ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉ ՄԱՏԵԱՆ ՀԻՆ ԵՒ ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆԱՑ

Հ. Յովհաննու Զօհրապեան վարդապետ

ԱՌ ՏԻՏՈՍ ԹՈՒՂԹ[5029]

1
Գլուխ Ա

Կիր 1 Պաւղոս ծառայ Աստուծոյ, եւ առաքեալ Յիսուսի Քրիստոսի, ըստ հաւատոց ընտրելո՛ցն Աստուծոյ, եւ ՚ի գիտութի՛ւն ճշմարտութեան, որ ընդ աստուածպաշտութեանն է[5030]. 2 յուսով կենա՛ցն յաւիտենից, զոր խոստացաւ անսո՛ւտն Աստուած յառա՛ջ քան զժամանակս յաւիտենից[5031]. 3 բայց յայտնեաց իւրո՛վք ժամանակօք զբանն իւր քարոզութեամբ, որոյ եղէ ես հաւատարիմ, ըստ հրամանի Փրկչին մերոյ Աստուծոյ։ 4 Տիտոսի որդւոյ սիրելւոյ ըստ հասարակա՛ց հաւատոց, շնորհք, եւ խաղաղութիւն յԱստուծոյ ՚ի Հօրէ՝ եւ ՚ի Քրիստոսէ Յիսուսէ Փրկչէ՛ մերմէ[5032]։

Ա 5 Վասն այնորիկ իսկ թողի զքեզ ՚ի Կրիտէ, զի որ ինչ միանգամ պակաս իցէ՝ ուղղեսցե՛ս, եւ կացուսցես ըստ քաղաքաց երիցո՛ւնս, որպէս եւ ես քեզ պատուիրեցի[5033]. 6 եթէ ոք անարա՛տ իցէ, միո՛յ կնոջ այր, որդեակս ունիցի հաւատացեալս, եւ ո՛չ յամբաստանութիւն անառակութեան, կամ անհնազանդս։ 7 Զի պա՛րտ է եպիսկոպոսին անարա՛տ լինել, որպէս եւ Աստուծոյ տնտեսի. մի՛ յանդուգն, մի՛ բարկացօղ, մի՛ թշնամանօղ, մի՛ հարկանօղ, մի՛ զաւշաքաղ. 8 այլ՝ հիւրասէ՛ր, բարեսէ՛ր, ցա՛ծ, արդա՛ր, սո՛ւրբ, ժուժկա՛լ[5034]. 9 վերակացո՛ւ լինել, հաւատարիմ բանին վարդապետութեան. զի կարօղ իցէ եւ մխիթարել ողջմտութեամբ վարդապետութեանն, եւ զհակառակորդսն կշտամբե՛լ։

Բ 10 Քանզի բազումք են անհնազանդք, զրախօ՛սք, եւ մտախա՛բք. մանաւանդ որ ՚ի թլփատութենէ անտի են[5035]. 11 զորս պա՛րտ է ըմբերանե՛լ. որք զամենայն տունս կործանեն, եւ ուսուցանեն՝ զոր չէ՛ արժան, վասն զաւշաքաղութեան։ դշ 12 Ասաց ոմն ՚ի նոցանէ՝ իւրեա՛նց իսկ մարգարէ. Կրէտացիք հանապազասո՛ւտք, չարաճճի՛ք, դատարկապո՛րտք[5036]։ 13 Եւ ստոյգ է վկայութիւնս այս. վասն որոյ կշտամբեսցե՛ս զնոսա խստագոյնս, զի առողջասցին ՚ի հաւատս. 14 եւ մի՛ հայեսցին ՚ի Հրեական առասպելս, եւ ՚ի պատուէրս մարդկան զառածելոցն ՚ի ճշմարտութենէ։ 15 Ամենայն ինչ սո՛ւրբ է սրբոց, այլ պղծոցն եւ անհաւատից՝ ոչի՛նչ է սուրբ. այլ պղծեալ են միտք եւ խորհուրդք նոցա[5037]։ 16 Խոստանան գիտել զԱստուած, եւ գործովք իւրեանց ուրանա՛ն. պի՛ղծք եւ անհաւատք, եւ յամենայն գործս բարեաց անպիտանք[5038]։

2
Գլուխ Բ

1 Այլ դու խօսեա՛ց որ ինչ վայելէ ողջամի՛տ վարդապետութեանդ[5039]։

Գ 2 Ծերոց զգա՛ստս լինել, պարկեշտս, ցածո՛ւնս, ողջամի՛տս ՚ի հաւատս, ՚ի սէ՛ր, ՚ի համբերութեան, ՚ի ժուժկալութեան[5040]։ 3 Պառաւանց նոյնպէս ՚ի զգաստութեան, ՚ի սո՛ւրբ վայելչութեան, մի՛ բանսարկուս, մի՛ գինեմոլս, այլ բարեխրա՛տս[5041]. 4 զի զգաստացուսցեն զմանկամարդսն՝ այրասէ՛րս լինել, որդեսէրս[5042], 5 ցածո՛ւնս, սո՛ւրբս, տնարա՛րս, բարեգո՛րծս, հնազա՛նդս իւրեանց արանց. զի մի՛ բանն Աստուծոյ եւ վարդապետութիւնն՝ հայհոյեսցի[5043]։ 6 Զերիտասարդս նոյնպէս աղաչեսջի՛ր՝ ցածո՛ւնս լինել, 7 ամենեցո՛ւն զանձն օրինակ կացուցանել՝ գործոց բարութեան, վարդապետութեամբ զանեղծութի՛ւն ունել, զսրբութի՛ւն, զպարկեշտութիւն[5044], 8 զբա՛նն ողջմտութեան, անպարսա՛ւ լինել, զի որ հակառակորդն իցէ՝ յամօթ լիցի, եւ մի՛ ինչ ունիցի ասել զմէնջ չարութիւն[5045]։

Դ 9 Ծառայից՝ իւրեանց տերանցն հնազա՛նդ լինել՝ եւ հաճո՛յս յամենայնի, մի՛ հակառակօ՛ղս, 10 մի՛ հատուս. այլ զամենայն հաւատս ցուցանել բարութեամբ, զի զվարդապետութիւն Փրկչին մերոյ Աստուծոյ զարդարեսցե՛ն յամենայնի։ վջ 11 Քանզի երեւեցաւ շնորհն Աստուծոյ փրկի՛չ ամենայն մարդկան. 12 որ խրատէն զմեզ, զի ուրասցո՛ւք զամպարշտութիւն, եւ զաշխարհակա՛ն ցանկութիւնս. զգաստութեամբ, եւ արդարութեամբ, եւ աստուածպաշտութեամբ կեցցուք յաշխարհիս[5046]. 13 եւ ա՛կնկալցուք երանելի յուսոյն, եւ յայտնութեան փառաց մեծին Աստուծոյ՝ եւ Փրկչին մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի[5047]. 14 որ ե՛տ զանձն վասն մեր, զի փրկեսցէ զմեզ յամենայն անօրէնութենէ, եւ սրբեսցէ իւր ժողովուրդ սեպհական՝ նախանձաւոր գործոց բարութեան[5048]։ 15 Զա՛յդ խօսեաց՝ եւ մխիթարեա՛ եւ յանդիմանեա՛ ամենայն սաստիւք. զի մի՛ ոք իցէ որ զքեզ արհամարհիցէ[5049]։

3
Գլուխ Գ

Ե զշ 1 Եւ յո՛ւշ արասջիր նոցա, իշխանութեանց եւ պետութեանց հնազա՛նդ լինել՝ եւ հպատա՛կ կալ. եւ ամենայն գործոց բարութեան պատրա՛ստ գտանել. 2 մի՛ զոք հայհոյել, անկռի՛ւս լինել, հե՛զս, զամենայն ցածութիւն առ ամենա՛յն մարդիկ ցուցանել[5050]։ 3 Զի եաք երբեմն եւ մեք անմի՛տք, անհաւա՛նք, մոլորեա՛լք, ծառայեա՛ք ցանկութեանց եւ պէսպէ՛ս անառակութեանց. չարութեամբ՝ եւ նախանձո՛ւ շրջէաք, ատեցեալք՝ եւ զմիմեա՛նս ատէաք[5051]։ 4 Իսկ յորժամ քաղցրութիւն եւ մարդասիրութիւն Փրկչին մերոյ Աստուծոյ յայտնեցաւ[5052], 5 ո՛չ ՚ի գործոց արդարութեան զոր արարաք մեք, այլ ըստ իւրում ողորմութեան ապրեցոյց զմեզ ՚ի ձեռն աւազանին միւսանգամ ծննդեանն, եւ նորոգութեամբ Հոգւոյն Սրբոյ[5053]. 6 զոր եհեղ ՚ի մեզ առատութեամբ ՚ի ձեռն Յիսուսի Քրիստոսի Փրկչին մերոյ, 7 զի արդարացեալք շնորհօքն՝ եղիցուք ժառանգաւո՛րք յուսով կենացն յաւիտենականաց[5054]։ 8 Հաւատարի՛մ է բանս, եւ ՚ի սո՛յն կամիմ զքեզ հաստատուն լինել, զի փո՛յթ արասցեն բարեաց գործոց վերակացո՛ւ լինել հաւատացեալքն յԱստուած. զի ա՛յն է բարի եւ օգտակար մարդկան[5055]։

Զ 9 Այլ զյիմարութեան խնդիրս՝ եւ զտոհմաթիւս, եւ զհեռ, եւ զօրինական կռիւս ՚ի բա՛ց մերժեսջիր. զի անօգո՛ւտք են՝ եւ սնոտիք[5056]։ 10 Յառնէ հերձուածողէ՝ յետ մի՛ անգամ եւ երկիցս խրատելոյ՝ հրաժարեսջի՛ր[5057]. 11 գիտասջի՛ր զի թիւրեա՛լ է այնպիսին, եւ մեղանչէ՛ անձամբ զանձն դատապարտեալ[5058]։ 12 Այլ յորժամ յղեցից առ քեզ զԱրտեմայ, կամ զՏիւքիկոս, փութասջի՛ր գա՛լ առ իս ՚ի Նիկոպաւլիս. զի ա՛նդ եդի ՚ի մտի ձմերել[5059]։ 13 Եւ զԶենոն՝ զօրինակա՛ն դպիր՝ եւ զԱպաւղոս՝ փութո՛վ արձակեսջի՛ր, զի մի՛ ինչ պակասիցէ նոցա[5060]։ 14 Ուսցի՛ն եւ մե՛րքն եւս՝ բարեաց գործոց վերակացո՛ւ լինել ՚ի պէտս կարեւորս. զի մի՛ անպտուղք լինիցին։ 15 Ողջո՛յն տան քեզ որ ընդ ի՛ս են ամենեքին։ Ողջո՛յն տուր սիրելեաց մերոց հաւատովք։ Շնորհք ընդ ձեզ ամենեսին[5061]։

Առ Տիտոս Կրետացւոց եկեղեցւոյն առաջին ձեռնադրեալ եպիսկոպոս, գրեցաւ ՚ի Նիկոպաւլսէ Մակեդովնացւոց։ Տունք ղէ̃։

[5029] ՚Ի վերնագրիս ոմանք. Թուղթ առ Տիտոս։

[5030] Ոմանք. Հաւատոցն ընտրելոց Աստուծոյ, եւ գիտութիւն... եւ ընդ աստուածպաշ՛՛։

[5031] Ոմանք. Զոր խոստացաւն... զժամանակն յաւ՛՛։

[5032] Ոմանք. ՅԱստուծոյ Հօրէ, եւ ՚ի Տեառնէ Յիսուսէ Քրիստոսէ Փրկ՛՛։

[5033] Ոմանք. Վասն այսորիկ իսկ... ՚ի Կրետէ։

[5034] Ոմանք յաւելուն. Բարեսէր, հեզ, ցած։

[5035] Յօրինակին. Անհնազանդ, զրա՛՛։ Ոմանք. Պարտ է մեզ ըմբերանել... զոր ոչ է արժան։

[5036] Յայս համար՝ բազում գրչագիրք համաձայն մերումս ՚ի լուս՛՛. նշանակեն. ՅԵպեմինդոսէ հարցկէ ըղձութիւն. եւ ոմանք. ՚Ի Պեմինդեայ Կրետացւոց հարցկի հրաման։

[5037] Բազումք. Բայց պղծոցն եւ ան՛՛։

[5038] Այլք. Պիղծք եւ անհաւանք։

[5039] Ոմանք. Վարդապետութեանս։

[5040] Ոմանք. Զգաստ լինել... ՚ի համբերութիւն, ՚ի ժուժկալութիւն։

[5041] Ոմանք. ՚Ի զգաստութիւնս, եւ ՚ի սուրբ վայելչութիւնս։

[5042] Ոմանք. Զգաստացուցանիցեն... այրեսէրս լինել։

[5043] Օրինակ մի. Սուրբս, անարատս, բարե՛՛։

[5044] Ոմանք. Զանկեղծութիւնն ունել։

[5045] Ոմանք. Զբանն ողջմտութեամբ, անպարսաւանս լինել. զի որ հակառակողն է, յա՛՛... զմէնջ ասել չարութիւն։

[5046] Ոմանք. Որ խրատէ զմեզ, զի ուրացեալք զամբարշտութիւնս, եւ զաշխարհական ցանկութիւն... կեցցուք յաշխարհի։

[5047] Յոմանս պակասի. Փրկչին մերոյ Յիսուսի։

[5048] Ոմանք. Որ եդ զանձն իւր վասն... գործոց բարութեանց։

[5049] Ոմանք. Խօսեա՛, մխիթարեա՛։

[5050] Ոմանք. Անկռիւ լինել... առ ամենայն մարդ ցու՛՛։

[5051] Ոմանք. Քանզի էաք եւ մեք երբեմն ան՛՛... չարակնութեամբ եւ նախան՛՛... ատեցեալք զմիմեանս։

[5052] Ոմանք. Քաղցրութիւն ՚ի մարդա՛՛։

[5053] Ոմանք. Իւրում ողորմութեանն... աւազանին վերստին ծննդեան՝ եւ նորոգութեան Հոգւոյն։

[5054] Ոմանք. Շնորհօք լիցուք ժա՛՛... կենացն յաւիտենից։

[5055] Ոմանք. Արասցես գործոց բարեաց հաւատացելոցն յԱստուած, զի այն է։

[5056] Ոմանք. Կռիւսն ՚ի բաց... անօգուտք են, սնոտիք։

[5057] Օրինակ մի. Եւ երիցս խրատելոյ՝ հրաժարեսջիք։

[5058] Ոմանք. Զանձն դատապարտէ։

[5059] Ոմանք. ԶԱրտեմոն, կամ զՏիքիկոս... ՚ի Նիկոպոլիս։

[5060] Ոմանք. Պակասեսցէ նոցա։

[5061] Օրինակ մի ընդ Ոսկանայ յաւելու. Ընդ ձեզ ամենեսին. ամէն։

Ցանկ

Նախորդ էջ Ցանկ Հաջորդ էջ