ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉ ՄԱՏԵԱՆ ՀԻՆ ԵՒ ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆԱՑ

Հ. Յովհաննու Զօհրապեան վարդապետ

ԱՌ ԵՓԵՍԱՑԻՍ ԹՈՒՂԹ[4289]

1
Գլուխ Ա

ըկ 1 Պաւղոս առաքեալ Յիսուսի Քրիստոսի կամօ՛քն Աստուծոյ, սրբոց որ են յԵփեսոս, եւ հաւատացելոց ՚ի Քրիստոս[4290]։ 2 Շնո՛րհք ընդ ձեզ եւ խաղաղութի՛ւն յԱստուծոյ Հօրէ մերմէ եւ ՚ի Տեառնէ Յիսուսէ Քրիստոսէ։

Ա 3 Օրհնեա՛լ է Աստուած եւ Հայր Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի. որ օրհնեա՛ց զմեզ ամենայն հոգեւոր օրհնութեամբ յերկնաւորս ՚ի Քրիստոս. 4 որպէս ընտրեա՛ց զմեզ նովաւ յառա՛ջ քան զլինելն աշխարհի, լինել մեզ սո՛ւրբս եւ անարա՛տս առաջի նորա՝ սիրով[4291]։ 5 Յառաջագո՛յն սահմանեաց զմեզ յորդեգրութիւն ՚ի ձե՛ռն Յիսուսի Քրիստոսի, ՚ի նո՛յն ըստ հաճութեա՛ն կամաց իւրոց, 6 ՚ի գովե՛ստ փառաց շնորհաց իւրոց. որով զուարճացո՛յց զմեզ Սիրելեաւն. 7 որով ունիմք զփրկութի՛ւն ՚ի ձեռն արեան նորա, զթողութիւն մեղաց ըստ մեծութեան շնորհաց իւրոց[4292]. 8 որ առաւելա՛ւ ՚ի մեզ ամենայն իմաստութեամբ եւ գիտութեամբ։ 9 Եցո՛յց մեզ զխորհուրդս կամաց իւրոց, ըստ հաճութեան իւրում. զոր յառաջագոյն եդ նովաւ[4293], 10 ՚ի տնտեսութիւն լրման ժամանակաց, բովանդակել զամենայն Քրիստոսի՛ւ որ ինչ յերկինս՝ եւ որ ինչ յերկրի, ՚ի նո՛յն[4294]։ 11 Որով եւ վիճակեցա՛ք յառաջագոյն հրաւիրեալք, ըստ յառաջադրութեանն Աստուծոյ. որ զամենայն յաջողէ ըստ խորհրդոց կամա՛ց իւրոց[4295]. 12 լինել մեզ ՚ի գովեստ փառա՛ց նորա՝ յառաջագոյն յուսացելոցս ՚ի Քրիստոս։ 13 Որով եւ դուք իբրեւ լուարուք զբանն ճշմարտութեան, զաւետարանն փրկութեան ձերոյ, որով հաւատացեալ կնքեցա՛յք Հոգւոյն Սրբոյ աւետեաց[4296]. 14 որ է առհաւատչեայ ժառանգութեան մերոյ ՚ի փրկութի՛ւն նուաճութեան, ՚ի գովեստս փառաց նորա[4297]։

Բ ըդ 15 Վասն այնորիկ եւ ես իբրեւ լուա՛յ զհաւատսն ձեր որ ՚ի Տէր Յիսուս, եւ զսէրն որ ընդ ամենայն սուրբս[4298], 16 ո՛չ դադարեմ ՚ի գոհանալոյ վասն ձեր՝ յիշել զձեզ յաղօթս[4299]. 17 զի Աստուած Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի, Հայրն փառաց՝ տացէ՛ ձեզ զհոգին իմաստութեան եւ յայտնութեան՝ գիտութեամբն իւրով[4300]. 18 լուսաւո՛ր առնել զաչս սրտից, առ ՚ի գիտելոյ մեզ՝ զի՞նչ է յոյս կոչման նորա, եւ զի՞նչ է մեծութիւն փառաց ժառանգութեանն նորա ՚ի սուրբս[4301]. 19 եւ զի՞նչ է առաւելութիւն մեծութեան զօրութեան նորա ՚ի մեզ հաւատացեալս, ըստ յաջողութեան կարողութեան զօրութեանն իւրոյ[4302], 20 զոր յաջողեաց ՚ի Քրիստոս։ Զի յարոյց զնա ՚ի մեռելոց. եւ նստոյց ընդ աջմէ իւրմէ յերկնաւորս, 21 ՚ի վերայ ամենայն իշխանութեան, եւ պետութեան, եւ զօրութեան, եւ տէրութեան, եւ ամենայն անուա՛ն անուանելոյ. ո՛չ միայն յաշխարհիս յայսմիկ, այլ եւ ՚ի հանդերձելո՛ւմն[4303]. 22 եւ զամենայն ինչ հնազանդ արար ՚ի ներքոյ ոտից նորա։ Եւ զնա՛ եդ գլո՛ւխ ՚ի վերայ ամենայն իրիք եկեղեցւոյ[4304], 23 որ է մարմին նորա, լրումն՝ որ զամենայն յամենայնի լնու։

2
Գլուխ Բ

Գ 1 Եւ դուք որ մեռեալն էիք ՚ի մեղս ձեր եւ յանցանս[4305], 2 յորս երբեմն գնայիք ըստ յաւիտենի՛ աշխարհիս այսորիկ, ըստ իշխանին իշխանութեան օդո՛յս այսոյ, որ ա՛յժմս ընդմտեա՛լ է յորդի՛սն ապստամբութեան[4306]. 3 յորս եւ մեք ամենեքեան շրջեաք երբեմն, ՚ի ցանկութիւն մարմնոյ մերոյ, եւ առնեաք զկամս մարմնո՛յ եւ զմտաց, եւ էա՛ք արդարեւ որդի՛ք բարկութեան իբրեւ այլքն[4307]։ ըզ 4 Այլ Աստուած որ մեծն է ողորմութեամբ, վասն բազում սիրոյն իւրոյ զոր սիրեացն զմեզ[4308]. 5 մինչդեռ մեռեալն էաք ՚ի մեղս մեր, կենդանի՛ս արար զմեզ ՚ի Քրիստոս. քանզի շնորհօ՛ք ապրեցաք[4309]. 6 ընդ նմին յարոյց, եւ ընդ նմին նստո՛յց յերկնաւո՛րս ՚ի Քրիստոս Յիսուս։ 7 Զի ցուցցէ՛ ՚ի յաւիտեանսն որ գալոցն են՝ զառաւե՛լ մեծութիւն շնորհա՛ցն իւրոց՝ քաղցրութեամբ ՚ի մեզ ՚ի Քրիստոս Յիսուս[4310]։ 8 Զի շնորհօք նորա էք փրկեալք ՚ի ձեռն հաւատոցն. եւ այս՝ ո՛չ ՚ի ձէնջ, այլ Աստուծոյ պարգեւ է[4311]. 9 ո՛չ ՚ի գործոց, զի մի՛ ոք պարծեսցի[4312]։ 10 Զի նորա՛ արարած եմք, հաստատեալք Քրիստոսիւ Յիսուսիւ ՚ի գո՛րծս բարութեան. յորս յառաջագոյն պատրաստեաց Աստուած. զի ՚ի նո՛յն գնասցուք[4313]։ 11 Վասն որոյ եւ դուք յիշեցէք, զի երբեմն հեթանո՛սք էիք մարմնով. որ կոչեցեա՛լն են անթլփատութիւն՝ յանուանեալ թլփատութենէ անտի մարմնաւո՛ր ձեռագործին[4314]. 12 զի էիք ՚ի ժամանակին յայնմիկ առանց Քրիստոսի, եւ տարագի՛րք յուխտից աւետեացն, եւ յո՛յս ինչ ո՛չ ունէիք՝ եւ անաստուածք էիք յաշխարհի[4315]։ 13 Իսկ այժմ ՚ի ձեռն Յիսուսի Քրիստոսի, դուք՝ որ երբեմն հեռաւո՛րքն էիք, մերձաւո՛րք եղերուք արեա՛մբն Քրիստոսի[4316]։ 14 Զի նա՛ է խաղաղութիւն մեր, որ արար զերկոսեան մի. եւ զմիջնորմ ցանկոյն քակեա՛ց, զթշնամութիւն ՚ի մարմնի իւրում[4317]. 15 եւ զօրէնս պատուիրանացն՝ հրամանօ՛քն խափանեաց. զի զերկոսին հաստատեսցէ ինքեա՛մբ ՚ի մի նո՛ր մարդ, եւ արասցէ խաղաղութիւն[4318]. 16 եւ հաշտեցուսցէ՛ զերկոսին միով մարմնով ընդ Աստուծոյ խաչի՛ւն իւրով։ Քանզի սպան զթշնամութիւն յանձին իւրում[4319], 17 եւ եկն աւետարանեա՛ց խաղաղութիւն ձեզ հեռաւորաց, եւ խաղաղութիւն մերձաւորաց[4320]. 18 զի նովա՛ւ ունիմք զնուաճութիւն երկոքին միո՛վ Հոգւով առ Հայր։ 19 Ապա այսուհետեւ ո՛չ էք օտարք եւ պանդուխտք, այլ քաղաքակի՛ցք սրբոց, եւ ընտանի՛ք Աստուծոյ[4321]. 20 շինեալք ՚ի վերայ հիման առաքելոց եւ մարգարէից. որոյ է գլուխ անկեանն Յիսուս Քրիստոս[4322]. 21 յորում ամենայն շինուածն յօդեա՛լ եւ պատշաճեալ աճէ ՚ի տաճա՛ր սուրբ Տերամբ. 22 յորում եւ դո՛ւք ընդ նմին շինիք ՚ի բնակութիւն Աստուծոյ Հոգւով[4323]։ վջ

3
Գլուխ Գ

Դ 1 Վասն այսորիկ ես Պաւղոս կապեալ Յիսուսի Քրիստոսի, վասն ձեր հեթանոսաց. 2 թերեւս լուեա՛լ իցէ ձեր զտնտեսութիւն շնորհա՛ցն Աստուծոյ, որ տուեա՛լ են ինձ ՚ի ձեզ[4324]։ 3 Զի ըստ յայտնութեա՛ն ցուցաւ ինձ խորհուրդն. որպէս յառաջագոյն գրեցի առ ձեզ սակաւուք[4325]. 4 առ ՚ի կարօղ լինելո՛յ ընթեռնուլ եւ ՚ի միտ առնուլ՝ զիմաստութիւնն իմ ՚ի խորհրդեա՛նն Քրիստոսի[4326]։ 5 Զի այլոց ազգաց ո՛չ ցուցաւ որդւոց մարդկան. որպէս եւ այժմ յայտնեցաւ սրբոց իւրոց՝ առաքելոց եւ մարգարէից՝ Հոգւո՛վն[4327]. 6 լինել հեթանոսաց ժառանգակիցս՝ եւ մարմնակիցս, եւ հաղորդս աւետեացն ՚ի Քրիստոս Յիսուս՝ աւետարանաւն, 7 որոյ եղէ ես Պաւղոս սպասաւոր, ըստ պարգեւաց շնորհա՛ցն Աստուծոյ որ տուան ինձ, ըստ յաջողութեան զօրութեան նորա[4328]։ 8 Ինձ որ տրո՛ւպս եմ ամենայն սրբոց՝ տուան շնորհքս այս ՚ի հեթանոսս, աւետարանել զանքննի՛ն մեծութիւնն Քրիստոսի. 9 եւ լուսաւո՛ր առնել զամենեսին, թէ զի՞նչ է տնտեսութիւն խորհրդոյն, որ ծածկեա՛լ էր յամենայն յաւիտեանց՝ առ Աստուծոյ որ զամենայն ինչ արար[4329]։ 10 Զի յայտնեսցի՛ արդ իշխանութեա՛նց եւ պետութեանց՝ որ յերկինս են, ՚ի ձեռն եկեղեցւոյ՝ բազմապատի՛կ իմաստութիւնն Աստուծոյ[4330]. 11 ըստ յառաջադրութեան յաւիտեանցն՝ զոր արար ՚ի ձեռն Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի. 12 որով ունիմք զհամարձակութիւն եւ զնուաճութիւն յուսով ՚ի ձե՛ռն հաւատոց նորա. 13 վասն որոյ աղաչեմ մի՛ ձանձրանալ ՚ի նեղութեա՛նս մերում, որ վասն ձե՛ր է. որ է փա՛ռք մեր[4331]։

Ե 14 Վասն այսորիկ դնեմ ծունր առ Հայր Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի[4332]. 15 ուստի ամենայն նահապետութիւն յերկինս եւ յերկրի անուանի. 16 զի տացէ՛ ձեզ ըստ մեծութեան փառաց իւրոց, հաստատել զօրութեամբ ՚ի ձեռն Հոգւո՛յն իւրոյ, ՚ի ներքին մարդն[4333] 17 բնակել Քրիստոսի հաւատո՛վք ՚ի սիրտս ձեր. սիրո՛վ արմատացեալք, եւ հաստատեալք[4334]։ 18 Զի կարօղ լինիջիք հասանել ընդ ամենայն սուրբս, զի՛նչ է լայնութիւն եւ երկայնութիւն, եւ բարձրութիւն եւ խորութիւն[4335]. 19 ճանաչե՛լ զառաւելութիւն գիտութեան սիրո՛յն Քրիստոսի. զի լցջի՛ք ամենայն լրութեամբն Աստուծոյ[4336]։ 20 Այլ ա՛յնմ որ կարօղն է առաւել քան զամենայն ինչ առնել յաճախութեամբ, քան զոր խնդրե՛մքն եւ իմանամք. ըստ զօրութեանն որ յաջողեա՛լն է ՚ի մեզ. 21 նմա փառք յեկեղեցւոջն եւ ՚ի Քրիստոս Յիսուս, յամենա՛յն ազգս յաւիտենից յաւիտեանս. ա՛մէն[4337]։

4
Գլուխ Դ

Զ 1 Արդ՝ աղաչեմ զձեզ ես որ կապեալս եմ ՚ի Տէր, արժանի՛ գնալ կոչմանն յոր կոչեցարուք. 2 ամենայն խոնարհութեամբ, եւ հեզութեամբ, եւ երկայնմտութեամբ՝ անսա՛լ միմեանց սիրով[4338]. 3 փութալ պահել զմիաբանութիւն Հոգւոյն յօդիւ խաղաղութեան[4339]։ 4 Մի մարմին՝ եւ մի հոգի. որպէս եւ կոչեցարուք ՚ի մի յոյս կոչման ձերոյ։ 5 Մի է Տէր, մի հաւատք, մի մկրտութիւն[4340]. 6 մի Աստուած, եւ Հա՛յր ամենեցուն, որ ՚ի վերայ ամենայնի, եւ ընդ ամենեսին, եւ յամենեսին ՚ի մեզ[4341]։ 7 Այլ իւրաքանչի՛ւր ումեք ՚ի մէնջ տուեալ են շնո՛րհք ըստ չափոյ պարգեւացն Քրիստոսի[4342]։ 8 Վասն որոյ եւ ասէ. Ե՛լ ՚ի բարձունս՝ գերեաց զգերութիւն, եւ ետ պարգեւս մարդկան։ 9 Որ ելն զի՞նչ է, եթէ ոչ՝ զի էջ նախ ՚ի ստորին կողմ երկրի[4343]։ 10 Որ էջն, նո՛յն է՝ եւ որ ելն ՚ի վերոյ քան զամենայն երկինս, զի լցցէ՛ զամենայն։ 11 Եւ նա՛ ետ զոմանս առաքեալս, զոմանս մարգարէ՛ս, զոմանս աւետարանիչս, զոմանս հովիւս եւ վարդապետս. 12 ՚ի հաստատութիւն սրբոց, ՚ի գո՛րծ պաշտաման, ՚ի շինուա՛ծ մարմնոյն Քրիստոսի[4344]. 13 մինչեւ հասցուք ամենեքեան ՚ի մի միաբանութիւն հաւատոց՝ եւ գիտութեան Որդւոյն Աստուծոյ. յայր կատարեա՛լ ՚ի չափ հասակի կատարմանն Քրիստոսի[4345]։ 14 Զի մի՛ յայսմհետէ իցեմք տղա՛յք խռովեալք եւ տատանեալք յամենայն հողմոց վարդապետութեան, խաբէութեամբ մարդկան. խորամանգութեամբ ՚ի խաբէութիւն մոլորութեան[4346]. 15 այլ ճշմարտեալք սիրով՝ աճեցուսցուք ՚ի նա զամենայն, որ է գլո՛ւխ Քրիստոս[4347]. 16 ուստի ամենայն մարմինն յօդեալ եւ պատշաճեալ ամենայն խաղալեօք տարաբերութեան՝ ըստ ազդեցութեան՝ չափով ըստ իւրաքանչի՛ւր մասին՝ զաճո՛ւմն մարմնոյ գործէ՝ ՚ի շինած անձին իւրոյ սիրով[4348]։

Է 17 Արդ՝ զայս ասեմ եւ ուխտեմ ՚ի Տէր. մի՛ եւս ձեզ զնոյն օրինակ գնալ, որպէս եւ ա՛յլ հեթանոսք գնան՝ ունայնութեամբ մտաց իւրեանց. 18 որոց խաւարեա՛լ են սիրտք իւրեանց, եւ օտարացեա՛լ են ՚ի կենաց անտի Աստուծոյ, վասն տգիտութեանն որ է ՚ի նոսա, վասն կուրութեա՛ն սրտից իւրեանց[4349]։ 19 Որք զանձա՛նց իւրեանց զյոյսն հատին, եւ մատնեցի՛ն զանձինս գիջութեան, ՚ի գործս ամենայն պղծութեան ագահութեամբ[4350]։ 20 Այլ դուք՝ ո՛չ այսպէս ուսարուք զՔրիստոս. 21 թէպէտ եւ լուարուք զնմանէ՝ եւ նովաւ ուսա՛յք, որպէս է՛ ճշմարտութիւնն Յիսուսի. 22 ՚ի բա՛ց մերկանալ ՚ի ձէնջ ըստ առաջին գնացիցն զմարդն հին, զապականեալն ցանկութեամբք՝ խաբէութեանն. 23 եւ նորոգել Հոգւովն մտաց ձերոց[4351]. 24 եւ զգենուլ զնո՛ր մարդն՝ որ ըստ Աստուծոյն հաստատեա՛լ է, արդարութեամբ եւ սրբութեամբ ճշմարտութեանն։ 25 Վասն որոյ ՚ի բա՛ց ընկեցէք զստութիւն. խօսեցարո՛ւք զճշմարտութիւն իւրաքանչիւր ընդ ընկերի իւրում. զի եմք միմեանց անդամք[4352]։ 26 Բարկանայք՝ եւ մի՛ մեղանչէք. արեգակն ՚ի վերայ բարկութեան ձերոյ մի՛ մտցէ։ 27 Եւ մի՛ տայք տեղի Սատանայի։ 28 Որ գողանայրն, մի՛ եւս գողասցի, այլ մանաւանդ վաստակեսցէ՛ գործել ձեռօք իւրովք զբարիս. զի բաւակա՛ն իցէ տալ ում պիտո՛յ իցէ[4353]։ 29 Ամենա՛յն բան տգեղ ՚ի բերանոյ ձերմէ մի՛ ելցէ. այլ որ ինչ բարի՛ն է, ՚ի շինա՛ծ պիտոյից, զի տացէ շնո՛րհս այնոցիկ որ լսենն[4354]։ 30 Եւ մի՛ տրտմեցուցանէք զՀոգին Սուրբ Աստուծոյ, որով կնքեցարուք յաւուրն փրկութեան։ 31 Ամենայն դառնութիւն, եւ բարկութիւն, եւ սրտմտութիւն, եւ աղաղակ, եւ հայհոյութիւն՝ բարձցի՛ ՚ի ձէնջ ամենայն չարութեամբն հանդերձ[4355]։ 32 Լերո՛ւք ընդ միմեանս քաղցունք՝ գթա՛ծք. շնորհե՛լ միմեանց, որպէս եւ Աստուած Քրիստոսիւ շնորհեաց մեզ։

5
Գլուխ Ե

1 Նմանօ՛ղք եղերուք Աստուծոյ, իբրեւ որդիք սիրելիք[4356]. 2 եւ գնացէ՛ք սիրո՛վ՝ որպէս եւ Քրիստոս սիրեաց զմեզ, եւ մատնեաց զանձն իւր վասն մեր, պատարագ եւ զենումն Աստուծոյ ՚ի հոտ անուշից[4357]։

Ը 3 Այլ պոռնկութիւն եւ ամենայն պղծութիւն, կամ ագահութիւն, եւ անուանեսցի մի՛ ՚ի միջի ձերում, որպէս եւ վայելէ սրբոց[4358]. 4 եւ զազրութիւն, կամ խօ՛սք յիմարութեան, կամ խեղկատակութիւն, որ ո՛չ վայելէ. այլ մանաւանդ գոհութի՛ւն[4359]։ 5 Զայս տեղեկացեալ գիտասջի՛ք. թէ ամենայն պոռնիկ, կամ պիղծ, կամ ագահ, որ է կռապարիշտ՝ ո՛չ ունի ժառանգութիւն յարքայութեանն Քրիստոսին եւ Աստուծոյ[4360]։ 6 Մի՛ ոք զձեզ խաբեսցէ բանիւք սնոտւովք. զի վասն ա՛յսորիկ իսկ գայ բարկութիւն Աստուծոյ ՚ի վերայ որդւոցն անհաւանութեան[4361]։ 7 Մի՛ այսուհետեւ լինիք բաժանորդք նոցա։ 8 Զի թէպէտ եւ երբեմն էիք խաւար, արդ՝ լո՛յս էք ՚ի Տէր, իբրեւ զորդի՛ս լուսոյ գնացէ՛ք. 9 զի պտուղ լուսոյ ամենայն բարութեամբ է՝ եւ արդարութեամբ՝ եւ ճշմարտութեամբ[4362]։ 10 Փորձեցէ՛ք՝ զի՛նչ է հաճոյ Տեառն[4363]. 11 եւ մի՛ կցորդ լինիք անպտղութեան գործոցն խաւարի. այլ մանաւանդ յանդիմանեցէ՛ք։ 12 Զի որ ՚ի ծածուկ ինչ գործի ՚ի նոսա, զայն եւ խօսե՛լ աղտեղի է[4364]։ 13 Այլ ամենայն ինչ յանդիմանեալ ՚ի լուսոյ՝ յայտնի՛ լինի. զի ամենայն ինչ որ յայտնի է՝ լո՛յս է։ 14 Վասն որոյ եւ ասէ. Արի՛ որ ննջեսդ, եւ կանգնեա՛ց ՚ի մեռելոց, եւ լուսաւորեսցէ զքեզ Քրիստոս[4365]։ թկ 15 Տեսջի՛ք որպէս ճշմարտիւ գնայցէք. մի՛ իբրեւ անիմաստք[4366], 16 այլ իբրեւ իմաստո՛ւնք. գնեցէ՛ք զժամանակս, զի աւուրքս չարութեա՛ն են[4367]։ 17 Վասն այնորիկ մի՛ լինիք անմիտք, այլ իմացարո՛ւք զինչ են կամք Տեառն[4368]։ 18 Եւ մի՛ արբենայք գինւով, յորում զեղխութի՛ւն է. այլ մանաւանդ լցարո՛ւք Հոգւով[4369]. 19 խօսել ՚ի սիրտս ձեր սաղմոսիւք եւ օրհնութեամբք, եւ երգովք հոգեւորօք. երգել եւ սաղմոսել ՚ի սիրտս ձեր Տեառն[4370]։ 20 Գոհացարո՛ւք յամենայն ժամ ՚ի վերայ ամենայնի, յանուն Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի՝ Հօ՛րն եւ Աստուծոյ. 21 հնազա՛նդ լերուք միմեանց երկիւղիւն Քրիստոսի[4371]։

Թ 22 Կանայք՝ իւրեանց արանց հնազա՛նդ լիցին իբրեւ Տեառն[4372]. 23 զի այր է գլուխ կնոջ, որպէս եւ Քրիստոս գլո՛ւխ է եկեղեցւոյ. եւ ինքն է Փրկիչ մարմնոյ[4373]։ 24 Այլ որպէս եկեղեցին հնազանդ լինի Քրիստոսի, նոյնպէս եւ կանայք իւրեանց արանց յամենայնի[4374]։ 25 Արք՝ սիրեցէ՛ք զկանայս ձեր. որպէս եւ Քրիստոս սիրեաց զեկեղեցի, եւ զանձն իւր մատնեաց վասն նորա[4375]. 26 զի զնա սրբեսցէ՛ սրբութեամբ աւազանին բանիւ. 27 զի կացուսցէ ինքն իւր յանդիման փառաւո՛ր զեկեղեցի, զի մի՛ ունիցի ինչ արատ, կամ աղտեղութիւն, կամ ա՛յլ ինչ յայսպիսեաց. այլ զի իցէ սո՛ւրբ եւ անարատ[4376]։ 28 Նոյնպէս պարտին արք սիրել զիւրեանց կանայս, իբրեւ զիւրեանց մարմինս. որ սիրէ զկին իւր, զանձն իւր սիրէ[4377]. 29 զի ո՛չ ոք երբէք ատեայ զանձն իւր, այլ սնուցանէ եւ դարմանէ՛ զնա, որպէս եւ Քրիստոս զեկեղեցի[4378]. 30 զի անդա՛մք եմք մարմնոյ նորա, ՚ի մարմնոյ նորա եւ յոսկերաց նորա[4379]։ 31 Վասն ա՛յսորիկ թողցէ այր զհայր եւ զմայր իւր, եւ երթիցէ զհետ կնոջ իւրոյ, եւ եղիցին երկոքին ՚ի մարմին մի[4380]։ 32 Խորհուրդս այս՝ մե՛ծ է, բայց ես ասեմ իսկ ՚ի Քրիստոս, եւ յեկեղեցի[4381]։ 33 Այլ եւ դուք նոյնպէս մի ըստ միոջէ. զի իւրաքանչի՛ւրոք զի՛ւր կին՝ այնպէս սիրեսցէ՝ իբրեւ զի՛ւր անձն. եւ կին երկնչիցի՛ յառնէ իւրմէ[4382]։

6
Գլուխ Զ

թդ 1 Որդիք՝ հնազա՛նդ լերուք ծնողաց ձերոց ՚ի Տէր. զի ա՛յն է արժանն[4383]։ 2 Պատուեա՛ զհայր քո եւ զմայր. որ է առաջին պատուիրան յաւետիսն[4384]. 3 զի քեզ բարի եղիցի, եւ երկայնակեա՛ց լինիցիս ՚ի վերայ երկրի[4385]։ 4 Հա՛րք՝ մի՛ զայրացուցանէք զորդիս ձեր, այլ սնուցանիջի՛ք զնոսա խրատու եւ ուսմամբ Տեառն։ 5 Ծա՛ռայք՝ հնազա՛նդ լերուք տերանց ձերոց մարմնաւորաց, ահի՛ւ եւ դողութեամբ եւ միամտութեամբ սրտից ձերոց՝ որպէս եւ Քրիստոսի։ 6 Մի՛ առ ականէ՛ ծառայել իբրեւ մարդահաճոյք. այլ իբրեւ ծառա՛յք Քրիստոսի առնել զկամս Աստուծոյ[4386]. 7 սրտի մտօք ծառայել իբրեւ Տեառն, եւ մի՛ իբրեւ մարդկան։ 8 Գիտասջի՛ք թէ իւրաքանչիւրոք՝ որ զինչ առնէ զբարին, զնո՛յն ընդունի ՚ի Տեառնէ՝ եթէ ծառայ եւ եթէ ազատ[4387]։ 9 Եւ դուք տեա՛րք՝ զնո՛յն առնիջի՛ք առ նոսա. ներելո՛վ առնել զպատուհասն. գիտասջի՛ք՝ թէ եւ նոցա եւ ձեր Տէր գոյ յերկինս. եւ ակնառութիւն ո՛չ գոյ առաջի նորա[4388]։

Ժ 10 Այսուհետեւ զօրացարո՛ւք Տերամբ, եւ կարողութեամբ զօրութեան նորա։ 11 Եւ զգեցարո՛ւք զսպառազինութիւն Աստուծոյ. զի կարօղ լինիջիք կալ ընդդէմ հնարից Սատանայի[4389]։ 12 Զի ո՛չ է մեզ պատերազմ ընդ մարմնոյ եւ ընդ արեան. այլ ընդ իշխանութիւնս եւ ընդ պետութիւնս, եւ ընդ աշխարհակա՛լս խաւարիս այսորիկ՝ ընդ ա՛յսս չարութեան որ ՚ի ներքոյ երկնից[4390]։ թզ 13 Վասն այսորիկ առէ՛ք զսպառազինութիւնն Աստուծոյ, զի կարօ՛ղ լինիցիք ՚ի դիմի հարկանել չարին յաւուրն չարութեան[4391]։ 14 Եւ իբրեւ զամենայն ինչ կատարիցէք, հաստատո՛ւն կացէք. զտեղի՛ կալջիք, պնդեալ զմէջս ձեր ճշմարտութեամբ, եւ զգեցեալ զզրահսն արդարութեան[4392], 15 եւ ագուցեա՛լ զոտս պատրաստութեամբ աւետարանի՛ն խաղաղութեան[4393]։ 16 Եւ ՚ի վերայ ամենայնի առէ՛ք զվահա՛նն հաւատոց. որով կարօղ լինիջիք զամենայն նետս մուխս չարին շիջուցանել[4394]. 17 եւ առէ՛ք զսաղաւարտն փրկութեան, եւ զսուսեր Հոգւոյն՝ որ է բանն Աստուծոյ[4395]. 18 ամենայն աղօթիւք եւ խնդրուածովք՝ աղօթս առնել յամենայն ժամանակի Հոգւով. եւ ՚ի նոյն տքնեսջի՛ք ամենայն ժուժկալութեամբ՝ եւ խնդրուածովք՝ վասն ամենայն սրբոց[4396]։ 19 Եւ վասն ի՛մ. զի ինձ տացի բա՛ն ՚ի բանալ բերանոյ իմոյ, համարձակութեա՛մբ ցուցանել զխորհուրդս աւետարանին[4397]. 20 վասն որոյ պատգամաւորիմ կապանօքս. զի նովին համարձակեցա՛յց որպէս եւ պարտ իցէ ինձ խօսել[4398]։ 21 Բայց զի գիտիցէ՛ք եւ դուք զինէն զինչ գործիցեմ. զամենայն ինչ ցուցցէ ձեզ Տիւքիկո՛ս սիրելի եղբայր՝ եւ հաւատարիմ պաշտօնեայ ՚ի Տէր[4399]. 22 զոր առաքեցի առ ձեզ դմին իրի, զի գիտասջի՛ք դուք զմէնջ, եւ մխիթարեսջիք[4400]։ 23 Խաղաղութիւն ընդ եղբարս, եւ սէ՛ր հաւատովքն հանդերձ յԱստուծոյ ՚ի Հօրէ՝ եւ ՚ի Տեառնէ Յիսուսէ Քրիստոսէ[4401]։ 24 Շնո՛րհք ընդ ամենեսին՝ ոյք սիրեն զՏէր մեր Յիսուս Քրիստոս անեղծութեամբ[4402]։

Առ Եփեսացիս՝ գրեցաւ ՚ի Հռովմէ ՚ի ձեռն Տիւքիկոսի։ Տունք յժ̃բ։

[4289] ՚Ի վերնագրիս՝ ոմանք. Թուղթ առ Եփեսացիսն. եւ ոմանք. Թուղթ Եփեսացւոց։

[4290] Ոմանք. Հաւատացելոց որ են ՚ի Քրիստոս Յիսուս։

[4291] Ոմանք. Զլինել աշխարհի։

[4292] Ոմանք. Շնորհացն իւրոց։

[4293] Ոմանք. Զխորհուրդ կամաց իւրոց ըստ հաճութեան իւրոյ։

[4294] Ոսկան. ՚Ի տնտեսութեան լրման։ Ոմանք. Բաւանդակեալ զամենայն։

[4295] Ոմանք. Որով վիճակե՛՛... ըստ առաջադրութեանն։

[4296] Ոմանք. Որով իբրեւ դուք լուա՛՛... որով եւ հաւա՛՛։

[4297] Ոմանք. ՚Ի գովեստ փառաց։

[4298] Ոմանք. Վասն այսորիկ եւ ես... զձեր որ ՚ի Տէր մեր Յիսուս։

[4299] Ոմանք. Զձեզ յաղօթս իմ։

[4300] Ոմանք. Եւ յայտնութեամբ գիտութեան։

[4301] Ոմանք. Առ ՚ի գիտել մեզ... եւ զինչ մեծութիւն փառաց ժառանգութեան նորա որ ՚ի սուրբս։

[4302] Ոմանք. Զօրութեանն նորա։

[4303] Ոմանք. Իշխանութեանց եւ պետութեանց... եւ ՚ի վերայ ամենայն անուանելոց, ո՛չ մի՛՛։

[4304] Ոմանք. Զի զամենայն հնա՛՛... ոտից իւրոց... եւ զնա ետ գլուխ ՚ի վերայ ամենայն իրիք եղելոյ։

[4305] Ոմանք. Եւ դուք երբեմն մեռեալքն էիք։

[4306] Ոմանք. Յոր երբեմն գնա՛՛... օդոյս այսու, որ այժմ։

[4307] Ոմանք. ՚Ի ցանկութիւնս մարմ՛՛... մարմնոյ եւ մտաց... իբրեւ զայլսն։

[4308] Ոմանք. Այլ Աստուածն որ մեծն։

[4309] Օրինակ մի. Մինչդեռ մեղաւորք էաք ՚ի մեղս... շնորհօքն ապ՛՛։

[4310] Ոմանք. ՚Ի յաւիտեանցն որ գալոցն։

[4311] Ոմանք. Զի շնորհօքն նորա... ոչ է ՚ի մէնջ, այլ յԱստուծոյ պարգեւ է։ Ուր օրինակ մի. Այլ Աստուած պարգեւէ։

[4312] Ոմանք. Եւ ոչ ՚ի գործոց։

[4313] Ոմանք. Արարածք եմք, հաւատացեալ Յիսուսի Քրիստոսի ՚ի գործս արդարութեան, յորս յառաջագոյն հաստատեաց Աստուած զի ՚ի նոյնս գն՛՛։

[4314] Ոմանք. Եւ դուք եղբարք յիշ՛՛... որ կոչեցեալ են անթլփատութեան ՚ի յանուանեալ թլ՛՛։

[4315] Գրչագիր նոր օրինակ մի միայն յաւելու. Առանց Քրիստոսի, եւ օտարացեալք յառաքինութենէն Իսրայէլի. եւ տարա՛՛։ Ըստ որում դնէ եւ Ոսկան. Եւ օտարացեալ էիք յառա՛՛։ Օրինակ մի. Յուխտին յաւիտեանցն։

[4316] Ոմանք. Իսկ այժմիկ ՚ի ձեռն... հեռաւորն էիք։

[4317] Ոմանք. Զերկոսին մի, եւ զմիջնորմն ցան՛՛... զթշնամութիւնն ՚ի։

[4318] Ոմանք. Զի երկոսինն հաս՛՛. ինքեամբ ՚ի նոր մարդն։

[4319] Ոմանք. Զթշնամութիւն ՚ի մարմնի իւրում։

[4320] Ոմանք. Ձեզ խաղաղութիւն։

[4321] Յոմանս պակասի. Ապա այսուհետեւ ո՛չ։

[4322] Ոմանք. Որոց է. կամ՝ որ է գլուխ... Քրիստոս Յիսուս։

[4323] Ոմանք. Ընդ նմա շինիք... Աստուծոյ Հոգւոյն։

[4324] Ոմանք. Լուեալ է ձեր։

[4325] Ոմանք. Ըստ յայտնութեանցն ցու՛՛... որպէս եւ յառաջագոյն։

[4326] Ոմանք. Զիմաստութիւն զիմ ՚ի խոր՛՛։ Ուր օրինակ մի. Զիմաստութիւնն զմի խորհրդեանն։

[4327] Ոմանք. Որպէս այժմ յայտ՛՛։

[4328] ՚Ի բազումս պակասի. Ես Պաւղոս սպա՛՛։

[4329] Ոմանք. Եթէ զինչ է... խորհրդոցն Քրիստոսի... յաւիտեանցն առ Աստուծոյ։

[4330] Ոմանք. Իշխանութեանցն եւ պե՛՛... իմաստութիւնն Քրիստոսի։

[4331] Ոմանք. Որ է փառք ձեր։

[4332] Ոմանք. Վասն այնորիկ դնեմ։

[4333] Ոմանք. Հաստատեալ զօրութեամբ։

[4334] Ոմանք. Սիրովք արմա՛՛։

[4335] Ոմանք. Կարօղ լինիցիք հա՛՛։

[4336] Ոմանք. Գիտութիւն սիրոյն... ամենայն գիտութեամբն Աստուծոյ։

[4337] Ոմանք. Յեկեղեցւոջ եւ ՚ի Քրիստոս։

[4338] Ոմանք. Հեզութեամբ, երկայնմտ՛՛։

[4339] Ոմանք. Յօդիւ խաղաղութեանն։

[4340] Ոմանք. Զի մի է Տէր, եւ մի հաւատք։

[4341] Օրինակ մի. Եւ Հայր ամենեցուն, որ ՚ի վերայ ամենեցուն եւ ՚ի վերայ ամենայնի, եւ ընդ ամենեսին ՚ի մեզ։

[4342] Ոսկան. Տուեալ է շնորհ ըստ չափու։

[4343] Ոմանք. Կողմն երկրի։ Յօրինակին այսպէս ունէր կէտադրութիւնն համաձայն ոմանց. Եթէ ոչ զի էջ նախ. ՚ի ստորին կողմ երկրի (10) որ էջն, նո՛յն է եւ որ ելն ՚ի վերոյ քան։

[4344] Ոմանք. Առ ՚ի հաստատութիւն սր՛՛... ՚ի շինած մարմ՛՛։

[4345] Ոմանք. Եւ ՚ի գիտութիւն Որդւոյն։

[4346] Ոմանք. Իցէք տղայք խռ՛՛։

[4347] Ոմանք. Աճեսցուք ՚ի նա զամենայն։ Ուր Ոսկան. ՚Ի նա ամենայնիւ։

[4348] Ոմանք. Տարբերութեան ըստ ազդե՛՛... մարմնոյ գործոյ ՚ի շինուած։

[4349] Ոմանք. Վասն տգիտութեան... վասն կուրութեանն։

[4350] Ոմանք. Զանձինս ՚ի գիջութեան։

[4351] Ոմանք. Հոգւով մտաց։

[4352] Ոմանք. Իւրաքանչիւր ընկերի։

[4353] Ոմանք. Վաստակեսցի ձեռօք իւրովք գործել... բաւական լիցի տալ։

[4354] Ոմանք. Բարին իցէ. ՚ի շինուած։

[4355] Ոմանք. Բարձցի ՚ի մէնջ ամենայն։

[4356] Բազումք. Եղերուք նմանողք Աստուծոյ։

[4357] Օրինակ մի. Աստուծոյ Հօր ՚ի հոտ ա՛՛։

[4358] Ոմանք. Որպէս վայել է սր՛՛։

[4359] Ոմանք. Որ ոչ վայել է սրբոց, այլ։

[4360] Ոմանք. Քրիստոսի եւ Աստուծոյ. կամ՝ Աստուծոյն։

[4361] Ոմանք. Զի վասն այնորիկ գայ բարկութիւնն։

[4362] Ոմանք. Ամենայն բարութեան է։

[4363] Ոմանք. Հաճոյն է Տեառն։

[4364] Ոմանք. Որ ՚ի ծածուկն ինչ... զայն եւ ասելն իսկ աղ՛՛։

[4365] Այլք. Եւ լուսատու լիցի քեզ Քրիստոս։

[4366] Ոմանք. Որպիսի ճշմարտիւ գնասջիք։

[4367] Օրինակ մի. Քննեցէք զժամանակս, զի աւուրք չարութեան են։

[4368] Ոմանք. Վասն այսորիկ մի՛ լինիք անիմաստք... զինչ կամք են Աստուծոյ։

[4369] Ոմանք. Լցարուք Հոգւովն։ Ուր Ոսկան. Հոգւով Սրբով։

[4370] Այլք. Երգել եւ սաղմոս ասել ՚ի սիր՛՛։

[4371] Ոմանք. Յերկիւղն Քրիստոսի։ Ուր օրինակ մի. Երկիւղիւն Աստուծոյ։

[4372] Ոմանք. Հնազանդ լինիցին։

[4373] Յօրինակին. Գլուխ գնոջ։

[4374] Ոմանք. Որպէս եկեղեցի հնա՛՛... արանցն յամենայնի։

[4375] Ոմանք. Մատնեաց զանձն իւր։

[4376] Ոմանք. Արատ ինչ... կամ այլ զինչ յայնպիսեաց անտի, այլ զի։

[4377] Ոմանք. Զիւրեանց մարմին։

[4378] Ոմանք. Զի ոչ ոք ատէ զանձն իւր։

[4379] Յոմանս պակասի. Մարմնոյ նորա ՚ի մարմնոյ նորա։ Ուր եւ ոմանք. Եմք ՚ի մարմնոյ նորա, եւ ոսկր յոսկերաց նորա։

[4380] Ոմանք. Վասն այնորիկ թողցէ... զհայր իւր եւ զմայր։

[4381] Յոմանս պակասի. Ասեմ իսկ ՚ի Քրիստոս։

[4382] Ոմանք. Մի ըստ միոջէ իւրաք՛՛. զիւր կինն... եւ կինն երկնչիցի։

[4383] Ոմանք. Զի այնպէս է արժան։

[4384] Ոմանք. Առաջին պատուիրան յօրէնսն։

[4385] Ոմանք. Բարի՛ լինիցի, եւ երկայնակեաց եղիցիս ՚ի վերայ։

[4386] Ոմանք. Որպէս մարդահաճոյք. այլ իբրեւ Քրիստոսի ծառայք։

[4387] Օրինակ մի. Գիտասջի՛ք զի իւրաքանչիրոք ՚ի ձէնջ։ Ոմանք. Եթէ իւրաքանչիւրոք զոր ինչ եւ առնիցէ զբարին, զնոյն եւ ընդունի. կամ՝ ընդունի եւ ՚ի Տեառնէ։

[4388] Ոմանք. Գիտասջիք զի եւ նոցա։ Եւ ոմանք. Եթէ նոցա եւ ձեր Տէր։

[4389] Ոմանք. Սպառազինութիւնն Աստուծոյ։ Օրինակ մի. Ընդդէմ հնարից բանսարկուին։

[4390] Ոմանք. Ոչ է մեզ մարտ պատերազմի ընդ... եւ ընդ այսս չարութեան։ Ոսկան. Որք են ՚ի ներքոյ երկ՛՛։

[4391] Ոմանք. Վասն այնորիկ առէք զսպառազինութիւն Աստուծոյ, զի կարող լինիջիք... յաւուր չա՛՛։

[4392] Ոմանք. Հաստատո՛ւն կացէք... պնդել զմէջս... զգեցեալ զզրահ զարդարութիւն։

[4393] Ոմանք. Աւետարանին խաղաղութեամբ։

[4394] Ոմանք. ՚Ի վերայ այս ամենայնի առէք զվահան հաւատոյ։

[4395] Ոմանք. Եւ զսուսերն Հոգ՛՛։

[4396] Ոմանք. Եւ ՚ի նոյն տքնիջիք։

[4397] Ոմանք. Զխորհուրդ. կամ՝ զխորհուրդն աւե՛՛։

[4398] Ոմանք. Որպէս պարտ իցէ խօսել ինձ։

[4399] Ոմանք. Զինչ գործեմ... Տիքիկոս սի՛՛։

[4400] Այլք. Զմէնջ, եւ մխիթարեսցէ զսիրտս ձեր։

[4401] Ոմանք. ՅԱստուծոյ Հօրէ՝ եւ ՚ի Տեառնէ։

[4402] Ոմանք յաւելուն. Անեղծութեամբ. ամէն։

Ցանկ

Նախորդ էջ Ցանկ Հաջորդ էջ