ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉ ՄԱՏԵԱՆ ՀԻՆ ԵՒ ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆԱՑ

Հ. Յովհաննու Զօհրապեան վարդապետ

ՄԱՐԳԱՐԷՈՒԹԻՒՆ ՈՎՍԵԱՅ

1
Գլուխ Ա

1 Բան Տեառն որ եղեւ առ Ովսէէ որդի Երեայ. Յաւուրս Ոզիայ, եւ Յովաթամու, եւ Աքազու, եւ Եզեկիայ՝ թագաւորաց Յուդայ. եւ յաւուրս Յերոբովամայ որդւոյ Յովասայ թագաւորի Իսրայէլի։

Ա 2 Սկիզբն բանից Տեառն առ Ովսէէ։ Եւ ասէ Տէր ցՈվսէէ. Գնա ա՛ռ դու քեզ կին պոռնկութեան, եւ որդի՛ս պոռնկութեան. զի պոռնկելով պոռնկեսցի երկիր ՚ի Տեառնէ[10352]։ 3 Եւ չոգա՛ւ ա՛ռ զԳոմեր՝ դո՛ւստր Դաբելայիմայ. եւ յղացաւ՝ եւ ծնաւ նմա որդի[10353]։ 4 Եւ ասէ ցնա Տէր. Կոչեա՛ զանուն նորա Յիզրայէլ. քանզի սակաւիկ մեւս եւս խնդրեցից զարիւնն Յիզրայելի ՚ի տանէն Յէուայ. եւ դադարեցուցի՛ց զթագաւորութիւն տանն Իսրայէլի[10354]։ 5 Եւ եղիցի յաւուր յայնմիկ խորտակեցի՛ց զաղեղն Իսրայէլի ՚ի ծործորն Յիզրայելի։ 6 Յղացա՛ւ միւսանգամ, եւ ծնաւ դուստր. եւ ասէ ցնա. Կոչեա՛ զանուն նորա Չողորմեալ. զի ո՛չ եւս յաւելից ողորմել տա՛նն Իսրայէլի. այլ ընդդէ՛մ կացից նոցա հակառակութեամբ[10355]։ 7 Բայց որդւոցն Յուդայ ողորմեցա՛յց, եւ փրկեցից զնոսա Տերամբ Աստուծով իւրեանց. եւ ո՛չ փրկեցից զնոսա աղեղամբ, եւ ո՛չ սրով, եւ ո՛չ պատերազմաւ. ո՛չ կառօք, եւ ո՛չ երիվարօք, եւ ո՛չ հեծելօք[10356]։ 8 Եւ մեկնեաց ՚ի ստենէ զՉողորմեալն։ Դարձեալ յղացաւ եւ ծնաւ որդի։ 9 Եւ ասէ. Կոչեա՛ զանուն նորա՝ Ո՛չ ժողովուրդ իմ. զի դուք չէ՛ք ժողովուրդ իմ. եւ ես ո՛չ ինչ եմ ձեր։ 10 Եւ էր թիւ որդւոցն Իսրայէլի իբրեւ զաւա՛զ ծովու անչափ եւ անթիւ. եւ եղիցի ՚ի տեղւոջ յորում ասացաւ՝ Ո՛չ ժողովուրդ իմ դուք, ա՛նդ կոչեսցին նոքա Որդիք Աստուծոյ կենդանւոյ[10357]։ 11 Եւ ժողովեսցին որդիքն Յուդայ եւ որդիքն Իսրայէլի ՚ի միասին. եւ դիցեն իւրեանց իշխանութիւն մի. եւ ելցեն յերկրէ անտի. զի մե՛ծ է օրն Յեզրայելի։

2
Գլուխ Բ

Բ 1 Ասացէ՛ք ցեղբայր ձեր՝ Ժողովուրդ իմ. եւ ցքոյրն Չողորմեալ[10358]. 2 Դատեցարո՛ւք ընդ մօրն ձերում, դատեցարո՛ւք. զի այն ո՛չ է իմ կին, եւ ես ո՛չ եմ այր նորա. եւ բարձից զպոռնկութիւն նորա յերեսաց իմոց, եւ զշնութիւն նորա ՚ի միջոյ ստեանց իւրոց[10359]։ 3 Զի արարից զնա մերկ, եւ կացուցից զնա ըստ աւուրց ծննդեան իւրոյ. եւ եդից զնա իբրեւ զանապատ, եւ կարգեցից զնա իբրեւ զերկի՛ր անջուր, եւ սպանից զնա ՚ի ծարաւոյ։ 4 Եւ որդւոց նորա ո՛չ ողորմեցայց, զի որդիք պոռնկութեա՛ն են։ 5 Զի պոռնկելով պոռնկեցաւ մայր նոցա, եւ յամօթ արար որ ծնաւն զնոսա. զի ասաց. Երթայց զհետ հոմանեաց իմոց, ոյք տայցեն ինձ զհաց իմ եւ զջուր, եւ զհանդերձ, եւ զկտաւ իմ, եւ զգինի իմ, եւ զձէթ իմ, եւ զամենայն ինչ որ պիտո՛յ է ինձ[10360]։ 6 Վասն այնորիկ ե՛ս փակեցից զճանապարհս նորա պատնիշօք, եւ առականեցից զճանապարհս նորա, եւ զշաւիղս իւր մի՛ գտցէ։ 7 Եւ ընթասցի զհետ հոմանեաց իւրոց, եւ մի՛ հասցէ նոցա. խնդրեսցէ զնոսա՝ եւ մի՛ գտցէ զնոսա. եւ ասասցէ. Երթայց եւ դարձայց առ այրն իմ առաջին, զի յայնժա՛մ բարի էր ինձ քան արդ։ 8 Եւ նա ո՛չ գիտաց՝ թէ ես ետու նմա զցորեանն, եւ զգինին, եւ զձէթն, եւ բազմացուցի նմա արծաթ. եւ նա արար արծաթեղէնս, եւ ոսկեղէնս յաճախեա՛ց Բահաղու։ 9 Վասն այնորիկ դարձուցից՝ եւ առից զցորեանն իմ ՚ի ժամանակի իւրում՝ եւ զգինին իմ, եւ զձէթն ՚ի ժամանակի իւրեանց. եւ զերծի՛ց ՚ի նմանէ զհանդերձ իմ, եւ զկտա՛ւ իմ. զի մի՛ ծածկեսցէ զծանականս իւր[10361]։ 10 Եւ արդ յայտնեցից զպղծութիւն նորա առաջի հոմանեաց իւրոց. եւ ո՛չ ոք հանիցէ զնա ՚ի ձեռաց իմոց։ 11 Եւ դարձուցից զամենայն բարեկենդանութիւնս նորա, եւ զտօնս նորա, եւ զամսագլուխս նորա, եւ զշաբաթս նորա, եւ զամենայն վաճառս նորա[10362]։ 12 Եւ ապականեցից զայգիս նորա՝ եւ զթզենիս նորա. զոր միանգամ ասաց՝ թէ կապէնք ի՛մ են այս՝ զոր ետուն ինձ հոմանիքն իմ. եւ եդի՛ց զայն ՚ի վկայութիւն. եւ կերիցեն զայն գազանք անապատի՝ եւ թռչունք երկնից՝ եւ սողունք երկրի[10363]։ 13 Եւ խնդրեցից ՚ի նմանէ վրէժ զաւուրցն Բահաղիմայ՝ յորս զոհէր նոցա. դնէր գինդս, եւ արկանէր զքառամանեակս իւր, եւ երթայր զհետ հոմանեաց իւրոց. եւ զիս մոռացեալ էր՝ ասէ Տէր[10364]։ 14 Վասն այնորիկ ահաւասիկ ես ստերիւրեցի՛ց զնա, եւ կարգեցի՛ց զնա իբրեւ զանապատ. եւ խօսեցա՛յց ՚ի սիրտ նորա[10365]։ 15 Եւ տաց նմա զստացուածս իւր անտի. եւ զծործորն Աքովրայ՝ բանալ զմիտս նորա. եւ խոնարհեսցի անդ ըստ աւուրց տղայութեան իւրոյ, եւ ըստ աւուրց ելանելոյ նորա յերկրէն Եգիպտացւոց[10366]։ 16 Եւ եղիցի յաւուր յայնմիկ՝ ասէ Տէր, կոչեսցէ զիս Ա՛յր իմ, եւ ո՛չ կոչեսցէ զիս Բահաղիմ[10367]։ 17 Եւ բարձից զանուանս Բահաղիմայ ՚ի բերանոյ նորա. եւ մի՛ եւս յիշեսցին անուանք նոցա[10368]։ 18 Եւ եդից նոցա ուխտ յաւուր յայնմիկ հանդերձ գազանօք անապատի՝ եւ թռչնովք երկնից՝ եւ սողնօք երկրի. եւ զաղեղն, եւ զսուսեր, եւ զճակատամարտ խորտակեցի՛ց յերկրէ. եւ բնակեցուցից զքեզ յուսով։ 19 Եւ խօսեցայց զքեզ ինձ յաւիտեան. եւ խօսեցայց զքեզ ինձ արդարութեամբ՝ եւ իրաւամբք՝ եւ ողորմութեամբ՝ եւ գթութեամբք. 20 եւ խօսեցայց զքեզ ինձ հաւատովք. եւ ծանիցես զՏէր։ 21 Եւ եղիցի յաւուր յայնմիկ՝ ասէ Տէր, լուա՛յց ես երկնից. եւ երկինք լուիցեն երկրի. 22 եւ երկիր լուիցէ ցորենոյ եւ գինւոյ եւ ձիթոյ, եւ նոքա լուիցեն Յեզրայելի. 23 եւ սերմանեցից զնա ինձ ՚ի վերայ երկրի։ Եւ ողորմեցայց չողորմելոյն[10369]. 24 եւ ասացից ցոչ ժողովուրդ իմ. Ժողովո՛ւրդ ի՛մ ես դու։ Եւ նա ասասցէ. Տէր Աստուած իմ ես դու[10370]։

3
Գլուխ Գ

Գ 1 Եւ ասէ ցիս Տէր դարձեալ. ասէ. Ե՛րթ դու եւ սիրեա՛ կին մի որ սիրիցէ զչարութիւն՝ եւ իցէ շո՛ւն. որպէս սիրեաց Աստուած զորդիսն Իսրայէլի, եւ նոքա հայէին յաստուածս օտարս, եւ սիրէին կտապս չամչեղէ՛նս[10371]։ 2 Եւ վարձեցա՛յ ես հնգետասան արծաթոյ, եւ քոռի՛ միոջ գարւոյ եւ մարո՛ւ միոջ գինւոյ[10372]. 3 եւ ասե՛մ ցնա. Աւո՛ւրս բազումս նստցես դու ինձ՝ եւ ո՛չ եւս պոռնկեսցիս, եւ ո՛չ եւս եղիցես առն այլում։ 4 Զի աւո՛ւրս բազումս նստցին որդիքն Իսրայէլի առա՛նց թագաւորի՝ եւ առանց իշխանի՝ եւ առանց պատարագաց՝ եւ առանց սեղանոյ՝ եւ առանց քահանայութեան՝ եւ առանց յայտնութեանց։ 5 Եւ յետ այնորիկ դարձցին որդիքն Իսրայէլի, եւ խնդրեսցեն զՏէր Աստուած իւրեանց, եւ զԴաւիթ արքա՛յ իւրեանց. եւ զօրասցին ՚ի Տէր՝ եւ ՚ի բարութիւնս նորա յաւո՛ւրս կատարածի[10373]։

4
Գլուխ Դ

Դ 1 Լուարո՛ւք զբանս Տեառն որդիք Իսրայէլի. զի դատաստա՛ն Տեառն է ընդ բնակիչս երկրի. զի ո՛չ գոյ ՚ի նոսա ճշմարտութիւն, եւ ո՛չ ողորմութիւն, եւ ո՛չ գիտութիւն Աստուծոյ ՚ի վերայ երկրի[10374]։ 2 Անէ՛ծք եւ ստութիւն եւ սպանութիւն, եւ գողութիւն՝ եւ շնութիւն հեղեալ ՚ի վերայ երկրի. եւ արիւն ընդ արիւնս խառնեն։ 3 Վասն այնորիկ սո՛ւգ առցէ երկիր. եւ նուաղեսցի ամենայն բնակչօք իւրովք, եւ գազանօք անապատի, եւ սողնովք երկրի, եւ թռչնովք երկնից. եւ ձկունք ծովու պակասեսցի՛ն[10375]։ 4 Զի ո՛չ ոք իցէ որ դատիցէ, եւ ո՛չ այն որ յանդիմանեսցէ։ Բայց ժողովուրդ իմ իբրեւ զքահանայն հակառակօղ[10376]։ 5 Եւ տկարասցին ՚ի տուէ. եւ տկարասցի եւ մարգարէն ընդ քեզ. գիշերոյ նմանեցուցի զմայրն քո։ 6 Նմանեցաւ ժողովուրդ իմ այնմիկ՝ յորում ո՛չ գոյր գիտութիւն։ Զի դու զգիտութիւն մերժեցեր, մերժեցից եւ ե՛ս զքեզ զի մի՛ քահանայասցիս ինձ. եւ մոռացար զօրէնս Աստուծոյ քոյ, մոռացայց եւ ես զորդիսն քո[10377]։ 7 Ըստ բազմութեան իւրեանց՝ նոյնպէս եւ մեղա՛ն ինձ. զփառս նոցա յանարգութիւն հասուցից։ 8 Զմեղս ժողովրդեան իմոյ կերիցեն, եւ անօրէնութեամբք իւրեանց առցեն զանձինս իւրեանց[10378]։ 9 Եւ եղիցի որպէս ժողովուրդն՝ նոյնպէս եւ քահանայն. եւ խնդրեցից վրէ՛ժ ՚ի նմանէ. ըստ ճանապարհաց նորա եւ ըստ խորհրդո՛ց նորա հատուցից նմա։ 10 Կերիցեն՝ եւ մի՛ յագեսցին. պոռնկեցան՝ եւ մի՛ յաջողեսցին. զի զՏէր թողին, անխտի՛ր լինել ՚ի պոռնկութիւն։ 11 Եւ զգինի եւ զարբեցութիւն ընկալա՛ւ սիրտ ժողովրդեան իմոյ։ 12 ՚Ի քուայս հարցանէին՝ եւ գաւազանօք նորա պատմէին նմա. այսո՛վ պոռնկութեան մոլորեցան, եւ պոռնկեցան յԱստուծոյ իւրեանց[10379]։ 13 ՚Ի գլուխս լերանց զոհէին՝ եւ ՚ի վերայ բլրոց զենուին, ՚ի ներքոյ կաղնեաց՝ եւ կաղամախեաց՝ եւ վարսաւոր ծառոց. զի հաճո՛յ թուէր հովանին։ Վասն այնորիկ պոռնկեսցին դստերք ձեր, եւ շնասցին հարսունք ձեր[10380]։ 14 Եւ ո՛չ արարից ա՛յց դստերաց ձերոց՝ յորժամ պոռնկեսցին, եւ հարսանց ձերոց՝ յորժամ շնասցին. զի նոքա ընդ պոռնի՛կս թաթաւէին, եւ ընդ նուիրեալսն զոհէին. եւ ժողովուրդն քո որ ո՛չ իմանայր զայն՝ խառնակէր ընդ պոռնիկս[10381]։ 15 Բայց դու Իսրայէլ մի՛ տգէ՛տ լինիր. եւ Յուդա՝ մի՛ մտանէք ՚ի Գաղգաղա, եւ մի՛ ելանէք ՚ի տուն Ովնայ. եւ մի՛ երդնուցուք ՚ի Տէր կենդանի[10382]։ 16 Զի իբրեւ երինջ լծընկէ՛ց եղեւ ինձ Իսրայէլ. արդ՝ արածեսցէ զնոսա Տէր իբրեւ զգառն յանդորրու[10383]։ 17 Հաղո՛րդ կռոց Եփրեմ. ե՛դ անձին իւրում գայթագղութիւն. ցանկացան կռոցն Քանանացւոց. ամենեքեան սիրեցին զգինի՝ թողէ՛ք նմա[10384]։ 18 Պոռնկեցա՛ն պոռնկութեամբ. սիրեցին զանարգութիւն ՚ի հպարտութենէ նորա։ 19 Մրրիկ հողմոյ շնչեսցէ ՚ի թեւս նորա. եւ ամաչեսցեն ՚ի սեղանոց իւրեանց[10385]։

5
Գլուխ Ե

1 Լուարո՛ւք զայս քահանայք, եւ անսացէ՛ք տունդ Իսրայէլի. եւ տուն թագաւորիդ ունկնդի՛ր լերուք. քանզի ընդ ձե՛զ է դատաստան. զի որոգայթ եղերուք դիտանոցին, եւ իբրեւ զվա՛րմ ձգեալ ՚ի գլո՛ւխ գահաւանդի[10386]՝ 2 զոր որսորդք յո՛րս հաստատեցին։ Ե՛ս եմ խրատիչ ձեր։ 3 Ես ծանեայ զԵփրեմ, եւ Իսրայէլ ո՛չ է ՚ի բացեայ յինէն. քանզի այժմ պոռնկեցա՛ւ Եփրեմ, եւ պղծեցա՛ւ Իսրայէլ[10387]։ 4 Ո՛չ ետուն զխորհուրդս իւրեանց դառնալ առ Աստուած իւրեանց. զի ա՛յս պոռնկութեան է ՚ի նոսա. եւ զՏէր ո՛չ ծանեան[10388]։ 5 Եւ խոնարհեսցի հպարտութիւն Իսրայէլի յերե՛սս նորա. եւ Իսրայէլ եւ Եփրեմ տկարասցի՛ն յանօրէնութիւնս իւրեանց. տկարասցի՛ եւ Յուդայ ընդ նոսա։ 6 Յորձիւք եւ պատարագօք երթիցեն խնդրել զՏէր, եւ մի՛ գտցեն զնա. զի խո՛յս ետ ՚ի նոցանէ[10389]. 7 զի զՏէր թողին. քանզի որդիք օտա՛րք ծնան նոցա. արդ՝ այժմ կերիցէ՛ զնոսա երեւիլ, եւ զվիճակս նոցա։

Ե 8 Փո՛ղ հարէք ՚ի վերայ բլրոց. գոչեցէ՛ք ՚ի վերայ բարձանց. քարո՛զ կարդացէք ՚ի տուն Ովնայ. թէ յիմարեցաւ Բենիամին[10390], 9 եւ Եփրեմ եղեւ յապականութիւն. յաւուրս յանդիմանութեան ՚ի մէջ ազգաց Իսրայէլի ցուցի՛ զհաւատարմութիւնս[10391]։ 10 Եղեն իշխանք Յուդայ՝ որպէս որ փոփոխեն զսահմանս. ՚ի վերայ նոցա հեղից իբրեւ զջո՛ւր զասպատակ իմ։ 11 Զրկեաց Եփրեմ զոսոխ իւր, եւ կոխեաց զիրաւունս. զի սկսաւ երթա՛լ զհետ սնոտեաց։ 12 Եւ ես իբրեւ զխռո՛վ եղէց Եփրեմի, եւ իբրեւ զխայթո՛ց տանն Յուդայ։ 13 Ետես Եփրեմ զա՛խտ իւր, եւ Յուդա զցաւս իւր. եւ գնաց Եփրեմ առ Ասորեստանեայս, եւ առաքեաց հրեշտակս առ արքայն Յարիմայ. եւ նա ո՛չ կարաց փրկել զձեզ, եւ ո՛չ հանգուցանել զձեզ ՚ի ցաւոց։ 14 Զի ե՛ս եմ իբրեւ յաւազ ՚ի վերայ Եփրեմի, եւ իբրեւ զառեւծ ՚ի վերայ տանն Յուդայ. եւ յարձակեցայց եւ յափշտակեցից զնոսա. առից, եւ ո՛չ ոք իցէ որ փրկիցէ[10392]։ 15 Գնացից եւ դարձա՛յց ՚ի տեղի իմ, մինչեւ ապականեսցին։ Եւ խնդրեսցեն զերեսս իմ

6
Գլուխ Զ

1 ՚Ի նեղութեան իւրեանց. կանխեսցեն առ իս եւ ասասցեն. Դարձցո՛ւք եւ երթիցո՛ւք առ Տէր Աստուած մեր, 2 զի նա եհար զմեզ՝ եւ նո՛յն բժշկեսցէ. վիրաւորեաց՝ եւ պատեսցէ զմեզ. 3 եւ ողջացուսցէ՛ զմեզ՝ յետ երկուց աւուրց, եւ յաւո՛ւրն երրորդի յարիցուք եւ կեցցուք առաջի նորա. եւ ծանիցուք եւ զհե՛տ երթիցուք ճանաչել զՏէր։ Իբրեւ զառաւօտ պատրաստական գտցուք զնա. եւ եկեսցէ մեզ իբրեւ զանձրեւ՛ կանուխ եւ զանագան յերկրի[10393]։ 4 Զի՞նչ արարից ընդ քեզ Եփրեմ, եւ կամ զի՞նչ անցուցից ընդ քեզ Յուդայ. զի ողորմութիւն ձեր իբրեւ զամպ վաղորդայնի, եւ իբրեւ զցօղ առաւօտու որ անցանէ[10394]։ 5 Վասն այնորիկ հնձեցի զմարգարէս ձեր, եւ կոտորեցի՛ զնոսա բանիւ բերանոյ իմոյ. եւ իրաւունք քո իբրեւ զլոյս ծագեսցեն։ 6 Զի զողորմութիւն կամիմ, եւ ո՛չ զպատարագ. եւ զգիտութիւն Աստուծոյ՝ քան զողջակէզս։ 7 Եւ նոքա եղեն իբրեւ զմա՛րդ ոք որ անցանէ զուխտիւ. արդ արհամարհեաց զիս[10395] 8 Գաղաադ, քաղաք որ առնէ սնոտիս, եւ խռովէ զջուրս. 9 եւ զօրութիւն քո իբրեւ զառն աւազակի։ Թաքուցին քահանայք զճանապարհս. սպանին զՍիկիմ, զի զանօրէնութիւն գործեցին[10396] 10 ՚ի տանն Իսրայէլի։ Տեսի զարհաւիրս. արդ պոռնկեցաւ Եփրեմ, եւ պղծեցաւ Իսրայէլ[10397]. 11 եւ Յուդա սկի՛զբն արար կթոց. ՚ի դարձուցանել ինձ զգերութիւն ժողովրդեան իմոյ

7
Գլուխ Է

1 ՚Ի բժշկել ինձ զԻսրայէլ. եւ յայտնեսցին չարիքն Եփրեմայ եւ չարիքն Շամրնի, զի արարին ստութիւն. գո՛ղ մտցէ առ նա, եւ աւազակ մերկացուսցէ ՚ի ճանապարհս նորա[10398]։ 2 Զի մրմնջեսցեն ՚ի միասին, որպէս մրմնջեն ՚ի միտս իւրեանց. զամենայն չարիս նոցա յիշեցի. արդ՝ պաշարեցին զնոսա խորհուրդք նոցա. յանդիման երեսաց իմոց եղեն[10399]։ 3 Չարեօք իւրեանց ուրա՛խ արարին զթագաւորն, եւ ստութեամբ իւրեանց զիշխանս[10400]։ 4 Ամենեքին շնացեալք, իբրեւ զթոնիր վառեալ յեփել, բորբոքեա՛լ ՚ի բոցոյ՝ եւ ՚ի զանգուածոյ ճարպոյ. մինչեւ խմորեսցին նոյն[10401] 5 աւուրք թագաւորաց ձերոց. սկսան իշխանք զայրանալ ՚ի գինւոյ. եւ ձգեցին զձե՛ռս իւրեանց ՚ի ժանտագործս[10402]. 6 զի բորբոքեցան իբրեւ զհնոց սիրտք նոցա յանիծանել զնոսա։ Զգիշերն ամենայն քնով յագեցաւ Եփրեմ. եղեւ առաւօտ՝ եւ բորբոքեցա՛ն իբրեւ զբոց հրոյ։ 7 Ամենեքին ջեռան իբրեւ զհնոց վառեալ, եւ հո՛ւր եկեր զդատաւորս նոցա. ամենայն դատաւորք նոցա անկան, եւ ո՛չ ոք էր ՚ի նոցանէ որ կարդայր առ իս[10403]. 8 Եփրեմ ընդ ժողովուրդս խառնակէր. եւ եղեւ Եփրեմ նկա՛ն չդարձուցեալ[10404]։ 9 Կերան օտարք զզօրութիւն նորա՝ եւ նա ո՛չ գիտաց։ Ծաղկեցին ալիք նորա, եւ նա ո՛չ զգաց[10405]։ 10 Եւ խոնարհեսցի հպարտութիւնն Իսրայէլի յերեսս նորա. եւ ո՛չ դարձան առ Տէր Աստուած իւրեանց, եւ ո՛չ խնդրեցին զնա յամենայնի յայսմիկ։ 11 Եւ է՛ր Եփրեմ իբրեւ զաղաւնի անմիտ՝ որոյ ո՛չ իցէ սիրտ. յԵգիպտո՛ս խրախուսէին, եւ առ Ասորեստանեայս գնացին։ 12 Ո՛ւր եւ երթայցեն՝ արկի՛ց ՚ի վերայ նոցա զվարմ իմ, եւ իբրեւ զթռչունս երկնից իջուցից զնոսա. եւ խրատեցից զնոսա համբաւով նեղութեան նոցա[10406]։

Զ 13 Վա՛յ նոցա զի վազեցին զինեւ. եւ եղո՛ւկ են՝ զի ամպարշտեցան յիս։ Ե՛ս փրկեցի զնոսա եւ նոքա բամբասեցին զիս սուտ, 14 եւ ո՛չ աղաղակեցին առ իս սիրտք նոցա. այլ ողբացին յանկողինս իւրեանց. եւ ՚ի վերայ ցորենոյ եւ գինւոյ ցտէին. խրատեցան ինեւ[10407]՝ 15 եւ ես զօրացուցի զբազուկս նոցա. եւ ՚ի վերայ իմ խորհեցան չարութիւն[10408]։ 16 Դարձան յոչինչ, եւ եղեն իբրեւ զաղեղն լարեալ. անկցին ՚ի սո՛ւր իշխանք նոցա, վասն անխրատութեան խստութեան լեզուի իւրեանց. զի այս անզգամութիւն նոցա յերկրին Եգիպտացւոց[10409]։

8
Գլուխ Ը

1 ՚Ի ծոցս նոցա իբրեւ զերկիր, եւ իբրեւ զարծուի ՚ի վերայ տանն Տեառն. փոխանակ զի անցին զուխտիւ իմով, եւ յօրէնս իմ ամպարշտեցան[10410]։ 2 Առ ի՛ս աղաղակեսցեն. Աստուած՝ ծանեաք զքեզ։ 3 Զի Իսրայէլ դարձաւ ՚ի բարեաց. հալածեցին զթշնամի[10411]։ 4 Անձամբ թագաւորեցին՝ եւ ո՛չ ինեւ. տիրեցին եւ ո՛չ ցուցին ինձ. զարծաթ իւրեանց եւ զոսկի արարին իւրեանց կուռս զի սատակեսցին։ 5 Խորտակեա՛ զորթն քո Շամրին. բարկացաւ սրտմտութիւն իմ ՚ի վերայ նորա. մինչեւ յե՞րբ ո՛չ կարասցեն սրբել յԻսրայէլի[10412]։ 6 Եւ զայն հեւսն գործեաց՝ եւ ո՛չ է Աստուած. քանզի մոլորեցուցիչ է ո՛րթն քո Շամրին[10413]։ 7 Զի խորշակահար սերմանեցին, եւ կործանումն նոցա ընկալցի զայն։ Որայ նոցա ո՛չ արասցէ զօրութիւն խիւսոյ. թէ եւ առնիցէ զայն՝ օտա՛րք կերիցեն։ 8 Ընկղմեցա՛ւ Իսրայէլ. արդ ա՛յժմ եղեւ ՚ի մէջ ազգաց իբրեւ զանօթ անպիտան։ 9 Զի գնացին առ Ասորեստանեայս. զուարթացաւ առանձինն Եփրեմ, սիրեաց զկաշառս[10414]. 10 վասն այնորիկ մատնեսցին ՚ի մէջ ազգաց։ Բայց ա՛յժմ ընկալայց զնոսա՝ եւ դադարեսցեն փոքր մի յօծանելոյ թագաւո՛րս եւ իշխանս։ 11 Զի յաճախեաց Եփրեմ սեղանս. եւ եղեն նմա ՚ի մեղս սեղա՛նքն սիրեցեալք։ 12 Գրեցից ՚ի վերայ նոցա բազմութիւն. եւ կրօնք նորա յօտարոտի՛ս համարեցան[10415]։ 13 Սեղա՛նքն սիրեցեալք. զի թէպէտ եւ զոհեսցեն զոհս, եւ ուտիցեն զմիսն՝ Տէր ո՛չ ընկալցի զայն. արդ յիշեսցէ զանիրաւութիւնս նոցա, եւ զանօրէնութեանց նոցա վրէ՛ժ խնդրեսցէ. զի նոքա յԵգիպտո՛ս դարձան, եւ ՚ի մէջ Ասորեստանեայց պղծութիւնս կերիցեն[10416]։ 14 Մոռացա՛ւ Իսրայէլ զԱրարիչ իւր, եւ շինեցին մեհեանս. եւ յաճախեաց Յուդայ քաղաքս պարսպաւորս. եւ առաքեցից հուր ՚ի քաղա՛քս նորա, եւ կերիցէ՛ զհիմունս նոցա[10417]։

9
Գլուխ Թ

1 Մի՛ խնդար Իսրայէլ, եւ մի՛ ուրախ լինիր որպէս ժողովուրդք երկրի. զի պոռնկեցա՛ր յԱստուծոյն քումմէ. սիրեցեր զկաշառս ՚ի վերայ ամենայն կալոց ցորենոյ։ 2 Կա՛լք եւ հնծանք զնոսա ո՛չ ծանեան, եւ գինի ստեա՛ց նոցա։ 3 Ո՛չ բնակեցին յերկրի Տեառն. բնակեսցէ Եփրեմ յԵգիպտոս. եւ ՚ի մէջ Ասորեստանեայց պի՛ղծս կերիցեն[10418]։ 4 Ո՛չ նուիրեցին Տեառն գինի, եւ ո՛չ քաղցրացուցին նմա. զոհք նոցա իբրեւ զհա՛ց սգոյ եղիցի նոցա. ամենեքեան որ ուտիցեն ՚ի նմանէ պղծեսցին. զի հա՛ցն իւրեանց անձանց իւրեանց լիցի, եւ մի՛ մտցէ ՚ի տուն Տեառն[10419]։ 5 Զի՛նչ գործիցէք յաւուրս տարեկանի՝ եւ յաւուրս տօնի Տեառն[10420]։ 6 Վասն այնորիկ ահա գնասցեն ՚ի թշուառութիւն Եգիպտացւոց. եւ ընկալցի զնոսա Մեմփիս, եւ թաղեսցէ զնոսա Մաքմաս. զարծաթ նոցա կորո՛ւստ ժառանգեսցէ, եւ յարկս նոցա փո՛ւշ բուսցի[10421]։ 7 Հասեա՛լ են իրաւունք վրէժխնդրութեան քոյ. հասեալ են աւուրք հատուցման քոյ. եւ չարչարեսցի Իսրայէլ իբրեւ զմարգարէ յիմարեալ, իբրեւ զա՛յր մի այսակիր. ՚ի բազմութենէ անիրաւութեանց քոց յաճախեաց մոլորութիւն[10422]։ 8 Դէ՛տ է Եփրեմ ընդ Աստուծոյ մարգարէ՝ որոգայթ գայթագղութեան յամենայն ճանապարհս նորա. մոլորութիւն ՚ի տա՛ն Աստուծոյ տնկեցին[10423]։ 9 Ապականեցան ըստ աւուրցն բարձանց. յիշեսցէ՛ զանօրէնութիւնս նոցա, եւ վրէ՛ժ խնդրեսցէ մեղաց նոցա։ 10 Իբրեւ զխաղո՛ղ յանապատի գտի զԻսրայէլ. եւ իբրեւ զդիտակ ՚ի թզենւոջ վաղահասուկ տեսի զհարս նոցա. նոքա մտին ՚ի Բելփեգո՛վր, եւ օտարացան յամօթ իւրեանց. եւ եղեն գարշելիքն իբրեւ զսիրեցեալս[10424]։ 11 Եփրեմ իբրեւ զհա՛ւ թռեաւ. եւ փառք նոցա ՚ի տոկոսեաց՝ եւ յերկանց՝ եւ յղութեանց[10425]։ 12 Թէպէտ եւ սնուսցեն զորդիս իւրեանց, անզաւակեսցին ՚ի մարդկանէ. քանզի վա՛յ է նոցա. մարմին իմ ՚ի նոցանէ՛[10426]։ 13 ԶԵփրեմ որպէս տեսի՝ յո՛րս կացուցին յանդիման զորդիս իւրեանց. եւ սկսաւ Եփրեմ հանել ՚ի խոցոտումն զորդի՛ս իւր[10427]։ 14 Տո՛ւր նոցա Տէր. զի՞նչ տացես նոցա. տո՛ւր նոցա արգա՛նդ անորդի, եւ ստի՛նս ցամաքեալս։ 15 Ամենայն չարիք նոցա ՚ի Գաղգաղա. զի ա՛նդ ատեցի զնոսա վասն չարութեան գնացից նոցա. ՚ի տանէ իմմէ մերժեցի՛ց զնոսա, եւ ո՛չ եւս յաւելից սիրել զնոսա։ Ամենայն իշխանք նոցա ապստամբք[10428]. 16 ախտացան արմատք Եփրեմայ. չորացա՛ն եւ պտուղ ո՛չ եւս տացեն. զի թէպէտ եւ ծնցին՝ անզաւակեցից զցանկալիս որովայնի՛ց նոցա։ 17 Մերժեսցէ՛ զնոսա Աստուած՝ զի ո՛չ լուան նմա, եւ եղիցին մոլորակա՛նք ՚ի մէջ ազգաց։

10
Գլուխ Ժ

1 Այգի՛ տաշտաւոր պտղալից Իսրայէլ. ըստ բազմութեան պտղոց նորա յաճախեաց սեղանս. ըստ պարարտութեան երկրի իւրեանց կանգնեցին արձա՛նս[10429]։ 2 Բաժանեցին զսիրտս իւրեանց, արդ ապականեսցի՛ն. նա կործանեսցէ զսեղանս նոցա. թշուառասցին արձա՛նք նոցա։ 3 Քանզի այժմ ասասցեն. Ո՛չ գոյ մեր թագաւոր՝ զի ՚ի Տեառնէ ո՛չ երկեաք. այլ թագաւոր մեզ զի՞ առնիցէ։ 4 Եթէ բանս խօսեսցի՝ պատճառք ստութեան են. ուխտեսցէ ուխտ. եւ բուսցին իբրեւ զսէ՛զ իրաւունք ՚ի կո՛րդ ագարակի, 5 որթուն տա՛նն Ովնայ։ Եւ եղիցին պանդո՛ւխտք բնակիչք Շամրնի. զի սո՛ւգ առ ժողովուրդ նորա ՚ի վերայ նորա. եւ որպէս դառնացուցին զնա, ոտնհա՛ր լիցին ՚ի վերայ փառաց նորա. զի գերեցա՛ն ՚ի նմանէն[10430]։ 6 Եւ զնա յԱսորեստանեայս կապեա՛լս տարցին պատարա՛գ արքային Յարիմայ. կաշառօ՛ք ընկալցի զԵփրեմ. ամաչեսցէ՛ Իսրայէլ ՚ի խորհուրդս իւր[10431]։ 7 Մերժեաց Շամրին զթագաւոր իւր՝ իբրեւ զխռիւ յերեսաց ջրոյ։ 8 Եւ բարձցին մեհեանքն Ովնայ՝ մեղքն Իսրայէլի. փուշ եւ տատա՛սկ բուսցի ՚ի սեղանս նոցա. եւ ասասցեն լերանց թէ անկերո՛ւք ՚ի վերայ մեր, եւ ցբլուրս թէ ծածկեցէ՛ք զմեզ։ 9 Յորմէհետէ բարձո՛ւնք են՝ մեղա՛ւ Իսրայէլ. ա՛նդ առին զտեղի, եւ մի՛ հասցէ նոցա ՚ի բարձունս[10432]. 10 պատերա՛զմ եկն ՚ի վերայ որդւոցն անօրէնութեանց խրատել զնոսա. եւ ժողովեսցին ՚ի վերայ նոցա ազգք, խրատե՛լ զնոսա ՚ի վերայ երկուց անիրաւութեանց նոցա[10433]։ 11 Եփրեմ երինջ կիրթ՝ սիրել զհակառակութիւն. բայց ես հասի՛ց ՚ի վերայ գեղոյ պարանոցի նորա. ելի՛ց ՚ի վերայ Եփրեմայ, եւ անփո՛յթ արարից զՅուդայէ. եւ զօրասցի ՚ի վերայ նորա Յակովբ[10434]։ 12 Սերմանեցէ՛ք ձեզ յարդարութիւն, եւ հնձեցէ՛ք պտուղ կենաց. լուսաւո՛ր արարէք ձեզ զլոյս գիտութեան. խնդրեցէ՛ք զՏէր՝ մինչեւ եկեսցեն ձեզ արդիւնք արդարութեան[10435]։ 13 Զմէ՞ խլխլեցէք զամպարշտութիւն, եւ զանօրէնութիւնս նորա գրգեցէք, եւ կերայք պտուղ ստութեան. զի յուսացար ՚ի կառս քո ՚ի բազմութիւն զօրութեան քոյ[10436]։ 14 Եւ յարիցէ կորուստ ՚ի վերայ ժողովրդեան քոյ. եւ ամենայն պարսպաւորք քո կործանեսցին. իբրեւ իշխան Սաղմանա ՚ի տանէն Յերոբովա յաւուրս պատերազմին՝ զմայր առ որդիս հարին[10437], 15 նո՛յնպէս արասցեն ձեզ տունդ Իսրայէլի. յերեսաց չարեաց ձերոց ընկեցա՛ն

11
Գլուխ ԺԱ

1 Ընդ առաւօտս. ընկեցաւ թագաւորն Իսրայէլի։

Է Քանզի տղա՛յ էր Իսրայէլ, եւ ես սիրեցի զնա, եւ յԵգիպտոսէ՛ կոչեցի զորդիս նորա[10438]։ 2 Որպէս կոչեցի զնոսա՝ նոյնպէս մերժեցան յերեսաց իմոց. նոքա Բահաղիմա՛յ զոհէին, եւ դրօշելոց խո՛ւնկս արկանէին[10439]։ 3 Եւ ես խափանեցի զԵփրեմ, եւ ընկալայ զնա ՚ի վերայ բազկաց իմոց. եւ ո՛չ գիտացին թէ բժշկեմ զնոսա[10440] 4 յապականութենէ մարդկան. ձգեցի զնոսա կապանօք սիրոյ իմոյ. եւ եղէց նոցա որպէս ածիցէ ոք ապտա՛կ ՚ի ծնօտս նորա. հայեցա՛յց ՚ի նա՝ եւ յաղթեցից նմա[10441]։ 5 Բնակեաց Եփրեմ յԵգիպտոս, եւ Ասորեստանեայն թագաւո՛ր նմա. զի ո՛չ կամեցան դառնալ։ 6 Եւ տկարացաւ սրով ՚ի քաղաքս իւր, եւ դադարեաց ՚ի ձեռս նորա, եւ կերիցեն ՚ի խորհրդոց իւրեանց[10442]։ 7 Եւ ժողովուրդ նորա կախեա՛լ կայցէ զբնակութենէ նորա. եւ Աստուած ՚ի վերայ պատուականաց նորա բարկասցի՛, եւ մի՛ բարձրացուսցէ զնոսա[10443]։ 8 Զի՞նչ անցուցից ընդ քեզ Եփրեմ. այլ պաշտպա՛ն լինիցիմ քեզ Իսրայէլ. զի՞նչ անցուցից ընդ քեզ. եդից զքեզ իբրեւ զԱդամա՝ եւ իբրեւ զՍեբոյիմ։ Դարձա՛ւ սիրտ իմ ՚ի նոյն. յուզեցա՛ւ խնամք իմ[10444]։ 9 Եւ ո՛չ արարից ըստ բարկութեան սրտմտութեան իմոյ, եւ ոչ թողից ջնջել զԵփրեմ։ Զի Աստուած եմ ես՝ եւ ո՛չ մարդ, ՚ի միջի ձերում Սուրբ. եւ ո՛չ մտից ՚ի քաղաք[10445]. 10 այլ զկնի Տեառն գնացից. իբրեւ առեւծ մռնչեսցէ. զի ինքն մռնչեսցէ, եւ յիմարեցուսցէ զորդիս ջուրց[10446]։ 11 Թռիցեն եկեսցեն իբրեւ զհաւ յԵգիպտոսէ, եւ իբրեւ զաղաւնիս յերկրէն Ասորեստանեայց. եւ պատսպարեցուցից զնոսա ՚ի տունս իւրեանց՝ ասէ Տէր[10447]։ 12 Պաշարեա՛ց զիս ստութեամբ Եփրեմ, եւ ամպարշտութեամբ տունն Իսրայէլի եւ Յուդայ. արդ ծանեա՛ւ զնոսա Աստուած, եւ ժողովուրդ սուրբ կոչեսցի Աստուծոյ[10448]։

12
Գլուխ ԺԲ

1 Այլ Եփրեմ ա՛յս չար՝ զհե՛տ եղեւ խորշակի. զօրհանապազ զնանրութիւն եւ զսնոտիս յաճախեաց. ե՛դ ուխտ ընդ Ասորեստանեայս՝ եւ եւղ յԵգիպտոս տանէր։ 2 Եւ դատաստան Տեառն ընդ Յուդայ. խնդրել վրէ՛ժ ՚ի Յակովբայ. ըստ ճանապարհաց նորա եւ ըստ գնացի՛ց նորա հատուսցէ՛ նմա[10449]։ 3 Յարգանդի խաբեաց զեղբայր իւր, եւ յաշխատութիւնս իւր զօրացաւ առ Աստուած։ 4 Եւ ժուժկալեաց ընդ հրեշտակին, եւ զօրացաւ։ Լացին եւ խնդրեցին զիս, եւ ՚ի տան իմում գտին զիս. ա՛նդ պատմեցաւ նոցա[10450]. 5 եւ Տէր Աստուած ամենակալ եղիցի յիշատակ նոցա։ 6 Եւ դու յԱստուած քո դարձցիս. ողորմութիւն եւ իրաւունս պահեսցես. եւ մերձեսցիս առ Տէր Աստուած քո յամենայն ժամ[10451]։ 7 Կշիռք անիրաւութեան ՚ի ձեռս Քանանու, եւ սիրեաց յաղթահարել[10452]։ 8 Եւ ասաց Եփրեմ. Մեծացա՛յ գտի հանգիստ անձին իմոյ. ամենայն վաստակք նորա մի՛ գտցին նմա, զի վասն անօրէնութեանց յանցեաւ[10453]։ 9 Բայց ես Տէր Աստուած քո որ հանի զքեզ յերկրէ՛ն Եգիպտացւոց, դարձեալ բնակեցուցից զքեզ ՚ի խորանս՝ ըստ աւուրցն տօնից. 10 եւ խօսեցա՛յց ընդ մարգարէսն։ Եւ ես տեսի՛լս յաճախեցից, եւ ՚ի ձեռս մարգարէից նմանեցայց[10454]։ 11 Եթէ ո՛չ Գաղաադ էր, ապա սո՛ւտ էին ՚ի Գաղգաղա իշխանքն որ զոհէին. եւ սեղանք նոցա իբրեւ զկրայս ՚ի կո՛րդ ագարակի[10455]։ 12 Եւ գնա՛ց Յակովբ ՚ի դաշտն Ասորւոց. եւ ծառայեաց Իսրայէլ վասն կնոջ, եւ ՚ի ձեռն կնոջ զգուշացաւ։ 13 Եւ ՚ի ձեռն մարգարէին եհան Տէր զԻսրայէլ յերկրէն Եգիպտացւոց, եւ մարգարէի՛ւ պահեցաւ[10456]։ 14 Բարկացո՛յց զիս Իսրայէլ՝ եւ զայրացոյց, եւ արիւն նորա ՚ի վերայ նորա հեղցի. զնախատինս նորա հատուսցէ նմա Տէր[10457]

13
Գլուխ ԺԳ

1 Ըստ բանիցն Եփրեմայ. իրաւունս առ նա Աստուծոյ Իսրայէլի. եւ ե՛դ զայն ՚ի Բահաղու՝ եւ մեռաւ[10458]։ 2 Եւ արդ դարձեալ յաւելին ՚ի մեղանչել. եւ արարին իւրեանց ձուլածո՛յս յարծաթոյ իւրեանց ՚ի նմանութիւն պատկերի կռոց. գործ ճարտարաց նուիրել նոցա. եւ նոքա ասեն. Զոհեցէ՛ք մարդիկ, զի պակասեցին որթք։ 3 Վասն այնորիկ եղիցին իբրեւ զամպ առաւօտու, եւ իբրեւ զցօղ վաղորդայնոյ որ անցանէ. եւ իբրեւ զփոշի հոսեալ ՚ի կալոյ, եւ իբրեւ զծուխ ՚ի պատուհանից։ 4 Ե՛ս եմ Տէր Աստուած քո, որ հաստատեցի զերկինս, եւ հաստատեցի զերկիր, որոյ ձեռք հաստատեցին զամենայն զօրս երկնից, եւ ո՛չ ցուցի քեզ երթալ զհետ նոցա. եւ ես հանի զքեզ յերկրէն Եգիպտացւոց. եւ Աստուած բա՛ց յինէն ո՛չ ծանիցես, եւ Փրկիչ՝ ո՛չ գոյ բա՛ց յինէն[10459]։ 5 Ե՛ս հովուէի՛ քեզ յանապատի յանշէն երկրի[10460], 6 ըստ արօտի նոցա յագեցան եւ զմայլեցան, եւ հպարտացան սրտիւք իւրեանց. վասն այնորիկ մոռացան զիս[10461]։ 7 Եւ ես եղէց նոցա իբրեւ զյովազ, եւ իբրեւ զինծ ՚ի ճանապարհին Ասորեստանեայց։ 8 Պատահեցից նոցա իբրեւ արջ քաղցեալ, եւ պատառեցի՛ց զառագաստ սրտից նոցա. եւ կերիցեն զնոսա կորիւնք անտառի. եւ գազա՛նք վայրի կեղեքեսցեն զնոսա[10462]։ 9 Յապականութեան քում Իսրայէլ՝ ո՞վ իցէ որ օգնիցէ քեզ։ 10 Ո՞ւր է թագաւորն քո, նա՛ փրկեսցէ զքեզ. յամենայն քաղաքս քո իրա՛ւ արասցէ քեզ. զորմէ ասացերն թէ տո՛ւր ինձ թագաւոր եւ իշխան։ 11 Եւ ետու քեզ թագաւոր բարկութեամբ իմով, եւ կարճեցի սրտմտութեամբ իմով։ 12 Ծրա՛ր անիրաւութեանց Եփրեմ. եւ ծածկեալ կան մեղքն նորա[10463]։ 13 Երկունք իբրեւ ծննդականի հասցեն նմա. դա՛ է որդին քո իմաստուն. վասն այնորիկ այժմիկ չկարասցէ հանդարտել ՚ի բեկման որդւոց[10464]։ 14 ՚Ի ձեռաց դժոխոց ապրեցուցի՛ց զնոսա. եւ ՚ի մահուանէ փրկեցի՛ց զնոսա։ Ո՞ւր է յաղթութիւն քո մահ. ո՞ւր է խայթոցք քո դժոխք։ Մխիթարութիւն ծածկեալ է յաչաց իմոց[10465]. 15 քանզի նա ՚ի մէջ եղբարց զատուսցէ։ Ածցէ ՚ի վերայ նորա Տէր հո՛ղմ խորշակի յանապատէ. եւ ցամաքեցուսցէ զերակս նորա. եւ աւերեսցէ զաղբեւրս նորա։ Սա ցամաքեցուսցէ՛ զերկիր նորա, եւ զամենայն անօթս նորա ցանկալիս[10466]։

14
Գլուխ ԺԴ

1 Ապականեսցի՛ Շամրին զի ընդդէ՛մ դարձաւ Աստուծոյ իւրոյ. ՚ի սո՛ւր անկցին. եւ ստնդիա՛ցք նորա զքարի՛ հարցին, եւ յղիք նորա պայթեսցեն[10467]։ 2 Դա՛րձ Իսրայէլ առ Տէր Աստուած քո. զի տկարացա՛ր յանօրէնութիւնս քո։ 3 Առէ՛ք ընդ ձեզ բանս՝ եւ դարձարո՛ւք առ Տէր Աստուած ձեր. եւ ասացէ՛ք ցնա. Կարօ՛ղ ես թողուլ զմեղս մեր զի մի՛ առնուցուք անիրաւութիւն, այլ ընդունիցիք զբարիս. եւ հատուսցուք զպտուղ շրթանց մերոց. եւ վայելեսցեն ՚ի բարութեան սիրտք ձեր։ 4 Ասորեստանեայն ո՛չ փրկէ զմեզ, եւ յերիվարս ո՛չ հեծցուք. եւ մի՛ եւս ասասցուք Աստուա՛ծ մեզ զձեռագործս մեր. զի որ ՚ի քեզդ է՝ ողորմեսցի՛ որբոց[10468]։ 5 Բժշկեցից զբնակութիւնս նոցա. եւ սիրեցի՛ց զնոսա համօրէն. զի դարձա՛ւ բարկութիւն իմ ՚ի նոցանէ։ 6 Եւ եղիցի իբրեւ զցօղ Իսրայէլի. եւ ծաղկեսցէ իբրեւ զշուշան. եւ արձակեսցէ զարմատ իւր իբրեւ զԼիբանոս[10469]. 7 արձակեսցին ոստք նորա, եւ եղիցին իբրեւ զձիթենի պտղալից. եւ բուրեսցէ հոտ նորա իբրեւ զկնդրկի[10470]։ 8 Դարձցին եւ նստցի՛ն ընդ յարկաւ նորա, կեցցեն եւ հաստատեսցին ցորենով. եւ ծաղկեսցէ իբրեւ զորթ յիշատակ նորա, եւ իբրեւ զգինի Լիբանանու եղիցի[10471] 9 Եփրեմայ։ Զի՞ եւս կայ նորա եւ կռոց, ե՛ս խոնարհեցուցի զնա, եւ ես զօրացուցից զնա. ե՛ս իբրեւ զայգի պտղախայծ՝ յինէ՛ն գտաւ պտուղ ՚ի քեզ[10472]։ 10 Ո՞վ է իմաստուն՝ եւ իմասցի զայս. հանճարեղ՝ եւ ծանիցէ զայս. զի ուղի՛ղ են ճանապարհք Տեառն. եւ արդարք գնասցեն ընդ նոսա. եւ ամպարիշտք տկարասցին ՚ի նոսա[10473]։

Կատարեցաւ Մարգարէութիւնն Ովսեա՛յ:

[10352] Օրինակ մի ՚ի բաց թողեալ զվերնագիր առաջին համարոյն՝ այսպէս սկիզբն առնէ մարգարէութեանս. Եւ եղեւ բան Տեառն առ Ովսէէ. եւ ասէ Տէր ցՈվսէէ գնա՛ ա՛ռ դու առ քեզ կին։ ՚Ի բազումս պակասի. Կին պոռնկութեան, եւ որդիս պոռնկութեան։

[10353] Բազումք. Եւ չոգաւ եւ ա՛ռ զԳոմեր զդուստր։

[10354] Յօրինակին. Եւ ասէ ցնոսա Տէր։ Այլք. Յեզրայէլ... Յեզրայելի։ Ոմանք. ՚Ի տանէն Յահովայ. եւ թագաւորեցուցից զթագաւորութիւն։

[10355] Ոմանք. Ընդդէմ կացից սոցա։

[10356] Ոմանք. Եւ ոչ կառօք։

[10357] Ոմանք յաւելուն. Իբրեւ զաւազ առ ափն ծովու։

[10358] Բազումք. Եւ ցքոյրն ձեր Ողորմեալ։

[10359] Այլք. Զի նա ոչ է իմ կին։ Ոմանք. ՚Ի միջոյ ստեանց իմոց։

[10360] Ոմանք. Ոյք տացեն ինձ։

[10361] Ոմանք. Վասն այսորիկ դար՛՛... զի մի՛ ծածկեսցէ զառականս իւր։

[10362] Ոմանք. Եւ զամսագլուխ նորա։

[10363] Օրինակ մի. Զի միանգամ ասաց՝ եթէ կա՛՛։ Ուր Ոսկան. Այսոքիկ զորս ետուն։

[10364] Ոմանք. Եւ արկանէր զքառամանեակն իւր։

[10365] Ոմանք. Եւ խօսեցայց ՚ի սրտի նորա։

[10366] Ոմանք. Եւ զծործորն Նաքովրայ։

[10367] Ոմանք. Կոչեսցէ զիս այր իւր, եւ ո՛չ։

[10368] Ոմանք. Յիշեսցի անուանք նոցա։

[10369] Ոմանք. ՚Ի վերայ երկրիդ։

[10370] Ոմանք. Եւ նա ասէ. Տէր Աստուած իմ։

[10371] Ոմանք. Եւ սիրեն կտապս չամչ՛՛։

[10372] Ոմանք յաւելուն. Ես ինձ հնգետա՛՛։

[10373] Ոմանք. Եւ ՚ի բարձրութիւնս նորա յաւուր կատարածի։

[10374] Ոմանք. Լուարո՛ւք զբան Տեառն որ՛՛... ո՛չ գոյ ճշմարտութիւն, ո՛չ ողոր՛՛։

[10375] Ոմանք. Վասն այսորիկ սուգ առ՛՛։

[10376] ՚Ի լուս՛՛. Որ յանդիմանիցէ. համաձայն բազմաց ՚ի բնաբ՛՛։

[10377] Ոմանք. Զի մի՛ եւս քահանայասցիս։

[10378] Ոմանք. Եւ անիրաւութեամբք իւրեանց առ՛՛։

[10379] Ոմանք. ՚Ի քուեայս հարցանէին, եւ գաւազանօք պատ՛՛... այսու պոռնկութեամբ մոլորեցան։

[10380] Ոմանք. Եւ կաղմախեաց... զի հաճոյ լինէր հովանին։

[10381] Յօրինակին ՚ի բնաբանի պակասէր՝ եւ ՚ի լուս՛՛. նշանակի ՚ի մէջ բերել. Եւ ժողովուրդն քո որ ոչ իմանայր։ Ուր ոմանք. քո ոչ իմանայր։

[10382] Ոմանք. Եւ մի՛ երդնուք ՚ի Տէր կեն՛՛։

[10383] Ոմանք. Արածեսցէ զնոսա իբրեւ զխաշն յանդորրու։

[10384] Ոմանք. Եդ յանձին իւրում գայթագղութիւն կռոցն Քանանացւոց։

[10385] Ոմանք. ՚Ի սեղանոյ իւրեանց։

[10386] ՚Ի լուս՛՛. ՚ի վերայ՝ գահաւանդի, նշանակի՝ տաբիրոն։

[10387] Յօրինակին. Ես ծնայ զԵփրեմ. եւ Իսրայէլ։ Ոմանք. Ո՛չ է ՚ի բացէ յինէն։

[10388] Օրինակ մի. Զի այս ՚ի պոռնկութենէ է ՚ի նոսա։

[10389] Ոմանք. Եւ ոչ գտցեն զնա... ՚ի նոցանէն։

[10390] ՚Ի լուս՛՛. ՚ի վերայ՝ ՚Ի վերայ բլրոց, նշանակի՝ ՚ի Հռամայ. զոր ոմանք այսպէս ունին ՚ի բնաբանի. փող հարէք ՚ի Հռամայ ՚ի վերայ բլրոց։

[10391] Ոմանք. ՚Ի մէջ Իսրայէլի ցուցի զհա՛՛։

[10392] ՚Ի լուս՛՛. Իբրեւ յովազ. համաձայն ոմանց ՚ի բն՛՛։

[10393] Ոմանք. Յարիցուք եւ կացցուք առաջի։

[10394] Ոմանք. Իբրեւ զամպ վաղորդայնոյ։

[10395] ՚Ի լուս՛՛. Անդ արհամարհ՛՛. համաձայն այլոց ՚ի բնաբ՛՛։ Ոմանք. Արհամարհեցին զիս։ (8) Գաղաադ քաղաք։

[10396] Ոմանք. Քահանայք զճանապարհ։

[10397] Ոմանք. Անդ պոռնկեցաւ Եփրեմ։

[10398] Ոմանք. Եւ յայտնեցին չարիքն։

[10399] Ոմանք. Մրմնջեն ՚ի սիրտս իւրե՛՛... չարիս նորա յիշեցի. արդ՝ պաշարեցին զիս խորհ՛՛։

[10400] Ոմանք. Ուրախ արարին զթագաւորս։

[10401] Ոմանք. Մինչեւ խմորեսցի նոյն. եւ ոմանք. խմորեսցին ընդ նոյն։

[10402] ՚Ի լուս՛՛. Ընդ ժանտագործս. համաձայն ոմանց ՚ի բն՛՛։ Ուր եւ ոմանք. Զձեռս իւրեանց ժանդագործս։

[10403] Այլք. Ամենայն թագաւորք նոցա անկան։

[10404] Ոմանք. Ընդ ժողովուրդս իւր խառնակէր։ ՚Ի լուս՛՛. Նկան ոչ շրջեալ. համաձայն ոմանց ՚ի բնաբ՛՛։

[10405] Ոմանք. Ծաղկեցին նորա ալիք։

[10406] Ոմանք. Նեղութեանց նոցա։

[10407] Ոմանք. Այլ ողբային յանկողինս։

[10408] ՚Ի լուս՛՛. Եւ ես ոչ զօրացուցի. համաձայն ոմանց ՚ի բնաբ՛՛։

[10409] Ոմանք. Դարձան եւ յոչինչ. եւ եղեն իբրեւ զաղեղն ընդդէմ դարձեալ. անկցին։

[10410] Ոմանք. ՚Ի ծոց նոցա իբրեւ... զարծուի ՚ի տան Տեառն։

[10411] ՚Ի լուս՛՛. Դարձաւ ՚ի բարեաց. զհետ չոգան թշնամեաց. համաձայն ոմանց ՚ի բն՛՛. յոր եւ յաւելուն. թշնամեաց զթշնամի։ Ուր Ոսկան. Հալածեցին զնա թշնամիք։

[10412] Ոմանք. Իմ ՚ի վերայ նոցա... ո՛չ կարասցեն սրբել զԻսրայէլ։

[10413] Ոմանք. Եւ ո՛չ Աստուած. քանզի մոլորեցուցիչ էր որթն։

[10414] Ոմանք. Զուարճացաւ առանձինն Եփրեմ։

[10415] Ոսկան. Գրեցի ՚ի վերայ նոցա բազ՛՛։

[10416] Օրինակ մի. Եւ կուտիցեն զմիսն, Տէր ո՛չ... վրէժն խնդրեսցէ։

[10417] Ոմանք. Հուր ՚ի քաղաքս նոցա։

[10418] Ոմանք. Ո՛չ բնակեսցեն յերկրի Տեառն։

[10419] Ոմանք. Որ ուտիցեն ՚ի նոցանէ պղ՛՛։

[10420] Ոմանք. Յաւուր տարեկանի։

[10421] Ոմանք. Եւ ընկալցին զնոսա Մեմփիս... զարծաթ նոցա ՚ի կորուստ ժառանգեսցէ. եւ ՚ի յարկս նոցա։

[10422] Ոմանք. Հասեալ են աւուրք վրէժ՛՛։

[10423] Ոմանք. Դէտ Եփրեմ ընդ Աստուծոյ։

[10424] Ոմանք. Զդիտակ թզենւոջ վաղա՛՛։

[10425] Ոմանք. ՚Ի տոկոսաց եւ յերկանց յղութեանց։

[10426] Ոմանք. Մարմին իմ ՚ի նոցանէ է։

[10427] Ոմանք. Զի Եփրեմ որպէս տեսից յորս։

[10428] Ոմանք. Եւ անդ դատեցի զնոսա վասն չարութեան։

[10429] Ոմանք. Պտղոց նոցա յաճա՛՛... ըստ բարութեան երկրի իւրեանց։

[10430] Ոմանք. Տանն Ովնայ եղիցի պան՛՛։

[10431] Ոմանք. Կապեալ տարցին։

[10432] Ոմանք. Բարձունք եղեն՝ մեղաւ։

[10433] Ոմանք. ՚Ի վերայ երկուց անօրէնութեանց։

[10434] Ոմանք. Սիրէ զհակառակութիւն... եւ անփոյթ արարից զՅուդայ։

[10435] Ոսկան. Ձեզ յարդարութեան... արդիւն արդա՛՛։ Ոմանք. Եկեսցէ առ ձեզ արդիւնք արդարութեան։

[10436] ՚Ի լուս՛՛. ՚ի վերայ՝ Խլխլեցէք, նշանակի՝ լռիցէք։ Ոմանք. Եւ զանիրաւութիւն նորա գրգռեցէք, եւ կե՛՛։ Ոսկան. ՚Ի կառս քո ՚ի բազմութեան քո։

[10437] Ոմանք. ՚Ի տանէն Րոբովայ. եւ ոմանք. Յերոբովաղայ. իսկ Ոսկան. Րօբօամու։

[10438] Ոսկան թերեւս Լատինական թարգմանութեանն կամելով համաձայնել՝ դնէ. Եւ յԵգիպտոսէ կոչեցի զորդի իմ։

[10439] Ոմանք. Որպէս կոչէի զնոսա նոյնպէս։

[10440] ՚Ի լուս՛՛. Եւ ես առի զԵփրեմ. համաձայն ոմանց ՚ի բնաբ՛՛։

[10441] Բազումք. Որպէս որ ածիցէ ոք ապտակ։

[10442] Ոսկան. Եւ կերիցին ՚ի խորհրդոց։

[10443] Ոմանք. Եւ մի՛ բարձրացուսցէ զնա։

[10444] Ոսկան այլազգ կրկնեալ. զի՞նչ անցուցից, եւ այլն. դնէ՝ լինիցիմ քեզ Իսրայէլի։ Յօրինակին՝ չակերտ եդեալ առ խնամ ՜իմ, ակնարկի յաւելուլ քէ. ըստ ընտրելագոյն օրինակաց, ըստ որում եդաք։

[10445] Յօրինակին պակասէր. Սրտմտութեան իմոյ, եւ ոչ թողից ջնջել զԵփրեմ։ Ոմանք. Ո՛չ մտից ՚ի քաղաքդ։

[10446] Ոսկան. Այլ զկնի գնացից։

[10447] Ոմանք. Իբրեւ զաղաւնի յերկ՛՛։

[10448] Ոմանք. Ծանեաւ զնոսա Տէր։

[10449] Ոմանք. Խնդրել վրէժ Յակովբայ. ըստ ճանապարհաց նորա... հատուսցի նմա։

[10450] Ոմանք. Լային եւ խնդրեցին։

[10451] Ոմանք. Եւ մերձեսցի առ Տէր։

[10452] Ոսկան. Կշիռք անօրէնութեան։

[10453] Ոմանք. Մեծացայց, գտի հանգ՛՛... մի՛ գտցի նմա, զի վասն անիրաւութեանց։

[10454] Օրինակ մի. Եւ ՚ի ձեռն մարգարէից իմ խօսեցայց։

[10455] Օրինակ մի. Ապա ո՛ւստի էին Գաղգաղայ իշխանքն որ։

[10456] Ոմանք. ՚Ի ձեռն մարգարէի եհան։

[10457] Ոմանք. Եւ արի՛ւն նորա հեղցի։ Յօրինակին համաձայն ոմանց՝ սկիզբն յաջորդ գլխոց միահետ գրի ընդ վերջն համարոյս՝ այսպէս. Հատուսցէ նմա Տէր ըստ բանիցն Եփրեմայ։

[10458] Ոմանք. Բանիցն Եփրեմայ, իրաւունս առն Աստուծոյ Իսրայէլի։ Յօրինակին ՚ի կարգ բնաբանի դատարկ տեղի թողեալ՝ ՚ի լուսանցս չակերտիւ նշանակի ՚ի մէջ բերել եւ առնել. առ նա Աստուծոյ Իսրայէլի. համաձայն այլոց։

[10459] Ոմանք յաւելուն. Զօրս երկնից, եւ ո՛չ ցուցից քեզ երկնից, եւ ո՛չ ցու՛՛։ Ոմանք. Եւ ո՛չ ցուցից քեզ երթալ։

[10460] Ոսկան. Ես հովուէի զքեզ յա՛՛։

[10461] Ոմանք. Եւ յագեցան... հպարտացան սիրտք իւրեանց։

[10462] Ոմանք. Զառագաստս սրտից նոցա։

[10463] Ոմանք. Անիրաւութեանց է Եփրեմ։

[10464] Ոսկան. Վասն այսորիկ այժմիկ։

[10465] Ոսկան. Խայթոց քո դժոխք։

[10466] Ոմանք. Քանզի նախ ՚ի մէջ եղբարց... ածցէ ՚ի վերայ նոցա Տէր։

[10467] Ոմանք. Եւ ստնդիացք նոցա... եւ յղիք նոցա պայթեսցին։

[10468] Ոմանք. Աստուածս ձեռագործս։

[10469] ՚Ի լուս՛՛. Եղէց իբրեւ զցօղ. համաձայն ոմանց ՚ի բնաբ՛՛։ Ոմանք. Զարմատս իւր։

[10470] Բազումք. Եւ եղիցի իբրեւ զձիթե՛՛։

[10471] Ոմանք. Եւ հաստատեսցեն ցորե՛՛։

[10472] Ոմանք. Եւ ես զօրացուցից զնա։

[10473] Ոմանք. Գնասցեն ՚ի նոսա, եւ ամ՛՛։

Ցանկ

Նախորդ էջ Ցանկ Հաջորդ էջ