ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉ ՄԱՏԵԱՆ ՀԻՆ ԵՒ ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆԱՑ

Հ. Յովհաննու Զօհրապեան վարդապետ

ԳԻՐՔ ՍԱՂՄՈՍԱՑ ԴԱՒԹԻ[6551]

1

Սաղմոս ՚ի Դաւիթ. Ա։

1 Երանեալ է այր որ ո՛չ գնաց ՚ի խորհուրդս ամպարշտաց, ՚ի ճանապարհի մեղաւորաց նա ո՛չ եկաց, եւ յաթոռս ժանտից նա ո՛չ նստաւ։ 2 Այլ յօրէ՛նս Տեառն են կամք նորա, եւ յօրէնս նորա խորհեսցի նա ՚ի տուէ եւ ՚ի գիշերի. 3 Եւ եղիցի նա որպէս ծա՛ռ որ տնկեալ է ՚ի գնացս ջուրց։ Որ զպտուղ իւր ՚ի ժամու տացէ, եւ տերեւ նորա մի՛ թափեսցի. եւ զամենայն զոր ինչ արասցէ յաջողեսցի՛ նմա[6552]։ 4 Ո՛չ այսպէս են ամպարիշտք, եւ ո՛չ այսպէս. այլ որպէս հողմ զփոշի, զոր հոսէ՛ ՚ի վերայ երեսաց երկրի[6553]։ 5 Վասն այսորիկ ո՛չ յարիցեն ամպարիշտք ՚ի դատաստան, եւ ո՛չ մեղաւորք ՚ի խորհուրդս արդարոց։ 6 Քանզի ճանաչէ՛ Տէր զճանապարհս արդարոց, ճանապարհք ամպարշտաց կորիցեն։ Տունք. զ̃։[6554]

2

՚Ի Հեբրայեցւոց գրոց երկոքեան սոքա ընդ մի համար են։ Սաղմոս. Բ[6555][6556]։

1 Ընդէ՞ր խռովեցան հեթանոսք. եւ ժողովուրդք խորհեցան ՚ի սնոտիս[6557]։ 2 Յանդիմա՛ն եղեն թագաւորք երկրի, եւ իշխանք ժողովեցան ՚ի միասին վասն Տեառն եւ վասն Օծելոյ նորա[6558]։ 3 Խզեսցուք զկապանս նոցա, եւ ընկեսցո՛ւք ՚ի մէնջ զլուծ նոցա[6559]։ 4 Բնակեալն յերկինս ծիծաղեսցի զնոքօք, եւ Տէր արհամարհեսցէ զնոսա։ 5 Յայնժամ խօսեսցի՛ ընդ նոսա բարկութեամբ իւրով, եւ սրտմտութեամբ իւրով խռովեցուսցէ զնոսա։ 6 Ես կացի թագաւոր ՚ի նմանէ, ՚ի վերայ Սիոնի լերին սրբոյ նորա՝ պատմել ինձ զհրամանս Տեառն[6560]։ 7 Տէր ասաց ցիս Որդի իմ ես դու, ես այսօր ծնա՛յ զքեզ[6561]։ 8 Խնդրեա՛ յինէն եւ տա՛ց քեզ զհեթանոսս ՚ի ժառանգութիւն, եւ իշխանութիւն քեզ զամենայն ծա՛գս երկրի։ 9 Հովուեսցե՛ս զնոսա գաւազանաւ երկաթեաւ. որպէս զանօթ բրտի փշրեսցե՛ս զնոսա։ 10 Արդ թա՛գաւորք՝ զայս ՚ի մի՛տ առէք, խրատեցարո՛ւք ամենեքեան ոյք դատիք զերկիր։ 11 Ծառայեցէ՛ք Տեառն երկիւղի՛ւ, եւ ցնծացէ՛ք առաջի նորա դողութեամբ։ 12 Ընկալարո՛ւք զխրատ նորա՝ զի մի՛ բարկասցի Տէր, եւ կորնչիցիք ՚ի ճանապարհացն արդարութեան։ 13 ՚Ի ժամանակի որպէս բորբոքեսցի բարկութիւն նորա։ Երանի՛ ամենեցուն՝ ոյք յուսացեալ են ՚ի Տէր[6562]։ Տունք. ժդ̃։

3

1 Սաղմոս ՚ի Դաւիթ. ՚ի ժամանակի զի փախուցեալ էր նա յերեսաց Աբիսողոմայ որդւոյ իւրոյ։ Գ[6563]։

2 Տէր՝ զի բազո՛ւմ եղեն նեղիչք իմ, բազումք յարեան ՚ի վերայ իմ[6564]։ 3 Բազումք ասէին զանձնէ իմմէ, թէ չի՛ք փրկութիւն սորա առ Աստուած իւր[6565]։ 4 Այլ դու Տէր՝ օգնակա՛ն իմ ես, փա՛ռք իմ եւ բարձրացուցիչ գլխոյ իմոյ։ 5 Ձայնիւ իմով ես առ Տէր կարդացի, լուաւ ինձ ՚ի լեռնէ սրբոյ իւրմէ[6566]։ 6 Ես ննջեցի եւ ՚ի քուն եղէ, զարթեայ եւ Տէր ընդունելի՛ իմ է[6567]։ 7 Ո՛չ երկեայց ես ՚ի բիւրուց զօրաց նոցա. որ շուրջանակի պատեալ պահեալ պաշարէին զիս։ Արի՛ Տէր՝ եւ փրկեա՛ զիս Աստուած իմ[6568]. 8 զի դու հարե՛ր զամենեսեան ոյք էին ընդ իս թշնամութեամբ ՚ի տարապարտուց. եւ զատամունս մեղաւորաց փշրեսցես[6569]։ 9 Տեառն է փրկութիւն. ՚ի վերայ ժողովրդեան քոյ օրհնութիւն քո[6570]։ Տունք. ը̃։ Գոբղայս. իը̃։

4

1 ՚Ի կատարած օրհնութեան. Սաղմոս երգոց ՚ի Դաւիթ. Դ[6571]։

2 ՚Ի կարդալ իմում լուա՛ր ինձ Աստուած ըստ արդարութեան. ՚ի նեղութեան ինձ անդո՛րր արարեր. ողորմեա՛ ինձ եւ լո՛ւր աղօթից իմոց[6572]։ 3 Որդի՛ք մարդկան՝ մինչեւ յե՞րբ էք խստասիրտք. ընդէ՞ր սիրէք զնանրութիւն, եւ խնդրէք զստութիւն։ 4 Ծաներո՛ւք զի սքանչելիս արար Տէր սրբոյ իւրում. եւ Տէր լուիցէ՛ ինձ ՚ի կարդալ իմում առ նա։ 5 Բարկանայք՝ եւ մի՛ մեղանչէք. զոր ինչ ասէք ՚ի սիրտս ձեր յանկողինս ձեր զղջացարո՛ւք։ 6 Մատուցէ՛ք պատարագ արդարութեան, եւ յուսացարո՛ւք ՚ի Տէր։ Բազումք ասէին թէ ո՞ ցուցցէ մեզ զբարութիւն[6573]. 7 նշանեցաւ առ մեզ լոյս երեսաց քոց, եւ ետուր ուրախութիւն սրտից մերոց։ 8 ՚Ի պտղոյ ցորենոյ գինւոյ ձիթոյ իւրեանց լցուցե՛ր զնոսա[6574]։ 9 Խաղաղութեամբ յայս եւ ՚ի սոյն ննջեսցո՛ւք եւ զարթիցուք[6575]. 10 զի դու Տէր միայն առանձին յուսո՛վ քով բնակեցուցեր զմեզ։ Տունք. ը̃։

5

1 ՚Ի կատարած վասն վիճակելոցն։ Սաղմոս. Ե[6576]։

2 Բանից իմոց ո՛ւնկն դիր Տէր, եւ ՚ի մի՛տ առ զաղաղակ իմ[6577]։ 3 Նայեաց ՚ի ձայն աղօթից իմոց, Թագաւոր իմ եւ Աստուած իմ[6578]։ 4 Ես զքեզ աղաչե՛մ Տէր, ընդ առաւօտս լուիցես ձայնի իմում. 5 ընդ առաւօտս պատրաստ եղէց յանդիմա՛ն լինել քեզ։ Ո՛չ թէ դու Աստուած կամիս զանօրէնութիւն[6579], 6 եւ ո՛չ բնակեն առ քեզ չարք, մի՛ անօրէնք բնակեսցեն առաջի աչաց քոց[6580]։ 7 Ատեցե՛ր զայնոսիկ որ գործեն զանօրէնութիւն. կորուսանե՛ս զամենեսեան ոյք խօսին սուտ։ Զայր արիւնահեղ եւ զնենգաւոր պի՛ղծ առնես դու, Տէր[6581], 8 այլ ես՝ ըստ բազում ողորմութեան քում մտից ՚ի տուն քո. երկիր պագից ՚ի տաճար սուրբ քո երկիւղիւ քո։ 9 Տէր՝ առաջնորդեա՛ ինձ յարդարութեան քում. վասն թշնամեաց իմոց ուղի՛ղ արա առաջի իմ զճանապարհս քո։ 10 Զի ո՛չ գոյ ՚ի բերանս նոցա ճշմարտութիւն, եւ սիրտք նոցա նանրեալք են։ 11 Որպէս գերեզման բա՛ց է կոկորդ նոցա. լեզուօք իւրեանց նենգաւորք եղեն։ Դատեա՛ զնոսա Աստուած զի անկցի՛ն ՚ի խորհրդոց իւրեանց. ըստ բազում ամպարշտութեան նոցա մերժեա՛ զնոսա՝ զի դառնացուցին զքեզ[6582]։ 12 Ուրա՛խ լիցին ամենեքեան ոյք յուսացեալ են ՚ի քեզ, յաւիտեան ցնծասցեն, եւ բնակեսցես դու ՚ի նոսա։ Պարծեսցի՛ն ՚ի քեզ սիրելիք անուան քոյ[6583], 13 զի օրհնեսցե՛ս դու զարդարն. Տէր որպէս զինու հաճութեամբ քով պսակեցեր զմեզ[6584]։ Տունք. ժբ̃։

6

1 ՚Ի կատարած ընդ օրհնութիւնս վասն Ութերորդաց։ Սաղմոս ՚ի Դաւիթ. Զ[6585]։

2 Տէր՝ մի՛ սրտմտութեամբ քով յանդիմաներ զիս, եւ մի՛ բարկութեամբ քով խրատեր զիս[6586]։ 3 Ողորմեա՛ ինձ Տէր զի հիւա՛նդ եմ ես. բժշկեա՛ զանձն իմ, զի խռովեցան ոսկերք իմ։ 4 Անձն իմ յոյժ խռովեցաւ, եւ դու Տէր՝ մինչեւ յե՞րբ։ 5 Դա՛րձ Տէր եւ փրկեա՛ զանձն իմ. կեցո՛ զիս Տէր ըստ ողորմութեան քում։ 6 Զի ո՛չ ոք է որ ՚ի մահու յիշէ զքեզ, կամ ՚ի դժոխս խոստովան առնի առ քեզ[6587]։ 7 Վաստակեցի ես ՚ի հեծութեան իմում, լուացի զամենայն գիշեր զմահիճս իմ. եւ արտասուօք իմովք զանկողինս իմ թացի։ 8 Խռովեցաւ ՚ի սրտմտութենէ ակն իմ. մաշեցա՛յ ես ՚ի վերայ ամենայն թշնամեաց իմոց։ 9 ՚Ի բա՛ց կացէք յինէն ամենեքեան, ոյք գործէք զանօրէնութիւն։ 10 Լուաւ Տէր ձայնի լալոյ իմոյ, լուաւ Տէր աղօթից իմոց. եւ Տէր զխնդրուածս իմ ընկալաւ[6588]։ 11 Ամաչեսցեն եւ խռովեսցի՛ն յոյժ ամենայն թշնամիք իմ. դարձցին յետս եւ ամաչեսցե՛ն յոյժ վաղվաղակի եւ խռովեսցին։ Տունք. ժ̃։ Գոբղայս. լ̃։

7

1 Սաղմոս ՚ի Դաւիթ. զոր ասաց Տեառն վասն բանին Քուսեայ որդւոյ Յիմենայ. Է[6589]։

2 Տէր Աստուած իմ ՚ի քեզ յուսացայ եւ փրկեա՛ զիս, յամենայն հալածչաց իմոց ապրեցո՛ զիս[6590]։ 3 Գուցէ երբէք յափշտակիցէ որպէս առե՛ւծ զանձն իմ, ո՛չ ոք իցէ որ փրկիցէ, եւ ո՛չ այն որ ապրեցուցանէ[6591]։ 4 Տէր Աստուած իմ թէ արարից զայս, թէ իցեն անօրէնութիւնք ՚ի ձեռս իմ[6592]։ 5 Թէ հատուցի՛ երբէք այնոցիկ ոյք հատուցին ինձ չար. անկա՛յց եւ ես ՚ի թշնամեաց իմոց ընդունայն[6593]։ 6 Հալածեսցէ՛ ապա թշնամին զանձն իմ. հասցէ՛ կոխեսցէ յերկիր զկեանս իմ, եւ զփառս իմ ՚ի հո՛ղ բնակեցուսցէ[6594]։ 7 Արի՛ Տէր բարկութեամբ քով, եւ բա՛րձր լեր ՚ի սպառել թշնամեաց իմոց։ Զարթի՛ր Տէր Աստուած իմ ՚ի հրամանս քո զոր պատուիրեցեր[6595], 8 եւ ժողովք ժողովրդոց շո՛ւրջ եղիցին զքեւ։ Վասն այսորիկ ՚ի բարձունս դա՛րձ Տէր. 9 եւ Տէր դատի զժողովուրդս իւր։ Դա՛տ արա ինձ Տէր ըստ արդարութեան իմում. ըստ անբծութեան իմում որ յիս[6596]։ 10 Կատարեսցի՛ն չարիք ՚ի վերայ մեղաւորաց, եւ յաջողեսցե՛ս դու արդարոյն։ Որ քննէ զսիրտս եւ զերիկամունս Աստուած արդար. յիրաւի՛ է[6597] 11 օգնութիւն ինձ յԱստուծոյ՝ որ ապրեցուցանէ զայնոսիկ, որ ուղիղ են սրտիւք։ 12 Աստուած դատաւոր արդա՛ր հզօր եւ երկայնամիտ. որ ո՛չ ածէ զբարկութիւն իւր զօրհանապազ։ 13 Ապա թէ ո՛չ դառնայ առ նա՝ զսուր իւր սրեալ է՝ եւ զաղեղն իւր լարեալ. 14 ՚ի նմա է պատրաստեալ զանօթս մահու, եւ զնետս իւր այրեցելո՛վք է գործեալ[6598]։ 15 Ահաւասիկ երկնեաց զանօրէնութիւն, յղացաւ զցա՛ւս եւ ծնաւ զանօրէնութիւն[6599]։ 16 Գուբն՝ զոր փորեաց եւ պեղեաց, ՚ի նո՛յն անկցի ՚ի խորխորատ զոր եւ գործեաց[6600]։ 17 Դարձցին ցաւք ՚ի գլուխ նորա. ՚ի վերայ գագաթա՛ն նորա անօրէնութիւնք իւր իջցեն։ 18 Խոստովան եղէց Տեառն ըստ արդարութեան նորա, եւ սաղմոս ասացից անուան Տեառն բարձրելոյ։ Տունք. ժէ̃։

8

1 ՚Ի կատարած ՚ի վերայ հնձանացն. Սաղմոս ՚ի Դաւիթ. Ը։

2 Տէր Տէր մեր՝ զի սքանչելի՛ է անուն քո յամենայն երկրի։ Համբարձաւ մեծվայելչութիւն քո ՚ի վերո՛յ քան զերկինս[6601]. 3 ՚ի բերանոյ մանկանց տղայոց ստընդիեցաց կատարեսցի օրհնութիւն։ Վասն թշնամեաց քոց Տէր. զի եղծցին թշնամին եւ հակառակորդն[6602]։ 4 Տեսից զերկինս զգործս մատանց քոց, զլուսին եւ զաստեղս զորս դո՛ւ հասատեցեր։ 5 Ո՞վ է մարդ զի յիշես դու զնա, կամ որդի մարդոյ թէ ա՛յց ինչ արասցես դու նմա[6603]։ 6 Փոքր ինչ խոնա՛րհ արարեր զնա քան զհրեշտակս քո, փառօք եւ պատուով պսակեցե՛ր զնա, 7 եւ կացուցեր զնա ՚ի վերայ ձեռակերտա՛ց քոց[6604]։ 8 Զամենայն ինչ հնազա՛նդ արարեր ՚ի ներքոյ ոտից նորա, զխաշն եւ զարջառ՝ եւ զամենայն ինչ։ 9 Եւս եւ զերէ՛ վայրի, զթռչունս երկնից, զձկունս ծովուց որ շրջին ընդ շաւիղս ծովուց[6605]։ 10 Տէր Տէր մեր՝ զի սքանչելի՛ է անուն քո յամենայն երկրի։ Տունք. թ̃։ Գոբղայս. իզ̃։

9

1 ՚Ի կատարած. վասն գաղտնեաց որդւոյ։ Սաղմոս. Թ[6606]։

2 Գոհացայց զքէն Տէր բոլորո՛վ սրտիւ իմով, պատմեցից զամենայն սքանչելիս քո։ 3 Ուրա՛խ եղէց եւ ցնծացայց ՚ի քեզ. սաղմոս ասացից անուան քում Բարձրեալ[6607]։ 4 ՚Ի դառնալ յետս թշնամեաց իմոց, տկարասցին եւ կորիցե՛ն յերեսաց քոց։ 5 Արարեր զդատաստա՛նս իմ եւ զիրաւունս, նստար յաթոռ դատաւո՛ր արդարութեան[6608]։ 6 Սաստեցեր ՚ի հեթանոսս, եւ կորեա՛ւ ամպարիշտն. զանուանս նոցա ջնջեցեր յաւիտեանս յաւիտենից. 7 եւ թշնամւոյն զէն պակասեա՛ց մինչ ՚ի սպառ։ Զքաղաքս աւերեցեր, եւ կորեա՛ւ յիշատակ նոցա աղաղակաւ։ Աստուած կայ եւ մնայ յաւիտեան[6609], 8 պատրաստ արար զաթոռ իւր ՚ի դատաստանի։ 9 Ինքն դատի զաշխարհս արդարութեամբ, եւ զժողովուրդս իւր ուղղութեամբ։ 10 Եղեւ Տէր ապաւէ՛ն տնանկի, օգնական ՚ի նեղութեան՝ ՚ի դէպ ժամանակի։ 11 Յուսասցին ՚ի քե՛զ ամենեքեան ոյք գիտեն զանուն քո. զի ո՛չ թողցես զայնոսիկ որ խնդրեն զքեզ Տէր։ 12 Սաղմոս ասացէք Տեառն որ բնակեալն է ՚ի Սիոն. պատմեցէ՛ք ՚ի հեթանոսս զգործս նորա։ 13 ՚Ի խնդրել զարիւն նոցա՝ յիշեաց եւ ո՛չ մոռացաւ Տէր զաղօթս տնանկաց[6610]։ 14 Ողորմեաց ինձ Տէր՝ եւ տե՛ս զխոնարհութիւն իմ ՚ի թշնամեաց իմոց. 15 ո՛ բարձր արարեր զիս ՚ի դրանց ՚ի մահուանէ։ Որպէս պատմեցից զամենայն օրհնութիւնս քո ՚ի դրունս դստեր Սիոնի[6611], 16 ցնծացա՛յց ՚ի փրկութեան քում։ Ընկլան հեթանոսք յապականութեան իւրեանց զոր արարին. որոգայթ՝ զոր թաքուցին առցէ՛ զոտս նոցա[6612]։ 17 Ճանաչէ Տէր առնել զդատաստանս իւր, եւ ՚ի գործս ձեռաց իւրեանց կապեսցին մեղաւորք[6613]։ 18 Դարձցին մեղաւորք անդրէն ՚ի դժոխս, եւ ամենայն հեթանո՛սք որ մոռացան զԱստուած։ 19 Ո՛չ ՚ի սպառ մոռանայ Տէր զաղքատն. համբերութիւն տնանկաց մի՛ կորիցէ ՚ի սպառ[6614]։ 20 Արի՛ Տէր՝ եւ մի՛ զօրասցի մարդ. դատեսցին հեթանոսք առաջի քո։ 21 Կացո՛ Տէր օրէնսդիր ՚ի վերայ նոցա. եւ ծանիցե՛ն հեթանոսք՝ թէ մարդիկ են[6615]։ 1 Ընդէ՞ր Տէր կացեր ՚ի հեռաստանէ. անտես արարեր ՚ի դէ՛պ նեղութեան ժամանակի։ 2 Յամբարտաւանել ամպարշտի՝ այրի աղքատ. արգելցին ՚ի խորհուրդս իւրեանց զոր եւ խորհեցան։ 3 Զի՞ գովի մեղաւոր ՚ի ցանկութիւն անձին իւրոյ. որ զրկէ, եւ նա գովի[6616]։ 4 Իսկ ընդէ՞ր բարկացոյց մեղաւորն զԱստուած, ըստ բազում բարկութեան իւրում եթէ ո՛չ խնդրի[6617]։ 5 Ո՛չ է Աստուած առաջի աչաց նորա, պիղծ են ճանապարհք նորա յամենայն ժամ։ Բարձեալ են իրաւունք յերեսաց նորա, ՚ի վերայ ամենայն թշնամեաց իւրոց տիրեսցէ։ 6 Ասաց ՚ի սրտի իւրում թէ ո՛չ սասանեցայց ազգէ յազգ առանց չարի[6618]։ 7 Անէծք եւ դառնութիւն եւ նենգութիւն լի՛ է բերան նորա, ՚ի ներքոյ լեզուի նորա ցաւք եւ վաստակք[6619]։ 8 Նստի դարանեա՛լ ընդ մեծամեծս, ՚ի գաղտնի՛ս սպանանել զանբիծն[6620]։ 9 Աչք նորա ՚ի տնանկս հային. վարանի ՚ի գաղտնիս՝ որպէս զառեւծ ՚ի մորւոջ իւրում։ Դարանի յափշտակե՛լ զաղքատն, յափշտակել զաղքատն եւ ձգել զնա[6621]։ 10 Յորոգայթ իւր խոնարհեցուսցէ՛ զնա, խոնարհեսցի եւ անկցի ՚ի տիրել իւրում ՚ի վերայ տնանկաց։ 11 Զի ասաց ՚ի սրտի իւրում թէ մոռացաւ Աստուած, դարձոյց զերեսս իւր զի մի՛ տեսցէ ՚ի սպառ[6622]։ 12 Արի՛ Տէր Աստուած իմ եւ բա՛րձր եղիցի ձեռն քո, եւ մի՛ մոռանար զտնանկս։ 13 Իսկ ընդէ՞ր բարկացոյց ամպարիշտն զԱստուած, զի ասաց ՚ի սրտի իւրում թէ ո՛չ քննի[6623]։ 14 Տեսանե՛ս դու զնա ՚ի ցաւս, եւ ՚ի տրտմութիւնս՝ եւ հայիս. ՚ի քեզ թողեալ է աղքատն եւ որբոյն դո՛ւ ես օգնական[6624]։ 15 Խորտակեսցի՛ բազուկ մեղաւորի եւ չարի. խնդրեսցին մեղք նորա եւ նա մի՛ գտցի[6625]։ 16 Տէր թագաւոր յաւիտեանս յաւիտենից. կորիցե՛ն հեթանոսք յերկրէ նորա։ 17 Զցանկութիւն տնանկաց լուար Տէր, ՚ի պատրաստութիւն սրտից նոցա հայեցաւ ունկն քո[6626]։ 18 Դա՛տ առնել որբոյն եւ տնանկի, զի մի՛ եւս յաւելուցու մարդ ՚ի մեծաբանել իւրում ՚ի վերայ երեսաց երկրի[6627]։ Տունք. լթ̃։

10

1 ՚Ի կատարած. Սաղմոս ՚ի Դաւիթ. Ժ։

2 ՚Ի Տէր յուսացայ. ո՞րպէս ասիցէք ցանձն իմ. Փոփոխեա՛ց ՚ի լերինս որպէս ճնճղուկ[6628]։ 3 Զի ահա մեղաւորք լարեցին զաղեղունս իւրեանց. պատրա՛ստ արարին զնետս ՚ի կապարճս, ձգե՛լ ընդ խաւար այնոցիկ ոյք ուղիղ են սրտիւք։ 4 Զի զոր դուն շինեցեր՝ աւերեցին. իսկ արդարն զի՞ արար[6629]։ 5 Տէր ՚ի տաճար սո՛ւրբ իւրում. Տէր յերկինս յաթոռ իւրում։ Աչք նորա ՚ի տնանկս հային, արտեւանունք նորա քննեն զորդիս մարդկան[6630]։ 6 Տէր քննէ զարդարն եւ զամպարիշտ, որ սիրէ զմեղս ատեա՛յ զանձն իւր։ 7 Տեղասցէ ՚ի վերայ մեղաւորաց որոգա՛յթ հո՛ւր եւ ծծումբ, այս մրրիկ բաժին բաժակի նոցա։ 8 Արդար է Տէր՝ զարդարութիւն սիրէ, զուղղութիւն տեսանեն երեսք նորա։ Տունք. ը̃։

11

1 ՚Ի կատարած ՚ի վերայ Ութերորդին. Սաղմոս ՚ի Դաւիթ. ԺԱ[6631]։

2 Ապրեցո՛ զիս Տէր՝ զի նուազեա՛ց սուրբ. նուաղեցին ճշմարտութիւնք յորդւոց ՚ի մարդկանէ[6632]։ 3 ՚Ի նանի՛ր խօսեցաւ այր ընդ ընկերի իւրում. շրթամբք նենգաւորօք սրտէ ՚ի սիրտ խօսեցաւ։ 4 Սատակէ Տէր զամենայն շրթունս նենգաւորս, եւ զլեզուս մեծաբանս։ 5 Ոյք ասացին. Զլեզուս մեր մե՛ծս արասցուք, շրթունք մեր առ մե՛զ են, եւ արդ մեր ո՞վ է տէր[6633]։ 6 Վասն տառապանաց աղքատին՝ եւ հեծութեան տնանկի՝ այժմ յարեա՛յց ասէ Տէր. եդից զփրկութիւն իմ, եւ համարձակեցայց ՚ի նոսա։ 7 Բանք Տեառն բանք սուրբ են, որպէս եւ արծաթ ընտրեալ եւ փորձեալ յերկրէ, սրբեալ եւ պարզեալ եւթնպատիկ ՚ի հողոյ[6634]։ 8 Դու Տէր պահեցեր զմեզ, եւ ապրեցուսցես յազգէ յայսմանէ մինչեւ յաւիտեան[6635]։ 9 Շուրջանակի՛ ամպարիշտք շրջին. ըստ բարձրութեան քում մե՛ծ արասցես դու զորդիս մարդկան։ Տունք. ը̃։

12

1 ՚Ի կատարած. Սաղմոս ՚ի Դաւիթ. ԺԲ։

Մինչեւ յե՞րբ Տէր մոռանաս զիս ՚ի սպառ, մինչեւ յե՞րբ դարձուցանես զերեսս քո յինէն։ 2 Մինչեւ յե՞րբ դնեմ զխորհուրդս յանձն իմ, եւ ցաւք սրտի իմոյ զաւուրս։ 3 Մինչեւ յե՞րբ բարձրանայ թշնամին ՚ի վերայ իմ[6636]. 4 նայեա՛ եւ լո՛ւր ինձ Տէր Աստուած իմ։ Լո՛յս տուր Տէր աչաց իմոց, զի մի՛ երբէք ննջեցից ՚ի մահ։ 5 Մի՛ ասասցէ թշնամին իմ թէ յաղթեցի նմա, կամ նեղիչք իմ ցնծասցեն թէ ես սասանեցայց[6637]։ 6 Ես յողորմութիւնս քո Տէր յուսացայ, ցնծացա՛ւ սիրտ իմ ՚ի փրկութեան քում. օրհնեցից զՏէր զԲարերարդ իմ[6638]։ Տունք. զ̃։

13

1 ՚Ի կատարած. Սաղմոս ՚ի Դաւիթ. ԺԳ։

Ասաց անզգամն ՚ի սրտի իւրում, թէ ո՛չ գոյ Աստուած։ Ապականեցան եւ պղծեցա՛ն յանօրէնութեան իւրեանց. ո՛չ ոք է որ առնէ զքաղցրութիւն[6639]։ 2 Տէր յերկնից նայեցաւ յամենայն որդիս մարդկան, տեսանել թէ իցէ՞ ոք իմաստուն որ խնդրիցէ զԱստուած։ 3 Ամենեքեան խոտորեցան՝ ՚ի միասին անպիտանացան։ Ոչ ո՛ք է որ առնէ զքաղցրութիւն, եւ ո՛չ ոք է մինչեւ ՚ի մի[6640]։ 4 Որպէս ո՛չ ծանիցեն ամենեքեան, որ գործեն զանօրէնութիւն։ Ոյք ուտէին զժողովուրդ իմ որպէս կերակուր հացի[6641], 5 եւ առ Տէր ո՛չ կարդացին։ Ա՛նդ երկիցեն զերկեւղ՝ ուր ո՛չ իցէ երկեւղ. 6 զի Տէր է յազգ արդարոց։ Զխորհուրդ աղքատի յամօթ արարին, զի Տէր է յոյս նորա[6642]։ 7 Ո՛ տացէ ՚ի Սիոնէ զփրկութիւն Իսրայէլի. ՚ի դարձուցանել Տեառն զգերութիւն ժողովրդեան իւրոյ. ցնծասցէ՛ Յակոբ՝ եւ ուրախ եղիցի Իսրայէլ։ Տունք. ժ̃։ Գոբղայս. լբ̃։

14

1 ՚Ի կատարած. Սաղմոս ՚ի Դաւիթ. ԺԴ։

Տէր ո՞վ կացցէ ՚ի խորանի քում, կամ ո՞վ բնակեսցէ ՚ի լեառն սուրբ քո[6643]։ 2 Որ գնայ անբի՛ծ գործէ զարդարութիւն, խօսի զճշմարտութիւն ՚ի սրտի իւրում։ 3 Որ ո՛չ նենգաւորեաց լեզուաւ իւրով, եւ չար ընկերի իւրում նա ո՛չ արար։ Նախատինս ՚ի մերձաւորաց նա ո՛չ առնու[6644]. 4 արհամարհեալ է առաջի նորա չարագործն։ Զերկիւղածս Տեառն փառաւոր առնէ. երդնու ընկերի իւրում եւ ո՛չ ստէ[6645]։ 5 Զարծաթ իւր ՚ի վարձու ո՛չ տայ, կաշառ ՚ի վերայ իրաւանց ո՛չ առնու. որ զայս արասցէ՝ նա մի՛ սասանեսցի յաւիտեան[6646]։ Տունք. զ̃։

15

1 Սաղմոս Յարձանագիր ՚ի Դաւիթ. ԺԵ։

Պահեա՛ զիս Աստուած զի ես ՚ի քեզ յուսացայ[6647]. 2 ասացի Տեառն. Տէր ես դու, եւ բարիք իմ ինձ ՚ի քէն են[6648]։ 3 Սրբոց քոց որ են յերկրի քում. սքանչելի՛ արարեր զամենայն կամս իմ ՚ի նոսա։ 4 Յաճախեցին հիւանդութիւնք նոցա. յետ այսորիկ ապա՛ վաղվաղեցին։ Ո՛չ ժողովեցայց ՚ի ժողովս նոցա յարեանց, եւ ո՛չ յիշեցից զանուանս նոցա ՚ի շրթունս իմ[6649]։ 5 Տէր է բաժին ժառանգութեան իմոյ եւ բաժակի իմոյ. դո՛ւ ես որ այսրէն դարձուցանես զժառանգութիւն իմ յիս[6650]։ 6 Վիճակք ելին ինձ ընդ ընտիրս, եւ ժառանգութիւն իմ հաճոյ եղեւ ինձ։ 7 Օրհնեցից զՏէր որ իմաստո՛ւն արար զիս, մինչ ՚ի գիշերի եւս խրատէին զիս երիկամունք իմ[6651]։ 8 Յառաջագոյն տեսանէի զՏէր առաջի իմ յամենայն ժամ, զի է ընդ աջմէ իմմէ զի մի՛ սասանեցայց[6652]։ 9 Վասն այսորիկ ուրա՛խ եղեւ սիրտ իմ, եւ ցնծացաւ լեզու իմ, եւս՝ եւ մարմին իմ բնակեսցէ յուսով։ 10 Զի ո՛չ թողցես զանձն իմ ՚ի դժոխս, եւ ո՛չ տացես սրբոյ քում տեսանել զապականութիւն։ Ցուցեր ինձ զճանապարհս քո կենաց, լցուցեր զիս ուրախութեամբ երեսաց քոց ՚ի քաղցրութենէ վայելչութեան աջոյ քո մինչեւ ՚ի սպառ[6653]։ Տունք. ժա̃։

16

1 Աղօթք ՚ի Դաւիթ. ԺԶ։

Լո՛ւր Տէր արդարութեան. եւ նայեա՛ ՚ի խնդրուածս իմ. ո՛ւնկն դիր աղօթից իմոց՝ զի ո՛չ շրթամբք նենգաւորօք։ 2 Յերեսաց քոց իրաւունք ինձ ելցեն, եւ աչք իմ տեսցեն զուղղութիւն։ 3 Փորձեցեր զսիրտ իմ եւ քննեցեր ՚ի գիշերի, փորձեցեր զիս՝ եւ ո՛չ գտաւ յիս անիրաւութիւն[6654]։ 4 Մի՛ խօսեսցի բերան իմ զգործս որդւոց մարդկան. վասն բանից շրթանց քոց ես պահեցի՛ց զճանապարհս խիստս[6655]։ 5 Հաստատեա՛ զշաւիղս իմ ՚ի ճանապարհի քում, զի մի՛ գայթագղեսցին գնացք իմ։ 6 Ես առ քեզ Տէր կարդացի՝ զի լուար ինձ Աստուած, խոնարհեցո՛ առ իս զունկն քո եւ լո՛ւր բանից իմոց։ 7 Սքանչելի՛ արարեր զողորմութիւնս քո. ո՛ փրկես զայնոսիկ որ յուսացեալ են ՚ի քեզ[6656]. 8 յայնցանէ որ հակառակ կան աջոյ քո։ Պահեա՛ զիս որպէս բի՛բ ական. ՚ի հովանի թեւոց քոց, ծածկեսցես զիս[6657] 9 յերեսաց ամպարշտաց ոյք տառապեցուցին զիս։ Թշնամիք զանձն իմ պաշարեցին, 10 ՚ի ճարպս իւրեանց արգելան, եւ բերանք նոցա խօսեցան զամբարտաւանութիւն[6658]։ 11 Մերժեցին զիս եւ այժմ դարձեալ պատեցան զինեւ. ո՛ւշ եդին խոնարհեցուցանել զիս յերկիր[6659]։ 12 Համարեցան ինձ որպէս առեւծ զի պատրա՛ստ է յորս, որպէս կորիւն առիւծու զի նստի դարանեալ[6660]։ 13 Արի՛ Տէր ժամանեա՛ նոցա եւ խափանեա՛ զնոսա. փրկեա՛ զանձն իմ յամպարշտաց ՚ի սրո՛յ 14 եւ ՚ի ձեռանէ թշնամւոյն։ Տէր կորո՛ զնոսա յերկրէ, բաժանեա՛ եւ խափանեա՛ զնոսա ՚ի կեանս իւրեանց։ Գաղտնեօք քովք լցա՛ն որովայնք նոցա, յագեցա՛ն կերակրովք եւ թողին զմնացուածս տղայոց իւրեանց[6661]։ 15 Ես արդարութեամբ երեւեցայց երեսաց քոց. յագեցա՛յց յերեւել փառաց քոց[6662]։ Տունք. ժե̃։ Գոբղայս. լբ̃։

17

1 ՚Ի կատարած ՚ի վերայ պատերազմօղ նահատակի ծառայի Տեառն Դաւթի։ Զոր խօսեցաւ ընդ Տեառն զբանս օրհնութեան. յաւուր յորում փրկեաց զնա Տէր ՚ի ձեռաց ամենայն թշնամեաց, եւ ՚ի ձեռաց Սաւուղայ. եւ ասէ. ԺԷ[6663]։

2 Սիրեցից զքեզ Տէր զօրութիւն իմ, Տէր հաստատի՛չ իմ ապաւէն իմ եւ փրկիչ իմ։ 3 Աստուած օգնակա՛ն իմ եւ ես յուսամ ՚ի նա. ապաւէ՛ն իմ եղջեւր փրկութեան իմոյ ընդունելի իմ է[6664]։ 4 Օրհնելո՛վ կարդացի առ Տէր, եւ ՚ի թշնամեաց իմոց ապրեցոյց[6665]։ 5 Շուրջ եղեն զինեւ երկունք մահու. եւ ուղխք անօրէնութեան խռովեցուցին զիս[6666]։ 6 Վիշտք դժոխոց պաշարեցին զիս. եւ ժամանեցին ինձ որոգայթք մահու։ 7 ՚Ի նեղութեան իմում ես առ Տէր կարդացի, եւ առ Աստուած իմ աղաղակեցի։ Լուաւ ինձ ՚ի տաճարէ սրբոյ իւրմէ ձայնի աղօթից իմոց, եւ աղաղակ իմ առաջի նորա մտցէ յականջս նորա։ 8 Խռովեցաւ եւ դողա՛ց երկիր՝ եւ հիմունք լերանց սասանեցա՛ն եւ խռովեցան՝ զի բարկացաւ ՚ի վերայ նոցա Աստուած։ 9 Ել ծուխ ՚ի բարկութենէ նորա, եւ հո՛ւր յերեսաց նորա բորբոքեցաւ, եւ փայլատակունք հատա՛ն ՚ի նմանէ։ 10 Խոնարհեցոյց զերկինս եւ էջ, եւ մէ՛գ ՚ի ներքոյ ոտից նորա։ 11 Ել ՚ի քրովբէս եւ թռեաւ, եւ սլացաւ նա ՚ի թեւս հողմոց։ 12 Եդ զխաւարն ՚ի ծածկոյթ իւր, եւ շո՛ւրջ զնովաւ են յարկք իւր. եւ խաւարային ջուրք մինչեւ յամպս օդոց[6667]։ 13 ՚Ի փայլատակել նորա առաջի նորա, ամպք անցուցին զկարկուտ եւ զկայծակունս հուր։ 14 Որոտաց Տէր յերկնից, եւ Բարձրեալն ե՛տ զձայն իւր ՚ի կարկուտ եւ ՚ի կայծակունս հուր[6668]։ 15 Առաքեաց զնետս իւր եւ ցրուեա՛ց զնոսա, յաճախեաց զփայլատակունս իւր եւ խռովեցո՛յց զնոսա։ 16 Երեւեցան աղբեւրք ջուրց, եւ յայտնեցան հիմունք աշխարհի։ ՚Ի սաստէ քումմէ Տէր, եւ ՚ի շնչել հոգւոյ բարկութեան քո։ 17 Առաքեաց ՚ի բարձանց եւ ընկալաւ զիս, ընկալաւ զիս ՚ի ջուրց բազմաց։ 18 Փրկեսցէ զիս Տէր ՚ի թշնամեա՛ց իմոց հզօրաց, եւ յատելեաց իմոց զի հզօր եղեն քան զիս։ 19 Ժամանեցին ինձ յաւուր չարչարանաց իմոց. եղեւ Տէր հզօրիչ իմ[6669], 20 եւ եհան զիս յանդորր, եւ փրկեսցէ զիս Տէր՝ զի կամեցաւ զիս[6670]։ 21 Հատուսցէ ինձ Տէր ըստ արդարութեան իմում. ըստ անբծութեան իմում հատուսցէ ինձ[6671]։ 22 Ես պահեցից զճանապարհս Տեառն, եւ ո՛չ ամպարշտեցայց յԱստուծոյ իմմէ։ 23 Ամենայն իրաւունք նորա առաջի իմ են. զարդարութիւն իւր ո՛չ ՚ի բացէ արար յինէն[6672]։ 24 Եղէց եւ ես անբիծ ընդ նմա. եւ զգուշացայց յանօրէնութենէ իմմէ[6673]։ 25 Հատուսցէ ինձ Տէր ըստ արդարութեան իմում, ըստ սրբութեան ձեռաց իմոց առաջի աչաց իւրոց[6674]։ 26 Ընդ սրբոյն՝ սո՛ւրբ եղիցես, ընդ առն անբծի՝ անբիծ եղիցես, 27 ընդ ընտրեալսն ընտրեալ եղիցես, եւ զթեւրսն կործանեսցես[6675]։ 28 Դու՝ զժողովուրդս խոնարհս կեցուցանես. եւ զաչս ամբարտաւանից դո՛ւ խոնարհեցուցանես։ 29 Դու՝ լուսաւո՛ր առնես զճրագ իմ Տէր. Աստուած իմ լո՛յս արա ինձ ՚ի խաւարի[6676]։ 30 Քեւ փրկեցայց ՚ի փորձութենէ, Աստուծով իմով անցից ընդ պարիսպս։ 31 Աստուած իմ անբիծ են ճանապարհք քո, եւ բանք Տեառն ընտրեալ են. եւ ապաւէն ամենեցուն որ յուսան ՚ի նա[6677]։ 32 Վասն զի ո՞վ է Աստուած բա՛ց ՚ի Տեառնէ, կամ ո՞վ է Աստուած բաց յԱստուծոյ մերմէ։ 33 Աստուած որ զգեցուցեր ինձ զօրութիւն՝ եւ եդիր յանբծութեան զճանապարհս իմ։ 34 Հաստատեցեր զոտս իմ որպէս զեղջերուի, եւ ՚ի վերայ բարձա՛նց կացուցեր զիս։ 35 Ուսուցեր զձեռս իմ ՚ի պատերազմ, եւ արարեր զբազուկ իմ որպէս զաղեղն հաստ. 36 եւ ետուր ինձ զպաշտպանութիւն փրկութեան քոյ։ Աջ քո ընկալաւ զիս՝ եւ խրատ քո կանգնեաց զիս ՚ի սպառ, եւ խրատ քո ուսուսցէ զիս։ 37 Ընդարձակեցեր զգնացս իմ ՚ի ստորեւ՛ իմով. եւ ո՛չ տկարացան շաւիղք իմ[6678]։ 38 Հալածեցից զթշնամիս իմ եւ հասից նոցա, եւ ո՛չ դարձայց ՚ի նոցանէ՝ մինչեւ սպառեցից զնոսա։ 39 Նեղեցից զնոսա եւ այլ մի՛ կարասցեն կալ. եւ անկցին ՚ի ներքոյ ոտից իմոց[6679]։ 40 Որ զգեցուցեր ինձ զօրութիւն ՚ի պատերազմի. զյարուցեալսն ՚ի վերայ իմ ներքո՛յ իմ արարեր[6680]։ 41 Զթշնամիս իմ հալածականս արարեր, եւ զատելիս իմ սատակեցեր[6681]։ 42 Աղաղակեցին, եւ ո՛չ ոք էր որ փրկէր զնոսա. կարդացին առ Տէր եւ ո՛չ լուաւ նոցա։ 43 Մանրեցից զնոսա որպէս փոշի՛ առաջի հողմոյ. որպէս կաւ գռեհաց կոխեցից զնոսա[6682]։ 44 Փրկեսցէ զիս Տէր ՚ի հակառակութենէ ժողովրդոց, եւ կացուսցէ զիս գլուխ հեթանոսաց։ 45 Ժողովուրդ զոր ո՛չ գիտէի ծառայեա՛ց ինձ. եւ ՚ի լուր ակընջաց լուաւ ինձ[6683]։ 46 Որդիք օտարաց ստեցին ինձ. որդիք օտարաց մաշեցա՛ն եւ կաղացա՛ն ՚ի շաւղաց իւրեանց։ 47 Կենդանի է Տէր եւ օրհնեալ է Աստուած, եւ բարձր եղիցի Աստուած փրկութեան իմոյ։ 48 Աստուած որ խնդրէ զվրէժ իմ, եւ հնազա՛նդ առնէ զժողովուրդս ընդ ինեւ։ Փրկիչ իմ ՚ի թշնամեաց իմոց բարկացողաց[6684], 49 յայնցանէ որ յարուցեալ էին ՚ի վերայ իմ բարձր արարեր զիս, եւ յառնէ անիրաւէ փրկեցեր զիս[6685]։ 50 Վասն այսորիկ խոստովան եղէց քեզ ՚ի հեթանոսս, եւ անուան քում սաղմոս ասացից։ 51 Մեծ արարեր զփրկութիւն թագաւորի նորա, առնել ողորմութիւն ընդ օծելոյ նորա, ընդ Դաւթի եւ ընդ զաւակի նորա ազգէ մինչեւ յազգ[6686]։ Տունք. ծ̃։

Կանոնս Գոբղայս. է̃։ Սաղմոս. ժէ̃։ Տունս. մլը̃[6687]։

18

1 ՚Ի կատարած. Սաղմոս ՚ի Դաւիթ. ԺԸ։

2 Երկինք պատմեն զփառս Աստուծոյ, եւ զարարածս ձեռաց նորա պատմէ՛ հաստատութիւն։ 3 Օր՝ աւո՛ւր բղխէ զբան. եւ գիշեր՝ գիշերի՛ ցուցանէ զգիտութիւն[6688]։ 4 Ո՛չ են բանք եւ ո՛չ են խօսք, որոց ո՛չ լսին ձայնք նոցա։ 5 Ընդ ամենայն երկիր ե՛լ բարբառ նոցա, մինչեւ ՚ի ծագս աշխարհի ե՛ն խօսք նոցա։ 6 Յարեւու եհար զխորան իւր, եւ ինքն որպէս փեսայ զի ելանէ՛ յառագաստէ իւրմէ, եւ ցնծայ նա որպէս սկայ յընթանալ զճանապարհս իւր[6689]։ 7 ՚Ի ծագաց երկնի՛ց են ելք նորա, հանգիստ նորա մինչեւ ՚ի ծագս նորուն. եւ ո՛չ ոք իցէ որ թաքիցէ ՚ի տապոյ նորա։ 8 Օրէնք Տեառն անբի՛ծ են եւ դարձուցանեն զհոգիս. վկայութիւն Տեառն հաւատարիմ, եւ իմաստո՛ւն առնէ զտղայս[6690]։ 9 Արդարութիւն Տեառն ուղի՛ղ է եւ ուրախ առնէ զսիրտս, պատուիրանք Տեառն լոյս են եւ լո՛յս տան աչաց. երկեւղ Տեառն սուրբ, եւ մնայ յաւիտեան[6691]։ 10 Դատաստանք Տեառն ճշմարիտ են, եւ արդար է նոյն[6692]։ 11 Ցանկալի է նա քան զոսկի՝ եւ քան զակա՛նս պատուականս բազումս, քաղցր է նա քան զմեղու խորիսխ։ 12 Քանզի ծառայ քո պահեսցէ զայս, ՚ի պահել նմա հատուցումն բազում[6693]։ 13 Զյանցուածս իւր ո՞վ կարէ առնուլ ՚ի միտ. ՚ի գաղտնեաց իմոց սո՛ւրբ արա զիս Տէր, 14 եւ յօտարէ պահեա՛ զծառայս քո։ Ապա թէ ո՛չ տիրեսցեն ինձ, յայնժամ անբիծ եղէց, եւ սո՛ւրբ եղէց ՚ի մեղաց մեծաց[6694]։ 15 Եղիցին քե՛զ հաճոյ բանք բերանոյ իմոյ, եւ խորհուրդք սրտի իմոյ առաջի քո յամենայն ժամ. Տէր օգնական իմ եւ փրկիչ իմ։ Տունք. ժդ̃։

19

1 ՚Ի կատարած. Սաղմոս ՚ի Դաւիթ. ԺԹ։

2 Լուիցէ քեզ Տէր յաւուր անձկութեան, օգնական եղիցի քեզ անուն Աստուծոյ Յակովբայ։ 3 Առաքեսցէ քեզ Տէր օգնութիւն ՚ի սրբութենէ իւրմէ ՚ի Սիովնէ, եւ ընկալցի՛ զքեզ[6695]։ 4 Յիշեսցէ Տէր զամենայն պատարագս քո, եւ զուխտս քո ընդունելի՛ արասցէ։ 5 Տացէ քեզ Տէր ըստ սրտի քում, եւ զամենայն խորհուրդս քո նա՛ կատարեսցէ։ 6 Ցնծասցուք մեք ՚ի փրկութեան քում, յանուն Աստուծոյ մերոյ մեք մե՛ծք եղիցուք. 7 Լցուսցէ Տէր զամենայն խնդրուածս քո. այժմ ծանեայք՝ զի կեցոյց Տէր զօծեալ իւր։ Լուաւ սմա յերկնից ՚ի սրբութենէ իւրմէ, ՚ի զօրութիւն փրկութեան աջոյ իւրոյ։ 8 Սոքա կառօք եւ սոքա երիվարօք, այլ մեք զանուն Տեառն Աստուծոյ մերոյ կարդասցուք[6696]։ 9 Սոքա խափանեցան եւ անկան, մեք յարեա՛ք եւ ուղիղք եղաք[6697]։ 10 Տէր կեցո՛ զթագաւորն եւ լո՛ւր մեզ, յաւուր յորում կարդասցուք առ քեզ։ Տունք. ժ̃։

20

1 ՚Ի կատարած. Սաղմոս ՚ի Դաւիթ. Ի։

2 Տէր ՚ի զօրութեան քում ուրա՛խ եղիցի թագաւորն. ՚ի փրկութեան քում ցնծասցէ՛ յոյժ[6698]։ 3 Զցանկութիւն սրտի նորա ետո՛ւր նմա. եւ զկամս շրթանց նորա ո՛չ արգելեր ՚ի նմանէ։ 4 Ժամա՛ն արարեր զնա յօրհնութիւն քաղցրութեան քոյ, եւ եդիր ՚ի գլուխ նորա պսակ ՚ի քարէ՛ պատուականէ։ 5 Կեանս խնդրեաց ՚ի քէն՝ եւ ետուր նմա ընդ երկայն աւուրս, յաւիտեանս յաւիտենից[6699]։ 6 Մեծ են փառք նորա ՚ի փրկութեան քում. զփառս եւ զմեծվայելչութիւն դիցես ՚ի վերայ նորա։ 7 Տացես զնա յօրհնութիւն յաւիտեանս յաւիտենից. ուրա՛խ արասցես զնա յուրախութիւն երեսաց քոց։ 8 Թագաւոր յուսացաւ ՚ի Տէր, յողորմութենէ Բարձրելոյն նա մի՛ սասանեսցի[6700]։ 9 Գտցի՛ ձեռն քո ՚ի վերայ թշնամեաց քոց. եւ աջ քո գտցէ՛ զամենայն ատելիս քո։ 10 Դիցես զնոսա որպէս հնոց ՚ի հուր՝ ՚ի ժամանակի երեսաց քոց։ Տէր բարկութեամբ իւրով խռովեցուսցէ զնոսա, եւ հո՛ւր կերիցէ զնոսա[6701]։ 11 Պտուղ նոցա յերկրէ կորիցէ, եւ զաւակ նոցա յորդւոց ՚ի մարդկանէ։ 12 Խոտորեցան ՚ի քէն չարութեամբ. խորհեցան խորհուրդ զոր ո՛չ կարացին հաստատել[6702]։ 13 Արասցես զնոսա հալածեալս, ՚ի մնացուածս քո պատրաստեսցես զերեսս նոցա։ 14 Բա՛րձր լեր Տէր ՚ի զօրութեան քում. օրհնեսցուք, եւ սաղմո՛ս ասասցուք զօրութեան քում[6703]։ Տունք. ժդ̃։ Գոբղայս. լը̃։

21

1 ՚Ի կատարած. վասն առաւօտին օգնականութեանց. Սաղմոս ՚ի Դաւիթ. ԻԱ[6704]։

2 Աստուած Աստուած իմ նայեա՛ց առ իս, ընդէ՞ր թողեր զիս. հեռի՛ եղեր ՚ի փրկութենէ իմմէ՝ վասն բանից յանցանաց իմոց[6705]։ 3 Աստուած իմ ՚ի տուէ կարդացի առ քեզ, եւ ինձ ո՛չ լուար. ՚ի գիշերի՝ եւ ինձ ո՛չ անսացեր։ 4 Դու ՚ի սուրբս բնակեալ ես, եւ գովեա՛լ յԻսրայէլի[6706]։ 5 ՚Ի քեզ յուսացան հարքն մեր, յուսացան ՚ի քեզ եւ փրկեցեր զնոսա։ 6 Առ քեզ աղաղակեցին եւ կեցին, ՚ի քեզ յուսացան եւ ո՛չ ամաչեցին։ 7 Այլ ես ո՛րդն եմ եւ ո՛չ եմ մարդ, նախատի՛նք մարդկան եւ արհամարհա՛նք ժողովրդոց։ 8 Ամենեքեան որ տեսանէին զիս արհամարհէի՛ն զինեւ, խօսէին շրթամբք՝ եւ շարժէին զգլուխս իւրեանց։ 9 Յուսացաւ ՚ի Տէր եւ փրկեսցէ՛ զնա, կեցուսցէ զնա զի կամի՛ զնա։ 10 Դու ես որ հանա՛ր զիս յարգանդի. յո՛յս իմ ՚ի ստեանց մօր իմոյ[6707]։ 11 ՚Ի քեզ անկայ ես յարգանդէ յորովայնէ մօր իմոյ դո՛ւ ես Աստուած իմ։ 12 Մի՛ ՚ի բացեայ առնիր յինէն, զի նեղութիւնք մերձեալ են, եւ ո՛չ ոք է որ օգնէ ինձ[6708]։ 13 Շուրջ եղեն զինեւ զուարակք բազումք, եւ ցուլք գէրք պաշարեցին զիս։ 14 Բացին ՚ի վերայ իմ զբերանս իւրեանց, որպէս առեւծ զի մռնչէ եւ յափշտակէ։ 15 Ես որպէս զջուր հեղայ՝ եւ ցրուեցան ամենայն ոսկերք իմ. եւ եղեւ սիրտ իմ որպէս մոմ հալեալ ՚ի մէջ որովայնի իմոյ։ 16 Չորացաւ որպէս խեցւոյ զօրութիւն իմ, լեզու իմ ՚ի քի՛մս իմ կցեցաւ, եւ ՚ի հող մահո՛ւ իջուցին զիս[6709]։ 17 Շուրջ եղեն զինեւ շո՛ւնք բազումք, եւ ժողովք չարա՛ց պաշարեցին զիս։ 18 Ծակեցին զձե՛ռս իմ եւ զոտս իմ, եւ թուեցին զամենայն ոսկերս իմ. եւ նոքա հայեցա՛ն եւ տեսին զիս։ 19 Բաժանեցան զհանդերձս իմ ՚ի մէ՛ջ իւրեանց, եւ ՚ի վերայ պատմուճանի իմոյ վիճակս արկանէին[6710]։ 20 Դու Տէր մի՛ հեռի առներ զօգնականութիւն քո յինէն. եւ Տէր յօգնե՛լ ինձ նայեաց[6711]։ 21 Փրկեա՛ ՚ի սրոյ զանձն իմ, եւ ՚ի ձեռաց շանց զմիամօրութիւն իմ։ 22 Փրկեա՛ զիս ՚ի բերանոյ առիւծու, եւ յեղջերէ միեղջերւոյ զխոնարհութիւն իմ[6712]։ 23 Պատմեցից զանուն քո եղբարց իմոց, ՚ի մէջ եկեղեցւոյ օրհնեցի՛ց զքեզ[6713]։ 24 Երկիւղածք Տեառն օրհնեցէ՛ք զՏէր, ամենայն զաւակն Յակովբեան փառաւո՛ր արասցեն զնա[6714]։ 25 Երկիցէ ՚ի Տեառնէ ամենայն զաւակն Իսրայէլի, զի ո՛չ արհամարհեաց եւ ո՛չ անարգեաց Տէր զաղօթս աղքատիս, եւ ո՛չ դարձոյց զերեսս իւր յինէն. այլ ՚ի կարդալ իմում առ նա լուաւ ինձ[6715]։ 26 ՚Ի քէ՛ն է գովութիւն իմ, յեկեղեցիս մեծս օրհնեցից զքեզ։ Զուխտս իմ կատարեցից առաջի ամենա՛յն երկիւղածաց նորա[6716]։ 27 Կերիցեն տնանկք եւ յագեսցին. օրհնեսցեն զՏէր որ խնդրեն զնա։ Կեցցեն սիրտք նոցա յաւիտեա՛նս յաւիտենից[6717]. 28 յիշեսցեն, եւ դարձցին առ Տէր ամենայն ծագք երկրի։ Երկի՛ր պագցեն նմա ամենայն տոհմք ազանց. 29 զի Տեառն է արքայութիւն, եւ նա՛ տիրէ ՚ի վերայ ամենայն հեթանոսաց։ 30 Կերան եւ երկի՛ր պագին նմա ամենայն պարարտք երկրի. առաջի նորա անկցին ամենեքեան որ իջանեն ՚ի հող[6718]։ 31 Անձն իմ նովա՛ւ կեայ. եւ զաւակ իմ ծառայեսցէ նմա։ 32 Պատմեցից զՏեառնէ ազգի՛ որ գալոցն է, պատմեսցեն զարդարութիւն ժողովրդեան որ ծնանելոցն իցէ զոր արար Տէր[6719]։ Տունք. լբ̃։

22

1 ՚Ի կատարած. Սաղմոս ՚ի Դաւիթ. ԻԲ։

Տէր հովուեսցէ զիս, եւ ինձ ինչ ո՛չ պակասեսցէ։ 2 ՚Ի վայրի՛ դալարւոջ բնակեցոյց զիս, եւ առ ջուրս հանգստեան սնոյց զիս[6720]։ 3 Դարձոյց զանձն իմ առ իս, առաջնորդեաց ինձ ՚ի ճանապարհս արդարութեան վասն անուան իւրոյ[6721]։ 4 Թէպէտ եւ գնացից ես ՚ի մէջ ստուերաց մահու, ո՛չ երկեայց ՚ի չարէ զի դու Տէր ընդ իս ես։ Ցուպ քո եւ գաւազան, նոքա մխիթարեսցեն զիս[6722]։ 5 Պատրաստ արարեր առաջի իմ սեղան, ակն յանդիմա՛ն նեղչաց իմոց։ Օծեր իւղով զգլուխ իմ, բաժակ քո որպէս անապակ արբեցոյց զիս։ 6 Ողորմութիւն քո Տէր զհետ իմ եկեսցէ զամենայն աւուրս կենաց իմոց, բնակել ինձ ՚ի տան Տեառն ընդ երկայն աւուրս։ Տունք. ը̃։

23

1 Սաղմոս ՚ի Դաւիթ. միաշաբաթունս. ԻԳ։

Տեառն է երկիր լրիւ իւրով. աշխարհ եւ ամենայն բնակիչք նորա[6723]։ 2 Նա ինքն ՚ի վերայ ծովո՛ւ հիմունս արկ նմա, ՚ի վերայ գետոց պատրաստեաց զնա։ 3 Ո՞վ ելցէ ՚ի լեառն Տեառն, կամ ո՞վ կացցէ ՚ի տեղւոջ սրբութեան նորա։ 4 Որ սուրբ է ձեռօք եւ անբիծ սրտիւ, որ ո՛չ առ զնանրութիւնս յանձն իւր, եւ ո՛չ երդուաւ ընդ ընկերի իւրում նենգութեամբ[6724]։ 5 Սա առցէ զօրհնութիւն ՚ի Տեառնէ, զողորմութիւն յԱստուծոյ փրկչէ իւրմէ[6725]։ 6 Այս ազգ է որ խնդրէ զՏէր, խնդրէ տեսանել զերե՛սս Աստուծոյ Յակովբայ։ 7 Համբարձէ՛ք իշխանք զդրունս ձեր ՚ի վեր. համբարձցի՛ն դրունք յաւիտենից եւ մտցէ Թագաւոր փառաց։ Հանգիստ։ 8 Ո՞վ է սա Թագաւոր փառաց, Տէր հզօր զօրութեամբ իւրով, Տէր հզօր ՚ի պատերազմի։ 9 Համբարձէ՛ք իշխանք զդրունս ձեր ՚ի վեր, համբարձցի՛ն դրունք յաւիտենից եւ մտցէ Թագաւոր փառաց։ 10 Ո՞վ է սա Թագաւոր փառաց, Տէր զօրութեանց. սա ինքն է Թագաւոր փառաց։ Տունք. ժ̃։ Գոբղայս. ծ̃[6726]։

24

1 ՚Ի կատարած. Սաղմոս ՚ի Դաւիթ. ԻԴ։

Առ քեզ Տէր համբարձի զանձն իմ. 2 Աստուած իմ ՚ի քեզ յուսացայ՝ մի՛ ամաչեցից, 3 եւ մի՛ ծիծաղեսցին զինեւ թշնամիք իմ։ Ամենեքեան որ համբերեն քեզ մի՛ ամաչեսցեն[6727], 4 այլ ամաչեսցեն անօրէնք յունայնութեան իւրեանց։ Զճանապահս քո Տէր ցո՛յց ինձ, եւ զշաւիղս քո ուսո՛ ինձ։ 5 Առաջնորդեա՛ ինձ ՚ի ճշմարտութեան քում եւ ուսո՛ զիս, զի դու ես Աստուած փրկիչ իմ. եւ ես քեզ համբերի զօրհանապազ[6728]։ 6 Յիշեա՛ Տէր՝ զգթութիւնս քո եւ զողորմութիւնս որ ենն յաւիտենից[6729]։ 7 Զմեղս մանկութեան իմոյ եւ զանգիտութեան իմոյ մի՛ յիշեր. այլ յիշեա՛ զիս Տէր ըստ ողորմութեան քում՝ վասն քաղցրութեան քոյ[6730], 8 զի քաղցր եւ ուղիղ ես Տէր։ Վասն այսորիկ օրէնսգէ՛տ առնես զմեղաւորս ՚ի ճանապարհի, 9 առաջնորդե՛ս հեզոց ՚ի դատաստանի. ուսուցանե՛ս հեզոց զճանապահս քո[6731]։ 10 Ամենայն ճանապարհք Տեառն ողորմութեամբ եւ ճշմարտութեամբ են այնոցիկ, որ խնդրեն զուխտ եւ զվկայութիւն նորա։ 11 Վասն անուան քոյ Տէր քաւեա՛ զմեղս իմ զի բազում եղեն. 12 ո՛վ է մարդ որ երկնչի ՚ի Տեառնէ, օրէնսգէ՛տ առնէ զնա ՚ի ճանապարհ յոր եւ հաճեցաւ[6732]։ 13 Անձն նորա ՚ի բարութեան հանգիցէ, եւ զաւակ նորա ժառանգեսցէ զերկիր։ 14 Զօրութի՛ւն է Տէր երկիւղածաց իւրոց, եւ զկտակարանս իւր ուսուցանէ նոցա։ 15 Աչք իմ յամենայն ժամ առ Տէր. եւ նա՛ հանէ յորոգայթէ զոտս իմ[6733]։ 16 Նայեա՛ առ իս եւ ողորմեա՛ ինձ, զի միամօր եւ աղքատ եմ ես։ 17 Նեղութիւնք սրտի իմոյ բազում եղեն յոյժ, եւ ՚ի վշտաց իմոց հա՛ն զիս։ 18 Տե՛ս զխոնարհութիւն իմ եւ զվաստակ իմ, եւ թո՛ղ ինձ զամենայն մեղս իմ։ 19 Տե՛ս զթշնամիս իմ զի բազում եղեն, ատելութիւն զոր ՚ի նանիր ատեցին զիս[6734]։ 20 Պահեա՛ զանձն իմ եւ փրկեա՛ զիս, եւ մի՛ յամօթ եղէց զի յուսացայ ՚ի քեզ։ 21 Անբիծք եւ ուղիղք կցորդ եղեն ինձ, եւ ես քեզ համբերի[6735]. 22 փրկեա՛ Աստուած զԻսրայէլ յամենայն նեղութեանց նորա։ Տունք. ժը̃։

25

1 ՚Ի կատարած. Սաղմոս ՚ի Դաւիթ. ԻԵ։

Դա՛տ արա ինձ Տէր՝ զի ես յանբծութեան իմում գնացի, ՚ի Տէր յուսացայ զի մի՛ եղէց հիւանդ։ 2 Փորձեա՛ զիս Տէր եւ քննեա՛ զիս, փորձեա՛ զերիկամո՛ւնս իմ եւ զսիրտ իմ[6736]։ 3 Ողորմութիւն քո Տէր առաջի աչաց իմոց, եւ հաճո՛յ եղէց ճշմարտութեան քում։ 4 Ո՛չ նստայց ես յաթոռս նանրաց, եւ ընդ անօրէնս ես ո՛չ մտից։ 5 Ատեցի՛ ես զժողովս չարաց, եւ ընդ ամպարիշտս ես ո՛չ նստայց։ 6 Լուացայց սրբութեամբ զձեռս իմ, եւ շուրջ եղէց զսեղանով քով Տէր[6737]։ 7 Լսել ինձ զձայն օրհնութեան քոյ, եւ պատմել զամենայն սքանչելիս քո։ 8 Տէր սիրեցի զվայելչութիւն տան քոյ, եւ զտեղի յարկի փառաց քոց։ 9 Մի՛ կորուսանել ընդ ամպարիշտս զանձն իմ, եւ մի՛ ընդ արս արիւնահեղ զկեանս իմ[6738]։ 10 Որոց ձեռք իւրեանց յանօրէնութեա՛ն են, եւ աջ նոցա լի՛ է կաշառօք։ 11 Ես յանբծութեան իմում գնացի, փրկեա՛ զիս Տէր եւ ողորմեա՛ ինձ։ 12 Ոտն իմ կացցէ յուղղութեան, յեկեղեցիս մեծս օրհնեցի՛ց զքեզ։ Տունք. ժբ̃։

26

1 Սաղմոս ՚ի Դաւիթ. մինչչեւ օծեալ էր. ԻԶ։

Տէր լո՛յս իմ եւ կեանք իմ ես յումէ՞ երկեայց. Տէր ապաւէ՛ն կենաց իմոց ես յումէ՞ դողացայց։ 2 ՚Ի մերձենալ առ իս չարաց ուտել զմարմին իմ, նեղիչք իմ եւ թշնամիք իմ նոքա տկարացա՛ն եւ անկան[6739]։ 3 Թէ պատրաստեսցի ՚ի վերայ իմ պատերազմ, ո՛չ երկիցէ սիրտ իմ. թէ յարիցէ ՚ի վերայ իմ ճակատամարտ՝ սակայն եւ ա՛յսուիկ ՚ի քեզ Տէր յուսացայ[6740]։ 4 Զմի խնդրեցի ՚ի Տեառնէ եւ զսոյն աղաչեմ, բնակել ինձ ՚ի տա՛ն Տեառն զամենայն աւուրս կենաց իմոց։ Տեսանել ինձ զվայելչութիւն Տեառն, եւ հրամա՛ն տալ ՚ի տաճարի նորա[6741]։ 5 Ծածկեաց զիս ՚ի խորանի իւրում յաւուր չարի, ընդ յարկա՛ւ արար զիս ՚ի ծածկոյթ խորանի իւրում[6742]։ 6 ՚Ի վիմէ բա՛րձր արարեր զիս, եւ այժմ բա՛րձր արա զգլուխ իմ ՚ի վերայ թշնամեաց իմոց։ Շուրջ եղէց եւ մատուցից ՚ի խորանի նորա պատարա՛գ օրհնութեան, օրհնեցից եւ սաղմոս ասացից Տեառն[6743]։ 7 Լո՛ւր Տէր ձայնի իմում, զի կարդացի առ քեզ. ողորմեա՛ ինձ եւ լո՛ւր ինձ, 8 զի քե՛զ ասաց սիրտ իմ, եւ խնդրեցին երեսք իմ, զերեսս քո Տէր խնդրեցին[6744]։ 9 Մի՛ դարձուցաներ զերեսս քո յինէն, եւ մի՛ խոտորիր բարկութեամբ ՚ի ծառայէ քումմէ։ Օգնական իմ լե՛ր Տէր, եւ մի՛ անարգեր զիս, եւ մի՛ թողուր զիս Աստուած փրկիչ իմ։ 10 Հայր իմ եւ մայր իմ թողին զիս, եւ Տէր ընկալաւ զիս[6745]։ 11 Օրէնսգէ՛տ արա զիս Տէր ՚ի ճանապարհի քում, առաջնորդեա՛ ինձ ՚ի շաւիղս քո ուղիղս[6746]։ 12 Վասն թշնամեաց իմոց, մի՛ մատներ զիս ՚ի ձեռս նեղչաց իմոց։ Յարեան ՚ի վերայ իմ վկայք մեղաց, եւ ստեցի՛ն ինձ յանօրէնութեան իւրեանց։ 13 Հաւատացի տեսանել զբարութիւն Տեառն յերկիր կենդանեաց[6747], 14 համբե՛ր Տեառն եւ քաջալերեա՛ց. զօրասցի՛ սիրտ քո եւ համբե՛ր Տեառն։ Տունք. ժզ̃։ Գոբղայս. խզ̃։

27

1 Սաղմոս ՚ի Դաւիթ. ԻԷ։

Առ քեզ կարդացի Աստուած իմ, մի՛ լռեր յինէն. մի՛ երբէք լռիցես յինէն. զի մի՛ նմանիցեմ այնոցիկ որ իջանեն ՚ի գուբ[6748]։ 2 Լո՛ւր Տէր ձայնի խնդրուածաց իմոց յաղաչել ինձ առ քեզ, ՚ի համբառնա՛լ ձեռաց իմոց ՚ի տաճար սուրբ քո։ 3 Մի՛ համարիր ընդ ամպարիշտս զանձն իմ. մի՛ ընդ այնոսիկ որ գործեն զանօրէնութիւն կորուսաներ զիս։ Ոյք խօսէին զխաղաղութիւն ընդ ընկերս իւրեանց, եւ չարութիւն է ՚ի սիրտս նոցա[6749]։ 4 Տո՛ւր նոցա Տէր ըստ գո՛րծս նոցա, ըստ անօրէնութեան գնացից նոցա հատո՛ նոցա։ Ըստ գործոց ձեռաց նոցա հատո՛ նոցա՝ զհատուցումն նոցա նոցին[6750]։ 5 Ո՛չ իմացան նոքա զգործս Տեառն, եւ ո՛չ ՚ի գործս ձեռաց նորա հայեցան. կործանեսցես զնոսա եւ այլ մի՛ շինեսցին։ 6 Օրհնեալ է Տէր զի լուաւ ձայնի՛ աղօթից իմոց. 7 Տէր օգնակա՛ն իմ եւ պաշտպան իմ։ ՚Ի նա յուսացաւ սիրտ իմ, օգտեցաւ եւ զուարճացաւ մարմին իմ. եւ ես կամօք իմովք խոստովան եղէց նմա։ 8 Տէր զօրութիւն ժողովրդեան իւրոյ, ապաւէն փրկութեան օծելոյ իւրոյ։ 9 Փրկեա՛ զժողովուրդս քո. եւ օրհնեա՛ զժառանգութիւնս քո, հովուեա՛ եւ բարձրացո՛ զնոսա մինչեւ յաւիտեան։ Տունք. ժա̃։

28

1 Սաղմոս ՚ի Դաւիթ. օրհնութեանց նաւակատեաց տաճարին. ԻԸ։

Մատուցէ՛ք Տեառն որդիք Աստուծոյ, մատուցէ՛ք Տեառն զորդի՛ս խոյոց[6751]։ 2 Մատուցէ՛ք Տեառն զփառս եւ զպատիւ, մատուցէ՛ք Տեառն զփա՛ռս անուան նորա. եւ երկի՛ր պագէք Տեառն ՚ի սրահ սրբութեան նորա։ 3 Ձայն Տեառն ՚ի վերայ ջուրց, եւ Աստուած փառօք որոտաց, եւ Տէր ինքն ՚ի վերայ ջուրց բազմաց[6752]։ 4 Ձայն Տեառն զօրութեանց, եւ ձայն Տեառն մե՛ծ վայելչութեանց[6753]։ 5 Ձայն Տեառն փշրէ՛ զմայրս. եւ մանրէ Տէր զմայրսն Լիբանանու։ 6 Մանրեսցէ՛ զնոսա որպէս մատաղատունկն Լիբանանու, որ սիրելին է որպէս զորդիս միեղջերոյ[6754]։ 7 Ձայն Տեառն հատանէ՛ զբոց հրոյ[6755]. 8 ձայն Տեառն շարժէ զանապատն, եւ խռովեցուցանէ Տէր զանապա՛տն Կադէս[6756]։ 9 Ձայն Տեառն հաստատէ զեղջերուս, եւ յայտնի առնէ զանտառս։ ՚Ի տաճարի նորա ամենեայն որ ասեն զփառս նորա[6757]։ 10 Տէր զջրհեղեղս զնստուցանէ՛ եւ ցածուցանէ, թագաւորեսցէ Տէր յաւիտեան[6758]։ 11 Տէր զօրութիւն ժողովրդեան իւրոյ տացէ, եւ օրհնեսցէ զժողովուրդ իւր ՚ի խաղաղութիւն[6759]։ Տունք. ժա̃։

29

1 Սաղմոս օրհնութեանց նաւակատեաց տաճարի ՚ի Դաւիթ. ԻԹ[6760]։

2 Բա՛րձր առնեմ զքեզ Տէր զի ընկալար զիս. եւ ո՛չ ուրախ արարեր զթշնամին իմ յիս։ 3 Տէր Աստուած իմ՝ կարդացի առ քեզ եւ բժշկեցեր զիս 4 Տէր հաներ ՚ի դժոխոց զանձն իմ, փրկեցեր զիս յայնցանէ որ իջանեն ՚ի գուբ։ 5 Սաղմո՛ս ասացէք Տեառն սուրբք նորա. խոստովա՛ն եղերուք յիշատակի սրբութեան նորա։ 6 Սրտմտութիւն է ՚ի բարկութեան նորա, եւ կեանք են ՚ի կամա՛ց նորա։ Ընդ երեկոյս հանգիցեն լալիք, առաւօտու եղիցի ուրախութիւն[6761]։ 7 Ես ասացի ՚ի բարեկենդանութեան իմում, թէ ո՛չ սասանեցայց յաւիտեան։ 8 Տէր ՚ի կա՛մս քո ետուր գեղոյ իմոյ զօրութիւն, դարձուցեր զերեսս քո յինէն՝ եւ ես եղէ խռովեալ։ 9 Առ քեզ Տէր կարդացի, առ Աստուած իմ աղաչեցի[6762]. 10 զի՞նչ օգուտ է քեզ յարենէ իմմէ, թէ իջանեմ ես յապականութիւն։ Միթէ հող խոստովա՞ն առնիցի առ քեզ, կամ պատմեսցէ՞ զճշմարտութիւնս քո։ 11 Լուաւ ինձ Տէր եւ ողորմեցաւ, եւ Տէր եղեւ ինձ օգնական[6763]։ 12 Դարձոյց զսուգ իմ յուրախութիւն, զերծ յինէն զքուրձ, եւ ինձ զգեցոյց զուրախութիւն։ 13 Որպէս սաղմոս ասասցեն քեզ փառք իմ. եւ այլ մի՛ զղջացայց, Տէր Աստուած իմ յաւիտեա՛ն խոստովան եղէց քեզ[6764]։ Տունք. ժբ̃։ Գոբղայս. լդ̃։

30

1 ՚Ի կատարած. նահատակութիւն գովութեան. Սաղմոս ՚ի Դաւիթ. Լ[6765]։

2 ՚Ի քեզ Տէր յուսացայ մի՛ ամաչեցից յաւիտեան, յարդարութեան քում փրկեա՛ զիս եւ ապրեցո՛ զիս[6766]։ 3 Խոնարհեցո՛ առ իս զունկն քո, վաղվաղեա՛ կեցուցանել զիս։ Լե՛ր իմ Աստուած պաշտպան եւ տո՛ւն ապաւինի ապրեցուցանել զիս[6767] 4 զի հզօրիչ իմ եւ ապաւէն իմ դու ես։ Վասն անուան քոյ առաջնորդեցե՛ր ինձ, եւ սնուցեր զիս[6768] 5 եւ հանցես զիս յորոգայթէ յայսմանէ որ թաքուցաւ ինձ։ Դու ես պաշտպան իմ Տէր[6769], 6 եւ ՚ի ձե՛ռս քո յանձն առնեմ զհոգի իմ։ Փրկեցեր զիս Տէր Աստուած ճշմարտութեամբ քով. 7 ատեցեր զայնոսիկ որ պահեն զերկեւղ ՚ի սնոտիս[6770]։ 8 Ես ՚ի Տէր յուսացայ, ցնծացայց եւ ուրախ եղէց ՚ի փրկութեան քում։ Հայեցար ՚ի խոնարհութիւն իմ, եւ փրկեցե՛ր ՚ի վշտաց զանձն իմ[6771]. 9 եւ ո՛չ մատնեցեր զիս ՚ի ձեռս նեղչաց իմոց, եւ կացուցեր յանդորրո՛ւ զոտս իմ։ 10 Ողորմեա՛ ինձ Տէր զի նեղեալ եմ ես. խռովեցաւ ՚ի սրտմտութենէ ա՛կն իմ՝ անձն իմ եւ փոր իմ[6772]։ 11 Պակասեցան ՚ի ցաւոց կեանք իմ, եւ ամք իմ յոգւոց ելանելոյ։ Աղքատացա՛ւ ՚ի տկարութենէ զօրութիւն իմ, եւ ոսկերք իմ խռովեցան[6773]։ 12 Քան զամենայն թշնամիս իմ եղէ ես նախատ դրացեաց իմոց՝ յոյժ ա՛հ եւ երկեւղ ծանօթից իմոց։ Ամենեքեան ոյք տեսանէին զիս, արտա՛քս փախչէին յինէն[6774]։ 13 Մոռացեալ եղէ ես որպէս մեռեալ ՚ի սրտէ. եւ եղէ ես որպէս զանօթ կորուսեալ։ 14 Զի լուայ ես զբամբասանս բազմաց՝ ոյք շո՛ւրջ էին զինեւ, ՚ի ժողովել նոցա ՚ի միասին առնուլ զանձն իմ խորհեցան[6775]. 15 այլ ես ՚ի քեզ Տէր յուսացայ։ Ասացի դո՛ւ ես Աստուած իմ, 16 եւ ՚ի ձեռս քո է ժառանգութիւն իմ։ Փրկեա՛ զիս ՚ի ձեռա՛ց թշնամեաց իմոց, եւ ՚ի հալածչաց իմոց։ 17 Երեւեցո՛ զերեսս քո ՚ի ծառայս քո. ապրեցո՛ զիս Տէր ըստ ողորմութեան քում. 18 Տէր մի՛ յամօթ եղէց զի կարդացի առ քեզ։ Ամաչեսցեն ամպարիշտք եւ իջցեն ՚ի դժոխս. 19 եւ հա՛մր եղիցին շրթունք նենգաւորք ոյք խօսէին զարդարոյ զանիրաւութիւն, յամբարտաւանութեան եւ յանկոսնել իւրեանց[6776]։ 20 Որպէս զի բազում է ողորմութիւն քաղցրութեան քո, Տէր, զոր պահեցեր երկիւղածաց քոց։ Արարեր դու այնոցիկ ոյք յուսացեալ են ՚ի քեզ, առաջի որդւոց մարդկան[6777]։ 21 Ամրացուցեր զնոսա ՚ի ծածկոյթ երեսաց քոց, ՚ի խռովութենէ մարդկան։ Ծածկեցեր զնոսա ՚ի խորանի քում, ՚ի հակառակութենէ լեզուաց[6778]։ 22 Օրհնեալ է Տէր, զի սքանչելիս արար զողորմութիւն իւր ՚ի քաղաք ամուր։ 23 Ես ասացի ՚ի զարմանալ իմում, թէ ընկեցա՛յ ուրեմն յերեսաց աչաց քոց։ Վասն այսորիկ լուա՛ր ձայնի աղօթից իմոց, յաղաղակե՛լ իմում առ քեզ[6779]։ 24 Սիրեցէ՛ք զՏէր ամենայն սուրբք նորա, զի ստուգութիւն խնդրէ Տէր, եւ հատուցանէ այնոցիկ որ առաւել առնեն զամբարտաւանութիւն։ 25 Քաջալերեցարո՛ւք եւ զօրասցին սիրտք ձեր, ամենեքեան որ յուսացեալ էք ՚ի Տէր[6780]։ Տունք. իը̃։

31

1 Իմաստութիւն ՚ի Դաւիթ. ԼԱ։

Երանի՛ ում թողութիւն եղեւ մեղաց, եւ ծածկեցա՛ն ամենայն յանցանք նորա[6781]։ 2 Երանի առն որում ո՛չ համարեսցի Տէր զմեղս նորա, եւ ո՛չ գոյ նենգութիւն ՚ի բերան նորա[6782]։ 3 Լռեցի ես եւ մաշեցան ամենայն ոսկերք իմ, առ աղաղակել ինձ առ Տէր զօրհանապազ 4 ՚ի տուէ եւ ՚ի գիշերի։ Ծանրեա՛ց ձեռն քո ՚ի վերայ իմ, դարձայ ՚ի թշուառութիւն զի հարան յիս փուշք[6783]։ Հանգիստ։ 5 Զմեղս իմ ցուցից քեզ, եւ զանօրէնութիւնս իմ ո՛չ ծածկեցից ՚ի քէն։ Ասացի թէ պատմեցից ինձէն զմեղս իմ, եւ դու թողցես զամենայն ամպարշտութիւնս մեղաց իմոց[6784]։ Հանգիստ։ 6 Վասն այսորիկ յաղօթս կացցեն առ քեզ ամենայն սուրբք, ՚ի ժամ ընդունելի։ Բայց միայն ՚ի ջուրցն հեղեղաց բազմաց, որ առ նոսա ինչ ո՛չ մերձեսցի[6785]։ 7 Դու ես ապաւէն իմ ՚ի նեղութենէ յայսմանէ, որ շուրջ եղեն զինեւ։ Ցնծութիւն իմ փրկեա զիս յայնցանէ՝ որ պաշարեցին զիս[6786]։ 8 Իմաստուն արարից զքեզ եւ խելամո՛ւտ ՚ի ճանապարհ յոր եւ գնասցես, եւ հաստատեցից ՚ի վերայ քո զաչս իմ[6787]։ 9 Մի՛ լինիք որպէս զձիս եւ զջորիս զի ո՛չ գոյ ՚ի նոսա իմաստութիւն. ՚ի սանձս եւ ՚ի դանդանաւանդս ճմլեսցես զկզակս նոցա որ առ քեզ ինչ ո՛չ մերձենան[6788]։ 10 Բազում տանջանք են մեղաւորաց, բայց ոյք յուսան ՚ի Տէր՝ ողորմութիւն Տեառն շո՛ւրջ եղիցի զնոքօք։ 11 Ուրա՛խ եղերուք եւ ցնծացէ՛ք արդարք ՚ի Տէր, պարծեցարո՛ւք ամենեքեան ոյք ուղիղ էք սրտիւք։ Տունք. ժդ̃։ Գոբղայս. խբ̃։

32

Սաղմոս ՚ի Դաւիթ. ԼԲ։

1 Ցնծացէ՛ք արդարք ՚ի Տէր՝ ուղղոց վայելէ օրհնութիւն[6789], 2 խոստովա՛ն եղերուք Տեառն օրհնութեամբ. տասնաղեա՛ւ սաղմոսարանաւ սաղմո՛ս ասացէք նմա։ 3 Օրհնեցէ՛ք զՏէր յօրհնութիւն նոր զի բարի՛ է, սաղմո՛ս ասացէք նմա օրհնութեամբ[6790]։ 4 Ուղիղ են պատգամք Տեառն, եւ ամենայն ճանապարհք նորա հաւատովք են[6791], 5 եւ սիրէ զողորմութիւն եւ զիրաւունս Տէր։ Ողորմութեամբ Տեառն լի՛ եղեւ երկիր, 6 եւ բանիւ Տեառն երկինք հաստատեցան, եւ հոգւով բերանոյ նորա ամենայն զօրութիւնք նոցա։ 7 Ժողովեաց որպէս ՚ի տի՛կ զջուրս ծովու, եւ դնէ ՚ի խոր զգանձս իւր[6792]։ 8 Երկիցէ ՚ի Տեառնէ ամենայն երկիր, եւ ՚ի նմանէ դողասցե՛ն ամենայն բնակիչք աշխարհի[6793]։ 9 Նա՛ ասաց եւ եղեն, ի՛նքն հրամայեաց՝ եւ հաստատեցան[6794]։ 10 Տէր ցրուէ՛ զխորհուրդս հեթանոսաց, անարգէ՛ Տէր զխորհուրդս ժողովրդոց, եւ արհամարհէ Տէր զխորհուրդս իշխանաց։ 11 Խորհուրդ Տեառն յաւիտեա՛ն մնայ, խորհուրդ սրտի նորա ազգէ մինչեւ յազգ[6795]։ 12 Երանի ազգի որոյ Տէր Աստուած օգնական է նմա. ժողովուրդ զոր ընտրեաց ՚ի ժառանգութիւն իւր[6796]։ 13 Յերկնից նայեցաւ Տէր յամենայն որդիս մարդկան. 14 ՚ի պատրաստ բնակութենէ իւրմէ հայեցաւ յամենայն բնակիչս աշխարհի։ 15 Ո ստեղծ առանձին զսի՛րտս նոցա եւ ՚ի միտ առնու զամենայն գործս նոցա[6797]։ 16 Ո՛չ թէ ՚ի բազում զօրս իւր ապրեսցի թագաւոր, եւ ո՛չ սկայ ՚ի բազում զօրութեան իւրում։ 17 Սո՛ւտ է ձի ՚ի փրկութեան իւրում. ՚ի բազում զօրութեան իւրում ո՛չ ապրեցուցանէ զհեծեալն[6798]։ 18 Աչք Տեառն ՚ի վերայ երկիւղածաց իւրոց, եւ ոյք յուսա՛ն յողորմութիւն նորա։ 19 Փրկել ՚ի մահուանէ զանձինս նոցա. կերակրել զնոսա ՚ի սովի[6799]։ 20 Անձինք մեր համբերեսցեն Տեառն, զի օգնակա՛ն եւ պաշտպան մեր է։ 21 ՚Ի նա՛ ուրախ եղիցին սիրտք մեր, եւ յանուն սուրբ նորա յուսասցուք։ 22 Եղիցի՛ ողորմութիւն քո Տէր ՚ի վերայ մեր, որպէս յուսացա՛ք ՚ի քեզ[6800]։ Տունք. ժթ̃։

33

1 Սաղմոս ՚ի Դաւիթ. ՚ի ժամանակի զի այլագունեաց զերեսս իւր առաջի Աբիմելիքայ. եւ ապա արձակեաց զնա, եւ գնաց. ԼԳ։

2 Օրհնեցից զՏէր յամենայն ժամ, յամենայն ժամ օրհնութիւն նորա ՚ի բերա՛ն իմ։ 3 ՚Ի Տէր պարծեսցի անձն իմ, լուիցեն հեզք, եւ ուրա՛խ եղիցին։ 4 Մե՛ծ արարէք զՏէր ինեւ, եւ բա՛րձր արասցուք զանուն նորա ՚ի միասին։ 5 Խնդրեցի ՚ի Տեառնէ եւ լուա՛ւ ինձ, յամենայն նեղութենէ իմմէ փրկեաց զիս[6801]։ 6 Մատի՛ք առ Տէր եւ առէ՛ք զլոյս, եւ երեսք ձեր մի՛ ամաչեսցեն[6802]։ 7 Այս աղքատ կարդաց առ Տէր, եւ Տէր լուա՛ւ սմա. յամենայն նեղութենէ սորա փրկեաց զսա։ 8 Բանակ հրեշտակաց Տեառն շուրջ է զերկիւղածովք իւրովք, եւ պահէ զնոսա։ 9 Ճաշակեցէ՛ք եւ տեսէ՛ք զի քաղցր է Տէր. երանեա՛լ է այր որ յուսայ ՚ի նա։ 10 Երկերո՛ւք ՚ի Տեառնէ ամենայն սո՛ւրբք նորա. զի ո՛չ ինչ է պակասութիւն երկիւղածաց նորա։ 11 Մեծամեծք՝ աղքատացա՛ն եւ քաղցեան. բայց ոյք խնդրեն զՏէր՝ մի՛ պակասեսցէ ՚ի նոցանէ ամենայն բարութիւն։ 12 Եկա՛յք որդիք իմ եւ լուարո՛ւք ինձ, եւ զերկեւղ Տեառն ուսուցի՛ց ձեզ[6803]։ 13 Ո՞վ է մարդ որ կամի զկեանս, սիրէ զաւուրս իւր տեսանել ՚ի բարութեան[6804]։ 14 Լռեցո՛ զլեզու քո ՚ի չարութենէ. շրթունք քո մի՛ խօսեսցի զնենգութիւն[6805]։ 15 Խոտորեա՛ ՚ի չարէ եւ արա՛ զբարի, խնդրեա՛ զխաղաղութիւն եւ ե՛րթ զհետ նորա։ 16 Աչք Տեառն ՚ի վերայ արդարոց, ականջք նորա ՚ի վերայ աղօթից նոցա[6806]։ 17 Երեսք Տեառն ՚ի վերայ չարագործաց, սատակել յերկրէ զյիշատակս նոցա։ 18 Կարդացին արդարք առ Տէր՝ եւ Տէր լուաւ նոցա, յամենայն նեղութենէ նոցա փրկեա՛ց զնոսա։ 19 Մերձ է Տէր առ այնոսիկ որ մաշեալ են սրտիւք, եւ զխոնարհս հոգւով կեցուցանէ[6807]։ 20 Բազում նեղութիւնք են արդարոց, յամենայնէ փրկէ զնոսա Տէր, 21 եւ պահէ զամենայն ոսկերս, նոցա եւ մի ՚ի նոցանէ ո՛չ փշրեսցի[6808]։ 22 Մահ մեղաւորի չա՛ր է. բայց որ ատեայ զարդար զղջասցի[6809]։ 23 Փրկէ Տէր զանձինս ծառայից իւրոց, մի՛ զղջասցին ամենեքեան ոյք յուսացեալ են ՚ի նա[6810]։ Տունք. իա̃։ Գոբղայս. խ̃։

34

՚Ի կատարած. Սաղմոս ՚ի Դաւիթ. ԼԴ։

1 Դատեա՛ Տէր զայնոսիկ ոյք դատին զիս. մարտի՛ր ընդ այնոսիկ որ մարտնչի՛ն ընդ իս[6811]։ 2 Ա՛ռ զզէն եւ զասպար քո, եւ արի՛ յօգնել ինձ. 3 հա՛ն զսուր քո ընդդէմ հալածչաց իմոց, արգե՛լ զնոսա. եւ ասա՛ դու ցանձն իմ թէ փրկութիւն քո ես եմ[6812]։ 4 Ամաչեսցեն եւ յամօթ լիցին ոյք խնդրէին զանձն իմ. դարձցին յետս եւ ամաչեսցեն, ոյք խորհէին ինձ չար[6813]։ 5 Եղիցին նոքա որպէս փոշի՛ առաջի հողմոյ. եւ հրեշտակ Տեառն նեղեսցէ զնոսա։ 6 Եղիցին ճանապարհք նոցա ՚ի խաւար եւ ՚ի գայթագղութիւն. եւ հրեշտակ Աստուծոյ հալածեսցէ զնոսա։ 7 ՚Ի նանիր թաքուցին ինձ որոգա՛յթ յապականութեան իւրեանց, եւ ՚ի նանիր նախատեցին զանձն իմ։ 8 Հասցէ ՚ի վերայ նոցա որոգայթ զոր ո՛չ գիտացին. եւ որս զոր թաքուցին՝ առցէ՛ զոտս նոցա, եւ յորոգայթ ՚ի նոյն անկցին[6814]։ 9 Այլ անձն իմ ցնծասցէ ՚ի Տէր, ուրախ եղիցի ՚ի փրկութեան նորա. 10 եւ ամենայն ոսկերք իմ ասասցեն. Տէր՝ ո՞վ նման է քեզ։ Զի փրկեաց զաղքատն ՚ի ձեռաց հզօրի, զաղքատն եւ զտնանկ յայնցանէ որ յափշտակեն զնա[6815]։ 11 Յարեան ՚ի վերայ իմ վկայք չարեաց. զոր ինչ ո՛չ գիտէի հարցանէին զիս[6816]։ 12 Հատուցին ինձ չար փոխանակ ընդ բարւոյ. անժառանգե՛լ զանձն իմ խորհեցան յորդւոց ՚ի մարդկանէ[6817]։ 13 Ես ՚ի նեղել նոցա քո՛ւրձ զգենուի, խոնա՛րհ առնէի պահօք զանձն իմ, եւ աղօթք իմ ՚ի ծոց իմ դարձցին։ 14 Որպէս զեղբայր եւ զընկեր այնպէս հաճոյ լինէի, որպէս սգաւո՛ր եւ տրտում այնպէս խոնարհ առնէի[6818]։ 15 ՚Ի վերայ իմ ուրախ եղեն եւ ժողովեցան, ժողովեցան յիս տանջանք եւ ես ո՛չ ծանեայ. 16 ցրուեցան եւ ո՛չ զղջացան։ Փորձեցին զիս եւ արհամարհեցին, արհամարհանօք կրճտեցին ՚ի վերայ իմ զատամունս իւրեանց, 17 Տէր ե՞րբ տեսցես։ ՚Ի բա՛ց արա զանձն իմ ՚ի խորամանկութենէ նոցա, եւ յառիւծուց զմիամօրութիւն իմ։ 18 Խոստովան եղէց քեզ Տէր յեկեղեցի՛ս մեծս, եւ ՚ի ժողովս բազմաց օրհնեցի՛ց զքեզ։ 19 Մի՛ ուրախ եղիցին յիս թշնամիք իմ ոյք ատէին զիս տարապարտուց. ակնարկի՛ առնէին յիս աչօք իւրեանց[6819]։ 20 Ընդ իս զխաղաղութիւն խօսէին, եւ ինքեանք բարկութեամբ զնենգութիւն խորհէին։ 21 Բացին ՚ի վերայ իմ զբերանս իւրեանց, եւ ասացին. Այո՛ այո՛ տեսին աչք մեր[6820]։ 22 Տեսեր Տէր եւ մի՛ լռեր, Տէր՝ մի՛ ՚ի բացեայ առնիր յինէն[6821]։ 23 Զարթի՛ր եւ հայեա՛ց Տէր յիրաւունս իմ, Աստուած իմ եւ Տէր իմ ՚ի դատաստանս իմ. 24 եւ իրա՛ւ արա ինձ ըստ արդարութեան քում Տէր Աստուած իմ։ Մի՛ ուրախ եղիցին յիս թշնամիք իմ, 25 եւ մի՛ ասասցեն ՚ի սիրտս իւրեանց թէ վաշվա՛շ անձանց մերոց զի ընկլուզաք զնա։ 26 Ամաչեսցեն եւ յամօթ լիցին ոյք խնդային ընդ չար իմ. զգեցցին զամօթ եւ զանարգանս ոյք մեծաբանէին ՚ի վերայ իմ[6822]։ 27 Ցնծասցեն եւ ուրա՛խ լիցին ՚ի քեզ ամենեքեան, ոյք կամին ընդ արդարութիւն իմ։ Ասասցեն յամենայն ժամ մե՛ծ է Աստուած. եւ ոյք կամին զխաղաղութիւն ծառայի քոյ[6823]։ 28 Լեզու իմ խօսեսցի զարդարութիւնս քո, զօրհանապազ զգովութիւնս քո[6824]։ Տունք. իէ̃։

35

1 ՚Ի կատարած. ծառայի Տեառն. Սաղմոս ՚ի Դաւիթ. ԼԵ[6825]։

2 Ասէ անօրէնն ՚ի մեղանչե՛լ ընդ միտս իւր, թէ չի՛ք երկեւղ Աստուծոյ առաջի աչաց նորա[6826]։ 3 Նենգեաց առաջի նորա գտանել զանօրէնութիւն իւր, եւ ատել զնա[6827]։ 4 Բանք բերանոյ նորա՝ անօրէնութիւն եւ նենգութիւն են։ Ո՛չ կամեցաւ նա իմանալ զբարի, 5 զանօրէնութիւն խորհեցաւ յանկողնի իւրում։ Եկաց նա յամենայն ճանապարհ որ ո՛չ է բարի, եւ ՚ի չարէ նա ո՛չ ձանձրացաւ[6828]։ 6 Տէր յերկինս է ողորմութիւն քո, ճշմարտութիւն քո մինչեւ յամպս։ 7 Արդարութիւն քո որպէս լերինք Աստուած. իրաւունք քո որպէս զխո՛րս բազումս. զմարդիկ եւ զանասուն կեցուցանես դու Տէր[6829]։ 8 Որպէս զի բազում արարեր զողորմութիւն քո Աստուած. այլ որդիք մարդկան ՚ի հովանի թեւոց քոց յուսասցին։ 9 Արբեսցին նոքա ՚ի պարարտութենէ տան քոյ, եւ զուխս փափկութեան քո տացես ըմպել նոցա[6830]։ 10 ՚Ի քէն է Տէր աղբեւր կենաց, եւ լուսով երեսաց քոց տեսանեմք զլոյս։ 11 Ծագեա՛ զողորմութիւնս քո ոյք ճանաչեն զքեզ, զարդարութիւնս քո որ ուղի՛ղ են սրտիւք։ 12 Մի՛ եկեսցէ ՚ի վերայ մեր ոտն ամբարտաւանից, եւ ձեռք մեղաւորաց մի՛ դողացուսցեն զմեզ։ 13 Անդ անկցին ամենեքեան ոյք գործեն զանօրէնութիւն, մերժեցան եւ այլ մի՛ կարասցին հաստատիլ[6831]։ Տունք. ժգ̃։ Գոբղայս. խ̃։

Կանոնս Գոբղայս. է̃։ Սաղմոս. ժը̃։ Տունս. մզ̃։

36

1 Սաղմոս ՚ի Դաւիթ. ԼԶ[6832]։

Մի՛ նախանձիր ընդ չարս. մի՛ ընդ այնոսիկ որ գործեն զանօրէնութիւն։ 2 Զի որպէս խոտ վաղվաղակի ցամաքեսցին. որպէս դալարի՛ խոտոյ վաղվաղակի անցցեն։ 3 Յուսա՛ ՚ի Տէր՝ եւ արա՛ զքաղցրութիւն. բնակեա՛ յերկրի՝ եւ հովուեսցիս ՚ի մեծութեան նորա[6833]։ 4 Ժտեա՛ ՚ի Տեառնէ՝ եւ նա՛ տացէ քեզ զխնդրուածս սրտի քոյ[6834]. 5 յայտնեա՛ առաջի Տեառն զճանապարհս քո եւ յուսա՛ ՚ի նա։ Նա արասցէ[6835] 6 եւ հանցէ որպէս զլոյս զարդարութիւնս քո, զիրաւունս քո որպէս զօր հասարակ։ 7 Հնազա՛նդ լեր Տեառն՝ եւ ծառայեա՛ նմա, եւ մի՛ նախանձիր ընդ այնոսիկ որոց առակեալ իցեն ճանապարհք իւրեանց ընդ մարդոյ որ գործէ զանօրէնութիւն[6836]։ 8 Լռեա՛ ՚ի բարկութենէ եւ հանգի՛ր ՚ի սրտմտութենէ, մի՛ նախանձիր ընդ չարս։ 9 Զի չարք վաղվաղակի սատակեսցին. բայց ոյք համբերեն Տեառն նոքա ժառանգեսցեն զերկիր։ 10 Փոքր մի եւ այլ ո՛չ եւս իցէ ամպարիշտն. խնդրեսցես զտեղի նորա եւ ո՛չ գտցես[6837]։ 11 Այլ որ հեզքն են՝ նոքա՛ ժառանգեսցեն զերկիր, եւ փափկասցին ՚ի բազում խաղաղութեան իւրեանց։ 12 Սպասէ մեղաւոր արդարոյ, եւ կրճտէ՛ ՚ի վերայ նորա զատամունս իւր. 13 այլ Տէր ծիծաղեսցի՛ զնովաւ։ Քանզի յառաջագոյն տեսանէ, զի հասեալ է օր նորա։ 14 Սուր հանին մեղաւորք եւ լարեցի՛ն զաղեղունս իւրեանց՝ հարկանե՛լ զաղքատ եւ զտնանկ, սպանանել զայն որ խոնա՛րհն է սրտիւ։ 15 Սուրք նոցա մտցեն ՚ի սի՛րտս նոցա, եւ աղեղունք նոցա փշրեսցին[6838]։ 16 Լաւ է սակաւի՛կ ինչ արդարոյ քան զբազում մեծութիւն մեղաւորաց[6839], 17 եւ բազուկք ամպարշտաց խորտակեսցին։ Հաստատէ Տէր զարդարս[6840] 18 եւ ճանաչէ զաւուրս անբծից, ժառանգութիւն նոցա յաւիտեան եղիցի։ 19 Մի՛ ամաչեսցեն նոքա ՚ի ժամանակս չարութեան. այլ յաւուրս սովոյ յագեսցի՛ն[6841]։ 20 Ահա մեղաւորք կորիցեն. այլ թշնամիք Տեառն ՚ի փառաւորել եւ ՚ի բարձրանալ իւրեանց պակասեսցին որպէս ծուխ զի պակասէ։ 21 Փոխ առնու մեղաւորն եւ ո՛չ հատուցանէ. այլ որ արդարն է ողորմի եւ տայ։ 22 Ոյք օրհնեն զՏէր՝ ժառանգեսցեն զերկիր, եւ ոյք անիծանեն սատակեսցի՛ն ՚ի նմանէ[6842]։ 23 ՚Ի Տեառնէ ուղղին գնացք առն, զճանապարհս նորա նա՛ կամի յոյժ։ 24 Թէպէտ եւ գայթագղեսցի, նա մի՛ կործանեսցի, զի Տէր ձեռնկալո՛ւ է նորա։ 25 Մանուկ էի ես եւ ծերացայ, եւ ո՛չ տեսի զարդար արհամարհեալ, եւ ո՛չ զզաւակ նորա թէ մուրանա՛յ հաց։ 26 Զօրհանապազ ողորմի եւ տայ փոխ, զաւակ նորա օրհնեալ եղիցի յաւիտեան։ 27 Խոտորեա՛ ՚ի չարէ եւ արա՛ զբարի. բնակեսցես յաւիտեանս յաւիտենից ՚ի նմա։ 28 Տէր սիրէ զիրաւունս, եւ ո՛չ ընդ վայր հարկանէ զսուրբս իւր, այլ յաւիտեան պահէ զնոսա։ Անօրէնք հալածեսցին ՚ի միասին, եւ զաւակ ամպարշտաց սատակեսցի[6843]։ 29 Այլ արդարք ժառանգեսցեն զերկիր, եւ բնակեսցեն յաւիտեանս յաւիտենից ՚ի նմա։ 30 Բերան արդարոյ պատմէ զիմաստութիւն, եւ լեզու նորա խօսեսցի զիրաւունս[6844]։ 31 Օրէնք Աստուծոյ իւրոյ են ՚ի սրտի իւրո՛ւմ, եւ մի՛ գայթագղեսցին գնացք նորա։ 32 Հայի մեղաւորն ընդ արդար եւ խնդրէ սպանանել զնա, 33 այլ Տէր ո՛չ թողու զնա ՚ի ձեռս նորա, եւ ո՛չ դատա՛պարտէ զնա յորժամ դատի զնա[6845]։ 34 Համբե՛ր Տեառն եւ պահեա՛ զճանապարհս նորա, եւ բա՛րձր արասցէ զքեզ ՚ի ժառանգել զերկիր, եւ զսատակումն մեղաւորաց տեսցես։ 35 Տեսի զամպարիշտն վերացեա՛լ բարձրացեալ որպէս զմայրս Լիբանանու[6846]։ 36 Անցի եւ ահա՝ ո՛չ էր, խնդրեցի՝ եւ ո՛չ գտաւ տեղի նորա։ 37 Պահեա՛ զանբծութիւն, եւ տե՛ս զուղղութիւն. զի գո՛ն մնացուածք յառն խաղաղարարի[6847]։ 38 Անօրէնք հալածեսցի՛ն ՚ի միասին, եւ զաւակ ամպարշտաց կորիցէ։ 39 Փրկութիւն արդարոց ՚ի Տեառնէ է, վերակացու է նոցա ՚ի ժամանակս նեղութեան։ 40 Օգնեսցէ նոցա Տէր եւ փրկեսցէ՛ զնոսա. ապրեցուսցէ ՚ի մեղաւորաց՝ եւ կեցուսցէ՛ զնոսա զի յուսացան ՚ի նա[6848]։ Տունք. լը̃։

37

1 Սաղմոս ՚ի Դաւիթ. առ ՚ի յիշատակ շաբաթու. ԼԷ[6849]։

2 Տէր մի՛ սրտմտութեամբ քով յանդիմաներ զիս. եւ մի՛ բարկութեամբ քո խրատեր զիս։ 3 Զի նետք քո հարան յիս, եւ յի՛ս հաստատեցա՛ւ ձեռն քո[6850]։ 4 Ո՛չ գոյ բժշկութիւն մարմնոյ իմոյ, յերեսաց բարկութեան քոյ։ Ո՛չ է խաղաղութիւն ոսկերաց իմոց, յերեսաց մեղաց իմոց։ 5 Անօրէնութիւնք իմ բարձրացա՛ն քան զգլուխ իմ, որպէս բեռն ծանր ծանրացան ՚ի վերայ իմ[6851]։ 6 Նեխեցան եւ փտեցան վէրք իմ, յերեսա՛ց անզգամութեան իմոյ։ 7 Տառապեցայ եւ խոնարհ եղէ յոյժ, զօրհանապազ տրտո՛ւմ գնայի[6852], 8 զի անձն իմ լի եղեւ չարչարանօք, եւ ո՛չ գոյ բժշկութիւն մարմնոյ իմոյ։ 9 Չարչարեցայ եւ խոնարհ եղէ մինչեւ յոյժ, մռնչէի՛ առ հեծութեան սրտի իմոյ։ 10 Տէր առաջի քո՛ է ամենայն ցանկութիւն իմ, եւ հեծութիւն իմ ՚ի քէն ո՛չ ծածկեցաւ[6853]։ 11 Սիրտ իմ խռովեցաւ յիս եւ եթո՛ղ զիս զօրութիւն իմ. լոյս աչաց իմոց եւ այս ո՛չ եղեւ ընդ իս։ 12 Բարեկամք իմ եւ մերձաւորք իմ առաջի իմ մերձեցա՛ն եւ կացին, եւ մերձաւորք իմ հեռի՛ եղեն յինէն[6854]։ 13 Բռնադատէին զիս եւ խնդրէին զանձն իմ ոյք խնդրէին չա՛ր ՚ի վերայ իմ, խօսեցան զանօրէնութիւն եւ զնենգութիւն զօրհանապազ խորհեցան[6855]։ 14 Այլ ես որպէս խուլ զի ո՛չ լսէ, որպէս համր՝ որ ո՛չ բանայ զբերան իւր։ 15 Եղէ ես որպէս մարդ որ ո՛չ լսէ, եւ ո՛չ գոն խօսք ՚ի բերան նորա[6856]։ 16 Ես ՚ի քեզ Տէր յուսացայ, եւ դու լուիցես ինձ Տէր Աստուած իմ։ 17 Ասացի թէ մի՛ ուրախ եղիցին յիս թշնամիք իմ. ՚ի սասանել ոտից իմոց ՚ի վերայ իմ մեծամե՛ծս խօսեցան[6857]։ 18 Ես ՚ի տանջանս պատրաստ եմ, եւ ցաւք իմ առաջի իմ են յամենայն ժամ։ 19 Զանօրէնութիւնս իմ պատմեցից, եւ հոգացա՛յց վասն մեղաց իմոց։ 20 Իսկ արդ թշնամիք իմ կենդանի՛ են, եւ զօրացեալ եղեն քան զիս. բազում էին ոյք ատէին զիս ՚ի տարապարտուց[6858]։ 21 Ոյք հատուցին ինձ չար փոխանակ ընդ բարւոյ. չա՛ր խօսէին զինէն, զի ես երթայի զհետ արդարութեան[6859]։ 22 Մի՛ թողուր զիս Տէր Աստուած իմ. եւ մի՛ ՚ի բացեայ առնիր յինէն[6860], 23 հայեա՛ց յօգնել ինձ Տէր փրկութեան իմոյ։ Տունք. իա̃։

38

1 ՚Ի կատարած. յԻդիթոմ օրհնութիւն. ՚ի Դաւիթ Սաղմոս. ԼԸ[6861]։

2 Ասացի թէ պահեցից զճանապարհս իմ. զի մի՛ մեղայց լեզուաւ իմով։ Եդի պահապա՛ն բերանոյ իմոյ՝ ՚ի հակառակել մեղաւորին առաջի իմ։ 3 Խուլ եղէ եւ խոնարհեցայ. լռեցի ՚ի բարութենէ՝ եւ ցաւք իմ նորոգեցա՛ն յիս[6862]։ 4 Ջեռաւ սիրտ իմ ՚ի փորի իմում, եւ ՚ի խորհուրդս իմ վառեցաւ հուր։ 5 Խօսեցայ լեզուաւ իմով եւ ասացի. Ցո՛յց ինձ Տէր զկատարած իմ եւ զթիւ աւուրց իմոց քանիօ՞ն է, զի գիտացից թէ ո՞րչափ ինչ պակասեալ է յինէն։ 6 Ահա չափով եդիր զաւուրս իմ, եւ կար զօրութեան իմոյ որպէս ոչի՛նչ է առաջի իմ. սակայն ընդունա՛յն է ամենայն մարդ մսեղի[6863]։ 7 Ապաքէն որպէս ՚ի պատկերի՛ շրջի մարդ, սակայն զուր խռովի, գանձէ եւ ո՛չ գիտէ ում ժողովէ[6864]։ 8 Իսկ արդ՝ ո՞վ է համբերութիւն իմ թէ ո՛չ դո՛ւ Տէր կամ կա՛ր զօրութեան իմոյ՝ թէ ո՛չ ՚ի քէն[6865]։ 9 Յամենայն անօրէնութենէ իմմէ փրկեցեր զիս, նախատինս անզգամաց արարեր զիս։ 10 Խուլ եղէ եւ ո՛չ բացի զբերան իմ, զի դու արարեր[6866]։ 11 ՚Ի բա՛ց արա յինէն զտանջանս իմ, զի ՚ի զօրութենէ ձեռին քոյ ես պակասեցայ։ 12 Կշտամբութեամբ վասն մեղաց խրատեցեր զմարդ, մաշեցեր որպէս սարդիոստայն զանձն նորա. սակայն ընդունա՛յն է ամենայն մարդ։ Հանգիստ։ 13 Լո՛ւր Տէր աղօթից իմոց, ո՛ւնկնդիր խնդրուածաց իմոց, արտասուաց իմոց մի՛ լռեր։ Պանդուխտ եմ ես առաջի քո, նժդեհ եւ անցաւոր որպէս ամենայն հարք իմ[6867]։ 14 Թո՛յլ արա ինձ զի հանգեայց մինչչեւ՛ երթեալ իցեմ, ուստի այլ ո՛չ եւս գտանիցիմ[6868]։ Տունք. ժե̃։

39

1 ՚Ի կատարած. Սաղմոս ՚ի Դաւիթ. ԼԹ։

2 Համբերելով համբերի՛ Տեառն, եւ նայեցաւ առ իս, 3 եւ լուաւ աղօթից իմոց։ Եհան զիս ՚ի գբոյ տառապանաց, ՚ի կաւոյ եւ ՚ի տղմոյ։ Հաստատեաց ՚ի վերայ վիմի զոտս իմ, եւ ուղղեա՛ց զգնացս իմ։ 4 Արկ ՚ի բերան իմ օրհնութիւն նոր, օրհնութիւն Տեառն Աստուծոյ մերոյ։ Տեսցեն բազումք եւ երկիցե՛ն եւ յուսասցին ՚ի Տէր. 5 երանեալ է այր որոյ անուն Տեառն յոյս է նորա։ Ո՛չ հայեցաւ նա ՚ի նանրութիւն, եւ ո՛չ ՚ի մոլութիւն սուտ։ 6 Բազում արարեր դու Տէր Աստուած իմ զսքանչելիս քո. խորհրդոց քոց ո՛չ ոք է որ նմանէ քեզ։ Պատմեցի եւ խօսեցայ՝ եւ բազում եղեն քան զթիւ[6869]. 7 ընդ զոհս եւ ընդ պատարագս ո՛չ հաճեցար, լսելիս հաստատեցեր ինձ. զողջակէզս եւ զվասն մեղացն ո՛չ խնդրեցեր։ 8 Յայնժամ ասացի թէ ահաւասիկ գա՛մ ես, ՚ի գլուխս գրոց գրեալ է վասն իմ։ 9 Առնել զկամս քո Աստուած իմ կամեցայ, եւ զօրէնս քո ՚ի մէջ որովայնի իմոյ։ 10 Աւետարանեցից զարդարութիւնս քո յեկեղեցիս մեծս. ահա՛ շրթունս իմ ո՛չ արգելից ՚ի քէն։ Տէր դու գիտացեր[6870] 11 զի զարդարութիւնս քո ո՛չ ծածկեցի ՚ի սրտի իմում, զճշմարտութիւն քո եւ զփրկութիւն քո։ Ասացի եւ ո՛չ թաքուցի զողորմութիւն քո, եւ ճշմարտութիւն քո ՚ի ժողովրդենէ մեծէ[6871]։ 12 Այլ դու Տէր մի՛ հեռի առներ զգթութիւնս քո յինէն. զի ողորմութիւն քո եւ ճշմարտութիւն քո յամենայն ժամ ընկալցի զիս[6872]։ 13 Շո՛ւրջ եղեն զինեւ չարք որոց ո՛չ էր նոցա թիւ, հասին ինձ անօրէնութիւնք իմ, եւ ես ո՛չ կարացի տեսանել։ Բազում եղեն քան զհեր գլխոյ իմոյ, եւ սիրտ իմ եթո՛ղ զիս[6873]։ 14 Կամեա՛ց Տէր փրկել զիս, եւ Տէր յօգնել ինձ նայեաց։ 15 Ամաչեսցեն եւ յամօթ լիցին ոյք խնդրէին զանձն իմ բառնա՛լ զսա. դարձցին յետս եւ ամաչեսցեն՝ որ խնդրէին ինձ չար[6874]։ 16 Կրեսցեն զամօ՛թ առ ժամայն վաղվաղակի, որ ասէին ինձ Վա՛շ վա՛շ։ 17 Ցնծասցեն եւ ուրախ լիցին ՚ի քեզ, ամենեքեան որ խնդրեն զքեզ Տէր։ Ասասցեն յամենայն ժամ մե՛ծ է Աստուած, եւ ոյք սիրեն զփրկութիւնս քո։ 18 Ես աղքատ եւ տնանկ եմ Աստուած խորհեա՛ զիս. օգնական եւ պաշտպան իմ, եւ դու Աստուած իմ մի՛ յամենար[6875]։ Տունք. իբ̃։ Գոբղայս. ծը̃։

40

1 ՚Ի կատարած. Սաղմոս ՚ի Դաւիթ. Խ։

2 Երանի որ խորհի զաղքատն եւ զտնանկ, յաւուր չարի փրկէ՛ զնա Տէր[6876]։ 3 Տէր փրկէ զնա եւ կեցուցանէ, երանելի՛ առնէ զնա ՚ի վերայ երկրի, եւ ո՛չ մատնէ զնա ՚ի ձեռս թշնամեաց իւրոց։ 4 Տէր օգնական է նմա ՚ի մահիճս ցաւոց իւրոց, զամենայն անկողինս նորա դարձուցանէ ՚ի հիւանդութենէ նորա։ 5 Ես ասացի Տէր ողորմեա՛ ինձ, բժշկեա՛ զանձն իմ, ես մեղայ քեզ[6877]։ 6 Թշնամիք իմ ասացին ինձ չար. Ե՞րբ իցէ զի մեռցի եւ կորիցէ անուն նորա։ 7 Մտանէր տեսանել զնանրութիւն, խօսէր ՚ի սիրտ իւր, ժողովէր զանօրէնութիւնս յանձն իւր։ Արտաքս ելանէր եւ զնոյն խօսէր[6878]. 8 զինէն շշնջէին ամենայն թշնամիք իմ։ Խորհեցան չա՛ր ՚ի վերայ իմ, 9 բան անօրէնութեան եդին ՚ի վերայ իմ։ Միթէ որ ննջիցէն այլ ո՞չ եւս յաւելուցու յառնել[6879]. 10 քանզի եւ այրն խաղաղութեան իմոյ յոր եւ եսն յուսացայ։ Որ ուտէր զհաց իմ յաճախեաց առնել ինձ խաբէութիւն։ 11 Այլ դու Տէր ողորմեա՛ ինձ կանգնեա՛ զիս, եւ հատուցից նոցա[6880]։ 12 Յայսմ ծանեայց թէ հաճեցար ընդ իս, զի մի՛ ուրախ եղիցին յիս թշնամիք իմ[6881]։ 13 Այլ զիս յանբծութեան իմում ընկալար. հաստատեցեր զիս առաջի քո յաւիտեան։ 14 Օրհնեալ Տէր Աստուած Իսրայէլի յաւիտեանս յաւիտենից. եղիցի եղիցի։ Տունք. ժդ̃։

41

1 ՚Ի կատարած. իմաստութեան որդւոցն Կորխայ. Սաղմոս ՚ի Դաւիթ. ԽԱ[6882]։

2 Որպէս փափագէ եղջերու յաղբերս ջուրց, այնպէս փափագէ անձն իմ առ քեզ Աստուած։ 3 Ծարաւի է անձն իմ առ քեզ Աստուած հզօր եւ կենդանի. ե՞րբ եկից երեւեցայց երեսացդ Աստուծոյ։ 4 Եղեն ինձ արտասուք իմ կերակուր ՚ի տուէ եւ ՚ի գիշերի, եւ այն զի ասէին ցիս զօրհանապազ՝ թէ ո՞ւր է Աստուած քո։ 5 Զայս որպէս յիշէի տառապէ՛ր յիս անձն իմ. քաջալերէի զի մտից ընդ յարկաւ սքանչելեաց տան Աստուծոյ։ ՚Ի ձայն ցնծութեան խոստովանութեան, եւ ՚ի ձայն բարեկենդանութեան։ 6 Արդ՝ ընդէ՞ր տրտում ես անձն իմ, կամ ընդէ՞ր խռովես զիս. յուսա՛ առ Աստուած խոստովանեա՛ նմա՝ փրկիչ երեսաց իմոց Աստուած է։ 7 Անձն իմ յոյժ խռովեցաւ, վասն այնորիկ յիշեցի՛ զքեզ յերկրէն Յորդանանու, ՚ի Հերմոնէ ՚ի լեռնէ Փոքուէ[6883]։ 8 Խորք ՚ի խորոց կարդացին առ քեզ, ՚ի ձայն սահանաց քոց։ Ամենայն զբօսանք քո, եւ ալիք քո անցին ՚ի վերայ իմ[6884]։ 9 ՚Ի տուէ պատուիրեաց Տէր զողորմութիւն իւր, գիշերի զօրհնութիւն նոր. եւ աղօթք իմ առ Աստուած վասն կենաց իմոց[6885]։ 10 Ասացի Աստուծոյ. Ընդունելի իմ ես. ընդէ՞ր մերժեցեր զիս, ընդէ՞ր տրտում գնամ ես ՚ի նեղել թշնամւոյ իմոյ։ 11 ՚Ի փշրել ոսկերաց իմոց նախատեցին զիս թշնամիք իմ, յասե՛լ ցիս զօրհանապազ թէ ո՞ւր է Աստուած քո։ 12 Արդ՝ ընդէ՞ր տրտում ես անձն իմ, կամ ընդէ՞ր խռովես զիս. յուսա՛ առ Աստուած խոստովանեա՛ նմա՝ փրկիչ երեսաց իմոց Աստուած է։ Տունք. ժգ̃։

42

1 Սաղմոս ՚ի Դաւիթ. ԽԲ։

Դա՛տ արա ինձ Աստուած, եւ իրա՛ւ արա ինձ ՚ի դատաստանի իմում։ Յազգէ որ ո՛չ է սուրբ, ՚ի մարդոյ մեղաւորէ՛ նենգաւորէ փրկեա՛ զիս։ 2 Դու Աստուած հզօրիչ իմ ես ընդէ՞ր մոռացար զիս, ընդէ՞ր տրտում գնամ ես ՚ի նեղել թշնամւոյ իմոյ։ 3 Առաքեա՛ Տէր զլոյս քո եւ զճշմարտութիւն քո, զի առաջնորդեսցեն ինձ հանցեն զիս ՚ի լեառն սուրբ եւ ՚ի յարկս քո[6886]։ 4 Մտից առաջի սեղանոյ Աստուծոյ, առ Աստուած որ ուրա՛խ առնէ զմանկութիւն իմ։ Խոստովան եղէց քեզ օրհնութեամբ Աստուած Աստուած իմ։ 5 Արդ՝ ընդէ՞ր տրտում ես անձն իմ, կամ ընդէ՞ր խռովես զիս. յուսա՛ առ Աստուած խոստովանեա՛ նմա՝ փրկիչ երեսաց իմոց Աստուած է։ Տունք. է̃։ Գոբղայս. լդ̃։

43

1 ՚Ի կատարած. իմաստութիւն որդւոցն Կորխայ. Սաղմոս ՚ի Դաւիթ. ԽԳ[6887]։

2 Աստուած՝ ակընջօք մերովք լուաք, զոր հարքն մեր պատմեցին մեզ։ Գործն զոր գործեցեր յաւուրս նոցա, յաւո՛ւրսն առաջինս[6888]։ 3 Ձեռն քո խլեաց զհեթանոսս՝ եւ զնոսա տնկեցեր. չարչարեցեր զժողովուրդս եւ հաներ զնոսա։ 4 Ո՛չ թէ սրով իւրեանց ժառանգեցին զերկիր, եւ ո՛չ բազուկ նոցա թէ փրկեաց զնոսա։ Այլ աջ քո՝ եւ բազուկ քո՝ եւ լո՛յս երեսաց քոց, զի հաճեցար դու ընդ նոսա[6889]։ 5 Դու ինքն ես Թագաւոր իմ եւ Աստուած իմ, որ հրամայեցեր զփրկութեանցն Յակոբայ[6890]։ 6 Քեւ զթշնամիս մեր հարցուք, եւ անուամբ քով արհամարհեսցուք զյարուցեալսն ՚ի վերայ մեր։ 7 Ո՛չ թէ յաղեղն իմ յուսացեալ եմ, եւ ո՛չ սուր իմ կեցուցանէ զիս։ 8 Այլ դո՛ւ փրկեցեր զմեզ ՚ի ձեռաց թշնամեաց մերոց, եւ զատելիս մեր յամօ՛թ արարեր[6891]։ 9 Աստուծով պարծեսցուք զօրհանապազ, եւ անուան նորա խոստովա՛ն եղիցուք յաւիտեան։ 10 Բայց արդ՝ մերժեցե՛ր եւ անարգեցեր զմեզ. եւ ո՛չ ելեր Աստուած ընդ զօրս մեր։ 11 Դարձուցեր զմեզ յետս քան զթշնամիս մեր, եւ ատելիք մեր յափշտակեցին զմեզ։ 12 Ետուր զմեզ որպէս զոչխա՛ր ՚ի զենումն, եւ ընդ հեթանոսս ցրուեցեր զմեզ[6892]։ 13 Վաճառեցեր զժողովուրդս քո առանց գնոյ, եւ ո՛չ գոյ թիւ աղաղակի մերոյ[6893]։ 14 Արարեր զմեզ նախատինս դրացեաց մերոց. ծա՛ղր եւ այպն կատականաց այնոցիկ որ շո՛ւրջ էին զմեւք։ 15 Արարեր զմեզ յառա՛կս հեթանոսաց, ՚ի շարժել զգլուխս ժողովրդոց[6894]։ 16 Զօր ամենայն նախատինք իմ առաջի իմ են, եւ ամօթ երեսաց իմոց ծածկեաց զիս։ 17 ՚Ի ձայնէ նախատորդին եւ չարախօսի, յերեսաց թշնամւոյն եւ հալածչի։ 18 Այս ամենայն եկն ՚ի վերայ մեր, եւ մեք զքեզ ո՛չ մոռացաք եւ ո՛չ ստեցաք ուխտի քում, 19 եւ ո՛չ դարձաք յետս սրտիւք մերովք։ Դու դարձուցեր զշաւիղս մեր ՚ի ճանապարհաց քոց[6895], 20 խոնա՛րհ արարեր զմեզ ՚ի տեղի չարչարանաց, եւ ծածկեցին զմեզ ստուերք մահու։ 21 Թէ մոռացեա՞լ իցէ մեր զանուն Աստուծոյ մերոյ, կամ ձգեալ իցէ զձեռս մեր յաստուածս օտարս[6896]։ 22 Սակայն Աստուած խնդրէ զայս. զի Նա՛ քննէ զգաղտնիս սրտից մերոց։ Վասն քո մեռանիմք զօրհանապազ, համարեցաք որպէս զոչխար ՚ի սպանումն[6897]։ 23 Զարթի՛ր ընդէ՞ր ննջես Տէր. արի՛ եւ մի՛ մերժեր զմեզ ՚ի սպառ։ 24 Զմէ՞ դարձուցանես զերեսս քո ՚ի մէնջ, մոռանաս զաղքատութիւն եւ զնեղութիւնս մեր[6898]։ 25 Խոնարհ եղեն մինչեւ ՚ի հող անձինք մեր. եւ յերկի՛ր կցեցան մէջք մեր։ 26 Արի՛ Տէր օգնեա՛ մեզ եւ փրկեա՛ զմե՛զ, վասն անուան քո։ Տունք. իէ̃։

44

1 ՚Ի կատարած. զառանցելոց ժամանակաց, որդւոցն Կորխայ իմաստութեան. Սաղմոս օրհնութեան վասն սիրելւոյն։ ԽԴ[6899]։

2 Բղխեսցէ՛ սիրտ իմ զպատգամս քո բարիս, եւ ասացից զգործս իմ թագաւորի։ Լեզու իմ որպէս գրիչ արագագի՛ր դպրի[6900], 3 գեղեցիկ տեսանելով քան զամենայն որդիս մարդկան։ Սփռեցան շնորհք ՚ի շրթանց քոց. վասն այնորիկ օրհնեա՛ց զքեզ Աստուած յաւիտեան[6901]։ 4 Ա՛ծ զսուր ընդ մէջ քո Հզօր, 5 զվայելչութիւն գեղոյ քոյ։ Լարեա՛ ուղղեա՛ եւ թագաւորեա՛՝ վասն ճշմարտութեան հեզութեան եւ արդարութեան, եւ առաջնորդեսցէ քեզ սքանչելապէս աջ քո[6902]։ 6 Նետք քո սրեալ են Հզօր, եւ ժողովուրդք ՚ի ներքոյ քոյ անկցին, ՚ի սիրտս թշնամեաց թագաւորի։ 7 Աթոռ քո Աստուած յաւիտեանս յաւիտենից, գաւազան ուղղութեան գաւազան արքայութեան քոյ։ 8 Սիրեցեր զարդարութիւն, եւ ատեցեր զանօրէնութիւն։ Վասն այսորիկ օծ զքեզ Աստուած Աստուած քո իւղով ուրախութեամբ, առաւել քան զընկերս քո[6903]։ 9 Զմուռս եւ ստաշխն եւ կասիա ՚ի զգեստէ քումմէ, ՚ի տաճարաց փղոսկրէից, ուստի ուրախ արարին զքեզ 10 դստերք թագաւորաց ՚ի պատիւ քո։ Կացցէ դշխոյ ընդ աջմէ քումմէ, ՚ի հանդերձս ոսկեհուռն զարդարեալ եւ պաճուճեալ[6904]։ 11 Լո՛ւր դուստր եւ տե՛ս՝ խոնարհեցո՛ զունկն քո. մոռա՛ զժողովուրդ քո եւ զտուն հօր քոյ. 12 զի ցանկացաւ թագաւոր գեղոյ քոյ։ Սա ինքն է Տէր քո՝ երկի՛ր պագցես սմա, եւ դուստր Ծուրայ երկի՛ր պագցէ սմա. եւ պատարագօք 13 զերեսս սորա պաշտեսցեն մեծամեծք ժողովրդոց[6905]։ 14 Ամենայն փառք դստեր թագաւորի ՚ի ներքոյ, ՚ի վերջաւորս ոսկեհուռն[6906] 15 զարդարեալ եւ պաճուճեալ։ Տարցին թագաւորի կուսանք զհետ նորա, եւ զընկերս նորա տարցին նմա։ 16 Ածցեն ցնծութեամբ եւ ուրախութեամբ եւ տարցին ՚ի տաճար թագաւորի, 17 եւ փոխանակ հարց քոց եղիցին որդիք քո։ Կացուսցես զնոսա իշխա՛նս ընդ ամենայն երկիր, 18 յիշեսցի անուն քո ընդ ամենայն ազգս ազգաց։ Վասն այսորիկ ժողովուրդք խոստովա՛ն եղիցին առ քեզ, յաւիտեան՝ եւ յաւիտեանս յաւիտենից[6907]։ Տունք. ժը̃

45

1 ՚Ի կատարած. որդւոցն Կորխայ ՚ի վերայ գաղտնեաց. ԽԵ[6908]։

2 Աստուած մեր ապաւէ՛ն եւ զօրութիւն. օգնական ՚ի վերայ նեղութեանց որ գտին զմեզ յոյժ։ 3 Վասն այսորիկ ո՛չ երկիցուք մեք ՚ի խռովել երկրի, ՚ի փոփոխել լերանց ՚ի սիրտ ծովու[6909]։ 4 Գոչեցին եւ խռովեցան ջուրք նոցա, խռովեցան լերինք ՚ի զօրութենէ նորա[6910]։ 5 Գնացք գետոց ուրախ առնեն զքաղաքն Աստուծոյ, եւ սուրբ արար զյարկս իւր Բարձրեալն։ 6 Աստուած ՚ի մէջ նոցա եւ նոքա մի՛ սասանեսցին. օգնեսցէ նոցա Աստուած ՚ի վաղորդայնէ մինչ ՚ի վաղորդայն[6911]։ 7 Խռովեցան հեթանոսք, եւ խոնա՛րհ եղեն թագաւորութիւնք. ետ զձայն իւր Բարձրեալն՝ եւ խռովեցաւ երկիր[6912]։ 8 Տէր զօրութեանց ընդ մեզ, ընդունելի՛ է մեր Աստուած Յակովբայ[6913]։ 9 Եկա՛յք եւ տեսէ՛ք զգործս Աստուծոյ, որ արար զնշանս եւ զարուեստս ՚ի վերայ երկրի։ 10 Եհա՛ր զպատերազմ ՚ի ծագաց մինչ ՚ի ծագս երկրի. զաղեղունս փշրեաց, զզէնս խորտակեաց եւ զասպարս այրեաց հրով։ 11 Կանխեցէ՛ք եւ ծաներո՛ւք զի ես եմ Աստուած. բարձր եղէց ՚ի հեթանոսս, եւ բարձրացայց ՚ի վերայ երկրի։ 12 Տէր զօրութեանց ընդ մեզ, ընդունելի՛ է մեր Աստուած Յակովբայ։ Տունք. ժա̃։ Գոբղայս. ծզ̃։

46

1 ՚Ի կատարած. վասն որդւոցն Կորխայ. Սաղմոս ՚ի Դաւիթ. ԽԶ։

2 Ծա՛փս հարէք ամենայն հեթանոսք, աղաղակեցէ՛ք առ Աստուած ՚ի ձայն ցնծութեան։ 3 Տէր բարձրեալ եւ ահարկու, Թագաւոր մեծ ՚ի վերայ ամենայն երկրի[6914]։ 4 Հնազանդ արար զժողովուրդս ընդ մեզ, եւ զհեթանոսս ՚ի ներքոյ ոտից մերոց[6915]։ 5 Ընտրեաց զմեզ իւր ՚ի ժառանգութիւն, գեղեցկութեանցն Յակովբայ զոր եւ սիրեաց[6916]։ 6 Համբարձաւ Աստուած օրհնութեամբ, եւ Տէր մեր ձայնիւ փողոյ[6917]։ 7 Սաղմո՛ս ասացէք Աստուծոյ մերում, սաղմո՛ս ասացէք Թագաւորին մերում սաղմո՛ս ասացէք։ 8 Թագաւոր մեծ ՚ի վերայ ամենայն երկրի Աստուած է, սաղմո՛ս ասացէք նմա օրհնութեամբ[6918]։ 9 Թագաւորեաց Աստուած ՚ի վերայ հեթանոսաց. Աստուած նստաւ յաթո՛ռ սրբութեան իւրոյ։ 10 Իշխանք ժողովրդոց ժողովեցան առ Աստուած Աբրահամու, զի Աստուծոյ զօրութիւնք յերկրէ յոյժ համբարձան[6919]։ Տունք. թ̃։

47

1 Սաղմոս օրհնութեան որդւոցն Կորխայ. երկրորդ շաբաթու. ԽԷ։

2 Մեծ է Տէր, եւ օրհնեալ է յոյժ, ՚ի քաղաք Աստուծոյ մերոյ, ՚ի լեառն սուրբ նորա։ 3 Հաստարմա՛տ ցնծասցէ ցնծութեամբ ամենայն երկիր. լերինք Սիոնի կողմանք հիւսւսոյ՝ քաղաք Թագաւորի մեծի։ 4 Աստուած ՚ի տաճարի իւրում յայտնի, ՚ի ժամանակի որպէս օգնական լինէր նոցա[6920]։ 5 Ահաւասիկ թագաւորութիւնք երկրի ժողովեցան, եւ անցին ՚ի միասին։ 6 Ինքեանք տեսին այսպէս եւ զարմացան, խռովեցան սասանեցան, 7 եւ դողումն կալաւ զնոսա։ 8 Անդ երկունք որպէս ՚ի ծննդեան, ՚ի հողմ սաստիկ փշրեսցէ զնաւս ՚ի Թարսիս։ 9 Որպէս լուաք՝ սո՛յնպէս եւ տեսաք, ՚ի քաղաք Տեառն զօրութեանց ՚ի քաղաք Աստուծոյ մերոյ։ Աստուած հիմունս արկ նմա յաւիտեան[6921]. 10 ընկալա՛ք Աստուած զողորմութիւն քո ՚ի մէջ ժողովրդեան քոյ։ Հանգիստ։ 11 Ըստ անուան քում սոյնպէս եւ օրհնութիւն քո ընդ ամենայն տիեզերս, արդարութեամբ լի է աջ քո[6922]։ 12 Ուրա՛խ եղիցի լեառն Սիոն, եւ ցնծասցեն դստերք Յուդայ, վասն իրաւանց քոց Տէր։ 13 Շրջեցարո՛ւք զՍիովնիւ պաշարեցէ՛ք զնա, եւ պատեցէ՛ք զաշտարակս նորա[6923]։ 14 Դի՛ք զսիրտս ձեր ՚ի վերայ զօրութեանց նորա, բաժանեցէ՛ք զամուրս նորա, զի պատմել կարասջիք յազգ յայլ։ 15 Սա է Աստուած Աստուած մեր յաւիտեանս յաւիտենից, եւ սա հովուեսցէ՛ զմեզ մինչեւ յաւիտեան։ Տունք. ժգ̃։

48

1 ՚Ի կատարած որդւոցն Կորխայ. Սաղմոս օրհնութեան ՚ի Դաւիթ. ԽԸ։

2 Լուարո՛ւք զայս ամենայն ազգք, ունկնդի՛ր լերուք ամենեքեան ոյք բնակեալ էք յաշխարհի։ 3 Ծնունդք երկրի եւ որդի՛ք մարդկան ՚ի միասին, մեծամեծք եւ տնանկք։ 4 Բերան իմ խօսեսցի զիմաստութիւն, եւ խորհուրդ սրտի իմոյ զհանճար։ 5 Խոնարհեցուցի՛ց յառակումն զունկն իմ. բացից զառակս օրհնութեան իսկզբանէ։ 6 Ընդէ՞ր բնաւ երկնչիմ ես յաւուր չարի, զի անօրէնութիւնք գնացից իմոց շուրջ եղեն զինեւ։ 7 Յուսացեալք ՚ի զօրութիւն իւրեանց, ՚ի բազմութիւն մեծութեան իւրեանց պարծեսցին[6924]։ 8 Եղբայր ո՛չ փրկէ՝ եւ ո՛չ փրկէ մարդ եւ ո՛չ տայ Աստուծոյ փրկանս[6925], 9 եւ ո՛չ զգի՛նս փրկանաց անձին իւրոյ։ Վաստակեա՛ յաւիտեան, 10 եւ կեցցես մինչ ՚ի սպառ, եւ ո՛չ տեսցես զապականութիւն։ Յորժամ տեսցես թէ իմաստունք մեռանին, ՚ի միասին անզգա՛մք եւ անմիտք կորիցեն, 11 եւ թողցեն օտարաց զմեծութիւնս իւրեանց։ 12 Գերեզմանք տունք նոցա եղիցին յաւիտեան, եւ յարկք նոցա ազգէ մինչեւ յազգ, եւ կարդասցին անուանք նոցա ՚ի հողս իւրեանց[6926]։ 13 Մարդ ՚ի պատուի՛ էր եւ ո՛չ իմացաւ, հաւասարեաց անասնո՛ց անբանից եւ նմանեաց նոցա[6927]։ 14 Այս ճանապարհ է գայթագղութեան նոցա նոցին. յետ այսորիկ բերանօք իւրեանց հաճեսցին[6928]։ 15 Որպէս խաշն ՚ի դժոխս մատնեսցին, եւ մա՛հ հովուեսցէ զնոսա, եւ տիրեսցեն նոցա ուղիղք ընդ առաւօտս։ Օգնութիւնք նոցա մաշեսցի՛ն ՚ի դժոխս, եւ ՚ի փառաց իւրեանց անկցին։ 16 Բայց սակայն Աստուած փրկեսցէ զանձն իմ ՚ի ձեռաց դժոխոց, յորժամ ընդունին զիս[6929]։ 17 Մի՛ երկնչիր յորժամ մեծանայ մարդ, եւ յորժամ բազում լինին փառք տան նորա։ 18 Զի ո՛չ թէ ՚ի մեռանել իւրում առցէ՛ ընդ իւր զամենայն, եւ ո՛չ թէ իջցեն փառք տան նորա ընդ նմա։ 19 Այլ անձն նորա ՚ի կեանս իւրում օրհնեսցի, խոստովան եղիցի քեզ յորժամ բարի արասցես դու նմա։ 20 Մտցէ նա մինչեւ յազգ հարց իւրոց. մինչեւ յաւիտեան լոյս մի՛ տեսցէ։ 21 Մարդ ՚ի պատուի՛ էր եւ ո՛չ իմացաւ, հաւասարեաց անասնո՛ց անբանից եւ նմանեաց նոցա[6930]։ Տունք. ի̃։ Գոբղայս. խբ̃։

49

1 Սաղմոս ՚ի Դաւիթ. ԽԹ։

Աստուած աստուծոց Տէր խօսեցաւ, կոչեաց զերկիր յարեւելից մինչ ՚ի մուտս արեւու[6931]։ 2 ՚Ի Սիովնէ մեծվայելչութիւն, փրկութեան գեղոյ նորա։ 3 Աստուած մեր յայտնապէս եկեսցէ, եւ Աստուած մեր մի՛ դադարեսցէ։ Հուր առաջի նորա բորբոքեսցի, եւ շուրջ զնովաւ մրրիկ յոյժ։ 4 Կոչեսցէ զերկինս ՚ի վերուստ՝ եւ զերկիր ՚ի դատել զժողովուրդ իւր, 5 ժողովել առ ինքն զսուրբս իւր, եւ ոյք դնեն զպատարագս ուխտից ՚ի վերայ սեղանոյ[6932]։ 6 Պատմեսցեն երկինք զարդարութիւն նորա, զի Աստուած դատաւոր է։ Հանգիստ։ 7 Լո՛ւր ժողովուրդ իմ եւ խօսեցայց ընդ քեզ, եւ Իսրայէլ քե՛զ վկայեցից. զի Աստուած Աստուած քո ես եմ։ 8 Ո՛չ թէ վասն պատարագաց քոց կշտամբեմ զքեզ. զի ողջակէզք քո առաջի իմ են յամենայն ժամ։ 9 Ո՛չ ընդունիմ ՚ի տանէ քումմէ զուարակս, եւ ո՛չ ՚ի հօտից քոց նոխազս։ 10 Ի՛մ է ամենայն գազան անտառի, երէ լերանց եւ ամենայն անասուն[6933]։ 11 Գիտե՛մ ես զամենայն թռչունս երկնից, գեղեցկութիւն վայրի ընդ իս է։ 12 Թէ քաղցեայց, քեզ ինչ ո՛չ ասացից. զի ի՛մ է աշխարհ լրիւ իւրով[6934]։ 13 Ո՛չ ուտեմ ես զմիս զուարակաց քոց, եւ ո՛չ զարիւն նոխազաց քոց ըմպեմ։ 14 Մատո՛ Աստուծոյ պատարագ օրհնութեան, կատարեա՛ Բարձրելոյն զուխտս քո[6935]։ 15 Կարդասցես առ իս յաւուր նեղութեան քո, ես փրկեցից զքեզ՝ եւ դու փառաւո՛ր արասցես զիս[6936]։ Հանգիստ։ 16 Սակայն մեղաւորին ասէ Աստուած. Իսկ դու ընչէ՞ր բնաւ պատմես զարդարութիւն իմ, կամ առնուս զուխտ իմ ՚ի բերան քո[6937]։ 17 Զի դու ատեցե՛ր զխրատ իմ, մերժեցեր եւ յե՛տս ընկեցեր զամենայն բանս բերանոյ իմոյ։ 18 Թէ տեսանէիր զգողս ընթանայի՛ր ընդ նոսա, եւ ընդ շունս դնէիր զբաժին քո։ 19 Բերան քո յաճախէր զչարութիւն, եւ լեզու քո նիւթէր զնենգութիւն։ 20 Նստեալ զեղբօրէ քումմէ չարախօսէիր, եւ ՚ի վերայ որդւոյ մօր քոյ դնէիր զգայթագղութիւն։ 21 Զայս ամենայն արարեր եւ ես լռեցի քեզ. կարծեցեր անօրէնդ ՚ի մտի քում, թէ եւ ես քեզ նմանիցեմ։ Արդ յանդիմանեցից եւ կացուցից զայս ամենայն առաջի քո[6938], 22 իմացարո՛ւք ամենեքեան որոց մոռացեալ իցէ զԱստուած։ Գուցէ երբէք յափշտակիցիք, եւ ո՛չ ո՛ք իցէ որ փրկիցէ։ 23 Պատարագ օրհնութեան փառաւո՛ր արասցէ զիս. եւ անդ է ճանապարհ ուր ցուցից նմա զփրկութիւն Աստուծոյ։ Տունք. իդ̃։

50

1 ՚Ի կատարած. Սաղմոս ՚ի Դաւիթ. 2 ՚ի ժամանակի զի եկն առ նա Նաթան մարգարէ, իբրեւ զի մտեալ էր նա առ Բերսաբէէ. Ծ[6939]։

3 Ողորմեա՛ ինձ Աստուած ըստ մեծի ողորմութեան քում. ըստ բազում գթութեան քում քաւեա՛ զանօրէնութիւնս իմ։ 4 Առաւել լուա՛ զիս յանօրէնութենէ իմմէ. եւ ՚ի մեղաց իմոց սո՛ւրբ արա զիս։ 5 Զանօրէնութիւնս իմ ես ինձէ՛ն գիտեմ, եւ մեղք իմ առաջի իմ են յամենայն ժամ։ 6 Քեզ միայն մեղայ Տէր, եւ չար առաջի քո արարի։ Որպէս արդար եղիցես ՚ի բանս քո, եւ յաղթօղ ՚ի դատել քեզ[6940]։ 7 Անօրէնութեամբ յղացաւ, եւ ՚ի մեղս ծնաւ զիս մայր իմ։ 8 Դու Տէր զճշմարտութիւն սիրեցեր, զանյայտս եւ զծածկեալս իմաստութեամբ քով յայտնեցեր ինձ[6941]։ 9 Ցօղեա՛ յիս մշտկաւ եւ սուրբ եղէց, լուա՛ եւ քան զձիւն սպիտակ եղէց[6942]։ 10 Լսելի՛ արա ինձ ցնծութիւն եւ ուրախութիւն, եւ ցնծասցեն ոսկերք իմ տառապեալք[6943]։ 11 Դարձո՛ զերեսս քո ՚ի մեղաց իմոց. զամենայն անօրէնութիւնս իմ քաւեա՛ յինէն[6944]։ 12 Սիրտ սուրբ հաստեա՛ յիս Աստուած, եւ հոգի ուղի՛ղ նորոգեա ՚ի փորի իմում[6945]։ 13 Մի՛ ընկենուր զիս Տէր յերեսաց քոց, եւ զՀոգի Սուրբ քո մի՛ հաներ յինէն[6946]։ 14 Տո՛ւր ինձ ցնծութիւն փրկութեան, եւ հոգւով պետութեամբ քով հաստատեա՛ զիս[6947]։ 15 Ուսուցից անօրինաց զճանապահս քո, եւ ամպարիշտք առ քե՛զ դարձցին։ 16 Փրկեա՛ զիս յարենէ Աստուած Աստուած փրկութեան իմոյ. ցնծասցէ՛ լեզու իմ յարդարութեան քում։ 17 Տէր եթէ զշրթունս իմ բանաս, բերան իմ երգեսցէ զօրհնութիւնս քո[6948]։ 18 Թէ կամեցեալ էիր պատարագս մատուցանէաք. բայց դու ընդ ողջակէզս իսկ ո՛չ հաճեցար[6949]։ 19 Պատարագ Աստուծոյ հոգի խոնարհ, զսիրտ սուրբ եւ զհոգի խոնարհ Աստուած ո՛չ արհամարհէ։ 20 Բարի՛ արա Տէր կամօք քովք Սիոնի, եւ շինեսցին պարիսպք Երուսաղեմի։ 21 Յայնժամ հաճեսցիս ընդ պատարագս արդարութեան. ուխտից պատարագս հանցեն ՚ի սեղան քո զուարակս[6950]։ Տունք. ի̃։

51

1 ՚Ի կատարած իմաստութեան. Սաղմոս ՚ի Դաւիթ[6951]. 2 ՚ի ժամանակի զի եկն Դովեկ պատմեաց Սաւուղայ, թէ ահաւասիկ Դաւիթ ՚ի տան Աքիմելիքայ է. ԾԱ[6952]։

3 Զի՞ պարծի ՚ի չարութեան հզօր զանօրէնութիւն[6953]. 4 զօրհանապազ զանիրաւութիւն խորհեցաւ ՚ի լեզուի իւրում։ Որպէս զածելի սուր սրեա՛ց զնենգութիւն, 5 սիրեաց զչարութիւն քան զբարութիւն, զանօրէնութիւն քան զխօսս արդարութեան[6954]։ 6 Սիրեաց նա զամենայն խօսս կործանման, եւ զլեզուս նենգաւորս։ 7 Վասն այսորիկ Աստուած կործանեսցէ զնա ՚ի սպառ, խլեսցէ եւ հանցէ՛ զնա յարկաց իւրոց, եւ զարմատս նորա յերկրէն կենդանեաց։ 8 Տեսցեն արդարք եւ երկիցեն, զնովաւ ծիծաղեսցին եւ ասասցեն. 9 Այս այր է որ ո՛չ արար զԱստուած իւր օգնական. այլ յուսացաւ սա ՚ի բազում մեծութիւն իւր, եւ զօրացաւ ՚ի նանրութեան իւրում[6955]։ 10 Այլ ես որպէս ձիթենի պտղալի՛ց ՚ի տան Աստուծոյ. յուսացայ յողորմութիւն Աստուծոյ յաւիտեան եւ յաւիտեանս յաւիտենից։ 11 Խոստովան եղէց քեզ յաւիտեան զի արարեր. եւ համբերից անուան քում, զի քաղցր ես առաջի սրբոց քոց։ Տունք. ը̃։ Գոբղայս. ծբ̃։

52

1 ՚Ի կատարած. վասն Մաղաղեթայ. իմաստութիւն Դաւթի. ԾԲ։

Ասաց անզգամն ՚ի սրտի իւրում թէ ո՛չ գոյ Աստուած[6956]. 2 ապականեցան եւ պղծեցան յանօրէնութեան իւրեանց, եւ ո՛չ ոք է որ առնէ զքաղցրութիւն։ 3 Աստուած յերկնից նայեցաւ յամենայն որդիս մարդկան, տեսանել թէ իցէ ոք իմաստուն որ խնդրիցէ զԱստուած։ 4 Ամենեքեան խոտորեցան ՚ի միասին, եւ անպիտանացան։ Ոչ ո՛ք է որ առնէ զբարի, եւ չէ՛ ոք մինչեւ ՚ի մի[6957]։ 5 Որպէս ո՛չ ծանիցեն ամենեքեան, որ գործեն զանօրէնութիւն։ Ոյք ուտէին զժողովուրդ որպէս կերակուր հացի[6958], 6 եւ առ Աստուած ո՛չ կարդացին։ Անդ երկիցեն զերկեւղ ուր ո՛չ իցէ երկեւղ. զի Աստուած ցրուեսցէ զոսկերս մարդահաճոյից։ Ամաչեսցեն եւ յամօթ լիցին, զի Աստուած անարգեաց զնոսա[6959]։ 7 Ո՛ տացէ ՚ի Սիովնէ զփրկութիւն Իսրայէլի. ՚ի դարձուցանել Տեառն զգերութիւն ժողովրդեան իւրոյ, ցնծասցէ Յակովբ եւ ուրախ եղիցի Իսրայէլ։ Տունք. թ̃։

53

1 ՚Ի կատարած. ընդ օրհնութիւնս իմաստութիւն ՚ի Դաւիթ։ 2 ՚Ի ժամանակի զի եկին Զիփացիքն, եւ ասեն ցՍաւուղ. Ահաւասիկ Դաւիթ թաքուցեալ նստի առ մեզ։ ԾԳ։

3 Աստուած յանուան քում կեցո՛ զիս, եւ ՚ի զօրութեան քում իրա՛ւ արա ինձ։ 4 Աստուած լո՛ւր աղօթից իմոց, ո՛ւնկն դիր բանից բերանոյ իմոյ։ 5 Օտարք յարեան ՚ի վերայ իմ, եւ հզօրք խնդրեցին զանձն իմ, եւ ո՛չ համարեցան զքեզ Աստուած առաջի իւրեանց։ 6 Ահա Աստուած օգնական իմ, եւ Տէր ընդունելի հոգւոյ իմոյ։ 7 ՚Ի դարձուցանել զչարն ՚ի թշնամիս իմ, ճշմարտութեամբ քով սատակեա՛ զնոսա[6960]։ 8 Ես կամօք իմովք պատարագս մատուցից քեզ. խոստովան եղէց անուան քում Տէր զի բարի է[6961]։ 9 Յամենայն նեղութենէ իմմէ փրկեցեր զիս, եւ ՚ի թշնամիս իմ ետես ակն իմ։ Տունք. է̃։

54

1 ՚Ի կատարած. ընդ օրհնութիւնս իմաստութեան. Սաղմոս ՚ի Դաւիթ. ԾԴ։

2 Ո՛ւնկն դիր Աստուած աղօթից իմոց, եւ մի՛ անտես առներ զխնդրուածս իմ։ 3 Նայեա՛ց առ իս եւ լո՛ւր ինձ. զի տրտմեցա՛յ ես ՚ի ձանձրանալ իմում եւ խռովեցայ։ 4 ՚Ի ձայնէ թշնամւոյն եւ ՚ի նեղել մեղաւորի խոտորեցան յիս անիրաւութեամբ. բարկութեամբ ոխս պահէին ինձ։ 5 Սիրտ իմ խռովեցաւ յիս, եւ երկեւղ մահու անկաւ ՚ի վերայ իմ։ 6 Ա՛հ եւ դողումն եկն ՚ի վերայ իմ, եւ ծածկեաց զիս խաւար։ 7 Ասէի տայր ոք ինձ թեւս որպէս զաղաւնւոյ. զի թռչէի վերանայի[6962], 8 հեռացեալ դադարէի յանապատի։ 9 Ակն ունէի Աստուծոյ որ փրկէր զիս ՚ի կարճմտութենէ զայրանալոյ, ՚ի մրրկեալ նեղսրտութենէ[6963]։ 10 Ընկլո՛ Տէր եւ բաժանեա՛ զլեզուս նոցա, զի տեսի զանօրէնութիւն եւ զհակառակութիւն ՚ի քաղաքի։ 11 ՚Ի տուէ եւ ՚ի գիշերի շուրջ եղեն զպարսպօք նորա անօրէնութիւն. չարիք եւ մեղք են ՚ի մէջ նոցա. 12 եւ ո՛չ պակասեաց ՚ի հրապարակաց նոցա վա՛շխ եւ նենգութիւն։ 13 Զի թէ թշնամւոյն նախատեալ էր՝ համբերէի՛ արդեւք, կամ ատելւոյն մեծաբանեալ էր ՚ի վերայ իմ՝ թաքչէի արդեւք ՚ի նմանէ։ 14 Իսկ դո՛ւ մարդ հաւասար իմ, առաջնո՛րդ իմ եւ ծանօթ իմ[6964]։ 15 Ապաքէն ՚ի նոյն քաղցրացուցեր ի՛նձ եւ քեզ կերակուր, զի գնայաք միաբանութեամբ ՚ի տան Աստուծոյ։ 16 Եկեսցէ մա՛հ ՚ի վերայ նոցա, եւ կենդանւո՛յն իջցեն ՚ի դժոխս. զի չարութիւն է ՚ի բնակութեան նոցա եւ ՚ի մէջ նոցա։ 17 Ես առ Աստուած կարդացի, եւ Տէր լուաւ ինձ[6965] 18 յերեկոյս՝ ՚ի վաղորդա՛յն ՚ի հասարակ աւուր։ Պատմեցի եւ ասացի եւ լուիցէ՛ ձայնի իմում[6966]. 19 փրկեսցէ՛ խաղաղութեամբ զանձն իմ ՚ի մերձաւորաց իմոց, զի կարեօք հասին ՚ի վերայ իմ։ 20 Լուիցէ Աստուած եւ խոնարհ արասցէ զնոսա, որ յառաջն է քան զյաւիտեանս։ Զի ո՛չ գոյր նոցա փոխանակ, եւ ո՛չ երկեան յԱստուծոյ։ 21 Ձգեաց զձեռն իւր ՚ի հատուցանել նոցա, եւ նոքա պղծեցի՛ն զօրէնս նորա[6967]։ 22 Բաժանեցան ՚ի սրտմտութենէ երեսաց նոցա. եւ եհաս ՚ի սիրտս նոցա։ Կակուղ էին բանք նոցա քան զձէթ, եւ ինքեանք էին որպէս սլաք[6968]։ 23 Ընկեա՛ ՚ի Տէր զհոգս քո եւ նա կերակրէ զքեզ, եւ ո՛չ տայ յաւիտեան սասանութիւն արդարոյ[6969]։ 24 Դու Աստուած իջուսցես զնոսա ՚ի գուբ ապականութեան, արք արիւնահեղք եւ նենգաւորք մի՛ հասարակեսցեն զաւուրս իւրեանց. այլ ես ՚ի քե՛զ Տէր յուսացայ։ Տունք. իբ̃։ Գոբղայս. լը̃։

Կանոնս Գոբղայս. է̃։ Սաղմոս. ժթ̃։ Տունս. յի̃։

55

1 ՚Ի կատարած. վասն ժողովրդեանն, որ ՚ի սրբոյն հեռացեալ էին. ՚ի ժամանակի զի կալան զնա այլազգիքն ՚ի Գէթ. Յարձանագիր. Սաղմոս ՚ի Դաւիթ. ԾԵ[6970]։

2 Ողորմեաց ինձ Աստուած զի կոխեա՛ց զիս մարդ. զօրհանապազ պատերազմունք նեղեցին զիս[6971]։ 3 Կոխեցին զիս թշնամիք իմ զօրհանապազ, բազո՛ւմ եղեն ոյք մարտնչէին ընդ իս ՚ի բարձանց[6972]։ 4 ՚Ի տուէ ես ո՛չ երկեայց զի ՚ի Տէր յուսացայ. Աստուծով գովեցից զբանս իմ. 5 յԱստուած յուսացայ՝ եւ ո՛չ երկեայց զի՞ արասցէ ինձ մարդ[6973]։ 6 Զօրհանապազ զբանս իմ անարգեցին, զինէն էին խորհուրդք նոցա ՚ի չարութիւն։ 7 Պանդուխտք եղիցին եւ թաքթաքո՛ւնք շրջեսցին. նոքա գարշապարի իմում սպասէին՝ որպէս սպասէին անձին իմոյ[6974]։ 8 Որպէս առոչընչէ՛ մերժեսցես զնոսա, բարկութեամբ զժողովուրդս հնազանդեցուսցես։ 9 Աստուա՛ծ զկեանս իմ պատմեցի՛ց քեզ. եդից զարտասուս իմ առաջի քո որպէս խոստացար դու ինձ։ 10 Դարձցին թշնամիք յետս իւրեանց, յաւուր յորում կարդացից առ քեզ։ Ահա ծանեայ զի Աստուած իմ ես դու[6975]. 11 զԱստուած օրհնեցից ՚ի բանս իմ, եւ զՏէր գովեցից ՚ի խօսս իմ. յԱստուած յուսացայ եւ ո՛չ երկեայց զի արասցէ ինձ մարդ։ 12 Յինէն են ուխտք իմ, զոր տաց քեզ Աստուած օրհնութեամբ[6976]։ 13 Փրկեցե՛ր զանձն իմ ՚ի մահուանէ, զաչս իմ յարտասուաց, զոտս իմ ՚ի գայթագղութենէ. հաճոյ եղէց առաջի Տեառն յերկիր կենդանեաց[6977]։ Տունք. ժա̃։

56

1 ՚Ի կատարած մի՛ ապականեր. ՚ի Դաւիթ արձանագիր. ՚ի ժամանակի զի փախուցեալ թաքուցեալ էր նա յերեսաց Սաւուղայ՝ յայրի՛ անդ. ԾԶ[6978]։

2 Ողորմեա՛ ինձ Աստուած ողորմեա՛ ինձ, զի ՚ի քե՛զ յուսացաւ անձն իմ։ ՚Ի հովանի թեւոց քոց յուսացայց, մինչեւ անցցէ անօրէնութիւն[6979]։ 3 Աղաղակեցի առ Աստուած բարձրեալ, առ Աստուած բարերար իմ։ 4 Առաքեաց յերկնից եւ կեցոյց զիս. ե՛դ ՚ի նախատինս որ կոխէին զիս։ Առաքեաց Աստուած զողորմութիւն եւ զճշմարտութիւն իւր[6980], 5 եւ փրկեա՛ց զանձն իմ ՚ի միջոյ գազանաց, զի ննջէի ես խռովեալ։ Որդւոց մարդկան ատամունք իւրեանց զէն եւ նե՛տք են, եւ լեզուք նոցա որպէս սուր սուսեր[6981]։ 6 Բարձրեալ ես դու յերկինս Աստուած, յամենայն երկրի են փառք քո[6982]։ 7 Որոգայթք պատրաստեցին ոտից իմոց, եւ խոնարհ արարին զանձն իմ. փորեցին առաջի իմ խորխորատ՝ եւ անկան ինքեանք ՚ի նոյն[6983]։ 8 Պատրաստ է սիրտ իմ Աստուած, պատրաստ է սիրտ իմ, օրհնել եւ սաղմոս ասել քեզ փառօք իմովք[6984]։ 9 Զարթի՛ք փառք իմ զարթի՛ք սաղմոսիւք եւ օրհնութեամբ, եւ ես զարթեայց առաւօտուց։ 10 Խոստովան եղէց քեզ ՚ի ժողովուրդս Տէր, եւ սաղմոս ասացից քեզ յազինս[6985]։ 11 Մեծ եղեւ մինչեւ յերկինս ողորմութիւն քո. մինչեւ յամպս է ճշմարտութիւն քո։ 12 Բարձրեալ ես դու յերկինս, յամենայն երկրի են փառք քո[6986]։ Տունք. ժգ̃։

57

1 ՚Ի կատարած. մի՛ ապականեր. յարձանագիր. Սաղմոս ՚ի Դաւիթ. ԾԷ։

2 Թէ արդարեւ՛ զարդարութիւն խօսէիք, եւ ուղիղս դատէիք որդիք մարդկան[6987]։ 3 Քանզի եւ ա՛րդ իսկ ՚ի սրտի ձերում զանօրէնութիւն գործէիք յերկրի. անիրաւութիւն ձեռք ձեր նիւթեն[6988]։ 4 Օտար եղեն մեղաւորք ՚ի մօրէ, խաբեցա՛ն յարգանդէ եւ խօսեցան սուտ։ 5 Սրտմտութիւն նոցա ըստ նմանութեան օձին, որպէս իժի՛ եւ քարբի զի խցեալ է զականջս իւր[6989]։ 6 Զի մի՛ լուիցէ նա զձայն թովչի ճարտարի, եւ մի՛ առցէ դեղ ՚ի դեղատուէ՛ իմաստնոյ[6990]։ 7 Աստուած փշրեսցէ՛ զատամունս նոցա ՚ի բերանս իւրեանց, եւ զժանիս առիւծուց խորտակեաց Տէր։ 8 Անարգ եղիցին նոքա որպէս ջուր զի հեղու, ՚ի լարել աղեղան նորա տկարասցին[6991] 9 որպէս մոմ զի հալի, եւ սպառեսցին։ Անկաւ հուր եւ ո՛չ տեսին զարեւ, 10 մինչչեւ ՚ի միտ առեալ էր զփուշս իւրեանց. որպէս դժնի՛կ բարկութեան կենդանւոյն կիզցէ զնոսա[6992]։ 11 Ուրախ եղիցի արդար յորժամ տեսցէ զհատուցումն, եւ զձեռս իւր լուասցէ՛ յարեան մեղաւորի[6993]։ 12 Եւ ասասցէ մարդ, թէ արդարեւ՛ գուցէ՛ պտուղ արդարոյ, եւ է Աստուած որ դատի զնոսա յերկրի։ Տունք. ժ̃։ Գոբղայս. լդ̃։

58

1 ՚Ի կատարած մի՛ ապականեր. յարձանագիր. ՚ի ժամանակի զի առաքեաց Սաւուղ պաշարեաց զտուն նորա, զի սպանցէ՛ զնա։ Սաղմոս ՚ի Դաւիթ. ԾԸ։

2 Փրկեա՛ զիս ՚ի թշնամեաց իմոց Աստուած, յայնցանէ որ յարուցեալ են ՚ի վերայ իմ ապրեցո՛ զիս։ 3 Փրկեա՛ զիս յայնցանէ ոյք գործեն զանօրէնութիւն, յարանց արիւնահեղաց ապրեցո՛ զիս։ 4 Որսա՛լ զանձն իմ կամեցան, եւ հասին ՚ի վերայ իմ հզօրք։ 5 Ո՛չ մեղք իմ եւ ո՛չ յանցանք, առանց մեղաց ընթացայ եւ ուղիղ եղէ[6994]։ 6 Զարթի՛ր ընդ առաջ իմ եւ տես, դու Տէր զօրութեանց Աստուած Իսրայէլի։ Նայեաց եւ ա՛յց արա ամենայն հեթանոսաց, մի՛ ողորմիր ամենեցուն ոյք գործեն զանօրէնութիւն։ 7 Դարձցին ընդ երեկոյս, սովեսցին որպէս շունք եւ շրջեսցին զքաղաքաւ[6995]։ 8 Նոքա ղօղաջեսցեն բերանովք իւրեանց, եւ սո՛ւր ՚ի շրթունս նոցա։ Իսկ արդ ո՞վ լուաւ զայս[6996], 9 զի դու Տէր ծիծաղեսցի՛ս զնոքօք, եւ արհամարհեսցես զամենայն հեթանոսս։ 10 Զզօրութիւն իմ առ քե՛զ պահեցից, զի Աստուած օգնական իմ է։ 11 Աստուած իմ ողորմութիւն նորա կանխեսցէ առ իս, 12 եւ Աստուած իմ ցուցցէ ինձ ՚ի թշնամիս իմ։ Մի՛ սպանաներ զնոսա, զի մի՛ մոռասցին զժողովուրդս քո։ Ցրուեա՛ զնոսա զօրութեամբ քով եւ ընկճեա՛ զնոսա. զի դո՛ւ ես պաշտպան իմ Տէր[6997]։ 13 Մեղք բերանոյ նոցա եւ բանք շրթանց նոցա, ընկլցի՛ն նոքա յամբարտաւանութեան իւրեանց։ Յանէծս եւ ՚ի ստութիւն մատնեսցին, 14 ՚ի կատարածի բարկութեան սպառեսցին, եւ մի՛ գտցին։ Գիտասցեն զի Աստուած տիրէ՛ Յակովբայ, եւ ամենայն ծագաց երկրի[6998]։ 15 Դարձցին ընդ երեկոյս, սովեսցի՛ն որպէս շունք եւ շրջեսցին զքաղաքաւ[6999]։ 16 Նոքա սփռեսցին յուտել, ապա թէ ո՛չ յագեսցին տրտնջեսցե՛ն։ 17 Ես օրհնեցից զօրհնութիւնս Տեառն. ցնծացայց առաւօտուց յողորմութեան քում[7000]։ 18 Եղեր իմ պաշտպան եւ տուն ապաւինի, յաւուր նեղութեան իմոյ[7001] 19 օգնական։ Քե՛զ սաղմոս ասացից Աստուած ապաւէն իմ, Աստուած ողորմութեան իմոյ[7002]։ Տունք. իա̃։

59

1 Զառանցելոց ժամանակաց առ ուսմէ[7003]. 2 ՚ի ժամանակի զի հրձիգ արար նա զՄիջագետս եւ զԱսորեստանն Սոբողայ, եւ ՚ի դարձին հարկանէր Յովաբ զձորն Աղտից յերկոտասան հազարս։ Յարձանագիր. Սաղմոս ՚ի Դաւիթ. ԾԹ[7004]։

3 Աստուած մերժեցե՛ր եւ աւերեցեր զմեզ, բարկացար եւ գթասցիս ՚ի մեզ։ 4 Շարժեցեր զերկիր եւ խռովեցուցեր զսա. բժշկեա՛ զհարուածս սորա զի սասանեցաւ։ 5 Ցուցեր ժողովրդեան քում խստութիւն, եւ ետուր ըմպել մեզ գինի՛ յիմարութեան[7005]։ 6 Ետուր երկիւղածաց քոց նշան, զի ապրեսցին յերեսաց աղեղան։ 7 Որպէս փրկեցան սիրելիք քո, կեցո՛ աջով քո եւ լո՛ւր մեզ[7006]։ 8 Աստուած խօսեցաւ ՚ի սրբութենէ իւրմէ, բա՛րձր եղէց բաժանեցայց զՍիւքէմ, եւ զհովիտսն Յարկաց չափեցից[7007]։ 9 Իմ է Գաղաադ եւ ի՛մ է Մանասէ, Եփրեմ հզօրի՛չ գլխոյ իմոյ։ Յուդայ թագաւո՛ր իմ, 10 Մովաբ աւազա՛ն յուսոյ իմոյ։ ՅԵդոմէ՛ ուղղեցից զգնացս իմ, եւ ինձ այլազգիք հնազա՛նդ եղեն։ 11 Ո՛ տարցէ զիս ՚ի քաղաք ամուր, կամ ո՛ առաջնորդեսցէ ինձ մինչեւ յԵդոմէ[7008]։ 12 Թէ ո՛չ դու Աստուած որ մերժեցեր զմեզ, եւ ո՛չ ելեր Աստուած ընդ զօրս մեր[7009]։ 13 Տո՛ւր մեզ օգնութիւն ՚ի նեղութեան, զի ընդունա՛յն է փրկութիւն մարդոյ։ 14 Աստուծով արասցուք զօրութիւն, եւ նա արհամարհեսցէ՛ զայնոսիկ որ նեղեն զմեզ[7010]։ Տունք. ժգ̃։

60

1 ՚Ի կատարած ընդ օրհնութիւն. Սաղմոս ՚ի Դաւիթ. Կ։

2 Լո՛ւր Աստուած աղօթից իմոց, եւ նայեա՛ Տէր յաղօթս իմ։ 3 ՚Ի ծագաց երկրէ կարդացի առ քեզ, մինչ ՚ի վաստակել սրտի իմոյ։ ՚Ի վիմէ բարձր արարեր զիս, առաջնորդեցեր ինձ[7011], 4 ի՛մ եղեր յոյս եւ աշտարակ հզօր եղեր ինձ յերեսաց թշնամւոյն[7012]։ 5 Բնակեցայց ես ՚ի յարկս քո յաւիտեան, եւ ծածկեցա՛յց ընդ հովանեաւ թեւոց քոց[7013]։ 6 Դու Աստուած լուա՛ր աղօթից իմոց. ետուր ժառանգութիւն ոյք երկնչին յանուանէ քումմէ։ 7 Աւուրս յաւուրս յաւելեր թագաւորի ամաց նորա, աւուրս ազգաց մինչեւ յազգս նորա[7014]։ 8 Կայ եւ մնայ յաւիտեան առաջի Աստուծոյ ողորմութիւն, եւ ճշմարտութիւն ոյք խնդրեսցեն ՚ի նմանէ[7015]։ 9 Այսպէս սաղմոս ասացից քեզ յաւիտեանս յաւիտենից, եւ տաց քեզ զաղօթս իմ օրըստօրէ[7016]։ Տունք. ը̃։ Գոբղայս. խբ̃։

61

1 ՚Ի կատարած. ՚ի վերայ Իդիթովմայ. Սաղմոս ՚ի Դաւիթ. ԿԱ։

2 Բայց միայն Աստուծոյ հնազա՛նդ լեր անձն իմ, զի ՚ի նմանէ՛ է ինձ փրկութիւն։ 3 Նա է Աստուած իմ եւ փրկիչ իմ. ապաւէն իմ զի մի՛ սասանեցայց առաւել։ 4 Մինչեւ յե՞րբ յառնէք ՚ի վերայ մարդոյ՝ սպանանել ամենեքեան. որպէս զորմո՛յ թիւրելոյ՝ եւ ՚ի ցանգոյ մերժելոյ[7017]։ 5 Բայց միայն զպատիւ իմ խորհեցան մերժել յինէն, եւ ընթացան ՚ի ծարաւս իւրեանց։ Բերանօք իւրեանց օրհնէին, եւ սրտիւք իւրեանց անիծանէին[7018]։ 6 Բայց սակայն Աստուծո՛յ հնազանդ լեր անձն իմ, զի ՚ի նմանէ՛ է ինձ համբերութիւն[7019]։ 7 Նա է Աստուած իմ եւ փրկիչ իմ, ապաւէն իմ զի մի՛ սասանեցայց[7020]։ 8 ՅԱստուծոյ է զօրութիւն իմ եւ փառք իմ. Աստուած օգնութեան իմոյ, յոյս իմ է՛ առ Աստուած[7021]։ 9 Յուսացարո՛ւք ՚ի նա ամենայն ժողովք ժողովրդոց, սփռեցէ՛ք առաջի նորա զսիրտս ձեր, զի Աստուած օգնական է մեր յաւիտեանս ժամանակաց։ Հանգիստ։ 10 Սակայն ընդունա՛յն են որդիք մարդկան, սո՛ւտ են որդիք մարդկան, ՚ի կշիռս իւրեանց մեղանչեն, եւ ինքեանք յունայնութեան են ՚ի միասին[7022]։ 11 Մի՛ յուսայք յանիրաւութիւն, յափշտակութեան մի՛ ցանկայք. մեծութիւն թէ առիւ գայցէ, մի՛ յօժարեսցին սիրտք ձեր[7023]։ 12 Միանգամ խօսեցաւ Աստուած, եւ երկուս զա՛յս լուաք։ ՅԱստուծոյ է զօրութիւն[7024]. 13 եւ քո՛ Տէր ողորմութիւն. եւ դու հատուցանես իւրաքանչի՛ւր ըստ գործս նոցա[7025]։ Տունք. ժգ̃։

62

1 Սաղմոս ՚ի Դաւիթ. մինչ նստէր յանապատի Հրէաստանի. ԿԲ[7026]։

2 Աստուած Աստուած իմ ես առ քեզ առաւօտ առնեմ. ծարաւեա՛ց առ քեզ հոգի իմ, քանիպատիկ եւս եւ մարմին իմ[7027]։ 3 Որպէս երկիր անապատ եւ անջուր, ուր ո՛չ գոյ ՚ի նմա ճանապարհ։ Այսպիսի՛ սուրբս երեւեցայց քեզ, տեսանե՛լ ինձ զզօրութիւն քո եւ զփառս քո[7028]։ 4 Վասն զի լաւ է ինձ ողորմութիւն քո քան զկեանս իմ, եւ շրթունք իմ գովեսցե՛ն զքեզ։ 5 Այսպէս օրհնեցի՛ց զքեզ ՚ի կեանս իմ, եւ յանուն քո համբարձից զձեռս իմ։ 6 Որպէս ՚ի ճարպոյ պարարտութենէ լցցի անձն իմ, շրթունք իմ ցնծութեամբ օրհնեսցէ զքեզ բերան իմ[7029]։ 7 Զի թէ յիշէի զքեզ յանկողնի իմում, ընդ առաւօտս կանխեալ խօսէի ընդ քեզ։ 8 Զի եղեր իմ օգնական, ՚ի հովանի թեւոց քոց ցնծացայց։ 9 Եկն զկնի քո անձն իմ, եւ զիս ընկալա՛ւ աջ քո. 10 եւ նոքա ՚ի նանի՛ր խնդրեցին զանձն իմ։ Մտցեն ՚ի ներքոյ անդնդոց երկրի[7030], 11 մատնեսցին ՚ի ձեռս սրոյ, եւ բաժինք աղուեսուց եղիցին[7031]։ 12 Թագաւոր յուսացաւ ՚ի Տէր, գովեսցի՛ն ամենեքեան որ երդնուն նովաւ, խցցին բերանք այնոցիկ ոյք խօսէին զանիրաւութիւն[7032]։ Տունք. ժա̃։

63

1 ՚Ի կատարած. Սաղմոս ՚ի Դաւիթ. ԿԳ։

2 Լո՛ւր Աստուած աղօթից իմոց յաղաչել ինձ առ քեզ, յերկիւղէ թշնամւոյն փրկեա՛ զանձն իմ։ 3 Ծածկեսցես զիս ՚ի ժողովոց չարաց, ՚ի բազմութենէ ոյք գործեն զանօրէնութիւն[7033]։ 4 Ոյք սրեցին որպէս սուսե՛ր զլեզուս իւրեանց, լարեցին զաղեղունս իւրեանց յիրս դառնութեան։ 5 Ձգել ՚ի գաղտնիս այնոցիկ ոյք ուղիղ են սրտիւք, 6 յանկարծակի ձգեսցեն ՚ի նոսա եւ մի՛ երկիցեն։ Ոյք զօրացուցին յանձինս իւրեանց զբանս չարութեան, խորհեցան թաքուցանել ինձ որոգայթ եւ ասացին ո՛չ տեսանէ զայս Տէր։ 7 Քննեցին զանօրէնութիւն, պատրաստեցան ՚ի քննել զքննութիւն։ 8 Մատիցէ այր՝ ՚ի խորութիւն սրտի իւրոյ, եւ բա՛րձր եղիցի Աստուած[7034]։ 9 Նետք տղայոց եղեն վէրք նոցա, տկարացան ՚ի նոսա լեզուք իւրեանց. եւ խռովեսցին ամենեքեան ոյք հային ընդ նոսա[7035]։ 10 Երկեաւ ամենայն մարդ եւ պատմեցին զգործս Աստուծոյ, զարարածս նորա ՚ի միտ առին[7036]։ 11 Ուրա՛խ եղիցի արդար ՚ի Տէր, եւ յուսասցին ՚ի նա. նովաւ գովեսցի՛ն ամենեքեան ոյք ուղիղ են սրտիւք[7037]։ Տունք. ժ̃։ Գոբղայս. լդ̃։

64

1 ՚Ի կատարած. Սաղմոս ՚ի Դաւիթ. օրհնութիւն Երեմիայի Եզեկիելի՝ եւ ժողովրդեանն յորժամ ՚ի պանդխտութենէն կամէին ելանել. ԿԴ[7038]։

2 Քեզ վայելէ օրհնութիւն Աստուած ՚ի Սիովն, եւ քեզ տացին աղօթք յԵրուսաղէմ[7039]։ 3 Լո՛ւր աղօթից իմոց, զի առ քեզ ամենայն մարմին եկեսցէ։ 4 Բանք անօրինաց զօրացան ՚ի վերայ մեր, զամպարշտութիւնս մեր դո՛ւ քաւեսցես[7040]։ 5 Երանի զոր ընտրեցեր եւ ընկալար, եւ բնակեսցեն ՚ի գաւիթս քո։ Լցցո՛ւք մեք ՚ի բարութենէ տան քոյ, սուրբ է տաճար քո[7041] 6 սքանչելի արդարութեամբ։ Լո՛ւր մեզ Աստուած փրկիչ մեր, յոյս ամենայն ծագաց երկրի եւ որ ՚ի ծով հեռի։ 7 Ո պատրաստէ զլերինս զօրութեամբ իւրով, եւ զգեցեալ է զօրութիւն։ 8 Ո խռովեցուցանէ զմեծութիւն ծովու, եւ զձայն ալեաց նորա ցածուցանէ։ 9 Խռովեսցին հեթանոսք, եւ երկիցեն բնակիչք երկրի ՚ի նշանաց քոց։ Յելս առաւօտու եւ ընդ երեկո՛յս զուարճասցին[7042]. 10 հայեցար յերկիր արբեցուցեր զնա, եւ բազում արարեր զմեծութիւն նորա։ Գետն Աստուծոյ լի եղեւ ջուրբ. պատրաստ արարեր զկերակուր նորա, զի ա՛յսպէս է պատրաստութիւն։ 11 Զակօս նորա արբեցուցեր, եւ բազում արարեր զարմտիս նորա։ ՚Ի ցօղել նորա զուարթ եղիցի բոյս նորա[7043]. 12 օրհնեսցի պսակ տարւոյ քաղցրութան քոյ։ Դաշտք քո լցցին պարարտութեամբ. 13 պարարտասցին գեղեցկութիւնք անապատի[7044]։ 14 Բլուրք ցնծութիւն զգեցցին, եւ զգեցցին խոյք մաքեաց։ Հովիտք բազում արասցեն ցորեան, աղաղակեսցեն եւ օրհնեսցեն։ Տունք. ժզ̃։

65

1 ՚Ի կատարած. Սաղմոս ՚ի Դաւիթ. յարութեան. ԿԵ[7045]։

2 Աղաղակեցէ՛ք առ Աստուած ամենայն երկիր. սաղմո՛ս ասացէք անուան նորա, եւ տո՛ւք զփառս օրհնութեան նորա։ 3 Ասացէ՛ք Աստուծոյ որպէս զի ահեղ են գործք քո. ՚ի բազում զօրութեան քում ստեցին քեզ թշնամիք քո։ 4 Ամենայն երկիր երկիրպագցեն քեզ, սաղմոս ասասցեն քեզ, եւ սաղմոս ասասցեն անուան քում։ 5 Եկա՛յք եւ տեսէք զգործս Աստուծոյ, որպէս զի ահե՛ղ են խորհրդովք՝ քան զամենայն որդւոց մարդկան[7046]։ 6 Ո՛ դարձոյց զծովն ՚ի ցամաք, եւ ընդ գետս անցցեն յոտանաւոր։ Անդ ուրախ եղիցուք մեք ՚ի նա[7047], 7 որ տիրէն զօրութեամբ իւրով յաւիտենից։ Աչք նորա ՚ի հեթանոսս հային, ոյք դառնացուցին զնա մի՛ բարձրասցին յանձինս իւրեանց[7048]։ 8 Օրհնեցէ՛ք հեթանոսք զԱստուած մեր, լսելի՛ արարէք զձայն օրհնութեան նորա։ 9 Այն որ ետ զանձն իմ ՚ի կեանս, եւ ո՛չ ետ դողութիւն ոտից իմոց[7049]։ 10 Փորձեցեր զմեզ Աստուած եւ քննեցեր, որպէս եւ քննի՛ արծաթ։ 11 Իջուցեր զմեզ յորոգայթ՝ եդիր նեղութիւն ՚ի թիկունս մեր[7050], 12 եւ անցուցեր զմարդիկ ՚ի վերայ գլխոց մերոց։ Անցաք մեք ընդ հուր եւ ընդ ջուր, եւ հաներ զմեզ ՚ի հանգիստ։ 13 Մտից ՚ի տուն քո պատարագօք. տաց քեզ զուխտս իմ[7051] 14 զոր խոստացան քեզ շրթունք իմ, զոր բերան իմ խօսեցաւ ՚ի նեղութեան։ 15 Զողջակէզս ուղղալի՛ցս մատուցից քեզ խոյովք եւ խնկովք. եւ քեզ մատուցից զուարակս եւ նոխազս։ 16 Եկա՛յք լուարո՛ւք ինձ, եւ պատմեցի՛ց ձեզ ամենեքեան ոյք երկնչիք յԱստուծոյ, որ ինչ արար անձին իմոյ[7052]։ 17 Առ նա բերանով իմով կարդացի, եւ բարձր արարից զնա լեզուաւ իմով[7053]։ 18 Զմեղս թէ տեսանէի ՚ի սրտի իմում, մի լուիցէ ինձ Տէր[7054]։ 19 Վասն այսորիկ լուաւ Աստուած, եւ նայեցաւ ՚ի ձայն խնդրուածաց իմոց։ 20 Օրհնեալ է Աստուած որ ո՛չ ՚ի բացէ արար զաղօթս իմ, եւ ո՛չ զողորմութիւն իւր յինէն[7055]։ Տունք. ժթ̃։

66

1 ՚Ի կատարած ընդ օրհնութիւն. Սաղմոս երգոց. ԿԶ[7056]։

2 Աստուած ողորմեա մեզ եւ օրհնեա՛ զմեզ, երեւեցո՛ զերեսս քո ՚ի մեզ եւ ողորմեա մեզ[7057]։ 3 Ճանաչել յերկրի զճանապարհս քո, յազինս ամենայն զփրկութիւնս քո։ 4 Խոստովան եղիցին առ քեզ ժողովուրդք Աստուած, խոստովան եղիցին առ քեզ ժողովուրդք ամենայն։ 5 Ուրա՛խ եղիցին ազգք եւ ցնծասցեն ազինք. զի դու դատիս զժողովուրդս յուղղութիւն, եւ ազգաց երկրի դու առաջնորդես[7058]։ 6 Խոստովան եղիցին առ քեզ ժողովուրդք Աստուած, գոհասցի՛ն զքէն ժողովուրդք ամենայն[7059]։ 7 Երկիր ետ զպտուղ իւր, եւ օրհնեաց զմեզ Աստուած Աստուած մեր։ 8 Աստուած մեր օրհնեսցէ զմեզ, ՚ի նմանէ երկիցե՛ն ամենայն ծագք երկրի[7060]։ Տունք. է̃։ Գոբղայս. խբ̃։

67

1 ՚Ի կատարած. Սաղմոս ՚ի Դաւիթ. ԿԷ[7061]։

2 Յարիցէ Աստուած եւ ցրուեսցի՛ն ամենայն թշնամիք նորա, փախիցեն ատելիք նորա յերեսաց նորա։ 3 Որպէս պակասէ ծուխ պակասեսցին, որպէս հալի մո՛մ առաջի հրոյ՝ այնպէս կորիցեն մեղաւորք յերեսաց Աստուծոյ։ 4 Արդարք ուրախ եղիցին՝ ցնծասցեն առաջի նորա, եւ զուարճասցին յուրախութեան իւրեանց[7062]։ 5 Օրհնեցէք զԱստուած եւ սաղմո՛ս ասացէք անուան նորա. ճանապարհ արարէք այնմիկ որ նստի ընդ արեւմուտս՝ եւ Տէ՛ր է անուն նորա։ Ցնծասցեն առաջի նորա, եւ խռովեսցի՛ն յերեսաց նորա[7063]։ 6 Որ հայրն է որբոց եւ դատաւո՛ր այրեաց, Աստուած ՚ի տեղւոջ սրբութեան իւրում[7064]։ 7 Աստուած բնակեցուցանէ՛ զմիակրօնս ՚ի տան, եւ հանէ զկապեալսն քաջութեամբ իւրով, սոյնպէս եւ զդառնացօղս որ բնակեալ են ՚ի գերեզմանս[7065]։ 8 Աստուած ընդ ելանել քեզ առաջի ժողովրդեան քոյ. ընդ անցանել քեզ ընդ անապատ[7066] 9 երկիր շարժեցա՛ւ։ Քանզի եւ երկինք ցօղեցին յերեսաց Աստուծոյ ՚ի Սինէ, առաջի Աստուծոյ Իսրայէլի[7067]։ 10 Անձրեւ կամաց պատրաստեցեր Աստուած ժառանգութեան քում. թէպէտ հիւանդացաւ՝ սակայն դու հաստատեցեր զնա[7068], 11 եւ գազանք քո բնակեսցեն ՚ի նմա։ Պատրաստ արարեր քաղցրութեամբ քով աղքատի Աստուած. 12 Տէր տացէ զբան ոյք աւետարանեն զօրութեամբ բազմաւ։ 13 Թագաւոր զօրութեանց սիրելւոյ, զգեղեցկութիւն տան քո բաժանեալ յաւարի[7069], 14 թէպէտ եւ ննջեսջիք ՚ի մէջ վիճակաց։ Թեւք աղաւնւոյ արծաթապատ, եւ թիկնամէջք նորա ՚ի գոյն ոսկւոյ։ 15 ՚Ի գումարել երկնաւորին զթագաւորս ՚ի վերայ նորա, ձիւնասցին ՚ի Սաղմոն։ 16 Լեառն Աստուծոյ լեառն պարարտ լեառն մածեալ եւ լեառն պարարտ, 17 եւ զի՞նչ կարծէք լերինք հպարտացեալք։ Լեառն ընդ որ հաճեցաւ Աստուած բնակիլ ՚ի նմա. քանզի եւ Տէր իսկ բնակեսցէ ՚ի նմա ՚ի սպառ[7070]։ 18 Կառք Աստուծոյ բիւրապատի՛կք հազարք ուղղիչք, եւ Տէր ՚ի նոսա ՚ի Սինէ սրբութենէ իւրմէ[7071]։ 19 Ե՛լ ՚ի բարձունս գերեաց զգերութիւն. ա՛ռ աւար բաշխեաց պարգեւս եւ ետ որդւոց մարդկան. քանզի թերահաւատից եւս բնակեալ եղիցի ՚ի նմա[7072]։ 20 Տէր Աստուած օրհնեալ. օրհնեալ Տէր զօրհանապազ, առաջնորդեսցէ՛ մեզ Աստուած փրկիչ մեր[7073]։ 21 Աստուած մեր Աստուած կենարար, եւ ՚ի Տեառնէ են ելք մահու։ 22 Բայց սակայն Աստուած փշրեսցէ՛ զգլուխ թշնամեաց մերոց, եւ զհերն կարճովին, որ գնան յանօրէնութեան իւրեանց[7074]։ 23 Ասաց Տէր. ՚Ի խորոց անդնդոց դարձուցից, եւ ՚ի միջոյ ժանեաց զայն ՚ի դո՛ւրս կորզեցից[7075]։ 24 Որպէս թացցի ոտն քո յարեան, եւ լեզուք շանց քոց յարենէ թշնամեաց քոց։ 25 Երեւեցան գնացք քո Աստուած, գնացք Աստուծոյ թագաւորին մերոյ սրբոյ։ 26 Կանխեցին իշխանք հանել զօրհնութիւն, ՚ի մէջ գուսանաց եւ գովչաց[7076]։ 27 Յեկեղեցիս օրհնեցէք զԱստուած, եւ զՏէր յաղբերացն Իսրայէլի։ 28 Անդ Բենիամին՝ ՚ի տղայութեան զարմանալի, իշխանք Յուդայ առաջնորդք նորա՝ իշխանք Զաբուղոնի եւ իշխանք Նեփթաղիմայ[7077]։ 29 Հրամայեա՛ Աստուած զօրութեամբ քով. զօրացո՛ զայս զոր հաստատեցեր ՚ի մեզ։ 30 ՚Ի տաճարի քում յԵրուսաղէմ, քեզ մատուսցեն թագաւորք զպատարագս[7078]։ 31 Սաստեա՛ ՚ի գազան եղեգան, ՚ի ժողովս զուարակաց՝ եւ ՚ի դասս երնջուց։ Խոտեսցին այնոքիկ որ ընտրեալ են արծաթով, ցրուեա՛ զհեթանոսս եւ ոյք կամին ընդ պատերազմ։ 32 Եկեսցեն հրեշտակք յԵգիպտոսէ. Հնդիկք յառաջագոյն ձեռնտո՛ւ լիցին առ Աստուած։ 33 Թագաւորութիւնք երկրի օրհնեցէ՛ք զԱստուած, եւ սաղմո՛ս ասացէք Տեառն։ Ճանապա՛րհ արարէք այնմիկ, 34 որ նստի յերկի՛նս երկնից ընդ յարեւելս։ Ահա տացէ զձայն իւր զձա՛յն զօրութեան, եւ տո՛ւք զփառս Աստուծոյ[7079]։ 35 ՚Ի վերայ Իսրայէլի մեծվայելչութիւն նորա, եւ զօրութիւն նորա մինչեւ յամպս երկնից։ 36 Սքանչելի է Աստուած ՚ի վերայ սրբոց իւրոց, Աստուած Իսրայէլի։ Նա տացէ զօրութիւն հաստատութիւն ժողովրդեան իւրոյ. օրհնեա՛լ է Աստուած[7080]։ Տունք. լը̃։

68

1 ՚Ի կատարած. վասն զառանցելոց. Սաղմոս ՚ի Դաւիթ. ԿԸ[7081]։

2 Կեցո՛ զիս Աստուած զի հասին ջուրք յանձն իմ, ընկլայ ես ՚ի խորս անդնդոց, ուր ո՛չ գոյ հանգիստ[7082]։ 3 Եկի ես ՚ի խորս, եւ շրջանք ընկղմեցին զիս[7083]։ 4 Վաստակեցի ես առ աղաղակել, կերկերեցա՛ւ կոկորդ իմ։ Նուաղեցին աչք իմ, առ յուսալ ինձ առ Տէր Աստուած իմ։ 5 Բազում եղեն քան զհեր գլխոյ իմոյ, ոյք ատէին զիս ՚ի տարապարտուց։ Զօրացան յիս թշնամիք իմ եւ ատելիք իմ ՚ի նանիր. ինչ որ ո՛չ յափշտակեալն էր՝ տուժէի նոցա[7084]։ 6 Աստուած դու ծանեար զանզգամութիւն իմ, եւ յանցանք իմ ՚ի քէն ո՛չ ծածկեցան։ 7 Մի՛ ամաչեսցեն վասն իմ որ համբերեն քեզ Տէր Տէր զօրութեանց. մի՛ պատկառեսցեն վասն իմ, որ խնդրեն զքեզ Աստուած Իսրայէլի։ 8 Վասն քո համբերի նախատանաց, եւ ծածկեաց ամօթ զերեսս իմ[7085]։ 9 Օտար եղէ ես եղբարց իմոց, եւ հիւր որդւոց մօր իմոյ[7086]։ 10 Նախանձ տան քոյ եկեր զիս. նախատինք նախատչաց քոց անկան ՚ի վերայ իմ։ 11 Խոնարհեցուցի պահօք զանձն իմ, եւ եղեն ինձ այս նախատինք. 12 արարի զհանդերձս իմ քուրձ, եւ եղէ յառակ նոցա[7087]։ 13 Զինէն խորհէին ոյք նստէին առ դրունս. զիս ա՛յպն առնէին որ ըմպէին գինի։ 14 Ես յաղօթս կայի առ քեզ Տէր, ՚ի ժամանակ ընդունելի։ Աստուած ՚ի բազում ողորմութեան քում լո՛ւր ինձ, ՚ի ճշմարտութիւն փրկութեան քո[7088]։ 15 Ապրեցո՛ զիս ՚ի կաւոյ զի մի՛ ընկլայց. ապրեցա՛յց ես յատելեաց իմոց, եւ ՚ի խորոց ջուրց բազմաց։ 16 Մի՛ ընկլցեն զիս պտոյտք ջուրց, եւ մի՛ ընկղմեսցեն զիս անդունդք խորոց. ջրհոր մի՛ կափուսցէ զբերան իւր ՚ի վերայ իմ[7089]։ 17 Լո՛ւր ինձ Տէր զի քա՛ղցր է ողորմութիւն քո, ըստ բազում գթութեան քոյ հայեա՛ յիս[7090], 18 եւ մի՛ դարձուցաներ զերեսս քո ՚ի ծառայէ քումմէ. զի նեղեալ եմ ես վաղվաղակի լո՛ւր ինձ։ 19 Հայեա՛ յանձն իմ եւ փրկեա՛ զիս, եւ վասն թշնամեաց իմոց ապրեցո՛ զիս։ 20 Զի դու գիտես զնախատինս իմ, զամօթ իմ եւ զպատկառանս իմ։ 21 Առաջի քո՛ են ամենայն նեղիչք անձին իմոյ. նախատանաց համբեր սիրտ իմ եւ թշուառութեան։ Ակն ունէի թէ ո՛ տրտմեսցի ընդ իս, եւ ո՛չ ոք էր. եւ մխիթարիչ ոք ո՛չ գտաւ[7091]։ 22 Ետուն ՚ի կերակուր ինձ լեղի, եւ ՚ի ծարաւ իմ արբուցին ինձ քացախ։ 23 Եղիցին սեղանք նոցա առաջի նոցա յորոգա՛յթ, ՚ի հատուցումն եւ ՚ի գայթագղութիւն։ 24 Խաւարեսցին աչք նոցա զի մի՛ տեսցեն, եւ զթիկունս նոցա հանապազ կորացո՛։ 25 Արկցես ՚ի վերայ նոցա զբարկութիւն քո, եւ սրտմտութիւն բարկութեան քոյ հասցէ ՚ի վերայ նոցա։ 26 Եղիցին բնակութիւնք նոցա աւերակ, եւ ՚ի յարկս նոցա մի՛ ոք իցէ որ բնակիցէ[7092]։ 27 Զի զոր դուն հարեր հալածեցին, եւ ՚ի վէրս ցաւոց իմոց յաւելին։ 28 Դի՛ր զմեղս ՚ի վերայ մեղաց նոցա, զի մի՛ մտցեն յարդարութիւն քո։ 29 Ջնջեսցին նոքա ՚ի դպրութենէ քումմէ կենաց, եւ ընդ արդարս քո մի՛ գրեսցին։ 30 Աղքատ եւ ցաւա՛ծ եմ ես, փրկութիւն քո Աստուած ընկալցի զիս։ 31 Օրհնեցից զանուն Աստուծոյ իմոյ օրհնութեամբ, եւ բարձր արարից զնա գովութեամբ[7093]։ 32 Հաճոյ եղիցի Աստուծոյ քան զորթ մատաղ, որ բերէ եղջեւրս եւ կճղակս[7094]։ 33 Տեսցեն աղքատք եւ ուրախ եղիցին, խնդրեցէ՛ք զԱստուած եւ կեցցեն անձինք ձեր։ 34 Զի լուաւ Տէր տնանկաց, եւ զկապեալս իւր ո՛չ արհամարհեաց։ 35 Օրհնեսցեն զնա երկինք եւ երկիր, ծովք եւ ամենայն որ զեռայ ՚ի նոսա[7095]։ 36 Աստուած փրկէ զՍիոն, եւ շինեսցին քաղաքք Հրէաստանի. շինեսցեն բնակեսցեն եւ ժառանգեսցեն ՚ի նմա։ 37 Զաւակ ծառայից քոց հաստատեսցի անդ, եւ ոյք սիրեն զանուն քո բնակեսցեն ՚ի նմա[7096]։ Տունք. լը̃։

69

1 ՚Ի կատարած. ՚ի Դաւիթ՝ առ յիշատակի փրկելոյ զնա Տեառն. Սաղմոս. ԿԹ[7097]։

2 Աստուած յօգնել ինձ նայեա, եւ Տէր յընկերե՛լ ինձ փութա։ 3 Ամաչեսցեն եւ յամօթ լիցին որ խնդրէին զանձն իմ. դարձցին յե՛տս եւ ամաչեսցեն ոյք խորհէին ինձ չար[7098]։ 4 Դարձցին առ ժամայն ամաչեցեալ որ ասէին ինձ վա՛շ վա՛շ։ 5 Ցնծասցեն եւ ուրախ լիցին ՚ի քեզ, ամենեքեան որ խնդրեն զքեզ։ Ասասցեն յամենայն ժամ մեծ է Աստուած, եւ ոյք սիրեն զփրկութիւնս քո[7099]։ 6 Ես աղքատ եւ տնանկ եմ Աստուած օգնեա՛ ինձ. օգնական եւ փրկիչ իմ ես եւ Տէր իմ մի՛ յամենար[7100]։ Տունք. զ̃։ Գոբղայս. խդ̃։

70

1 ՚Ի կատարած. որդւոցն Յովնադաբայ՝ յետ առաջնոյ գերութեան. Սաղմոս ՚ի Դաւիթ. Հ։

՚Ի քեզ Տէր յուսացայ մի՛ ամաչեցից յաւիտեան[7101], 2 յարդարութեան քում փրկեա՛ զիս եւ ապրեցո՛ զիս։ Խոնարհեցո՛ առ իս զունկն քո, եւ կեցո՛ զիս[7102]։ 3 Լե՛ր իմ Աստուած ապաւէն եւ տեղի ամուր կեցուցանել զիս. զի հաստատութիւն իմ եւ ապաւէն իմ դու ես։ 4 Աստուած իմ փրկեա՛ զիս ՚ի ձեռաց մեղաւորի, ՚ի ձեռաց անօրինի եւ անիրաւի։ 5 Դու ես համբերութիւն իմ Տէր Տէր, յոյս իմ ՚ի մանկութենէ իմմէ։ 6 ՚Ի քեզ հաստատեցայ ես յարգանդէ, յորովայնէ մօր իմոյ դո՛ւ ես ապաւէն իմ, եւ առ ՚ի քէն է օգնութիւն իմ յամենայն ժամ։ 7 Որպէս զի նշաւակ եղէ ես բազմաց, եւ դու օգնական իմ եւ հզօրիչ իմ[7103]։ 8 Լցցի բերան իմ գովութեամբ, որպէս օրհնեցից զփառս քո, զօրհանապազ զմեծվայելչութիւնս քո։ 9 Մի՛ ընկենուր զիս Տէր ՚ի ժամանակի ծերութեան, ՚ի պակասել զօրութեան իմոյ մի՛ թողուր զիս[7104]։ 10 Ասացին թշնամիք իմ ինձ, եւ ոյք պաշարեցին զանձն իմ, խորհեցան ՚ի միասին եւ ասացին. 11 Աստուած եթող զնա հալածեսցո՛ւք եւ հասցո՛ւք նմա, զի ո՛չ ոք է որ փրկէ զնա։ 12 Աստուած իմ մի՛ հեռի առնիր յինէն, եւ Աստուած յօգնել ինձ նայեա՛ց[7105]։ 13 Ամաչեսցեն եւ պատկառեսցին որ չարախօս կային զանձնէ իմմէ, զգեցցին զամօթ եւ զպատկառանս ոյք խնդրէին ինձ չար[7106]։ 14 Ես յամենայն ժամ յուսացայց, եւ յաւելից յօրհնութիւնս քո[7107]։ 15 Բերան իմ պատմեսցէ զարդարութիւնս քո, զօրհանապազ զգովութիւնս քո։ Որպէս ո՛չ թէ խարդախութիւն ինչ գիտէի ես դպրութեան[7108]. 16 այլ մտի ՚ի զօրութիւնս Տեառն, եւ Տէր յիշեցի զարդարութիւնս քո միայն։ 17 Աստուած իմ ուսուցեր զիս ՚ի մանկութենէ իմմէ, եւ ցա՛րդ եւս պատմեցից զարդարութիւնս քո[7109]։ 18 Մինչեւ յալեւորել եւ ՚ի ծերանալ, Աստուած իմ մի՛ թողուր զիս։ Մինչեւ պատմեսցի բազուկ քո ազգի ամենայնի որ գալոցն է։ Զզօրութիւնս քո 19 եւ զարդարութիւն մինչեւ ՚ի բարձունս, զոր արարեր մեծամեծս. Աստուած ո՛ նմանէ քեզ[7110]։ 20 Որչափ ցուցեր ինձ նեղութիւն բազում եւ չարչարանս, դարձար մխիթարեցե՛ր զիս, եւ ՚ի խորոց անդնդոց երկրէ հաներ զիս[7111]։ 21 Յաճախեցեր ՚ի զօրութիւնս քո, դարձար եւ մխիթարեցեր զիս, եւ ՚ի խորոց երկրէ միւսանգամ հաներ զիս[7112]։ 22 Արդ եւ ես խոստովա՛ն եղէց քեզ ՚ի պատրաստութիւն սաղմոսաց ճշմարիտդ Աստուած. սաղմոս ասացից քեզ օրհնութեամբ սուրբդ Իսրայէլի[7113]։ 23 Ցնծասցեն շրթունք իմ յորժամ սաղմոս ասիցեմ քեզ, եւ անձն իմ զոր եւ փրկեցեր[7114]։ 24 Եւս եւ լեզու իմ՝ զօրհանապազ խօսեսցի՛ զարդարութիւնս քո։ ՚Ի ժամանակի որպէս յամօթ լիցին, եւ ամաչեսցեն ոյք խորհէին ինձ չար[7115]։ Տունք. իզ̃։

71

1 ՚Ի Սողոմոն Սաղմոս. ՀԱ[7116]։

2 Աստուած զիրաւունս քո արքայի՛ տուր, զարդարութիւնս քո որդւոյ թագաւորի։ Դատել զժողովուրդս քո արդարութեամբ, եւ զաղքատս քո իրաւամբք[7117]։ 3 Առցեն լերինք զխաղաղութիւն ժողովրդեան, եւ բլուրք զարդարութիւն։ 4 Իրաւ արասցէ աղքատաց ժողովրդեան, եւ կեցուսցէ՛ զորդիս տնանկաց, եւ խոնարհեցուսցէ՛ զամբարտաւանս[7118]։ 5 Կացցէ եւ մնասցէ՛ ընդ արեւու, յառաջ քան զլուսին ազգէ մինչեւ յազգ։ 6 Իջցէ որպէս զանձրեւ ՚ի վերայ գեղման, որպէս ցօղ զի ցօղէ յերկիր։ 7 Ծագեսցի յաւուրս նորա արդարութիւն՝ բազում խաղաղութիւն, մինչեւ կատարեսցի լուսին[7119]։ 8 Տիրեսցէ նա ՚ի ծովէ մինչեւ ՚ի ծով, ՚ի գետոց մինչ ՚ի ծա՛գս աշխարհի[7120]։ 9 Առաջի նորա նախ Հնդի՛կք անկցին, եւ թշնամիք նորա հող կերիցեն։ 10 Թագաւորք Թարսսի եւ կղզեաց պատարագս մատուսցեն նմա. թագաւորք Արաբա՛յ եւ Սաբայ պատարագս բերցեն նմա։ 11 Երկիրպագցեն նմա ամենայն թագաւորք երկրի, եւ ամենայն ազգք ծառայեսցեն նմա։ 12 Զի փրկեաց զաղքատն ՚ի հզօրէ. զաղքատ եւ զտնանկ որոյ ո՛չ է իւր օգնական[7121]։ 13 Անխայեսցէ նա յաղքատն եւ ՚ի տնանկ, եւ զանձինս տնանկաց կեցուսցէ. 14 ՚ի վաշխից չարաց փրկեսցէ զանձինս նոցա։ Պատուակա՛ն է անուն նորա առաջի նոցա[7122]. 15 կեցցէ եւ տացի նմա յոսկւոյն Արաբացւոց։ Յաղօթս կացցեն առ նա յամենայն ժամ, եւ զօրհանապազ օրհնեսցեն զնա։ 16 Եղիցի հաստատութիւն ընդ ամենայն երկիր, եւ ՚ի վերայ գլխոց լերանց։ Բարձրասցի՛ քան զԼիբանան պտուղ նորա. ծաղկեսցի ՚ի քաղաքի Տեառն որպէս խոտ երկրի[7123]։ 17 Եղիցի անուն Տեառն օրհնեա՛լ յաւիտեան. զի յառաջ քան զարեւ է անուն նորա։ ՚Ի նա օրհնեսցին ամենայն ազգք երկրի, ամենայն ազինք երանիցեն նմա[7124]։ 18 Օրհնեալ Տէր Աստուած Իսրայէլի որ առնէ զսքանչելիս միայն. 19 եւ օրհնեալ է անուն սուրբ փառաց նորա յաւիտեան. եղիցի եղիցի[7125]։ Տունք. ի̃։ Գոբղայս. խզ̃։

Կանոնս Գոբղայս. է̃։ Սաղմոս. ժէ̃։ Տունս. մձ̃։

72

1 Սաղմոս յԱսափ. ՀԲ։

Իբրեւ զի բարի՛ է Աստուած Իսրայէլի, եւ ոյք ուղիղ են սրտիւք[7126]։ 2 Բայց զի ի՛մ փոքր մի եւս սասանեալ էին ոտք, սակաւիկ մի եւ գայթագղեալ էին գնացք[7127]։ 3 Նախանձեցայ ես ընդ անօրէնս՝ զխաղաղութիւն մեղաւորաց որպէս տեսանէի, 4 ո՛չ գոյր վրէպ մահու նոցա։ Հաստատուն են տանջանք նոցա[7128], 5 ՚ի վաստակս մարդկան չե՛ն նոքա, եւ ըստ մարդկան ո՛չ տանջեսցին[7129]։ 6 Վասն այսորիկ կալա՛ւ զնոսա ամբարտաւանութիւն. արկան զիւրեամբք զամպարշտութիւն եւ զանիրաւութիւն իւրեանց։ 7 Ելցէ որպէս ՚ի ճարպոյ անիրաւութիւն նոցա. զի գնացին նոքա ըստ խորհրդոց սրտից իւրեանց[7130]։ 8 Խորհեցան եւ խօսեցա՛ն չարութեամբ. զապիրատութիւն ՚ի բարձունս խորհեցան[7131]։ 9 Եդին յերկի՛նս զբերանս իւրեանց, եւ զլեզուս իւրեանց ածէի՛ն զերկրաւ։ 10 Վասն այսորիկ ժողովուրդ իմ դարձցին այսրէն, եւ աւուրք իմ լի՛ կատարեալ գտցին ՚ի նոսա[7132]։ 11 Ասացին թէ զիա՞րդ գիտա՞ց Աստուած. կամ գուցէ՞ արդեւք գիտութիւն առ ՚ի Բարձրելոյ[7133]։ 12 Ահա մեղաւորք են եւ յաջողեա՛լ է նոցա, կան եւ ունի՛ն զմեծութիւն աշխարհի[7134]։ 13 Ասացի. ՚Ի զո՛ւր ուրեմն արդարացուցի զսիրտ իմ. լուացայց սրբութեամբ զձեռս իմ[7135], 14 եւ եղէ ես խոշտանկեալ զօրհանապազ. եւ կշտամբանք իմ ընդ առաւօտս։ 15 Թէպէտ եւ ասէի, թէ ա՛յսպէս պատմեցից ահաւասիկ յազգս որդւոց քոց որոց եւ ուխտեցի[7136]։ 16 ՚Ի մտի եդի թէ սակայն եւ ա՛յս ջան է առաջի իմ, 17 մինչեւ մտից ՚ի սրբութիւն Աստուծոյ եւ ՚ի միտ առից զկատարած նոցա։ 18 Սակայն վասն նենգութեան նոցա տարագի՛ր արասցես զնոսա. եւ կործանեսցես զնոսա յամբարտաւանութեան իւրեանց[7137]։ 19 Իսկ զիա՞րդ եղեն յաւեր յանկարծակի, սատակեցա՛ն պակասեցա՛ն կորեան վասն անօրէնութեան իւրեանց[7138], 20 եւ եղեն որպէս երազք զարթուցելոց։ Տէր ՚ի քաղաքի քում զպատկերս նոցա անարգեսցես[7139]. 21 զի հուր բորբոքեցա՛ւ ՚ի սրտի իմում, եւ երիկամունք իմ այլագունեցան[7140]։ 22 Ես արհամարհեալ եղէ եւ ո՛չ գիտացի. 23 որպէս զանասուն համարեցայ առաջի քո, եւ ես յամենայն ժամ ընդ քեզ եմ։ 24 Կալար զաջոյ ձեռանէ իմմէ, ՚ի խորհուրդս քո առաջնորդեցեր ինձ, եւ փառօք ընկալար զիս[7141]։ 25 Զի՞նչ կայ իմ բնաւ յերկինս, կամ ՚ի քէն զի՞նչ եւս խնդրեցից յերկրէ[7142]։ 26 Նուաղեաց սիրտ իմ եւ մարմին իմ. Աստուած սրտի իմոյ. բաժին իմ Աստուած յաւիտեան[7143]։ 27 Ահաւասիկ ոյք հեռի արարին զանձինս իւրեանց ՚ի քէն կորիցեն. սատակեսցե՛ս զամենեսեան որ ապստամբ եղեն ՚ի քէն[7144]։ 28 Ինձ մերձենալ առ Աստուած բարի է, եւ դնել առ Տէ՛ր զյոյս իմ։ Պատմել զամենայն օրհնութիւնս քո, ՚ի դրունս դստե՛ր Սիոնի։ Տունք. իդ̃։

73

1 Իմաստութիւն յԱսափ. ՀԳ։

Ընդէ՞ր մերժեցեր Աստուած ՚ի սպառ. բարկացաւ սրտմտութիւն քո ՚ի վերայ խաշին արօտի քոյ[7145]։ 2 Յիշեա՛ զժողովուրդ քո զոր ստացա՛ր իսկզբանէ. փրկեցեր զվիճակ ժառանգութեան քոյ։ Լեառն Սիոն ա՛յս որ բնակեցեր դու ՚ի սմա[7146]. 3 համբարձ զձեռն քո ՚ի վերայ ամբարտաւանութեան նոցա ՚ի սպառ։ Որ ինչ անիրաւեցաւ թշնամին ՚ի սրբութեան քում[7147], 4 պարծեցան ատելիք քո ՚ի մէջ բարեկենդանութեան քոյ[7148]։ 5 Եդին զնշանս իւրեանց ՚ի նշանս. եւ ինքեանք ո՛չ ծանեան զելս ՚ի վերուստ։ 6 Որպէս յանտառի փայտատօք կոտորեցի՛ն զդրունս նորա, ՚ի միասին փայտատօք եւ մրճովք կործանեցին զնա[7149]։ 7 Այրեցին ՚ի հուր զսրբութիւն քո. յերկրի պղծեցին զխորան անուան քոյ[7150]։ 8 Ասացին ՚ի սիրտս իւրեանց ազգ նոցա ՚ի միասին. Եկայք լռեցուսցո՛ւք զամենայն տօնս Աստուծոյ յերկրէ։ 9 Նշանս մեք ինչ ո՛չ տեսաք, եւ ո՛չ եւս գուցէ մարգարէ. եւ զմեզ ինչ ոք ո՛չ ճանաչիցէ։ 10 Մինչեւ յե՞րբ Աստուած նախատէ թշնամին, բարկացուցանէ հակառակորդն զանուն սուրբ քո։ 11 Ընդէ՞ր դարձուցանես զձեռն քո, եւ զաջ քո ՚ի միջոյ ծոցոյ քումմէ ՚ի սպառ։ 12 Աստուած թագաւոր մեր յառաջ քան զյաւիտեանս, որ արարեր զփրկութիւն ՚ի մէջ երկրի։ 13 Դու հաստատեցեր զօրութեամբ քով զծով. դու խորտակեցե՛ր զգլուխս վիշապաց ՚ի վերայ ջուրց[7151]։ 14 Դու փշրեցեր զգլուխ Վիշապին, եւ ետուր զնա կերակո՛ւր զօրացն Հնդկաց։ 15 Դու բղխեցուցե՛ր զաղբեւրս եւ զվտակս, դու ցամաքեցուցեր զգետս սաստիկս[7152]։ 16 Քո՛ է տիւ եւ քո է գիշեր, զլոյս եւ զարեւ դո՛ւ հաստատեցեր[7153]. 17 եւ դու հաստատեցեր զամենայն սահմանս երկրի. զգարուն եւ զամառն դո՛ւ ստեղծեր։ 18 Այս յո՛ւշ լիցի քեզ զի թշնամին նախատեաց զՏէրդ. ժողովուրդ անզգամ բարկացո՛յց զանուն սուրբ քո։ 19 Մի՛ մատներ գազանաց զանձն որ խոստովան առնի առ քեզ, եւ զանձինս տնանկաց քոց մի՛ մոռանար ՚ի սպառ։ 20 Հայեա՛ յուխտ քո՝ զի լցա՛ն տունք ափշելոց յերկրի անիրաւութեամբ։ 21 Մի՛ դարձցի տնանկն ամաչեցեալ. այլ աղքատն եւ տնանկ օրհնեսցե՛ն զանուն սուրբ քո[7154]։ 22 Արի՛ Աստուած եւ դատեա՛ զդատաստանս քո. յիշեա՛ զնախատինս որ յանզգամէն զօրհանապազ։ 23 Մի՛ մոռանար զձայն պաշտօնէից քոց. ամբարտաւանութիւն ատելեաց քոց վերասցի հանապազ։ Տունք. իբ̃։ Գոբղայս. խզ̃։

74

1 ՚Ի կատարած մի՛ ապականեր. սաղմոս յԱսափ. երգ առ Ասորեստանեայս. ՀԴ[7155]։

2 Խոստովան եղիցուք առ քեզ Աստուած, խոստովան եղիցուք եւ կարդասցուք զանուն քո։ Պատմեցից զամենայն սքանչելիս քո[7156]. 3 յորժամ ժա՛մ առից՝ ես ուղիղ դատեցայց[7157]։ 4 Մաշեցաւ երկիր եւ ամենայն բնակիչք նորա, ես հաստատեցի զսիւնս նորա։ 5 Ասացի անօրինաց թէ մի՛ անօրինիք. եւ մեղաւորաց թէ մի՛ բարձրացուցանէք զեղջեւրս ձեր[7158]։ 6 Մի՛ համբառնայք ՚ի բարձունս զեղջեւրս ձեր, եւ մի՛ խօսիք զԱստուծոյ անիրաւութիւն։ 7 Զի ո՛չ յարեւելից եւ ո՛չ յարեւմտից եւ ո՛չ յանապատէ լերանց. այլ Աստուած դատաւոր է։ 8 Զայս խոնարհ առնէ, եւ զսոյն բարձրացուցանէ. 9 բաժակ ՚ի ձեռին Տեառն գինի լի՛ անապակ արկեալ. եւ խոնարհեցոյց յայսմանէ յայս։ Սակայն մրուր նորա ո՛չ սպառեսցի, եւ արբցեն զնա ամենայն մեղաւորք երկրի[7159]։ 10 Ես ցնծացա՛յց յաւիտեան. սաղմոս ասացից Աստուծոյ Յակոբայ[7160]։ 11 Զամենայն եղջեւրս մեղաւորաց փշրեսցես, եւ բարձր եղիցի եղջեւր արդարոյ։ Տունք. ժ̃։

75

1 ՚Ի կատարած ընդ օրհնութիւնս. մի՛ ապականեր. Սաղմոս յԱսափ. երգ առ Ասորեստանեայս. ՀԵ։

2 Յայտնի՛ է ՚ի Հրէաստանի Աստուած, եւ յԻսրայէլ մէծ է անուն նորա։ 3 Եղեւ խաղաղութիւն տեղի նորա, եւ բնակութիւն նորա Սիովն։ 4 Անդ խորտակեաց Տէր զզօրութիւն աղեղան, զզէ՛ն զսո՛ւր եւ զճակատամարտ։ 5 Լուսատու ես դու սքանչելապէս լերանցն յաւիտենից. 6 խռովեսցին ամենեքեան որ անմիտ են սրտիւք, ննջեցին զքունս իւրեանց եւ ո՛չ ինչ գտին։ Ամենայն արք ՚ի մեծութեան ձեռաց իւրեանց[7161]. 7 ՚ի սաստէ քումմէ Աստուած Յակոբայ ննջեցին, եւ ոյք հեծեալ էին ՚ի ձիս[7162]։ 8 Դու ահաւոր ես եւ ո՞վ կարէ կալ առաջի քո[7163]. 9 որպէս երեւեցար դու յերկնից, յայտնի եղեւ բարկութիւն քո։ Երկիր երկեաւ եւ սարսեա՛ց 10 ընդ յառնելն Աստուծոյ ՚ի դատաստան. ընդ ապրեցուցանել զամենայն հեզս երկրի։ 11 Խորհուրդք մարդկան խոստովա՛ն առնին առ քեզ, եւ ծածկեալք իմաստութեամբ օրհնեսցեն զքեզ։ 12 Ո՛ւխտս դիք եւ կատարեցէ՛ք Տեառն Աստուծոյ մերոյ, ամենեքեան ոյք շուրջ էք զնովաւ։ Մատուցէ՛ք պատարագս Ահաւորին. 13 ո՛ քաղէ զհոգիս իշխանաց, ահաւոր է նա քան զամենայն թագաւորս երկրի[7164]։ Տունք. ժ̃։

76

1 ՚Ի կատարած. վասն Իդիթովմայ. Սաղմոս յԱսափ. ՀԶ։

2 Ձայնիւ իմով ես առ Տէր կարդացի, ձայնիւ իմով առ Աստուած, եւ նայեցաւ առ իս։ 3 Յաւուր նեղութեան իմոյ զԱստուած խնդրեցի ձեռօք իմովք, ՚ի գիշերի առաջի նորա եւ ո՛չ խաբեցայ։ Ո՛չ կամէր մխիթարել անձն իմ, 4 յիշեցի զԱստուած եւ ուրախ եղէ. հոգայի եւ նուաղէ՛ր յիս հոգի իմ[7165]։ Հանգիստ։ 5 Ժամանեցին պահուց աչք իմ, խռովեցայ եւ ո՛չ խօսեցայ. 6 խորհեցայ զաւուրսն զառաջինս եւ զամս յաւիտենից յիշեցի։ 7 Խօսեցայ ՚ի գիշերի ընդ սրտի իմում, հոգայի՝ եւ տառապէր յիս հոգի իմ։ 8 Միթէ յաւիտենից մերժեսցէ՞ զիս Տէր, եւ ո՞չ եւս յաւելուցու ՚ի հաճել եւ եւս։ 9 Կամ ՚ի սպա՞ռ արգելցէ զողորմութիւն իւր յինէն, կամ կատարեա՞ց զբան իւր ազգէ մինչեւ յազգ։ 10 Կամ մոռասցի՞ գթալ Աստուած իմ եւ եւս, կամ արգելցէ՞ զգթութիւն իւր բարկութեամբ իւրով[7166]։ 11 Ասացի թէ այժմ սկսայ. այս է նորոգումն աջոյ Բարձրելոյն[7167]։ 12 Յիշեցի զգործս Տեառն իսկզբանէ, յիշեցի զսքանչելիս նորա։ 13 Խոսեցայ յամենայն գործս քո, եւ ՚ի ձեռագործս քո խորհեցայ[7168]։ 14 Աստուած ՚ի սրբութեան են ճանապարհք քո. ո՞վ է Աստուած մեծ որպէս զԱստուած մեր. 15 դու ես Աստուած որ առնես զսքանչելիս։ Ցուցեր ժողովրդեան քում զզօրութիւն քո[7169]. 16 փրկեցեր բազկաւ քով զժողովուրդս քո զորդիսն Յակովբայ եւ Յովսեփու[7170]։ Հանգիստ։ 17 Տեսին զքեզ ջուրք Աստուած, տեսին զքեզ ջուրք եւ երկեան, եւ խորք խռովեցան 18 ՚ի ձայնէ ջուրց բազմաց։ Ձայն ետուն ամպք, քանզի եւ նետք քո գնան 19 ՚ի ձայնէ որոտալոյ քոյ անուի։ Երեւեցան փայլատակունք քո տիեզերաց, խռովեցաւ եւ դողաց երկիր[7171]։ 20 ՚Ի ծովո՛ւ են ճանապարհք քո, եւ շաւիղք քո ՚ի ջուրս բազումս, եւ հետք քո ո՛չ եւս երեւին[7172]։ 21 Առաջնորդեցեր որպէս խաշին ժողովրդեան քոյ, ՚ի ձեռն Մովսիսի եւ Ահարոնի[7173]։ Տունք. ժը̃։ Գոբղայս. լը̃։

77

1 Իմաստութիւն յԱսափ. ՀԷ։

Նայեցարո՛ւք ժողովուրդք յօրէնս իմ, խոնարհեցուցէ՛ք զունկն ձեր ՚ի բանս բերանոյ իմոյ[7174]։ 2 Բացից առակօք զբերան իմ, եւ խօսեցա՛յց զառակս իսկզբանէ[7175]։ 3 Որպէս լուաք եւ ծանեաք զայս, եւ հարքն մեր պատմեցին մեզ։ 4 Ոչի՛նչ ծածկեցաւ յորդւոց նոցա յազգ յայլ. պատմել զօրհնութիւնս Տեառն զզօրութիւն եւ զսքանչելիս իւր զոր արար։ 5 Հաստատեաց զվկայութիւն իւր առ Յակովբ, եւ օրէնս եդ ՚ի վերայ Իսրայէլի. Որ ինչ միանգամ պատուիրեա՛ց հարցն մերոց, ցուցանել զայս որդւոց իւրեանց, 6 զի ծանիցեն յազգ յայլ։ Որդիք որ ծնանին յարիցեն եւ պատմեսցեն զայս որդւոց իւրեանց[7176]. 7 զի դիցեն առ Աստուած զյոյս իւրեանց, եւ մի՛ մոռասցին զգործս Աստուծոյ։ Զպատուիրանս նորա խնդրելո՛վ խնդրեսցեն, 8 եւ մի՛ եղիցին որպէս եւ հարք իւրեանց։ Ազգ չա՛ր եւ դառնացօղ, ազգ որ ո՛չ ուղղեաց զսիրտ իւր եւ ո՛չ հաստատեաց առ Աստուած զոգի իւր[7177]։ 9 Որդիք Եփրեմի լիաձիգք եւ պնդաձիգք, յաւուր պատերազմի կապարճս դարձուցին[7178]։ 10 Ո՛չ կացին նոքա յուխտի Տեառն, եւ ըստ իրաւանց նորա ո՛չ կամեցան գնալ։ 11 Մոռացան զերախտիս նորա, եւ զսքանչելիսն զոր եցոյց նոցա[7179]։ 12 Առաջի հարց նոցա զոր արար զսքանչելիս իւր, յերկրին Եգիպտացւոց եւ ՚ի դաշտին Տայանու։ 13 Հերձ զծովն եւ անցո՛յց զնոսա, կացոյց զջուրս որպէս ՚ի տիկս։ 14 Առաջնորդեաց նոցա ամպով ՚ի տուէ, եւ զամենայն գիշեր ՚ի լոյս հրոյ։ 15 Հերձ զվէմն յանապատի, եւ ետ ըմպել նոցա որպէս ՚ի խորոյ մեծէ։ 16 Հան զջուրն ՚ի վիմէ, եւ հոսեաց որպէս զգետս զջուրս[7180]։ 17 Սակայն յաւելի՛ն ՚ի մեղանչել, եւ եւ՛ս բարկացուցին զԲարձրեալն յանջրդի[7181]։ 18 Փորձեցին զԱստուած ՚ի սիրտս իւրեանց, ՚ի խնդրել զկերակուր անձանց իւրեանց։ 19 Տրտնջեցին զԱստուծոյ եւ ասացին. Միթէ կարօ՞ղ իցէ Աստուած պատրաստել սեղան յանապատի։ 20 Քանզի հարկանէր զվէմն՝ եւ հոսէին ջուրք, եւ վտա՛կք խաղային ՚ի նմանէ։ Աղէ՝ հա՞ց եւս կարասցէ տալ նա մեզ, կամ պատրաստէ սեղան ժողովրդեան իւրոյ[7182]։ 21 Վասն այսորիկ լուաւ զայս Տէր եւ յապաղեաց. հուր բորբոքեցաւ ՚ի Յակովբ, բարկութիւն ել ՚ի վերայ Իսրայէլի[7183]։ 22 Ո՛չ հաւատացին յԱստուած, եւ ո՛չ յուսացան ՚ի փրկութիւն նորա[7184]։ 23 Հրաման ետ ամպոց ՚ի վերուստ եւ զդրունս երկնից եբաց[7185], 24 եւ տեղեա՛ց ՚ի նոսա մանանայ կերակուր։ Զհաց երկնից ե՛տ նոցա[7186], 25 զհաց հրեշտակաց կերան մարդիկ. իջոյց ՚ի նոսա կերակուր ՚ի լիութիւն[7187]։ 26 Հան զհողմ հարաւոյ, եւ ա՛ծ զօրութեամբ իւրով զհիւսւսի։ 27 Տեղեաց ՚ի նոսա միս որպէս հող, որպէս զաւա՛զ ծովու զթռչունս թեւաւորս։ 28 Արկ ՚ի մէջ բանակի նոցա, եւ շուրջ զվրանօք նոցա։ 29 Կերան եւ յագեցան յոյժ, զցանկութիւն նոցա ե՛տ նոցա, 30 եւ ոչինչ կարօտ եղեն ՚ի ցանկութենէ իւրեանց։ Մինչդեռ կերակուրք ՚ի բերանս իւրեանց էին, 31 բարկութիւն յԱստուծոյ ե՛լ ՚ի վերայ նոցա։ Սպան զբազումս ՚ի նոցանէ, եւ զընտիր ընտի՛րս յԻսրայէլէ սատակեաց[7188]։ 32 Յայսմ ամենայնի մեղան եւ եւ՛ս, եւ ո՛չ հաւատացին սքանչելեաց նորա։ 33 Պակասեցա՛ն յունայնութեան աւուրք նոցա, եւ ամք նոցա փութապէ՛ս անցին։ 34 Յորժամ սպանանէր զնոսա խնդրէ՛ին զնա, դառնային եւ առաւօտ առնէին առ Աստուած։ 35 Յիշեցին զի Աստուած օգնական էր նոցա, Աստուած բարձրեալ փրկիչ էր նոցա։ 36 Սիրեցին զնա բերանօք իւրեանց, եւ լեզուօք իւրեանց ստեցին նմա. 37 եւ սիրտք իւրեանց ո՛չ էին ուղիղ ընդ նմա, եւ ո՛չ հաւատացին ուխտի նորա[7189]։ 38 Այլ նա՛ ինքն գթա՛ծ էր, քաւէր զմեղս նոցա՝ եւ ո՛չ ապականէր։ Յաճախէր դարձուցանել զբարկութիւն, եւ ո՛չ բորբոքէր զամենայն սրտմտութիւն իւր[7190]։ 39 Յիշեաց թէ մարմին են նոքա. հոգի որ ելանէ՝ եւ ո՛չ եւս դառնայ[7191]։ 40 Քանիցս անգամ դառնացուցին զնա յանապատի, բարկացուցին զԲարձրեալն յանջրդի։ 41 Դարձան եւ փորձեցին զԱստուած, եւ զՍուրբն Իսրայէլի զայրացուցին։ 42 Ո՛չ յիշեցին զձեռն նորա յաւուր յորում փրկեաց զնոսա ՚ի ձեռաց նեղչաց նոցա։ 43 Որպէս արար զնշանս եւ զարուեստս իւր յերկրին Եգիպտացւոց, եւ ՚ի դաշտին Տայանու։ 44 Դարձոյց յարիւն զգետս նոցա, եւ զանձրեւս նոցա զի մի՛ արբցեն։ 45 Առաքեաց ՚ի նոսա շանաճանճ եւ եկե՛ր զնոսա, եւ գորտիւ ապականեաց զնոսա։ 46 Ետ ժանգոյ զպտուղ նոցա, եւ զվաստակս նոցա մարախոյ[7192]։ 47 Հա՛ր կարկտիւ զայգիս նոցա, եւ զթզենիս նոցա եղեմամբ[7193]։ 48 Մատնեաց ՚ի կարկուտ զանասունս նոցա, զստացուածս նոցա հրով դատեցաւ[7194]։ 49 Առաքեաց ՚ի նոսա զսրտմտութիւն բարկութեան իւրոյ, զսրտմտութիւն բարկութիւն եւ զնեղութիւն։ Առաքեաց ՚ի նոսա տանջանս ՚ի ձեռն հրեշտակի չարի[7195], 50 դիմեցոյց ՚ի նոսա զսրտմտութիւն բարկութեան իւրոյ։ Ո՛չ անխայեաց ՚ի մահուանէ զանձինս նոցա, եւ զանասունս նոցա ՚ի մա՛հ մատնեաց։ 51 Եհա՛ր զամենայն անդրանիկս Եգիպտացւոց, զսկիզբն ամենայն վաստակոյ նոցա ՚ի յարկս Քամայ[7196]։ Հանգիստ։ 52 Հորդան ետ որպէս խաշին ժողովրդեան իւրոյ. եւ եհան զնոսա որպէս հօ՛տ յանապատ։ 53 Առաջնորդեաց նոցա յուսով, եւ ո՛չ երկեան, եւ զթշնամիս նոցա ծով ծածկեաց։ 54 Եհան զնոսա ՚ի լեառն սրբութեան իւրոյ, լեառն՝ այն զոր ստացեալ էր աջոյ նորա։ Մերժեա՛ց յերեսաց նոցա զհեթանոսս, վիճակեցոյց ՚ի նոսա զվիճակ ժառանգութեան իւրոյ[7197], 55 եւ բնակեցոյց ՚ի յարկս նոցա զա՛զգն Իսրայէլի։ 56 Փորձեցին դառնացուցին զԱստուած բարձրեալ, եւ զվկայութիւն նորա ո՛չ պահեցին։ 57 Դարձան խոտորեցա՛ն որպէս եւ հարք իւրեանց, դարձան եւ եղեն որպէս զաղեղն թեւր[7198]։ 58 Դարձան բարկացուցին զնա ՚ի բագինս իւրեանց, եւ դրօշելովք իւրեանց նախանձ արկին նմա[7199]։ 59 Լուաւ Աստուած եւ արհամարհեաց զնոսա, եւ անարգեաց յոյժ զԻսրայէլ։ 60 Մերժեաց յիւրմէ զխորանն ՚ի Սելով, խորան զոր բնակեցո՛յց ՚ի մէջ մարդկան։ 61 Մատնեաց ՚ի գերութիւն զզօրութիւնս նոցա, եւ զգեղս նոցա ՚ի ձեռս թշնամեաց նոցա[7200]։ 62 Արգել ՚ի սուր զժողովուրդ իւր, եւ զժառանգութիւն իւր անտես արար։ 63 Զերիտասարդս նոցա եկեր հուր, եւ վասն կուսանաց նոցա ո՛չ ոք սգացաւ։ 64 Քահանայք նոցա անկան ՚ի սուր. եւ զայրիս նոցա ո՛չ ոք էր որ լայր։ 65 Զարթեաւ որպէս ՚ի քնոյ Տէր, որպէս հզօր զի թափէ զգինի։ 66 Եհար յե՛տս զթշնամիս իւր, նախատինս յաւիտենից արար զնոսա[7201]։ 67 Մերժեաց նա զխորանն Յովսեփու, եւ զազգն Եփրեմի նա ո՛չ ընտրեաց։ 68 Այլ ընտրեաց նա զազգն Յուդայ. լեառն Սիովն զոր եւ սիրեաց[7202]։ 69 Շինեաց որպէս միեղջերոյ զսրբութիւն նորա յերկրի հաստատեաց զնա յաւիտեան։ 70 Ընտրեաց զԴաւիթ ծառայ իւր եւ ընկալաւ զնա ՚ի հօտէ խաշանց, ՚ի վերջին ծնելոցն ընկալաւ զնա[7203]։ 71 Հովուել զՅակովբ ծառայ իւր, եւ զԻսրայէլ ժառանգութիւն իւր։ 72 Արածէր զնոսա իմաստութեամբ սրտի իւրոյ, յանմեղութիւն ձեռաց իւրոց առաջնորդէր նոցա։ Տունք. հդ̃։

78

1 Սաղմոս յԱսափ. ՀԸ։

Աստուած մտին հեթանոսք ՚ի ժառանգութիւն քո. պղծեցին զտաճար սուրբ քո։ Արարին զԵրուսաղէմ որպէս հիղս մրգապահաց[7204]. 2 արկին զդիակունս ծառայից քոց գէ՛շ թռչնոց երկնից, եւ զմարմինս սրբոց քոց գազանաց երկրի։ 3 Հեղին զարիւնս նոցա որպէս ջո՛ւր շուրջ զԵրուսաղեմաւ, եւ ո՛չ ոք էր որ թաղէր զնոսա։ 4 Եղաք մեք նախատինք դրացեաց մերոց. ծաղր եւ այպն կատականաց այնոցիկ որ շուրջ էին զմեւք[7205]։ 5 Մինչեւ յե՞րբ Տէր բարկանաս դու ՚ի սպառ. բորբոքեսցի որպէս հուր նախանձ քո։ 6 Հե՛ղ զբարկութիւն քո ՚ի վերայ ազգաց որ զքեզ ո՛չ ճանաչիցեն, ՚ի վերայ թագաւորաց որ զանուն քո ո՛չ կարդացին[7206]. 7 զի կերան զՅակովբ եւ զտեղի նորա աւերեցին։ 8 Մի՛ յիշեր զմեղս մեր զառաջինս, վաղվա՛ղ եկեսցէ առ մեզ ողորմութիւն քո զի աղքատացաք յոյժ[7207]։ 9 Օգնեա՛ մեզ Աստուած փրկիչ մեր, վասն փառաց անուան քոյ։ Տէր փրկեա՛ զմեզ եւ քաւեա՛ զմեղս մեր վասն անուան քոյ[7208]։ 10 Մի՛ երբէք ասասցեն ՚ի հեթանոսս, թէ ո՛ւր է Աստուած նոցա։ Այլ յայտնի՛ ինչ լիցի ՚ի վերայ հեթանոսաց առաջի աչաց մերոց, առ ՚ի խնդրել զվրէժ արեանց ծառայից քոց որ հեղաւ[7209]։ 11 Մտցէ առաջի քո հեծութիւն կապելոց. ըստ մեծութեան բազկի քո շահեա՛ դու զորդիս սպանելոց։ 12 Հատո՛ դրացեաց մերոց եւթնպատիկ ՚ի ծոցն նոցա, նախատինս զոր նախատեցին զքեզ Տէր[7210]։ 13 Մեք ժողովուրդք եւ խաշն արօտի քոյ խոստովա՛ն եղիցուք առ քեզ յաւիտեան, ազգէ յա՛զգ պատմեսցուք զօրհնութիւնս քո[7211]։ Տունք. ժգ̃։

79

1 ՚Ի կատարած. ՚ի վերայ զառանցելոցն վկայութիւնս. ասացեալ Սաղմոս ՚ի վերայ Եթւովպացւոցն. ՀԹ[7212]։

2 Որ հովուեսդ Իսրայէլի նայեա՛ց, որ առաջնորդես որպէս խաշին Յովսեփու։ Որ նստիսդ ՚ի քրովբէս յայտնեա՛[7213] 3 առաջի Եփրեմի Բենիամինի եւ Մանասէի։ Զարթո՛ զզօրութիւն քո, եւ ե՛կ կեցուցանել զմեզ։ 4 Աստուած զօրութեանց դարձո՛ զմեզ, երեւեցո՛ զերեսս քո ՚ի մեզ եւ կեցցուք։ 5 Տէր Աստուած զօրութեանց մինչեւ յե՞րբ բարկանաս յաղօթս ծառայից քոց։ 6 Ջամբեցեր մեզ հաց արտասուաց, եւ արբուցեր մեզ արտասուս չափով։ 7 Արարեր զմեզ նախատինս դրացեաց մերոց, այպն կատականաց թշնամեաց մերոց։ 8 Աստուած զօրութեանց դարձո՛ զմեզ, երեւեցո՛ զերեսս քո ՚ի մեզ եւ կեցցուք։ 9 Այգի յԵգիպտոսէ փոխեցեր. հաներ զհեթանոսս եւ զնոսա տնկեցեր[7214], 10 եւ առաջնորդեցեր նմա։ Հաստատեցեր զարմատս նորա եւ ելից զերկիր. 11 ծածկեաց զլերինս հովանի նորա, եւ բարունակք նորա զմայր Աստուծոյ[7215]։ 12 Ձգեաց զորթ իւր մինչեւ ՚ի ծով, մինչեւ ՚ի Գետս են շառաւեղք նորա։ 13 Ընդէ՞ր քակեցեր զցանգ նորա, կթեն զնա անցաւորք ճանապարհի։ 14 Ապականեաց զնա խոզ անտառի, եւ երէ վայրի արածեցաւ ՚ի նմա։ 15 Աստուած զօրութեանց դա՛րձ հայեա՛ց յերկնից եւ տե՛ս, ա՛յց արա այգւոյս այսմիկ 16 եւ դարման տա՛ր սմա զոր տնկեաց աջ քո։ ՚Ի վերայ որդւոյ մարդոյ զոր զօրացուցեր զնա ՚ի քեզ, 17 այրեցեա՛լ ՚ի հուր, աւերեալ, եւ ՚ի սաստէ քումմէ կորիցէ[7216]։ 18 Եղիցի ձեռն քո ՚ի վերայ առն, աջ քո ՚ի վերայ որդւոյ մարդոյ զոր զօրացուցեր զնա ՚ի քեզ։ 19 Ո՛չ եւս ՚ի բացէ եղիցուք մեք ՚ի քէն. կեցուսցես դու զմեզ, եւ զանուն քո Տէր կարդասցուք[7217]։ 20 Աստուած զօրութեանց դարձո՛ զմեզ, երեւեցո՛ զերեսս քո ՚ի մեզ եւ կեցցուք։ Տունք. ժը̃։

80

1 ՚Ի կատարած. վասն հնձանաց. Սաղմոս յԱսափ. հինգերորդ շաբաթուց. Ձ[7218]։

2 Ցնծացէ՛ք առ Աստուած օգնական է մեր աղաղակեցէ՛ք առ Աստուած Յակովբայ[7219]։ 3 Առէ՛ք սաղմոս եւ տո՛ւք օրհնութիւն, սաղմոս ասացէք նմա ՚ի ձայն քաղցրութեան[7220]։ 4 Փո՛ղ հարէք ՚ի գլուխս ամսոց, յաւուր նշանաւորի տարեկանաց մերոց։ 5 Հրաման է այս Իսրայէլի, եւ իրաւունք են Աստուծոյ Յակովբայ[7221]։ 6 Վկայութիւնն Յովսեփու զոր եդ ընդ նմա. որպէս ելանէր նա յերկրէն Եգիպտացւոց, լեզու զոր ո՛չ գիտէր լուաւ։ 7 ՚Ի բա՛ց արա ՚ի բեռանց զթիկունս նորա, եւ զձեռս նորա յարդի եւ ՚ի թիոյ ծառայութենէ[7222]։ 8 ՚Ի նեղութեան կարդացեր առ իս եւ փրկեցի զքեզ, լուայ քեզ ՚ի գաղտնութենէ մրրկին, եւ փորձեցի զքեզ ՚ի վերայ ջուրցն Հակառակութեան[7223]։ 9 Լո՛ւր ժողովուրդ իմ եւ վկայեմ քեզ, եւ Իսրայէլ թէ լուիցես ինձ։ 10 Մի՛ եւս եղիցին քեզ աստուածք առժամայնք. եւ մի՛ երկիրպագանիցես դու աստուծոյ օտարի։ 11 Ես եմ Տէր Աստուած քո որ հանի զքեզ յերկրէն Եգիպտացւոց, բա՛ց զբերան քո եւ լցից զդա։ 12 Ժողովուրդ իմ ո՛չ լուաւ ձայնի իմում, եւ Իսրայէլ յիս ինչ ո՛չ նայեցաւ։ 13 Բարձի թողի զնոսա երթալ զհետ կամա՛ց սրտից իւրեանց, զի գնացին նոքա ըստ կա՛մս անձանց իւրեանց։ 14 Զի թէ ժողովրդեան իմոյ լուեալ էր ինձ, կամ Իսրայէլի զճանապարհս իմ գնացեալ էր[7224]։ 15 Որպէս զոչինչ խոնա՛րհ արարեալ էր իմ զթշնամիս նորա, ՚ի վերայ նեղչաց նորա արկեալ էր զձեռն իմ[7225]։ 16 Թշնամիք Տեառն ստեցին նմա, եղիցին ժամանակք նոցա յաշխարհի[7226]։ 17 Կերակրեաց զնոսա ՚ի պարարտութենէ ցորենոյ, ՚ի վիմէ մեղր յագեցոյց ՚ի նոսա[7227]։ Տունք. ժզ̃։

81

1 Սաղմոս յԱսափ. ՁԱ։

Աստուած եկաց ՚ի ժողովս աստուածոց, եւ ՚ի միջի նոցա դատէր զնոսա[7228]։ 2 Մինչեւ յե՞րբ դատիք անիրաւութեամբ, եւ ակն առնուք մեղաւորաց։ 3 Դա՛տ արարէք որբոյն եւ այրւոյ. իրաւո՛ւնս արարէք տնանկին եւ խոնարհի։ 4 Ապրեցուցէ՛ք զաղքատն եւ զտնանկ, ՚ի ձեռաց մեղաւորի փրկեցէ՛ք զնոսա։ 5 Ո՛չ իմացան եւ ո՛չ ՚ի միտ առին, ՚ի խաւարի գնացին, եւ շարժեցան ամենայն հիմունք երկրի։ 6 Ես ասացի թէ աստուածք իցէք, կամ որդիք Բարձրելոյ ամենեքեան։ 7 Դուք աւադիկ որպէս մարդիկ մեռանիք, եւ որպէս զմի յիշխանաց անկանիք[7229]։ 8 Արի՛ Աստուած եւ դատեա՛ զերկիր, զի դո՛ւ ժառանգեսցես զամենայն հեթանոսս։ Տունք. ը̃։ Գոբղայս. ծզ̃։

82

1 Օրհնութիւն. Սաղմոս յԱսափ. ՁԲ[7230]։

2 Աստուած ո՞ քեզ նմանիցէ. մի՛ լռեր եւ մի՛ դադարեր Աստուած։ 3 Զի ահա թշնամիք քո գոչեցին, եւ ատելիք քո համբարձին զգլուխս իւրեանց։ 4 ՚Ի վերայ ժողովրդեան քո խորամանկեցին զգիտութիւն, խորհեցան ՚ի վերայ սրբոց քոց եւ ասացին. 5 Եկայք սատակեսցո՛ւք զնոսա յազգաց, եւ մի՛ յիշեսցի անուն Իսրայէլի եւ եւս։ 6 Խորհեցան միաբանութեամբ ՚ի միասին, վասն քո ո՛ւխտ արարին։ 7 Բանակք Եդովմայեցւոց եւ Իսմայելացիք, Մովաբ եւ Հագարացիք։ 8 Գեբաղ՝ Ամովն՝ Ամաղեկ, եւ այլազգիքն ամենայն բնակչօքն հանդերձ Ծուրաւ[7231]։ 9 Նա՝ եւ Ասուր եկեալ էր ընդ նոսա. ամենեքեան սոքա զօրավի՛գն էին որդւոցն Ղովտայ։ 10 Արա՛ զնոսա որպէս Մադիամ, որպէս զՍիսարա, որպէս զՅաբին ՚ի ծործորսն Կիսովնի[7232]։ 11 Սատակեցան նոքա յակա՛նս Դովրայ, եւ եղեն որպէս զաղբ երկրի[7233]։ 12 Արա՛ զիշխանս նոցա որպէս զՈրէ՛բն, զԷբն, զԶէբէէ, եւ զՍաղմանա եւ զամենայն իշխանս նոցա[7234]։ 13 Ոյք ասացին. Ժառանգեսցո՛ւք ՚ի մեզ զսրբութիւն Աստուծոյ[7235]։ 14 Աստուած իմ արա՛ զնոսա որպէս զանի՛ւ, որպէս զեղէգն առաջի հողմոյ։ 15 Որպէս հուր զի այրէ՛ զանտառ, որպէս բոց զի կիզո՛ւ զլերինս[7236]։ 16 Այսպէս հալածեսցես զնոսա մրրկաւ քով, եւ բարկութեամբ քով խռովեցուսցես զնոսա։ 17 Լի՛ց զերեսս նոցա անարգանօք, եւ խնդրեսցեն զանուն քո Տէր։ 18 Ամաչեսցեն եւ խռովեսցին յաւիտեանս յաւիտենից, եւ ամօթալից կորիցեն։ 19 Ծանիցեն զի անուն քո Տէր է, եւ դու միա՛յն բարձրեալ ես ՚ի վերայ ամենայն երկրի։ Տունք. ժը̃։

83

1 ՚Ի կատարած. վասն հնձանաց. որդւոցն Կորխայ Սաղմոս. ՁԳ[7237]։

2 Որպէս սիրելի՛ են յարկք քո Տէր զօրութեանց[7238], 3 ցանկայ եւ փափագէ անձն իմ ՚ի գաւիթս քո։ Սիրտ իմ եւ մարմին իմ՝ ցնծասցեն առ Աստուած կենդանի[7239]։ 4 Քանզի ճնճղուկ եգիտ իւր տուն. եւ տատրակ զբո՛յն ուր դիցէ զձագս իւր։ Սեղան քո Տէր զօրութեանց, Թագաւոր իմ եւ Աստուած իմ։ 5 Երանի՛ ամենեցուն որ բնակեալ են ՚ի տան Տեառն, յաւիտեանս յաւիտենից օրհնեսցեն զքեզ[7240]։ 6 Երանեալ է այր որոյ օգնութիւն իւր ՚ի քէն է. ե՛լս եդ ՚ի մտի իւրում 7 ՚ի հովտէս տրտմութեան ՚ի տեղւոջ յորում ուխտեաց[7241]։ 8 Զօրհնութիւն ստասցի որ զօրէնս դնէ, գնասցէ նա ՚ի զօրութենէ ՚ի զօրութիւն, եւ երեւեսցի Աստուած հրեշտակաց ՚ի Սիովն[7242]։ 9 Տէր Աստուած զօրութեանց լո՛ւր աղօթից իմոց, ո՛ւնկն դիր Աստուած Յակովբայ։ 10 Ընդունելի՛ ես դու մեր, տե՛ս Աստուած եւ նայեա՛ յերեսս օծելոյ քոյ։ 11 Վասն զի լա՛ւ է ինձ մի օր ՚ի գաւիթս քո, քան զհազարս։ Ընտրեցի ընդ աղբ գալ ՚ի տան Աստուծոյ, առաւել քան զբնականալ ՚ի յարկս մեղաւորաց[7243]։ 12 Զողորմութիւն եւ զճշմարտութիւն սիրէ Տէր Աստուած, զշնորհս եւ զփառս տացէ[7244]։ 13 Տէր ո՛չ պակաս առնէ զողորմութիւն իւր յայնցանէ, որ գնան յանբծութեան։ Տէր Աստուած զօրութեանց երանեալ է այր որ յուսայ ՚ի քեզ[7245]։ Տունք. ժդ̃։

84

1 ՚Ի կատարած. որդւոցն Կորխայ Սաղմոս. ՁԴ[7246]։

2 Հաճեցար Տէր ընդ երկիր քո, եւ դարձուցե՛ր զգերութիւնն Յակովբայ։ 3 Թողեր զանիրաւութիւն ժողովրդեան քոյ, ծածկեցեր զամենայն մեղս նոցա։ 4 Լռեցուցեր զամենայն սրտմտութիւնս քո, դարձա՛ր ՚ի բարկութենէ սրտմտութեան քո։ 5 Դա՛րձ առ մեզ Աստուած փրկիչ մեր, եւ դարձո՛ զսրտմտութիւնս քո ՚ի մէնջ։ 6 Մի՛ յաւիտեան բարկանար մեզ Տէր, եւ մի՛ ձգեր զբարկութիւն քո ազգէ մինչեւ յազգ։ 7 Աստուած՝ դու դարձեալ կեցուսցես զմեզ, ժողովուրդ քո ուրա՛խ եղիցի ՚ի քեզ։ 8 Ցոյց մեզ Տէր զողորմութիւնս քո, եւ զփրկութիւնս քո տո՛ւր մեզ։ 9 Լուաք զի՞նչ խօսի Տէր Աստուած մեր, խօսեսցի զխաղաղութիւն ժողովրդեան իւրոյ առ սուրբս իւր՝ եւ առ այնոսիկ որ դարձեալ են առ նա սրտիւք[7247]։ 10 Սակայն մե՛րձ է առ երկիւղածս իւր փրկութիւն նորա, բնակել փառաց նորա յերկրի մերում։ 11 Ողորմութիւն եւ ճշմարտութիւն պատահեսցին. արդարութիւն եւ խաղաղութիւն համբուրեսցին[7248]։ 12 Ճշմարտութիւն յերկրէ՛ բուսաւ, արդարութիւն յերկնից երեւեցաւ։ 13 Տէր տացէ զքաղցրութիւն եւ երկիր մեր տացէ զպտուղ իւր[7249]. 14 արդարութիւն առաջի՛ նորա գնասցէ դիցէ ՚ի ճանապարհի զգնացս իւր։ Տունք. ժբ̃։ Գոբղայս. խդ̃։

85

1 Սաղմոս ՚ի Դաւիթ. աղօթք. ՁԵ։

Խոնարհեցո՛ Տէր զունկն քո եւ լո՛ւր ինձ. զի աղքատ եւ տնանկ եմ ես[7250]։ 2 Պահեա՛ զանձն իմ զի սուրբ եմ ես. փրկեա՛ զծառայս քո Աստուած իմ որ ՚ի քեզ յուսացայ[7251]։ 3 Ողորմեա՛ ինձ Տէր զի առ քե՛զ աղաղակեցի զօրհանապազ, 4 ուրա՛խ արա զանձն ծառայի քոյ, զի առ քեզ Տէր համբարձի զանձն իմ[7252]։ 5 Զի դու Տէր քաղցր եւ ուղի՛ղ ես. բազումողո՛րմ առ ամենեսեան որ կարդան առ քեզ։ 6 Ո՛ւնկն դիր Տէր աղօթից իմոց, եւ նայեա՛ ՚ի ձայն խնդրուածոց իմոց։ 7 Յաւուր նեղութեան իմոյ կարդացի առ քեզ, եւ լուար ինձ։ 8 Ոչ ոք է նման քեզ յաստուածս Տէր, եւ ո՛չ ոք է որպէս զգործս քո։ 9 Զամենայն ազգս զոր արարեր՝ եկեսցեն եւ երկի՛ր պագցեն առաջի քո, փառաւո՛ր արասցեն զանուն քո յաւիտեան[7253]։ 10 Մեծ ես դու Տէր եւ առնես սքանչելիս, եւ դու միա՛յն ես Աստուած։ 11 Առաջնորդեա՛ ինձ ՚ի ճանապարհի քում, եւ գնացից ՚ի ճշմարտութեան քում, եւ ուրախ եղիցի սիրտ իմ՝ երկնչել յանուանէ քումմէ[7254]։ 12 Խոստովան եղէց առ քեզ Տէր Աստուած իմ բոլորով սրտիւ իմով. փառաւո՛ր արարից զանուն քո յաւիտեան։ 13 Մեծ եղեւ ՚ի վերայ իմ ողորմութիւն քո, փրկեցեր զանձն իմ ՚ի դժոխոց ներքնոց Աստուած[7255]։ 14 Անօրէնք յարեան ՚ի վերայ իմ, եւ ժողովք հզօրաց խնդրեցին զանձն իմ, եւ ո՛չ համարեցան զքեզ Աստուած առաջի իւրեանց։ 15 Այլ դու Տէր Աստուած իմ գթած ես եւ ողորմած, երկայնամի՛տ բազումողո՛րմ եւ ճշմարիտ, 16 նայեա՛ առ իս եւ ողորմեա՛ ինձ։ Տո՛ւր զօրութիւն ծառայի քոյ, կեցո՛ զորդի աղախնոյ քոյ[7256], 17 եւ արա՛ առ իս նշան բարութեան։ Տեսցեն ատելիք իմ եւ ամաչեսցեն, զի դու Տէր օգնեցեր ինձ եւ մխիթարեցեր զիս։ Տունք. ժզ̃։

86

1 Սաղմոս օրհնութեան. որդւոցն Կորխայ. ՁԶ։

Հիմունք նորա ՚ի լեառն ՚ի սուրբ նորա[7257]. 2 սիրէ Տէր զդրունս Սիովնի քան զամենայն յարկսն Յակոբայ[7258]։ 3 Փառաւորեալն խօսեցաւ վասն քո, ահաւադիկ քաղաքդ Աստուծոյ[7259]։ 4 Յիշեցի զՐահաբ եւ զԲաբելովն ոյք ճանաչեն զիս. ահա Այլազգիք եւ Ծուր եւ ժողովուրդք Հնդկաց՝ սոքա եղեն անդ[7260]։ 5 Սիովնի ասի մայր, եւ մարդ ծնաւ ՚ի նմա, եւ ինքն հիմունս արկ նմա Բարձրեալն[7261]։ 6 Տէր պատմեսցէ գրովք ժողովրդեան, իշխանացս այսոցիկ որ եղեն անդ[7262]։ 7 Որպէս զի ուրախ լիցին ՚ի քեզ ամենեքեան. որոց բնակութիւն իւրեանց ՚ի քէն է[7263]։ Տունք. զ̃։

87

1 ՚Ի կատարած. վասն Մաղաղեթայ իմաստութիւն. զի ետ պատասխանի Եմման իմաստութեամբ Իսրայէլի. ՁԷ[7264]։

2 Տէր Աստուած փրկութեան իմոյ, ՚ի տուէ կարդացի եւ գիշերի առաջի քո։ 3 Մտցեն աղօթք իմ առաջի քո Տէր, խոնարհեսցի ունկն քո ՚ի խնդրուածս իմ։ 4 Զի լցան չարչարանօք անձն իմ, եւ կեանք իմ ՚ի դժոխս մերձեցաւ[7265], 5 եւ համարեցայ ես ընդ այնոսիկ որ իջանեն ՚ի գուբ։ Եղէ ես որպէս մարդ առանց օգնականի, 6 եւ ՚ի մեռեալս ազատ։ Որպէս զվիրաւորս, որ ննջեն ՚ի գերեզմանի։ Զորս դուն ո՛չ յիշեցեր, եւ նոքա ՚ի ձեռանէ քումմէ մերժեցան[7266]։ 7 Եդին զիս ՚ի գբի ներքնում, ՚ի խաւարի եւ ՚ի ստուերս մահու։ 8 Յիս հաստատեցաւ սրտմտութիւն քո, զամենայն զբօսանս քո ածեր ՚ի վերայ իմ։ 9 Հեռի՛ արարեր յինէն զծանօթս իմ, եւ եդին զիս նշաւակ իւրեանց։ Մատնեցայ եւ ո՛չ ելանէի, 10 աչք իմ տկարացաւ յաղքատութենէ։ Աղաղակեցի առ Տէր զօրհանապազ, եւ համբարձի առ քեզ զձեռս իմ[7267]։ 11 Միթէ մեռելոց առնիցե՞ս սքանչելիս, կամ բժիշկք յարուցանիցեն՝ խոստովան առնիցին առ քեզ[7268]։ 12 Միթէ պատմեսցէ՞ ոք երբէք ՚ի գերեզմանի զողորմութիւնս քո, կամ զճշմարտութիւնս քո ՚ի կորստեան։ 13 Միթէ ճանաչիցեն ՚ի խաւարի սքանչելիք քո, կամ արդարութիւն քո յերկիր մոռացեալ[7269]։ 14 Ես առ քեզ Տէր աղաղակեցի, առաւօտու աղօթք իմ ժամանեսցեն առ քեզ[7270]։ 15 Ընդէ՞ր Տէր մերժես զանձն իմ, կամ դարձուցանես զերեսս քո յինէն։ 16 Տնանկ եւ վաստակաւոր եմ ես ՚ի մանկութենէ իմմէ. ՚ի բարձրութենէ խոնարհեցայ եւ ապշեցայ[7271]։ 17 Յիս հաստատեցաւ բարկութիւն քո, արհաւիրք քո խռովեցուցին զիս։ 18 Շրջեցան զինեւ որպէս ջուր, զօր ամենայն պաշարեցին զիս ՚ի միասին։ 19 Հեռի արարեր յինէն զբարեկամս իմ եւ զծանօթս իմ, վասն թշուառութեան իմոյ։ Տունք. ի̃։ Գոբղայս. խբ̃։

88

1 Իմաստութիւն Եմանայ Յեզրայելացւոյ. ՁԸ։

2 Զողորմութիւնս քո Տէր յաւիտեան օրհնեցից, ազգէ յազգ պատմեցից զճշմարտութիւնս քո բերանով իմով։ 3 Ասացեր թէ աշխարհս ողորմութեամբ շինեսցի, յերկինս պատրաստ եղիցի ճշմարտութիւն քո։ 4 Եդի ուխտ ընտրելոյ իմոյ, երդուայ Դաւթի ծառայի իմոյ[7272]։ 5 Յաւիտեան հաստատեցից զզաւակ քո, շինեցից ազգէ յազգ զաթոռ քո[7273]։ 6 Խոստովան եղիցին երկինք սքանչելեաց քոց Տէր, եւ ճշմարտութիւն քո յեկեղեցիս սրբոց։ 7 Ո՞վ է յամպս որ հաւասարէ քեզ. կամ ո՞վ նմանիցէ Տեառն յորդիս Աստուծոյ[7274]։ 8 Աստուած փառաւորեալ է ՚ի խորհուրդս սրբոց իւրոց, մեծ եւ ահաւոր ՚ի վերայ այնոցիկ որ շուրջ են զնովաւ[7275]։ 9 Տէր Աստուած զօրութեանց ո՛ նմանէ քեզ. հզօր ես դու Տէր՝ եւ ճշմարտութիւն քո շուրջ են զքեւ[7276]։ 10 Դու տիրես զօրութեանց ծովու, եւ զխռովութիւն ալեաց նորա դո՛ւ ցածուցանես։ 11 Դու խոնարհեցուցանես որպէս վիրաւորս զամբարտաւանս, ՚ի զօրութիւն բազկի քո ցրուեցեր զթշնամիս քո։ 12 Քո են երկինք եւ քո՛ է երկիր, զաշխարհս լրիւ իւրով դու հաստատեցեր, 13 զհիւսւս եւ զհարաւ դու արարեր, Թաբոր եւ Հերմոն յանուն քո ցնծասցեն։ 14 Քո՛ է բազուկ եւ քո՛ է զօրութիւն, զօրասցի՛ աջ քո եւ բա՛րձր եղիցի ձեռն քո։ 15 Յարդարութիւն եւ յիրաւունս հաստատեալ է աթոռ քո, ողորմութիւն եւ ճշմարտութիւն գնասցէ առաջի երեսաց քոց[7277]։ 16 Երանի՛ ժողովրդեան որ գիտեն զօրհնութիւնս քո Տէր. ՚ի լոյս երեսաց քոց գնասցեն, 17 եւ յանուն քո ցնծասցեն զօրհանապազ, եւ յարդարութեան քում բարձր եղիցին։ 18 Պարծանք զօրութեանց մերոց դո՛ւ ես, եւ ՚ի կամս քո բարձր եղիցի եղջեւր մեր[7278]։ 19 ՚Ի Տեառնէ է օգնութիւն սրբոյն Իսրայէլի՝ թագաւորին մերոյ։ 20 Յայնժամ խօսեցար տեսլեամբ ընդ որդիս քո, եւ ասացեր եդից զօգնութիւն ՚ի վերայ հզօրին, եւ բարձր արարից զընտրեալն ՚ի ժողովրդենէ իմմէ[7279]։ 21 Գտի զԴաւիթ ծառայ իմ, իւղով սրբով իմով օծի զնա[7280]։ 22 Ձեռն իմ ընկալցի զնա, եւ բազուկ իմ զօրացուսցէ զնա։ 23 Մի՛ մեղիցէ նմա թշնամի, եւ որդի անօրէնութեան մի՛ չարչարեսցէ զնա։ 24 Հարից առաջի նորա զթշնամիս նորա, եւ զատելիս նորա ՚ի պարտութիւն մատնեցից։ 25 Ճշմարտութիւն իմ եւ ողորմութիւն իմ ընդ նմա, եւ յանուն իմ բարձր եղիցի եղջեւր նորա։ 26 Եդից ՚ի ծովու զձեռն նորա, եւ ՚ի վերայ գետոց զաջ նորա[7281]։ 27 Նա կարդասցէ առ իս՝ Հայր իմ ես դու, Աստուած ընդունելի փրկութեան իմոյ։ 28 Ես անդրանիկ արարից զնա, եւ բա՛րձր քան զամենայն թագաւորս երկրի։ 29 Յաւիտեան պահեցից նմա զողորմութիւն իմ, եւ ուխտ իմ հաւատարի՛մ ընդ նմա։ 30 Հաստատեցից յաւիտեանս յաւիտենից զզաւակ նորա, եւ զաթոռ նորա որպէս զաւուրս երկնից։ 31 Թէ թողցեն որդիք նորա զօրէնս իմ, եւ յիրաւունս իմ ո՛չ կամեսցին գնալ։ 32 Թէ զարդարութիւնս իմ անարգեսցեն, եւ զպատուիրանս իմ ո՛չ պահեսցեն։ 33 Հարից գաւազանաւ զանօրէնութիւնս նոցա, տանջանօք զանիրաւութիւնս նոցա[7282]։ 34 Բայց զողորմութիւն իմ ո՛չ արգելից ՚ի նոցանէ, եւ ո՛չ նենգեցից ճշմարտութեան իմում[7283], 35 եւ ո՛չ անարգեցից զուխտ իմ, եւ ինչ որ ելանէ ընդ շրթունս իմ զայն ո՛չ արհամարհեցից[7284]։ 36 Միանգամ երդուայ ՚ի սրբութիւն իմ, թէ Դաւթի ես ո՛չ ստեցից[7285]։ 37 Զաւակ նորա յաւիտեան կացցէ, եւ աթոռ նորա որպէս արեգակն առաջի իմ. 38 որպէս լուսին զի հաստատեալ է յաւիտեան վկայ հաւատարի՛մ յերկինս[7286]։ 39 Իսկ արդ դու մերժեցեր եւ անարգեցեր, եւ ընդ վա՛յր հարեր զօծեալ քո։ 40 Դարձուցեր զուխտ ՚ի ծառայէ քումմէ, պղծեցեր յերկրի զսրբութիւն նորա։ 41 Քակեցեր զամենայն պարիսպս նորա, եւ եդիր զամուրս նորա ՚ի դողումն։ 42 Յափշտակեցին զնա անցաւորք ճանապարհի, եղեւ նա նախատ դրացեաց իւրոց[7287]։ 43 Բարձր արարեր զաջ նեղչաց նորա. ուրա՛խ արարեր զամենայն թշնամիս նորա։ 44 Դարձուցեր զօգնութիւն ՚ի սրոյ նորա, եւ ո՛չ ընկալար զնա ՚ի պատերազմի։ 45 Անարգեցեր զսրբութիւն նորա, զաթոռ նորա յերկիր կործանեցեր։ 46 Նուազ արարեր զաւուրս ժամանակաց նորա, եւ հեղեր զնովաւ զամօթ։ 47 Մինչեւ յե՞րբ դարձուցանես զերեսս քո ՚ի սպառ, բորբոքեսցի որպէս հուր բարկութիւն քո[7288]։ 48 Իսկ արդ յիշեա՛ տե՛ս ով է իմ հանգիստ. միթէ ՚ի զո՞ւր ինչ ստեղծեր զամենայն որդիս մարդկան[7289]։ 49 Ո՛վ է մարդ որ կեցցէ եւ ո՛չ տեսցէ զմահ, կամ փրկեսցէ զանձն իւր ՚ի ձեռաց դժոխոց։ 50 Ուր են ողորմութիւնք քո Տէր առաջինք, զոր երդուար Դաւթի ճշմարտութեամբ քով[7290]։ 51 Յիշեա՛ զնախատինս ծառայի քոյ, զոր ընկալայ ՚ի ծոց իմ յազգաց բազմաց[7291]։ 52 Զոր նախատեցին թշնամիք քո Տէր, նախատեցին փոխանակ օծելոյ քոյ։ 53 Օրհնեալ Տէր Աստուած յաւիտեանս յաւիտենից. եղիցի եղիցի։ Տունք. խը̃։

Կանոնս Գոբղայս. է̃։ Սաղմոս. ժզ̃։ Տունս. յխը̃։

89

1 Աղօթք ՚ի Մովսէս յայրն Աստուծոյ. ՁԹ։

Տէր ապաւէն եղեր մեր ազգէ մինչեւ յազգ[7292]. 2 մինչչեւ՛ լերինք հաստատեալ էին, մինչչեւ՛ ստեղծեալ զերկիր եւ զամենայն տիեզերս։ Յաւիտենից մինչեւ յաւիտեանս դո՛ւ ես[7293]. 3 եւ մի՛ դարձուցաներ զմարդ ՚ի տառապանս. եւ ասացեր դարձարո՛ւք առ իս որդիք մարդկան։ 4 Հազար ամ յաչս Տեառն որպէս օր երեկի զի անց. որպէս պահ մի գիշերոյ[7294]. 5 եւ ամք նոցա անարգութեամբ եղիցին։ Ընդ առաւօտս որպէս դալարի բուսցին, 6 ընդ առաւօտս որպէս դալարի զուարճասցին եւ ծաղկեսցին, ընդ երեկոյս թարշամեսցին չորասցին եւ անկցին։ 7 Նուազեցա՛ք մեք ՚ի բարկութենէ քումմէ, եւ ՚ի սրտմտութենէ քումմէ խռովեցաք։ 8 Եդիր զմեղս մեր առաջի քո, եւ զկեանս մեր ՚ի լոյս երեսաց քոց։ 9 Ամենայն աւուրք մեր նուաղեցան, եւ ՚ի բարկութենէ քումմէ խռովեցաք։ Ժամանակ ամաց մերոց անդադա՛ր որպէս սարդի[7295], 10 եւ թիւ աւուրց ամաց մերոց ՚ի նոսա եւթանասուն ամ։ Ապա թէ առաւել եւս՝ ութսուն ամ. որ ինչ աւելի քան զայն ցաւօ՛ք եւ հեծութեամբ։ Եկն ՚ի վերայ մեր հեզութիւն, եւ խրատեցաք[7296]. 11 իսկ արդ ո՞ գիտասցէ զզօրութիւն բարկութեան քո, կամ յահէ քումմէ զսրտմտութիւն քո համարիցի[7297]։ 12 Այսպէս ցո՛յց ինձ զաջ քո. եւ որ խոնարհ են սրտիւք, զիմաստութիւնս քո։ 13 Դա՛րձ Տէր մինչեւ յե՞րբ, մխիթարեա՛ ՚ի ծառայս քո։ 14 Լցաք առաւօտու ողորմութեամբ քո. ցնծացաք եւ ուրա՛խ եղաք զամենայն աւուրս կենաց մերոց[7298]։ 15 Ուրա՛խ եղաք փոխանակ աւուրցն որ խոնարհ արարեր զմեզ, եւ ամացն յորս տեսաք զչարչարանս[7299]։ 16 Հայեա՛ Տէր ՚ի ծառայս քո եւ ՚ի գործս ձեռաց քոց, եւ առաջնորդեա՛ որդւոց նոցա. 17 եղիցի լոյս Տեառն Աստուծոյ ՚ի վերայ մեր։ Զգործս ձեռաց մերոց ուղի՛ղ արա ՚ի մեզ Տէր. զգործս ձեռաց մերոց աջողեա՛ մեզ[7300]։ Տունք. ժզ̃։

90

1 Օրհնութիւն գովութիւն ՚ի Դաւիթ. Ղ։

Որ բնակեալն է յօգնութիւն Բարձրելոյ, ընդ հովանեաւ Աստուծոյ յերկինս հանգիցէ[7301]։ 2 Ասասցէ Տեառն ընդունելի իմ ես, ապաւէն իմ Աստուած, եւ ես յուսամ ՚ի նա[7302]։ 3 Նա փրկեսցէ զիս յորոգայթէ որսողին, եւ ՚ի բանից խռովութենէ[7303]։ 4 ՚Ի թիկնամէջս իւր ընկալցի զքեզ, ՚ի հովանի թեւոց նորա յուսասցիս[7304]։ 5 Որպէս զէն՝ շո՛ւրջ եղիցին զքեւ ճշմարտութիւն նորա[7305]։ 6 Ո՛չ երկիցես դու յերկիւղէ գիշերի, եւ ո՛չ ՚ի նետէ որ թռչի ՚ի տուէ։ Յիրէ որ շրջի ՚ի խաւարի, ՚ի գայթագղութենէ դիւի ՚ի հասարակ աւուր[7306]։ 7 Անկցին ՚ի կողմանէ քումմէ հազարք եւ բեւրք ընդ աջմէ քումմէ, որ առ քեզ ինչ ո՛չ մերձեսցին[7307]։ 8 Բայց միայն աչօք քով հայեսցիս դու, զհատուցումն մեղաւորաց տեսցես[7308]. 9 զի դու Տէր յո՛յս իմ ես։ ԶԲարձրեալն արարեր քեզ ապաւէն[7309]. 10 ո՛չ հասցեն առ քեզ չարք, տանջանք մի՛ մերձեսցին ՚ի յարկս քո[7310]։ 11 Հրեշտակա՛ց իւր պատուիրեալ է վասն քո, պահել զքեզ յամենայն ճանապարհս քո[7311]։ 12 ՚Ի բազուկս իւրեանց ընկալցին զքեզ, զի մի՛ երբէք հարցես զքարի զոտն քո[7312]։ 13 ՚Ի վերայ իժից եւ քարբից գնասցես դու. առ ոտն կոխեսցես զառեւծն եւ զվիշապ[7313]։ 14 Քանզի յի՛ս յուսացաւ եւ փրկեցից զնա, հովանի՛ եղէց նմա, զի ծանեաւ զանուն իմ։ 15 Կարդասցէ առ իս՝ եւ ես լուայց նմա, եւ առ նմա եղէց ՚ի նեղութեան։ Փրկեցից փառաւո՛ր արարից զնա[7314], 16 երկայն աւուրբք լցուցից զնա եւ ցուցից նմա զփրկութիւն իմ[7315]։ Տունք. ժզ̃։

91

1 Սաղմոս օրհնութեան աւուր շաբաթուց ՚ի Դաւիթ. ՂԱ[7316]։

2 Բարի է խոստովան լինել Տեառն, սաղմոս ասել անուան քում Բարձրեալ։ 3 Պատմել առաւօտու զողորմութիւնս քո, եւ զճշմարտութիւնս ՚ի գիշերի[7317]։ 4 Տասնաղեա՛ւ սաղմոսարանաւ, ՚ի ձայն օրհնութեան գովել։ 5 Ուրախ արարեր զիս Տէր յարարածս քո, եւ ՚ի գործս ձեռաց քոց ցնծացայց։ 6 Որպէս զի մեծ են գործք քո Տէր, եւ յոյժ խո՛ր են խորհուրդք քո։ 7 Այր անզգամ զայս ո՛չ ծանիցէ, եւ անմիտն զայս ո՛չ առնու ՚ի միտ։ 8 ՚Ի բուսանել մեղաւորաց որպէս խոտ, ՚ի ծաղկել այնոցիկ որ գործեն զանօրէնութիւն։ Սատակեսցին յաւիտեանս յաւիտենից[7318], 9 եւ դու բարձրեալ ես յաւիտեանս Տէր։ 10 Զի ահա թշնամիք քո Տէր, զի ահա թշնամիք քո կորիցեն. ցրուեսցին ամենեքեան ոյք գործեն զանօրէնութիւն։ 11 Բարձր եղիցի որպէս միեղջերոյ եղջեւր իմ, եւ ծերութիւն իմ ՚ի ձէթ պարարտութեան[7319]։ 12 Ետես ակն իմ ՚ի թշնամիս իմ որ յարուցեալ են ՚ի վերայ իմ չարութեամբ, ՚ի նոսա լուիցէ ունկն իմ[7320]։ 13 Արդարքն որպէս զարմաւենիս ծաղկեսցին. որպէս մայրքն Լիբանանու բազումք եղիցին[7321]։ 14 Տնկեալք եղիցին ՚ի տան Տեառն, ՚ի գաւիթս Աստուծոյ մերոյ ծաղկեսցին[7322]։ 15 Եւս՝ եւ բազումք եղիցին ՚ի ծերութիւն պարարտութեան, գիրգք եւ փափո՛ւկք եղիցին 16 ՚ի պատմել, ուղիղ է Տէր Աստուած մեր եւ ո՛չ գոյ ՚ի նմա անիրաւութիւն։ Տունք. ժդ̃։ Գոբղայս. խզ̃։

92

Յօրն առաջին շաբաթու յոր հաստատեցաւ երկիր. օրհնութիւն գովութեան ՚ի Դաւիթ. ՂԲ[7323]։

1 Տէր թագաւորեաց վայելչութիւն զգեցաւ, զգեցաւ Տէր զօրութիւն՝ ընդ մէջ իւր ածաւ։ Հաստատեաց զաշխարհ զի մի՛ սասանեսցի[7324]. 2 պատրաստ է աթոռ քո իսկզբանէ յաւիտեանս դու ես։ 3 Ամբարձան գետք ՚ի Տէր, եւ համբարձին գետք զձայնս իւրեանց. յարիցեն գետք ՚ի գնացս իւրեանց[7325]։ 4 ՚Ի ձայնէ ջուրց բազմաց, սքանչելի եղեն զբօսա՛նք ծովու։ Սքանչելի ես դու Տէր ՚ի բարձունս, 5 վկայութեանց քոց մեք յո՛յժ հաւատացաք։ Տա՛ն քում վայելէ սրբութիւն Տէր, ընդ երկայն աւուրս[7326]։ Տունք. զ̃։

93

Սաղմոս ՚ի Դաւիթ. չորեքշաբաթու. ՂԳ[7327]։

1 Աստուած վրէժխնդիր, Տէր Աստուած վրէժխնդի՛ր յայտնեցար[7328]։ 2 Բա՛րձր լեր որ դատիս զերկիր, հատո՛ զհատուցումն ամբարտաւանից։ 3 Մինչեւ յե՞րբ մեղաւորք Տէր, մինչեւ յե՞րբ մեղաւորք պարծեսցին։ 4 Բարբառեալ խօսեսցին զանիրաւութիւն, խօսեսցին ամենեքեան որ գործեն զանօրէնութիւն[7329]։ 5 Զժողովուրդ քո Տէր խոնարհ արարին, եւ զժառանգութիւն քո չարչարեցին[7330]։ 6 Զայրին եւ զպանդուխտն սպանին զորբսն կոտորեցին, 7 եւ ասացին ո՛չ տեսանէ զայս Տէր, եւ ո՛չ ՚ի միտ առնու Աստուած Յակոբայ։ 8 Իմացարո՛ւք անզգամք ժողովրդեան, եւ անմիտք մինչեւ յե՞րբ ո՛չ առնուք ՚ի միտ[7331]։ 9 Որպէս զի թէ որ տնկեաց զունկն՝ ինքն ո՞չ լուիցէ, կամ որ ստեղծ զակն՝ ինքն ո՞չ տեսանիցէ[7332]։ 10 Որ խրատէն զազինս որպէս թէ ո՛չ յանդիմանեսցէ. ո՛ ուսուցանէ մարդոյ գիտութիւն[7333]. 11 Տէր ճանաչէ զխորհուրդս մարդկան զի են ընդունայն։ 12 Երանի՛ մարդոյ զոր խրատես դու Տէր, եւ յօրինաց քոց ուսուցանես դու նմա[7334]։ 13 Ցածուցանես դու նմա զաւուրս չարութեան, մինչեւ փորեսցի՛ խորխորատ մեղաւորի։ 14 Ո՛չ մերժէ Տէր զժողովուրդ իւր, եւ զժառանգութիւն իւր ո՛չ առնէ անտես։ 15 Մինչեւ դարձցին իրաւունք յարդարութիւն. ընկալցի՛ն զնա ամենեքեան ոյք ուղիղ են սրտիւք։ 16 Ո՛ յարիցէ ընդ իս ՚ի վերայ չարաց, կամ ո՛ հաւասարեսցէ ինձ ՚ի վերայ այնոցիկ որ գործեն զանօրէնութիւն[7335]։ 17 Թէ ո՛չ Տեառն օգնեալ էր ինձ, փոքր միւս եւս եւ բնակեալ էր անձն իմ ՚ի դժոխս[7336]։ 18 Եթէ ասէի թէ ահա սասանեցան ոտք իմ, ողորմութիւն քո Տէր օգնէր ինձ[7337]։ 19 Ըստ բազում ցաւոց սրտի իմոյ, մխիթարութիւն քո ուրախ առնէր զանձն իմ։ 20 Մի՛ հաւասարեսցէ քեզ աթոռ անօրէնութեան, ո՛ պատճառէ զվաստակս ընդդէ՛մ հրամանի[7338]։ 21 Որսացան զանձն արդարոյ, եւ զարիւն անբիծ պարտաւո՛ր առնէին։ 22 Եղեւ Տէր ապաւէն իմ, Աստուած օգնական յուսոյ իմոյ։ 23 Հատուսցէ նոցա Տէր ըստ անօրէնութեան նոցա, ըստ չարութեան նոցա կործանեսցէ զնոսա Տէր Աստուած մեր։ Տունք. իա̃։

94

Օրհնութիւն գովութեան ՚ի Դաւիթ. ՂԴ[7339]։

1 Եկա՛յք ցնծասցուք ՚ի Տէր, աղաղակեսցո՛ւք առ Աստուած փրկիչ մեր։ 2 Կանխեսցո՛ւք առաջի նորա խոստովանութեամբ, սաղմոսիւք աղաղակեսցո՛ւք առ նա։ 3 Աստուած մե՛ծ է, Տէր թագաւոր մեծ ՚ի վերայ ամենայն երկրի[7340]։ 4 ՚Ի ձեռս նորա են ամենայն տիեզերք երկրի, բարձրութիւնք լերանց նորա են։ 5 Նորա՛ է ծով՝ եւ նա՛ արար զնա, եւ զցամաք ձեռք նորա ստեղծին։ 6 Եկա՛յք երկիրպագցուք նմա, անկցո՛ւք եւ լացցուք առաջի Տեառն արարչին մերոյ։ 7 Նա ինքն է Տէր Աստուած մեր. մեք ժողովուրդք ձեռին նորա, եւ խաշն արօտի նորա[7341]։ 8 Այսօր եթէ ձայնի նորա լսիցէք, մի՛ խստացուցանէք զսիրտս ձեր[7342] 9 որպէս ՚ի Դառնութեան։ Յաւուրն փորձութեան յանապատին ուր փորձեցի՛ն զիս հարքն ձեր, քննեցին զիս եւ տեսին զգործս իմ[7343] 10 զքառասուն ամ։ Ջանացայ ընդ ազգին ընդ այնմիկ եւ ասացի. Միշտ մոլորեալ են սրտիւք[7344]. 11 եւ նոքա ո՛չ ծանեան զճանապարհս իմ։ Որպէս երդուայ ՚ի բարկութեան իմում, թէ՛ մտցեն ՚ի հանգիստ իմ։ Տունք. ժա̃։ Գոբղայս. լը̃։

95

Սաղմոս ՚ի Դաւիթ. ՚ի ժամանակի զի տաճարն շինեցաւ. ՂԵ[7345]։

1 Օրհնեցէ՛ք զՏէր յօրհնութիւն նոր, օրհնեցէ՛ք զՏէր ամենայն երկիր։ 2 Օրհնեցէ՛ք զՏէր եւ օրհնեցէ՛ք զանո՛ւն նորա, աւետարանեցէ՛ք օրըստօրէ՛ զփրկութիւն նորա։ 3 Պատմեցէ՛ք ՚ի հեթանոսս զփառս նորա, յամենայն ժողովուրդս զսքանչելիս նորա։ 4 Մեծ է Տէր եւ օրհնեալ է յոյժ, ահարկո՛ւ է նա ՚ի վերայ ամենայն կռոց։ 5 Ամենայն կուռք հեթանոսաց դեւք են, եւ Տէր զերկի՛նս արար[7346]։ 6 Խոստովանութիւն եւ վայելչութիւն է առաջի նորա, սրբութիւն եւ մե՛ծ վայելչութիւն ՚ի սրբութեան նորա[7347]։ 7 Մատուցէ՛ք Տեառն տո՛հմք ազանց, մատուցէ՛ք Տեառն զփա՛ռս եւ զպատիւ[7348], 8 մատուցէ՛ք Տեառն զփառս անուան նորա։ Առէ՛ք պատարագս եւ մտէ՛ք ՚ի սրահ նորա[7349], 9 երկի՛ր պագէք Տեառն ՚ի գաւիթս սրբութեան նորա. եւ խռովեսցի՛ յերեսաց նորա ամենայն երկիր։ 10 Ասացէ՛ք ՚ի հեթանոսս թէ Տէր թագաւորեաց, հաստատեաց զաշխարհ զի մի՛ սասանեսցի, եւ դատի զժողովուրդս իւր ուղղութեամբ[7350]։ 11 Ուրա՛խ եղիցին երկինք՝ եւ ցնծասցէ՛ երկիր. զուարճասցի՛ ծով լրիւ իւրով[7351]. 12 ցնծասցե՛ն դաշտք եւ ամենայն որ է ՚ի նոսա։ Յայնժամ ցնծասցեն ամենայն ծառք անտառի[7352] 13 յերեսաց Տեառն զի գայ, եւ գա՛յ նա ՚ի դատել զերկիր։ Դատի զտիեզերս իրաւամբք, եւ զժողովուրդս ամենայն ճշմարտութեամբ իւրով[7353]։ Տունք. ժբ̃։

96

1 Սաղմոս ՚ի Դաւիթ. ՚ի ժամանակի զի երկիրն հաստատեցաւ. ՂԶ։

Տէր թագաւորեաց՝ ցնծասցէ՛ երկիր, ուրա՛խ եղիցին կղզիք բազումք[7354]։ 2 Ամպ եւ մէգ շուրջ է զնովաւ, յիրաւունս եւ յարդարութիւն ուղղեա՛լ է աթոռ նորա[7355]։ 3 Հուր առաջի նորա գնասցէ, այրեսցէ շուրջ զթշնամիս նորա։ 4 Երեւեցան փայլատակունք նորա տիեզերաց, ետես եւ սասանեցաւ երկիր։ 5 Լերինք որպէս մոմ հալեսցին յերեսաց Տեառն, յերեսաց Տեառն ամենայն երկիր[7356]։ 6 Պատմեսցեն երկինք զարդարութիւն նորա. տեսին ամենայն ժողովուրդք զփառս նորա։ 7 Ամաչեսցեն ամենեքեան որ երկիրպագանեն կռոց, եւ ոյք պարծին ՚ի դրօշեալս իւրեանց։ Երկիրպագցեն նմա ամենայն հրեշտակք նորա[7357], 8 զի լուաւ եւ ուրա՛խ եղեւ Սիոն, եւ ցնծասցեն դստերք Յուդայ վասն իրաւանց քոց Տէր։ 9 Զի դու բարձրեալ ես ՚ի վերայ ամենայն երկրի, յոյժ բարձրացար ՚ի վերայ ամենայն կռոց։ 10 Ոյք սիրէք զՏէր ատեցէ՛ք զչարութիւն. պահէ՛ Տէր զանձինս սրբոց իւրոց, ՚ի ձեռաց մեղաւորի փրկեսցէ զնոսա[7358]։ 11 Լոյս ծագեաց արդարոց, ուղղոց սրտից եղեւ ուրախութիւն[7359]։ 12 Ուրա՛խ եղերուք արդարք ՚ի Տէր, խոստովա՛ն եղերուք յիշատակի սրբութեան նորա։ Տունք. ժբ̃։

97

1 Սաղմոս ՚ի Դաւիթ օրհնութեան. ՂԷ։

Օրհնեցէ՛ք զՏէր յօրհնութիւն նոր, զի սքանչելիս արար։ Փրկեաց զնա աջ իւր, եւ բազուկ սուրբ իւր[7360]։ 2 Եցոյց Տէր զփրկութիւն իւր, առաջի ազգաց յայտնեաց զարդարութիւն իւր։ 3 Յիշեաց ողորմութեամբ իւրով զՅակովբ, ճշմարտութեամբ իւրով զտունն Իսրայէլի. եւ տեսին ամենայն ծագք երկրի զփրկութիւն Աստուծոյ մերոյ[7361]։ 4 Աղաղակեցէ՛ք առ Տէր ամենայն երկիր, օրհնեցէ՛ք ցնծացէ՛ք եւ սաղմոս ասացէք։ 5 Սաղմո՛ս ասացէք Աստուծոյ մերում օրհնութեամբ, օրհնութեամբ եւ ՚ի ձայն սաղմոսաց։ 6 ՚Ի ձայն օրհնութեան կռածոյ փողոյ. օրհնութեամբ ցնծութեամբ եւ ՚ի ձայն եղջե՛ր փողոյ. եւ աղաղակեցէ՛ք առաջի թագաւորին Տեառն։ 7 Խռովեսցի ծով լրիւ իւրով, տիեզերք եւ ամենայն բնակիչք նորա. 8 եւ գետք ծափս հարցեն ՚ի միասին ձեռամբ։ 9 Լերինք ցնծասցեն առաջի Տեառն, զի գայ եւ հասեալ է Տէր ՚ի դատել զերկիր։ Դատի զաշխարհս արդարութեամբ, եւ զժողովուրդս իւր ուղղութեամբ[7362]։ Տունք. ժ̃։ Գոբղայս. լգ̃։

98

Սաղմոս ՚ի Դաւիթ. ՂԸ։

1 Տէր թագաւորեաց բարկացան ժողովուրդք, որ նստիս ՚ի քրովբէս, սասանեցաւ երկիր[7363]։ 2 Տէր ՚ի Սիովն մեծ է, եւ բա՛րձր է ՚ի վերայ ամենայն ժողովրդոց։ 3 Խոստովան եղիցուք անուան քում մեծի, զի ահաւոր եւ սուրբ է[7364], 4 եւ պատիւ թագաւորի զիրաւունս սիրէ։ Դու պատրաստեցեր զուղղութիւն, զիրաւունս եւ զարդարութիւն Յակովբայ դո՛ւ արարեր։ 5 Բա՛րձր արարէք զՏէր Աստուած մեր. երկի՛ր պագէք պատուանդանի ոտից նորա զի սուրբ է։ 6 Մովսէս եւ Ահարովն երիցունք նորա. Սամուէլ ընդ այնոսիկ որ կարդան զանուն նորա։ Կարդային առ Տէր եւ նա լսէր նոցա, 7 եւ ՚ի սիւն ամպոյ խօսէր ընդ նոսա։ Պահէին զվկայութիւն նորա, եւ զհրամանս զոր ետ նոցա[7365]։ 8 Տէր Աստուած մեր դու լսէի՛ր նոցա, Աստուած դու քաւի՛չ լինէիր, վրէժխնդի՛ր ՚ի վերայ ամենայն գործոց նոցա[7366]։ 9 Բա՛րձր արարէք զՏէր Աստուած մեր, երկի՛ր պագէք ՚ի լեառն սուրբ նորա զի սուրբ է Տէր Աստուած մեր։ Տունք. ժ̃։

99

1 Սաղմոս խոստովանութեան ՚ի Դաւիթ. ՂԹ։

2 Աղաղակեցէ՛ք առ Տէր ամենայն երկիր, ծառայեցէ՛ք Տեառն ուրախութեամբ։ 3 Մտէ՛ք առաջի նորա ցնծութեամբ, ծաներո՛ւք զի նա է Տէր Աստուած մեր։ Նա՛ արար զմեզ եւ ո՛չ մեք էաք, մեք ժողովուրդք եւ խա՛շն արօտի նորա[7367]։ 4 Մտէ՛ք ընդ դրունս նորա խոստովանութեամբ, եւ օրհնութեամբ ընդ յարկս նորա։ Խոստովա՛ն եղերուք Տեառն, եւ օրհնեցէ՛ք զանուն նորա[7368]։ 5 Քաղցր է Տէր, յաւիտեան է ողորմութիւն նորա. ազգէ մինչեւ յա՛զգ է ճշմարտութիւն նորա։ Տունք. զ̃։

100

1 Սաղմոս ՚ի Դաւիթ. Ճ։

Յողորմութիւն եւ յիրաւունս օրհնեցից զքեզ Տէր. սաղմոս ասացից 2 եւ ՚ի միտ առից։ Ճանապարհ անբիծ մինչեւ եկեսցէ առ իս. զի գնայի ես յանբծութեան սրտի իմոյ ՚ի մէջ տան իմոյ[7369]։ 3 Ո՛չ եդի առաջի աչաց իմոց իրս անիրաւութեան. ոյք առնէին զուրացութիւն. ատեցի։ Ո՛չ մերձեցաւ առ իս[7370] 4 որ թեւրն էր սրտիւ. խոտորեալ յինէն անզգամին, եւ ես ո՛չ ինչ փոյթ առնէի[7371]։ 5 Որ խօսէր գաղտ զընկերէ իւրմէ, զնա բացէ ՚ի բա՛ց հալածէի։ Որ ամբարտաւան էր աչօք՝ եւ ագահ սրտիւ, ընդ նմա եւ հա՛ց ո՛չ ուտէի[7372]։ 6 Աչք իմ ՚ի հաւատացեալս երկրի, զի նստցին նոքա ընդ իս։ Որ գնայր ՚ի ճանապարհ անբիծ, նա՛ պաշտէր զիս[7373]։ 7 Ո՛չ բնակէր ՚ի մէջ տան իմոյ որ առնէր զամբարտաւանութիւն. որ խօսէր զանօրէնութիւն չէ՛ր յաջողեալ նմա առաջի աչաց իմոց[7374]։ 8 Ընդ առաւօտս սպանանէի զամենայն մեղաւորս երկրի. սատակեցից ՚ի քաղաքի Տեառն զամենեսեան որ գործեն զանօրէնութիւն[7375]։ Տունք. ժ̃։ Գոբղայս. իզ̃։

101

1 Աղօթք ուրկի. իբրեւ ձանձրասցի՝ առաջի Տեառն սփռեսցէ զխնդրուածս իւր. ՃԱ[7376]։

2 Տէր լո՛ւր աղօթից իմոց աղաղակ իմ առ քե՛զ եկեսցէ, 3 մի՛ դարձուցաներ զերեսս քո յինէն։ Յաւուր նեղութեան իմոյ խոնարհեցո՛ առ իս զունկն քո. յորում աւուր կարդամ առ քեզ վաղվաղակի լո՛ւր ինձ[7377]։ 4 Սպառեցան որպէս ծուխ աւուրք իմ, եւ ոսկերք իմ որպէս խռիւ չորացան[7378]։ 5 Հարաւ որպէս խոտ եւ ցամաքեաց սիրտ իմ, մոռացայ ուտել զհաց իմ[7379] 6 ՚ի ձայնէ հեծութեան իմոյ։ Կցեցաւ ոսկր իմ ՚ի մարմին իմ. 7 նմանեցի ես հաւալսան յանապատի։ Եղէ ես որպէս բու յաւերակի[7380], 8 տքնեցայ եւ եղէ ես որպէս ճնճղուկ միայն ՚ի տանիս։ 9 Նախատեցին զիս թշնամիք զօրհանապազ, եւ գովիչք իմ ինեւ՛ երդնուին[7381]։ 10 Զմոխիր որպէս հաց կերայ, եւ զըմպելի իմ արտասուօք խառնեցի[7382]։ 11 Յերեսաց բարկութեան սրտմտութեան քո, զի դու բարձրացուցեր եւ խոնարհեցուցեր զիս։ 12 Աւուրք իմ որպէս հովանի՛ անցին, եւ ես որպէս խոտ ցամաքեցայ։ 13 Դու Տէր յաւիտեա՛ն կաս, եւ յիշատակ քո ազգէ մինչեւ յազգ։ 14 Դու յարուցեալ գթասցիս ՚ի վերայ Սիոնի, ժամանակ գթալոյ նորա հասեալ է ժամ։ 15 Հաճեցան ծառայք քո ընդ քարինս նորա, եւ ՚ի հողս նորա գթասցին[7383]։ 16 Երկիցեն հեթանոսք յանուանէ քումմէ. եւ ամենայն թագաւորք երկրի ՚ի փառաց քոց։ 17 Շինէ՛ Տէր զՍիոն, եւ երեւեսցի՛ փառօք իւրովք ՚ի նմա։ 18 Հայեցաւ նա յաղօթս խոնարհաց, եւ ո՛չ արհամարհեաց զխնդրուածս նոցա։ 19 Գրեսցի այս յազգ յա՛յլ, ժողովուրդ զոր ստացեալ է օրհնեսցէ զՏէր[7384]։ 20 Հայեցաւ նա ՚ի բարձանց ՚ի սրբութենէ իւրմէ. Տէր յերկնից յերկիր հայեցաւ։ 21 Լսել զհեծութիւն կապելոց, եւ արձակել զորդիս մահապարտաց։ 22 Պատմել ՚ի Սիոն զանուն Տեառն, եւ զօրհնութիւնս նորա յԵրուսաղէմ։ 23 Ժողովել ժողովրդոց ՚ի միասին, եւ թագաւորաց ծառայել Տեառն։ 24 Պատասխանի ետ նմա ՚ի ճանապարհի զօրութեան իւրոյ. զնուազութիւն աւուրց իմոց ասա՛ ինձ[7385] 25 եւ մի՛ հաներ զիս ՚ի կէս աւուրց իմոց. զի ազգ յազգ են ամք քո[7386]։ 26 Իսկզբանէ Տէր զհիմունս երկրի հաստատեցեր, եւ գործք ձեռաց քոց երկինք են։ 27 Նոքա անցանեն, եւ դու կաս եւ մնաս յաւիտեան։ Ամենեքեան որպէս զձորձս մաշեսցին. որպէս վերարկո՛ւս փոխեսցես զնոսա եւ փոխեսցին[7387]։ 28 Բայց դու նոյն իսկ ես եւ ամք քո ո՛չ անցանեն[7388]. 29 որդիք ծառայից քոց բնակեսցեն ՚ի նմա, եւ զաւակի նոցա յաւիտեան աջողեսցի[7389]։ Տունք. իզ̃։

102

Սաղմոս ՚ի Դաւիթ. ՃԲ[7390]։

1 Օրհնեա՛ անձն իմ զՏէր, եւ ամենայն ոսկերք իմ զանուն սուրբ նորա։ 2 Օրհնեա՛ անձն իմ զՏէր, եւ մի՛ մոռանար զամենայն տուրս նորա։ 3 Ո քաւէ զմեղս քո, բժշկէ զամենայն հիւանդութիւնս քո։ 4 Ո փրկէ յապականութենէ զկեանս քո, պսակէ զքեզ ողորմութեամբ եւ գթութեամբ։ 5 Ո լնու ՚ի բարութենէ զցանկութիւն քո, նորոգեսցի որպէս արծուոյ մանկութիւն քո[7391]։ 6 Առնէ ողորմութիւնս Տէր, եւ իրաւունս ամենայն զրկելոց։ 7 Եցոյց Տէր զճանապարհս իւր Մովսիսի, եւ որդւոցն Իսրայէլի զկամս իւր[7392]։ 8 Գթա՛ծ ողորմա՛ծ է Տէր, երկայնամի՛տ եւ բազումողորմ։ 9 Ո՛չ ՚ի սպառ բարկանայ Տէր, եւ ո՛չ յաւիտեան պահէ ոխս[7393]։ 10 Ո՛չ ըստ մեղս մեր արար մեզ, եւ ո՛չ ըստ անօրէնութեան մերում հատոյց մեզ[7394]։ 11 Այլ որպէս բարձր են երկինք յերկրէ, այնպէս զօրացոյց Տէր զողորմութիւն իւր ՚ի վերայ երկիւղածաց իւրոց։ 12 Որչափ հեռի են արեւելք յարեւմտից, այնպէս հեռի՛ արար ՚ի մէնջ զանօրէնութիւնս մեր[7395]։ 13 Որպէս գթայ հայր ՚ի վերայ որդւոց իւրոց, այնպէս գթասցի Տէր յերկիւղածս իւր։ 14 Զի նա գիտաց զստեղծուածս մեր, եւ յիշեաց թէ հող եմք։ 15 Մարդոյ որպէս խոտո՛յ են աւուրք իւր, որպէս ծաղիկ վայրի այնպէս ծաղկէ[7396]։ 16 Շնչէ ՚ի նմա հողմ եւ ո՛չ է, եւ ո՛չ եւս երեւի տեղի նորա։ 17 Բայց ողորմութիւն Տեառն յաւիտեանս յաւիտենի՛ց ՚ի վերայ երկիւղածաց իւրոց, եւ արդարութիւն նորա յորդւոց մինչեւ յորդիս[7397]։ 18 Որ պահեն զուխտս նորա, յիշեն զպատուիրանս նորա եւ առնեն զնա[7398]։ 19 Տէր յերկինս պատրաստեաց աթո՛ռ իւր, արքայութիւն նորա ամենեցուն տիրէ[7399]։ 20 Օրհնեցէ՛ք զՏէր ամենայն հրեշտակք նորա, հզօրք զօրութեամբ որ առնէք զբան նորա, լսէք ձայնի պատգամաց նորա[7400]։ 21 Օրհնեցէ՛ք զՏէր ամենայն զօրութիւնք նորա, պաշտօնեայք եւ արարօղք կամաց նորա[7401]։ 22 Օրհնեցէ՛ք զՏէր ամենայն գործք նորա, ընդ ամենայն տեղիս է տէրութիւն նորա. օրհնեա՛ անձն իմ զՏէր։ Տունք. իբ̃ Գոբղայս. խը̃։

103

1 Սաղմոս ՚ի Դաւիթ. ՚ի վերայ աշխարհագործ արարածոց. ՃԳ։

Օրհնեա՛ անձն իմ զՏէր. Տէր Աստուած իմ մե՛ծ եղեր յոյժ։ Խոստովանութիւն եւ մեծվայելչութիւն զգեցար, 2 արկար զլոյս որպէս զօթոց, ձգեցեր զերկինս որպէս խորան[7402], 3 եւ յարկար ՚ի վերայ ջուրց զվերնայարկս նորա։ Ո դնէ՛ յամպս զգնացս իւր, եւ շրջի նա ՚ի վերայ թեւոց հողմոց[7403]։ 4 Ո արա՛ր զհրեշտակս իւր հոգիս, եւ զպաշտօնեայս իւր ՚ի հո՛ւր կիզելոյ։ 5 Ո հաստատեա՛ց զերկիր ՚ի վերայ հաստատութեան իւրոյ, զի մի՛ սասանեսցի յաւիտեան[7404]։ 6 Խորք որպէս զգեստ վերարկու է նորա, ՚ի վերայ լերանց կացցեն ջուրք[7405]։ 7 ՚Ի սաստէ քումմէ փախիցեն, եւ ՚ի ձայնէ որոտալոյ քումմէ սարսիցեն։ 8 Ելանեն լեռնանա՛ն եւ իջանեն դաշտանա՛ն, ՚ի տեղի յոր հաստատեցեր զնոսա։ 9 Սահման եդիր եւ ո՛չ անցանեն, եւ ո՛չ եւս դառնան ՚ի ծածկել զերկիր։ 10 Առաքեցեր զաղբեւրս ընդ ծործորս, ՚ի մէջ լերանց գնասցեն ջուրք[7406]։ 11 Արբուցանել զամենայն գազանս վայրի, յագեսցին ցիռք ՚ի ծարաւս իւրեանց[7407]։ 12 Անդ թռչունք երկնից բոյնս դիցեն, եւ ՚ի միջոյ վիմաց տացեն զձայնս իւրեանց։ 13 Արբուցանէ զլերինս ՚ի շտեմարանաց իւրոց, ՚ի պտղոյ գործոց իւրոց լցցի՛ երկիր[7408]։ 14 Բուսուցեր զխոտ ՚ի լերինս, զդալարի ՚ի ծառայութիւն մարդկան։ Հաներ զհաց յերկրէ[7409], 15 գինի ուրա՛խ առնէ՝ եւղ զուա՛րթ, եւ հաց հաստատէ զսիրտ մարդոյ։ 16 Յագեսցին ծառքն Տեառն, եւ մայրքն Լիբանանու զորս դու տնկեցեր[7410]։ 17 Անդ թռչունք երկնից ձա՛գս հանցեն, եւ բոյն արագլի ապաւէ՛ն է նոցա։ 18 Լերինք բարձունք են եղջերուաց, եւ վէմք ապաւէն նապաստակաց։ 19 Արարեր զլուսին վասն ժամանակի, արեգակն ծանեա՛ւ զժամ մտանելոյ իւրոյ։ 20 Արարեր զխաւար եւ եղեւ գիշեր. ՚ի նմա գնան ամենայն գազանք անտառի։ 21 Կորիւնք առիւծուց մռնչե՛ն եւ յափշտակեն, եւ խնդրեն յԱստուծոյ զկերակուրս իւրեանց։ 22 ՚Ի ծագել արեւու ժողովին, եւ ՚ի մորիս իւրեանց դադարեն[7411]։ 23 Ելանէ մարդ ՚ի գործս իւր, եւ ՚ի վաստակս ձեռա՛ց իւրոց մինչեւ յերեկոյ[7412]։ 24 Որպէս զի մե՛ծ են գործք քո Տէր, զամենայն ինչ իմաստութեամբ արարեր, եւ լցա՛ւ երկիր ստեղծուածովք քովք[7413]։ 25 Այս ծով մե՛ծ եւ անդորր. ՚ի սմա սողուն որ ո՛չ գոյ թիւ, գազանք մեծամեծք եւ մանունք[7414]. 26 ՚ի սմա եւ նա՛ւք գնան. վիշապն զոր ստեղծեր խաղալ նովաւ։ 27 Ամենեքեան քեզ սպասեն, եւ դու տա՛ս կերակուր նոցա ՚ի ժամու։ 28 Տաս դու նոցա եւ կերակրին, բանաս զձեռն քո կերակրե՛ս զամենեսեան կամօք քովք[7415]։ 29 Դարձուցանես զերեսս քո ՚ի նոցանէ եւ խռովին, հանես զոգի ՚ի նոցանէն, պակասին եւ ՚ի հող դառնան[7416]։ 30 Առաքես զոգի քո եւ ստանաս զնոսա, եւ նորոգես զերեսս երկրի[7417]։ 31 Եղիցին փառք Տեառն յաւիտեան, Տէր ուրա՛խ եղիցի յարարածս իւր։ 32 Ո հայի՛ յերկիր եւ տայ դողալ սմա, մերձի ՚ի լերինս եւ ծխեսցին[7418]։ 33 Օրհնեցից զՏէր ՚ի կեանս իմ, սաղմոս ասացից Աստուծոյ իմոյ մինչեւ եմ ես։ 34 Քաղցր եղիցի նմա օրհնութիւն իմ, եւ ես ուրախ եղէց ՚ի Տէր։ 35 Պակասեսցին մեղաւորք յերկրէ, ամպարիշտք մի՛ եւս գտցին ՚ի նմա. օրհնեա՛ անձն իմ զՏէր[7419]։ Տունք. լդ̃։

104

Ալէլուիա. ՃԴ։

1 Խոստովա՛ն եղերուք Տեառն՝ եւ կարդացէ՛ք զանուն նորա. պատմեցէ՛ք ՚ի հեթանոսս զգործս նորա։ 2 Օրհնեցէ՛ք եւ սաղմո՛ս ասացէք նմա. պատմեցէ՛ք զամենայն սքանչելիս նորա, 3 եւ գովեցարո՛ւք յանուն սուրբ նորա։ Ուրա՛խ եղիցին սիրտք այնոցիկ ոյք խնդրեն զՏէր, 4 խնդրեցէ՛ք զՏէր եւ հզօ՛րք եղերուք, խնդրեցէ՛ք զերեսս նորա յամենայն ժամ։ 5 Յիշեցէ՛ք զսքանչելիս նորա զոր արար, զարուեստս եւ զիրաւունս բերանոյ նորա։ 6 Զաւակն Աբրահամեան ծառայք նորա, որդիք Յակովբայ ընտրեա՛լք նորա։ 7 Նա ինքն է Տէր Աստուած մեր, յամենայն երկրի են իրաւունք նորա։ 8 Յիշեաց յաւիտենից զուխտ իւր, եւ զբանն զոր պատուիրեա՛ց մինչեւ ՚ի հազար ամ[7420]։ 9 Զուխտն զոր եդ ընդ Աբրահամու, եւ զերդումն իւր ընդ Սահակայ։ 10 Հաստատեաց առ Յակովբ զհրաման իւր, եւ առ Իսրայէլ զուխտ իւր յաւիտենից[7421]։ 11 Ասէ. Ձե՛զ տաց զերկիրն Քանանու, զվիճակ ժառանգութեան ձերոյ։ 12 Զի էին նոքա թուով սակաւ, նուա՛զք եւ պանդուխտք ՚ի նմա։ 13 Անցին նոքա ազգէ յազգ, ՚ի թագաւորութենէ ՚ի ժողովո՛ւրդ յայլ։ 14 Ո՛չ եթող մարդկան մեղանչել նոցա, կշտամբեաց զթագաւորս վասն նոցա[7422]։ 15 Մի՛ մերձենայք ասէ յօծեալս իմ, եւ ՚ի մարգարէս իմ մի՛ մեղանչէք։ 16 Կոչեաց սո՛վ յերկիր նոցա, զամենայն զօրութիւն հացի եբեկ։ 17 Առաքեաց առաջի նոցա այր, ՚ի ծառայութիւն վաճառեցաւ Յովսէփ։ 18 Խոնարհ արարին ՚ի կապանս զոտս նորա, եւ անց ընդ երկաթս անձն նորա[7423]։ 19 Մինչեւ եկեսցէ բան նորա, եւ բան Տեառն փորձեաց զնա։ 20 Առաքեաց թագաւորն եւ ելոյծ զնա, իշխան ժողովրդեան եթող զնա։ 21 Կացոյց զնա տէ՛ր տան իւրոյ, իշխա՛ն ՚ի վերայ ամենայն ստացուածոց իւրոց[7424]։ 22 Խրատել զիշխանս նոցա որպէս զինքն, եւ զծերս նոցա իմաստո՛ւնս արասցէ։ 23 Եմուտ Իսրայէլ յԵգիպտոս, Յակովբ պանդխտեցա՛ւ յերկիր Քամայ[7425]։ 24 Աճեցոյց զժողովուրդ իւր յոյժ, եւ զօրացո՛յց զնոսա քան զթշնամիս իւր։ 25 Դարձոյց զսիրտս նոցա ատե՛լ զժողովուրդ իւր, եւ ՚ի նենգե՛լ զծառայս իւր։ 26 Առաքեաց զՄովսէ՛ս ծառայ իւր, եւ զԱհարովն ընտրեալ իւր։ 27 Ետ նոցա զբան նշանաց իւրոց, եւ զարուեստս իւր յերկիր Քամայ։ 28 Առաքեաց խաւա՛ր եւ խաւարեցոյց զնոսա, զի դառնացուցին զբան նորա[7426]։ 29 Դարձոյց յարիւն զգետս նոցա, եւ սպան զամենայն ձկունս նոցա։ 30 Եռաց յերկիր նոցա գորտ, ՚ի շտեմարանս թագաւորաց նոցա[7427]։ 31 Ասաց եւ եկն շանաճանճ, եւ մժիխ ընդ ամենայն սահմանս նոցա[7428]։ 32 Դարձոյց զանձրեւս նոցա ՚ի կարկուտ, եւ հուր յերկիր նոցա բորբոքեցաւ։ 33 Եհար զայգիս եւ զթզենիս նոցա, եւ փշրեաց զամենայն ծառս սահմանաց նոցա[7429]։ 34 Ասաց եւ եկն մարախ, եւ խառնիճ՝ զի ո՛չ գոյր թիւ։ 35 Եկեր զամենայն խոտ երկրի նոցա, սպառեաց զամենայն պտուղ անդոյ նոցա։ 36 Եհար զամենայն անդրանիկս Եգիպտացւոց, զսկիզբն ամենայն վաստակոյ նոցա[7430]։ 37 Եհան զնոսա ոսկւով եւ արծաթով, եւ ո՛չ գոյր յազգի նոցա հիւանդ[7431]։ 38 Ուրախ եղեւ Եգիպտոս ընդ ելանել նոցա, զի անկաւ ահ Տեառն ՚ի վերայ նոցա։ 39 Սփռեաց ամպ հովանի՛ առնել նոցա ՚ի տուէ, եւ հրով լո՛յս տայր նոցա ՚ի գիշերի։ 40 Խնդրեցին եւ եկն լորամարգի, եւ հացի՛ւ երկնից լցոյց զնոսա։ 41 Եհար զվէմն եւ բղխեցին ջուրք, եւ գնացին գետք ընդ անջրդիս[7432]։ 42 Յիշեաց զբան իւր սուրբ, որ ընդ Աբրահամու ծառայի իւրում[7433]։ 43 Եհան զժողովուրդ իւր ցնծութեամբ, եւ զընտրեալս իւր ուրախութեամբ[7434]։ 44 Ետ նոցա զգաւառս հեթանոսաց, ՚ի վաստակս ժողովրդոց ժառանգեցոյց զնոսա։ 45 Զի պահեսցեն զվկայութիւնս նորա, եւ զօրէնս նորա խնդրեսցեն։ Տունք. խդ̃։ Գոբղայս. հը̃։

105

Ալէլուիա. ՃԵ։

1 Խոստովան եղերո՛ւք Տեառն զի քաղցր է, զի յաւիտեան է ողորմութիւն նորա։ 2 Ո՛ խօսեսցի զզօրութիւնս Տեառն, լսելի արասցէ զամենայն օրհնութիւնս նորա։ 3 Երանի ոյք պահեն զիրաւունս, եւ առնեն զարդարութիւն յամենայն ժամ։ 4 Յիշեա՛ զմեզ Տէր ընդ հաճոյս ժողովրդեան քոյ, եւ ա՛յց արա մեզ ՚ի փրկութեան քում։ 5 Տեսցո՛ւք մեք զքաղցրութիւն ընտրելոց քոց. ուրա՛խ եղիցուք յուրախութիւն ազգի քոյ, եւ գովեսցուք մեք ՚ի ժառանգութեան քում։ 6 Մեղաք մեք ընդ հարսն մեր, անօրինեցաք եւ յանցեաք[7435]։ 7 Հարքն մեր յԵգիպտոս ո՛չ իմացան զսքանչելիս քո, եւ ո՛չ յիշեցին զբազում ողորմութիւնս քո։ Բարկացուցին զքեզ յանցանելն իւրեանց ընդ ծով Կարմիր. 8 փրկեաց զնոսա վասն անուան իւրոյ զի ծանիցեն զզօրութիւնս նորա։ 9 Սաստեաց ՚ի ծով Կարմիր եւ ցամաքեցաւ, առաջնորդեաց նոցա ընդ անդունդս որպէս ընդ անապատ։ 10 Կեցոյց զնոսա ՚ի ձեռաց ատելեաց նոցա, եւ փրկեաց զնոսա ՚ի ձեռաց թշնամեաց նոցա[7436]։ 11 Ծածկեաց ծով զնեղիչս նոցա, եւ մի ՚ի նոցանէ ո՛չ ապրեցաւ։ 12 Հաւատացին ՚ի բան նորա, եւ օրհնեցի՛ն զօրհնութիւն նորա[7437]։ 13 Վաղվաղեցին եւ մոռացան զգործս նորա, եւ ո՛չ անսացին խորհրդոյ նորա[7438]։ 14 Ցանկացան զցանկութիւն յանապատի, եւ փորձեցին զԱստուած յանջրդի[7439]։ 15 Ետ նոցա զխնդրուածս նոցա, առաքեաց լիութիւն յանձինս նոցա[7440]։ 16 Բարկացուցին զՄովսէս ՚ի բանակի, եւ զԱհարոն սուրբ Տեառն։ 17 Բացաւ երկիր եւ եկուլ զԴադան, եւ ծածկեաց զբանակսն զԱբիրովնի[7441]։ 18 Հուր վառեցաւ ՚ի ժողովս նոցա, եւ բոց մաշեաց զմեղաւորս։ 19 Արարին որթ ՚ի Քորեբ եւ երկի՛ր պագին պատկերի[7442], 20 եւ փոխեցին Զփառս իւրեանց ՚ի նմանութիւն որթու խոտակերի[7443]։ 21 Մոռացան զԱստուած կենարար իւրեանց, որ արար զմեծամեծս յԵգիպտոս[7444], 22 զսքանչելիս իւր յերկիր Քամայ, եւ զահ իւր ՚ի վերայ Կարմիր ծովուն։ 23 Ասաց սատակել զնոսա, եթէ ո՛չ Մովսէս ընտրեալ կայր առաջի նորա։ Դարձաւ առ Տէր եւ անցոյց զբարկութիւն նորա, զի մի՛ սատակեսցին նոքա[7445]։ 24 Անարգեցին զերկիրն ցանկալի, եւ ո՛չ հաւատացին բանի նորա։ 25 Տրտնջեցին ՚ի բանակս իւրեանց, եւ ո՛չ լուան ձայնի Տեառն։ 26 Համբարձ զձեռն իւր ՚ի վերայ նոցա, հարկանել զնոսա յանապատի։ 27 Ցրուեսցի՛ զաւակ նոցա ընդ հեթանոսս. ցրուեսցի զաւակ նոցա ընդ գաւառս։ 28 Պղծեցան նոքա ՚ի Բէլբեգովր, կերան զզոհեալ եւ զմեռելոտի[7446]։ 29 Բարկացուցին զնա ՚ի գործս իւրեանց, յաճախեաց ՚ի վերայ նոցա բեկումն։ 30 Ապա եկաց ՚ի մէջ Փենէէս, քաւեաց եւ արգելաւ մահ. 31 համարեցաւ նմա յարդարութիւն ազգէ յազգ մինչեւ յաւիտեան։ 32 Բարկացուցին զնա ՚ի ջուրսն Հակառակութեան. չարչարեցաւ Մովսէս վասն նոցա,. 33 զի դառնացուցի՛ն զոգի նորա։ Հրամայեաց շրթամբք իւրովք[7447], 34 եւ ո՛չ սատակեցին զազգսն զոր ասաց նոցա Տէր։ 35 Խառնակեցան ընդ հեթանոսս եւ ուսան զգործս նոցա. 36 ծառայեցին կռոց նոցա, եւ եղեւ նոցա ՚ի գայթագղութիւն։ 37 Զոհեցին զուստերս եւ զդստերս իւրեանց դիւաց, 38 եւ հեղին արիւն անբիծ։ Արիւն ուստերաց եւ դստերաց իւրեանց, զոր զոհեցին կռոցն Քանանու[7448]։ 39 Շաղախեցաւ երկիր յարենէ նոցա եւ պղծեցաւ ՚ի գործոց նոցա, զի պոռնկեցա՛ն ՚ի գնացս իւրեանց։ 40 Բարկացաւ սրտմտութեամբ Տէր ՚ի վերայ ժողովրդեան իւրոյ, եւ գարշեցոյց զժառանգութիւն իւր յոյժ։ 41 Մատնեաց զնոսա ՚ի ձեռս հեթանոսաց, տիրեցին նոցա ատելիք իւրեանց 42 եւ թշնամիք իւրեանց նեղեցին զնոսա, եւ խոնարհ եղեն ՚ի ներքոյ ձեռաց նոցա։ 43 Բազում անգամ փրկեաց զնոսա, եւ նոքա դառնացուցին զնա ՚ի խորհուրդս իւրեանց, եւ կորացան յանօրէնութեան իւրեանց[7449]։ 44 Հայեցաւ Տէր ՚ի նեղութիւնս նոցա, ՚ի լսել ձայնի աղօթից նոցա[7450]։ 45 Յիշեաց զուխտ իւր եւ զղջացաւ ըստ բազում ողորմութեան իւրում. 46 ետ զնոսա ՚ի գթութիւնս առաջի ամենայն գերչաց նոցա։ 47 Փրկեաց զմեզ Տէր Աստուած մեր, եւ ժողովեաց զմեզ ՚ի հեթանոսաց։ Խոստովան եղիցուք անուան քում սրբոյ, եւ պարծեսցուք յօրհնութիւնս քո[7451]։ 48 Օրհնեալ Տէր Աստուած Իսրայէլի, յաւիտեանս յաւիտենից։ Եւ ասասցէ ամենայն ժողովուրդն. Եղիցի եղիցի։ Տունք. խդ̃։

Կանոնս Գոբղայս. է̃։ Սաղմոս. ժէ̃։ Տունս. յժդ̃։

106

Ալէլուիա. ՃԶ։

1 Խոստովան եղերուք Տեառն զի քաղցր է, զի յաւիտեան է ողորմութիւն նորա։ 2 Ասասցեն փրկեալք Տեառն, զորս փրկեաց ՚ի ձեռաց թշնամւոյն։ Յամենայն գաւառաց ժողովեաց զնոսա[7452], 3 յարեւելից եւ յարեւմտից ՚ի հիւսւսոյ եւ ՚ի ծովէ։ 4 Մոլորեցան նոքա յանապատի յանջրդի ճանապարհի, քաղաք բնակութեան ո՛չ գտին[7453]։ 5 Քաղցեա՛ն եւ ծարաւեցա՛ն, եւ անձինք նոցա ՚ի նոսին նուաղեցան[7454]։ 6 Աղաղակեցին առ Տէր ՚ի նեղութեան իւրեանց, ՚ի վշտաց նոցա փրկեաց զնոսա։ 7 Առաջնորդեաց նոցա ՚ի ճանապարհ ուղիղ, զի երթիցեն ՚ի քաղաք բնակութեան իւրեանց։ 8 Խոստովան եղիցին Տեառն ողորմութեանց նորա, սքանչելեաց նորա որդիք մարդկան[7455]։ 9 Զի յագեցոյց զանձինս քաղցեալս, եւ զանձինս կարօտեալս լի՛ արար բարութեամբ[7456]։ 10 Ոյք նստէին ՚ի խաւարի եւ ՚ի ստուերս մահու, կապեալ էին յաղքատութեան որպէս յերկաթս։ 11 Զի դառնացուցին զբանն Աստուծոյ, եւ զխորհուրդս Բարձրելոյն բարկացուցին[7457]։ 12 Խոնարհ եղեն ՚ի ցաւոց սիրտք նոցա, տկարացան եւ ո՛չ ոք էր որ օգնէր նոցա[7458]։ 13 Աղաղակեցին առ Տէր ՚ի նեղութեան իւրեանց, ՚ի վշտաց նոցա եհան զնոսա։ 14 Փրկեաց զնոսա ՚ի խաւարէ եւ ՚ի ստուերաց մահու, եւ խզեա՛ց զկապանս նոցա։ 15 Խոստովան եղիցին Տեառն ողորմութեանց նորա, սքանչելեաց նորա որդիք մարդկան[7459]։ 16 Զի փշրեա՛ց զդրունս պղնձիս, եւ զնիգս երկաթիս խորտակեաց։ 17 Օգնեա՛ց նոցա ՚ի ճանապարհի անօրէնութեանց, զի վասն մեղաց իւրեանց խոնա՛րհ եղեն յոյժ[7460]։ 18 Յամենայն կերակրոց գարշէին սիրտք նոցա, մերձեցան մինչեւ ՚ի դրունս մահու։ 19 Աղաղակեցին առ Տէր ՚ի նեղութեան իւրեանց, ՚ի վշտաց նոցա ապրեցո՛յց զնոսա։ 20 Առաքեաց զբան իւր եւ բժշկեա՛ց զնոսա, եւ փրկեաց զնոսա յապականութենէ իւրեանց։ 21 Խոստովան եղիցին Տեառն ողորմութեանց նորա, սքանչելեաց նորա որդիք մարդկան[7461]։ 22 Մատուսցեն նմա պատարագ օրհնութեան, եւ պատմեսցեն զգործս նորա ցնծութեամբ։ 23 Ոյք իջանէին ՚ի ծով նաւովք, եւ առնէին գործս ՚ի ջուրս բազումս[7462]։ 24 Նոքա տեսին զգործս Տեառն, եւ զսքանչելիս նորա ՚ի խորս անդնդոց։ 25 Ասաց եւ յարեաւ հողմ եւ մրրիկ, եւ բարձրացան ալիք նորա։ 26 Ելանէին յերկինս եւ իջանէին յանդունդս, եւ անձինք նոցա յանձինս իւրեանց մաշեցան։ 27 Խռովեցա՛ն սասանեցան որպէս արբեալք, եւ ամենայն իմաստութիւն նոցա ընկլաւ[7463]։ 28 Աղաղակեցին առ Տէր ՚ի նեղութեան իւրեանց, ՚ի վշտաց նոցա կեցո՛յց զնոսա[7464]։ 29 Դարձոյց զմրրիկն յօդ՝ եւ դադարեցին ալիք նորա[7465]. 30 ուրախ եղեն զի դադարեցին, եւ առաջնորդեաց նոցա ՚ի նաւահանգիստ կամաց իւրեանց։ 31 Խոստովան եղիցին Տեառն ողորմութեանց նորա, սքանչելեաց նորա որդիք մարդկան[7466]։ 32 Բարձր արասցեն զնա ՚ի ժողովս ժողովրդոց, եւ յաթոռս ծերոց օրհնեսցեն զնա։ 33 Զի դարձո՛յց զգետս ՚ի ցամաք, եւ զգնացս ջուրց յերկիր ծարաւուտ։ 34 Արար զերկիրն պտղաբեր յաղտաղտո՛ւկս, վասն չարութեան բնակչաց նորա[7467]։ 35 Արար զանապատն ՚ի ճահիճս ջուրց, եւ զերկիրն ծարաւուտ ՚ի գնացս ջուրց։ 36 Բնակեցոյց ՚ի նմա քաղցեալս, եւ շինեցին քաղաք բնակութեան իւրեանց[7468]։ 37 Վարեցին արտս եւ տնկեցին այգիս, եւ արարին պտո՛ւղ արմտեաց իւրեանց։ 38 Օրհնեաց զնոսա եւ բազմացան յոյժ, եւ անասունք նոցա ո՛չ նուազեցան[7469]։ 39 Նուաղեցան նոքա եւ չարչարեցան, ՚ի նեղութենէ չարեաց եւ ՚ի վշտաց։ 40 Եկն անարգութիւն ՚ի վերայ իշխանաց նոցա, մոլորեցոյց զնոսա յանապատի եւ ո՛չ ՚ի ճանապարհի։ 41 Օգնեաց տնանկին յաղքատութեան իւրեանց, առաջնորդեաց որպէս խաշին ազգի նոցա[7470]։ 42 Տեսցե՛ն ուղիղք եւ ուրա՛խ եղիցին, եւ ամենայն անօրէն խցցէ՛ զբերան իւր։ 43 Ո՛վ է իմաստուն որ պահեսցէ զայս, եւ ՚ի միտ առցէ զողորմութիւնս Տեառն։ Տունք. խբ̃։

107

1 Օրհնութիւն Սաղմոսաց ՚ի Դաւիթ. ՃԷ[7471]։

2 Պատրա՛ստ է սիրտ իմ Աստուած, պատրաստ է սիրտ իմ օրհնել եւ սաղմոս ասել քեզ փառօք իմովք։ 3 Զարթի՛ք փառք իմ զարթի՛ք սաղմոսի՛ւք եւ օրհնութեամբ, եւ ես զարթեայց առաւօտու[7472]։ 4 Խոստովան եղէց քեզ ՚ի ժողովուրդս Տէր, եւ սաղմոս ասացից քեզ յազինս։ 5 Մեծ եղեւ մինչեւ յերկինս ողորմութիւն քո, մինչեւ յամպս է ճշմարտութիւն քո։ 6 Բարձ լեր մինչեւ յերկինս Աստուած, յամենայն երկրի են փառք քո[7473]։ 7 Որպէս փրկեցան սիրելիք քո, կեցո՛ աջով քով եւ լո՛ւր մեզ։ 8 Աստուած խօսեցաւ ՚ի սրբութենէ իւրմէ, բարձր եղէց բաժանեցայց զՍիւքէմ եւ զհովիտսն Յարկաց չափեցից[7474]։ 9 Ի՛մ է Գաղաադ եւ իմ է Մանասէ, Եփրեմ հզօրիչ գլխոյ իմոյ։ Յուդա թագաւոր իմ, 10 եւ Մովաբ աւազան յուսոյ իմոյ։ ՅԵդովմէ ուղղեցից զգնացս իմ, եւ ինձ այլազգիք հնազանդ եղեն։ 11 Ո՛ տարցէ զիս ՚ի քաղաք ամուր, կամ ո՛ առաջնորդեսցէ ինձ մինչեւ յԵդովմէ[7475]։ 12 Թէ ո՛չ դու Աստուած որ մերժեցեր զմեզ, եւ ո՛չ ելեր Աստուած ընդ զօրս մեր[7476]։ 13 Տո՛ւր մեզ օգնութիւն ՚ի նեղութեան, զի սուտ է փրկութիւն մարդոյ։ 14 Աստուծով արասցո՛ւք զօրութիւն, եւ նա յամօթ արասցէ զթշնամիս մեր։ Տունք. ժդ̃։

108

1 ՚Ի կատարած. Սաղմոս ՚ի Դաւիթ. ՃԸ։

2 Աստուած օրհնութեան իմոյ մի՛ լռեր, զի բերան մեղաւորի բերան նենգաւորի բացաւ ՚ի վերայ իմ։ Խօսեցան զինէն լեզուօք նենգաւորօք[7477], 3 եւ բանիւք ատելութեան պաշարեցին զիս։ Մարտեան ընդ իս ՚ի տարապարտուց[7478], 4 փոխանակ սիրոյ իմոյ մատնէին զիս, այլ ես յաղօթս կայի։ 5 Հատուցին ինձ չա՛ր փոխանակ ընդ բարւոյ, ատելութիւն փոխանակ սիրոյ իմոյ։ 6 Կացո՛ ՚ի վերայ նորա մեղաւոր, Սատանա՛յ կացցէ ընդ աջմէ նորա[7479]։ 7 ՚Ի դատաստանէ իւրմէ ելցէ դատապարտեալ, եւ աղօթք նորա ՚ի մե՛ղս դարձցին։ 8 Եղիցին աւուրք նորա նուազ, եւ զայցելութիւն նորա զայն ա՛յլ տարցի։ 9 Եղիցին որդիք նորա որբ եւ կին նորա այրի՛. 10 սահեսցին փոփոխեսցին, որդիք նորա մուրօղք եղիցին, եւ ելցեն ՚ի բնակութենէ իւրեանց։ 11 Քննեսցէ փոխատու զամենայն ինչս նորա, յափշտակեսցեն օտա՛րք զվաստակս նորա[7480]։ 12 Մի՛ գտցի ոք օգնական նմա, եւ մի՛ ոք ողորմեսցի ՚ի վերայ որբոց նորա[7481]։ 13 Եղիցին որդիք նորա ՚ի սատակումն, եւ յազգէ ջնջեսցի անուն նորա[7482]։ 14 Յիշեսցին մեղք հօր նորա առաջի Տեառն. եւ մեղք մօր նորա մի՛ ջնջեսցին[7483], 15 եւ եղիցին առաջի Տեառն յայմենայն ժամ։ 16 Սատակեսցի՛ յերկրէ յիշատակ նորա. փոխանակ զի ո՛չ յիշեաց առնել զողորմութիւն։ 17 Հալածեաց զայր աղքատ եւ զտնանկ, սպանանե՛լ զայն որ խոնարհ է սրտիւ։ 18 Սիրեաց զանէծս եւ ելցէ՛ նմա. ո՛չ կամեցաւ զօրհնութիւն, հեռի՛ եղիցի ՚ի նմանէ։ Զգեցաւ զանէծս որպէս հանդերձ, մտցէ որպէս ջո՛ւր ՚ի փոր նորա, որպէս ձէթ ընդ ոսկերս նորա։ 19 Եղիցի նմա որպէս հանդերձ զի ագանի, որպէս գօտի որ ածի՛ հանապազ ընդ մէջ[7484]։ 20 Այս գործի այնոցիկ որ չարախօս կային զինէն առ Տէր, եւ ոյք խօսէին չա՛ր զանձնէ իմմէ[7485]։ 21 Այլ դու Տէր Տէր՝ արա՛ ընդ իս ըստ անուա՛ն քում, զի քաղցր է ողորմութիւն քո, փրկեա՛ զիս[7486] 22 զի աղքատ եւ տնանկ եմ ես։ Սիրտ իմ խռովեցաւ ՚ի փորի իմում, 23 եւ ես որպէս ստուե՛ր ՚ի խուսափել իմում պակասեցայ, եւ թօթափեցայ որպէս մարախ։ 24 Ծունկք իմ տկարացա՛ն ՚ի պահոց, եւ մարմին իմ այլագունեա՛ց յիւղոյ։ 25 Եղէ ես նախատ նոցա, տեսին զիս եւ շարժեցին զգլուխս իւրեանց։ 26 Օգնեա՛ ինձ Տէր Աստուած իմ, եւ փրկեա՛ զիս ըստ ողորմութեան քում։ 27 Ծանիցեն զի ձեռն քո ա՛յս է, եւ դու Տէր արարեր զայս։ 28 Նոքա անիծանեն եւ դու օրհնեսցես. ոյք յարուցեալ են ՚ի վերայ իմ ամօ՛թ կրեսցեն. այլ ծառայ քո ուրա՛խ եղիցի ՚ի քեզ[7487]։ 29 Զգեցցին զամօթ որ չարախօս կային զանձնէ իմմէ, եւ արկցեն որպէս կրկնո՛ց զամօթ իւրեանց զիւրեամբք[7488]։ 30 Այլ ես խոստովա՛ն եղէց առ Տէր յոյժ բերանով իմով, ՚ի մէջ բազմաց օրհնեցից զքեզ։ 31 Զի եկաց նա ընդ աջմէ տնանկիս, փրկել զիս յայնցանէ ոյք հալածեն զանձն իմ[7489]։ Տունք. իը̃։

109

1 ՚Ի կատարած. Սաղմոս ՚ի Դաւիթ. ՃԹ։

Ասաց Տէր ցՏէր իմ նի՛ստ ընդ աջմէ իմմէ, մինչեւ եդից զթշնամիս քո պատուանդան ոտից քոց։ 2 Գաւազան զօրութեան առաքեսցէ քեզ Տէր ՚ի Սիովնէ, եւ տիրեսցես դու ՚ի մէջ թշնամեաց քոց։ 3 Ընդ քե՛զ է ինձ սկիզբն աւուրց զօրութեան. ՚ի վայելչութիւն սրբոց քոց յարգանդէ յառա՛ջ քան զարուսեակ ծնայ զքեզ[7490]։ 4 Երդուաւ Տէր եւ ո՛չ եւս զղջասցի, թէ դու ես քահանայ յաւիտեա՛ն ըստ կարգին Մելքիսեդեկի, 5 եւ Տէր ընդ աջմէ քումմէ։ Խորտակեսցէ՛ յաւուր բարկութեան զթագաւորս. 6 դատի զհեթանոսս եւ բազում առնէ զհարուածս, եւ խորտակեսցէ զգլուխս բազմաց յերկրի[7491]։ 7 Զուխս ՚ի ճանապարհի արբուսցէ. վասն այնորիկ եւ բա՛րձր արասցէ զգլուխս[7492]։ Տունք. զ̃։ Գոբղայս. խը̃։

110

Ալէլուիա. ՃԺ։

1 Խոստովան եղէց քեզ Տէր բոլորով սրտիւ իմով, ՚ի խորհուրդս ուղղոց ՚ի ժողովուրդս[7493] 2 մեծ են գործք Տեառն, եւ քննեալ են յամենայնի կամք նորա։ 3 Խոստովանութիւն եւ վայելչութիւն են գործք նորա. արդարութիւն նորա մնա՛յ յաւիտեանս յաւիտենից[7494]։ 4 Յիշատա՛կ արար սքանչելեաց իւրոց ուղղոց. ողորմած գթա՛ծ է Տէր 5 կերակուր տայ երկիւղածաց իւրոց։ Յիշեաց յաւիտենից զուխտ իւր, 6 զզօրութիւն գործոց իւրոց պատուիրեաց ժողովրդեան իւրոյ[7495]։ 7 Տալ նոցա զժառանգութիւն հեթանոսաց, եւ գործք ձեռաց նորա արդարութիւն եւ իրաւունք են[7496]։ 8 Հաւատարիմ են յամենայնի պատուիրանք նորա, հաստատեալ են յաւիտեանս յաւիտենից, արարեալ են ճշմարտութեամբ եւ ուղղութեամբ։ 9 Փրկութիւն առաքեաց Տէր ժողովրդեան իւրում. պատուիրեաց յաւիտենից զուխտ իւր սուրբ եւ ահե՛ղ է անուն նորա։ 10 Սկիզբն զգօնութեան երկեւղ Տեառն, իմաստութիւն բարի ամենեցուն որ առնեն զնա, եւ օրհնութիւն նորա մնա՛յ յաւիտեանս յաւիտենից։ Տունք. ը̃։

111

Ալէլուիա. ՚ի վերայ ապաշխարութեան, Անգեայ եւ Զաքարիայ. ՃԺԱ[7497]։

1 Երանեալ է այր որ երկնչի ՚ի Տեառնէ, զի զպատուիրանս նորա նա՛ կամի յոյժ[7498]։ 2 Հզօր եղիցի յերկրի զաւակ նորա, եւ ազգ ուղղոց օրհնեսցի՛։ 3 Փառք եւ մեծութիւն են ՚ի տան նորա, արդարութիւն նորա մնա՛յ յաւիտեանս յաւիտենից։ 4 Ծագեաց ՚ի խաւարի լո՛յս ուղղոց, ողորմած գթա՛ծ եւ արդար է Տէր։ 5 Քաղցր այր ողորմի՛ եւ տայ փոխ, յօրինէ՛ զբան իւր ՚ի դատաստանի, 6 զի յաւիտեան նա մի՛ սասանեսցի։ 7 Յիշատակ յաւիտենի՛ց եղիցի արդար, ՚ի համբաւէ չարէ նա մի՛ երկիցէ։ Պատրաստ է սիրտ նորա յուսալ առ Աստուած[7499]։ 8 Հաստատեալ է սիրտ նորա եւ նա մի՛ երկիցէ, մինչեւ տեսցէ ՚ի թշնամիս իւր։ 9 Սփռեաց եւ ե՛տ աղքատաց. արդարութիւն նորա մնայ յաւիտեանս յաւիտենից, եւ եղջեւր նորա բա՛րձր եղիցի փառօք։ 10 Մեղաւորն տեսցէ՛ եւ բարկասցի, զատամունս իւր կրճտեսցէ՛ եւ հալեսցի, եւ ցանկութիւն մեղաւորաց կորիցէ։ Տունք. ժ̃։

112

Ալէլուիա. ՃԺԲ։

1 Օրհնեցէ՛ք մանկունք զՏէր, եւ օրհնեցէ՛ք զանուն Տեառն։ 2 Եղիցի անուն Տեառն օրհնեալ, յայսմ հետէ մինչեւ յաւիտեան։ 3 Յարեւելից մինչ ՚ի մուտս արեւու, օրհնեալ է անուն Տեառն[7500]։ 4 Բա՛րձր է ՚ի վերայ ամենայն ազգաց Տէր, եւ յերկինս են փառք նորա։ 5 Ո՛վ է որպէս Տէր Աստուած մեր ՚ի բարձունս բնակեալ, 6 եւ զխոնարհս տեսանէ յերկնից ՚ի յերկիր[7501]։ 7 Յարուցանէ զաղքատս յերկրէ, եւ բա՛րձր առնէ զտառապեալս յաղբեւաց։ 8 Նստուցանէ զնոսա իշխանս, ընդ իշխանս ժողովրդեան իւրոյ[7502]։ 9 Բնակեցուցանէ զամուլն ՚ի տան ուրախամիտ, որպէս մայր որդւոց բերկրեալ[7503]։ Տունք. ը̃։

113

Ալէլուիա. ՃԺԳ։

1 Ելանելն Իսրայէլի յԵգիպտոսէ. տանն Յակոբայ ՚ի ժողովրդենէ այլազգեաց[7504]։ 2 Եղեւ Հրէաստան սրբութիւն նորա, եւ Իսրայէլ իշխանութիւն նորա։ 3 Ծով ետես եւ փախեաւ, եւ Յորդանան անդրէ՛ն դարձաւ։ 4 Լերինք ցնծացին որպէս խոյք, եւ բլուրք որպէս գառինք մաքեաց[7505]։ 5 Զի՞ է քեզ ծով, զո՞ տեսեր եւ փախեար, կամ դու Յորդանան զի՞ դարձար անդրէն։ 6 Լերինք՝ ցնծացէ՛ք որպէս խոյք, եւ բլուրք որպէս գառի՛նք մաքեաց[7506]։ 7 Յերեսաց Տեառն սասանեցաւ երկիր, յերեսաց Աստուծոյ Յակովբայ։ 8 Ո դարձոյց զվէմն ՚ի վտակս ջուրց, եւ զապառաժն ՚ի յաղբերակունս[7507]։ 1 Մի՛ մեզ Տէր մի՛ մեզ. այլ անուա՛ն քում տո՛ւր զփառս, վասն անուան եւ ճշմարտութեան քում[7508]։ 2 Մի՛ երբէք ասասցեն ՚ի հեթանոսս, թէ ո՛ւր է Աստուած նոցա։ 3 Աստուած մեր յերկինս եւ յերկրի, զամենայն զոր ինչ կամեցաւ եւ արար։ 4 Կուռք հեթանոսաց ոսկի եւ արծաթ են, ձեռագործք են որդւոց մարդկան։ 5 Բերան ունին՝ եւ ո՛չ խօսին, աչս ունին՝ եւ ո՛չ տեսանեն։ 6 Ականջս ունին՝ եւ ո՛չ լսեն, ունչս ունին՝ եւ ո՛չ հոտոտին[7509]։ 7 Ձեռս ունին՝ եւ ո՛չ շօշափեն, ոտս ունին՝ եւ ո՛չ գնան. եւ ո՛չ գոյ բարբառ ՚ի կոկորդս նոցա։ 8 Նման նոցա՛ եղիցին ոյք արարին զնոսա. ամենեքեան ոյք յուսացեալ են ՚ի նոսա[7510]։ 9 Տուն Իսրայէլի յուսացաւ ՚ի Տէր, օգնական ընդունելի՛ է նոցա[7511]։ 10 Տուն Ահարոնի յուսացաւ ՚ի Տէր, օգնական ընկերելի՛ է նոցա[7512]։ 11 Երկիւղածք Տեառն յուսացան ՚ի Տէր, օգնական եւ փրկի՛չ է նոցա։ 12 Յիշեա՛ց զմեզ Տէր եւ օրհնեաց զմեզ. օրհնեաց Տէր զտունն Իսրայէլի. օրհնեաց Տէր զտո՛ւնն Ահարոնի։ 130 րհնեաց Տէր զերկիւղածս իւր, զփոքրկունս եւ զմեծամեծս։ 14 Յաւելցէ՛ ՚ի ձեզ Տէր, ՚ի ձեզ եւ յորդի՛ս ձեր։ 15 Օրհնեալ էք դուք ՚ի Տեառնէ, որ արար զերկինս եւ զերկիր[7513]։ 16 Երկինք երկնից Տեառն են, եւ զերկիրս ետ որդւո՛ց մարդկան։ 17 Ո՛չ թէ մեռեալք օրհնեսցեն զքեզ, եւ ո՛չ ամենեքեան որ իջանեն ՚ի դժոխս[7514]։ 18 Այլ կենդանիքս օրհնեսցո՛ւք զՏէր, յայսմ հետէ մինչեւ յաւիտեան։ Տունք. իզ̃։ Գոբղայս. ծբ̃

114

Ալէլուիա. ՃԺԴ։

1 Սիրեցի զի լուիցէ Տէր զձայն աղօթից իմոց. 2 խոնարհեցոյց զունկն իւր առ իս, եւ ես յաւուրս իմ կարդացի առ նա[7515]։ 3 Շրջեցան զինեւ երկունք մահու, եւ վիշտք դժոխոց գտին զիս։ Զնեղութիւն եւ զանձկութիւն գտի, 4 եւ զանուն Տեառն կարդացի։ Ո՛ Տէր փրկեա՛ զանձն իմ. 5 ողորմած եւ արդար է Տէր Աստուած մեր, ողորմի 6 եւ պահէ զտղայս Տէր։ Ես խոնարհ եղէ եւ Տէր կեցոյց զիս[7516], 7 դարձ անձն իմ ՚ի հանգիստ քո զի Տէր օգնեաց քեզ[7517]։ 8 Փրկեաց զանձն իմ ՚ի մահուանէ, զաչս իմ յարտասուաց, զոտս իմ ՚ի գայթագղութենէ, 9 հաճոյ եղէց առաջի Տեառն յերկիր կենդանեաց[7518]։ Տունք. զ̃։

115

Ալէլուիա. ՃԺԵ։

10 Հաւատացի զոր եւ խօսեցայ, եւ ես խոնարհ եղէ յոյժ։ 11 Ես ասացի ՚ի զարմանալ իմում, թէ ամենայն մարդ սուտ է[7519]։ 12 Զի՞նչ տաց տրիտո՛ւր Տեառն, ընդ ամենայնի զոր եւ ե՛տ ինձ։ 13 Բաժակ փրկութեան ընկալայց, եւ զանուն Տեառն կարդացից[7520]։ 14 Զաղօթս իմ Տեառն տաց՝ առաջի ամենայն ժողովրդեա՛ն նորա։ 15 Պատուական է առաջի Տեառն մահ սրբոց իւրոց. 16 ո՛ Տէր ես ծառայ քո եմ, ծառայ եւ որդի աղախնոյ քոյ։ 17 Հատե՛ր զկապանս իմ, քեզ մատուցից պատարագ օրհնութեան, եւ զանուն Տեառն կարդացից։ 18 Զաղօթս իմ Տեառն տաց առաջի ամենայն ժողովրդեա՛ն նորա, 19 ՚ի գաւիթս տան Տեառն, եւ ՚ի մէջ քո Երուսաղէմ։ Տունք. ը̃։

116

Ալէլուիա. ՃԺԶ։

1 Օրհնեցէ՛ք զՏէր ամենայն ազինք. գովեցէ՛ք զնա ամենայն ժողովուրդք։ 2 Զօրասցի՛ ողորմութիւն նորա ՚ի վերայ մեր. ճշմարտութիւն Տեառն մնասցէ յաւիտեան։ Տունք. բ̃։

117

1 Ալէլուիա. ՃԺԷ։

Խոստովա՛ն եղերուք Տեառն զի բարի է, զի յաւիտեան է ողորմութիւն նորա[7521]։ 2 Ասասցէ տուն Իսրայէլի զի բարի է, զի յաւիտեա՛ն է ողորմութիւն նորա[7522]։ 3 Ասասցէ տուն Ահարոնի, զի յաւիտեան է ողորմութիւն նորա[7523]։ 4 Ասասցեն երկիւղածք Տեառն զի բարի՛ է, զի յաւիտեա՛ն է ողորմութիւն նորա[7524]։ 5 ՚Ի նեղութեան կարդացի առ Տէր, եւ լուա՛ւ ինձ յանդորր[7525]։ 6 Տէր է իմ օգնական եւ ես ո՛չ երկեայց, զի՞ արասցէ ինձ մարդ։ 7 Տէր է իմ օգնական, եւ ես տեսի՛ց ՚ի թշնամիս իմ։ 8 Բարի՛ է յուսալ ՚ի Տէր քան յուսալ ՚ի մարդիկ, 9 բարի՛ է յուսալ ՚ի Տէր քան յուսալ յիշխանս։ 10 Ամենայն ազինք շրջեցան զինեւ, եւ անուամբ Տեառն յաղթեցի նոցա։ 11 Շրջելով շրջեցա՛ն զինեւ, պաշարեցին զիս ՚ի միասին, եւ անուամբ Տեառն վանեցի զնոսա[7526]։ 12 Շրջեցան զինեւ որպէս մեղուք, վառեցա՛ն բորբոքեցան որպէս փուշք ՚ի հուր, եւ անուամբ Տեառն մերժեցի զնոսա[7527]։ 13 ՚Ի մերժելն դրդուեցայ եւ եղէ մե՛րձ ՚ի գլորել. եւ Տէր իմ ընկալաւ զիս[7528]։ 14 Զօրութիւն իմ եւ օգնութիւն իմ Տէր, եւ եղեւ ինձ ՚ի փրկութիւն։ 15 Ձայն ցնծութեան փրկութեան՝ ՚ի յարկս արդարոց։ 16 Աջ Տեառն արար զօրութիւն, աջ Տեառն բա՛րձր արար զիս, աջ Տեառն արար զօրութիւն[7529]։ 17 Ո՛չ մեռայց, այլ կեցից եւ պատմեցի՛ց զգործս Տեառն։ 18 Խրատելով խրատեա՛ց զիս Տէր, եւ ՚ի մահ ո՛չ մատնեաց։ 19 Բացէ՛ք ինձ դրունս արդարութեան զի մտից ընդ այն, եւ խոստովա՛ն եղէց Տեառն[7530]։ 20 Այս դուռն Տեառն է, եւ արդարք մտանեն ընդ սա։ 21 Խոստովան եղէց քեզ Տէր զի լուար ինձ, եւ եղեր ինձ ՚ի փրկութիւն։ 22 Վէմն զոր անարգեցին շինօղքն, նա՛ եղեւ գլուխ անկեան։ 23 ՚Ի Տեառնէ եղեւ այս, եւ է սքանչելի՛ առաջի աչաց մերոց[7531]։ 24 Այսօր է զոր արար Տէր, եկա՛յք ցնծասցուք եւ ուրա՛խ եղիցուք ՚ի սմա։ 25 Ո՛ Տէր փրկեա՛ ո՛ Տէր առաջնորդեա՛. 26 օրհնեալ որ գալոցդ ես յանուն Տեառն, եւ օրհնեցաք զքեզ յանուանէ Տեառն[7532]։ 27 Տէր Աստուած մեր երեւեցաւ մեզ, արարէ՛ք տօնս ուրախութեան կանխաւ, մինչեւ յանկիւնս սեղանոյ։ 28 Աստուած իմ ես դու խոստովան եղէց քեզ, Աստուած իմ ես դու՝ եւ բա՛րձր արարից զքեզ։ Խոստովան եղէց քեզ Տէր զի լուար ինձ, եւ եղեր ինձ ՚ի փրկութիւն[7533]։ 29 Խոստովան եղերուք Տեառն, զի բարի է զի յաւիտեա՛ն է ողորմութիւն նորա[7534]։ Տունք. իը̃։ Գոբղայս. խդ̃։

118

Ալէլուիա. ՃԺԸ[7535]։

1 Երանեալ են անբիծք ՚ի ճանապարհի, եւ ոյք գնան յօրէնս Տեառն։ 2 Երանի՛ ոյք քննեն զվկայութիւն նորա, բոլորով սրտի՛ւ իւրեանց խնդրեսցեն զնա[7536]։ 3 Ո՛չ թէ որ գործեն զանօրէնութիւն, ՚ի ճանապարհս նորա գնասցեն[7537]։ 4 Դու պատուիրեցեր զպատուիրանս քո, ՚ի պահել ինձ յոյժ[7538]։ 5 Աւշ թէ յաջողեալ էին ճանապարհք իմ, պահել ինձ զարդարութիւնս քո[7539]։ 6 Յայնժամ ես ո՛չ ամաչէի ՚ի զգուշանալ ինձ ՚ի պատուիրանս քո։ 7 Խոստովան եղէց քեզ Տէր յուղղութիւն սրտի իմոյ. որպէս ուսայց զիրաւունս արդարութեան քո։ 8 Զիրաւունս քո պահեցի, մի՛ թողուր զիս մինչեւ ՚ի սպառ[7540]։ 9 Ի՞ւ ուղղեսցէ երիտասարդ զճանապարհս իւր, այլ ՚ի պահել զբա՛նս քո։ 10 Բոլորով սրտիւ իմով խնդրեցի զքեզ, մի՛ մերժեր զիս ՚ի պատուիրանաց քոց[7541]։ 11 ՚Ի սրտի իմում թաքուցի զբանս քո, որպէս զի մի՛ մեղայց քեզ։ 12 Օրհնեալ ես դու Տէր, ուսո՛ ինձ զարդարութիւնս քո։ 13 Շրթամբք իմովք պատմեցից զամենայն իրաւունս բերանոյ քոյ։ 14 ՚Ի ճանապարհս վկայութեանց քոց զուարճացայ, որպէս յամենայն ՚ի մեծութեան։ 15 ՚Ի պատուիրանս քո հոգացայ, եւ զգուշացա՛յ ՚ի ճանապարհս քո։ 16 Զիրաւունս քո խօսեցայ, եւ ո՛չ մոռացայ զբանս քո[7542]։ 17 Հատո՛ ծառայի քում, զի կեցից եւ պահեցից զբանս քո։ 18 Զարթո՛ զաչս իմ, եւ նայեցա՛յց ՚ի սքանչելիս օրինաց քոց։ 19 Պանդո՛ւխտ եմ ես յերկրի, մի՛ թաքուցաներ յինէն զպատուիրանս քո։ 20 Փափաքեաց անձն իմ, ՚ի ցանկալ ինձ յիրաւունս քո յամենայն ժամ։ 21 Սաստեցե՛ր ամբարտաւանից. անիծեալ ոյք խոտորեցան ՚ի պատուիրանաց քոց։ 22 ՚Ի բա՛ց արա յինէն զնախատինս եւ զարհամարհանս, զի զվկայութիւնս քո խնդրեցի։ 23 Քանզի նստան իշխանք եւ չարախօսէին զինէն. այլ ծառայ քո խորհէր յիրաւունս քո։ 24 Զի վկայութիւնք քո խօ՛սք իմ էին, եւ խորհուրդք իմ արդարութիւն քո[7543]։ 25 Մերձեցաւ անձն իմ ՚ի հող, Տէր կեցո՛ զիս ըստ բանի քում։ 26 Զճանապարհս իմ պատմեցից քեզ՝ եւ լուար ինձ. ուսո՛ ինձ զարդարութիւնս քո[7544]։ 27 ՚Ի ճանապարհս արդարութեանց քոց իմաստո՛ւն արա զիս, եւ քննեցից զսքանչելիս քո։ 28 Տքնեցաւ անձն իմ առ ՚ի ձանձրանալ, հաստատեա՛ զիս ՚ի բանս քո։ 29 Զճանապարհս մեղաց ՚ի բա՛ց արա յինէն, եւ յօրէնս քո ողորմեա՛ց ինձ։ 30 Զճանապարհս ճշմարտութեան քո ընտրեցի, եւ զիրաւունս քո ես ո՛չ մոռացայ։ 31 Մերձեցայ ես ՚ի վկայութիւնս քո, Տէր մի՛ յամօթ առներ զիս։ 32 ՚Ի ճանապարհս պատուիրանաց քոց ընթացայ, զի անդո՛րր արարեր սրտի իմոյ։ 33 Օրէնսգէ՛տ արա զիս Տէր ՚ի ճանապարհս իրաւանց քոց, եւ խնդրեցից զնա յամենայն ժամ։ 34 Իմաստո՛ւն արա զիս, եւ քննեցից զօրէնս քո, եւ պահեցից զնա բոլորով սրտիւ իմով։ 35 Առաջնորդեա՛ ինձ ՚ի շաւիղս պատուիրանաց քոց, զի ընդ նոսա հաճեցայ։ 36 Խոնարհեցո՛ զսիրտ իմ ՚ի վկայութիւնս քո, եւ մի՛ յագահութիւն։ 37 Դարձո՛ զաչս իմ զի մի՛ տեսից զնանրութիւն, ՚ի ճանապարհս քո կեցո՛ զիս։ 38 Հաստատեա՛ ծառայի քում՝ զբան քո յերկեւղ քո[7545]։ 39 Հա՛ն յինէն զնախատինս զոր եւ կարծեցի. զի դատաստանք քո քա՛ղցր են։ 40 Ահա՝ ցանկացա՛յ պատուիրանաց քոց, յարդարութեան քում կեցո՛ զիս։ 41 Եկեսցէ ՚ի վերայ իմ ողորմութիւն քո Տէր, եւ փրկութիւն քո ըստ բանի քում։ 42 Տաց պատասխանի ոյք նախատեն զիս բանիւք. զի ես ՚ի բանս քո յուսացայ։ 43 Մի՛ ՚ի բացէ առներ ՚ի բերանոյ իմմէ զբան ճշմարտութեան մինչեւ յոյժ, զի յիրաւունս քո յուսացայ[7546]։ 44 Պահեցի զօրէնս քո յամենայն ժամ, յաւիտեան եւ յաւիտեա՛նս յաւիտենից[7547]։ 45 Գնայի ես յանդորրու, զի զպատուիրա՛նս քո խնդրեցի։ 46 Խօսէի զվկայութիւնս քո առաջի թագաւորաց, եւ ո՛չ ամաչէի։ 47 Խորհէի ՚ի պատուիրանս քո զոր սիրեցի[7548]։ 48 Ամբարձի զձեռս իմ ՚ի պատուիրանս քո զոր սիրեցի, եւ խորհէի՛ յարդարութեան քում[7549]։ 49 Յիշեա՛ զբան ծառայի քոյ, յոր եւ յուսացուցե՛ր զիս[7550]։ 50 Սա՝ մխիթարեսցէ՛ զիս ՚ի խոնարհութեան իմում. զի բանք քո կեցոյց զիս[7551]։ 51 Ամբարտաւանք անիրաւեցա՛ն յիս յոյժ, այլ յօրինաց քոց ես ո՛չ խոտորեցայ։ 52 Յիշեցի՛ զիրաւունս քո յաւիտենից Տէր, եւ մխիթարեցայ։ 53 Տրտմութիւն կալաւ զիս ՚ի մեղաւորաց, եւ ոյք թողին զօրէնս քո։ 54 Գովելի՛ են ինձ իրաւունք քո, ՚ի տեղւոջ պանդխտութեան իմոյ։ 55 Յիշեցի ՚ի գիշերի զանուն քո Տէր, եւ պահեցի զօրէնս քո։ 56 Սա եղեւ ինձ ճանապարհ ՚ի կեանս, զի զարդարութիւնս քո խնդրեցի։ Տունք. ծզ̃։

 

57 Բաժին իմ ես դու Տէր, ասացի պահե՛լ զօրէնս քո[7552]։ 58 Աղաչեցի զերեսս քո բոլորով սրտիւ իմով, ողորմեա՛ ինձ ըստ բանի քում։ 59 Խորհեցայ ՚ի ճանապարհս իմ, եւ դարձուցի զոտս իմ ՚ի վկայութիւնս քո[7553]։ 60 Պատրաստեցայ եւ ո՛չ խռովեցայ, զի պահեցի՛ զպատուիրանս քո[7554]։ 61 Տոռունք մեղաց պատեցան զինեւ, այլ զօրէնս քո ես ո՛չ մոռացայ[7555]։ 62 ՚Ի մէջ գիշերի յառնէի խոստովա՛ն լինել առ քեզ Տէր, վասն իրաւա՛նց եւ արդարութեան քո[7556]։ 63 Հաղո՛րդ էի ես ամենայն երկիւղածաց քոց, որոց պահեալ է զպատուիրանս քո[7557]։ 64 Ողորմութեամբ քով Տէր լի՛ եղեւ երկիր, զարդարութիւնս քո ուսո՛ ինձ[7558]։ 65 Քաղցրութիւն արարեր ընդ ծառայի քում Տէր, ըստ բանի՛ քում։ 66 Քաղցրութիւն զխրատ եւ զգիտութիւն ուսո՛ ինձ, զի ՚ի պատուիրանս քո ես հաւատացի[7559]։ 67 Մինչչեւ խոնարհեալ էի ես մեղայ, վասն այսորիկ զբանս քո պահեցի յոյժ։ 68 Քաղցր ես դու Տէր, եւ քաղցրութեամբ քով ուսո՛ ինձ զարդարութիւնս քո[7560]։ 69 Բազմացան յիս անիրաւութիւնք ամբարտաւանից. այլ ես՝ բոլորով սրտիւ իմով քննեցի զպատուիրանս քո։ 70 Մածաւ որպէս կաթն սիրտք նոցա, այլ ես զօրէնս քո խօսեցայ[7561]։ 71 Բարի է ինձ զի խոնարհ արարեր զիս, որպէս ուսա՛յց զարդարութիւնս քո։ 72 Բարի են ինձ օրէնք բերանոյ քոյ, քան զհազարս ոսկւոյ եւ արծաթոյ։ 73 Ձեռք քո արարին եւ ստեղծին զիս, իմաստո՛ւն արա զիս՝ եւ ուսայց զպատուիրանս քո։ 74 Երկիւղածք քո տեսցեն զիս եւ ուրախ եղիցին, զի ես ՚ի բանս քո յուսացայ։ 75 Ծանեայ Տէր զի արդարութեամբ են դատաստանք քո. յիրաւի՛ խոնարհեցուցեր զիս։ 76 Եղիցի ողորմութիւն ՚ի մխիթարել զիս, ըստ բանի քում զծառայս քո[7562]։ 77 Եկեսցեն յիս գթութիւնք քո եւ կեցից, զի օրէնք քո խօսք իմ էին։ 78 Ամաչեսցեն ամբարտաւանք որ ՚ի տարապարտուց անիրաւեցան յիս, այլ ես հոգացա՛յց ՚ի պատուիրանս քո[7563]։ 79 Խրատեսցեն զիս երկիւղածք քո, եւ ոյք ճանաչեն զվկայութիւնս քո։ 80 Եղիցի սիրտ իմ անբիծ յարդարութեան քում, զի մի՛ ամաչեցից։ 81 Կարօտացաւ անձն իմ ՚ի փրկութիւնս քո, զի ես ՚ի բանս քո յուսացայ[7564]։ 82 Սպասեցին աչք իմ բանի քում, ասացի ե՞րբ մխիթարեսցէ զիս[7565]։ 83 Եղէ ես որպէս տի՛կ ՚ի պարզի, զի զարդարութիւնս քո ես ո՛չ մոռացայ։ 84 Քանի՞ ինչ են աւուրք ծառայի քո, ե՞րբ արասցես ինձ իրաւունս ՚ի հալածչաց իմոց[7566]։ 85 Պատմեցին ինձ անօրէնք զխորհուրդս, այլ ո՛չ որպէս զօրէնս քո։ 86 Ամենայն պատուիրանք քո ճշմարիտ են, ՚ի նանի՛ր հալածեցին զիս օգնեա՛ ինձ։ 87 Փոքր միւս եւս եւ կորուսանէին զիս յերկրէ, այլ ես ո՛չ թողի զպատուիրանս քո[7567]։ 88 Ըստ ողորմութեան քում կեցո՛ զիս, եւ պահեցից զվկայութիւնս բերանոյ քո։ 89 Յաւիտեան Տէր բան քո կայ յերկինս, 90 ազգէ մինչեւ յազգ է ճշմարտութիւն քո։ Հաստատեցեր զերկիր, կա՛յ եւ մնայ[7568]։ 91 Հրամանի քում մնայ տիւ, զի ամենայն ծառա՛յ քո է։ 92 Եթէ ո՛չ օրէնք քո խօսք իմ էին, կանխա՛ւ եւս արդեւք կորուսեալ էի ՚ի խոնարհութեան իմում[7569]։ 93 Յաւիտեան ո՛չ մոռացայ զարդարութիւնս քո, զի նոքօ՛ք կեցուցեր զիս[7570]։ 94 Քո եմ ես եւ կեցո՛ զիս, զի զարդարութիւնս քո խնդրեցի։ 95 Ինձ սպասեցին մեղաւորք ՚ի կորուսանել, զի զվկայութիւնս քո ես ՚ի մի՛տ առի[7571]։ 96 Յամենայն կատարածի տեսի զվախճան, յոյժ անդո՛րր են ինձ պատուիրանք քո[7572]։ 97 Որպէս սիրեցի զօրէնս քո, զօրհանապազ խօսք իմ էին։ 98 Քան զթշնամիս իմ իմաստուն արարեր զիս ՚ի պատուիրանս քո, զի յաւիտեա՛ն իմ էին։ 99 Քան զամենայն ուսուցիչ իմ իմաստուն եղէ, զի վկայութիւնք քո խօսք իմ էին[7573]։ 100 Քան զծերս իմ իմաստուն եղէ, զի զպատուիրանս քո քննեցի[7574]։ 101 Յամենայն ճանապարհաց չարաց արգելի՛ զոտս իմ, որպէս զի պահեցից զբանս քո[7575]։ 102 Յիրաւանց քոց ես ո՛չ խոտորեցայ, զի դու օրէնսգէ՛տ արարեր զիս։ 103 Որպէս զի քաղցր են ՚ի քիմս իմ բանք քո՝ քան զմեղր բերանոյ իմոյ[7576]։ 104 ՚Ի պատուիրանաց քոց իմացեալ՝ ատեցի՛ զամենայն ճանապարհս չարաց, զի դու օրէնսգէ՛տ արարեր զիս[7577]։ 105 Ճրա՛գ է բան քո ոտից իմոց, եւ լոյս տայ շաւղաց իմոց[7578]։ 106 Երդուայ եւ հաստատեցի, զի պահեցից զամենայն իրաւունս արդարութեան քո։ 107 Խոնարհ եղէ մինչեւ յոյժ, Տէր կեցո՛ զիս ըստ բանի քում։ 108 Ընդ կամս բերանոյ իմոյ հաճեա՛ Տէր, եւ զիրաւունս քո ուսո՛ ինձ։ 109 Անձն իմ ՚ի ձեռս քո յամենայն ժամ, եւ զօրէնս քո ես ո՛չ մոռացայ[7579]։ 110 Եդին ինձ մեղաւորք որոգայթ, ՚ի պատուիրանաց քոց ես ո՛չ մոլորեցայ[7580]։ 111 Ժառանգեցի զվկայութիւնս քո յաւիտեան, զի ցնծութիւն է սրտի իմոյ[7581]։ 112 Խոնարհեցուցի զսիրտ իմ առնել զարդարութիւնս քո յաւիտեան, վասն հատուցման[7582]։ 113 Զանօրէնս ատեցի, եւ զօրէնս քո սիրեցի[7583]։ 114 Օգնական եւ փրկի՛չ իմ ես դու, եւ ես ՚ի բանս քո յուսացայ։ 115 ՚Ի բա՛ց եղերուք յինէն չարք, եւ քննեցի՛ց զպատուիրանս Աստուծոյ իմոյ։ 116 Օգնեա՛ ինձ ըստ բանի քում եւ կեցո՛ զիս, եւ մի՛ յամօթ առներ զիս ՚ի յուսոյ իմմէ։ 117 Օգնեա՛ ինձ եւ ապրեցո՛ զիս, եւ խորհեցա՛յց յիրաւունս քո յամենայն ժամ։ 118 Անարգեցեր զամենեսեան որ ապստա՛մբ եղեն յարդարութեանց քոց. զի անիրաւութեամբ են խորհուրդք նոցա[7584]։ 119 Յանցաւորս համարեցայ զամենայն մեղաւորս երկրի, վասն այսորիկ սիրեցի զպատուիրանս քո[7585]։ 120 Բեւեռեա՛ ընդ երկեւղ քո զմարմին իմ, զի ՚ի դատաստանաց քոց երկեա՛յց յոյժ։ Տունք. կդ̃։

 

121 Արարի իրաւունս եւ արդարութիւն, մի՛ մատներ զիս ՚ի ձեռս նեղչաց իմոց։ 122 Ընկա՛լ զծառայս քո ՚ի բարի, զի մի՛ ամբարտաւանք զզուեսցեն զիս։ 123 Սպասեցին աչք իմ փրկութեան քում Տէր, եւ բանից արդարութեան քո[7586]։ 124 Արա՛ ընդ ծառայի քում ըստ ողորմութեան քում, զարդարութիւնս քո ուսո՛ ինձ։ 125 Ծառայ քո եմ ես, իմաստո՛ւն արա զիս, եւ ծանեայց զվկայութիւնս քո։ 126 Ժամ է պաշտել զՏէր, խափանեցի՛ն զօրէնս քո[7587]։ 127 Վասն այսորիկ սիրեցի զպատուիրանս քո, քան զամենայն ոսկի եւ տպազիոն[7588]։ 128 Ամենայն պատուիրանք քո աջողեցան ինձ, զի ատեցի՛ զճանապարհս չարաց[7589]։ 129 Սքանչելի են վկայութիւնք քո, վասն այնորիկ քննեա՛ց զնոսա անձն իմ[7590]։ 130 Յայտնութիւն բանից քոց լուսաւոր եւ իմաստո՛ւն առնէ զտղայս[7591]։ 131 Զբերան իմ բացի եւ առի զհոգի, ՚ի պատուիրանս քո փափաքեաց անձն իմ։ 132 Նայեա՛ առ իս եւ ողորմեա՛ ինձ, ըստ իրաւունս սիրողաց անուան քում[7592]։ 133 Զճանապարհս իմ ուղի՛ղ արա ինձ ըստ բանի քում, եւ մի՛ տիրեսցեն ինձ ամենայն մեղք։ 134 Փրկեա՛ զիս ՚ի զրպարտութենէ մարդկան, եւ պահեցից զպատուիրանս քո[7593]։ 135 Երեւեցո՛ զերեսս քո ՚ի ծառայս քո, եւ ուսո՛ ինձ զարդարութիւնս քո։ 136 Վտակ ջուրց իջին յաչաց իմոց, զի ո՛չ պահեցին զօրէնս քո։ 137 Արդար ես դու Տէր, եւ ուղի՛ղ են դատաստանք քո։ 138 Պատուիրեցեր զարդարութիւն վկայութեանց քոց, եւ ճշմարիտ են յոյժ[7594]։ 139 Մաշեաց զիս նախանձ քո, զի մոռացա՛ն զբանս քո թշնամիք իմ։ 140 Ընտրեալ են բանք քո յոյժ, եւ ծառայ քո սիրեա՛ց զսա[7595]։ 141 Մանուկ եմ ես արհամարհեալ, եւ զարդարութիւնս քո ես ո՛չ մոռացայ[7596]։ 142 Արդարութիւն քո արդարութիւն յաւիտենից, եւ օրէնք քո ճշմարիտ են։ 143 Նեղութիւն եւ վիշտք գտին զիս, եւ պատուիրանք քո խօ՛սք իմ էին։ 144 Արդարութեամբ են վկայութիւնք քո յաւիտեան. իմաստո՛ւն արա եւ կեցո՛ զիս։ 145 Կարդացի առ քեզ բոլորով սրտիւ իմով, լո՛ւր ինձ Տէր զի զարդարութիւնս քո խնդրեցի։ 146 Աղաղակեցի առ քեզ եւ փրկեա՛ զիս, եւ պահեցից զվկայութիւնս քո։ 147 Կանխեցի տարաժամու՝ աղաղակեցի, եւ ես ՚ի բանս քո յուսացայ[7597]։ 148 Կանխեցին աչք իմ առաւօտու, ՚ի խօսել ինձ զբանս քո[7598]։ 149 Ձայնի իմում լո՛ւր Տէր ըստ ողորմութեան քում, Տէր յիրաւունս քո կեցո՛ զիս։ 150 Մերձեցուցին յիս հալածիչք իմ զանօրէնութիւն, զի յիրաւանց քոց հեռի՛ եղեն[7599]։ 151 Մերձ ես դու Տէր, եւ ամենայն պատուիրանք քո ճշմարիտ են[7600]։ 152 Իսկզբանէ ծանեայ ՚ի վկայութեանց քոց, զի յաւիտեան հաստատեցեր զնոսա։ 153 Տե՛ս զխոնարհութիւն իմ եւ փրկեա՛ զիս, զի զօրէնս քո ես ո՛չ մոռացայ։ 154 Դատեա՛ զդատաստան իմ եւ փրկեա՛ զիս, եւ ըստ բանի քում կեցո՛ զիս[7601]։ 155 Հեռի է մեղաւորաց փրկութիւն, զի զիրաւունս քո ո՛չ պահեցին[7602]։ 156 Գթութիւնք քո բազում են Տէր, եւ ըստ իրաւանց քոց կեցո՛ զիս։ 157 Բազում են որ հալածեն եւ նեղեն զիս, ՚ի վկայութեանց քոց ես ո՛չ խոտորեցայ։ 158 Հայէի յանագորոյնս եւ մաշէի, զի զպատուիրանս քո ո՛չ պահեցին։ 159 Տե՛ս զի զպատուիրանս քո սիրեցի, Տէր ողորմութեամբ քո կեցո՛ զիս։ 160 Սկիզբն բանից քոց ճշմարտութիւն է, յաւիտեա՛ն են ամենայն իրաւունք արդարութեան քո։ 161 Իշխանք հալածեցին զիս ՚ի նանիր, եւ ՚ի բանից քոց երկեա՛ւ սիրտ իմ[7603]։ 162 Ցնծացայ ես ՚ի բանս քո, որպէս այն որ գտանէ աւա՛ր բազում։ 163 Զմեղս ատեցի եւ անարգեցի, եւ զօրէնս քո սիրեցի[7604]։ 164 Եւթն անգամ յաւուր օրհնեցից զքեզ, վասն իրաւանց եւ արդարութեան քոյ։ 165 Խաղաղութիւն բազում է այնոցիկ որ սիրեն զօրէնս քո, եւ ո՛չ գոյ ՚ի նոսա գայթագղութիւն։ 166 Սպասեցի փրկութեան քում Տէր, եւ զպատուիրանս քո սիրեցի։ 167 Պահեաց անձն իմ զվկայութիւնս քո, եւ սիրեա՛ց զնոսա յոյժ[7605]։ 168 Պահեցի զպատուիրանս եւ զվկայութիւնս քո, զի ամենայն ճանապարհք իմ առաջի քո են[7606]։ 169 Մերձեսցին խնդրուածք իմ առաջի քո Տէր, ըստ բանի քում իմաստո՛ւն արա զիս։ 170 Մտցեն աղօթք իմ առաջի քո Տէր, եւ բանիւ քով փրկեա՛ զիս։ 171 Բղխեսցեն շրթունք իմ զօրհնութիւնս քո, յորժամ ուսուսցես ինձ զարդարութիւնս քո։ 172 Խօսեսցի լեզու իմ զբանս քո, զի ամենայն պատուիրանք քո արդարութեամբ են։ 173 Եղիցի ձեռն քո կեցուցանել զիս, զի զպատուիրանս քո ընտրեցի[7607]։ 174 Ցանկացայ փրկութեան քում Տէր, եւ օրէնք քո խօսք իմ էին։ 175 Կեցցէ անձն իմ եւ օրհնեցից զքեզ, եւ իրաւունք քո օգնեսցեն ինձ[7608]։ 176 Մոլորեցայ ես որպէս զոչխար կորուսեալ, խնդրեա՛ զծառայս քո զի զպատուիրանս քո ես ո՛չ մոռացայ։ Տունք. ծզ̃։

Կանոնս Գոբղայս. է̃։ Սաղմոս. ժգ̃։ Տունս. յկբ̃։

119

1 Օրհնութիւնք Աշտիճանաց. ՃԺԹ[7609]։

՚Ի նեղութեան իմում ես առ Տէր կարդացի, եւ լուաւ ինձ, 2 Տէր փրկեաց զանձն իմ ՚ի շրթանց նենգաւորաց եւ ՚ի լեզուէ՛ չարէ։ 3 Զի՞ տացի քեզ կամ զի՞ յաւելցի՝ լեզո՛ւ նենգաւոր[7610]։ 4 Որպէս նետք հզօրի, զի մխեալ կայծակամբք կաղնւոյ[7611]։ 5 Վա՛յ է ինձ՝ զի ընդ երկա՛ր եղեւ պանդխտութիւն իմ, բնակեցի ես ՚ի վրանս Կեդարու։ Բազում անգամ բնակեաց անձն իմ[7612] 6 ընդ այնոսիկ, ոյք ատէին զողջոյն։ Ես էի խաղաղարար, յորժամ խօսէի մարտնչէին ընդ իս։ Տունք. զ̃։

120

1 Օրհնութիւնք Աշտիճանաց. ՃԻ։

Համբարձի զաչս իմ ՚ի լերինս, ուստի եկեսցէ՛ ինձ օգնութիւն։ 2 Օգնութիւն ինձ ՚ի Տեառնէ՛ եկեսցէ, որ արար զերկինս եւ զերկիր։ 3 Մի՛ տար սասանութեան զոտն քո, եւ մի՛ ննջեսցէ Պահապան քո[7613]։ 4 Որպէս ո՛չ ննջէ եւ ո՛չ ՚ի քուն երթայ Պահապան Իսրայէլի[7614]։ 5 Տէր պահեսցէ զքեզ, եւ Տէր ընկալցի աջով ձեռամբ իւրով[7615]։ 6 Արեգակն ՚ի տուէ քեզ մի՛ մեղիցէ, եւ մի՛ լուսին ՚ի գիշերի։ 7 Տէր պահեսցէ զքեզ յամենայն չարէ, պահեսցէ Տէր զանձն քո։ 8 Տէր պահեսցէ զմուտ եւ զել քո՝ յայսմ հետէ մինչեւ յաւիտեան։ Տունք. ը̃։

121

1 Օրհնութիւնք Աշտիճանաց. ՃԻԱ։

Ուրախ եղէ ես ոյք ասէին ցիս. ՚Ի տուն Տեա՛ռն երթիցուք մեք։ 2 Հասեալ կային ոտք մեր առ դրունս քո Երուսաղէմ։ 3 ԶԵրուսաղէմ շինեալ քաղաք, եւ բնակութիւն իւր շուրջ զնովաւ[7616]։ 4 Անդ ելին ա՛զգ ա՛զգ Տեառն, վկայութիւնք Իսրայէլի խոստովան լինել անուան Տեառն[7617]։ 5 Անդ արկեալ են աթոռք դատաստանի, աթոռս արկեալ ՚ի տան Դաւթի[7618]։ 6 Հարցէ՛ք զողջունէ՛ զԵրուսաղեմի, զշինութենէ ոյք սիրէք զնա[7619]։ 7 Եղիցի խաղաղութիւն ՚ի զօրութեան քում, շինութիւն յաշտարակս յամուրս քո։ 8 Վասն եղբարց եւ ընկերաց իմոց խօսեցայ զխաղաղութիւն, վասն քո 9 եւ վասն տան Տեառն Աստուծոյ մերոյ խնդրեցաք զբարութիւն քեզ[7620]։ Տունք. ը̃։

122

1 Օրհնութիւնք Աշտիճանաց. ՃԻԲ։

Առ քեզ Տէր համբարձի զաչս իմ, որ բնակեալդ ես ՚ի յերկինս։ 2 Որպէս աչք ծառայից ՚ի ձեռս տերանց իւրեանց, որպէս աչք աղախնոյ ՚ի ձեռս տիկնոջ իւրոյ։ Այնպէս են աչք մեր առ քեզ Տէր Աստուած մեր, մինչեւ ողորմեսցիս ՚ի վերայ մեր[7621]։ 3 Ողորմեա՛ց մեզ Տէր ողորմեա՛ց մեզ, զի բազում լցաք արհամարհանօք։ 4 Եւս առաւել լցան անձինք մեր նախատանօք, ոյք նախատեն զմեզ արհամարհանօք ամբարտաւանից[7622]։ Տունք. ը̃։

123

1 Օրհնութիւնք Աշտիճանաց. ՃԻԳ։

Եթէ ո՛չ Տէր է՛ր առ մեզ, ասաց Իսրայէլ[7623]. 2 Եթէ ո՛չ Տէր էր առ մեզ։ Ընդ յառնել մարդկան ՚ի վերայ մեր, 3 կենդանւոյն կամեցան կլանել զմեզ։ Բարկանալ սրտմտութեամբ նոցա ՚ի վերայ մեր[7624]. 4 ապա եւ ջո՛ւրք ուրեմն ընկլուզանէին զմեզ[7625]։ 5 Ընդ ուղխս անցին անձինք մեր, անցին անձինք մեր ընդ ջուրս անդադարս[7626]։ 6 Օրհնեալ է Տէր, որ ո՛չ ետ զմեզ ՚ի յորս ատամանց նոցա։ 7 Անձինք մեր ապրեցա՛ն որպէս ճնճղուկ, յորոգայթէ որսողաց։ Որոգայթք նոցա փշրեցան, եւ մեք ապրեցաք։ 8 Օգնութիւն է մեզ յանուանէ Տեառն, որ արար զերկինս եւ զերկիր[7627]։ Տունք. ը̃։

124

1 Օրհնութիւնք Աշտիճանաց. ՃԻԴ։

Որ յուսայ ՚ի Տէր որպէս լեա՛ռն Սիովն, մի՛ սասանեսցի յաւիտեան՝ բնակեալն[7628] 2 յԵրուսաղէմ։ Լերի՛նք շուրջ են զնովաւ, Տէր շուրջ է զժողովրդեա՛մբ իւրով, յայսմ հետէ մինչեւ յաւիտեան։ 3 Ո՛չ թողու Տէր զգաւազան մեղաւորաց ՚ի վիճակս արդարոց, եւ արդարք մի՛ ձգեսցեն զձեռս իւրեանց յանօրէնութիւն[7629]։ 4 Բարի՛ առնէ Տէր բարեաց, եւ այնոցիկ ոյք ուղի՛ղ են սրտիւք։ 5 Իսկ զթիւրեալսն յափշտակութեամբ, տանի զնոսա Տէր ընդ այնոսիկ ոյք գործեն զանօրէնութիւն. խաղաղութիւն ՚ի վերայ Իսրայէլի[7630]։ Տունք. ե̃։ Գոբղայս. խ̃։

125

1 Օրհնութիւնք Աշտիճանաց. ՃԻԵ։

՚Ի դարձուցանել Տեառն զգերութիւն Սիովնի, եւ եղաք մեք մխիթարեալք[7631]։ 2 Յայնժամ լցան բերանք մեր խնդութեամբ, եւ լեզուք մեր ցնծութեամբ։ Յայնժամ ասասցեն ՚ի հեթանոսս. Մեծ արար Տէր առնել ընդ նոսա[7632], 3 մեծ արար Տէր զյառնել իւր ընդ մեզ. եւ մեք եղաք բերկրեալք[7633]։ 4 Դարձո՛ Տէր զգերութիւնս մեր որպէս զուխս ՚ի հարաւոյ, 5 ոյք վարէին արտասուօք ցնծութեամբ հնձեսցեն։ 6 Երթալով երթային եւ լային, ոյք բարձեալ տանէին զսերմանիս իւրեանց։ Գալով եկեսցեն եւ ցնծասցեն, ոյք առեալ բերիցեն զորայս իւրեանց[7634]։ Տունք. զ̃։

126

1 Օրհնութիւնք Աշտիճանաց. ՃԻԶ։

Եթէ ո՛չ Տէր շինէ զտուն, ՚ի նանի՛ր վաստակին շինօղք նորա։ Եթէ ո՛չ Տէր պահէ զքաղաք, ընդունա՛յն տքնին պահապանք նորա[7635]։ 2 ՚Ի նանի՛ր է ձեզ յառնել կանխաւ. ա՛րդ արիք՝ մինչչեւ՛ էք ննջեցեալ, եւ ոյք ուտէք զհաց ցաւոց[7636]։ 3 ՚Ի ժամանակի որպէս տացի քուն սիրելեաց իւրոց. ժառանգութիւն առն որդիք են, որոյ վա՛րձք իւր են, ա՛յն է պտուղ որովայնի իւրոյ[7637]։ 4 Որպէս նետք ՚ի ձեռս հզօրի. այնպէս են որդիքն թօթափելոց։ 5 Երանի՛ որ ելից զցանկութիւն իւր ՚ի նոցանէն. եւ ո՛չ ամաչեսցեն յորժամ խօսեսցին թշնամիք նոցա ընդ նոսա առ դրա՛ն[7638]։ Տունք. զ̃։

127

1 Օրհնութիւնք Աշտիճանաց. ՃԻԷ։

Երանի ամենեցուն ոյք երկնչին ՚ի Տեառնէ, եւ գնան ՚ի ճանապա՛րհս նորա։ 2 Զվաստակս ձեռաց քոց կերիցես, երանի՛ է քեզ, եւ բարի եղիցի։ 3 Կին քո որպէս զայգի՛ վայելուչ յանկիւնս տան քոյ. որդիք քո որպէս նորատունկ ձիթենւոյ շո՛ւրջ զսեղանով քով[7639]։ 4 Այսպէս օրհնեսցի ամենայն մարդ որ երկնչի ՚ի Տեառնէ. 5 օրհնեսցէ՛ զքեզ Տէր ՚ի Սիովնէ։ Եւ տեսցես դու զբարութիւն յԵրուսաղէմ զամենայն աւուրս կենաց քոց։ 6 Տեսցես դու զորդիս որդւո՛ց քոց, խաղաղութիւն ՚ի վերայ Իսրայէլի։ Տունք. զ̃։

128

1 Օրհնութիւնք Աշտիճանաց. ՃԻԸ։

Բազում անգամ մարտեան ընդ իս ՚ի մանկութենէ իմմէ, ասաց Իսրայէլ[7640]։ 2 Բազում անգամ մարտեան ընդ իս ՚ի մանկութենէ իմմէ, եւ ինձ ո՛չ յաղթեցին։ 3 Զթիկո՛ւնս իմ հարին մեղաւորք, ընդ երկա՛ր արարին զանօրէնութիւնս իւրեանց։ 4 Տէր արդա՛ր է, խորտակէ զուլն մեղաւորաց[7641]։ 5 Ամաչեսցեն եւ յե՛տս դարձցին ամենեքեան՝ ոյք ատեան զՍիովն։ 6 Եղիցին նոքա որպէս զխոտ տանեաց, որ մինչչեւ՛ ՚ի բուռն եկեալ էր չորացաւ[7642]։ 7 Ուստի ո՛չ ելից զբուռն ի՛ւր հնձօղն, եւ ո՛չ զգիրկս իւր որ զորա՛յն ժողովէր։ 8 Ո՛չ ասացին ամենեքեան ոյք անցանէին առ նոքօք, թէ օրհնութիւն Տեառն ընդ ձե՛զ է, եւ օրհնեցա՛ք զձեզ ՚ի տանէ Տեառն[7643]։ Տունք. ը̃։

129

1 Օրհնութիւնք Աշտիճանաց. ՃԻԹ։

՚Ի խորոց կարդացի առ քեզ Տէր, 2 Տէր լո՛ւր ձայնի իմում։ Եղիցին ակա՛նջք քո, լսել զձայն աղօթից իմոց[7644]։ 3 Թէ զանօրէնութիւնս իմ պահես Տէր Տէր, ո՛ կարէ կալ առաջի քո[7645]. 4 զի ՚ի քէն է քաւութիւն։ Վասն անուան քոյ համբերի Տէր, 5 համբե՛ր անձն իմ բանի քում, յուսացաւ անձն իմ ՚ի Տէր[7646]։ 6 ՚Ի պահէ առաւօտու մինչեւ ցերեկոյ, ՚ի պահու առաւօտու[7647] 7 յուսացաւ Իսրայէլ ՚ի Տէր։ ՚Ի Տեառնէ՛ է ողորմութիւն եւ բազում ՚ի նմանէ է փրկութիւն[7648]. 8 եւ նա փրկէ զԻսրայէլ յամենայն նեղութեանց նորա[7649]։ Տունք. զ̃։

130

1 Օրհնութիւնք Աշտիճանաց. ՃԼ։

Տէր ո՛չ բարձրացաւ սիրտ իմ, եւ ո՛չ զբօսան աչք իմ։ Ո՛չ գնացի ես ընդ մեծամեծս, եւ ո՛չ ընդ այնոսիկ ոյք սքանչելի՛ էին քան զիս[7650]։ 2 Բայց թէ խոնարհեցայ ես որպէս մանուկ հատուցեալ ՚ի ստենէ մօր իւրոյ, եւ դարձ նորա անդրէն ՚ի նոյն։ Այլ հպարտացուցի արդեւք զանձն իմ, ա՛յսպէս եղիցի հատուցումն անձին իմոյ[7651], 3 յուսացաւ Իսրայէլ ՚ի Տէր յայսմհետէ մինչեւ յաւիտեան։ Տունք. դ̃։ Գոբղայս. խդ̃։

131

1 Օրհնութիւնք Աշտիճանաց. ՃԼԱ։

Յիշեա՛ Տէր զԴաւիթ, եւ զամենայն հեզութիւն նորա[7652]։ 2 Որպէս երդուաւ Տեառն, եւ ուխտեաց Աստուծոյ Յակոբայ[7653]։ 3 Եթէ ո՛չ մտից ՚ի յարկս տան իմոյ, եթէ ելից յանկողինս մահճա՛ց իմոց[7654]։ 4 Թէ՛ տաց քուն աչաց իմոց, կամ նի՛նջ արտեւանաց իմոց[7655], 5 կամ հանգիստ իրանաց իմոց. մինչեւ գտից զտեղի՛ յարկի Տեառն Աստուծոյ Յակովբայ[7656]։ 6 Ահա՝ լուա՛ք զնմանէ յԵփրաթայ, եւ գտաք զնա ՚ի դա՛շտս մայրեաց։ 7 Մտցո՛ւք ՚ի յարկս նորա, երկի՛ր պագցուք ՚ի տեղւոջ ուր կացեալ են ոտք նորա։ 8 Արի՛ Տէր ՚ի հանգիստ քո, դու եւ կտակարանք սրբութեան քոյ[7657]։ 9 Երիցունք քո զգեցցին զարդարութիւն, եւ սուրբք քո ցնծալո՛վ ցնծասցեն։ 10 Վասն Դաւթի սիրելւոյ քոյ, մի՛ դարձուցաներ զերեսս քո յօծելոյ քումմէ։ 11 Երդուաւ Տէր Դաւթի ճշմարտութեամբ եւ ո՛չ ստեաց նմա. ՚Ի պտղոյ որովայնէ քումմէ նստուցից յաթոռ քո[7658]։ 12 Թէ պահեսցեն որդիք քո զօրէնս իմ, եւ զվկայութիւնս իմ զոր ուսուցից նոցա։ Որդիք նոցա նստցին յաւիտեանս յաւիտենից յաթոռ քո։ 13 Հաճեցաւ Տէր ընդ Սիովն, եւ ընտրեաց բնակի՛լ ՚ի նմա[7659]. 14 ասէ. Ա՛յս է հանգիստ իմ յաւիտեանս յաւիտենից, ՚ի սմա բնակեցայ զի հաճեցայ ընդ սա[7660]։ 15 Զորս սորա՝ օրհնելով օրհնեցից, եւ զաղքատս սորա լցուցի՛ց հացիւ։ 16 Քահանայից սորա զգեցուցից զփրկութիւն, եւ սուրբք սորա ցնծալո՛վ ցնծասցեն[7661]։ 17 Անդ ծագեցից զեղջեւր ՚ի Դաւիթ, պատրաստ արարից զճրա՛գ օծելոյ իմոյ։ 18 Թշնամեա՛ց նորա զգեցուցից զամօթ, այլ ՚ի վերայ նորա ծաղկեսցէ սրբութիւն իմ[7662]։ Տունք. ժէ̃։

132

1 Օրհնութիւնք Աշտիճանաց. ՃԼԲ։

Զի՞ բարի կամ զի՞ վայելուչ, զի բնակին եղբարք ՚ի միասին[7663]։ 2 Որպէս եւղ զի իջանէ ՚ի գլուխ եւ ՚ի մորո՛ւսն Ահարովնի, ՚ի մորուացն իջանէ ՚ի գրապանս զգեստո՛ւ նորա[7664]։ 3 Որպէս ցօղ զի ցօղէ ՚ի Հերմոնէ, ՚ի վերայ լերին Սիովնի։ Անդ պատրաստեա՛ց Տէր զօրհնութիւն, եւ զկեանսն յաւիտենից[7665]։ Տունք. դ̃։

133

1 Օրհնութիւնք Աշտիճանաց. ՃԼԳ։

Աստ օրհնեցէ՛ք ամենայն ծառայք Տեառն զՏէր, ո՛ կայք ՚ի տուն Տեառն ՚ի գաւիթս Աստուծոյ մերոյ[7666]։ 2 ՚Ի գիշերի համբարձէ՛ք զձեռս ձեր ՚ի սրբութիւն, եւ օրհնեցէ՛ք զՏէր։ 3 Օրհնեսցէ զձեզ Տէր ՚ի Սիովնէ. այն որ արար զերկինս եւ զերկիր[7667]։ Տունք. դ̃։

134

1 Ալէլուիա. ՃԼԴ։

Օրհնեցէ՛ք զանուն Տեառն, օրհնեցէ՛ք ծառայք Տեառն զՏէր[7668]. 2 ո՞ կայք ՚ի տուն Տեառն, ՚ի գաւիթս տան Աստուծոյ մերոյ[7669]։ 3 Օրհնեցէ՛ք զՏէր զի բարի է, սաղմո՛ս ասացէք անուան նորա զի քաղցր է։ 4 ԶՅակովբ ընտրեաց իւր Տէր, եւ զԻսրայէլ ժառանգութիւն իւր։ 5 Ես ծանեայ զի մեծ է Տէր, եւ Տէր մեծ է քան զամենայն կուռս։ 6 Զամենայն զոր ինչ կամեցաւ եւ արար Տէր, յերկինս եւ յերկրի, ՚ի ծովս եւ յամենայն խորս[7670]։ 7 Հանէ զամպս ՚ի ծագաց երկրէ, զփայլատակունս իւր յանձրեւս արար, եւ հանէ զհողմս ՚ի շտեմարանաց իւրոց[7671]։ 8 Ո եհար զամենայն անդրանիկս Եգիպտացւոց, ՚ի մարդոյ մինչեւ յանասուն[7672]։ 9 Առաքեաց զնշանս եւ զարուեստս իւր ՚ի մէջ քո Եգիպտոս, ՚ի փարաւովն եւ յամենայն զօրս իւր։ 10 Ո եհար ա՛զգս բազումս, եւ սպան զթագաւորս հզօրս[7673]։ 11 ԶՍեհովն թագաւո՛ր Ամուրհացւոց, զՈվգ թագաւոր Բիշանու, եւ զամենայն թագաւորութիւնս Քանանացւոց[7674]։ 12 Ետ զերկիրս նոցա ՚ի ժառանգութիւն, ժառանգութիւն Իսրայէլի ժողովրդեան իւրոյ[7675]։ 13 Տէր անուն քո յաւիտեան, Տէր յիշատակ քո ազգէ՛ մինչեւ յազգ։ 14 Դատի Տէր զժողովուրդս իւր, եւ ՚ի ծառայս իւր մխիթարի։ 15 Կուռք հեթանոսաց արծաթ եւ ոսկի են, ձեռագործք են որդւոց մարդկան։ 16 Բերան գոյ՝ եւ ո՛չ խօսին, աչք են՝ եւ ո՛չ տեսանեն։ 17 Ականջք են՝ եւ ո՛չ լսեն, եւ ո՛չ գոյ շունչ ՚ի բերանս նոցա։ 18 Նման նոցա եղիցին ոյք արարին զնոսա, եւ ամենեքեան ոյք յուսացեալ են ՚ի նոսա։ 19 Տո՛ւն Իսրայէլի օրհնեցէ՛ք զՏէր. տո՛ւն Ահարոնի օրհնեցէ՛ք զՏէր[7676]։ 20 Տո՛ւն Ղեւեայ օրհնեսցէ՛ զՏէր. երկիւղածք Տեառն օրհնեցէ՛ք զՏէր։ 21 Օրհնեալ է Տէր ՚ի Սիոնէ, այն որ բնակեալն է յԵրուսաղէմ[7677]։ Տունք. ի̃։ Գոբղայս. խդ̃։

135

1 Ալէլուիա. ՃԼԵ։

Խոստովա՛ն եղերուք Տեառն, զի բարի է զի յաւիտեա՛ն է ողորմ նորա[7678]։ 2 Խոստովա՛ն եղերուք Աստուծոյ աստուծոց, զի յաւիտեա՛ն է ողորմ նորա[7679]։ 3 Խոստովա՛ն եղերուք Տեառն տերանց, զի յաւիտեա՛ն է ողորմ նորա[7680]։ 4 Արար զսքանչելիս մեծամեծս միայն, զի յաւիտեա՛ն է ողորմ նորա։ 5 Զերկինս արար իմաստութեամբ իւրով, զի յաւիտեան է ողորմ նորա։ 6 Հաստատեաց զերկիր ՚ի վերայ ջուրց, զի յաւիտեա՛՛։ 7 Արար զլուսաւորս մեծամեծս միայն, զի յաւ՛՛։ 8 Զարեգակն արար իշխանական տուընջեան, զի՛՛։ 9 Զլուսին եւ զաստեղս արար իշխանական գիշերոյ, զի յաւի՛՛։ 10 Եհար զերկիրն Եգիպտացւոց անդրանկօք իւրովք հանդերձ, զի յաւիտե՛՛[7681]։ 11 Եւ եհան զԻսրայէլ ՚ի միջոյ նորա, զի յաւ՛՛։ 12 ՚Ի ձեռն բա՛րձր եւ ՚ի բազուկ իւր հզօր, զի յաւ՛՛։ 13 Եհերձ զծովն մեծ եւ բաժանեաց յերկուս մասունս, զի յաւի՛՛[7682]։ 14 Եւ անցոյց զԻսրայէլ ընդ մէջ նորա, զի յաւիտեա՛՛։ 15 Ընկղմեաց զփարաւովն եւ զզօրս իւր ՚ի ծով Կարմիր, զի յաւ՛՛։ 16 Եհան զժողովուրդ իւր յանապատ, զի յաւի՛՛[7683]։ 17 Ո եհար զթագաւորս մեծամեծս, զի՛՛[7684]։ 18 Եւ սպան զթագաւորս հզօրս, զի յաւ՛՛։ 19 ԶՍեհովն թագաւոր Ամովրհացւոց, զի յաւի՛՛։ 20 ԶՈվգ թագաւոր Բեշանու, զի յաւիտեան է[7685]։ 21 Ետ զերկիր նոցա ՚ի ժառանգութիւն, զի յաւի՛՛։ 22 Ժառանգութիւն Իսրայէլի ծառայի իւրոյ, զի յաւի՛՛։ 23 Յիշեաց զմեզ Տէր ՚ի խոնարհութեան մերում, զի յաւ՛՛։ 24 Եւ փրկեաց զմեզ ՚ի ձեռաց թշնամեաց մերոց, զի։ 25 Ո տայ կերակուր ամենայն կենդանեաց, զի՛՛[7686]։ 26 Խոստովա՛ն եղերուք Աստուծոյ երկնաւորի, զի յաւի՛՛։ Տունք. իզ̃։

136

՚Ի Դաւիթ. ՚ի ձեռն Երեմիայի. աննշա՛ն յԵբրայեցւոցն. ՃԼԶ[7687]։

1 ՚Ի գե՛տս Բաբելացւոց, անդ նստէաք եւ լայաք. որպէս յիշեցաք մեք անդ զՍիովն[7688]։ 2 ՚Ի մէջ ուռեաց նոցա կախեցա՛ք զկտակարանս մեր։ 3 Անդ հարցանէին գերիչք մեր զբանս օրհնութեան, գերեվարք մեր ստիպէին զմեզ եւ ասէին. Օրհնեցէ՛ք մեզ յօրհնութենէն Սիոնի[7689]։ 4 Իսկ՝ զիա՞րդ օրհնեսցուք զօրհնութիւնս Տեառն յերկիր օտար։ 5 Եթէ մոռացայց զքեզ Երուսաղէմ, մոռասցի՛ զիս աջ իմ։ 6 Կցեսցի լեզու իմ ՚ի քիմս իմ թէ ո՛չ յիշեցից զքեզ, թէ ո՛չ նախ նուագեցից զքեզ Երուսաղէմ, սկի՛զբն ուրախութեան իմոյ։ 7 Յիշեա՛ Տէր զորդիսն Եդովմայ՝ յաւուրս Երուսաղեմի։ Ոյք ասէին. Քակեցէ՛ք քակեցէ՛ք, մինչեւ ՚ի հիմն հասուցէ՛ք[7690]։ 8 Դուստր Բաբելացւոց թշուառական, երանի՛ որ հատոյց զհատուցումն քո զոր դու մեզ հատուցեր։ 9 Երանի՛ որ կալաւ զմանկունս քո, եւ հար զքարի։ Տունք. ժ̃։

137

1 Սաղմոս ՚ի Դաւիթ. ՃԼԷ։

Խոստովա՛ն եղէց քեզ Տէր բոլորով սրտիւ իմով, առաջի հրեշտակաց սաղմո՛ս ասացից քեզ։ Զի լուար զբանս բերանոյ իմոյ, 2 երկիր պագից ՚ի տաճար սուրբ քո, եւ խոստովան եղէց անուան քում վասն ողորմութեան եւ ճշմարտութեան քոյ։ Մեծ արարեր յամենայնի զանուն սուրբ քո. 3 յորում աւուր կարդամ առ քեզ վաղվաղակի լո՛ւր ինձ, եւ բազում արասցես զօրութիւնս յանձն իմ[7691]։ 4 Խոստովան եղիցին առ քեզ Տէր ամենայն թագաւորք երկրի, զի լուան զբանս բերանոյ քոյ, 5 եւ օրհնեսցեն զճանապարհս քո։ Մեծ են փառք Տեառն, 6 բարձր է Տէր՝ զխոնարհս տեսանէ, զբարձունս ՚ի հեռաստանէ ճանաչէ[7692]։ 7 Թէ գնացից ես ՚ի մէջ նեղութեանց, կեցուսցես զիս ՚ի բարկութենէ թշնամւոյն։ Ձգեցեր զձեռն քո եւ փրկեաց աջ քո[7693], 8 եւ Տէր հատուսցէ ընդ իմ։ Տէր ողորմութիւն քո յաւիտեան, զգործս ձեռաց քոց մի՛ անտես առներ։ Տունք. ը̃։ Գոբղայս. խդ̃։

138

1 ՚Ի կատարած. ՚ի Դաւիթ սաղմոս. ՃԼԸ։

Տէր փորձեցեր զիս եւ ծանեար զիս, 2 դու ծանեար զնստել իմ եւ զյառնել իմ։ 3 ՚Ի միտ առեր զխորհուրդս իմ ՚ի հեռաստանէ, զշաւիղս իմ եւ զվիճակս իմ դու քննեցեր. 4 եւ զամենայն ճանապարհս իմ յառաջագոյն տեսե՛ր, զի ո՛չ գոյ նենգութիւն ՚ի լեզուի իմում։ 5 Ահա դու Տէր ծանեար զյետին իմ եւ զառաջին իմ, դու ստեղծեր զիս եւ եդիր զձեռն քո ՚ի վերայ իմ։ 6 Սքանչելի՛ եղեւ գիտութիւն քո յինէն, զօրացաւ եւ ո՛չ հանդարտեմ նմա[7694]։ 7 Յո՞ երթայց ես յՈգւոյ քումմէ, եւ կամ յերեսաց քոց ես յո՞ փախեայց։ 8 Թէ ելանեմ յերկինս՝ դու ա՛նդ ես, եւ թէ իջանեմ ՚ի դժոխս՝ եւ անդր մօ՛տ ես[7695]։ 9 Թէ առից զթեւ՛ս իմ ընդ առաւօտս, եւ բնակեցայց յեզերս ծովու[7696]։ 10 Սակայն եւ անդ ձե՛ռն քո առաջնորդեսցէ ինձ, եւ աջ քո ընկալցի զիս։ 11 Ասացի թէ խաւար ուրեմն արդեւք ծածկեաց զիս, կամ գիշեր փոխանակ լուսոյ փափկութեան իմոյ։ 12 Խաւարն՝ ՚ի քէն ո՛չ խաւարանայ, եւ գիշերն որպէս տիւ լուսաւո՛ր եղիցի, եւ խաւար նորա որպէս եւ լոյս նորա[7697]։ 13 Դու ստացար զերիկամունս իմ, եւ ընկալար զիս յորովայնէ մօր իմոյ։ 14 Խոստովան եղէց քեզ Տէր զի ահեղ եւ սքանչելի՛ ես. սքանչելի են գործք քո, եւ անձն իմ գիտաց յոյժ[7698]։ 15 Ո՛չ թաքեաւ ոսկր իմ ՚ի քէն զոր արարեր ՚ի ծածուկ, եւ կար զօրութեան իմոյ ընդ ստորինս երկրի։ 16 Զանգործս իմ տեսի՛ն աչք քո, եւ ՚ի գիրս քո ամենեքեան գրեցան։ ՚Ի տուէ մոլորեցան, եւ ո՛չ ոք էր որ առաջնորդէր նոցա։ 17 Ինձ յոյժ մեծարոյ եղեն բարեկամք քո Աստուած, եւ յոյժ զօրացան իշխանք նոցա[7699]։ 18 Թուեցի զնոսա եւ քան զաւա՛զ բազմացան, զարթեայ եւ արդ ընդ քե՛զ եմ։ 19 Եթէ սպանանես զմեղաւորս Աստուած, ա՛րք արեանց ՚ի բա՛ց եղերուք յինէն[7700]։ 20 ՚Ի հակառակութիւն եւ ՚ի նախանձ, առցեն ՚ի նանիր զքաղաքս քո[7701]։ 21 Ոչ զատելիս քո Տէր ատեցի, այլ ՚ի վերայ թշնամեաց քոց մաշեցայ[7702]։ 22 Ատելութիւն կատարեալ ատեցի զնոսա, եւ եղեն ինձ ՚ի թշնամիս[7703]։ 23 Փորձեա՛ զիս Աստուած եւ ծանի՛ր զսիրտ իմ, քննեա՛ զիս եւ ծանի՛ր զշաւիղս իմ. 24 եւ տե՛ս թէ իցեն անօրէնութիւնք ՚ի ճանապարհս իմ, եւ առաջնորդեա՛ ինձ ՚ի ճանապարհս քո յաւիտենից։ Տունք. իբ̃։

139

1 ՚Ի կատարած. Սաղմոս ՚ի Դաւիթ. ՃԼԹ։

2 Ապրեցո՛ զիս Տէր ՚ի մարդոյ չարէ, յառնէ անիրաւէ փրկեա՛ զիս[7704]։ 3 Խորհեցան զանօրէնութիւն ՚ի սի՛րտս իւրեանց, զօր ամենայն պատրաստեցան ՚ի պատերազմ։ 4 Սրեցին զլեզուս իւրեանց որպէս զօձին, եւ թո՛յնք իժից ՚ի ներքոյ շրթանց նոցա[7705]։ 5 Պահեա՛ զիս Տէր ՚ի ձեռաց մեղաւորի, եւ ՚ի մարդոյ չարէ փրկեա՛ զիս։ Խորհեցան խափանել զգնա՛ցս իմ, 6 թաքուցին ամբարտաւանք որոգայթ ինձ։ Լարս ձգեցին որոգայթ ոտից իմոց, շո՛ւրջ զշաւղօք իմովք եդին ինձ գայթագղութիւն։ 7 Ասացի Տէր Աստուած իմ ես դու. ո՛ւնկն դիր Տէր ձայնի աղօթից իմոց։ 8 Տէր Տէր զօրութիւն փրկութեան իմոյ, հովանի գլխոյ իմոյ յաւուր պատերազմի։ 9 Մի՛ մատներ զիս Տէր ՚ի ցանկութիւն մեղաւորաց, խորհելով վասն իմ մի՛ ընդ վայր հարկաներ զիս։ Զի մի՛ երբէք բարձրասցին, եւ խորհուրդք նոցա մի՛ կատարեսցին[7706]. 10 վախճան կատարածի նոցա վաստակ շրթանց իւրեանց ծածկեսցէ զնոսա։ 11 Արկցես ՚ի վերայ նոցա կայծակունս հրոյ, կործանեսցես զնոսա. ՚ի տառապանաց մի՛ կարասցեն կեալ[7707]։ 12 Մարդոյ լեզուանւոյ մի՛ յաջողեսցի ՚ի վերայ երկրի. զայր մեղաւոր չարի՛ք իւր որսասցեն ՚ի կորուստ։ 13 Ծանեայ զի առնէ Տէր դատաստան աղքատի, եւ իրաւունս տնանկի[7708]։ 14 Արդարք գոհասցին զանուանէ քումմէ, բնակեսցեն ուղիղք առաջի երեսաց քոց[7709]։ Տունք. ժդ̃։

140

1 Սաղմոս ՚ի Դաւիթ. ՃԽ։

Տէր կարդացի առ քեզ եւ լո՛ւր ինձ, նայեա՛ց ՚ի ձայն աղօթից իմոց ՚ի կարդալ իմում առ քեզ[7710]։ 2 Ուղի՛ղ եղիցին աղօթք իմ որպէս խունկ առաջի քո Տէր. համբարձումն ձեռաց իմոց պատարագ երեկոյի[7711]։ 3 Դի՛ր Տէր պահապան բերանոյ իմոյ. եւ զդուռն ամուր շրթանց իմոց, 4 եւ մի՛ խոտորեսցի սիրտ իմ բանիւք չարութեան։ Պատճառել զպատճառս մեղաց ընդ մարդս որ գործեն զանօրէնութիւն. ո՛չ եղէց կցորդ ընտրելոց նոցա[7712]։ 5 Խրատեսցէ զիս արդարն ողորմութեամբ՝ ակն յանդիմա՛ն արասցէ զիս, եւղ մեղաւորի մի՛ օծցէ զգլուխ իմ[7713], 6 եւ աղօթք իմ ըստ կամաց նորա։ Ընկլան մերձ առ վիմին դատաւորք նոցա[7714]. 7 լուիցեն զբանս իմ զի քաղցունք են։ Որպէս թանձրութիւն հողոյ զի սփռեալ է ՚ի վերայ երկրի[7715]. 8 ցրուեսցին ոսկերք նոցա մերձ ՚ի դժոխս։ Առ քեզ Տէր Տէր են աչք իմ, ՚ի քեզ յուսացայ մի՛ հաներ զհոգի յինէն[7716]։ 9 Պահեա՛ զիս յորոգայթէ որ թաքուցաւ ինձ, ՚ի գայթագղութենէ ոյք գործեն զանօրէնութիւն[7717]։ 10 Անկցին ՚ի ցա՛նցս նորա մեղաւորք, միայն եմ ես մինչեւ ուր անցից[7718]։ Տունք. ժ̃։

141

1 Իմաստութիւն ՚ի Դաւիթ. Աղօթք, ՚ի ժամանակի զի էր նա յայրի անդ. ՃԽԱ[7719]։

2 Ձայնիւ իմով ես առ Տէր կարդացի, ձայնիւ իմով զՏէր աղաչեցի։ 3 Սփռեմ առաջի Տեառն զաղօթս իմ, եւ զնեղութիւնս իմ առաջի նորա պատմեցից[7720]։ 4 ՚Ի նուաղե՛լ յինէն հոգւոյ իմոյ, դու Տէր ծանեար զշաւիղս իմ, ՚ի ճանապարհ յոր եւ գնայի թաքուցաւ ինձ որոգայթ։ 5 Հայէի յաջմէ եւ տեսանէի, եւ ո՛չ ոք էր որ ճանաչէր զիս. կորեաւ յինէն փախուստ իմ, եւ ո՛չ ոք էր որ խնդրէր զանձն իմ[7721]։ 6 Աղաղակեցի առ քեզ Տէր եւ ասացի. Դո՛ւ ես յոյս եւ բաժին իմ յերկիր կենդանեաց[7722]։ 7 Նայեա՛ Տէր յաղօթս իմ զի ես խոնարհ եղէ յոյժ. ապրեցո՛ զիս ՚ի հալածչաց իմոց զի հզօր եղեն քան զիս։ 8 Տէր հա՛ն ՚ի բանտէ զանձն իմ, գոհանամ զանուանէ քումմէ։ Ինձ սպասեն արդարք քո մինչեւ հատուսցես ինձ[7723]։ Տունք. ը̃։ Գոբղայս. ծդ̃։

142

1 Սաղմոս ՚ի Դաւիթ, ՚ի ժամանակի զի հալածեաց զնա Աբիսողոմ որդի նորա. ՃԽԲ։

Տէր լո՛ւր աղօթից իմոց, ո՛ւնկն դիր խնդրուածաց իմոց ճշմարտութեամբ քով։ Լո՛ւր արդարութեամբ քով[7724], 2 եւ մի՛ մտաներ ոսոխ ընդ ծառայի քոյ, զի ո՛չ արդարանայ առաջի քո ամենայն մսեղի[7725]։ 3 Հալածեաց թշնամին զանձն իմ, խոնարհ արար յերկիր զկեանս իմ. 4 նստոյց զիս ՚ի խաւարի որպէս մեռեալ յաւիտենից։ Ձանձրացաւ յիս հոգի իմ, եւ սիրտ իմ խռովեցաւ յիս[7726]։ 5 Յիշեցի զաւուրսն զառաջինս, խօսեցայ յամենայն ՚ի գործս քո. յարարածս ձեռաց քոց խորհեցայ[7727], 6 եւ համբարձի առ քեզ զձեռս իմ։ Անձն իմ որպէս զերկիր ծարաւի՛ է առ քեզ. 7 վաղվաղակի լո՛ւր ինձ Տէր զի նուաղեա՛ց յինէն հոգի իմ։ Մի՛ դարձուցաներ զերեսս քո յինէն, նմանիցեմ այնոցիկ ոյք իջանեն ՚ի գուբ[7728]։ 8 Լսելի՛ արա ինձ առաւօտուց զողորմութիւնս քո, զի ես ՚ի քեզ Տէր յուսացայ։ Ցո՛յց ինձ ճանապարհ յոր գնացից, զի առ քեզ Տէր համբարձի զանձն իմ[7729]։ 9 Փրկեա՛ զիս ՚ի թշնամեաց իմոց Տէր, զի զքեզ ապաւէն ինձ արարի։ Ուսո՛ ինձ առնել զկամս քո, զի դու ես Աստուած իմ[7730]։ 10 Հոգի քո բարի առաջնորդեսցէ ինձ յերկիր ուղիղ։ Վասն անուան քո Տէր կեցուսցես զիս արդարութեամբ քով, 11 հանցես ՚ի նեղութենէ զանձն իմ։ Ողորմութեամբ քով սատակեսցես զթշնամիս իմ[7731]. 12 կորուսցես զամենայն նեղիչս անձին իմոյ, զի ես ծառայ քո եմ։ Տունք. ժգ̃։

143

1 ՚Ի Դաւիթ. առ Գողիադ. ՃԽԳ։

Օրհնեալ Տէր Աստուա՛ծ իմ, որ ուսոյց զձեռս իմ ՚ի պատերազմ, եւ զմատո՛ւնս իմ ՚ի ճակատամարտ[7732]։ 2 Ողորմութիւն իմ եւ ապաւէն իմ, օգնակա՛ն իմ եւ փրկիչ իմ. ապաւէն իմ, եւ ես յուսամ ՚ի նա։ Ո հնազանդ առնէ զժողովուրդս ընդ ինեւ[7733]. 3 Տէր՝ ո՞ է մարդ զի յայտնեցար նմա, կամ որդի մարդոյ թէ համարիս ինչ զնա[7734]։ 4 Մարդ նանրութեան նմանեաց, եւ աւուրք նորա որպէս հովանի՛ անցին[7735]։ 5 Տէր խոնարհեցո՛ զերկինս եւ է՛ջ, մերձեա՛ց ՚ի լերինս՝ եւ ծխեսցին[7736]։ 6 Փայլատակեա՛ զփայլատակունս քո եւ խռովեա՛ զնոսա, առաքեա՛ զնետս քո եւ ցրուեա՛ զնոսա[7737]։ 7 Առաքեա՛ զձեռն քո ՚ի բարձանց եւ փրկեա՛ զիս ՚ի ջուրց բազմաց, եւ ՚ի ձեռաց որդւոց օտարաց։ 8 Որոց բերանք իւրեանց խօսեցան զնանրութիւն, եւ աջ նոցա ա՛ջ է մեղաց։ 9 Աստուած՝ յօրհնութիւն նոր օրհնեցից զքեզ, տասնաղեա՛ւ սաղմոսարանաւ սաղմոս ասացից քեզ։ 10 Ո՛ տացէ զփրկութիւն թագաւորաց մերոց, որ փրկելո՛ցն իցէ զԴաւիթ ծառայ իւր։ ՚Ի սրո՛յ չարէ փրկեա՛ զիս՝ եւ ապրեցո՛ զիս[7738], 11 եւ ՚ի ձեռաց որդւոց օտարաց։ Որոց բերանք իւրեանց խօսեցան զնանրութիւն, եւ աջ նոցա ա՛ջ է մեղաց։ 12 Որոց ուստերք իւրեանց որպէս նորատունկ, հաստատուն են ՚ի մանկութենէ իւրեանց. դստերք նոցա զարդարեալ եւ պաճուճեալ ՚ի նմանութիւն տաճարի[7739]։ 13 Շտեմարանք նոցա լի՛ են եւ բղխեն ՚ի միմեանս, խաշինք նոցա բազմածինք են եւ բազմանան ՚ի գնացս իւրեանց, 14 եւ ա՛նդք նոցա պարարտք են։ Ո՛չ գոյ խրամատութիւն ցանկոյ նոցա, եւ ո՛չ աղաղակ ՚ի հրապարակս նոցա[7740]։ 15 Արդ երանեցից ժողովրդեան որոց այս այսպէս է. նա՝ երանի՛ ժողովրդեան որոյ Տէր Աստուած է նոցա[7741]։ Տունք. ժզ̃։

144

1 Օրհնութեանց Սաղմոս ՚ի Դաւիթ. ՃԽԴ։

ալեփ։ Բարձր առնեմ զքեզ Աստուած իմ եւ Թագաւոր իմ, եւ օրհնեմ զանուն քո յաւիտեան՝ եւ յաւիտեանս յաւիտենից[7742]։ 2 բեթ Զօ՛րհանապազ օրհնեցից զքեզ, եւ գովեցից զանուն քո յաւիտեան եւ յաւիտեանս յաւիտենից։ 3 գամէղ Մեծ է Տէր եւ օրհնեալ է յոյժ, եւ մեծութեան նորա ո՛չ գոյ չափ։ 4 տալեթ Ազգք եւ ազգք գովեսցեն զգործս քո, եւ զզօրութիւնս քո պատմեսցեն։ 5 հէ Զմեծվայելչութիւն փառաց սրբութեան քոյ խօսեսցին, եւ զսքանչելիս քո պատմեսցեն։ 6 վաւ Զզօրութիւն ահի քոյ ասասցեն, եւ զմեծութիւնս քո պատմեսցեն։ 7 զէ Զյիշատակ բազում քաղցրութեան քո բղխեսցեն, եւ արդարութեամբ քով ցնծասցեն[7743]։ 8 խէթ։ Գթած ողորմած է Տէր, երկայնամիտ եւ բազումողորմ։ 9 տէթ Քաղցր է Տէր առ ամենեսեան, եւ գթութիւն նորա ՚ի վերայ ամենայն արարածոց իւրոց։ 10 յոգ Խոստովան եղիցին առ քեզ Տէր ամենայն գործք քո, եւ սուրբք քո օրհնեսցեն զքեզ։ 11 քափ։ Զփառս արքայութեան քոյ ասասցեն, եւ զզօրութիւնս քո պատմեսցեն։ 12 ղամէք Ճանաչել որդւոց մարդկան զզօրութիւն քո, զփառս մեծվայելչութիւն արքայութեան քոյ[7744]։ 13 մեմ Արքայութիւն քոյ արքայութիւն ամենայն յաւիտենից. եւ տէրութիւն քոյ ազգէ մինչեւ յազգ։ նուն Հաւատարիմ է Տէր յամենայն ՚ի բանս իւր, եւ արդա՛ր է յամենայն ՚ի գործս իւր։ 14 սամքաթ Հաստատէ Տէր զամենայն գայթագղեալս, եւ կանգնէ զամենայն գլորեալս։ 15 էյ Աչք ամենեցուն ՚ի քեզ յուսան, եւ դու տաս կերակուր նոցա ՚ի ժամու։ Տաս դու նոցա եւ կերակրին[7745], 16 փէ բանաս զձեռն քո, լցուցանես զամենեսեան քաղցրութեամբ կամօք քովք[7746]։ 17 ծադէ Արդա՛ր է Տէր յամենայն ճանապարհս իւր, եւ սուրբ է յամենայն ՚ի գործս իւր։ 18 կոփ Մերձ է Տէր առ ամենեսեան ոյք կարդան առ նա, առ ամենեսեան ոյք կարդան առ նա ճշմարտութեամբ։ 19 րէշ Զկամս երկիւղածաց իւրոց առնէ Տէր. աղօթից նոցա լսէ եւ կեցուցանէ զնոսա։ 20 շին Պահէ Տէր զամենեսեան ոյք սիրեն զնա, եւ զամենայն մեղաւորս սատակէ Տէր։ 21 թաւ Զօրհնութիւնս Տեառն խօսեսցի բերան իմ. օրհնեսցէ ամենայն կենդանի զանուն սուրբ նորա յաւիտեան, եւ յաւիտեանս յաւիտենից[7747]։ Տունք. իբ̃։ Գոբղայս. ծբ̃։

145

1 Ալէլուիա. Անգեայ եւ Զաքարիայ. ՃԽԵ։

2 Օրհնեա՛ անձն իմ զՏէր. օրհնեցից զՏէր ՚ի կեանս իմ, սաղմոս ասացից Աստուծոյ իմոյ մինչեւ եմ ես։ 3 Մի՛ յուսայք յիշխանս յորդիս մարդկան, զի ո՛չ գոյ փրկութիւն ՚ի նոսա[7748]։ 4 Ելցէ հոգի ՚ի նոցանէ՝ եւ դարձցին անդրէն ՚ի հող, եւ յայնմ աւուր կորիցե՛ն ամենայն խորհուրդք նոցա։ 5 Երանի՛ ում Տէր Աստուած Յակոբայ օգնական է նմա, եւ յո՛յս նորա ՚ի Տէր Աստուած է[7749]։ 6 Որ արար զերկինս եւ զերկիր, զծով եւ զամենայն որ է՛ ՚ի նոսա[7750]։ 7 Պահէ զճշմարտութիւն յաւիտեան, եւ առնէ իրաւունս զրկելոց։ Տայ հա՛ց քաղցելոց[7751], 8 եւ արձակէ՛ զկապեալս Տէր։ Տէր բանայ զաչս կուրաց, եւ կանգնէ զգլորեալս։ Տէր սիրէ զարդարս[7752], 9 Տէր պահէ զպանդուխտս. զորբս եւ զայրիս ընդունի՛ Տէր, եւ զճանապարհս ամպարշտաց կորուսանէ[7753]։ 10 Թագաւորեսցէ Տէր յաւիտեան, Աստուած քո Սիովն ազգէ մինչեւ յազգ։ Տունք. ժ̃։

146

1 Ալէլուիա. Անգեայ եւ Զաքարիայ. ՃԽԶ։

Օրհնեցէ՛ք զՏէր՝ զի բարի է. սաղմոսք Աստուծոյ մերում քաղցրասցի օրհնութիւն[7754]։ 2 Շինէ զԵրուսաղէմ Տէր, եւ զցրուեալսն Իսրայէլի ժողովէ։ 3 Բժշկէ զբեկեալ սիրտս, եւ պատէ զամենայն վէրս նոցա։ 4 Թուէ զբազմութիւն աստեղաց, եւ զամենեսեան զնոսա յանուանէ՛ կոչէ[7755]։ 5 Մեծ է Տէր մեր եւ մեծ է զօրութիւն նորա, իմաստութեան նորա ո՛չ գոյ բաւ[7756]։ 6 Ընդունի զհեզս Տէր, եւ խոնարհ առնէ զամբարտաւանս մինչեւ յերկիր[7757]։ 7 Օրհնեցէ՛ք զՏէր խոստովանութեամբ, սաղմո՛ս ասացէք նմա օրհնութեամբ[7758]։ 8 Զգեցո՛յց զերկինս ամպովք, պատրա՛ստ արար զանձրեւ իւր յերկիր։ Բուսոյց զխոտ ՚ի լերինս, զդալարի ծառայութիւն մարդկան[7759]։ 9 Այն որ տայ անասնոց զկերակուր իւրեանց. ձագաց ագռաւուց որ կարդան առ նա[7760]։ 10 Ո՛չ թէ ընդ զօրութիւնս ձիոյ կամեցաւ Տէր, եւ ո՛չ ընդ երանս առն սկայի հաճեցաւ[7761]։ 11 Այլ հաճեցաւ Տէր յերկիւղա՛ծս իւր, եւ ընդ այնոսիկ ոյք յուսան յողորմութիւն նորա[7762]։ Տունք. ժբ̃։

147

Ալէլուիա. Անգեայ եւ Զաքարիայ. ՃԽԷ։

12 Գովեա՛ Երուսաղէմ զՏէր։ Եւ օրհնեա՛ զԱստուած քո Սիովն։ 13 Զի զօրացոյց զնիգս դրանց քոց, եւ օրհնեաց զորդիս քո ՚ի քեզ։ 14 Որ ե՛դ զսահմանս քո ՚ի խաղաղութիւն պարարտութեամբ ցորենոյ լցոյց զքեզ[7763]։ 15 Որ առաքէ՛ զբան իւր յերկիր, վաղվաղ ընթանան պատգամք նորա[7764]։ 16 Դնէ զձիւն որպէս զասր, եւ զմէգ որպէս փոշի՛ ցանեաց։ 17 Արկանէ զսառն որպէս պատառս, առաջի ցրտոյ նորա ո՛ կարէ կալ[7765]։ 18 Առաքէ զբան իւր եւ հալէ զնոսա, հնչեսցեն հողմք եւ գնասցեն ջուրք[7766]։ 19 Ո պատմէ զբան իւր Յակովբայ, զարդարութիւն եւ զիրաւունս Իսրայէլի։ 20 Ո՛չ այսպէս արար ամենայն ազգաց Տէր, եւ զդատաստանս իւր ո՛չ յայտնեաց նոցա։ Տունք. ժ̃։ Գոբղայս. լբ̃։

148

1 Ալէլուիա. Անգեայ եւ Զաքարիայ. ՃԽԸ։

Օրհնեցէ՛ք զՏէր յերկնից, օրհնեցէ՛ք զնա ՚ի բարձանց[7767]։ 2 Օրհնեցէ՛ք զնա ամենայն հրեշտակք նորա, օրհնեցէ՛ք զնա ամենայն զօրութիւնք նորա[7768]։ 3 Օրհնեցէ՛ք զնա արեգակն եւ լուսին, օրհնեցէ՛ք զնա ամենայն աստեղք եւ լոյս[7769]։ 4 Օրհնեցէ՛ք զնա երկինք երկնից, եւ ջուրք որ ՚ի վերոյ քան զերկինս օրհնեցէ՛ք զանուն Տեառն[7770]։ 5 Զի նա ասաց եւ եղեն, հրամայեաց եւ հաստատեցաւ[7771]։ 6 Կարգեաց զնոսա յաւիտեանս յաւիտենից, հրաման ետ եւ ո՛չ անցանէ[7772]։ 7 Օրհնեցէ՛ք զՏէր յերկրէ վիշապք, եւ ամենայն խորք[7773]։ 8 Հուր եւ կարկուտ ձիւն եւ սառն, հողմ եւ մրրիկ որ առնեն զբան նորա[7774]։ 9 Լերինք եւ ամենայն բլուրք, ծառք պտղաբերք եւ ամենայն մայրք[7775]։ 10 Գազանք եւ ամենայն անասունք, սողունք եւ ամենայն թռչունք թեւաւորք[7776]։ 11 Թագաւորք երկրի եւ զօրք իւրեանց, իշխանք եւ ամենայն դատաւորք երկրի։ 12 Երիտասարդք եւ կուսանք, ծերք եւ տղայք օրհնեցէ՛ք զանուն Տեառն։ Բարձրացաւ անուն նորա միայն, 13 խոստովանութիւն նմա յերկինս եւ յերկրի։ Բարձր առնէ Տէր զեղջեւր ժողովրդեան իւրոյ, 14 օրհնութիւն յամենայն սրբոց նորա, որդւոցն Իսրայէլի, ժողովուրդ որ մերձ է առ Տէր[7777]։ Տունք. ժդ̃։

149

1 Ալէլուիա. Անգեայ եւ Զաքարիայ. ՃԽԹ։

Օրհնեցէ՛ք զՏէր յօրհնութիւն նոր, օրհնութիւն նմա յեկեղեցիս սրբոց[7778]։ 2 Ուրախ եղեւ Իսրայէլ յԱրարիչ իւր, որդիք Սիովնի ցնծասցեն ՚ի Թագաւորն իւրեանց[7779]։ 3 Օրհնեսցեն զանուն նորա օրհնութեամբ, սաղմոսիւք եւ օրհնութեամբ սաղմո՛ս ասասցեն նմա[7780]։ 4 Հաճի Տէր ընդ ժողովուրդս իւր սուրբ, եւ բարձր առնէ զհեզս ՚ի փրկութեան[7781]։ 5 Պարծեսցին սուրբքն փառօք, եւ ցնծասցեն ՚ի հանգիստ իւրեանց, 6 եւ բարձր արասցեն զԱստուած բերանովք իւրեանց։ Սուրք երկսայրիք են ՚ի ձեռս նոցա, 7 առնուլ հատուցումն ՚ի հեթանոսաց, յանդիմանութիւն ամենայն ժողովրդոց[7782]։ 8 Կապել զթագաւորս նոցա կապանօք, զզօրաւորս նոցա ձեռակապաւ երկաթեաւ[7783]։ 9 Առնել ՚ի նոսա զդատաստանն գրեալ. փառք ա՛յս են յամենայն սրբոց նորա[7784]։ Տունք. ը̃։

150

1 Ալէլուիա. ՃԾ։

Օրհնեցէ՛ք զԱստուած ՚ի սրբութեան նորա, օրհնեցէ՛ք զնա հաստատութեան ՚ի զօրութեան նորա[7785]։ 2 Օրհնեցէ՛ք զնա ՚ի զօրութեան նորա, գովեցէ՛ք զնա ՚ի բազո՛ւմ մեծութեան նորա[7786]։ 3 Օրհնեցէ՛ք զնա ՚ի ձայն օրհնութեան, օրհնեցէ՛ք զնա սաղմոսիւք եւ օրհնութեամբ։ 4 Օրհնեցէ՛ք զնա ցնծութեամբ, գովեցէ՛ք զնա ուրախութեամբ[7787]։ 5 Օրհնեցէ՛ք զնա ՚ի բանս քաղցունս, օրհնեցէ՛ք զնա ՚ի բարբառ լսելի։ Օրհնեցէ՛ք զնա ՚ի ձայն գոհութեան[7788]. 6 ամենայն հոգիք օրհնեցէ՛ք զՏէր։ Տունք. զ̃։ Գոբղայս. իը̃։

Կանոնս տունք. յխը̃։ Չորք Կանոնս Տունք ռյխբ̃։ Միահամուռ սաղմոսս՝ Գոբղայս. ծզ̃։ Սաղմոս ճծ̃։ Տունք ՚ի սմա սնկբ̃։

Այս Սաղմոս ինքնագի՛ր Դաւթի արտաքոյ թուոց։ ՚Ի ժամանակի զի ել նա նահատակ ընդդէմ Գողիադու, առաջի Շաւուղի[7789]։

1 Փո՛քր էի ես յեղբարս իմ. եւ կրտսե՛ր ՚ի տան հօր իմոյ, արածէի զխաշինս հօր իմոյ։ 2 Ձեռք իմ արարին զսաղմոսարանս, եւ մատունք իմ կազմեցին զգործի՛ օրհնութեան[7790]։ 3 Իսկ արդ՝ ո՛ պատմեսցէ զայս Տեառն իմում, ինքն Տէր ամենայնի լուիցէ զամենայն[7791]։ 4 Որ առաքեաց զհրեշտակ իւր եւ ամբարձ զիս ՚ի հօտէ խաշանց հօր իմոյ, եւ օծ զիս յօծումն իւղոյ իւրոյ[7792]։ 5 Եղբարք իմ գեղեցիկք եւ մեծամեծք, եւ ո՛չ հաճեցաւ ընդ նոսա Տէր։ 6 Ելի՛ ես ընդ առաջ այլազգւոյն, եւ նզովեցի զկուռս նորա։ 7 Ես հանի զսուսեր ՚ի նմանէ եւ հատի՛ զգլուխ նորին, եւ բարձի զնախատինս յորդւոցն Իսրայէլի[7793]։ Տունք. է̃։

Կատարեցաւ գիրք Սաղմոսացն Դաւթի[7794]:

[6551] Յօրինակին ՚ի ճակատ գրոցս դատարկ թողեալ՝ ՚ի լուսանցսն կարմրադեղով նշանակի վերնագիրս Գիրքս սաղմոսաց Դաւթի. յորմէ առեալ եդաք ՚ի կարգի՝ համեմատ այլոց եւս գրչագիր օրինակաց մերոց։

[6552] Ոմանք. Որպէս ծառն որ տնկ՛՛։ Ոմանք. Եւ զամենայն զոր ինչ եւ առնիցէ։

[6553] Ոմանք. Զի հոսէ յերեսաց երկրէ։

[6554] ՚Ի վախճանի իւրաքանչիւր սաղմոսաց՝ ուր օրինակս մեր առնէ գումարութիւն տանց եւ գոբղայից, ոմանք իսպառ զանց առնեն, եւ ոմանք զտունս եւ եթ նշանակեն. թէպէտ եւ ամենեքեան զբաժանումն Սաղմոսագրոցս ՚ի յութ կանոնս եւ ՚ի յիսուն եւ վեց գոբղայս առանձինն ծաղկազարդ դրօշմամբ ՚ի գլխագրութիւնս նոցին յայտ առնեն։

[6555] ՚Ի Հեբրայեցւոց գրոց երկոքեան սոքա ընդ մի համար են

[6556] Վերնագիրք իւրաքանչիւր սաղմոսաց, որ աստէն նօտր ասացեալ գրով եդան, ամենայն գրչագիր օրինակք մեր կարմրադեղով գրեալ՝ զանազանեն յաղօթական բանիցն։ ՚Ի վերայ սաղմոսիս ոմանք դնեն. Անվերնագիր ՚ի Հեբրայեցւոց. երկոքին սոքա ընդ մի համարի են։

[6557] Ոմանք. Խորհեցան սնոտիս։

[6558] Ոմանք. Եւ իշխանք ժողովրդոց ժողո՛՛։

[6559] Ոմանք ՚ի վերջ տանս նշանակեն՝ Հանգիստ։

[6560] Ոմանք. ՚Ի վերայ լերին Սիոնի սրբոյ նորա ՚ի պատմել ինձ։

[6561] Ոմանք առանձինն վերնագիր կարգեն աստանօր. Սաղմոս ՚ի Դաւիթ։ Տէր ասաց ցիս... եւ ես այսօր։

[6562] Ոմանք. ՚Ի ժամանակի յորժամ բորբոքեսցի հուր բարկութեան նորա... յուսացեալ են ՚ի նա։

[6563] Ոմանք աստի սկսեալ ՚ի վերնագիրս բազում անգամ փոխանակ. Սաղմոս ՚ի Դաւիթ,դնեն Սաղմոս Դաւթի։

[6564] Ոմանք. Եւ բազումք յար՛՛։

[6565] Ոմանք. Փրկութիւն նորա առ Աստուած իւր։

[6566] Ոմանք. Եւ լուաւ ինձ։

[6567] Ոսկան. Եւ Տէր ընդունօղ իմ էր։

[6568] Ոմանք. ՚Ի բիւրուց զօրացն, ոյք... պատեալ պաշարեալ պահէին զիս։

[6569] Ոմանք. ՚Ի տարապարտուց, զատա՛՛։

[6570] Ոմանք. Տեառնդ է փր՛՛։

[6571] Ոմանք. ՚Ի կատարած ընդ օրհնութիւնս սաղմոս ՚ի Դաւիթ։

[6572] Ոմանք. Լուաւ ինձ Աստուած... ՚ի նեղութենէ ինձ։

[6573] Ոմանք. Պատարագս արդա՛՛։ Ոմանք. Թէ ո՛վ ցուցանէ մեզ զբարութիւն Տեառն։

[6574] Ոմանք. Ձիթոյ, նոքօք լցուցեր զմեզ։

[6575] Ոմանք. Խաղաղութեամբ քով յայս եւ ՚ի սոյն ննջեցից եւ զարթեայց... (10) յուսով քո։

[6576] Ոմանք. Վասն վիճակաց. եւ ոմանք. Վասն ժառանգաւորաց. սաղմոս ՚ի Դաւիթ։

[6577] Յօրինակին պակասէր. Եւ ի մի՛տ առ։

[6578] Ոմանք. Նայեա՛ ՚ի ձայն։

[6579] Ոմանք. Յանդիման լինել առ քեզ։ Եւ ոմանք. լինել քեզ Աստուած։ Ուր եւ ոմանք. Ոչ թէ դու այն Աստուած ես որ կամիս։

[6580] Ոմանք. Եւ մի՛ անօրէնք բնա՛՛։

[6581] Ոմանք. Ատեցեր դու զայնո՛՛... ոյք խօսէին սուտ... եւ զնենգաւոր պիղծ առնէ Տէր։

[6582] Ոմանք. Որպէս գերեզմանք բաց են կոկորդք նոցա. եւ լեզ՛՛... ՚ի խորհրդոց սրտից իւրեանց։

[6583] Ոմանք. Ուրախ լիցին ՚ի քեզ ամե՛՛։

[6584] Ոմանք. Քո պսակեսցես զնոսա։

[6585] Ոմանք. Ընդ օրհնութեան, վասն Ու՛՛։

[6586] Ոմանք. Մի՛ սրտմտութեամբ յան՛՛։

[6587] Ոսկան. Կամ ՚ի դժոխս ոք խոս՛՛։

[6588] Ոմանք. Լուաւ Տէր զձայն լալոյ իմոյ։

[6589] Ոմանք. Զոր ասաց Տէր վասն Քուսի Քօշեայ որդւոցն Յամինայ։ Ուր ոմանք. Վասն բանիցն... Յեմինայ։

[6590] Ոմանք. Յուսացայ, փրկ՛՛... եւ յամենայն հա՛՛։

[6591] Ոմանք. Որ ապրեցուցանիցէ։

[6592] Ոմանք. Թէ արարի զայս. եւ թէ։

[6593] Ոմանք. Թէ հատուցից երբէք... անկեայց եւ ես։

[6594] Ոմանք. Հալածիցէ ապա... հասցէ եւ կոխեսցէ։

[6595] Ոմանք. Տէր Աստուած իմ հրամանաւն զոր պատ՛՛։

[6596] Ոմանք. Ըստ արդարութեան քում... իմում որ է յիս։

[6597] Ոմանք. Յիրաւ (11) օգնութիւն իմ յԱստուծոյ։

[6598] Ոմանք. ՚Ի նմա պատրաստեալ է. կամ՝ ՚ի նմա պատրաստէ։

[6599] Ոմանք. Յղեցաւ զցաւս, եւ ծնաւ զանիրաւութիւն։

[6600] Ոմանք. ՚Ի նոյն անկցի խորխորատ զոր գործեաց։

[6601] Ոմանք. Անուն քո ՚ի վերայ ամենայն երկ՛՛։

[6602] Ոմանք. ՚Ի բերանոց... հաստատեցեր զօրհնութիւն... եղծցի թշնա՛՛։

[6603] Ոմանք. Թէ այց առնես դու նմա։

[6604] Ոմանք. ՚Ի վերայ ամենայն ձեռակեր՛՛։

[6605] Ոմանք. Եւ զձկունս ծովու, ոյք շրջին... ծովու։

[6606] Ոմանք. Վասն գալստեան որդւոցն։ Ուր օրինակ մի. վասն գալստեան Որդւոյն Աստուծոյ. սաղմոս ՚ի Դաւիթ։

[6607] Ոմանք. Անուան Տեառնդ բարձրելոյ։

[6608] Ոմանք. Եւ զիրաւունս իմ։

[6609] Ոմանք. Մինչեւ իսպառ... եւ կորեան յիշատակք նոցա ա՛՛։

[6610] Ոմանք. Տէր զաղաղակ տնանկաց։

[6611] Ոմանք. Ո՛ բարձր արասցէ զիս ՚ի դրաց մահուանէ։

[6612] Ոմանք. Եւ ցնծացայց ես ՚ի փր՛՛... եւ որոգայթ զոր։

[6613] Ոմանք. Ճանաչի Տէր յառնել։

[6614] Ոմանք. Եւ համբերութիւն տն՛՛։

[6615] Ոմանք. Կարգեա՛ Տէր օրէնսդ՛՛։

[6616] Ոմանք. Գովի մեղաւորն... որ զրկէն։

[6617] ՚Ի բազումս պակասի. Իսկ ընդէր բարկացոյց մե՛՛։ Ուր ոմանք. իւրում թէ ո՛չ քննի։

[6618] Ոմանք. Զի ասաց ՚ի սրտի իւ՛՛։

[6619] Ոսկան. Անիծիւք եւ դառնութեամբ եւ նենգութեամբ լի է։

[6620] Ոմանք. Նստի վարանեալ ընդ մեծա՛՛։

[6621] Ոմանք. Դարանի ՚ի գաղտնիս որպէս առիւծ։ Ուր եւս ոմանք. վարանի յափշտակել զաղ՛՛... եւ ՚ի ձգել զնա։

[6622] Ոմանք. Ասաց ՚ի սրտի։

[6623] Ոմանք. ՚Ի սրտի իւրում թէ ո՛չ խնդրի։

[6624] Ոմանք յաւելուածով այսպէս ունին զայս տուն. Տեսանես դու զցաւս, եւ զսրտմտութիւնս հայիս, մատնել զնա ՚ի ձեռս քո, քեզ թողեալ է աղքատն։

[6625] Ոմանք. Մեղք նորա. եւ մի՛ գտցին։

[6626] Ոմանք. Տնանկաց լուաւ Տէր։

[6627] Ոմանք. Զի մի՛ եւս յաւելցի։

[6628] Ոմանք. Որպէս ասացէք. կամ՝ ասիցէ ցանձն իմ. Փոփոխեսցի. կամ՝ փոփոխեցայ ՚ի լերինս։

[6629] Ոմանք. Դու շինեցեր՝ նոքա աւերե՛՛։

[6630] Ոմանք. ՚Ի տաճար սուրբ իւր, Տէր... եւ արտեւանունք նորա։

[6631] Ոմանք. Վասն Ութերորդացն։

[6632] Ոմանք. Յորդւոց մարդկանէ։

[6633] Ոմանք. Ոյք ասէին. Զլեզուս։

[6634] Ոմանք. Բանք Տեառն են բանք սուրբ որպէս զարծաթ... ՚ի յերկրէ։

[6635] Ոմանք. Պահեսցես զմեզ եւ ապրեցուցեր զմեզ յազգէ։

[6636] Այլք. Մինչեւ ցերբ բարձրա՛՛։

[6637] Ոմանք. Մի ասասցէ թշնամին թէ յաղթեցի։

[6638] Ոմանք. Օրհնեցից զքեզ Տէր բարերար իմ։

[6639] Ոսկան. Եւ ո՛չ ոք է որ առնէ զբարի։

[6640] Ոմանք. Եւ անպիտանացան... որ առնէ զբարի, եւ չէ ոք մինչեւ ցմի։ Ոսկան յայս տուն՝ առեալ ՚ի Լատինականէն յաւելու. Գերեզման բաց է կոկորդ նոցա, եւ այլն. որ են կրկնութիւնք այլ եւ այլ տանց սաղմոսաց։

[6641] Ոսկան. Ոյք ուտեն զժողովուրդ իմ։

[6642] Ոմանք. Զի Աստուած է յարկս արդարոց. զխորհուրդ աղքատին յա՛՛։

[6643] Ոմանք. Տէր ո՛ կացցէ... կամ ո՛ բնակես՛՛։

[6644] Ոմանք. Իւրում ո՛չ արար... ՚ի մերձաւորաց ո՛չ առնու։

[6645] Ոմանք. Փառաւոր առնէ, որ երդնու։

[6646] Ոմանք. ՚Ի վարձու նա ո՛չ տայ, եւ կաշառ ՚ի վերայ։

[6647] Ոմանք. ՚Ի կատարած յարձանագիր. սաղմոս ՚ի Դաւիթ։ Պահեա՛ զիս Աստուած իմ, զի։

[6648] ՚Ի լուս՛՛. Տէր իմ ես դու. համաձայն ոմանց ՚ի բնաբ՛՛։ Ոմանք. Եւ բարիք իմ չեն քեզ ինչ պիտոյ։

[6649] Ոմանք. Յաճախեսցեն հիւ՛՛... ապա վաղվաղեսցեն... ՚ի ժողովն նոցա յարեան. կամ՝ յարենէ։

[6650] Ոմանք. Տէր բաժին ժառան՛՛։ Ոսկան. Որ անդրէն դար՛՛։

[6651] Ոմանք. Մինչ զի գիշերի եւս խրատեցին զիս։

[6652] Ոմանք. Զի էր ընդ աջմէ իմմէ։

[6653] Ոմանք. Զի ո՛չ թողցես դու զան՛՛։ Ոսկան. Ցուցցես ինձ... լցուսցես զիս։

[6654] Ոմանք. Զսիրտս իմ... եւ ո՛չ գտար յիս ա՛՛։

[6655] Ոմանք. Ես պահեցի զճանապարհս։

[6656] Ոմանք. Եւ փրկես զայնոսիկ, ոյք։

[6657] Ոմանք. Ընդ հովանեաւ թեւոց քոց ծած՛՛։

[6658] Ոսկան. Եւ ՚ի ճարպս իւրեանց արգելին։

[6659] Ոմանք. Ուս եդին խոնարհեցուցանել զիս։

[6660] Ոմանք. Զի պատրաստի յորս։

[6661] Ոմանք. Եւ ՚ի ձեռաց թշնա՛՛։

[6662] Ոմանք. Յերեւել երեսաց փառաց քոց։

[6663] Ոմանք. Որ խօսեցաւ զօրհնութիւնս զայս յաւուր յո՛՛... ՚ի թշնամեաց իւրոց, եւ ՚ի ձեռաց Սաւուղի։

[6664] Ոմանք. Փրկութեան ընդունելի իմ է։

[6665] Ոմանք. Կարդացից առ Տէր. եւ ՚ի թշնամեաց իմոց ապրեցայց։ Ուր ոմանք. ապրեցոյց զիս։

[6666] Ոմանք. Եւ ուխք ա՛՛։

[6667] Ոմանք. Եդ զխաւարն ծածկոյթ իւր։

[6668] Յօրինակին. Որոտեաց Տէր։

[6669] Ոմանք. Յաւուրս չարչարանաց։

[6670] Ոսկան. Եւ փրկեաց զիս Տէր։

[6671] Ոմանք. Ըստ սրբութեան իմում հատուսցէ ինձ։

[6672] Ոմանք. Եւ զարդարութիւն իւր։

[6673] Ոմանք. Եւ զգուշացայց։

[6674] Ոմանք. Առաջի աչաց նորա։

[6675] Ոմանք. Եւ ընդ թիւրսն թիւրեսցիս։

[6676] Ոմանք. Լոյս առնես ինձ ՚ի խաւարի։

[6677] Ոմանք. Անբիծ են ճանապարհք նորա... ոյք յուսան։

[6678] Ոմանք. ՚Ի ստորէ իմմէ. եւ օրինակ մի. ՚Ի ստորուէ։

[6679] Ոմանք. Եւ մի՛ կարասցին կեալ։

[6680] Ոմանք. Զգեցուցեր ինձ. եւ ոմանք. Ո զգեցուցեր։

[6681] Ոմանք. Զթշնամին իմ... եւ զատելին իմ։

[6682] Ոմանք. Եւ որպէս կաւ գռեխաց։

[6683] Այլք. Եւ ՚ի լուր ականջաց։

[6684] Ոսկան. Աստուած է որ խնդրէ։

[6685] Ոմանք. Ոյք յարուցեալ են ՚ի վերայ իմ։

[6686] Ոմանք. Մեծ արասցէ զփրկութիւն թա՛՛... ընդ օծելոյ իւրոյ ընդ Դաւ՛՛։

[6687] Յօրինակի մերում եւ եթ՝ յաւարտ իւրաքանչիւր կանոնաց եդեալ էին եւ օրհնութիւնքն սաղմոսարանին. զորովք զանց արարեալ աստանօր, թողումք կարգել յայլում վայրի։

[6688] Ոմանք. Եւ գիշեր գիշերոյ ցու՛՛։

[6689] Ոմանք. Ընթանալ ՚ի ճանապարհս իւր։

[6690] Ոսկան. Հաւատարիմ է. եւ ի՛՛։

[6691] Ոմանք. Արդարութիւնք Տեառն ուղիղ են, եւ ուրախ առնեն... սուրբ է, եւ մնայ։

[6692] Ոմանք. Դատաստան Տեառն ճշմարիտ է, եւ արդար է ՚ի նոյն։

[6693] Ոմանք. ՚Ի պահել նորա հա՛՛։

[6694] Ոմանք. Եւ յօտարէն պահեա՛։

[6695] Յօրինակին պակասէր. ՚Ի սրբութենէ իւրմէ ՚ի Սիովնէ։

[6696] Ոմանք. Զանուն Տեառն Աստուծոյ կարդասցուք։

[6697] Ոմանք. Նոքա խափանեցան։

[6698] Ոմանք. Եւ ՚ի փրկութեան քում ցն՛՛։

[6699] Ոմանք. Յաւիտեան եւ յաւիտեանս յաւիտենից։

[6700] Ոմանք. Եւ ողորմութիւն Բարձրելոյն. նա մի՛ սասանեսցի յաւիտեան։

[6701] Ոմանք. Որպէս հնոց հրոյ ՚ի ժամա՛՛։

[6702] Ոմանք. Զոր ո՛չ կարասցեն հաստատել։

[6703] Ոմանք. Եւ սաղմոս ասասցուք զօրութեանց քոց։

[6704] Ոմանք. Առաւօտին օգնականութեան։

[6705] Ոմանք. Հեռի եղէ ՚ի փրկութենէ։

[6706] Ոմանք. Եւ գովեալդ Իսրայէլի։

[6707] Ոմանք. Որ հաներ զիս յարգանդէ։

[6708] Ոմանք. Մի՛ ՚ի բացէ առներ յինէն։

[6709] Ոմանք. Որպէս զխեցի զօրութիւն իմ։

[6710] Ոսկան. Բաժանեցին զհան՛՛։

[6711] Ոմանք. Մի՛ հեռի առներ զօգնութիւն. կամ՝ զգթութիւն քո յի՛՛։

[6712] Ոմանք. Յեղջերէ միեղջեւրոյ։

[6713] Ոմանք. ՚Ի մէջ եկեղեցեաց օրհնե՛՛։

[6714] Ոմանք. Երկիւղածք Տեառն օրհնեսցեն զնա ամենայն։

[6715] Ոմանք. Ամենայն զաւակն Իսրայէլեան... զաղօթս աղքատին։

[6716] Յօրինակին. ՚Ի քէն է գոհութիւն իմ։

[6717] Ոմանք. Ոյք խնդրեն զնա։

[6718] Ոմանք. Եւ երկիր պագցեն նմա ամենայն պարարտք։

[6719] Ոմանք. Պատմեսցի Տեառն ազգ որ գալոց իցէ... զարդարութիւն նորա... ծնանելոցն է զոր։

[6720] Ոմանք. Դալարւոջ անդ բնակեցոյց զիս, եւ ՚ի ջուրս հան՛՛։

[6721] Ոմանք. Զանձն իմ, եւ առաջնոր՛՛։

[6722] Ոմանք. Թէպէտ եւ գնացի ես։

[6723] Ոմանք. Սաղմոս միաշաբաթուց Դաւթի։

[6724] Ոմանք. Եւ ո՛չ երդուաւ նենգութեամբ ընկերի իւրում։

[6725] Ոմանք. Սա առցէ զօրհնութիւն ՚ի Տեառնէ։

[6726] Յօրինակին բառս. Գոբղայ, աստ եւ ստորեւ ուրեք ուրեք գրի՝ Գոբողայ։

[6727] Ոմանք. Ամենեքեան ոյք համբերեն քեզ։

[6728] Ոմանք. Քեզ համբերեմ զօրհանապազ։

[6729] Ոմանք. Եւ զողորմութիւնս քո որ ենն։

[6730] Ոմանք. Զմեղս մանկութեան եւ զանգիտութեան իմոյ... վասն քաղցրութեան քո Տէր։

[6731] Ոմանք. Եւ ուսուցանես հեզոց։

[6732] Ոմանք. ՚Ի ճանապարհի յոր եւ հաճեցաւ։

[6733] Ոմանք. Յամենայն ժամ առ Տէր են։

[6734] Ոմանք. Ատելութիւն որ ՚ի նանիր ատե՛՛։

[6735] Ոմանք. Եւ ես քեզ համբերէի զօրհանապազ։

[6736] Ոմանք. Եւ զսիրտս իմ։

[6737] Ոսկան. Լուացից սրբութեամբ։

[6738] Այլք. Մի՛ կորուսաներ ընդ ամպա՛՛։ Ոմանք. Ընդ արս արիւնահեղս։

[6739] Ոմանք. ՚Ի մերձանալ առ իս... զմարմինս իմ։

[6740] Ոմանք. Սակայն եւ յայսմիկ ՚ի քեզ Տէր։

[6741] Ոմանք. Զմին խնդրեցի։

[6742] Ոմանք. ՚Ի ծածկոյթ խորանի իւրոյ։

[6743] Ոսկան. ՚Ի վիմի բարձր արարեր։

[6744] Ոմանք. Զի քեզ անսաց սիրտ իմ։ Ոսկան. Զերեսս քո Տէր խնդրեցից։

[6745] Ոմանք. Եւ Տէր իմ ընկալաւ զիս։

[6746] Ոմանք. Եւ առաջնորդեա՛։

[6747] Ոմանք. Տեառն յերկրին կեն՛՛։

[6748] ՚Ի լուս՛՛. Առ քեզ Տէր կարդացի. համաձայն ոմանց ՚ի բնաբ՛՛։ Ոմանք. Մի՛ երբէք լռեր յինէն. նմանիցեմ այնոցիկ ոյք։

[6749] Ոմանք. Եւ մի՛ ընդ այնոսիկ... Ոյք խօսին։

[6750] Ոսկան. Ըստ գործոց նոցա։

[6751] Ոմանք փոխանակ մերումս ունին զայս վերնագիր. ՚Ի կատարած սաղմոս Դաւթի. Յելանել եւ ՚ի մտանել, եւ ՚ի հարկանել զխորանն։

[6752] Ոմանք. Եւ Աստուած փառաց որոտաց։

[6753] Ոմանք. Զօրութեամբ... մեծվայելչութեամբ։

[6754] Ոմանք. Որպէս որդիս միեղջերու. կամ՝ միեղջերուի։

[6755] Ոմանք. Զբոց ՚ի հրոյ։

[6756] Ոմանք. Զանապատն ՚ի Կադէս։

[6757] Ոմանք. ՚Ի տաճարի նորա ամենայն ոք ասէ. կամ՝ ամենայն ոյք ասէին փառս նմա։

[6758] Ոմանք. Զջրհեղեղս նստուցանէ։

[6759] Ոմանք. Տէր օրհնեսցէ զժողովուրդս իւր ՚ի խաղաղութեան։

[6760] Ոմանք. Նաւակատեաց տաճարին ՚ի կատարած Դաւթի։

[6761] Օրինակ մի. Սրտմտութիւն է ՚ի բարութեան նորա... առաւօտուց եղիցի։

[6762] Ոմանք. Ես առ քեզ... առ Աստուածդ իմ աղաղակեցի, զինչ օ՛՛։

[6763] Ոմանք. Եւ Տէր եղեւ իմ օգնական։

[6764] Ոմանք. Եւ այլ մի՛ եւս զղջացայց. եւ ոմանք. Եւ մի՛ զղջաց՛՛։

[6765] Ոմանք. ՚Ի կատարած սաղմոս Դաւթի, վասն զարմացման։ Իսկ Ոսկան. Սաղմոս Դաւթի օրհնութիւն նահատակութեան։

[6766] Ոմանք. Փրկեա՛ եւ ապրեցո՛ զիս։

[6767] Ոմանք. ՚Ի կեցուցանել զիս։

[6768] Ոմանք. Վասն անուան քո Տէր առաջնորդեսցես ինձ, եւ սնուսցես։

[6769] Ոմանք. Զոր թաքուցին ինձ։

[6770] Ոմանք. Որ պահեն զերկիւղ սնոտի։

[6771] Ոմանք. Զի հայեցար ՚ի խոնար՛՛։

[6772] Ոմանք. ՚Ի սրտմտութենէ քումմէ ակն իմ։

[6773] Ոմանք. Պակասեցան ՚ի ցաւոց։

[6774] Յօրինակին. Նախատ դրացաց ի՛՛։

[6775] Ոմանք. Լուայ ես զբամբա՛՛... զինեւ, ժողովել նոցա։

[6776] Ոմանք. Ոյք խօսին զարդարոյն... յամբարտաւանել եւ յանգոսնել։

[6777] Ոմանք. Բազում արարեր զողորմութիւն քաղց՛՛։ Յօրինակին պակասէր. Ոյք յուսացեալ են ՚ի քեզ։

[6778] Ոմանք. Ամրացուսցես զնոսա ի... ծածկեսցես զնոսա ՚ի խորա՛՛։

[6779] Ոմանք. Յաղաղակել ինձ առ քեզ։

[6780] Ոմանք. Ոյք յուսացեալ էք ՚ի։

[6781] Ոմանք. Սաղմոս իմաստութիւն Դաւթի։ Երանի՛ որում թողութիւն ե՛՛։

[6782] Ոմանք. Ոչ համարի Տէր։

[6783] Ոմանք. ՚Ի թշուառութիւն իմ. եւ ոմանք. ՚ի թշուառութենէ իմմէ, զի հա՛՛։

[6784] Ոմանք. Ասացի թէ պատմեցից յինէն։

[6785] Յօրինակին պակասէր. Յաղօթս կացցեն առ քեզ ամենայն։ Ոմանք. Առ նոսա ինչ ո՛չ մերձանան։

[6786] Ոսկան. Որ շուրջ եղեւ զինեւ։

[6787] Ոմանք. ՚Ի ճանապարհի յոր եւ գնա՛՛։ Յօրինակին. ՚Ի վերայ քո զաջս իմ։

[6788] Ոմանք. Առ քեզ ինչ ո՛չ մերձեսցին։

[6789] Ոմանք դնեն ՚ի վերայ սաղմոսիս. Անվերնագիր ՚ի Հեբրայեցւոց։

[6790] Ոմանք. Յօրհնութիւն նոր բարի, սաղմոս։

[6791] Ոմանք. Եւ ամենայն գործք նորա հաւատովք։

[6792] Ոմանք. Որպէս ՚ի տիկս... եւ դնէ ՚ի խորս։

[6793] Ոմանք. Եւ ՚ի նմանէ դողասցին։

[6794] Ոմանք. Զի նա ասաց՝ եւ։

[6795] Ոմանք. Խորհուրդք Տեառն յաւիտեան մնան։

[6796] Ոմանք. Օգնական է նորա։

[6797] Ոմանք. Որ ստեղծ ա՛՛... նոցա. որ ՚ի միտ առ՛՛։

[6798] Ոմանք. Սուտ է ձի փրկութեան իւրում։

[6799] Ոսկան. Կերակրել զնոսա ՚ի սովու։

[6800] Ոմանք. Որպէս յուսացաք մեք ՚ի քեզ։

[6801] Ոմանք. Եւ յամենայն նեղութենէ իմ՛՛։

[6802] Ոմանք. Եւ առէք լոյս։

[6803] Ոմանք. Եկայք որդեակք իմ... եւ ես զերկիւղ Տեառն ու՛՛։

[6804] Ոմանք. Տեսանել ՚ի բարութիւն։

[6805] Ոմանք. Եւ շրթունք քո մի՛ խօսեսցին։

[6806] Ոմանք. Եւ ականջք նորա։

[6807] Ոմանք. Զի մերձ է Տէր առ։

[6808] Ոմանք. Եւ մի ՚ի նոցանէ փշրեսցի. եւ ոմանք. Եւ մի ՚ի նոցանէ ո՛չ կորիցէ։

[6809] Ոմանք. Մահ մեղաւորին... որ ատէ։ Ուր ոմանք. Ոյք ատեան զարդարն զղջասցին։

[6810] Ոմանք. Ոյք յուսացեալ են ՚ի Տէր։

[6811] Ոմանք. Որ դատին զիս... ոյք մարտնչին։

[6812] Ոմանք. Եւ արգել զնոսա։

[6813] Ոմանք. Ոյք խնդրեն զանձն... որ խնդրէին ինձ չար։

[6814] Ոմանք. Որոգայթ զոր ո՛չ գիտասցեն. եւ որսն զոր թաքու՛՛։

[6815] Ոմանք. Տէր ո՛ նմանէ քեզ. փրկել զաղքատն ՚ի ձեռաց հզօրին։

[6816] Բազումք. Հարցանէին ցիս։

[6817] Ոսկան. Փոխանակ բարւոյ... յորդւոց մարդկանէ։

[6818] Ոմանք. Այսպէս հաճոյ լինէի։

[6819] Ոմանք. Ատէին զիս ՚ի տարապարտուց, ակնարկի առնէին զիս։

[6820] Ոմանք. Այոյ այոյ տեսին աչք մեր։

[6821] Ոմանք. Մի՛ ՚ի բացէ առնիր։

[6822] Ոսկան. Ոյք խնդան ընդ չար... ոյք մեծաբանեն ՚ի վերայ իմ։

[6823] Ոմանք. Եւ ոյք կամէին խաղաղութիւն ընդ ծառայի քո։

[6824] Ոմանք. Զօրհանապազ զգոհութիւնս քո։

[6825] Ոմանք. ՚Ի կատարած ծառային Տեառն Դաւթի։

[6826] Ոմանք. Ասէ անօրէնն մեղանչել ընդ միտս. չիք երկիւղ։

[6827] Ոմանք. Յայտնեաց առաջի նորա գտա՛՛։

[6828] Ոմանք. Եկաց նա յայն ճանապարհ որ։

[6829] Ոմանք. Որպէս խորք բազումք։

[6830] Ոմանք. Արբցեն նոքա ՚ի պա՛՛։

[6831] Ոմանք. Մերժեսցին, եւ այլ մի՛ կարասցեն հաս՛՛։

[6832] Երկուք ՚ի գրչագիր օրինակաց յայս սաղմոս ԼԶ որպէս եւ ՚ի ՃԺԸ եւ ՚ի ՃԽԴ դրոշմեն Եբրայական ալփաբետս՝ Ալիփ, բեթ, եւ այլն. զորովք ընդ այլոց զանց առնէ մերս։ Ոմանք. Եւ մի՛ ընդ այնոսիկ։

[6833] Ոմանք. Եւ հովուեսցես ՚ի մե՛՛։

[6834] Յօրինակին պակասէր. Եւ նա տացէ քեզ զխն՛՛։

[6835] Ոմանք. Զի նա արասցէ... (6) եւ զիրա՛՛։

[6836] Ոմանք. Որ գործէն զանօ՛՛։

[6837] Ոմանք. Փոքր մի եւս եւ այլ ո՛չ իցէ։

[6838] Ոմանք. Զի սուրք նոցա մտցեն։

[6839] Ոմանք. Սակաւիկ ինչք ար՛՛։

[6840] Ոմանք. Եւ բազուկք ամբարտաւանից։

[6841] Ոմանք. Նոքա ՚ի ժամանակս նեղութեան։

[6842] Ոմանք. Ոյք օրհնեն զնա, ժա՛՛։

[6843] Ոմանք. Եւ զաւակք ամ՛՛... սատակեսցին։

[6844] Ոմանք. Բերան արդարոյ խորհի զիմաս՛՛։

[6845] Ոմանք. Դատապարտէ յորժամ եւ դատի։

[6846] Ոմանք. Իբրեւ զմայրսն Լիբա՛՛։

[6847] Բազումք. Մնացուածք առն խաղա՛՛։

[6848] Ոմանք. Ապրեցուսցէ զնոսա ՚ի մեղաց, եւ կե՛՛։

[6849] Ոմանք. Առ ՚ի յիշատակէ շաբ՛՛։

[6850] Ոմանք. Հաստատեցան ձեռք քո։

[6851] Ոմանք. Ծանրացաւ ՚ի վերայ իմ։

[6852] Ոմանք. Եւ խոնարհ եղէ մինչեւ յոյժ։

[6853] Ոմանք. Քո են ամենայն ցանկութիւնք իմ։

[6854] Ոմանք. Առաջի իմ մերժեցան եւ կացին։

[6855] Ոմանք. Խորհեցան զանօրէնութիւն։

[6856] Ոմանք. Եւ ո՛չ գոյ խօսք ՚ի։

[6857] Ոմանք. Մեծամեծս խորհեցան։

[6858] Ոմանք. Եւ զօրացեալ են քան զիս, եւ բազում։ Ուր Ոսկան. Եւ բազում են ոյք ատեն զիս տարա՛՛։

[6859] Ոմանք. Ոյք հատուցանէին... զհետ արդարութեան իմոյ։ Ուր Ոսկան. Չարախօսէին զինէն։

[6860] Ոմանք. Եւ մի՛ ՚ի բացէ առնիր։

[6861] Ոմանք. ՚Ի կատարած Եդիթովմայ. Սաղմոս։

[6862] Ոսկան. Լուռ եղէ եւ խոնար՛՛։ ՚Ի լուս՛՛. Լռեցի ՚ի բարկութենէ։

[6863] Ոմանք. Սակայն ամենեւին ընդունայն է ամենայն։

[6864] Ոմանք. Սակայն ՚ի զուր խռո՛՛։

[6865] Ոմանք. Թէ ո՛չ ՚ի քէն է։

[6866] Ոմանք. Լուռ եղէ, եւ ո՛չ բացի։

[6867] Ոմանք. Որպէս զամենայն հարքն իմ։

[6868] Ոմանք. Մինչեւ երթեալ իցեմ, եւ այլ ո՛չ եւս գտա՛՛։

[6869] Ոմանք. Եւ ո՛չ ոք է որ նման է։

[6870] Ոմանք. Աւետարանեցի զար՛՛։

[6871] Ոմանք. Զողորմութիւնս քո. եւ զճշմարտութիւնս քո։

[6872] Ոմանք. Դու Տէր մի։

[6873] Ոմանք. Որոց ո՛չ գոյր նոցա թիւ։

[6874] Ոմանք. Ոյք խորհէին ինձ չար։

[6875] Ոմանք. Իմ ես. եւ դու Տէր իմ մի՛ յապաղեր։

[6876] Ոմանք. Յաւուր չարէ փրկէ զնա։

[6877] Ոմանք. Զաձն իմ. մեղայ քեզ։

[6878] Ոմանք. Տեսանէր զնանրութիւն. խօսէր ՚ի սրտի իւրում. եւ ժողովեաց զանօրէնութիւն։

[6879] Ոմանք. Զի թէ որ ննջիցեն, եւ այլ ո՛չ եւս յաւելուցուն։

[6880] Ոմանք. Եւ ես հատուցից։

[6881] Ոմանք. Յայսմ ծանեայ։ Ուր Ոսկան. զի հաճեցար ընդ։

[6882] Ոմանք. Վասն իմաստութեան որդ՛՛։

[6883] Ոմանք. Վասն այսորիկ յիշեցի... ՚ի Հերմոնէ լեռնէ։

[6884] Ոմանք. Խորք խորոց կար՛՛։

[6885] Ոմանք. ՚Ի գիշերի զօրհնութիւն։

[6886] Ոմանք. Զի նոքա առաջնորդեսցեն ինձ, ածցեն զիս ՚ի լեառն։

[6887] Ոմանք. ՚Ի կատարած որդւոցն Կորխայ սաղմոս իմաստութեան։

[6888] Ոմանք. Զգործսն զոր գործե՛՛։

[6889] Ոմանք. Ժառանգեսցեն զեր՛՛։

[6890] Ոմանք. Թագաւոր մեր եւ Աստուած մեր. հրամայեցեր փրկութեանցն։

[6891] Ոմանք. Փրկեցեր զմեզ ՚ի թշնամեաց մերոց։

[6892] Ոմանք. Որպէս զոչխար ՚ի սպանումն։

[6893] Ոմանք. Առանց գնոց։

[6894] Ոմանք. Զմեզ առակս հեթ՛՛։

[6895] Ոմանք. Սրտիւք մերովք. դարձուցեր։

[6896] Ոմանք. Եթէ մոռացեալ... առ աստուածս։

[6897] Ոմանք. Որպէս զոչխար ՚ի զենումն։

[6898] Ոմանք. Մոռանալ զաղքատութիւն։

[6899] Ոմանք. Կորխայ իմաստութեան. երգ վասն սիրելւոյն։

[6900] Ոմանք. Բղխեաց սիրտ իմ զբանս բարիս, եւ ասացի. կամ՝ ասեմ... երագագիր դպրի։

[6901] Ոմանք. Զամենայն որդւոց մարդկան... վասն այսորիկ օրհ՛՛։

[6902] Ոմանք. Վայելչութեան եւ գեղոյ քո։

[6903] Ոմանք. Իւղով ուրախութեան։

[6904] Ոմանք. ՚Ի հանդերձս յոսկեհուռս։

[6905] Ոմանք. Մեծամեծք ՚ի ժողովրդոց։

[6906] Ոմանք. ՚Ի վերջաւորս յոսկեհուռս։

[6907] Ոմանք. Եւ յիշեսցի։

[6908] Ոմանք յաւելուն. Սաղմոս ՚ի Դաւիթ։

[6909] Ոմանք. ՚Ի սիրտս ծովու։

[6910] Ոմանք. Կոչեցին եւ խռովեցան։

[6911] Ոմանք. ՚Ի վաղորդենէ մինչեւ ՚ի վաղորդեան։

[6912] Ոմանք. Եւ խոնարհեցան թագաւորութիւնք։

[6913] Ոմանք. Ընկալուչ է մեր Աստուած Յակոբայ։

[6914] Ոմանք. Զի Տէր բարձրեալ։

[6915] Ոմանք. Զժողովուրդս ՚ի մեզ։

[6916] Ոմանք. Գեղեցկութիւն Յակոբայ։

[6917] Ոմանք. Եւ Տէր մեր ՚ի ձայն փողոյ։

[6918] Բազումք. Սաղմոս ասացէք նմա իմաստութեամբ։

[6919] Ոմանք. Առ Աստուածն Աբրահամու։

[6920] Ոմանք. Յայտնի է, ՚ի ժամանակի իբրեւ օգնական։

[6921] Ոմանք. Նոյնպէս եւ տեսաք։

[6922] Ոմանք. Ըստ անուան քում Աստուած, սոյնպէս... եւ արդարութեամբ։

[6923] Ոմանք. ԶՍիոնիւ, եւ պահպանեցէք զնա. կամ՝ պաշտպանեցէք նմա. եւ պատմեցէք յաշտարակս նորա։

[6924] Ոմանք. ՚Ի բազմութիւն մեծութեանց պարծես՛՛։

[6925] Ոմանք. Եւ ո՛չ տայ Աստուծոյ զփրկանս իւր։

[6926] Ոմանք. Գերեզմանք նոցա տունք նոցա եղի՛՛... եւ կարդասցին ան՛՛։

[6927] Ոմանք. Հաւասարեաց անասնոց անմտից եւ։

[6928] Ոմանք. Ճանապարհ է նոցա գայթագղութեան նոցին. յետ այ՛՛։

[6929] Ոմանք. Յորժամ ընդունի զիս։

[6930] Ոմանք. Հաւասարեաց անասնոց անմտից եւ։

[6931] Ոմանք. Սաղմոս յԱսափ... մինչեւ ՚ի մուտս։

[6932] Ոմանք. ՚Ի վերայ սեղանոյ նորա։

[6933] Ոմանք. Զի իմ է ամենայն գազան։

[6934] Յօրինակին. Թէ քաղցայց։ Ոմանք. Ընդ քեզ ինչ ո՛չ ասա՛՛։

[6935] Ոմանք. Պատարագ օրհնութիւն, եւ կատարեա՛ Բարձրելոյն ուխտ զքեզ։

[6936] Ոմանք. Կարդասցես դու առ իս։

[6937] Ոմանք. Զուխտս իմ ՚ի բե՛՛։

[6938] Ոմանք. Եւ լռեցի քեզ։

[6939] Ոմանք. ՚Ի ժամանակի յորժամ եկն առ նա... առ Բերսաբէէ կին Ուրիայ։

[6940] Ոմանք. Եւ զչարիս իմ առաջի քո արա՛՛... եւ յաղթեսցես ՚ի դատել քում։

[6941] Ոմանք. Զանյայտս եւ զգաղտնիս իմաստութեամբ քով ցուցեր ինձ։

[6942] Ոմանք. Լուացայց եւ քան զձիւն։

[6943] Ոմանք. Լսելի արա՛ ինձ Տէր զցնծ՛՛։

[6944] Ոմանք. Անօրէնութիւնս իմ ջնջեա՛ յինէն։

[6945] Ոմանք. Հաստատեա յիս Աստուած։

[6946] Ոմանք. Քո Սուրբ մի՛։

[6947] Ոմանք. Այլ տուր ինձ... փրկութեան քո, եւ հոգւով պետութեան քո։

[6948] Ոմանք. Բերան իմ պատմեսցէ զօրհ՛՛։

[6949] Յօրինակին պակասէր. Բայց դու ընդ ողջակէզս։

[6950] Ոմանք. Ուխտիւք պատարագս։

[6951] Ոմանք. ՚Ի կատարած սաղմոս. իմաստութիւն Դաւթի։

[6952] Ոմանք. Դովեկ Եդոմայեցի, պատմեաց Սաւուղի, եւ ասէ թէ եկն Դաւիթ առ Աբիմելէք։

[6953] Ոմանք. Զի՞ պարծիցի ՚ի չարութիւն հզօրն։ Ուր Ոսկան. Հզօրն յանօրէնութեան։

[6954] Ոմանք. Եւ զանօրէնութիւն քան։

[6955] Ոմանք. ՚Ի բազում զօրութիւն իւր։

[6956] Ոմանք. Վասն Մաղաղեթայ իմաստութեան. Սաղմոս Դաւթի... ՚Ի սրտի իւրում թէ չիք Աստուած. կամ՝ թէ չգոյ Աստուած։

[6957] Ոմանք. Ոք մինչեւ ցմի։

[6958] Ոմանք. Զժողովուրդ իմ, որպէս կերակուր հացիւ։

[6959] Ոմանք. Եւ առ Տէր ո՛չ կարդացին։

[6960] Ոմանք. Դարձո՛ զչարն ՚ի թշնամիս իմ եւ ճշմար՛՛։ Եւ ոմանք. Դարձուցանել զչարչարանս ՚ի թշնա՛՛։

[6961] Ոմանք. Անուան քում զի բարի է։

[6962] Ոմանք. Ասացի. Տայր ոք։

[6963] Ոմանք. ՚Ի կարճմտութենէ եւ ՚ի զայրանալոյ, մրրկեալ ՚ի նեղսրտութենէ։

[6964] Ոմանք. Արդ դու մարդ։ Եւ ոմանք. Իսկ արդ դու մարդ։

[6965] Ոմանք. Եւ ՚ի հասարակ աւուր։

[6966] Ոմանք. Եւ լուիցես ձայնի իմ՛՛։

[6967] Յօրինակին պակասէր. Ձգեաց զձեռն իւր ՚ի հա՛՛։

[6968] Ոմանք. ՚Ի սրտմտութենէ երեսաց նորա։ Եւ ոմանք. Երեսաց իւրեանց... Եւ ինքեանք որպէս սլաք։

[6969] Ոմանք. Սասանութիւն արդարոյն։

[6970] Ոմանք. ՚Ի կատարած սաղմոս Դաւթի վասն ժողովրդեանն որ ՚ի սրբութեանցն հեռացեալ էին։ Յարձանագիր ՚ի ժամանակի, եւ այլն։

[6971] Ոմանք. Պատերազմողք նեղեցին զիս։

[6972] Ոմանք. Եւ բազումք էին ոյք մար՛՛։

[6973] Ոմանք. Զի արասցէ ինձ։

[6974] Ոմանք. Եւ թաքթաքուրք շրջես՛՛... իմում սպասեցին. կամ՝ սպասեսցեն, որպէս եւ սպասէին անձին իմում։

[6975] Ոմանք. Թշնամիք իմ յետս... յորում եւ կարդասցուք առ քեզ։

[6976] Ոմանք. Քեզ օրհնութեամբ Աստուած Աստուած իմ։

[6977] Ոմանք. Եւ զոտս իմ... յերկրին կենդանեաց։

[6978] Ոմանք. ՚Ի Դաւիթ յարձանագիր։

[6979] Ոմանք. Թեւոց քոց յուսացայ։

[6980] Ոմանք. Ոյք կոխէին զիս։

[6981] Ոմանք. Որպէս սուր սուսերի։

[6982] Ոմանք. Եւ յամենայն երկրի։

[6983] Բազումք. Որոգայթ պատրաս՛՛։

[6984] Ոմանք. Օրհնեցից եւ սաղմոս ասացից քեզ փա՛՛։

[6985] Ոմանք. Ասացից քեզ ՚ի հեթանոսս։

[6986] ՚Ի լուս՛՛. Դու յերկինս Աստուած. համաձայն ոմանց ՚ի բնաբ՛՛։

[6987] Ոմանք. Եթէ արդարեւ զարդարութիւն սիրէիք, եւ ուղիղ դատէիք։

[6988] Ոմանք. Գործէք յերկրի, զանօրէնութիւն ձեռք ձեր նիւ՛՛։

[6989] Ոմանք. Օձի, որպէս իժի եւ քարբի։

[6990] Ոմանք. Եւ մի՛ առցէ նա դեղ։

[6991] Ոմանք. Անարգք եղի՛՛։

[6992] Ոմանք. Որպէս դժնիկ բարկութեամբ։

[6993] Ոմանք. Արդարն ՚ի Տէր յորժամ տեսցէ զհատուցումն իւր։

[6994] Ոմանք. Ոչ մեղք եւ ո՛չ յանցանք։

[6995] Ոմանք. Ընդ երիկոյս սովեսցին. որպէս շունք շրջեսցին զքա՛՛։

[6996] Ոմանք. Նոքա ղօղանջեսցեն բերանօք իւրեանց, եւ սուր է ՚ի շր՛՛։

[6997] Ոսկան. Եւ Աստուած իմ ցոյց ինձ։ Ոմանք. Այլ ցրուեա՛ զնոսա զօրութեամբ։

[6998] Ոմանք. ՚Ի կատարածի բարկութեամբ... Գիտացին թէ Աստուած տիրէ։

[6999] Ոմանք. Ընդ երիկոյս սովեսցին. որպէս շունք շրջեսցին զքա՛՛։

[7000] Ոմանք. Առաւօտուց յողորմութիւնս քո։

[7001] Ոմանք. Զի եղեր իմ։

[7002] Ոմանք. Օգնական իմ քեզ սաղ՛՛։

[7003] Ոմանք. Սաղմոս Դաւթի. արձանագիր ՚ի կատարած զառանցելոց ժամանակաց առ ուսմանէ։

[7004] Ոմանք. ԶՄիջագետս Ասորւոց եւ զԱսորեստան եւ զՍուբա... աղտից ԴՃ եւ ԲԺ հազարաւ։
Յօրինակին. Հարկանէր Մովաբ զձորն։

[7005] Ոմանք. Քում զխստութիւնս քո։

[7006] Ոմանք. Աջով քո եւ լո՛ւր։

[7007] Ոմանք յաւելուն. ՚Ի սրբութենէ իմմէ. ցնծացայց, բարձր եղէց բա՛՛։ Ուր Ոսկան. Բաժանեցից զՍիւքէմ։

[7008] Ոմանք. Ո՛ տարցի զիս... կամ ո՛վ առաջ՛՛։ Ուր Ոսկան. Մինչեւ յԵդովմ։

[7009] Ոմանք. Եթէ ո՛չ դու Աստուած, որ մերժեցեր. եւ ո՛չ ելեր ընդ զօրս մեր։

[7010] Ոմանք. Արասցուք զզօրութիւն։

[7011] Ոմանք. ՚Ի ծագաց երկրի։ ՚Ի լուս՛՛. ՚Ի վիմի բարձր ա՛՛։

[7012] Ոմանք. Եւ իմ եղեր... եղեր ընդ երեսաց թշնամ՛՛։

[7013] Ոմանք. Բնակեցայ ես ՚ի յարկս։

[7014] Ոսկան. Աւուրք յազգաց։ Յօրինակին պակասէր. Մինչեւ յազգս նորա։

[7015] Ոմանք. Աստուծոյ. զողորմութիւն եւ զճշմարտ՛՛։

[7016] Ոմանք. Սաղմոս ասացից անուան քում յաւիտեանս յաւիտենից։

[7017] Ոմանք. Որպէս յորմոյ թիւրելոյ, եւ ՚ի ցանկոյ մերժե՛՛։

[7018] Ոմանք. Եւ սրտիւք անիծանէին։

[7019] Ոմանք. Բայց միայն Աստուծոյ հնազանդ լիցի անձն իմ։

[7020] Ոմանք. Զի նա է Աստուած իմ։

[7021] Ոմանք. Յոյս իմ առ Աստուած է։

[7022] Ոմանք. Եւ ՚ի կշիռս իւր՛՛։

[7023] Ոմանք. Եւ մեծութիւն թէ առուիւ. կամ՝ առուով գայցէ։

[7024] Ոմանք. Եւ երկու զայս լուաք։

[7025] Ոմանք. Աստուծոյ է զօրութիւն։

[7026] Ոմանք. Աղօթք Դաւթի մինչ էր նա յանապատն Հրէաս՛՛։

[7027] Ոմանք. Ծարաւի է առ քեզ հո՛՛։

[7028] Բազումք. Երկիր յանապատ անջուր, ուր... այսպէս ՚ի սուրբս երեւեցայց քեզ. ՚ի տեսանել ինձ զզօրութիւնս եւ զփա՛՛։

[7029] Ոմանք. Եւ շրթամբք ցնծութեամբ։

[7030] Ոմանք. Այլ նոքա ՚ի նանիր խնդրեցին։

[7031] Ոմանք. ՚Ի ձեռն սրոյ։

[7032] Ոմանք. Ոյք երդնուին նովաւ... որ խօսին զանօրէնութիւն։

[7033] Ոմանք. Ծածկեցեր զիս ՚ի ժողո՛՛։

[7034] Ոմանք. Խորութեամբ սրտի իւրոյ։

[7035] Ոմանք. Լեզուք նոցա, եւ խռովեցան ամենեքեան ոյք հայէին ընդ նոսա։

[7036] Ոմանք. Մարդ ՚ի պատմել զգործս Աստուծոյ, եւ զարարածս ձեռաց նորա ՚ի միտ։

[7037] Ոմանք. Արդարն ՚ի Տէր, եւ յուսասցի ՚ի նա։

[7038] Ոմանք. Երգ Երեմիայ Եզե՛՛... ՚ի պանդխտութենէ անտի կամէին ե՛՛։

[7039] Ոմանք. Եւ քեզ տարցին աղօթք յԵրուսաղէմ։

[7040] Ոմանք. Եւ զամպարշ՛՛։

[7041] Ոմանք. Զորս ընտրեցեր ընկալար։

[7042] Ոմանք. Խռովեցան հեթա՛՛... եւ բնակիչք... յելս առաւօտուց։

[7043] Ոմանք. Եղիցին բոյսք նորա։

[7044] Յօրինակին. Պարարասցին գեղ՛՛։

[7045] Ոմանք. Վասն յարութեան։

[7046] Ոմանք. Ահեղ է... քան զամենայն որդիս մարդկան։

[7047] Ոմանք. Ո՞վ դարձոյց... անցին յոտանաւորք։

[7048] Ոմանք ՚ի վերջ տանս նշանակեն՝ Հանգիստ։

[7049] Ոմանք. Այն որ եդ զան՛՛... ոտից մերոց։

[7050] Ոմանք. Եւ եդիր զնեղութիւն։

[7051] Ոմանք. Մտից ես ՚ի տուն։

[7052] Ոմանք. Զոր ինչ արար։

[7053] Ոմանք. Կարդացից եւ բարձր ա՛՛։

[7054] Ոմանք. Մեղս թէ տեսանէի ՚ի սրտի իմում, միթէ լսէր ինձ Տէր։

[7055] Ոմանք. ՚Ի բացեայ արար։

[7056] Ոմանք յաւելուն. Սաղմոս ՚ի Դաւիթ երգոց։

[7057] Ոմանք. Աստուած մեր ողորմեա՛ մեզ։

[7058] Ոմանք. Ուրախ եղիցին եւ ցնծ՛՛։

[7059] Ոմանք. Աստուած. խոստովան եղիցին ժողովուրդք ամենայն։

[7060] Ոմանք. Եւ ՚ի նմանէ երկիցեն։ Ուր Ոսկան. Զի ՚ի նմանէ եր՛՛։

[7061] Ոմանք. ՚Ի կատարած Դաւթի սաղմոս երգոց։

[7062] Ոմանք. Եւ ցնծաս՛՛։

[7063] Ոմանք. Օրհնեցէք զԱստուած մեր եւ սաղ՛՛։

[7064] Ոմանք. Սրբութեան իւրոյ։

[7065] Ոմանք. Որ բնակեն ՚ի գերեզմանս։

[7066] Ոմանք. Յանցանել քեզ յանապատ։

[7067] Ոմանք. Քանզի երկինք եւս ցօղեսցին... ՚ի Սինայէ։

[7068] Ոմանք. Թէպէտ եւ հիւանդացաւ։

[7069] Ոմանք. Բաժանել յաւարի։

[7070] Ոմանք. Աստուած բնակել ՚ի նմա։

[7071] Ոմանք. ՚Ի Սինէ սրբութեան իւրոյ։

[7072] Ոմանք. Եւ գերեաց զգե՛՛... քանզի եւ թերեհաւա՛՛։

[7073] Ոմանք. Օրհնեալ օրհնեալ է Տէր զօրհանապազ, եւ առաջնոր՛՛։

[7074] ՚Ի լուս՛՛. Եւ զհերն կարճնովին. համաձայն ոմանց ՚ի բնաբ՛՛։

[7075] Ոմանք. Եւ ՚ի միջոյ ժանեաց զիմն ՚ի դուրս կորզե՛՛։

[7076] Այլք. ՚Ի մէջ կուսանաց եւ գովչաց։

[7077] Ոմանք. Եւ առաջնորդք նորա։

[7078] Ոմանք. ՚Ի տաճարէ քումմէ յԵրուսաղեմէ քեզ։

[7079] Ոմանք. Իւր ՚ի ձայն զօրութեան, եւ տուք զփառս Տեառն։

[7080] Ոմանք. Հաստատութեան ժողովրդեանն իւրոյ։

[7081] Ոմանք. Զառանցելոց ժամանակաց Դաւթի վասն փոփոխմանց։

[7082] Յօրինակին ՚ի կարգի բնաբանին դատարկ տեղի թողեալ վասն անդնդոց, ակնարկի ՚ի ներքս առնուլ. ըստ որում եւ եդաք համաձայն այլոց օրինակաց։ Ոմանք. Ուր ո՛չ գոյր ինձ հանգիստ։

[7083] Ոմանք. ՚Ի խորս ծովու, եւ շրջանք ընկլուզին զիս։

[7084] Ոմանք. Զոր ո՛չ յափշտակեալ էր։ Ուր Ոսկան. յափշտակեալ էի՝ տու՛՛։

[7085] Ոմանք. Վասն քո համբերէի նախատանաց։

[7086] Ոմանք. Ես յեղբարց իմոց։

[7087] Ոմանք. Յառակս նոցա։

[7088] Ոմանք. ՚Ի ճշմարտութեան փրկութեան։

[7089] Յօրինակին. Պտոյք ջուրց։ Ոմանք. Եւ մի՛ ընկլցեն զիս անդ՛՛։

[7090] Ոմանք. Գթութեան քում հայեաց։

[7091] Ոմանք. Ակն ունէին թէ ով. կամ՝ ոք տրտմեսցի... եւ մխիթարիչ ինձ ո՛չ գտաւ։

[7092] Ոսկան. Եղիցի բնակութիւն նոցա։

[7093] Ոմանք. Եւ բարձր ա՛՛... գոհութեամբ։

[7094] Ոմանք. Զեղջիւրս եւ զկճղակս։

[7095] Ոմանք. Ծով եւ ամենայն որ զեռ՛՛։

[7096] Ոմանք. Բնակեսցեն ՚ի նոսա։

[7097] Ոմանք. ՚Ի կատարած, Սաղմոս Դաւթի առ ՚ի յիշատակ փրկե՛՛։

[7098] Ոմանք. Եւ յամօթ լիցին ամենեքեան ոյք խնդրեն զան՛՛։

[7099] Ոմանք. Ոյք խնդրեն զքեզ Տէր։

[7100] Ոմանք. Եւ փրկիչ իմ ես, եւ դու Աստուած իմ մի՛ յամենար։

[7101] Ոմանք. ՚Ի կատարած սաղմոս ՚ի Դաւիթ, որդւոցն Յովնադաբայ, եւ առաջին գերութեանն. Անվերնագիր ՚ի Հեբրայեցւոց։

[7102] Ոմանք. Արդարութեամբ քով փրկեա՛։

[7103] Ոմանք. Որպէս զնշաւակ եղէ ես բազմաց. այլ դու։

[7104] Ոմանք. ՚Ի ժամանակս ծերութեան։

[7105] Յօրինակին պակասէր. Աստուած իմ մի՛ հեռի առնիր յի՛՛։

[7106] Ոմանք. Ամաչեսցեն եւ պակասեսցին ոյք չա՛՛։

[7107] Ոմանք. Յուսացայ, եւ յաւե՛՛։

[7108] Ոմանք. Խարդախութեամբ ինչ գիտէի զդպրութիւն. (16) այլ մտից ՚ի զօ՛՛։

[7109] Ոմանք. Ցարդ եւ ես պատ՛՛։

[7110] Ոմանք. Եւ զարդարութիւնս քո մինչ ՚ի բարձունս։

[7111] Ոմանք. Դարձար եւ մխիթարեցեր զիս։

[7112] Ոսկան. Յաճախեցեր զզօրութիւնս։

[7113] Ոմանք. Խոստովան եղէց քեզ Տէր ՚ի պատ՛՛։

[7114] Ոմանք. Սաղմոս ասիցեն. կամ՝ ասացից քեզ։

[7115] Ոմանք. ՚Ի ժամանակի իբրեւ յամօթ լի՛՛... ոյք խնդրէին ինձ չար։

[7116] Ոմանք ունին զայս վերնագիր. ՚Ի կատարած սաղմոս ՚ի Դաւիթ։

[7117] Ոմանք. Եւ զարդարութիւնս։

[7118] Յօրինակին. Եւ կացուսցէ զորդիս տնան՛՛։

[7119] Ոմանք. Ծագեսցէ յաւուրս նորա։

[7120] Ոմանք. Մինչեւ ՚ի ծագս աշ՛՛։

[7121] Ոմանք. Զաղքատն ՚ի ձեռաց հզօրին, զաղքատն եւ զտնանկն յայնցանէ որ ո՛չ էր իւր օգնական։

[7122] Ոմանք. ՚Ի վաշխից չարեաց. կամ՝ ՚ի վաշխից եւ ՚ի չարաց։

[7123] Ոմանք. Ծաղկեսցեն ՚ի քաղաքի։

[7124] Ոմանք. Եւ ամենայն ազինք։

[7125] Ոմանք յաւելուն. Յաւիտեան. լցցի փառօք նորա ամենայն երկիր. եղիցի եղիցի։ Յետ այսորիկ Ոսկան յաւելու համար 20. *Պակասեցան օրհնութիւնք ՚ի Դաւթէ որդւոյ Յեսսեայ։ որ ո՛չ երեւի ուրեք ՚ի գրչագիրս մեր։

[7126] Ոմանք յաւելուն. ՚Ի կատարած սաղմոս յԱ՛՛... բարի է Իսրայէլի Աստուած։

[7127] Ոմանք. Բայց իմ փոքր մի եւ սա՛՛... գնացք իմ։

[7128] Ոմանք. Զի ո՛չ գոյր վր՛՛... հաստատուն են։

[7129] Ոմանք. Եւ վաստակք մարդկան... նոքա ո՛չ տանջեսցին։

[7130] Ոմանք. Անիրաւութիւնք նոցա։

[7131] Ոմանք. Եւ խօսեցան չարութիւն... ՚ի բարձունս խօսեցան։

[7132] Ոմանք. Դարձցի այսրէն... գտցի ՚ի նոսա։

[7133] Ոմանք. Ասացին զիարդ գի՛՛։

[7134] Ոմանք. Եւ աջողեալ է սոցա։

[7135] Ոմանք. Ասացի թէ զուր ուրե՛՛։ Ոսկան. Լուացից սրբութեամբ։

[7136] Ոմանք. Թէպէտ եւ ասէի... ահաւադիկ յազգ որդ՛՛։

[7137] Ոմանք. Եւ կործանեսցես զնոսա։

[7138] Ոմանք. Եղեն աւեր... կորեան վասն անզգամութեան. կամ՝ ամբարտաւանութեան իւրեանց։

[7139] Ոմանք. Նոցա անարգեցի ես։

[7140] Ոմանք. Այլագունեցին։

[7141] Ոմանք. Եւ փառօք քո ընկալար։

[7142] Ոմանք. Խնդրեցից յերկրի։

[7143] Ոմանք. Բաժին Աստուած իմ ես յաւիտեան։

[7144] Ոմանք. Սատակեցեր զամենեսին. կամ՝ սատակեսցին ամենեքեան ոյք։

[7145] Ոմանք. ՚Ի կատարած սաղմոս յԱսափ։

[7146] Ոմանք. Այս է, ուր բնակեցար դու ՚ի նմա։

[7147] Ոմանք. Որ ինչ անօրինեցաւ թշ՛՛։

[7148] Ոմանք. Բարեկենդանութեան իւրեանց։

[7149] Ոմանք. Զդրունս նոցա... կործանեցին զնոսա։

[7150] Ոմանք. Յերկիր պղծեցին։

[7151] Ոմանք. Խորտակեցեր զգլուխ վիշապին ՚ի վերայ ջուրցն։

[7152] Ոմանք. Ցամաքեցուցեր զջուրս սաստ՛՛։

[7153] Ոմանք. Զարեւ դու արարեր։

[7154] Ոմանք. Այլ աղքատք եւ տնանկք օրհ՛՛։

[7155] Ոմանք. Սաղմոս օրհնութեան Ասափայ։

[7156] Ոմանք. Զանուն սուրբ քո։

[7157] Ոմանք. Ես ուղիղս դատեցայց։

[7158] Ոմանք. Թէ մի՛ բարձրէք զեղջերս ձեր։

[7159] Ոմանք. Եւ խոնարհեցուցանէ յայսմանէ։ Յօրինակին պակասէր. Եւ արբցեն զնա ամենայն մեղա՛՛։

[7160] Ոմանք. Ես ցնծացայց յաւիտեանս յաւիտենից սաղ՛՛։

[7161] Ոմանք. Ոյք անմիտ էին սրտ՛՛... եւ ինչ ո՛չ գտին... ՚ի մեծութիւն ձե՛՛։

[7162] Ոմանք. ՆՆջեցին ոյք հեծեալ էին։

[7163] Ոմանք. Եւ ո՛ կարէ կալ։

[7164] Ոմանք. Որ քաղէ զհոգիս։

[7165] Ոմանք. Եւ նուաղեաց յիս հոգի իմ։

[7166] ՚Ի վերջ տանս ոմանք նշանակեն. (Մէջն է սաղմոսիս։)

[7167] Ոմանք. Ասացի այժմ սկսայ։

[7168] Ոմանք. Խորհեցայ յամենայն ՚ի գործս քո։

[7169] Ոմանք. Զզօրութիւնս քո։

[7170] Ոմանք. Զժողովուրդ քո։

[7171] Ոմանք. Ձայն որոտալոյ քո յանուի։

[7172] Ոմանք. Եւ հետք քո ո՛չ երեւին։

[7173] Յօրինակին. Մովսիսի եւ Եհարոնի։

[7174] Ոմանք ունին վերնագիր. ՚Ի կատարած սաղմոս յԱսափ... Նայեցարուք ժողովուրդք իմ։

[7175] Ոմանք. Բացից առակաւ։

[7176] Ոմանք. Զի ծանիցէ յազգ յայլ։

[7177] Ոմանք. Առ Աստուած զհոգի իւր։

[7178] Ոմանք. Եփրեմի լիադիրկք եւ պնդա՛՛։

[7179] Ոմանք. Եւ զսքանչելիս նորա զոր ե՛՛։

[7180] Ոմանք. Հան զջուրսն ՚ի վիմէն։

[7181] Ոմանք. Սակայն յաւելան ՚ի մե՛՛։

[7182] Ոմանք. Կամ պատրաստեսցէ. եւ ոմանք. պատրաստել։

[7183] Ոմանք. Եւ բարկութիւն ել։

[7184] Ոմանք. Զի ո՛չ հաւատացին։

[7185] Ոմանք. Որ հրաման ետ։

[7186] Ոմանք. Եւ տեղաց... ՚ի կերակուր։

[7187] Ոմանք. Եւ իջոյց ՚ի նոսա։

[7188] Ոմանք. Բարկութիւն Աստուծոյ էջ ՚ի վերայ նոցա... եւ զընտիր ընտիր Իսրայէլի սա՛՛։

[7189] Ոմանք. Եւ սիրտք նոցա ո՛չ էին։

[7190] Ոմանք. Զբարկութիւն իւր, եւ ո՛չ բորբոքեաց զամենայն։

[7191] Ոմանք. Նոքա. եւ ոգի որ ելանէ եւ այլ ո՛չ դառնայ։

[7192] Ոմանք. Ետ ժանկոյ զպտուղս։

[7193] Ոմանք. Եհար կարկտիւ։

[7194] Ոմանք. Եւ զստացուածս։

[7195] Յօրինակին պակասէր. Բարկութեան իւրոյ, զսրտմտութիւն բարկութիւն եւ զնեղութիւն։

[7196] Ոմանք. Հար զամենայն անդրա՛՛... ամենայն վաստակոց նոցա յարկս Քամայ։

[7197] Ոմանք. Հան զնոսա... զոր ստացաւ աջ նորա։

[7198] Ոմանք. Դարձեալ խոտո՛՛։

[7199] Ոմանք. Դարձեալ բար՛՛։

[7200] Ոմանք. Զզօրութիւն նոցա, եւ զգեղ նոցա։

[7201] Ոմանք. Հար յետս զթշ՛՛։

[7202] Ոմանք. Զլեառն Սիովն։

[7203] Ոմանք. Եւ ՚ի վերջին ծնելոց։

[7204] Ոմանք. ՚Ի կատարած սաղմոս յԱսափ... որպէս զհիւղս մր՛՛։

[7205] Ոմանք. Եղեաք մեք նախատինս։

[7206] Ոսկան. Որք զքեզ ո՛չ ճանաչեցին։

[7207] Ոմանք. Ողորմութիւն քո Տէր, զի։

[7208] Ոմանք. Վասն մեծի փառաց ան՛՛։

[7209] Այլք. Զվրէժ արեան ծառ՛՛։ Ոմանք. Ուր եւ հեղաւ։

[7210] Ոմանք. ՚Ի ծոցս նոցա. նախատինս իւրեանց զոր նախա՛՛։

[7211] Ոմանք. Մեք ժողովուրդ եւ խաշն։

[7212] Ոմանք. Զառանցելոց. սաղմոս յԱսափ. ՚ի վերայ Եթովպացւոց։

[7213] Ոսկան. Որ հովուեսդ Իսրայէլի։ Ոմանք. Որ նստիս ՚ի քրով՛՛... յայտնեաց... (3) եւ եկ ՚ի կեցուցանել։

[7214] Ոսկան. Եւ զնա տնկեցեր։

[7215] Ոմանք. Եւ բարունակ նորա զմայրս Աստուծոյ։

[7216] Ոմանք. ՚Ի հուր, եւ աւերեալ. ՚ի սաստէ քումմէ։

[7217] Ոմանք. Ոչ եւս ՚ի բաց. կամ՝ ՚ի բացեայ եղիցուք։

[7218] Ոմանք. ՚Ի վերայ հնծանաց... Է-երորդ շաբաթու։

[7219] Ոմանք. Զի օգնական մեր է, աղա՛՛։

[7220] Ոմանք. Առէք սաղմոսք, եւ։

[7221] Ոմանք. Հրաման է այս յԻսրայէլի։

[7222] Ոմանք. ՚Ի բաց արարի ՚ի բեռանց... եւ զձեռն յորթ. կամ՝ յորդ եւ ՚ի թի ծառայելոյ։ Ուր Ոսկան. ՚Ի բաց արար։

[7223] Ոմանք. ՚Ի նեղութեան կարդասցես առ իս, եւ փրկեցից զքեզ. լուայց քեզ... եւ փորձեցից զքեզ։

[7224] Ոմանք. Եթէ ժողովրդեան իմոյ լու՛՛։

[7225] Ոմանք. Զթշնամիս նոցա, եւ ՚ի վերայ նեղչաց նոցա... զձեռս իմ։

[7226] Ոմանք. Եւ եղիցին ժամանակք։

[7227] Ոմանք. Եւ ՚ի վիմէ մեղր յագեցոյց զնոսա. կամ՝ նոցա։

[7228] Ոմանք. ՚Ի ժողովս աստուծոց։

[7229] Ոմանք. Դուք ահաւադիկ որպէս զմարդիկ մեռանիք։

[7230] Ոմանք. Օրհնութիւն սաղմոսաց յԱսափ եւ ՚ի Դաւիթ։

[7231] Ոմանք. Հանդերձ Ծուրայ։

[7232] Ոմանք. Որպէս զԱբինա ՚ի ծործորս Կի՛՛։

[7233] Ոմանք. Նոքա յականս Դեբովրայ։

[7234] Ոմանք. Եւ զԶեբն եւ զԶեբէէ զՍաղմանա։

[7235] Ոմանք. Ոյք ասէին եթէ եկայք ժառանգեսցուք։

[7236] Ոմանք. Որպէս զհուր զի այրէ զանտառս։

[7237] Ոմանք յաւելուն. Սաղմոս Դաւթի։

[7238] Ոմանք. Իբրեւ զի սիրելի են յար՛՛։

[7239] Ոմանք. Ցնծասցէ առ Աստուած կեն՛՛։

[7240] Ոմանք. Օրհնեսցեն զքեզ Տէր։

[7241] Ոմանք. ՚Ի հովիտս տրտմութեան։

[7242] Ոմանք. Զօրհնութիւնս տացէ որ օրէնս դիցէ, գնասցէ նա զօրութենէ ՚ի զօ՛՛. եւ երեւեսցի Աստուած աստուծոց ՚ի Սիոն։

[7243] Ոմանք. Ընտրեցի ես ընդ աղբ։ Ուր Ոսկան. Ընդ աղբ կալ ՚ի տ՛՛։

[7244] Ոմանք. Սիրէ Տէր Աստուած մեր։

[7245] Ոմանք. Ոյք գնան յանբծութիւն։

[7246] Ոմանք յաւելուն. Սաղմոս ՚ի Դաւիթ։

[7247] Ոմանք. Լուայց զինչ խօսի Տէր... ժողովրդեան իւրում... առ նա սրտիւ։

[7248] Ոմանք. Պատահեսցի... եւ խաղաղութիւն համբուրեսցին։

[7249] Ոմանք. Տէր տայ զքաղցրութիւն իր, եւ երկիր։

[7250] Ոմանք. Աղօթք Դաւթի որդւոյ Յեսսեայ։ Ուր Ոսկան. Աղօթք Դաւթի ՚ի կատարած որդւոցն Կորխայ։

[7251] Ոմանք. Պահեա՛ զանձն իմ սուրբ Տէր, փրկեա՛։

[7252] Ոմանք. Համբարձի զաչս իմ։

[7253] Ոմանք. Զամենայն ազգ զոր արա՛՛... առաջի քո Տէր, եւ փառա՛՛։

[7254] Ոմանք. Եւ գնացից ՚ի ճշմարտութիւն. եւ ուրախ ե՛՛... յերկնչել։

[7255] Ոմանք. Ներքնոց։ Աստուած (14) անօրէնքն յարեան... զքեզ Աստուածդ առաջի։

[7256] Ոմանք. Զօրութիւն ծառայի քում։

[7257] Ոմանք. ՚Ի կատարած սաղմոս որդւոցն Կորխայ։ Այլք. ՚Ի լեառն սուրբ նորա։

[7258] Ոմանք յաւելուն. Զդրունս Սիոնի առաւել քան զամենայն։

[7259] Ոմանք. Աւադիկ քաղաքդ։

[7260] Ոմանք. ԶՌահաբ եւ զԲաբելոն... ահա Այլազգիք, Ծուր, ժողովուրդք Հնդ՛՛։

[7261] Ոմանք. Մայր զՍիովն ասէ մարդ... եւ ինքն իսկ հիմունս արկ ՚ի նմա Բարձր՛՛։

[7262] Ոմանք. Գրովք ժողովրդեան իւրոյ։

[7263] Յօրինակին պակասէր. Ուրախ լիցին ՚ի քեզ ամենեքեան։

[7264] Ոմանք. Սաղմոս օրհնութեան որդւոցն Կորխայ, վասն Մաղաղեթայ իմաստութեան. զի ետ պատասխանի Եմ՛՛։ Եւ ոմանք. օրհնութիւն սաղմոսաց... ետ պատասխանի Եման Եզրայելացի։

[7265] Ոմանք. Զի լցաւ չար՛՛... ՚ի դժոխս մերձեցան։

[7266] Ոմանք. Որպէս վիրաւորս... ՚ի գերեզմանս. զի զոր դու ո՛չ յիշեցեր, նոքա ՚ի ձե՛՛։

[7267] Ոմանք. Տկարացան յաղքա՛՛։

[7268] Յօրինակին. Կամ բժիշկ յարուցանիցեն։ Ոմանք. Բժիշկ յարուցանէ եւ խոստովան առնիցէ առ քեզ։

[7269] Այլք. Միթէ ճանաչիցին ՚ի։

[7270] Ոմանք. Առաւօտուց աղօթք իմ։

[7271] Ոմանք. Եւ ափշեցայ։

[7272] Ոմանք. Ուխտ ընտրելոց իմոց։

[7273] Ոմանք. Յաւիտեան հաստատեցեր զաւակ քո. եւ շինե՛՛։

[7274] Ոմանք. Եւ կամ ո՛ նմանիցէ Տեառն յորդիսն Աստուծոյ։

[7275] Ոմանք. Մեծ եւ ահարկու ՚ի վերայ այնոցիկ ոյք։

[7276] Ոմանք. Շուրջ է զքեւ։

[7277] Ոմանք. Գնասցեն առաջի երե՛՛։

[7278] Ոմանք. Զօրութեանց նոցա դու ես Տէր, եւ ՚ի։

[7279] Ոմանք. Զօգնութիւն իմ ՚ի վերայ հզօ՛՛։

[7280] Ոմանք. Եւ իւղով սրբով։

[7281] Ոմանք. Զձեռս նորա. եւ ՚ի վերայ։

[7282] Ոմանք. Եւ տանջանօք։

[7283] Ոմանք. Ճշմարտութեան իմոյ։

[7284] Ոմանք. Եւ ինչ որ ելանէր։

[7285] Ոմանք. ՚Ի սրբութիւնս իմ։

[7286] Ոմանք. Եւ որպէս լուսին։

[7287] Ոմանք. Անցաւորք ճանապարհաց։

[7288] Ոմանք. Որպէս զհուր բորբո՛՛։

[7289] Ոմանք. Յիշեա՛ եւ տե՛ս ով է... միթէ զուր ինչ։

[7290] Ոմանք. Ողորմութիւնք քո առաջինքն Տէր։

[7291] Ոմանք. Ընկալայ ՚ի ծոցս իմ։

[7292] Ոմանք. Եղեր մեր ազգէ յազգ։

[7293] Ոմանք. Հաստատեալ էին ստեղծեր զերկիր եւ զամենայն։ Ուր Ոսկան. Եւ մինչչեւ ստեղծեր զերկիր։

[7294] Ոմանք. Որպէս զպահ մի գիշերւոյ։

[7295] Ոմանք. Եւ մեք ՚ի բարկութենէ քումմէ։

[7296] Ոմանք. Եւ որ ինչ աւելի քան։

[7297] Ոմանք. Զսրտմտութիւնս քո համարեսցի։

[7298] Ոմանք. Լցաք առաւօտուց ողորմութեամբ քով։

[7299] Ոսկան. Յորս խոնարհ արարեր զմեզ եւ ա՛՛։

[7300] Ոմանք. Եւ եղիցի... աջողեա՛ մեզ։

[7301] Ոմանք. Օրհնութիւն գովութեան ՚ի Դաւիթ։ Անվերնագիր ՚ի Հեբր՛՛։ Ո՞ բնակեալ յօգնութիւն Բարձ՛՛։

[7302] Ոմանք. Ասա՛ Տեառն ընդունօղ իմ ես։

[7303] Ոմանք. Եւ ՚ի բանից ՚ի խռովութենէ։

[7304] Ոմանք. Թեւոց նորա յուսասցես։

[7305] Բազումք. Որպէս զզէն շուրջ եղիցի զքեւ։

[7306] Ոմանք. Յերկիւղէ գիշերւոյ։

[7307] Ոմանք. Քումմէ. եւ առ քեզ ինչ։

[7308] Ոմանք. Նայեսցիս դու, եւ զհատուցումն մե՛՛։

[7309] Ոմանք. Արարեր ապաւէն քեզ։

[7310] Ոմանք. Եւ տանջանք ո՛չ մերձես՛՛։

[7311] Բազումք. Հրեշտակաց իւրոց պա՛՛։

[7312] Ոմանք. ՚Ի բազուկս իւրեանց բարձցեն զքեզ... հարցի զքարի ոտն քո։

[7313] Օրինակ մի. ՚Ի վերայ իժի թագաւորականի գնասցես դու, եւ։

[7314] Ոմանք. Կարդաց առ իս, եւ ես... փրկեցից եւ փառա՛՛։

[7315] Ոմանք. Լցուցից զնա. եւ ցուցից նմա։

[7316] Ոսկան յաւելու. Շաբաթուց. Անվերնագիր ՚ի Հեբրայեցւոց։

[7317] Ոմանք. Եւ զճշմարտութիւնս քո ՚ի։

[7318] Ոմանք. Որպէս զխոտ... ոյք գործեն։

[7319] Ոմանք. Որպէս զմիեղջերոյ։

[7320] Ոմանք. Եւ ՚ի նոսա լուիցէ։

[7321] Ոմանք. Արդարք որպէս զար՛՛... որպէս զմայրս Լիբա՛՛։

[7322] Ոմանք. Եւ ՚ի գաւիթս Աստուծոյ։

[7323] Ոմանք այսպէս ունին զվերնագիր սաղմոսիս. Օրհնութիւն երգ Դաւթի յաւուր միաշաբաթու, յորժամ երկիր հաստատեցաւ. Անվերնագիր ՚ի Հեբրայ՛՛։

[7324] Ոսկան. Ընդ մէջ իւր էած։ Ոմանք. Հաստատեաց զաշխարհս։

[7325] Այլք. Ամբարձան գետք Տէր, եւ։

[7326] Ոմանք. ՚Ի տան քում վայե՛՛։

[7327] Ոմանք. Սաղմոս Դաւթի չորրորդ շաբաթու։ Յոր Ոսկան յաւելու. Անվերնագիր ՚ի Հեբրայ՛՛։

[7328] Ոմանք. Վրէժխնդիր յայտնեցաւ։

[7329] Ոմանք. Բարբառեալ խօսէին. կամ՝ խօսին զա՛՛... ոյք գործեն։

[7330] Ոմանք. Զժողովուրդս քո։

[7331] Ոմանք. Անզգամք ժողովրդոց... ո՛չ առնուք զայս ՚ի միտ։

[7332] Ոմանք. Ինքն ո՛չ լսիցէ։

[7333] Ոմանք. Ո խրատէ զազինս... որ ուսուցանէ մարդոյ զգիտ՛՛։

[7334] Ոմանք. Ուսուցանես դու ՚ի նմա։

[7335] Ոմանք. Ո՛վ յարիցէ ընդ իս ՚ի վերայ չարեաց։

[7336] Ոմանք. Եթէ ո՛չ Տեառն... փոքր մի եւս բնա՛՛։

[7337] Ոմանք. Թէ ասէի թէ ահա։

[7338] Ոմանք. Մի՛ հաւասարեսցի։

[7339] Ոսկան յաւելու. Անվերնագիր ՚ի Հեբրայ՛՛։

[7340] Ոմանք. Եւ Տէրն թագաւոր մեծ։

[7341] Ոմանք. Ժողովուրդք ՚ի ձեռին նորա։

[7342] Ոմանք. Ձայնի նորա լուիցէք։

[7343] Ոմանք. ՚Ի դառնութեանն. յաւուրսն փորձութեան յանապատի։

[7344] Ոմանք. Տաղտկացայ ազգաւն այնուիկ. եւ ասացի միշտ մոլորեալ։

[7345] Ոմանք. ՚Ի ժամանակի յորում տաճարն շի՛՛։ Ուր Ոսկան յաւելու. Շինեցաւ յետ գերութեանն. Անվերնագիր ՚ի Հեբրայ՛՛։

[7346] Ոմանք. Այլ Տէր զերկինս արար։

[7347] Ոմանք. Մեծվայելչութիւն է ՚ի սրբութիւն նորա։

[7348] Ոմանք. Զփառս եւ զպատիւս։

[7349] Ոմանք. ՚Ի սրահս նորա։

[7350] Ոմանք. Հաստատեաց զաշխարհս։

[7351] Ոմանք. Ուրախ լիցին երկինք։

[7352] Ոմանք. Եւ ամենայն որ ՚ի նոսա։

[7353] Ոմանք. Դատի զաշխարհս արդարութեամբ. եւ զտիե՛՛։

[7354] Ոմանք. Զի երկիրն հաստատէր։ Ուր Ոսկան յաւելու. Անվերնագիր ՚ի Հեբրայ՛՛։

[7355] Ոմանք. Շուրջ են զնովաւ։

[7356] Ոմանք. Որպէս մոմ հալին։

[7357] Ոմանք. Ոյք երկիրպա՛՛... եւ ոյք պարծինն ՚ի։

[7358] Ոմանք. Մեղաւորի փրկէ զնոսա։

[7359] Ոմանք. Ուղղոց սրտիւք եղեւ։

[7360] Ոմանք. Փրկեաց նմա աջ իւր, եւ։

[7361] Ոմանք. Յիշեաց զողորմութիւն իւր Յակոբայ, զճշմարտութիւն իւր ՚ի վերայ տանն Իսրայէլի, եւ տեսին։

[7362] Ոմանք. Զի գայ զի հասեալ է Տէր... դատի զաշխարհ ար՛՛... եւ զժողովուրդ իւր։

[7363] Ոմանք. Որ նստի ՚ի քրովբէս։

[7364] Ոմանք. Խոստովան եղիցին անուան։

[7365] Ոմանք. Պահէին զվկայութիւնս նորա։

[7366] Ոմանք. Քաւիչ լինէիր նոցա, վրէժխն՛՛։

[7367] Ոմանք. Զմեզ, եւ ո՛չ մեք. մեք ժողո՛՛։

[7368] Ոմանք. Եւ օրհնութեամբ ՚ի յարկս նորա։

[7369] Ոմանք. Գնայի ես ամբծութեամբ. կամ՝ յանբծութիւն սրտի իմոյ եւ ՚ի մէջ։

[7370] Ոմանք. Զիրս անիրաւութեամբ. ոյք առնէին զանօրէնութիւնս ատեցի։

[7371] Ոմանք. Որ թիւրն էր սրտիւ, խոտորել յի՛՛... եւ ես ինչ ո՛չ փոյթ առնէի։

[7372] Ոմանք. Զնա բացեայ ՚ի բաց հա՛՛... Որ ամբարտաւան էր... եւ ո՛չ հաց ուտէի։

[7373] Ոմանք. ՚Ի ճանապարհս ամբիծ։

[7374] Ոմանք. Որ խօսէր զանիրաւութիւն չէր աջողեալ։

[7375] Ոմանք. Սատակէի ՚ի քաղաքի Տեառն. կամ՝ ՚ի քաղաքէ Տեառն զամենեսին ոյք գործէին զանօ՛՛։

[7376] Ոմանք. Եւ առաջի Տեառն սփ՛՛։ Ուր Ոսկան. Աղօթք աղքատի. իբրեւ։

[7377] Ոմանք. Յօր նեղութեան իմոյ։

[7378] Ոմանք. Որպէս խռիւ չորացաւ։

[7379] Ոմանք. Հարայ որպէս զխոտ, եւ ցամաքեցաւ սիրտ։

[7380] Ոմանք. Նմանեցայ ես հա՛՛։ Ուր Ոսկան. Հաւալասան անապատի։

[7381] Ոմանք. Թշնամիք իմ զօրհա՛՛։

[7382] Ոմանք. Որպէս զհաց կերայ։

[7383] Ոմանք. Եւ ՚ի հող նորա գթասցեն։

[7384] Ոմանք. Ժողովուրդ որ ստացեալ է։

[7385] Օրինակ մի. Աւուրց իմոց, անսա ինձ։

[7386] Ոմանք. Զի ազգէ յազգ են։

[7387] Ոմանք. Որպէս ձորձս մաշեսցին, եւ որպէս։

[7388] Ոմանք. Բայց դու նոյն ես։

[7389] Ոմանք. Եւ զաւակի նորա յաւիտեան յաջողեսցի։

[7390] Ոմանք. ՚Ի կատարած սաղմոս ՚ի Դաւ՛՛։

[7391] Ոմանք. Որպէս արծուի ման՛՛։

[7392] Ոմանք. Ծանոյց Տէր զճանապարհս իւր։

[7393] Ոմանք. Բարկանայ մեզ Տէր։

[7394] Ոմանք. Ոչ ըստ մեղաց մերոց արար մեզ Տէր։

[7395] Ոսկան. Այնչափ հեռի արար։

[7396] Ոմանք. Որպէս զխոտոյ են աւուրք իւր, որպէս զծաղիկ ՚ի վայրի այնպէս։

[7397] Ոմանք. Ողորմութիւն Տեառն մնայ յաւիտեանս։

[7398] Ոմանք. Ոյք պահեն։

[7399] Ոմանք. Տէր յերկինս... զաթոռ իւր, եւ արքայութիւն։

[7400] Ոմանք. Հզօրք զօրութեանց... ՚ի լսել. կամ՝ լսողք ձայնի պատ՛՛։

[7401] Ոմանք. Պաշտօնեայք նորա. կամ՝ պաշտօնեայք Տեառն, եւ արարողք կա՛՛։

[7402] Ոսկան. Արկեր զլոյս որպէս զօ՛՛։

[7403] Ոմանք. Եւ յարկեր ՚ի վերայ ջուրց։

[7404] Ոմանք. Հաստատեաց զերկիր։

[7405] Օրինակ մի. Է նորա. նման լերանց կացցեն ջուրք։

[7406] Ոմանք. ՚Ի միջոյ. կամ՝ ընդ մէջ լերանց գնասցեն։

[7407] Ոսկան. Արբուցանէ զամենայն գա՛՛։

[7408] Ոմանք. ՚Ի պտղոց գործոց լցցի։

[7409] Ոմանք. Բուսուցեր զխոտ անասնոց. դալարի։

[7410] Ոսկան. Յագեսցին ծառք անտառի, եւ։

[7411] Ոմանք. ՚Ի ծագել արեւուն... դադարին։

[7412] Ոմանք. Մինչեւ ցերեկոյ։

[7413] Ոմանք. Եւ լցաւ երկիր ստացուածովք քովք։

[7414] Ոմանք. Այս ծով մեծ եւ անդոյր. ՚ի սմա են սողունք. կամ՝ զեռունք որոց ո՛չ գոյ թիւ. կենդանիք մեծամեծք եւ մա՛՛։

[7415] Օրինակ մի. Զձեռն քո եւ լցուցանես զամենեսեան քաղցրութեան կամօք քովք։

[7416] Օրինակ մի. ՚Ի նոցանէ, եւ սպառին... ՚ի նոցանէ, պակասեն եւ ՚ի հողս իւրեանց դառնան։

[7417] Ոմանք. Առաքես զհոգի քո, ստանաս։

[7418] Ոմանք. ՚Ի լերինս՝ եւ ծխին։

[7419] Ոմանք. Եւ ամբարիշտք մի՛ եւս գտցին ՚ի սմա։

[7420] Ոմանք. Պատուիրեաց մինչ ՚ի հազար ազգ։

[7421] Օրինակ մի. Զայն հաստատեաց առ Յակոբ զհրամանս իւր։

[7422] Օրինակ մի. Զթագաւորս նոցա։

[7423] Ոմանք. Եւ անց ընդ երկաթ ան՛՛։

[7424] Ոմանք. Զնա Տէր ՚ի վերայ տան իւ՛՛։

[7425] Ոմանք. Յակոբ բնակեցաւ յերկրին Քամայ։

[7426] Ոմանք. Առաքեաց զխաւարն եւ։

[7427] Ոմանք. Եւ ՚ի շտեմարանս։

[7428] Ոմանք. Եւ մժեխ ընդ ամենայն։

[7429] Ոմանք. Հար զայգիս եւ։

[7430] Ոմանք. Հար զամենայն անդր՛՛... վաստակոց նոցա։

[7431] Ոմանք. Հան զնոսա ոսկ՛՛։

[7432] Ոմանք. Հար զվէմն։

[7433] Ոմանք. Ծառայի իւրոյ։

[7434] Ոմանք. Հան զժողովուրդ իւր։

[7435] Ոմանք. Մեղաք մեք եւ հարքն մեր. անօ՛՛։

[7436] Ոմանք. Կացոյց զնոսա ՚ի ձեռաց։

[7437] Ոմանք. Հաւատացին բանի նորա... զօրհնութիւնս նորա։

[7438] Ոմանք. Խորհրդոց նորա։

[7439] Ոմանք. Ցանկացան ցանկութիւն։

[7440] Ոմանք. Առաքեաց զլիութիւն։

[7441] Ոմանք. Զբանակն զԱբի՛՛։

[7442] Ոմանք. Զորթն ՚ի Քորէբ. երկիր պագին պատկերին։

[7443] Ոմանք. Նմանութեան որթուն խո՛՛։

[7444] Ոմանք. Զմեծամեծս իւր յԵգիպտոս։

[7445] Ոմանք. Թէ ո՛չ Մովսէս ընտրեալն... առաջի նոցա։

[7446] Ոմանք. ՚Ի Բելփեգովր. զի կերան զոհեալս եւ զմեռելոտիս։

[7447] Ոմանք. Դառնացուցին զհոգի նորա։ Ուր օրինակ մի. Քրթմնջեաց շրթամբք, եւ ո՛չ սատակեաց զազգսն զոր ասաց նմա Տէր։

[7448] Ոմանք. Եւ դստերաց նոցա, զոր։

[7449] Ոմանք. Նա բազում անգամ փր՛՛։

[7450] Ոմանք. ՚Ի լսել զձայն աղօթից։

[7451] Ոմանք. Փրկեա՛ զմեզ Տէր... եւ ժողովեա՛ զմեզ ՚ի հե՛՛։

[7452] Ոմանք. ՚Ի ձեռաց թշնամեաց։

[7453] Ոմանք. Ճանապարհ եւ քաղաք բնակութիւն։

[7454] Ոմանք. Եւ ծարաւեցին... ՚ի նոսին նուաղեցին։

[7455] Ոմանք. Յագեցոյց զանձինս։

[7456] Ոմանք. Տեառն ողորմութիւնք նորա։

[7457] Ոմանք. Դառնացուցին զբանն։

[7458] Ոմանք. Եւ ո՛չ ոք էր որ առաջնորդէր նոցա։

[7459] Ոմանք. Տեառն ողորմութիւնք նորա։

[7460] Ոմանք. Անօրէնութեան իւրեանց։

[7461] Ոմանք. Տեառն ողորմութիւնք նորա։

[7462] Ոմանք. ՚Ի ծով նաւօք, եւ առնէին զգործս։

[7463] Ոմանք. Որպէս զարբեալս։

[7464] Ոմանք. ՚Ի վշտաց նոցա փրկեաց զնոսա։

[7465] Ոմանք. Դարձ զմրրիկ նորա յօդս։

[7466] Ոմանք. Տեառն ողորմութիւնք նորա։

[7467] Բազումք. Բնակչաց նոցա։

[7468] Ոմանք. Եւ շինեցին ՚ի քաղաք բնա՛՛։

[7469] Ոմանք. Եւ անասուն նոցա ո՛չ նուաղեցաւ։

[7470] Ոմանք. Յաղքատութեան առաջնորդեաց... ազգաց նոցա։

[7471] Ոմանք. Օրհնութիւն սաղմոս ՚ի Դաւ՛՛։

[7472] Ոմանք. Զարթեայց առաւօտուց։

[7473] Ոմանք. Բարձրեալ ես դու յերկինս Աստուած, եւ յամենայն։

[7474] Ոմանք. Իւրմէ, ցնծացայց բարձր եղէց բաժանեցայց զՍիկիմ։ Ուր Ոսկան. բաժանեցից։

[7475] Ոմանք. Ո տարցի զիս... մինչեւ յԻդումէ։ Ուր Ոսկան. յԵդօմ։

[7476] Ոմանք. Եթէ ո՛չ դու Աստուած։

[7477] Ոմանք. Լեզուաւ նենգաւորաւ։

[7478] Ոմանք. Եւ բանիւ ատելութեամբ։

[7479] Ոմանք. Կացո՛ ՚ի վերայ նոցա մեղաւ՛՛։

[7480] Ոմանք. Փոխատուն զամենայն։

[7481] Ոմանք. Մի՛ գտցի օգնա՛՛։

[7482] Օրինակ մի. Եւ յազգ մի ջնջեսցի անուն նորա։

[7483] Յօրինակին պակասէր. Մեղք հօր նորա առաջի Տեառն. եւ։

[7484] Ոմանք. Որ ածէ հանապազ ընդ մէջ իւր։

[7485] Այլք. Այս գործ է այնոցիկ որ չարա՛՛։

[7486] Ոմանք. Եւ փրկեա՛ զիս։

[7487] Ոմանք. Նոքա անիծանեսցեն. կամ՝ անիծանիցեն։

[7488] Ոմանք. Ոյք չարախօս կային զինէն. արկցեն որպէս։

[7489] Ոմանք. Ընդ աջմէ տնանկին... ոյք հալածէին։

[7490] Ոմանք. Ընդ քեզ է սկիզբն աւուրն զօրութեան։

[7491] Ոսկան. Դատեսցէ զհեթանոսս եւ բազում արասցէ զհարուածս։ Ոմանք. Զգլուխ բազմաց յերկրէ։

[7492] Ոմանք. Զուխից ՚ի ճանապարհի արբուսցէ. վասն այսորիկ։ Ուր Ոսկան. արբցէ։

[7493] Ոմանք. Ուղղոց ՚ի ժողովս։

[7494] Ոմանք. Խոստովանութիւն եւ մեծվայելչութիւն են։

[7495] Ոմանք. Պատմեաց ժողովրդեան իւրում։

[7496] Ոմանք. Տալ նոցա ժառան՛՛։

[7497] Ոսկան. Ալէլուիայ. վերադարձութիւն Անգեայ եւ Զա՛՛։

[7498] Ոմանք. ՚Ի Տեառնէ. զպատուի՛՛։

[7499] Ոմանք. Եղիցի արդարն. ՚ի համբաւոյ չա՛՛։

[7500] Ոմանք. Տեսանէ յերկինս եւ յերկրի։

[7501] Ոմանք. Զնոսա իշխան ընդ իշ՛՛։

[7502] Ոմանք. Մինչեւ ՚ի մուտս ա՛՛... անունն Տեառն։

[7503] Ոմանք. Մայր որդւովք բերկր՛՛։

[7504] Բազումք. Յելանելն Իսրայէլի յԵգ՛՛։

[7505] Ոմանք. Որպէս զխոյս... որպէս գառինս մաք՛՛։

[7506] Ոմանք. Ցնծասցեն որպէս զխոյս... որպէս գառինս։

[7507] Ոմանք. Յաղբերակունս։

[7508] Բազումք. Վասն ողորմութեան եւ ճշմարտութեան քոյ։

[7509] Ոմանք. Եւ ո՛չ հոտոտեն։

[7510] Ոմանք. Եւ ամենեքեան որ յու՛՛։

[7511] Ոմանք. Տունն։ Ուր Ոսկան. Եւ ընկերօղ է նոցա։

[7512] Ոմանք. Տունն։ Ուր Ոսկան. Եւ ընկերօղ է նոցա։

[7513] Ոմանք. ՚Ի Տեառնէ. այն որ արար զերկինս։

[7514] Ոմանք. Օրհնեսցեն զքեզ Տէր. եւ ոչ։

[7515] Ոմանք. Եւ ես զաւուրս իմ կարդացից առ նա։

[7516] Ոմանք. Ողորմած Տէր եւ արդար, ողորմի, եւ պա՛՛։

[7517] Ոմանք. Զի Տէր օգնեաց ինձ։

[7518] Ոմանք. Յերկրին կենդանեաց։

[7519] Ոմանք. ՚Ի զարմանալն իմում։

[7520] Ոմանք. Զբաժակ փրկութեան։

[7521] Ոմանք. Զի յաւիտեան է ողորմ նորա։

[7522] Ոմանք. Զի յաւիտեան է ողորմ նորա։

[7523] Ոմանք. Զի յաւիտեան է ողորմ նորա։

[7524] Ոմանք. Զի յաւիտեան է ողորմ նորա։

[7525] Ոմանք. ՚Ի նեղութեան իմում ես առ Տէր կարդացի, եւ լու՛՛։

[7526] Ոմանք. Եւ անուամբ Տեառն մերժեցի զնոսա։

[7527] Ոմանք. Շուրջ եղեն զինեւ որպէս մեղուք։

[7528] Ոմանք. Եւ Տէր ընկալաւ։

[7529] Ոմանք. Եւ աջ Տեառն ա՛՛։

[7530] Ոմանք. Ինձ զդրունս ար՛՛։

[7531] Ոմանք. Սքանչելի յաչս մեր։

[7532] Ոմանք. Որ գալոց է անուամբ Տեառն... զքեզ ՚ի տանէ Տեառն։

[7533] Ոմանք. Ես դու, եւ խոստովան եղէց։

[7534] Ոմանք. Զի յաւիտեան է ողորմ նորա։

[7535] Ոմանք եւ յայս սաղմոս դրոշմեն Եբրայական ալփաբետս, որպէս եւ ՚ի սաղմոս ԼԶ. զորով զանց առնէ օրինակս մեր ընդ այլոց ոմանց։

[7536] Ոմանք. Զվկայութիւնս նորա։

[7537] Ոմանք. Զի ո՛չ թէ ոյք գործեն։

[7538] Ոմանք. Պահել ինձ յոյժ։

[7539] ՚Ի լուս՛՛. ՚ի վերայ՝ Աւշ թէ, նշանակի՝ երանի թէ. համաձայն ոմանց առանձին սաղմոսարանաց։ Ոմանք. Յաջողեալ էին ինձ... ՚ի պահել ինձ։

[7540] Ոմանք. Եւ մի՛ թողուր զիս մինչ իս՛՛։

[7541] Ոմանք. Խնդրեցից զքեզ, մի՛։

[7542] Ոմանք. Զիրաւունս քո խօսեցայց։

[7543] Ոմանք. Վկայութիւնք քո խօ՛՛... յարդարութիւն քո։

[7544] Ոմանք. Պատմեցի քեզ։

[7545] Ոմանք. Ծառայի քո զբան քո։

[7546] Ոմանք. ՚Ի բերանոյ իմոյ զբան։

[7547] Ոմանք. Պահեցից զօրէնս քո։

[7548] Ոմանք. Զոր եւ սիրեցի։

[7549] Ոմանք. Համբարձի զձեռս... զոր եւ սիրեցի։

[7550] Օրինակ մի. Յիշեա՛ զբան քո ծա՛՛։

[7551] Բազումք. Զի բան քո կեցոյց։

[7552] Ոմանք. Պահել ինձ զօրէնս։

[7553] Ոմանք. Խորհեցայ ՚ի ճանապարհս քո։

[7554] Ոմանք. Այլ պահեցի զպատուի՛՛։

[7555] Ոմանք. Պատեցին զինեւ, եւ զօրէնս քո։

[7556] Ոմանք. Խոստովան առնել առ քեզ, վասն ի՛՛։

[7557] Օրինակ մի. Հաղո՛րդ արա զիս ամենայն երկիւղածաց քոց, ոյք պահէին զպատ՛՛։

[7558] Ոմանք. Ողորմութեամբ Տեառն լի եղեւ։

[7559] Ոմանք. Եւ զխրատ եւ զգի՛՛։

[7560] Յօրինակին պակասէր. Եւ քաղցրութեամբ քով ուսո՛ ինձ։

[7561] Ոմանք. Մածեաւ. կամ՝ մածան որպէս կաթն... յօրէնս քո խօսե՛՛։

[7562] Ոմանք. Ողորմութիւն քո ՚ի մխիթա՛՛։

[7563] Ոմանք. Յիս յոյժ. այլ ես հոգացայ ՚ի պատ՛՛։

[7564] Ոմանք. Կարօտեցաւ։

[7565] Ոմանք. Երբ մխիթարեսցես զիս։

[7566] Ոմանք. Ծառայի քում։

[7567] Ոմանք. Փոքր մի եւս եւ... զիս յերկրի։

[7568] Ոմանք. Զերկիր, եւ կայ։ (91) Հրամանի։ Ուր օրինակ մի. Զերկիր, եւ կայ ՚ի (91) հրամանի քում։ Մնայ եւ տիւ, զի ամենայն ծառայք քո են։

[7569] Ոմանք. Կանխաւ ես արդեւք։

[7570] Ոմանք. Ոչ մոռացայց զար՛՛։ Ուր Ոսկան. Ես ո՛չ մոռացայց։

[7571] Ոմանք. ՚Ի կորուսանել զիս. զի։

[7572] Ոմանք. Անդորր էին ինձ։

[7573] Բազումք. Քան զամենայն ուսուցիչս իմ։

[7574] ՚Ի բազումս պակասի. Քան զծերս իմ իմաս՛՛։

[7575] Ոմանք. Որպէս պահեցի զբանս։

[7576] Յօրինակին պակասէր. ՚Ի քիմս իմ բանք քո։

[7577] Օրինակ մի. Չարաց. զի դու խրատեցեր զիս յօրէնս քո։

[7578] Ոմանք. Ճրագ են բանք քո... եւ լոյս տան։

[7579] Ոմանք. Ես ո՛չ մոռացայց։

[7580] Ոմանք. Որոգայթ. այլ ՚ի պատուիրանաց քոց։

[7581] Ոմանք. Զի ցնծութիւն եղեւ սրտի իմում։

[7582] Ոմանք. Վասն հատուցմանն։

[7583] Ոմանք. Զանօրէնն ատեցի։

[7584] Օրինակ մի. Անարգեցին զամենեսին ոյք։ Ոմանք. Անիրաւութեամբ էին խորհուրդք նոցա։

[7585] Օրինակ մի. Անցաւոր համարեցայ։ Ոմանք. Վասն այսորիկ սիրեցի զվկայութիւնս քո։

[7586] Ոմանք. Արդարութեան քում։

[7587] Օրինակ մի. Ժամ է յառնել Տեառն, խափանե՛՛։

[7588] Ոմանք. Եւ զտպազիոն։

[7589] Բազումք. Զի ատեցի ես զճանապարհս չա՛՛։

[7590] Ոմանք. Եղեն վկայութիւնք քո, վասն այսորիկ սիրեաց զսոսա անձն իմ։

[7591] Ոմանք. Քոց լուսաւորէ եւ ի՛՛։

[7592] Ոմանք. Սիրելեաց անուան քո։

[7593] Ոմանք. Մարդկան, եւ պահեցից։

[7594] Ոմանք. Զի պատուիրեցեր զարդա՛՛։

[7595] Ոմանք. Ընտրեալ է բան քո... սիրեաց զնոսա։

[7596] Ոմանք. Այլ զարդարութիւնս քո։

[7597] Ոմանք. ՚Ի տարաժամու։

[7598] Ոմանք. Աչք իմ առաւօտուց։

[7599] Ոմանք. Զի յօրինաց քոց հեռի եղեն։

[7600] Ոմանք. Եւ ամենայն ճանապարհք քո ճշմարտութեամբ են։

[7601] Ոմանք. Զդատաստանս իմ։

[7602] Այլք. Հեռի է ՚ի մեղաւորաց։ Ոմանք. Զիրաւունս քո ո՛չ խնդրեցին։

[7603] Ոմանք. Այլ ՚ի բանից քոց երկեաւ։

[7604] Ոմանք. Այլ զօրէնս քո սիրե՛՛։

[7605] Ոմանք. Եւ սիրեաց զսոսա յոյժ։

[7606] Ոմանք. Պահեցից զպատուիրանս։

[7607] Բազումք. ՚Ի կեցուցանել զիս։

[7608] Ոմանք. Անձն իմ օրհնեսցէ զքեզ։

[7609] Ոմանք ՚ի վերնագիր սաղմոսացս փոխանակ Օրհնութիւնք, ունին՝ Երգ աստիճանաց։

[7610] Ոմանք. Կամ զինչ յաւելուցու։

[7611] Բազումք. Զի մխեալ են կայծակամբ։

[7612] Ոմանք. Վայ ինձ զի... զի բնակեցայ ես ՚ի։

[7613] Ոմանք. Մի՛ տար ՚ի սասանութիւն։

[7614] Ոմանք. Պահապանն Իսրայէլի։

[7615] Ոմանք. Աջոյ ձեռամբն իւ՛՛։

[7616] Ոմանք. Շինեալ որպէս քաղաք։

[7617] Ոմանք. Անդ ելանէին ազգք ազգք Տեառն. վկայութիւն։

[7618] Ոմանք. Անդ արկեալ է. կամ՝ էր աթոռս դատաստանի. աթոռք ար՛՛։

[7619] Ոմանք. Եւ զշինութենէ ոյք սիրէք զՏէր։

[7620] Ոմանք. Զբարութիւն ՚ի քէն։

[7621] Ոմանք. Ծառայի ՚ի ձեռն Տեառն իւրոյ։

[7622] Ոմանք. Որ նախատէին զմեզ, է արհա՛՛։

[7623] Ոմանք. Ասասցէ Իսրայէլ։

[7624] Ոմանք. Կենդանւոյն կամէին կլանել զմեզ։ ՚Ի բարկանալ սրտմտ՛՛։

[7625] Ոմանք. Ուրեմն ընկղմեցին. կամ՝ ընկղմէին զմեզ։

[7626] Ոմանք. Ընդ ուխս անդադարս։

[7627] Ոմանք. Տեառն. այն որ արար զերկինս եւ զեր՛՛։

[7628] Ոմանք. Ո յուսայ ՚ի Տէր... յաւիտեան՝ որ բնակեալն է յԵրուսաղէմ։

[7629] Ոմանք. Բայց արդարք մի՛ ձգես՛՛։ Ուր Ոսկան. Զի արդարք մի։

[7630] Ոմանք. Զթիւրեալսն ՚ի յափշտակութիւն։

[7631] Ոմանք. Եւ եղեաք մեք մխի՛՛։

[7632] Ոմանք. Մեծ արար Տէր զառնել իւր ընդ նոսա։

[7633] Ոմանք. Տէր զառնել իւր ընդ մեզ։

[7634] Ոմանք. Տանէին զսերմանս իւրեանց։

[7635] Ոմանք. Շինէ զտունն... ՚ի նանիր տքնին պահա՛՛։

[7636] Ոմանք. ՚Ի նանիր էր ձեզ։

[7637] Օրինակ մի. Ժառանգութիւն Տեառն որդիք են... պտուղ որովայնի նորա։

[7638] Ոմանք. Իւր ՚ի նոցանէ. մի՛ ամաչեսցեն... առ դրանն։

[7639] Յօրինակին. Որդի քո որպէս նորա՛՛։

[7640] Ոմանք. Իմմէ. ասասցէ Իսրայէլ։

[7641] Ոմանք. Տէր արդար, եւ խորտա՛՛։

[7642] Ոմանք. Որպէս խոտ տա՛՛... եկեալ չորացաւ։

[7643] Ոմանք. Զձեզ յանուանէ Տեառն։

[7644] Ոմանք. ՚Ի լսել զձայն աղօ՛՛։ Ուր Ոսկան. Հայիլ ՚ի ձայն աղօ՛՛։

[7645] Ոմանք. Թէ զանօրէնութիւնս իմ քննես Տէր Տէր, իսկ ո՛ կարէ կալ։

[7646] Ոմանք. Յուսացաւ Իսրայէլ ՚ի Տէր։

[7647] Ոմանք. Մինչեւ յերեկոյ ՚ի պահէ առա՛՛։

[7648] Ոմանք. Ողորմութիւն բազում ՚ի նմանէ։

[7649] Ոմանք. Եւ նա փրկեաց զԻսրայէլ։

[7650] Ոմանք. Օրհնութիւն չուոց... Որ սքանչելի եղեն քան զիս։

[7651] Ոմանք. Որպէս զմանուկ սարտուցեալ ՚ի ստե՛՛... Այլ թէ հպարտա՛՛։

[7652] Ոմանք. Երգ չուոց։

[7653] Ոմանք. Եւ ուխտս եդ Աստուծոյ յա՛՛։

[7654] Ոմանք. Թէ ո՛չ մտից յարկս... թէ ելից։

[7655] Ոմանք. Եթէ տաց։

[7656] Օրինակ մի. Կամ հանգիստ երանաց իմոց։

[7657] Ոմանք. Դու եւ տապանակ կտակի սրբութեան։

[7658] Ոմանք. ՚Ի պտղոյ որովայնի նորա նստուցանել յաթոռ նորա։

[7659] Բազումք. Բնակել ՚ի նմա։

[7660] Ոմանք. ՚Ի սմա բնակեցայց, զի։

[7661] Ոմանք. Երիցանց սորա զգե՛՛։

[7662] Ոմանք. Ծաղկեսցի սրբութիւն իմ։

[7663] Ոմանք. Երգ չուոց... Զինչ բարի կամ... զի բնակեն եղ՛՛։

[7664] Ոմանք. ՚Ի գրապան զգեստուց։

[7665] Ոմանք. Զի ցօղէ յԱհերմոնէ... Տէր անդ պատրաստեաց զօրհնութիւն իւր, եւ։

[7666] Ոմանք. Երգ չուոց... եւ ՚ի գաւ՛՛։

[7667] Ոմանք. Օրհնեսցէ զմեզ Տէր ՚ի Սիոնէ, որ արար։

[7668] Ոմանք ունին վերնագիր. Օրհնութիւնք ելից։

[7669] Ոմանք. ՚Ի գաւիթս Աստուծոյ մերոյ։

[7670] Ոմանք. ՚Ի ծով եւ յամենայն խորս։

[7671] Ոմանք. Ո հանէ զամպս ՚ի ծագաց երկրի։

[7672] Ոմանք. Եհար զամենայն։

[7673] Ոմանք. Եհար զազգս։

[7674] Ոմանք. ԶՈվգ թագաւոր Բասանու, եւ զամենայն թագաւորս Քանա՛՛։

[7675] Ոմանք. Ետ զերկիր նոցա։

[7676] Ոմանք. Տունն Իսրայէլի օրհնեսցէ զՏէր տունն Ահարոնի օրհնեսցէ զՏէր։

[7677] Ոմանք. Օրհնեալ Տէր ՚ի Սիոնէ որ բն՛՛։ Տունք. Ի։ Գոբղայս. ԽԴ։

[7678] Ոմանք. Ողորմութիւն նորա։

[7679] Ոմանք. Ողորմութիւն նորա։ Ոմանք. Աստուծոյն աստուծոց։

[7680] Ոմանք. Ողորմութիւն նորա։

[7681] Ոմանք. Հար զերկիրն ե՛՛։

[7682] Ոմանք. Հերձ զծովն մեծ։

[7683] Ոմանք. Եւ եհան զժողովուրդ։

[7684] Ոմանք. Հար զազգս մեծամեծս միայն։

[7685] Բազումք. ԶՈվգ թագաւոր Բասանու։

[7686] Ոմանք. Կերակուր ամենայն կենդանւոյ։

[7687] Ոմանք այսպիսի ունին վերնագիր. Սաղմոս Դաւթի աննշան յԵբրայեցին, յԵրեմիա. անվերնագիր յԵբրայեցւոց։

[7688] Ոմանք. Առ գետս Բաբելացւոց։

[7689] Օրինակ մի. Երգեցէ՛ք մեզ յերգոյն Սիոնի. (4) իսկ զիարդ երգեսցուք զօրհն՛՛։

[7690] Ոմանք. Յաւուրն Երուսաղեմի։

[7691] Ոմանք. Զզօրութիւն յանձն իմ։

[7692] Ոմանք. Եւ բարձր է Տէր։

[7693] Ոմանք. Թէպէտ եւ գնացից ես ՚ի մէջ։ Ուր օրինակ մի. Կեցուսցես զիս ՚ի բարձրութենէ թշնամւոյն։ Բազումք. Եւ փրկեաց զիս աջ քո։

[7694] Ոմանք. Եւ ո՛չ հանդարտեմ սմա։

[7695] Ոմանք. Եւ անդ մօտ ես։

[7696] Ոմանք. Եւ թէ առից զթեւս։

[7697] Ոմանք. Խաւարն քեզ ո՛չ խաւարեսցի... եւ խաւար նորա որպէս լոյս նմա։

[7698] ՚Ի լուս՛՛. Եւ անձն քո սիրեաց յոյժ. համաձայն բազմաց ՚ի բնաբ՛՛։

[7699] Ոսկան. Մեծարու եղեն բա՛՛։

[7700] Ոմանք. Թէ սպանանես... արք արեան ՚ի բա՛ց ե՛՛։

[7701] Օրինակ մի. Եւ ՚ի նախանձ, ՚ի նանիր ատեցին զքաղաքս քո։

[7702] Ոմանք. Զատելիս քո Տէր ո՛չ միայն ատեցի, այլ եւ ՚ի վերայ թշ՛՛։

[7703] Ոմանք. Յատելութիւն կատարեալ... եւ եղեն ինձ թշնամիք։

[7704] Ոմանք. Յառնէ յանիրաւէ փրկ՛՛։

[7705] Ոմանք. Որպէս զօձի. կամ՝ զօձից, թոյնք իժից։

[7706] Ոմանք. Ոյք խորհեցան վասն իմ ընդ վայր հարկանել զիս։

[7707] Ոմանք. Եւ կործանեսցես։

[7708] Ոմանք. Ծանեայ Տէր զի առնես դատաստան աղքատին։

[7709] Ոմանք. Արդարքն գոհասցեն... եւ բնակեսցեն։

[7710] Ոմանք. ՚Ի կատարած սաղմոս ՚ի Դա՛՛։

[7711] Ոմանք. Համբառնալ ձեռ՛՛... երեկոյիս. կամ՝ երեկոյին։

[7712] Ոմանք. Զի մի՛ խոտորեսցի... բանիւ չա՛՛... ՚Ի պատճառել... եւ ո՛չ եղէց... ընտրելեաց նորա։

[7713] Ոմանք. Եւ յանդիման արասցէ. իւղ մե՛՛։

[7714] Ոմանք. Եւս եւ աղօթք իմ ՚ի կամս նորա. կամ՝ նմա։ Արգելան մերձ առ վիմին։

[7715] Ոմանք. Լուիցեն բանից իմոց եւ քաղցրասցին։ Հողոյ սփռեալ ՚ի վերայ երկրի։

[7716] Ոմանք. Ցրուեսցին ոս՛՛։ Տէր մի՛ հաներ զհո՛՛։

[7717] Ոմանք. Այլ պահեա զիս... ՚ի գայթագղութենէ գործողին զանօ՛՛։

[7718] Ոմանք. Եմ ես մինչեւ անցից։

[7719] Ոմանք. Սաղմոս Դաւթի. ՚ի ժամանակի զի էր։

[7720] Ոմանք. Սփռեցից առաջի։

[7721] Ոմանք. Հայէի յաջ իմ, տեսա՛՛... եւ ո՛չ ոք ճանաչէր... եւ ո՛չ գտաւ խնդրող անձին իմոյ։

[7722] Ոմանք. Յերկրին կենդանեաց։

[7723] Ոմանք. Զանձն իմ, խոստովան եղէց անուան քում։ Ինձ սպասեսցեն արդարք մինչ հատուսցի։

[7724] Ոմանք. Զի հալածէր զնա... Լուր ինձ արդա՛՛։

[7725] Ոմանք. Եւ մի՛ մտաներ ՚ի դատաստան ընդ ծառայի քում... ամենայն կենդանի։

[7726] Ոմանք. Եւ նստոյց զիս։

[7727] Ոմանք. Խորհեցայ յամենայն գործս քո։

[7728] Ոմանք. Նմանիցիմ այնոցիկ՝ որ ի՛՛։

[7729] Ոմանք. Ինձ զառաւօտու ողորմութիւն... յոր եւ գնացից... զաչս իմ։

[7730] Ոմանք. Զի զքեզ յոյս եւ ապաւէն ինձ։

[7731] Ոմանք. Եւ ողորմութեամբ քով։

[7732] Ոմանք. ՚Ի կատարած սաղմոս ՚ի Դաւիթ առ Գող՛՛։

[7733] Ոմանք. Ո հնազանդէ զժողովուրդս։

[7734] Ոմանք. Ով է... Յայտնեցար դու նմա։

[7735] Ոմանք. Մարդ նանրոյ նմանեաց։

[7736] Ոմանք. Տէր խոնարհեցոյց զեր՛՛։

[7737] Ոմանք. Փայլեա՛ զփայլատակումն քո։

[7738] Ոմանք. Ծառայ իւր ՚ի սրոյ չարէ։ Փրկեա՛ զիս եւ ապրեցո՛ զիս (11) ՚ի ձե՛՛։

[7739] Ոմանք. Հաստատեալ են ՚ի մանկութեան։

[7740] Ոմանք. Եւ անդեայք նոցա։

[7741] Յօրինակին պակասէր. Այսպէս է. նա։ Ոմանք. Այսպէս իցէ... Տէր Աստուած է նորա։

[7742] Ոմանք. ՚Ի կատարած սաղմոս Դաւթի օրհնութեանց։ Ոմանք զանց առնեն դրոշմել յայս սաղմոս զԵբրայական ալփաբետս. զոր աստ միայն ունի մերս համեմատ այլոց ոմանց։

[7743] Ոմանք. Յիշատակ բազում քաղց՛՛։

[7744] Ոմանք. Զզօրութիւնս քո եւ զփառս մեծվայելչութեան ար՛՛։

[7745] Ոմանք. Աչք ամենեցուն ՚ի քեզ հային. եւ դու տաս նոցա կե՛՛։

[7746] Ոմանք. Զձեռս քո, կերակրես զամենեսեան քաղց՛՛։

[7747] Ոմանք. Ամենայն մարմին զանուն։ Ուր Ոսկան. ամենայն մսեղի։

[7748] Ոմանք. Եւ մի՛ յորդիս մարդ՛՛։

[7749] Ոմանք. Երանի ազգի որոյ Աստուածն Յակոբայ օգնական է նորա։

[7750] Ոմանք. Ո արար զեր՛՛։

[7751] Ոմանք. Ո պահէ զճշմարտութիւն Յակոբայ յաւիտեան, եւ։

[7752] Ոմանք. Զգլորեալս Տէր։

[7753] Ոմանք. Տէր սիրէ զպանդուխտս։

[7754] Ոմանք. Բարի են սաղմոսք. Աստուծոյ մերոյ քաղցր եղիցի։

[7755] Ոմանք. Ո թուէ զբազ՛՛։

[7756] Ոմանք. Տէր. եւ մեծ է զօ՛՛... եւ իմաս՛՛։

[7757] Ոմանք. Առնէր զմեղաւորս մինչեւ յեր՛՛։

[7758] Ոմանք. Օրհնեցէ՛ք զԱստուած խոս՛՛։

[7759] Ոմանք. Ո զգեցոյց զեր՛՛... զդալար ՚ի ծառայութիւն։

[7760] Ոմանք. Ո տայ անասնոց կերակուր, ձագուց ագռա՛՛։ Յօրինակին. Ծագաց ագռա՛՛։

[7761] Ոմանք. Եւ ո՛չ ընդ իրանս առն։

[7762] Ոմանք. Տէր ընդ երկիւղածս։

[7763] Ոմանք. Ո եդ զսահմանս քո։

[7764] Ոմանք. Առաքէ զբան իւր։

[7765] Ոմանք. Ով կարէ կեալ։

[7766] Բազումք. Շնչեսցեն հողմք եւ։ Բազումք. Ջուրք. (19) պատմէ զբան իւր։

[7767] Ոմանք. ԶՏէր յերկինս... զնա ՚ի բարձունս։

[7768] Օրինակ մի. Օրհնեն զնա հրեշտակք նորա. օրհնեսցեն զնա ամենայն զօ՛՛։

[7769] Ոմանք. Աստեղք եւ լոյսք։

[7770] Ոմանք. Օրհնեսցեն զնա եր՛՛։

[7771] Ոմանք. Ասաց եւ եղեն... եւ հաստատեցան։

[7772] Ոմանք. Յաւիտենից. սահման եդ որ ո՛չ անցցէ։

[7773] Ոմանք. Վիշապք որ յամենայն խորս։

[7774] Ոմանք. Որ առնէք զբան նորա։

[7775] Ոմանք. Եւ ամենայն բարձունք. ծառ պտղաբեր եւ ամենայն մայր։

[7776] Ոմանք. Գազան եւ ամենայն անա՛՛։

[7777] Ոմանք. Յամենայն սրբոց նմա, յորդւոցն Իսրայէլի ժողովոյն որ մերձ է։

[7778] Ոմանք. Յօրհնութիւն ՚ի նոր։

[7779] Ոմանք. Ուրախասցի Իսրայէլ յարա՛՛։

[7780] Ոմանք. Օրհնելով զանուն նորա օրհ՛՛... սաղմոս երգեցէք նմա։

[7781] Ոմանք. Ընդ ժողովուրդ իւր, եւ... արասցէ զհեզս ՚ի փրկութիւն։

[7782] Ոմանք. Սուր երկսայրի ետ ՚ի ձեռս... յանդիման ամենայն ժողովրդեան։

[7783] Ոմանք. ՚Ի կապել զթա՛՛... զզօրավարս նոցա ձեռակապօք երկաթեօք։

[7784] Ոմանք. Առնել նոցա դատաստանս ՚ի գրոց. կամ՝ գրեալս... են ամենայն սրբոց նմա։

[7785] Ոմանք. Ալէլուիա. Անգեայ եւ Զաքարիա... ՚ի հաստատութեան ՚ի զօրութեան նորա։

[7786] Ոմանք. Օրհնեցէք զՏէր ՚ի զօրութեան նորա, օրհնեցէք զՏէր ՚ի բազում մե՛՛։

[7787] Ոմանք. Օրհնեցէ՛ք զնա ուրախութեամբ։

[7788] Ոմանք. ՚Ի բանս քաղցր, գովեցէք զնա ՚ի։

[7789] Ամենայն գրչագիր օրինակք մեր համաձայն Յունական բնագրի յաւարտ ՃԾ սաղմոսաց յարեն զսաղմոսս՝ Փոքր էի. զորով զանց առնէ Ոսկան, թերեւս համաձայնելով օրինակին Լատինացւոց, առ որս պակասի։ Ոմանք. Զի ել նահատակել... առաջի Սաւուղի։

[7790] Ոմանք. Արարին սաղմոսարան... գործի օրհնութեան։

[7791] Ոմանք. Զայս Տեառն իմոյ, ինքնին Տէր ամենայնի։

[7792] Ոմանք. Եւ առաքեաց Տէր զհր՛՛... եւ համբարձ զիս։

[7793] Ոմանք. Հանի զսուսերն... զգլուխ նորա։

[7794] ՚Ի վախճանի յօրինակին մերում պակասէր. Կատարեցաւ, եւ այլն. զոր յայլոց օրինակաց առեալ լցուցաք:

Ցանկ

Նախորդ էջ Ցանկ Հաջորդ էջ