ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉ ՄԱՏԵԱՆ ՀԻՆ ԵՒ ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆԱՑ

Հ. Յովհաննու Զօհրապեան վարդապետ

ՄԱՐԳԱՐԷՈՒԹԻՒՆ ՅՈՎՆԱՆՈՒ

1
Գլուխ Ա

Որ եղեւ յաւուրս Ոզիայ[10652]։

1 Եւ եղեւ բան Տեառն առ Յովնան Ամաթեայ՝ եւ ասէ[10653]. 2 Արի՛ եւ գնա՛ ՚ի Նինուէ քաղաք մեծ, եւ քարոզեսջի՛ր անդ, զի ե՛լ աղաղակ չարութեան նորա առ իս։ 3 Եւ յարեաւ Յովնան փախչել ՚ի Թարսիս յերեսաց Տեառն. էջ ՚ի Յոպպէ եւ եգի՛տ նաւ որ երթայր ՚ի Թարսիս. ե՛տ գինս՝ եւ եմո՛ւտ ՚ի նա նաւե՛լ ընդ նոսա ՚ի Թարսիս յերեսաց Տեառն։ 4 Եւ Տէր յարոյց հողմ ՚ի ծովուն՝ եւ եղեւ մրրիկ մեծ ՚ի ծովուն. եւ նաւն ՚ի վտանգի կայր ՚ի խորտակել[10654]։ 5 Եւ երկեա՛ն նաւավարքն երկեւղ մեծ, եւ աղաղակէին առ իւրաքանչիւր աստուածս իւր. եւ ընկեցին զկարասին որ էր ՚ի նաւին ՚ի ծով անդր՝ զի թեթեւացուսցեն յինքեանց։ Եւ Յովնան իջեալ ՚ի խորշ մի նաւին՝ ննջէ՛ր եւ խորդայր[10655]։ 6 Մատեաւ առ նա նաւապետն՝ եւ ասէ. Զի՞նչ է այդ՝ զի խորդասդ, արի՛ կարդա՛ զՏէր Աստուած քո. թերեւս ապրեցուսցէ զմեզ Աստուած՝ եւ մի՛ կորիցուք[10656]։ 7 Եւ ասեն իւրաքանչիւր ցընկեր իւր. Եկա՛յք արկցուք վիճակս՝ եւ գիտասցուք. վասն ո՞յր են չարիքս այս ՚ի վերայ մեր։ Արկին վիճակս՝ եւ ել վիճակն Յովնանու[10657]։ 8 Եւ ասեն ցնա. Պատմեա՛ մեզ, վասն է՞ր են չարիքս այս մեզ. զի՞նչ արուեստ է քո. ուստի՞ գաս՝ կամ յո՞ երթաս, յորմէ՞ աշխարհէ ես՝ կամ յորմէ՞ ժողովրդենէ[10658]։ 9 Ասէ ցնոսա. Ծառա՛յ Տեառն եմ ես, եւ զՏէր Աստուած երկնից պաշտեմ որ արա՛ր զծով եւ զցամաք։ 10 Եւ երկեան արքն երկեւղ մեծ. եւ ասեն ցնա. Զի՞նչ գործեցեր զայդ. զի գիտացին թէ յերեսաց Տեառն փախուցեալ էր, քանզի պատմեաց նոցա։ 11 Եւ ասեն ցնա. Զի՛նչ արասցուք քեզ՝ եւ դադարեսցէ ծովս ՚ի մէնջ։ Զի ծովն առաւել եւս խռովեալ էր՝ եւ յարուցանէր մրրի՛կ ՚ի վերայ նոցա[10659]։ 12 Եւ ասէ ցնոսա Յունան. Առէ՛ք ընկեցէ՛ք զիս ՚ի ծովդ՝ եւ դադարեսցէ ՚ի ձէնջ ծովդ. զի գիտեմ ես եթէ վասն ի՛մ է մրրիկս այս մեծ ՚ի վերայ ձեր։ 13 Եւ ջանային արքն դարձուցանել զնաւն ՚ի ցամաք՝ եւ ո՛չ կարէին. զի ծովն եւ՛ս քան զեւ՛ս խռովէր եւ սաստկանա՛յր ՚ի վերայ նոցա։ 14 Աղաղակեցին առ Տէր՝ եւ ասեն. Քա՛ւ լիցի Տէր. մի՛ կորիցուք վասն անձին առնս այսորիկ. մի՛ ածեր ՚ի վերայ մեր արիւն արդար, զի դու Տէր որպէս կամեցար՝ եւ արարեր[10660]։ 15 Եւ առին զՅովնան եւ ընկեցին ՚ի ծովն. եւ դադարեա՛ց ծովն ՚ի խռովութենէ իւրմէ։ 16 Եւ երկեան արքն երկեւղ մեծ ՚ի Տեառնէ. զենին զոհս Տեառն՝ եւ ուխտեցին ո՛ւխտս[10661]։

2
Գլուխ Բ

1 Եւ հրամա՛ն ետ Տէր կիտին մեծի կլանել զՅովնան. եւ էր Յովնան ՚ի փո՛ր կիտին զերիս տիւս եւ զերիս գիշերս։ 2 Եւ եկա՛ց Յովնան յաղօթս առ Տէր Աստուած ՚ի փոր կիտին[10662]. 3 եւ ասէ. ՚Ի նեղութեան իմում աղաղակեցի առ Տէր Աստուած իմ. եւ լուաւ ինձ յորովայնէ դժոխոց աղաղակի իմում. լո՛ւր Տէր ձայնի իմում։ 4 Ընկեցեր զիս ՚ի խո՛րս սրտից ծովու, եւ գետք պաշարեցին զիս։ Ամենայն զբօսանք քո եւ ալիք քո անցին ՚ի վերայ իմ[10663]. 5 եւ ասացի՝ թէ մերժեցա՛յ յաչաց քոց. արդ՝ իցէ՞ թէ յաւելից հայել ՚ի տաճար սուրբ քո. 6 հեղան զինեւ ջուրք մինչեւ յոգիս. անդունդք անհնարինք պաշարեցին զիս։ Եմո՛ւտ գլուխ իմ[10664] 7 ընդ փապարս լերանց։ Իջի յերկիր որոյ նիգք իւր աղխք յաւիտենից. ելցեն յապականութենէ կեանք իմ։ 8 Առ քեզ Տէր Աստուած իմ ՚ի նուազել հոգւոյ իմոյ կարդացի, զՏէր յիշեցի. եւ եկեսցեն աղօթք իմ ՚ի տաճար սուրբ քո։ 9 Որ պահէին զունայնութիւն եւ զստութիւն՝ զողորմութիւնս իւրեանց թողին[10665]։ 10 Այլ ես ՚ի ձայն օրհնութեան եւ խոստովանութեան՝ մատուցից քեզ պատարագ զոր ուխտեցի, եւ հատուցից փրկութեան Տեառն։ 11 Եւ հրամայեցա՛ւ ՚ի Տեառնէ վիշապ ձկանն՝ եւ եթուք զնա ՚ի ցամաք։

3
Գլուխ Գ

1 Եւ եղեւ բան Տեառն առ Յովնան երկրո՛րդ անգամ եւ ասէ. 2 Արի՛ գնա ՚ի Նինուէ քաղաք մեծ, եւ քարոզեսջի՛ր ՚ի նա ըստ առաջին քարոզութեանն զոր խօսեցայ առ քեզ[10666]։ 3 Յարեա՛ւ Յովնան եւ գնա՛ց ՚ի Նինուէ, որպէս խօսեցաւ ընդ նմա Տէր. եւ Նինուէ էր քաղաք մեծ Աստուծոյ, իբրեւ գնաց երից աւուրց ճանապարհի[10667]։ 4 Եւ սկսաւ Յովնան մտանել ՚ի քաղաքն իբրեւ աւուր միոջ գնաց ճանապարհի. քարոզեա՛ց եւ ասէ. Ա՛յլ եւս երեք աւուրք՝ եւ Նինուէ կործանեսցի[10668]։ 5 Եւ հաւատացին արք Նինուէացիք յԱստուած, եւ քարոզեցին պահս՝ եւ քո՛ւրձ զգեցան ՚ի մեծամեծաց մինչեւ ցփոքունս իւրեանց։ 6 Էհաս բանն առ թագաւորն Նինուէացւոց. յարեա՛ւ յաթոռոյ իւրմէ՝ եւ մերկացաւ զպատմուճան իւր. զգեցա՛ւ քուրձ՝ եւ նստաւ ՚ի վերայ մոխրոյ։ 7 Եւ քարոզեցաւ եւ պատմեցաւ ՚ի Նինուէ, ՚ի թագաւորէն եւ ՚ի մեծամեծաց իւրոց. թէ մա՛րդ եւ անասուն՝ խաշն եւ արջառ՝ մի՛ ինչ ճաշակեսցեն՝ եւ մի՛ ճարակեսցին, եւ մի՛ ջուր արբցեն։ 8 Եւ զգեցան քուրձ մա՛րդ եւ անասուն, եւ աղաղակեցին առ Աստուած սրտի մտօք. եւ դարձա՛ն յիւրաքանչիւր ճանապարհաց իւրեանց չարաց, եւ յանօրէնութենէ որ ՚ի ձեռս իւրեանց[10669]. 9 եւ ասեն. Ո՞ գիտէ ապաշաւեսցէ Աստուած եւ դարձցի ՚ի բարկութենէ սրտմտութեան իւրոյ, եւ մի՛ կորիցուք։ 10 Եւ ետես Աստուած զգործս նոցա, զի դարձա՛ն իւրաքանչիւր ՚ի ճանապարհաց իւրեանց չարաց. եւ զղջացա՛ւ Աստուած ՚ի վերայ չարեացն՝ զոր խօսեցաւ առնել նոցա՝ եւ ո՛չ արար։

4
Գլուխ Դ

1 Եւ տրտմեցա՛ւ Յովնան տրտմութիւն մեծ՝ եւ խռովեցաւ. 2 եւ եկաց յաղօթս առ Տէր Աստուած՝ եւ ասէ. Ո՛վ Տէր՝ ո՞չ այս ա՛յն բանք են իմ մինչ էի անդէն յերկրին իմում. վասն այնորիկ աճապարեցի փախչել ՚ի Թարշիշ. զի գիտէի թէ ողորմա՛ծ ես դու՝ եւ գթած, երկայնամիտ եւ բազումողորմ, եւ զղջանա՛ս ՚ի վերայ չարեաց[10670]։ 3 Եւ արդ՝ Տէր Տէր՝ ա՛ռ զոգի իմ յինէն. զի լա՛ւ է ինձ մեռանել՝ քան թէ իցեմ կենդանի։ 4 Եւ ասէ Տէր ցՅունան՝ թէ արդարեւ յո՞յժ տրտմեալ իցես։ 5 Եւ ել Յունան ՚ի քաղաքէ անտի, եւ նստա՛ւ յանդիման քաղաքին, եւ արա՛ր իւր հովանի, եւ նստաւ ընդ հովանեաւն. մինչեւ տեսանիցէ թէ զի՞նչ լինիցի քաղաքին[10671]։ 6 Եւ հրամա՛ն ետ Աստուած դդմենւոյն, եւ ել ՚ի վերայ գլխոյն Յովնանու՝ լինել նմա հովանի ՚ի վերայ գլխոյ նորա. զովացուցանե՛լ զնա ՚ի տառապանաց իւրոց. եւ ուրախ եղեւ Յունան ՚ի վերայ դդմենւոյն ուրախութիւն մեծ[10672]։ 7 Եւ հրամա՛ն ետ Աստուած որդանն՝ առաւօտուն ՚ի վաղիւ անդր. եհար զդդմենին՝ եւ ցամաքեցաւ։ 8 Եւ եղեւ ՚ի ծագել արեւուն հրամայեաց Աստուած հողմոյ խորշակի տապախառնի, եւ անկաւ արեւն զգլխովն Յունանու. եւ կա՛յր ՚ի տարակուսի եւ քաղէին ոգիք նորա. եւ ասէր. Լա՛ւ էր ինձ մեռանել քան զայս կեանս իմ[10673]։ 9 Եւ ասէ Տէր Աստուած ցՅովնան. թէ արդարեւ յո՞յժ տրտմեալ իցես ՚ի վերայ դըդմենւոյն։ Եւ ասէ. Յո՛յժ տրտմեալ իցեմ մինչեւ ցմահ[10674]։ 10 Եւ ասէ Տէր. Դու խնայեցե՞ր ՚ի դըդմենին՝ յոր ո՛չ եղեր ինչ աշխատ, եւ ո՛չ սնուցեր զնա. որ գիշերի ել, եւ միւս գիշերի կորեա՛ւ[10675]։ 11 Ես՝ ո՞չ խնայեցից ՚ի Նինուէ քաղաք մեծ. յորում բնակեալ են աւելի՛ քան զերկոտասան բե՛ւր մարդիկ որ ո՛չ ծանեան զաջ եւ զահեակ իւրեանց, եւ անասո՛ւն բազում։

Կատարեցաւ Մարգարէութիւնն Յովնանու:

[10652] ՚Ի լուս՛՛. ՚ի վերայ՝ Ոզիայ, նշանակի՝ Աքազու. զոր եւ ոմանք միահետ դնեն. Ոզիայ, Աքազու։ Իսկ ոմանք ՚ի սպառ զանց առնեն զվերնագրովս։

[10653] Ոսկան յաւելու. Առ Յօնան որդի Ամաթեայ։

[10654] ՚Ի բազումս պակասի. ՚Ի ծովուն՝ եւ եղեւ մրրիկ մեծ ՚ի ծովուն։

[10655] Ոսկան. Յերկիւղ մեծ... առ իւրաքանչիւր աստուածս իւրեանց։ Յոմանս պակասի. Զկարասին որ էր ՚ի նաւին։

[10656] Ոմանք. Արի՛ եւ կարդա՛։

[10657] Ոմանք. Արկցուք վիճակս՝ եւ տեսցուք։

[10658] ՚Ի լուս՛՛. Չարիքս այս մեծ. համաձայն այլոց ՚ի բնաբ՛՛։ Յոմանս պակասի. Զի՞նչ արուեստ է քո։

[10659] Ոմանք. Առաւել եւս խռովէր։

[10660] Բազումք. Եւ մի՛ ածեր ՚ի վերայ։

[10661] Յօրինակ մի պակասի. Զենին զոհս Տեառն։

[10662] Ոմանք. Առ Տէր Աստուած ՚ի փորոյ կիտին։

[10663] Ոմանք. Եւ ընկեցեր զիս։

[10664] Ոմանք. Հեղաւ ջուրք մինչեւ յոգիս։

[10665] Ոմանք. Որ պահեն զունայ՛՛... զողորմութիւն իւրե՛՛։

[10666] Ոմանք. Արի՛ եւ գնա՛ ՚ի... եւ քարոզեսջիր ՚ի նմա։ Ոսկան. Ըստ առաջնոյ քարո՛՛։

[10667] Ոմանք. Որպէս եւ խօսեցաւ ընդ... երից աւուրց ճանապարհ։

[10668] Ոմանք. Աւուր միոյ ճանապարհի։

[10669] Ոմանք. Եւ դարձան իւրաքանչիւր ՚ի ճանապարհաց... եւ յանիրաւութենէ որ ՚ի ձեռս։

[10670] Ոմանք. Այն են բանք իմ։

[10671] Ոմանք. Թէ զինչ լինիցի ՚ի քաղաքին։

[10672] Ոմանք. Լինել հովանի ՚ի վերայ։ Ոսկան. Դդմենւոյն յուրախութիւն։

[10673] Ոմանք. Եւ հրամայեաց Աստուած... եւ ասէր՝ թէ լաւ էր։

[10674] Բազումք. Յոյժ տրտմեալ եմ մին՛՛։

[10675] Ոմանք. Յոր չեղեր ինչ աշխատ... որ գիշեր ել, եւ միւս գիշեր կոր՛՛. եւ ոմանք. Որ ՚ի միւս գիշերի ել, եւ ՚ի միւս գիշերի կոր՛՛։

Ցանկ

Նախորդ էջ Ցանկ Հաջորդ էջ