ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉ ՄԱՏԵԱՆ ՀԻՆ ԵՒ ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆԱՑ

Հ. Յովհաննու Զօհրապեան վարդապետ

ՄԱՐԳԱՐԷՈՒԹՒՆ ՄԻՔԻԱՅ

1
Գլուխ Ա

1 Եւ եղեւ բան Տեառն առ Միքիէ Մորստացի. յաւուրս Յովաթամայ, եւ Աքազու, եւ Եզեկիայ՝ թագաւորաց Յուդայ։ Զոր ետես ՚ի վերայ Շամրնի եւ ՚ի վերայ Երուսաղեմի[10552]։

Ա 2 Լուարո՛ւք ժողովուրդք ամենայն. եւ ունկն դիցէ երկիր՝ եւ ամենայն բնակիչք նորա. եւ եղիցի Տէր Աստուած ՚ի միջի ձերում ՚ի վկայութիւն. Տէր ՚ի տանէ սրբոյ իւրմէ։ 3 Զի ահաւասիկ խաղասցէ ՚ի տեղւոջէ իւրմէ. իջցէ եւ հասցէ՛ ՚ի վերայ բարձա՛նց երկրի. 4 եւ շարժեսցին լերինք ՚ի ներքոյ նորա. եւ ձորք հալեսցին իբրեւ զմո՛մ առաջի հրոյ, եւ իբրեւ զջուր հոսեալ ընդ զառիվայր։ 5 Վասն ամպարշտութեանցն Յակովբո՛ւ է այն ամենայն, եւ վասն մեղա՛ց տանն Իսրայէլի. իսկ արդ ո՞վ է ամպարշտութիւնն Յակովբայ՝ թէ ոչ Շամրին, եւ ո՞վ է մեղք տանն Յուդայ՝ եթէ ոչ Երուսաղէմ[10553]։ 6 Եւ եդից զՇամրին իբրեւ զտաղաւար մրգապահաց ագարակի, եւ ՚ի տո՛ւնկ այգւոյ. եւ կործանեցից ՚ի խորխորա՛տ զվէմս նորա, եւ զհիմունս նորա մերկացուցի՛ց[10554]։ 7 Եւ զամենայն դրօշեալս նորա կոտորեսցեն, եւ զամենայն արձանս նորա այրեսցե՛ն հրով. եւ զամենայն կուռս նորա արարից յապականութիւն, զի ՚ի կապինա՛ց պոռնկութեան ժողովեաց, եւ ՚ի կապինաց պոռնկութեան ամփոփեաց[10555]։ 8 Վասն այնորիկ կոծեսցի՛ եւ ողբասցի, եւ գնասցէ մե՛րկ եւ բո՛կ. եւ արասցէ կո՛ծ իբրեւ զվիշապաց, եւ սուգ իբրեւ զդստերաց համբարեաց[10556]։ 9 Զի սաստկացան հարուածք նորա. քանզի հասին մինչեւ ՚ի Յուդայ, եւ մերձեցան մինչեւ ՚ի դրունս ժողովրդեան իմոյ եւ յԵրուսաղէմ[10557]։ 10 Որ ՚ի Գէ՛թդ էք՝ մի՛ մեծաբանէք. եւ որ յԱկկարոնդ էք՝ մի՛ նորոգէք ՚ի տանէ զկատակութիւն. հող ՚ի գլո՛ւխ լերուք ՚ի վերայ բնակութեան ձերոյ[10558]։ 11 Բնակեալն բարութեամբ ո՞չ ել ՚ի քաղաքաց իւրոց. բնակիչք Սենարայ կո՛ծ առէք ՚ի վերայ տանն որ մե՛րձ է առ նա. բարձցէ՛ ՚ի ձէնջ զհարուածս ցաւոց։ 12 Ո՛վ արար սկիզբն բարեաց բնակելոյն ՚ի մէջ ցաւոց. զի իջին չարիք ՚ի Տեառնէ ՚ի վերայ դրանցն Երուսաղեմի։ 13 Շաչիւն կառաց՝ եւ դրընդիւն երիվարաց. բնակիչք Լաքիսայ, նա՛ է առաջնորդ մեղաց դստեր Սիոնի. զի ՚ի քե՛զ գտան ամպարշտութիւնք Իսրայէլի[10559]։ 14 Վասն այնորիկ տացէ արձակեալս մինչեւ ՚ի ժառանգութիւն Գեթայ, զտունս սնոտիս, ՚ի նանի՛ր եղեն թագաւորացն Իսրայէլի. 15 մինչեւ ցժառանգիչս քո ածցեն բնակիչդ Լաքիսայ ժառանգութեամբ. մինչեւ յՈդողամ հասցէ փառք դստեր Սիոնի[10560]։ 16 Գերծի՛ր եւ կտրեա՛ ՚ի վերայ փափուկ որդւոցն քոց. լայնեա՛ զխզումն քո իբրեւ զարծուոյ՝ զի գերեցան ՚ի քէն։

2
Գլուխ Բ

1 Եղեն խորհել զվաստակս, եւ գործեն զչարի՛ս յանկողինս իւրեանց. եւ ընդ այգ ընդ լոյսն զնոյն կատարէին. զի ո՛չ ամբարձին զձեռս իւրեանց առ Աստուած։ 2 Ցանկային անդոց, եւ յափշտակէին զորբս, եւ զտունս բռնադատէին. յափշտակէին զայր՝ եւ զտուն նորա, զայր՝ եւ զժառանգութիւն նորա։ 3 Վասն այնորիկ ա՛յսպէս ասէ Տէր. Ահաւասիկ ես խորհիմ ՚ի վերայ ազգիդ այդորիկ չարի՛ս՝ ուստի ո՛չ համբառնայցէք զպարանոցս ձեր, եւ ո՛չ գնայցէք կանգուն յանկարծակի. զի ժամանակ չա՛ր է[10561]։ 4 Յաւուր յայնմիկ առից ՚ի վերայ ձեր առակ. ողբասցեն ո՛ղբս ձայնիւ՝ եւ ասասցեն. Թշուառութեա՛մբ թշուառացաք։ Մասն ժողովրդեան իմոյ լարո՛վ չափեցաւ. եւ ո՛չ ոք էր որ արգելոյր զնա դարձուցանել. անդք մեր բաժանեցան[10562]. 5 վասն այնորիկ ո՛չ ոք իցէ որ արկանիցէ լարաբաժին ՚ի վիճակ։ Յեկեղեցւոջ Տեառն[10563] 6 մի՛ լայք արտասուօք, եւ մի՛ արտասուեսցեն ՚ի վերայ այդորիկ. զի ո՛չ մերժեսցէ զնախատինս։ 7 Որ ասաց՝ թէ տուն Իսրայէլի բարկացո՛յց զՈգի Տեառն. եթէ այս գնացք նորա իցեն, ո՛չ են բարւոք բանք նորա ընդ նմա. եւ ո՛չ ուղիղ գնացեալ է առաջի իմ ժողովուրդ իմ[10564]։ 8 ՚Ի թշնամութիւն հակառակեցաւ ընդդէմ խաղաղութեան իւրոյ։ Զմորթ նորա մորթեսցեն բառնա՛լ զյոյս, զբեկումն պատերազմի։ 9 Վասն այնորիկ առաջնորդք ժողովրդեան իմոյ անկցին ՚ի տանց փափկութեանց իւրեանց. վասն չարութեան գնացից իւրեանց մերժեցան։ Մերձեցարո՛ւք ՚ի լերինսն յաւիտենից[10565]։ 10 Յո՛տն կաց եւ գնա՛, զի ո՛չ գոյ քեզ այդր հանգիստ. վասն պղծութեան ապականեցայք ապականութեամբ[10566]. 11 հալածեցա՛յք առանց ուրուք հալածելոյ։ Ա՛յս սուտ յարեաւ՝ կաթեա՛ց ՚ի քեզ գինի եւ արբեցութիւն. եւ եղիցի ՚ի կաթուածոյ անտի ժողովրդեանս այսմիկ[10567]։ 12 Ժողովելո՛վ ժողովեսցի Յակոբ ամենեքումբք հանդերձ, եւ ընդունելով ընկալցի զմնացորդս Իսրայէլի. եւ ՚ի միասին արարից զդա՛րձ նոցա. իբրեւ ոչխարք ՚ի նեղութեան. իբրեւ հօտք ՚ի մէջ մակաղատեղի իւրեանց. վարեսցին ՚ի մարդկանէ ընդ խրամ[10568], 13 զի առաջի երեսաց նոցա խրամատեսցին. եւ անցին ընդ դուռն, եւ ելին ընդ նա. ել եւ թագաւորն առաջի երեսաց նոցա. եւ Տէր առաջնորդեսցէ նոցա[10569]։

3
Գլուխ Գ

Բ 1 Եւ ասասցէ. Լուարո՛ւք իշխանք տանն Յակոբայ, եւ մնացորդք տանն Իսրայէլի։ Ո՞չ ձե՛ր է գիտել զիրաւունս. 2 որ ատեա՛յքդ զբարիս, եւ խնդրէք զչարիս. զերծանէք զմորթ նոցա ՚ի նոցանէ, եւ զմարմին նոցա յոսկերաց իւրեանց[10570]։ 3 Զոր օրինակ կերա՛ն զմարմինս ժողովրդեան իմոյ, եւ զմորթ նոցա մորթեցին ՚ի նոցանէն. եւ զոսկերս նոցա փշրեցին. եւ յօշեցին զմարմինս նոցա իբրեւ ՚ի կաթսայս, եւ զմիս նոցա իբրեւ ՚ի պուտանս[10571]։ 4 Նո՛յնպէս աղաղակեսցեն առ Տէր՝ եւ ո՛չ լուիցէ նոցա. եւ դարձուսցէ զերեսս իւր ՚ի նոցանէն ՚ի ժամանակին յայնմիկ. փոխանակ զի չարչարեցին զնոսա ՚ի գործս իւրեանց։ 5 Ա՛յսպէս ասէ Տէր ՚ի վերայ մարգարէիցն՝ որ մոլորեցուցանեն զժողովուրդ իմ. որ խածանեն ատամամբք իւրեանց, եւ քարոզեն նմա զխաղաղութիւն. եւ ո՛չ տուաւ ՚ի բերան նոցա. եւ յարուցին ՚ի վերայ նոցա պատերազմ։ 6 Վասն այնորիկ գիշե՛ր լիցի ձեզ ՚ի տեսլենէ, եւ նսեմասցի ձեզ յղձութենէ. մտցէ արեգակն ՚ի վերայ մարգարէիցն, եւ խաւարեսցի ՚ի վերայ նոցա տիւ[10572]։ 7 Եւ ամաչեսցեն երազատեսքն, եւ ծա՛ղր կայցեն իղձքն. եւ բամբասեսցեն զնոսա ամենեքեան. զի ո՛չ ոք իցէ որ լսիցէ նոցա։ 8 Բայց ես լցա՛յ Հոգւով զօրութեամբ Տեառն, դատաստանաւ եւ զօրութեամբ. պատմել Յակոբու զամպարշտութիւնս նորա, եւ Իսրայէլի զմեղս նորա[10573]։ 9 Լուարո՛ւք զայս առաջնորդք տանդ Յակոբայ, եւ մնացորդք տանդ Իսրայէլի. որ անարգէք զիրաւունս, եւ թիւրէք զամենայն ուղորդս[10574]. 10 որ շինէք զՍիոն արեամբ, եւ զԵրուսաղէմ անիրաւութեամբ։ 11 Առաջնորդք նորա կաշառօք դատէին, եւ քահանայք նորա վարձուք տային պատասխանի. եւ մարգարէք նորա արծաթո՛վ պատմէին զըղձութիւնս. եւ ՚ի Տէր ապաստան լինէին եւ ասէին. Ո՞չ ապաքէն Տէր ընդ մե՛զ է՝ եւ ո՛չ եկեսցէ ՚ի վերայ մեր չարիք[10575]։ 12 Վասն այդորիկ ՚ի ձե՛ր սակս, Սիոն արօրադի՛ր լիցի, եւ Երուսաղէմ իբրեւ զտաղաւար մրգապահաց, եւ լեառն տաճարին յանտա՛ռ մայրւոյ[10576]։

4
Գլուխ Դ

Գ 1 Եւ եղիցի յաւուրս յետինս յայտնի՛ լեառն Տեառն. պատրաստեալ ՚ի գլուխս լերանց. եւ բարձրասցի՛ ՚ի վերայ բլրոց, եւ փութասցին ՚ի նա ժողովուրդք բազումք[10577]. 2 եւ երթիցեն ազգք բազումք եւ ասիցեն. Եկա՛յք ելցուք ՚ի լեառն Տեառն՝ եւ ՚ի տուն Աստուծոյ Յակոբայ, եւ ցուցցեն մեզ զճանապարհս նորա՝ եւ գնասցուք ՚ի շաւիղս նորա։ Զի ՚ի Սիոնէ ելցեն օրէնք, եւ բան Տեառն յԵրուսաղեմէ[10578]. 3 եւ դատեսցի ՚ի մէջ ժողովրդոց բազմաց, եւ յանդիմանեսցէ զազգս հզօրս մինչեւ ցհեռաւորս. եւ կոտորեսցեն զսուսերս իւրեանց ՚ի խոփս, եւ զգեղարդունս իւրեանց ՚ի մանգաղս. եւ ո՛չ եւս առցէ ազգ յազգի վերայ սուր, եւ ո՛չ եւս ուսանիցին պատերազմել[10579]։ 4 Եւ հանգիցէ իւրաքանչիւր ընդ որթով իւրով՝ եւ ընդ թզենեաւ իւրով, եւ ո՛չ ոք իցէ որ զարհուրեցուցանիցէ. զի բերա՛ն Տեառն ամենակալի խօսեցաւ զայս[10580]։ 5 Եթէ ամենայն ժողովուրդք գնասցեն իւրաքանչիւր ՚ի ճանապարհս իւրեանց. այլ մեք գնասցուք յանուն Տեառն Աստուծոյ մերոյ յաւիտեա՛նս եւ առ յապայ։ 6 Յաւուր յայնմիկ ասէ Տէր, ժողովեցից զմանրեալն, եւ զհեռացեալն ընկալա՛յց՝ եւ զորս մերժեցին. 7 եւ արարից զբեկեալն ՚ի զաւակ, եւ զմանրեալն յա՛զգ հզօր. եւ թագաւորեսցէ Տէր ՚ի վերայ նոցա ՚ի լերինն Սիոնի յայսմհետէ մինչեւ յաւիտեան[10581]։

Դ 8 Եւ դու աշտարա՛կ հօտի, մթին դուստր Սիոնի, ՚ի վերայ քո եկեսցէ եւ մտցէ առաջին իշխանութիւն թագաւորութեան ՚ի Բաբելոնէ դստե՛ր Երուսաղեմի։ 9 Եւ արդ ընդէ՞ր ծանեար զչար. միթէ թագաւոր ո՞չ գոյր քո, կամ թէ խորհուրդն քո կորեա՞ւ. զի սաստկացան երկունք քո իբրեւ զծննդականի։ 10 Երկնեա՛ եւ զօրացի՛ր, եւ մերձեա՛ դուստր Սիոնի իբրեւ զծննդական։ Զի այժմ ելցե՛ս ՚ի քաղաքէ, եւ բնակեցուցի՛ց զքեզ ՚ի դաշտի. եւ հասցես մինչեւ ՚ի Բաբելոն. եւ անտի փրկեսցէ զքեզ՝ եւ անտի ապրեցուսցէ զքեզ Տէր Աստուած քո ՚ի ձեռաց թշնամեաց քոց[10582]։ 11 Եւ արդ ժողովեցան ՚ի վերայ քո ազգք բազումք. որք ասէին. Եկայք ոտնհա՛ր լիցուք, եւ տեսցեն աչք մեր ՚ի վերայ Սիոնի։ 12 Եւ նոքա ո՛չ գիտացին զխորհուրդ Տեառն, եւ ո՛չ ՚ի միտ առին զկամս նորա. զի ժողովեաց զնոսա իբրեւ զօրան ՚ի կալ. 13 կանգնեա՛ց եւ կա՛ս զնոսա դուստր Սիովնի։ Զի զեղջեւրս քո արարից երկաթիս, եւ զկճղակս քո պղնձիս. եւ մանրեսցես զժողովուրդս բազումս, եւ փշրեսցես նոքօք զազգս. եւ մատուսցես Տեառն զբազմութիւն նոցա, եւ զզօրութիւն նոցա Տեառն ամենակալի[10583]։

5
Գլուխ Ե

1 Արդ պաշարեսցի դուստրն ցանգով. զի նեղութիւն կարգեաց ՚ի վերայ ձեր. գաւազանաւ հարցեն զծնօտս ազգաց Իսրայէլի։

Ե 2 Եւ դո՛ւ Բեդղահէմ տուն Եփրաթայ սակաւաւոր՝ իցե՛ս լինել ՚ի հազարաւո՛րս Յուդայ. ՚ի քէ՛ն ելցէ ինձ լինել իշխան Իսրայէլի. եւ ելք նորա իսկզբանէ աւուրց աշխարհի[10584]։ 3 Վասն այնորիկ տացէ զնոսա մինչեւ ՚ի ժամանա՛կ ծննդականին. ծնցի՝ եւ մնացորդք եղբարց նորա դարձցին առ որդիսն Իսրայէլի[10585]։ 4 Եւ կացցէ՛, եւ տեսցէ՛ եւ հովուեսցէ՛ հօտի իւրոյ զօրութեամբ Տեառն, եւ ՚ի փառս անուան Տեառն Աստուծոյ իւրեանց հաստատեսցին։ Զի այժմ մեծասցին մինչեւ ՚ի ծա՛գս երկրի. 5 եւ եղիցի նմա խաղաղութիւն. յորժամ եկեսցէ Ասորեստանեայն յերկիր ձեր՝ եւ յորժամ հասցէ յաշխարհ ձեր. յարուսցէ ՚ի վերայ նորա եւթն հովիւ՝ եւ ո՛ւթ վարիչ մարդկան[10586]։ 6 Եւ հովուեսցեն զԱսորեստանեայն սրով. եւ զերկիրն Նեբրովթայ ՚ի պատնիշի իւրում. եւ փրկեսցէ զքեզ յԱսորեստանւոյն՝ յորժամ եկեսցէ յերկիր ձեր. եւ յորժամ հասցէ ՚ի վերայ սահմանաց ձերոց։ 7 Եւ եղիցի մնացորդքն Յակոբայ ՚ի հեթանոսս ՚ի մէջ ազգաց բազմաց՝ իբրեւ զցօղ անկեալ ՚ի Տեառնէ, եւ իբրեւ զգառինս ՚ի վերայ սիզոյ, որպէս զի ժողովեսցէ եւ մի՛ մի. եւ մի՛ մնասցէ ՚ի մէջ որդւոց մարդկան[10587]։ 8 Եւ եղիցին մնացորդքն Յակոբայ ՚ի հեթանո՛սս ՚ի մէջ ազգաց բազմաց իբրեւ զառեւծ ՚ի մէջ խաշին յանտառի, եւ իբրեւ զկորիւն առիւծու՝ ՚ի մէջ հօտից խաշանց. զոր օրինակ յորժամ անցեալ զատուցանիցէ՛ եւ յափշտակիցէ՝ եւ ո՛չ ոք իցէ որ թափիցէ[10588]։ 9 Բարձրասցի՛ ձեռն քո ՚ի վերայ նեղչաց քոց, եւ ամենայն թշնամիք քո սատակեսցին։ 10 Եւ եղիցի յաւուր յայնմիկ՝ ասէ Տէր. սատակեցից զերիվարս քո ՚ի միջոյ քումմէ, եւ կորուսից զկառս քո. 11 եւ սատակեցից զքաղաքս երկրի քոյ, եւ բարձից զամենայն ամուրս քո. եւ բարձից զամենայն կախարդութիւնս քո ՚ի ձեռաց քոց. եւ հարցուկք ո՛չ եղիցին ՚ի քեզ։ 12 Ջնջեցից զդրօշեալս քո, եւ զարձանս քո ՚ի միջոյ քումմէ. եւ ո՛չ եւս երկիրպագցես գործոց ձեռաց քոց[10589]։ 13 Եւ կոտորեցից զանտառսդ ՚ի միջոյ քումմէ, եւ ապականեցից զքաղաքս քո, 14 եւ արարից բարկութեամբ եւ սրտմտութեամբ վրէժխնդրութիւն ՚ի մէջ ազգաց. փոխանակ զի ո՛չ լուան։

6
Գլուխ Զ

Զ 1 Լուարո՛ւք զայս զոր ասաց Տէր. Արի՛ եւ դատեա՛ց ընդ լերինս, եւ բլուրք լուիցեն ձայնի քում։ 2 Լուարո՛ւք բլուրք զդատաստան Տեառն, եւ ձորք եւ հո՛ւնք երկրի. զի դատաստա՛ն է Տեառն ընդ ժողովրդեան իւրում, եւ ընդ Իսրայէլի յանդիմանեսցի[10590]։ 3 Ժողովուրդ իմ զի՞ արարի քեզ, կամ ի՞ւ տրտմեցուցի զքեզ, կամ ի՞ւ նեղեցի զքեզ. տո՛ւր ինձ պատասխանի։ 4 Փոխանակ զի հանի զքեզ յերկրէն Եգիպտացւոց, եւ ՚ի տանէ ծառայութեան փրկեցի՛ զքեզ. եւ առաքեցի առաջի քո զՄովսէ՛ս եւ զԱհարոն եւ զՄարիամ։ 5 Ժողովուրդ իմ յիշեա՛ զինչ խորհեցաւ վասն քո Բաղա՛կ թագաւոր Մովաբացւոց. եւ զի՞նչ ետ նմա պատասխանի Բաղաամ որդի Բէովրայ, ՚ի վիճակացն մինչեւ ցԳաղգաղ. զի ծանիցի արդարութիւն Տեառն[10591]։ 6 Ի՞ւ կանխեցից առ Տէր. ապաւինեցա՛յց յԱստուած իմ բարձրեալ, եթէ կանխեցից առ նա ողջակիզօք, եւ որթովք տարեւորօք[10592]. 7 եթէ իցէ՝ ընկալցի՞ Տէր ընդ հազարաւորս խոյոց, կամ ընդ բիւրաւորս նոխազաց պարարտաց. եթէ տա՛ց զանդրանիկս իմ վասն ամպարշտութեանց, եւ զպտուղ միջոյ իմոյ վասն մեղաց անձին իմոյ[10593]։ 8 Պատմեցա՛ւ քեզ ո՛վ մարդ՝ զի՞նչ է բարի, կամ զի՞նչ խնդրէ ՚ի քէն Տէր. բայց առնե՛լ զիրաւունս, եւ սիրել զողորմութիւն. եւ պատրա՛ստ լինել երթալոյ զկնի Տեառն Աստուծոյ քոյ[10594]։ 9 Ձայն Տեառն ՚ի վերայ քաղաքի կոչեսցի, եւ ապրեցուսցէ զերկիւղածս անուան նորա։ Լո՛ւր ազգ, ո՛ հանդերձեսցէ զքաղաք[10595], 10 եթէ ո՛չ հուր, եւ տուն անօրինի որ գանձէ զգանձս անօրէնս, եւ հպարտութեամբ անիրաւութեան[10596]։ 11 Եւ իցէ՞ թէ արդարասցի կաշառովք անօրէնն, եւ պայուսակա՛ւ կշռոց նենգութեան. 12 ուստի զտունս իւրեանց լցին ամպարշտութեամբք. եւ բնակիչք նորա խօսեցան անիրաւութիւն. եւ լեզուք նոցա մեծաբանեցին ՚ի բերանս իւրեանց։ 13 Եւ ես հարի զքեզ ապականութեամբ վասն մեղաց քոց։ 14 Դու կերիցես եւ մի՛ յագեսջիր. եւ մերժեցի՛ զքեզ. եւ ըմբռնեսցիս՝ եւ մի՛ ապրեսցիս. եւ որ միանգամ ապրեսցին ՚ի սո՛ւր մատնեսցին[10597]։ 15 Դու սերմանեսցես՝ եւ ո՛չ հնձեսցես. դու կթեսցես ձէթ՝ եւ մի՛ օծցիս իւղով. եւ գինի՝ եւ մի՛ արբցես գինի[10598]։ 16 Եւ ապականեսցին անօրէնք ժողովրդեան իմոյ, եւ ամենայն գործք տանն Աքաաբու. եւ գնացէք ըստ խորհրդոց նորա. զի մատնեցից զձեզ յապականութիւն, եւ զբնակիչս քո ՚ի շչիւն, եւ զնախատինս ժողովրդոց ընկալջիք։

7
Գլուխ Է

1 Վա՛յ ինձ, զի եղէ իբրեւ զհասկաքա՛ղ ՚ի հունձս, եւ իբրեւ զճռաքա՛ղ ՚ի կութս. եւ ո՛չ գոյր ողկոյզ յառաջին բերոյն ուստի ուտէի[10599]։ 2 Վա՛յ անձին իմում. զի կորեա՛ւ երկիւղած յերկրէ. եւ ո՛չ գոյ ուղիղ ՚ի մէջ մարդկան. ամենեքին արեամբ դատին. իւրաքանչիւր զընկեր իւր նեղելով նեղեն[10600]։ 3 Զձեռս իւրեանց պատրաստեն ՚ի չար։ Իշխանն խնդրէ, եւ դատաւորն խօսի բանս խաղաղութեան ըստ ցանկութեան անձին իւրոյ. 4 եւ հանից զբարութիւն նոցա իբրեւ զցեց որ ուտէ եւ շրջի ՚ի վերայ կանոնի յաւուր այցելութեան։ Վա՛յ վա՛յ, վրէժխնդրութիւնք քո եկին հասին. արդ եղիցին լալիք նոցա։ 5 Մի՛ հաւատայք սիրելեաց, եւ մի՛ յուսայք յիշխանս. եւ յանկողնակցէ քումմէ զգո՛յշ լեր պատմել ինչ նմա։ 6 Զի որդի՝ անարգէ զհայր, եւ դուստր՝ յարիցէ ՚ի վերայ մօր իւրոյ. նու՝ ՚ի վերայ սկեսրի իւրոյ, եւ թշնամիք առն՝ ընտանիք իւր։ 7 Այլ ես Տեառն ակն կալայց. սպասեցից Աստուծոյ փրկչի իմոյ, եւ լուիցէ՛ ինձ Տէր Աստուած իմ։ 8 Մի՛ ոտնհար լինիր ինձ թշնամի իմ. զի գլորեցայ՝ միւսանգա՛մ կանգնեցայց. զի թէ նստայց ՚ի խաւարի՝ Տէր է իմ լոյս։ 9 Բարկութեան Տեառն համբերեցից՝ զի մեղա՛յ նմա, մինչեւ արդարացուսցէ զդատաստան իմ, եւ արասցէ ինձ իրաւունս, եւ հանցէ զիս ՚ի լոյս. եւ տեսից զարդարութիւն նորա[10601]։ 10 Եւ տեսցէ զիս թշնամին իմ, եւ ծածկեսցէ զնա ամօթ. որ ասէր ցիս ո՞ւր է Տէր Աստուած քո. աչք իմ տեսցեն ՚ի նա. արդ եղիցի կոխա՛ն իբրեւ զկաւ ՚ի ճանաարհի[10602]։ 11 Օր ծեփո՛յ աղիւսոյ, եւ ջնջո՛ւմն քո եղիցի օրն այն. մերժեսցէ զիրաւունս քո օրն այն[10603]։ 12 Եւ քաղաքք քո եկեսցեն ՚ի պաշարումն՝ եւ յաւար Ասորեստանեայց. եւ քաղաքք քո ամուրք՝ ՚ի բաժինս, ՚ի Ծուրայ մինչեւ ցԳետն, եւ ՚ի ծովէ մինչեւ ցծով, եւ ՚ի լեռնէ մինչեւ ցլեառն[10604]։ 13 Եւ եղիցի երկիրն յապականութիւն հանդերձ բնակչօքն իւրովք ՚ի պտղոյ գործոց նոցա։ 14 Արածեա՛ զժողովուրդ քո գաւազանաւ ցեղի՛ցդ քոց, եւ զխաշինս ժառանգութեան քոյ որ բնակեալ են առանձինն յանտառի՝ ՚ի մէջ Կարմելայ. արածեսցին ՚ի Բասան, եւ ՚ի Գաղաադ ըստ աւո՛ւրցն յաւիտենից։ 15 Եւ ըստ աւուրց ելիցն քոց յերկրէն Եգիպտացւոց, ցուցից նոցա սքանչելիս։ 16 Տեսցեն հեթանոսք՝ եւ ամաչեսցեն յամենայն զօրութենէ իւրեանց. դիցեն զձեռս ՚ի վերայ բերանոց իւրեանց, եւ ականջք նոցա խլասցեն[10605]։ 17 Լիզեսցեն զհող իբրեւ օ՛ձք որ սողին ընդ երկիր. խռովեսցին ՚ի պաշարման իւրեանց, եւ ՚ի Տեառնէ Աստուծոյ մերմէ զարհուրեսցին, եւ երկիցեն ՚ի քէն։ 18 Ո՞վ է Աստուած իբրեւ զքեզ որ բառնայ զանօրէնութիւնս, եւ զա՛նց առնէ զանիրաւութեամբք մնացորդաց երկրի ժառանգութեան իւրոյ. եւ ո՛չ ունի ՚ի վկայութիւն զբարկութիւն իւր, զի կամեցօղ ողորմութեան է[10606]։ 19 Դարձցի եւ գթասցի ՚ի մեզ. եւ ընկղմեսցէ՛ զմեղս մեր, եւ ընկեսցէ ՚ի խորս ծովու զամենայն զանօրէնութիւնս մեր։ 20 Տացէ ճշմարտութիւն Յակովբայ, ողորմութիւն Աբրահամու. որպէս երդուաւ հարցն մերոց՝ ըստ աւուրցն առաջնոց։

Կատարեցաւ Մարգարէութիւնն Միքիայ:

[10552] Ոմանք. Առ Միքիա Մաւրստացի։

[10553] Բազումք. Վասն ամբարշտութեանն Յակովբու է։

[10554] Օրինակ մի. Եւ եդիր զՇամրին։ Ոմանք. Եւ զհիմունս նորա մերկացից։

[10555] Ոմանք. ՚Ի կապենաց պոռնկութեան։

[10556] Ոսկան. Համբարուաց։

[10557] Ոմանք. Ժողովրդեան իմոյ յԵրուսաղէմ։

[10558] Ոմանք. Եւ որ յԱկկարիմդ էք... հող ՚ի գլո՛ւխ լերուք ՚ի վերայ կատակութեանց ձերոց։

[10559] Ոմանք. Բնակիչ Ղ՚աքիսայ, նա։

[10560] Ոմանք. Մինչեւ ՚ի ժառանգիչսն քո ածցեն բնակիչքդ... մինչեւ ՚ի յՈդո՛՛։

[10561] Ոմանք. Վասն այսորիկ ա՛յսպէս... կանգուն, զի ժամանակն չար է։ Յօրինակին պակասէր. Ահաւասիկ ես խորհիմ ՚ի վերայ։

[10562] Ոմանք. ՚Ի վերայ ձեր առակս. ողբայցեն։

[10563] Ոմանք. Լարաբաժին վի՛՛։

[10564] Ոմանք. Որ ասացն եթէ տուն։

[10565] Ոմանք. Գնացից իւրեանց մերժեսցին։

[10566] Օրինակ մի. Զի ոչ գայ քեզ այդր։

[10567] Ոսկան. Կաթեցաւ ՚ի քեզ գի՛՛։

[10568] Յօրինակին պակասէր. Զդարձ նոցա. իբրեւ ոչխարք ՚ի նեղութեան։

[10569] Ոմանք. Առաջի երեսաց նորա խրա՛՛։

[10570] ՚Ի բազումս պակասի. ՚Ի նոցանէ. եւ զմարմին նոցա յոսկերաց իւրեանց։

[10571] Ոմանք. Իբրեւ ՚ի պուտունս։

[10572] Ոմանք. Եւ մտցէ արեգակն։

[10573] Ոսկան. Հոգւոյ զօրութեամբ։ Յօրինակին պակասէր. Եւ զօրութեամբ. պատմել Յակոբու։ Ոմանք. Եւ Իսրայէլի զմեղս նոցա։

[10574] Ոմանք. Տանն Յակոբայ... տանն Իսրայէլի։

[10575] Ոմանք. Կաշառօք դատեն... արծաթովք պատմէին զըղձութիւն, ՚ի Տէր ա՛՛։

[10576] Ոմանք. Վասն այսորիկ ՚ի ձեր սա՛՛։

[10577] Յօրինակին. Պատրաստել ՚ի գլուխս լե՛՛։

[10578] Ոսկան. Եկայք, եւ ելցուք։

[10579] Ոմանք. Ելցէ օրէնք։

[10580] Ոմանք. Իւրաքանչիւրոք ընդ որթով։

[10581] Ոմանք. Մինչեւ յաւիտեանս։

[10582] Բազումք. Եւ մերձեաց դուստր։

[10583] Ոմանք. Եւ կանգնեա՛ց եւ կա՛ս... եւ զզօրութիւն նոցա Տեառն ամենայն երկրի։

[10584] Օրինակ մի. ՚Ի քէն ելցէ ինձ իշխան Իսրայէլի։

[10585] Ոմանք. Եւ մնացորդք եղբարց նոցա։

[10586] Ոմանք. Եւ եղիցի ՚ի նմա խաղա՛՛։ Յօրինակին՝ զկնի բառիս վարիչ դատարկ տեղի թողեալ՝ չակերտիւ նշանակի բերել ինչ ՚ի ներքս, եւ զանց առնէ դնել զայն ՚ի լուս՛՛։ Ուր այլ օրինակ մի՝ ՚ի մարգարէական գիրս քան զամենեսին յաւէտ համեմատ մերումս, յաւելու անդէն՝ վարիչ մարիչ մարդկան։ Ոսկան. Հինգ հովիւս եւ ութն վարիչ մարդկան։

[10587] Ոմանք. Եւ եղիցի մնացորդն Յա՛՛... որպէս զի մի՛ ժողովեսցի. եւ մի մի։ Ոսկան. Եւ իբրեւ կաթիլ ՚ի վերայ սիզոյ, որպէս զի մի՛ ժողովեսցի ՚ի մի, եւ մի՛ մնասցէ։

[10588] Ոմանք. ՚Ի մէջ խաշին անտառի։

[10589] Ոմանք. Եւ ջնջեցից զդրօշեալս։

[10590] Բազումք. Եւ ձորք եւ հիմունք երկրի։

[10591] Ոմանք. ՚Ի վիճակացն մինչեւ ցԳաղգաղայ։

[10592] Ոմանք. Եւ կանխեցից առ Տէր։

[10593] Ոսկան. Միթէ իցէ՝ ընկալցի Տէր... միթէ տաց զանդրա՛՛։

[10594] Ոմանք. Եւ կամ զինչ... առնել իրաւունս։

[10595] Ոսկան. ՚Ի վերայ քաղաքի գոչեսցի։

[10596] Ոմանք. Եւ հպարտութեամբ անիրաւութիւն։

[10597] Ոսկան. Կերիցես, եւ մի՛ յագեսցիս... որ միանգամ։

[10598] Ոմանք. Եւ մի՛ հնձեսցես... իւղով. եւ մի՛ արբցես գինի։

[10599] Ոմանք. Վայ է ինձ... ՚ի կութս. ոչ գոյր ող՛՛։ Ոսկան. Յառաջնոյ բերոյն։

[10600] Ոմանք. Զընկեր նեղելով նե՛՛։

[10601] Ոմանք. Բարկութեան Տեառն համբերից... եւ տացէ ինձ իրաւունս։

[10602] Ոմանք. Եւ տեսցէ թշնամին իմ։

[10603] Ոմանք. Օր ծեփելոյ աղիւսոյ։

[10604] Յօրինակին. Եւ քաղաք քո ամուրք։ Ոմանք. Եւ ՚ի ծովէ մինչեւ ՚ի ծով։

[10605] Այլք. Եւ ականջք նոցա խլասցին։

[10606] Ոմանք. Որ բառնաս զանօրէնութիւնս, եւ զանց առնես... երկրի ՚ի ժառանգութեան իւրոյ, եւ ոչ ունի վկայութիւն։

Ցանկ

Նախորդ էջ Ցանկ Հաջորդ էջ