ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉ ՄԱՏԵԱՆ ՀԻՆ ԵՒ ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆԱՑ

Հ. Յովհաննու Զօհրապեան վարդապետ

ՂԵՒՏԱԿԱՆ

1
Գլուխ Ա

Ա 1 Եւ կոչեաց Տէր զՄովսէս, եւ խօսեցաւ ընդ նմա ՚ի խորանէ անտի վկայութեան՝ եւ ասէ. Խօսեա՛ց դու ընդ որդիսդ Իսրայէլի, եւ ասասցես ցդոսա։ 2 Ա՛յր ոք ՚ի ձէնջ եթէ մատուցանիցէ պատարագ Տեառն ՚ի խաշանց, յարջառոց կամ յոչխարէ՛ մատուցանիցէք զպատարագս ձեր[889]։ 3 Եթէ ողջակէ՛զ իցէ պատարագն նորա յարջառոց, արու անարա՛տ մատուսցէ, առ դո՛ւրս խորանին վկայութեան ածցէ՛ զնա, ընդունելութիւն ՚ի նմանէ՝ առ ՚ի քաւելոյ առաջի Տեառն։ 4 Եւ դիցէ՛ զձեռն իւր ՚ի վերայ գլխոյ ընծային՝ յընդունելութիւն նմա, առ ՚ի քաւելոյ վասն անձին իւրոյ։ 5 Եւ սպանցե՛ն զզուարակն առաջի Տեառն. եւ մատուսցեն քահանայքն որդիքն Ահարոնի զարիւնն. եւ հեղցե՛ն շուրջ զսեղանովն որ կայցէ առ դրան խորանին վկայութեան։ 6 Եւ մորթեսցեն զողջակէզն. եւ անդամ անդա՛մ յօշեսցեն զնա։ 7 Եւ դիցեն որդիքն Ահարոնի քահանայքն հո՛ւր ՚ի վերայ սեղանոյն. եւ կուտեսցե՛ն փա՛յտ ՚ի վերայ հրոյն։ Եւ դիցեն որդիքն Ահարոնի քահանայքն 8 զանդամաթիւն եւ զգլուխն, եւ զճարպն ՚ի վերայ փայտին որ կայցէ ՚ի վերայ հրոյն որ է ՚ի սեղանն[890]։ 9 Եւ զփորոտին եւ զոտսն լուասցեն ջրով. եւ դիցեն քահանայքն զամենայն ՚ի վերայ սեղանոյն. զի ողջակէ՛զ զոհի է ՚ի հոտ անուշից Տեառն։ 10 Ապա թէ յոչխարա՛ց իցէ պատարագն Տեառն, ՚ի գառանց եւ յուլոց ողջակէզ, արո՛ւ անարատ մատուցանիցէ զնա։ 11 Եւ դիցէ զձեռն իւր ՚ի վերայ գլխոյ նորա. եւ սպանցե՛ն զնա ՚ի կողմանց սեղանոյն ընդ հիւսւսի, առաջի Տեառն. եւ հեղցեն զարիւնն որդիքն Ահարոնի քահանայք շուրջ զսեղանովն[891]։ 12 Եւ յօշեսցեն զնա անդամ անդամ. եւ զգլուխ նորա եւ զճարպ դիցեն քահանայքն ՚ի վերայ փայտին եւ հրոյ՝ որ ՚ի վերայ սեղանոյն իցէ[892]։ 13 Եւ զփորոտին եւ զոտսն լուասցեն ջրով. եւ մատուսցէ քահանայն զամենայն, եւ դիցէ՛ ՚ի վերայ սեղանոյն. զի ողջակէզ զոհի է ՚ի հո՛տ անուշից Տեառն։ 14 Իսկ եթէ ՚ի թռչնոց մատուցանիցէ յողջակէզ պատարագս Տեառն, ՚ի տատրակաց կամ յաղաւնեա՛ց տարցի զպատարագն իւր։ 15 Եւ մատուսցէ զնա քահանայն առ սեղանն. եւ խառեսցէ՛ զգլուխ նորա. եւ դիցէ՛ քահանայն ՚ի վերայ սեղանոյն, եւ քամեսցէ՛ զարիւնն առ յատակաւ սեղանոյն։ 16 Եւ կորզեսցէ՛ զարմկունսն թեւօքն հանդերձ. եւ հանցէ՛ զնա առ սեղանովն ՚ի տեղի մոխրակուտին[893]։ 17 Եւ ջախջախեսցէ՛ զայն ՚ի թեւոցն. եւ ՚ի բաց մի՛ զատուսցէ. եւ դիցէ զայն քահանայն ՚ի սեղանն ՚ի վերայ փայտին եւ հրոյ. զի ողջակէ՛զ զոհի է ՚ի հոտ անուշից Տեառն։

2
Գլուխ Բ

1 Եւ անձն ոք՝ եթէ մատուցանիցէ պատարագ Տեառն, նաշի՛հ լիցի պատարագն նորա. եւ արկցէ զնովաւ եւղ, եւ դիցէ ՚ի վերայ նորա կնդրուկ. զի զո՛հ է[894]։ 2 Եւ տարցի զայն առ քահանայսն որդիս Ահարոնի. եւ լցեալ զձեռն իւր ՚ի նաշհւոյ անտի իւղովն հանդերձ, եւ զամենայն զկնդրուկն նորա, եւ դիցէ քահանայն զյիշատակ նորա ՚ի վերայ սեղանոյն զո՛հ ՚ի հոտ անուշից Տեառն[895]։ 3 Եւ նշխա՛րն ՚ի զոհէ անտի՝ Ահարոնի եւ որդւոց իւրոց եղիցի. սրբութիւն սրբութեանց ՚ի զոհից անտի Տեառն[896]։ 4 Ապա թէ մատուցանիցէ պատարագ զո՛հ եփեալ ՚ի թոնրի. պատարագ Տեառն ՚ի նաշհւոյ՝ պա՛նս բաղարջս, ՚ի նաշհւոյ զանգեալ իւղով, եւ քաքա՛րս բաղարջս օծեալ իւղով։ 5 Իսկ եթէ զո՛հ ՚ի տապակէ իցէ պատարագն քո. նաշի՛հ զանգեալ իւղով, բաղա՛րջ լինիցի. 6 եւ բրդեսցե՛ս զայն պատառս պատառս. եւ արկցես ՚ի վերայ նոցա եւղ. զի զո՛հ Տեառն է։ 7 Ապա թէ զո՛հ ՚ի կասկարայից իցէ պատարագն քո, նաշի՛հ իւղով գործեսցի. 8 եւ մատուսցես զզոհն զոր առնիցես ՚ի նոցանէ Տեառն. եւ տարցի՛ս առ քահանայն։ Եւ մատուցեալ քահանայն առ սեղանն, 9 հանցէ՛ ՚ի զոհէն զառ ՚ի յիշատակէ նորա. եւ դիցէ քահանայն ՚ի վերայ սեղանոյն ընծայ անուշութեան Տեառն է[897]։ 10 Եւ որ մնայցէ ՚ի զոհէ անտի, Ահարոնի՛ եւ որդւոց նորա լինիցի. սրբութիւն սրբութեանց ՚ի զոհիցն քոց[898]։

Բ 11 Զամենայն զոհ զոր մատուցանիցէք Տեառն, ո՛չ առնիցէք խմորուն։ Զամենայն խմորուն, եւ զամենայն մեղրեալ՝ մի՛ մատուցանիցէք ՚ի նոցանէ պտո՛ւղ ՚ի զոհ Տեառն։ 12 Պատարագ պտղոյ մատուցանիցէք զայն Տեառն. բայց ՚ի սեղանն մի՛ ելանիցէ ՚ի հոտ անուշից Տեառն։ 13 Եւ ամենայն պատարագ զոհից ձերոց աղի՛ւ Տեառն յաղեսցի. մի՛ պակասեցուցանիցէք զա՛ղ ուխտին Աստուծոյ ՚ի զոհից ձերոց. ընդ ամենայն պատարագս ա՛ղ մատուցանիցէք։ 14 Իսկ եթէ յառաջին արմտեաց մատուցանիցես պատարագ Տեառն, մուրկ նո՛ր փխրեալ եւ մաքրեալ՝ Տեառն, մատուսցե՛ս զոհ զառաջնոց արմտեաց քոց։ 15 Եւ արկցես զնովաւ եւղ, եւ դիցես ՚ի վերայ նորա կնդրուկ, զի զո՛հ է[899]։ 16 Եւ հանցէ՛ քահանայն զառ յիշատակէ նորա ՚ի մրկէ անտի հանդերձ իւղովն, եւ զամենայն կնդրուկ նորա զի պտուղ Տեառն է[900]։

3
Գլուխ Գ

Գ 1 Ապա թէ զոհ փրկութեան իցէ պատարագ նորա Տեառն, եթէ յարջառոց մատուցանիցէ, եթէ արո՛ւ իցէ, եւ եթէ է՛գ իցէ, զանարա՛տն մատուսցէ առաջի Տեառն։ 2 Եւ դիցէ զձեռս իւր ՚ի վերայ գլխո՛յ պատարագին. եւ սպանցէ՛ զնա առ դրան խորանին վկայութեան. եւ հեղցեն որդիքն Ահարոնի քահանայք զարիւնն ՚ի վերայ սեղանոյ ողջակիզացն շուրջանակի։ 3 Եւ մատուսցէ ՚ի զոհէն փրկութեան պտուղ Տեառն. զճարպ թաղանթ քաղրթին, եւ զամենայն ճարպ փորոտւոյն[901]. 4 եւ զերկուս երիկամունսն եւ զճարպն որ ՚ի նոսա, որ առ մսանամբքն իցեն եւ զլերդաբոյթն երիկամամբքն հանդերձ կորզեսցեն[902]։ 5 Եւ հանցեն զա՛յն որդիքն Ահարոնի քահանայք ՚ի սեղանն յողջակէ՛զ ՚ի վերայ փայտին եւ հրոյն, պտուղ անուշից Տեառն։ 6 Ապա թէ յօդեա՛ց իցէ պատարագ նորա զոհ փրկութեան Տեառն. ա՛րու կամ էգ, անարա՛տ մատուսցէ զայն։ 7 Իսկ եթէ գա՛ռն մատուցանիցէ զպատարագն իւր, մատուսցէ՛ զնա առաջի Տեառն. 8 եւ դիցէ զձեռն իւր ՚ի վերայ գլխո՛յ պատարագին իւրոյ, եւ սպանցէ՛ զնա առ դրան խորանին վկայութեան. եւ հեղցեն որդիքն Ահարոնի քահանայք զարիւնն շուրջ զսեղանովն։ 9 Եւ մատուսցեն ՚ի զոհէն փրկութեան պտուղ Տեառն, զճարպն եւ զմսանն անարատ[903], 10 հանդերձ զըստօքն հանցէ ՚ի նմանէ. եւ զճարպ թաղանթ քաղրթին, եւ զամենայն ճարպ փորոտւոյն, եւ զերկուս երիկամունսն եւ զճարպն որ ՚ի նոսա որ առ մսանամբքն, եւ զլերդաբոյթն հանդերձ երիկամամբք[904] 11 կորզեալ՝ հանցէ՛ քահանայն ՚ի սեղանն հո՛տ անուշից պտուղ Տեառն։ 12 Իսկ եթէ յայծեաց իցէ պատարագն իւր, մատուսցէ՛ առաջի Տեառն. 13 եւ դիցէ զձեռն իւր ՚ի վերայ գլխոյ նորա. եւ սպանցե՛ն զնա առ դրան խորանին վկայութեան առաջի Տեառն. եւ հեղցեն որդիքն Ահարոնի քահանայք զարիւնն շուրջ զսեղանովն։ 14 Եւ հանցեն ՚ի նմանէ պտուղ Տեառն զճա՛րպն զթաղանթ քաղրթին, եւ զամենայն զճարպ փորոտւոյն. 15 եւ զերկուս երիկամունսն, եւ զճարպն ՚ի նոսա՝ որ առ մսանամբքն. եւ զլերդաբոյթն երիկամամբքն հանդերձ կորզեսցէ[905]. 16 եւ հանցէ քահանայն ՚ի սեղանն պտո՛ւղ ՚ի հոտ անուշից Տեառն[906].

Դ Զամենայն ճարպ Տեառն՝ 17 օրէն յաւիտենական յազգս ձեր, յամենայն բնակութեան ձերում. զամենայն ճարպ եւ զամենայն արիւն մի՛ ուտիցէք։

4
Գլուխ Դ

Ե 1 Խօսեցաւ Տէր ընդ Մովսիսի՝ եւ ասէ. 2 Խօսեա՛ց դու ընդ որդիսդ Իսրայէլի, եւ ասասցես. Անձն եթէ մեղիցէ առաջի Տեառն ակամայ, յամենայն հրամանաց Տեառն, յորոց ո՛չ է արժան առնել՝ եւ առնիցէ՛ ինչ ՚ի նոցանէ[907]։ 3 Եթէ քահանայապետն օծեալ մեղանչիցէ առ ՚ի զժողովուրդն յանցուցանելոյ, մատուսցէ՛ վասն մեղաց իւրոց զոր մեղաւ՝ զուարա՛կ յանդւոյ անարատ Տեառն՝ վասն մեղաց։ 4 Եւ ածցէ՛ զզուարակն ՚ի դուռն խորանին վկայութեան առաջի Տեառն. եւ դիցէ զձեռս իւր ՚ի վերայ գլխոյ զուարակին առաջի Տեառն. եւ սպանցե՛ն զզուարակն առաջի Տեառն[908]։ 5 Եւ առեալ քահանային օծելոյ կատարելոյ ՚ի ձեռս իւր յարենէ զուարակին, եւ տարցի՛ զայն ՚ի խորանն վկայութեան։ 6 Եւ թացցէ քահանայն զմա՛տն իւր յարեանն. եւ ցանեսցէ՛ յարենէ անտի եւթն անգամ մատամբն իւրով առաջի Տեառն, առ վարագուրաւն սրբութեան։ 7 Եւ դիցէ՛ քահանայն յարենէ զուարակին ՚ի վերայ եղջերաց սեղանոյ խնկոցն հանդերձանաց առաջի Տեառն՝ որ իցէ ՚ի խորանին վկայութեան։ Եւ զամենայն արիւն զուարակին հեղցէ՛ առ յատակաւ սեղանոյն ողջակիզաց, որ կայցէ առ դրան խորանին վկայութեան։ 8 Եւ զամենայն ճարպ զուարակին մեղաց կորզեսցէ՛ ՚ի նմանէ, եւ զճարպ թաղանթ քաղրթին, եւ զամենայն ճարպ փորոտւոյն. 9 եւ զերիկամունսն երկոսին. եւ զճարպն որ ՚ի նոսա որ առ մսանամբքն, եւ զլերդաբոյթն երիկամամբքն հանդերձ կորզեսցէ։ 10 Զոր օրինակ առնուցու ՚ի զուարակէ զոհի փրկութեանն, եւ հանցէ՛ քահանայն ՚ի սեղանն ողջակիզաց։ 11 Եւ զմորթ զուարակին եւ զամենայն մարմին նորա, հանդերձ գլխովն եւ ոտիւքն. եւ քաղրթաւն, եւ ապաւառաւն. 12 հանցեն ողջո՛յն զզուարակն արտաքոյ բանակին ՚ի տեղի մի սո՛ւրբ, ուր զմոխիրն հեղուցուն. եւ այրեսցեն զնա ՚ի վերայ փայտի հրով. ՚ի վերայ մոխրակուտի՛ն այրեսցի։

Զ 13 Ապա թէ ամենայն ժողովուրդ որդւոցն Իսրայէլի տգիտանայցէ ակամայ. եւ մոռանայցի՛ բանն յաչաց ժողովրդեանն. եւ առնիցեն ինչ մի յամենայն պատուիրանաց Տեառն որ ո՛չ առնիցի, եւ յանցանիցե՛ն[909]. 14 եւ յայտնիցի նոցա մեղքն որ մեղան նովաւ. մատուսցէ՛ ժողովուրդն զուարակ անարատ յանդւոց վասն մեղաց. եւ ածցեն զնա ՚ի դուռն խորանին վկայութեան[910]։ 15 Եւ դիցեն ծերք ժողովրդեանն զձեռս իւրեանց ՚ի վերայ գլխոյ զուարակին առաջի Տեառն. եւ սպանցեն զզուարակն առաջի Տեառն։ 16 Եւ տարցի՛ քահանայն օծեալ յարենէ զուարակին ՚ի խորանն վկայութեան. 17 եւ թացցէ՛ քահանայն զմատն իւր յարեան զուարակին, եւ ցանեսցէ՛ եւթն անգամ առաջի Տեառն, յանդիման վարագուրին սրբութեան[911]. 18 եւ դիցէ՛ յարենէ անտի քահանայն ՚ի վերայ եղջերաց սեղանոյն խնկոցն հանդերձանաց. որ կայցէ առաջի Տեառն ՚ի խորանին վկայութեան։ Եւ զամենայն զարիւնն հեղցէ՛ առ յատակաւ սեղանոյն ողջակիզաց, որ է՛ առ դրան խորանին վկայութեան։ 19 Եւ զամենայն ճարպն կորզեսցէ ՚ի նմանէ՝ եւ հանցէ՛ ՚ի սեղանն[912]։ 20 Եւ արասցէ՛ զուարակին՝ զոր օրինակ արար զուարակին մեղաց, նո՛յնպէս արասցէ եւ նմա. եւ քաւեսցէ՛ վասն նոցա քահանայն, եւ թողցի՛ն նոցա մեղքն[913]։ 21 Եւ հանցեն զզուարակն ողջոյն արտաքոյ բանակին, եւ այրեսցե՛ն զզուարակն. զոր օրինակ այրեցին զառաջի՛ն զուարակն, զի վասն մեղաց ժողովրդեանն է։ 22 Եւ եթէ իշխանն մեղիցէ, եւ արասցէ մի ինչ ՚ի պատուիրանաց Տեառն Աստուծոյ՝ որ ո՛չ առնիցի, եւ յանցանիցէ ակամայ. 23 եւ յայտնեսցի նմա մեղք զոր մեղաւ. մատուսցէ՛ զպատարագն իւր նոխա՛զ յայծեաց՝ արու անարատ[914]. 24 եւ դիցէ զձեռս իւր ՚ի վերայ գլխոյ նոխազին, եւ սպանցե՛ն զնա ՚ի տեղւոջ ուր սպանանիցեն զողջակէզսն առաջի Տեառն. քանզի մեղա՛ց է[915]։ 25 Եւ առցէ՛ քահանայն յարենէ անտի մեղացն՝ մատամբ իւրով եւ դիցէ՛ ՚ի վերայ եղջերաց սեղանոյն ողջակիզաց։ Եւ զամենայն զարիւն նորա հեղցէ՛ առ յատակաւ սեղանոյ ողջակիզացն[916]. 26 եւ զամենայն զճարպ նորա հանցէ՛ ՚ի սեղանն, իբրեւ զճարպ զոհի փրկութեանն. եւ քաւեսցէ՛ վասն նորա քահանայն ՚ի մեղացն իւրոց, եւ թողցի՛ նմա[917]։ 27 Եւ եթէ մեղիցէ անձն ակամայ ՚ի ժողովրդենէ երկրին. յառնե՛լ նմա մի ինչ յամենայն պատուիրանացն Տեառն՝ որ ո՛չ առնիցի, եւ յանցանիցէ. 28 եւ յայտնեսցին նմա մեղքն զոր մեղաւ. մատուսցէ՛ զպատարագ իւր՝ ալո՛ջ անարատ վասն մեղացն զոր մեղաւ։ 29 Եւ դիցէ զձեռս իւր ՚ի վերայ գլխոյ նորա. եւ սպանցե՛ն զալոջն վասն մեղացն, ՚ի տեղւոջ ուր սպանանիցեն զողջակէզսն։ 30 Եւ առցէ՛ քահանայն յարենէ մեղացն՝ մատամբ իւրով, եւ դիցէ՛ ՚ի վերայ եղջերաց սեղանոյն ողջակիզաց. եւ զամենայն արիւն նորա հեղցէ՛ առ յատակաւ սեղանոյ ողջակիզացն[918]։ 31 Եւ զամենայն զճարպն կորզեսցէ՝ զոր օրինակ կորզիցի ճարպ յողջակիզէ փրկութեանն. եւ հանցէ՛ զայն քահանայն ՚ի սեղանն՝ ՚ի հոտ անուշից Տեառն. եւ քաւեսցէ՛ վասն նորա քահանայն, եւ թողցի՛ նմա։ 32 Եւ եթէ ոչխա՛ր մատուցանիցէ զպատարագն իւր, է՛գ՝ անարա՛տ մատուսցէ զնա. 33 եւ դիցէ զձեռն իւր ՚ի վերայ գլխոյ նորա որ վասն մեղա՛ցն իցէ. եւ սպանցե՛ն զնա ՚ի տեղւոջն՝ ուր սպանանիցեն զողջակէզսն։ 34 Եւ առեալ քահանային յարենէ ա՛յնր՝ որ վասն մեղացն իցէ՝ մատամբն իւրով, եւ դիցէ՛ ՚ի վերայ եղջերաց սեղանոյ ողջակիզացն. եւ զամենայն արիւն նորա հեղցէ՛ առ յատակաւ սեղանոյն ողջակիզաց։ 35 Եւ զամենայն զճարպ նորա կորզեսցէ՝ զոր օրինակ կորզիցի ճա՛րպ ոչխարին փրկութեան. եւ դիցէ զայն քահանայն ՚ի վերայ սեղանո՛յն յողջակէզ Տեառն. եւ քաւեսցէ՛ վասն նոցա քահանայն ՚ի մեղացն զոր մեղաւ, եւ թողցի՛ նմա[919]։

5
Գլուխ Ե

Է 1 Եւ եթէ մեղիցէ՛ անձն, եւ լուիցէ զբարբառ երդման երդմնեցուցանելոյ, եւ նա իցէ վկայ, կամ թէ ետես, կամ թէ իրագէ՛տ իցէ, եւ ո՛չ հանցէ ՚ի վեր, մե՛ղս ընկալցի[920]։

Ը 2 Եւ անձն որ մերձեսցի յի՛րս պղծութեան, կամ ՚ի մեռելոտի, կամ ՚ի գազանաբեկ, կամ ՚ի պիղծ ինչ. կամ ՚ի մեռելոտիս անասնոց պղծոց, կամ ՚ի մեռելոտիս սողնոց պղծոց. եւ անցանիցէ՛ զնովաւ։ եւ ինքն պղծիցի եւ յանցանիցէ. 3 կամ մերձենայցէ ՚ի պղծութիւնս մարդոյ կամ յամենայն պղծութիւնս նորա, յոր թէ մերձեցեալ պղծիցի. եւ մոռացօնք լինիցին նմա. եւ յետ այնորիկ ՚ի վերայ հասանիցէ եւ յանցեա՛լ իցէ[921]։ 4 Եւ անձն որ ուխտիցէ չա՛ր ինչ առնել, կամ բարի. ըստ ամենայնի զոր ինչ ուխտիցէ մարդ երդմա՛մբ չափ. եւ մոռանայցի այն յաչաց նորա. եւ ապա ՚ի վերայ հասանիցէ, եւ մեղանչիցէ միով իւիք ՚ի նոցանէ. 5 եւ խոստովա՛ն լինիցի զմեղսն՝ զոր մեղաւ։ 6 Մատուսցէ՛ վասն յանցանացն իւրոց՝ զոր յանցեաւ Տեառն. եւ վասն մեղացն զոր մեղաւ, է՛գ յօդեաց որոջ, կամ ալո՛ջ մի յայծեաց վասն մեղացն. եւ քաւեսցէ՛ վասն նորա քահանայն ՚ի մեղաց անտի. եւ թողցին նմա մեղքն։ 7 Ապա թէ չիցէ՛ ձեռնհաս՝ լինել բաւական ոչխարաւ, մատուսցէ վասն մեղացն զոր մեղաւ, երկուս տատրակս կամ երկուս ձագս աղաւնեաց. մին վասն մեղացն, եւ մին՝ յողջակէզ[922]. 8 ածցէ առ քահանայն։ Եւ տարցի՛ ՚ի ներքս քահանայն նախ՝ զվասն մեղացն, եւ խառեսցէ՛ քահանայն զգլուխն յուլանէն՝ եւ մի՛ հատցէ[923]. 9 եւ ցանեսցէ՛ յարենէ անտի ա՛յնր որ վասն մեղացն իցէ՝ զորմով սեղանոյն. եւ զմնացեալ արիւնն քամեսցէ՛ առ յատակաւ սեղանոյն. քանզի վասն մեղա՛ց է։ 10 Եւ զերկրորդն արասցէ յողջակէ՛զ որպէս եւ օրէն իցէ. եւ քաւեսցէ՛ վասն նորա քահանայն ընդ մեղացն զոր մեղաւ, եւ թողցի՛ նմա։ 11 Եւ եթէ ո՛չ գտանիցին ընդ ձեռամբ նորա զոյգք տատրակաց՝ կամ երկու ձագք աղաւնեաց, բերցէ զպատարագն իւր վասն որոյ մեղաւն՝ զտասանորդ գրուի միոյ նաշիհ վասն մեղացն. եւ եւղ մի՛ արկցէ ՚ի նա, եւ կնդրուկ՝ մի՛ դիցէ ՚ի վերայ նորա, զի վասն մեղաց է։ 12 Եւ տարցի զայն առ քահանայն. եւ առեալ քահանային ՚ի նմանէ լի՛ ափով զառ ՚ի յիշատակէն նորա, դիցէ ՚ի վերայ սեղանոյ ողջակիզացն Տեառն. քանզի վասն մեղաց է։ 13 Եւ քաւեսցէ՛ վասն նորա քահանայն զմեղսն զոր մեղաւ՝ որով իւիք եւ իցէ ՚ի նոցանէ. եւ թողցի՛ նմա. եւ մնացեալն քահանայի՛ն եղիցի իբրեւ զզոհ նաշհւոյ։

Թ 14 Խօսեցաւ Տէր ընդ Մովսիսի՝ եւ ասէ. 15 Անձն՝ որ եթէ վրիպեսցի եւ մեղիցէ ակամայ ՚ի սրբութեանց անտի Տեառն. մատուսցէ վասն յանցանացն իւրոց Տեառն խո՛յ անարատ յօդեաց՝ գնո՛ց արծաթոյ ՚ի յիսուն սկեղէ՝ ըստ սրբութեան սկեղն[924], 16 վասն որոյ յանցուցեալն իցէ։ Եւ զոր մեղաւն ՚ի սրբութիւնսն, հատուսցէ՛, եւ զհինգերո՛րդ եւս մասնն յաւելցէ ՚ի նոյն. եւ տացէ՛ ցքահանայն. եւ քաւեսցէ՛ ՚ի նմանէ քահանայն խոյիւն որ վասն յանցանացն իցէ, եւ թողցի նմա։ 17 Եւ անձն՝ որ մեղիցէ, եւ արասցէ մի ինչ յամենայն պատուիրանաց Տեառն զոր չիցէ՛ պարտ առնել, եւ ո՛չ իմանայցէ, եւ յանցանիցէ, եւ ընդունիցի մե՛ղս[925]։ 18 Ածցէ՛ խո՛յ անարատ ՚ի խաշանց գնոց արծաթոյ վասն յանցութեանն՝ առ քահանայն. եւ քաւեսցէ՛ վասն նորա քահանայն վասն անգիտութեանն զոր անգիտացաւ՝ եւ ինքն ո՛չ գիտէր, եւ թողցի նմա. 19 քանզի յանցեա՛ւ յանցութիւն յանցանաց առաջի Տեառն։

6
Գլուխ Զ

Ժ 1 Խօսեցաւ Տէր ընդ Մովսիսի՝ եւ ասէ. 2 Ա՛նձն ոք եթէ մեղիցէ, եւ արհամարհելով արհամարհեաց զպատուիրանս Տեառն. եւ ստեսցէ՛ ընկերի իւրում. եթէ յաւանդի, եթէ ՚ի զովողութեան, եւ եթէ ՚ի յափշտակութեան, եւ եթէ վնասեսցէ՛ ինչ ընկերի իւրում[926]։ 3 Եւ եթէ եգիտ կորուստ ինչ՝ եւ ժխտիցէ ՚ի վերայ նորա. եւ երդնուցու սո՛ւտ վասն միոյ իրիք՝ յամենայնէ զոր եւ առնիցէ մարդ 4 առ ՚ի մեղանչելոյ նորա նոքօք։ Եւ եղիցի յորժամ մեղանչիցէ եւ յանցանիցէ, հատուսցէ՛ զյափշտակութիւնն՝ զոր յափշտակեաց, 5 կամ զվնասն զոր վնասեաց, կամ զաւանդն զոր աւանդեցաւ նմա, կամ զկորուստն զոր եգիտ յամենայն իրաց, վասն որոյ երդուաւ սուտ։ Տուժեսցի զգլո՛ւխն. եւ զհինգերորդ մասն յաւելցէ ՚ի նոյն. եւ ոյր իցէ՝ հատուսցէ՛ նմա յաւուր յորում յանդիմանեսցի։ 6 Եւ ընդ յանցանաց իւրոց մատուսցէ Տեառն խո՛յ անարատ ՚ի հօտից՝ գնոց արծաթոյ, վասն որոյ յանցեաւն։ 7 Եւ քաւեսցէ՛ վասն նորա քահանայն առաջի Տեառն. եւ թողցի՛ նմա վասն միոյ իրիք յամենայնէ զոր արար եւ յանցեա՛ւ նա։

ԺԱ 8 Խօսեցաւ Տէր ընդ Մովսիսի՝ եւ ասէ. 9 Պատուէ՛ր տուր Ահարոնի եւ որդւոց նորա՝ եւ ասասցես. Ա՛յս օրէն է ողջակիզին, վասն այրելոյ նորա ՚ի վերայ սեղանոյն զամենայն գիշերն մինչեւ ցառաւօտ. եւ հուր սեղանոյն որ այրիցի ՚ի վերայ նորա՝ մի՛ շիջցի։ 10 Եւ զգեցցի քահանայն պատմուճան կտաւի. եւ անդրավարտիս կտաւիս զգեցցի ՚ի վերայ մարմնոյ իւրոյ, եւ հանցէ զընծայս ողջակիզին ՚ի վերայ սեղանոյն՝ զոր հուրն ծախիցէ. եւ դիցէ առ ընթե՛ր սեղանոյն[927]։ 11 Եւ մերկասցի՛ զպատմուճանն իւր, եւ զգեցցի ա՛յլ պատմուճան. եւ հանցէ զողջակէզն արտաքոյ բանակին ՚ի տեղի՛ սուրբ։ 12 Եւ հուրն որ այրիցի ՚ի վերայ սեղանոյն մի՛ շիջցի. եւ այրեսցէ ՚ի վերայ նորա քահանայն փա՛յտ ընդ առաւօտս. եւ դիցէ ՚ի վերայ նորա զողջակէզսն, եւ դիցէ՛ ՚ի նմա զճարպ փրկութեանն. 13 եւ հո՛ւր հանապազ այրեսցի ՚ի վերայ սեղանոյն՝ եւ մի՛ շիջցի։

ԺԲ 14 Եւ ա՛յս օրէ՛ն է զոհին՝ զոր մատուցանիցեն որդիքն Ահարոնի քահանայքն առաջի Տեառն յանդիման սեղանոյն։ 15 Առցէ ափով իւրով ՚ի նաշհւոյ զոհին հանդերձ իւղո՛վ նորա եւ կնդրկաւն որ իցէ ՚ի վերայ զոհին. եւ հանցէ ՚ի սեղանն պտուղ ՚ի հո՛տ անուշից յիշատակ նորա Տեառն։ 16 Եւ զմնացեալն ՚ի նմանէ կերիցէ Ահարոն եւ որդիք նորա. բաղարջ կերիցի ՚ի սուրբ տեղւոջ. ՚ի սրահի՛ խորանին վկայութեան կերիցեն զնա։ 17 Ո՛չ եփեսցի խմորեալ. մա՛սն ետու զայն նոցա ՚ի պտղոցն Տեառն. սրբութիւնք սրբութեանց են։ Որպէս վասն մեղացն իցէ, նոյնպէս եւ վասն յանցանա՛ցն. 18 ամենայն ա՛րու քահանայիցն կերիցեն զայն. օրէն յաւիտենական յազգս ձեր ՚ի պտղոցն Տեառն. ամենայն որ մերձեսցի ՚ի նոսա՝ սրբեսցի՛[928]։

ԺԳ 19 Խօսեցաւ Տէր ընդ Մովսիսի՝ եւ ասէ. 20 Ա՛յս է պատարագ Ահարոնի եւ որդւոցն նորա՝ զոր մատուցանիցեն Տեառն յաւուր յորում օծանիցե՛ս զնա։ Զտասանորդ գրուի միոյ նաշհւոյ զո՛հ հանապազորդ. զկէս նորա՝ այգո՛ւն, եւ զկէս նորա երիկունն[929], 21 ՚ի տապակի իւղո՛վ զանգեալ գործեսցի։ Եւ մատուսցէ զայն մաքրեալ զո՛հ ՚ի պատառոյ. զո՛հ ՚ի հոտ անուշից Տեառն։ 22 Քահանայն օծեալ՝ փոխանակ նորա յորդւոց իւրոց առցէ՛ զայն, օրէ՛ն յաւիտենական Տեառն ամենեւին կատարեսցի[930]։ 23 Եւ ամենայն զոհք քահանային ողջակէ՛զ լինիցի, եւ մի՛ ուտիցի։

ԺԴ 24 Խօսեցաւ Տէր ընդ Մովսիսի՝ եւ ասէ. 25 Խօսեա՛ց ընդ Ահարոն եւ ընդ որդիս նորա՝ եւ ասասցես. Ա՛յս օրէն իցէ վասն մեղացայոյն. ՚ի տեղւոջ ուր սպանանիցեն զողջակէզն, սպանանիցեն եւ զվասն մեղացն առաջի Տեառն. սրբութիւն սրբութեանց է[931]։ 26 Քահանայն որ մատուցանիցէ զայն, կերիցէ. ՚ի սուրբ տեղւոջ կերիցէ, ՚ի սրահի խորանին վկայութեան։ 27 Ամենայն որ մերձենայցէ ՚ի միս նորա՝ սրբեսցի՛. եւ յոյր ձորձոց վերայ սրսկեսցի ՚ի նմանէ արիւն՝ լուասցի՛ ՚ի սուրբ տեղւոջ[932]։ 28 Եւ յանօթ կաւեղէն յորում եփեսցի, փշրեսցի՛. եւ եթէ ՚ի պղնձի անօթ եփեսցի՛, քերեսցէ՛ զնա՝ եւ ջրով ողողեսցէ։ 29 Ամենայն արու քահանայիցն կերիցէ՛ զայն. սրբութիւն սրբութեանց է Տեառն։ 30 Եւ յամենայն վասն մեղաց յորոց մտանիցէ յարենէ նոցա ՚ի խորանն վկայութեան քաւե՛լ ՚ի սրբութիւնսն՝ մի՛ կերիցի, այլ հրո՛վ այրեսցի։

7
Գլուխ Է

1 Եւ ա՛յս օրէ՛ն իցէ խոյին՝ որ վասն յանցանացն իցէ. զի սրբութիւն սրբութեանց է[933]։ 2 ՚Ի տեղւոջ ուր սպանանիցեն զողջակէզսն, սպանցեն եւ զխոյն յանցանաց առաջի Տեառն. եւ զարիւնն հեղցէ՛ առ յատակաւ սեղանոյն ողջակիզաց շուրջանակի[934]։ 3 Եւ զամենայն ճարպ նորա առցէ, եւ զմկանն. եւ զճարպ թաղանթ քաղրթին. եւ զամենայն ճարպ փորոտւոյն[935]. 4 եւ զերիկամունսն զերկոսին. եւ զճարպն որ ՚ի վերայ նոցա առ մսանամբքն. եւ զլերդաբոյթն երիկամամբքն հանդերձ կորզեսցէ՛։ 5 Եւ հանցէ զայն քահանայն ՚ի սեղանն պտուղ Տեառն՝ զի վասն յանցանա՛ց է։ 6 Ամենայն արու քահանայիցն կերիցեն զայն. ՚ի սուրբ տեղւոջ կերիցեն զայն, քանզի սրբութիւն սրբութեանց է[936]։ 7 Որպէս զվասն մեղացն՝ նոյնպէս զվասն յանցանացն. օրէն՝ մի եւ նո՛յն կացցէ նոցա. եւ քահանայն որ քաւիցէ նովաւ՝ նմա՛ լիցի[937]։

ԺԵ 8 Եւ քահանայն՝ որ մատուցանիցէ զողջակէզս ինչ մարդոյ, մորթ ողջակիզին զոր մատուցանիցէ՝ նմա՛ լիցի[938]։ 9 Եւ ամենայն զոհ որ գործիցի ՚ի թոնրի. եւ ամենայն որ գործիցի ՚ի կասկարայս՝ կամ ՚ի տապակի, քահանայի՛ն որ մատուցանիցէ զայն՝ եղիցի։ 10 Եւ ամենայն զոհ զանգեալ իւղով՝ եւ որ չիցէ զանգեալ, ամենեցո՛ւն որդւոցն Ահարոնի իւրաքանչիւր ումեք եղիցի հասարակաց[939]։ 11 Ա՛յս օրէ՛ն է զոհիցն փրկութեան՝ զոր մատուցանիցեն Տեառն։ 12 Իսկ եթէ վասն գոհութեան մատուցանիցէ զայն. մատուսցէ՛ վասն զոհի գոհութեանն պանս բաղարջս ՚ի նաշհւոյ զանգեալ իւղով, եւ քաքարս բաղարջս օծեալ իւղով, եւ նաշիհ զանգեալ իւղով. շօթի՛ւք բաղարջ 13 հացիւ մատուսցէ զպատարագն իւր, ՚ի վերայ զոհին գոհութեան եւ փրկութեան. եւ մատուսցէ մի՛ ինչ յամենայն պատարագաց իւրոց նուէր Տեառն. 14 եւ ա՛յն քահանային որ հեղուցու զարիւնն՝ փրկութեան եղիցի։ Եւ մի՛ս զոհին գոհութեան փրկութեան՝ նորին լինիցի[940]. 15 յորում աւուր պատարագիցի՝ կերիցի. եւ մի՛ թողուցուն ՚ի նմանէ յայգ։

ԺԶ 16 Եւ եթէ կամա՛ւ ոք ուխտս մատուցանիցէ Տեառն զպատարագն իւր. յաւուր յորում մատուցանիցէ զոհն՝ կերիցի, եւ ՚ի վաղիւն. եւ մնացեալն ՚ի մսոյ զոհին[941] 17 մինչեւ յօրն երրորդ՝ հրո՛վ այրեսցի։ 18 Ապա թէ ուտելով ուտիցի ՚ի մսոյ զոհին փրկութեան իւրոյ յաւուրն երրորդի. մի՛ լինիցի ընդունելի մատուցանելեացն, եւ մի՛ համարեսցի նմա այն. քանզի ապա՛խտ եւ պղծութիւն է. եւ անձն՝ որ կերիցէ ՚ի նմանէ, մե՛ղս առնիցէ[942]։ 19 Եւ միս՝ որ մերձեսցի յամենայն պղծութիւնս, մի՛ կերիցի, այլ հրո՛վ այրեսցի. ամենայն սո՛ւրբ կերիցէ զմիսն։

ԺԷ 20 Եւ անձն՝ որ կերիցէ ՚ի զոհէ փրկութեանն որ իցէ Տեառն. եւ պղծութիւն նորա ՚ի նմա՛ իցէ, կորիցէ՛ անձն այն ՚ի ժողովրդենէ իւրմէ։ 21 Եւ անձն՝ որ մերձեսցի յամենայն իրս պղծութեան. ՚ի պղծութիւնս մարդոյ՝ կամ յանասնոց պղծոց, կամ յամենայն գարշելի՛ պղծոց, եւ կերիցէ ՚ի մսոյ զոհին փրկութեան որ իցէ Տեառն, կորիցէ անձնն այն ՚ի ժողովրդենէ իւրմէ[943]։

ԺԸ 22 Խօսեցաւ Տէր ընդ Մովսիսի՝ եւ ասէ. 23 Խօսեա՛ց ընդ որդիսդ Իսրայէլի եւ ասասցես. Զամենայն ճարպ զարջառոյ եւ զոչխարի եւ զայծեաց մի՛ ուտիցէք։ 24 Եւ ճարպ մեռելոտւոյ եւ գազանաբեկաց՝ լինիցի յամենայն գործ. բայց ՚ի կերակուր՝ մի՛ ուտիցի[944]։ 25 Եւ ամենայն որ ուտիցէ ՚ի ճարպոյ անասնոց. զոր մատուցանիցէք պտուղ Տեառն, կորիցէ՛ անձն այն ՚ի ժողովրդենէ իւրմէ։

ԺԹ 26 Զամենայն արիւն մի ուտիցէք յամենայն բնակութիւնս ձեր, ՚ի թռչնոց եւ յամենայն անասնոց։ 27 Ամենայն անձն որ կերիցէ արիւն՝ կորիցէ՛ ՚ի ժողովրդենէ իւրմէ։

Ի 28 Խօսեցաւ Տէր ընդ Մովսիսի՝ եւ ասէ. 29 Խօսեա՛ց ընդ որդիսդ Իսրայէլի՝ եւ ասասցես. Որ մատուցանիցէ զոհ փրկութեան Տեառն. ածցէ՛ զպատարագն իւր Տեառն ՚ի զոհէ փրկութեան իւրոյ։ 30 Ձե՛ռք նորա մատուսցեն պտուղ Տեառն. զճա՛րպ երբծոյն, եւ զլերդաբոյթն երիկամամբքն հանդերձ մատուսցէ դնել առաջի Տեառն[945]. 31 եւ հանցէ՛ զայն քահանայն ՚ի սեղանն։ Եւ եղիցի երբուծն Ահարոնի եւ որդւոց նորա. 32 եւ զերին զաջոյ՝ տայցէք հա՛ս քահանային ՚ի զոհից փրկութեան ձերոյ։ 33 Որ մատուցանիցէ զարիւնն փրկութեան եւ զճարպն առ ՚ի յորդւոցն Ահարոնի, նորա՛ լիցի երին աջոյ ՚ի մասն։ 34 Զի զերբուծն վերադրաց եւ զերին նուիրաց՝ առի՛ ես յորդւոցն Իսրայէլի ՚ի զոհիցն փրկութեան ձերոյ. եւ ետու զայն Ահարոնի քահանայի եւ որդւոց նորա. օրէն յաւիտենական յորդւոցն Իսրայէլի։

ԻԱ 35 Ա՛յս օծումն է Ահարոնի եւ որդւոց նորա ՚ի պտղոցն Տեառն. յաւուր յորում մատուցանէր զնոսա Տեառն. որպէս պատուիրեաց Տէր տա՛լ նոցա[946], 36 յաւուր յորում օծ զնոսա յորդւոցն Իսրայէլի. օրէ՛ն յաւիտենական յազգս նոցա։ 37 Ա՛յս օրէն է ողջակիզացն, եւ զոհից, եւ վասն մեղացն, եւ վասն յանցանաց, եւ վասն կատարմանն, եւ զոհին փրկութեան։ 38 Որպէս պատուիրեաց Տէր Մովսիսի ՚ի լերինն Սինայ. յաւուր յորում պատուիրեաց Տէր որդւոցն Իսրայէլի, մատուցանել զպատարագս իւրեանց առաջի Տեառն յանապատին Սինայ։

8
Գլուխ Ը

ԻԲ 1 Խօսեցաւ Տէր ընդ Մովսիսի՝ եւ ասէ[947]. 2 Ա՛ռ զԱհարոն եւ զորդիս նորա, եւ զպատմուճանս նոցա եւ զեւղն օծութեան. եւ զզուարակն զվասն մեղաց, եւ զխոյսն զերկոսին, եւ զխանն բաղարջաց. 3 եւ զամենայն ժողովուրդն եկեղեցացուսցե՛ս ՚ի դուռն խորանին վկայութեան։ 4 Եւ արար Մովսէս՝ որպէս հրամայեաց նմա Տէր. եւ եկեղեցացո՛յց զժողովուրդն ՚ի խորանն վկայութեան։

ԻԳ 5 Եւ ասէ Մովսէս ցժողովուրդն. Ա՛յս բա՛ն է զոր պատուիրեաց Տէր առնել։ 6 Եւ մատո՛յց Մովսէս զԱհարոն եւ զորդիս նորա. եւ լուաց զնոսա ջրով. 7 եւ զգեցոյց Ահարոնի զպատմուճանն, եւ ած ընդ մէջ նորա զկամարն, եւ արկ զնովաւ զվտաւակսն, եւ եդ ՚ի վերայ նորա զվակասն. 8 եւ խառնեաց ՚ի նմա ըստ գործուածոյ վակասին. եւ պնդեաց զնա ՚ի նմա. եւ եդ ՚ի վերայ նորա զտախտակն, եւ ե՛դ ՚ի վերայ տախտակին զՅանդիմանութիւնն եւ զՃշմարտութիւն։ 9 Եւ եդ ՚ի վերայ գլխոյ նորա զխոյրն. եւ եդ ՚ի վերայ խուրին յերեսաց կողմանէ զթիթեղնն ոսկի զնուիրեալն եւ զսուրբ. որպէս պատուիրեաց Տէր Մովսիսի։ 10 Եւ առեալ Մովսիսի յիւղոյն օծութեան՝ ցանեա՛ց ՚ի վերայ սեղանոյն եւթն անգամ[948]. 11 եւ օծ զսեղանն, եւ սրբեաց զնա, եւ զամենայն սպաս նորա։ Եւ զաւազանն եւ զխարիսխս նորա. եւ սրբեաց զնոսա. եւ օծ զխորանն եւ զամենայն ինչ որ ՚ի նմա, եւ սրբեաց զնա[949]։ 12 Եւ ա՛րկ Մովսէս յիւղոյն օծութեան ՚ի գլուխն Ահարոնի եւ օծ զնա, եւ սրբեաց զնա։ 13 Եւ մատոյց Մովսէս զորդիսն Ահարոնի եւ զգեցոյց նոցա զպատմուճանսն. եւ ած ընդ մէջ նոցա զկամարսն, եւ ե՛դ նոցա զխոյրսն. որպէս եւ հրամայեաց Տէր Մովսիսի։ 14 Եւ մատոյց Մովսէս զզուարակն զվասն մեղացն. եւ եդի՛ն Ահարոն եւ որդիք նորա զձեռս իւրեանց ՚ի վերայ գլխոյ զուարակին մեղաց եւ սպան զնա. 15 եւ ա՛ռ Մովսէս յարենէ անտի, եւ եդ ՚ի վերայ եղջերաց սեղանոյն շուրջանակի մատամբ իւրով. եւ սրբեաց զսեղանն. եւ զարիւնն եհեղ առ յատակաւ սեղանոյն։ 16 Եւ սրբեաց զնա առնել քաւութիւն ՚ի վերայ նորա. եւ ա՛ռ զամենայն զճարպ փորոտւոյն, եւ զլերդաբոյթն եւ զերկոսին զերիկամունսն, եւ զամենայն ճարպն որ ՚ի վերայ նոցա, եւ եհան Մովսէս ՚ի սեղանն։ 17 Եւ զզուարակն՝ եւ զկաշի նորա, եւ զմիսն եւ զապաւառն այրեա՛ց հրով արտաքոյ բանակին. որպէս հրամայեաց Տէր Մովսիսի[950]։ 18 Եւ մատոյց Մովսէս զխոյն որ յողջակէզ. եւ եդի՛ն Ահարոն եւ որդիք նորա զձեռս իւրեանց ՚ի վերայ գլխո՛յ խոյին. 19 եւ սպան Մովսէս զխոյն. եւ եհեղ զարիւնն շուրջ զսեղանովն. 20 եւ զխոյն յօշեա՛ց անդամ անդամ. եւ ա՛ռ Մովսէս զգլուխն եւ զանդամաթիւն, եւ զճարպն եւ զքաղիրթն եւ զոտսն, 21 եւ լուաց ջրով։ Եւ եհան Մովսէս զխոյն ողջոյն ՚ի սեղանն՝ ողջակէ՛զ ՚ի հոտ անուշից Տեառն, քանզի պտուղ Տեառն է. որպէս հրամայեաց Տէր Մովսիսի[951]։ 22 Եւ մատոյց Մովսէս զխոյն երկրորդ՝ զխոյն կատարման, եւ եդին Ահարոն եւ որդիք նորա զձեռս իւրեանց ՚ի վերայ գլխոյ խոյին. 23 եւ սպանին զնա։ Եւ ա՛ռ Մովսէս յարենէ նորա, եւ ե՛դ ՚ի վերայ բըլթակի աջոյ ունկանն Ահարոնի, եւ ՚ի վերայ ծայրի աջոյ ձեռին նորա, եւ ՚ի վերայ ծայրի աջոյ ոտին նորա։ 24 Եւ մատո՛յց Մովսէս զորդիսն Ահարոնի. եւ եդ Մովսէս յարենէ անտի ՚ի վերայ բըլթակաց աջուց ականջաց նոցա, եւ ՚ի վերայ ծայրից աջուց ձեռաց նոցա, եւ ՚ի վերայ ծայրից աջուց ոտից նոցա. եւ եհեղ Մովսէս զարիւնն շուրջ զսեղանովն[952]։ 25 Եւ ա՛ռ զճարպն եւ զմկանն. եւ զճարպն որ ՚ի վերայ քաղրթին, եւ զլերդաբոյթն, եւ զերիկամունսն զերկոսին. եւ զճարպն որ ՚ի վերայ նոցա, եւ զերին աջոյ[953]։ 26 Եւ ՚ի խանէն կատարման որ կայր առաջի Տեառն, ա՛ռ պան մի բաղարջ, եւ պան մի յիւղոյ անտի, եւ ե՛դ ՚ի վերայ ճարպոյն եւ ՚ի վերայ երւոյն աջոյ. 27 եւ ե՛դ զամենայն ՚ի վերայ ձեռացն Ահարոնի, եւ ՚ի վերայ ձեռաց որդւոց նորա. եւ մատոյց զայն նուէ՛ր առաջի Տեառն։ 28 Եւ ա՛ռ զայն Մովսէս ՚ի ձեռաց նոցա, եւ եհան ՚ի սեղանն յողջակէզ կատարման, որ է ՚ի հո՛տ անուշից պտուղ Տեառն. որպէս պատուիրեաց Տէր։ 29 Եւ առեալ Մովսիսի զերբուծն՝ եհա՛ն նուէր առաջի Տեառն ՚ի խոյէ անտի կատարման. եւ եղեւ Մովիսի ՚ի մա՛սն, որպէս եւ պատուիրեաց Տէր Մովսիսի[954]։ 30 Եւ առեալ Մովսիսի յիւղոյն օծութեան, եւ յարենէն որ ՚ի վերայ սեղանոյն՝ ցանեա՛ց զԱհարոնիւ եւ զպատմուճանօք նորա, եւ զորդւովք նորա՝ եւ զպատմուճանօք նոցա. 31 եւ սրբեաց զԱհարոն եւ զպատմուճանս նորա. եւ զորդիս նորա եւ զպատմուճանս որդւոց նորա ընդ նմա։ Եւ ասէ Մովսէս ցԱհարոն եւ ցորդիս նորա. Եփեցէ՛ք զմիսդ ՚ի սրահի խորանին վկայութեան ՚ի սուրբ տեղւոջ, եւ ա՛նդ ուտիցէք զայն. եւ զպա՛նսն որ ՚ի խանի կատարմանն իցեն. զոր օրինակ հրամայեաց ինձ Տէր՝ եւ ասէ. Ահարոն եւ որդի՛ք նորա կերիցեն զայն[955]։ 32 Եւ զնշխար հացի եւ մսոյ՝ հրո՛վ այրեսջիք։ 33 Եւ ՚ի դրանէ խորանին վկայութեան մի՛ ելանիցէք զեւթն օր. մինչեւ յօրն լրման աւուրց կատարմանն ձերոյ. զի զեւթն օր լցցէ զձեռս ձեր. 34 որպէս եւ արա՛րն յաւուրն յայնմիկ. որպէս պատուիրեաց Տէր առնել, առ ՚ի քաւելոյ վասն ձեր։ 35 Եւ առ դրան խորանին վկայութեան նստիցի՛ք զեւթն օր, զցա՛յգ եւ զցերեկ. եւ պահեսջի՛ք զպահպանութիւնս Տեառն զի մի՛ մեռանիջիք. զի ա՛յնպէս պատուիրեաց ինձ Տէր։ 36 Եւ արար Ահարոն եւ որդիք նորա զամենայն զբանս՝ զոր պատուիրեաց Տէր Մովսիսի։

9
Գլուխ Թ

ԻԴ 1 Եւ եղեւ յաւուրն ութերորդի. կոչեաց Մովսէս զԱհարոն եւ զորդիս նորա եւ զծերակոյտն Իսրայէլի. եւ ասէ Մովսէս ցԱհարոն[956]. 2 Առ դու քեզ զուարակ մի յանդւոյ վասն մեղաց. եւ խոյ յողջակէզ անարա՛տ. եւ մատո՛ զնոսա առաջի Տեառն։ 3 Եւ ընդ ծերակոյտ որդւոցն Իսրայէլի խօսեսցի՛ս եւ ասասցես. Առէ՛ք դուք ձեզ նոխազ մի յայծեաց վասն մեղաց. եւ խոյ, եւ զուարակ, եւ գառն տարեւոր, յողջակէզ անարատ[957]։ 4 Եւ զուարակ եւ խոյ, յողջակէզ փրկութեան առաջի Տեառն. եւ զո՛հ նաշիհ զանգեալ իւղով. զի ա՛յսօր երեւեսցի Տէր ՚ի միջի ձերում։ 5 Եւ առի՛ն որպէս եւ հրամայեաց Մովսէս առաջի խորանին վկայութեան. եւ մատեան ամենայն ժողովուրդքն, եւ կացին առաջի Տեառն։ 6 Եւ ասէ Մովսէս. Ա՛յս բան է՝ զոր ասաց Տէր առնել, եւ երեւեսցի՛ն ՚ի ձեզ փառք Տեառն։ 7 Եւ ասէ Մովսէս ցԱհարոն. Մատի՛ր առ սեղանն, եւ արա՛ զվասն մեղացն քո, եւ զողջակէզն քո. եւ քաւեա՛ վասն քո եւ տան քո։ Եւ արա՛ զպատարագս ժողովրդեան քոյ, եւ քաւեա՛ վասն նոցա. որպէս պատուիրեաց Տէր Մովսիսի։ 8 Եւ մատեաւ Ահարոն առ սեղանն, եւ սպան զզուարակն զվասն մեղացն իւրոց։ 9 Եւ մատուցին որդիքն Ահարոնի զարիւնն առ նա. եւ եթաց զմատն իւր յարեանն. եւ ե՛դ ՚ի վերայ եղջերաց սեղանոյն. եւ զարիւնն եհեղ առ յատակաւ սեղանոյն[958]. 10 եւ զճարպն եւ զերիկամունսն, եւ զլերդաբոյթն, զվասն մեղացայոյն եհան ՚ի սեղանն, որպէս պատուիրեաց Տէր Մովսիսի[959]։ 11 Եւ զմիսն եւ զկաշին այրեցին հրով արտաքոյ բանակին[960]։ 12 Եւ սպան զողջակէզն. եւ մատուցին որդիքն Ահարոնի զարիւնն առ նա. եւ եհեղ շուրջ զսեղանովն։ 13 Եւ զողջակէզն մատուցին առ նա անդամ անդամ, եւ զգլուխն. եւ եդ ՚ի վերայ սեղանոյն։ 14 Եւ լուաց զքաղիրթն եւ զոտսն ջրով, եւ եդ ՚ի վերայ ողջակիզին ՚ի սեղանն։ 15 Եւ մատուցին զպատարագ ժողովրդեանն. եւ ա՛ռ զնոխազն զվասն մեղաց ժողովրդեանն. եւ սպա՛ն զնա իբրեւ զառաջինն։ 16 Եւ մատո՛յց զողջակէզն, 17 եւ արար զնա որպէս եւ օրէ՛ն էր. եւ մատոյց զզոհն, եւ ելից զձեռս ՚ի նմանէն, եւ ե՛դ ՚ի վերայ սեղանոյն՝ ուրոյն յառաւօտին ողջակիզէն։ 18 Եւ սպան զզուարակն եւ զխոյն զոհի փրկութեան ժողովրդեանն. եւ մատուցին որդիքն Ահարոնի զարիւնն առ նա. եւ եհե՛ղ զայն շուրջ զսեղանովն։ 19 Եւ զճարպն որ ՚ի զուարակէն եւ ՚ի խոյէն, եւ զմկանն. եւ զճարպ թաղանթ քաղրթին. եւ զերկոսին երիկամունսն ճարպովին, եւ զլերդաբոյթն եւ զերբուծն[961]։ 20 Եւ եդին զճարպն ՚ի վերայ երբծոցն. եւ հանին զճարպն հանդերձ երբծովքն. եւ եդին զճարպն ՚ի վերայ սեղանոյն։ 21 Եւ զերբուծսն եւ զերին աջոյ նուիրեաց նուէ՛ր առաջի Տեառն, որպէս պատուիրեաց Տէր Մովսիսի։ 22 Եւ ամբարձեալ Ահարոնի զձեռս իւր ՚ի վերայ ժողովրդեանն՝ եւ օրհնեաց զնոսա. եւ էջ արար զվասն մեղացն, եւ զողջակէզսն եւ զփրկութեանն։ 23 Եւ մտին Մովսէս եւ Ահարոն ՚ի խորանն վկայութեան, եւ ելեալ անտի օրհնեցին զամենայն ժողովուրդն։ Եւ երեւեցան փառք Տեառն ամենայն ժողովրդեանն։ 24 Եւ ել հուր ՚ի Տեառնէ, եւ եկեր զամենայն որ ինչ կայր ՚ի վերայ սեղանոյն.զողջակէզն, եւ զճարպն. եւ ետես ամենայն ժողովուրդն, եւ զարհուրեցա՛ն անկա՛ն ՚ի վերայ երեսաց իւրեանց[962]։

10
Գլուխ Ժ

ԻԵ 1 Եւ առեալ երկուց որդւոցն Ահարոնի, Նաբադայ եւ Աբիուդայ զիւրաքանչիւր բուրուառ՝ եդին ՚ի նոսա հուր, եւ արկին խո՛ւնկս, եւ մատուցին առաջի Տեառն հուր օտար. զոր ո՛չ հրամայեաց նոցա Տէր[963]։ 2 Եւ ե՛լ հուր ՚ի Տեառնէ եւ եկեր զնոսա. եւ մեռա՛ն առաջի Տեառն։ 3 Եւ ասէ Մովսէս ցԱհարոն. Ա՛յս է զոր ասաց Տէր. ասէ. ՚Ի մերձաւո՛րս իմ սրբեցայց, եւ առաջի ամենայն ժողովրդեան իմոյ փառաւորեցայց։ Եւ ստրջացաւ Ահարոն[964]։ 4 Եւ կոչեաց Մովսես զՄիսադայի եւ զԵ՚ղիսափան զորդիս Եզիելի, զորդիս հօրեղբօր Ահարոնի, եւ ասէ ցնոսա. Մատի՛ք եւ բարձէ՛ք զեղբարս ձեր, հանդերձ պատմուճանօքն իւրեանց յերեսաց սրբութեանցդ՝ արտաքոյ քան զբանակն[965]։ 5 Մատեան եւ բարձին զնոսա՝ հանդերձ պատմուճանօքն իւրեանց արտաքոյ բանակին. զորօրինակ ասա՛ց Մովսէս։ 6 Եւ ասէ Մովսէս ցԱհարոն, եւ ցԵղիազար, եւ ցԻթամար որդի՛սն նորա մնացեալս. Զգլուխս ձեր մի՛ ապախուրէք, եւ զհանդերձս ձեր մի՛ պատառէք, զի մի՛ մեռանիցիք. եւ ՚ի վերայ ժողովրդեանդ լինիցի բարկութիւն։ Բայց եղբարք ձեր եւ ամենայն տունդ Իսրայէլի՝ լացցե՛ն զհրայրեացսն որ այրեցան ՚ի Տեառնէ։ 7 Եւ ՚ի դրանէ խորանիդ վկայութեան մի՛ ելանիցէք, զի մի՛ մեռանիցիք. զի եւղն օծութեան որ ՚ի Տեառնէ՝ ՚ի վերայ ձեր է։ Եւ արարին ըստ բանին Մովսիսի։

ԻԶ 8 Խօսեցաւ Տէր ընդ Ահարոնի՝ եւ ասէ. 9 Գինի՝ եւ ցքի՝ մի՛ ըմպիցէք դու եւ որդիք քո ընդ քեզ՝ յորժամ մտանիցէք ՚ի խորանն վկայութեան, կամ յորժամ մերձենայցէք ՚ի սեղանն. զի մի՛ մեռանիցիք. օրէ՛ն յաւիտենական յազգս ձեր. 10 զատե՛լ ՚ի մէջ սրբոց եւ պղծոց, եւ ՚ի մէջ պարկեշտի՛ց եւ անպարկեշտից[966]. 11 եւ իմացուցանել Իսրայէլի զամենայն զօրէնս՝ զոր խօսեցաւ Տէր ընդ նոսա ՚ի ձեռն Մովսիսի։

ԻԷ 12 Եւ ասէ Մովսէս ցԱհարոն, եւ ցԵղիազար եւ ցԻթամար ցորդիս նորա ցմնացեալս. Առէ՛ք զզոհն մնացեալ ՚ի պտղոց անտի Տեառն, եւ կերա՛յք բաղարջ առաջի սեղանոյն. զի սրբութիւն սրբութեանց է[967]։ 13 Եւ կերիջիք զայն ՚ի սո՛ւրբ տեղւոջ. զի օրէ՛ն քեզ լինիցի այն, եւ օրէ՛ն որդւոց քոց ՚ի պտղոցն Տեառն. զի այնպէս հրամայեալ է ինձ Տեառն[968]։ 14 Եւ զերբուծ նուիրին, եւ զերի հասին կերիջի՛ք ՚ի սուրբ տեղւոջ դու՝ եւ որդի՛ք քո եւ տուն քո ընդ քեզ. զի օրէ՛ն քեզ է այն, եւ օրէն որդւոց քոց տուաւ՝ ՚ի զոհից փրկութեան որդւոցն Իսրայէլի[969]։ 15 Զերի՛ն հասի՝ եւ զերբուծ նուիրի ՚ի վերայ ընծայից ճարպոյն, մատուսցեն նուէր նուիրել առաջի Տեառն. եւ եղիցի քե՛զ եւ որդւոց քոց եւ դստերաց քոց ընդ քեզ՝ օրէ՛ն յաւիտենական. զորօրինակ հրամայեաց Տէր Մովսիսի[970]։ 16 Եւ զնոխազն զվասն մեղաց խնդրելով խնդրեաց Մովսէս. եւ այն՝ էր այրեցեալ։ Եւ բարկացաւ Մովսէս Եղիազարու եւ Իթամարայ որդւոցն Ահարոնի մնացելոց՝ 17 եւ ասէ. Ընդէ՞ր ո՛չ կերայք զայն ՚ի սուրբ տեղւոջ. զի սրբութիւն սրբութեանց է. եւ զայն ետ ձեզ ուտել. զի բառնայցէք զմեղս ժողովրդեանն. եւ առնիցէք քաւութիւն վասն նոցա առաջի Տեառն[971]. 18 քանզի ո՛չ եմուտ յարենէ նորա ՚ի սրբութիւնն յանդիման երեսացն ՚ի ներքս։ Արդ՝ կերա՛յք զնա ՚ի սուրբ տեղւոջ՝ զորօրինակ հրամայեցաւ ինձ։ 19 Խօսեցաւ Ահարոն ընդ Մովսիսի՝ եւ ասէ. Զի թէ այսօր մատուցին զվասն մեղացն իւրեանց պատարագ, եւ զողջակէզս իւրեանց առաջի Տեառն. եւ այսպիսի անցք անցին ընդ իս, եւ ուտիցե՞մ այսօր զվասն մեղացն, գուցէ չլինիցի՛ հաճոյ առաջի Տեառն[972]։ 20 Եւ լուաւ Մովսէս՝ եւ հաճոյ թուեցաւ նմա։

11
Գլուխ ԺԱ

ԻԸ 1 Խօսեցաւ Տէր ընդ Մովսիսի եւ ընդ Ահարոնի՝ եւ ասէ. 2 Խօսեցարո՛ւք ընդ որդիսդ Իսրայէլի՝ եւ ասացէ՛ք. Ա՛յս անասունք են զոր ուտիցէք յամենայն անասնոց որ են ՚ի վերայ երկրի։ 3 Զամենայն անասուն թաթահերձ եւ կճղակաւոր, որոյ յերկուս բաժանեալ իցեն թաթքն՝ եւ որոճիցէ, յանասնոց՝ զա՛յն կերիջիք։ 4 Բայց յայնցանէ մի՛ ուտիցէք, որք որոճիցեն եւ կճղակահերձ ո՛չ իցեն։ Ո՛ւղտ զի որոճայ՝ եւ թաթն ո՛չ բաժանի, պի՛ղծ իցէ նա ձեզ[973]։ 5 Եւ նապաստակ զի որոճայ՝ եւ թաթն ո՛չ բաժանի՝ պի՛ղծ իցէ նա ձեզ։ 6 Եւ ճագար զի որոճայ՝ եւ թաթն ո՛չ բաժանի՝ պի՛ղծ իցէ նա ձեզ։ 7 Եւ խոզ՝ զի թաթահերձ է՝ եւ կճղակս ունի՝ եւ որոճայ ո՛չ, պի՛ղծ իցէ նա ձեզ[974]։ 8 ՚Ի մսոյ նոցա մի՛ ուտիցէք, եւ ՚ի գէշ նոցա մի՛ մերձենայցէք. քանզի պի՛ղծ իցէ ձեզ այն։

ԻԹ 9 Եւ ա՛յս է զոր ուտիցէք՝ յամենայնէ որ ՚ի ջուրս իցեն։ Ամենայնի որոյ իցեն թեւք եւ թեփ՝ ՚ի ջուրս եւ ՚ի ծովս եւ ՚ի վտակս, զա՛յնս ուտիցէք[975]։ 10 Եւ ամենայնի որոյ ո՛չ իցեն թեւք եւ թեփ՝ ՚ի ջուրս եւ ՚ի ծովս եւ ՚ի վտակս, մի՛ ուտիցէք, յամենայնէ զոր ջուրքն բղխիցեն, եւ յամենայն շնչոյ կենդանւոյ որ ՚ի ջուրս. քանզի պի՛ղծ է այն, պի՛ղծ լինիցի ձեզ[976]. 11 ՚ի մսոց նոցա մի՛ ուտիցէք, եւ ՚ի մեռելոց նոցա գարշեսջի՛ք։ 12 Զի ամենայնի որոց ո՛չ իցեն թեւք եւ թեփ՝ որ ՚ի ջո՛ւրս իցեն, պի՛ղծ իցէ ձեզ այն։

Լ 13 Եւ ա՛յս իցեն ՚ի թռչնոց՝ յորոց գարշիջիք, եւ ո՛չ ուտիցի՝ այլ պի՛ղծ իցէ ձեզ։ Արծուի, եւ պասկուճ, եւ գետարծուի, 14 եւ անգղ, եւ ցին, եւ որ ինչ նմա՛ն իցէ նոցա, 15 եւ ագռաւ, եւ որ ինչ նմա՛ն իցէ նմա, 16 եւ ջայլեամն, եւ բու, եւ որոր, եւ որ ինչ նմա՛ն իցէ նոցա[977], 17 եւ բազէ, եւ որ ինչ նմա՛ն իցէ նմա. եւ հաւապատիր, եւ հողամաղ[978], 18 եւ քաջահաւ, եւ սոխակ, եւ հաւալուսն, եւ կարափ[979], 19 եւ արագիլ, եւ քարարդ, եւ որ ինչ նմա՛ն իցէ նոցա. եւ յոպոպ, եւ չիղջ[980]։

ԼԱ 20 Եւ ամենայն զեռուն թռչուն՝ որ գնայցէ ՚ի չորս, պի՛ղծ լիցի ձեզ[981]։ 21 Այլ զա՛յն ուտիցէք ՚ի զեռնոց թռչնոց որ գնայցեն ՚ի չորս. որոյ իցեն կարթք ՚ի վերոյ քան զոտսն. ոստոստել նոքօք յերկրէ։ 22 Եւ ա՛յս իցեն զոր ուտիցէք ՚ի նոցանէ զջորեակդ, եւ որ ինչ նմա՛ն է նմա. եւ զխարագուլ, եւ որ ինչ նմա՛ն է նմա. եւ զմարախ, եւ որ ինչ նմա՛ն է նմա. եւ զօձամարտ, եւ որ ինչ նմա՛ն իցէ նմա[982]։

ԼԲ 23 Ամենայն զեռուն թռչնոց, որ իցեն չո՛րք ոտք, պի՛ղծ իցէ ձեզ, մի՛ նոքօք պղծիցիք[983]. 24 ամենայն որ մերձենայցէ ՚ի մեռեալ նոցա՝ պի՛ղծ լինիցի մինչեւ ցերեկոյ։ 25 Եւ ամենայն որ բառնայցէ զմեռեալ նոցա՝ լուասցէ՛ զձորձս իւր, եւ պի՛ղծ լիցի մինչեւ ցերեկոյ։ 26 Յամենայն անասնոց որ կճղակահե՛րձ իցէ եւ մագի՛լս սփռիցէ, եւ որոճիցէ ոչ՝ պի՛ղծ լիցի ձեզ այն ամենայն. եւ որ մերձեսցի ՚ի մեռեալ նոցա՝ պի՛ղծ լիցի մինչեւ ցերեկոյ[984]։ 27 Եւ ամենայն որ գնայցէ ՚ի ձեռս իւր, յամենայն գազանաց որ գնայցէ ՚ի չորս, պի՛ղծ լիցի ձեզ այն. ամենայն որ մերձեսցի ՚ի մեռեալ նոցա՝ պի՛ղծ լիցի մինչեւ ցերեկոյ։ 28 Եւ որ բառնայցէ ՚ի մեռելոյ նոցա, լուասցէ՛ զձորձս իւր, եւ պի՛ղծ լիցի մինչեւ ցերեկոյ. զի այն ամենայն պի՛ղծ իցէ ձեզ։ 29 Եւ ա՛յս իցէ ձեզ պիղծ յամենայն սողնոց՝ որ սողին ՚ի վերայ երկրի. աքիս, եւ մուկն, եւ տիտեռն, յոստին[985], 30 եւ մկնաքիս, եւ գետնառեւծ, եւ կովադիաց, եւ մողէզ, եւ խլուրդ[986]։ 31 Ա՛յս ամենայն պի՛ղծ իցէ ձեզ յամենայն սողնոց որ սողին ՚ի վերայ երկրի. ամենայն որ մերձեսցի ՚ի մեռեալ նոցա՝ պի՛ղծ լիցի ձեզ մինչեւ ցերեկոյ[987]։ 32 Եւ յամենայնի յորոյ վերայ անկանիցի ՚ի մեռելոյ նոցա՝ պի՛ղծ լիցի։

ԼԳ Յամենայն փայտեղէն անօթոյ, կամ ՚ի հանդերձէ, կամ ՚ի մաշկէ, կամ ՚ի քրձէ. ամենայն անօթ յորում գործ ինչ գործիցի ՚ի նմա, ՚ի ջո՛ւր թացցի՝ եւ պի՛ղծ լիցի մինչեւ ցերեկոյ, եւ ապա սո՛ւրբ լիցի[988]։ 33 Եւ ամենայն անօթ խեցեղէն, յոր անկանիցի ինչ ՚ի նոցանէն. եւ որ ինչ ՚ի ներքս կայցէ, պի՛ղծ լիցի, եւ զայն բեկանիջի՛ք։

ԼԴ 34 Եւ ամենայն կերակուր որ ուտիցի, եւ անկանի ՚ի վերայ նորա ՚ի ջրոյ անտի՝ պի՛ղծ լիցի. եւ ամենայն ըմպելի որ ըմպիցի յամենայն ամանի՝ պի՛ղծ լիցի[989]։ 35 Եւ յամենայն յոր ինչ անկանիցի ՚ի մեռելոյ նոցա՝ պի՛ղծ լիցի։ Եւ թոնիրք եւ կասկարայք՝ քակեսցին. քանզի պղծեալ են, եւ պի՛ղծք իցեն ձեզ։

ԼԵ 36 Բա՛ց յաղբերաց ջրոց, եւ ՚ի ջրհորոց, եւ ՚ի ջրակուտաց. որ սո՛ւրբ լինիցին ձեզ։ Եւ ամենայն որ մերձենայցէ ՚ի պղծութիւնս շնչոյ մեռելոյ նոցա, պիղծ լիցի[990]։ 37 Իսկ եթէ անկանիցի ինչ ՚ի մեռելոյ նոցա ՚ի վերայ ամենայն սերման սերմանելոյ, որ սերմանիցի. սո՛ւրբ լիցի։ 38 Ապա թէ հեղուցու ջուր ՚ի վերայ ամենայն սերման, եւ անկանիցի ինչ անդր ՚ի մեռելոց նոցա, անսո՛ւրբ լիցի ձեզ[991]։

ԼԶ 39 Եւ եթէ մեռանիցի ի՛նչ յանասնոց որ ձեզ ուտելի են, որ մերձենայցէ ՚ի մեռեալ նոցա՝ պի՛ղծ լիցի մինչեւ ցերեկոյ[992]։ 40 Եւ որ բառնայցէ ՚ի մեռելոյ նոցա՝ լուասցէ՛ զձորձս իւր, եւ պիղծ լիցի մինչեւ ցերեկոյ[993]։ 41 Եւ ամենայն սողուն որ սողի ՚ի վերայ երկրի, պի՛ղծ լիցի ձեզ, եւ մի՛ կերիցի։ Ամենայն որ սողի ՚ի վերայ որովայնի իւրոյ. 42 եւ ամենայն որ գնայցէ ՚ի չորս, մինչեւ ցամենայն բազմոտանիս, յամենայն զեռնոց՝ որ զեռայցեն ՚ի վերայ երկրի, մի՛ ուտիցէք. զի պի՛ղծ է այն ձեզ։ 43 Եւ մի՛ գարշեցուցանիցէք զանձինս ձեր ամենայն սողնովք, որ սողիցի՛ն ՚ի վերայ երկրի. եւ մի՛ պղծիցիք նոքօք, եւ մի՛ լինիցիք անսուրբ նոքօք։

ԼԷ 44 Ե՛ս եմ Տէր Աստուած ձեր. եւ սրբիջի՛ք՝ եւ սո՛ւրբք լինիջիք. զի Սուրբ եմ ես Տէր Աստուած ձեր. եւ մի՛ պղծիցէք զանձինս ձեր ամենայն զեռնովք՝ որ շարժիցին ՚ի վերայ երկրի։ 45 Զի ե՛ս եմ Տէր Աստուած, որ հանի զձեզ յերկրէն Եգիպտացւոց լինել ձեզ Աստուած, եւ եղիջիք սո՛ւրբք՝ զի ես սուրբ եմ[994]։ 46 Ա՛յս օրէն լինիցի վասն անասնոց՝ եւ թռչնոց եւ ամենայն շնչոյ որ շրջիցի ՚ի ջուրս, եւ ամենայն շնչոյ որ շրջիցի ՚ի վերայ երկրի։ 47 Որոշել ՚ի մէջ սրբոյն եւ ՚ի մէջ անսրբոյն. եւ խելամո՛ւտ առնել զորդիսդ Իսրայէլի ՚ի մէջ ուտելեացն կենդանածնաց. եւ ՚ի մէջ չուտելեացն անասնոց[995]։

12
Գլուխ ԺԲ

ԼԸ 1 Խօսեցաւ Տէր ընդ Մովսիսի՝ եւ ասէ. 2 Խօսեա՛ց ընդ որդիսն Իսրայէլի՝ եւ ասասցես ցնոսա. Կի՛ն ոք՝ եթէ սերմ առցէ եւ ծնանիցի արու. պի՛ղծ լիցի զեւթն օր, ըստ աւուրց զատանելոյ դաշտանին իւրոյ պի՛ղծ լիցի։ 3 Եւ յաւուրն ութերորդի թլփատեսցէ՛ զմարմին անթլփատութեան նորա։ 4 Եւ զերեսուն եւ զերիս աւուրս նստցի՛ ՚ի սրբութեան արեան իւրոյ։ Յամենայն ինչ սուրբ՝ նա մի՛ մերձենայցէ. եւ ՚ի սրբութիւնն մի՛ մտցէ. մինչեւ լցցին աւուրք սրբութեան նորա[996]։ 5 Ապա թէ է՛գ ծնանիցի՝ պիղծ լիցի զեւթն օր ըստ դաշտանին. եւ զվաթսուն եւ զվեց օր նստցի՛ ՚ի սուրբ արեանն իւրում[997]։ 6 Եւ յորժամ լնուցուն աւուրք սրբութեան նորա ՚ի վերայ ուստերն՝ կամ դստերն, ածցէ՛ գառն տարեւոր յողջակէզս, եւ զոյգս աղաւնւոյ կամ տատրակի վասն մեղաց ՚ի դուռն խորանին վկայութեան առ քահանայն. 7 եւ մատուսցէ՛ առաջի Տեառն. եւ քաւեսցէ՛ վասն նորա քահանայն, եւ սրբեսցէ՛ զնա յաղբերէ արեան նորա։ Ա՛յս օրէն իցէ այնորիկ՝ որ ծնանիցին արու կամ էգ[998]։ 8 Ապա թէ ո՛չ գտանիցէ ձեռն նորա բաւական լինել գառամբ՝ առցէ՛ երկուս տատրակս կամ երկուս ձագս աղաւնեաց, զմին յողջակէզ՝ եւ զմեւսն վասն մեղաց. եւ քաւեսցէ՛ վասն նորա քահանայն, եւ սրբեսցի՛։

13
Գլուխ ԺԳ

ԼԹ 1 Խօսեցաւ Տէր ընդ Մովսիսի եւ ընդ Ահարոնի՝ եւ ասէ. 2 Մարդոյ ուրուք եթէ լինիցի ՚ի մորթ մարմնոյ իւրոյ նշա՛ն սպւոյ, կամ պալար, կամ պաղպաջ, եւ լինիցի ՚ի մորթ մարմնոյ նորա արա՛ծ բորոտութեան, եկեսցէ՛ առ Ահարոն քահանայ. կամ առ մի յորդւոց նորա քահանայից։ 3 Եւ տեսցէ՛ քահանայն զարածն, ՚ի մորթ մարմնոյ նորա, եւ կամ թէ մազ արածին ՚ի սպիտակ դարձեալ իցէ, եւ տեսիլ արածին զնստագոյն իցէ քան զմորթ մարմնոյն, արած բորոտութեա՛ն է. եւ տեսցէ քահանայն եւ պղծեսցէ՛ զնա[999]։ 4 Ապա թէ պաղպաջն սպիտա՛կ իցէ ՚ի մորթ մարմնոյ նորա, եւ զնստագոյն չիցէ՛ տեսիլ նորա քան զմորթն, եւ մազն ՚ի սպիտակ չիցէ՛ դարձեալ, եւ ինքն շլագոյն իցէ, զատուսցէ՛ քահանայն զարածն զեւթն օր։ 5 Եւ տեսցէ՛ քահանայն յաւուրն եւթներորդի, եթէ կայցէ նոյնպէս արածն առաջի նորա, եւ չիցէ՛ փոխեալ արածն ՚ի մորթն, զատուսցէ՛ զնա քահանայն ա՛յլ եւս աւուրս եւթն։ 6 Եւ տեսցէ քահանայն յաւուրն եւթներորդի մե՛ւս անգամ. եւ ահա շլագոյն իցէ արածն, եւ յա՛յլ գոյն չիցէ՛ փոխեալ մորթն, սրբեսցէ՛ զնա քահանայն. զի նշա՛ն ինչ է այն. եւ լուասցէ զձորձս իւր եւ եղիցի սո՛ւրբ[1000]։ 7 Ապա թէ շրջելով շրջեսի նշանն ՚ի մորթն, յե՛տ տեսանելոյ զնա քահանային եւ սրբելոյ. եւ երեւեսցի մե՛ւս անգամ քահանային, եւ տեսցէ քահանայն, եւ ահա այլագունեալ իցէ նշանն ՚ի մորթն 8 պղծեսցէ՛ զնա քահանայն՝ զի բորոտութիւն է։ 9 Եւ արած բորոտութեան եթէ լինիցի մարդոյ, եկեսցէ՛ առ Ահարոն քահանայ[1001], 10 եւ տեսցէ՛ քահանայն, եւ ահա պալար սպիտակ իցէ ՚ի մորթն. եւ մազն նորա ՚ի սպիտակ դարձեալ իցէ, եւ յառողջ եւ ՚ի կենդանի մարմնոյ ՚ի պալար՝ 11 բորոտութիւն հնացեալ իցէ ՚ի մորթ մարմնոյ նորա. պղծեսցէ՛ զնա քահանայն, եւ զատուսցէ՛ զնա՝ զի պիղծ է[1002]։ 12 Ապա թէ սփռելո՛վ սփռեսցի բորոտութիւնն ընդ մորթն. եւ ծածկեսցէ բորոտութիւնն զամենայն մորթ իրանանցն, ՚ի գլխոյ մինչեւ ցոտս, ըստ ամենայն տեսոյ քահանային[1003]։ 13 Եւ տեսանիցէ քահանայն, եւ ահա ծածկեաց բորոտութիւնն զամենայն մորթ մարմնոյն, սրբեսցէ՛ քահանայն զարածն. քանզի ամենայն ՚ի սպիտակ դարձաւ, սուրբ է։ 14 Եւ յորում աւուր երեւեսցի ՚ի նմա մարմին կենդանի, պղծեսցի։ 15 Եւ տեսցէ քահանայն զմարմինն կենդանի. եւ պղծեսցէ՛ զողջ մարմինն. եւ պի՛ղծ լիցի՝ քանզի բորոտութիւն է։ 16 Ապա թէ անդրէն հաստատեսցի մարմինն ո՛ղջ, եւ դարձցի ՚ի սպիտակ. 17 եկեսցէ՛ առ քահանայն. եւ տեսցէ զնա քահանայն. եւ ահա դարձեալ իցէ արածն նորա ՚ի սպիտակ, սրբեսցէ՛ քահանայն զարածն՝ քանզի սո՛ւրբ է[1004]։ 18 Եւ մարդոյ եթէ լինիցի ՚ի մորթ մարմնոյ նորա կե՛ղ, եւ ողջասցի[1005]. 19 եւ եղիցի ՚ի տեղի կեղոյն սպիտակ փայլուն, լսնացեալ կամ կարմրացեալ. եւ երեւեսցի քահանային[1006]։ 20 Եւ տեսանիցէ քահանայն, եւ ահա խորագո՛յն իցէ տեղին քան զմորթն, եւ մազն ՚ի սպիտակ դարձեալ իցէ, պղծեսցէ՛ զնա քահանայն. զի բորոտութիւն է ընդ կեղոյն բորբոքեալ[1007]։ 21 Իսկ եթէ տեսանիցէ քահանայն՝ եւ չիցէ ՚ի նմա մազ սպիտակ. եւ ո՛չ խորագոյն իցէ քան զմարմինն, եւ ինքն շլագո՛յն իցէ. զատուսցէ՛ զնա քահանայն զեւթն օր։ 22 Եթէ սփռեսցի ընդ մորթն, պղծեսցէ՛ զնա քահանայն. զի արա՛ծ բորոտութեան ընդ կեղոյն բորբոքեցաւ[1008]։ 23 Ապա թէ անդէն ՚ի տեղւոջն կացցէ փայլիւնն՝ եւ ո՛չ տարածանիցի, սպի՛ կեղոյն է. սրբեսցէ՛ զնա քահանայն։ 24 Եւ մարմնոյ եթէ լինիցի ՚ի մորթ նորա այրեցա՛ծ հրոյ, եւ լինիցի ողջացեալ մորթ նորա յայրեցածէ անտի. եւ լինիցի տեղի այրեցածին փայլուն կամ պաղպաջ սպիտակ, կամ կարմրացեալ, կամ լսնացեալ. 25 եւ տեսանիցէ զնա քահանայն, եւ ահա փոխեալ իցէ մազն ՚ի սպիտակ ՚ի փայլուն. եւ տեսիլ նորա զիջագո՛յն իցէ քան զմորթն, բորոտութիւն է ընդ այրեցածին բորբոքեալ. եւ պղծեսցէ՛ զնա քահանայն՝ զի արա՛ծ բորոտութեան է։ 26 Եւ եթէ տեսանիցէ քահանայն, եւ ահա՝ չիցէ՛ ՚ի նմա փայլիւն ինչ՝ կամ մա՛զ սպիտակ, եւ ո՛չ զնստագոյն քան զմորթն, բայց շլագոյն իցէ. զատուսցէ՛ զնա քահանայն զեւթն օր։ 27 Եւ տեսցէ՛ զնա քահանայն յաւուրն եւթներորդի, եթէ սփռելով սփռեալ իցէ արածն ընդ մորթն, պղծեսցէ՛ զնա քահանայն. զի արած բորոտութեան է ընդ այրեցածին բորբոքեալ[1009]։ 28 Եւ եթէ ՚ի նմի՛ն տեղւոջ կացցէ փայլիւնն, եւ ո՛չ սփռեսցի ընդ մորթն. եւ ինքն շլագոյն իցէ, սպի՛ այրեցածոյն է. սրբեսցէ՛ զնա քահանայն՝ զի դրոշմն այրեցածոյն է։

Խ 29 Եւ առն կամ կնոջ, եթէ լինիցի արա՛ծ բորոտութեան ՚ի գլուխ՝ կամ ՚ի մօրուս, եւ տեսանիցէ քահանայն զարածն, 30 եւ ահա տեսիլ նորա զնստագո՛յն իցէ քան զմորթն. եւ ՚ի նմա մա՛զ աղուամազ խարտեշացեալ, պղծեսցէ՛ զնա քահանայն. քանզի հարա՛ծ է, բորոտութիւն գլխո՛յ է, կամ բորոտութիւն մօրուաց։ 31 Եւ եթէ տեսանիցէ քահանայն զարած հարածոյն. եւ ահա չիցէ՛ տեսիլն զնստագոյն քան զմորթն, եւ ո՛չ մա՛զ խարտեշացեալ ՚ի նմա. զատուսցէ՛ քահանայն զարած հարածին զեւթն օր։ 32 Եւ տեսանիցէ՛ քահանայն զարածն յաւուրն եւթներորդի, եւ ահա չիցէ՛ տարածեալ հարածն ընդ մորթն. եւ մազ խարտեշացեալ չիցէ՛ ՚ի նմա, եւ ո՛չ տեսիլ հարածոյն զնստագոյն իցէ քան զմորթն՝ 33 գերծցէ՛ զնա. բայց զհարածն մի՛ գերծցէ. եւ զատուսցէ՛ քահանայն զարածն զեւթն օր կրկին անգամ։ 34 Եւ տեսանիցէ քահանայն զարածն յաւուրն եւթներորդի. եւ ահա չիցէ սփռեալ արածն ընդ մորթն յետ գերծանելոյն զնա. եւ տեսիլ հարածոյն չիցէ՛ զնստագոյն քան զմորթն, սրբեսցէ՛ զնա քահանայն. եւ լուացեալ զձորձս իւր՝ եղիցի սո՛ւրբ[1010]։ 35 Ապա թէ սփռելով սփռեսցի հարածն ընդ մորթն յետ գերծելոյն զնա եւ տեսանիցէ քահանայն, եւ ահա սփռեալ իցէ հարածն ընդ մորթն[1011]. 36 մի՛ դարմանեսցէ զնա քահանայն վասն խարտեաշ մազոյն զի պի՛ղծ է։ 37 Իսկ եթէ կացցէ ՚ի տեղւոջ հարածն ՚ի մորթն, եւ մազ թո՛ւխ եկեսցէ ՚ի նմա, ողջացաւ հարածն սո՛ւրբ է. եւ սրբեսցէ զնա քահանայն[1012]։ 38 Եւ առն կամ կնոջ եթէ լինիցի ՚ի մորթ մարմնոյ իւրոյ փայլո՛ւն ինչ՝ փայլածիւն լսնացեալ, 39 եւ տեսանիցէ քահանայն. եւ ահա ՚ի մորթ մարմնոյ նորա փայլիւն փայլածուն՝ լսնացեալ. թեփո՛ւկ է տարածեալ ՚ի մորթ մարմնոյ նորա. սո՛ւրբ է[1013]։ 40 Եւ եթէ մաշտեսցի գլո՛ւխ ուրուք՝ կո՛ւնտ է, սո՛ւրբ է։ 41 Եւ եթէ յերեսաց կողմանէ մաշտիցի գլուխ նորա, ճե՛ղ է՝ սո՛ւրբ է։ 42 Ապա թէ լինիցի ՚ի կնտութեան նորա կամ ՚ի ճեղութեան արած սպիտակ կամ կարմրացեալ, բորոտութիւն թաքուցեալ է ՚ի կնտութեան նորա կամ ՚ի ճեղութեան։ 43 Եւ տեսանիցէ զայն քահանայն, եւ ահա տեսիլ արածին սպիտակ իցէ, կամ կարմրագոյն ՚ի կնդութեան նորա, կամ ՚ի ճեղութեան, իբրեւ զտեսիլ բորոտութեան ՚ի մորթ մարմնոյ նորա. ա՛յր բորոտեալ է՝ պի՛ղծ է, պղծելով պղծեսցէ՛ զնա քահանայն. զի ՚ի գլո՛ւխ իւրում է արածն իւր։

ԽԱ 44 Եւ բորոտ յորում իցէ արած, 45 հանդերձ նորա քակեա՛լ լիցի, եւ գլուխ նորա մե՛րկ, եւ զբերան իւր պատեսցէ՛. եւ պի՛ղծ կոչեսցի 46 զամենայն աւուրս որչափ իցէ ՚ի նմա արածն, պի՛ղծ եղիցի. եւ պիղծ է, մեկնեա՛լ նստցի, եւ արտաքոյ բանակի՛ն եղիցի բնակութիւն նորա։

ԽԲ 47 Եւ ձորձ յորում լինիցի արած բորոտութեան եթէ ՚ի ձորձ ասուի, եթէ ՚ի ձորձ կտաւի, 48 եթէ յառէջ, եթէ ՚ի թեզան, եթէ ՚ի կտաւիս, եւ եթէ յասուիս. եթէ ՚ի մորթ, եւ եթէ յամենայն մաշկ գործոյ[1014]. 49 եւ լինիցի արած կանաջացեալ կամ կարմրացեալ՝ ՚ի մորթ կամ ՚ի հանդերձ. կամ յառէջ կամ ՚ի թեզան, կամ յամենայն մորթ գործոյ, կամ յանօթ ինչ. արած բորոտութեան իցէ. եւ ցուցցէ՛ քահանային[1015]։ 50 Եւ տեսցէ քահանայն զարածն, եւ զատուսցէ՛ քահանայն զարածն զեւթն օր։ 51 Եւ տեսցէ՛ քահանայն զարածն յաւուրն եւթներորդի. եթէ սփռեալ իցէ արածն ընդ ձորձն, կամ ընդ առէջ, կամ ընդ թեզան, կամ ընդ կտաւիս, կամ ընդ ասուիս, կամ ընդ մորթ. ըստ ամենայնի որպէս եւ գործիցի մո՛րթ ՚ի գործ, բնա՛կ բորոտութեան է արածն։ Պի՛ղծ է. 52 եւ այրեսցէ՛ զձորձն եթէ առէջ իցէ՝ եթէ թեզան, յասուեաց կամ ՚ի կտաւեաց, կամ յամենայն մաշկեղէն նիւթոյ, յորում իցէ արածն. քանզի բնակ բորոտութեան է՝ հրո՛վ այրեսցի[1016]։ 53 Ապա թէ տեսանիցէ քահանայն՝ եւ ահա չիցէ՛ սփռեալ հարածն ընդ հանդերձն, կամ ընդ առէջն, կամ ընդ թեզանն, կամ ընդ ասրն, կամ ընդ կտաւն, կամ ընդ ամենայն անօթ մաշկեղէն[1017]. 54 հրամա՛ն տացէ քահանայն, եւ լուասցեն յորում իցէ արածն. եւ զատուսցէ՛ քահանայն զարածն զեւթն օր երկիցս անգամ[1018]։ 55 Եւ տեսցէ քահանայն յետ լուանալոյ զարածն. եթէ չիցէ՛ ինչ փոխեալ տեսիլ արածին. եւ ո՛չ սփռեալ իցէ արածն, պի՛ղծ է, հրո՛վ այրեսցի. զի հաստատեալ է ՚ի հանդերձն, կամ յառէջն, կամ ՚ի թեզան[1019]։ 56 Եւ եթէ տեսանիցէ քահանայն՝ եւ շլագոյն իցէ հարածն յետ լուանալոյն զնա, պատառեսցէ՛ զայն ՚ի հանդերձէ անտի, կամ ՚ի մորթոյ, կամ յառիջէ, կամ ՚ի թեզանոյ։ 57 Ապա թէ դարձեալ երեւեսցի ՚ի հանդերձին, կամ յառէջ, կամ ՚ի թեզան, կամ յամենայն անօթ մաշկեղէն, բորոտութիւն բորբոքեալ է. հրո՛վ այրեսցի յորում իցէ արածն, եթէ հանդերձ իցէ, եւ եթէ առէջ, եթէ թեզան, 58 եւ եթէ ամենայն անօթ մաշկեղէն։ որ լուանայցի՝ եւ ելանիցէ՛ ՚ի նմանէ արածն, կրկի՛ն լուասցի՝ եւ սո՛ւրբ լիցի։ 59 Ա՛յս օրէն իցէ արածի բորոտութեան ասուեա՛յ հանդերձի, կամ կտաւոյ, կամ առիջոյ, կամ թեզանոյ, կամ ամենայն մաշկեղէն անօթոյ, ՚ի սրբել կամ ՚ի պղծել զնա[1020]։

14
Գլուխ ԺԴ

ԽԳ 1 Խօսեցաւ Տէր ընդ Մովսիսի՝ եւ ասէ. 2 Ա՛յս օրէն լիցի բորոտի՝ յաւուր յորում սրբեսցի. ածցի՛ առ քահանայն[1021]։ 3 Եւ ելցէ քահանայն արտաքոյ բանակին. եւ տեսցէ՛ քահանայն, եւ ահա բժշկեալ իցէ արած բորոտութեանն ՚ի բորոտէ անտի[1022]։ 4 Հրամա՛ն տացէ քահանայն, եւ առցեն ՚ի սրբելոյն երկուս հաւս կենդանիս սո՛ւրբս, եւ փայտ եղեւնեայ, եւ կարմիր մանեալ, եւ զոպա։ 5 Եւ հրամա՛ն տացէ քահանայն, եւ սպանցեն զմի հաւն յանօթ խեցեղէն ՚ի վերայ ջրոյ կենդանւոյ։ 6 Եւ զհաւն կենդանի առցէ, եւ զփայտն եղեւնեայ, եւ զկարմիրն մանեալ, եւ զզոպայն, եւ թացցէ զնոսա եւ զհաւն կենդանի՝ յարիւն հաւուն սպանելոյ ՚ի վերայ ջրոյն կենդանւոյ։ 7 Եւ ցանեսցէ՛ ՚ի վերայ սրբելոյն ՚ի բորոտութենէ եւթն անգամ, եւ սրբեսցէ զնա. եւ արձակեսցէ՛ զհաւն կենդանի ՚ի դաշտ։ 8 Եւ լուասցէ՛ սրբեալն զձորձս իւր, եւ գերծեսցէ՛ զամենայն զմազ իւր. եւ լուասցի ջրով, եւ սո՛ւրբ լիցի. եւ ապա՛ մտցէ ՚ի բանակն, եւ լիցի արտաքո՛յ տան իւրոյ զեւթն օր[1023]։ 9 Եւ յաւուրն եւթներորդի գերծցէ՛ զամենայն զմա՛զ իւր, եւ զգլո՛ւխ եւ զմօրուս եւ զյօնս. եւ զամենայն զմա՛զ իւր գերծցէ՛. եւ ողողեսցէ՛ զհանդերձս իւր, եւ լուասցէ՛ զմարմին իւր ջրով, եւ սո՛ւրբ լիցի։ 10 Եւ յաւուրն ութերորդի առցէ՛ երկուս գառինս անարատս տարեւորս, եւ որոջ մի անարատ տարեւոր, եւ երիս տասանորդս նաշհւոյ ՚ի զոհ իւղով զանգեալ, եւ ճաշակ մի իւղոյ։ 11 Եւ կացուսցէ քահանայն որ սրբիցէն, զայրն որ սրբիցին, եւ զայն՝ առաջի խորանին վկայութեան։ 12 Եւ սպանցէ քահանայն զմի գառնն. եւ մատուսցէ՛ զնա վասն յանցանաց, եւ զճաշա՛կն իւղոյ. եւ նուիրեսցէ զայն նուէ՛ր առաջի Տեառն[1024]։ 13 Եւ սպանցէ զգառնն զմեւս ՚ի տեղւոջն ուր սպանանիցեն զողջակէզն եւ զվասն մեղացն ՚ի սուրբ տեղւոջ. զի որպէս որ վասն մեղացն իցէ, նո՛յնպէս եւ որ վասն յանցանացն իցէ. եւ եղիցի քահանային. զի սրբութիւն սրբութեանց է։ 14 Եւ առցէ քահանայն յարենէ այնր՝ որ վասն յանցանացն իցէ. եւ դիցէ քահանայն յարենէ անտի ՚ի վերայ բլթակի աջոյ ունկան այնորիկ որ սրբիցին, եւ ՚ի վերայ ծայրի աջոյ ձեռին նորա, եւ ՚ի վերայ ծայրի աջոյ ոտին նորա։ 15 Եւ առեալ քահանային ՚ի ճաշակէ անտի իւղոյն, արկցէ՛ ՚ի ձախոյ ձեռին քահանային[1025]։ 16 Եւ թացցէ՛ քահանայն զմատն իւր աջոյ յիւղոյ անտի՝ որ իցէ ՚ի ձախոյ ձեռին իւրում. եւ ցանեսցէ՛ մատամբ իւրով եւթն անգամ առաջի Տեառն։ 17 Եւ զմնացեալ եւղն ՚ի ձեռին իւրում դիցէ քահանայն ՚ի վերայ բլթակի աջոյ ունկան՝ ա՛յնորիկ որ սրբելոցն իցէ. եւ ՚ի վերայ ծայրի աջոյ ձեռին նորա. եւ ՚ի վերայ ծայրի աջոյ ոտին նորա, ՚ի տեղւոջ արեանն յանցանաց[1026]։ 18 Եւ զմնացեալ իւղն ՚ի ձեռին քահանային, դիցէ՛ քահանայն ՚ի վերայ գլխոյ սրբեցելոյն, 19 եւ քաւեսցէ՛ վասն նորա քահանայն առաջի Տեառն։ Եւ արասցէ՛ քահանայն զվասն մեղացն. եւ քաւեսցէ՛ քահանայն վասն այնորիկ՝ որ սրբելոցն իցէ ՚ի մեղաց իւրոց։ Եւ ապա սպանցէ քահանայն զողջակէզն, 20 եւ հանցէ՛ քահանայն զողջակէզն եւ զզոհն առաջի Տեառն ՚ի սեղանն. եւ քաւեսցէ՛ վասն նորա քահանայն, եւ սրբեսցի։ 21 Եւ եթէ աղքատ իցէ, եւ չգտանիցէ ձեռն իւր. առցէ գառն մի վասն յանցանաց զոր յանցեաւն ՚ի նուէ՛ր առ ՚ի քաւելոյ վասն նորա. եւ զտասանորդ նաշհւոյ իւղով զանգեալ ՚ի զո՛հ, եւ ճաշակ մի իւղոյ[1027]։ 22 Եւ երկուս տատրակս կամ երկուս ձագս աղաւնեաց. որչափ ինչ եգիտ ձեռն նորա. եւ եղիցի մին՝ վասն մեղաց. եւ մին՝ յողջակէզ[1028]։ 23 Եւ տարցի զայն յաւուրն ութերորդի առ քահանայն, առ ՚ի սրբելոյ զնա առ դրան խորանին վկայութեան առաջի Տեառն։ 24 Եւ առեալ քահանայն զգառնն զվասն յանցանացն, եւ զճաշակն իւղոյ. եւ դիցէ՛ նուէ՛ր առաջի Տեառն։ 25 Եւ սպանցէ զգառնն զվասն յանցանացն. եւ առցէ քահանայն յարենէ անտի՝ որ վասն յանցանացն իցէ, եւ դիցէ ՚ի վերայ բլթակի աջոյ ունկան սրբեցելոյն, եւ ՚ի ծայրի աջոյ ձեռին նորա, եւ ՚ի ծայրի աջոյ ոտին նորա[1029]։ 26 Եւ յիւղոյ անտի արկցէ քահանայն ՚ի ձախու ձեռին իւրում[1030], 27 եւ ցանեսցէ՛ քահանայն մատամբն աջոյ յիւղոյ անտի՝ որ իցէ ՚ի ձախու ձեռին իւրում եւթն անգամ առաջի Տեառն։ 28 Եւ դիցէ՛ քահանայն յիւղոյ անտի որ իցէ ՚ի ձեռին իւրում, ՚ի վերայ բլթակի աջոյ ունկան սրբեցելոյն, եւ ՚ի վերայ ծայրի աջոյ ձեռին նորա, եւ ՚ի վերայ ծայրի աջոյ ոտին նորա, ՚ի տեղւոջ արեանն որ վասն յանցանացն իցէ։ 29 Եւ զմնացեալ եւղն որ իցէ ՚ի ձեռին քահանային, արկցէ ՚ի գլուխ սրբեցելոյն. եւ քաւեսցէ՛ վասն նորա քահանայն առաջի Տեառն։ 30 Եւ արասցէ զմի ՚ի տատրակաց անտի կամ ՚ի ձագուցն աղաւնեաց՝ ըստ ընչին զոր եգիտ ձեռն իւր[1031]. 31 զմին՝ վասն մեղաց, եւ զմին ողջակէզ առաջի Տեառն հանդերձ զոհիւն. եւ քաւեսցէ՛ քահանայն վասն սրբեցելոյն առաջի Տեառն։ 32 Ա՛յս օրէն իցէ յորում իցէ արած բորոտութեան, եւ ոյր ո՛չ գտանիցի ՚ի ձեռին բաւական լինելոյ ՚ի սրբութիւն իւր։

ԽԴ 33 Խօսեցաւ Տէր ընդ Մովսիսի եւ ընդ Ահարոնի՝ եւ ասէ. 34 Յորժամ մտանիցէք յերկիրն Քանանացւոց՝ զոր ե՛ս տաց ձեզ ՚ի ստացուածս. եւ տայցեմ արա՛ծ բորոտութեան ՚ի տունս երկրին ստացուածոց ձերոց[1032]։ 35 Եւ գայցէ՛ որոյ տունն իցէ, եւ պատմիցէ քահանային՝ եւ ասիցէ, թէ Արա՛ծ իմն երեւեցաւ ՚ի տան իմում։ 36 Հրամա՛ն տացէ քահանայն թափե՛լ զտունն, մինչչեւ՛ մտեալ իցէ քահանային տեսանել զտունն, եւ մի՛ պղծեսցէ քահանայն զամենայն ինչ որ ՚ի տանն կայցէ. եւ ապա մտցէ՛ քահանայն որոնել զտունն[1033]։ 37 Եւ տեսանիցէ քահանայն զարածն յորմս տանն, զնստագոյնս, կանաջս կամ կարմրացեալս. եւ տեսիլ նորա զնստագոյն իցէ քան զորմոցն[1034]։ 38 Եւ ելեալ քահանայն ՚ի տանէ անտի ՚ի դուռն տանն, զատուսցէ՛ քահանայն զտունն զեւթն օր։ 39 Եւ եկեսցէ դարձեալ քահանայն յաւուրն եւթներորդի. եւ տեսանիցէ զտունն, եթէ սփռեալ իցէ արածն տանն ընդ որմս տանն։ 40 Հրամա՛ն տացէ քահանայն, եւ քակեսցեն զքարինսն յորս արածն իցէ. եւ հանցեն զնոսա արտաքոյ քաղաքին ՚ի տեղի անսուրբ։ 41 Եւ քերեսցեն զտունն ՚ի ներքոյ շուրջանակի. եւ հանցեն զքերուածն արտաքոյ քաղաքին ՚ի տեղի անսուրբ[1035]։ 42 Եւ առցեն ա՛յլ քարինս քերածոյս, եւ դիցեն փոխանակ ա՛յնց քարանց. եւ ա՛յլ հող առցեն եւ ծեփեսցեն զտունն։ 43 Եւ եթէ անդրէն կրկնեսցի՛ արածն, եւ երեւեսցի՛ ՚ի տանն յետ զքարինսն քակելոյ, եւ զտունն քերելոյ եւ միւսանգամ ծեփելոյ. 44 մտցէ քահանայն եւ տեսցէ՛ թէ սփռեա՛լ իցէ արածն ընդ տունն, բնա՛կ բորոտութիւն է ՚ի տանն, պի՛ղծ է[1036]։ 45 Քակեսցե՛ն զտունն, եւ զփայտ նորա, եւ զքարինս նորա, եւ զամենայն հող տանն. եւ հանցեն արտաքո՛յ քաղաքին ՚ի տեղի անսուրբ։ 46 Եւ որ մտանիցէ ՚ի տունն զամենայն աւուրս զատանելոյ նորա, պի՛ղծ լիցի մինչեւ ցերեկոյ։ 47 Եւ որ ննջիցէ ՚ի տան անդ՝ լուասցէ՛ զձորձս իւր, եւ պի՛ղծ լիցի մինչեւ ցերեկոյ։ եւ որ կերիցէ ՚ի տանն՝ լուասցէ՛ զձորձս իւր, եւ պի՛ղծ լիցի մինչեւ ցերեկոյ։ 48 Եւ եթէ եկեալ մտանիցէ քահանայն եւ տեսանիցէ. եւ ահա չիցէ՛ սփռեալ արածն ընդ որմս տանն յետ ծեփելոյ զտունն, սրբեսցէ քահանայն զտունն, զի բժշկեցա՛ւ արածն[1037]։ 49 Եւ առցէ՛ առ ՚ի սրբելոյ զտունն երկուս հաւս կենդանիս սուրբս, եւ փա՛յտ եղեւնեայ, եւ կարմիր մանեալ, եւ զոպայ. 50 եւ սպանցէ զմի հաւն յաման խեցեղէն ՚ի վերայ ջրոյ կենդանւոյ։ 51 Եւ առցէ զփայտն եղեւնեայ, եւ զկարմիրն մանեալ, եւ զզոպա՛յն, եւ զհաւն կենդանի. եւ թացցէ՛ զնոսա յարեան հաւուն սպանելոյ ՚ի վերայ ջրոյ կենդանւոյ. եւ ցանեսցէ՛ նոքօք զտամբն եւթն անգամ։ 52 Եւ սրբեսցէ՛ զտունն արեամբ հաւուն, եւ ջրովն կենդանեաւ, եւ հաւուն կենդանեաւ, եւ փայտիւն եղեւնեաւ, եւ զոպայի՛ւն, եւ կարմրովն մանելով[1038]. 53 եւ արձակեսցէ՛ զհաւն կենդանի արտաքոյ քաղաքին՝ ՚ի դաշտ. եւ քաւեսցէ՛ վասն տանն եւ մաքրեսցի՛, եւ սուրբ եղիցի։ 54 Ա՛յս օրէն լիցի ըստ ամենայն արածոյ եւ բորոտութեան. եւ հարածի[1039], 55 եւ բորոտութեան հանդերձի, եւ տան, 56 եւ սպւոյ, եւ պալարի, եւ պաղպաջոյ 57 նշանակելոյ, թէ յորո՛ւմ աւուր պղծիցի, եւ յորո՛ւմ աւուր սրբիցի։ Ա՛յս օրէն լիցի բորոտութեան։

15
Գլուխ ԺԵ

ԽԵ 1 Խօսեցաւ Տէր ընդ Մովսիսի եւ ընդ Ահարոնի՝ եւ ասէ. 2 Խօսեա՛ց ընդ որդիսդ Իսրայէլի՝ եւ ասասցե՛ս ցդոսա. Ա՛ռն ուրուք ա՛ռն՝ եթէ լինիցի ծորումն ՚ի մարմնոյ իւրմէ, ծորումն իւր պի՛ղծ է[1040]։ 3 Եւ ա՛յս օրէն լինիցի սրբութեան նորա. որոյ ծորիցէ՛ սերմն ՚ի մարմնոյ իւրմէ, կամ թէ հալիցի մարմին իւր ՚ի ծորելոյն. պղծութիւն իւր ՚ի նմա՛ է զամենայն աւուրս ծորելոյ մարմնոյ իւրոյ, կամ թէ հալիցի մարմին նորա ՚ի ծորելոյ անտի. պղծութի՛ւն մարմնոյ է այն[1041]։ 4 Ամենայն անկողին յորում ննջեսցէ սերմնակաթն՝ պի՛ղծ լիցի. եւ ամենայն յորոյ վերայ նստցի՝ պի՛ղծ լիցի[1042]։ 5 Եւ մարդ որ մերձեսցի յանկողին նորա՝ ողողեսցէ՛ զձորձս իւր, եւ լուասցի՛ ջրով, եւ պի՛ղծ լիցի մինչեւ ցերեկոյ[1043]։ 6 Եւ որ նստիցի ՚ի վերայ անօթոյ՝ յորում նստեալ իցէ սերմնակաթին, ողողեսցէ՛ զհանդերձս իւր եւ լուասցի՛ ջրով. եւ պի՛ղծ լիցի մինչեւ ցերեկոյ[1044]։ 7 Եւ որ մերձեսցի ՚ի մարմին սերմնակաթին, ողողեսցէ՛ զձորձս իւր, եւ լուասցի՛ ջրով. եւ պի՛ղծ լիցի մինչեւ ցերեկոյ։ 8 Եւ եթէ թուք սերմնակաթին հասանիցէ ՚ի սուրբն, ողողեսցէ՛ զհանդերձս իւր, եւ լուասցի՛ ջրով. եւ պի՛ղծ լիցի մինչեւ ցերեկոյ[1045]։ 9 Եւ ամենայն համէ՛տ իշոյ՝ յորոյ վերայ նստցի սերմնակաթն, պի՛ղծ լիցի մինչեւ ցերեկոյ։ 10 Եւ ամենայն որ մերձեսցի յամենայն որ ինչ ՚ի ներքո՛յ նորա իցէ, պի՛ղծ լիցի մինչեւ ցերեկոյ։ 11 Եւ յոր ինչ մերձեսցի՛ սերմնակաթն, եւ զձեռս իւր ո՛չ լուանայցէ ջրով, ողողեսցէ՛ զհանդերձս իւր, եւ լուասցէ՛ զմարմին իւր ջրով. եւ պի՛ղծ լիցի մինչեւ ցերեկոյ։ 12 Եւ անօթ խեցեղէն՝ յոր թէ մերձեսցի սերմնակաթն, փշրեսցի՛. եւ ամենայն անօթ փայտեղէն լուասցի՛ ջրով, եւ եղիցի սուրբ։ 13 Եւ եթէ սրբեսցի սերմնակաթն ՚ի բղխմանէ՛ իւրմէ, համարեսցի՛ իւր եւթն օր ՚ի սրբութիւն իւր. եւ ողողեսցէ զհանդերձս իւր, եւ լուասցէ՛ զմարմին իւր ջրով կենդանեաւ. եւ եղիցի սո՛ւրբ[1046]։ 14 Եւ յաւուրն ութերորդի առցէ երկուս տատրակս, կամ երկուս ձագս աղաւնեաց. եւ տարցի զայն առաջի Տեառն ՚ի դուռն խորանին վկայութեան. եւ տացէ՛ ցքահանայն։ 15 Եւ արասցէ քահանայն զմին վասն մեղաց, եւ զմին՝ յողջակէզ։ եւ քաւեսցէ՛ վասն նորա քահանայն առաջի Տեառն ՚ի բղխմանէ անտի նորա։

ԽԶ 16 Եւ ա՛յր ոք՝ յորմէ ելանիցէ արութիւն սերման, լուասցէ՛ զամենայն մարմին իւր ջրով. եւ պի՛ղծ լիցի մինչեւ ցերեկոյ։ 17 Եւ ամենայն հանդերձ եւ մաշկ, յորոյ վերայ հասանիցէ արութիւն սերման, լուասցին ջրով. եւ պի՛ղծ լիցին մինչեւ ցերեկոյ։ 18 Եւ կին ընդ որում հարկանիցի այր՝ արութեամբ սերման. լուասցի՛ն ջրով, եւ պի՛ղծ լիցին մինչեւ ցերեկոյ։

ԽԷ 19 Եւ կին՝ որոյ բղխիցէ արիւն. եւ լինիցի բղխումն արեան նորա ՚ի մարմնի իւրում, զեւթն օր եղիցի ՚ի դաշտանի իւրում[1047]։ 20 ամենայն որ հարկանիցի ընդ նա, պի՛ղծ լիցի մինչեւ ցերեկոյ։ 21 Եւ ամենայն յորոյ վերայ ննջեսցէ ՚ի դաշտանին իւրում. եւ ամենայն յորոյ վերայ նստցի՝ պի՛ղծ լիցի մինչեւ յերեկոյ[1048]։ 22 Եւ ամենայն որ մերձենայցէ յանկողին նորա, ողողեսցէ՛ զհանդերձս իւր, եւ լուասցէ՛ զմարմին իւր ջրով, եւ պի՛ղծ լիցի մինչեւ ցերեկոյ։ 23 Եւ ամենայն որ մերձենայցէ յամենայն անօթ յորոյ վերայ նստցի նա. ողողեսցէ՛ զհանդերձս իւր, եւ լուասցի՛ ջրով, եւ պի՛ղծ լիցի մինչեւ ցերեկոյ։ 24 Եւ եթէ տակաւին յանկողնին իւրում իցէ, կամ թէ ՚ի վերայ անօթոյ իրիք յորոյ վերայ նստեալ իցէ, ՚ի մերձենալ ուրուք ՚ի նա՝ պի՛ղծ լիցի մինչեւ ցերեկոյ։ Եւ եթէ ննջելով ոք ննջեսցէ ընդ նմա, եւ պղծութիւն նորա ՚ի նմա՛ իցէ, պի՛ղծ լիցի զեւթն օր. եւ ամենայն անկողին յորոյ վերայ եւ ննջիցէ՝ պի՛ղծ լիցի մինչեւ ցերեկոյ։ 25 Եւ կին՝ որ բղխիցէ բղխումն արեան զաւուրս բազումս. ո՛չ ՚ի ժամանակի դաշտանի իւրոյ. եթէ բղխիցէ յետ դաշտանին իւրոյ. ամենայն աւուրք բղխման պղծութեան իւրոյ, ա՛յնպէս իցեն իբրեւ զաւուրս դաշտանին իւրոյ. եւ եղիցի պի՛ղծ։ 26 Եւ ամենայն անկողին՝ յորում ննջեսցէ զամենայն աւուրս բղխման իւրոյ, ըստ անկողնի դաշտանին իւրոյ լիցի անսո՛ւրբ։ եւ ամենայն անօթ յորոյ վերայ նստցի՝ պի՛ղծ լիցի ըստ պղծութեան աւուրց դաշտանին իւրոյ[1049]։ 27 Ամենայն որ մերձեսցի ՚ի նա՝ պի՛ղծ լիցի, եւ ողողեսցէ՛ զձորձս իւր, եւ լուասցէ՛ զմարմին իւր ջրով. եւ պի՛ղծ լիցի մինչեւ ցերեկոյ։ 28 Ապա թէ սրբեսցի ՚ի բղխմանէ անտի, համարեսցի իւր աւուրս եւթն, եւ ապա՛ սրբեսցի։ 29 Եւ յաւուրն ութերորդի առցէ իւր երկուս տատրակս կամ երկուս ձագս աղաւնեաց. եւ տարցի զայն առ քահանայն ՚ի դո՛ւռն խորանին վկայութեան։ 30 Եւ արասցէ քահանայն զմին վասն մեղաց, եւ զմին յողջակէզ. եւ քաւեսցէ վասն նորա քահանայն առաջի Տեառն ՚ի բղխմանէ անտի պղծութեանն իւրոյ[1050]։ 31 Եւ զգուշագո՛յնս առնիցէք զորդիսն Իսրայէլի ՚ի պղծութեանց իւրեանց. եւ ո՛չ մեռանիցին վասն անսրբութեան իւրեանց, առ ՚ի պղծելոյ նոցա զխորանն իմ որ է ՚ի նոսա։ 32 Ա՛յս օրէն իցէ սերմնակաթին։ եւ եթէ ելանիցէ յումեքէ արութիւն սերման, առ ՚ի պղծելոյ նովաւ, 33 եւ տեռատեսի ՚ի դաշտանի իւրում, եւ սերմնակաթին ՚ի բղխման իւրում. արուին եւ իգի, եւ առն որ ննջիցէ ընդ դաշտանի։

16
Գլուխ ԺԶ

ԽԸ 1 Խօսեցաւ Տէր ընդ Մովսիսի՝ եւ ասէ. Յետ վախճանելոյ որդւոցն Ահարոնի, ՚ի մատուցանել նոցա հուրն օտար առաջի Տեառն, եւ սատակել[1051]։ 2 Եւ ասէ Տէր ցՄովսէս. Խօսեա՛ց ընդ Ահարոնի եղբօր քում. եւ մի՛ մտցեն յամենայն ժամ ՚ի սրբութիւնն ՚ի ներքս քան զվարագոյրն յանդիման քաւութեանն, որ է ՚ի վերայ տապանակի վկայութեանն. եւ ո՛չ մեռանիցի. զի ամպո՛վ երեւեցայց ՚ի վերայ քաւութեանն։ 3 Եւ ապա՛ մտանիցէ Ահարոն ՚ի սրբութիւնն՝ զուարակաւ յանդւոյ վասն մեղաց, եւ խոյիւ յողջակէզ։ 4 Եւ պատմուճան կտաւի սրբեա՛լ զգեցցի, եւ անդրավարտի՛ս կտաւիս ունիցի յանդամս իւր. եւ գօտի կտաւի՛ ածցէ ընդ մէջ իւր, եւ խոյր կտաւի եդեալ ՚ի գլուխ, զի հանդերձ սրբութեան է. եւ լուասցէ՛ ջրով զամենայն մարմին իւր, եւ զգեցցի զնոսա[1052]։

ԽԹ 5 Եւ ՚ի ժողովրդենէ որդւոցն Իսրայէլի առցէ երկուս նոխազս յայծեաց վասն մեղաց, եւ խոյ մի յողջակէ՛զ։ 6 Եւ մատուսցէ՛ Ահարոն զզուարակն զվասն մեղաց իւրոց. եւ քաւեսցէ վասն իւր, եւ վասն տա՛ն իւրոյ։ 7 Եւ առցէ երկո՛ւս նոխազս եւ կացուսցէ՛ զնոսա առաջի Տեառն առ դրան խորանին վկայութեան։ 8 Եւ արկցէ Ահարոն ՚ի վերայ երկուց նոխազացն վիճակս՝ վիճակ մի Տեառն, եւ վիճակ մի արձակելոյ. 9 եւ մատուսցէ Ահարոն զնոխազն՝ յորոյ վերայ իցէ վիճակն արձակելոյ[1053]. 10 եւ կացուսցէ զնա առաջի Տեառն կենդանի. քաւե՛լ նովաւ՝ առ արձակելոյ զնա յարձակումն, եւ թողլոյ զնա յանապատ։ եւ առցէ նոխազն յինքն զանօրէնութիւնս նոցա՝ յանկոխն։

Ծ 11 Եւ մատուսցէ Ահարոն զզուարակն զվասն մեղաց զի՛ւրն. եւ քաւեսցէ վասն ի՛ւր եւ վասն տա՛ն իւրոյ։ եւ սպանցէ զզուարակն զվասն մեղաց զիւրն։ 12 Եւ առցէ լի՛ բուրուառաւ կայծակունս հրոյ ՚ի սեղանոյ անտի, որ է առաջի Տեառն. եւ լցցէ՛ զձեռս իւր խնկով հանդերձանացն մանր աղացելով. եւ տարցի ՚ի նե՛րքս քան զվարագոյրն։ 13 Եւ դիցէ զխունկն ՚ի վերայ հրոյն առաջի Տեառն. եւ ծածկեսցէ՛ ծուխ խնկոյն զքաւութիւնն որ իցէ՛ ՚ի վերայ վկայութեանցն. եւ ո՛չ մեռանիցիք։ 14 Եւ առցէ՛ յարենէ զուարակին, եւ ցանեսցէ մատամբ իւրով ՚ի վերայ քաւութեանն ընդ կողմն արեւելից ընդդէ՛մ քաւութեանն. եւ ցանեսցէ՛ եւթն անգամ յարենէ անտի մատամբ իւրով։ 15 Եւ սպանցէ՛ զնոխազն զվասն մեղաց, որ վասն ժողովրդեանն իցէ առաջի Տեառն. եւ տարցի՛ յարենէ անտի ՚ի նե՛րքս քան զվարագոյրն. եւ արասցէ զարիւն նորա զոր օրինակ արա՛ր զարիւն զուարակին. եւ ցանեսցէ զարիւն նորա ՚ի վերայ սեղանոյն յանդիման քաւութեանն։ 16 Եւ քաւեսցէ՛ զսրբութիւնսն ՚ի պղծութեանց որդւոցն Իսրայէլի, եւ յանիրաւութեանց նոցա, եւ վասն ամենայն մեղաց նոցա։ Եւ ա՛յսպէս արասցէ ՚ի խորանին վկայութեան, ստացելոյ ՚ի նոսա ՚ի մէջ պղծութեանց նոցա։ 17 Եւ ամենեւին մարդ ո՛չ լինիցի ՚ի խորանին վկայութեան ՚ի մտանե՛լ նորա եւ քաւել ՚ի սրբութեանն մինչեւ ելանիցէ։ եւ քաւեսցէ վասն ի՛ւր եւ վասն տան իւրոյ, եւ վասն ամենայն ժողովրդեան որդւոցն Իսրայէլի։ 18 Եւ ելցէ՛ ՚ի սեղանն որ առաջի Տեառն, եւ քաւեսցէ՛ ՚ի վերայ նորա։ եւ առցէ՛ յարենէ զուարակին եւ յարենէ նոխազին, եւ դիցէ՛ ՚ի վերայ եղջերաց սեղանոյն շուրջանակի[1054]։ 19 Եւ ցանեսցէ՛ յարենէ անտի մատամբ իւրով ՚ի վերայ նորա եւթն անգամ, եւ մաքրեսցէ՛ զնա, եւ սրբեսցէ՛ զնա ՚ի պղծութեանց որդւոցն Իսրայէլի[1055]։ 20 Եւ վախճանեսցէ՛ առ ՚ի քաւելոյ զսրբութիւնն, եւ զխորանն վկայութեան եւ զսեղանն։ եւ վասն քահանայիցն սրբեսցէ՛։ Եւ մատուսցէ զնոխազն կենդանի. 21 եւ դիցէ Ահարոն զձեռս իւր ՚ի վերայ գլխոյ նոխազին կենդանւոյ. եւ խոստովա՛ն լիցի ՚ի վերայ նորա զամենայն անօրէնութիւնս որդւոցն Իսրայէլի, եւ զամենայն անիրաւութիւնս նոցա, եւ զամենայն զմեղս նոցա։ եւ դիցեն զնոսա ՚ի վերայ գլխոյ նոխազին կենդանւոյ. եւ արձակեսցէ՛ ՚ի ձեռն առն պատրաստելոյ՝ յանապատ։ 22 Եւ առցէ նոխազն յա՛նձն իւր զանօրէնութիւնս նոցա՝ յերկի՛ր անկոխ. եւ արձակեսցէ զնոխազն յանապա՛տ։ 23 Եւ մտցէ՛ Ահարոն ՚ի խորանն վկայութեան, եւ մերկասցի՛ զպատմուճանն կտաւի. զոր զգենոյր ՚ի մտանելն իւրում ՚ի սրբութիւնն. եւ դիցէ զայն ա՛նդ։ 24 Եւ լուասցէ՛ զմարմին իւր ջրով ՚ի տեղւոջն սրբութեան. եւ զգեցցի՛ զպատմուճանն իւր. եւ ելեալ արասցէ զողջակէզն իւր եւ զողջակէ՛զ ժողովրդեանն եւ քաւեսցէ վասն իւր եւ վասն տա՛ն իւրոյ, եւ վասն ժողովրդեանն, որպէս վասն քահանայիցն։ 25 Եւ զճարպն որ վասն մեղացն իցէ՝ հանցեն ՚ի սեղանն։ 26 Եւ որ արձակէ զնոխազն նուիրեալ յարձակումն, ողողեսցէ՛ զձորձս իւր, եւ լուասցէ՛ զմարմին իւր ջրով. եւ ապա՛ մտցէ ՚ի բանակն[1056]։

ԾԱ 27 Եւ զզուարակն որ վասն մեղաց, եւ զնոխա՛զն զվասն մեղաց, որոց արիւնն մուծաւ քաւե՛լ ՚ի սրբութեանն, հանցեն արտաքոյ բանակին եւ այրեսցե՛ն զնոսա հրով, եւ զմորթ նոցա եւ զմիս նոցա, եւ զապաւառ նոցա։ 28 Եւ որ այրիցէն զնոսա, ողողեսցէ՛ զհանդերձս իւր, եւ լուասցէ՛ զմարմին իւր ջրով. եւ ապա՛ մտցէ ՚ի բանակն։ 29 Եւ եղիցի ձեզ այն՝ օրէ՛ն յաւիտենական։

ԾԲ Յամսեանն եւթներորդի ՚ի տասն ամսոյն, լլկեսջի՛ք զանձինս ձեր. եւ զամենայն գործ մի՛ գործիցէք. բնակն, եւ պանդուխտն որ եկեալ յեցեալ իցէ ՚ի ձեզ[1057]։ 30 Զի յաւուր յա՛յնմիկ լինիցի քաւութիւն վասն ձեր, առ ՚ի սրբելոյ զձեզ յամենայն մեղաց ձերոց առաջի Տեառն. եւ սրբեսջի՛ք, 31 զի շաբաթ շաբաթուց է։ Եւ եղիցի ձեզ այն հանգի՛ստ. եւ լլկեսջի՛ք զանձինս ձեր, զի օրէն յաւիտենակա՛ն է յազգս ձեր[1058]։ 32 Եւ քաւեսցէ՛ քահանայն զոր օծանիցեն, եւ զորոյ կատարիցեն զձեռս նորա քահանայանա՛լ յետ հօր իւրոյ. եւ զգեցցի զպատմուճանն կտաւի զպատմուճանն սո՛ւրբ. 33 եւ քաւեսցէ՛ զսրբութիւն սրբութեանցն. եւ զխորանն վկայութեան, եւ զսեղանն. եւ քաւեսցէ՛ վասն քահանայիցն, եւ վասն ամենայն ժողովրդեանն քաւեսցէ։ 34 Եւ եղիցի ձեզ այն՝ օրէն յաւիտենական քաւե՛լ վասն որդւոցն Իսրայէլի յամենայն մեղաց նոցա։ մի՛ անգամ ՚ի տարւոջ առնիցի. որպէս հրամայեաց Տէր Մովսիսի։

17
Գլուխ ԺԷ

ԾԳ 1 Խօսեցաւ Տէր ընդ Մովսիսի՝ եւ ասէ. 2 Խօսեա՛ց դու ընդ Ահարոնի եւ ընդ որդիս նորա՝ եւ ընդ ամենայն որդիսն Իսրայէլի, եւ ասասցես ցնոսա. Ա՛յս բա՛ն է զոր պատուիրեաց Տէր՝ եւ ասէ. 3 Ա՛յր ոք այր՝ յորդւոցն Իսրայէլի. որ սպանանիցէ արջառ, կամ ոչխար, կամ այծ ՚ի բանակի. եւ որ ոք սպանանիցէ արտաքոյ բանակին. եւ ՚ի դուռն խորանին վկայութեան ո՛չ ածիցէ զայն, առ առնելոյ զնա յողջակէզ վասն փրկութեան Տեառն ընդունելի ՚ի հո՛տ անուշից։ Եւ որ սպանանիցէ արտաքոյ[1059]։ 4 եւ ՚ի դուռն խորանին վկայութեան ո՛չ ածիցէ առ ՚ի մատուցանելոյ պատարագ Տեառն, յանդիման խորանին վկայութեան Տեառն։ Յարի՛ւն համարեսցի մարդոյն այնմիկ, որպէս թէ արիւն եհեղ՝ սատակեսցի՛ անձն այն ՚ի ժողովրդենէ իւրմէ։ 5 Որպէս զի ածիցեն որդիքն Իսրայէլի զզոհս իւրեանց՝ զոր ինքեանք սպանանիցեն ՚ի դաշտս, եւ մատուսցեն առաջի Տեառն ՚ի դուռն խորանին վկայութեան առ քահանայն. եւ զենուցուն զնոսա զենումն փրկութեան Տեառն։ 6 Եւ հեղցէ՛ քահանայն զարիւնն առ սեղանովն յանդիման Տեառն, առ դրան խորանին վկայութեան. եւ հանցեն զճարպն ՚ի հո՛տ անուշից Տեառն[1060]։ 7 Եւ ո՛չ եւս զոհեսցեն զզոհս իւրեանց սնոտեաց՝ զորոց զհետ ինքեանք պոռնկէին. օրէ՛ն յաւիտենական եղիցի ձեզ յազգս ձեր։ 8 Եւ ասասցե՛ս ցնոսա. Մա՛րդ ոք մարդ՝ յորդւոցն Իսրայէլի, եւ յորդւոց եկաց յեցելոց ՚ի ձեզ. որ առնիցէ ողջակէզ կամ զոհ. 9 եւ ՚ի դուռն խորանին վկայութեան ո՛չ ածցէ առնել զնա Տեառն. սատակեսցի՛ մարդն այն ՚ի ժողովրդենէ իւրմէ[1061]։

ԾԴ 10 Եւ մա՛րդ ոք մարդ յորդւոցդ Իսրայէլի, կամ յեկաց յեցելոց ՚ի ձեզ. որ ուտիցէ զամենայն արիւն. հաստատեցից զերեսս իմ ՚ի վերայ անձինն որ ուտիցէ զարիւնն. եւ կորուսի՛ց զնա ՚ի ժողովրդենէ իւրմէ։ 11 Զի շունչ ամենայն մարմնոյ արի՛ւն իւր է. եւ ես ետու ձեզ զայն ՚ի սեղանն, քաւե՛լ վասն անձանց ձերոց. զի արիւն նորա փոխանակ անձին սորա քաւեսցէ[1062]։ 12 Վասն այնորիկ ասացի ցորդիսն Իսրայէլի. Ամենայն անձն ՚ի ձէնջ՝ արիւն մի՛ կերիցէ. եւ եկն՝ որ եկեալ յեցեալ իցէ ՚ի ձեզ՝ արիւն մի՛ կերիցէ։ 13 Եւ մա՛րդ ոք մարդ՝ յորդւոցն Իսրայէլի, կամ յեկաց յեցելոց ՚ի ձեզ. որ որսայցէ ո՛րս երէ ինչ կամ թռչուն որ ուտիցի, հեղցէ՛ զարիւն նորա եւ ծածկեսցէ՛ հողով։ 14 Զի շունչ ամենայն մարմնոյ արի՛ւն իւր է։ Եւ ասացի ցորդիսն Իսրայէլի. Զարիւն ամենայն մարմնոյ մի՛ ուտիցէք, զի շունչ ամենայն մարմնոյ արի՛ւն իւր է։ ամենայն որ ուտիցէ զայն՝ սատակեսցի։

ԾԵ 15 Եւ ամենայն անձն որ ուտիցէ զմեռելոտի կամ զգազանաբեկ, յամենայն եկա՛ց կամ ՚ի պանդխտաց, ողողեսցէ՛ զհանդերձս իւր, եւ լուասցէ՛ զմարմին իւր, եւ պի՛ղծ լիցի մինչեւ ցերեկոյ. եւ ապա սուրբ լիցի[1063]։ 16 Եւ եթէ ո՛չ ողողեսցէ զհանդերձս իւր, եւ ո՛չ լուասցէ զմարմին իւր ջրով, ընկալցի՛ զանօրէնութիւնս յանձն իւր։

18
Գլուխ ԺԸ

ԾԶ 1 Խօսեցաւ Տէր ընդ Մովսիսի՝ եւ ասէ. 2 Խօսեա՛ց ընդ որդիսդ Իսրայէլի՝ եւ ասասցես ցնոսա. Ես եմ Տէր Աստուած ձեր. 3 ըստ ամենայն գնացից երկրին Եգիպտացւոց յորում պանդխտեցարուք՝ մի՛ առնիցէք։ ըստ գնացից երկրին Քանանացւոց յոր ե՛ս տարայց զձեզ՝ մի՛ առնիցէք. եւ ըստ օրինաց նոցա մի՛ գնայցէք[1064]։ 4 Զիրաւունս իմ առնիջի՛ք, եւ զհրամանս իմ պահեսջի՛ք, գնալ ՚ի նոսա։ Ե՛ս եմ Տէր Աստուած ձեր[1065]։ 5 Եւ պահեսջի՛ք զամենայն հրամանս իմ, եւ զամենայն զիրաւունս իմ, եւ արասջի՛ք զնոսա։ զոր արարեալ մարդոյ՝ կեցցէ՛ նոքօք. ե՛ս եմ Տէր Աստուած ձեր։

ԾԷ 6 Մա՛րդ ոք մարդ՝ առ ամենայն ընտանութիւն մարմնոյ իւրոյ մի՛ մերձեսցի՝ յայտնել զառականս նորա. զի ե՛ս եմ Տէր։ 7 Զառականս հօր քոյ, եւ զառականս մօր քոյ մի՛ յայտնեսցես՝ զի մա՛յր քո է. մի՛ յայտնեսցես զառականս նորա։ 8 Զառականս կնոջ հօր քոյ մի՛ յայտնեսցես. զի առականք մօր քում են[1066]։

ԾԸ 9 Զառականս քեռ քոյ՝ թէ առ ՚ի հօրէ՛ իցէ կամ առ ՚ի մօրէ՝ ՚ի տան ծնեալ կամ արտաքոյ, մի՛ յայտնեսցես զառականս նորա։ 10 Զառականս դստեր ուստեր քո, կամ զդստեր դստեր քոյ՝ մի՛ յայտնեսցես զառականս նոցա. զի առակա՛նք քո են[1067]։ 11 Զառականս դստեր կնոջ հօր քոյ մի՛ յայտնեսցես. զի համհօրեայ քո՛յր քո է. մի՛ յայտնեսցես զառականս նորա։

ԾԹ 12 Զառականս հօրաքեռ քոյ մի՛ յայտնեսցես. զի ընտանի՛ հօր քոյ է։ 13 Զառականս մօրաքեռ քո մի՛ յայտնեսցես. զի ընտանի՛ մօր քոյ է։ 14 Զառականս հօրեղբօր քոյ մի՛ յայտ տեսցես, եւ առ կին նորա մի՛ մտանիցես. զի ազգակա՛ն քո է[1068]։ 15 Զառականս նուո՛յ քոյ մի՛ յայտնեսցես. զի կին որդւո՛յ քոյ է. մի՛ յայտնեսցես զառականս նորա։ Եւ զդուստր ուստե՛ր նորա, կամ զդուստր դստեր նորա մի՛ առնուցուս յայտնել զառականս նորա. զի ընտանի՛ են քո. ամպարշտութիւն է[1069]։ 16 Զառականս կնոջ եղբօր քո մի՛ յայտնեսցես. զի առականք եղբօ՛ր քում են։ 17 Զառականս կնո՛ջ եւ զդստեր իւրոյ մի՛ յայտնեսցես։ Զդուստր ուստեր նորա՝ եւ զդուստր դստեր նորա մի՛ առնուցուս յայտնել զառականս նոցա. զի ընտանի՛ քո են. ամպարշտութիւն է։ 18 Կին առ քե՛ռբ իւրով մի՛ առնուցուս նախանձընդդէմ, յայտնել զառականս նորա, առ նովաւ կենդանւոյն[1070]։

Կ 19 Եւ առ կին ՚ի դաշտանի պղծութեան իւրոյ մի՛ մտանիցես՝ յայտնել զառականս նորա[1071]։ 20 Եւ առ կին ընկերի քոյ մի՛ տացես զարութիւն սերման քոյ, առ ՚ի պղծելոյ ընդ նմա[1072]։

ԿԱ 21 Եւ ՚ի սերմանէ քումմէ մի՛ տացես ծառայել իշխանի, եւ մի՛ պղծեսցես զանուն իմ սուրբ. զի ես եմ Տէր։

ԿԲ 22 Եւ ընդ արուի մի՛ մտանիցես զմուտ կանացի, զի պղծութիւն է այն։ 23 Եւ յամենայն անասուն ո՛չ տացես զարութիւն սերման քոյ առ ՚ի պղծելոյ ընդ նմա։ Եւ կին՝ մի՛ կացցէ առաջի ամենայն անասնոյ մտաբերել ՚ի նա. զի գարշելի՛ է այն։ 24 Եւ մի՛ պղծիցիք այնու ամենայնիւ. զի այնու ամենայնիւ պղծեցան ազգքն, զոր ե՛ս մերժեցից յերեսաց ձերոց. 25 եւ եղեւ գարշելի երկիրն, եւ հանդէ՛ս արարի անօրէնութեանց նոցա ՚ի նմանէ. եւ տաղտկացաւ երկիրն ՚ի բնակչաց իւրոց[1073]։ 26 Եւ պահեցէ՛ք զօրէնս իմ, եւ զամենայն հրամանս իմ. եւ մի՛ առնիցէք յամենայն պղծութեանցն այնոցիկ, բնա՛կն, եւ եկն, եւ պանդո՛ւխտն որ ՚ի ձեզ իցէ։ 27 Զի զա՛յն ամենայն պղծութիւնս արարին մարդիկ երկրին, որ էին անդ յառաջ քան զձեզ. եւ պղծեցա՛ւ երկիրն։ 28 Զի մի՛ տաղտկանայցէ եւ ձեւք երկիրն՝ ՚ի պղծել ձեր զնա. որպէս տաղտկացաւ ազգօքն՝ որ էին յառա՛ջ քան զձեզ[1074]։ 29 Զի ամենայն մարդ որ արասցէ յամենայն պղծութեանցն այնոցիկ, սատակեսցի՛ն անձինքն՝ որ առնիցեն զայն՝ ՚ի միջոյ ժողովրդեան իւրեանց։ 30 Եւ պահեսջի՛ք զպահպանութիւնս իմ. զի մի՛ առնիցէք յամենայն պղծութեան օրինացն՝ որ գործեցան յառաջ քան զձեզ. եւ մի՛ պղծիցիք նոքօք, զի ե՛ս եմ Տէր Աստուած ձեր։

19
Գլուխ ԺԹ

ԿԳ 1 Խօսեցաւ Տէր ընդ Մովսիսի՝ եւ ասէ. 2 Խօսեա՛ց ընդ որդիսդ Իսրայէլի՝ եւ ասասցե՛ս ցնոսա. Սո՛ւրբ եղերուք. զի ես սուրբ եմ Տէր Աստուած ձեր[1075]։

ԿԴ 3 Իւրաքանչիւր ՚ի հօրէ եւ ՚ի մօրէ իւրմէ երկնչիջի՛ք։

ԿԵ Եւ զշաբաթս իմ պահեսջի՛ք. զի ե՛ս եմ Տէր Աստուած ձեր։

ԿԶ 4 Մի՛ երթայցէք զհետ կռոց. եւ աստուածս ձուլածոյս մի՛ առնիցէք ձեզ. ե՛ս եմ Տէր Աստուած ձեր։

ԿԷ 5 Եւ եթէ զոհիցէք զոհ փրկութեան Տեառն, զընդունելի՛ս ձեր զոհեսջիք։ 6 Յաւուր յորում մատուցանիցի՝ կերիցի՛, եւ ՚ի վաղիւ անդր. եւ եթէ մնասցէ մինչեւ ցօրն երրորդ՝ հրո՛վ այրեսցի[1076]։ 7 Ապա թէ ուտելո՛վ ուտիցի յաւուրն երրորդի, անզո՛հ է, մի՛ ընկալցի. 8 եւ որ ուտիցէ զայն՝ մե՛ղս առցէ. զի զսրբութիւն Տեառն պղծեաց, եւ սատակեսցին անձինքն որ ուտիցեն՝ ՚ի ժողովրդենէ իւրեանց։

ԿԸ 9 Եւ ՚ի հնձել հնձողաց ձերոց զհունձս երկրին ձերոյ, մի՛ սպառիցէք զհունձս անդոց ձերոց մօտ հնձելով. եւ զանկեալն ՚ի հնձոց քոց մի՛ ժողովեսցես։ 10 Եւ զայգի քոյ ճռաքաղ մի՛ առնիցես։ եւ պտղաքաղ այգւոյ մի՛ լինիցիս։ տնանկին եւ պանդխտի՛ թողուցուս զայն. ե՛ս եմ Տէր Աստուած ձեր[1077]։

ԿԹ 11 Մի՛ գողանայցէք. եւ մի՛ ստիցէք. եւ մի՛ զրպարտիցէք իւրաքանչիւր զընկե՛ր իւր։

Հ 12 Եւ մի՛ երդնուցուք սուտ յանո՛ւն իմ. եւ մի՛ պղծիցէք զանուն Տեառն Աստուծոյ ձերոյ. ե՛ս եմ Տէր Աստուած ձեր։

ՀԱ 13 Մի՛ զրկեսցես զընկեր քո, եւ մի՛ յափշտակեսցես. ՀԲ Մի՛ ագցին վարձք վարձկանին առ քեզ մինչեւ ցառաւօտ[1078]։

ՀԳ 14 Զհամրն մի՛ զզուիցես. եւ առաջի կուրին գայթագղութիւն մի՛ դնիցես. եւ երկնչիցի՛ս ՚ի Տեառնէ Աստուծոյ քումմէ։

ՀԴ Ե՛ս եմ Տէր Աստուած քո։ 15 Անիրաւութիւն ՚ի դատաստանի մի՛ առնիցես. եւ ակն աղքատի մի՛ առնուցուս. եւ մի՛ երեսաց աչառիցես հարստի. արդարութեամբ դատեսցի՛ս զընկեր քո։

ՀԵ 16 Եւ նենգութեամբ ընդ ազգի քում մի՛ գնայցես. եւ յարիւն ընկերի քոյ մի՛ յօժարիցես։

ՀԶ Ե՛ս եմ Տէր Աստուած ձեր. 17 մի՛ ատեսցես զեղբայր քո ՚ի մտի քում։ Յանդիմանութեամբ յանդիմանեսցես զընկե՛ր քո, եւ մի՛ ընդունիցիս վասն նորա զմեղս։

ՀԷ 18 Մի՛ խնդրեսցէ վրէժ ձեռն քո. եւ ընդ որդւոց ժողովրդեան քոյ ոխս՝ մի՛ ունիցիս։

ՀԸ Եւ սիրեսցես զընկեր քո իբրեւ զա՛նձն քո. զի ե՛ս եմ Տէր[1079]. 19 զօրէնս իմ պահեսջի՛ր։

ՀԹ Զանասո՛ւն քո յօտարախառնս մի՛ խառնեսցես։

Ձ Եւ զայգի քո՝ մի՛ վարեսցես այլ եւ այլ։

ՁԱ Զձորձս երկդիմիս գարշելիս՝ մի՛ արկանիցես զքեւ[1080]։

ՁԲ 20 Եթէ ոք ննջեսցէ ընդ կնոջ արութեամբ սերման. եւ նա՝ իցէ աղախին պահեալ առն, եւ փրկանօք չիցէ՛ փրկեալ, եւ ազատութեամբ չիցէ՛ ազատեալ. հարց եւ փորձ լիցի նոցա. եւ մի՛ մեռանիցին՝ զի չիցէ՛ ազատեալ։ 21 Եւ մատուսցէ ընդ յանցանաց իւրոց Տեառն առ դրան խորանին վկայութեան խո՛յ յանցանաց. 22 եւ քաւեսցէ՛ վասն նորա քահանայն խոյի՛ւն յանցանաց առաջի Տեառն վասն մեղացն զոր մեղաւ. եւ թողցի նմա մեղքն՝ զոր մեղաւ։

ՁԳ 23 Եւ յորժամ մտանիցէք յերկիրն՝ զոր Տէր Աստուած տացէ ձեզ, եւ տնկիցէք զամենայն փայտ ուտելի, սրբեսջի՛ք զպղծութիւն նորա. եւ պտուղ նորա զերեամ պի՛ղծ լիցի ձեզ, եւ մի՛ կերիցի։ 24 Եւ յամին չորրորդի եղիցի ամենայն պտուղ նորա սուրբ, օրհնեա՛լ Տեառն. 25 եւ յամին հինգերորդ կերիջի՛ք զպտուղ նորա. յաւելուա՛ծ ձեզ լինիցին բերք նորա։

ՁԴ Ե՛ս եմ Տէր Աստուած ձեր[1081]. 26 ՚ի վերայ լերանց մի՛ ուտիցէք։

ՁԵ Եւ մի՛ հմայիցէք. եւ մի՛ հաւահարց՝ եւ մի՛ հաւագէտք լինիցիք[1082]։

ՁԶ 27 Ցցունս ՚ի վարսից գլխոց ձերոց մի՛ առնիցէք. եւ մի՛ ապականիցէք զտեսիլ մօրուաց ձերոց։

ՁԷ 28 Եւ վէ՛տս ՚ի վերայ ոգւոյ մի՛ առնիցէք ՚ի մարմինս ձեր։

ՁԸ Եւ գիր կտեալ մի՛ առնիցէք ՚ի ձեզ։

ՁԹ Ե՛ս եմ Տէր Աստուած ձեր[1083]։ 29 Մի՛ պղծիցես զդուստր քո պոռնկեցուցանելով զնա. զի մի՛ պոռնկեսցի երկիրն, եւ լցցի՛ երկիրն անիրաւութեամբ[1084]։

Ղ 30 Զշաբաթս իմ պահեսջի՛ք, եւ ՚ի սրբութեանց իմոց երկնչիջի՛ք, զի ե՛ս եմ Տէր։

ՂԱ 31 Զհետ վհկաց՝ մի՛ երթայցէք, եւ ՚ի գէտս մի՛ յարիցիք պղծե՛լ նոքօք։

ՂԲ Ե՛ս եմ Տէր Աստուած ձեր. 32 առաջի ալեաց յառնիցե՛ս, եւ պատուեսցե՛ս զերեսս ծերոյն,

ՂԳ Եւ երկնչիցի՛ս յԱստուծոյ քումմէ. ե՛ս եմ Տէր Աստուած քո։

ՂԴ 33 Եւ եթէ յարեսցի առ ձեզ եկ՝ յերկրին ձերում, մի՛ նեղիցէք զնա։ 34 Իբրեւ զբնակն ձեր լինիցի ձեզ՝ եւ եկն յարեալ ՚ի ձեզ։

ՂԵ Եւ սիրեսցե՛ս զնա իբրեւ զանձն քո. զի պանդուխտք եղերուք եւ դո՛ւք յերկրին Եգիպտացւոց. ե՛ս եմ Տէր Աստուած ձեր։

ՂԶ 35 Մի՛ առնիցէք անիրաւութիւն ՚ի դատաստանի, ՚ի չափս եւ ՚ի կշի՛ռս, եւ ՚ի զո՛յգս։ 36 Զոյգք արդարք, եւ չափք արդարք, եւ կշիռք արդարք, եւ կապիճ արդա՛ր լիցի ձեզ։ Ե՛ս եմ Տէր Աստուած ձեր՝ որ հանի զձեզ յերկրէն Եգիպտացւոց[1085]։ 37 Եւ պահեսջի՛ք զամենայն զօրէնս իմ, եւ զամենայն զհրամանս իմ. եւ արասջի՛ք զնոսա՝ զի ե՛ս եմ Տէր Աստուած։

20
Գլուխ Ի

ՂԷ 1 Խօսեցա՛ւ Տէր ընդ Մովսիսի՝ եւ ասէ. 2 Խօսեա՛ց ընդ որդիսդ Իսրայէլի՝ եւ ասասցես. Եթէ ոք յորդւոցդ Իսրայէլի՝ կամ յեկաց պանդխտացդ Իսրայէլի, տացէ զսերմն իւր իշխանի՝ մահո՛ւ մեռցի. եւ ազգք երկրին քարկո՛ծ արասցեն զնա քարամբք[1086]։ 3 Եւ ես հաստատեցից զերեսս իմ ՚ի վերայ մարդոյն այնորիկ. եւ կորուսի՛ց զնա ՚ի ժողովրդենէ իւրմէ. զի ե՛տ ՚ի սերմանէ իւրմէ իշխանին պղծել զսրբութիւնս իմ. եւ գարշեցուցանել զանուն սրբեցելոցն իմոց[1087]։ 4 Ապա թէ ակնածելով ակնածիցե՛ն բնակիչք երկրին աչօք իւրեանց յառնէն յայնմանէ. ՚ի տալ նորա զսերմն իւր իշխանին՝ չսպանանել զնա, 5 հաստատեցի՛ց զերեսս իմ ՚ի վերայ առնն այնորիկ, եւ ՚ի վերայ ազգի նորա, եւ կորուսի՛ց զնա եւ զամենայն միաբանեալսն ընդ նմա՝ առ ՚ի պոռնկեցուցանելոյ զնոսա ընդ իշխանին՝ ՚ի միջոյ ժողովրդեան իւրեանց։

ՂԸ 6 Եւ անձն որ երթիցէ զհետ վհկա՛ց կամ գիտա՛ց, պոռնկել զկնի նոցա. հաստատեցից զերեսս իմ ՚ի վերայ անձինն այնորիկ, եւ կորուսի՛ց զնա ՚ի ժողովրդենէ իւրմէ[1088]։ 7 Եւ սրբեսջի՛ք. եւ եղիջիք սո՛ւրբք, զի սուրբ եմ ես Տէր Աստուած ձեր։ 8 Եւ պահեսջի՛ք զհրամանս իմ, եւ արասջի՛ք զնոսա. ե՛ս եմ Տէր Աստուած ձեր՝ որ սրբեմ զձեզ։

ՂԹ 9 Մա՛րդ ոք մարդ՝ որ հայհոյեսցէ զհայր իւր կամ զմայր իւր՝ մահո՛ւ մեռցի. զհայր իւր եւ զմայր իւր, թէ բամբասիցէ՝ մահապա՛րտ է[1089]։

Ճ 10 Եւ ա՛յր ոք թէ շնասցի ընդ առնակնոջ, կամ շնայցէ ընդ կնոջ ընկերի իւրոյ, մահո՛ւ մեռցին, եւ շնացօղն եւ շնացեալն[1090]։

ՃԱ 11 Եւ ա՛յր ոք՝ որ ննջիցէ ընդ կնոջ հօր իւրոյ, զառականս հօր իւրոյ յայտնեաց. մահո՛ւ մեռցին երկոքին, զի ամպարշտեցա՛ն, եւ մահապա՛րտք են։

ՃԲ 12 Եւ եթէ ննջեսցէ ոք ընդ նուո՛յ իւրում, մահո՛ւ մեռցին երկոքին. զի ամպարշտեցան, եւ մահապա՛րտք են։

ՃԳ 13 Եւ ա՛յր ոք եթէ ննջեսցէ ընդ արուի զգործ կանացի. պղծութիւն գործեցին, մահո՛ւ մեռցին երկոքին՝ զի մահապա՛րտք են։

ՃԴ 14 Եւ ա՛յր ոք որ առնուցու զկին եւ զմայր նորա, անօրէնութիւն է, հրո՛վ այրեսցեն զնա՝ եւ զնոսա. եւ մի՛ լինիցի ՚ի ձեզ անօրէնութիւն։

ՃԵ 15 Եւ ա՛յր ոք՝ որ տացէ զարութիւն իւր յանասուն՝ մահո՛ւ մեռցի. եւ զանասունն սպանջի՛ք[1091]։ 16 Եւ կին՝ որ մատչիցի յամենայն անասուն պղծել նմա ՚ի նմանէ, սպանանիջի՛ք զկինն եւ զանասունն. մահո՛ւ մեռանիցին՝ զի մահապա՛րտք են[1092]։

ՃԶ 17 Եւ այր ոք՝ որ առնուցու զքոյր իւր զառ ՚ի հօրէ՝ կամ զառ ՚ի մօրէ, եւ տեսանիցէ զառականս նորա, եւ նա տեսանիցէ զառականս նորա՝ նախատի՛նք են. սատակեսցի՛ն յերեսաց որդւոց ազգին իւրեանց. զի զառականս քե՛ռ իւրոյ յայտնեաց. ընկալցի՛ն զմեղս իւրեանց[1093]։

ՃԷ 18 Եւ ա՛յր՝ որ ննջիցէ ընդ կնոջ դաշտանի, եւ յայտնեսցէ զառականս նորա, զի զաղբեւր արեան նորա յայտնեաց, եւ սա՝ յայտնեա՛ց զբղխումն արեան իւրոյ, սատակեսցի՛ն երկոքեան յազգէ իւրեանց։

ՃԸ 19 Եւ զառականս հօրաքեռ քոյ եւ զմօրաքեռ քոյ՝ մի՛ յայտնեսցես. զի զընտանութեան առականս յայտնեցին, զմեղս իւրեանց տարցին, եւ անորդի՛ք մեռցին։

ՃԹ 20 Եւ մա՛րդ ոք՝ որ ննջիցէ ընդ կնոջ քեռւոյ իւրոյ, զառականս քեռւոյ իւրոյ յայտնեաց. զմեղս իւրեանց ընկալցին, եւ անորդի՛ք մեռցին։

ՃԺ 21 Եւ մարդ ոք՝ որ առնուցու զկին եղբօր իւրոյ՝ պղծութիւն է. զառականս եղբօր իւրոյ յայտնեաց, անորդի՛ք մեռցին։

ՃԺԱ 22 Եւ պահեսջի՛ք զամենայն հրամանս իմ, եւ զամենայն իրաւունս իմ, եւ արասջի՛ք զնոսա. եւ ո՛չ տաղտկասցի ձեւք երկիրն յոր ե՛ս տարայց զձեզ բնակել ՚ի նմա։ 23 Եւ մի՛ գնայցէք ըստ օրինաց ազգացն զոր մերժեցի՛ց ես ՚ի ձէնջ. զի զա՛յն ամենայն արարին, եւ գարշեցայ ես ՚ի նոցանէն. 24 եւ ասացի ցձեզ. Դո՛ւք ժառանգեցէք զերկիրն զայն, եւ ես տաց ձեզ զնա ՚ի ստացուա՛ծ. երկիր որ բղխէ զկաթն եւ զմեղր։ Ե՛ս եմ Տէր Աստուած ձեր՝ որ մեկնեցի զձեզ յամենայն ազգաց. 25 եւ զատուսջի՛ք զանձինս ձեր ՚ի մէջ անասնոց՝ սրբոց եւ անսրբոց, եւ ՚ի մէջ թռչնոց՝ սրբոց եւ անսրբոց. եւ մի՛ պղծէք զանձինս ձեր անասնովք եւ թռչնովք, եւ ամենայն սողնովք երկրի. զոր ես զատուցի ձեզ ՚ի պղծութիւն[1094]։ 26 Եւ եղիջի՛ք ինձ սո՛ւրբք, զի ե՛ս սուրբ եմ Տէր Աստուած ձեր. որ զատուցի՛ զձեզ յամենայն ազգաց լինել ի՛նձ[1095]։ 27 Եւ ա՛յր կամ կին՝ որ լինիցի վհո՛ւկ կամ գէտ, մահո՛ւ մեռցի. քարա՛մբք քարկոծեցէք զնոսա՝ զի մահապարտք են[1096]։

21
Գլուխ ԻԱ

ՃԺԲ 1 Խօսեցաւ Տէր ընդ Մովսիսի՝ եւ ասէ. Խօսեա՛ց ընդ որդիսդ Ահարոնի ընդ քահանայս՝ եւ ասասցես ցդոսա. զի մի՛ պղծիցին յոգիս ազգի իւրեանց. 2 կամ յընտանի՛ կամ ՚ի դրացի իւրեանց։ այլ կամ ՚ի հայր, կամ ՚ի մայր, կամ յուստերս, կամ ՚ի դստերս, կամ յեղբայր, 3 կամ ՚ի քոյր, կամ ՚ի դուստր մերձաւոր իւր՝ զոր առն չիցէ տուեալ՝ նոքօք պղծիցին։ 4 Եւ մի՛ պղծեսցին վայրապար ՚ի ժողովրդեան իւրում ՚ի պղծութիւն իւրեանց[1097]։ 5 Եւ մի՛ գերծուցուն զգլուխս իւրեանց ՚ի վերայ մեռելոյ ՚ի կնտութիւն։ եւ զտեսիլ մօրուաց մի՛ գերծուցուն. եւ ՚ի մարմինս իւրեանց վէտս մի՛ հատանիցեն։ 6 Զի սո՛ւրբ լինիցին Տեառն Աստուծոյ իւրեանց։ եւ մի՛ գարշեցուսցեն զանուն Աստուծոյ իւրեանց. զի զոհսն Տեառն պատարագ Աստուծոյ իւրեանց նոքա՛ մատուցանեն։ եւ եղիցին սո՛ւրբք[1098]։

ՃԺԳ 7 Կին պոռնիկ եւ պղծեալ՝ մի՛ առնուցուն. եւ զկին հանեալ յառնէ իւրմէ մի՛ առնուցուն. զի սո՛ւրբ է Տեառն Աստուծոյ իւրում, 8 եւ սրբեսցէ՛ զանձն. զի զպատարագն Տեառն Աստուծոյ ձերոյ նա՛ մատուցանէ. սո՛ւրբ եղիցի. զի սուրբ եմ ես Տէր՝ որ սրբեմ զնոսա։ 9 Եւ դուստր ա՛ռն քահանայի՝ եթէ ՚ի պոռնկութեան պղծիցի, զանուն հօ՛ր իւրոյ բամբասեա՛ց՝ հրով այրեսցի։

ՃԺԴ 10 Եւ քահանայն մեծ՝ յեղբարց իւրոց. յորոյ վերայ գլխոյն արկեալ իցէ զեւղն օծութեան. եւ կատարեալ զձեռս նորա զգենո՛ւլ զպատմուճանն, զգլուխ իւր մի՛ ապախուրեսցէ, եւ զհանդերձս իւր մի՛ պատառեսցէ[1099]. 11 եւ յանձն վախճանեալ մի՛ մտցէ. ՚ի հայր իւր կամ ՚ի մայր իւր մի՛ պղծիցի։ 12 Եւ ՚ի սրբութեանց անտի մի՛ ելանիցէ. եւ մի՛ պղծեսցէ զսրբութիւն Աստուծոյ իւրոյ. զի սուրբ եւղն օծութեան որ յԱստուծոյ՝ ՚ի վերայ նորա է. զի ե՛ս եմ Տէր։ 13 Նա՝ կին կո՛յս յազգէ իւրմէ առնուցու. 14 զայրի եւ զհանեալ, եւ զպոռնիկ, մի՛ առնուցու. այլ կոյս յազգէ՛ իւրմէ առնուցու կին։ եւ մի՛ պղծեսցէ զանուն իմ[1100]։ 15 եւ մի՛ պղծեսցէ զսերմն իւր ՚ի ժողովրդեան իւրում. զի ե՛ս եմ Տէր՝ որ սրբեմ զնա։

ՃԺԵ 16 Խօսեցաւ Տէր ընդ Մովսիսի՝ եւ ասէ. 17 Խօսեա՛ց ընդ Ահարոնի՝ եւ ասասցես. Ա՛յր ոք՝ յազգէ քումմէ՝ յամենայն ազգս ձեր յորում իցէ՛ արատ, մի՛ մատիցէ մատուցանել պատարագ Աստուծոյ իւրոյ. 18 զի ամենայն այր՝ յորում իցէ արատ՝ մի՛ մատիցէ։ Այր կաղ, կամ կոյր, կամ կարճունչ, կամ ակընջատ[1101]. 19 կամ այր ձեռնբեկ, կամ ոտնբեկ, 20 կամ սապատողն, կամ շիլ, կամ պտղակն. կամ այր յորում իցէ քոս, կամ քաղցկեղ, կամ միորձի[1102]։ 21 Ամենայն այր յորում իցէ արատ, ՚ի զաւակէ Ահարոնի քահանայի, մի՛ մերձեսցի մատուցանել զոհս Աստուծոյ քում. զի արատ գոյ ՚ի նմա։ եւ զպատարագսն Աստուծոյ մի՛ մատչիցի մատուցանել. զի պատարագքն Աստուծոյ՝ սրբութիւնք սրբութեանց են։ 22 ՚Ի սրբութեանց անտի կերիցէ՛. 23 բայց ՚ի վարագոյրն մի՛ մերձեսցի, եւ առ սեղանն մի՛ մատիցէ, զի արատաւո՛ր է։ եւ մի՛ պղծեսցէ զսրբութիւն Աստուծոյ իւրոյ, զի ե՛ս եմ Տէր որ սրբեմ զնոսա։ 24 Եւ խօսեցաւ Մովսէս ընդ Ահարոնի եւ ընդ որդիս նորա, եւ ընդ ամենայն որդիսն Իսրայէլի[1103]։

22
Գլուխ ԻԲ

ՃԺԶ 1 Խօսեցաւ Տէր ընդ Մովսիսի՝ եւ ասէ. 2 Ասասցե՛ս ցԱհարոն եւ ցորդիս նորա, եւ զգո՛յշ լինիցին սրբութեանց՝ որդւոցն Իսրայէլի. եւ մի՛ պղծեսցեն զանուն իմ սուրբ՝ զորս նոքայն սրբեն ինձ, զի ե՛ս եմ Տէր։ 3 Ասասցե՛ս ցնոսա. յազգս ձեր ամենայն այր՝ յամենայն զաւակէ ձերմէ որ մերձենայցէ ՚ի սրբութիւնսն, որ սրբիցեն որդիքն Իսրայէլի Տեառն, եւ պղծութիւն իւր ՚ի նմա՛ իցէ, սատակեսցի՛ անձնն այն յերեսաց իմոց, զի ե՛ս եմ Տէր։ 4 Եւ ա՛յր ոք ՚ի զաւակէ Ահարոնի քահանայի՛, թէ բորոտ՝ կամ սերմնակա՛թ իցէ՝ ՚ի սրբութեանց անտի մի՛ կերիցէ մինչեւ սրբեսցի։ Եւ որ մերձեսցի յամենայն պղծութիւնս ոգւոյ, կամ այր յորմէ ելանիցէ՛ արութիւն սերման. 5 կամ որ մերձենայցէ յամենայն սողուն պիղծ՝ զոր պղծիցեն, կամ ՚ի մարդ որով պղծիցեն զնա ըստ ամենայն պղծութեան նորա։ 6 Անձն որ մերձենայցէ՛ ՚ի նա՝ պի՛ղծ լիցի մինչեւ ցերեկոյ։ եւ մի՛ կերիցէ ՚ի սրբութեանց անտի, եթէ ո՛չ լուանայցէ զմարմին իւր ջրով[1104]. 7 եւ մտանիցէ արեգակն. սո՛ւրբ լիցի, եւ ապա՛ կերիցէ ՚ի սրբութեանց անտի. զի հա՛ց նորա է այն։ 8 Զմեռելոտի եւ զգազանաբեկ մի՛ ուտիցէ, պղծե՛լ նմա նոքօք. զի ե՛ս եմ Տէր։ 9 Եւ պահեսցեն զպահպանութիւնս իմ, զի մի՛ ընդունիցին վասն նոցա մեղս. եւ մեռանիցի՛ն վասն այնորիկ՝ եթէ պղծիցեն զնոսա. զի ե՛ս եմ Տէր որ սրբեմ զնոսա։

ՃԺԷ 10 Եւ ամենայն օտարազգի՝ մի՛ կերիցէ զսրբութիւնսն։ պանդուխտ քահանային եւ վարձկանն՝ մի՛ կերիցեն ՚ի սրբութեանցն։ 11 Բայց թէ քահանայն ստասցի ոգի ստացուածով արծաթոյ՝ նա՛ կերիցէ ՚ի հացից անտի նորա. եւ ընտոծինք նորա՝ կերիցե՛ն ՚ի հացից անտի նորա։

ՃԺԸ 12 Եւ դուստր ա՛ռն քահանայի, եթէ լինիցի ա՛ռն այլազգւոյ, նա ՚ի պտղոյ սրբութեանցն մի՛ կերիցէ։ 13 Եւ դուստր ա՛ռն քահանայի, եթէ լինիցի այրի, կամ հանեալ. եւ զաւակ ո՛չ իցէ նմա, եւ դառնայցէ անդրէն ՚ի տուն իւր հայրենի, ըստ մանկութեան իւրում ՚ի հացից անտի հօր իւրոյ կերիցէ՛. եւ ամենայն այլազգի՝ մի՛ կերիցէ ՚ի նոցանէ[1105]։

ՃԺԹ 14 Եւ մարդ՝ որ յանգէտս կերիցէ զսրբութիւնսն, յաւելցէ՛ ՚ի նոյն զհինգերորդ մասնն. եւ տացէ զսրբութիւնն ցքահանայն. 15 եւ մի՛ պղծեսցեն զսրբութիւնս սրբութեանցն որդւոցն Իսրայէլի, զոր զատուցին նոքա Տեառն[1106]։ 16 Եւ ածիցեն ՚ի վերայ իւրեանց անօրէնութիւն յանցանաց, ուտելով իւրեանց զսրբութիւնսն սրբութեանցն. զի ե՛ս եմ Տէր՝ որ սրբեմ զնոսա։

ՃԻ 17 Խօսեցաւ Տէր ընդ Մովսիսի՝ եւ ասէ. 18 Խօսեա՛ց ընդ Ահարոնի եւ ընդ որդիս նորա, եւ ընդ ամենայն ժողովրդեան որրդւոցն Իսրայէլի՝ եւ ասասցե՛ս ցնոսա. Ա՛յր ոք՝ յորդւոցն Իսրայէլի, կամ յեկա՛ցն յարեցելոց ՚ի նոսա ՚ի մէջ Իսրայէլի. որ մատուցանիցէ զպատարագս իւր ըստ ամենայն խոստովանութեանց իւրեանց։ կամ ըստ ամենայն կամաց իւրեանց՝ զոր ինչ մատուցանիցեն Տեառն յողջակէզ[1107] 19 ընդունելի առ ՚ի ձէնջ, արո՛ւ անարատ յանդւոց եւ յօդեաց եւ յայծեաց. 20 զամենայն արատաւորն մի՛ մատուցանիցեն Տեառն. զի ո՛չ լիցի ընդունելի առ ՚ի ձէնջ։ 21 Եւ այր՝ որ մատուցանիցէ զպատարագս իւր ըստ ամենայն խոստովանութեան իւրեանց, կամ ըստ ամենայն կամաց իւրեանց զոհ փրկութեան Տեառն, ուխտեալ ո՛ւխտ, կամ ըստ կամա՛ց կամ ՚ի տօնս ձեր, յանդւոց կամ յօդեաց, անարա՛տ լինիցի յընդունելութիւն. ամենայն արատ մի՛ լիցի ՚ի նմա։ 22 Զկոյրն, կամ զկաղն, կամ զբեկն, կամ զլեզուատ, կամ զմարմառոտ, կամ զքոսոտ, կամ զերքոյնոտ, մի՛ մատուցանիցեն զայն Տեառն, եւ յողջակէզ՝ ո՛չ տայցէք ՚ի նոցանէ ՚ի սեղան Տեառն[1108]։ 23 Զարջառ եւ զոչխար՝ զակընջատ, կամ զկրճատ՝ քե՛զ արասցես ՚ի զենլիս. եւ յուխտ քո մի՛ լիցի ընդունելի[1109]։ 24 Զթաղամսաւորն, եւ զմայլեալն, եւ զքածաւարոտն, եւ զհատեալն, մի՛ մատուցանիցես Տեառն. եւ յերկրի ձերում մի՛ առնիցէք[1110]։ 25 Եւ ՚ի ձեռանէ այլազգւոյն մի՛ մատուցանիցէք զպատարագս Աստուծոյ ձերոյ, յամենայնէ յայնպիսեաց անտի. զի խեղութիւնք եւ արատք են ՚ի նոսա. եւ ո՛չ լինիցի այն ընդունելի առ ՚ի ձէնջ։

ՃԻԱ 26 Խօսեցաւ Տէր ընդ Մովսիսի՝ եւ ասէ. 27 Արջառ կամ ոչխար կամ այծ՝ յորժամ ծնանիցին, կացցէ՛ զեւթն օր ընդ մարբն. եւ յօրէն ութերորդէ եւ անդր ընդունելի՛ լիցի ՚ի պատարագ ընծայ Տեառն։

ՃԻԲ 28 Զարջառ եւ զոչխար՝ եւ զծնունդս իւրեանց՝ մի՛ մատուցանիցէք ՚ի միում աւուր[1111]։

ՃԻԳ 29 Եւ եթէ զոհեսցես զզոհ գոհութեան Տեառն. զընդունելիսն առ ՚ի ձէնջ զոհեսջիք։ 30 ՚Ի նմի՛ն աւուր կերիցի, եւ մի՛ թողուցուք ՚ի մսոյ անտի յա՛յգ, զի ե՛ս եմ Տէր։ 31 Եւ պահեսջի՛ք զպատուիրանս իմ, եւ արասջի՛ք զնոսա. զի ես եմ Տէր։ 32 Եւ մի՛ պղծիցէք զանուն իմ սուրբ՝ զի ես եմ Տէր. եւ սրբեցայց ՚ի մէջ որդւոցն Իսրայէլի։ Ե՛ս եմ Տէր որ սրբեմ զձեզ, 33 որ հանի զձեզ յերկրէն Եգիպտացւոց լինել ձեր Աստուած. ե՛ս եմ Տէր։

23
Գլուխ ԻԳ

ՃԻԴ 1 Խօսեցաւ Տէր ընդ Մովսիսի՝ եւ ասէ. 2 Խօսեա՛ց ընդ որդիսն Իսրայէլի՝ եւ ասասցես ցնոսա. Տօ՛նս Տեառն զոր առնիցէք, կոչեցեալք եւ սուրբք՝ ա՛յնք իցեն իմ տօնք[1112]։ 3 Զվեց օր գործեսցես զգործ. յաւուրն եւթներորդի, ա̃ Շաբա՛թ՝ հանգի՛ստ անուանեալ սուրբ Տեառն. զամենայն գործ մի՛ գործիցէք, զի շաբա՛թ Տեառն է, յամենայն բնակութեան նոցա[1113]. 4 զի ա՛յն են տօնք Տեառն։ եւ նոքա անուանեալք են սո՛ւրբք զորս անուանիցէք ՚ի տօնս նոցա։ 5 Յառաջնում ամսեանն ՚ի տասն եւ ՚ի չորս ամսոյն ՚ի մէջ երեկորեացն բ̃ Զատիկ Տեառն. 6 եւ յաւուրն հնգետասաներորդի նորին ամսոյ՝ տօ՛ն բաղարջակերաց Տեառն, զեւթն օր բաղա՛րջ կերիջիք։ 7 Եւ օրն առաջին անուանեալ՝ սո՛ւրբ եղիցի ձեզ. զամենայն գործ սպասաւորութեան մի՛ առնիցէք։ 8 Եւ մատուսջիք ողջակէ՛զս Տեառն. զեւթն օր՝ եւ օրն եւթներորդ՝ սուրբ կոչեցեալ լիցի ձեզ. զամենայն գործ սպասաւորութեան մի՛ գործիցէք[1114]։ 9 Խօսեցաւ Տէր ընդ Մովսիսի՝ եւ ասէ. 10 Խօսեա՛ց ընդ որդիսդ Իսրայէլի՝ եւ ասասցես. Յորժամ մտանիցէք յերկիրն զոր ես տա՛ց ձեզ. իբրեւ հնձիցէք զհունձս նորա, բերիցէ՛ք զորայն զպտուղ հնձոց ձերոց առ քահանայն[1115]. 11 եւ հանցէ՛ զորայն առաջի Տեառն յընդունելութիւն առ ՚ի ձէնջ։ Եւ ՚ի վաղիւ անդր յաւուրն առաջնում հանցէ զայն քահանայն[1116]։ 12 Եւ արասցէ յաւուրն յորում մատուցանիցէ զորայն, ոչխա՛ր անարատ տարեւոր յողջակէ՛զ Տեառն. 13 եւ զզոհն իւր երկուս տասանորդս նաշհւոյ զանգելոյ իւղով, զո՛հ Տեառն ՚ի հոտ անուշից Տեառն. եւ նուէ՛ր նորա չորրորդ մասն դորակի գինւոյ[1117]. 14 եւ պա՛ն մի։ Եւ զամենայն մուրկ փխրեալ մի՛ ուտիցէք մինչեւ յաւուրն յորում մատուցանիցէք պատարագ Տեառն Աստուծոյ ձերոյ. օրէն յաւիտենական յազգս ձեր. յամենայն բնակութեան ձերում[1118]։ 15 Եւ համարեսջիք ձեզ ՚ի վաղուէ՛ շաբաթուն յօրէ յորմէ մատուցանիցէք զորայ ուխտին, եւթն եւթներորդս բովանդակ թուիցես 16 մինչեւ ցվաղիւն յետին եւթներորդին թուիցէք. գ̃ Յիսուն օր, եւ մատուցանիցէք զոհ նոր Տեառն[1119]։ 17 ՚Ի բնակութենէ ձերմէ մատուցանիցէք պանս նուիրի. երկուս պանս յերկուց տասանորդաց լինիցի պա՛ն մի. խմորեալք եփեսցին յառաջնոց արդեանց քոց Տեառն[1120]։ 18 Եւ մատուցանիցէք ընդ հացիցն եւթն որոջ անարա՛տ տարեւորս, եւ զուարակ մի յանդւոց, եւ խոյս երկուս անարատս։ եւ եղիցին յողջակէ՛զ Տեառն. եւ զոհք նոցա եւ նուէրք նոցա՝ զո՛հ ՚ի հոտ անուշից Տեառն։ 19 Եւ առնիցէք նոխազ մի՛ յայծեաց վասն մեղաց, եւ երկուս գառինս տարեւորս ՚ի զոհ խաղաղականաց 20 ընդ պանից առաջնոց արմտեացն։ Եւ նուիրեսցէ՛ զայն քահանայն նուէ՛ր ընդ պանից առաջնոց արմտեացն յանդիման Տեառն. հանդերձ երկո՛ւ գառամբքն սրբեսցին Տեառն. քահանային որ մատուցանիցէ զայն՝ եղիցին[1121]։ 21 Եւ կոչեսջիք զօրն զայն անուանեալ եւ կոչեցեալ օր Աստուծոյ, սո՛ւրբ եղիցի ձեզ. զամենայն գործ սպասաւորութեան մի՛ գործիցէք ՚ի նմա. օրէն յաւիտենակա՛ն եղիցի յազգս ձեր յամենայն բնակութեան ձերում[1122]։ 22 Եւ յորժամ հնձիցէք զհունձս երկրի ձերոյ. մի՛ առ հասարակ զնշխար հնձոց անդին քոյ ՚ի հնձել քում ամփոփեսցես. եւ զանկեալն ՚ի հնձոցն քոց մի՛ ժողովեսցես. այլ աղքատին եւ պանդխտին քում թողուցուս զայն. զի ե՛ս եմ Տէր Աստուած ձեր[1123]։ 23 Խօսեցաւ Տէր ընդ Մովսիսի՝ եւ ասէ. 24 Խօսեա՛ց ընդ որդիսն Իսրայէլի՝ եւ ասասցես. Յամսեան եւթներորդի՝ որ օր մի իցէ ամսոյն, եղիցի ձեզ հանգի՛ստ. Յիշատա՛կ փողոց՝ կոչեցեալ սուրբ Տեառն։ 25 Զամենայն գործ սպասաւորութեան մի՛ գործիցէք, եւ մատուցանիցէք ողջակէզ Տեառն։ 26 Խօսեցաւ Տէր ընդ Մովսիսի՝ եւ ասէ. 27 ՚Ի տասներորդում աւուր՝ ամսոյն եւթներորդի, որ օրն դ̃ Քաւութեան է, կոչեցեալ սո՛ւրբ եղիցի ձեզ. եւ խոնարհեցուսջի՛ք զանձինս ձեր յիններորդէ օրէ ամսեան յերեկորեայ. եւ մատուսջիք ողջակէզս Տեառն[1124]։ 28 Զամենայն գործ մի՛ գործիցէք յաւուրն յանմիկ, զի օր՝ քաւութեան է նա ձեզ. քաւե՛լ վասն ձեր առաջի Տեառն Աստուծոյ ձերոյ։ 29 Ամենայն անձն որ ո՛չ խոնարհեսցի յաւուրն յայնմիկ, սատակեսցի՛ ՚ի ժողովրդենէ իւրմէ։ 30 Եւ ամենայն անձն որ գործիցէ գործ յաւուր յայնմիկ, կորիցէ՛ անձն այն ՚ի ժողովրդենէ իւրմէ։ 31 Զամենայն գործ՝ մի՛ գործիցէք. օրէ՛ն յաւիտենական եղիցի յազգս ձեր, յամենայն բնակութեան ձերում։ 32 Շաբա՛թ շաբաթուց եղիցի ձեզ. եւ խոնարհեցուսջի՛ք զանձինս ձեր յիններորդէ օրէ ամսեանն յերեկորեայ մինչեւ ցերեկոյն. շաբաթացուսջի՛ք զշաբաթս ձեր[1125]։ 33 Խօսեցաւ Տէր ընդ Մովսիսի՝ եւ ասէ. 34 Խօսեա՛ց ընդ որդիսդ Իսրայէլի՝ եւ ասասցես. ՚Ի հնգետասաներորդի աւուր ամսեանն եւթներորդի տօն ե̃ Տաղաւարահարաց զեւթն օր Տեառն[1126]։ 35 Եւ օրն առաջին կոչեցեալ սո՛ւրբ. զամենայն գործ սպասաւորութեան մի՛ գործիցէք։ 36 Զեւթն օր մատուցանիջիք ողջակէզս Տեառն. եւ օրն եւթներորդ կոչեցեալ, սո՛ւրբ եղիցի ձեզ, եւ մատուցանիցէք ողջակէզ Տեառն. քանզի ե՛լք են. զամենայն գործ սպասաւորութեան մի՛ գործիցէք։ 37 Ա՛յս են տօնք Տեառն՝ զորս կոչիցէք կոչեցեալ սո՛ւրբս, առ ՚ի մատուցանելոյ ընծայս Տեառն, զողջակէզս եւ զզոհս իւրեանց, եւ նուէ՛րս օրըստօրէ 38 առանց շաբաթուց Տեառն. եւ առանց ընծայիցն ձերոց, եւ առանց ամենայն ուխտիցն ձերոց, եւ առանց կամայականաց ձերոց՝ զոր տայցէք Տեառն։ 39 Եւ ՚ի հնգետասաներորդում աւուր ամսոյն եւթներորդի՝ յորժամ բովանդակիցէք զարդիւնս երկրին, տօնեսջի՛ք Տեառն զեւթն օր. յաւուրն առաջնում հանգի՛ստ, եւ յաւուրն եւթներորդի հանգի՛ստ[1127]։ 40 Եւ առնուցուք ձեզ յաւուրն առաջնում պտուղս զգեղեցիկ ծառոց, եւ կողե՛րս յարմաւենեաց, եւ ոստս ՚ի տերեւախիտ ծառոց եւ յուռեաց, եւ զոստս հագնեաց ՚ի ձերոց. ուրա՛խ լինել առաջի Տեառն զեւթն օր[1128]։ 41 Եւ տօնեսջի՛ք զնա տօն Տեառն զեւթն օր տարւոյն. օրէ՛ն յաւիտենական յազգս ձեր, յամսեանն եւթներորդի՛ տօնեսջիք զնա։ 42 ՚Ի տաղաւա՛րս բնակեսջիք զեւթն օր. ամենայն բնակքն Իսրայէլի բնակեսցեն ՚ի տաղաւարս[1129]. 43 զի գիտասցեն ամենայն ազգք ձեր, թէ ՚ի տաղաւարս բնակեցուցի զորդիսդ Իսրայէլի ՚ի հանե՛լ ինձ զնոսա յերկրէն Եգիպտացւոց. Ե՛ս եմ Տէր Աստուած ձեր։ 44 Եւ պատմեաց Մովսէս զտօնս Տեառն որդւոցն Իսրայէլի։

24
Գլուխ ԻԴ

ՃԻԵ 1 Խօսեցաւ Տէր ընդ Մովսիսի՝ եւ ասէ. 2 Պատուիրեա՛ որդւոցն Իսրայէլի. եւ առցեն քեզ եւղ ձիթենեաց սո՛ւրբ խակակութ ՚ի լոյս. եւ այրիցի ճրա՛գ հանապազորդ[1130] 3 արտաքոյ վարագուրին ՚ի խորանին վկայութեան. եւ լուցցէ՛ զայն Ահարոն եւ որդիք նորա, յերեկորեայ մինչեւ ցառաւօտ առաջի Տեառն անպակաս. օրէ՛ն յաւիտենական յազգս ձեր։ 4 ՚Ի վերայ աշտանակին սրբոյ այրիցէ՛ք զճրագունսն առաջի Տեառն մինչեւ ցառաւօտ։

ՃԻԶ 5 Եւ առնուցուք նաշի՛հ, եւ առնիցէք զայն՝ երկոտասա՛ն պան. յերկո՛ւց տասանորդաց լինիցի պան մի։ 6 Եւ դնիցէք զնոսա երկո՛ւս նուէրս. վե՛ց պան զմի նուէր ՚ի վերայ սեղանոյն սրբոյ առաջի Տեառն։ 7 Եւ դիցես ՚ի վերայ նուիրին կնդրո՛ւկ սուրբ՝ եւ աղ. եւ եղիցին ՚ի հաց յիշատակի զառաջաւոր Տեառն[1131]։ 8 Յաւուրն շաբաթուց դնիցէք առաջի Տեառն, հանապազորդ յորդւոցն Իսրայէլի ո՛ւխտ յաւիտենական[1132]։ 9 Եւ եղիցի Ահարոնի եւ որդւոցն նորա, եւ կերիցեն զայն ՚ի սո՛ւրբ տեղւոջ. զի սրբութիւն սրբութեանց է այն նմա ՚ի զոհաւորա՛ցն Տեառն՝ օրէ՛ն յաւիտանական։

ՃԻԷ 10 Եւ ել որդի կնոջ Իսրայելացւոյ, եւ նա՛ էր որդի ա՛ռն Եգիպտացւոյ ՚ի մէջ որդւոցն Իսրայէլի, եւ կռուեցան ՚ի բանակին։ Որ յԻսրայէլացւոյ անտի էր. եւ ա՛յր մի Իսրայէլացի, 11 եւ անուանեալ կնոջն Իսրայէլացւոյ զԱնունն՝ եւ անէծ. եւ ածին զնա առ Մովսէս. եւ անուն մօր նորա Սաղամիթ՝ դուստր Դաբրեայ, յազգէ Դանայ[1133]։ 12 Եւ արկին զնա ՚ի պահ, դատել հրամանաւ Տեառն[1134]։ 13 Եւ խօսեցաւ Տէր ընդ Մովսիսի՝ եւ ասէ. 14 Հանէ՛ք զայրն որ անէծն՝ արտաքոյ բանակին. եւ դիցե՛ն որք լուան՝ զձեռս իւրեանց ՚ի վերայ գլխոյ նորա, եւ քարկոծեսցե՛ն զնա ամենայն ժողովուրդն[1135]։ 15 Եւ ընդ որդիսն Իսրայէլի խօսեսցիս եւ ասասցես ցնոսա. Ա՛յր ոք այր՝ որ անիծանիցէ զԱստուած, մե՛ղս ընկալցի. 16 զի անուանեաց զանուն Տեառն՝ մահո՛ւ մեռցի. քարընկէցութեամբ քարկո՛ծ արասցեն զնա ամենայն ժողովուրդն. եթէ պանդո՛ւխտ իցէ՝ եւ եթէ բնակ, յանուանել նորա զանուն Տեառն, սատակեսցի՛։

ՃԻԸ 17 Եւ մարդ ոք՝ որ հարկանիցէ զամենայն անձն մարդոյ՝ եւ մեռանիցի, մահո՛ւ մեռանիցի եւ նա[1136]։

ՃԻԹ 18 Եւ որ հարկանէ զանասուն, ա՛նձն ընդ անձին տուժեսցի։

ՃԼ 19 Եւ եթէ խեղիցէ՛ ոք զընկեր իւր. որպէս արարն՝ նոյնպէս արասցի նմա[1137]։ 20 Բեկո՛ւմն ընդ բեկման, ա՛կն ընդ ական, ատամն ընդ ատաման. որպէս առնիցէ ոք զխեղութիւն՝ նո՛յնպէս հատուսցի նմա։ 21 Եւ որ հարկանէ զմարդ՝ եւ մեռանիցի, մահո՛ւ մեռանիցի եւ նա՛[1138]։ 22 Իրաւունք՝ մի եւ նո՛յն կացցեն, եկին, եւ բնակին. զի ե՛ս եմ Տէր Աստուած ձեր։ 23 Եւ խօսեցաւ Մովսէս ընդ որդիսն Իսրայէլի, եւ հանին զայրն որ անէծն՝ արտաքոյ բանակին. եւ քարկոծ արարին զնա ամենայն ժողովուրդն քարամբք. եւ որդիքն Իսրայէլի արարին՝ որպէս պատուիրեաց Տէր Մովսիսի։

25
Գլուխ ԻԵ

ՃԼԱ 1 Խօսեցաւ Տէր ընդ Մովսիսի՝ ՚ի լերինն Սինայ՝ եւ ասէ. 2 Խօսեա՛ց ընդ որդիսն Իսրայէլի՝ եւ ասասցես ցնոսա. Եթէ մտանիցէք յերկիրն զոր ես տա՛ց ձեզ, եւ հանգչիցի՛ երկիրն զոր տաց ձեզ. զի շաբա՛թ Տեառն է։ 3 Զվե՛ց ամ վարեսցես զա՛նդ քո, եւ զվե՛ց ամ յատցես զայգի քոյ, եւ ժողովեսցե՛ս զպտուղ նորա. 4 յամին եւթներորդի շաբաթ հանգի՛ստ եղիցի երկրին. զի շաբաթ Տեառն է. զանդ քո ո՛չ վարեսցես, եւ զայգի քո ո՛չ յատցես. 5 եւ զինքնեակն անդոյ քոյ որ գայցէ՝ ո՛չ հնձեսցես, եւ զխաղող սրբութեանն քոյ ո՛չ կթեսցես. զի ա՛մ հանգստեան է այն երկրին։ 6 Եւ եղիցի շաբա՛թ երկրին ձերոյ, կերակուր՝ ձե՛զ, եւ ծառային քում, եւ աղախնո՛յ քում, եւ վարձկանին քում, եւ պանդխտին յեցելոյ ՚ի քեզ. 7 եւ անասնոյ քում, եւ գազանաց որ իցեն յերկրին քում. եղիցի ամենայն բերն նորա՝ ՚ի կերակուր։

ՃԼԲ 8 Եւ թուեսցե՛ս դու քեզ եւթն հանգիստ ամաց, եւ եւթն ամ եւթնեկին. եւ եղիցին եւթն եւթներորդքն ամաց՝ քառասուն եւ ինն ամ։ 9 Եւ ա՛զդ առնիցէք բարբառով փողոյ յամենայն երկրին ձերում, յամսեանն եւթներորդի՝ որ օր տասն իցէ ամսոյն. յաւուրն քաւութեան ա՛զդ արասջիք փողով ընդ ամենայն երկիրն ձեր[1139]։ 10 Եւ սրբեսջի՛ք զամն յիսներորդ տարւոյն, եւ քարոզեսջի՛ք թողութիւն ՚ի վերայ երկրին՝ ամենայն բնակչաց նորա. զի տարի թողութեա՛ն եղիցի ձեզ այն ազդեցութիւն։ Եւ դարձցի՛ իւրաքանչիւրոք ՚ի ստացուածս իւր, եւ իւրաքանչիւրոք յա՛զգ իւր երթիցէ. 11 զի թողութեան ազդեցութիւն է այն։ Ամն յիսներորդ՝ եղիցի ձեզ տարեկա՛ն. մի՛ սերմանիցէք, եւ մի՛ հնձիցէք զինքնեակս նորա՝ որ ելանիցեն. եւ մի՛ կթիցէք զսրբեցեալս նորա. 12 զի թողութեան ազատութիւն է, սո՛ւրբ լինիցի ձեզ. ՚ի դաշտա՛ց կերիջիք զարմտիսն նորա[1140]։ 13 Յամին ազդեցութեան թողութեան նորա՝ դարձցի՛ իւրաքանչիւրոք ՚ի ստացուա՛ծ իւր։ 14 Ապա թէ վաճառեսցէ ոք վաճառ ընկերի իւրում, եւ ստասցի՛ յընկերէ իւրմէ, մի՛ նեղեսցէ այր զընկեր իւր։ 15 Ըստ թուոյ ամացն յետ ազդեցութեանն. ստասցի յընկերէ իւրմէ ըստ թուոյ ամաց արմտեացն վաճառեսցի քեզ. 16 ըստ յաճախելոյ արմտեացն յաճախեսցէ զստացուածս իւր. եւ ըստ պակասելոյ ամա՛ցն պակասեցուսցէ զստացուածսն իւր. զի ըստ թուոյ արդեանցն վաճառեսցէ զնա քեզ[1141]։ 17 Մի՛ նեղեսցէ այր զընկեր իւր։ Եւ երկնչիցի՛ս ՚ի Տեառնէ Աստուծոյ քումմէ. ե՛ս եմ Տէր Աստուած ձեր։ 18 Եւ արասջի՛ք զամենայն իրաւունս իմ, եւ զամենայն դատաստանս իմ. եւ պահեսջի՛ք եւ արասջիք զնոսա. եւ բնակեսջի՛ք յերկրին յուսով։ 19 Եւ տացէ՛ երկիրն զբերս իւր, եւ կերիջիք ցյա՛գ. եւ բնակեսջի՛ք ՚ի նմա վստահութեամբ։ 20 Ապա թէ ասիցէք՝ զի՞նչ կերիցուք յամին եւթներորդի յայնմիկ, եթէ ո՛չ սերմանիցեմք՝ եւ ո՛չ ժողովիցեմք զարմտիս մեր։ 21 Առաքեցի՛ց զօրհնութիւն իմ ՚ի ձե՛զ յամին վեցերորդի. եւ արասցէ զարդիւնս իւր երի՛ց ամաց. 22 եւ սերմանեսջի՛ք յամին ութերորդի. եւ կերիջիք զհին արդեանցն մինչեւ ցամն իններորդ. մինչեւ գայցեն արմտիք նորա, կերիջիք հին ՚ի հնոյ։ 23 Եւ երկիրն ո՛չ վաճառեսցի ՚ի հաստատութիւն. զի ի՛մ է երկիրն. քանզի պանդուխտք եւ նժդե՛հ էք դուք առաջի իմ։ 24 Եւ ըստ ամենայն երկրին կալուածոյ ձերոյ՝ փրկա՛նս տաջիք երկրին։ 25 Եւ եթէ աղքատասցի եղբայր քո որ ընդ քե՛զ իցէ, եւ վաճառեսցէ՛ ՚ի կալուածոց իւրոց. եւ եկեսցէ մերձաւորիչն՝ որ մերձաւո՛ր իցէ նորա, եւ փրկեսցէ՛ զվաճառ եղբօր իւրոյ։ 26 Ապա թէ չիցէ՛ ուրուք մերձաւորիչ, եւ ձեռնհա՛ս իցէ. եւ գտանիցի նմա բաւական փրկանացն իւրոց. 27 եւ համարիցի զամս վաճառին իւրոյ, եւ հատուսցէ կարողն ա՛ռնն որում վաճառեա՛ց նմա, եւ դարձցի՛ ՚ի կալուածս իւր։ 28 Ապա թէ ո՛չ գտցի ՚ի ձեռին նորա բաւականն՝ առ ՚ի հատուցանելոյ նմա. եղիցի վաճառ նորա ա՛յնմ որ ստացաւն զնա մինչեւ յամն թողութեան. եւ ելցէ՛ յամին թողութեան, եւ դարձցի՛ անդրէն ՚ի կալուածս իւր։

ՃԼԳ 29 Եւ եթէ վաճեռեսցէ ոք տո՛ւն բնակութեան ՚ի պարսպաւո՛ր քաղաքի. եղիցին փրկանք նորա մինչեւ ՚ի կատարել տարւոյն աւուրցն վաճառի նորա. օրաթուի՛ լինիցին փրկանք նորա։ 30 Ապա թէ ո՛չ փրկիցի՝ մինչեւ լնուցու նորա տարին ողջոյն, հաստատեսցի՛ տունն որ իցէ ՚ի պարսպաւո՛ր քաղաքի հաստատութեամբ ստացողին իւրոյ յազգս իւր. եւ ելցէ ՚ի թողութեանն[1142]։ 31 Իսկ տո՛ւնք, որ յաւա՛նս իցեն, որոց պարիսպ ո՛չ իցէ շուրջանակի, ընդ ա՛նդս երկրի համարեսցին, եւ հանապա՛զ ընդ փրկանօք լիցին. եւ ՚ի թողութեանն ելցե՛ն[1143]։ 32 Եւ ՚ի քաղաքս Ղեւտացւոց տունք, որ ՚ի քաղաքս կալուածոց նոցա իցեն, ընդ փրկանօք լինիցին հանապազ որ ՚ի մէջ Ղեւտացւոցն իցէ։ 33 Եւ որ ոք փրկեսցէ ՚ի Ղեւտացւոց անտի, ելցէ վաճառ տա՛նց քաղաքաց կալուածոցն նոցա ՚ի թողութեանն. զի տունք քաղաքացն Ղեւտացւոցն կալուածք նոցա են ա՛յն ՚ի մէջ որդւոցն Իսրայէլի։ 34 Եւ ագարակք զատուցեալք ՚ի քաղաքս նոցա՝ մի՛ վաճառեսցին. զի կալուած յաւիտենակա՛ն է այն նոցա։

ՃԼԴ 35 Եւ եթէ աղքատանայցէ եղբայր քո եւ տկարանայցէ ձեռօք՝ առ քե՛զ պատսպարեսցես զնա, իբրեւ զե՛կն եւ զպանդուխտն. եւ կեցցէ՛ եղբայրն քո՝ որ ընդ քեզն իցէ։ 36 Մի՛ առնուցուս ՚ի նմանէ վա՛շխ եւ տոկոսիս. եւ երկնչիցի՛ս ՚ի Տեառնէ Աստուծոյ քումմէ, զի ե՛ս եմ Տէր, եւ կեցցէ՛ եղբայր քո ընդ քեզ։ 37 Զարծաթ քո մի՛ տացես նմա ընդ տոկոսեօք, եւ զկերակուր քո մի՛ տացես նմա ընդ շարիատիւ։ 38 Ե՛ս եմ Տէր Աստուած ձեր, որ հանի զձեզ յերկրէն Եգիպտացւոց, տա՛լ ձեզ զերկիրն Քանանացւոցն, առ ՚ի լինելոյ ձեր Աստուած։

ՃԼԵ 39 Եւ եթէ տնանկասցի՛ եղբայր քո որ ընդ քեզ՝ եւ վաճառեսցի՛ քեզ, մի՛ ծառայեսցէ քեզ զծառայութիւն ստրկի[1144], 40 իբրեւ զվարձկան։ իբրեւ զպանդո՛ւխտ եղիցի քեզ. մինչեւ յա՛մն թողութեան գործեսցէ առ քեզ։ 41 Եւ ելցէ՛ ՚ի թողութեանն ինքն եւ որդիք իւր ընդ իւր, եւ դարձցի՛ յազգ իւր, եւ ՚ի հայրենի՛ կալուածս իւր երթիցէ։ 42 Զի ծառայք ի՛մ են նոքա զորս եւ հանի յերկրէն Եգիպտացւոց. մի՛ վաճառեսցին ՚ի վաճառ ստրկի. 43 եւ մի՛ տառապեցուսցես զնա ընդ աշխատութեամբ. եւ երկնչիցի՛ս ՚ի Տեառնէ Աստուծոյ քումմէ։ 44 Եւ ծառայ՝ կամ աղախին որչափ եւ լինիցին քեզ յազգացն՝ որ շուրջ զքեւ՛ն իցեն, ՚ի նոցանէ ստասջի՛ք. 45 եւ յորդւոց պանդխտացն՝ որ ՚ի միջի՛ ձերում իցեն, ՚ի նոցանէ՛ ստանայցէք, եւ յազգականա՛ց նոցա որչափ ինչ լինիցին յերկրին ձերում՝ եղիցին ձեզ ՚ի կալուածս. 46 եւ բաժանեսջի՛ք զնոսա որդւոց ձերոց յետ ձեր, եւ եղիցին ձեզ ստրո՛ւկք յաւիտեան։ Բայց յեղբարց ձերոց յորդւոցն Իսրայէլի՝ իւրաքանչի՛ւր ոք զեղբայր իւր մի՛ տառապեցուցանիցէք աշխատութեամբ։ 47 Եւ եթէ բաւակա՛ն իցէ ձեռն եկին եւ պանդխտին որ առ քեզ իցէ. եւ չքաւորեա՛լ եղբայր քո վաճառեսցի եկի՛ն կամ պանդխտի որ առ քեզ իցէ՝ անդէն ծնելոյ պանդխտին։ 48 Յե՛տ վախճանելոյն նորա փրկա՛նք լինիցին նմա. մի՛ ոք՝ որ եւ իցէ յեղբարց իւրոց՝ փրկեսցէ՛ զնա[1145]. 49 եղբա՛յր հօր՝ կամ որդի հօրեղբօր փրկեսցէ զնա. կամ ոք յընտանեա՛ց մարմնոյ իւրոյ ՚ի ցեղէ՛ իւրմէ փրկեսցէ զնա։ Ապա թէ ի՛ւր իսկ զձեռամբ իցէ՝ ինքնին փրկեսցէ զանձն. 50 եւ համարեսցի՛ ընդ ստացողին իւրոյ, յամէ անտի յորմէ վաճառեցաւ նա մինչեւ ցա՛մն թողութեան. եւ եղիցի արծաթ գնոց նորա իբրեւ վարձկանի. ա՛մ յամէ որչափ իցէ՛ ընդ նմա[1146]։ 51 Եւ եթէ աւելի՛ եւս քան զայն ամս կայցէ, տացէ՛ զփրկանս իւր յարծաթոյ ստացուածոյն իւրոյ։ 52 Եւ եթէ սակա՛ւ ինչ կայցէ յամաց անտի մինչեւ ցամն թողութեան. համարեսցի՛ իւր ըստ ամացն իւրոց, եւ տացէ զփրկանս իւր 53 իբրեւ զվարձկան ա՛մ յամէ, որչափ եւ իցէ՛ ընդ նմա. եւ մի՛ տառապեցուցանիցէ զնա աշխատութեամբ առաջի քո[1147]։ 54 Ապա թէ ո՛չ փրկեսցէ զնա ըստ այսմ օրինակի, ելցէ՛ յամին թողութեան, ի՛նքն եւ որդիք իւր ընդ նմա. 55 զի ի՛մ են որդիքն Իսրայէլի ստրուկք. ծառայք իմ են, զորս հանի յերկրէն Եգիպտացւոց։

26
Գլուխ ԻԶ

1 Ե՛ս եմ Տէր Աստուած ձեր։

ՃԼԶ Մի՛ առնիցէք ձեզ ձեռագո՛րծս կամ դրօշեա՛լս. եւ մի՛ կանգնիցէք ձեզ արձա՛ն. եւ մի՛ քարկոթող դնիցէք յերկրի ձերում երկի՛ր պագանել նմա. ե՛ս եմ Տէր Աստուած ձեր։

ՃԼԷ 2 Զշաբաթս իմ պահեսջի՛ք, եւ ՚ի սրբութեանց իմոց երկնչիջի՛ք. զի ե՛ս եմ Տէր։ 3 Եթէ ըստ հրամանաց իմոց գնայցէք, եւ զպատուիրանս իմ պահիցէք, եւ առնիցէք զնոսա՝ Տա՛ց ձեզ անձրեւ ՚ի ժամանակի իւրում. 4 եւ երկիրն տացէ՛ զարմտիս իւր. եւ ծա՛ռք դաշտաց տացեն զպտուղս իւրեանց։ 5 Եւ հասցեն ձեր կա՛լք ՚ի կութս, եւ կո՛ւթք ՚ի սերմանս հասանիցեն ձեր. եւ կերիջի՛ք զհաց ձեր ցյա՛գ, եւ բնակեսջի՛ք անհոգութեամբ յերկրին ձերում[1148]։ 6 Եւ տաց խաղաղութիւն յերկրին ձերում. եւ պատերազմ մի՛ անցցէ ընդ երկիր ձեր. եւ ննջիցէ՛ք, եւ ո՛չ ոք իցէ որ զարհուրեցուցանիցէ զձեզ. եւ կորուսի՛ց զգազանս չա՛րս յերկրէ ձերմէ[1149]. 7 եւ հալածեցից զթշնամիս ձեր, եւ անկանիցի՛ն առաջի ձեր սպանմամբ[1150]։ 8 Եւ հալածիցեն ՚ի ձէնջ հինգք զհարիւրս. եւ հարիւրք ՚ի ձէնջ հալածեսցեն զբե՛ւրս, եւ անկանիցին թշնամիք ձեր առաջի ձեր սրո՛վ[1151]։ 9 Եւ հայեցա՛յց ՚ի ձեզ. եւ աճեցուցի՛ց զձեզ, եւ բազմացուցի՛ց զձեզ. եւ հաստատեցի՛ց զուխտ իմ ՚ի ձեզ[1152]։ 10 Եւ կերիջի՛ք զհին՝ եւ զհնո՛յ հին. եւ զհինն յերեսաց նորոյն հանիջի՛ք ՚ի բաց։ 11 Եւ հաստատեցի՛ց զուխտ իմ ՚ի ձեզ. եւ ո՛չ գարշեսցի անձն իմ ՚ի ձէնջ. 12 եւ գնացի՛ց ՚ի ձեզ, եւ եղէց ձեր Աստուած. եւ դուք եղիջիք ինձ ՚ի ժողովո՛ւրդ[1153]։ 13 Ե՛ս եմ Տէր Աստուած ձեր՝ որ հանի զձեզ յերկրէն Եգիպտացւոց, մինչ էիք դուք ծառայք. եւ խզեցի՛ զկապանս լծոյն ձերոյ, եւ ածի զձեզ համարձակութեամբ[1154]։ 14 Ապա թէ ո՛չ լսիցէք ինձ, եւ ո՛չ առնիցէք զամենայն հրամանս իմ զայսոսիկ, 15 այլ հեստիցէ՛ք սոցա. եւ յիրաւանց իմոց տաղտկանայցեն անձինք ձեր, առ ՚ի չառնելո՛յ ձեզ զամենայն զպատուիրանս իմ, եւ ցրելո՛յ զուխտն իմ[1155]։ 16 Արարից նո՛յնպէս եւ ե՛ս ձեզ. հաստատեցից ՚ի վերայ ձեր տագնապաւ տարակուսա՛նս, զքո՛ս եւ զդալուկն. որ՝ սորեցուցանիցեն զաչս ձեր, եւ հաչիցէք յանձինս ձեր. եւ սերմանիջիք ՚ի սնոտիս զսերմանիս ձեր. եւ զայն հակառակո՛րդք ձեր կերիցեն[1156]։ 17 Հաստատեցի՛ց զերեսս իմ ՚ի ձեզ. եւ անկանիջի՛ք առաջի թշնամեաց ձերոց. եւ հալածեսցե՛ն զձեզ ատելիք ձեր. եւ լինիջի՛ք փախստեա՛յք առանց ուրուք հալածելոյ զձեզ։ 18 Եւ եթէ տակաւին ո՛չ լսիցէք ինձ՝ յաւելից խրատել զձեզ եւթնպատի՛կ ՚ի վերայ մեղացն ձերոց։ 19 Եւ խորտակեցից զհպարտութիւն ամբարտաւանութեանց ձերոց. եւ արարից ձեզ զերկինս երկաթի՛, եւ զերկիր ձեր իբրեւ պղնձի՛[1157]։ 20 Եւ եղիցի ընդունայն զօրութիւնդ ձեր. եւ մի՛ տացէ երկիր ձեր զսերմանիս իւր, եւ մի՛ ծառ վայրաց տացէ զպտուղ իւր[1158]։ 21 Եւ եթէ տակաւին գնայցէք դուք խոտորնա՛կս, եւ ո՛չ կամիցիք լսե՛լ ինձ. յաւելի՛ց ձեզ հարուածս եւթնպատիկ ըստ անօրէնութեան ձերում։ 22 Եւ առաքեցից ՚ի վերայ ձեր գազա՛նս չարս երկրի, եւ կերիցե՛ն զձեզ, եւ սատակեսցեն զանասունս ձեր։ եւ նուազո՛ւնս արարից զձեզ. եւ կուրասցին ճանապարհք ձեր։ 23 Ապա թէ այնո՛ւ եւս ո՛չ խրատիցիք. այլ տակաւին խոտորնա՛կս գնայցէք ընդ իս. 24 գնացի՛ց եւ ես ընդ ձեզ բարկութեամբ խոտորնակս. եւ հարի՛ց զձեզ եւթնպատիկ փոխանակ մեղաց ձերոց։ 25 Եւ սատակեցի՛ց զձեզ սրով, խնդրել զվրէժ ուխտին։ եւ թէ ամրանայցէք ՚ի քաղաքս ձեր, եւ առաքեցից մա՛հ ՚ի ձեզ. եւ մատնեսջիք ՚ի ձեռս թշնամեաց։ 26 ՚Ի նեղել զձեզ ռոճկաւ հացի, եփեսցեն տա՛սն կին զհացն ձեր ՚ի միում թոնրի, եւ տացեն զհացն ձեր կշռո՛վ. եւ կերիջիք եւ մի՛ յագիջիք։ 27 Եւ եթէ այնու ո՛չ եւս լուիցէք ինձ. այլ գնայցէք ընդ իս խոտորնակս[1159]. 28 եւ ե՛ս գնացից ընդ ձեզ բարկութեամբ խոտորնակս։ Եւ խրատեցի՛ց զձեզ եւթնպատիկ ըստ մեղաց ձերոց[1160]. 29 եւ կերիջիք զմարմինս ուստերաց եւ դստերաց ձերոց[1161], 30 եւ կործանեցի՛ց զարձանս ձեր. եւ աւերեցի՛ց զփայտեղէն ձեռագործս ձեր. եւ արկից զդիս ձեր զդիակամբք կռոց ձերոց. եւ գարշեսցի՛ անձն իմ ՚ի ձէնջ։ 31 Եւ արարից զքաղաքս ձեր աւերա՛կս, եւ թափո՛ւր արարից զսրբութիւնս ձեր. եւ ո՛չ հոտոտեցայց ՚ի հոտ զոհից ձերոց։ 32 Եւ աւերեցի՛ց զերկիրն ձեր. եւ զարմասցի՛ն ընդ նա թշնամիքն ձեր, որ բնակեալ իցեն ՚ի նմա։ 33 Եւ ցրեցի՛ց զձեզ ընդ ազգս. եւ սատակեսցէ՛ զձեզ սուրն եկեալ ՚ի վերայ. եւ եղիցի երկիրն ձեր աւերա՛կ, եւ քաղաքքն ձեր թափո՛ւրք[1162]։ 34 Յայնժամ հաճեսցի՛ երկիրն ընդ շաբաթս իւր զամենայն աւուրս աւերածոյն իւրոյ, 35 եւ դուք եղիջիք յերկրին թշնամեաց ձերոց յերկի՛ր օտար։ Յայնժամ շաբաթասցի՛ երկիրն ձեր, եւ հաճեսցի ընդ շաբաթս իւր զամենայն աւուրս աւերածոյն իւրոյ. եւ շաբաթասցի զշաբաթսն զոր ո՛չ շաբաթացաւ ՚ի շաբաթս ձեր, ՚ի ժամանակի յորում բնակէիքն ՚ի նմա[1163]։ 36 Եւ ՚ի վերայ մնացելոցն ՚ի ձէնջ ածից դողո՛ւմն ՚ի սիրտս նոցա յերկրին թշնամեաց իւրեանց. եւ հալածեսցէ՛ զնոսա ձայն տերեւոյ խարխափելոյ. եւ փախիցե՛ն որպէս փախչիցին ՚ի պատերազմէ. եւ անկանիցի՛ն առանց ուրուք հալածելոյ[1164]։ 37 Եւ թողցէ՛ եղբայր զեղբայր իւր իբրեւ ՚ի պատերազմի՝ առա՛նց ուրուք զհետ մտանելոյ. եւ ո՛չ կարիցէք ընդդէմ դառնալ թշնամեաց ձերոց[1165]։ 38 Եւ կորնչիցիք ՚ի մէջ ազգաց. եւ կերիցէ՛ զձեզ երկիրն թշնամեաց ձերոց։ 39 Եւ մնացեալքն ՚ի ձէնջ սատակեսցի՛ն վասն մեղաց իւրեանց յերկրի՛ թշնամեաց իւրեանց. եւ վասն մեղաց հա՛րց իւրեանց՝ որ ընդ նոսա մաշեսցին[1166]։ 40 Եւ խոստովա՛ն լիցին զմեղս իւրեանց եւ զհա՛րց իւրեանց, զի յանցեան, եւ արհամարհեցի՛ն զիս։ եւ զի գնացին առաջի իմ խոտորնա՛կս[1167]. 41 եւ ես գնացի՛ց ընդ նոսա բարկութեամբ խոտորնակս, եւ կորուսի՛ց զնոսա յերկրի թշնամեաց իւրեանց։ յայնժամ ամաչեսցէ՛ սիրտ նոցա անթլփատ. եւ յայնժամ հաճեսցի՛ն ընդ մեղս իւրեանց։ 42 Եւ յիշեցի՛ց զուխտն Յակոբայ, եւ զուխտն Իսահակայ, եւ զուխտն Աբրահամու յիշեցի՛ց. եւ զերկիրն յիշեցից։ 43 Եւ երկիրն լքցի՛ ՚ի նոցանէ։ յայնժամ ընկալցի երկիրն զշաբաթս իւր, յաւերե՛լ նորա վասն նոցա. եւ նոքա ընկալցի՛ն զանօրէնութիւնս իւրեանց. փոխանակ զի զիրաւունս իմ արհամարհեցին, եւ ՚ի հրամանաց իմոց տաղտկացաւ անձն նոցա։ 44 Եւ ես՝ մինչդեռ էին յերկրի թշնամեացն իւրեանց, ո՛չ արարի զնոսա անտես. եւ ո՛չ տաղտկացայ նոքօք առ ՚ի սատակելոյ զնոսա՝ ցրե՛լ զուխտ իմ որ ընդ նոսա. զի ե՛ս եմ Տէր Աստուած նոցա[1168]։ 45 Եւ յիշեցի՛ց զառաջին ուխտն նոցա, յորժամ հանի զնոսա յերկրէն Եգիպտացւոց ՚ի տանէ ծառայութեան. առաջի ամենայն ազգաց՝ լինել նոցա Աստուած. զի ես եմ Տէր։ Ա՛յս են իրաւունք եւ հրամանք՝ եւ օրէնք, զոր ետ Տէր ՚ի մէջ իւր՝ եւ ՚ի մէջ որդւոցն Իսրայէլի ՚ի լերինն Սինայ՝ ՚ի ձեռն Մովսիսի։

27
Գլուխ ԻԷ

ՃԼԸ 1 Խօսեցաւ Տէր ընդ Մովսիսի՝ եւ ասէ. 2 Խօսեա՛ց ընդ որդիսն Իսրայէլի՝ եւ ասասցե՛ս ցնոսա. Որ ոք ուխտեսցէ ուխտս, տա՛լ զգինս անձին իւրոյ Տեառն. 3 եղիցին գի՛նք արուի ՚ի քսանամենից մինչեւ ցվաթսնամեանս. եղիցի գինք նորա յիսուն երկդրամեան արծաթոյ ըստ սրբութեան սկեղն[1169]. 4 եւ իգին՝ լիցի՛ն գինք՝ երեսուն երկդրամեան։ 5 Ապա թէ ՚ի հինգամենից մինչեւ ցքսան ամսն լինիցին՝ գինք արուին՝ քսան երկդրամեան, եւ իգին՝ տասն երկդրամեան[1170]։ 6 Եւ յամսօրէից մինչեւ ցհինգեմեանս՝ եղիցի արուին՝ հինգ երկդրամեան արծաթոյ, եւ իգին՝ երեք երկդրամեանք արծաթոյ[1171]։ 7 Ապա թէ ՚ի վաթսնամենից եւ ՚ի վե՛ր իցէ. եթէ արու իցէ, եղիցի՛ն գինք նորա հնգետասան երկդրամեան արծաթոյ. եւ իգին՝ տա՛սն երկդրամեան։ 8 Ապա թէ աղքա՛տ իցէ ՚ի գնոցն. կացցէ՛ առաջի քահանային, եւ հատցէ՛ նմա քահանայն գին։ եւ որչափ ինչ ՚ի կարի իցէ ՚ի ձեռին ուխտաւորին՝ արկցէ՛ նմա գինս քահանայն։ 9 Եւ եթէ յանասնոց մատուցանելեա՛ց Տեառն իցէ պատարագն. որչափ ինչ տացէ ՚ի նոցանէ Տեառն սո՛ւրբ լիցի. 10 եւ մի՛ փոխանակեսցէ զլաւն ընդ յոռւոյն, եւ մի՛ զյոռին ընդ լաւին։ ապա թէ փոխանակելո՛վ փոխանակեսցէ զայն անասուն ընդ անասնոյ, եղիցի եւ ա՛յն փոխանակն սո՛ւրբ[1172]։ 11 Ապա թէ յամենայն անասնոց անսրբո՛ց իցէ՝ յորոց ո՛չ մատչիցի պատարագ Տեառն. կացուսցէ՛ զանասունն առաջի քահանային. 12 եւ արկցէ՛ նմա գինս քահանայն ՚ի մէջ լաւին եւ յոռւոյն. եւ որպէս զիարդ արկցէ՛ նմա գինս քահանայն՝ ա՛յն կացցէ։ 13 Իսկ եթէ փրկելով փրկեսցէ զնա. եւ զհինգերորդ մասն գնո՛ց նորա յաւելցէ ՚ի նոյն։ 14 Եւ մարդ ոք՝ որ սրբեսցէ զտուն իւր սրբութիւն Տեառն, արկցէ՛ նմա գինս քահանայն ՚ի մէջ լաւին եւ յոռւոյն. եւ որպէս զիարդ արկցէ՛ նմա գինս քահանայն, նո՛յն կացցէ։ 15 Ապա թէ որ սրբեացն զնա՝ փրկեսցէ՛ զտուն իւր, յաւելցէ՛ եւ զհինգերորդ մասն արծաթոյ գնոց նորա ՚ի նոյն. եւ նմա՛ իսկ եղիցի[1173]։ 16 Եւ եթէ յանդոյ կալուածոց իւրոց սրբեսցէ ոք ինչ Տեառն, եղիցին գինք նորա ըստ սերման իւրում. քոռի՛ միոջ գետնոյ եղիցի յիսուն երկդրամեան արծաթոյ։ 17 Եւ եթէ յամէ թողութեանն սրբեսցէ զանդն իւր. ըստ գնո՛ցն որչափ ինչ իցեն, կացցէ։ 18 Ապա թէ յետ թողութեանն սրբեսցէ զանդն իւր. համարեսցի՛ նմա քահանայն զարծաթն յա՛յլ եւս ամսն՝ մինչեւ ցտարին թողութեան. եւ հատցէ՛ փոքր ինչ ՚ի գնոց անտի նորա։

ՃԼԹ 19 Ապա թէ փրկեսցէ զանդն որ սրբեացն զնա, յաւելցէ՛ զհինգերորդ մասն արծաթոյ ՚ի գինս իւր. եւ նորա՛ իսկ լիցի։ 20 Ապա թէ ոք փրկեսցէ զանդն իւր, եւ վաճառեսցէ՛ զանդն իւր այլո՛ւմ մարդոյ. մի՛ եւս փրկեսցի՛[1174]. 21 այլ եղիցի անդն ելեալ՝ ՚ի թողութեանն սո՛ւրբ Տեառն, իբրեւ զերկիր մի զատուցեալ՝ քահանայի՛ն եղիցի ՚ի կալուած։ 22 Ապա թէ յանդոյ զոր գնեալ իցէ, եւ չիցէ՛ յիւրոց կալուածոց՝ սրբեսցէ Տեառն, 23 հաշուեսցի՛ ընդ նմա քահանայն ՚ի գնոցն մինչեւ ցտարին թողութեան. եւ տացէ զգինսն յաւուր յայնմիկ սրբութիւն Տեառն։ 24 Եւ յամին թողութեան դարձցի անդն՝ անդրէն առ ա՛յրն յորմէ ստացեալ իցէ. որոյ իւր իսկ էր կալուած երկրին։ 25 Եւ ամենայն գինքն եղիցին ըստ սրբութեան կշռոցն. քսա՛ն դանգ լիցի երկդրամեանն։ 26 Եւ ամենայն անդրանիկ որ ծնանիցի ՚ի խաշանց քոց՝ Տեառն լիցի. եւ մի՛ ոք փրկեսցէ զայն. եթէ արջա՛ռ իցէ, եւ եթէ ոչխար՝ Տեառն լիցի[1175]։ 27 Եւ եթէ ՚ի չորքոտանեաց անսրբոց՝ փրկիցէ՛ ըստ գնոց իւրոց. զհինգերո՛րդ մասն ՚ի նոյն յաւելցէ՝ եւ նորի՛ն լիցի։ ապա թէ ո՛չ փրկեսցի՝ վաճառեսցի՛ ըստ գնոց իւրոց։ 28 Ամենայն նուէր՝ զոր նուիրեսցէ ոք Տեառն՝ յամենայնէ որ ինչ իւր իցէ ՚ի մարդոյ մինչեւ յանասուն, եւ յանդոյ մինչեւ ցկալուածս իւր, մի՛ դարձցի անդրէն՝ եւ մի՛ փրկեսցի։ ամենայն նուէր՝ սուրբ սրբութեանց լիցի Տեառն[1176]։ 29 Ամենայն նուէր՝ որ նուիրիցի ՚ի մարդկանէ, մի՛ փրկեսցի, այլ մահո՛ւ մեռանիցի։

ՃԽ 30 Ամենայն տասանորդ յերկրէ՝ ՚ի սերմանեաց երկրին, եւ ՚ի պտղոց ծառոց՝ Տեառն է ՚ի սրբութիւն Տեառն։ 31 Եւ եթէ փրկելո՛վ ոք փրկեսցէ զտասանորդ իւր, զհինգերորդ մասն յաւելցէ ՚ի նոյն, եւ նորի՛ն լիցի։ 32 Եւ ամենայն տասանորդ՝ արջառոյ եւ ոչխարի, եւ ամենայն տասանորդ որ մտանիցէ ընդ թուով գաւազանի՝ սրբութի՛ւն Տեառն լիցի[1177]։ 33 Մի՛ լիցի խտիր ընդ բարին եւ ընդ յոռին. եւ մի՛ փոխանակեսցես զբարին ընդ յոռւոյ. ապա թէ փոխանակելո՛վ փոխանակեսցես. ե՛ւ նա ե՛ւ փոխանակն իւր եղիցին սուրբ՝ եւ մի՛ փրկեսցի։ 34 Ա՛յս են պատուիրանք՝ զոր պատուիրեաց Տէր Մովսիսի առ որդիսն Իսրայէլի ՚ի լերինն Սինայի։

Կատարեցաւ Ղեւտականս։

[889] Ոմանք. Պատարագ Աստուծոյ ՚ի խաշանց, յարջառոյ։

[890] Ոմանք. ՚Ի վերայ հրոյ սեղանոյն։ եւ ոմանք. ՚ի վերայ հրոյ ՚ի սեղանի անդ։

[891] Ոմանք. Եւ դիցէ զձեռս իւր ՚ի։

[892] Այլք. Եւ դիցեն զայն քահանայքն ՚ի վերայ։

[893] Այլք. Եւ հանցէ զայն առ սե՛՛... (17) ՚ի թեւոցն. բայց մի՛ զատուսցէ։

[894] ՚Ի լուս՛՛. Պատարագ զոհ Տեառն։

[895] Ոմանք. Զոհ հոտ անուշից Տեառն։

[896] Այլք. Եւ որդւոց իւրոց լիցի։

[897] Ոմանք. Ընծայ անուշութեան Տեառն է։

[898] Այլք. Ահարոնի եւ որդւոց իւրոց լիցի։

[899] Այլք. Եւ արկցես ՚ի նոսա զեւղ։

[900] Ոմանք. Եւ հանցէ քահանայն զայն յիշատակէ նորա ՚ի մրկաց։

[901] Այլք. Եւ մատուսցեն ՚ի զո՛՛։

[902] Այլք. Եւ զճարպն ՚ի նոսա.. իցէ։

[903] ՚Ի լուս՛՛. Զճարպն եւ զմկանն անա՛՛։

[904] Այլք. Եւ զերկոսին երի՛՛.. եւ զճարպն ՚ի նոսա։

[905] Ոմանք. Որ ընդ մսանամբն։

[906] Ոսկան. Ամենայն ճարպ Տեառն եղիցի։ (17) Օրէն յաւիտենա՛՛։

[907] Ոմանք. Յորոց չէ արժան։ եւ ոմանք. չիցէ արժան։

[908] ՚Ի բազումս պակասի. Առաջի Տեառն. եւ սպանցեն զզուարակն առաջի Տեառն։ Եւ առեալ քա՛՛։

[909] Յօրինակին ՚ի կարգի անդ պակասէր. Ժողովուրդ որդւոցն Իսրայէլի տգի՛՛։ այլ ՚ի լուսանցսն նշանակի ՚ի ներքս առնուլ, համաձայն այլոց ՚ի բնաբ՛՛։ Այլք. Անգիտանայցէ ակամայ։

[910] Այլք. Յանդւոյ վասն մեղացն. եւ ածցէ զնա։

[911] Այլք. Զմատն իւր յարենէ զուա՛՛։

[912] Այլք. Եւ զամենայն զճարպն կոր՛՛։

[913] Ոմանք. Եւ թողցի նոցա մեղքն։

[914] Այլք. Եւ յայտնեսցին նմա մեղքն.. զպատարագն իւր ՚ի նոխազաց յայծ՛՛։ Յօրինակին պակասէր. Յայծեաց արու ան՛՛։

[915] Յօրինակին. Ուր սպանիցեն։ Այլք. Յորում սպանանիցեն զող՛՛։ Ոսկան. Քանզի վասն մեղաց է։

[916] Այլք. Եւ առցէ եւ դիցէ քահանայն յա՛՛։

[917] Ոմանք. ՚Ի մեղաց անտի իւրոց։

[918] Այլք. Յարենէ նորա մատամբ իւ՛՛։

[919] Այլք. Կորզի ճարպ ոչխարին... ՚ի մեղաց անտի զոր մեղաւ։

[920] Յայլս պակասի. Երդման երդմնեցուցանելոյ։ Այլք. Եթէ ո՛չ հանցէ ՚ի վեր։

[921] Այլք. ՚Ի վերայ հասանիցէ եւ յանցանիցէ։

[922] Ոմանք. Աղաւնւոյ, մի վասն մեղաց, եւ մի յող՛՛։

[923] Այլք. Յուլանէ անտի. եւ մի՛։

[924] Ոմանք. Անձն ոք թէ վրիպիցի։

[925] Ոմանք. Յամենայն ՚ի պատուիրանաց։

[926] Այլք. Արհամարհիցէ զպատուիրանս։

[927] Այլք. Եւ հանցէ ՚ի սեղանոյն՝ զոր։

[928] Այլք. Կերիցեն զնա.. ՚ի պտղոյ անտի Տեառն։

[929] Այլք. Եւ զկէս նորա երեկուն։

[930] Այլք. Յորդւոց իւրոց արասցէ զայն։

[931] Այլք. Խօսեաց ընդ Ահարոնի եւ։ ՚Ի լուս՛՛. Վասն մեղուցելոյն։ ՚ի տեղւոջ. համաձայն սակաւուց ՚ի բնաբ՛՛։ Այլք. Սպանցեն եւ զվասն մեղացն։

[932] Ոմանք. Եւ յոյր ձորձոյ վերայ.. լուասցէ՛ ՚ի սուրբ տեղւոջ։ Եւ անօթ կաւեղէն։

[933] Այլք. Օրէն է խոյին։

[934] Այլք. Սեղանոյն շուրջանակի։

[935] Ոմանք. Եւ զմկանն, եւ զամենայն զճարպ։

[936] Յօրինակին պակասէր. Կերիցեն զայն. ՚ի սուրբ տեղւոջ կերիցեն զայն. քանզի։

[937] Այլք. Նոյնպէս եւ զվասն յանցա՛՛։

[938] Այլք. Նմա եղիցի։ Եւ ամենայն զոհ։

[939] Այլք. Որդւոցն Իսրայէլի իւրաքանչիւր... հասարակ։ (11) Այս օրէն։

[940] Այլք. Փրկութեան լինիցի։

[941] Այլք. Մատուցանիցէ զզոհն՝ կերիցի. եւ ՚ի վաղիւ անդր մնացեալն ՚ի մսոյ։ Ոսկան. Մնացեալն ուտիցի ՚ի մսոյ։

[942] Ոսկան. Ապա թէ ոք.. ուտիցէ։ Այլք. ՚Ի նմանէ, մեղս առցէ։

[943] Այլք. Յամենայն գարշելիս պիղծս։

[944] Ոմանք. Մեռելոտոց... ՚ի կերակուր մի՛ ուտիցէք։

[945] Այլք. Եւ զլերդաբոյթն մատուսցէ։

[946] Այլք. ՚Ի պտղոց անտի Տեառն... զնոսա որպէս եւ պատ՛՛։

[947] Յօրինակին պակասէր. Տէր ընդ Մովսիսի։

[948] Այլք. Ցանեաց ՚ի վերայ սեղանոյն։

[949] Յօրինակին. Եւ սրբեաց զնա եւ օծ. այլ ՚ի լուս՛՛. ուղղագրեալ դնի՝ զնոսա, համաձայն այլոց ՚ի բնաբ՛՛։

[950] Բազումք. Որպէս եւ հրամայ՛՛։

[951] Այլք. Ողջակէզ որ ՚ի հոտ անուշից. քանզի պտուղ։

[952] ՚Ի լուս՛՛. Բլթըկաց աջուց ակընջաց նոցա։

[953] ՚Ի լուս՛՛. Զզճարպն եւ զմսանն։

[954] Այլք. Զերբուծն, եւ եհան։

[955] Բազումք. Կատարմանն իցէ, զոր օ՛՛։

[956] Ոսկան. Եւ եղեւ յաւուրն եօթներորդի։

[957] Այլք. Եւ ընդ ծերակոյտսն Իսրայէլի խօ՛՛։

[958] Այլք. Զմատն յարեանն։

[959] Ոսկան. Զվասն մեղաց եհան ՚ի։

[960] Յօրինակին պակասէր. Այրեցին հրով արտաքոյ բա՛՛։

[961] Այլք. Եւ զլերդաբոյթն։ (20) Եւ եդին զճարպն։

[962] Այլք. Եւ եկեր որ ինչ կայր... եւ զարհուրեցաւ, եւ անկան։ Յօրինակին. հուրն կարմրադեղով նշանակի։

[963] Յօրինակին. Նաբաթայ եւ Աբիութայ։ Ուր եւ՝ հուր օտար կարմրով է. որպէս եւ ՚ի յաջորդ համարին՝ հուր, եւ յետ այնորիկ բանն՝ ՚ի մերձաւորս իմ սրբեցայց։

[964] Այլք. Ամենայն ժողովրդեանն փառաւորեցայց։

[965] ՚Ի լուս՛՛. Զմիսադիայի։ Այլք. Որդիս Ոզիէլի։

[966] Այլք. Զատանել ՚ի մէջ սրբոց։

[967] Յօրինակին. Ցորդիս նոցա զմնացեալս։

[968] Այլք. ՚Ի պտղոց անտի, զի որպէս հրամայեալ է ինձ Տեառն։ Զերբուծ զնուի՛՛։

[969] Յօրինակին պակասէր. Եւ որդիք քո եւ տուն քո ընդ քեզ։

[970] Այլք. ՚Ի վերայ ընծայիցն ճարպոց։

[971] ՚Ի լուս՛՛. Ոչ կերայք զվասն մեղացն ՚ի սուրբ տեղւոջ. համաձայն այլոց ՚ի բնաբ՛՛։ Այլք. Եւ զայն ետու ձեզ։

[972] Այլք. Զվասն մեղացն իւրեանց, եւ զողջակէզս իւրեանց։

[973] Այլք. Զի որոճայ՝ եւ կճղակն ո՛չ բաժա՛՛։

[974] Ոմանք. Եւ խոզ.. եւ ո՛չ որոճայ։

[975] Այլք. Եւ ՚ի ծովս եւ ՚ի վտակի։

[976] Այլք. Եւ յամենայնէ շնչոյ կենդան՛՛։

[977] Ոմանք. Եւ ջայլամն, եւ բու։

[978] Ոսկան. Եւ հաւպատիր։

[979] Այլք. Եւ կարապ։

[980] Ոմանք. Եւ քարադր... եւ չեղջ։

[981] Այլք. Եւ ամենայն զեռուն թռչնոց... պիղծ եղիցի ձեզ։

[982] Այլք. Եւ այս իցէ զոր ուտիցէք։ Ոմանք. Եւ զխարագլուխ, եւ որ ինչ։

[983] Ոմանք. Որոյ։ Իսկ ոմանք. որոց իցեն չորք ոտք։

[984] Ոմանք. Եւ մագիլս սփռիցի։

[985] Այլք. Որ սողիցին ՚ի վերայ։

[986] Այլք. Կովադիայ եւ մողէզ, եւ։

[987] Այլք. Այն ամենայն պիղծ իցէ ձեզ.. որ սողիցին.. պիղծ լիցի մինչեւ ցե՛՛։

[988] Այլք. Կամ ՚ի հանդերձոյ։ Յօրինակին. Գործիցի նմա, ՚ի ջուր։

[989] Ոմանք. Եւ անկանիցի ՚ի վերայ։

[990] Բազումք. Բայց յաղբերաց։

[991] Այլք. Անդր ՚ի մեռելոյ նոցա։

[992] Բազումք. Որ ձեր ուտելի են։

[993] Ոսկան յաւելու. Եւ որ ուտիցէ ՚ի նմանէ, եւ որ բառ՛՛։ Այլք. Եւ պղծեալ լիցի մինչեւ։

[994] Բազումք. Լինել ձեր Աստուած։

[995] Յօրինակին վրիպանօք գրեալ էր. ՚Ի մէջ ուստերացն կենդանածնաց։

[996] Այլք. Նստցի ՚ի վերայ սրբոյ արեան։

[997] ՚Ի լուս՛՛. կրկնի. Պիղծ լիցի զեւթն օր, եւ զեւթն օր ըստ դաշ՛՛։

[998] Ոմանք. Այնոցիկ որ։ եւ այլք. Որ ծնանիցի արու։

[999] Յօրինակին վրիպակաւ գրեալ էր. Մարդոյ աւուրք եթէ լինիցի ՚ի։

[1000] Այլք. Եւ յայլագոն չիցէ... ՚ի մորթն... եւ լուացեալ զձորձս իւր եղիցի սուրբ։

[1001] Ոմանք. Բորոտութեան. եւ որ լինիցի մարդ, եկես՛՛։

[1002] Ոմանք. Հնացեալ է ՚ի մորթ։

[1003] Բազումք. Զամենայն մորթ իրանացն։ Յօրինակին. ՚Ի գլխոյ մինչեւ զոտս։

[1004] Այլք. Եւ տեսանիցէ զնա քա՛՛։

[1005] Այլք. Լինիցի ՚ի մորթ նորա կեղ։

[1006] ՚Ի լուս՛՛. Եւ եղիցի ՚ի սպի կեղոյն։

[1007] Այլք. Եւ ահա տեսիլն խորագոյն քան զմարմին իցէ, եւ մազն։

[1008] Այլք. Քանզի արած բորոտութեան... (23) եւ ո՛չ տարածեսցի, սպի կե՛՛։

[1009] Այլք. Եւ տեսցէ քահանայն.. սփռեալ իցէ ընդ մորթն.. արած բորոտութեան է ընդ կեղոյն բորբոքեալ։

[1010] Այլք. Սփռեալ հարածն ընդ մոր՛՛։

[1011] Այլք. Եւ տեսանիցէ զնա քահանայն։

[1012] Այլք. Կայցէ... հարածն, եւ մազ։

[1013] Ոսկան. Թէ փուք է տարածեալ։ Այլք. ՚Ի մորթ մարմնոյ իւրոյ։

[1014] Ոմանք. Եթէ յառէչ, եթէ։

[1015] Այլք. Արածն կանաչացեալ։

[1016] ՚Ի լուս՛՛. Մաշկեղէն անօթոյ, համաձայն ոմանց ՚ի բնաբ՛՛։

[1017] Այլք. Եւ չիցէ սփռեալ արածն... կամ ընդ ասրն եւ ընդ կտաւ։

[1018] Ոմանք. Զեւթն օր երիցս անգամ։

[1019] ՚Ի լուս՛՛. Սփռեալ տեսիլ արածին։ Այլք. Եթէ չիցէ փոխեալ... արածն։ հրով այրեսցի... ՚ի հանդերձին։

[1020] ՚Ի լուս՛՛. Ասուեաց հանդերձի։

[1021] Այլք. Այս օրէն եղիցի բո՛՛։

[1022] Այլք. Եւ տեսանիցէ քահանայն։

[1023] Այլք. Եւ գերծցէ զամենայն։

[1024] Ոմանք. Եւ առցէ քահանայն զմի գառն։

[1025] Այլք. ՚Ի ձախոյ ձեռն քահանային։

[1026] Այլք. Եւ ՚ի ծայրի աջոյ ձե՛՛.. եւ ՚ի ծայրի աջոյ ոտին։

[1027] Ոմանք. Եւ ո՛չ գտանիցէ ձեռն։

[1028] Այլք. Ձագս աղաւնւոյ... եգիտ ձեռն իւր. եւ եղիցի։

[1029] Ոմանք. Աջոյ ունկան սրբացելոյն։

[1030] Այլք. ՚Ի ձախոյ ձեռն քահանային։ եւ։

[1031] Այլք. Զոր եգիտ ՚ի ձեռին իւրում... (31) եւ զմին ողջակէզ հանդերձ զո՛՛։

[1032] Այլք. ՚Ի ստացուած... երկրին ստացուածոյ ձերոյ։

[1033] Այլք. Եւ պղծեսցէ քահանայն զամենայն։

[1034] Ոմանք. Կանաչս կարմրացեալս։

[1035] Այլք. Եւ քերեսցեն զնա ՚ի ներ՛՛... եւ հեղցեն զքերուածն ար՛՛։

[1036] Ոմանք. Բնակ բորոտութեան է ՚ի տանն։

[1037] Ոմանք. Արածն ընդ տունն, եւ սրբեսցէ քահանայն։

[1038] Բազումք. Եւ փայտիւն եղեւնով եւ զո՛՛։

[1039] Այլք. Ըստ ամենայն արածոյ բորոտութեան։

[1040] Այլք. Առն որոյ լինիցի ծորումն ՚ի մարմնոյ իւրոյ... պիղծ իցէ։

[1041] ՚Ի լուս՛՛. Լիցի պղծութեան նորա, որոյ ծո՛՛։

[1042] Այլք. Պիղծ եղիցի, եւ ամենայն յորոյ վերայ նստիցի։

[1043] Ոսկան. Ողողեսցէ զձեռս իւր։

[1044] Ոմանք ուրեք ուրեք դնեն, սերմանակաթն, սերմանակաթին։

[1045] Յօրինակին. Եւ եթէ թուք.. հանիցէ ՚ի սուրբն։ Ոմանք. Ողողեսցէ զձորձս իւր։

[1046] Յօրինակին պակասէր. Զհանդերձս իւր, եւ լուասցէ։

[1047] Ոսկան. ՚Ի մարմնի իւրում, եօթն օր որոշեսցի։ Ամենայն որ։

[1048] Այլք. Նստիցի՝ պիղծ լիցի. եւ ամենայն որ մերձենայ յան՛՛։

[1049] Այլք. Յորոյ վերայ ննջիցէ զամենայն.. բղխմանն իւրոյ... լինիցի անսուրբ։

[1050] Այլք. ՚Ի բղխմանէ պղծութեան նորա։

[1051] Այլք. Նոցա զհուրն օտար Տեառն, եւ սա՛՛։

[1052] Այլք. Եւ գօտի կտաւի ածեալ։

[1053] Այլք. Յորոյ վերայ իցէ վիճակն ար՛՛։ Ոսկան յաւելուածով ունի այսպէս. Յորոյ վերայ իցէ վիճակ Տեառն։ Իսկ յորոյ վերայ վիճակն արձակելոյ, (10) եւ կա՛՛։

[1054] Ոսկան. Եւ յորժամ ելցէ ՚ի սեղանոյն որ առաջի։

[1055] Բազումք. Յարենէ անտի ՚ի վերայ նորա մատամբ իւ՛՛։

[1056] Այլք. Եւ որ արձակիցէ զնոխազն ուխտեալ. ըստ որում նշանակի եւ ՚ի լուս՛՛։

[1057] Այլք. Որ յեցեալ իցէ ՚ի ձեզ։ (30) Յաւուրն յայնմիկ։

[1058] Այլք. Այն ՚ի հանգիստ... յաւիտենական է։ (32) Եւ քաւեսցէ։

[1059] Բազումք. Ընդունել ՚ի հոտ անուշից։

[1060] Ոմանք. Եւ հանցէ զճարպն։

[1061] Այլք. Ոչ ածիցէ առնել։

[1062] Բազումք. Փոխանակ անձին նորա քաւեսցի։

[1063] ՚Ի լուս՛՛. Յամենայն բնակաց կամ ՚ի պանդխտաց։

[1064] Այլք. Եւ ըստ գնա՛ցից երկրին Քանա՛՛։

[1065] Այլք. Զիրաւունս իմ արասջիք։

[1066] Այլք. Զի առականք հօր քում են։

[1067] Այլք. Յայտնեսցես զառականս նորա։

[1068] ՚Ի լուս՛՛. Հօրեղբօր քոյ մի՛ յայտնեսցես. համաձայն այլոց ՚ի բնաբ՛՛։

[1069] Այլք. Զառականս նոցա, զի ընտանիք են քո։

[1070] Ոմանք. Առ քերբ իւրով մի։ ՚Ի լուս՛՛. Զառականս նոցա առ։

[1071] Ոմանք. Եւ առ կին դաշտանի։

[1072] Այլք. Եւ ՚ի կին ընկերի քո։

[1073] Այլք. Անիրաւութեան նորա ՚ի նմանէ։

[1074] Ոսկան յաւելու. Արդ զգուշացարուք, զի մի՛ տաղտկանայցէ։

[1075] Այլք. Խօսեաց ընդ ժողովրդեան որդւոցն Իսրայէլի եւ ասաս՛՛։

[1076] Այլք. Յորում մատուցանիցէք, կե՛՛։

[1077] Այլք. Եւ յայգիս քո ճռա՛՛.. այգւոյ քոյ մի՛ լինիցիս.. թողցես զայն։

[1078] Այլք. Եւ մի՛ ագցին վարձք։

[1079] Այլք. Եւ մի՛ խնդրեսցէ։

[1080] Այլք. Եւ զձորձս երկդիմիս գար՛՛։

[1081] Այլք. Եւ յամին հինգերորդի.. լիցին։

[1082] Ոսկան. Մի՛ ուտիցէք զմիս ընդ արեան, ՚ի վերայ լե՛՛։

[1083] ՚Ի լուս՛՛. Եւ վէտս ՚ի վերայ սգոյ մի՛ առ՛՛. համաձայն այլոց ՚ի բնաբ՛՛։ ՚Ի լուս՛՛. Եւ գիր գրեալ մի՛ առն՛՛։

[1084] Այլք. Երկիրն անօրէնութեամբ։

[1085] Բազումք. Լինիցի ձեր։

[1086] Այլք. Կամ յեկելոց պանդխտացն։

[1087] Այլք. Զանուն սրբացելոցն իմոց։

[1088] Ոմանք. Պոռընկել զհետ նոցա։

[1089] Այլք. Կամ զմայր իւր թէ բամբասեսցէ։

[1090] ՚Ի լուս՛՛. Եւ շնացօղն եւ շնա՛՛. համաձայն այլոց ՚ի բնաբ՛՛։

[1091] Այլք. Եւ զանասունն սպանանիջիք։

[1092] ՚Ի լուս՛՛. Եւ զկինն եւ զանա՛՛. համաձայն ոմանց ՚ի բնաբ՛՛։

[1093] Ոմանք. Զառականս սորա՝ նախա՛՛։

[1094] Այլք. Եւ մի՛ պղծիցէք զանձինս։ Յօրինակին. Զոր ես զատուցի զձեզ ՚ի։

[1095] Այլք. Զի սուրբ եմ ես Տէր Աստուած։

[1096] Այլք. Կին, յորոց լինիցի վհո՛ւկ։

[1097] Ոմանք. ՚Ի պղծութեան իւրեանց։

[1098] Այլք. Լինիցին Աստուծոյ իւրե՛՛... զի զոհն Տեառն։

[1099] Բազումք. Յորոյ վերայ ՚ի գլխոյն անկեալ է զիւղն օծ՛՛։

[1100] Այլք. Առնուցու կին։ (15) Եւ մի՛ պղծեսցէ զսերմն իւր ՚ի ժո՛՛։

[1101] Այլք. Ականջատ։

[1102] Այլք. Կամ քարցկեղ։

[1103] ՚Ի լուս՛՛. Եւ խօսեցաւ զայս Մովսէս։

[1104] Այլք. Որ մերձենայցէ ՚ի նա, պի՛ղծ։

[1105] Ոմանք. Եւ զաւակ ո՛չ իցէ նորա։

[1106] Այլք. Սրբութեանցն Իսրայէլի, զոր։

[1107] Այլք. Այր ոք այր յորդւոցն.. յարելոց ՚ի նոսա։ Ոմանք. Խոստովանութեան իւրոյ.. կամաց իւրոց։

[1108] Այլք. Կամ զորքինոտ՝ մի՛ մատու՛՛։

[1109] Այլք. Արասցես զենլիս, եւ յուխտ քո մի լինիցին։

[1110] Ոմանք. Զթաղասմաւորն, եւ զմալեալն։

[1111] ՚Ի լուս՛՛. Մի՛ սպանանիցէք ՚ի միում աւուր. համաձայն այլոց ՚ի բնաբ՛՛։

[1112] Ոմանք. Տօն Տեառն. եւ ոմանք. Տունք Տեառն զոր.. իմ տունք։

[1113] Ոսկան ՚ի լուս՛՛. Յամենայն բնակութեան ձերում։

[1114] Յօրինակին պակասէր. Ողջակէզս Տեառն զեւթն օր. եւ օրն։

[1115] Այլք. Եւ ասասցես ցնոսա. յորժամ... տաց ձեզ. եւ հնձիցէք զհուն՛՛։

[1116] Այլք. Անդր աւուրն առաջնոյ։

[1117] Այլք. ՚Ի նաշհոյ զանգելոյ իւ՛՛։

[1118] Այլք. Մինչեւ յօրն յորում։

[1119] Բազումք. Եւ մատուցէք զոհ նոր։

[1120] Այլք. Արդեանց Տեառն։

[1121] Այլք. Մատուցանիցէ զնոսա, եղի՛՛։

[1122] Այլք. Անուանեալ կոչեցեալ սուրբ եղիցի ձեզ։

[1123] Այլք. Անդոյն քոյ.. եւ զանկեալն հնձոցն քոց մի՛ ժողովիցես... եւ պանդխտին թողուցուս։

[1124] Այլք. Յիններորդ օրէն յերեկորեայ։

[1125] Այլք. Յիններորդ, կամ յիններորդէ ամսեանն յերեկորեայն։

[1126] Ոսկան. Տաղաւարահարաց է։

[1127] Այլք. Տօնեսջիք զեւթն օր... եւ յաւուրն ութերորդի հանգիստ։

[1128] Յօրինակին. Հա՛գնեաց ձերոց, ուր՛՛։ Յօրինակին պակասէր. Տեառն զեւթն օր։

[1129] Յօրինակին կրկնի. Բնակքն Իսրայէլի։ Ուր ոմանք ունին միայն, բնակիչքն Իսրայէլի։

[1130] Այլք. Զեւղ ՚ի ձիթենեաց.. զի այրիցի։

[1131] Ոմանք. Կնկրուկ սուրբ։

[1132] Այլք. Յօրն շաբաթուց դնի՛՛։

[1133] Այլք. Զանունն անէծ. եւ ածին։

[1134] Այլք յաւելուն. Դատել զնա հրամա՛՛։

[1135] Այլք. Հանէ՛ք զայն որ անէծն։

[1136] Այլք. Եւ մարդ որ հարկանիցէ։

[1137] Այլք. Եթէ խեղեսցէ ոք։

[1138] Այլք. Հարկանիցէ զմարդ... մահո՛ւ մեռցի եւ նա։

[1139] Բազումք. Յամսեանն եւթներորդում։

[1140] Այլք. Զի թողութեան ազդեցութիւն է սուրբ լիցի ձեզ։

[1141] ՚Ի լուս՛՛. Ըստ յաճախելոյ ամացն. համաձայն այլոց ՚ի բնաբ՛՛։ ՚Ի լուս՛՛. Պակասելոյ արմտեացն պակա՛՛։ Այլք. Վաճառեսցէ նա քեզ։

[1142] ՚Ի լուս՛՛. Եւ մի՛ ելցէ ՚ի թողութեանն։

[1143] Այլք. Ոչ գուցէ շուրջանակի.. ընդ փրկանօք լինիցին։

[1144] Այլք. Տնանկեսցի եղբայր քո առ քեզ։

[1145] Ոսկան. Մի ոք որ երեւիցի յեղ՛՛։

[1146] Այլք. Յորում վաճառեցաւ նմա մին՛՛։

[1147] ՚Ի լուս՛՛. Աշխատութեամբ առաջի Տեառն. համաձայն ոմանց ՚ի բնաբ՛՛։

[1148] Այլք. Եւ հասանիցեն ձեր կալք... հասանիցեն եւ կերիջիք։

[1149] Այլք. Խաղաղութիւն յերկիրն ձեր... մի՛ անցցէ յերկիր ձեր։

[1150] Այլք. Եւ հալածեսջիք զթշ՛՛։

[1151] ՚Ի լուս՛՛. Հինգք՝ զհազար։

[1152] Ոմանք. Զուխտ իմ ընդ ձեզ։

[1153] Ոմանք. Եւ եղէց ձեզ Աստուած... ինձ ժողովուրդ։

[1154] Այլք. Եւ ես Տէր Աստուած ձեր, որ հա՛՛։

[1155] Այլք. Տաղտկայցեն ան՛՛։

[1156] Ոմանք. Զքոս եւ զդալունկն։ Ոսկան. Հաչիցիք յան՛՛. եւ օրինակ մի. Հաչիցէ զանձինս ձեր։ Այլք. Եւ սերմանեսջիք ՚ի սնոտ՛՛։

[1157] Յօրինակին բանս՝ զերկինս երկա՛՛. կար՛՛. նշ՛՛։

[1158] Այլք. Երկիր ձեր զսերմանիս ձեր։

[1159] Այլք. Այնու եւս ո՛չ լսիցէք ինձ։ Յօրինակին. Այլ գնացէք ընդ իս։

[1160] Ոմանք. Եւթնպատիկ վասն մեղաց։

[1161] Այլք. Ուստերաց ձերոց, եւ զմարմինս դստերաց ձերոց կերիջիք։

[1162] Այլք. Եւ ցրուեցից զձեզ։

[1163] Այլք. Երկիրն, եւ հաճեսցի... աւերածին իւրոյ։

[1164] Այլք. Որպէս որ փախչիցին։

[1165] Ոմանք. Ուրուք զհետ մտելոյ։

[1166] Այլք. Հարց նոցա.. մաշիցին։

[1167] Այլք. Լինիցին զմեղս... եւ զի գնային։

[1168] Այլք. Ոչ անտես արարի զնոսա։

[1169] Այլք. Եղիցին գինք նորա։

[1170] Այլք. Մինչեւ ցքսանամեանս։

[1171] Այլք. Եւ յամսօրէն կամ յամսօրէէն մինչեւ ցհինգամեանն։

[1172] Այլք. Եւ այն եւ փոխանակն սուրբ։

[1173] Այլք. Յաւելցէ զհինգերորդ արծաթոյ գնոցն ՚ի նոյն, եւ նմին։

[1174] Այլք. Զանդն այլում մարդոյ.. եւս փրկեսցէ։

[1175] Ոմանք. Եւ մի ոք սրբեսցէ զայն։

[1176] Այլք. Մինչեւ ՚ի կալուածս։

[1177] Այլք. Գաւազանի ՚ի սրբութիւն։

Ցանկ

Նախորդ էջ Ցանկ Հաջորդ էջ