ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉ ՄԱՏԵԱՆ ՀԻՆ ԵՒ ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆԱՑ

Հ. Յովհաննու Զօհրապեան վարդապետ

ՄԱՐԳԱՐԷՈՒԹԻՒՆ ԱՄՈՎՍԱՅ

1
Գլուխ Ա

1 Պատգամք Ամովսայ որ եղեն յԱկկարիմ Թեկուայ, զորս ետես ՚ի վերայ Երուսաղեմի. յաւուրս Ոզիայ արքայի Հրէաստանի, եւ յաւուրս Յերոբովամայ որդւոյ Յովասայ արքայի Իսրայէլի։ Երկուք ամօք յառաջ քան զգետնաշարժն. եւ ասէ[10474].

Ա 2 Տէր ՚ի Սիովնէ՛ բարբառեցաւ, եւ յԵրուսաղեմէ ետ զձա՛յն իւր. եւ սո՛ւգ առին արօտք հօտից. եւ ցամաքեցա՛ն բարձունք Կարմելայ։ 3 Եւ ասէ՛ Տէր ՚ի վերայ երիցն անօրէնութեանցն Դամասկեայ, եւ ՚ի վերայ չորիցն՝ ո՛չ դարձայց ՚ի նմանէ. փոխանակ զի կտրէին զյղիս Գաղաադացւոց սղոցօք երկաթեօք։ 4 Եւ առաքեցից հո՛ւր ՚ի տունն Ազայելի, եւ կերիցէ զհիմունս որդւոյ Ադերայ[10475]։ 5 Եւ խորտակեցից զնիգս Դամասկեայ. եւ սատակեցից զբնակիչս դաշտացն Աւնայ. եւ կոտորեցից զազգն յարանց Խառանու. եւ գերեսցի ընտիր ժողովուրդն Ասորւոց՝ ասէ Տէր[10476]։ 6 Ա՛յսպէս ասէ Տէր. ՚Ի վերայ երից ամպարշտութեանցն Գազայ, եւ ՚ի վերայ չորիցն՝ ո՛չ դարձայց ՚ի նոցանէն. փոխանակ զի գերեցին զգերութիւն Սողոմոնի արգելուլ յԵդովմ։ 7 Եւ առաքեցից հո՛ւր ՚ի վերայ պարսպացն Գազայ, եւ կերիցէ զհիմունս նորա։ 8 Եւ սատակեցից զբնակիչս յԱզովտայ, եւ բարձցի՛ ազգն յԱսկաղոնէ. եւ ածի՛ց զձեռն իմ ՚ի վերայ Ակկարոնի, եւ կորիցեն մնացորդք այլազգեացն ասէ՛ Տէր Տէր։ 9 Ա՛յսպէս ասէ Տէր. ՚Ի վերայ երից ամպարշտութեանցն Ծուրայ, եւ ՚ի վերայ չորիցն՝ ո՛չ դարձայց ՚ի նմանէ. փոխանակ զի արգելին զգերութիւնն Սողոմոնի յԵդոմ, եւ ո՛չ յիշեցին զուխտ եղբարց։ 10 Եւ առաքեցից հո՛ւր ՚ի վերայ պարսպացն Ծուրայ, եւ կերիցէ՛ զհիմունս նորա։ 11 Ա՛յսպէս ասէ Տէր. ՚Ի վերայ երից ամպարշտութեանցն Եդոմայ, եւ ՚ի վերայ չորիցն՝ ո՛չ դարձայց ՚ի նոցանէ. փոխանակ զի հալածեա՛ց սրով զեղբայր իւր, եւ ապականեաց զեղբայր յերկրի. եւ յափշտակեաց ՚ի վկայութիւն զսոսկո՛ւմն իւր. եւ զյանդգնութիւն իւր պահեաց ՚ի հակառակութիւն։ 12 Եւ առաքեցից հո՛ւր ՚ի Թեման, եւ կերիցէ հուր զհիմունս պարսպաց նորա։ 13 Ա՛յսպէս ասէ Տէր. ՚Ի վերայ երից ամպարշտութեանց որդւոցն Ամոնայ, եւ ՚ի վերայ չորիցն՝ ո՛չ դարձայց ՚ի նոցանէ. փոխանակ զի հերձոյին զյղիս Գաղաադացւոց, զի ընդարձակեսցեն զսահմանս իւրեանց[10477]։ 14 Բորբոքեցից հո՛ւր ՚ի վերայ պարսպացն Հռաբայ, եւ կերիցէ՛ զհիմունս նորա աղաղակաւ յաւուր պատերազմի. եւ շարժեսցի յաւուր վախճանի իւրոյ։ 15 Եւ գնասցեն ՚ի գերութիւն թագաւորք նոցա. քուրմք նոցա՝ եւ իշխանք նոցա ՚ի միասին, ասէ Տէր Տէր։

2
Գլուխ Բ

1 Ա՛յսպէս ասէ Տէր. ՚Ի վերայ երից ամպարշտութեանցն Մովաբու, եւ ՚ի վերայ չորիցն՝ ո՛չ դարձայց ՚ի նմանէն. փոխանակ զի այրեցին զոսկերս թագաւորացն Եդովմայեցւոց ՚ի մոխրե՛լ։ 2 Առաքեցի՛ց հուր ՚ի վերայ Մովաբու, եւ կերիցէ հուր զհիմունս քաղաքաց նորա. եւ մեռցի ՚ի տկարութեան Մովաբ, աղաղակաւ եւ ձայնիւ փողոյ[10478]. 3 եւ սատակեցից զդատաւո՛ր ՚ի նմանէ, եւ զամենայն իշխանս նորա կոտորեցից ընդ նմին՝ ասէ Տէր։ 4 Ա՛յսպէս ասէ Տէր. ՚Ի վերայ երից ամպարշտութեանց որդւոցն Յուդայ, եւ ՚ի վերայ չորիցն՝ ո՛չ դարձայց ՚ի նմանէն. փոխանակ զի մերժեցին զօրէնս Տեառն, եւ զհրամանս նորա ո՛չ պահեցին. եւ մոլորեցուցին զնոսա սնոտեօք իւրեանց զոր արարին, զորոց զհե՛տ գնացին հարքն նոցա։ 5 Առաքեցից հո՛ւր ՚ի վերայ Հրէաստանի՝ եւ կերիցէ՛ զհիմունս Երուսաղեմի[10479]։ 6 Ա՛յսպէս ասէ Տէր. ՚Ի վերայ երից ամպարշտութեանցն Իսրայէլի, եւ ՚ի վերայ չորիցն՝ ո՛չ դարձայց ՚ի նմանէ. փոխանակ զի վաճառեցին զարդա՛րն արծաթոյ, եւ զտնանկն ընդ կօշկաց. 7 որ կոխեն զհող երկրի. եւ կռփէին զգլուխս աղքատաց, եւ զճանապարհս խոնարհաց թիւրէին. եւ հայր եւ որդի առ մի բոզ մտանէին, զի պղծեսցեն զանուն Աստուծոյ իւրեանց[10480]։ 8 Եւ զձորձս իւրեանց առագա՛ստ ձգէին ընդ ինքեանս՝ եւ ընդ սեղանն. եւ գինի զրպարտութեանց ըմպէին ՚ի տա՛ն աստուծոյ իւրեանց[10481]։ 9 Բայց ես բարձի՛ զԱմովրհացին յերեսաց նորա. որոյ բարձրութիւն իւր բարձրութիւն մայրի, եւ հզօր էր իբրեւ զկաղնի. եւ բարձի՛ զպտուղ նորա ՚ի վերուստ, եւ զարմատս նորա ՚ի ներքուստ[10482]։ 10 Եւ ես հանի զձեզ յերկրէն Եգիպտացւոց, եւ շրջեցուցի զձեզ յանապատ ամս քառասուն՝ ժառանգեցուցանել զերկիրն Ամովրհացւոց[10483]։ 11 Եւ առի՛ յորդւոց ձերոց ՚ի մարգարէս, եւ յերիտասարդաց ձերոց յուխտաւորս. միթէ ո՞չ իցեն այդ որդի՛ք Իսրայէլի՝ ասէ Տէր[10484]։ 12 Եւ արբուցանէիք ուխտաւորացն իմոց ըմպել գինի, եւ մարգարէիցն պատուիրէիք զի մի՛ մարգարէասցին[10485]։ 13 Վասն այդորիկ ահաւասիկ ես հոլովեցուցանեմ ՚ի ներքոյ ձեր՝ զոր օրինակ հոլովի սայլ լի օրանաւ[10486]։ 14 Եւ կորիցէ փախուստ յընթացողէն. եւ որ զօրաւորն իցէ մի՛ զօրասցի ՚ի զօրութեան իւրում, եւ պատերազմօղն մի՛ ապրեցուսցէ զանձն իւր[10487]. 15 եւ աղեղնաւորն՝ մի՛ կարասցէ ունել զդէմ. եւ որ արագն իցէ ոտիւք՝ մի՛ ապրեսցի, եւ հեծեալն՝ մի՛ ապրեցուսցէ զանձն իւր[10488]. 16 եւ մի՛ գտցի սիրտ իւր ՚ի զօրութիւն. մերկն հալածեսցի յաւուր յայնմիկ՝ ասէ Տէր[10489]։

3
Գլուխ Գ

Բ 1 Լուարո՛ւք զպատգամս զայս զոր խօսեցաւ Տէր ՚ի վերայ ձեր տունդ Իսրայէլի. եւ ՚ի վերայ ամենայն ազգաց զորս հանի յերկրէն Եգիպտացւոց։ 2 Բայց զձեզ ընտրեցի յամենայն ազգաց երկրի. վասն այնորիկ ՚ի ձէնջ խնդրեցից զվրէժ ամենայն չարեա՛ց ձերոց[10490]։ 3 Թէ գնասցե՞ն ամենեւին երկու ՚ի միասին, թէ ոչ ճանաչիցեն զմիմեանս[10491]։ 4 Եթէ գոչիցէ՞ առեւծ յանտառէ՝ եւ ո՛չ իցէ որս արարեալ նորա. եթէ տայցէ՞ կորիւն առիւծու զձայն իւր ՚ի մայրւոյ իւրմէ, եւ ո՛չ ինչ իցէ յափշտակեալ նորա[10492]։ 5 Եթէ անկանիցի՞ թռչուն ՚ի յերկիր առանց որսորդի. եթէ ճայթիցէ՞ որոգայթ ՚ի վերայ երկրի՝ եւ ո՛չ ինչ իցէ ըմբռնեալ։ 6 Եթէ հարկանիցի՞ փող ՚ի քաղաքի, եւ ազգն ո՛չ խռովեսցի. եթէ իցե՞ն չարիք ՚ի քաղաքի՝ եւ Տեառն չիցէ արարեալ։ 7 Վասն այնորիկ ո՛չ արասցէ Տէր Աստուած ի՛րս ինչ, եթէ ո՛չ յայտնեսցէ զխրատն ծառայից իւրոց մարգարէից[10493]։ 8 Առե՛ւծ գոչիցէ՝ եւ ո՞վ իցէ որ ո՛չ սարսիցէ։ Տէր Աստուած խօսեցաւ՝ եւ ո՞վ իցէ որ ո՛չ մարգարէասցի[10494]։ 9 Պատմեցէ՛ք ՚ի գաւառս Ասորեստանեայց. եւ ՚ի գաւառս երկրին Եգիպտացւոց, եւ ասացէ՛ք. Ժողովեցարո՛ւք ՚ի լեառն Շամրնի, եւ տեսէ՛ք սքանչելիս բազումս ՚ի մէջ նորա. եւ զբռնութիւն ՚ի մէջ նորա։ 10 Եւ ո՛չ ծանեաւ զլինելոց եղե՛ռն իւր՝ ասէ Տէր. որ գանձէին անօրէնութիւն եւ թշուառութիւն ՚ի գաւառս իւրեանց։ 11 Վասն այնորիկ ա՛յսպէս ասէ Տէր Աստուած ցՏիւրոս. Երկի՛րդ որ շուրջ զքեւ՛ է՝ աւերեսցի. եւ խորտակեսցի ՚ի քէն ամենայն զօրութիւն քո, եւ յափշտակեսցի՛ն գաւառք քո[10495]։ 12 Զի ա՛յսպէս ասէ Տէր. Զոր օրինակ թէ կարասցէ թափել հովիւ ՚ի բերանո՛յ առիւծու՝ աքեա՛ցս երկուս, կամ բլթա՛կ մի ունկան. ա՛յնպէս զերծցին որդիքն Իսրայէլի որ բնակեալ են ՚ի Սամարիա, դէմ յանդիման ազգին, եւ ՚ի մէջ Դամասկացւոց[10496]։ 13 Քահանայք լուարո՛ւք եւ վկայութիւն դի՛ք տանդ Յակովբայ՝ ասէ Տէր ամենակալ։ 14 Զի յաւուր յայնմիկ յորժամ խնդրեցից զվրէժ ամպարշտութեանցն Իսրայէլի ՚ի նմանէ, առից վրէժ եւ զսեղանոյն Բեթելայ. եւ փշրեսցին եղջեւրք սեղանոյն՝ եւ անկցին յերկիր[10497]։ 15 Եւ խորտակեցից զապարանս թեւաւորս, ՚ի վերայ ամարաստուն ապարանիցն. եւ ապականեսցին ապարանքն փղոսկրեայք. եւ բազում եւ այլ ապարանք անկցին՝ ասէ Տէր։

4
Գլուխ Դ

Գ 1 Լուարո՛ւք զբան Տեառն երինջք Բասանու՝ որ էք ՚ի լերինս Շամրնի. որ զրկէք զաղքատս, եւ առ ոտն հարկանէք զտնանկն. որ ասէիք ցտեարս ձեր. Մատուցէ՛ք մեզ գինի զի արբցուք։ 2 Երդնո՛ւ Տէր ՚ի սրբութիւնս իւր. եթէ ահա աւուրք եկեսցեն ՚ի վերայ ձեր, եւ առցեն զձեզ զինուք, եւ զդոսա որ ընդ ձեզդ են արկցեն ՚ի սա՛նս ջեռուցեալս։ 3 Եւ ելանիցէք մերկք միմեա՛նց դէմ ընդդէմ, եւ անկանիցիք ՚ի լերինն Ռեմանայ՝ ասէ Տէր[10498]։ 4 Մտէ՛ք ՚ի Բեթէլ՝ եւ ամպարշտեցայք, եւ ՚ի Գաղգաղա յաճախեցէ՛ք ամպարշտել. եւ մատուցէ՛ք զզոհս ձեր ընդ առաւօտս, եւ յերիր աւուր զտասանորդս ձեր[10499]։ 5 Ընթեռնոյին օրէնս արտաքոյ, եւ կոչէին խոստովանութիւնս. պատմեցէ՛ք թէ՛ զայս սիրեցին որդիքն Իսրայէլի՝ ասէ Տէր[10500]։ 6 Եւ ես արկի՛ զձեւք ցաւ ատամանց յամենայն քաղաքս ձեր, եւ կարօտութիւն հացի յամենայն տեղիս ձեր. եւ ո՛չ դարձարուք առ իս՝ ասէ Տէր[10501]։ 7 Եւ արգելի՛ ՚ի ձէնջ զանձրեւ՝ երիւք ամսօք յառաջ քան զկութս. ՚ի մի քաղաք տեղացից, եւ ՚ի միւս քաղաք ո՛չ տեղացից. մի վիճակ թացից՝ եւ ՚ի միւսն յորում ո՛չ տեղացից՝ ցամաքեսցի՛[10502]։ 8 Եւ ժողովեսցին երկու եւ երեք քաղաք ՚ի մի քաղաք ըմպել ջուր, եւ մի՛ յագեսցին. եւ ո՛չ դարձարուք առ իս՝ ասէ Տէր։ 9 Հարի՛ զձեզ տապով, եւ արկի՛ զձեւք դալուկն. եւ յաճախեցէք ՚ի պարտէզս ձեր, եւ յայգիս եւ ՚ի թզենիս ձեր՝ եւ ՚ի ձիթենիս. եւ եկեր թրթուր. սակայն եւ այնպէս ո՛չ դարձարուք առ իս՝ ասէ Տէր[10503]։ 10 Առաքեցի ՚ի վերայ ձեր մա՛հ ՚ի ճանապարհին Եգիպտացւոց, եւ կոտորեցի սրով զերիտասարդս ձեր հանդերձ գերութեամբ երիվարաց ձերոց. եւ ծախեցի զբանակս ձեր հրով բարկութեան իմոյ. սակայն եւ այնպէս ո՛չ դարձարուք առ իս՝ ասէ Տէր[10504]։ 11 Կործանեցի՛ զձեզ՝ որպէս կործանեաց Աստուած զՍոդոմ եւ զԳոմոր. եւ եղերուք իբրեւ զխանձող զերծեալ ՚ի հրոյ. սակայն եւ այնպէս ո՛չ դարձարուք առ իս՝ ասէ Տէր։ 12 Վասն այնորիկ ա՛յսպէս արարից զքեզ Իսրայէլ. բայց զի ա՛յսպէս առնելոց եմ զքեզ՝ պատրաստեա՛ կարդա՛լ զանուն Տեառն Աստուծոյ քոյ Իսրայէլի[10505]։ 13 Զի ահաւասիկ ե՛ս եմ որ հաստատեմ զերկինս, եւ հաստատեմ զհողմս. եւ պատմէ ՚ի մէջ մարդկան զօծեալ իւր. առնէ առաւօտ եւ մէգ, եւ ելանէ ՚ի վերայ բարձանց երկրի. Տէր Աստուած ամենակալ անուն է նորա[10506]։

5
Գլուխ Ե

Դ 1 Լուարո՛ւք զբանս զայս զոր ես առի՛ց ՚ի վերայ ձեր ողբս։

Անկա՛ւ տունդ Իսրայէլի, եւ ո՛չ եւս յաւելուցու յառնել[10507]։ 2 Կոյսն Իսրայէլի կործանեցաւ յերկրի իւրում, եւ չի՛ք ոք որ կանգնիցէ զնա։ 3 Քանզի ա՛յսպէս ասէ Տէր Տէր. ՚Ի քաղաքէ յորմէ ելանէին հազարք՝ մնասցէ հարեւր, եւ յորմէ ելանէին հարեւր՝ մնասցէ տասն տանդ Իսրայէլի[10508]։ 4 Քանզի այսպէս ասէ Տէր առ տունդ Իսրայէլի. Խնդրեցէ՛ք զիս եւ կեցջիք. 5 եւ մի՛ խնդրէք զԲեթէլ, եւ ՚ի Գաղգաղա մի՛ մտանէք, եւ ՚ի Ջրհորն երդման մի՛ ելանէք. զի Գաղգաղա գերելով գերեսցի, եւ Բեթէլ եղիցի իբրեւ զչեղեալ։ 6 Խնդրեցէ՛ք զՏէր եւ կեցջիք. զի մի՛ բորբոքեսցի իբրեւ զհուր տունն Յովսեփայ՝ եւ կերիցէ զնա. եւ ո՛չ ոք իցէ որ շիջուցանիցէ[10509]։ 7 Որ առնէ ՚ի բարձունս իրաւունս, եւ արդարութիւն եդ յերկրի. 8 որ առնէ զամենայն եւ նորոգէ, եւ դարձուցանէ յայգ զստուերս մահու, եւ զտիւ ՚ի գիշե՛ր մթացուցանէ. որ կոչէ զջուրս ծովու՝ եւ հեղու ՚ի վերայ երեսաց երկրի. Տէր ամենակալ անուն է նորա[10510]. 9 որ բաշխէ զբեկումն ՚ի վերայ զօրութեան, եւ ածէ զթշուառութիւն ՚ի վերայ ամրոցաց։ 10 Ատեցի՛ն ՚ի դրունս զյանդիմանիչս, եւ զբանս սուրբս պի՛ղծս արարին։ 11 Վասն այնորիկ փոխանակ զի կռփէիք զաղքատս, եւ կաշառս ընտրանաւ առնոյիք ՚ի նոցանէն. ապարանս զարդարեա՛լս շինեսջիք՝ եւ մի՛ բնակեսջիք ՚ի նոսա. այգիս ցանկալիս տնկեսջիք՝ եւ զգինի նոցա մի՛ արբջիք[10511]։ 12 Զի գիտացի ես զբազում ամպարշտութիւնս ձեր. եւ սաստի՛կ են մեղք ձեր։ Առ ոտն կոխէիք զարդարն առնլով փոխանակս, եւ խոտորեցուցանէիք զաղքատն ՚ի դրունս[10512]։ 13 Վասն այնորիկ որ իմաստունն է՝ ՚ի ժամանակին յայնմիկ լռեսցէ, զի ժամանակն չա՛ր է։ 14 Խնդրեցէ՛ք զբարի եւ մի՛ զչար՝ զի կեցջիք, եւ եղիցի ընդ ձեզ Տէր Աստուած ամենակալ. զոր օրինակ ասացէքն[10513]՝ 15 թէ ատեցաք զչարիս, եւ սիրեցաք զբարիս։ Հաստատեցէ՛ք զիրաւունս ՚ի դրունս ձեր, զի ողորմեսցի Տէր Աստուած մնացորդաց Յովսեփայ։ 16 Վասն այդորիկ ա՛յսպէս ասէ Տէր Աստուած ամենակալ. Յամենայն հրապարակս կո՛ծ, եւ յամենայն ճանապարհս ասասցի վա՛յ վա՛յ. կոչեսցի մշակ ՚ի սուգ եւ ՚ի կոծ եւ ՚ի ձայնարկուս. 17 եւ յամենայն ճանապարհս կոծ. քանզի անցի՛ց ընդ մէջ քո՝ ասէ Տէր։ 18 Վա՛յ որ ցանկայ աւուրն Տեառն. զի՞ կայ ձեր եւ աւուր Տեառն. եւ նա խաւա՛ր է, եւ ո՛չ լոյս[10514]։ 19 Զոր օրինակ թէ փախիցէ մարդ յերեսաց առիւծու, եւ պատահեսցէ նմա արջ, եւ փախնուցու ՚ի տուն՝ եւ յեցուսցէ զձեռս իւր յորմն, եւ հարկանիցէ զնա օձ. 20 ո՞չ ապաքէն խաւա՛ր է օր Տեառն՝ եւ ո՛չ լոյս. աղջամղջին՝ եւ ո՛չ գոյ ՚ի նմա ճաճանչ։

Ե 21 Ատեցի՛ մերժեցի՛ զտօնս ձեր, եւ ՚ի տարեկանս ձեր ո՛չ հոտոտեցայց։ 22 Զի թէ մատուցանէք զողջակէզս եւ զզոհս ձեր՝ ո՛չ ընկալայց, եւ յերեւելիս փրկութեանց ձերոց ես ո՛չ հայեցայց[10515]։ 23 ՚Ի բա՛ց արա յինէն զձայն երգոց քոց. եւ զնուագս սրընգաց քոց ես ո՛չ լուայց։ 24 Եւ յորդեսցեն իբրեւ զջո՛ւր իրաւունք, եւ արդարութիւն իբրեւ զհեղեղ անհուն։ 25 Միթէ սպա՞նդ եւ զոհս մատուցէք ինձ յանապատի՛ անդ զքառասուն ամ տո՛ւնդ Իսրայէլի[10516]. 26 եւ առէք զվրանն Մողոքայ՝ եւ զաստղ աստուածոյն ձերոյ զՀռեմփայ, զպատկերս նոցա զոր արարէք ձեզ[10517]։ 27 Եւ փոխեցից զձեզ անդր քան զԴամասկոս՝ ասէ Տէր, Աստուած ամենակալ անո՛ւն է նորա[10518]։

6
Գլուխ Զ

1 Վա՛յ որ անգոսնեն զՍիոն, եւ յուսացեալ իցեն ՚ի լեա՛ռն Շամրնի. կթեցին զիշխանութիւնս ազգաց, եւ մտին ՚ի նոսա տունդ Իսրայէլի[10519]։ 2 Անցէ՛ք ամենեքին ՚ի Քանան՝ եւ տեսէ՛ք. եւ անցէ՛ք անտի ՚ի մեծն Եմա՛թ Հռաբայ, եւ իջէ՛ք ՚ի Գէթ այլազգեաց, զօրաւորս քան զամենայն քաղաքսն այնոսիկ, եթէ իցեն մեծ սահմանք նոցա քան զսահմանս ձեր[10520]։ 3 Որ գայքդ յօր չարեաց. որ մերձենայքդ հասանել ՚ի շաբաթս ստութեանց։ 4 Որ ննջէ՛քդ ՚ի գահոյս փղոսկրեայս, եւ փափկանայք յանկողինս ձեր. եւ ուտէք ուլս ՚ի հօտից, եւ որթս դիեցիկս յանդւոց։ 5 Որ կայթս հարկանէիք ընդդէմ սրընգաց. զորս իբրեւ հաստատունս համարեցայք՝ եւ ո՛չ անցաւորս[10521]. 6 եւ ըմպէք պարզեալ գինի. եւ անոյշ իւղով օծանիք. եւ ո՛չ ցաւէր ձեզ վասն բեկմանն Յովսեփու։ 7 Վասն այնորիկ արդ ՚ի գերութիւն վարեսցին յիշխանութենէ բռնաւորաց, եւ հատցի խըխընջիւն երիվարացն Եփրեմայ։ 8 Զի երդուա՛ւ Տէր յանձն իւր. եւ ասէ Տէր Աստուած զօրութեանց՝ թէ գարշեցուցից զամենայն հպարտութիւնս Յակոբայ, եւ զաշխարհս նորա ատեցից. եւ բարձից զքաղաքս նորա ամենայն բնակչօք[10522]։ 9 Եւ եղիցի եթէ մնասցեն տա՛սն այր՝ ՚ի տան միում, եւ մեռանիցին. 10 եւ մնացորդքն առնուցուն զընտանիս իւրեանց, եւ իջանեն հանել զոսկե՛րս նոցա ՚ի տանէ անտի. եւ ասասցեն ցա՛յնոսիկ որք կայցեն առաջի տանն. եթէ ա՞յլ ինչ մնաց ա՛յդր առ քեզ[10523]։ 11 Եւ նա ասասցէ՝ թէ ո՛չ. եւ մի՛ ասասցէ թէ լո՛ւռ լեր. վասն ա՛յնորիկ է՝ զի ո՛չ անուանէին զանուն Տեառն[10524]։ 12 Զի ահաւասիկ Տէր հրամա՛ն տացէ, եւ հարցէ զմե՛ծ ապարանսն կործանմամբ, եւ զփոքր ապարանս պատառմամբ։ 13 Իցէ՞ թէ արշաւեսցեն երիվարք ընդ վէմս, կամ հանդարտիցեն ՚ի մէջ մատակաց. զի խոտորեցէք զիրաւունս ՚ի ցասումն, եւ զպտուղ արդարութեան ՚ի դառնութիւն[10525]. 14 եւ ուրա՛խ լինէիք յոչինչ բանս։ Ոյք ասէին՝ եթէ՝ Ո՛չ զօրութեամբ մերով եղեն մեզ եղջեւրք[10526]։ 15 Վասն այդորիկ ահաւադիկ ես յարուցից ՚ի վերայ ձեր տունդ Իսրայէլի՝ ասէ Տէր զօրութեանց, ազգ մի՝ որ նեղիցեն զձեզ՝ զի մի՛ եւս մտանիցէք յԵմաթ, եւ մինչեւ ՚ի հեղեղատն արեւմտից[10527]։

7
Գլուխ Է

Զ 1 Ա՛յսպէս եցոյց ինձ Տէր Տէր. եւ ահա ծնունդ մարախոյ գա՛յր ընդ առաւօտս. եւ ահա ջորեակ մի Գո՛վգ արքայ։ 2 Եւ եղիցի եթէ վախճանեսցէ ուտել զխոտ երկրին։ Եւ ասեմ. Տէր Տէր խնայեա՛. քանզի ո՞վ իցէ որ կանգնեսցէ զՅակոբ, զի սակաւաւո՛ր է[10528]։ 3 Ապաշաւեա՛ Տէր ՚ի վերայ այդորիկ. եւ այդ եւս մի՛ լիցի՝ ասէ Տէր[10529]։ 4 Ա՛յսպէս եցոյց ինձ Տէր Տէր. եւ ահա կոչեաց դատաստան հրով Տէր Տէր. եւ եկեր զխորս բազումս, եւ եկեր զվիճակն[10530]։ 5 Եւ ասեմ. Տէր Տէր դադարեցո՛ զայդ. քանզի ո՞վ է որ յարուցանէ զՅակոբ, զի սակաւաւո՛ր է[10531]։ 6 Ապաշաւեա՛ Տէր ՚ի վերայ այդորիկ. եւ այդ եւս մի՛ լիցի՝ ասէ Տէր[10532]։ 7 Ա՛յսպէս եցոյց ինձ Տէր Տէր. եւ ահա այր մի կայր ՚ի վերայ ադամանտեա՛յ պարսպի, եւ ՚ի ձեռին իւրում ադամանտ[10533]։ 8 Եւ ասէ ցիս Տէր. Զի՞նչ տեսանես Ա՛մովս։ Եւ ասեմ. Ադամա՛նտ։ Եւ ասէ ցիս Տէր. Ահաւասիկ ես հաստատեցից ադամանտ ՚ի մէջ ժողովրդեան իմոյ Իսրայէլի, եւ ո՛չ եւս յաւելից անցուցանել զնովաւ։ 9 Եւ ապականեսցին բագինք կատակութեան, եւ մեհեանք Իսրայէլի աւերեսցին. եւ յարեայց ՚ի վերայ տանն Յերոբովամայ սրո՛վ։ 10 Եւ առաքեաց Ամասիա քուրմ Բեթելայ առ Յերոբովամ արքայ Իսրայէլի՝ եւ ասէ. Ժողովս կուտէ ՚ի վերայ քո Ամովս ՚ի մէջ տանս Իսրայէլի, եւ երկիրս ո՛չ կարէ հանդարտել ամենայն բանից նորա։ 11 Զի ա՛յսպէս ասէ Ամովս. Յերոբովամ սրով վախճանեսցի, եւ Իսրայէլ գերելո՛վ գերեսցի յերկրէ իւրմէ[10534]։ 12 Եւ ասէ Ամասիա ցԱմովս. Տեսանօղդ՝ տո՛ւր տեղի, գնա՛ յերկիրն Հրէաստանի. անդ կեա՛ց՝ եւ անդէ՛ն մարգարէասջիր։ 13 ՚Ի Բեթէլ մի՛ եւս յաւելուցուս մարգարէանալ՝ զի սրբութիւն թագաւորի է, եւ տո՛ւն թագաւորութեան[10535]։ 14 Պատասխանի ետ Ամովս՝ եւ ասէ ցԱմասիա. Ես ո՛չ մարգարէ էի՝ եւ ո՛չ որդի մարգարէի, այլ հովի՛ւ էի, եւ թութ քաղէի. 15 եւ ա՛ռ զիս Տէր ՚ի հօտից, եւ ասէ ցիս Տէր. Գնա՛ դու եւ մարգարէա՛ ՚ի վերայ ժողովրդեա՛ն իմում Իսրայէլի։ 16 Եւ արդ՝ լո՛ւր զպատգամս Տեառն. Դու ասես. Մի՛ մարգարէանար ՚ի վերայ Իսրայէլի. եւ մի՛ ժողովս ժողովեր ՚ի վերայ տանն Յակովբու[10536]։ 17 Վասն այդորիկ ա՛յսպէս ասէ Տէր Տէր. Կին քո ՚ի քաղաքի՛դ պոռնկեսցի. եւ ուստերք քո եւ դստերք քո ՚ի սո՛ւր անկցին. եւ երկի՛րդ քո լարաբաժին բաժանեսցի. եւ դու յերկրի պղծո՛ւմ վախճանեսցիս. եւ Իսրայէլ գերելո՛վ գերեսցի յերկրէ իւրմէ[10537]։

8
Գլուխ Ը

Է 1 Այսպէս եցոյց ինձ Տէր Տէր, եւ ահա գործի հաւորսաց։ 2 Եւ ասէ. Զի՛նչ տեսանես Ամովս։ Եւ ասեմ. Գործի՛ հաւորսաց։ Եւ ասէ ցիս Տէր. Հասեա՛լ է վախճան ՚ի վերայ ժողովրդեան իմոյ Իսրայէլի. եւ ո՛չ եւս յաւելցին անցուցանել զնովաւ[10538]։ 3 Եւ ողբասցեն յարկք տաճարին յաւուր յայնմիկ՝ ասէ Տէր. բազումք անկանիցին, եւ յամենայն տեղիս արկից լռութիւն։ 4 Լուարո՛ւք զայս, որք նեղէիք զտնանկն ընդ առաւօտս, եւ զրկէիք զաղքատ յերեկորեայ[10539]. 5 եւ ասէիք. Ե՞րբ անցցէ ամիսս եւ շահեսցուք, եւ շաբաթս՝ եւ բացցուք զգանձս, եւ առնել զչափ փոքր, եւ մեծացուցանել զկշիռս, եւ առնել կշիռս ստութեան[10540]. 6 ստանալ արծաթով զաղքատս, եւ զտնանկս ՚ի գնոց կօշկաց. եւ յամենայն ՚ի վաճառս մեր շահեսցուք[10541]։ 7 Երդնո՛ւ Տէր ՚ի վերայ հպարտութեանն Յակովբու. թէ ո՛չ մոռասցին ՚ի սպառ ամենայն գործք ձեր։ 8 Եւ ՚ի վերայ այդորիկ խռովեսցի՛ երկիր. սո՛ւգ առցեն ամենայն բնակիչք նորա. եւ ելցէ իբրեւ զգետ վախճան նորա, եւ իջցէ իբրեւ զգետն Եգիպտացւոց։ 9 Եւ եղիցի յաւուր յայնմիկ ասէ Տէր Տէր՝ մտցէ՛ արեգակն ՚ի միջօրէի, եւ խաւարեսցի յերկրի լոյս ՚ի տուէ[10542]։ 10 Եւ դարձուցից ՚ի սուգ զտօնս ձեր, եւ զամենայն երգս ձեր յողբս. եւ ածից ՚ի վերայ ամենայն հասակաց քո՛ւրձ. եւ ՚ի վերայ ամենայն գլխոց կնդութիւն. եւ արարից նմա իբրեւ սուգ սիրելւոյ, եւ որոց ընդ նմա՛յն իցեն իբրեւ օր ցաւոց։ 11 Ահա աւուրք գա՛ն ասէ Տէր Տէր. եւ առաքեցից սո՛վ յերկիր. ո՛չ սով հացի, եւ ո՛չ ծարաւ ջրոյ. այլ սով լսելո՛յ զբանն Տեառն։ 12 Եւ խովեսցին ջուրք ՚ի ծովէ՛ մինչեւ ՚ի ծով, եւ ՚ի հիւսւսոյ մինչեւ յարեւելս. ընթասցին խնդրել զբանն Տեառն, եւ մի՛ գտցեն։ 13 Յաւուր յայնմիկ նեղեսցին կոյսք գեղեցիկ եւ երիտասարդք ՚ի ծարաւոյ. 14 ոյք երդնոյին ՚ի քաւութիւնս Շամրնի, եւ ասէին. Կենդանի՛ է աստուած քո Դա՛ն, եւ կենդանի՛ է աստուած քո Բերսաբեէ. եւ կործանեսցին, եւ մի՛ եւս կանգնեսցին[10543]։

9
Գլուխ Թ

1 Տեսի՛ զՏէր զի կայր ՚ի վերայ սեղանոյ՝ եւ ասէ. Բախեա՛ զսեղանդ՝ եւ շարժեսցին դրանդիք, եւ կտրեա՛ արկ ՚ի գլուխս ամենեցուն. եւ զմնացորդս նոցա սրո՛վ կոտորեցից. եւ մի՛ ապրեսցէ ՚ի նոցանէն փախուցեալն. եւ մի՛ զերծցի ՚ի նոցանէ զերծեալն[10544]։ 2 Զի եթէ ծածկեսցին ՚ի դժոխս, անտի՛ ձեռն իմ կորզեսցէ զնոսա. եւ եթէ ելանիցեն յերկինս, եւ անտի՛ իջուցից զնոսա. եւ եթէ թաքիցեն ՚ի բարձունս Կարմելայ, եւ անտի՛ յուզեցից եւ առից զնոսա։ 3 Եւ եթէ ընկեսցին յաչաց իմոց ՚ի խորս ծովու, եւ անդ հրամայեցից վիշապին խայթել զնոսա. 4 եւ եթէ գնայցեն ՚ի գերութիւն առաջի թշնամեաց իւրեանց, եւ անդ հրամա՛ն տաց սրոյ՝ եւ սատակեսցէ զնոսա։ Եւ հաստատեցից ՚ի վերայ նոցա զաչս իմ ՚ի չարութիւն եւ ո՛չ ՚ի բարութիւն[10545]։ 5 Եւ Տէր Աստուած ամենակալ որ մերձենայ յերկիր եւ շարժէ զնա, եւ սո՛ւգ առցեն ամենայն բնակիչք նորա. եւ ելցէ իբրեւ զգե՛տ վախճան նորա, եւ իջցէ իբրեւ զգետն Եգիպտացւոց[10546]։ 6 Որ շինէ յերկինս զհամբառնալ իւր, եւ զաւետիս իւր յերկիր հաստատէ. որ կոչէ զջուրս ծովու՝ եւ հեղու զնա ՚ի վերայ երեսաց երկրի. Տէր ամենակալ անուն է նորա[10547]։ 7 Ոչ ապաքէն իբրեւ զորդիս Եթւովպացւոց էք դուք ինձ որդիք Իսրայէլի՝ ասէ Տէր. ո՞չ զԻսրայէլ հանի յերկրէն Եգիպտացւոց, եւ զայլազգիս՝ ՚ի Գամրաց, եւ զԱսորիս ՚ի Բոթորայ[10548]։ 8 Ահաւասիկ աչք Տեառն ՚ի վերայ թագաւորութեանդ մեղաւորաց. եւ բարձի՛ց զդա յերեսաց երկրէ. սակայն ՚ի սպառ ո՛չ ջնջեցից զտունն Յակոբու՝ ասէ Տէր։ 9 Զի ահաւասիկ ես հրաման տամ, եւ ցրուեցի՛ց զձեզ ընդ ամենայն ազգս տո՛ւնդ Իսրայէլի. զոր օրինակ հոսի հոսչաւ, եւ մի՛ անկցի մանրուած նորա յերկիր[10549]։ 10 Սրո՛վ վախճանեսցին ամենայն մեղաւորք ժողովրդեան իմոյ. որք ասէին. Ո՛չ մերձեսցին՝ եւ ո՛չ հասցեն ՚ի վերայ մեր չարիք[10550]։ 11 Յաւուր յայնմիկ կանգնեցի՛ց զխորանն Դաւթի զանկեալն, եւ կանգնեցից զկործանեալս նորա. եւ զյատակեալս նորա վերստին կանգնեցից. եւ շինեցից զնա ըստ աւուրցն յաւիտենից։ 12 Որպէս զի խնդրեսցեն զիս մնացորդք մարդկան. եւ ամենայն ազգք յորոց վերայ կոչեցեալ է անուն իմ. ասէ Տէր՝ որ առնէ զայս[10551]։ 13 Ահա աւուրք գա՛ն ասէ Տէր, եւ հասցեն կալք կթոց, եւ խայծեսցի՛ խաղող ՚ի հարաւունս. եւ բղխեսցե՛ն լերինք զքաղցրութիւն, եւ ամենայն բլուրք անտառախի՛տք եղիցին։ 14 Եւ դարձուցի՛ց զգերութիւն ժողովրդեան իմոյ Իսրայէլի, եւ շինեսցեն զքաղաքս ապականեալս եւ բնակեսցեն. եւ տնկեսցեն այգիս, եւ արբցեն զգինի նոցա. արասցեն պարտէզս՝ եւ կերիցեն զպտուղ նոցա։ 15 Եւ տնկեցի՛ց զնոսա յերկրի իւրեանց. եւ մի՛ եւս մերժեսցին յերկրէ իւրեանց, զոր ետու ես նոցա՝ ասէ Տէր Աստուած ամենակալ։

Կատարեցաւ Մարգարէութիւնն Ամովսայ:

[10474] Ոմանք. Պատգամ Ամովսայ։ Ոսկան. Երկու ամօք։

[10475] Յօրինակին. Զհիմունս որդւոց Ադերայ։

[10476] Ոմանք. Դաշտացն Ովնայ. եւ ոմանք. Աւնանայ, եւ կոտորեցից զազգս արանց Խառա՛՛։ Առ Ոսկանայ պակասի. Զնիգս Դամասկեայ։

[10477] Բազումք. Հերձուին զյղիս։

[10478] Ոմանք. Աղաղակաւ ձայնիւ փո՛՛։

[10479] Ոմանք. Հուր ՚ի Հրէաստանի։

[10480] Ոսկան. Եւ կռփեն... թիւրեն... մտանեն։

[10481] Ոմանք. Առագաստս ձգէին... եւ ընդ սեղանս... ՚ի տան Աստուծոյ իւրեանց։

[10482] Ոսկան. ԶԱմուրհացին յերեսաց նոցա։ Ոմանք. Եւ հզօր է իբրեւ զկաղ՛՛։

[10483] Ոմանք. Եւ ես հանի զձեզ յանապատի ամս քա՛՛։ Ուր Ոսկան. Եւ ածի զձեզ յանապատի ամս։

[10484] Ոմանք. Միթէ ո՞չ իցէ այդ որ՛՛։ Ուր Ոսկան. Ոչ իցէ այդպէս որ՛՛։

[10485] ՚Ի բազումս պակասի. Իմոց ըմպել գինի։

[10486] Ոմանք. Վասն այնորիկ ահաւադիկ... հոլովիցի սայլ լի օրա՛՛։ Յօրինակին. Հոլովի սայլի աւրանաւ։

[10487] Ոմանք. Եւ կորիցես փախուստ։

[10488] Յօրինակին պակասէր. Արագն իցէ ոտիւք՝ մի՛։ ՚Ի բազումս պակասի. Մի՛ ապրեցուսցէ զանձն իւր։

[10489] Ոմանք. Սիրտ իւր ՚ի զօրութեան։

[10490] Ոմանք. Յամենայն յազգաց յերկրէ։

[10491] Ոսկան. Միթէ գնասցեն ամենեւ՛՛։

[10492] Ոմանք. Գոչիցէ առեւծ յանապատէ, եւ ո՛չ։

[10493] Ոմանք. Վասն այսորիկ ոչ արասցէ... զխրատ ծա՛՛։

[10494] Ոմանք. Առեւծ գոչեսցէ։

[10495] Ոմանք. Վասն այսորիկ այսպէս։

[10496] Օրինակ մի. Եթէ արասցէ թափել... աքացս երկուս։ Ոմանք. Որ բնակեալ են ՚ի Շամրին։

[10497] Յօրինակին պակասէր. Յայնմիկ յորժամ խնդրեցից զվրէժ։

[10498] Յօրինակին. Եւ ելանիցէք մերք միմեանց ընդդէմ։

[10499] Ոսկան. ՚Ի Բեթէլ՝ եւ ամպարշտեցարո՛ւք։

[10500] Ոմանք. Ընթեռնուին... թէ զայս սիրէին որդիքն։

[10501] Օրինակ մի. Ցաւք ատամանց. ուր Ոսկան. ցաւս ատամանց։

[10502] Ոմանք. Երեք ամսովք։

[10503] Օրինակ մի. Եւ ՚ի թզենիս ձեր եւ ՚ի թթենիս, եւ եկեր... սակայն եւ ոչ այնպէս։ Ոսկան յաւելու. Եւ ՚ի ձիթենիս ձեր. եւ զթզենիս ձեր եկեր թր՛՛։

[10504] Ոմանք. Առաքեցից ՚ի վերայ ձեր մահ։

[10505] Ոմանք. Այնպէս արարից զքեզ. բայց զի այնպէս առնելոց եմ։

[10506] Ոսկան. Զի ահաւասիկ որ հաստատէ զլերինս, եւ հաստատէ զհողմս։

[10507] ՚Ի լուս՛՛. Լուարուք զբանս Տեառն Աստուծոյ զոր. համաձայն ոմանց ՚ի բնաբ՛՛։

[10508] Ոմանք. Տասն՝ տանն Իսրայէլի։

[10509] Ոմանք յաւելուն. Եւ կերիցեն զնա... շիջուցանիցէ տանդ Իսրայէլի։

[10510] Ոսկան. Եւ զտիւ ՚ի գիշեր միացուցանէ։ Բազումք. Եւ հեղու ՚ի վերայ երկրի։

[10511] Ոմանք. Կռփէիք զաղքատն... ընտրանաւ առնուիք... եւ զգինի նորա մի՛։

[10512] Ոմանք. Առնելով փոխա՛՛։

[10513] Ոմանք. Խնդրեցէք զբարի՛ս։

[10514] Ոմանք. Որ ցանկանայ աւուրն Տեառն։

[10515] Ոմանք. Զի եթէ մատուցանիցէք զող՛՛։ Օրինակ մի. Փրկութեանց, ես ո՛չ հաճեցայց։

[10516] Ոմանք. Անդ քառասուն ամ։

[10517] Ոմանք. Եւ առէք զխորանն Մողոքայ, եւ զաստղն աստուծոյն ձերոյ զՌեմ՛՛։

[10518] Ոմանք. Ասէ Տէր, ամենակալ է անուն։

[10519] Ոմանք. Կթէ զիշխանութիւնս ազգաց։

[10520] ՚Ի լուս՛՛. Անցէ՛ք ամենեքին ՚ի քաղաքէ. համաձայն ոմանց ՚ի բնաբ՛՛։ Ոմանք. ՚Ի մեծն Եմաթայ Հռաբայ... քան զքաղաքսն զայնոսիկ։

[10521] Ոմանք. Կայթս հարկանէք ընդդէմ սրնկաց։

[10522] Ոմանք. Եւ ասէ Տէր Տէր զօրութեանց... զքաղաքս նոցա ամենայն բնակ՛՛։

[10523] Ոսկան. Եւ իջանիցեն հանել զոս՛՛։

[10524] Ոմանք. Ասասցէ՝ եթէ ոչ. մի՛ ասասցէ լո՛ւր լեր։

[10525] Ոմանք. Արշաւիցեն երիվ՛՛... եւ կամ հանդար՛՛։

[10526] Ոմանք. Ոյք ասէիք՝ եթէ ո՛չ։

[10527] ՚Ի լուս՛՛. Ահաւասիկ ես յարու՛՛. համաձայն ոմանց ՚ի բնաբ՛՛։ Ոմանք. Ասէ Տէր Աստուած զօրութեանց... որ նեղիցէ զձեզ։

[10528] Ոմանք. Որ կանգնիցէ զՅակոբ։

[10529] Ոսկան. Ապաշաւեաց Տէր ՚ի վերայ։ Ոմանք. ՚Ի վերայ այսորիկ. եւ այդ մի՛ եւս լիցի։

[10530] Օրինակ մի. Եւ եկեր զխոտս բազումս, եւ եկեր զվի՛՛։

[10531] Ոմանք. Որ յարուցանիցէ զՅա՛՛։

[10532] Ոսկան. Ապաշաւեաց Տէր ՚ի վերայ։ Ոմանք. Մի՛ լիցի ասէ Տէր Տէր։

[10533] Այլք. Ադամանդեայ... ադամադ։

[10534] Յօրինակին. Զի ա՛յս ասէ Ամովս։

[10535] Ոմանք. Մի՛ եւս յաւելուր մար՛՛։

[10536] Ոմանք. ՚Ի վերայ տանն Յերոբովամայ։

[10537] Ոմանք. Դու յերկրի ՚ի պղծումն վախճա՛՛։

[10538] Ոմանք. Յաւելից անցուցանել զնովաւ։

[10539] Ոմանք. Զրկէիք զաղքատս յերեկօրեայ։

[10540] Ոսկան. Անցցէ ամիս, եւ շահիցուք, եւ շաբաթ՝ եւ բացցուք։

[10541] Ոմանք. Եւ զտնանկն... եւ յամենայն վաճառս։

[10542] Ոմանք. ՚Ի միջօրէի, եւ խաւարեսցի յերկրէ։

[10543] Ոմանք. Ոյք երդնուին։

[10544] Ոսկան. Բախեա՛... եւ կտրեա՛ յարկ ՚ի գլուխս։

[10545] Ոմանք. Եւ եթէ գնասցեն ՚ի գե՛՛։

[10546] Ոսկան. Եւ ելցէ իբրեւ զգետն Եգիպ՛՛։

[10547] Ոսկան. Յերկրի հաստատէ։

[10548] Ոմանք. Եւ զայլազգիս ՚ի Գամրայ։

[10549] Ոմանք. Եւ ցրուեցից ընդ ամենայն ազգս զտունդ Իսրայէլի։

[10550] Ոմանք. Եւ հասցեն ՚ի վերայ մեր։

[10551] Ոմանք. Եւ ամենայն ազգ յորոյ վերայ։

Ցանկ

Նախորդ էջ Ցանկ Հաջորդ էջ