ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉ ՄԱՏԵԱՆ ՀԻՆ ԵՒ ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆԱՑ

Հ. Յովհաննու Զօհրապեան վարդապետ

ԹՈՒՂԹ ԲԱՐՈՒՔԱՅ[11807]

1
Գլուխ Ա

ԽԵ ա̃ 1 Եւ ա՛յս են բանք թղթոյն զոր գրեա՛ց Բարուք որդի Ներեայ որդւոյ Մաասայ որդւոյ Սեդեկիայ որդւոյ Ասադայ, որդւոյ Քեղկեայ ՚ի Բաբելովն[11808]։ 2 Յամի՛ն հինգերորդի՝ որ օր եւթն էր ամսոյն, ՚ի ժամանակի յորում առին Քաղդէացիքն զԵրուսաղէմ, եւ այրեցին զնա հրով։ 3 Եւ ընթերցա՛ւ Բարուք զբանս թղթոյս այսորիկ յականջս Յեքոնիայ որդւոյ Յովակիմայ արքայի Յուդայ, եւ յականջս ամենայն ժողովրդեանն որ գային ՚ի մատեանն. 4 եւ յականջս զօրացն, եւ որդւոց թագաւորացն. եւ յականջս ծերոցն. եւ յականջս ամենայն ժողովրդեանն, ՚ի փոքուէ մինչեւ ցմեծամեծս. ամենեցուն որ բնակեալն էին ՚ի Բաբելովն, առ Սո՛ւդ գետով[11809]. 5 եւ լային եւ պահէին, եւ կային յաղօթս առաջի Տեառն[11810]։ 6 Եւ ժողովեցին արծաթ ըստ իւրաքանչիւր կարի. 7 եւ առաքեցին յԵրուսաղէմ առ Յովակիմ որդի Քեղկեայ՝ որդւոյ Սաղովմայ առ քահանայ. եւ առ ա՛յլ քահանայս գտեալս ընդ նմա յԵրուսաղէմ։ 8 Յառնուլ նորա զսպաս տանն Տեառն որ ել ՚ի տաճարէն՝ դարձուցանել յերկիրն Յուդայ, ՚ի տասներորդում Սիւան ամսոյ զսպասն արծաթեղէնս՝ զոր արա՛ր Սեդեկիա որդի Յովսիայ արքայի Յուդայ[11811]. 9 յետ գերելոյ Նաբուքոդոնոսորայ արքայի Բաբելացւոց՝ զՅեքոնիա եւ զիշխանսն՝ եւ զկալանաւորակապսն՝ եւ զզօրաւորսն՝ եւ զժողովուրդ երկրին՝ յԵրուսաղէմ. եւ տարաւ զնոսա ՚ի Բաբելոն։ 10 Եւ ասեն. Ահաւասիկ առաքեցաք առ ձեզ արծաթ. եւ գնեցէ՛ք արծաթոյդ ողջակէզս՝ եւ զվասն մեղացն, եւ կնդրուկ՝ եւ արարէ՛ք մաննա. եւ հանէ՛ք ՚ի սեղանն Տեառն Աստուծոյ մերոյ[11812]։ 11 Եւ աղօթս արարէ՛ք ՚ի վերայ կենաց Նաբուքոդոնոսորայ արքայի Բաբելացւոց, եւ ՚ի վերայ կենաց Բաղտասարայ որդւոյ նորա. զի եղիցին աւուրք նոցա իբրեւ զաւուրս երկնից ՚ի վերայ երկրի։ 12 Եւ տացէ մեզ Տէր զօրութիւն, եւ լուսաւո՛ր արասցէ զաչս մեր. եւ կեցցուք ընդ հովանեաւ Նաբուքոդոնոսորայ արքային Բաբելացւոց, եւ ընդ հովանեաւ Բաղտասարայ որդւոյ նորա. եւ ծառայեսցո՛ւք նոցա աւուրս բազումս, եւ գտցուք շնորհս առաջի նոցա[11813]։ 13 Աղօ՛թս արարէք եւ ՚ի վերայ մեր առ Տէր Աստուած մեր. զի մեղաք Տեառն Աստուծոյ մերում, եւ ո՛չ դարձաւ սրտմտութիւն Տեառն եւ բարկութիւն նորա ՚ի մէնջ մինչեւ ցա՛յսօր։

բ̃ 14 Եւ ընթերցջի՛ք զթուղթդ զայդ զոր առաքեցաք առ ձեզ, դնե՛լ ՚ի տունդ Տեառն՝ յաւուրս տօնի, եւ յաւուրս ժամանակի[11814]։ 15 Եւ ասասջի՛ք. Տեառն Աստուծոյ մերոյ արդարութիւն է, եւ մեր՝ ամօթ երեսաց, որպէս յաւուրս յայսմիկ ա՛ռն Յուդայ՝ եւ բնակչաց Երուսաղեմի։ 16 եւ թագաւորաց մերոց, եւ իշխանաց մերոց, եւ քահանայից մերոց, եւ մարգարէից մերոց, եւ հարց մերոց առաջի Տեառն[11815]։ 18 Զի անհնազանդ եղաք նմա, եւ ո՛չ լուաք ձայնի Տեառն Աստուծոյ մերոյ գնա՛լ ըստ հրամանաց Տեառն՝ զոր ե՛դ առաջի մեր[11816]։ 19 Յօրէ յորմէ եհան Տէր զհարսն մեր յերկրէն Եգիպտացւոց մինչեւ ցայսօր էաք անհնազանդք Տեառն Աստուծոյ մերոյ, եւ խուսափեալք չլսել ձայնի նորա[11817]։ 20 Եւ պատեցան զմեւք չարիքն, եւ նզո՛վք զոր կարգեաց Տէր ՚ի ձեռն Մովսիսի ծառայի իւրոյ, յաւուր յորում եհան զհարսն մեր յերկրէն Եգիպտացւոց՝ տա՛լ մեզ զերկիրդ որ բղխէ զկաթն եւ զմեղր՝ որպէս եւ այսօր։ 21 Եւ ո՛չ լուաք ձայնի Տեառն Աստուծոյ մերոյ ըստ ամենայն բանից մարգարէիցն զոր առաքեաց առ մեզ[11818]։ 22 Եւ գնացաք իւրաքանչիւր ըստ մտաց սրտի իւրոյ չարի, հարկել աստուածոց օտարաց, առնել չար առաջի Տեառն Աստուծոյ մերոյ։

2
Գլուխ Բ

1 Եւ կացոյց Տէր զբանս իւր զոր խօսեցաւ ՚ի վերայ մեր, եւ ՚ի վերայ դատաւորաց մերոց որ դատէին զԻսրայէլ, եւ ՚ի վերայ թագաւորաց մերոց, եւ ՚ի վերայ իշխանաց մերոց, եւ ՚ի վերայ ա՛ռն Իսրայէլի եւ Յուդայ[11819]. 2 ածել ՚ի վերայ մեր չարիս մեծամեծս, որ ո՛չ երբէք գործեցան ՚ի ներքոյ ամենայն երկնից, որպէս արարա՛ւ Իսրայէլի՝ ըստ գրելոցն յօրէնսն Մովսիսի[11820]. 3 ուտել մեզ զմարմին որդւոց մերոց, եւ ա՛ռն զմարմին դստեր իւրոյ[11821]։ 4 Եւ մատնեաց զմեզ ՚ի ստրկութիւն ամենայն թագաւորաց որ շուրջ զմեւք էին. ՚ի նախատինս եւ յանապատ ՚ի մէջ ամենայն ժողովրդոց շուրջանակի՝ ուր ցրուեաց զմեզ Տէր անդր։ 5 Եւ եղաք ՚ի վայր՝ եւ ո՛չ ՚ի վեր. զի մեղաք Տեառն Աստուծոյ մերոյ առ ՚ի չլսելոյ ձայնի նորա[11822]։ 6 Տեառն Աստուծոյ մերոյ արդարութիւն. եւ մեր՝ եւ հարցն մերոց ամօ՛թ երեսաց, որպէս եւ յաւուրս յայսմիկ[11823]. 7 զոր խօսեցաւ Տէր ՚ի վերայ մեր զամենայն չարիսս զայսոսիկ որ եկին ՚ի վերայ մեր։ 8 Եւ ո՛չ աղաչեցաք զերեսս Տեառն, դառնալ իւրաքանչիւր ՚ի խորհրդոց սրտի իւրոյ չարի։ 9 Եւ զարթեա՛ւ Տէր ՚ի վերայ չարեացն, զորս զարթոյց Տէր ՚ի վերայ մեր. զի արդար է Տէր յամենայն ՚ի գործս իւր՝ զոր պատուիրեաց մեզ[11824]։ 10 Եւ ո՛չ լուաք ձայնի նորա երթալ զհետ հրամանաց Տեառն զոր ետ առաջի մեր[11825]։

գ̃ 11 Եւ արդ Տէր Աստուած Իսրայէլի, որ հաներ զժողովուրդ քո յերկրէն Եգիպտացւոց, հզօր ձեռամբ՝ նշանօք եւ արուեստիւք՝ եւ մեծամեծ զօրութեամբք՝ եւ բարձր բազկաւ, եւ արարեր քեզ անուն որպէս յաւուր յայսմիկ[11826]։ 12 Մեղա՛ք ամպարշտեցա՛ք՝ անիրաւեցաք Տէր Աստուած մեր յամենայն իրաւունս քո։ 13 Դարձցի սրտմտութիւն քո ՚ի մէնջ. զի մնացաք նուազք ՚ի մէջ հեթանոսաց՝ ուր ցրուեցեր զմեզ անդր։ 14 Լո՛ւր Տէր աղօթից մերոց, եւ խնդրուածոց մերոց, եւ փրկեա՛ զմեզ վասն անուան քոյ. եւ տո՛ւր մեզ շնորհս առաջի գերչաց մերոց[11827]։ 15 Զի ծանիցէ ամենայն երկիր՝ թէ դո՛ւ ես Տէր Աստուած մեր. զի անուն քո կոչեցաւ ՚ի վերայ Իսրայէլի, եւ ՚ի վերայ ազգի նորա։ 16 Տէր՝ նայեա՛ց ՚ի տաճարէ սրբոյ քումմէ, եւ խորհեա՛ց զմեզ. խոնարհեցո՛ Տէր զունկն քո՝ եւ լո՛ւր[11828]. 17 բա՛ց զաչս քո՝ եւ տե՛ս. զի ո՛չ եթէ մեռեալք ՚ի դժոխս որոց առան ոգիք ՚ի միջոյ նոցա, տացեն փառաւորութիւն եւ իրաւունս Տեառն։ 18 Այլ անձինք տրտմեալք յանհնարին տրտմութիւնս, որ գնան կորացեալք՝ եւ հիւանդացեալք, եւ աչք առկայծեալք՝ եւ անձինք քաղցեալք՝ տացեն քեզ փառս եւ արդարութիւն։ 19 Տէր՝ ո՛չ եթէ առ իրաւանց հարցն մերոց եւ թագաւորաց մերոց արկանեմք գութս առաջի քո Տէր Աստուած մեր։ 20 Զի ածեր զսրտմտութիւն քո եւ զբարկութիւն քո ՚ի վերայ մեր, որպէս եւ խօսեցար ՚ի ձեռն ծառայից քոց մարգարէից. եթէ 21 ա՛յսպէս ասէ Տէր. Խոնարհեցուցէ՛ք զպարանոցս ձեր, եւ հարկեցարո՛ւք արքային Բաբելացւոց. եւ նստարո՛ւք յերկրին զոր ետու հարցն ձերոց[11829]։ 22 Եւ եթէ ոչ լուիցէք ձայնի Տեառն հարկել արքային Բաբելացւոց, պակա՛ս արարից ՚ի քաղաքացդ Յուդայ եւ արտաքոյ Երուսաղեմի՝ 23 զձայն ուրախութեան, եւ զձայն ցնծութեան, զձայն փեսայի եւ զձայն հարսին. եւ եղիցի ամենայն երկիրդ յանապատ ՚ի բնակչաց[11830]։ 24 Եւ ո՛չ լուաք ձայնի քում հարկել արքային Բաբելացւոց։ Եւ կացուցեր զբանս քո զոր խօսեցար ՚ի ձեռն ծառայիցն քոց մարգարէից, հանել զոսկերս թագաւորացն մերոց, եւ զոսկերս հարց մերոց ՚ի տեղւոջէ իւրեանց։ 25 Եւ ահա անկեա՛լ կան ՚ի տօթի տունջեան, եւ ՚ի ցուրտ գիշերոյ. եւ մեռան ՚ի ցաւս չարաչարս՝ ՚ի սով եւ ՚ի սուր եւ ՚ի գերութիւն։ 26 Եւ արարեր զտաճարն քո յորոյ վերայ կոչեցաւ անուն քո, որպէս յաւուրս յայսմիկ՝ վասն չարութեան տանն Իսրայէլի եւ տանն Յուդայ։ 27 Եւ արարեր ընդ մեզ Տէր Աստուած մեր ըստ ամենայն հեզութեան քում, եւ ըստ ամենայնի մեծի գթութեան քոյ[11831]։ 28 Որպէս խօսեցար ՚ի ձեռն ծառայի քոյ Մովսիսի, յաւուր պատուիրելոյ քոյ նմա գրե՛լ զօրէնս քո առաջի որդւոցն Իսրայէլի։ 29 Եւ ասել. Եթէ ոչ լուիցէք ձայնի իմում. եթէ ոչ շըռինդդ մեծ եւ յոյժ դարձցի ՚ի փոքրկութիւն ՚ի մէջ ազգաց ուր ցրուեցից զձեզ անդր[11832]։ 30 Զի գիտեմ եթէ ո՛չ լսիցեն ինձ, զի ժողովուրդ խստապարանո՛ց է. եւ դարձուցանեն զսիրտս իւրեանց յերկրին պանդխտութեան իւրեանց[11833]։ 31 Եւ ծանիցեն՝ թէ ե՛ս եմ Տէր Աստուած նոցա. եւ տաց նոցա սիրտ՝ եւ ականջս լսելոյ։ 32 Եւ օրհնեսցեն զիս յերկրին գերութեան իւրեանց եւ յիշեսցեն զանուն իմ։ 33 Եւ դարձցին ՚ի խստութենէ պարանոցի իւրեանց, եւ յիրաց չարեաց իւրեանց. զի յիշեսցեն զճանապարհս հարց իւրեանց մեղուցելոց առաջի իմ[11834]։ 34 Եւ դարձուցից զնոսա յերկիրն զոր երդուայ տա՛լ հարցն նոցա Աբրահամու եւ Սահակայ եւ Յակոբայ, եւ տիրեսցեն նմա. եւ բազմացուցից զնոսա, եւ ո՛չ նուաղեսցին[11835]։ 35 Եւ հաստատեցից նոցա ո՛ւխտ յաւիտենական լինել ինձ նոցա յԱստուած, եւ նոքա եղիցին ինձ ՚ի ժողովուրդ։ Եւ ո՛չ եւս խախտեցից զժողովուրդ իմ զԻսրայէլ յերկրէն զոր ետու նոցա։

3
Գլուխ Գ

1 Տէր ամենակալ՝ Աստուած Իսրայէլի, անձինք նեղեալք՝ եւ հոգիք ձանձրացեալք աղաղակեն առ քեզ[11836]։ 2 Լո՛ւր Տէր եւ ողորմեա՛ց, զի Աստուած ողորմա՛ծ ես, եւ ողորմեա՛ց՝ զի մեղաք առաջի քո. 3 զի դու բնակեալ ես յաւիտեան, եւ մեք կորստակա՛նք յաւիտեան։ 4 Տէր ամենակալ՝ Աստուած Իսրայէլի, լո՛ւր աղօթից մեռելոցն Իսրայէլի, եւ որդւոցն մեղուցելոց առաջի քո. որք ո՛չ լուան ձայնի Տեառն Աստուծոյ իւրեանց. եւ պատեցին զմեզ չարիք։ 5 Մի՛ յիշեր զանիրաւութիւնս հարցն մերոց, այլ յիշեա՛ զձեռն քո, եւ զանուն քո ՚ի ժամանակի յայսմիկ. 6 զի դո՛ւ Տէր Աստուած մեր. եւ օրհնեսցուք զքեզ Տէր։ 7 Զի վասն այսորիկ ետուր զերկեւղ քո ՚ի սիրտս մեր կարդա՛լ զանուն քո. եւ օրհնեսցո՛ւք զքեզ ՚ի գերութեանս մերում. զի դարձուցաք ՚ի սիրտս մեր զամենայն անիրաւութիւնս հարցն մերոց մեղուցելոց առաջի քո[11837]։ 8 Ահաւասիկ մեք այսօր ՚ի գերութեան մերում. ուր ցրուեցեր զմեզ այսր ՚ի նախատինս՝ եւ ՚ի նզովս՝ եւ ՚ի պարտիսս ըստ ամենայն անօրէնութեանց հարց մերոց՝ որ ապստամբեցին ՚ի Տեառնէ Աստուծոյ մերմէ[11838]։

դ̃ 9 Լո՛ւր Իսրայէլ զպատուէրս կենաց. ո՛ւնկն դիք ճանաչել զիմաստութիւն։ 10 Զի՛նչ է Իսրայէլ. զի՞ է զի յերկիրդ թշնամեաց ես[11839]։ 11 Հնացար յերկրի օտարութեան, խառնակեցար ընդ դիակունս. համարեցար ընդ իջեալս ՚ի դժոխս[11840]։ 12 Թողե՛ր զերկիրն իմաստութեան։ 13 Եթէ ՚ի ճանապարհն Աստուծոյ գնացեալ էիր, բնակեալ էիր խաղաղութեամբ յաւիտեանս ժամանակաց[11841]։ 14 Ուսի՛ր՝ ո՞ւր է իմաստութիւն, ո՞ւր է զօրութիւն, ո՞ւր է հանճար, ճանաչել միանգամայն՝ թէ ո՞ր են կեանք երկայնակեացք. ո՞ւր է լոյս աչաց եւ խաղաղութիւն. 15 ո՞ եգիտ զտեղի նորա, եւ ո՞ եմուտ ՚ի գանձս նորա։ 16 Ո՞ւր են իշխանք հեթանոսաց՝ եւ որ տիրէին գազանաց երկրի[11842]. 17 որ ընդ թռչունս երկնից ճախրէին. 18 եւ գանձէին արծաթ եւ ոսկի՝ յոր յուսացան մարդիկ. եւ ո՛չ գոյր բաւ ստացուածոց նոցա. եւ որք գործեն զարծաթն եւ զոսկին, եւ հոգան. եւ ո՛չ գոն հանգամանք գործոց նոցա[11843]։ 19 Ապականեցան եւ ՚ի դժոխս իջին. եւ ա՛յլք փոխանակ նոցա կանգնեցան։ 20 Երիտասարդք տեսին լո՛յս, եւ բնակեցին յերկրի. եւ զճանապարհս իմաստութեան ո՛չ ծանեան. 21 եւ ո՛չ ՚ի միտ առին զշաւիղս նորա, եւ ո՛չ կացին ՚ի վերայ նորա. որդիք նոցա ՚ի ճանապարհէ նորա հեռի՛ եղեն[11844]։ 22 Ո՛չ լու եղեւ ՚ի Քանան, եւ ո՛չ երեւեցաւ ՚ի Թեման։ 23 Եւ ո՛չ որդիքն Հագարու խնդրեն զիմաստութիւն. վաճառականք Մերանայ եւ Թեմանայ. եւ առասպելախօսք՝ եւ քննիչք իմաստութեան զճանապարհն իմաստութեան ո՛չ ծանեան, եւ ո՛չ յուշ եղեն նոցա շաւիղք նորա[11845]։ 24 Ո՛վ Իսրայէլ՝ որպէս զի մեծ է տունն Աստուծոյ, եւ ընդարձակ է տեղի ստացուածոց նորա։ 25 Մեծ է՝ եւ ո՛չ գոյ բաւ. բա՛րձր եւ անչափ։ 26 Ա՛նդ ծնան սկայքն անուանիք, իսկզբանէ եղեալք մեծամեծք, հմո՛ւտք պատերազմաց։ 27 Ո՛չ եթէ զնոսա ընտրեաց Աստուած, եւ ո՛չ զճանապարհ իմաստութեան ետ նոցա։ 28 Եւ կորեան առ ՚ի չգոյէ իմաստութեան, եւ սատակեցան վասն անմտութեան իւրեանց։ 29 Ո՞ ել յերկինս եւ ա՛ռ զնա՝ եւ իջոյց զնա յամպոց[11846]։ 30 Ո՛ անց յայնկոյս ծովու՝ եւ եգիտ զնա, եւ բերիցէ զնա ընդ ընտիրս ոսկւոյ[11847]։ 31 Չի՛ք որ գիտէ զճանապարհս նորա, եւ ո՛չ որ զմտա՛ւ ածիցէ զշաւիղս նորա[11848]։ 32 Այլ որ գիտէն զամենայն՝ նա՛ ճանաչէ զնա, եգիտ զնա իմաստութեամբ իւրով. եւ որ կազմեաց զերկիր յաւիտեանս ժամանակաց, ելի՛ց զսա անասնօք եւ չորքոտանեօք։ 33 Որ առաքէ զլոյս՝ եւ գնայ. կոչեաց զնա՝ եւ նա լուա՛ւ նմա դողութեամբ։ 34 Եւ աստեղք ծագեցին յիւրաքանչիւր պահպանութեան՝ եւ ուրա՛խ եղեն։ 35 Կոչեաց զնոսա՝ եւ ասեն. Ահա՛ւասիկ կամք. ծագեցին ուրախութեամբ Արարչի իւրեանց։ 36 Սա՛ է Աստուած մեր՝ ընդ որում ո՛չ համարեսցի այլ[11849]։ 37 Եգիտ զամենայն ճանապարհս իմաստութեան. եւ ետ զնա Յակոբու ծառայի իւրում, եւ Իսրայէլի սիրեցելոյ ՚ի նմանէ[11850]։ 38 Յետ այսորիկ յերկրի երեւեցաւ՝ եւ ընդ մարդկան շրջեցաւ։

4
Գլուխ Դ

1 Ա՛յս են գիրք հրամանաց Աստուծոյ, եւ օրէնք որ կան յաւիտեան։ Ամենեքին որ ընդունին զնա կեա՛ն, եւ որք թողուն զնա մեռցի՛ն[11851]։ 2 Դա՛րձ Յակովբ՝ եւ բո՛ւռն հար զնմանէ, ընդ ծագումն առաջի լուսոյ նորա։ 3 Մի՛ տար այլում զփառս քո, եւ մի՛ զօգուտ ազգի օտարոտւոյ[11852]։ 4 Երանի՛ է մեզ Իսրայէլ, զի հաճոյքն Աստուծոյ ծանօթք մե՛ր են։ 5 Քաջալերեա՛ց ժողովուրդ իմ. յիշեա՛ Իսրայէլ. 6 զի վաճառեցարուք յազգս՝ եւ ո՛չ ՚ի կորուստ. փոխանակ զի բարկացուցէք դուք զԱստուած՝ մատնեցայք հակառակորդաց. 7 քանզի զայրացուցէք զԱրարիչ ձեր. զոհեցէք դիւաց՝ եւ ո՛չ Աստուծոյ։ 8 Մոռացարուք զկերակրիչն ձեր զԱստուած յաւիտեան. տրտմեցուցէք եւ զդայեակն ձեր զԵրուսաղէմ[11853]. 9 զի ետես զեկեալ ՚ի վերայ ձեր զբարկութիւն յԱստուծոյ՝ եւ ասէ.

ե̃ Լուարո՛ւք պանդուխտք Սիովնի, զի ած ՚ի վերայ իմ Տէր սուգ մեծ։ 10 Տեսի զգերութիւն ուստերաց եւ դստերաց իմոց, զոր ած ՚ի վերայ նոցա յաւիտենականն։ 11 Սնուցի զնոսա ուրախութեամբ, եւ յուղարկեցի զնոսա լալո՛վ եւ սգով[11854]։ 12 Մի՛ ոք ոտնհա՛ր լիցի այրւոյս, որ մնացի միայնացեա՛լս ՚ի բազմաց. թափո՛ւր եղէ վասն բազում մեղաց որդւոց իմոց. զի խոտորեցան յօրինացն Աստուծոյ, 13 եւ զիրաւունս նորա ո՛չ ծանեան. եւ ո՛չ գնացին ՚ի ճանապարհս պատուիրանաց Աստուծոյ, եւ ո՛չ ՚ի շաւիղս խրատու արդարութեան նորա ելին։ 14 Եկեսցեն պանդուխտք Սիովնի, եւ յիշեսցեն զգերութիւն ուստերաց եւ դստերաց իմոց զոր ած ՚ի վերայ նոցա Յաւիտենականն։ 15 Ած ՚ի վերայ նոցա ա՛զգ հեռաւոր, ազգ լի՛րբ եւ այլալեզու. 16 որ ո՛չ ակն ածէին ՚ի ծերոյն, եւ ո՛չ ողորմէին տղայոյն. տարան զսիրելիս այրւոյս, եւ ՚ի դստերաց թափո՛ւր արարին զմնացեալս[11855]։ 17 Եւ ես՝ զի չէի ձեռնհաս օգնել ձեզ[11856]։ 18 Որ ած զչարիսն ՚ի վերայ, փրկեսցէ՛ զձեզ ՚ի ձեռաց թշնամեաց ձերոց։ 19 Գնացէ՛ք որդեակք գնացէ՛ք, զի ես մնացի աւերա՛կ։ 20 Մերկացայ զպատմուճան խաղաղութեան, եւ զգեցայ զքո՛ւրձ խնդրուածոց իմոց. աղաղակեցի առ յաւիտենականն յաւուրս իմ[11857]։ 21 Քաջալերեցարո՛ւք որդեակք. գոչեցէ՛ք առ Աստուած եւ փրկեսցէ զձեզ ՚ի բռնութենէ ձեռաց թշնամեաց[11858]։ 22 Զի ես յուսացայ ՚ի յաւիտենականն վասն փրկութեան ձերոյ. եւ եկն ինձ ուրախութիւն ՚ի սրբոյն ՚ի վերայ ողորմութեանն, որ եկեսցէ ձեզ ընդ հուպ ՚ի յաւիտենականէ Փրկչէ՛ ձերմէ։ 23 Զի յուղարկեցի զձեզ սգով եւ լալով՝ եւ տացէ ինձ Աստուած զձեզ ցնծութեամբ եւ ուրախութեամբ յաւիտեանս[11859]։ 24 Զի որպէս այժմ տեսին պանդուխտքն Սիովնի զգերութիւն ձեր. նոյնպէս տեսցեն ընդ հո՛ւպ յԱստուծոյ զփրկութիւնն ձեր, որ եկեսցէ ՚ի վերայ ձեր փառօք մեծօք՝ եւ լուսաւորութեամբ ՚ի յաւիտենականէն[11860]։ 25 Ո՛րդեակք՝ երկայնամի՛տ եղերուք ՚ի վերայ բարկութեան հասելոյ ձեզ յԱստուծոյ։ Հալածեաց զքեզ թշնամին քո, եւ տեսցես զկորուստ նորա ընդ հո՛ւպ, եւ ելցես ՚ի վերայ պարանոցի նորա։ 26 Փափկասունք իմ գնացին զճանապարհս խիստս. վարեցան իբրեւ զհօտ յափշտակեալ ՚ի թշնամեաց[11861]։ 27 Քաջալերեցարո՛ւք որդեակք՝ եւ գոչեցէ՛ք առ Աստուած, զի եղիցի ձեզ յիշատա՛կ ՚ի վարչէն. 28 զի որպէս եղեն ձեր միտք մոլորեալք յԱստուծոյ. տասնպատիկ եղերուք դառնա՛լ եւ խնդրել զնա. 29 զի որ ածն ՚ի վերայ ձեր չարիս, ածցէ՛ ՚ի վերայ ձեր զյաւիտենական ուրախութիւնն հանդերձ փափկութեամբն ձերով[11862]։

զ̃ 30 Քաջալերեա՛ց Երուսաղէմ, մխիթարեսցէ զքեզ որ անուանեաց զքեզ[11863]։ 31 Եղո՛ւկ որ չարչարեացն զքեզ, եւ որ խնդացին ընդ կործանումն քո[11864]։ 32 Եղո՛ւկ են քաղաքքն որոց ծառայեցին մանկունք քո. եւ եղո՛ւկ է որ ընկալաւ զորդիսն քո։ 33 Զի որպէս խնդաց նա ՚ի վերայ կործանման քոյ, եւ ուրա՛խ եղեւ յանկանելն քում. նոյնպէս տրտմեսցի ՚ի վերայ աւերածին իւրոյ[11865]։ 34 Եւ բարձի՛ց ՚ի նմանէ զուրախութիւն բազում խրախճանութեանն. եւ դարձուցից ՚ի սո՛ւգ զպերճութիւն նորա։ 35 Եկեսցէ ՚ի վերայ նորա հո՛ւր ՚ի յաւիտենականէն աւո՛ւրս բազումս. եւ եղիցի բնակութիւն դիւաց զբազում ժամանակս[11866]։

է̃ 36 Հայեա՛ց ընդ արեւելս Երուսաղէմ, եւ տե՛ս զեկեալ ուրախութիւնն քեզ յԱստուծոյ։ 37 Ահաւադիկ գա՛ն որդիքն քո զորս յուղարկեցեր. գան ժողովեալք յարեւելից մինչեւ ՚ի մուտս արեւու բանի՛ւ Սրբոյն. խնդացեալք փառօքն Աստուծոյ[11867]։

5
Գլուխ Ե

1 Մերկեա՛ Երուսաղէմ զհանդերձ սգոյ եւ լալականաց քոց. եւ զգեցի՛ր զվայելչութիւն փառացն Աստուծոյ՝ յաւիտեան[11868]։ 2 Ա՛րկ զքեւ զկրկնոցն արդարութեան յԱստուծոյ. դի՛ր խոյր ՚ի գլուխ քո զփառաց Յաւիտենականին[11869]։ 3 Զի ցուցցէ՛ Աստուած ՚ի ներքոյ երկնից զամենայն լուսաւորութիւնս քո[11870]. 4 եւ կոչեսցի քեզ անուն յԱստուծոյ յաւիտեան՝ խաղաղութիւն, արդարութիւն՝ եւ փառք աստուածպաշտութեան[11871]։ 5 Արի՛ Երուսաղէմ, եւ կա՛ց ՚ի վերայ բարձու, եւ հայեա՛ց ընդ արեւելս, եւ տե՛ս ժողովեալ զորդիսն քո յարեւելից մինչեւ յարեւմուտս՝ բանիւ Սրբոյն զուարճացեալս յԱստուծոյ յիշատակօք[11872]։ 6 Զի ելին ՚ի քէն հետեւա՛կք՝ վարեալք ՚ի թշնամեաց. եւ ածցէ զնոսա առ քեզ Աստուած ամբարձեալս փառօք իբրեւ զաթոռ թագաւորութեան։ 7 Զի հրամա՛ն ետ Աստուած խոնարհել ամենայն լերանց բարձանց, եւ բլրոց մշտնջենաւորաց, եւ լնո՛ւլ ձորոց ՚ի հարթութիւն երկրի. զի գնասցէ Իսրայէլ զգուշութեամբ փառացն Աստուծոյ։ 8 Եւ հովանի՛ լիցին նմա ամենայն անտառք. եւ ամենայն փայտ անուշութեան Իսրայէլի հրամանաւ Աստուծոյ։ 9 Զի առաջնորդեսցէ Աստուած Իսրայէլի ուրախութեամբ լուսով փառաց իւրոց հանդերձ ողորմութեամբ եւ արդարութեամբ ՚ի նմանէ[11873]։

Բարուք[11874]:

[11807] Ամենայն գրչագիրք մեր կարգեն զԲարուք աստէն յառաջ քան զՈղբսն Երեմիայ. այլ ոմանք զանազանին միայն ՚ի վերնագիրն՝ դնելով լոկ Բարուք։

[11808] Ոմանք. Բանք թղթին զոր։ Յօրինակին. Որդւոյ Ասաղայ։

[11809] Ոմանք. ՚Ի փոքուէ մինչեւ ՚ի մեծա՛՛։ Յօրինակին. Առ Սուգ գետով։

[11810] Ոսկան. Որք լուեալ լային եւ պա՛՛։

[11811] Ոմանք. ՚Ի տասներորդում Նիսան ամսոյ... զսպասսն զարծաթեղէնս։

[11812] Ոմանք. Արծաթոյդ յողջակէզս։

[11813] Բազումք. Տացէ մեզ Տէր։

[11814] Ոմանք. Դնել ՚ի տուն Տեառն։

[11815] Ոսկան յաւելու յետ՝ առաջի Տեառն. համար 17. Մեղաք առաջի Տեառն Աստուծոյ մերոյ. եւ ո՛չ հաւատացաք՝ ապստամբեալք ՚ի նմանէ. (18) զի անհնա՛՛։

[11816] Բազումք. Զոր ետ առաջի մեր։

[11817] Ոմանք. Եւ մինչեւ ցայսօր... եւ խուսափէաք չլսել ձայ՛՛։

[11818] Ոմանք. Տեառն Աստուծոյ մերում։

[11819] Ոմանք. Եւ կացոյց Տէր զբան իւր։

[11820] Ոմանք. Որպէս եւ արարաւ։

[11821] Ոմանք. Զմարմինս որդւոյ մերոյ. կամ՝ իւրոյ... (5) ամենայն թագաւորութեանց որ շուրջ։

[11822] Ոմանք. Եւ եղեաք ՚ի վայր... Տեառն Աստուծոյ մերում։

[11823] Ոսկան. Եւ մեզ եւ հարց մերոց։

[11824] Ոմանք. Յամենայնի գործս իւր։

[11825] ՚Ի լուս՛՛. Զոր եդ առաջի մեր։

[11826] Ոմանք. Տէր Աստուած մեր որ հաներ... որպէս եւ յաւուր յայս՛՛։

[11827] Ոմանք. Եւ փրկեա՛ զմեզ վասն քո։

[11828] Ոսկան. Զունկն քո՝ եւ լո՛ւր մեզ։

[11829] Բազումք. Եւ հարկեցէք արքային։

[11830] Ոսկան. Երկիրդ անապատ ՚ի բն՛՛։

[11831] Ոմանք. Հեզութեան քո, եւ ընդ ամենայն մեծի։

[11832] Ոսկան. Եւ ասել եթէ լուիցէք։ Ոմանք. Շռինդն մեծ եւ յոյժ դարձցի փոքրկութիւն։

[11833] Ոմանք. Եթէ ո՛չ լուիցեն ինձ... յերկիրն պանդխտութեան։

[11834] Ոմանք. Եւ յիրաց չարաց իւ՛՛... զճանապարհ հարցն իւ՛՛։

[11835] Ոմանք. Եւ Յակոբու... եւ ոչ նուազեսցին։

[11836] Ոմանք. Եւ ոգիք ձանձրաց՛՛։

[11837] Ոսկան. Զի վասն այնորիկ։ Ոմանք. Զամենայն անօրէնութիւնս հարցն։

[11838] Ոմանք. Զմեզ այսօր ՚ի նախատի՛՛... ըստ ամենայն անիրաւութեանց։

[11839] Ոսկան. Իսրայէլ, զի յերկիրդ թշ՛՛։

[11840] Ոմանք. Յերկրիդ օտարութեան, խառնեցար ընդ։

[11841] Յօրինակին պակասէր. Գնացեալ էիր, բնակեալ էիր խաղա՛՛։ Ուր ոմանք. բնակէիր խա՛՛։

[11842] Ոմանք. Եւ որ տիրեն գազա՛՛. եւ ոմանք. եւ որ իշխեն գազա՛՛։

[11843] ՚Ի բազումս պակասի. Զարծաթն եւ զոսկին. եւ։

[11844] Բազումք. ՚Ի ճանապարհէ նոցա հեռի։

[11845] ՚Ի բազումս պակասի. Եւ Թեմանայ. եւ ա՛՛։

[11846] Յօրինակին. Եւ ա՛ռ զնոսա, եւ իջոյց զնա։

[11847] Ոմանք. Ո՛վ անց... եւ բերիցէ զնա ընտիրս ոսկւոյ։

[11848] Ոմանք. Չիք ոք որ գիտէ։

[11849] Բազումք. Սա Աստուած մեր՝ ընդ։

[11850] Ոմանք. Ծառայի իւրոյ եւ Իսրայէլի սիրելւոյ ՚ի նմանէ։

[11851] Ոմանք. Եւ ամենեքեան որ ընդ ունին զնա ՚ի կեանս. եւ որք։ ՚Ի լուս՛՛. նշանակի. Մեռցին զմահ հոգւոց։ Զոր եւ օրինակ մի յաւելեալ դնէ ՚ի բնաբանի։

[11852] Բազումք. Եւ մի՛ զօգուտս քո ազգի։

[11853] Բազումք. Ձեր՝ զԱստուած յաւիտենական։

[11854] Ոմանք. Լալով եւ սգալով։

[11855] Ոմանք. Ոչ ակնածէին ծերոյն... զսիրելիս այրւոյն։

[11856] Ոմանք. Եւ ես զինչ էի ձեռնհաս։

[11857] Ոմանք. Խնդրուածաց իմոց. աղաղակեցից առ յաւի՛՛։

[11858] Յօրինակին պակասէր. ՚Ի բռնութենէ ձեռաց թշնամեաց։

[11859] Ոմանք. Լալով եւ սգով, եւ տացէ ինձ զձեզ Աստուած ցն՛՛։

[11860] Ոմանք. Ընդ հուպ զԱստուծոյ զփրկութիւնն... փառօք մեծաւ, եւ լուսաւորութեամբ յաւիտենականին։

[11861] Բազումք. Գնացին ՚ի ճանապարհս խիստս։

[11862] Ոմանք. Հանդերձ փրկութեամբ ձերով։

[11863] Ոմանք. Մխիթարել զքեզ որ։

[11864] Ոմանք. Եղուկ որ չարչարեցին զքեզ։

[11865] Ոմանք. ՚Ի վերայ կործանմանն... յանկանելն քո... ՚ի վերայ իւրոյ աւերածին։

[11866] Ոմանք. Դիւաց բազում ժամանակս։ Ուր Ոսկան. ՚ի բազում ժամանակս։

[11867] Ոմանք. Մինչ ՚ի մուտս արեւու։

[11868] Բազումք. Սգոյ եւ լլկանաց քոց... ՚ի յաւիտեան։

[11869] Ոմանք. Եւ արկ զքեւ կրկնոցն ար՛՛։

[11870] Ոմանք. Լուսաւորութիւն քո։

[11871] Ոմանք. ՅԱստուծոյ ՚ի յաւիտեան։ Ոսկան. Արդարութեան, եւ փառք։

[11872] Բազումք. Եւ կաց ՚ի բարձու։

[11873] Բազումք. Աստուած Իսրայէլի խաղաղութեամբ լուսով։

[11874] ՚Ի վախճանի՝ ոմանք. Կատարեցաւ Բարուք։ Ոսկան ՚ի Լատինական օրինակէն թարգմանեալ կարգէ աստէն գլուխ Վեցերորդ՝ Բարուքայ, մակագրեալ՝ Օրինակ Թղթոյն զոր առաքեաց Երեմիաս, եւ այլն. որ ոչ ուրեք նշմարի ՚ի գրչագիրս որ առ մեօք։

Ցանկ

Նախորդ էջ Ցանկ Հաջորդ էջ