ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉ ՄԱՏԵԱՆ ՀԻՆ ԵՒ ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆԱՑ

Հ. Յովհաննու Զօհրապեան վարդապետ

ԹՈՒՂԹ ՅՈՒԴԱՅԻ ԱՌԱՔԵԼՈՅ ԿԱԹՈՂԻԿԷ[3249]

էե 1 Յուդա Յիսուսի Քրիստոսի ծառա՛յ, եւ եղբայր Յակոբայ. հեթանոսաց որ յԱստուծոյ Հօրէ էք սիրեցեալք, եւ Յիսուսի Քրիստոսի պահեալք եւ ընտրեալք. 2 ողորմութիւն ձեզ՝ խաղաղութիւն եւ սէր բազմասցի[3250]։

Ա 3 Սի՛րելիք՝ զամենայն փոյթ յանձին կալեալ գրե՛լ ձեզ՝ վասն մերոյ հասարակաց փրկութեանն, հա՛րկ յանձին կալայ գրե՛լ ձեզ, եւ աղաչել զի ճգնիցի՛ք ՚ի վերայ հաւատոցն որ միանգամ աւանդեցա՛ւն սրբոց[3251]։ 4 Քանզի սպրդեցին մտին ոմանք, որ յառաջագոյն իսկ կատարեալ էին ՚ի սո՛յն դատաստան. ամպարիշտք, որ զԱստուծոյ մերոյ շնորհսն դարձուցին յանկարգութիւն. եւ զմի միայն զԻշխանն՝ եւ զՏէր մեր Յիսուս Քրիստոս ուրացեա՛լք[3252]։ 5 Յիշեցուցանե՛լ ձեզ այսուհետեւ կա՛մ է ինձ՝ որ գիտէքդ զամենայն. զի Աստուած միանգամ զժողովուրդն փրկեա՛ց յԵգիպտոսէ. երկրորդ անգամ զանհաւատսն կորո՛յս[3253]։ 6 Եւ զհրեշտակս որ ո՛չ պահեցին զիւրեանց իշխանութիւնն, այլ թողին զիւրեանց բնակութիւնն, ՚ի դատաստանս մեծի աւուրն՝ մշտնջենաւո՛ր կապանօք պահեաց ՚ի խաւարի[3254]։ 7 Որպէս Սոդոմն եւ Գոմոր, եւ որ շուրջ զնոքօք քաղաքքն, որ ըստ նմին օրինակի պոռնկեցան զհե՛տ ընկերացն մարմնոց, կան առաջի օրինակ՝ զյաւիտենական հրոյն ընկալեալ զդատաստան[3255]։

Բ 8 Ըստ նմին օրինակի եւ սոքա իբրեւ քնո՛վ դանդաչեալք՝ զմարմինն պղծե՛ն, զտէրութիւնս քամահե՛ն, զփառսն հայհոյեն[3256]։ 9 Ուր Միքայէլ հրեշտակապետն յորժամ բանսարկուն Սատանայի վիճեա՛լ տայր պատասխանի վասն Մովսիսեանն մարմնոյ, ո՛չ ժպրհեցաւ հայհոյութեանն դատաստանի հանդուրժել. այլ ասէ. Սաստեսցէ՛ ՚ի քեզ Տէր[3257]։ 10 Իսկ սոքա զոր ինչ ո՛չն իմանան՝ հայհոյե՛ն. եւ զայլսն եւս զոր բնութեամբ իբրեւ զանխօս անասուն գիտեն, ՚ի նոսի՛ն ապականեսցին[3258]։ 11 Վա՛յ է նոցա, զի ըստ ճանապարհին Կայենի գնացին, եւ ըստ մոլորութեանն Բաղամայ զեղխեցա՛ն զհետ վարձուց, եւ ըստ հակառակութեանն Կորխայ կորեան[3259]։ 12 Սոքա են ատեցեա՛լք, շոգմո՛գք, երթեա՛լ զհետ ցանկութեանց իւրեանց. ՚ի սէրս իւրեանց՝ խարդախութեամբ, լինին ընդ ձեզ ուրախակիցք. աներկեւղ զանձինս ճարակեն։ Ամպք անջրդիք, հողմակոծեա՛լք, ծառք պտղակորո՛յսք, անպտո՛ւղք, կրկնամե՛ռք, խլեա՛լք արմատաքի[3260]. 13 անսա՛ստ ալիք ծովու, որ միշտ փրփրե՛ն զիւրեանց անձանցն զամօթ. աստե՛ղք մոլարք, որոց վի՛հ խաւարին յաւիտենից պահեալ է[3261]։ էզ 14 Մարգարէացա՛ւ վասն նոցա եւ եւթներո՛րդն յԱդամայ Ենովք՝ եւ ասէ. Ահաւասիկ եկն Տէր բիւրովք սրբովք հրեշտակօք[3262], 15 առնել դատաստա՛ն ըստ ամենայնի, եւ յանդիմանե՛լ զամենայն ամպարիշտս վասն գործոց իւրեանց՝ զոր ամպարշտեցին. եւ վասն ամենայն խի՛ստ բանից, զոր խօսեցան զնմանէ մեղաւորք եւ ամպարիշտք։ 16 Սոքա են տրտնջօ՛ղք եւ շոգմո՛գք, երթեա՛լ ըստ իւրեանց անձանց ցանկութեանց. եւ բերանք նոցա զամբարտաւա՛նս բարբառին. առնուն ա՛կն երեսաց վասն օգտի[3263]։

Գ էէ 17 Բայց դուք սի՛րելիք՝ յիշեցէ՛ք զկանխասաց բանս զառաքելոցն Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի[3264]. 18 զի ասէին ձեզ, եթէ ՚ի յետին ժամանակս եղիցին մարդք արհամարհօ՛ղք, երթեա՛լք ըստ իւրեանց ամպարշտութեանցն ցանկութեանց[3265]։ 19 Սոքա են նշաւակեալք շնչաւո՛րք, որ զՈոգին ո՛չ ունիցին։

Դ 20 Այլ մեք սի՛րելիք՝ եղիցուք շինել զանձինս սրբութեամբն հաւատոց ՚ի Հոգին Սուրբ. կացցո՛ւք յաղօթս[3266], 21 պահել զանձինս սիրովն Աստուծոյ. ա՛կն ունել ողորմութեանն Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ՚ի կեանսն յաւիտենական[3267]։ 22 Եւ ոմանց դատապարտելոց լինիջի՛ք կշտամբի՛չք[3268], 23 եւ զոմանս ապրեցուցանիջի՛ք՝ յափշտակեալ ՚ի հրոյ. եւ ոմանց ողորմեսջի՛ք երկիւղիւ դատել, եւ զպատմուճանն որ ՚ի մարմնոյն իցէ աղտեղեալ[3269]։ 24 Եւ այնմ որ կարօղն իցէ պահել զձեզ անարատս եւ անբիծս, հաստատեալ առաջի իւրոց փառաց աներկեւա՛նն ցնծութեամբ[3270]. 25 միոյն Աստուծոյ եւ Փրկչին մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի Տեառն մերոյ՝ փա՛ռք, մեծութիւն, զօրութիւն, եւ իշխանութիւն՝ յառա՛ջ քան զամենայն յաւիտեանս, եւ այժմ եւ յամենա՛յն յաւիտեանս. ա՛մէն[3271]։

Տունք կը̃[3272]։

[3249] Բազումք դնեն վերնագիր. Թուղթ Յուդայի եղբօր Յակովբայ. եւ ոմանք. Թուղթ Յուդայի առաքելոյ. կաթուղիկէ։

[3250] Ոմանք. Եւ խաղաղութիւն եւ սէր։

[3251] Ոմանք. Աւանդեցաւն ՚ի սրբոցն։

[3252] Ոմանք. Յառաջագոյն իսկ նկատեալ էին... զշնորհսն դարձուցին յանկարգութիւնն, եւ զմին միայն իշխանն։

[3253] Ոմանք. Երկրորդ անգամ զժողովուրդ անհաւատիցն կորոյս։

[3254] Ոմանք. Եւ զհրեշտակքն որ... ՚ի դատաստան մեծի ա՛՛... պահեալ ՚ի խա՛՛։

[3255] Ոմանք. Որպէս զՍոդովմ եւ զԳոմոր, եւ որ շուրջ զնոքօք քաղաքն... դատաստան։

[3256] Ոմանք. Զմարմինս պղծեն։

[3257] Ոմանք. Հրեշտակապետ, յորժամ բանսարկու Սատանայ վի՛՛... վասն Մովսիսեան մարմնոյն... հայհոյութեան դատաստանին համբերել, այլ։ Ուր Ոսկան. Յորժամ ընդ բանսարկուին Սատա՛՛։

[3258] Ոմանք. Եւ զայլն եւս... իբրեւ զանխօսդ անասունս գի՛՛։

[3259] Ոմանք. Մոլորութեանն Բաղաամայ։

[3260] Ոմանք. Շոգքմոգք երթեալք զհետ ցանկութեան իւրեանց, ընդ սէրս իւրեանց լինին ձեզ ուրախակից. աներկիւղ։ Ուր օրինակ մի. Լինին ընդ մեզ ուրա՛՛։

[3261] Ոմանք. Զիւրեանց զանձանց... յաւիտեան պահեալ է։

[3262] Ոմանք. Եւ վասն նոցա եւթներորդն յԱ՛՛... Տէր իւրովք հրեշտակօք։

[3263] Ոմանք. Նոքա են տրտնջողք... անձանցն ցան՛՛։

[3264] Ոմանք. Բանս առաքելոցն։

[3265] Ոմանք. Եթէ յետին ժա՛՛։

[3266] Ոմանք. Այլ եւ մեք սիրելիք... սրբութեամբ հաւատոցն։

[3267] Բազումք. ՚Ի կեանսն յաւիտենականս։

[3268] Ոմանք. Լինիցիք. կամ՝ լինիցիմք կշտամբիչք։

[3269] Ոմանք. Յափշտակել ՚ի հրոյ, եւ ոմանց ողորմիջիք, երկիւղիւ դատեալ։

[3270] Ոմանք. Եւ այն որ կարողն է պահել... հաստատել առաջի իւրոց փառացն աներկեւան։ Յօրինակին պակասէր. Առաջի իւրոց փա՛՛։

[3271] Ոմանք. Միոյն Աստուծոյ Փրկչին Յիսուսի Քրիստոսի փառք... յաւիտեանս, այժմ եւ յաւիտեանս. ամէն։

[3272] ՚Ի վախճանի ոմանք. Կատարումն ամենայն թղթոցն կաթուղիկէից։ Ուր եւ գրեթէ ամենայն գրչագիրք ընդ մերումս օրինակի, աստէն յետ Յուդայի թղթոյն դնեն զԱղերսն Եւթաղի. Ամենայն իրիք. եւ այլն. զոր մեք թողումք կարգել ՚ի յաւելուած մատենիս։ Յօրինակի մերում թէպէտ աստանօր՝ զկնի թղթոցն կաթուղիկէից եդեալ էր Յայտնութիւնն Յովհաննու՝ յառաջ քան զթուղթսն Պաւղոսի. այլ պատշաճ եւս թուեցաւ՝ համեմատ այլ ամենայն գրչագրաց մերոց, նա եւ Յունականաց իսկ՝ կարգել զայն ՚ի վախճանի բովանդակ Նոր Կտակարանացս։

Ցանկ

Նախորդ էջ Ցանկ Հաջորդ էջ