ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉ ՄԱՏԵԱՆ ՀԻՆ ԵՒ ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆԱՑ

Հ. Յովհաննու Զօհրապեան վարդապետ

ՄԱՐԳԱՐԷՈՒԹԻՒՆ ՅՈՎԵԼԱՅ

1
Գլուխ Ա

1 Պատգամ Տեառն որ եղեւ առ Յովէլ Բաթուէլի յաւելի յաւուրս Եզեկիայ[10607]։

Ա 2 Լուարո՛ւք զայս ծերք, եւ ո՛ւնկն դիք ամենայն բնակիչք երկրի. եթէ եղեա՞լ է այսպիսի ինչ յաւուրս ձեր, կամ յաւուրս հարցն ձերոց։ 3 Պատմեցէ՛ք զայս որդւոց ձերոց. եւ որդի՛ք ձեր որդւոց իւրեանց. եւ որդիք նոցա յա՛զգ յայլ։ 4 Զմնացորդս թրթրոյ եկեր մարախ, եւ զմնացորդս մարախոյ՝ եկեր ջորեակ, եւ զմնացորդս ջորեկի եկե՛ր երեւիլ։ 5 Սթափեցարո՛ւք արբեալք ՚ի գինւոյ, եւ լացէ՛ք եւ զգացարո՛ւք ամենեքեան որ ըմպէք գինի ցարբենալ. զի բարձա՛ւ ՚ի բերանոյ ձերմէ ուրախութիւն եւ խնդութիւն[10608]։ 6 Զի ա՛զգ մի ել յերկիր իմ հզօր եւ անթիւ. ատամունք նորա ատամունք առիւծու, եւ ժանիք նորա կորեա՛ն առիւծու։ 7 Արա՛ր զորթ իմ յապականութիւն, եւ զթզենիս իմ ՚ի խորտակումն. յուզելո՛վ յուզեաց եւ ընկէ՛ց զնա, եւ լսնեցոյց զուռս նորա։ 8 Ողբա՛յ առ իս իբրեւ զհարսն քրձազգած ՚ի վերայ առն իւրոյ ամուսնոյ[10609]։ 9 Բարձա՛ն զոհք եւ սպանդք ՚ի տանէ Տեառն. սո՛ւգ առէք քահանայք, պաշտօնեայք սեղանոյ. 10 զի թշուառացա՛ն դաշտք. սո՛ւգ առցէ երկիր՝ զի թշուառացա՛ւ ցորեան, ցամաքեցա՛ւ գինի, նուազեաց ձէթ։ 11 Ողբացէ՛ք մշակք ստացուածովք ՚ի վերայ ցորենոյ՝ եւ գարւոյ. զի կորեա՛ն կութք յագարակէ. 12 ցամաքեցաւ որթ, նուազեաց թուզ՝ եւ նուռն. եւ արմաւ՝ եւ խնձոր, եւ ամենայն փայտ ագարակի գօսացաւ. զի յամօ՛թ արարին զուրախութիւն. որդիք մարդկան՝ 13 քրձազգա՛ծք եղերուք. կոծեցարո՛ւք քահանայք. սո՛ւգ առէք պաշտօնեայք սեղանոյ. մտէ՛ք ննջեցէ՛ք խորգով պաշտօնեայք Աստուծոյ. զի պակասեցի՛ն ՚ի տանէ Աստուծոյ ձերոյ զոհք եւ սպանդք։ 14 Սրբեցէ՛ք պահս՝ քարոզեցէ՛ք պաղատանս. ժողովեցէ՛ք զծերս ամենայն բնակիչք երկրիդ ՚ի տուն Աստուծոյ ձերոյ, եւ աղաղակեցէ՛ք առ Տէր սրտի մտօք։ 15 Վա՛յ ինձ. վա՛յ ինձ. վա՛յ ինձ յաւուր յայնմիկ. զի մե՛րձ է օր Տեառն. իբրեւ թշուառութիւն ՚ի թշուառութենէ հասցէ[10610] 16 առաջի աչաց ձերոց. պակասեցան կերակուրք ՚ի տանէ Աստուծոյ ձերոյ, ուրախութիւն եւ խնդութիւն։ 17 Խայտացին երինջք ՚ի մսուրս իւրեանց. ապականեցա՛ն գանձք. տապալեցա՛ն շտեմարանք՝ զի խորշակահա՛ր եղեւ ցորեան։ 18 Զի՞նչ համբարեցից ՚ի նոսա. լացին դասակք անդւոց, զի ո՛չ գոյր նոցա արօտ՝ եւ հօտք խաշանց սատակեցան[10611]։ 19 Առ քեզ Տէր աղաղակեցից՝ զի հուր սատակեաց զգեղեցկութիւն անապատի, եւ բոց ծախեաց զամենայն փայտս ագարակի[10612]։ 20 Եւ երէ վայրի ՚ի քե՛զ հայեցաւ. զի ցամաքեցան վտակք ջուրց, եւ հուր եկեր զգեղեցկութիւնս անապատի[10613]։

2
Գլուխ Բ

Բ 1 Փո՛ղ հարէք ՚ի Սիոն. քարո՛զ կարդացէք ՚ի լերին սրբութեան իմոյ. ժողովեսցին ամենայն բնակիչք երկրի. զի հասեալ է օր Տեառն. զի մերձ է[10614] 2 օր խաւարի եւ միգի. օր ամպոյ եւ մարախղոյ. իբրեւ առաւօ՛տ տարածեսցի ՚ի վերայ լերանց զօր բազում եւ հզօր. նման նմա ո՛չ եղեւ յաւիտենից, եւ զհետ նորա ո՛չ եւս յաւելցի լինել ազգաց մինչեւ յազգս[10615]։ 3 Առաջ նորա հուր ծախիչ, եւ վերջ նորա բոց բորբոքեալ. իբրեւ զդրախտ փափկութեան երկիրդ առաջի նորա, եւ զկնի նորա դա՛շտ ապականութեան. եւ ապրեալ ո՛չ իցէ ՚ի նմանէն[10616]։ 4 Իբրեւ զտեսի՛լ երիվարաց տեսիլ նորա. իբրեւ զհեծեալս արշաւեսցեն։ 5 Եւ իբրեւ զշաչիւն կառաց ՚ի վերայ գլխոց լերանց ասպատակեսցեն. իբրեւ զձա՛յն բոցոյ հրոյ որ ուտիցէ զեղէգն. իբրեւ զօր բազում եւ հզօր պատրաստեալ ՚ի պատերազմ[10617]։ 6 Յերեսաց նորա խորտակեսցին ազգք, եւ ամենայն դէմք իբրեւ զայրեցած պուտան[10618]։ 7 Իբրեւ զախոյա՛նս յարձակեսցին. եւ իբրեւ զարս պատերազմօղս ելցեն ՚ի վերայ պարսպաց. իւրաքանչիւր զիւր ճանապարհ գնասցեն, եւ մի՛ խոտորեսցին ՚ի շաւղաց իւրեանց[10619]. 8 այր յեղբօրէ եւ յընկերէ իւրմէ մի՛ զատցի։ Ծանրացեալք զինուք իւրեանց գնասցեն, եւ նետիւք իւրեանց անկցին եւ մի՛ վախճանեսցին։ 9 Հասցեն ՚ի վերայ քաղաքին, եւ ընթասցին ՚ի վերայ պարսպաց. ելցեն յապարանս, եւ մտցեն ընդ պատուհանս իբրեւ զգողս։ 10 Յերեսաց նորա խռովեսցի երկիր, եւ երկինք շարժեսցի՛ն. արեգակն եւ լուսին խաւարեսցին, եւ աստեղք ծածկեսցեն զլոյս իւրեանց։ 11 Եւ Տէր տացէ զձայն իւր առաջի երեսաց զօրութեան իւրոյ. զի բազո՛ւմ է յոյժ բանակ նորա, եւ հզօր գործ պատերազմաց նորա. զի մե՛ծ է օր Տեառն, մեծ եւ երեւելի՛ յոյժ. եւ ո՞վ իցէ նմա բաւական։ 12 Եւ արդ ասէ՛ Տէր Աստուած ձեր. Դարձարո՛ւք առ իս յամենայն սրտէ ձերմէ, պահօք եւ լալով եւ կոծելով[10620]։ 13 Պատառեցէ՛ք զսիրտս ձեր՝ եւ մի՛ զհանդերձս, եւ դարձարո՛ւք առ Տէր Աստուած ձեր. զի ողորմած եւ գթա՛ծ է, երկայնամիտ եւ բազո՛ւմ ողորմ. եւ զղջանայ ՚ի վերայ չարեաց մարդկան[10621]։ 14 Ո՛ գիտէ եթէ դարձցի՝ եւ ապաշաւեսցէ, եւ թողցէ զկնի իւր օրհնութիւն. եւ զոհս եւ սպանդ Տեառն Աստուծոյ մերում։ 15 Փո՛ղ հարէք ՚ի Սիոն. սրբեցէ՛ք պահս. քարոզեցէք պաղատանս[10622]. 16 ժողովեցէ՛ք զժողովուրդսդ. սրբեցէ՛ք զեկեղեցի. ընտրեցէ՛ք զծերս. ժողովեցէ՛ք զտղայս ստնդիացս. ելցէ՛ փեսայ ՚ի սենեկէ իւրմէ, եւ հարսն յառագաստէ։ 17 Ընդ աստիճանս եւ ընդ սեղանն լացցեն քահանայք եւ պաշտօնեայք Տեառն, եւ ասասցեն. Խնայեա՛ Տէր ՚ի ժողովուրդս քո, եւ մի՛ տար զժառանգութիւն քո ՚ի նախատինս տիրե՛լ ՚ի վերայ նորա ազգաց. զի մի՛ ասասցեն ՚ի հեթանոսս՝ թէ ո՛ւր է Աստուած նոցա[10623]։ 18 Եւ նախանձեցա՛ւ Տէր վասն երկրի իւրոյ. եւ խնայեա՛ց ՚ի ժողովուրդ իւր։ 19 Եւ պատասխանի ետ Տէր ժողովրդեան իւրոյ՝ եւ ասէ. Ահաւասիկ ես առաքե՛մ ՚ի ձեզ զցորեան եւ զգինի եւ զեւղ, եւ լցջի՛ք ՚ի նոցանէն. եւ ո՛չ եւս տաց զձեզ ՚ի նախատինս ազգաց։ 20 Եւ զհիւսւսայինն հալածեցի՛ց ՚ի ձէնջ, եւ մերժեցից զնա յերկիր անջուր. եւ ապականեցից զառա՛ջ նորա ՚ի ծովն առաջին, եւ զվերջ նորա ՚ի ծովն վերջին. եւ ելցէ՛ շարաւ նորա, եւ բուրեսցէ հոտ նորա. զի մեծացա՛ն գործք նորա։ 21 Քաջալերեա՛ց երկիր. խնդա եւ ուրա՛խ լեր, զի մեծացո՛յց Տէր զառնել իւր քեզ[10624]։ 22 Քաջալերեա՛ երէ վայրի, զի դալարացան դաշտք անապատի. զի ծառ՝ ե՛տ զպտուղ իւր. որթ եւ թզենի ետուն զզօրութիւն իւրեանց[10625]։ 23 Որդիք Սիոնի, ցնծացէ՛ք եւ ուրա՛խ լերուք ՚ի Տէր Աստուած ձեր. զի ե՛տ ձեզ Տէր կերակուր արդարութեան. եւ տեղասցէ ձեզ անձրեւ կանո՛ւխ եւ անագան իբրեւ զառաջինն[10626]։ 24 Եւ լցցի՛ն կալք ցորենոյ. եւ զեղցին հնծանք գինւոյ եւ իւղոյ։ 25 Եւ հատուցից ձեզ փոխանակ՝ ամացն յորս եկեր մարախն՝ եւ ջորեակն՝ եւ թրթուրն, զօ՛ր իմ մեծ զոր առաքեցի ՚ի վերայ ձեր[10627]. 26 եւ ուտելով կերիջիք՝ եւ յագեսջիք, եւ օրհնեսջիք զանուն Տեառն Աստուծոյ ձերոյ՝ որ արա՛ր ընդ ձեզ սքանչելիս. եւ մի՛ եւս ամաչեսցէ ժողովուրդ իմ յաւիտեան։ 27 Եւ ծանիջիք թէ ՚ի մէջ Իսրայէլի եմ ես. եւ ես Տէր Աստուած ձեր, եւ չի՛ք ոք բա՛ց յինէն. եւ ո՛չ ամաչեսցէ ժողովուրդ իմ յաւիտեան։

Գ 28 Եւ եղիցի յետ այսորիկ հեղի՛ց յՈգւոյ իմոյ ՚ի վերայ ամենայն մարմնոյ. եւ մարգարէասցին ուստերք ձեր, եւ դստերք ձեր. եւ ծերք ձեր երազովք երազեսցին, եւ երիտասարդք ձեր տեսի՛լս տեսցեն[10628]։ 29 Եւ ՚ի վերայ ծառայից իմոց, եւ ՚ի վերայ աղախնաց իմոց յաւուրսն յայնոսիկ հեղի՛ց յՈգւոյ իմմէ, եւ մարգարէասցին։ 30 Եւ տա՛ց նշանս յերկինս ՚ի վեր, եւ նշանս յերկիր ՚ի խոնարհ, արիւն եւ հուր եւ մրրիկ ծխոյ[10629]։ 31 Արեգակն դարձցի ՚ի խաւա՛ր եւ լուսին յարիւն, մինչչեւ եկեալ իցէ օր Տեառն մեծն եւ երեւելին[10630]։ 32 Եւ եղիցի ամենայն որ կարդասցէ զանուն Տեառն կեցցէ։ Զի ՚ի լեառն Սիոն եւ յԵրուսաղէմ եղիցի ապրեա՛լ՝ որպէս եւ ասաց Տէր. եւ աւետարանեալ զորս Տէր կոչեսցէ առ ինքն[10631]։

3
Գլուխ Գ

1 Զի ահաւասիկ ես յաւուրսն յայնոսիկ եւ ՚ի ժամանակին յայնմիկ՝ դարձուցի՛ց զգերութիւն Հրէաստանի եւ զԵրուսաղեմի[10632]. 2 եւ ժողովեցից զամենայն ազգս, եւ իջուցից զնոսա ՚ի ձորն Յովսափաթու. եւ դատեցայց զնոսա անդ, վասն ժողովրդեան իմոյ՝ եւ ժառանգութեան իմոյ Իսրայելի. որ ցրուեցան ընդ ամենայն ազգս, եւ զերկիր իմ բաժանեցին, 3 եւ ՚ի վերայ ժողովրդեան իմոյ վիճակս արկանէին. եւ ետուն զպատանեակս կապէ՛նս պոռնկաց, եւ զաղջկունս վաճառէին ընդ գինւոյ՝ եւ ըմպէին։ 4 Եւ դուք եւս տակաւին ինձ Ծո՛ւր եւ Ծայդան՝ եւ ամենայն Գալիլեա այլազգեաց. միթէ հատուցո՞ւմն ինչ հատուցանիցէք ինձ, կամ ոխս պահիցէք ինձ. վաղվաղակի տագնապա՛ւ հատուցից զհատուցումն ձեր ՚ի գլուխս ձեր։ 5 Փոխանակ զի զարծաթն իմ եւ զոսկին առէք, եւ զընտիր ընտիրսն եւ զգեղեցիկ անօթսն տարայք ՚ի մեհեանս ձեր[10633]. 6 եւ զորդիսն Յուդայ՝ եւ զորդիսն Երուսաղեմի վաճառեցէք որդւոցն Յունաց. զի մերժեցէք զնոսա ՚ի սահմանաց իւրեանց։ 7 Արդ՝ ե՛ս կանգնեցից զնոսա ՚ի տեղւոջէ՝ ուր վաճառեցէք զնոսա անդր, եւ հատուցից զհատուցումն ձեր ՚ի գլուխս ձեր[10634]. 8 եւ մատնեցից զուստերս ձեր՝ եւ զդստերս ձեր ՚ի ձեռս որդւոցն Յուդայ, եւ վաճառեսցեն զնոսա ՚ի գերութիւն յազգ հեռաւո՛ր բացական. զի Տէր խօսեցաւ[10635]։ 9 Քարո՛զ կարդացէք զայդ յազգս. ժա՛մ տուք մարտի, զարթուցէ՛ք զպատերազմօղս. ժողովեցարո՛ւք եւ ելէ՛ք ամենայն արք պատերազմի[10636]. 10 կոտորեցէ՛ք զխոփս ձեր ՚ի սուսե՛րս, եւ զգերանդիս ձեր ՚ի գեղարդո՛ւնս։ Տկարն խրախուսեսցէ թէ հզօր եմ ես։ 11 Ժողովեցարո՛ւք եւ մտէ՛ք ազգք ամենայն շուրջանակի ա՛նդր գումարեցարո՛ւք. հանդարտն պատերազմօ՛ղ եղիցի։ 12 Զարթիցեն եւ ելցեն ամենայն ազգք ՚ի ձորն Յովսափաթու. զի անդ նստայց դատե՛լ զամենայն ազգս շուրջանակի։ 13 Արկէ՛ք մանգաղ՝ զի հասեալ են կութք. մտէ՛ք կոխեցէ՛ք զի լցեա՛լ են հնծանք՝ եւ զեղո՛ւն գուբք. զի բազմացա՛ն չարիք նոցա[10637]։ 14 Ձա՛յնք հնչեցին ՚ի Ձորն դատաստանի. զի մե՛րձ է օր Տեառն ՚ի Ձորն դատաստանի։ 15 Արեգակն եւ լուսին խաւարեսցին, եւ աստեղք ծածկեսցեն զլոյս իւրեանց։ 16 Եւ Տէր ՚ի Սիոնէ գոչեսցէ, եւ յԵրուսաղեմէ տացէ զձայն իւր. եւ շարժեսցի՛ն երկինք եւ երկիր։ 17 Այլ Տէր խնայեսցէ ՚ի ժողովուրդ իւր՝ եւ զօրացուսցէ զորդիսն Իսրայէլի։ 18 Եւ ծանիջիք թէ ես եմ Տէր Աստուած որ բնակեալ եմ ՚ի Սիոն լերին սրբութեան իմոյ. եւ եղիցի Երուսաղէմ սո՛ւրբ, եւ այլազգիք ո՛չ եւս անցցեն ընդ նա[10638]։ 19 Եւ եղիցի յաւուր յայնմիկ բղխեսցե՛ն լերինք զքաղցրութիւն, եւ բլուրք յորդեսցեն զկաթն, եւ ամենայն աղբեւրք Յուդայ բղխեսցեն ջուրս։ Եւ աղբեւր ՚ի տանէ Տեառն ելցէ, եւ արբուսցէ զձորն վիճակաց[10639]։ 20 Եգիպտոս յապականութիւն եղիցի, եւ Եդոմ ՚ի դա՛շտ ապականութեան, յանիրաւութեանց որդւոցն Յուդայ. փոխանակ զի հեղին արիւն արդար ՚ի մէջ իւրեանց։ 21 Բայց Հրէաստան յաւիտեան բնակեսցէ, եւ Երուսաղէմ ազգաց յազգս։ 22 Եւ խնդրեցից զարիւն նոցա, եւ ո՛չ արարից անպարտ. եւ Տէր բնակեսցէ ՚ի Սիովն։

Կատարեցաւ Մարգարէութիւնն Յովելայ:

[10607] ՚Ի բազումս պակասի. Յաւուրս Եզեկիայ. յոր օրինակն մեր միայն յաւելու եւ զայն թէ՝ Յաւելի յաւուրս։ Իսկ Ոսկան ունի. Առ Յովէլ որդի Բաթուիլի։

[10608] Ոմանք. Լացէք եւ սգացարուք ա՛՛։

[10609] Ոմանք. Իբրեւ զքրձազգեաց ՚ի վերայ։

[10610] Ոսկան. Իբրեւ ՚ի թշուառութիւն ՚ի թշուառութենէ։

[10611] Ոմանք. Զի՞նչ ամբարեցից ՚ի նոսա. լացին դասք անդւոց եւ հօտք ՚ի խաշանց։ Ուր Ոսկան. անդէոց։

[10612] Ոմանք. Առ քեզ Տէր աղաղակեցի։

[10613] Բազումք. Զգեղեցկութիւն անապա՛՛։

[10614] Ոմանք. Եւ ժողովեսցին ամենայն։

[10615] Ոմանք. Նման նորա ո՛չ եղեւ։

[10616] Օրինակ մի. Առաջի նորա հուր։

[10617] Ոմանք. Որ ուտէ զեղէգն, եւ իբրեւ զօր։

[10618] Ոսկան. Յերեսաց նոցա խոր՛՛։

[10619] Ոմանք. Իբրեւ զախոյեանս... իւրաքանչիւր ճանապարհս գնաս՛՛։

[10620] Ոմանք. Լալով եւ կոծով։

[10621] Ոմանք. Որ զղջանայ ՚ի վերայ չարեաց. ո՛ գիտէ։

[10622] Ոմանք. Քարոզ կարդացէք պաղատանս։

[10623] Ոմանք. Ընդ աշտիճանս եւ ընդ սեղանս... զժառանգութիւնս քո։

[10624] Բազումք. Զառնել իւր ընդ քեզ։

[10625] Ոմանք. Դաշտք յանապատի։

[10626] Ոմանք. Որդիք Սիոնի, խնդացէ՛ք եւ ու՛՛։

[10627] Ոսկան. Ձեզ ամացն փոխանակ։

[10628] Ոմանք. Եւ եղիցի յետ այնորիկ հեղից յՈգւոյ իմմէ։ Ոսկան. Երազովք երազասցին։

[10629] ՚Ի բազումս պակասի. Եւ նշանս յերկիր ՚ի խո՛՛։

[10630] Ոսկան. Օր Տեառն մեծ եւ երեւելի։

[10631] Ոմանք. Եւ աւետարանել զորս։

[10632] Ոմանք յաւելուն. Եւ ՚ի ժամանակին յայնմիկ յորում դարձու՛՛։

[10633] Ոմանք. Եւ զընտիր ընտիր եւ զգե՛՛։

[10634] Ոմանք. Ուր վաճառեցէք զնոսա անտի։ Ուր Ոսկան. զնոսա անդ։

[10635] Ոմանք. Յազգս հեռաւոր։ Ուր Ոսկան. Հեռաւոր եւ բացական։

[10636] Ոմանք. Ամենայն արք պատերազմողք։

[10637] Ոմանք. Զի լցեալ է հնձան։

[10638] Ոմանք. ՚Ի Սիովն ՚ի լերին սր՛՛։ Բազումք. Եւ այլազգիք այլ ոչ եւս։

[10639] ՚Ի լուս՛՛. Եւ ամենայն եղտեւրք Յուդայ. համաձայն ոմանց ՚ի բնաբ՛՛։

Ցանկ

Նախորդ էջ Ցանկ Հաջորդ էջ