ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉ ՄԱՏԵԱՆ ՀԻՆ ԵՒ ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆԱՑ

Հ. Յովհաննու Զօհրապեան վարդապետ

ՆԱԽԱԴՐՈՒԹԻՒՆ
Առ Տիտոս Թղթոյն

Զայս առաքեաց ՚ի Նիկոպօլսէ, զի անդ ձմերեաց. եւ է պատճառ թղթոյս՝ ա՛յս։ ՚Ի Կրիտէ եթող զՏիտոս, զի հաստատեսցէ յամենայն քաղաքս ժառանգաւորս. բազումք որք անդ կային սկսեալ էին պատճառել զօրէնսն, որով ընդդէմ կային ժողովոյն։ Լուաւ Պօղոս եւ գրէ. եւ նախ՝ գոհանայ զԱստուծոյ վասն նորա երկիւղածութեանն։ Նշանակէ եւ զորս ՚ի Քրիստոս ունի զհաւատսն. մի՛ տղայ լինել, այլ ապառնւոյն զգուշանալ. եւ պատուիրէ ըստ Աստուծոյ զայս, հաստատել ժառանգաւորս, եւ զնոսին ուսուցանել՝ ո՞րպէս եւ ո՞ւմ իցեն նոքա. եւ սաստէ ՚ի նոսա զի ուղղեսցին, որք հակառակքն էին ողջամիտ հաւատոցն. մանաւանդ եւ որք ՚ի թլփատութեանն։ Տեսանէ զԿրետացիսն զի անգործք էին, եւ պատշաճէ նոցին սաստե՛լ։ Վարդապետէ նոցա զամենայն կերակուրս զի մաքո՛ւր է մաքրոցն։ Եւ թէ ո՞րպէս լիցին պառաւունքն, զի վայելչապէս իմաստացուսցեն զաղջկունսն։ Սահմանէ թէ որպէս ծառայքն լինիցին մտերի՛մ իւրեանց տերանցն։ Եւ ՚ի կատարածն յիշեցուցանէ՝ եթէ Փրկչին շնորհ ո՛չ ՚ի գործոց զմեզ արդարացոյց, այլ ըստ իւր մարդասիրութեանն։ Եւ պատուիրէ զօրինական կռիւսն ընթադրել. եւ իբրեւ պատկառելի մեկնէ զայս։ Եւ յորժամ առաքեսցէ զԱրտեմաս զի եկեսցէ առ նա, պատուիրէ. եւ զի իւրքն ուսցին ՚ի բարի գործս կալ. եւ ա՛յսպէս կատարէ զթուղթն։

Գլուխք առ Տիտոս Թղթոյն։

ա̃. Վասն վարդապետաց պիտանեաց ՚ի պաշտօն՝ եւ յանդիմանութիւն անհաւատից։

բ̃. Հակառակ այնոցիկ որ մարմնաւոր սրբութեանցն վերակացուք լինին, եւ վասն հոգեւոր առաքինութեան։

գ̃. Խրատք՝ զորս պարտ է խրատել ըստ իւրաքանչիւր հասակաց։

դ̃. Վասն ծառայից, զի եւ նոքա Քրիստոսի շնորհացն արժանաւորութեամբ ծառայեսցեն։

ե̃. Վասն իշխանաց արժանաւոր հնազանդութեան ըստ Քրիստոսի հեզութեանն։

զ̃. Խրատ առ ՚ի խոտորելոյ ՚ի հերձուածողական քննողացն։

Ցանկ

Նախորդ էջ Ցանկ Հաջորդ էջ