ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉ ՄԱՏԵԱՆ ՀԻՆ ԵՒ ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆԱՑ

Հ. Յովհաննու Զօհրապեան վարդապետ

ՆԱԽԱԴՐՈՒԹԻՒՆ
Առ Փիլիմոն Թղթոյն

Զայս թուղթս առաքէ ՚ի Հռովմէ. եւ է պատճառ թղթոյս՝ ա՛յս. Ոնեսիմոս ծառայ Փիլիմոնի փախեաւ, եւ եկն առ առաքեալն. եւ վարժեալ ՚ի նմանէ՝ եղեւ առ նմա ազնիւ ՚ի պաշտօնն. վասն այսորիկ գրէ առ Փիլիմոն վասն նորա զայս ինչ. վստահացեալ ՚ի նա զՈնեսիմոս, զի զգուշասցի ունել զնա ընտանեբար, ո՛չ իբրեւ զծառայ՝ այլ իբրեւ զեղբայր։ Դառնայ եւ կոչէ զտուն նորա օտարընկալ. եւ զի ՚ի գալն իւր պատրաստեսցէ նմա օթեվանս. եւ այսպես կատարէ զթուղթն։

Գլուխք առ Փիլիմոն Թղթոյն։

ա̃. Գովութիւն Փիլիմոնի, եւ գոհութիւն վասն նորին։

բ̃. Յանձնարարութիւն Ոնեսիմայ ծառայի փախուցելոյ, եւ աղաչանք վասն նորին փրկելոյ ՚ի ձեռն հաւատոցն։

Ցանկ

Նախորդ էջ Ցանկ Հաջորդ էջ