Եգիպտացի ծառայ մը ունէր։ 35 Սեսան իր աղջիկը իր Յարքա ծառային կնութեան տուաւ, որ անոր Եթթին ծնաւ։ 36 Եթթին ծնաւ Նաթանը եւ Նաթանը ծնաւ Զաբաթը 37 Ու Զաբաթը ծնաւ Ոփղաղը եւ Ոփղաղը ծնաւ Ովբէդը 38 Ու Ովբէդը ծնաւ Յէուն եւ Յէուն ծնաւ Ազարիան 39 Ու Ազարիան ծնաւ Քեղղէսը եւ Քեղղէսը ծնաւ Եղեասան, 40 Եղեասան ծնաւ Սոսոմէն եւ Սոսոմէն ծնաւ Սեղղումը 41 Ու Սեղղումը ծնաւ Յեկամիան եւ Յեկամիան ծնաւ Եղիսաման։

ՔԱՂԷԲԻՆ ՍԵՐՈՒՆԴԸ

42 Յերամէլին եղբօրը՝ Քաղէբին որդիները. անոր անդրանիկը՝ Մեսան՝ Զիբին հայրն էր ու Քեբրոնին հայրը Մարեսային որդին էր։ 43 Քեբրոնին որդիները՝ Կորխ ու Թափուա եւ Րոկոմ ու Սեման էին։ 44 Սեման ծնաւ Հռաամը՝ Յարկաամին հայրը ու Ռոկոմը ծնաւ Սամային։ 45 Սամայիին որդին՝ Մաոն էր ու Մաոն Բեթսուրին հայրն էր։ 46 Քաղէբին հարճը Գեփան ծնաւ Առանը, Մոսան ու Գազէզը եւ Առան ծնաւ Գազէզը։ 47 Յադայիին որդիները Հռագեմ, Յովաթամ, Գեսան, Փաղէտ, Գեփա ու Սագափն էին։ 48 Քաղէբին հարճը Մաաքան ծնաւ Սեբերը ու Թարանան, 49 Նաեւ ծնաւ Մաթմաննային հայրը՝ Սագափը ու Մաքաբենայի հայրը ու Գաբաային հայրը Շաւանը եւ Քաղէբին աղջիկը Աքսան էր։

50 Եփրաթին անդրանիկին՝ Ովրին որդիին Քաղէբին որդիները ասոնք էին՝ Կարիաթարիմին հայրը Սոբաղը, 51 Բեթլեհէմին հայրը Սաղմոնը, Բեթգադերին հայրը Հարեփը։ 52 Կարիաթարիմին հօրը Սոբաղին որդիները՝ Հարօէ ու Մանաքաթացիներուն կէսն էին։ 53 Եւ Կարիաթարիմի տոհմերը՝ Յեթերացիները, Փութացիները, Սամաթացիներն ու Մասարացիներն էին. Սարաացիներն ու Եսթաւուղացիները ասոնցմէ ելաւ։ 54 Սաղմոնին որդիները՝ Բեթլեհէմ, Նետոբաթացիները, Ատարովթ, Յովաբին տունը ու Մանաքաթացիներուն կէսը ու Սարացիներն էին։ 55 Եւ Գաբէսին մէջ բնակող դպիրներուն տոհմերը Թարգաթացիները, Սամաթացիները, Սովկաթացիները. ասոնք Ռեքաբին տանը հօրմէն Եմաթէն ելլող Կենեցիներն էին։

ԴԱՒԻԹ ԹԱԳԱՒՈՐԻՆ ՈՐԴԻՆԵՐԸ

1 Դաւիթին Քեբրոնին մէջ ծնած որդիները ասոնք էին՝ անդրանիկը Ամնոն Յեզրայելացի Աքինոամէն, երկրորդը Դանիէլ՝ Կարմելացի Աբիգիայէն, Երրորդը՝ Աբիսողոմ՝ Գեսուրի թագաւորին Թոլմիին աղջկան Մաաքային որդին, չորրորդը՝ Ադոնիան՝ Ագգիթին որդին, Հինգերորդը Սափատիան՝ Աբիտալէն, վեցերորդը Յեթրամ՝ իր կնոջմէն Եդղայէն։ Այս վեցը անոր ծնան Քեբրոնի մէջ եւ հոն եօթը տարի ու վեց ամիս թագաւորութիւն ըրաւ ու Երուսաղէմի մէջ երեսունըերեք տարի թագաւորութիւն ըրաւ։

Երուսաղէմի մէջ ասոնք ծնան անոր՝ Սամաա, Սովբաբ, Նաթան ու Սողոմոն։ Այս չորսը Ամիէլի աղջիկէն՝ Բերսաբէէն՝ ծնած էին։ Յեբաար ու Եղիսամա ու Եղիփաղէտ Եւ Նոքա ու Նափեկ եւ Յափիէ Ու Եղիսամա ու Եղիադա ու Եղիփաղէտ. ասոնք ինն էին։ Ամէնքն ալ Դաւիթին որդիներն էին, հարճերուն որդիներէն ու անոնց քրոջմէն՝ Թամարէն զատ։

ՍՈՂՈՄՈՆ ԹԱԳԱՒՈՐԻՆ ՍԵՐՈՒՆԴԸ

10 Սողոմոնին որդին Ռոբովամն էր։ Անոր որդին՝ Աբիա, անոր որդին՝ Ասա, անոր որդին՝ Յովսափատ, 11 Անոր որդին՝ Յովրամ, անոր որդին՝ Ոքազիա, անոր որդին՝ Յովաս, 12 Անոր որդին՝ Ամասիա, անոր որդին՝ Ազարիա, անոր որդին՝ Յովաթամ, 13 Անոր որդին՝ Աքազ, անոր որդին՝ Եզեկիա, անոր որդին՝ Մանասէ, 14 Անոր որդին՝ Ամոն, անոր որդին՝ Յովսիա։ 15 Եւ Յովսիայի որդիները՝ անդրանիկը՝ Յօհանան, երկրորդը՝ Յովակիմ, երրորդը՝ Սեդեկիա, չորրորդը Սեղղումն էր։ 16 Յովակիմին որդիները՝ անոր որդին Յեքոնիան, անոր որդին՝ Սեդեկիան էր։ 17 Յեքոնիային որդիները՝ Ասիր, անոր որդին՝ Սաղաթիէլ. 18 Նաեւ Մեղքիրամ, Փադայիա, Սանէսար, Յեկամիա, Ովսամա ու Նադաբիան էին։ 19 Փադայիային որդիները՝ Զօրաբաբէլ ու Սեմէին էին ու Զօրաբաբէլին որդիները՝ Մեսուղամ ու Անանիան ու անոնց քոյրը Սաղօմիթն էր։ 20 Նաեւ Ասուբա ու Ոող եւ Բարաքիա ու Ասադիա եւ Յովսաբեսեդ՝ հինգ էին։ 21 Անանիային որդիները՝ Փաղատիա ու Եսայի էին. Հռափայիայի որդիները, Ոռնայի որդիները, Աբդիայի որդիները, Սեքենիայի որդիները։ 22 Ու Սեքենիային որդին Սեմայիան էր ու Սեմայիային որդիները՝ Քետտուս եւ Իգաղ ու Բերիա եւ Նաարիա ու Սափատ՝ վեց էին։ 23 Նաարիային որդիները՝ Եղիովէնայի ու Եզեկիա ու Եզրիկամ՝ երեք էին։ 24 Ու Եղիովէնայիի որդիները՝ Ովդուիա ու Եղիասիբ եւ Փաղայիա ու Ակկուբ եւ Յօհանան ու Դաղայի եւ Անանի՝ եօթն էին։

ՅՈՒԴԱՅԻՆ ՍԵՐՈՒՆԴԸ

1 Յուդային որդիները՝ Փարէս, Եսրոն ու Քարմի եւ Ովր ու Սոբաղն էին։ Սոբաղին որդին Ռէայիան Յեթը ծնաւ ու Յեթը՝ Աքիմային ու Ղաադը ծնաւ. Սարաացիներուն տոհմերը ասոնք են։ Ու Ետամին հօրմէն ասոնք եղան՝ Յեզրայէլ ու Յեսմա ու Յեդրաս եւ անոնց քրոջը անունը Եսեղեփօն էր։ Գեդովրի հայրը՝ Փանուէլ եւ Ովսայի հայրը Եզեր էր։ Ասոնք Բեթլեհէմին հօրը՝ Եփրաթի, անդրանիկին Ովրին որդիներն էին։

Թեկուէին հայրը՝ Ասքուր՝ երկու կին ունէր, Եղաա ու Նաարա։ Նաարան անոր ծնաւ Ոքոզամը, Ոփերը, Թեմանն ու Ահասթարին։ Նաարային որդիները ասոնք էին։ Եղաային որդիները Սարեթ, Սահառ ու Եթնան էին։ Կովս ծնաւ Ենովբը, Սօբեբան ու Հարումի որդիին Ահարհէլին տոհմերը։

Գաբէս իր եղբայրներէն փառաւոր էր։ Անոր մայրը իր անունը Գաբէս դրաւ, քանզի ‘Զանիկա տրտմութեամբ ծնայ’։ 10 Գաբէս Իսրայէլի Աստուծոյն աղաղակեց ու ըսաւ. «Երանի՜ թէ ամէն կողմանէ զիս օրհնես ու իմ սահմանս մեծցնես եւ քու ձեռքդ ինծի հետ ըլլայ ու զիս չարէն ազատես, որպէս զի ինծի տրտմութիւն չըլլայ»։ Աստուած անոր խնդիրքը կատարեց։

ՈՒՐԻՇ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐՈՒ ՑԱՆԿ

11 Սուհային եղբայրը Քեղուբ՝ Մաքիրը ծնաւ, որ Եսթօնին հայրն էր։ 12 Եսթօն ծնաւ Բեթռափան ու Փասէն եւ Իրնաասին հայրը Թանան։ Ասոնք Հռեքային մարդիկն էին։ 13 Կենէզի որդիները Գոթոնիէլն ու Սարայիան էին։ Գոթոնիէլին որդին Աթաթն էր։ 14 Մաոնաթային ծնաւ Եփրան եւ Սարայիան ծնաւ Յովաբը, Գեքարասիմին հայրը. (քանզի անոնք արհեստաւորներ էին։) 15 Ու Յեփոնեան Քաղէբին որդիները՝ Իրու, Էլա ու Նաամն էին։ Էլային որդին Կենէզն էր։ 16 Յալէլէլին որդիները՝ Զիփ, Զիբա, Թիրիա ու Ասարէլ։ 17 Եզրային որդիները՝ Յեթեր, Մօրադ, Ափէր ու Յազօնն էին։ Ասոր կինը ծնաւ Մարիամը եւ Սամային ու Եսթեմովին հայրը Յեսբան։ 18 Անոր կինը Յուդիան ծնաւ Գեդովրին հայրը՝ Յարեդը, Սոքովին հայրը՝ Քաբերը ու Զանովին հայրը՝ Յեքթիէլը։ Մօրադին առած Փարաւոնին աղջկան, Բեթիային որդիները ասոնք էին։ 19 Անոր կնոջ Նայեմին քրոջ՝ Ովդիայի՝ որդիները Կէիլային հայրը Գարմի ու Մաքաթացի Եսթեմովն էր։ 20 Սիմոնին որդիները Ամնոն, Հռինա, Բենանան ու Թիղօնն էին։ Յեսսիին որդիները Զօհէթ ու Բենզօհէթն էին։

ՍԵԼՕՄԻՆ ՍԵՐՈՒՆԴԸ

21 Եւ Յուդային որդիին Սելօմին որդիները՝ Ղեքային հայրը՝ Էր ու Մարեսային հայրը՝ Ղաադա եւ Ասբէային տանը, բեհեզագործներուն տանը, տոհմերն էին։ 22 Յովակիմ եւ Քուզեբային մարդիկը ու Յովաս եւ Սարափը, որոնք Մովաբի մէջ ստացուածք ունէին ու Յասուբի–Լէհէմ. Իսկ ասոնք հին բաներ են։ 23 Ասոնք բրուտներ էին եւ Նեթայիմին ու Գադերային մէջ կը բնակէին։ Թագաւորին քովը կը բնակէին անոր գործին համար։

ՇՄԱՒՈՆԻՆ ՍԵՐՈՒՆԴԸ

24 Շմաւոնին որդիները՝ Նամուէլ, Յամին, Յարիբ, Զարա ու Սաւուղ։ 25 Անոր որդին՝ Սեղղում, անոր որդին Մաբսամ, անոր որդին՝ Մասմա։ 26 Մասմային որդիները՝ անոր որդին՝ Ամուէլ, անոր որդին՝ Զաքուր, անոր որդին Սեմէի։ 27 Եւ Սեմէին տասնըվեց տղայ ու վեց աղջիկ ունէր, բայց անոր եղբայրները շատ տղաքներ չունէին ու անոնց բոլոր տոհմերը Յուդային որդիներուն չափ չշատցան։ 28 Անոնք Բերսաբէէին ու Մօլադային ու Ասեր–Սուաղին 29 Եւ Բաղային ու Ասեմին եւ Թուղաթին 30 Ու Բաթուլին ու Հօրմային եւ Սիկելակին 31 Ու Բեթմարքաբովթին եւ Ասեր–Սուսիմին ու Բեթբարէիին եւ Սագարիմին մէջ բնակեցան։ Մինչեւ Դաւիթի թագաւոր եղած ատենը՝ ասոնք էին անոնց քաղաքները 32 Ու անոնց գիւղերը։ Նաեւ Եթամ, Ային, Ռեմօն, Թոքան ու Ասան՝ հինգ քաղաք։ 33 Այս քաղաքներուն բոլորտիքը եղած բոլոր գիւղերը մինչեւ Բաաղ, անոնց բնակութիւններն ու վիճակները՝ ասոնք էին։ 34 Մոսոբաբ եւ Յամլէք ու Ամասիային որդին Յօսան 35 Եւ Յովէլն ու Ասիէլիին որդիին Սարայիային որդիին Յօսաբիային որդին Յէուն 36 Ու Եղիովէնային ու Յեկեբան եւ Յասուիան ու Ասայիան եւ Ադիէլն ու Յեսեմիէլն ու Բանիան 37 Եւ Սեմայիային որդիին Սամարիին որդիին Յեդայիային որդիին Աղօնին որդիին Սեփէիին որդին Զիզա։ 38 Անուններով յիշուածները իրենց տոհմերուն մէջ իշխաններ էին ու անոնց ազգատոհմերը խիստ շատցան։ 39 Իրենց անասուններուն համար արօտ փնտռելով՝ Գեդովրին մուտքը գացին մինչեւ ձորին արեւելեան կողմը։ 40 Առատ ու աղէկ արօտ գտան։ Այն երկիրը ընդարձակ էր եւ խաղաղութեան ու հանդարտութեան մէջ էր, քանզի առաջ Քամէն եղողները հոն կը բնակէին։ 41 Այս անուններով գրուածները Յուդայի Եզեկիա թագաւորին օրերը գացին ու անոնց վրանները եւ հոն գտնուած բնակարանները զարկին ու զանոնք բնաջինջ ըրին մինչեւ այսօր եւ անոնց տեղը բնակեցան. վասն զի հոն իրենց հօտերուն համար արօտ կար։ 42 Անոնցմէ, այսինքն Շմաւոնին որդիներէն, հինգ հարիւր մարդ Սէիր լեռը գացին, իրենց վրայ Յեսսիին որդիները Փաղատիան, Նաարիան, Հռափայիան ու Ոզիէլը իշխան ունենալով։ 43 Եւ Ամաղէկին փախստական մնացորդները զարկին ու մինչեւ այսօր հոն բնակեցան։


1 Իսրայէլի անդրանիկին՝ Ռուբէնին որդիները՝ (քանզի անդրանիկը անիկա էր. բայց իր հօրը անկողինը պղծելուն համար՝ իր անդրանկութեան իրաւունքը Յովսէփին որդիներուն տրուեցաւ ու ազգահամարին մէջ անդրանիկի տեղ չդրուեցաւ։ Իսկ Յուդա իր եղբայրներէն զօրաւոր եղաւ ու անկէ իշխաններ ելան, բայց անդրանկութեան իրաւունքը Յովսէփինն էր)։ Իսրայէլի անդրանիկին Ռուբէնին որդիները՝ Ենովք, Փաղղուս, Եսրոն ու Քարմին էին։ Յովէլին որդիները՝ անոր որդին Սեմայիան, անոր որդին՝ Գոգը, անոր որդին՝ Սեմէին, Անոր որդին՝ Միքան, անոր որդին՝ Ռէայիան, անոր որդին՝ Բաաղը, Անոր որդին՝ Բէերան, որ Ասորեստանի Թագղաթ–Փաղասար թագաւորը գերի տարաւ։ Անիկա Ռուբէնեաններու իշխանն էր։ Անոր եղբայրները իրենց տոհմերովը ազգահամարին մէջ գրուեցան։ Անոնց գլխաւորը Յէիէլն էր, ետքը՝ Զաքարիան Եւ Յովէլին որդիին Սեմային որդիին Ազազին որդին Բաղան։ Ասիկա Արոէրի մէջ ու անկէ մինչեւ Նաբաւ ու Բէէլմօն բնակեցաւ։ Արեւելեան կողմը Եփրատ գետէն մինչեւ անապատը բնակեցաւ, քանզի անոնց անասունները Գաղաադի երկրին մէջ շատցեր էին։ 10 Սաւուղին օրերը անոնք պատերազմ ըրին Հագարացիներուն հետ, որոնք իրենց ձեռքը ինկան ու Գաղաադի բոլոր արեւելեան կողմերը՝ անոնց վրաններուն մէջ՝ բնակեցան։

ԳԱԴԻՆ ՍԵՐՈՒՆԴԸ

11 Գադին որդիները ասոնց դէմ Բասանի երկրին մէջ բնակեցան մինչեւ Սելքա։ 12 Գլխաւորը Յովէլը, երկրորդը Սափամը, ետքը Յանային ու Սափատը՝ Բասանի մէջ։ 13 Անոնց եղբայրները իրենց ազգատոհմերուն համեմատ՝ Միքայէլը, Մեսուղամը, Սաբէէն, Յովրէն, Յաքան, Զիան ու Եբերը՝ եօթն էին։ 14 Ասոնք Բուզին որդիին Յակդովին որդիին Յեսիսային որդիին Միքայէլին որդիին Գաղաադին որդիին Յարսային որդիին Հուրիին որդիին Աբիքելին որդիներն էին։ 15 Անոնց ազգատոհմերուն իշխանը Գունիին որդիին Աբդիէլին որդին Աքին էր։ 16 Անոնք Գաղաադի մէջ, Բասանի ու անոր գիւղաքաղաքներուն մէջ ու Սարօնի բոլոր արուարձաններուն մէջ՝ մինչեւ անոնց սահմանները բնակեցան։ 17 Ասոնք ամէնքը Յուդային Յովաթամ թագաւորին օրերը ու Իսրայէլի Յերոբովամ թագաւորին օրերը ազգահամարին մէջ գրուեցան։

ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՑԵՂԵՐՈՒՆ ԲԱՆԱԿՆԵՐԸ

18 Ռուբէնին որդիներն ու Գադեանները ու Մանասէին կէս ցեղը՝ քառասունըչորս հազար եօթը հարիւր վաթսուն զօրաւոր, վահան ու սուր կրող եւ աղեղ քաշող, պատերազմի գացող մարդիկ էին։ 19 Անոնք Հագարացիներուն, Յետուրացիներուն, Նափեսացիներուն ու Նոդաբացիներուն հետ պատերազմեցան 20 Եւ անոնց յաղթեցին ու Հագարացիները եւ բոլոր անոնց հետ եղողները անոնց ձեռքը տրուեցան, քանզի անոնք պատերազմի մէջ Աստուծոյ աղաղակեցին, որ անոնց լսեց, վասն զի իրեն ապաւինեցան։ 21 Անոնց անասունները՝ յիսուն հազար ուղտ ու երկու հարիւր յիսուն հազար ոչխար ու երկու հարիւր հազար էշ եւ հարիւր հազար մարդ գերի առին. 22 (Քանզի շատերը մեռած ինկան. վասն զի այս պատերազմը Աստուծմէ էր) ու մինչեւ գերութիւնը անոնց մէջը բնակեցան։

ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԱՆԱՍԷԻՆ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԸ

23 Մանասէին որդիներուն կէս ցեղը այն երկրին մէջ բնակեցան, Բասանէն մինչեւ Բաաղհերմոն, Սանիր ու Հերմոն լեռը, քանզի բազմաթիւ էին։ 24 Անոնց ազգատոհմերուն իշխանները ասոնք էին՝ Ափէրը, Յեսսին, Եղիէլը, Եզրիէլը, Երեմիան, Ովդուիան ու Յաքդիէլը, որոնք զօրաւոր, քաջ ու անուանի մարդիկ էին ու իրենց ազգատոհմերուն իշխաններն էին։

ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՑԵՂԵՐԸ ՏԱՐԱԳՐՈՒԵՑԱՆ

25 Բայց ասոնք իրենց հայրերուն Աստուծոյն դէմ ապստամբեցան ու այն երկրին ազգերուն աստուածներուն ետեւէն երթալով պոռնկացան, որոնք Աստուած անոնց առջեւէն բնաջինջ ըրած էր։ 26 Իսրայէլի Աստուածը Ասորեստանի Փուղ թագաւորին հոգին ու Ասորեստանի Թագղաթ–Փաղասար թագաւորին հոգին գրգռեց ու Ռուբէնեանները, Գադեաններն ու Մանասէին կէս ցեղը գերի առաւ եւ զանոնք Քաղա ու Քաբովր ու Հարա ու Գովզան գետը տարաւ մինչեւ այսօր։

ՔԱՀԱՆԱՆԵՐՈՒՆ ԱԶԳԱՀԱՄԱՐԸ

1 Ղեւիին որդիները Գերսոնը, Կահաթն ու Մերարին էին։ Կահաթին որդիները Ամրամը, Իսահառը, Քեբրոնն ու Ոզիէլն էին։ Ամրամին որդիները՝ Ահարոնը, Մովսէսն ու Մարիամն էին։ Ահարոնին որդիները՝ Նադաբը, Աբիուդը, Եղիազարն ու Իթամարն էին։ Եղիազար ծնաւ Փենէհէսը ու Փենէհէս ծնաւ Աբիսուան, Եւ Աբիսուան ծնաւ Բոկկին ու Բոկկին ծնաւ Ոզին Եւ Ոզին ծնաւ Զարիան, Զարիան ծնաւ Մարիօթը Ու Մարիօթ ծնաւ Ամարիան եւ Ամարիան ծնաւ Աքիտովբը Ու Աքիտովբ ծնաւ Սադովկը ու Սադովկը ծնաւ Աքիմաասը Եւ Աքիմաասը ծնաւ Ազարիան ու Ազարիան ծնաւ Յօհանանը 10 Եւ Յօհանանը ծնաւ Ազարիան. (ասիկա էր որ Սողոմոնին Երուսաղէմ շինած տաճարին մէջ քահանայութիւն ըրաւ) 11 Ու Ազարիան ծնաւ Ամարիան եւ Ամարիան ծնաւ Աքիտովբը 12 Ու Աքիտովբ ծնաւ Սադովկը ու Սադովկը ծնաւ Սեղղումը 13 Եւ Սեղղումը ծնաւ Քեղկիան ու Քեղկիան ծնաւ Ազարիան 14 Եւ Ազարիան ծնաւ Սարայիան ու Սարայիան ծնաւ Յովսեդեկը։ 15 Յովսեդեկը գերի գնաց, երբ Տէրը Յուդան ու Երուսաղէմը Նաբուգոդոնոսորին ձեռքով փոխադրեց։

16 Ղեւիին որդիները՝ Գերսոնը, Կահաթն ու Մերարին էին։ 17 Գերսոնին որդիներուն անունները ասոնք էին՝ Ղոբենի ու Սեմէի։ 18 Եւ Կահաթին որդիները՝ Ամրամը, Իսահառը, Քեբրոնն ու Ոզիէլն էին։ 19 Մերարիին որդիները՝ Մոողին ու Մուսին էին։ Ասոնք են Ղեւտացիներուն տոհմերը իրենց հայրերուն համեմատ։

20 Գերսոնին որդիները՝ անոր որդին Ղոբենի, անոր որդին Յեթ, անոր որդին Զամմա, 21 Անոր որդին Յովաք, անոր որդին Ադդով, անոր որդին Զարա, անոր որդին Յաթրին էր։

22 Կահաթին որդիները՝ անոր որդին Ամինադաբ, անոր որդին Կորխ, անոր որդին Ասիր, 23 Անոր որդին Եղկանա, անոր որդին Աբիասափ, անոր որդին Ասիր, 24 Անոր որդին Թաաթ, անոր որդին Ուրիէլ, անոր որդին Ոզիա ու անոր որդին Սաւուղն էր։ 25 Եղկանային որդիները՝ Ամեսայի, Աքիմօթ ու Եղկանա էին։ 26 Եղկանային որդիները՝ անոր որդին Սուփի, անոր որդին Նահաթ, 27 Անոր որդին Եղիաբ, անոր որդին Յերոամ, անոր որդին Եղկանան էր։ 28 Սամուէլին որդիները՝ անոր անդրանիկը Յովէլ ու երկրորդը Աբիան էր։

29 Մերարիին որդիները՝ Մոողի, անոր որդին Ղոբենի, անոր որդին Սեմէի, անոր որդին Ոզա, 30 Անոր որդին Սամաա, անոր որդին Անգիա, անոր որդին Ասայիան էր։

ՏԱՃԱՐԻՆ ԵՐԱԺԻՇՏՆԵՐԸ

31 Ասոնք են, որոնք Դաւիթ երգեցողութեան պաշտօնին վրայ դրաւ Տէրոջը տանը մէջ տապանակին հաստատուելէն յետոյ։ 32 Անոնց պաշտօնը վկայութեան խորանին առջեւ օրհնութիւն երգել էր։ Երբ Սողոմոն Երուսաղէմի մէջ Տէրոջը տունը շինեց, անոնք իրենց կարգին համեմատ իրենց պաշտօնին վրայ կը կենային։ 33 Իրենց որդիներով կեցողները ասոնք են՝ Կահաթեաններու որդիներէն երգող Եմանը, Յովէլի որդին, որ Սամուէլի որդին, 34 Որ Եղկանայի որդին, որ Յերոամի որդին, որ Եզիէլի որդին, որ Թովայի որդին, 35 Որ Սուփիի որդին, որ Եղկանայի որդին, որ Մաաթի որդին, որ Ամեսայիի որդին, 36 Որ Եղկանայի որդին, որ Յովէլի որդին, որ Ազարիայի որդին, որ Սոփոնիայի որդին, 37 Որ Թաաթի որդին, որ Ասիրի որդին, որ Աբիասափի որդին, որ Կորխի որդին, 38 Որ Իսահառի որդին, որ Կահաթի որդին, որ Ղեւիի որդին, որ Իսրայէլի որդին էր։ 39 Եւ անոր աջ կողմը կեցողը իր եղբայրը Ասափն էր ու Ասափ՝ Բարաքիայի որդին, որ Սամաայի որդին, 40 Որ Միքայէլի որդին, որ Բաասիայի որդին, որ Մեղքիայի որդին, 41 Որ Աթանիի որդին, որ Զարայի որդին, որ Ադայիայի որդին, 42 Որ Եթանի որդին, որ Զամմայի որդին, որ Սեմէիի որդին, 43 Որ Յեթի որդին, որ Գերսոնի որդին, որ Ղեւիի որդին էր։ 44 Անոնց եղբայրները՝ Մերարիին որդիները, ձախ կողմը կը կենային. Եթան՝ Կիսիային որդին, որ Աբդիի որդին, որ Մալուքի որդին, 45 Որ Ասաբիայի որդին, որ Ամասիայի որդին, որ Քեղկիայի որդին, 46 Որ Ամասիի որդին, որ Բանիի որդին, որ Սամերի որդին, 47 Որ Մոողի որդին, որ Մուսիի որդին, որ Մերարիի որդին, որ Ղեւիի որդին էր։ 48 Ու անոնց եղբայրները՝ Ղեւտացիները, Աստուծոյ տանը խորանին բոլոր ծառայութեանը նուիրուած էին։

ԱՀԱՐՈՆԻՆ ՍԵՐՈՒՆԴԸ

49 Բայց Ահարոն ու անոր որդիները ողջակէզի սեղանին վրայ ողջակէզ ու խունկի սեղանին վրայ խունկ կը մատուցանէին, Սրբութիւն Սրբութեանցին գործը կատարելով ու Իսրայէլի համար քաւութիւն ընելով, այն ամենուն համեմատ, որ Աստուծոյ ծառան Մովսէս պատուիրեր էր։ 50 Ահարոնին որդիները ասոնք էին՝ անոր որդին Եղիազար, անոր որդին Փենէհէս, անոր որդին Աբիսուա, 51 Անոր որդին Բոկկի, անոր որդին Ոզի, անոր որդին Զարիա, 52 Անոր որդին Մարիօթ, անոր որդին Ամարիա, անոր որդին Աքիտովբ, 53 Անոր որդին Սադովկ, անոր որդին Աքիմաաս։

ՂԵՒՏԱՑԻՆԵՐԸ Ո՞ՒՐ ԿԸ ԲՆԱԿԷԻՆ

54 Կահաթին տոհմին՝ Ահարոնին որդիներուն՝ բնակութիւնները ասոնք էին իրենց գիւղերովը ու իրենց սահմաններովը, քանզի վիճակով այդ ելաւ։ 55 Յուդայի երկրին մէջ Քեբրոնը ու անոր շրջակայ արուարձանները անոնց տուին. 56 Բայց այն քաղաքին արտերը ու անոր գիւղերը Յեփոնեան Քաղէբին տուին։ 57 Յուդայի քաղաքներէն Ահարոնի որդիներուն Քեբրոնը տուին (որ ապաստանի քաղաք էր,) ու Լեբնան իր արուարձաններովը եւ Յաթիրը ու Եսթեմովը իր արուարձաններովը 58 Եւ Քիլէնը իր արուարձաններովը ու Դաբիրը իր արուարձաններովը 59 Եւ Ասանը իր արուարձաններովը ու Բեթսամիւսը իր արուարձաններովը 60 Եւ Բենիամինի ցեղէն Գաբան իր արուարձաններովը ու Գաղեմէթը իր արուարձաններովը եւ Անաթովթը իր արուարձաններովը անոնց տոհմերուն բոլոր քաղաքները տասնըերեք քաղաք էին։

61 Այս ցեղին տոհմերէն մնացած Կահաթին որդիներուն՝ Մանասէին կէս ցեղէն վիճակով տասը քաղաք տրուեցաւ։

62 Գեսրոնի որդիներուն՝ իրենց տոհմերուն համեմատ Իսաքարին ցեղէն, Ասերին ցեղէն ու Նեփթաղիմի ցեղէն ու Բասանի մէջ բնակող Մանասէին ցեղէն տասնըերեք քաղաք տրուեցաւ։

63 Մերարիին որդիներուն՝ իրենց տոհմերուն համեմատ Ռուբէնին ցեղէն ու Գադին ցեղէն եւ Զաբուղոնին ցեղէն վիճակով տասներկու քաղաք տրուեցաւ։

64 Իսրայէլին որդիները այս քաղաքները իրենց արուարձաններովը Ղեւտացիներուն տուին։ 65 Յուդային որդիներուն ցեղէն ու Շմաւոնին որդիներուն ցեղէն ու Բենիամինին որդիներուն ցեղէն վիճակով՝ այս անունով յիշուած քաղաքները տուին։ 66 Կահաթին որդիներուն մնացած տոհմերուն կալուածներու քաղաքները Եփրեմի ցեղէն էին։ 67 Անոնց Եփրեմի լերանը վրայ Սիւքէմը տուին, (որ ապաստանի քաղաքներէն էր) ու անոր արուարձանները եւ Գազերը իր արուարձաններովը 68 Ու Յեկմամը իր արուարձաններովը եւ Բեթորոնը իր արուարձաններովը 69 Ու Այեղոնը իր արուարձաններովը եւ Գեթրեմօնը իր արուարձաններովը 70 Ու Մանասէին կէս ցեղէն Անէրը իր արուարձաններովը եւ Յեբղաամը իր արուարձաններովը Կահաթի որդիներուն մնացած տոհմին տուին։

71 Գերսոնի որդիներուն Մանասէին կէս ցեղին տոհմէն Բասանի մէջ Գովղանը իր արուարձաններովը ու Աստարովթը իր արուարձաններովը 72 Եւ Իսաքարի ցեղէն Կադէսը իր արուարձաններովը, Դաբարաթը իր արուարձաններովը 73 Ու Ռամովթը իր արուարձաններովը եւ Անամը իր արուարձաններովը 74 Ու Ասերի ցեղէն Մասաղը իր արուարձաններովը եւ Աբդօնը իր արուարձաններովը 75 Ու Հուկոկը իր արուարձաններովը եւ Րոոբը իր արուարձաններովը 76 Ու Նեփթաղիմին ցեղէն Գալիլիայի մէջ Կադէսը իր արուարձաններովը եւ Համմօնը իր արուարձաններովը ու Կարիաթեմը իր արուարձաններովը տուին։

77 Մնացածներուն, այսինքն Մերարիին որդիներուն, Զաբուղոնին ցեղէն Ռեմօնը իր արուարձաններովը, Թաբօրը իր արուարձաններովը, 78 Ու Երիքովի անդիի կողմը, Յորդանանի արեւելեան կողմը, Ռուբէնին ցեղէն անապատին մէջ Բոսորը իր արուարձաններովը ու Յասսան իր արուարձաններովը 79 Եւ Կադէմօթը իր արուարձաններովը ու Մեփայաթը իր արուարձաններովը 80 Եւ Գադին ցեղէն Գաղաադի մէջ Ռամովթը իր արուարձաններովը ու Մանայիմը իր արուարձաններովը 81 Ու Եսեբոնը իր արուարձաններովը եւ Յազերը իր արուարձաններովը տուին։

ԻՍԱՔԱՐԻՆ ՍԵՐՈՒՆԴԸ

1 Իսաքարին որդիները՝ Թովղա ու Փուա եւ Յասուբ ու Սամրօն՝ չորս էին։ Թովղային որդիները՝ Ոզի ու Հռափայիա եւ Յերիէլ ու Յեմայի եւ Յեբսամ ու Սամուէլ, իրենց հօրը Թովղայի տանը իշխանները ու իրենց ազգին մէջ զօրաւոր կտրիճներ էին։ Դաւիթին օրերը անոնց թիւը քսանըերկու հազար վեց հարիւր էր։ Ոզիին որդիները՝ Յեզերիա ու Յեզերիային որդիները՝ Միքայէլ եւ Աբդիա ու Յովէլ ու Յեսիա՝ հինգ էին։ Ամէնքն ալ իշխաններ էին Ու անոնց հետ անոնց ցեղին ու ազգատոհմին մէջ պատերազմի շարուող երեսունըվեց հազար զօրք կար, քանզի անոնց կիներն ու որդիները շատուոր էին։ Անոնց եղբայրները Իսաքարի բոլոր տոհմերուն մէջ զօրաւոր կտրիճներ ըլլալով՝ իրենց ազգահամարին համեմատ ամէնքը ութսունըեօթը հազար էին։

ԲԵՆԻԱՄԻՆԻՆ ՈՒ ԴԱՆԻՆ ՍԵՐՈՒՆԴՆԵՐԸ

Բենիամինին որդիները՝ Բաղա, Բոքոր ու Յեդիէլ, երեք էին։ Բաղային որդիները՝ Եսբօն, Ոզի, Ոզիէլ, Յերիմովթ ու Իրի՝ իրենց ազգատոհմին իշխաններն ու զօրաւոր կտրիճները, հինգ էին։ Անոնց ազգահամարին մէջ գրուածները քսանըերկու հազար երեսունըչորս հոգի էին։ Բոքորին որդիները՝ Զամիրա, Յովաս, Եղիազար, Եղիովէնայի, Ամրի, Յերիմովթ, Աբիա, Անաթովթն ու Գազեմէթն էին։ Ասոնք ամէնքը Բոքորի որդիներն էին։ Անոնց ազգահամարին մէջ իրենց ազգատոհմերուն իշխաններն ու զօրաւոր կտրիճները քսան հազար երկու հարիւր հոգի էին։ 10 Յեդիէլին որդին՝ Բաղղան ու Բաղղանին որդիները՝ Յեուս, Բենիամին, Աւովդ, Քանանա, Զեթան, Թարսիս ու Աքիսաարն էին։ 11 Ասոնք ամէնքը Յեդիէլին որդիները, իրենց տոհմերուն իշխաններն ու զօրաւոր կտրիճները տասնըեօթը հազար երկու հարիւր պատերազմի ելլող մարդիկ էին։ 12 Եւ Սուփիմ ու Ոփիմ Իրիին որդիներն էին, Հուսիմ ալ Աքերի որդին էր։ 13 Նեփթաղիմին որդիները՝ Յասիէլ, Գունի, Յասեր ու Սեղղում՝ Բաղղայի սերունդէն էին։

ՄԱՆԱՍԷԻՆ ՍԵՐՈՒՆԴԸ

14 Մանասէին որդիները՝ Ասրիէլ, որ իր կինը ծնաւ ու անոր Ասորի հարճը՝ Գաղաադի հայրը Մաքիրը ծնաւ։ 15 Մաքիր իրեն կին առաւ Ոփիմին ու Սուփիմին քոյրը, որուն անունը Մաաքա էր ու երկրորդին անունը Սալպաադ էր։ Սալպաադի աղջիկներ ծնան։ 16 Մաքիրի կինը Մաաքա որդի մը ծնաւ, անոր անունը Փարէս կոչեց ու անոր եղբօրը անունը Սարէս էր։ Անոր որդիները՝ Ուղամ ու Րոկոմ էին։ 17 Ուղամին որդին Բեդան էր։ Մանասէին որդիին Մաքիրին որդիին Գաղաադին որդիները ասոնք էին։ 18 Անոր քոյրը Մաղեքէթ ծնաւ Եսուդը, Աբիեզերը, Մաալան։ 19 Յեմիդային որդիները՝ Աքիան, Սիւքէմ, Ղակէի ու Անիամ էին։

ԵՓՐԵՄԻՆ ՍԵՐՈՒՆԴԸ

20 Եփրեմին որդիները՝ Սուտաղա, (եւ անոր որդին Բարադ ու անոր որդին Եղիադա եւ անոր որդին Թաաթ, 21 Ու անոր որդին Զաբադ եւ անոր որդին Սուտաղա,) նաեւ Եզեր ու Եղիադ էին։ Զանոնք այն երկրին մէջ ծնած Գեթացիները մեռցուցին, քանզի անոնց անասունները առնելու իջան։ 22 Անոնց հայրը Եփրեմ շատ օրեր սուգ բռնեց ու անոր եղբայրները զանիկա մխիթարելու գացին։ 23 Անիկա իր կնոջ մտաւ ու անիկա յղանալով որդի մը ծնաւ եւ անոր անունը Բարիա կոչեց, վասն զի իր տանը վրայ չարիք եկած էր։ 24 Անոր աղջիկը Սէէրան էր։ Ասիկա վարի ու վերի Բեթորոնը ու Ոզան–Սէէրան շինեց։ 25 Անոր որդին Հռափէ ու Հռասէփ ու անոր որդին Թաղէ եւ անոր որդին Թաան, 26 Անոր որդին Ղաադան, անոր որդին Ամիուդ, անոր որդին Եղիսամա, 27 Անոր որդին Նաւէ ու անոր որդին Յեսու էր։ 28 Անոնց կալուածներն ու բնակութիւնները ասոնք էին՝ Բեթէլ ու անոր գիւղերը ու արեւելեան կողմէն Նաարան եւ արեւմտեան կողմէն Գազեր ու անոր գիւղերը եւ Սիւքէմ ու անոր գիւղերը, մինչեւ Գազա ու անոր գիւղերը։ 29 Եւ Մանասէին որդիներուն սահմաններուն քով Բեթսան ու անոր գիւղերը, Թանաք ու անոր գիւղերը, Մակեդդով ու անոր գիւղերը, Դովր ու անոր գիւղերը. Իսրայէլի որդիին Յովսէփին որդիները ասոնց մէջ կը բնակէին։

ԱՍԵՐԻՆ ՍԵՐՈՒՆԴԸ

30 Ասերին որդիները՝ Յեմնա, Յեսուա, Յեսուի ու Բարիա եւ անոնց քոյրը Սարա էր։ 31 Բարիայի որդիները Քաբեր ու Մեղեքիէլ էին։ Ասիկա Բարսայիթին հայրն էր։ 32 Քաբեր ծնաւ Յափաղէթը, Սովմերը եւ Քովթամը ու անոնց քոյրը Սովղան։ 33 Յափաղէթին որդիները՝ Փասաք, Բամայէլ ու Ասուաթ էին. Յափաղէթին որդիները ասոնք էին։ 34 Սովմերի որդիները՝ Աքի, Հռաոգա, Ոբա ու Արամ էին։ 35 Անոր եղբօրը Հելեմի որդիները՝ Սովփա, Յամանա, Սելէս եւ Ամաղն էին։ 36 Սովփայի որդիները՝ Սուա, Առնափար, Սուաղ, Բարի, Յեմրա, Բասար, 37 Ովդ, Սամմա, Սաղիսա, Յեթրան եւ Բէերա։ 38 Յեթերի որդիները՝ Յեփոնէ, Փասփա եւ Արա էին։ 39 Ովղայի որդիները՝ Արահ, Անիէլ ու Հռասիան էին։ 40 Ասոնք ամէնքը Ասերի որդիներն էին ու իրենց ազգատոհմերուն իշխաններն էին, ընտիր ու զօրաւոր կտրիճներ եւ գլխաւոր իշխաններ էին։ Անոնց ազգահամարին մէջ պատերազմական զօրքերուն թիւը քսանըվեց հազար մարդ էր։

ԲԵՆԻԱՄԻՆԻՆ ՍԵՐՈՒՆԴԸ

1 Բենիամին ծնաւ իր անդրանիկը՝ Բաղան, երկրորդը՝ Ասբէլը, երրորդը՝ Սարան, Չորրորդը՝ Նովան ու հինգերորդը՝ Ռափան։ Բաղային որդիները Ադար, Գերա, Աբիուդ, Աբիսուա, Նէեման, Աքուք, Գերա, Սուփան եւ Քիրամ էին։ Աքուդի որդիները ասոնք էին, Գաբայի բնակիչներուն իշխանները ասոնք էին։ Զանոնք Մանաքադ փոխադրեցին. Նէեման ու Աքիա ու զանոնք փոխադրողը Գերա։ Ասիկա Ոզան ու Աքիուդը ծնաւ։ Սաարիմ զանոնք ղրկելէն ետքը Մովաբին երկրին մէջ զաւակներ ծնաւ ու անոր կիները Հուսիմ ու Բաարա էին։ Իր կնոջմէն՝ Գոդեսէն, Յոբաբը, Սաբիան, Մեսան, Մեղքամը, 10 Յէուսը, Սեքիան ու Մարման ծնան։ Ասոնք անոր որդիներն ու տոհմերուն իշխաններ էին։ 11 Հուսիմէ Աբիտովբն ու Եղփաաղը ծնաւ։ 12 Եղփաաղի որդիները՝ Եբեր, Մեսաամ ու Սամեր, (ասիկա Ովնովը, Ղովդն ու անոր գիւղերը շինեց,) եւ Բարիա ու Սեմա էին։ 13 Ասոնք Այեղոն բնակող տոհմերուն իշխաններն էին ու ասոնք վռնտեցին Գէթին բնակիչները։ 14 Աքիով, Սովսեկ, Յերիմովթ, 15 Զաբադիա, Արադ, Եդեր, 16 Միքայէլ, Յեսփա ու Յովքա Բարիային որդիներն էին։ 17 Զաբադիա, Մեսուղամ, Ազակի, Քաբեր, 18 Յեսամարի, Յեզղիա եւ Յոբաբ Եղփաաղին որդիներն էին։ 19 Յակիմ, Զեքրի, Զաբդի, 20 Եղիէնայի, Սաղթի, Եղիէլ, 21 Ադայիա, Բարիա եւ Սամարաթ Սեմէիին որդիներն էին։ 22 Յեսփան, Եբեր, Եղիէլ, 23 Աբդօն, Զեքրի, Անան, 24 Անանիա, Եղամ, Անաթովթիա, 25 Յեփադիա ու Փանուէլ Սովսեկին որդիներն էին։ 26 Սամսարի, Սաարիա, Գոթողիա, 27 Յարասիա, Եղիա եւ Զեքրի Յերոամին որդիներն էին։ 28 Ասոնք իրենց տոհմերուն համեմատ նահապետներ ու իշխաններ էին ու Երուսաղէմի մէջ կը բնակէին։

29 Գաբաւոնի մէջ Գաբաւոնին հայրը կը բնակէր։ Անոր կնոջ անունը Մաաքա էր։ 30 Անոր անդրանիկ որդին Աբդօն էր. ետքը՝ Սուր, Կիս, Բաաղ, Նադաբ, 31 Գեդովր, Աքիով ու Զաքար էին։ 32 Մակեղօթ ծնաւ Սամաան ու ասոնք ալ իրենց եղբայրներուն դէմ Երուսաղէմի մէջ իրենց եղբայրներուն հետ բնակեցան։

ՍԱՒՈՒՂ ԹԱԳԱՒՈՐԻՆ ԸՆՏԱՆԻՔԸ

33 Ներ ծնաւ Կիսը ու Կիս ծնաւ Սաւուղը եւ Սաւուղ ծնաւ Յովնաթանը, Մեղքիսաւէն, Աբինադաբն ու Եսբաաղը։ 34 Յովնաթանին որդին Մերիբաաղ էր։ Մերիբաաղ ծնաւ Միքան։ 35 Միքային որդիները Փիթօն, Մելէք, Թարէ ու Աքազ էին։ 36 Աքազ ծնաւ Յովադան ու Յովադան ծնաւ Գաղեմէթը, Ազամօթն ու Զամբրին։ Զամբրին ծնաւ Մոսան, 37 Մոսան ծնաւ Բանաան. անոր որդին Ռափա, անոր որդին Եղեասա ու անոր որդին Եսէլ էր։ 38 Եսէլ վեց որդի ունէր, որոնց անուններն են՝ Եզրիկամ, Բոքերու, Իսմայէլ, Սաարիա, Աբդիա ու Անան։ Ասոնք Եսէլի որդիներն էին։ 39 Անոր եղբօրը Եսեկին որդիները՝ անդրանիկը Ուղամ, երկրորդը՝ Յեուս, երրորդը՝ Եղիփաղէտ էր։ 40 Ուղամին որդիները զօրաւոր կտրիճներ ու աղեղնաւորներ էին։ Անոնք շատ որդիներ ու թոռներ ունէին հարիւր յիսունի չափ. ասոնք Բենիամինին որդիներն էին։

ԳԵՐՈՒԹԵՆԷ ԴԱՐՁՈՂ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԸ

1 Այսպէս բոլոր Իսրայելացիները արձանագրուած էին եւ Իսրայէլի ու Յուդայի թագաւորներու գրքին մէջ գրուած էին, որոնք իրենց անօրէնութեանը համար Բաբելոն գերի տարուեցան։

Անոնց կալուածքներուն մէջ անոնց քաղաքներուն մէջ բնակողները Իսրայելացիներէն, քահանաներէն, Ղեւտացիներէն եւ Նաթանայիմներէն ասոնք էին։ Ու Երուսաղէմի մէջ Յուդային որդիներէն, Բենիամինին որդիներէն, Եփրեմին ու Մանասէին որդիներէն բնակեցան։ Յուդային որդիին Փարէսին որդիներէն՝ Բանիին որդիին Իմրիին որդիին Ամրիին որդիին Ամիուդին որդին Ութայի։ Եւ Սելօմեաններէն՝ անոր անդրանիկը Ասայիա ու անոր որդիները։ Զարայի որդիներէն՝ Յէիլ ու անոնց եղբայրները՝ վեց հարիւր իննսուն մարդ։ Բենիամինին որդիներէն՝ Ասանուային որդիին Ովդուիային որդիին Մեսուղամին որդին Սալլու։ Յերոամին որդին Յեբնիա ու Մաքրիին որդիին Ոզիին որդին Էլա ու Յեբնիային որդիին Ռագուէլին որդիին Սափատիային որդին Մեսուղամ Եւ անոնց եղբայրները իրենց ցեղերուն համեմատ՝ ինը հարիւր յիսունըվեց մարդ։ Այս բոլոր մարդիկը իրենց տոհմերուն նահապետներն էին։

ՔԱՀԱՆԱՆԵՐԸ ՈՐ ԵՐՈՒՍԱՂԷՄ ԿԸ ԲՆԱԿԷԻՆ

10 Քահանաներէն Յեդայիա՝ Յովարիբ ու Յաքին 11 Եւ Աստուծոյ տանը վերակացու՝ Աքիտովբի որդիին Մարիօթին որդիին Սադովկին որդիին Մեսուղամին որդիին Քեղկիային որդին Ազարիա 12 Ու Մեղքիային որդիին Փասուրի որդիին Յերոամին որդին Ադայիա ու Եմմերին որդիին Մեսեղամօթին որդիին Մեսուղամին որդիին Եզիրային որդիին Ադիէլին որդին Մասէ 13 Եւ անոնց եղբայրները, իրենց տոհմերուն իշխանները, հազար եօթը հարիւր վաթսուն զօրաւոր կտրիճներ՝ Աստուծոյ տանը գործին ծառայութեանը մէջ էին։

ՂԵՒՏԱՑԻՆԵՐԸ ՈՐ ԵՐՈՒՍԱՂԷՄ ԿԸ ԲՆԱԿԷԻՆ

14 Ղեւտացիներէն՝ Մերարիի որդիներէն, Ասաբիային որդիին Եզրիկամին որդիին Ասուբի որդին Սեմայիա 15 Եւ Բակբակար ու Արէս եւ Գաղաղ ու Ասափին որդիին Զեքրիին որդիին Միքայի որդին Մաթանիա 16 Եւ Իդիթունի որդիին Գաղաղի որդիին Սեմայիայի որդին Աբդիա ու Եղկանայի որդիին Ասայի որդին Բարաքիան, որ Նետոփաթացիներու գիւղերուն մէջ կը բնակէր։

ՏԱՃԱՐԻՆ ՊԱՀԱՊԱՆՆԵՐԸ ՈՐ ԵՐՈՒՍԱՂԷՄ ԿԸ ԲՆԱԿԷԻՆ

17 Դռնապանները՝ Սեղղում, Ակկուբ, Տեղմոն եւ Աքիման ու անոնց եղբայրները. ասոնց վերակացուն Սեղղումն էր։ 18 Մինչեւ հոս թագաւորին դուռը կը կայնէին, որ արեւելեան կողմն է. ասոնք Ղեւիին որդիներուն բանակներուն դռնապաններն էին։ 19 Կորխին որդիին Աբիասափին որդիին Կովրէին որդին Սեղղումը ու անոր եղբայրները, անոր հօրը տունէն եղող Կորխացիները, ծառայութեան գործին վրայ էին ու խորանին սեմերուն պահպանութիւնը կ’ընէին։ Անոնց հայրերը Տէրոջը բանակին մէջ դրան պահպանութիւնը կ’ընէին։ 20 Ու Եղիազարի որդին Փենէհէս առաջ անոնց վրայ իշխան էր ու Տէրը անոր հետ էր։ 21 Մասեղամիային որդին Զաքարիան վկայութեան խորանին դրանը պահապանն էր։ 22 Դռներուն մէջ պահպանութիւն ընելու համար բոլոր դռնապան ընտրուածները երկու հարիւր տասնըերկու հոգի էին։ Ասոնք իրենց բնակած գիւղերուն համեմատ ազգահամարի մէջ գրուեցան։ Դաւիթ ու Սամուէլ տեսանողը զանոնք իրենց պաշտօնին վրայ հաստատեցին։ 23 Անոնք ու անոնց որդիները Տէրոջը տանը, այսինքն խորանին տանը, դռներուն քով պահպանութիւն կ’ընէին։ 24 Դռնապանները չորս կողմերը կը կենային՝ արեւելեան, արեւմտեան, հիւսիսային ու հարաւային կողմերը։ 25 Գիւղերուն մէջ եղող անոնց եղբայրները ատեն ատեն կու գային ու եօթնական օր անոնց հետ կը կենային։ 26 Քանզի չորս գլխաւոր դռնապանները Ղեւտացիներ էին, որոնք նաեւ սենեակներուն եւ Աստուծոյ տանը գանձերուն պատասխանատու էին։ 27 Գիշերը Աստուծոյ տանը շուրջը կը կենային, քանզի պահպանութիւնը իրենց պարտականութիւնն էր։ Ամէն առտու անոնք պիտի բանային։ 28 Պաշտամունքի անօթներուն վերակացուները անոնցմէ էին, քանզի համրանքով ներս կը բերէին ու համրանքով դուրս կը հանէին։ 29 Միւս ամաններուն ու սրբարանին բոլոր գործիքներուն եւ նաշիհին ու գինիին ու իւղին եւ կնդրուկին ու համեմներուն վերակացուներն ալ անոնցմէ էին։ 30 Բայց համեմներուն բաղադրութիւնովը իւղ շինողները քահանաներուն որդիներն էին։ 31 Ղեւտացիներէն՝ Կորխացի Սեղղումին անդրանիկը Մատաթիան տապակի գործին վերակացուն էր։ 32 Առաջաւորութեան հացին վերակացուները անոնց եղբայրներէն, Կահաթացիներու որդիներէն էին, որպէս զի շաբաթէ շաբաթ պատրաստեն։ 33 Ասոնք, այսինքն Ղեւտացիներու տոհմերուն իշխանները, երգիչներ էին եւ սենեակներուն մէջ կը նստէին եւ ուրիշ գործ մը չունէին, քանզի ցորեկ ու գիշեր այս պաշտօնով զբաղած էին։ 34 Այս Ղեւտացիներուն տոհմերուն իշխանները իրենց ցեղերուն համեմատ իշխաններ էին։ Անոնք Երուսաղէմի մէջ կը բնակէին։

ՍԱՒՈՒՂ ԹԱԳԱՒՈՐԻՆ ՆԱԽԱՀԱՅՐԵՐՆ ՈՒ ՅԱՋՈՐԴ ՍԵՐՈՒՆԴԸ

(Ա Մնաց. 8։29-38)

35 Գաբաւոնի մէջ Գաբաւոնին հայրը Յէիէլը կը բնակէր։ Անոր կնոջ անունը Մաաքա էր։ 36 Անոր անդրանիկ որդին Աբդօն էր. ետքը՝ Սուր, Կիս, Բաաղ, Ներ, Նադաբ, 37 Գեդովր, Աքիով, Զաքարիա եւ Մակեղօթ էին։ 38 Մակեղօթ ծնաւ Սամաամը ու ասոնք ալ իրենց եղբայրներուն դէմ՝ Երուսաղէմի մէջ իրենց եղբայրներուն հետ բնակեցան։

39 Ներ ծնաւ Կիսը ու Կիս ծնաւ Սաւուղը եւ Սաւուղ ծնաւ Յովնաթանը, Մեղքիսաւէն, Աբինադաբը ու Եսբաաղը։ 40 Յովնաթանին որդին Մերիբաաղն էր։ Մերիբաաղը ծնաւ Միքան։ 41 Միքային որդիները՝ Փիթօն, Մելէք, Թարէ ու Աքազ էին։ 42 Աքազ ծնաւ Յովադան, Յովադան ծնաւ Գաղեմէթը, Ազամօթն ու Զամբրին։ Եւ Զամբրին ծնաւ Մոսան 43 Ու Մոսան ծնաւ Բանաան. անոր որդին Ռափայիա, անոր որդին Եղեասա ու անոր որդին Եսէլ էր։ 44 Եսէլ վեց որդի ունէր։ Անոնց անունները ասոնք են՝ Եզրիկամ, Բոքերու, Իսմայէլ, Սաարիա, Աբդիա ու Անան։ Եսէլին որդիները ասոնք էին։

ՍԱՒՈՒՂ ԹԱԳԱՒՈՐԻՆ ՄԱՀԸ

(Ա Թագ. 31։1-13)

10 1 Փղշտացիները Իսրայէլի հետ պատերազմ ըրին։ Իսրայէլի մարդիկը Փղշտացիներուն առջեւէն փախան ու Գեղբուէ լերանը վրայ սպաննուած ինկան։ Փղշտացիները Սաւուղին ու անոր որդիներուն հասան եւ Փղշտացիները Սաւուղին որդիները՝ Յովնաթանը, Աբիադաբն ու Մեղքիսաւէն զարկին։ Պատերազմը Սաւուղին վրայ սաստկացաւ ու աղեղնաւորները զանիկա գտան։ Աղեղնաւորներէն վիրաւորուելով, Սաւուղ իր կապարճակիրին ըսաւ. «Սուրդ քաշէ ու անով զիս խոցէ, չըլլայ որ այս անթլփատները գան ու զիս ծաղր ընեն»։ Բայց կապարճակիրը չուզեց, քանզի շատ վախցաւ։ Սաւուղ սուրը առաւ ու անոր վրայ ինկաւ։ Կապարճակիրը Սաւուղին մեռնիլը տեսնելով՝ ինքն ալ իր սուրին վրայ ինկաւ ու մեռաւ։ Այսպէս մեռան Սաւուղ ու անոր երեք որդիները։ Անոր բոլոր տունն ալ մէկտեղ մեռան։

Հովիտին մէջ եղող բոլոր Իսրայէլի մարդիկը անոնց փախչիլը եւ Սաւուղին ու անոր որդիներուն մեռնիլը տեսնելով՝ իրենց քաղաքները թողուցին ու փախան։ Փղշտացիները եկան ու անոնց մէջ բնակեցան։

Հետեւեալ օրը Փղշտացիները գացին, որպէս զի մեռելները մերկացնեն։ Սաւուղը եւ անոր որդիները Գեղբուէի լերան վրայ ինկած գտան։ Զանիկա մերկացուցին եւ անոր գլուխն ու զէնքերը առին։ Փղշտացիներու երկրին չորս կողմը իրենց կուռքերուն ու ժողովուրդին այս աւետիսը տալու համար մարդ ղրկեցին։ 10 Եւ անոր զէնքերը իրենց Աստուծոյն տունը դրին, իսկ անոր գլուխը Դագոնին տանը մէջ գամեցին։

11 Գաղաադի Յաբիսի բոլոր բնակիչները երբ լսեցին ինչ որ Փղշտացիները Սաւուղին ըրած են, 12 Բոլոր զօրաւոր մարդիկը ոտքի ելան եւ Սաւուղին մարմինն ու անոր որդիներուն մարմինները վերցուցին եւ զանոնք Յաբիս բերին եւ անոնց ոսկորները Յաբիսի մէջ բեւեկնիին տակ թաղեցին ու եօթը օր ծոմ պահեցին։

13 Այսպէս մեռաւ Սաւուղ Տէրոջը դէմ ըրած ապստամբութեան մեղքին համար. որովհետեւ Տէրոջը խօսքը չպահեց, նաեւ վհուկ փնտռեց բան հարցնելու համար 14 Ու Տէրոջը չհարցուց. ուստի Տէրը զանիկա մեռցուց ու թագաւորութիւնը Յեսսէին որդիին Դաւիթին դարձուց։

ԴԱՒԻԹ ԻՍՐԱՅԷԼԻ ԵՒ ՅՈՒԴԱՅԻ ԹԱԳԱՒՈՐ Կ’ԸԼԼԱՅ

(Բ Թագ. 5։1-10)

11 1 Բոլոր Իսրայէլ Դաւիթին քով Քեբրոնի մէջ հաւաքուեցան ու ըսին. «Ահա մենք քու ոսկորդ ու քու մարմինդ ենք։ Ասկէ առաջ ալ, երբ Սաւուղ թագաւոր էր, Իսրայէլը դուրս հանողն ու ներս բերողը դուն էիր։ Քու Տէր Աստուածդ քեզի ըսաւ. ‘Իմ ժողովուրդս Իսրայէլը դուն պիտի հովուես ու իմ ժողովուրդիս Իսրայէլին վրայ դուն իշխան պիտի ըլլաս’»։ Իսրայէլի բոլոր ծերերը Քեբրոն եկան թագաւորին ու Դաւիթ Քեբրոնի մէջ Տէրոջը առջեւ անոնց հետ դաշինք կնքեց ու անոնք Դաւիթը Իսրայէլի վրայ թագաւոր օծեցին, ինչպէս Տէրը Սամուէլին միջոցով ըսեր էր։

Դաւիթ բոլոր Իսրայէլի հետ Երուսաղէմ, այսինքն Յեբուս, գնաց ու հոն այն երկրին բնակիչները, Յեբուսացիները կը բնակէին։ Յեբուսի բնակիչները Դաւիթին ըսին. «Հոս պիտի չմտնես»։ Բայց Դաւիթ առաւ Սիօնի բերդը, (որ Դաւիթի քաղաք կը կոչուի)։ Ու Դաւիթ ըսաւ. «Ով որ Յեբուսացիները առաջ զարնէ, անիկա իշխան ու զօրաւոր պիտի ըլլայ»։ Առաջ Շարուհեային որդին՝ Յովաբ ելաւ ու անիկա զօրավար եղաւ։ Դաւիթ այն բերդին մէջ բնակեցաւ։ Անոր համար անիկա Դաւիթին քաղաքը կոչուեցաւ։ Դաւիթ քաղաքին չորս բոլորտիքը շինեց, այսինքն Մելօնն ու անոր շրջակայ տեղերը։ Յովաբ քաղաքին մնացորդը նորոգեց։ Դաւիթ երթալով կը մեծնար ու զօրքերու Տէրը անոր հետ էր։

ԴԱՒԻԹԻՆ ՀՌՉԱԿԱՒՈՐ ԶՕՐԱՎԱՐՆԵՐԸ

(Բ Թագ. 23։8-39)

10 Ասոնք են Դաւիթին գլխաւոր զօրավարները, որոնք անոր թագաւորութեանը համար անոր օգնութիւն ըրին բոլոր Իսրայէլի հետ, որպէս զի անիկա թագաւոր ըլլայ, Տէրոջը Իսրայէլին ըսած խօսքին համեմատ։ 11 Դաւիթին զօրաւոր մարդիկը ասոնք են. Հաքեմոնիին որդին Յեսբաամ՝ երեք զօրավարներուն գլուխը, որ իր նիզակը երեք հարիւր մարդոց վրայ վերցուց ու մէկէն զանոնք մեռցուց։

12 Անկէ ետքը Աքուքացի Դովդային որդին Եղիազարը, որ երեք զօրավարներէն էր։ 13 Ասիկա երբ Ափեսդոմմինի մէջ Դաւիթին հետ էր, Փղշտացիները հոն հաւաքուեցան պատերազմելու համար։ Արտի մը մէկ մասը գարիով լեցուն էր։ Ժողովուրդը Փղշտացիներուն երեսէն փախաւ։ 14 Այս երեք զօրավարները արտին մէջտեղը կայնեցան, զանիկա ազատեցին ու Փղշտացիները զարկին։ Տէրը մեծ փրկութիւն ըրաւ։

15 Երեսուն զօրավարներէն երեքը՝ Ոդողոմին քարայրը՝ Դաւիթին հետ վէմը իջան, երբ Փղշտացիներուն բանակը Ռափայիններուն հովիտին մէջ բանակեր էր։ 16 Այն ատեն Դաւիթ բերդին մէջ էր։ Փղշտացիները Բեթլեհէմի մէջ ալ բերդապահ զօրք ունէին։ 17 Դաւիթ փափաքելով՝ ըսաւ. «Բեթլեհէմի դուռը եղող ջրհորէն ո՞վ ինծի ջուր կրնայ խմցնել»։ 18 Այն ատեն այս երեք մարդիկը Փղշտացիներու բանակը ճեղքեցին անցան ու Բեթլեհէմի դուռը եղող ջրհորէն ջուր քաշեցին եւ Դաւիթին բերին. բայց Դաւիթ զանիկա խմել չուզեց, հապա զանիկա թափելով Տէրոջը նուիրեց 19 Ու ըսաւ. «Աստուած չընէ, որ ես այս բանը ընեմ։ Միթէ ես անոնց կենսարի՞ւնը պիտի խմեմ. վասն զի իրենց կեանքը վտանգելով այս ջուրը բերին»։ Ու անկէ խմել չուզեց։ Ասոնք են այն երեք զօրավարներուն ըրածները։

20 Յովաբին եղբայրը՝ Աբեսսան՝ այն երեք մարդոց գլխաւորն էր։ Անիկա իր նիզակը երեք հարիւր մարդոց վրայ վերցնելով՝ սպաննեց զանոնք ու անիկա երեքին մէջ անուանի էր։ 21 Երեքին երկուքէն աւելի համարում ունենալուն համար անոնց գլուխ եղաւ, բայց առաջին երեքին աստիճանին չհասաւ։

22 Մեծ գործեր գործող Կաբեսէելացի զօրավարի մը որդիին Յովիադային որդին Բանիա Մովաբի երկու զօրաւոր մարդիկը մեռցուց. Նաեւ ձիւնի ժամանակ իջաւ ու գուբին մէջ առիւծը մեռցուց։ 23 Ասիկա հինգ կանգուն հասակ ունեցող Եգիպտացի մարդ մը մեռցուց, թէեւ Եգիպտացիին ձեռքը ոստայնանկներու գլանին պէս նիզակ մը կար. բայց Բանիա ցուպով մը անոր վրայ յարձակեցաւ ու Եգիպտացիին ձեռքէն նիզակը յափշտակեց եւ զանիկա անոր նիզակովը մեռցուց։ 24 Յովիադային որդին Բանիան այս բաները ըրաւ ու երեք զօրավարներուն մէջ անուանի եղաւ։ 25 Անիկա երեսուն զօրավարներէն աւելի պատիւ ունէր, բայց առաջին երեքին աստիճանին չհասաւ։ Դաւիթ զանիկա իր ատեանին վերակացու դրաւ։

26 Եւ իր զօրքերուն զօրավարները ասոնք էին՝ Յովաբին եղբայրը Ասայէլը, Բեթլեհեմացի Դովդային որդին Էլէանան, 27 Արովրացի Սամօթը, Փելօնացի Քեղղէսը, 28 Թեկուացի Եկգեսին որդին Իրասը, Անաթովթացի Աբիեզերը, 29 Ովսացի Սովբաքը, Աքուքացի Եղին, 30 Նետոփաթացի Մաարան, Նետոփաթացի Բաանային որդին Ալադը, 31 Բենիամինին որդիներուն Գաբաայէն Ռիբային որդին Եթթին, Փարաթոնացի Բանիան, 32 Գաասի ձորերէն Հուրան, Արափաթացի Աբիէլը, 33 Բարումացի Ազամօթը, Սաղաբինացի Եղիաբան, 34 Գեղոնացի Հասեմի որդիներէն՝ Արարացի Սագէին որդին Յովնաթանը, 35 Արարացի Սաքաբին որդին Աքիամը, Ովրի որդին Եղիփաղը, 36 Մեքուրաթացի Ոփեր, Փելօնացի Աքիա, 37 Կարմելացի Ասարէն, Ազբիային որդին Նաարան, 38 Նաթանին եղբայրը Յովէլը, Ագարայի որդին Մաբարը, 39 Ամմոնացի Սելեկը, Շարուհեան Յովաբի կապարճակիրը Բերովթացի Նաարան, 40 Յեթերացի Իրասը, Յեթերացի Գարեբը, 41 Քետացի Ուրիան, Աղայիին որդին Զաբադը, 42 Ռուբէնեաններուն գլուխը, Ռուբէնեան Սիզային որդին Ադինան ու անոր հետ երեսուն մարդ կար. 43 Մաաքային որդին Անանը, Մաթանացի Յովսափատը, 44 Աստարովթացի Ոզիան, Արոէրացի Քովթամին որդիները՝ Սամա ու Յէիէլ, 45 Սամարիին որդին Յեդիէլն ու անոր եղբայրը Թիսացի Յովքան, 46 Մահաւացի Եղիէլը, Եղնաամին որդիները՝ Յարիբային եւ Յօսաւիան, Մովաբացի Յեթեման, 47 Եղիէլը, Ովբէդն ու Մեսօբացի Յեսիէլը։

ԲԵՆԻԱՄԻՆԻՆ ՑԵՂԷՆ ԴԱՒԻԹԻՆ ՆԱԽԿԻՆ ՀԵՏԵՒՈՐԴՆԵՐԸ

12 1 Ասոնք են որ Սիկելակ եկան Դաւիթին քով, երբ անիկա դեռ Կիսեան Սաւուղին երեսէն պահուած էր։ Ասոնք զօրաւորներէն ըլլալով՝ պատերազմին մէջ օգնութիւն կ’ընէին, Քանզի աղեղնաւորներ էին ու պարսատիկով քարեր ու աղեղով նետեր արձակելու համար՝ թէ՛ աջ եւ թէ՛ ձախ ձեռքերնին կը գործածէին։ Անոնք Սաւուղին եղբայրներէն՝ Բենիամինեաններէն էին։ Անոնց գլուխը Աքիեզերն էր, յետոյ Յովասը՝ երկուքն ալ Գաբաացի Սամաային որդիները եւ Յեզիէլ ու Փաղէտ՝ Ազամօթին որդիները եւ Բարաքա ու Անաթովթացի Յէուն Ու երեսունին մէջ զօրաւոր ու երեսունին վերակացուն՝ Գաբաւոնացի Իսմայիան ու Երեմիան ու Յազիէլը եւ Յօհանան ու Գադերացի Յովզաբադը, Եղիոզան ու Յերիմովթը եւ Բաաղիան ու Սամարիան եւ Յարուփացի Սափատիան, Եղկանան, Յեսիան, Ազարիէլը, Յովեզերն ու Յեսբաամը՝ Կորխացիները Ու Գեդովրացի Յերոամին որդիները՝ Յովէլան ու Զաբադիան։

ԳԱԴԻ ՑԵՂԷՆ ԴԱՒԻԹԻՆ ՀԵՏԵՒՈՐԴՆԵՐԸ

Գադեաններէն ալ Դաւիթին քով անապատին մէջ քաշուեցան՝ զօրաւոր, քաջ, պատերազմիկ, վահան ու նիզակ գործածող մարդիկ։ Անոնց դէմքը առիւծի դէմքի կը նմանէր ու լեռներու վրայի այծեամներու պէս թեթեւաշարժ էին։ Առաջինը՝ Եզերը, երկրորդը՝ Աբդիան, երրորդը՝ Եղիաբը, 10 Չորրորդը՝ Մասմանան, հինգերորդը՝ Երեմիան, 11 Վեցերորդը՝ Եթթին, եօթներորդը՝ Եղիէլը, 12 Ութերորդը՝ Յօհանան, իններորդը՝ Եղզաբաթը, 13 Տասներորդը՝ Երեմիան, տասնըմէկերորդը՝ Մաքաբանան էր։ 14 Ասոնք Գադին որդիներէն զօրքի իշխաններն էին. պզտիկներէն իւրաքանչիւրը՝ հարիւրի վրայ ու մեծերէն իւրաքանչիւրը հազարի վրայ էր։ 15 Ասոնք են, որ առաջին ամսուն Յորդանանէն անցան, երբ ջուրը իր բոլոր եզերքները յորդեր էր եւ դէպի արեւելք ու արեւմուտք՝ հովիտին բոլոր բնակիչները փախցուցին։

ԲԵՆԻԱՄԻՆԷՆ ԵՒ ՅՈՒԴԱՅԷՆ ՀԵՏԵՒՈՐԴՆԵՐ

16 Բերդը Դաւիթին քով Բենիամինին ու Յուդային որդիներէն ալ եկան։ 17 Դաւիթ անոնց առջեւ ելաւ ու ըսաւ անոնց. «Եթէ խաղաղութեամբ ինծի օգնութիւն ընելու եկեր էք, իմ սիրտս ձեզի հետ պիտի ըլլայ. բայց եթէ խաբէութեամբ զիս իմ թշնամիներուս ձեռքը մատնելու համար եկեր էք, (որ իմ ձեռքերուս մէջ անօրէնութիւն մը չկայ,) մեր հայրերուն Աստուածը թող տեսնէ ու յանդիմանէ»։ 18 Եւ իշխաններուն գլուխը՝ Ամեսայի՝ Հոգիով լեցուեցաւ ու ըսաւ.

«Մենք քուկդ ենք ո՛վ Դաւիթ,

Ու քեզի հետ պիտի ըլլանք, ո՛վ Յեսսէի որդի.

Խաղաղութիւն, խաղաղութիւն քեզի

Ու քու օգնականներուդ խաղաղութիւն թող ըլլայ,

Քանզի քու Աստուածդ քեզի օգնական է»։

Այն ատեն Դաւիթ զանոնք ընդունեց ու զանոնք իր գունդին իշխաններուն մէջ դրաւ։

ՄԱՆԱՍԷԷՆ ՀԵՏԵՒՈՐԴՆԵՐ

19 Մանասէէն ալ Դաւիթին միացան, երբ անիկա Փղշտացիներուն հետ Սաւուղին վրայ պատերազմելու գնաց, բայց անոնց օգնութիւն չըրին, քանզի Փղշտացիներուն նախարարներուն խորհրդով զանիկա ետ ղրկեցին՝ ըսելով. «Ասիկա մեր գլուխներուն վնասովը, իր տիրոջը, Սաւուղին կրնայ միանալ»։ 20 Երբ անիկա Սիկելակ կ’երթար, Մանասէին հազարապետները՝ Եդնան, Յովզաբադը, Յեդիէլը, Միքայէլը, Յովզաբադը, Եղիուսն ու Սաղթին զինք լքեցին։ 21 Ասոնք Դաւիթին օգնեցին ասպատակներուն գունդին վրայ յարձակելով, քանզի ամէնքն ալ զօրաւոր կտրիճներ էին ու զօրքերու իշխաններ էին. 22 Վասն զի այն ատեն օրէ օր Դաւիթին կու գային անոր օգնելու համար, այնպէս որ Աստուծոյ բանակին պէս մեծ բանակ մը եղաւ։

ԴԱՒԻԹԻՆ ԶՕՐՔԵՐՈՒՆ ՑԱՆԿԸ

23 Ասոնք են անունները այն սպառազինեալ զօրքերուն, որոնք Քեբրոն եկան Դաւիթին, որպէս զի Տէրոջը խօսքին համեմատ անոր դարձնեն Սաւուղին թագաւորութիւնը. 24 Յուդայի որդիներէն վահան ու նիզակ կրող վեց հազար ութ հարիւր սպառազինեալ զօրք, 25 Շմաւոնի որդիներէն եօթը հազար հարիւր պատերազմիկ զօրաւոր կտրիճներ, 26 Ղեւիի որդիներէն չորս հազար վեց հարիւր 27 Եւ Ահարոնեաններուն առաջնորդը Յովիադան ու անոր հետ երեք հազար եօթը հարիւր մարդիկ, 28 Զօրաւոր կտրիճ Սադովկ երիտասարդը ու անոր հօրը տունէն քսանըերկու իշխան 29 Եւ Սաւուղին եղբայրներէն, Բենիամինին որդիներէն, երեք հազար մարդիկ. քանզի մինչեւ այն ատեն անոնց մեծ մասը Սաւուղին տանը պահպանութիւնը կ’ընէին 30 Ու Եփրեմին որդիներէն անոնց ազգատոհմերուն անուանի մարդիկը՝ քսան հազար ութ հարիւր զօրաւոր կտրիճներ, 31 Մանասէին կէս ցեղէն տասնըութը հազար մարդ, որոնք իրենց անուններովը որոշուեցան երթալու ու Դաւիթը թագաւոր օծելու, 32 Իսաքարի որդիներէն երկու հարիւր իմաստուն իշխաններ, որոնք ժամանակներուն համեմատ գիտէին թէ Իսրայէլի ի՛նչ ընելու է ու անոնց բոլոր եղբայրները անոնց բերանին կը նայէին, 33 Զաբուղոնէն պատերազմի ելլող եւ ամէն տեսակ պատերազմական գործիքներով պատերազմող յիսուն հազար մարդ, որոնք մէկ սրտով կարգով կը շարուէին, 34 Նեփթաղիմէն հազար իշխան եւ անոնց հետ երեսունըեօթը հազար վահանաւոր ու նիզակաւոր մարդ, 35 Դանեաններէն քսանըութը հազար վեց հարիւր պատերազմիկներ, 36 Ասերէն քառասուն հազար պատերազմի գացող զօրք, 37 Յորդանանի անդիի կողմէն՝ Ռուբէնեաններէն ու Գադեաններէն եւ Մանասէին կէս ցեղէն, ամէն տեսակ պատերազմական գործիքներով պատերազմող հարիւր քսան հազար մարդ։ 38 Բոլոր այս գունդով շարուող պատերազմիկները անկեղծ սրտով Քեբրոն եկան՝ Դաւիթը բոլոր Իսրայէլի վրայ թագաւոր ընելու համար ու Իսրայէլի բոլոր մնացորդն ալ համաձայն էր, որ Դաւիթը թագաւոր ըլլայ։ 39 Հոն Դաւիթին հետ ուտելով ու խմելով երեք օր կեցան. քանզի անոնց եղբայրները անոնց համար պատրաստութիւն տեսեր էին։ 40 Անոնց մօտ եղողներն ալ, մինչեւ անգամ Իսաքար, Զաբուղոն ու Նեփթաղիմ՝ էշերով, ուղտերով, ջորիներով ու եզներով հաց բերին. նաեւ ուտելիքի համար շատ ալիւր, չոր թուզ, չամիչ, գինի, իւղ, արջառներ ու ոչխարներ. քանզի Իսրայէլի մէջ ուրախութիւն կար։

ՏԱՊԱՆԱԿ ՈՒԽՏԻՆ ԿԱՐԻԱԹԱՐԻՄԷՆ ԿԸ ՓՈԽԱԴՐՈՒԻ

13 1 Դաւիթ հազարապետներուն ու հարիւրապետներուն եւ բոլոր իշխաններուն հետ խորհուրդ ըրաւ։ Դաւիթ բոլոր Իսրայէլի ժողովուրդին ըսաւ. «Եթէ ձեզի հաճոյ կ’երեւնայ ու այս բանը մեր Տէր Աստուծմէն է, Իսրայէլի բոլոր երկիրներուն մէջ մնացած մեր եղբայրներուն ու անոնց հետ քահանաներուն ու Ղեւտացիներուն, իրենց քաղաքներն ու արուարձանները, մարդ ղրկենք, որպէս զի մեր քով հաւաքուին Եւ մեր Աստուծոյն տապանակը մեր քով փոխադրենք. քանզի Սաւուղին օրերը զանիկա զանց առինք»։ Ու բոլոր ժողովուրդը հաճութիւն տուաւ. քանզի այս խօսքը բոլոր ժողովուրդին աչքերուն ուղիղ երեւցաւ։ Եւ Դաւիթ Եգիպտոսի Սիովրէն մինչեւ Եմաթի մուտքը բոլոր Իսրայէլը հաւաքեց՝ Աստուծոյ տապանակը Կարիաթարիմէն բերելու համար։ Դաւիթ բոլոր Իսրայէլին հետ Բաաղ, այսինքն Յուդայի Կարիաթարիմը գնաց, որպէս զի անկէ՝ քերովբէներուն վրայ նստող Եհովա Աստուծոյն տապանակը փոխադրէ։ Աստուծոյ տապանակը Աբինադաբի տունէն վերցնելով նոր սայլի մը վրայ դրին ու Ոզա ու Աքիով այն սայլը կը վարէին։ Եւ Դաւիթ ու բոլոր Իսրայէլ բոլոր ուժով Աստուծոյ առջեւ կը խաղային օրհնութիւններով, քնարներով, տաւիղներով, թմբուկներով, ծնծղաներով ու փողերով։

Երբ Քիդոնին կալը եկան, Ոզա իր ձեռքը երկնցուց որպէս զի տապանակը բռնէ. քանզի եզները զանիկա ծռեր էին։ 10 Տէրոջը բարկութիւնը Ոզային դէմ բորբոքեցաւ եւ ձեռքը տապանակին երկնցնելուն համար զանիկա զարկաւ։ Անիկա հոն Աստուծոյ առջեւ մեռաւ։ 11 Եւ Դաւիթ տրտմեցաւ, քանզի Տէրը հարուածով Ոզան զարկաւ ու այն տեղին անունը մինչեւ այսօր Փարէս–Ոզա կը կոչուի։ 12 Դաւիթ այն օրը Աստուծմէ վախցաւ ու ըսաւ. «Աստուծոյ տապանակը ի՜նչպէս քովս բերեմ»։ 13 Դաւիթ տապանակը իր քով, Դաւիթին քաղաքը չբերաւ. հապա զանիկա Գեթացի Աբդեդօմին տունը դարձուց։ 14 Աստուծոյ տապանակը Աբդեդօմին տանը մէջ երեք ամիս մնաց ու Տէրը Աբդեդօմին տունն ու անոր բոլոր ստացուածքը օրհնեց։

ԴԱՒԻԹԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԷՈՒԹԻՒՆԸ ԵՐՈՒՍԱՂԷՄԻ ՄԷՋ

(Բ Թագ. 5։11-16)

14 1 Տիւրոսի Քիրամ թագաւորը Դաւիթին դեսպաններ, եղեւնափայտեր, որմնադիրներ ու հիւսներ ղրկեց, որպէս զի անոր տունը շինեն։ Այն ատեն Դաւիթ իմացաւ որ Տէրը զինք Իսրայէլի վրայ թագաւոր հաստատեց, վասն զի իր ժողովուրդին՝ Իսրայէլին համար անոր թագաւորութիւնը բարձրացաւ։

Դաւիթ Երուսաղէմի մէջ ուրիշ կիներ ալ առաւ, Դաւիթ ուրիշ տղաքներ ու աղջիկներ ալ ունեցաւ։ Երուսաղէմի մէջ անոր ծնած տղոցը անունները ասոնք են՝ Սամաա, Սովբաբ, Նաթան, Սողոմոն, Յեբաար, Եղիսուա, Եղիփաղէտ, Նոգա, Նափեկ, Յափիէ, Եղիսամա, Բաղիադա, Եղիփաղէտ։

ՅԱՂԹԱՆԱԿ՝ ՓՂՇՏԱՑԻՆԵՐՈՒՆ ՎՐԱՅ

(Բ Թագ. 5։17-25)

Փղշտացիները երբ լսեցին Դաւիթին բոլոր Իսրայէլի վրայ թագաւոր օծուիլը, բոլոր Փղշտացիները ոտքի ելան, որպէս զի Դաւիթը փնտռեն. երբ Դաւիթ այս բանը լսեց՝ անոնց դէմ ելաւ։ Փղշտացիները եկան եւ Ռափայիններուն հովիտին մէջ տարածուեցան։ 10 Եւ Դաւիթ Աստուծոյ հարցուց ու ըսաւ. «Փղշտացիներուն դէմ ելլե՞մ, զանոնք իմ ձեռքս պիտի մատնե՞ս»։ Տէրը անոր ըսաւ. «Ելի՛ր, զանոնք քու ձեռքդ պիտի մատնեմ»։ 11 Անոնք Բաաղփասար ելան։ Դաւիթ զանոնք հոն զարկաւ ու ըսաւ. «Աստուած իմ թշնամիներս իմ ձեռքովս պատռեց, ինչպէս ջուրերը թումբերը կը պատռեն»։ Անոր համար այն տեղին անունը Բաաղփարասին կոչեց։ 12 Փղշտացիները հոն թողուցին իրենց աստուածները։ Դաւիթ հրամայեց որ զանոնք կրակով այրեն։

13 Փղշտացիները նորէն հովիտին մէջ տարածուեցան։ 14 Դաւիթ նորէն Աստուծոյ հարցուց եւ Աստուած անոր ըսաւ. «Անոնց ետեւէն մի՛ երթար, հապա անոնց շուրջը պտըտելով՝ թթենիներուն կողմէն անոնց վրայ գնա՛։ 15 Երբ թթենիներուն գլուխը քալուածքի ձայն լսես, այն ատեն պատերազմելու ելի՛ր, քանզի Աստուած քու առջեւդ պիտի ելլէ Փղշտացիներուն բանակը զարնելու համար»։ 16 Դաւիթ այնպէս ըրաւ՝ ինչպէս Աստուած իրեն հրամայեց ու Գաբաւոնէն մինչեւ Գազեր Փղշտացիներուն բանակը զարկին։ 17 Դաւիթին անունը ամէն երկիր տարածուեցաւ։ Տէրը բոլոր ազգերուն վրայ անոր վախը ձգեց։

ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹԻՒՆ՝ ՏԱՊԱՆԱԿ ՈՒԽՏԻՆ ՓՈԽԱԴՐԵԼՈՒ

15 1 Դաւիթ իրեն համար Դաւիթի քաղաքին մէջ տուներ շինեց ու Աստուծոյ տապանակին համար տեղ մը պատրաստեց եւ անոր համար վրան մը կանգնեցուց։ Այն ատեն Դաւիթ ըսաւ. «Աստուծոյ տապանակը վերցնել ուրիշ մէկուն օրինաւոր չէ, բայց միայն Ղեւտացիներուն. քանզի Տէրը զանոնք ընտրեց, որ Աստուծոյ տապանակը վերցնեն ու յաւիտեան անոր ծառայութիւն ընեն»։

Դաւիթ բոլոր Իսրայէլը Երուսաղէմի մէջ հաւաքեց, որպէս զի Տէրոջը տապանակը անոր համար պատրաստուած տեղը հանէ։ Դաւիթ Ահարոնին որդիներն ու Ղեւտացիները հաւաքեց. Կահաթի որդիներէն Ուրիէլ իշխանն ու անոր եղբայրները՝ հարիւր քսան հոգի. Մերարիին որդիներէն Ասայիա իշխանն ու անոր եղբայրները՝ երկու հարիւր քսան հոգի. Գերսոնին որդիներէն Յովէլ իշխանն ու անոր եղբայրները՝ հարիւր երեսուն հոգի. Եղիսափանին որդիներէն Սեմայիա իշխանն ու անոր եղբայրները՝ երկու հարիւր հոգի. Քեբրոնին որդիներէն Եղիէլ իշխանն ու անոր եղբայրները՝ ութսուն հոգի. 10 Ոզիէլին որդիներէն Ամինադաբ իշխանն ու անոր եղբայրները՝ հարիւր տասնըերկու հոգի։

11 Դաւիթ՝ Սադովկ ու Աբիաթար քահանաները ու Ղեւտացիներէն Ուրիէլը, Ասայիան, Յովէլը, Սեմայիան, Եղիէլն ու Ամինադաբը կանչեց 12 Եւ անոնց ըսաւ. «Դուք Ղեւտացիներու տոհմերուն իշխաններն էք. ուստի դուք ու ձեր եղբայրները սրբուեցէք, որպէս զի Իսրայէլի Տէր Աստուծոյն տապանակը հանէք այն տեղը, որ ես անոր համար պատրաստեր եմ։ 13 Վասն զի դուք առաջին անգամին հոն չգտնուելնուդ համար, մեր Տէր Աստուածը մեզ հարուածեց, քանզի զանիկա կանոնաւոր կերպով չկարգադրեցինք»։ 14 Իսրայէլի Տէր Աստուծոյն տապանակը հանելու համար քահանաներն ու Ղեւտացիները սրբուեցան։ 15 Ղեւտացիներու որդիները Աստուծոյ տապանակը ձողերովը իրենց ուսերուն վրայ վերցուցին, ինչպէս Մովսէս պատուիրեր էր Տէրոջը խօսքին համեմատ։

16 Դաւիթ Ղեւտացիներուն իշխաններուն պատուիրեց, որ իրենց եղբայրներէն՝ նուագարաններով, տաւիղներով, քնարներով ու ծնծղաներով երգողներ կեցնեն, որպէս զի ուրախութեան ձայներ հնչեցնեն։ 17 Ուստի Ղեւտացիները Յովէլին որդին Եմանը եւ անոր եղբայրներէն Բարաքիային որդին Ասափը ու անոնց եղբայրներէն Մերարիին որդիներէն Կիսիային որդին Եթանը կեցուցին։ 18 Անոնց հետ երկրորդ դասէն, անոնց եղբայրները, դռնապանները, Զաքարիան, Բենը, Յազիէլը, Սեմիրամովթը, Յեքիէլը, Ուննին, Եղիաբը, Բանիան, Մաասիան, Մատաթիան, Եղիփաղէն, Մակենիան, Աբդեդօմն ու Յէիէլը։ 19 Արդ՝ երգողներէն Եման, Ասափն ու Եթան պղնձէ ծնծղաներ կը զարնէին։ 20 Եւ Զաքարիան, Ազիէլը, Սեմիրամովթը, Յեքիէլը, Ուննին, Եղիաբը, Մաասիան ու Բանիան տաւիղներով Ալամօթի եղանակին վրայ էին։ 21 Մատաթիան, Եղիփաղէն, Մակենիան, Աբդեդօմը, Յէիէլն ու Ազազիան քնարներով Շէմինիթի եղանակով կ’առաջնորդէին։ 22 Քոնոնիան Ղեւտացիներուն երգեցողութեան առաջնորդը՝ զանոնք երգելու կը վարժեցնէր, որովհետեւ հանճարեղ էր։ 23 Բարաքիան ու Եղկանան տապանակին դռնապաններն էին։ 24 Եւ Սաբանիա ու Յովսափատ եւ Նաթանայէլ ու Ամեսայի եւ Զաքարիա ու Բանիա ու Եղիազար քահանաները, Աստուծոյ տապանակին առջեւ փողեր կը հնչեցնէին եւ Աբդեդօմն ու Յէիան տապանակին դռնապաններն էին։

ՏԱՊԱՆԱԿ ՈՒԽՏԻՆ ԵՐՈՒՍԱՂԷՄ ԿԸ ՓՈԽԱԴՐՈՒԻ

(Բ Թագ. 6։12-22)

25 Այսպէս Դաւիթ եւ Իսրայէլի ծերերն ու հազարապետները Տէրոջը ուխտին տապանակը Աբդեդօմի տունէն ուրախութեամբ հանելու գացին։ 26 Երբ Աստուած Տէրոջը ուխտին տապանակը վերցնող Ղեւտացիներուն օգնութիւն ըրաւ, եօթը զուարակ ու եօթը խոյ զոհ ըրին։ 27 Դաւիթ բեհեզէ պատմուճան հագեր էր. նոյնպէս ալ տապանակը վերցնող բոլոր Ղեւտացիներն ու երգողներուն իշխանը Քոնոնիան։ Դաւիթին վրայ քթանէ եփուտ կար։ 28 Բոլոր Իսրայէլ Տէրոջը ուխտին տապանակը ուրախութեան աղաղակով, շեփորի ձայնով, փողերով ու ծնծղաներով, տաւիղներ ու քնարներ զարնելով վեր կը հանէին։ 29 Երբ Տէրոջը ուխտին տապանակը մինչեւ Դաւիթին քաղաքը եկաւ, Սաւուղին աղջիկը Մեղքող պատուհանէն նայեցաւ ու Դաւիթ թագաւորին կաքաւելն ու խաղալը տեսնելով՝ զանիկա իր սրտին մէջ անարգեց։

16 1 Աստուծոյ տապանակը տարին ու այն վրանին մէջ դրին, որ Դաւիթ անոր համար կանգնեցուցեր էր եւ Աստուծոյ առջեւ ողջակէզներ ու խաղաղութեան զոհեր մատուցանեցին։ Դաւիթ երբ ողջակէզներն ու խաղաղութեան զոհերը մատուցանելը լմնցուց, Տէրոջը անունով ժողովուրդը օրհնեց։ Ու Իսրայէլի բոլոր մարդոց՝ այր մարդէն մինչեւ կին մարդ՝ ամէն մէկուն մէկ նկանակ հաց, կտոր մը միս ու կարկանդակ մը բաժնեց։

Եւ Տէրոջը տապանակին առջեւ Ղեւտացիներէն պաշտօնեաներ դրաւ՝ Իսրայէլի Տէր Աստուածը յիշելու, օրհնելու ու փառաւորելու համար. Գլխաւորը Ասափն էր ու անոր երկրորդը Զաքարիան։ Յէիէլը, Սեմիրամովթը, Յեքիէլը, Մատաթիան, Եղիաբը, Բանիան, Աբդեդօմն ու Յէիէլը տաւիղներ ու քնարներ կը զարնէին. բայց Ասափը ծնծղաներ կը զարնէր։ Եւ Բանիա ու Յազիէլ քահանաները Աստուծոյ ուխտի տապանակին առջեւ փողեր կը հնչեցնէին։

Նոյն օրը Դաւիթ առաջին անգամ հետեւեալ սաղմոսը տուաւ Ասափին ու անոր եղբայրներուն ձեռքը, որպէս զի Տէրոջը գոհութիւն տան։

ՓԱՌԱԲԱՆՈՒԹԵԱՆ ԵՐԳ ՄԸ

(Սաղ. 105։1-15, 96։1-13, 106։47-48)

Գոհացէք Տէրոջմէն, անոր անունը կանչեցէ՛ք,

Անոր գործերը ժողովուրդներուն մէջ պատմեցէ՛ք։

Երգեցէ՛ք անոր, սաղմոս ըսէ՛ք անոր,

Պատմեցէ՛ք անոր բոլոր հրաշքները։

10 Անոր սուրբ անունովը պարծեցէ՛ք։

Տէրը խնդրողներուն սիրտը թող ուրախ ըլլայ։

11 Տէրը ու անոր զօրութիւնը խնդրեցէ՛ք,

Ամէն ժամանակ անոր երեսը փնտռեցէ՛ք։

12 Յիշեցէ՛ք անոր ըրած հրաշքները,

Անոր նշաններն ու բերնին դատաստանները.

13 Ո՛վ անոր ծառային Իսրայէլին սերունդ,

Ո՛վ Յակոբին որդիներ, ընտրեալներ.

14 Եհովան ինքն է մեր Աստուածը։

Անոր դատաստանները բոլոր երկրի մէջ են։

15 Անոր ուխտը յաւիտեան յիշեցէ՛ք,

Անոր պատուիրած խօսքը՝ մինչեւ հազար ազգ.

16 Այն ուխտը որ Աբրահամին ըրաւ

Ու իր երդումը որ Իսահակին ըրաւ.

17 Յակոբին ալ հաստատեց զանիկա՝ օրէնք մը ըլլալու

Ու Իսրայէլին՝ իբրեւ յաւիտենական ուխտ մը,

18 Ըսելով. «Քեզի պիտի տամ Քանանի երկիրը,

Ձեր ժառանգութեան վիճակը»։

19 Երբ դուք սակաւաթիւ էիք

Եւ քիչուոր ու պանդուխտ՝ անոր մէջ,

20 Անոնք մէկ ազգէ ուրիշ ազգի գացին

Ու մէկ թագաւորութենէ ուրիշ ժողովուրդի։

21 Անիկա մէկո՛ւն չարտօնեց որ զանոնք նեղէ.

Թագաւորներ ալ յանդիմանեց անոնց համար,

22 Ըսելով. «Իմ օծեալներուս մի՛ դպչիք,

Ու իմ մարգարէներուս չարութիւն մի՛ ընէք»։

23 Երգեցէ՛ք Տէրոջը, ո՛վ բոլոր երկիր,

Օրէ օր անոր փրկութիւնը քարոզեցէ՛ք։

24 Անոր փառքը ազգերու մէջ պատմեցէ՛ք

Ու անոր հրաշքները՝ ամէն ժողովուրդներու մէջ։

25 Քանզի Տէրը մեծ է ու խիստ գովելի,

Անիկա ամէն աստուածներու վրայ ահաւոր է։

26 Վասն զի ազգերուն բոլոր աստուածները կուռքեր են,

Բայց Եհովան երկինքը ստեղծեց։

27 Փառք ու վայելչութիւն կայ անոր առջեւ,

Զօրութիւն եւ ուրախութիւն՝ անոր բնակութեանը մէջ.

28 Տէրոջը տուէ՛ք, ո՛վ ժողովուրդներու տոհմեր,

Տէրոջը տուէ՛ք փառք ու զօրութիւն։

29 Տէրոջը տուէ՛ք իր անուանը փառքը։

Ընծայ առէ՛ք ու անոր առջեւ եկէ՛ք։

Սուրբ հանդէսով Տէրոջը երկրպագութիւն ըրէ՛ք։

30 Ո՛վ բոլոր երկիր, անոր երեսէն վախցէ՛ք.

Աշխարհս ալ պիտի հաստատուի

Ու պիտի չսասանի։

31 Երկինք թող ուրախանայ ու երկիր ցնծայ։

Ազգերուն մէջ թող ըսեն՝ «Տէրը կը թագաւորէ»։

32 Ծովը իր լիութեամբ թող գոռայ,

Դաշտն ու բոլոր անոր մէջ եղողները թող ուրախանան։

33 Այն ատեն անտառին ծառերը Տէրոջը առջեւ թող ցնծան,

Քանզի երկրին դատաստան ընելու կու գայ։

34 Գոհացէ՛ք Տէրոջմէն, վասն զի բարի է,

Վասն զի անոր ողորմութիւնը յաւիտեան է։

35 Նաեւ ըսէ՛ք. «Ո՛վ մեր փրկութեան Աստուածը, մեզ փրկէ՛

Ու մեզ հաւաքէ՛ եւ մեզ ազգերէն ազատէ՛,

Որպէս զի քու սուրբ անուանդ գոհութիւն մատուցանենք

Ու քու օրհնութիւնովդ պարծենանք։

36 Օրհնեալ ըլլայ Իսրայէլի Տէր Աստուածը,

Յաւիտեանս յաւիտենից»։

Ու բոլոր ժողովուրդը «Ամէն» ըսելով՝

Տէրը օրհնեցին։

ՊԱՇՏԱՄՈՒՆՔ ԵՐՈՒՍԱՂԵՄԻ ԵՒ ԳԱԲԱՒՈՆԻ ՄԷՋ

37 Հոն Տէրոջը ուխտի տապանակին առջեւ Ասափն ու անոր եղբայրները թողուց, որպէս զի շարունակ ամէն օրուան պաշտօնը կատարեն տապանակին առջեւ։ 38 Աբդեդօմն ու անոր վաթսունըութը եղբայրները եւ Իդիթունի որդին Աբդեդօմը եւ Ուսան դռնապաններ դրաւ։ 39 Սադովկ քահանան ու անոր քահանայ եղբայրները Գաբաւոնին բարձր տեղին վրայ Տէրոջը խորանին առջեւ թողուց, 40 Որպէս զի միշտ՝ առտու ու իրիկուն՝ ողջակէզի սեղանին վրայ Տէրոջը ողջակէզներ մատուցանեն ու Տէրոջը Իսրայէլին պատուիրած օրէնքին մէջ ամէն գրուածը գործադրեն։ 41 Անոնց հետ դրաւ Եմանն ու Իդիթունը եւ միւս ընտրուածները, որոնք անունով յիշուեցան, որպէս զի Տէրոջը գոհութիւն մատուցանեն, քանզի անոր ողորմութիւնը յաւիտեան է։ 42 Անոնց, այսինքն Եմանին ու Իդիթունին հետ եղող նուագածուներուն փողեր ու ծնծղաներ տուաւ, նաեւ Աստուծոյ երգերուն նուագարանները ու Իդիթունին որդիները դրանը պահպանութիւն կ’ընէին։ 43 Երբ բոլոր ժողովուրդը գնաց՝ ամէն մէկը իր տունը, Դաւիթ ալ իր տունը օրհնելու դարձաւ։

ՆԱԹԱՆԻՆ ՊԱՏԳԱՄԸ ԴԱՒԻԹԻՆ

(Բ Թագ. 7։1-17)

17 1 Երբ Դաւիթ իր տանը մէջ բնակեցաւ, Նաթան մարգարէն ըսաւ. «Ահա ես եղեւնափայտէ շինուած տան մէջ կը բնակիմ, բայց Տէրոջը ուխտին տապանակը վրանի տակ է»։ Նաթան Դաւիթին ըսաւ. «Բոլոր սրտիդ մէջ եղածը ըրէ, քանզի Աստուած քեզի հետ է»։ Բայց գիշերը Աստուծոյ խօսքը Նաթանին եղաւ՝ ըսելով. «Գնա՛ իմ ծառայիս Դաւիթին ըսէ. ‘Տէրը այսպէս կ’ըսէ. Իմ բնակելու տունս դուն պիտի չշինես. Քանզի Իսրայէլը Եգիպտոսէն հանած օրէս մինչեւ այսօր տան մէջ չբնակեցայ, հապա վրանէ վրան ու խորանէ խորան պտըտեցայ։ Բոլոր Իսրայէլին հետ որչափ տեղ որ պտըտեցայ, միթէ բան մը խօսեցա՞յ Իսրայէլին դատաւորներէն մէկուն հետ, որոնց իմ ժողովուրդս հովուելու հրաման տուեր էի ու ըսի՞ թէ՝ ‘Ինչո՞ւ համար ինծի եղեւնափայտէ տուն մը չէք շիներ’։ Եւ հիմա, իմ ծառայիս Դաւիթին այսպէս ըսէ. «Զօրքերու Տէրը այսպէս կ’ըսէ. ‘Ես քեզ փարախէն, ոչխարներուն ետեւէն առի, որպէս զի իմ Իսրայէլ ժողովուրդիս առաջնորդ ըլլաս Եւ ուր որ կ’երթայիր՝ քեզի հետ էի եւ քու առջեւէդ բոլոր թշնամիներդ կոտորեցի ու քու անունդ երկրի վրայ եղող մեծերուն անուանը պէս ըրի։ Իմ ժողովուրդիս Իսրայէլին ալ տեղ մը պիտի որոշեմ ու զանիկա պիտի տնկեմ ու իր տեղը պիտի բնակի եւ ա՛լ պիտի չշարժի եւ անիրաւութեան որդիները առաջուան պէս անգամ մըն ալ պիտի չնեղեն զանիկա։ 10 Ինչպէս իմ ժողովուրդիս Իսրայէլի վրայ դատաւորներ դրած օրէս ի վեր եղաւ ու քու ամէն թշնամիներդ պիտի նուաճեմ ու քեզի կ’իմացնեմ թէ Տէրը քեզի տուն պիտի շինէ։ 11 Ու երբ քու օրերդ լեցուին եւ քու հայրերուդ խառնուիս, քեզմէ ետքը քու սերունդդ, քու որդիներէդ մէկը, պիտի բարձրացնեմ ու անոր թագաւորութիւնը պիտի հաստատեմ։ 12 Անիկա ինծի տուն պիտի շինէ ու անոր աթոռը յաւիտեան պիտի հաստատեմ. 13 Ես անոր հայր պիտի ըլլամ ու անիկա ինծի որդի պիտի ըլլայ ու իմ ողորմութիւնս անկէ պիտի չվերցնեմ, ինչպէս քեզմէ առաջ եղողէն վերցուցի։ 14 Զանիկա յաւիտեան իմ տանս մէջ ու իմ թագաւորութեանս մէջ պիտի հաստատեմ ու անոր աթոռը յաւիտեան հաստատ պիտի ըլլայ’»։ 15 Նաթան այս բոլոր խօսքերն ու այս բոլոր տեսիլքը Դաւիթին յայտնեց։

ԴԱՒԻԹԻՆ ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹԵԱՆ ԱՂՕԹՔԸ

(Բ Թագ. 7։18-29)

16 Դաւիթ թագաւորը գնաց՝ Տէրոջը առջեւ նստաւ ու ըսաւ. «Ո՛վ Տէր Աստուած, ես ո՞վ եմ ու իմ տունս ի՞նչ է, որ զիս մինչեւ հոս բերիր։ 17 Սակայն ասիկա քու աչքերուդ պզտիկ երեւցաւ, ո՛վ Աստուած ու քու ծառայիդ տանը վրայով հեռաւոր ժամանակի համար խօսեցար ու ինծի, ո՛վ Տէր, Աստուած, բարձր աստիճանի մարդու պէս նայեցար 18 Ծառայիդ տրուած փառքին համար՝ Դաւիթ աւելի ի՞նչ կրնայ խօսիլ։ Դուն քու ծառադ կը ճանչնաս։ 19 Ո՛վ Տէր, քու ծառայիդ սիրոյն համար ու քու սրտիդ ուզածին պէս այս բոլոր մեծ բաները ըրիր, որպէս զի այս բոլոր մեծ բաները գիտցնես։ 20 Ո՛վ Տէր, քեզի պէս ուրիշ մէկը չկայ ու քեզմէ զատ Աստուած չկայ՝ մեր ականջներով բոլոր լսածներնուս համեմատ։ 21 Երկրի վրայ ո՞ր ազգը քու ժողովուրդիդ Իսրայէլին պէս է, որուն համար նոյն ինքն Աստուած եկաւ զանիկա փրկելու, իրեն ժողովուրդ ընելու, որ Եգիպտոսէն ազատած ժողովուրդիդ առջեւէն ազգեր վռնտելով՝ քեզի մեծ ու երեւելի անուն ստացար։ 22 Եւ քու ժողովուրդդ՝ Իսրայէլը՝ յաւիտեան քեզի ժողովուրդ ըրիր ու դուն, ո՛վ Տէր, անոնց Աստուած եղար։ 23 Եւ հիմա, ո՛վ Տէր, քու ծառայիդ ու անոր տանը համար ըսած խօսքդ թող յաւիտեան հաստատուի ու ըսածիդ պէս ըրէ. 24 Թող հաստատուի ու քու անունդ յաւիտեան մեծ ճանչցուի ու ըսեն թէ՝ ‘Զօրութիւններու Տէրը Իսրայէլի Աստուածն է, Աստուած Իսրայէլի’ ու քու ծառայիդ Դաւիթին տունը քու առջեւդ հաստատ մնայ։ 25 Քանզի դուն, ո՛վ Աստուած իմ, քու ծառայիդ յայտնեցիր, որ անոր տուն պիտի շինես, անոր համար քու ծառադ իր սրտին մէջ համարձակութիւն գտաւ քու առջեւդ այս աղօթքը ընելու։ 26 Եւ հիմա, ո՛վ Տէր, այն Աստուածը դուն ես ու քու ծառայիդ այս աղէկութիւնը խոստացար։ 27 Եւ հիմա կամք ըրէ քու ծառայիդ տունը օրհնելու, որպէս զի յաւիտեան քու առջեւդ ըլլայ. քանզի դուն օրհնեցիր, ո՛վ Տէր ու յաւիտեան օրհնեալ է»։

ԴԱՒԻԹԻՆ ԶԻՆՈՒՈՐԱԿԱՆ ՅԱՂԹԱՆԱԿՆԵՐԸ

(Բ Թագ. 8։1-18)

18 1 Անկէ յետոյ Դաւիթ Փղշտացիները զարկաւ ու զանոնք նուաճեց եւ Գէթն ու անոր գիւղերը Փղշտացիներուն ձեռքէն առաւ։ Յետոյ Մովաբը զարկաւ ու Մովաբացիները Դաւիթին հարկատու ծառաներ եղան։ Եւ Դաւիթ Սուբայի Ադրազար թագաւորը Եմաթի կողմերը զարկաւ, երբ Եփրատ գետին վրայ իր իշխանութիւնը հաստատելու կ’երթար։ Եւ Դաւիթ անկէ հազար կառք ու եօթը հազար ձիաւոր ու քսան հազար հետեւակ զօրք բռնեց եւ Դաւիթ բոլոր կառքի ձիերուն ջիղերը կտրեց ու անոնցմէ միայն հարիւր ձի իրեն համար պահեց։ Եւ Դամասկոսի Ասորիները Սուբայի թագաւորին Ադրազարին օգնութիւն ընելու եկան ու Դաւիթ Ասորիներէն քսանըերկու հազար մարդ զարկաւ։ Եւ Դաւիթ Դամասկոսի Ասորիներուն մէջ բերդապահ զօրքեր դրաւ ու Ասորիները Դաւիթին հարկատու ծառայ եղան։ Դաւիթ ուր որ կ’երթար՝ Տէրը անոր յաջողութիւն կու տար։ Դաւիթ Ադրազարին ծառաներուն վրայ եղող ոսկիէ վահանները առաւ ու զանոնք Երուսաղէմ բերաւ։ Եւ Ադրազարի Տեբաթ ու Քուն քաղաքներէն Դաւիթ խիստ շատ պղինձ առաւ. Սողոմոն անկէ շինեց պղնձէ ծովը ու սիւներն ու պղնձէ գործիքները։

Ու Եմաթի թագաւորը Թովուն, երբ լսեց թէ Դաւիթ Սուբայի Ադրազար թագաւորին բոլոր զօրքերը ջարդեր է, 10 Իր որդին Ադորամը Դաւիթ թագաւորին ղրկեց, որպէս զի անոր բարեւ ընէ ու զանիկա օրհնէ, Ադրազարի դէմ պատերազմելուն ու զանիկա զարնելուն համար. (քանզի Ադրազար Թովուին հետ պատերազմներ կ’ընէր) ու անոր ամէն տեսակ ոսկիէ, արծաթէ, պղնձէ անօթներ ղրկեց։ 11 Դաւիթ թագաւորը զանոնք ալ Տէրոջը նուիրեց՝ այն արծաթով ու ոսկիով մէկտեղ, որ բոլոր ազգերէն, Եդովմէն, Մովաբէն, Ամմոնի որդիներէն, Փղշտացիներէն ու Ամաղէկէն առեր էր։ 12 Եւ Շարուհեային որդին Աբեսսան Աղի ձորին մէջ տասնըութը հազար Եդովմայեցի զարկաւ։

13 Եդովմի մէջ բերդապահ զօրքեր դրաւ ու բոլոր Եդովմայեցիները Դաւիթին ծառայ եղան։ Դաւիթ ուր որ կ’երթար, Տէրը անոր յաջողութիւն կու տար։

14 Դաւիթ բոլոր Իսրայէլի վրայ թագաւորութիւն ըրաւ ու իր բոլոր ժողովուրդին իրաւունք ու արդարութիւն կ’ընէր։ 15 Եւ Շարուհեային որդին Յովաբը զօրքերուն վրայ էր ու Աքիղուդին որդին Յովսափատը յիշատակներու դպիր էր 16 Եւ Աքիտովբին որդին Սադովկն ու Աբիաթարին որդին Աբիմելէքը քահանայ էին եւ Սուսան ատենադպիր էր 17 Ու Յովիադային որդին Բանիան Քերեթիներուն ու Փելեթիներուն վրայ էր եւ Դաւիթին որդիները թագաւորին քով նախարարներ էին։

ԴԱՒԻԹ ԱՄՄՈՆԱՑԻՆԵՐՈՒՆ ԵՒ ԱՍՈՐԻՆԵՐՈՒՆ ԿԸ ՅԱՂԹԷ

(Բ Թագ. 10։1-19)

19 1 Եւ անկէ յետոյ Ամմոնի որդիներուն թագաւորը՝ Նաաս՝ մեռաւ ու անոր տեղ անոր որդին թագաւոր եղաւ։ Եւ Դաւիթ ըսաւ. «Նաասին որդիին Անոնին մարդասիրութիւն ընեմ, քանզի անոր հայրը ինծի մարդասիրութիւն ըրաւ»։ Դաւիթ դեսպաններ ղրկեց, որպէս զի զանիկա իր հօրը համար մխիթարեն։ Դաւիթին ծառաները Ամմոնին որդիներուն երկիրը գացին՝ Անոնը մխիթարելու համար։ Բայց Ամմոնին որդիներուն իշխանները Անոնին ըսին. «Կը խորհիս թէ Դաւիթ քու հայրդ քու առջեւդ պատուելո՞ւ համար քեզի մխիթարիչներ ղրկեց։ Միթէ իր ծառաները այս երկիրը քննելու, տակնուվրայ ընելու եւ լրտեսելու համար չեկա՞ն քեզի»։ Անոն Դաւիթին ծառաները բռնեց ու զանոնք ածիլեց եւ անոնց հանդերձներուն կէսը՝ մինչեւ նստելու տեղը՝ կտրել տուաւ եւ այդպէս ղրկեց զանոնք։ Ծառաները գացին ու Դաւիթին պատմեցին այն մարդոց գլխուն եկածը։ Ան ալ զանոնք դիմաւորելու համար մարդ ղրկեց, քանզի այն մարդիկը շատ անարգուեր էին։ Թագաւորը ըսաւ. «Երիքովի մէջ նստեցէք, մինչեւ որ մօրուքնիդ աճի ու ետքը եկէ՛ք»։

Եւ Ամմոնին որդիները տեսնելով, որ Դաւիթին հետ աւրուեցան, Անոնն ու Ամմոնին որդիները հազար տաղանդ արծաթ ղրկեցին, որպէս զի Միջագետքի Ասորիներէն ու Մաաքայի Ասորիներէն ու Սուբայէն կառքեր ու ձիաւորներ վարձեն։ Անոնք վարձեցին երեսունըերկու հազար կառք ու Մաաքայի թագաւորը եւ անոր զօրքը, որոնք գացին Մեդաբայի առջեւ բանակեցան. Ամմոնին որդիներն ալ իրենց քաղաքներէն հաւաքուեցան ու պատերազմելու գացին։

Երբ Դաւիթ աս լսեց, Յովաբն ու բոլոր զօրաւոր զօրքերը ղրկեց։ Եւ Ամմոնին որդիները ելան ու քաղաքին դրանը առջեւ կարգաւ պատերազմի շարուեցան ու օգնութեան եկող թագաւորները դաշտին մէջ առանձինն կեցեր էին։ 10 Յովաբը երբ տեսաւ որ պատերազմը առջեւէն ու ետեւէն իր վրայ կը հասնի, Իսրայէլի բոլոր ընտիր մարդիկը զատեց ու Ասորիներուն դէմ պատերազմի շարեց 11 Եւ մնացած զօրքը իր եղբօրը Աբեսսային յանձնեց։ Անոնք Ամմոնին որդիներուն առջեւ շարուեցան. 12 Յովաբ ըսաւ. «Եթէ Ասորիները ինծի յաղթեն, ինծի օգնութեան հասիր ու եթէ Ամմոնին որդիները քեզի յաղթեն, ես քեզի օգնութեան կը հասնիմ։ 13 Քաջասիրտ եղի՛ր ու մեր ժողովուրդին համար եւ մեր Աստուծոյն քաղաքներուն համար ուժով պատերազմինք։ Եւ Տէրը իր աչքին հաճոյ երեւցածը թող ընէ»։ 14 Ու Յովաբ իրեն հետ եղող զօրքով Ասորիներուն մօտեցաւ, որպէս զի անոնց դէմ պատերազմի, բայց անոնք անոր առջեւէն փախան։ 15 Եւ Ամմոնին որդիները՝ Ասորիներուն փախչիլը տեսնելով՝ իրենք ալ անոր եղբօրը Աբեսսային առջեւէն փախան ու քաղաքը մտան։ Այն ատեն Յովաբ Երուսաղէմ եկաւ։

16 Երբ Ասորիները տեսան թէ իրենք Իսրայէլի առջեւ կոտորուեցան, դեսպաններ ղրկեցին ու Գետին անդիի կողմը եղող Ասորիները ոտքի հանեցին։ Անոնց առջեւէն Ադրազարին զօրագլուխը՝ Սովբակը կ’երթար։ 17 Ու երբ Դաւիթին պատմեցին, անիկա բոլոր Իսրայէլը հաւաքելով՝ Յորդանանէն անցաւ ու անոնց վրայ գնաց եւ անոնց դէմ գունդեր շարեց։ Երբ Դաւիթ Ասորիները պատերազմով դիմաւորելու համար գունդեր շարեց, անոնք անոր հետ պատերազմ ըրին։ 18 Ասորիները Իսրայէլի առջեւէն փախան։ Դաւիթ Ասորիներէն եօթը հազար կառքի զօրք ու քառասուն հազար հետեւակ զօրք կոտորեց ու Սովբակ զօրագլուխն ալ մեռցուց։ 19 Եւ Ադրազարին ծառաները, երբ տեսան թէ Իսրայէլի առջեւ յաղթուեցան, Դաւիթին հետ հաշտուեցան ու անոր ծառայ եղան եւ Ասորիները անկէ յետոյ ա՛լ Ամմոնին որդիներուն օգնել չուզեցին։

ԴԱՒԻԹ ՌԱԲԲԱՆ ԿԸ ԳՐԱՒԷ

(Բ Թագ. 12։26-31)

20 1 Հետեւեալ տարին, թագաւորներուն պատերազմի ելլելու ատենը, Յովաբ զօրքերուն բոլոր գունդերը հանեց եւ Ամմոնին որդիներուն երկիրը աւերեց ու գնաց Ռաբբան պաշարեց, բայց Դաւիթ Երուսաղէմ կը նստէր ու Յովաբ Ռաբբան զարկաւ ու զանիկա կործանեց։ Դաւիթ անոնց թագաւորին թագը անոր գլխուն վրայէն առաւ ու գտաւ որ տաղանդ մը ոսկիի ծանրութիւն ունէր եւ անոր վրայ պատուական քարեր կային ու թագը Դաւիթին գլուխը դրուեցաւ։ Դաւիթ քաղաքէն խիստ շատ աւար առաւ։ Ու Անոր մէջ եղած ժողովուրդը հանեց ու զանոնք սղոցներով, երկաթէ կամնասայլերով ու տապարներով կոտորեց եւ Դաւիթ Ամմոնին որդիներուն բոլոր քաղաքներուն այսպէս ըրաւ։ Ապա Դաւիթ բոլոր ժողովուրդով Երուսաղէմ դարձաւ։

ՓՂՇՏԱՑԻ ՀՍԿԱՆԵՐՈՒ ԴԷՄ ՊԱՏԵՐԱԶՄ

(Բ Թագ. 21։15-22)

Եւ ասկէ յետոյ Գազերի մէջ Փղշտացիներուն հետ պատերազմ եղաւ։ Այն ատեն Ովսացի Սովբաքը Ռափային որդիներէն եղող Սեփիան մեռցուց ու անոնք նուաճուեցան։ Եւ նորէն Փղշտացիներուն հետ պատերազմ եղաւ ու Յայիրին որդին Ելէանան Գեթացի Գողիաթին եղբայրը Ղէեմը զարկաւ, որուն նիզակին բունը ոստայնանկներու գլանին պէս էր։

Եւ նորէն Գէթի մէջ պատերազմ եղաւ։ Երկայնահասակ մարդ մը կար, որուն մատները վեց վեց ըլլալով՝ քսանըչորս մատ ունէր. անիկա ալ Ռափային որդիներէն էր։ Անիկա Իսրայէլը նախատեց. բայց Դաւիթին եղբօրը Սամաային որդին Յովնաթանը զանիկա զարկաւ։ Ասոնք Գէթի մէջ Ռափայէն ծներ էին եւ Դաւիթին ձեռքով ու անոր ծառաներուն ձեռքով ինկան։

ԴԱՎԻԹ ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐ ԿԸ ԿԱՏԱՐԷ

(Բ Թագ. 24։1-25)

21 1 Սատանան Իսրայէլին դէմ ելաւ ու Դաւիթը դրդեց, որ Իսրայէլը համրէ։ Դաւիթ Յովաբին ու ժողովուրդին իշխաններուն ըսաւ. «Գացէ՛ք, Իսրայէլը համրեցէ՛ք Բերսաբէէն մինչեւ Դան, ու հաշիւը ինծի բերէ՛ք, որպէս զի գիտնամ»։ Եւ Յովաբ ըսաւ. «Տէրը իր ժողովուրդը հարիւրապատիկ աւելցնէ։ Ով տէր իմ թագաւոր, միթէ անոնց ամէնքը իմ տիրոջս ծառաները չե՞ն. իմ տէրս ինչո՞ւ ասով կը հետաքրքրուի. ինչո՞ւ համար այս բանը Իսրայէլի յանցանքի պատճառ ըլլայ»։ Բայց երբ թագաւորը իր խօսքը պնդեց, Յովաբ ելաւ ու բոլոր Իսրայէլի մէջ պտըտեցաւ ու Երուսաղէմ դարձաւ։ Յովաբ ժողովուրդին համրանքին ցուցակը Դաւիթին ներկայացուց։ Բոլոր Իսրայէլի մէջ մէկ միլիոն հարիւր հազար սուր քաշող մարդ կար եւ Յուդա չորս հարիւր եօթանասուն հազար սուր քաշող մարդ ունէր։ Սակայն Ղեւտացիներն ու Բենիամինեանները անոնց մէջ չհամրուեցան, քանզի թագաւորին այս հրամանը Յովաբին հաճելի չէր։

Այս բանը Աստուծոյ առջեւ ալ գէշ երեւնալուն համար Աստուած Իսրայէլը զարկաւ։ Այն ատեն Դաւիթ Աստուծոյ ըսաւ. «Այս բանը ընելով մեծ մեղք գործեցի, ուստի կ’աղաչեմ, քու ծառայիդ ներէ՛, քանզի մեծ յիմարութիւն ըրի»։

Եւ Տէրը Դաւիթին տեսանողին Գադին խօսեցաւ ու ըսաւ. 10 «Գնա՛ ու Դաւիթին խօսէ ըսելով՝ Տէրը այսպէս կ’ըսէ. ‘Ես քեզի երեք պատիժ կ’առաջարկեմ. անոնցմէ մէկը ընտրէ, որպէս զի քեզի ընեմ’»։ 11 Եւ Գադ Դաւիթին եկաւ ու անոր ըսաւ. 12 «Տէրը այսպէս կ’ըսէ. ‘Ընտրէ քեզի՝ կա՛մ երեք տարուան սով, կա՛մ երեք ամիս քու թշնամիներուդ երեսէն փախուստ ու քու թշնամիներուդ սուրը քեզի հասնի եւ կա՛մ երեք օր Տէրոջը սուրը, այսինքն ժանտախտ ըլլայ երկրիս մէջ ու Տէրոջը հրեշտակը Իսրայէլի բոլոր սահմաններուն մէջ կոտորած ընէ’։ Հիմա ըսէ, զիս ղրկողին ի՞նչ պատասխան տանիմ»։ 13 Ու Դաւիթ ըսաւ Գադին. «Խիստ մեծ նեղութեան մէջ եմ. հիմա Տէրոջը ձեռքը իյնամ, քանզի անոր գթութիւնը խիստ շատ է ու մարդու ձեռք չիյնամ»։ 14 Եւ Տէրը Իսրայէլի վրայ ժանտախտ ղրկեց ու Իսրայէլէն եօթանասուն հազար մարդ ինկաւ։ 15 Աստուած հրեշտակ մը ղրկեց Երուսաղէմ, որպէս զի զանիկա կորսնցնէ ու երբ կը կորսնցնէր, Տէրը նայեցաւ ու այս չարիքին վրայ սիրտը իջաւ եւ կոտորած ընող հրեշտակին ըսաւ. «Հերի՛ք է, ալ ձեռքդ քաշէ՛»։ Տէրոջը հրեշտակը Յեբուսացի Ոռնային կալին քով կեցեր էր։ 16 Դաւիթ իր աչքերը վերցուց ու Տէրոջը հրեշտակը տեսաւ, որ երկրի ու երկնքի մէջտեղ կեցեր էր ու ձեռքը մերկ սուր մը կար, որ Երուսաղէմի վրայ երկնցուցեր էր։ Այն ատեն Դաւիթ ու ծերերը քուրձեր հագած երեսնուն վրայ ինկան։ 17 Դաւիթ Աստուծոյ ըսաւ. «Ահա ե՛ս պատուիրեցի, որ ժողովուրդը համրեն ու ե՛ս եմ, որ մեղանչեցի ու մեծ չարութիւն ըրի. բայց այս ոչխարները ի՞նչ ըրին։ Ո՛վ Տէր Աստուած իմ, քու ձեռքդ իմ վրաս ու իմ հօրս տանը վրայ թող ըլլայ. բայց քու ժողովուրդիդ վրայ թող չըլլայ, զանիկա բնաջնջելու համար»։ 18 Տէրոջը հրեշտակը Գադին ըսաւ. «Դաւիթին ըսէ՛, որ ելլէ ու Յեբուսացի Ոռնային կալին մէջ Տէրոջը սեղան մը կանգնեցնէ»։ 19 Եւ Դաւիթ վեր ելաւ Տէրոջը անունով ըսուած խօսքին համեմատ։ 20 Ու Ոռնան դարձաւ ու հրեշտակը տեսաւ եւ իր չորս որդիները իրեն հետ պահուեցան. (քանզի Ոռնա ցորեն կը ծեծէր) 21 Ու Դաւիթ Ոռնային եկաւ։ Ոռնան նայեցաւ ու Դաւիթը տեսնելով՝ կալէն ելաւ ու երեսը մինչեւ գետինը Դաւիթին խոնարհութիւն ըրաւ։ 22 Այն ատեն Դաւիթ Ոռնային ըսաւ. «Այս կալին տեղը ինծի տուր, որպէս զի հոն սեղան մը շինեմ, (զանիկա լման գնով տուր ինծի) որպէս զի ժողովուրդին վրայէն հարուածը վերնայ»։ 23 Ոռնա Դաւիթին ըսաւ. «Զանիկա քեզի ա՛ռ ու իմ թագաւոր տէրս իր աչքին աղէկ երեւցածը թող ընէ. ահա եզները՝ ողջակէզի համար ու կամնասայլերը՝ փայտի համար ու ցորենը՝ հացի ընծայի համար կու տամ, ամէնքն ալ կու տամ»։ 24 Բայց Դաւիթ թագաւորը Ոռնային ըսաւ. «Ո՛չ, հապա զանոնք անշուշտ լման գնով ծախու պիտի առնեմ. քանզի քուկդ եղածը Տէրոջը համար պիտի չառնեմ, ո՛չ ալ ձրի առածս ողջակէզ պիտի մատուցանեմ»։ 25 Ու Դաւիթ այն տեղին համար կշիռքով վեց հարիւր սիկղ ոսկի տուաւ Ոռնային։ 26 Դաւիթ հոն Տէրոջը համար սեղան մը շինեց ու անոր վրայ ողջակէզներ ու խաղաղութեան զոհեր մատուցանեց եւ Տէրոջը աղաղակեց եւ Տէրը երկնքէն կրակով ողջակէզի սեղանին վրայ անոր պատասխան տուաւ։ 27 Եւ Տէրը հրեշտակին հրամայեց ու ա՛ն սուրը իր պատեանը դրաւ։

28 Այն ատեն Դաւիթ տեսնելով որ Տէրը Յեբուսացի Ոռնային կալին մէջ իրեն պատասխան տուաւ, հոն զոհեր մատուցանեց։ 29 Իսկ անապատին մէջ Մովսէսին շինած Տէրոջը խորանն ու ողջակէզի սեղանը Գաբաւոնին բարձր տեղն էր 30 Եւ Դաւիթ Աստուծոյ հարցնելու համար չկրցաւ անոր առջեւ երթալ, քանզի Տէրոջը հրեշտակին սուրէն վախցաւ։

ՏԱՃԱՐԻՆ ՇԻՆՈՒԹԵԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

22 1 Դաւիթ ըսաւ. «Ասիկա է Տէր Աստուծոյ տունը ու ասիկա է Իսրայէլի ողջակէզին սեղանը»։ Եւ Դաւիթ հրամայեց, որ Իսրայէլի երկրին մէջ գտնուող օտարազգիները հաւաքեն ու Աստուծոյ տունը շինելու համար քարահատներ դրաւ, որպէս զի տաշուած քարեր պատրաստեն։ Դաւիթ դրան փեղկերուն բեւեռներուն համար ու շրջանակներուն համար խիստ շատ երկաթ պատրաստեց եւ այնչափ շատ պղինձ, որ կշռել կարելի չէր Ու պատրաստած եղեւնափայտը համրել կարելի չէր, քանզի Սիդոնացիները եւ Տիւրացիները Դաւիթին շատ եղեւնափայտեր կը բերէին։

Եւ Դաւիթ ըսաւ. «Իմ որդիս Սողոմոն փափուկ տղայ մըն է ու Տէրոջը շինուելու տունը մեծ, բարձր ու ամէն երկիրներու մէջ անուանի ու փառաւոր պէտք է ըլլայ, ուստի պէտք է անոր համար պատրաստութիւն տեսնեմ»։ Դաւիթ իր մեռնելէն առաջ խիստ շատ պատրաստութիւն տեսաւ։ Ետքը իր որդին Սողոմոնը կանչեց ու անոր պատուիրեց, որ Իսրայէլի Տէր Աստուծոյ տուն շինէ։

Ու Դաւիթ Սողոմոնին ըսաւ. «Որդեա՛կ իմ, ես սրտանց փափաքեցայ, որ իմ Տէր Աստուծոյս անուանը տուն շինեմ. Բայց Տէրոջը խօսքը ինծի եղաւ՝ ըսելով. ‘Դուն շատ արիւն թափեցիր ու մեծ պատերազմներ ըրիր. դուն ինծի տուն պիտի չշինես, քանզի իմ առջեւս գետնի վրայ շատ արիւն թափեցիր. Ահա քեզի որդի մը պիտի ծնանի, անիկա հանգստութեան մարդ պիտի ըլլայ եւ զանիկա իր ամէն շրջակայ թշնամիներէն պիտի հանգչեցնեմ. քանզի անոր անունը Սողոմոն պիտի ըլլայ ու անոր օրերուն մէջ Իսրայէլի խաղաղութիւն ու հանդարտութիւն պիտի տամ։ 10 Անիկա ինծի տուն պիտի շինէ ու անիկա ինծի որդի պիտի ըլլայ ու ես անոր հայր պիտի ըլլամ եւ անոր թագաւորութեան աթոռը Իսրայէլի մէջ յաւիտեան պիտի հաստատեմ’։ 11 Ուրեմն, որդեա՛կ իմ, Տէրը քեզի հետ ըլլայ ու յաջողութիւն գտնես եւ քու Տէր Աստուծոյդ տուն շինես, ինչպէս քեզի համար խօսեցաւ։ 12 Միայն թէ Տէրը քեզի իմաստութիւն ու հանճար տայ եւ քեզ Իսրայէլի վրայ հաստատէ, որպէս զի քու Տէր Աստուծոյդ օրէնքը պահես։ 13 Այն ատեն յաջողութիւն պիտի գտնես, երբ զգուշութեամբ գործադրես այն կանոններն ու պատուիրանքները, որոնք Տէրը Մովսէսին պատուիրեց Իսրայէլի համար։ Զօրացի՛ր ու քաջասիրտ եղի՛ր, մի՛ վախնար ու մի՛ զարհուրիր։ 14 Եւ ահա ես իմ նեղութիւններուս մէջ Տէրոջը տանը համար՝ հարիւր հազար տաղանդ ոսկի ու միլիոն տաղանդ արծաթ պատրաստեցի. իսկ պղինձն ու երկաթը այնքան շատ են, որ կշռել կարելի չէ փայտեր ու քարեր ալ պատրաստեցի։ Անոնց վրայ դուն ալ աւելցուր։ 15 Եւ դուն քու քովդ խիստ շատ արհեստաւորներ՝ քարահատներ, որմնադիրներ, հիւսներ ու ամէն գործի համար ամէն տեսակ վարպետներ ունիս։ 16 Ոսկիին, արծաթին, պղինձին ու երկաթին հաշիւը չկայ. ելի՛ր ու այս գործին ձեռք զարկ ու Տէրը քեզի հետ ըլլայ»։

17 Եւ Դաւիթ Իսրայէլի բոլոր իշխաններուն պատուիրեց, որ իր որդիին Սողոմոնին ձեռնտու ըլլան 18 Ու ըսաւ. «Ահա ձեր Տէր Աստուածը ձեզի հետ է։ Անիկա ձեզ ամէն կողմէ հանգստացուց. որովհետեւ այս երկրին բնակիչները իմ ձեռքս տուաւ ու երկիրը Տէրոջը առջեւ ու անոր ժողովուրդին առջեւ նուաճուեցաւ։ 19 Եւ հիմա ձեր սիրտը ու ձեր հոգին ձեր Տէր Աստուածը թող խնդրեն ու ելէ՛ք Տէր Աստուծոյ սրբարանը շինեցէ՛ք, որպէս զի Տէրոջը ուխտին տապանակը ու Աստուծոյ սուրբ անօթները Տէրոջը անուանը համար շինուած տունը տանիք»։

23 1 Եւ Դաւիթ ծերացած ու օրերը լեցուած ըլլալով, իր որդին Սողոմոնը Իսրայէլի վրայ թագաւոր կարգեց։

ՂԵՒՏԱՑԻՆԵՐՈՒՆ ԳՈՐԾԸ

Եւ Իսրայէլի բոլոր իշխանները նաեւ քահանաները ու Ղեւտացիները հաւաքուեցան։ Ղեւտացիներէն երեսուն տարեկանէն վեր եղող այր մարդիկը, մէկիկ մէկիկ համրուեցան։ Ու թիւը երեսունըութը հազար եղաւ։ Դաւիթ ըսաւ. «Ասոնցմէ քսանըչորս հազարը՝ Տէրոջը տանը գործին վրայ ու վեց հազարը ոստիկաններ ու դատաւորներ թող ըլլան։ Չորս հազարը դռնապաններ ու չորս հազարը օրհնելու համար շինած նուագարաններովս Տէրը թող օրհնեն»։ Դաւիթ զանոնք բաժնեց՝ Ղեւիի որդիներուն՝ Գերսոնին, Կահաթին ու Մերարիին դասակարգութիւնները որոշելով։

Գերսոնեաններէն Ղադանն ու Սեմէին էին. Ղադանին որդիները՝ առաջինը Յեքիէլ, ետքը Զեթամ ու Յովէլ՝ երեք էին։ Սեմէիին որդիները՝ Սաղօմօթ, Ազիէլ ու Արան՝ երեք էին։ Ասոնք Ղադանին տոհմերուն իշխաններն էին։ 10 Սեմէիին որդիները՝ Յեթ, Զիզա, Յեուս ու Բարիա էին։ Ասոնք՝ Սեմէիին որդիները՝ չորս հոգի էին։ 11 Առաջինը Յեթ ու երկրորդը Զիզա էր. բայց Յեուս ու Բարիա շատ որդիներ չունենալնուն համար մէկ ազգատոհմ հաշուեցին։

12 Կահաթին որդիները՝ Ամրամ, Իսահառ, Քեբրոն ու Ոզիէլ՝ չորս էին։ 13 Ամրամին որդիները Ահարոն ու Մովսէս էին։ Ահարոն ինք ու իր որդիները յաւիտեան որոշուեցան՝ ամենասուրբ բաներուն նուիրումը կատարելու՝ Տէրոջը առջեւ խունկ ծխելու, անոր ծառայութիւն ընելու ու անոր անունը յաւիտեան օրհնելու համար։ 14 Աստուծոյ մարդուն Մովսէսին որդիները Ղեւիին ցեղին հետ համրուեցան։ 15 Մովսէսին որդիները՝ Գերսամ ու Եղիազար էին։ 16 Գերսամին որդիները՝ առաջինը Սուբայէլն էր 17 Ու Եղիազարին որդիները՝ առաջինը Հռաբիան էր ու Եղիազար ուրիշ որդի չունէր. բայց Հռափիային որդիները խիստ շատցան։ 18 Իսահառի որդիները՝ առաջինը Սաղօմօթն էր։ 19 Քեբրոնին որդիները՝ առաջինը Յերիան, երկրորդը՝ Ամարիան, երրորդը՝ Յազիէլը, չորրորդը՝ Յեկամամն էր։ 20 Ոզիէլին որդիները՝ առաջինը Միքան, երկրորդը՝ Յեսիան էր։

21 Մերարիին որդիները Մոողին ու Մուսին էին. Մոողին որդիները՝ Եղիազարն ու Կիսն էին։ 22 Եղիազար մեռաւ։ Անիկա որդի չունէր, հապա միայն աղջիկներ ունէր։ Անոնք իրենց եղբայրները՝ Կիսին որդիները, առին։ 23 Մուսիին որդիները՝ Մոողի, Եդեր ու Յերիմովթ՝ երեք էին։

24 Ասոնք Ղեւիին որդիներն էին իրենց ազգատոհմերուն համեմատ ու անունով մէկիկ մէկիկ համրուած քսան տարեկանէն վեր՝ Տէրոջը տանը սպասաւորութիւն կատարողներուն պետերն էին։ 25 Քանզի Դաւիթ ըսեր էր. «Իսրայէլի Տէր Աստուածը իր ժողովուրդը հանգստացուց ու յաւիտեան Երուսաղէմի մէջ պիտի բնակի 26 Ու Ղեւտացիներն ալ խորանն ու անոր պաշտօնին ամէն անօթները՝ այսուհետեւ ա՛լ պիտի չկրեն»։ 27 Դաւիթին վերջին խօսքերուն համաձայն՝ Ղեւիին որդիներէն քսան տարեկանէն վեր եղողները համրուեցան, 28 Որովհետեւ անոնց պաշտօնը՝ Տէրոջը տանը ծառայութեանը մէջ Ահարոնին որդիներուն օգնութիւն ընել, գաւիթներու ու սենեակներու վերակացու ըլլալ, բոլոր սուրբ բաները մաքրել ու Աստուծոյ տանը ծառայութիւնը կատարել էր, 29 Նաեւ առաջաւորութեան հացին ու հացի ընծայի նաշիհին եւ անխմոր լաւաշներուն ու տապակին մէջ եփուած ու տապկուած բաներուն ու բոլոր չափերուն վերակացութիւնը ընել 30 Եւ ամէն առտու ու իրիկուն Տէրը օրհնելու ու գովելու համար ոտքի վրայ կենալ 31 Ու շաբաթ օրերը եւ ամսագլուխները ու մեծ տօներու մէջ Տէրոջը բոլոր ողջակէզները, իրենց թիւովը ու իրենց օրէնքովը, միշտ Տէրոջը առջեւ մատուցանել 32 Ու Տէրոջը տանը ծառայութեանը համար վկայութեան խորանին պահպանութիւնը եւ սրբարանին պահպանութիւնը ու իրենց եղբայրներուն՝ Ահարոնին որդիներուն՝ պահպանութիւնը ընելն էր։

ՔԱՀԱՆԱՆԵՐՈՒՆ ՈՐՈՇՈՒԱԾ ԳՈՐԾԸ

24 1 Ահարոնին որդիներուն դասակարգութիւնները ասոնք են. Ահարոնին որդիները՝ Նադաբը, Աբիուդը, Եղիազարն ու Իթամարն էին։ Նադաբ ու Աբիուդ իրենց հօրմէն առաջ մեռան։ Անոնք որդի չունէին։ Եղիազարն ու Իթամարը քահանայ եղան։ Դաւիթ ու Եղիազարի որդիներէն Սադովկը ու Իթամարի որդիներէն Աքիմելէքը զանոնք բաժնեցին անոնց համրանքովը անոնց պաշտօնին համար։ Եղիազարին որդիներուն մէջ գտնուած իշխանները Իթամարին որդիներուն մէջ գտնուածներէն շատ էին։ Զանոնք այսպէս բաժնեցին։ Եղիազարին որդիներուն համար տասնըվեց իշխան՝ իրենց ազգատոհմերուն համեմատ ու Իթամարին որդիներուն համար ութը իշխան՝ իրենց ազգատոհմերուն համեմատ։ Ասոնք ու անոնք ալ վիճակով բաժնուեցան, քանզի սրբարանին իշխաններն ու Աստուծոյ տանը իշխանները Եղիազարին որդիներէն ու Իթամարին որդիներէն էին։ Ղեւտացիներէն՝ Նաթանայէլին որդին Սեմայիա դպիրը, թագաւորին ու իշխաններուն եւ Սադովկ քահանային ու Աբիաթարին որդիին Աքիմելէքին եւ քահանաներուն ու Ղեւտացիներուն նահապետներուն առջեւ մէկ ազգատոհմ Եղիազարէն առնելով ու մէկ ազգատոհմ Իթամարէն առնելով՝ զանոնք գրեց։

Առաջին վիճակը Յովարիբին ելաւ, երկրորդը՝ Յեդայիային, Երրորդը՝ Հարիմին, չորրորդը՝ Սէուրինին, Հինգերորդը՝ Մեղքիային, վեցերորդը՝ Միամինին, 10 Եօթներորդը՝ Ակկուսին, ութերորդը՝ Աբիային, 11 Իններորդը՝ Յեսուին, տասներորդը՝ Սեքենիային, 12 Տասնըմէկերորդը՝ Եղիասիբին, տասնըերկրորդը՝ Յակիմին, 13 Տասնըերրորդը՝ Ոփփային, տասնըչորրորդը՝ Յեսբիաբին, 14 Տասնըհինգերորդը՝ Բեղգային, տասնըվեցերորդը՝ Եմմերին, 15 Տասնըեօթներորդը՝ Եզիրին, տասնըութերորդը՝ Ափեսեսին, 16 Տասնըիններորդը՝ Փեթայիային, քսաներորդը՝ Եզեկիէլին, 17 Քսանըմէկերորդը՝ Յաքինին, քսանըերկրորդը՝ Գամուլին, 18 Քսանըերեքերորդը՝ Դաղայիային, քսանըչորրորդը՝ Մաազիային։ 19 Այս է անոնց կարգադրութիւնը իրենց պաշտամունքին համար ու Տէրոջը տունը մտնելու համար՝ իրենց հօրը Ահարոնին միջոցով իրենց տրուած օրէնքին համեմատ՝ ինչպէս Իսրայէլին Տէր Աստուածը անոր պատուիրեր էր։

ՂԵՒՏԱՑԻՆԵՐՈՒՆ ՑԱՆԿԸ

20 Ղեւիին որդիներուն մնացորդները ասոնք էին. Ամրամին որդիներէն՝ Սուբայէլը, Սուբայէլին որդիներէն՝ Յադայիան, 21 Հռաբիային, այսինքն Հռաբիային որդիներէն, առաջինը՝ Յեսիան, 22 Իսահառին որդիներէն Սաղօմօթը, Սաղօմօթին որդիներէն Յէթը 23 Ու Քեբրոնին որդիներէն առաջինը՝ Յերիան, երկրորդը՝ Ամարիան, երրորդը՝ Յազիէլը, չորրորդը՝ Յեկակամը, 24 Ոզիէլին որդիներէն՝ Միքան, Միքային որդիներէն՝ Սամիրը, 25 Միքային եղբայրը՝ Յեսիան, Յեսիային որդիներէն՝ Զաքարիան, 26 Մերարիին որդիները՝ Մոողին ու Մուսին էին. Յազիային որդին Բենովը, 27 Մերարիին որդիները՝ Յազիայէ Բենովը, Սօհամը, Զաքուրն ու Եբրին էին։ 28 Մոողիէն Եղիազարը ծնաւ ու անիկա որդի չունէր։ 29 Կիսէն, այսինքն Կիսին որդիներէն՝ Յերամէլն էր։ 30 Մուսիին որդիները՝ Մոողին, Եդերն ու Յերիմովթն էին։ Ղեւտացիներուն որդիները իրենց տոհմերուն համեմատ ասոնք էին։ 31 Ասոնց համար ալ, իրենց եղբայրներուն Ահարոնին որդիներուն պէս, Դաւիթ թագաւորին ու Սադովկի ու Աքիմելէքի եւ քահանաներուն ու Ղեւտացիներուն տոհմապետներուն առջեւ վիճակ ձգեցին, թէ՛ տոհմապետներուն եւ թէ՛ անոնց պզտիկ եղբայրներուն համար։

ՏԱՃԱՐԻՆ ԵՐԱԺԻՇՏՆԵՐԸ

25 1 Դաւիթին ու զօրքին իշխանները՝ Ասափին, Եմանին ու Իդիթունին որդիներէն՝ քնարներով, տաւիղներով ու ծնծղաներով մարգարէութիւն ընողները որոշեցին այս պաշտօնին համար ու իրենց պաշտօնին համեմատ՝ այս ծառայութիւնը ընող մարդոց համրանքը ասիկա էր։ Ասափին որդիներէն թագաւորին քով մարգարէութիւն ընող Ասափին ձեռքին տակ Ասափին որդիները՝ Զաքուրը, Յովսէփը, Նաթանիան եւ Ասարէլան էին։ Իդիթունէն Իդիթունի որդիները՝ Գոդողիան, Եզրին, Եսային, Սեմէին, Ասաբիան ու Մատաթիա, վեց հոգի էին։ Ասոնք իրենց հօրը՝ Իդիթունին ձեռքին տակն էին, որ քնարով Տէրոջը գոհութիւն ու օրհնութիւն երգելով մարգարէութիւն կ’ընէր։ Եմանէն Եմանին որդիները՝ Բոկքիան, Մաթանիան, Ոզիէլը, Սուբայէլը, Յերիմովթը, Անանիան, Անանին, Եղիաթան, Գեթողաթին, Ռօմամթիեզերը, Յեսբակասան, Մեղեթին, Յօթիրն ու Մազիովթն էին։ Ասոնք Եմանին որդիներն էին, որ թագաւորին տեսանողն էր՝ Աստուծոյ խօսքերուն մէջ եղջիւրը վերցնելու։ Աստուած Եմանին տասնըչորս տղայ ու երեք աղջիկ տուեր էր։ Ասոնք Աստուծոյ տանը պաշտօնին համար ծնծղաներով, տաւիղներով ու քնարներով՝ իրենց հօրը ձեռքին տակ Տէրոջը տանը երգեր կ’երգէին. իսկ Ասափը, Իդիթունն ու Եմանը թագաւորին ձեռքին տակն էին։ Անոնց թիւը՝ Տէրոջը երգեր սորված իրենց եղբայրներուն հետ՝ այսինքն բոլոր հանճարեղներուն թիւը երկու հարիւր ութսունըութն էր։

Իրենց պաշտօնին համար՝ պզտիկն ու մեծը, վարպետն ու աշկերտը մէկտեղ վիճակ ձգեցին։ Առաջին վիճակը՝ Ասափին որդիին Յովսէփին ելաւ. երկրորդը՝ Գոդողիային. ինք ու իր եղբայրներն ու որդիները տասներկու մարդ էին։ 10 Երրորդը՝ Զաքուրին, որ իր որդիներովն ու եղբայրներովը տասներկու մարդ էին. 11 Չորրորդը Եզրիին, որ իր որդիներովն ու եղբայրներովը տասներկու մարդ էին։ 12 Հինգերորդը՝ Նաթանիային, որ իր որդիներովն ու եղբայրներովը տասներկու մարդ էին. 13 Վեցերորդը՝ Բոկքիային, որ իր որդիներովն ու եղբայրներովը տասներկու մարդ էին. 14 Եօթներորդը՝ Յեսարելային, որ իր որդիներովն ու եղբայրներովը տասներկու մարդ էին. 15 Ութերորդը՝ Եսայիին, որ իր որդիներովն ու եղբայրներովը տասներկու մարդ էին. 16 Իններորդը՝ Մաթանիային որ իր որդիներովն ու եղբայրներովը տասներկու մարդ էին. 17 Տասներորդը՝ Սեմէիին՝ որ իր որդիներովն ու եղբայրներովը տասներկու մարդ էին. 18 Տասնըմէկերորդը Ազարիէլին, որ իր որդիներովն ու եղբայրներովը տասներկու մարդ էին. 19 Տասնըերկրորդը՝ Ասաբիային, որ իր որդիներովն ու եղբայրներովը տասներկու մարդ էին. 20 Տասնըերեքերորդը՝ Սուբայէլին, որ իր որդիներովն ու եղբայրներովը տասներկու մարդ էին. 21 Տասնըչորրորդը՝ Մատաթիային, որ իր որդիներովն ու եղբայրներովը տասներկու մարդ էին, 22 Տասնըհինգերորդը՝ Յերիմովթին, որ իր որդիներովն ու եղբայրներովը տասներկու մարդ էին. 23 Տասնըվեցերորդը՝ Անանիային, որ իր որդիներովն ու եղբայրներովը տասներկու մարդ էին. 24 Տասնըեօթներորդը՝ Յեսբակասային, որ իր որդիներովը եւ եղբայրներովը տասներկու մարդ էին. 25 Տասնըութերորդը՝ Անանիին, որ իր որդիներովն ու եղբայրներովը տասներկու մարդ էին. 26 Տասնըիններորդը՝ Մեղեդիին, որ իր որդիներովն ու եղբայրներովը տասներկու մարդ էին. 27 Քսաներորդը՝ Եղիաթային, որ իր որդիներովն ու եղբայրներովը տասներկու մարդ էին. 28 Քսանըմէկերորդը՝ Յօթիրին, որ իր որդիներովն ու եղբայրներովը տասներկու մարդ էին. 29 Քսանըերկրորդը՝ Գեթողաթիին, որ իր որդիներովն ու եղբայրներովը տասներկու մարդ էին. 30 Քսանըերեքերորդը՝ Մազիովթին, որ իր որդիներովն ու եղբայրներովը տասներկու մարդ էին. 31 Քսանըչորրորդը՝ Ռօմամթիեզերին, որ իր որդիներովն ու եղբայրներովը տասներկու մարդ էին։

ՏԱՃԱՐԻՆ ՊԱՀԱՊԱՆՆԵՐԸ

26 1 Դռնապաններուն դասակարգութիւնները. Կորխեաններէն, Ասափին որդիներէն, Կովրէին որդին Մասեղամիան էր։ Մասեղամիային որդիները՝ անդրանիկը՝ Զաքարիան, երկրորդը՝ Յեդիէլը, երրորդը՝ Զաբադիան, չորրորդը՝ Յաթնիէլը, Հինգերորդը՝ Եղամը, վեցերորդը՝ Յօհանան, եօթներորդը՝ Եղիովէնային էին։ Աբդեդօմին որդիները՝ անդրանիկը՝ Սեմայիան, երկրորդը՝ Յովզաբադը, երրորդը՝ Յովաքը, չորրորդը՝ Սաքարը, հինգերորդը՝ Նաթանայէլը, Վեցերորդը՝ Ամիէլը, եօթներորդը՝ Իսաքարը, ութերորդը՝ Փեղաթին. քանզի Աստուած զանիկա օրհներ էր։ Անոր որդիին Սեմայիային որդիներ ծնան, որոնք իրենց հօրը տանը իշխանները եղան, քանզի անոնք զօրաւոր կտրիճներ էին։ Սեմայիային որդիները Ոթնին, Ռափայէլը, Ովբէդը, Եղզաբադը, Աքիովը, Բենհայիլը, Եղիուսն ու Սամաքիան էին։ Ասոնք Աբդեդօմին որդիներն էին։ Իրենք ու իրենց որդիները ու իրենց եղբայրները, ծառայութեան համար զօրաւոր ու կտրիճ մարդիկ՝ Աբդեդօմէն վաթսունըերկու հոգի էին։ Մասեղամիան տասնըութը զօրաւոր որդիներ ու եղբայրներ ունէր։ 10 Մերարիին որդիներէն Ուսան որդիներ ունէր։ Գլխաւորը Սամարին էր. թէպէտեւ անիկա անդրանիկը չէր, բայց անոր հայրը զանիկա գլուխ ըրաւ։ 11 Երկրորդը՝ Քեղկիան, երրորդը՝ Տաբաղիան, չորրորդը՝ Զաքարիան էր։ Ուսային բոլոր որդիներն ու եղբայրները տասնըերեք հոգի էին։ 12 Դռնապաններուն դասակարգութիւնները ասոնց տրուեցան իբրեւ գլխաւոր մարդոց, որպէս զի իրենց եղբայրներուն հետ պահպանութիւն ընելով՝ Տէրոջը տանը մէջ ծառայեն։ 13 Պզտիկն ու մեծը հաւասարապէս վիճակ ձգեցին իրենց ազգատոհմերուն համեմատ՝ ամէն մէկ դրան համար։ 14 Արեւելեան կողմին վիճակը Սեղեմիային ելաւ. ետքը անոր որդիին, խելացի ու օրէնսգէտ Զաքարիային համար վիճակ ձգեցին ու անոր վիճակը հիւսիսային կողմը ելաւ։ 15 Աբդեդօմին՝ հարաւային կողմը ու իր որդիներուն՝ Բեթասուփիմը։ 16 Սուփիմին եւ Ուսային արեւմտեան կողմը ելաւ Սալեքեթին դրանը քով վեր ելլող ճամբուն վրայ։ Մէկ պահակատունը միւսին դէմն էր։ 17 Արեւելեան կողմը օրը վեց Ղեւտացի, հիւսիսային կողմը օրը՝ չորս, հարաւային կողմը օրը՝ չորս, Ասուփիմին կողմը երկու երկու էին։ 18 Փարպարի կողմը դէպի արեւմուտք վեր ելլող ճամբան՝ չորս ու Փարպար երկու դռնապան կար։ 19 Կորխեաններու որդիներէն ու Մերարիին որդիներէն եղող դռնապաններուն դասակարգութիւնները ասոնք էին։

ՏԱՃԱՐԻ ՈՒՐԻՇ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

20 Ղեւտացիներէն Աստուծոյ տանը գանձերուն ու նուիրական գանձերուն վրայ՝ Աքիան էր։ 21 Գերսոնացի Ղադանին ազգատոհմերուն իշխաններէն, Գերսոնացի Ղադանի որդիներէն, Յեքիէլն էր։ 22 Յեքիէլի որդիները՝ Զեթամն ու անոր եղբայրը Յովէլը Տէրոջը տանը գանձերուն վրայ էին։ 23 Ամրամեաններէն, Իսահառեաններէն, Քեբրոնեաններէն ու Ոզիէլեաններէն ասոնք էին։ 24 Մովսէսին որդիին Գերսամին որդին Սուբայէլը գանձերուն վերակացուն էր։ 25 Անոր եղբայրները՝ Եղիազարին որդիները. անոր որդին Հռափիան, անոր որդին Եսային, անոր որդին Յովրամը, անոր որդին Զեքրին ու անոր որդին Սաղօմօթն էր։ 26 Այս Սաղօմօթն ու անոր եղբայրները Դաւիթ թագաւորին ու տոհմերուն իշխաններուն ու հազարապետներուն եւ հարիւրապետներուն ու զօրքերու իշխաններուն նուիրած բոլոր սուրբ գանձերուն վրայ էին, 27 Որոնք պատերազմներէն ու աւարէն Տէրոջը տանը շինութեանը համար նուիրուեր էին։ 28 Նաեւ Սամուէլ տեսանողին ու Կիսեան Սաւուղին ու Ներեան Աբեններին ու Շարուհեան Յովաբին նուիրած բոլոր նուէրները Սաղօմօթին ու անոր եղբայրներուն ձեռքին տակն էին։

ՄԻՒՍ ՂԵՒՏԱՑԻՆԵՐՈՒՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ

29 Իսահառեաններէն՝ Քոնոնիան ու անոր որդիները արտաքին գործերու համար, Իսրայէլին վրայ ոստիկաններ ու դատաւորներ էին։ 30 Քեբրոնեաններէն՝ Ասաբիան ու անոր եղբայրները, հազար եօթը հարիւր զօրաւոր մարդիկ, Յորդանանի ասդիի կողմը դէպի արեւմուտք, Տէրոջը գործին համար ու թագաւորին ծառայութեանը համար Իսրայէլին վրայ վերակացու էին։ 31 Քեբրոնեաններէն՝ Քեբրոնեաններուն ազգատոհմին իշխանը Յերիան էր. Դաւիթին թագաւորութեանը քառասուներորդ տարին անոնք համրուեցան ու Գաղաադի Յազերին մէջ անոնցմէ զօրաւոր կտրիճներ գտնուեցան։ 32 Անոր եղբայրները երկու հազար եօթը հարիւր զօրաւոր մարդիկ ու տոհմերու իշխաններ էին։ Դաւիթ թագաւորը զանոնք Ռուբէնեաններուն, Գադեաններուն ու Մանասեաններուն կէս ցեղին վրայ դրաւ՝ Աստուծոյ եւ թագաւորին գործին համար։

ԶԻՆՈՒՈՐԱԿԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹԻՒՆ

27 1 Իսրայէլի որդիներէն իրենց համրանքովը ազգատոհմի նահապետներէն ու հազարապետներէն եւ հարիւրապետներէն ու ոստիկաններէն, դասակարգութեան բոլոր գործին մէջ թագաւորին ծառայողներուն եւ բոլոր ամիսներուն՝ ամսէ ամիս մտնողներուն ու ելլողներուն ամէն մէկ դասը քսանըչորս հազար մարդ էր։ Առաջին ամսուան համար առաջին դասին վրայ Զաբդիէլին որդին Յեսբաամն էր ու անոր դասը քսանըչորս հազար մարդ էր։ Առաջին ամսուան բոլոր զօրավարներուն իշխանը Փարէսին որդիներէն էր։ Երկրորդ ամսուան դասին վրայ Աքուքացի Դովդան էր ու Մակեղօթը անոր դասին իշխանն էր։ Ասոր դասն ալ քսանըչորս հազար մարդ էր։ Երրորդ ամսուան համար երրորդ զօրապետը Յովիադա քահանային որդին Բանիան գլխաւորն էր։ Անոր դասը քսանըչորս հազար մարդ էր։ Այս Բանիան երեսունէն զօրաւոր էր ու երեսունին վրայ էր։ Անոր որդին Ամիզաբադ անոր դասին մէջն էր։ Չորրորդ ամսուան համար չորրորդ զօրապետը Յովաբին եղբայրը Ասայէլը ու անկէ ետքը անոր որդին Զաբադիան էր։ Անոր դասը քսանըչորս հազար մարդ էր։ Հինգերորդ ամսուան համար հինգերորդ զօրապետը Յեզրացի Սամաւովթն էր։ Անոր դասը քսանըչորս հազար մարդ էր։ Վեցերորդ ամսուան համար վեցերորդ զօրապետը Թեկուացի Եկգեսին որդին Իրասն էր։ Անոր դասը քսանըչորս հազար մարդ էր։ 10 Եօթներորդ ամսուան համար եօթներորդ զօրապետը Եփրեմին որդիներէն Փելօնացի Քեղղէսն էր։ Անոր դասը քսանըչորս հազար մարդ էր։ 11 Ութերորդ ամսուան համար ութերորդ զօրապետը Զարայեաններէն Ովսացի Սովբաքն էր։ Անոր դասը քսանըչորս հազար մարդ էր։ 12 Իններորդ ամսուան համար իններորդ զօրապետը Բենիամինեաններէն Անաթովթացի Աբիեզերն էր։ Անոր դասը քսանըչորս հազար մարդ էր։ 13 Տասներորդ ամսուան համար տասներորդ զօրապետը Զարայեաններէն Նետոփաթացի Մաարան էր։ Անոր դասը քսանըչորս հազար մարդ էր։ 14 Տասնըմէկերորդ ամսուան համար տասնըմէկերորդ զօրապետը Եփրեմին որդիներէն Փարաթոնացի Բանիան էր։ Անոր դասը քսանըչորս հազար մարդ էր։ 15 Տասնըերկրորդ ամսուան համար տասնըերկրորդ զօրապետը Գոթոնիէլի սերունդէն Նետոփաթացի Ալադն էր։ Անոր դասը քսանըչորս հազար մարդ էր։

ԻՍՐԱՅԷԼԻ ՑԵՂԵՐՈՒՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆԸ

16 Իսրայէլի ցեղերուն վրայ ասոնք էին. Ռուբէնին ցեղին իշխան Զեքրիին որդին Եղիազարը, Շմաւոնին ցեղին՝ Մաաքային որդին Սափատիան, 17 Ղեւիին ցեղին՝ Կամուէլի որդին Ասաբիան, Ահարոնին որդիներուն՝ Սադովկը, 18 Յուդային ցեղին՝ Դաւիթին եղբայրներէն Եղիուսը, Իսաքարին ցեղին՝ Միքայէլին որդին Ամրին, 19 Զաբուղոնին ցեղին՝ Աբդիային որդին Իսմայիան, Նեփթաղիմին ցեղին՝ Եզրիէլին որդին Յերիմովթը, 20 Եփրեմին որդիներուն՝ Ազազիային որդին Ովսէէն, Մանասէին կէս ցեղին՝ Փադայիային որդին Յովէլը, 21 Գաղաադ եղող Մանասէին կէս ցեղին՝ Զաքարիային որդին Յեդդովը, Բենիամինին ցեղին՝ Աբեններին որդին Յեսիէլը, 22 Դանին ցեղին՝ Յերոամին որդին Ազարիէլը. Իսրայէլի ցեղերուն իշխանները ասոնք էին։

23 Դաւիթ քսան տարեկանէն վար եղողները չհամրեց, վասն զի Տէրը ըսեր էր թէ Իսրայէլը երկնքի աստղերուն չափ պիտի շատցնեմ։ 24 Շարուհեային որդին Յովաբը սկսաւ համրել, բայց չլմնցուց։ Անոր համար Իսրայէլի վրայ բարկութիւն եկաւ։ Մարդահամարը Դաւիթ թագաւորին յիշատակի գրքին մէջ չմտաւ։

ԱՐՔԱՅԱԿԱՆ ԿԱԼՈՒԱԾՆԵՐՈՒ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆԸ

25 Թագաւորին գանձերուն վրայ Ադիէլին որդին Ազամօթն էր։ Դաշտը ու քաղաքները եւ գիւղերն ու աշտարակները եղող շտեմարաններուն վրայ Ոզիային որդին Յովնաթանն էր։ 26 Արտը բանող երկրագործներուն վրայ Քեղուբին որդին Եզրին էր։ 27 Այգիներուն վրայ Արիմաթացի Սեմէին էր։ Այգիներուն բերքերուն ու գինիի շտեմարաններուն վրայ Սեփամացի Զարդին էր։ 28 Դաշտը եղող ձիթենիներուն ու մոլաթզենիներուն վրայ Գադերացի Բաաղանան էր։ Իւղի շտեմարաններուն վրայ Յովասն էր։ 29 Սարօնի մէջ եղող արօտի արջառներուն վրայ Սարօնացի Սետրան էր։ Հովիտներու մէջ եղող արջառներուն վրայ Ադղիին որդին Սափատն էր։ 30 Ուղտերուն վրայ Իսմայելացի Ոբիլն էր։ Էշերուն վրայ Մերոնոթացի Յադայիան էր։ 31 Հօտերուն վրայ Հագարացի Յազիզն էր։ Ասոնք Դաւիթ թագաւորին ստացուածքներուն վերակացուներն էին։

ԴԱՒԻԹԻՆ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱԿԱՆՆԵՐԸ

32 Դաւիթին հօրեղբայրը Յովնաթան խորհրդական էր. անիկա խելացի ու գիտուն մարդ էր։ Հաքեմոնիին որդին Յեքիէլ թագաւորին որդիներուն հետ էր։ 33 Աքիտոփէլ՝ թագաւորին խորհրդականը եւ Արաքացի Քուսին թագաւորին բարեկամն էր։ 34 Աքիտոփէլէն ետքը Բանիային որդին Յովիադան ու Աբիաթարն էին։ Թագաւորին զօրագլուխը Յովաբն էր։

ԴԱՒԻԹԻՆ ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐԸ ՏԱՃԱՐԻՆ ՀԱՄԱՐ

28 1 Դաւիթ Իսրայէլի բոլոր իշխանները, ցեղերուն իշխանները ու թագաւորին ծառայութիւն ընող դասերուն իշխանները եւ հազարապետներն ու հարիւրապետները եւ թագաւորին ու անոր որդիներուն բոլոր ստացուածքներուն ու ինչքերուն վերակացուները, ներքինիները, զօրավարներն ու զօրքին բոլոր կտրիճները Երուսաղէմի մէջ հաւաքեց։ Դաւիթ թագաւորը ոտքի վրայ կեցաւ ու ըսաւ. «Ո՛վ իմ եղբայրներս ու ժողովուրդս, ինծի մտիկ ըրէք։ Ես սրտանց փափաքեցայ, որ Տէրոջը ուխտին տապանակին ու մեր Աստուծոյն ոտքերուն պատուանդանին համար հանգստեան տուն մը շինեմ ու շինելու պատրաստութիւն տեսայ, Բայց Աստուած ինծի ըսաւ՝ ‘Դուն իմ անուանս տուն պիտի չշինես, քանզի դուն պատերազմի մարդ ես ու շատ արիւն թափեցիր’։ Եւ Իսրայէլին Տէր Աստուածը իմ հօրս բոլոր տունէն զիս ընտրեց, որպէս զի յաւիտեան Իսրայէլի վրայ թագաւոր ըլլամ. քանզի առաջնորդը Յուդայէն ու Յուդային տունէն իմ հօրս որդիներուն մէջէն զիս հաւնեցաւ, որպէս զի զիս բոլոր Իսրայէլի վրայ թագաւոր ընէ։ Իմ բոլոր որդիներէս, (որովհետեւ Տէրը ինծի շատ որդիներ տուաւ,) իմ որդիս Սողոմոնը ընտրեց, որպէս զի Իսրայէլի վրայ Տէրոջը թագաւորութեան աթոռը նստի Ու ինծի ըսաւ. ‘Քու որդիդ Սողոմոնը պիտի շինէ իմ տունս ու իմ սրահներս, քանզի զանիկա ինծի որդի ընտրեցի ու ես անոր հայր պիտի ըլլամ Եւ անոր թագաւորութիւնը յաւիտեան պիտի հաստատեմ, եթէ այսօրուան պէս իմ հրամաններս ու պատուիրանքներս յարատեւէ գործադրել’։ Ու հիմա բոլոր Իսրայէլին Տէրոջը ժողովուրդին առջեւ ու մեր Աստուծոյն լսելովը ձեզի կ’ըսեմ, Ձեր Տէր Աստուծոյն բոլոր պատուիրանքները պահեցէ՛ք ու զգուշութեամբ սորվեցէ՛ք, որպէս զի այս բարի երկիրը ժառանգէք ու ձեզմէ ետքը ձեր որդիներուն ժառանգութիւն թողուք յաւիտեան»։

«Եւ դուն, որդեա՛կ իմ Սողոմոն, քու հօրդ Աստուածը ճանչցի՛ր ու անոր կատարեալ սրտով ու յօժար կամքով ծառայութիւն ըրէ՛. քանզի Տէրը սրտերը կը քննէ ու ամէն մտքերու խորհուրդները կը ճանչնայ։ Եթէ զանիկա փնտռես՝ պիտի գտնես եւ եթէ զանիկա թողուս՝ ան ալ քեզ յաւիտեան պիտի մերժէ։ 10 Հիմա նայէ՛, որ Տէրը քեզ ընտրեց իր սրբարանին համար տուն մը շինելու, զօրացի՛ր ու այս գործը լրացո՛ւր»։ 11 Դաւիթ իր որդիին Սողոմոնին սրահին ու անոր սենեակներուն եւ անոր գանձարաններուն ու անոր ներքին շտեմարաններուն ու քաւութեան տանը գաղափարը տուաւ 12 Եւ հոգիին ազդեցութիւնովը իրեն յայտնուած բոլոր բաներուն՝ Տէրոջը տանը գաւիթներուն ու շուրջը եղող ամէն սենեակներուն եւ Աստուծոյ տանը շտեմարաններուն ու նուիրուած բաներուն գանձարաններուն գաղափարը տուաւ. 13 Նաեւ քահանաներուն ու Ղեւտացիներուն բաժանումներուն համար ու Տէրոջը տանը պաշտօնին ամէն գործի համար եւ Տէրոջը տանը ծառայութեանը բոլոր անօթներուն համար պատուէր տուաւ։ 14 Բոլոր պաշտօններուն ոսկի անօթներուն կշիռքը ու արծաթէ անօթներուն ու ամէն պաշտօնի անօթներուն կշիռքը 15 Եւ ոսկիէ աշտանակներուն ու անոնց ոսկիէ ճրագներուն կշիռքը եւ ամէն արծաթէ աշտանակի ու անոր ճրագներուն, ամէն մէկ աշտանակի գործածութեանը համեմատ կշիռքը տուաւ։ 16 Առաջաւորութեան սեղաններուն ամէն մէկ սեղանի համար ոսկիին կշիռքը ու արծաթէ սեղաններուն համար արծաթին կշիռքը 17 Եւ մաքուր ոսկիէ մսահաններուն ու կոնքերուն եւ բաժակներուն ու ոսկիէ տաշտերուն համար ամէն մէկ տաշտի կշիռքը որոշեց։ 18 Խունկի սեղանին համար մաքուր ոսկի եւ իրենց թեւերը տարածող ու Տէրոջը ուխտին տապանակը ծածկող քերովբէներուն կառքին համար ոսկիի քանակը որոշեց։ 19 Այս բոլոր բաները, այս գաղափարին բոլոր գործերուն ծրագիրները Տէրը իր ձեռքին գրովը ինծի յայտնեց։

20 Դաւիթ իր որդիին Սողոմոնին ըսաւ. «Զօրացի՛ր ու քաջասիրտ եղի՛ր ու այս գործը լրացո՛ւր. մի՛ վախնար ու մի՛ զարհուրիր, քանզի Տէր Աստուած, իմ Աստուածս, քեզի հետ է. անիկա քեզ պիտի չթողու ու քեզ երեսէ պիտի չձգէ, մինչեւ որ Տէրոջը տանը ծառայութեանը բոլոր գործերը լմնցնես։ 21 Քահանաներուն ու Ղեւտացիներուն դասերը Աստուծոյ տանը բոլոր ծառայութեանը համար են ու ամէն ծառայութեան համար եւ ամէն գործի մէջ յօժարակամ իմաստուններ քեզի հետ են եւ իշխաններ ու բոլոր ժողովուրդը քու հրամանիդ կը նային»։

ՏԱՃԱՐԻՆ ՇԻՆՈՒԹԵԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆՈՒԷՐՆԵՐ

29 1 Դաւիթ թագաւորը բոլոր ժողովուրդին ըսաւ. «Իմ որդիս Սողոմոնը, որ Աստուած ընտրեց, փափուկ տղայ մըն է, բայց գործը մեծ է. քանզի այս պալատը մարդու համար չէ, հապա Տէր Աստուծոյ համար է։ Ուստի ես իմ բոլոր կարողութիւնովս իմ Աստուծոյս տանը համար՝ ոսկիէ բաներուն համար՝ ոսկի ու արծաթեղէններուն համար՝ արծաթ եւ պղնձեղէններուն համար՝ պղինձ ու երկաթեղէններուն համար՝ երկաթ ու փայտեղէններուն համար փայտ ու եղնգնաքարեր, գամելու քարեր ու զարդի համար գոյնզգոյն քարեր եւ ամէն տեսակ պատուական քարեր ու մարմարիոն քարեր առատօրէն պատրաստեցի։ Նաեւ իմ Աստուծոյս տանը վրայ մեծ սէր ունենալուս համար՝ սրբարանին տանը համար ամէն պատրաստած բաներէս զատ՝ իմ յատուկ գանձիս մէջ եղած ոսկին ու արծաթն ալ իմ Աստուծոյս տանը համար տուի։ Ոփիրի ոսկիէն՝ երեք հազար տաղանդ ոսկի ու եօթը հազար տաղանդ մաքուր արծաթ՝ որպէս զի անոնցմով տան որմերը պատեն. Ոսկիէ առարկաներուն համար ոսկի ու արծաթեղէններուն համար՝ արծաթ ու արուեստագէտներու ամէն տեսակ գործի համար հարկաւոր եղածը տուի եւ այսօր ձեզմէ ո՞վ կամաւոր կերպով Տէրոջը ընծայ կու տայ»։

Այն ատեն տոհմերուն ու Իսրայէլի ցեղերուն իշխանները եւ հազարապետներն ու հարիւրապետները եւ թագաւորին գործին վերակացուները յօժար կամքով ընծայ բերին։ Աստուծոյ տանը գործին համար հինգ հազար տաղանդ եւ տասը հազար ոսկի դրամ ու տասը հազար տաղանդ արծաթ եւ տասնըութը հազար տաղանդ պղինձ ու հարիւր հազար տաղանդ երկաթ տուին։ Որուն քով որ քարեր գտնուեցան, Գերսոնացի Յեքիէլին ձեռքով Տէրոջը տանը գանձին ընծայեցին։ Ժողովուրդը մատուցուած կամաւոր ընծաներուն համար ուրախացան, քանզի կամաւոր ընծան բոլոր սրտով մատուցանեցին Տէրոջը։ Ասոր համար Դաւիթ թագաւորն ալ խիստ շատ ուրախացաւ։

ԴԱՒԻԹ ԱՍՏՈՒԱԾ ԿԸ ՓԱՌԱԲԱՆԷ

10 Դաւիթ բոլոր ժողովուրդին աչքին առջեւ Տէրը օրհնեց ու ըսաւ. «Ո՛վ Տէր, մեր հօրը Իսրայէլին Աստուածը, յաւիտեանս յաւիտենից օրհնեալ ես։ 11 Ո՛վ Տէր, մեծութիւնը, զօրութիւնը, փառքը, պայծառութիւնն ու վայելչութիւնը քուկդ են. քանզի բոլոր երկնքի ու երկրի վրայ եղածը քուկդ է։ Ո՛վ Տէր, թագաւորութիւնը քուկդ է ու դուն իբրեւ գլուխ ամենէն բարձրացեալն ես։ 12 Եւ հարստութիւնն ու փառքը քեզմէ են ու ամենուն իշխանը դուն ես եւ զօրութիւնն ու կարողութիւնը քու ձեռքիդ մէջ են եւ մէկը մեծցնելն ու ուժովցնելը քու ձեռքդ է։ 13 Եւ հիմա, ո՛վ մեր Աստուածը, քեզի գոհութիւն կու տանք ու քու փառաւորեալ անունդ կ’օրհնենք։ 14 Բայց ես ո՞վ եմ ու իմ ժողովուրդս ո՞վ է, որ այսպէս կամաւոր ընծայ տալու կարող ըլլանք, քանզի ամէն բան քեզմէ է ու քուկիններէդ քեզի տուինք։ 15 Վասն զի մենք քու առջեւդ մեր բոլոր հայրերուն պէս օտարականներ ու պանդուխտներ ենք. երկրի վրայ մեր օրերը շուքի պէս են ու մնայուն բան մը չկայ։ 16 Ո՛վ Տէր, Աստուած մեր, քեզի՝ քու սուրբ անուանդ շինուելու տանը համար այս մեր պատրաստած բաներուն բոլոր առատութիւնը քու ձեռքէդ է ու ամէնքն ալ քուկդ են 17 Եւ գիտեմ, ո՛վ Աստուած իմ, որ դուն սրտերը կը փորձես եւ ուղղութիւնը կը սիրես։ Ասոնց ամէնքը ես ուղիղ սրտով ու յօժար կամքով ընծայ ըրի ու հիմա ուրախութեամբ տեսայ թէ հոս գտնուած ժողովուրդդ քեզի կամաւոր ընծայ կը մատուցանեն։ 18 Ով մեր հայրերուն՝ Աբրահամին, Իսահակին ու Իսրայէլին Տէր Աստուածը, ասիկա յաւիտեան քու ժողովուրդիդ սրտին խորհուրդներուն մէջ պահէ ու անոնց սիրտը քեզի ուղղէ։ 19 Եւ իմ որդիիս Սողոմոնին կատարեալ սիրտ տուր, որպէս զի քու պատուիրանքներդ, վկայութիւններդ ու կանոններդ պահէ եւ ամէնքը գործադրէ ու շինէ այն պալատը, որուն համար պատրաստութիւն տեսեր եմ»։

20 Եւ Դաւիթ բոլոր ժողովուրդին ըսաւ. «Հիմա ձեր Տէր Աստուածը օրհնեցէ՛ք»։ Բոլոր ժողովուրդը իրենց հայրերուն Տէր Աստուածը օրհնեցին եւ ծռելով՝ Տէրոջը ու թագաւորին երկրպագութիւն ըրին։ 21 Հետեւեալ օրը զոհեր ու ողջակէզներ մատուցանեցին Տէրոջը։ Հազար զուարակ, հազար խոյ, հազար գառ՝ անոնց ըմպելի նուէրներովը ու բոլոր Իսրայէլի համար շատ զոհեր մատուցանեցին։ 22 Այն օրը Տէրոջը առջեւ մեծ ուրախութիւնով կերան, խմեցին ու Դաւիթին որդին Սողոմոնը նորէն թագաւոր հռչակեցին։ Զանիկա Տէրոջը համար՝ թագաւոր ու Սադովկը քահանայ օծեցին։ 23 Եւ Սողոմոն իր հօրը Դաւիթին տեղը Տէրոջը աթոռին վրայ իբր թագաւոր նստաւ ու յաջողութիւն գտաւ եւ բոլոր Իսրայէլ անոր հնազանդեցաւ։ 24 Ու բոլոր իշխաններն ու զօրապետները եւ Դաւիթ թագաւորին բոլոր որդիներն ալ Սողոմոն թագաւորին հնազանդեցան։ 25 Տէրը բոլոր Իսրայէլին առջեւ Սողոմոնը խիստ մեծցուց եւ անոր այնպէս թագաւորական փառք մը տուաւ, որ անկէ առաջ Իսրայէլի ոեւէ թագաւորի եղած չէր։

ԴԱՒԻԹԻՆ ԹԱԳԱՒՈՐՈՒԹԵԱՆ ԱՄՓՈՓՈՒՄԸ

26 Այսպէս Յեսսէին որդին Դաւիթ բոլոր Իսրայէլի վրայ թագաւորութիւն ըրաւ։ 27 Անիկա Իսրայէլի վրայ քառասուն տարի թագաւորեց։ Քեբրոնի մէջ՝ եօթը տարի ու Երուսաղէմի մէջ՝ երեսունըերեք տարի թագաւորեց։ 28 Բարի ծերութեամբ մեռաւ, կեանքէն, մեծութենէն ու փառքէն իր բաղձանքը առած եւ անոր տեղ իր որդին Սողոմոն թագաւոր եղաւ։ 29 Դաւիթ թագաւորին առաջին ու վերջին գործերը Սամուէլ տեսանողին գրքին մէջ ու Նաթան մարգարէին գրքին մէջ եւ Գադ տեսանողին գրքին մէջ գրուած են։ 30 Նաեւ անոր բոլոր գործերն ու քաջութիւնը՝ թէ՛ Իսրայէլի եւ թէ՛ ուրիշ երկիրներուն վրայ թագաւորած ատեն՝ պատահած դիպուածները։