ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉ ՄԱՏԵԱՆ ՀԻՆ ԵՒ ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆԱՑ

Հ. Յովհաննու Զօհրապեան վարդապետ

ՄԱՐԳԱՐԷՈՒԹԻՒՆ ԱՆԳԵԱՅ

1
Գլուխ Ա

1 Յամին երկրորդի Դարեհի արքայի. յամսեանն վեցերորդի, որ օր մի էր ամսոյն. եղեւ բան Տեառն ՚ի ձեռն Անգէի մարգարէի, եւ ասէ.

Ա Խօսեա՛ց ընդ Զորաբաբիլի որդւոյ Սաղաթիէլի յազգէ Յուդայ, եւ ընդ Յեսուայ որդւոյ Յովսեդեկեայ քահանայի մեծի՝ եւ ասասցես[10771]. 2 Ա՛յսպէս ասէ Տէր ամենակալ. Ժողովուրդդ այդ ասեն. Ո՛չ է հասեալ ժամանակ շինելոյ զտունն Տեառն։ 3 Եւ եղեւ բան Տեառն ՚ի ձեռն Անգէի մարգարէի՝ եւ ասէ. 4 Եթէ ձեզ միա՞յն իցէ ժամանակ բնակել ՚ի տունս գմբեթեայս. եւ տունդ իմ աւե՛ր կայ[10772]. 5 եւ արդ՝ ա՛յսպէս ասէ Տէր ամենակալ. Կարգեցէ՛ք զսիրտս ձեր ՚ի ճանապարհս ձեր[10773]։ 6 Վարէիք բազում եւ ժողովէիք սակա՛ւ. ուտէիք՝ եւ ո՛չ յագէիք. ըմպէիք՝ եւ ո՛չ լինէր ՚ի յագուրդ. զգենուիք՝ եւ ո՛չ ջեռնուիք նոքօք. եւ որ զվարձս իւր ժողովէր՝ ՚ի ծրարս ծակոտեալս ժողովէր[10774]։ 7 Ա՛յսպէս ասէ Տէր ամենակալ. Դի՛ք զսիրտս ձեր ՚ի ճանապարհս ձեր, 8 ելէ՛ք ՚ի լեառն, հարէ՛ք փայտ, եւ շինեցէ՛ք զտունդ. եւ հաճեցա՛յց դովաւ՝ եւ փառաւորեցայց՝ ասէ Տէր։ 9 Հայեցարուք ՚ի բազում՝ եւ եղեւ սակաւ. եւ դուք ՚ի ներքս ՚ի տունս կրեցէք՝ եւ ես արտա՛քս փչեցի զայն։ Վասն այդորիկ ա՛յսպէս ասէ Տէր ամենակալ. Փոխանակ զի տունդ իմ աւե՛ր է, եւ դուք ճեպեալ էք յիւրաքանչիւր տուն իւր[10775]։ 10 Վասն այդորիկ երկինք կալցին զանձրեւ քո. եւ երկիր արգելցէ զարդիւնս իւր. 11 եւ ածից սո՛ւր ՚ի վերայ երկրի, եւ ՚ի վերայ ցորենոյ. եւ ՚ի վերայ գինւոյ, եւ ՚ի վերայ իւղոյ, եւ ՚ի վերայ ամենայն բուսոյ երկրի, եւ ՚ի վերայ մարդկան, եւ ՚ի վերայ անասնոյ, եւ ՚ի վերայ ամենայն վաստակոց ձեռաց նոցա։ 12 Եւ լուաւ Զորաբաբէլ որդի Սաղաթիելի յազգէ Յուդայ, եւ Յեսու Յովսեդեկեայ քահանայ մեծ, եւ ամենայն մնացորդք ժողովրդեանն ձայնի Տեառն Աստուծոյ իւրեանց. եւ զպատգամս Անգէի մարգարէի, որպէս առաքեաց զնա Տէր Աստուած նոցա առ նոսա. եւ երկեա՛ւ ժողովուրդն յերեսաց Տեառն։ 13 Եւ ասէ Անգէոս հրեշտակն Տեառն ՚ի հրեշտակս Տեառն ցժողովուրդն. Ե՛ս ընդ ձեզ եմ՝ ասէ Տէր[10776]։ 14 Եւ զարթոյց Տէր զոգի Զորաբաբիլի որդւոյ Սաղաթիելի յազգէ Յուդայ, եւ զոգի Յեսուայ Յովսեդեկեայ քահանայի մեծի, եւ զոգի ամենայն մնացորդաց ժողովրդեանն. եւ մտանէին եւ գործէին զգործ ՚ի տան Տեառն ամենակալի Աստուծոյ իւրեանց[10777],

2
Գլուխ Բ

1 ՚Ի քսան եւ ՚ի չորս ամսոյն վեցերորդի։

Բ Յամին երկրորդի Դարեհի արքայի, 2 յամսեանն եւթներորդի, որ օր քսան եւ մի էր ամսոյն։ Խօսեցաւ Տէր ՚ի ձեռն Անգէի մարգարէի՝ եւ ասէ. 3 Ասա՛ ցԶորաբաբէլ որդի Սաղաթիելի յազգէ Յուդայ, եւ ցՅեսու Յովսեդեկեայ քահանայ մեծ, եւ ցամենայն մնացորդս ժողովրդեանն[10778]։ 4 Ո՞յր ՚ի ձէնջ տեսեալ իցէ զտունս զայս ՚ի փառաւորութեան իւրում զառաջինն. եւ ո՞րպէս արդ տեսանէք զդա որպէս զոչինչ առաջի ձեր[10779]։ 5 Եւ արդ զօրացի՛ր դու Զորաբաբէլ՝ ասէ Տէր, եւ զօրացի՛ր Յեսու Յովսեդեկեայ քահանայ մեծ, եւ զօրասցի ամենայն ժողովուրդ երկրիդ՝ ասէ Տէր. եւ գործեցէ՛ք զի ես ընդ ձե՛զ եմ ասէ Տէր ամենակալ։ 6 Եւ բանն զոր ուխտեցի ընդ ձեզ՝ յելանելն յերկրէն Եգիպտացւոց. եւ Հոգին իմ որ կա՛յ ՚ի միջի ձերում. քաջալերեցարո՛ւք[10780]։ 7 Զի ա՛յսպէս ասէ Տէր ամենակալ. Դարձեալ միւսանգամ շարժեցից զերկինս եւ զերկիր, եւ զծով եւ զցամաք։ 8 Եւ միանգամայն շարժեցից զամենայն ազգս. եւ եկեսցէ ընտիր ընտիր ընչից ամենայն ազգաց, եւ լցուցից զտունդ զայդ փառօք՝ ասէ Տէր ամենակալ։ 9 Ի՛մ է արծաթ՝ եւ ի՛մ է ոսկի, ասէ Տէր ամենակալ։ 10 Զի մե՛ծ եղիցին փառք տանդ այդորիկ վերջինդ քան զառաջինն՝ ասէ Տէր ամենակալ։ Եւ ՚ի տեղւոջդ յայդմիկ տա՛ց խաղաղութիւն՝ ասէ Տէր ամենակալ. եւ խաղաղութիւն ոգւոց, փրկութիւն ամենայնի, որ գործիցէ յարուցանել զտաճարդ զայդ[10781]։

Գ 11 ՚Ի քսաներորդի եւ չորրորդի, իններորդի ամսեանն. յամի երկրորդի Դարեհի. եղեւ բան Տեառն առ Անգէ մարգարէ՝ եւ ասէ[10782]. 12 Ա՛յսպէս ասէ Տէր ամենակալ. Հա՛րց օրէնս ՚ի քահանայիցդ եւ ասասցես. 13 Եթէ առնուցո՛ւ մարդ միս սուրբ ՚ի դրօշակ հանդերձի իւրոյ, եւ մերձեսցի ձորձք իւր ՚ի հաց, կամ ՚ի թան, կամ ՚ի գինի, կամ յեւղ, կամ յամենայն կերակուրս՝ իցէ՞ թէ սրբեսցի։ Պատասխանի ետուն քահանայքն եւ ասեն. Ո՛չ[10783]։ 14 Եւ ասէ Անգէաս. Թէ մերձենայցէ պիղծն՝ կամ անսուրբն ոգւով յամենայն ինչ յայնպիսեաց՝ իցէ՞ թէ պղծեսցի։ Պատասխանի ետուն քահանայքն եւ ասեն. Պղծի[10784]։ 15 Պատասխանի ետ Անգէոս եւ ասէ. Նո՛յնպէս եւ ժողովուրդս այս. նո՛յնպէս եւ ազգս այս առաջի իմ ասէ Տէր. նո՛յնպէս եւ ամենայն գործք ձեռաց նոցա, որ ինչ մերձենայցէ անդր, պղծեսցի. վասն առիցն իւրեանց առաւօտնոց. եւ մորմոքեսցին յերեսաց չարեացն իւրեանց. եւ ատեցիք ՚ի դրունս զյանդիմանիչս[10785]։ 16 Եւ արդ՝ դի՛ք ՚ի սիրտ ձեր յօրէ յայսմ հետէ եւ յառաջ. մինչչեւ՛ եդեալ քար ՚ի քարի վերայ տաճարին Տեառն[10786]։ 17 Ո՞վ էիք յորժամ արկանէիք յամանս ձեր քսան քոռ գարւոյ, եւ լինէր տա՛սն քոռ գարւոյ. եւ մուծանէիք ՚ի հնծանս ձեր հանել յիսո՛ւն մար, եւ լինէր քսան։ 18 Հարի՛ զձեզ անպտղութեամբ եւ խորշակաւ՝ եւ կարկտիւ, եւ զամենայն գործս ձեռաց ձերոց. եւ ո՛չ դարձարուք առ իս՝ ասէ Տէր։ 19 Կարգեցէ՛ք զսիրտս ձեր յօրէ՛ յայսմանէ՝ եւ անդր. ՚ի քսաներորդէ եւ չորրորդէ իններորդի ամսեանդ, եւ յօրէ յայդմանէ յորում անկաւ հիմն տաճարիդ Տեառն։ Դի՛ք ՚ի սիրտս ձեր[10787]. 20 ի՞ցէ թէ յայտնեսցի ինչ ՚ի վերայ կալոյ եւ յորթ, եւ ՚ի թզենի՝ եւ ՚ի նռնենի, եւ ՚ի փա՛յտ իւղոյ որ պտուղ ո՛չ տային՝ յօրէ յայսմանէ օրհնեցից[10788]։

Դ 21 Եւ եղեւ բան Տեառն կրկին անգամ առ Անգէ մարգարէ, ՚ի քսան եւ ՚ի չորս ամսոյն՝ եւ ասէ. 22 Ասա՛ ցԶորաբաբէլ Սաղաթիելի յազգէ Յուդայ. Դարձեալ միւսանգամ շարժեմ զերկինս եւ զերկիր, զծով եւ զցամաք[10789]. 23 եւ կործանեցից զաթոռս թագաւորաց, եւ սատակեցից զզօրութիւնս թագաւորաց. եւ կործանեցից զկառս եւ զհեծեալս. եւ իջցեն երիվարք եւ հեծեալք նոցա՝ իւրաքանչիւր սրով առ եղբայր իւր[10790]։ 24 Յաւուր յայնմիկ ասէ Տէր ամենակալ. առի՛ց զքեզ Զորաբաբէլ Սաղաթիելի զծառայ իմ, եւ եդից զքեզ իբրեւ զկնիք։ Զի ընդ քեզ հաճեցայ ասէ Տէր ամենակալ։

Կատարեցաւ Մարգարէութիւնն Անգեայ:

[10771] Որպէս ծանուցաք ՚ի վերոյ. Ա Եզր Դ 13. գրեթէ ամենայն գրչագիրք մեր եւ յառաջիկայդ զանունս Զորաբաբէլ գրեալ ունէին՝ Զաւրաբաբէլ. որ մեզ պատշաճ թուեցաւ յամենայնի միապէս դնել ըստ սովորականին։ Ոմանք. Յեսովայ որդւոյ Յովսեդեկայ։

[10772] Ոմանք. Եւ տունս իմ աւե՛ր։

[10773] Օրինակ մի. Զսիրտս ձեր ՚ի ժամանակս ձեր։

[10774] Ոսկան. Ուտէիք, եւ ոչ լինէր ՚ի յագուրդ։

[10775] Օրինակ մի. Հաճեցարուք ՚ի բազում, եւ եղեւ։ Ոմանք. Վասն այսորիկ այսպէս... յիւրաքանչիւր ՚ի տուն իւր։

[10776] Յոմանս պակասի. Հրեշտակն Տեառն ՚ի հրեշտակս Տեառն։

[10777] Բազումք. Զգործ տան Տեառն ամենակա՛՛։

[10778] Ոմանք. ՑԶորաբաբէլ Սաղաթիէլի... քահանայի մեծի։

[10779] Ոմանք. Տեսեալ է զտունս ՚ի փա՛՛... զդա իբրեւ զոչինչ առա՛՛։

[10780] Ոմանք. Որ կայր ՚ի միջի ձերում։

[10781] Ոմանք. Վերջինն քան զառաջինն... եւ խաղաղութիւն ոգւոյ ՚ի փրկութիւն։

[10782] Ոմանք. Եւ ՚ի չորրորդի։

[10783] Ոսկան. Մարդ սուրբ ՚ի դրօ՛՛... եւ մերձեսցի ձորձ իւր։

[10784] Ոմանք. Եւ ասէ Անգէոս. Եթէ։

[10785] Ոմանք. Ձեռաց դոցա... վասն յառիցն։ Բազումք. Եւ ատէիք ՚ի դրունս։

[10786] Այլք. Յօրէ յայսմանէ եւ յառաջ։ Ոմանք. Տաճարիդ Տեառն։

[10787] Ոմանք. Եւ ՚ի չորրորդէ իններորդ ամսեանն։

[10788] Ոմանք. Եւ ՚ի յորթ եւ ՚ի թզե՛՛։

[10789] Ոմանք. Միւսանգամ շարժիցեմ... եւ զծով եւ զցամաք։

[10790] Ոմանք. Եւ կործանեցից զզօրութիւնս թագաւորաց, եւ սատակեցից զզօրութիւնս թագաւորաց ազգաց, եւ կոր՛՛... եւ հեծեալք նորա։

Ցանկ

Նախորդ էջ Ցանկ Հաջորդ էջ