ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉ ՄԱՏԵԱՆ ՀԻՆ ԵՒ ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆԱՑ

Հ. Յովհաննու Զօհրապեան վարդապետ

ԹՈՒՂԹ ՊԵՏՐՈՍԻ ԱՌԱՋԻՆ[2981]

1
Գլուխ Ա

բզ 1 Պե՛տրոս առաքեա՛լ Յիսուսի Քրիստոսի, ընտրելոց նժդեհից որ ՚ի սփի՛ւռս Պոնտացւոց, Գաղատացւոց, եւ Կապադովկեցւոց, եւ Ասիացւոց, եւ Բիւթանացւոց[2982], 2 ըստ կանո՛ւխ գիտութեանն Աստուծոյ Հօր, սրբութեամբ Հոգւոյն, ՚ի հնազանդութիւն եւ ՚ի հեղումն արեա՛նն Յիսուսի Քրիստոսի։ Շնո՛րհք ընդ ձեզ եւ խաղաղութիւն բազմասցի[2983]։

Ա 3 Օրհնեա՛լ է Աստուած եւ Հայր Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի, որ ըստ բազում ողորմութեան իւրում ծնաւ զմեզ վերստին ՚ի յոյսն կենդանի. ՚ի ձեռն յարութեանն Յիսուսի Քրիստոսի ՚ի մեռելոց[2984], 4 յանեղծ եւ յանարատ եւ յանթառամ ժառանգութիւնն՝ որ պահեալ է յերկինս ՚ի ձեզ[2985]. 5 որ զօրութեամբն Աստուծոյ պահեալ էիք հաւատովք ՚ի պատրաստեալ փրկութիւնն, յայտնեալ ՚ի յետին ժամանակս[2986]. 6 որով ուրա՛խ լինիջիք, որք այժմ սակաւիկ ինչ ըստ պատշաճի իրացդ տրտմեա՛լք ՚ի պէսպէս փորձութիւնս[2987]։ 7 Զի հանդէս ձերոց հաւատոցն առաւե՛լ քան զոսկի կորստական պատուական է. որ հրով փորձեալ գտաւ, ՚ի գովութիւն եւ ՚ի փառս եւ ՚ի պատիւ ՚ի յայտնութեանն Յիսուսի Քրիստոսի[2988]։ 8 Զոր ո՛չն տեսէք՝ եւ սիրեցէք. ընդ որ այժմ ո՛չ հայեցեալք, բայց հաւատացէք. եւ ուրա՛խ էք անճառ եւ փառաւորեալ խնդութեամբն[2989]. 9 ընկալեալ զկատարումն հաւատոցն ձերոց զոգւո՛ցն փրկութիւն[2990]։ 10 Վասն որոյ փրկութեան խնդրեցին եւ քննեցի՛ն մարգարէքն. որք վասն որոյ ՚ի ձեզ լինելոց էին շնորհքն՝ մարգարէանայի՛ն[2991]. 11 քննէի՛ն յորո՛ւմ եւ յորպիսի՛ ժամանակի գուշակէր ՚ի նոսա Հոգին Քրիստոսի. որ նախ՝ չարչարանա՛ցն Քրիստոսի վկայէր, եւ յետ այնորիկ՝ զփառա՛ցն[2992]։ 12 Որոց եւ յայտնեցա՛ւ իսկ. զի ո՛չ թէ անձանց, այլ մե՛զ մատակարարք լինէին, նոցին՝ որք ա՛յժմ պատմեցան, այնոքիւք որք աւետարանեցի՛նն ձեզ Հոգւովն Սրբով որ առաքէրն յերկնի՛ց, զոր ցանկային տեսանել գոնեայ ընդ աղօ՛տ հրեշտակք[2993]։

Բ բէ 13 Որով պնդեալ զմէջս մտաց ձերոց՝ զուարթացեալք, բովանդակ սպասեցէ՛ք հասելոց ձեզ շնորհացն ՚ի յայտնութեանն Յիսուսի Քրիստոսի[2994], 14 իբրեւ զորդի՛ս հնազանդութեան. մի՛ կերպարանեալք առաջին ձերովք անգիտութեանն ցանկութեամբք։ 15 Այլ ըստ Սրբոյն որ կոչեաց զձեզ, եւ դո՛ւք սուրբք յամենայն գնացս ձեր լինիջի՛ք[2995]։ 16 Վասն որոյ գրեալ է, եթէ եղերո՛ւք սո՛ւրբ զի ես սուրբ եմ[2996]։ 17 Եւ եթէ Հայր կոչիցէք զայն, որ առա՛նց ակնառութեանն դատի ըստ իւրաքանչիւր գործոց. ապա երկիւղի՛ւ զձերոցն պանդխտութեան ժամանակդ գնասջի՛ք[2997]։ 18 Գիտասջի՛ք, զի ո՛չ ապականացու արծաթեղինօք՝ եւ ոսկեղինօքն փրկեցարուք ՚ի ձերոց ունայնութեան հայրենատուր գնացիցն[2998]. 19 այլ պատուակա՛ն արեամբն Քրիստոսի, իբրեւ անբիծ եւ անարատ գառին. 20 որ յառաջծանօ՛թ էր նախ քան զիսկզբանէ աշխարհի։ Եւ երեւեցա՛ւ ՚ի վախճան ժամանակաց վասն ձեր[2999]. 21 որք նովաւ հաւատացէք յԱստուած, որ յարոյց զնա ՚ի մեռելոց, եւ ետ նմա փառս. զի հաւատքն ձեր եւ յոյս իցեն յԱստուած[3000]։ 22 Զանձինս ձեր սրբե՛լ հնազանդութեամբ ճշմարտութեան Հոգւոյն, յեղբայրսիրութեան առանց կեղծաւորութեան, ՚ի սուրբ սրտէ սիրե՛լ սերտիւ զմիմեանս[3001]։ 23 Ծնեալք ՚ի վերստին ո՛չ յապականութեան սերմանէն. այլ յանապականացուէ՛ն, կենդանի եւ մշտնջենակա՛ն բանիւն Աստուծոյ[3002]։ 24 Քանզի ամենայն մարմին իբրեւ զխո՛տ է. եւ ամենայն փառք մարդոյ իբրեւ զծաղի՛կ խոտոյ. խոտն ցամաքեցաւ՝ եւ ծաղիկն թօթափեցաւ[3003]. 25 եւ բան Տեառն մնա՛յ յաւիտեան. ա՛յսինքն է՝ բա՛նն որ ՚ի ձե՛զ աւետարանեցաւ[3004]։

2
Գլուխ Բ

Գ գա 1 ՚Ի բաց թօթափել այսուհետեւ զամենայն չարութի՛ւն եւ զամենայն նենգութիւն, եւ զկեղծաւորութիւնս, եւ զնախանձ, եւ զամենայն չարախօսութիւն[3005]. 2 իբրեւ զարդի՛ ծնեալ մանկունս խօսունս, եւ անխարդա՛խ կաթինն փափաքիցէք. զի նովա՛ւ աճիցէք ՚ի փրկութիւն[3006]. 3 եթէ ճաշակեցէք՝ զի քաղցր է Տէր[3007]։ 4 Առ որ մատուցեա՛լ էք ՚ի Վէմն կենդանի, որ թէպէտ ՚ի մարդկանէ անարգեալ, այլ առ ՚ի յԱստուծոյ ընտրեալ եւ պատուակա՛ն է[3008]. 5 եւ դուք իբրեւ զվէմս կենդանիս շինի՛ք տաճար հոգեւոր՝ յանարատ քահանայութիւն, մատուցանել զհոգեւո՛րն պատարագս՝ հաճոյ Աստուծոյ, ՚ի ձեռն Յիսուսի Քրիստոսի[3009]։ 6 Քանզի կայ իսկ ՚ի գրի եթէ. Ահաւասիկ դնեմ ՚ի Սիոն վէ՛մ ընտիր, գլուխ անկեան պատուակա՛ն, եւ որ ՚ի նա հաւատասցէ՝ մի՛ ամաչեսցէ։ 7 Ձեզ այսուհետեւ հաւատացելոցդ՝ վէմ պատուակա՛ն. իսկ անհաւատիցն, վէ՛մն զոր անարգեցին շինօղքն. նա եղեւ գլուխ անկեան[3010]. 8 եւ վէմ գլորմա՛ն եւ վէմ գայթագղութեան, որ գայթագղին ապստամբեա՛լք ՚ի բանէն՝ յոր եւ եդան[3011]։ 9 Այլ դուք ազգ էք ընտի՛րք, թագաւորութիւն, քահանայութիւն. ազգ սո՛ւրբ. ժողովուրդ սեպհական. որպէս զի զձեր առաքինութիւնսն նուիրիցէ՛ք այնմ, որ զձեզ ՚ի խաւարէն կոչեաց յիւր սքանչելի՛ լոյսն[3012]։ 10 Որք երբեմն չժողովուրդ, բայց արդ ժողովո՛ւրդ Աստուծոյ. որք չողորմեալք, այժմ ողորմութի՛ւն գտէք։ 11 Սի՛րելիք՝ աղաչեմ, իբրեւ զպանդուխտս եւ զնժդեհս ՚ի բա՛ց մերժել ՚ի մարմնաւոր ցանկութեանցն, որ զինուորի՛ն ընդդէմ ոգւոց[3013]. 12 զվարս ձեր ՚ի մէջ հեթանոսաց պարկեշտս ցուցանել. զի որով բամբասիցեն զձեզ իբրեւ զչարագործս, ՚ի բարւոք գործոցն ձերոց դիտեալ՝ փառաւո՛ր առնիցեն զԱստուած յաւուրն այցելութեան[3014]։

Դ գբ 13 Հնազա՛նդ լերուք ամենայն մարդկեղէն ստեղծուածոյ վասն Տեառն. եթէ թագաւորի՝ իբրեւ առաւե՛լ ումեք[3015], 14 եթէ դատաւորաց՝ իբրեւ ՚ի նմանէ առաքելոց ՚ի վրէժխնդրութիւն չարագործացն, եւ ՚ի գովութիւն բարեգործացն[3016]։ 15 Զի այսպէս են կամք Աստուծոյ. բարեգործացն պապանձեցուցանե՛լ զանզգամ մարդոց զանգիտութիւն[3017]։ 16 Իբրեւ զազատս լինել, եւ մի՛ իբրեւ պատրուակ չարութեան ունել զազատութիւնն, այլ իբրեւ Աստուծոյ ծառայք։ 17 Զամենեսեան պատուեցէ՛ք. զեղբայրսիրութիւն սիրեցէ՛ք. յԱստուծոյ երկերո՛ւք. զթագաւորս պատուեցէ՛ք։ 18 Ծառայք հնազա՛նդ լինել յամենայնի երկիւղիւ տերանց, ո՛չ միայն բարերարացն եւ հեզոցն, այլ եւ կամակորա՛ցն[3018]։ 19 Զի եւ այս ճշմարիտ շնո՛րհք յԱստուծոյ են, եթէ բարւոք ինչ մտօք տանիցի՛ ոք վշտաց յանիրաւի[3019]։ 20 Քանզի զի՞նչ երախտիք իցեն, եթէ յորժամ մեղանչիցէք՝ տանջիցիք եւ համբերիցէք. այլ եթէ զբարիս գործիցէք՝ չարչարիցիք՝ եւ համբերիցէք, այն շնորհք յԱստուծո՛յ են[3020]. 21 քանզի ՚ի դոյնս իսկ կոչեցարուք։ Զի եւ Քրիստոս վասն ձեր մեռաւ, եւ ձեզ եթող օրինա՛կ՝ զի զհետ երթայցէք հետոց նորա[3021]։ 22 Որ ո՛չն արար մեղս, եւ ո՛չ գտաւ նենգութիւն ՚ի բերան նորա. 23 որ բամբասեալ՝ եւ ո՛չ փոխարէն բամբասէր. չարչարեալ՝ եւ ո՛չ պահէր սպառնալիս. բայց իրաւա՛մբք մատնէր դատաւորին[3022]. 24 որ զմեր մեղսն իւրով մարմնովն վերացո՛յց ՚ի խաչափայտն. զի լիցուք զերծեա՛լք ՚ի մեղաց անտի, եւ իցեմք արդարութեանն կենակիցք. որոյ վիրօքն բժշկեցա՛ք[3023]։ 25 Քանզի էիք իբրեւ զոչխարս մոլորեալս. այլ այժմ դարձարո՛ւք առ Հովիւն եւ Տեսուչ ոգւոց ձերոց։

3
Գլուխ Գ

գգ 1 Սոյնպէս եւ կանայք հնազա՛նդ լինել արանց իւրեանց. զի եթէ իցեն նոքա ապստա՛մբք ՚ի բանէ անտի, յաղագս կանանց գնացից, եւ առանց բանին իսկ շահեսցին[3024], 2 դիտե՛լ երկիւղիւ զձեր պարկեշտ գնացս[3025]։ 3 Որոց լինիցի՛ ո՛չ արտաքուստ հիւսիւք եւ ոսկեհո՛ւռ ծամակալօք՝ կամ պաճուճեալ զգեստուք զարդ[3026]. 4 այլ ծածո՛ւկ սրտին մարդն. անեղծութեամբ հնազանդութեան եւ հանդարտութեան հոգւոյն, որ է առաջի Աստուծոյ բազմապատիկ[3027]։ 5 Քանզի ա՛յսպէս երբեմն եւ կանայք որ յուսացեալ էին յԱստուած, զարդարէին զանձինս հնազանդե՛լ իւրեանց արանց[3028]։ 6 Որպէս եւ Սարրայ՝ զի հնազա՛նդ էր Աբրահամու. եւ տէ՛ր իւր կոչէր զնա. որոյ եղերուքն դուք որդի՛ք. բարեգո՛րծք էին, եւ ո՛չ կասկածէին՝ եւ ո՛չ ՚ի միոջէ ինչ երկիւղէ[3029]։ 7 Սոյնպէս եւ արք իմաստութեա՛մբ բնակեսցեն ընդ նոսա. իբրեւ տկա՛ր անօթոյ առնիցեն պատիւ կանանց՝ եւ իբրեւ ժառանգակցա՛ց շնորհացն կենաց. զի մի՛ խափան լիցին աղօթիցն ձերոց[3030]։ 8 Եւ գլուխ ամենայնի, զի համամի՛տք իցէք, համակարի՛ք, եղբայրասէ՛րք, ազնուագո՛ւթք, խոնա՛րհք[3031]։ 9 Մի՛ չար փոխանակ չարի հատուցանել, կամ բամբասանս ընդ բամբասանաց. այլ զնորին հակառակն՝ օրհնե՛լ, զի յա՛յս իսկ կոչեցարուք՝ զի զօրհնութիւնն ժառանգիցէք[3032]։ գդ 10 Զի որ կամի զկեանս սիրել, եւ զաւուրս իւր տեսանել ՚ի բարութեան, լռեցուսցէ՛ զլեզու իւր ՚ի չարութենէ, եւ զշրթունս իւր ՚ի չխօսելո՛յ զնենգութիւն[3033]. 11 խոտորեսցի՛ ՚ի չարէ, եւ արասցէ զբարի՛. խնդրեսցէ՛ զխաղաղութիւն, եւ երթիցէ՛ զհետ նորա[3034]։ 12 Զի աչք Տեառն ՚ի վերայ արդարոց, եւ ականջք նորա յաղօթս նոցա. երե՛սք Տեառն ՚ի վերայ չարագործաց։ 13 Եւ ո՞ իցէ որ չարչարիցէ զձեզ, եթէ դուք բարւոյն նախանձաւորք լինիցիք[3035]։ 14 Այլ թէ եւ չարչարիցիք եւս վասն արդարութեան, երանելի՛ էք. բայց յերկիւղէ նոցա մի՛ երկնչիցիք, եւ մի՛ խռովեսջիք[3036]։ 15 Այլ զՏէր զնոյն եւ զՔրիստոս՝ սո՛ւրբ ունիջիք ՚ի սիրտս ձեր։ Պատրա՛ստք իցէք տալ պատասխանի ամենայնի որ խնդրիցէ զբա՛նն՝ որ է վասն յուսոյն ձերոյ[3037]. 16 այլ հեզութեամբ եւ երկիւղիւ ունիցի՛ք բարս քաղցո՛ւնս. զի որով չարախօսիցեն զձէնջ՝ յամօ՛թ լիցին, որք բամբասեն զձեր բարւոք գնացս ՚ի Քրիստոս[3038]։ 17 Զի լա՛ւ է բարեգործաց, եթէ կամիցին ըստ Աստուծոյ կամացն չարչարել՝ քան չարագործացն[3039]. 18 զի եւ Քրիստոս մի անգամ վասն մեղաց ՚ի վերայ ձե՛ր մեռաւ, արդարն ՚ի վերայ անարդարոց. զի զձեզ մերձեցուսցէ՛ առ Աստուած. զի թէպէտ եւ մեռաւ մարմնով, այլ կենդանի՛ է հոգւով[3040]։ 19 Որով եւ ոգւոցն որ էին ՚ի բանտին, երթեալ քարոզեա՛ց[3041], 20 երբեմն ապստամբելոցն, յորժամ ներէ՛ր նոցա Աստուծոյ երկայնմտութիւնն յաւուրս Նոյի յորս տապանն կազմէր. յորս նուազունք՝ ա՛յս ինքն՝ ոգիք իբրեւ ո՛ւթ ապրեցան ՚ի ջրոյն[3042]։ 21 Որ եւ զձե՛զ ըստ նմին օրինակի, կեցուսցէ մկրտութիւնն. ոչ զմարմնոյ աղտն ՚ի բաց ընկենլով, այլ զբարւո՛ք մտաց հանդէս առ Աստուած, ՚ի ձեռն յարութեանն Յիսուսի Քրիստոսի[3043]. 22 որ է՛ ընդ աջմէ Աստուծոյ երթեա՛լ յերկինս, ՚ի հնազանդել նմա հրեշտակաց եւ իշխանութեանց եւ զօրութեանց[3044]։

4
Գլուխ Դ

Ե գե 1 Քրիստոսի չարչարե՛լն մարմնով վասն մեր, եւ դուք ՚ի նո՛յն միտս վառեցարո՛ւք. զի որ չարչարի՛ մարմնով՝ դադարէ ՚ի մեղաց[3045]. 2 զի մի՛ եւս ըստ մարդկան ցանկութեանց՝ այլ ըստ կամացն Աստուծոյ կեցցէ զա՛յլ եւս ժամանակն[3046]։ 3 Քանզի բաւակա՛ն է անցեալ ժամանակն լինելոյ կամացն հեթանոսաց, որք գնացին գիջութեամբք, ցանկութեամբք, գինեհարութեամբք, անառակութեամբք, արբեցութեամբք, անօրէ՛ն կռապաշտութեամբք[3047]։ 4 Որով օտարացեալք՝ ո՛չ ընդ ձեզ վարին. ՚ի նոյն անկարգութեան զեղխութիւն, եւ հայհոյեն[3048]։ 5 Որ տացեն պատասխանի՛ այնմ որ ՚ի պատրաստին ունի դատել զկենդանի՛ս եւ զմեռեալս[3049]։ 6 Զի ՚ի սոյն իսկ եւ մեռելոց խոստացեալ է, զի դատեսցին ըստ մարդկան մարմնով, եւ կենդանի՛ լիցին ըստ Աստուծոյ հոգւով[3050]։ 7 Ամենեցուն վախճան մերձեալ է. զգաստացարո՛ւք այսուհետեւ՝ եւ լերո՛ւք զուարթո՛ւնք յաղօթս[3051]։ 8 Նա՛խ քան զամենայն սէր սե՛րտ ունել ընդ միմեանս. զի սէր՝ ծածկէ՛ զբազմութիւն մեղաց։ 9 Օտարասէ՛րք լինել՝ ընդ միմեանս առանց տրտնջելո՛յ։ 10 Իւրաքանչիւրոք որպէս եւ ընկալաւ շնորհս ինչ՝ ՚ի միմեա՛նս զնոյն մատակարարել, իբրեւ զբարւոք հազարապետս պէսպէ՛ս շնորհացն Աստուծոյ[3052]։ 11 Եթէ ոք խօսիցի՝ իբրեւ զԱստուծոյ պատգամս. եթէ ոք մատակարարիցէ՛ իբրեւ ՚ի զօրութենէ զոր շնորհէ Աստուած. զի յամենայնի՛ փառաւորեսցի Աստուած ՚ի ձեռն Յիսուսի Քրիստոսի, որում փա՛ռք եւ զօրութիւն յաւիտեանս ամէն[3053]։

Զ գզ 12 Սիրելիք՝ մի՛ օտարոտի համարել զեռանդն ինչ որ ՚ի փորձութիւն ձեզ լինիցի, որպէս թէ օտա՛ր ինչ իրք ձեզ դիպիցին[3054]. 13 այլ իբրեւ հաղորդեալք Քրիստոսի չարչարանացն՝ ուրա՛խ լինիջիք, զի եւ ՚ի յայտնութեան փառաց նորա ցնծացեալ բերկրեսջիք[3055]։ 14 Իսկ եթէ նախատիցի՛ք եւս վասն անուանն Քրիստոսի, երանելի՛ էք. զի փառացն՝ եւ զօրութեան անուն, եւ Աստուծոյ Հոգին ՚ի վերայ ձեր հանգուցեալ է[3056]։ 15 Մի՛ ոք ՚ի ձէնջ չարչարեսցի իբրեւ զսպանօղ, կամ իբրեւ զգո՛ղ, կամ իբրեւ զչարագո՛րծ, կամ իբրեւ զօտարատեսո՛ւչ։ 16 Ապա թէ իբրեւ զքրիստոնեայ, մի՛ ամաչեսցէ. այլ փառաւո՛ր առնիցէ զԱստուած անուամբս այսուիկ[3057]։ 17 Զի ժամանա՛կ է սկիզբն լինելոյ դատաստանին ՚ի տանէն Աստուծոյ. զի եթէ նախ ՚ի մէնջ. իսկ զի՞նչ կատարած իցէ այնոցիկ, որ ո՛չ հաւանեցան Աստուծոյ աւետարանին[3058]։ 18 Եւ եթէ արդարն հազի՛ւ կեցցէ, իսկ ամպարիշտն եւ մեղաւորն ո՞ւր գտանիցի[3059]։ 19 Որպէս զի որ չարչարիցին ըստ Աստուծոյ կամացն, հաւատարիմ Հաստչին աւանդեսցեն զիւրեանց ոգիս բարերարութեամբք[3060]։

5
Գլուխ Ե

Է գէ 1 Զերիցունս այսուհետեւ աղաչեմ՝ իբրեւ զերիցակից՝ եւ վկա՛յ չարչարանացն Քրիստոսի, որ եւ հանդերձեալ փառացն յայտնելոյ հաղո՛րդ[3061]. 2 արածեցէ՛ք որ ՚ի ձեզ հօտդ է Աստուծոյ. վերակացու լինել՝ մի՛ իբրեւ ակամայ՝ այլ կամա՛ւ ըստ Աստուծոյ. մի՛ զաւշաքաղութեամբ, այլ յօժարութեամբ[3062]. 3 մի՛ իբրեւ տիրելով վիճակացն, այլ լինել օրինա՛կ հօտին[3063]. 4 զի յերեւել Հովուապետին՝ ընդունիջի՛ք զանթառամ փառաց պսակն[3064]։ 5 Սոյնպէս եւ երիտասարդք՝ հնազա՛նդ լերուք ծերոց. ամենեքին ընդ միմեանս՝ զխոնարհութի՛ւն ունիցի՛ն. զի Աստուած ամբարտաւանից հակառակ կայ, տայ շնո՛րհս խոնարհաց[3065]։ 6 Խոնարհեցարո՛ւք ընդ հզօր ձեռամբն Աստուծոյ. զի զձեզ բարձրացուսցէ՛ ՚ի ժամանակի։ 7 Զամենայն հոգս ձեր ընկեցէ՛ք ՚ի նա, զի նա՛ է որ հոգայ վասն ձեր։

Ը դա 8 Արթո՛ւն լերուք՝ հսկեցէ՛ք, զի ոսոխն ձեր Սատանայ իբրեւ զառեւծ գոչէ, շրջի եւ խնդրէ՝ թէ զո՛վ կլանիցէ[3066]։ 9 Որում ՚ի դիմի՛ հարկանիցիք հաստատեալք հաւատովք. գիտասջի՛ք զնոյն անցս չարչարանաց եղբայրութեան ձերոյ յաշխարհի յանձին կատարեալ[3067]։ 10 Եւ Աստուած ամենայն շնորհաց, որ կոչեաց զձեզ յիւր ՚ի յաւիտենական ՚ի փառսն Քրիստոսիւ Յիսուսիւ, որում փոքր մի եղերուք չարչարակիցք, նա՛ կազդուրեցուսցէ, կարողացուսցէ, հաստահի՛մն արասցէ[3068]։ 11 Նմա իշխանութիւն եւ փա՛ռք յաւիտեանս[3069]։ 12 ՚Ի ձեռն Սեղուիանոսի՛ հաւատարիմ եղբօր, որպէս կարծեմ՝ փոքր ՚ի շատէ գրեցի ձեզ, մխիթարել, եւ ՚ի վերայ սորին վկայե՛լ. զի եւ այս ճշմարիտ շնո՛րհք յԱստուծոյ են՝ յոր հաստատեալ կայցէք[3070]։ 13 Ողջո՛յն տայ ձեզ որ ՚ի Բաբելոն ընտրելակիցն եկեղեցի է. եւ Մարկոս որդի իմ[3071]։ 14 Ողջոյն տաջիք միմեանց ՚ի համբոյր սրբութեան։ Խաղաղութի՛ւն ընդ ձեզ ամենեսեան, որ էք ՚ի Քրիստոս Յիսուս. ամէն[3072]։

Տունք մլզ̃[3073]։

[2981] ՚Ի վերնագրիս՝ երկու օրինակք եւ եթ ունին. Թուղթ առաջին Պետրոսի առաքելոյն Կաթուղիկէից։ Իսկ մնացելոց մեծ մասն դնեն համաձայն մերումս։

[2982] Ոմանք. Ընտրելոցդ նշդեհից... եւ Գաղատացւոց. Կապպադովկացւոց, Ասիացւոց։

[2983] Առ Ոսկանայ պակասի. Շնորհք ընդ ձեզ։

[2984] Ոմանք. Ողորմութեան իւրոյ... ՚ի ձեռն Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի յարութեան ՚ի մե՛՛։

[2985] Ոմանք. Յանեղծն... յերկինս ձեզ։

[2986] Ոմանք. Յայտնել ՚ի յետին։

[2987] Բազումք. Տրտմեալ էք ՚ի պէսպէս։ Ոմանք. ՚Ի պէսպէս փորձութեանց։

[2988] Ոմանք. Ձերոյ հաւատոց առա՛՛... եւ ՚ի պատիւ յայտնութեան Յիսուսի։ Ուր ոմանք. ՚ի յայտնութիւնն Յիսուսի Քրիստոսի։

[2989] Ոմանք. Զոր ո՛չ տեսէք... ո՛չ հայեցեալ... փառաւորեալ խնդութեամբ։

[2990] Ոմանք. Ընկալեալք... հաւատոց ձերոց զոգւոցն փրկութեան։

[2991] Ոմանք. Որ վասն որոյ... էին շնորհք։

[2992] Ոսկան. Եւ յորպիսի ժամանակս։ Ոմանք. Նախ զչարչարանացն Քրիստոսի վկայէ։

[2993] Օրինակ մի. Որ եւ յայտնեցաւ... ոչ եթէ։ Ոմանք. Որ աւետարանեցին ձեզ... զոր ցանկանայինն տեսանել գոնէ... հրեշտակքն։

[2994] Ոմանք. Սպասիցէք հասելոյ ձեզ շնորհաց։

[2995] Ոմանք. Յամենայն ՚ի գնացս ձեր։

[2996] Ոմանք. Քանզի գրեալ է՝ թէ եղ՛՛։

[2997] Ոմանք. Ակնառութեան դատի... ապա եւ երկիւղիւ զձերոյ պանդխտութեան ժամանակս գն՛՛։ Ուր օրինակ մի. զձեր պանդխ՛՛. եւ այլ. զձերո՛յ ժամանակ պանդխ՛՛։

[2998] Առ Ոսկանայ պակասի. Գիտասջիք զի ոչ ա՛՛։ Յօրինակին. Ապականացուք արծա՛՛։

[2999] Ոմանք. Որ յառաջածանօթն էր՝ նախ իսկզբանէ աշխ՛՛։ Ուր եւ ոմանք. Որ յառաջ անծանօթ էր նախքան։

[3000] Ոմանք. Որ նովաւ հաւա՛՛... եւ յոյսն իցեն առ Աստուած։

[3001] Յայլս պակասի. Ճշմարտութեան Հոգւոյն, յեղ՛՛։ Ոմանք. Յեղբայրսիրութիւն՝ առանց կեղ՛՛... սիրել սրտիւ զմիմե՛՛։

[3002] Ոմանք. Ծնեալք վերստին... եւ մշտնջենաւոր բանիւն Աստուծոյ։

[3003] Յոմանս պակասի. Մարմին իբրեւ զխոտ է։

[3004] Ոմանք. Որ ՚ի ձեզն աւետա՛՛։

[3005] Ոմանք. Չարութիւնս... նենգութիւնս... եւ զնախանձ. եւ զամենայն խարդախութիւն։

[3006] Ոմանք. Խօսուն. եւ անխարդախ կաթին փափագից՛՛։

[3007] Ոմանք. Եթէ ճաշակիցէք... է Տէրն։ Ուր օրինակ մի. Եթէ ճանաչիցէք։

[3008] Ոմանք. Մատուցեալ ՚ի Վէմն կենդա՛՛. թէպէտ եւ ՚ի մարդկա՛՛... առ յԱստուծոյ ըն՛՛։ Ուր Ոսկան. մատուցեալ Վէմն կեն՛՛։

[3009] Ոմանք. Իբրեւ զվէմն կենդանի... պատարագ հաճոյս. կամ՝ ՚ի հաճոյս Աստուծոյ։

[3010] Ոմանք. Հաւատացելոց վէմ է պատ՛՛. եւ ոմանք. Է վէմն պատ՛՛... վէմ է զոր անարգե՛՛։

[3011] Ոմանք. Գայթագղութեանն, որ գայթ՛՛... յոր եդանն։

[3012] Բազումք. Էք ընտիր, թա՛՛։ Ոմանք. Թագաւորութեան քահանայութեան, ազգն սուրբ... նուիրեալ այնմ որ զձեզ կոչեաց ՚ի խա՛՛։

[3013] Ոմանք. Աղաչեմ զձեզ, իբրեւ զպան՛՛։

[3014] Ոմանք. Զի որովք բամբասեն զձեզ... ՚ի բարիոք գործոց ձերոց դիտեալ, փառաւոր արասցեն զԱստուած։ Ուր Ոսկան. Փառաւորեսցեն զԱստուած։

[3015] Ոմանք. Ստեղծուածոց վասն։

[3016] Ոմանք. Դատաւորի իբրեւ ՚ի նմանէ առաքելոյ... չարագործաց։

[3017] Ոմանք. Զի այս են կամքն Աստուծոյ... զանզգամ մարդոյ զանգիտութիւնն։ Ուր օրինակ մի. Զի այսպիսի են կամք։

[3018] Ոմանք. Հնազա՛նդ լերուք ամենայնի երկիւղիւ։

[3019] ՚Ի բազումս պակասի. Զի եւ այս ճշմարիտ շնորհք յԱստուծոյ են եթէ։

[3020] Ոմանք. Այլ թէ բարիս գործիցէք, եւ չարչա՛՛։

[3021] Ոմանք. ՚Ի դոյն իսկ կո՛՛... վասն մեր մեռաւ, եւ ձեզ ե՛՛... երթիցէք զհետոց նորա։

[3022] Ոմանք. Եւ ոչ պահէր ոխս. բայց։

[3023] Ոմանք. Զմեր զմեղսն... որոյ վիրօքն բժշկեցայք։

[3024] Ոմանք. Նոյնպէս եւ կանայք։ Ոսկան. Զի եթէ են նոքա... գնացից, առանց բա՛՛։

[3025] Ոմանք. Գիտել երկիւ՛՛։

[3026] Ոմանք. Հիւսուք, եւ ոչ ոսկեհուռ ծամակալեօք, կամ պայճուճեալ զգեստիւք։

[3027] Ոմանք. Անեղծութեամբ՝ հեզութեան եւ հանդարտութեան։ Յօրինակին պակասէր. Հնազանդութեան եւ հանդարտութեան հոգ՛՛։

[3028] Ոմանք. Արանց իւրեանց։

[3029] Ոմանք. Սառա. եւ ոմանք. Սառռա՝ զի հնազանդէր Աբ՛՛։

[3030] Ոսկան. Բնակիցին ընդ նոսա... պատիւս կանանց։ Բազումք. Կանանց. իբրեւ ժա՛՛... խափան լինիցին։

[3031] Օրինակ մի. Համակատարք. եղբայրասէրք։

[3032] Ոմանք. Այլ զսորին հակառակն օրհնել. զի յայսոսիկ կոչեցարուք. զի զօրհնութիւն ժառ՛՛։

[3033] Ոմանք. Որ կամիցի զկեանս սիրել, եւ տեսանել աւուրս բարութեան... ՚ի խօսելոյ զնեն՛՛։

[3034] Ոմանք. Խոտորեսցի ՚ի չարութենէ, եւ ա՛՛... խնդրիցէ զխա՛՛։

[3035] Ոմանք. Եւ ո՞վ իցէ որ։

[3036] Ոմանք. Այլ թէ չարչարիցիք եւս յաղագս արդա՛՛։

[3037] Ոմանք. ԶՏէր զնոյն զՔրիստոս սո՛ւրբ առնիջիք ՚ի սիրտս ձեր։ Ոմանք. Պատրաստ իցէք։

[3038] Ոմանք. Չարախօսեսցեն զձէնջ... բարիոք գնացսդ ՚ի։

[3039] Ոմանք. Եթէ կամեսցին ըստ... քան զչարագործացն։

[3040] Ոմանք. Քանզի եւ Քրիստոս... ՚ի վերայ մեր մեռաւ... զի զմեզ մերձեցուսցէ առ Աստուած. թէպէտ։

[3041] Ոմանք. Որ ՚ի բանտին էին։

[3042] Ոմանք. Յաւուրսն Նոյի, յոր զտապանն կազմէր... այս ինքն է՝ իբրեւ ոգիք... ՚ի ջրոցն, կամ՝ ՚ի ջուրցն։

[3043] Ոմանք. Մկրտութիւն, ոչ զմարմնոյն աղտ ՚ի բաց ընկենուլ, այլեւ զբարիոք մտացն հան՛՛։

[3044] Ոմանք. Հրեշտակաց, իշխանութեանց եւ պետութեանց։

[3045] Ոմանք. Քրիստոս ՚ի չարչարելն վասն. եւ ոմանք. Քրիստոսի չարչարելն վասն։

[3046] Ոմանք. Զայլ եւս ժամանակ։

[3047] Ոմանք. Որովք գնային գիջութեամբ։

[3048] Ոսկան. Ո՛չ վարին ընդ ձեզ։ Օրինակ մի յաւելու. Վարին. այլ են ՚ի նոյն անկարգութեան զեղխութիւն, եւ։

[3049] Ոմանք. Որ տայցեն պատասխանի... ՚ի պատրաստութիւն ու՛՛։

[3050] Ոմանք. Եւ կենդանի լինիցին։

[3051] Ոմանք. Եւ եղերուք զուար՛՛։

[3052] Ոմանք. Իւրաքանչիւր որպէս ընկա՛՛... իբրեւ զբարիոք հազարապետ։

[3053] Ոմանք. Եթէ ոք խօսեսցի... մատակարարեսցէ... յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։

[3054] Ոմանք. Զեռանդ ինչ որ ՚ի փորձութիւնս ձեր լինիցի, որպէս եթէ... դիպեսցին։

[3055] Ոմանք. Փառացն նորա... բերկրիջիք։

[3056] Ոմանք յաւելուն. Եւ զօրութեանն անուն է. եւ Աստուծոյ։ Ուր օրինակ մի. անուան է։

[3057] Ոմանք. Ապա եթէ... մի՛ ինչ ամաչեսցէ։

[3058] Ոմանք. Դատաստանաց ՚ի տա՛՛... այնոցիկ իցէ. կամ՝ է. որ ոչ հնազանդեցան աւետարանին Աստուծոյ։

[3059] Ոմանք. Ուր գտանիցին։

[3060] Ոմանք. Որպէս զի եւ որ չար՛՛... ոգին բարերարութեանն։

[3061] Ոմանք. Որպէս զերիցակիցս եւ զվկայս... փառացն յայտնելոց հաղորդս. կամ՝ հաղորդք։ Ուր օրինակ մի. Հաղորդ՝ որ յայտնելոցն է ՚ի մեզ. եւ այլ օրինակ մի. Փառացն հաղորդս յայտնելոց էք։

[3062] Ոմանք. Հօտ է Աստուծոյ. կամ՝ հօտդ Աստուծոյ է։

[3063] Ոմանք. Տիրելով վիճակին. այլ։

[3064] Ոմանք. Յերեւել հօտապետին...փառացն զպսակ։

[3065] Ոմանք. Նոյնպէս եւ երիտա՛՛... ամենեքեան... զխոնարհութիւն ունիցիք։

[3066] Ոմանք. Եւ սկսեցէ՛ք... եթէ զո՞ կլա՛՛։ Յօրինակին գրեալ էր՝ զի աւսոխն ձեր. ուր մեք ըստ սովորականին եդաք. ոսոխն։

[3067] Օրինակ մի. Որով ՚ի դիմի հարկա՛՛... յաշխարհի յանձին կալեալ։ Ոմանք. Յաշխարհի յանձինս կատարել։

[3068] Ոմանք. Որ եւ կոչեաց զձեզ յիւր յաւիտենական փառսն Յիսուսիւ Քրիստոսիւ... նա՛ կազդուրացուսցէ։

[3069] Ոմանք յաւելուն. Յաւիտեանս. ամէն։

[3070] Ոմանք. Սիղուանոսի. կամ՝ Սիւղիանոսի... որպէս եւ կարծեն... գրեցի առ ձեզ... եւ ՚ի վերայ այսորիկ. կամ՝ սոցին վկայել... շնորհք Աստուծոյ է՝ որ հաստատեալ կացէք. կամ՝ կացցուք։

[3071] Ոմանք. Ընտրելակից եկեղեցին է։

[3072] Ոմանք. Սրբութեան։ Շնորհք ընդ ձեզ ամենեսին։

[3073] ՚Ի վախճանի՝ ոմանք դնեն. Պետրոսի թուղթս գրեցաւ ՚ի Հռովմէ։ Տունք ՄԿԳ։ Եւ ոմանք. Կատարումն Աստուծով առաջին թղթոյն Պետրոսի. զորովք զանց առնէ օրինակս մեր ընդ այլոց ոմանց օրինակաց։

Ցանկ

Նախորդ էջ Ցանկ Հաջորդ էջ