ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉ ՄԱՏԵԱՆ ՀԻՆ ԵՒ ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆԱՑ

Հ. Յովհաննու Զօհրապեան վարդապետ

ՄԱՐԳԱՐԷՈՒԹԻՒՆ ԶԱՔԱՐԻԱՅ

1
Գլուխ Ա

1 Յամսեանն ութերորդի՝ յամի երկրորդի Դարեհի արքայի. եղեւ բան Տեառն առ Զաքարիա մարգարէ որդի Բարաքեայ, որդւոյ Ադդովայ՝ եւ ասէ[10791].

Ա 2 Բարկացա՛ւ Տէր ՚ի վերայ հարցն ձերոց բարկութիւն մեծ։ 3 Եւ ասասցես ցնոսա. Ա՛յսպէս ասէ Տէր ամենակալ. Դարձարո՛ւք առ իս՝ ասէ Տէր զօրութեանց. եւ դարձայց առ ձեզ՝ ասէ Տէր զօրութեանց։ 4 Մի՛ լինիք իբրեւ զհարս ձեր, զոր պատուհասէին մարգարէքն առաջինք՝ եւ ասէին. Ա՛յսպէս ասէ Տէր ամենակալ. Դարձարո՛ւք յամենայն ճանապարհաց ձերոց չարաց, եւ ՚ի գնացից ձերոց չարաց. եւ ո՛չ լուան, եւ ո՛չ անսացին լսել ինձ՝ ասէ Տէր[10792]։ 5 Հարքն ձեր ո՞ւր են՝ եւ մարգարէքն. միթէ յաւիտեա՞ն կեցին։ 6 Բայց զբանս իմ եւ զօրէնս իմ ընկալարո՛ւք՝ զոր ե՛ս պատուիրեմ Հոգւով իմով ծառայից իմոց մարգարէից որ ժամանեցին հարցն ձերոց։ Պատասխանի ետուն՝ եւ ասեն. Որպէս կարգեա՛ց Տէր ամենակալ առնել ըստ ճանապարհաց մերոց՝ եւ ըստ գնացից մերոց, նոյնպէս եւ արա՛ր մեզ։ 7 ՚Ի քսաներորդի եւ չորրորդի մետասաներորդ ամսեանն. որ է ինքն Արաց, յերկրորդ ամի Դարեհի. եղեւ բա՛ն Տեառն առ Զաքարիա մարգարէ Բարաքեայ որդւոյ Ադովդայ՝ եւ ասէ[10793]. 8 Տեսի՛ ՚ի տեսլեան գիշերոյ, եւ ահա այր մի հեծեալ յաշխէ՛տ ձի, եւ կայր ՚ի մէջ երկուց անտառախիտ լերանցն. եւ զկնի նորա ձիք աշխէտք՝ եւ պիսակք՝ եւ սպիտակք։ 9 Եւ ասեմ. Զի՞նչ են դոքա Տէր։ Եւ ասէ ցիս հրեշտակն՝ որ խօսէր յիս. Ե՛ս ցուցից քեզ զինչ են դոքա[10794]։ 10 Պատասխանի ետ այրն որ կայր ՚ի մէջ լերանցն՝ եւ ասէ ցիս. Դոքա՛ են զորս առաքեաց Տէր շրջել ընդ երկիր։ 11 Պատասխանի ետուն հրեշտակին Տեառն՝ որ կայր ՚ի մէջ լերանցն՝ եւ ասեն. Շրջեցա՛ք ընդ ամենայն երկիր. եւ ահա ամենայն երկիր բնակեալ եւ դադարեալ է։ 12 Պատասխանի ետ հրեշտակն՝ եւ ասէ. Տէր ամենակալ, մինչեւ ցե՞րբ ոչ ողորմեսցիս ՚ի վերայ Երուսաղեմի եւ քաղաքացն Յուդայ, զորս անտե՛ս արարեր այս եւթանասո՛ւն երորդ ամ[10795]։ 13 Եւ պատասխանի ետ Տէր ամենակալ հրեշտակին՝ որ խօսէր յիս՝ բանս բարեա՛ց՝ եւ բանս մխիթարութեան։ 14 Եւ ասէ ցիս հրեշտակն որ խօսէր յիս. Աղաղակեա՛ եւ ասա՛. Ա՛յսպէս ասէ Տէր ամենակալ. Նախանձեցայ վասն Երուսաղեմի եւ վասն Սիոնի նախանձ մեծ. 15 եւ բարկութեամբ մեծաւ բարկացեալ եմ ՚ի վերայ ազգացն՝ որ միանգամայն հարա՛ն ՚ի վերայ նոցա. փոխանակ զի ես սակաւիկ ինչ բարկացեալ էի ՚ի վերայ նոցա, եւ նոքա միանգամա՛յն հարան ՚ի վերայ ՚ի չարիս[10796]։ 16 Վասն այնորիկ ա՛յսպէս ասէ Տէր. Դարձա՛յց առ Երուսաղէմ գթութեամբ. եւ տունն իմ վերստին շինեսցի՝ ասէ Տէր ամենակալ. եւ չա՛փ ձգեսցի միւսանգամ ՚ի վերայ Երուսաղեմի[10797]։ 17 Եւ ասէ ցիս հրեշտակն որ խօսէր յիս. Աղաղակեա՛ եւ ասա՛. Ա՛յսպէս ասէ Տէր ամենակալ. Դարձեալ զեղցին քաղաքք բարութեամբ, եւ ողորմեսցի Տէր Սիոնի, եւ հաճեսցի միւսանգամ ընդ Երուսաղէմ[10798]։ 18 Եւ ամբարձի զաչս իմ եւ տեսի, եւ ահա չորք եղջեւրք։ 19 Եւ ասեմ ցհրեշտակն որ խօսէր յիս. Զի՞նչ են այդոքիկ տէր։ Եւ ասէ ցիս. Ա՛յդ եղջեւրք են որ ցրուեցին զՅուդայ՝ եւ զԻսրայէլ։ 20 Եւ եցո՛յց ինձ Տէր չորս հիւսունս։ 21 Եւ ասեմ. Իսկ դոքա զի՞նչ գան գործել։ Եւ ասէ ցիս. Ա՛յդ եղջեւրք են որ ցրուեցին զՅուդայ՝ եւ զԻսրայէլ խորտակեցին. եւ ո՛չ ոք ՚ի նոցանէ ամբարձ զգլուխ իւր. եւ ելին սոքա սրե՛լ զնոսա ՚ի ձեռս նոցա. զչորս եղջեւրս՝ զազգս յարուցեալս եղջեւր, ՚ի վերայ երկրի Տեառն ցրուել զնա[10799]։

2
Գլուխ Բ

Բ 1 Ամբարձի՛ զաչս իմ եւ տեսի, եւ ահա այր՝ եւ ՚ի ձեռին իւրում ունէր լար երկրաչափ[10800]։ 2 Եւ ասեմ ցնա. Յո՞վ երթաս։ Եւ ասէ ցիս. Չափե՛լ զԵրուսաղէմ, եւ տեսանել թէ ո՞րչափ է լայնութիւն նորա՝ եւ ո՛րչափ երկայնութիւն[10801]։ 3 Եւ ահա հրեշտակն որ խօսէր յիս՝ զտեղի՛ առեալ կայր. եւ այլ հրեշտակ ելանէր ընդ առաջ նորա[10802]։ 4 Եւ ասէ ցնա. Ընթա՛ եւ խօսեա՛ց ընդ երիտասարդին ընդ այնմիկ՝ եւ ասասցես. Պտղալի՛ց շինեսցի Երուսաղէմ ՚ի բազմութենէ մարդոյ եւ անասնոյ՝ ՚ի մէջ նորա։ 5 Եւ ես եղէ՛ց նմա պարիսպ հրեղէն շուրջանակի. եւ ՚ի փառս բնակեցայց ՚ի միջի նորա։ 6 Ո՛ ո՛, փախերո՛ւք յերկրէ հիւսւսոյ՝ ասէ Տէր. զի ՚ի չորից հողմոց երկնից ժողովեցից զձեզ՝ ասէ Տէր[10803]. 7 ՚ի Սիո՛ն դիմեալ ապրեցարուք բնակիչք դստեր Բաբելոնի։ 8 Զի ա՛յսպէս ասէ Տէր ամենակալ. Զփառաց զկնի արձակեաց զիս յազգսն՝ որ կողոպտեցին զձեզ. զի որ մերձենա՛յ ՚ի ձեզ՝ որպէս որ ընդհարկանիցի՛ ընդ բի՛բ ական իւրոյ[10804]։ 9 Զի ահաւասիկ ես ածից զձեռն իմ ՚ի վերայ նոցա. եւ եղիցին յաւա՛ր ծառայեցուցիչքն նոցա. եւ ծանիջիք թէ Տէր ամենակալ առաքեաց զիս[10805]։ 10 Խնդա՛ եւ ուրա՛խ լեր դուստր Սիոնի. զի ահա ես եկից եւ բնակեցա՛յց ՚ի միջի քում՝ ասէ Տէր. 11 եւ ապաւինեսցին ազգ բազումք ՚ի Տէր յաւուր յայնմիկ. եւ եղիցի՛ն նմա ժողովուրդ, եւ բնակեսցին ՚ի միջի քում. եւ ծանիցես՝ թէ Տէր ամենակալ առաքեաց զիս առ քեզ[10806]։ 12 Եւ ժառանգեսցէ Տէր զՅուդայ զբաժին իւր յերկրին սրբութեան, եւ հաճեսցի՛ միւսանգամ ընդ Երուսաղէմ[10807]. 13 եւ երկիցէ ամենայն մարմին յերեսաց Տեառն. զի զարթուցեալ է ՚ի յամպոց սրբոց իւրոց[10808]։

3
Գլուխ Գ

1 Եւ եցոյց ինձ Տէր զՅեսու քահանայ մեծ, զի կա՛յր առաջի հրեշտակին Տեառն. եւ Սատանայ կա՛յր ընդ աջմէ նորա հակառակել ընդ նմա։ 2 Եւ ասէ Տէր ցՍատանայ. Սաստեսցէ՛ ՚ի քեզ Տէր՝ Սատանայ, եւ սաստեսցէ՛ Տէր ՚ի քեզ՝ որ ընտրեացն զԵրուսաղէմ. ո՞չ ապաքէն դա աւադիկ իբրեւ զխանձող մի զերծեալ ՚ի հրոյ։ 3 Եւ Յեսու՝ էր զգեցեալ հանդերձս աղտեղիս, եւ կա՛յր առաջի հրեշտակին Տեառն[10809]։ 4 Պատասխանի ետ՝ եւ ասէ ցայնոսիկ որ կային առաջի նորա. ՚Ի բա՛ց արարէք զհանդերձս աղտեղիս ՚ի նմանէ։ Եւ ասէ ցնա. Ահա բարձի՛ ՚ի քէն զանօրէնութիւնս քո. եւ ագուցէ՛ք դմա պճղնաւոր. 5 եւ դի՛ք խոյր սուրբ ՚ի գլուխ դորա։ Եւ եդին խոյր սուրբ ՚ի գլուխ նորա. եւ զգեցուցին նմա հանդերձս։ Եւ հրեշտակ Տեառն կայր[10810], 6 եւ դնէր վկայութիւն հրեշտակն Տեառն ընդ Յեսուայ՝ եւ ասէր. 7 Ա՛յսպէս ասէ Տէր ամենակալ. Եթէ ՚ի ճանապարհս իմ գնասցես, եւ զհրամանս իմ պահեսցես, դո՛ւ դատեսցիս զտուն իմ. եւ եթէ պահեսցես զսրահս իմ, տա՛ց քեզ որ շրջիցին ՚ի մէջ դոցա որ կա՛նդ աւադիկ[10811]։ 8 Բայց լո՛ւր Յեսու քահանայ մեծ, դո՛ւ եւ մերձաւորք քո որ նստինդ առաջի քո. զի արք կիւսահմա՛յք են։ Զի ահաւասիկ ես ածեմ զծառայ իմ զԾագումն[10812]։ 9 Զի զվէմն զոր ետու առաջի երեսաց Յեսուայ, ՚ի վերայ վիմին եւթն աչք են. ահաւասիկ ես փորեցից խորխորատ՝ ասէ Տէր ամենակալ, եւ շօշափեցից զամենայն անօրէնութիւնս երկրին այնորիկ յաւուր միում[10813]։ 10 Յաւուր յայնմիկ ասէ Տէր ամենակալ, կոչեսջիք ամենեքեան զընկեր իւր ընդ որթով եւ ընդ թզենեաւ։

4
Գլուխ Դ

1 Եւ դարձա՛ւ հրեշտակն որ խօսէր ցիս. եւ զարթո՛յց զիս՝ զոր օրինակ յորժամ զարթնուցու ա՛յր ՚ի քնոյ իւրմէ. 2 եւ ասէ ցիս. Զի՞նչ տեսանես դու։ Եւ ասեմ. Տեսանեմ ահա՝ աշտանակ ոսկի ձոյլ, եւ գո՛ւնդ ՚ի վերայ նորա, եւ եւթն ճրագ ՚ի վերայ նորա, եւ եւթն բերանք ճրագացն որ ՚ի վերայ նորա[10814]. 3 եւ երկու ձիթենիք ՚ի վերայ նորա. մի ընդ աջմէ գնդին լուցելոյ, եւ մի ընդ ահեկէ։ 4 Հարցի, եւ ասեմ ցհրեշտակն որ խօսէր ցիս. Զի՞նչ են այդոքիկ, տէր[10815]։ 5 Պատասխանի ետ հրեշտակն որ խօսէր ցիս՝ եւ ասէ ցիս. Ո՞չ գիտես զինչ են այդոքիկ։ Եւ ասեմ. Ո՛չ տէր։ 6 Պատասխանի՛ ետ հրեշտակն եւ ասէ ցիս. Ա՛յս բան Տեառն է առ Զորաբաբէլ. ասէ. Ո՛չ զօրութեամբ մեծաւ եւ ո՛չ ուժգնութեամբ, այլ Հոգւով իմով ասէ Տէր ամենակալ։ 7 Ո՞վ ես դու լեառն մեծ կանգնեալ առաջի Զորաբաբիլի. եւ հանի՛ց զվէմն ժառանգութեան զհաւասարութիւն շնորհաց շնորհել նմա։ 8 Եւ եղեւ բան Տեառն առ իս՝ եւ ասէ. 9 Ձեռք Զորաբաբիլի հիմն արկին տանդ այդմիկ, եւ ձեռք նորա կանգնեսցեն զդա. եւ ծանիցես՝ թէ Տէր ամենակալ առաքեաց զիս առ քեզ։ 10 Քանզի ո՞վ է որ անգոսնեաց զաւուրս փոքունս՝ եւ խնդայցէ. եւ տեսցեն զվէմն անագեայ ՚ի ձեռին Զորաբաբիլի. ա՛յս են եւթն աչքն որ հային ընդ ամենայն երկիր[10816]։ 11 Պատասխանի՛ ետու եւ ասեմ ցնա. Իսկ զի՞նչ են երկու ձիթենիքն որ կան ընդ աջմէ՛ եւ ընդ ահեկէ աշտանակին։ 12 Եւ հարցի կրկին՝ եւ ասեմ ցնա. Զի՞նչ երկու ոստք ձիթենեացն որ ՚ի ձեռս երկուց ճրագաբերանացն ոսկեաց, արկանելեաց, եւ ՚ի վեր հանելեաց զճաշակսն ոսկիս[10817]։ 13 Եւ ասէ ցիս. Ո՞չ գիտես զինչ են այդոքիկ։ Եւ ասեմ. Ո՛չ տէր։ Եւ ասէ ցիս. Դոքա՛ են որդիք պարարտութեան՝ որ կան առաջի Տեառն ամենայն երկրի։

5
Գլուխ Ե

Գ 1 Եւ դարձայ ամբարձի զաչս իմ եւ տեսի, եւ ահա գերանդի թռուցեալ։ 2 Եւ ասէ ցիս. Զի՞նչ տեսանես։ Եւ ասեմ. Գերանդի թռուցեալ տեսանեմ ես. քսա՛ն կանգուն յերկայնութիւն, եւ տա՛սն կանգուն լայնութիւն[10818]։ 3 Եւ ասէ ցիս. Ա՛յդ են անէծք որ ելանեն ՚ի վերայ երեսաց ամենայն երկրի. զի ամենայն գողոյ վրէժ մահո՛ւչափ, դովա՛ւ խնդրեսցի, եւ ամենայն ստերդման վրէժ մահո՛ւչափ՝ դովա՛ւ խնդրեսցի[10819]։ 4 Եւ հանից զդա՝ ասէ Տէր ամենակալ, եւ մտցէ ՚ի տո՛ւնս գողոց, եւ ՚ի տունս որոց երդնուցուն սո՛ւտ յանուն իմ, եւ բնակեսցէ ՚ի մէջ տան նորա, եւ վախճանեսցէ զնա. եւ զփայտ նորա՝ եւ զքարինս նորա[10820]։ 5 Եւ ել հրեշտակն որ խօսէր յիս, եւ ասէ ցիս. Հայեա՛ց աչօք քովք՝ եւ տե՛ս զայն որ ելանէն[10821]։ 6 Եւ ասեմ. Զի՞նչ է։ Եւ ասէ ցիս. Ա՛յդ է չափ որ ելանէ։ Եւ ասէ. Ա՛յդ է անիրաւութիւն նոցա ընդ ամենայն երկիր։ 7 Եւ ահա կշի՛ռ մի կապարեայ ամբարձեալ՝ եւ կին մի նստէր ՚ի մէջ չափոյն[10822]։ 8 Եւ ասէ. Ա՛յդ է անիրաւութիւն։ Եւ ընկէց զնա ՚ի մէջ չափոյն եւ ընկէց զվէմն կապարեայ ՚ի բերան նորա[10823]։ 9 Եւ ամբարձի զաչս իմ եւ տեսի, եւ ահա երկու կանայք ելանէին, եւ հողմ ՚ի թեւ՛ս նոցա. եւ էին թեւք նոցա իբրեւ զթեւս յոպոպոյ. եւ ամբարձին զչափն ընդ երկիր եւ ընդ երկինս։ 10 Եւ ասեմ ցհրեշտակն որ խօսէր յիս. Յո՞ տանին նոքա զչափն[10824]։ 11 Եւ ասէ ցիս. Շինե՛լ նմա տուն յերկրին Բաբելացւոց, եւ պատրաստել. եւ դիցեն զնա անդ՝ ՚ի վերայ պատրաստութեան իւրոյ[10825]։

6
Գլուխ Զ

1 Դարձա՛յ ամբարձի զաչս իմ եւ տեսի, եւ ահա չո՛րք կառք ելանէին ՚ի միջոյ երկուց լերանց. եւ լերինքն էին լերինք պղնձիք[10826]։ 2 ՚Ի կա՛ռսն առաջինս ձի՛ք աշխէտք, եւ ՚ի կառսն երկրորդս ձի՛ք սեաւք. 3 եւ ՚ի կառսն երրորդս ձի՛ք սպիտակք. եւ ՚ի կառսն չորրորդս ձի՛ք պէսպէս պիսակք։ 4 Պատասխանի ետու, եւ ասեմ ցհրեշտակն որ խօսէր յիս. Զի՞նչ են այդոքիկ տէր։ 5 Պատասխանի ետ հրեշտակն՝ որ խօսէր յիս՝ եւ ասէ. Դոքա՛ են չորք հողմք երկնից, որ ելանեն կալ առաջի Տեառն ամենայն երկրի։ 6 Յորում էին ձիքն սեաւք, ելանէին ընդ երկիր հիւսւսոյ. եւ սպիտակքն ելանէին զհետ նոցա. եւ պիսակքն ելանէին ընդ երկիր հարաւոյ[10827]. 7 եւ հայէին շրջել ընդ ամենայն երկիր. եւ ասէ. Գնացէ՛ք եւ շրջեցարո՛ւք ընդ երկիր։ Եւ շրջեցան ընդ երկիր։ 8 Եւ աղաղակեաց՝ եւ ասէ ցիս. Ահա որ ելանեն ընդ երկիր հիւսւսոյ, հանգուցին զսրտմտութիւն իմ յերկրին հիւսւսոյ[10828]։

Դ 9 Եւ եղեւ բան Տեառն առ իս՝ եւ ասէ. 10 Ա՛ռ դու ինձ ՚ի գերութենէ անտի յիշխանաց, եւ ՚ի պիտանեաց նորա, եւ ՚ի գիտնոց նորա. եւ մտցես յաւուր յայնմիկ ՚ի տուն Յովսիայ որդւոյ Սոփոնիայ՝ որ եկեալ է ՚ի Բաբելոնէ[10829]։ 11 Եւ առցես ոսկի եւ արծաթ, եւ արասցես պսակ, եւ դիցես ՚ի գլուխ Յեսուայ Յովսեդեկեայ քահանայի մեծի[10830]. 12 եւ ասասցես ցնա. Այսպէս ասէ Տէր ամենակալ. Ահա այր՝ եւ Ծագումն անուն նորա, եւ ՚ի ներքոյ իւրմէ ծագեսցէ. եւ շինեսցէ զտուն Տեառն։ 13 Եւ նա՛ առցէ զքաջութիւն. նստցի եւ տիրեսցէ ՚ի վերայ աթոռոյ իւրոյ. եւ եղիցի քահանայն ընդ աջմէ նորա, եւ խորհուրդ խաղաղութեան եղիցի ՚ի մէջ երկոցունց[10831]։ 14 Եւ պսակդ եղիցի այնոցիկ՝ որ ակն ունին. եւ պիտանեաց նորա, եւ որոց ճանաչեն զնա, եւ ՚ի շնորհս որդւոյ Սոփոնիայ եւ յերգս տան Տեառն[10832]։ 15 Եւ հեռաւորք ՚ի նոցանէ եկեսցեն եւ շինեսցեն զտո՛ւն Տեառն. եւ ծանիջիք թէ Տէր ամենակալ առաքեաց զիս առ ձեզ. եւ եղիցի եթէ լսելով լուիցէք ձայնի Տեառն Աստուծոյ ձերոյ[10833]։

7
Գլուխ Է

Ե 1 Եւ եղեւ յամին չորրորդի Դարեհի արքայի, եղեւ բան Տեառն առ Զաքարիա. որ օր չորք էին ամսոյն իններորդի, որ է Քասղեւ[10834]։ 2 Եւ առաքեա՛ց ՚ի Բեթելայ Սարասար՝ եւ Աբուսադ՝ թագաւորք եւ արք իւրեանց աղաչել զՏէր[10835]. 3 եւ ասել ցքահանայսն որ էին ՚ի տան Տեառն ամենակալի եւ ցմարգարէսն. եթէ մո՞ւտ այդր յամսեանն հինգերորդի սրբութիւն. քանզի առնէին զայն զա՛մս բազումս։ 4 Եւ եղեւ բան Տեառն զօրութեանց առ իս՝ եւ ասէ. 5 Խօսեա՛ց ընդ ժողովրդեան երկրիդ՝ եւ ընդ քահանայս՝ եւ ասասցես. Եթէ պահիցէք եւ կոծիցէք ՚ի հինգերորդս կամ յեւթներորդս ամսոց. ահա եւթանասո՛ւն ամ. միթէ պա՞հս պահիցէք ինձ[10836]. 6 եւ եթէ ուտէք եւ ըմպէք, ո՞չ ապաքէն դուք ուտէք եւ ըմպէք։ 7 Ո՞չ այս բանք են զոր խօսեցաւ Տէր ՚ի ձեռս մարգարէիցն իւրոց առաջնոց՝ մինչդեռ շէ՛ն էր Երուսաղէմ եւ ՚ի բարութեան, եւ քաղաքք նոցա շուրջանակի. եւ լեռնայի՛նքն եւ դաշտայինքն բնակեալ էին[10837]։ 8 Եւ եղեւ բան Տեառն առ Զաքարիա՝ եւ ասէ. 9 Ա՛յսպէս ասէ Տէր ամենակալ. Դատաստան արդա՛ր դատեցարուք, եւ ողորմութիւն եւ գթութիւն արարէ՛ք իւրաքանչիւր եղբօր իւրոյ. 10 զայրին եւ զորբն եւ զպանդուխտն՝ եւ զտնանկն մի՛ յաղթահարէք. եւ ոխս չարեաց ընկերի իւրում մի՛ ոք կալցի ՚ի սիրտս ձեր[10838]։ 11 Եւ ո՛չ հաւանեցան անսալ. այլ ետուն զթիկունս իւրեանց ՚ի յիմարութիւն, եւ ծանրացուցին զականջս իւրեանց առ ՚ի չլսել. 12 եւ զսիրտս իւրեանց կարգեցին անհնազանդս, առ ՚ի չլսելոյ օրինաց իմոց եւ բանից զոր առաքեաց Տէր ամենակալ Հոգւո՛վ իւրով ՚ի ձեռն մարգարէիցն առաջնոց. եղեւ բարկութիւն մե՛ծ ՚ի Տեառնէ ամենակալէ[10839]։ 13 Եւ եղիցի զոր օրինակ խօսեցաւն՝ եւ ո՛չ լուան նմա. նո՛յնպէս աղաղակեսցեն՝ եւ ո՛չ լուիցէ նոցա, ասէ Տէր ամենակալ[10840]։ 14 Եւ հանից զնոսա ընդ ամենայն ազգս զորս ո՛չ գիտիցեն. եւ երկիրդ ապականեսցի զկնի նոցա, զի ո՛չ ոք իցէ որ ելանիցէ՝ եւ դառնայցէ. եւ եդին զերկիրն ընտիր՝ յապականութիւն[10841]։

8
Գլուխ Ը

1 Եւ եղեւ բան Տեառն ամենակալի առ իս, եւ ասէ. Ա՛յսպէս[10842] 2 ասէ Տէր ամենակալ. Նախանձեցայ վասն Երուսաղեմի եւ վասն Սիոնի նախա՛նձ մեծ, եւ բարկութեամբ մեծաւ նախանձեցայ վասն նորա։

Զ 3 Ա՛յսպէս ասէ Տէր. Դարձա՛յց ՚ի Սիոն՝ եւ բնակեցայց ՚ի մէջ Երուսաղեմի. եւ կոչեսցի Երուսաղէմ Քաղա՛ք ճշմարիտ, եւ լեառն Տեառն ամենակալի՝ Լեա՛ռն սուրբ։ 4 Ա՛յսպէս ասէ Տէր ամենակալ դարձեալ նստցին ծերք եւ պառաւունք ՚ի հրապարակս Երուսաղեմի, իւրաքանչիւր ցո՛ւպ ՚ի ձեռին իւրում ՚ի բազմութենէ աւուրց. 5 եւ հրապարակք քաղաքին լցցին պատանեկօք եւ աղջկամբք՝ որ խաղայցեն ՚ի հրապարակս նորա։ 6 Ա՛յսպէս ասէ Տէր ամենակալ. Եթէ տկարանայցէ ինչ առաջի մնացորդաց ժողովրդեանդ այդորիկ յաւուրս յայսոսիկ. միթէ եւ առաջի՞ իմ տկարանայցէ, ասէ Տէր ամենակալ[10843]։ 7 Ա՛յսպէս ասէ Տէր ամենակալ. Ահաւասիկ ես փրկեմ զժողովուրդ իմ յերկրէ արեւելից՝ եւ յերկրէ արեւմտից[10844]. 8 եւ ածից զնոսա՝ եւ բնակեցուցից ՚ի մէջ Երուսաղեմի. եւ եղիցին ինձ ժողովուրդ, եւ ես եղէց նոցա Աստուած ճշմարտութեամբ՝ եւ արդարութեամբ[10845]։ 9 Ա՛յսպէս ասէ Տէր ամենակալ. Զօրասցի՛ն ձեռք ձեր որ լսէքդ յաւուրս յայսոսիկ զբանս զայս ՚ի բերանոց մարգարէիցն, յօրէ յորմէ արկէք հիմն տան Տեառն ամենակալի. եւ տաճարս յորմէ հետէ շինեցաւ[10846]։ 10 Զի յառաջ քան զաւուրսն զայնոսիկ՝ վարձք մարդկան՝ ո՛չ էին յօգուտ. եւ վարձք անասնոց ո՛չ էին յարգի. եւ ելողի եւ մտողի ո՛չ էր խաղաղութիւն ՚ի նեղութենէ. եւ առաքեցից զամենայն մարդիկ իւրաքանչիւր առ ընկեր իւր[10847]։ 11 Եւ արդ՝ ո՛չ ըստ աւուրցն առաջնոց առնե՛մ ես մնացորդաց ժողովրդեանդ այդորիկ՝ ասէ Տէր ամենակալ. 12 այլ ցուցից խաղաղութիւն. այգի՝ տացէ զպտուղ իւր, եւ երկիր՝ տացէ զարմտիս իւր, եւ երկինք տացեն զցօղ իւրեանց. եւ ժառանգեցուցից մնացորդաց ժողովրդեան իմոյ զայն ամենայն[10848]։ 13 Եւ եղիցի որպէս էիքն յանէծս ՚ի մէջ ազգաց տունդ Յուդայ՝ եւ տունդ Իսրայէլի. նոյնպէս ապրեցուցից զձեզ՝ եւ եղիջիք յօրհնութիւն։ Քաջալերեցարո՛ւք՝ եւ զօրասցին ձեռք ձեր[10849]։ 14 Զի ա՛յսպէս ասէ Տէր ամենակալ. Որպէս խորհեցայ չարչարե՛լ զձեզ, ՚ի բարկացուցանել զիս հարցն ձերոց, ասէ Տէր ամենակալ, 15 եւ ո՛չ զղջացայ. նոյնպէս պատրաստեալ եւ խորհեալ եմ յաւուրս յայսոսիկ՝ բարի՛ առնել Երուսաղեմի՝ եւ տանդ Յուդայ. քաջալերեցարո՛ւք[10850]. 16 այս բանք են զոր առնիցէք. Խօսեցարո՛ւք զճշմարտութիւն իւրաքանչիւր ընկերի իւրում. եւ դատաստան՝ խաղաղութեան եւ արդա՛ր դատեցարուք ՚ի դրունս ձեր[10851]. 17 եւ իւրաքանչիւր չար ընկերի իւրում մի՛ խորհիք ՚ի սիրտս ձեր. եւ զերդումն սուտ՝ մի՛ սիրէք. զի զա՛յն ամենայն ատեցի՝ ասէ Տէր ամենակալ։ 18 Եւ եղեւ բան Տեառն ամենակալի առ իս՝ եւ ասէ. 19 Ա՛յսպէս ասէ Տէր ամենակալ. Պահքն չորրորդք՝ եւ պահքն հինգերորդք. պահքն եւթներորդք՝ եւ պահքն տասներորդք՝ եղիցին տանդ Յուդայ ՚ի խնդութիւն եւ յուրախութիւն եւ ՚ի տօնս բարութեանց. եւ ուրա՛խ լիջիք, եւ զճշմարտութիւն եւ զխաղաղութիւն սիրեցէ՛ք[10852]։

Է 20 Ա՛յսպէս ասէ Տէր ամենակալ. Դարձեալ եկեսցեն ժողովուրդք բազումք, եւ բնակիչք քաղաքաց բազմաց. 21 եւ ժողովեսցին բնակիչք միոյ ՚ի միւս քաղաք, եւ ասասցեն երթիցո՛ւք աղաչել զերեսս Տեառն, եւ խնդրել զերեսս Աստուծոյ ամենակալի՝ երթա՛յց եւ ես. 22 եւ եկեսցեն ժողովուրդք բազումք խնդրե՛լ զերեսս Տեառն ամենակալի յԵրուսաղէմ. եւ հաշտեցուցանել զերեսս Տեառն։ 23 Ա՛յսպէս ասէ Տէր ամենակալ. Յաւուրսն յայնոսիկ, եթէ բո՛ւռն հարկանիցեն արք տասն յամենայն լեզուաց ազգաց, բո՛ւռն հարկանիցեն զդրօշակէ առն Հրէի եւ ասասցեն. Երթիցո՛ւք մեք ընդ քեզ, զի լուաք թէ Աստուած ընդ քե՛զ է[10853]։

9
Գլուխ Թ

Ը 1 Առած բանի Տեառն յերկի՛ր Սեդրաք, եւ ՚ի Դամասկոս զո՛հ նորա. զի Տէր տեսանէ զմարդիկ՝ եւ զամենայն ազգս Իսրայէլի[10854]։ 2 Եւ յԵմաթ ՚ի սահմանս նորա. Տիւրո՛ս եւ Սիդոն՝ զի արհամարհեցին յոյժ[10855]։ 3 Եւ շինեաց Տիւրոս ամուրս իւր. եւ գանձեաց զարծաթ իբրեւ զհող, եւ զոսկի իբրեւ զկաւ ճանապարհաց։ 4 Վասն այնորիկ Տէր ժառանգեսցէ զնա, եւ ամասցէ ՚ի ծով զզօրութիւն նորա. եւ նա հրո՛վ ծախեսցի։ 5 Տեսցէ Ասկաղոն՝ եւ երկիցէ՛. եւ Գազա՝ մորմոքեսցի յոյժ. եւ Ակկարոն՝ զի յամօթ եղեւ ՚ի վերայ յանցանաց իւրոց. եւ կորիցէ թագաւոր ՚ի Գազայ, եւ Ակկարոն մի՛ բնակեսցէ[10856]։ 6 Եւ բնակեսցեն այլազգիք յԱզովտոս. եւ քակեցից զհպարտութիւն այլազգեաց. 7 եւ բարձից զարիւն նոցա ՚ի բերանոյ նոցա, եւ զգարշելիս նոցա ՚ի միջոյ ատամանց նոցա. եւ մնասցեն եւ նոքա Աստուծոյ մերում. եւ եղիցին իբրեւ զհազարապետս ՚ի մէջ Յուդայ. եւ Ակկարոն իբրեւ զԵբուսացին[10857]։ 8 Եւ կացուցից տա՛ն իմոյ պաշտպան՝ առ ՚ի չանցանելոյ եւ չդառնալոյ. եւ մի՛ եւս եկեսցէ ՚ի վերայ նոցա որ հալածեսցէ զնոսա. զի այժմ տեսի՛ աչօք իմովք[10858]։

Թ 9 Ուրա՛խ լեր յոյժ դուստր Սիոնի, քարոզեա՛ դուստր Երուսաղեմի. ահա Թագաւոր քո գա՛յ առ քեզ, արդար եւ փրկիչ, նոյն հեզ՝ եւ հեծեալ ՚ի վերայ իշոյ՝ եւ յովանակի նորոյ[10859]։ 10 Եւ սատակեսցէ զկառս յԵփրեմայ, եւ զերիվարս յԵրուսաղեմէ. եւ խորտակեսցի աղեղն պատերազմօղ. եւ բազմութիւն եւ խաղաղութիւն յազգաց. եւ տիրեսցէ ջրոց ՚ի ծովէ մինչեւ ՚ի ծով, եւ ՚ի գետոց մինչեւ ՚ի ծագս երկրի[10860]։ 11 Եւ դու արեա՛մբ ուխտի քոյ արձակեցեր զկապեալս քո յանջրդի գբոյ։ 12 Եւ նստջիք յամուրս կապեալք ժողովրդեանդ. եւ փոխանակ միոյ աւուր պանդխտութեան քոյ կրկի՛ն հատուցից քեզ։ 13 Զի լարեցից զքեզ ինձ Յուդայ իբրեւ զաղեղն. լցի՛ եւ զԵփրեմ. եւ զարթուցի՛ց զորդիս քո Սիոն ՚ի վերայ որդւոցն Յունաց. եւ շօշափեցից զքեզ իբրեւ զսուսեր պողովատիկ պատերազմողի[10861]։ 14 Եւ Տէր եղիցի վերակացո՛ւ նոցա. եւ ելցէ իբրեւ զփայլակն նետ նորա. եւ Տէր Տէր ամենակալ փո՛ղ հարցէ, եւ գնասցէ՛ շարժմամբ սպառնալեաց իւրոց. 15 Տէր ամենակալ պաշտպանեսցէ նոցա։ Եւ սպառեսցեն զնոսա, եւ թաղեսցեն զնոսա քարամբք պարսաքարաց. եւ արբցեն զարիւն նոցա իբրեւ զգինի, եւ լցցեն զտաշտս իբրեւ զսեղանն. 16 եւ փրկեսցէ զնոսա Տէր Աստուած նոցա յաւուր յայնմիկ՝ իբրեւ զոչխարս զժողովուրդ իւր։ Զի քարինք սուրբք թաւալին յերկրի նորա[10862]. 17 զի որ ինչ բարին իցէ՝ նորա է, եւ որ ինչ լա՛ւն նորի՛ն. ցորեա՛ն երիտասարդաց, եւ գինի անուշարա՛ր կուսից[10863]։

10
Գլուխ Ժ

1 Խնդրեցէ՛ք ՚ի Տեառնէ անձրեւ ըստ ժամանակաց՝ զկանո՛ւխ եւ զանագան. Տէր արար զզարմանալիս, եւ զանձրեւ ձմերայնոյ տացէ նոցա իւրաքանչիւր խո՛տ յանդի[10864]։ 2 Զի հարցո՛ւկք բարբառեցան աշխատութիւնս, եւ ըղձապատումք տեսիլս սո՛ւտս եւ երա՛զս սուտս խօսէին. եւ ՚ի զո՛ւր մխիթարէին. վասն այնորիկ ցամաքեցան իբրեւ խաշինք. եւ չարագանեցա՛ն. զի ո՛չ գոյր բժշկութիւն[10865]։ 3 ՚Ի վերայ հովուաց բարկացա՛ւ սրտմտութիւն իմ, եւ ՚ի վերայ գառանց այցելութիւն արարից. եւ ա՛յց արասցէ Տէր Աստուած ամենակալ խաշին իւրոյ տա՛նն Յուդայ. եւ յարդարեսցէ զնոսա ի՛ւր իբրեւ զերիվար գեղեցիկ պատերազմի։ 4 Եւ ՚ի նմանէ դիտեաց, եւ ՚ի նմանէ յարդարեաց, եւ ՚ի նմանէ աղեղն իւր բարձրութեամբ. եւ ՚ի նմանէ՛ ելցէ ամենայն որ հալածիցէ ՚ի նոյն։ 5 Եւ եղիցին իբրեւ զպատերազմօղք՝ որ կոխիցեն զկաւ ՚ի ճանապարհս պատերազմի. եւ ճակատեսցին, զի Տէր ընդ նոսա է։ Եւ ամաչեսցեն հեծեալք յերիվարս։ 6 Եւ զօրացուցից զտունն Յուդայ, եւ զտունն Յովսեփայ ապրեցուցից, եւ բնակեցուցից զնոսա զի սիրեցի զնոսա. եւ եղիցին որպէս թէ չիցեմ դարձեալ ՚ի նոցանէ. զի ե՛ս եմ Տէր Աստուած նոցա, եւ լուայց նոցա[10866]։ 7 Եւ եղիցին իբրեւ զպատերազմօղսն Եփրեմի, եւ խնդասցէ սիրտ նոցա իբրեւ ՚ի գինւոյ. եւ որդիք նոցա տեսցեն եւ ուրա՛խ լիցին, եւ ցնծասցեն սիրտք նոցա ՚ի Տէր[10867]։ 8 Ա՛զդ արարից նոցա՝ եւ ընկալա՛յց զնոսա, զի ապրեցուցից զնոսա՝ եւ բազմասցին որպէս էին բազումք։ 9 Եւ սերմանեցից զնոսա ընդ ազգս. եւ որ հեռաւորքն իցեն՝ յիշեսցեն զիս։ Սնուսցեն զորդիս իւրեանց եւ դարձցին։ 10 Եւ դարձուցից զնոսա յերկրէն Եգիպտացւոց, եւ յԱսորեստանեա՛յց ընկալայց զնոսա, եւ ՚ի Գաղաադ եւ ՚ի Լիբանան մուծից զնոսա. եւ ո՛չ պակասեսցէ ՚ի նոցանէ՝ եւ ո՛չ մի։ 11 Եւ անցցեն ընդ ծովն անձուկ, եւ հարցեն զալիս ծովուն. եւ ցամաքեսցին ամենայն խորք գետոց. եւ բարձցի՛ ամենայն հպարտութիւն Ասորեստանեայց, եւ իշխանութիւն Եգիպտացւոց քակեսցի[10868]։ 12 Եւ զօրացուցից զնոսա ՚ի Տէր Աստուած նոցա. եւ յանուն նորա պարծեսցին՝ ասէ Տէր։

11
Գլուխ ԺԱ

1 Բա՛ց զդրունս քո Լիբանան, եւ կերիցէ՛ հուր զմայրս քո։ 2 Ողբասցե՛ն սարոյք՝ զի մա՛յրք գլորեցան, զի մեծապէ՛ս մեծամեծք չուառացան. ողբացէ՛ք կաղնիք Բասանու, զի քակեցաւ անտառն տնկախիտ[10869]։ 3 Ձա՛յն ողբալոյ հովուաց, զի թշուառացաւ մեծութիւն նոցա. ձա՛յն գոչելոյ առիւծուց, զի թշուառացա՛ւ բարձրութիւն Յորդանանու։

Ժ 4 Ա՛յսպէս ասէ Տէր ամենակալ. Արածեա՛ զխաշինս կոտորածի, 5 զոր ստացօղքն կոտորէին. եւ վաճառէին զնոսա՝ եւ ասէին. Օրհնեա՛լ Տէր՝ եւ մեծացաք. եւ հովուաց նոցա ո՛չինչ ցաւէր վասն նոցա[10870]։ 6 Վասն այնորիկ ո՛չ եւս խնայեցից ՚ի վերայ բնակչաց երկրիդ՝ ասէ Տէր. եւ ահաւադիկ ես մատնեցից զմարդիկ իւրաքանչիւր ՚ի ձեռս ընկերի իւրոյ, եւ ՚ի ձեռս թագաւորի իւրոյ՝ եւ հարցեն, եւ ո՛չ փրկեցից ՚ի ձեռաց նոցա[10871]։ 7 Եւ հովուեցից խաշինն կոտորելոյ յերկրին Քանանացւոց։ Եւ առից ինձ երկուս գաւազանս. զմին՝ կոչեցից Գեղեցկութիւն, եւ զերկրորդն՝ կոչեցից Վիճակ. եւ արածեցից զխաշինսն, 8 եւ բարձից զերիս հովիւսն ՚ի միում ամսեան. եւ ծանրասցի անձն իմ ՚ի վերայ նոցա, քանզի եւ անձինք նոցա գոչէին ՚ի վերայ իմ։ 9 Եւ ասեմ ո՛չ հովուեցից ձեզ. որ մեռանելոցն է՝ մեռցի՛, եւ որ սատակելոցն է՝ սատակեսցի՛. եւ մնացեալքն կերիցեն իւրաքանչիւր զմարմինս ընկերի իւրոյ։ 10 Եւ առից զգաւազանն իմ զԳեղեցիկ, եւ ընկեցի զնա՝ ցրել զուխտ իմ զոր եդի առ ամենայն ժողովուրդս[10872]. 11 եւ ցրուեսցի յաւուր յայնմիկ։ Եւ ծանիցեն Քանանացիքն զխաշինս պահեստի իմոյ. զի բա՛ն Տեառն է[10873]։ 12 Եւ ասացի ցնոսա. Թէ բարւոք թուի յաչս ձեր՝ տո՛ւք զվարձս իմ. ապա թէ ոչ՝ զրո՛յց արարէք։ 13 Եւ կշռեցին զվարձս իմ երեսուն արծաթի։ Եւ ասէ ցիս Տէր. Ա՛րկ դու զայդ ՚ի բովս, եւ քննեա՛ թէ փորձ իցէ, որպէս եւ ես գտայ փորձ վասն նոցա։ Եւ առի՛ զերեսուն արծաթին, եւ արկի ՚ի տուն Տեառն ՚ի բովս[10874]։ 14 Եւ ընկեցի զգաւազանն երկրորդ՝ զՎիճակն, ցրել զուխտ իմ ՚ի մէջ Յուդայ եւ ՚ի մէջ Իսրայէլի։

ԺԱ 15 Եւ ասէ ցիս Տէր դարձեալ. Ա՛ռ դու քեզ գործի՛ հովուութեան հովուի՛ տգիտի. 16 զի ահաւասիկ ես յարուցանեմ հովիւ տգէ՛տ ՚ի վերայ երկրի. զվտտեալն ո՛չ յանձանձիցէ, եւ զցրուեալն ո՛չ խնդրիցէ, եւ զբեկեալն ո՛չ բժշկեսցէ, եւ զողջն ո՛չ դարմանեսցէ. եւ զմիս ընտրանացն կերիցէ, եւ զոտս նոցա փշրեսցէ[10875]։ 17 Ո՛վ տարապա՛րտ արօտք՝ որ ընդ վայր հարէք զխաշինս. սո՛ւր ՚ի բազուկ նորա՝ եւ յա՛կն իւր աջոյ. բազուկ նորա գօսանալո՛վ գօսասցի, եւ ակն իւր աջոյ՝ կուրանալո՛վ կուրասցի։

12
Գլուխ ԺԲ

ԺԲ 1 Առած բանի Տեառն ՚ի վերայ Իսրայէլի։ Ասէ Տէր որ ձգեաց զերկինս՝ եւ արկ հիմունս երկրի. եւ հաստատէ զոգի մարդոյ ՚ի նմա. 2 Ահաւասիկ ես դնեմ զԵրուսաղէմ իբրեւ զսեամս շարժունս ամենայն ժողովրդոց որ շուրջ զնովաւ իցեն, եւ ՚ի Հրէաստանի եղիցի պաշարումն Երուսաղեմի։ 3 Եւ եղիցի յաւուր յայնմիկ՝ եդից զԵրուսաղէմ իբրեւ զքար մի կոխան ամենայն հեթանոսաց. ամենայն որ կոխիցէ զնա կատակելո՛վ կատակեսցէ, եւ ժողովեսցին ՚ի վերայ նորա ամենայն ազգք երկրի[10876]։ 4 Յաւուր յայնմիկ ասէ Տէր ամենակալ, հարից զամենայն երիվարս տագնապաւ, եւ զհեծեալս նորա յիմարութեամբ. եւ ՚ի վերայ տանն Յուդայ բացից զաչս իմ, եւ զամենայն երիվարս ազգաց հարի՛ց կուրութեամբ[10877]։ 5 Եւ ասասցեն հազարապետք Յուդայ ՚ի սիրտս իւրեանց. Գտցուք մեք զբնակիչս Երուսաղեմի ՚ի ձեռն Տեառն ամենակալի Աստուծոյ նոցա։ 6 Յաւուր յայնմիկ եդից զհազարապետսն Յուդայ իբրեւ զխանձողս հրոյ ՚ի մէջ փայտից, եւ իբրեւ զլամպարս հրոյ ՚ի մէջ եղեգան, եւ կերիցեն յաջմէ եւ յահեկէ զամենայն ժողովուրդս շուրջանակի. եւ դարձեալ բնակեսցէ Երուսաղէմ առանձինն յԵրուսաղէմ։ 7 Եւ ապրեցուսցէ Տէր զյարկսն Յուդայ որ իսկզբանէն. զի մի՛ մեծաբանեսցեն պարծանք տանն Դաւթի, եւ հպարտութիւն բնակչաց Երուսաղեմի ՚ի վերայ տանն Յուդայ[10878]։ 8 Եւ եղիցի յաւուր յայնմիկ պաշտպանեսցէ Տէր ամենայն բնակչաց Երուսաղեմի. եւ եղիցի որ տկարն իցէ յաւուր յայնմիկ՝ իբրեւ զԴաւիթ. եւ տունն Դաւթի՝ իբրեւ զտունն Աստուծոյ, իբրեւ զհրեշտակ Տեառն առաջի նոցա[10879]։ 9 Եւ եղիցի յաւուր յայնմիկ խնդրեցից բառնա՛լ զամենայն ազգս եկեալս ՚ի վերայ Երուսաղեմի։ 10 Եւ հեղից ՚ի վերայ տանն Դաւթի՝ եւ ՚ի վերայ բնակչաց Երուսաղեմի հոգի շնորհաց եւ գթութեան։ Եւ հայեսցին առ իս փոխանակ կաքաւելոյն. եւ կոծեսցին ՚ի վերայ նորա կո՛ծ իբրեւ ՚ի վերայ սիրելւոյ. եւ աշխարեսցեն աշխա՛ր իբրեւ ՚ի վերայ անդրանկան[10880]։ 11 Յաւուր յայնմիկ սաստկասցի՛ կոծ յԵրուսաղէմ. իբրեւ զկոծ նռնենեաց կոտորելոց ՚ի դաշտի. 12 եւ կոծեսցի երկիր ըստ ազգս ազգաց առանձինն։ 13 Ա՛զգ տանն Դաւթի առանձինն, եւ կանա՛յք նոցա առանձինն. ազգ տանն Նաթանայ առանձինն, եւ կանայք նոցա առանձինն. ազգ տանն Ղեւեայ առանձինն, եւ կանայք նոցա առանձինն. ազգ տանն Շմաւոնի առանձինն, եւ կանայք նոցա առանձինն[10881]։ 14 Ամենայն ազգք մնացեալք առանձինն, եւ կանա՛յք նոցա առանձինն։

13
Գլուխ ԺԳ

1 Յաւո՛ւր յայնմիկ եղիցի ամենայն տեղի բացեալ տանն Դաւթի՝ ՚ի փոփոխումն եւ ՚ի սրսկումն[10882]։ 2 Եւ եղիցի յաւուր յայնմիկ բարձցէ՛ Տէր զանուանս կռոց յերկրէ. եւ ո՛չ եւս եղիցի յիշատակ նոցա. եւ զսուտ մարգարէսն՝ եւ զա՛յսս պիղծս բարձի՛ց յերկրէ։ 3 Եւ եղիցի թէ մարգարէանայցէ ոք տակաւին, եւ ասասցեն ցնա հայր եւ մայր իւր որ ծնան զնա. Մի՛ կեցջիր՝ զի սո՛ւտ խօսեցար յանուն Տեառն. եւ խափանեսցեն զնա հայր եւ մայր նորա որ ծնան զնա՝ ՚ի մարգարէանալոյն։ 4 Եւ եղիցի յաւուր յայնմիկ ամաչեսցեն մարգարէքն յիւրաքանչիւր տեսլենէ ՚ի մարգարէանալն իւրեանց, եւ զգեցցին փեղկս մազեղէնս՝ փոխանակ զի ստեցին։ 5 Եւ ասասցէ. Չե՛մ ես մարգարէ՝ այլ այր հողագո՛րծ եմ, եւ մա՛րդ ծնաւ զիս ՚ի մանկութենէ իմմէ[10883]։ 6 Եւ ասացի ցնա. Զի՞նչ են վէրքդ այդոքիկ ՚ի մէջ ձեռաց քոց։ Եւ ասասցէ. Զորս վիրաւորեցայ ՚ի տան սիրելւոյ իմոյ[10884]։

ԺԳ 7 Զարթի՛ր սուր ՚ի վերայ Հովուի իմոյ, եւ ՚ի վերայ առն ընկերի նորա, ասէ Տէր ամենակալ. հարի՛ց զՀովիւն եւ ցրուեսցին խաշինքն. եւ դարձուցից զձեռն իմ ՚ի վերայ հովուաց։ 8 Եւ եղիցի յաւուր յայնմիկ՝ ասէ Տէր, երկո՛ւ մասունք ՚ի նմա սատակեսցին եւ պակասեսցին. եւ երրո՛րդն մնասցէ ՚ի նմա։ 9 Եւ անցուցից զերրորդ մասն ընդ հուր, եւ ջեռուցից զնոսա որպէս ջեռնու արծաթ. եւ փորձեցից զնոսա որպէս փորձի ոսկի. նա կարդասցէ՛ զանուն իմ, եւ ես լուայց նմա. եւ ասացից. Ժողովո՛ւրդ իմ է սա։ Եւ նա ասասցէ. Տէր Աստուած իմ ես դու։

14
Գլուխ ԺԴ

1 Ահա աւուրք Տեառն եկեսցեն. եւ բաժանեսցի աւարն քո ՚ի քեզ[10885]. 2 եւ ժողովեսցէ զամենայն ազգս ՚ի վերայ Երուսաղեմի ՚ի պատերազմ. եւ առցի՛ քաղաքն, եւ յափշտակեսցի՛ն տունք, եւ պղծեսցին կանայք, եւ ելցէ կէ՛ս քաղաքին ՚ի գերութիւն. եւ մնացորդք ժողովրդեան իմոյ մի՛ սատակեսցին ՚ի քաղաքէ անտի։ 3 Եւ ելցէ՛ Տէր՝ եւ տացէ պատերազմ ընդ ազգսն ընդ այնոսիկ, իբրեւ յաւուր ճակատու իւրոյ յաւուր պատերազմի։ 4 Եւ կացցեն ո՛տք նորա յաւուր յայնմիկ ՚ի վերայ լերինն Ձիթենեաց՝ հանդէպ Երուսաղեմի յարեւելից. եւ պատառեսցի՛ լեառնն Ձիթենեաց, կէսն նորա յարեւելս, եւ կէսն նորա ՚ի ծով, վիհ մե՛ծ յոյժ. եւ խոնարհեսցի կէս լերինն առ հիւսւսի, եւ կէս նորա առ հարաւ[10886]։ 5 Եւ կցեսցի՛ ձոր լերանց իմոց մինչեւ ցԱսայէլ. եւ խցցի զոր օրինակ խցաւ յերեսաց շարժմանն՝ յաւուրս Ոզիայ արքայի Յուդայ։

ԺԴ Եւ եկեսցէ հասցէ Տէր Աստուած իմ եւ ամենայն սուրբք ընդ նմա[10887]։ 6 Եւ եղիցի յաւուր յայնմիկ՝ ո՛չ եղիցի լոյս. եւ ցուրտ եւ պարզ՝ 7 եղիցի օր մի. եւ օրն այն յայտնի Տեառն, ո՛չ տիւ իցէ՝ եւ ո՛չ գիշեր, եւ ընդ երեկս եղիցի լոյս։ 8 Յաւուր յայնմիկ բղխեսցէ ջուր կենդանի յԵրուսաղէմ, կէս նորա ՚ի ծո՛վն առաջին, եւ կէս նորա ՚ի ծո՛վն որ յետոյ. զամա՛ռն եւ զգարուն նոյնպէս եղիցի. 9 եւ եղիցի Տէր Թագաւոր ՚ի վերայ ամենայն երկրի։ Յաւուր յայնմիկ եղիցի Տէր մի՝ եւ անուն նորա մի, 10 պատել զամենայն երկիր, զանապատն՝ ՚ի Գաբայ մինչեւ ցՌեմոն ընդ կողմն հարաւոյ Երուսաղեմի. եւ Հռամ ՚ի տեղւո՛ջ իւրում կացցէ. ՚ի դրանէն Բենիամինի մինչեւ ՚ի տեղի դրանն Առաջնոյ. մինչեւ ՚ի դո՛ւռն Անկեանցն, մինչեւ ցաշտարակն Անամայելի, մինչեւ ՚ի հնծանս թագաւորին[10888]։ 11 Եւ բնակեսցեն ՚ի նմա, եւ նզովք ո՛չ եւս լիցին. եւ բնակեսցէ Երուսաղէմ յուսով։ 12 Եւ ա՛յս իցեն հարուածք զոր հարցէ Տէր զազգս ամենայն որ զօրաժողո՛վ եղեն ՚ի վերայ Երուսաղեմի. հալեսցին մարմինք նոցա մինչդեռ կայցեն ՚ի վերայ ոտից իւրեանց. եւ ծորեսցին աչք նորա ՚ի կապճաց իւրեանց, եւ լեզուք նոցա հալեսցին ՚ի բերանս իւրեանց[10889]։ 13 Եւ եղիցի յաւուր յայնմիկ ահ մե՛ծ ՚ի Տեառնէ ՚ի վերայ նոցա. եւ բո՛ւռն հարկանիցեն իւրաքանչիւր զձեռանէ ընկերի իւրոյ, եւ խառնեսցէ զձեռն իւր ընդ ձեռն ընկերի իւրոյ[10890]։ 14 Եւ Յուդայ ճակատեսցի յԵրուսաղէմ. եւ ժողովեսցէ զզօրութիւն ամենայն ազգաց շուրջանակի. ոսկի եւ արծաթ՝ եւ հանդերձ բազում յոյժ։ 15 Եւ ա՛յս իցեն հարուածք՝ ձիոց եւ ջորւոց՝ եւ ուղտուց եւ իշուց, եւ ամենայն անասնոյ որ իցեն ՚ի բանակսն յայնոսիկ ըստ նմին հարուածոց[10891]։ 16 Եւ եղիցին որ միանգամ մնասցեն յամենայն ազգաց եկելոցն ՚ի վերայ Երուսաղեմի, ելանիցեն ամ յամէ երկի՛ր պագանել Թագաւորին Տեառն Աստուծոյ ամենակալի, եւ առնել զտօն տաղաւարահարացն[10892]։ 17 Եւ եղիցի որ միանգամ ո՛չ ելանիցեն յամենայն ազգաց երկրի յԵրուսաղէմ, երկի՛ր պագանել Թագաւորին Տեառն Աստուծոյ ամենակալի, եւ սոքա ՚ի նոսա յաւելցին[10893]։ 18 Եւ եթէ ազգն Եգիպտացւոց ո՛չ ելանիցէ եւ գայցէ, եւ ՚ի վերայ նոցա եղիցին հարուածքն, զոր հարցէ Տէր զամենայն ազգսն որ ոչ ելանիցեն առնել զտօն տաղաւարահարացն[10894]։ 19 Նո՛յն եղիցի ՚ի մեղս Եգիպտացւոցն, եւ ՚ի մե՛ղս ամենայն ազգաց, որ ո՛չ ելանիցէ առնել զտօն տաղաւարահարացն[10895]։ 20 Յաւուր յայնմիկ որ ՚ի սանձս ձիոյն՝ իցէ Սրբութիւն Տեառն։ Եւ եղիցին սանք ՚ի տան Տեառն՝ իբրեւ զտաշտս առաջի սեղանոյն։ 21 Եւ եղիցի ամենայն սան որ յԵրուսաղէմ եւ որ ՚ի Յուդայ՝ նուիրեալ Տեառն ամենակալի։ Եւ եկեսցեն ամենեքեան որ մատուցանիցեն պատարագ՝ առնուցո՛ւն ՚ի նոցանէ եւ եփեսցեն նոքօք. եւ ո՛չ եւս եղիցի Քանանացի ՚ի տան Տեառն ամենակալի յաւուր յայնմիկ[10896]։

Կատարումն Մարգարէութեանն Զաքարեայ:

[10791] Ոմանք. Որդւոյ Ադդովդայ՝ եւ ասէ։

[10792] Բազումք. Եւ մի՛ լինիք իբրեւ... զորս պատ՛՛։

[10793] Ոմանք. Եւ ՚ի չորրորդի մետա՛՛... Բարաքեայ որդի Ադդովայ։ Ոսկան. Մետասաներորդի ամս՛՛... յերկրորդի ամի։

[10794] Ոսկան. Դոքա Տէր իմ... որ խօսէր ցիս. եւ ցուցից։

[10795] Ոմանք. Ոչ ողորմիս ՚ի վերայ... այս եւթանասներորդ ամ։ Ուր Ոսկան յաւելու. ամ է։

[10796] Ոմանք. Որ միանգամայն հարեալ են... բարկացեալ էի նոցա. եւ նոքա։

[10797] Եւ տունս իմ վերս՛՛։

[10798] Ոմանք. Եւ ասէր ցիս հրեշ՛՛։

[10799] Ոսկան. Եւ ելին սոքա ցրել զնոսա։ Ոմանք. Սրել զսոսա... զչորս եղջիւրս զայս յարուցեալս եղջիւր ՚ի վերայ երկրի Տեառն ցրել զնոսա։

[10800] Ոմանք. Ունէր լար երկաչափ. եւ օրինակ մի. երկնաչափ։

[10801] Ոմանք. Յո՛վ երթայ։

[10802] Յոմանս պակասի. Եւ ահա հրեշտ՛՛։

[10803] Ոմանք. Ո՛վ ո՛, կամ՝ ո՛ որ փախերուք յերեսաց հւսիւսոյ։

[10804] Ոմանք. Ընդ բիբ ական իմոյ։

[10805] Ոմանք. Զի ահաւադիկ ես ածից։

[10806] Ոմանք. Ազգք բազումք... եղիցին նմա ժողովուրդք եւ բնակիցեն... թէ Տէր Աստուած ամենակալ ա՛՛։

[10807] Ոմանք. ԶՅուդա եւ զբաժին իւր։

[10808] Ոմանք. Զարթուցեալ է յամպոց։

[10809] Ոմանք. Զգեցեալ զհանդերձ աղտեղիս։

[10810] Ոմանք. ՚Ի գլուխ նորա։ Եւ եդին։

[10811] Ոմանք. Եւ եթէ պահես զսրահ... որ կան աւադիկ։

[10812] Ոմանք ՚ի լուս՛՛. ՚ի վերայ՝ կիւսահմայք, նշանակին՝ հրաշագէտք. զոր եւ այլ ոմանք ՚ի ներքս առեալ յաւելուն ՚ի բնաբանին. ըստ որում ունի եւ Ոսկան։

[10813] Ոմանք. Զամենայն անօրէնութիւն երկ՛՛։

[10814] Յօրինակին. Տեսանեմ հրեշտակ ոսկի ձոյլ։

[10815] Ոմանք. Ցհրեշտակն որ խօսէր յիս։

[10816] Ոսկան. Եւ խնդայցեն եւ տեսցեն։

[10817] ՚Ի լուս՛՛. Եւ հարցի կրկին անգամ. համաձայն ոմանց ՚ի բնաբ՛՛։ Ոսկան. Եւ ՚ի վերայ հանելեաց։

[10818] Ոմանք. Կանգուն ՚ի լայնութիւն։

[10819] Ոսկան. Վրէժ մահուչափ ՚ի դմանէ խնդ՛՛։

[10820] Բազումք. Եւ ՚ի տունս որ երդնու՛՛։

[10821] Ոմանք. Եւ տե՛ս զայրն որ ելանէ։

[10822] Ոսկան. ՚Ի մէջ չափուն։

[10823] Ոսկան. ՚Ի մէջ չափուն։

[10824] Յօրինակին. Եւ ասեմ զհրեշտակն որ։

[10825] Ոմանք. Զնա անդր ՚ի վերայ։

[10826] Ոսկան. Դարձայ եւ ամբարձի։ Ոմանք. Եւ տեսանէի, եւ ահա։

[10827] Ոմանք. Եւ աշխէաքն ելանէին ընդ երկիր հարաւոյ։ Եւ պիսակքն ելանէին, (7) հայէին շրջել։

[10828] Ոմանք. Զսրտմտութիւն իմ յերկիր հիւս՛՛։

[10829] Ոմանք. ՚Ի գերութենէ այտի յիշխա՛՛։

[10830] Ոմանք. Եւ արասցես պսակս։

[10831] Ոմանք. Եւ եղիցի քահանայ ընդ աջմէ։

[10832] Ոմանք. Զնա, ՚ի շնորհս... եւ յերգս տան նորա։

[10833] Ոմանք. Թէ լսելով լուիջիք ձայ՛՛։

[10834] Ոմանք. Իններորդի, որ եւ Քասղեւ։

[10835] Ոմանք. Եւ Աբուսայ, թագաւորք։

[10836] Ոմանք. Պահիցէք եւ կոծիցիք։

[10837] Ոմանք. ՚Ի ձեռն մարգարէից իւ՛՛... մինչդեռ շինէր Երուսաղէմ, եւ ՚ի։

[10838] Ոմանք. Ընկերի իւր, մի՛ ոք կալցի ՚ի սիրտս իւր։

[10839] Բազումք. Եւ եղեւ բարկութիւն։

[10840] Այլք. Զոր օրինակ խօսեցան։

[10841] Յոմանս պակասի. Զերկիրն ընտիր յապա՛՛։

[10842] Ոմանք. Առ իս։ Եւ ասէ (2) Տէր ամենա՛՛։

[10843] Այլք. Յաւուրս յայնոսիկ։

[10844] Ոմանք. Ահաւադիկ ես փրկեմ։

[10845] Ոմանք. Եւ եղիցի ինձ։

[10846] Ոմանք. Յաւուրս յայսոսիկ ՚ի բերանոյ մարգարէից։

[10847] Ոմանք. Եւ վարձք անասնոյ։

[10848] Ոմանք. Տացեն զցօղս... ժողովրդեանդ իմոյ։

[10849] Յօրինակին. Եւ եղիցի որպէս է ինքն յանէծս։ Ուր ոմանք. Որպէս եւ էիքն յա՛՛։ Ոսկան. Նոյնպէս ես ապրեցուցից զձեզ։

[10850] Ոմանք. Եւ զղջացայ. նոյնպէս պատ՛՛... յաւուրս յայնոսիկ։

[10851] Բազումք. Իւրաքանչիւր ընդ ընկերի։

[10852] Ոմանք. Եւ պահքն եւթ՛՛... եւ ուրախ եղիջիք. եւ զճշ՛՛։

[10853] Օրինակ մի. Արք տանս յամենայն լեզուաց։

[10854] Ոմանք. Եւ Դամասկոսի զոհ նորա։

[10855] Յօրինակին. Եւ յԵթամ ՚ի սահմանս նորա։

[10856] Ոմանք. Եւ Ասկաղոն մի՛ բնակեսցէ։

[10857] Ոսկան. Եւ մնասցեն եւս նոքա։

[10858] Ոմանք. Առ ՚ի չանցուցանելոյ եւ դառնալոյ, եւ մի՛ եկեսցէ ՚ի վերայ։

[10859] Ոմանք. Եւ յաւանակի նորոյ։

[10860] Ոսկան. Սատակեսցէ... աղեղն պատերազմողի. եւ բազ՛՛։ Ոմանք. ՅԵփրեմէ... եւ տիրեսցէ ջուրց։

[10861] Ոսկան. Զի լարեցի զքեզ ինձ։

[10862] Ոմանք. Յերկիր նորա։

[10863] Ոմանք. Եւ զոր ինչ բարին։

[10864] Ոմանք. Ըստ ժամանակս՝ կանուխ եւ զանագան։

[10865] Ոմանք. Խօսէին. զուր մխիթարէին... եւ չարագնեցան. զի ոչ գոյ բժշկութիւն։

[10866] Ոմանք. Եւ բնակեցուցի զնոսա... որպէս թէ ոչ իցեմ դարձեալ ՚ի։

[10867] Ոմանք. Եւ ցնծասցեն որդիք նոցա ՚ի Տէր։

[10868] Ոմանք. Եւ ցամաքեսցին խորք գետոց։

[10869] Ոմանք. Ողբացէ՛ք սարոյք... զի քանդեցաւ անտառախիտն։

[10870] Ոմանք. Ստացօղքն կոտորեցին. որ վաճառէին զնոսա։

[10871] Ոսկան. Վասն այսորիկ ոչ եւս։ Ոմանք. Եւ ահաւասիկ ես մատ՛՛։ ՚Ի բազումս պակասի. Ընկերի իւրոյ, եւ ՚ի ձեռս թագաւորի իւրոյ։

[10872] Ոսկան. Եւ առի զգաւազանն։

[10873] Ոմանք. Եւ ցրեսցի յաւուր։

[10874] Ոմանք. Որպէս ես գտայ։

[10875] Օրինակ մի. Զվատեալն ո՛չ յանձան՛՛... եւ զմիս ընտրանացն ընտրիցէ։

[10876] Ոմանք. Կատակելով կատակիցէ։

[10877] Ոմանք. Զամենայն երիվար... եւ զհեծեալ նորա... եւ ՚ի վերայ տանդ Յու՛՛։

[10878] Բազումք. Յուդայ. որպէս եւ իսկզբա՛՛։ Յօրինակին. Բնակչաց Երուսաղէմ ՚ի վերայ։

[10879] Ոմանք. Որ տկարն իցէ ՚ի նոսա յաւուր... իբրեւ զհրեշտակ Տեառն առաջի նորա։

[10880] ՚Ի լուս՛՛. ՚ի վերայ՝ Առ իս փոխանակ կաքաւելոյն. նշանակի՝ յոր խոցեցին. զոր երեք օրինակք համեմատք իրերաց՝ ՚ի բնաբանի մուծեալ այսպէս գրեն. Եւ հայեսցին առ իս յոր խոցեցին փոխանակ կաքաւելոյն։

[10881] Յոմանս պակասի. *Ազգ տանն Նաթանայ առանձինն, եւ այլն։

[10882] ՚Ի լուս՛՛. ՚ի վերայ՝ տեղի. նշանակի՝ աղբիւր։ Եւ ՚ի բնաբանի՝ զկնի՝ տանն Դաւթի, դատարկ տեղի թողեալ՝ ՚ի լուս՛՛. նշանակի չակերտիւ ՚ի մէջ առնուլ՝ ՚ի փոփոխումն եւ ՚ի սրսկումն. ըստ որում եւ եդաք համաձայն ոմանց։ Թէպէտ եւ այլ ոմանք առանց նշանակելոյ ինչ ՚ի լուսանցս՝ ունէին. Եղիցի ամենայն տեղի բացեալ տանն Դաւթի։ Եւ եղիցի յաւ՛՛։ Եւ ոմանք եւս. Եղիցի ամենայն տեղի բացեալ տանն Դաւթի աղբիւր ՚ի փոխումն եւ ՚ի սրսկումն։ Իսկ Ոսկան յաւելուածով այսպէս դնէ. Եղիցի ամենայն տեղի աղբիւր բացեալ տանն Դաւթի՝ եւ բնակողացն Երուսաղէմ ՚ի լուացումն մեղաւորի եւ դաշտականաւորի։

[10883] Ոմանք. Հողագործ եմ ես։

[10884] Ոմանք. Եւ ասացից ցնա. Զի՛նչ են։

[10885] Ոմանք. Ահաւասիկ աւուրք Տեառն։

[10886] Ոմանք. ՚Ի լերինն Ձիթենեաց։

[10887] Ոմանք յաւելուն. *Եւ խցցի ձոր լերանց իմոց, եւ կցեսցի ձոր լերանցն մինչեւ։ Օրինակ մի. Զոր օրինակ խցեցաւ։

[10888] Օրինակ մի. Դատել զամենայն երկիր։ Ոմանք. Եւ մինչեւ ցաշտար՛՛։

[10889] Օրինակ մի. Որ զօրաժողովեն ՚ի վերայ Երուսաղեմի։ Ոմանք. Աչք նոցա ՚ի կապճաց նորա։

[10890] Օրինակ մի. Զձեռն իւր ընդ ձեռանէ ըն՛՛։

[10891] Ոմանք. Եւ իշոց եւ ամենայն անասնոց։

[10892] Ոմանք. Ես եղիցի որ միանգամ մնայցեն։

[10893] Ոսկան յաւելու. Տեառն Աստուծոյ ամենակալի. ո՛չ եղիցի ՚ի վերայ նոցա անձրեւ.. եւ սոքա ՚ի նոսա։

[10894] Ոմանք. Զամենայն ազգսն որ ելանիցեն։

[10895] Ոմանք. Որ ոչ ելանիցեն առնել։

[10896] Ոմանք. Առնուցուն ՚ի նոցանէ եփեսցեն... եղիցի ՚ի տան Տեառն ամենակալի Քանա՛՛։

Ցանկ

Նախորդ էջ Ցանկ Հաջորդ էջ