ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉ ՄԱՏԵԱՆ ՀԻՆ ԵՒ ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆԱՑ

Հ. Յովհաննու Զօհրապեան վարդապետ

ԲԱՆՔ ՆԵԵՄԱՅ ՈՐԴՒՈՅ ԱՔԱՂԻԱՅ[5040]

1
Գլուխ Ա

Ա 1 Եւ եղեւ յամսեանն Քասղեւ յամի քսաներորդի Արտաշէսի արքայի, ես էի ՚ի Շաւշ ՚ի մա՛յր քաղաքացն աբիրայ. 2 եւ եկն առ իս յեղբարցն իմոց. նա՝ եւ արք Յուդայ, եւ հարցի՛ ցնոսա վասն փրկելոցն որք ապրեցան եւ ելին ՚ի գերութենէն՝ եւ վասն Երուսաղեմի[5041]։ 3 Եւ ասեն ցիս. Զերծեալքն ՚ի գերութենէն՝ ե՛ն անդէն յաշխարհին իւրեանց ՚ի մեծ նեղութիւն եւ ՚ի նախատինս. եւ պարիսպքն Երուսաղեմի կա՛ն նոյնպէս քակեալ եւ աւերեալ, եւ դրունք նորա հրկիզեալ հրով[5042]։ 4 Եւ եղեւ յորժամ լուայ ես զբանս զայս՝ նստա՛յ եւ լայի եւ սո՛ւգ առի զաւուրս, եւ պահեցի պահս, եւ կացի յաղօթս առաջի Տեառն Աստուծոյ երկնից[5043], 5 եւ ասեմ. Տէ՛ր Աստուած երկնի եւ երկրի՝ որ զօրաւորդ ես եւ մե՛ծ եւ ահարկու, պահես զուխտս եւ զողորմութիւնս ոյք սիրեն զքեզ, եւ ոյք առնեն զօրէնս քո. 6 եւ եղիցի ականջք քո ՚ի լսե՛լ, եւ աչք քո ՚ի տեսանե՛լ։ Եւ արդ՝ լո՛ւր եւ տե՛ս զաղօթս ծառայի քոյ զոր ես այսօր մատուցանեմ առաջի քո, վասն որդւոցն Իսրայէլի ծառայից քոց, որք մատնեցաք ՚ի նեղութիւն վասն մեղաց մերոց զոր մեղաքն՝ ե՛ս եւ տուն հօր իմոյ մեղա՛ք[5044]. 7 վասն զի յանցանելով յանցեաք՝ եւ ո՛չ պահեցաք զօրէնս եւ զհրամանս, եւ զդատաստանս քո զոր պատուիրեցեր մեզ ՚ի ձեռն ծառային քոյ Մովսիսի։ 8 Յիշեա՛ Տէր զբանն քո զոր պատուիրեցեր ծառային քոյ Մովսիսի եւ ասացեր. Եթէ դուք ո՛չ պահեսջիք զօրէնս իմ, եւ ես ցրուեցից զձեզ ընդ հեթանոսս[5045]. 9 եւ եթէ դարձջիք՝ եւ պահիցէք զօրէնս իմ եւ արասջիք զնոսա. եւ եթէ իցէք ցրուեալք մինչեւ ՚ի ծագս երկրի, եւ անտի ժողովեցից եւ ածից զձեզ ՚ի տեղին զոր ընտրեցից, եւ յորում բնակէ անուն իմ ՚ի նմա[5046]։ 10 Եւ արդ՝ սոքա ծառայք քո եւ ժողովուրդք զորս փրկեցեր զօրութեամբ քո մեծաւ՝ եւ բարձր բազկաւ. 11 մի՛ թողուր ՚ի ձեռաց քոց. այլ եղիցին ականջք քո հայե՛լ յաղօթս ծառայից քոց, եւ անսա՛լ խնդրուածոց որոց երկնչին յանուանէ քումմէ. եւ յաջողեա՛ զխնդրուածս ծառայի քոյ այսօր. եւ տո՛ւր ինձ գտանե՛լ գթութիւնս առաջի առնս այսորիկ։ Եւ ես էի՛ տակառապետ թագաւորին։

2
Գլուխ Բ

1 Եւ եղեւ յամսեանն Նիսան ՚ի քսաներորդ ամի Արտաշէսի արքայի. եւ խնդրեաց յինէն գինի. եւ առեալ զգինին ետու թագաւորին, եւ էր թագաւորն միա՛յն. եւ յորժամ արբ զգինին[5047], 2 ասէ ցիս. Ընդէ՞ր տրտո՛ւմ եւ տխուր են երեսք քո. եւ ո՛չ ինչ են այսմ պատճառք, եթէ ո՛չ չարութիւն սրտի քոյ։ Եւ ես երկեա՛յ յոյժ, 3 եւ ասեմ ցթագաւորն. Արքայ՝ դու յաւիտեա՛ն կեաց. ընդէ՞ր ո՛չ տրտում եւ տխուր լինիցին երեսք իմ. զի քաղաքն եւ տուն հօր իմոյ անապա՛տ է, եւ դրունքն ապականեալ ՚ի հրոյ[5048]։ 4 Եւ ասէ ցիս թագաւորն. Վասն որո՞յ իրաց խնդրես դու զայս։ Եւ կացեալ իմ յաղօթս եւ ամբարձեալ զմիտս իմ առ Տէր Աստուած երկնից, 5 ասեմ ցթագաւորն. Եղիցի ՚ի վերայ թագաւորութեանդ քում բարութիւն. եւ եթէ եգիտ ծառայ քո շնորհս առաջի երեսաց քոց, եւ կամիս՝ յղեա՛ զիս ՚ի Հրէաստան ՚ի քաղաք յիշատակարանաց հարցն իմոց, եւ ես բանի՛ւ հրամանի քոյ շինեցի՛ց զնա[5049]։ 6 Եւ ասէ ցիս թագաւորն եւ հարճ նորա որ նստէ՛ր առ նմա. Յո՞րժամ ժամանեսցես դու, եւ կամ ե՞րբ դարձցիս։ Եւ արա՛ր առ իս բարութիւն թագաւորն՝ եւ արձակեաց զիս. եւ ես կալայ առ նմա ժամանակ[5050], 7 եւ ասացի ցթագաւորն. Եթէ գտի շնորհս առաջի քո՝ տո՛ւր ինձ թուղթս առ իշխանս կողմանց Գետոյն, եւ տարցին զիս մինչեւ երթա՛յց ՚ի Հրէաստան. 8 եւ թուղթ մի առ Ասափ, որ է պահապան դրախտին արքունի. զի տացէ ինձ փայտս ՚ի կազմած դրանցն եւ պարսպաց քաղաքին, եւ տանն յոր ես մտից անդր։ Եւ ե՛տ ինձ թագաւորն. վասն զի ձեռն Աստուծոյ իմոյ է՛ր ընդ իս ՚ի բարութիւն[5051]։ 9 Եւ եկի՛ առ իշխանս Գետոյն, եւ ետու առ նոսա զթուղթս թագաւորին. եւ առաքեաց ընդ իս թագաւորն առաջնորդս զօրաւորս՝ եւ ձիս։ 10 Եւ լուան Սանաբաղատ իշխան. եւ Տուբիա ծառայ Ամոնի, եւ չա՛ր թուեցաւ առաջի նոցա. վասն զի խնդրեցի արս ՚ի բարութիւնս եւ ՚ի պէտս Իսրայէլի։ 11 Եւ եկի յԵրուսաղէմ, եւ եղէ անդ աւուրս երիս. 12 եւ յարեայ ՚ի գիշերի ե՛ս եւ սակաւ արք ընդ իս. եւ ո՛չ պատմեցի արանցն, եթէ զի՞նչ Աստուած արկ ՚ի սիրտ իմ առնել վասն Իսրայէլի. եւ գրաստ ո՛չ էր ընդ իս, բայց միայն գրաստն յորոյ վերայ նստէի՛ ես[5052]։ 13 Եւ ելի՛ ես ընդ դուռն հեղեղատին, եւ առ բերանով երկրի թզենւոյն՝ եւ մինչեւ ՚ի դուռն Աղբերցն. եւ ճնշէի՛ ՚ի նեղութենէ անցիցն առ պարսպաւն Երուսաղեմի, զոր էին նոցա սրբեալ. եւ դրունք նորա ապականեալ էին ՚ի հրոյ[5053]։ 14 Եւ անցի ընդ դուռն Աղբերն առ ջրբղխօք թագաւորին. եւ ո՛չ էր անդ տեղի գրաստու իմոյ՝ անցանել ընդ նա հեծեալ[5054]։ 15 Եւ ելանէի ՚ի վեր ՚ի պարիսպն առ հեղեղատաւն գիշերի, եւ ՚ի նեղութենէն էի ճնշեալ ՚ի պարսպէն, եւ էի առ դրան Ձորոյն. եւ դարձայ 16 եւ ո՛չ գիտացին պահապանքն եթէ զի՞նչ էի երթեալ՝ եւ կամ զի՞նչ առնէի. եւ Հրէիցն եւ քահանայիցն եւ պատուականացն եւ զօրագլխաց, եւ այլոցն որք վճարէին զիրս գործոյն՝ մինչեւ ցայն վայր ո՛չ պատմեալ էր նոցա[5055]։ 17 Եւ ասացի ցնոսա. Դուք տեսէք զչարիսս յորում եմք այժմ, եւ զիա՛րդ Երուսաղէմ անապա՛տ է եւ դրունք սորա հրկէզ. եկա՛յք եւ շինեսցուք զպարիսպս Երուսաղեմի, եւ ո՛չ եւս եղիցուք ՚ի նախատինս։ 18 Եւ պատմեցի նոցա զձեռն Տեառն որ էր ընդ իս բարութեամբ. եւ զբանս թագաւորին զոր ասաց ցիս. եւ ասեմ ցնոսա. Արդ եկա՛յք՝ յարեսցուք եւ շինեսցուք։ Եւ զօրացան ձեռք նոցա ՚ի բարութիւն[5056]։ 19 Եւ լուան Սանաբաղատ եւ Տուբիա ծառայ Ամոնի, եւ Գեսամ Արաբացի, եւ ծա՛ղր առնէին զմեզ. եւ եկին առ մեզ եւ ասեն ցմեզ. Զի՞նչ են իրքդ այդ զոր դուքդ առնէք, եւ կամի՞ք դուք ՚ի թագաւորէն ապստամբել[5057]։ 20 Եւ ետու պատասխանի նոցա՝ եւ ասեմ. Աստուած երկնից եւ երկրի յաջողեաց մեզ, եւ մեք ծառայք նորա եմք սուրբք, եւ շինեմք զքաղաքս. եւ ձեզ ո՛չ գոյ բաժին՝ եւ յիշատակ՝ եւ արդարութիւն յԵրուսաղէմ։

3
Գլուխ Գ

1 Եւ յարեա՛ւ Եղիասիբ քահանայ մեծ եւ եղբարք նորա քահանայք, եւ շինեցին զդուռն Աւազանաց ջրմղին. եւ սրբեցին զնա, եւ կանգնեցին զդրունս նորա. եւ կանգնեցին զնա մինչեւ յաշտարակն Անամայելի[5058]. 2 ՚ի ձեռն որդւոց արանց Երիքովի, եւ ՚ի ձեռն որդւոց Զաքուր, որդւոցն Ամարի[5059]։ 3 Եւ զդուռնն Նեքտիւրբան շինեցին որդիքն Ասանայ, եւ նոքա յարդարեալ կազմեցին զնա, եւ զփականս եւ զնիգս նորա[5060]։ 4 Եւ ՚ի ձեռանէ նոցա ունէին Մոսողամ որդի Բարաքի որդի Մասիզեբէղ՚. եւ ՚ի ձեռանէ նոցա ունէին Սադովկ որդի Բասանայ[5061]. 5 եւ ՚ի ձեռանէ նոցա ունէին Թեկումադորեմ. եւ ո՛չ արկին զպարանոցս ՚ի ծառայութիւն նոցա։ 6 Եւ զդուռնն հին ունէին Յուդայ որդիք, Փասեկ, եւ Մեսողամ, որդի Բասոդիայ. եւ սոքա կազմեցին զնա, եւ կանգնեցին զդրունս նորա, եւ զդռնափակս եւ զնիգս[5062]։ 8 Եւ զհետ նոցա ՚ի կարգին կալա՛ւ Անանիա որդի Հռոսէկէիմ եւ եթող Երուսաղեմացւոցն մինչեւ ՚ի պարիսպն հրապարակաց։ 9 Եւ զհետ նոցա կալաւ Հռափիա իշխան կողմանց տեղեացն Երուսաղեմի. 10 եւ ՚ի ձեռանէ նորա կալաւ Յերադիա որդի Յերոմաք, եւ ՚ի կողմանէ տանն իւրոյ. եւ ՚ի ձեռանէ նորա կալաւ Ատտուս որդի Սաբանիայ[5063]։ 11 Եւ երկրորդ կալաւ Եղքիաս որդի Երամ. եւ Ասուբ որդի Փաադմովաբ, մինչեւ յաշտարակն Թանուրիմ[5064]. 12 եւ ՚ի ձեռանէ նորա կալաւ Սաղում որդի Աղոհեմ իշխան կիսոյ կողմանն Երուսաղեմի. ինքն եւ դստերք իւր[5065]։ 13 Եւ զդրունս Ձորոյն կալաւ Անու, եւ որք բնակեալ էին Զանու. նոքա շինեցին զնա, եւ կանգնեցին զդրունս նորա, եւ զդռնափակս եւ զնիգս, եւ հազար կանգուն շինեցին ՚ի պարսպէն մինչ ՚ի դուռն Մոխրոցին[5066]։ 14 Եւ զդուռն Մոխրոցին կալաւ Մեղ՚քիա որդի Հռեքաբ՝ իշխան տեղեացն Բեթաքարմայ, ինքն եւ տեղիք իւր. եւ յարկին զնա, եւ կանգնեցին զդրունս եւ զփակս եւ զնիգս նորա։ 15 Եւ զպարիսպ Ջրբո՛ւղխ աղբերն կալաւ Ադիոն՝ իշխան թագաւորին, մինչեւ յաստիճանսն որ իջանէ ՚ի քաղաքէն Դաւթի։ 16 Եւ զհետ նորա կալաւ Նեեմաս որդի Ազբուք՝ իշխան կողմանն Բեթսուր մինչեւ ՚ի պարտէզ տեղեացն Դաւթի, մինչեւ ՚ի ջրբուղխսն կազմելոյ, եւ մինչեւ ցԲեթագաբարին[5067]։ 17 Եւ զհետ նորա կալան Ղեւտացիքն, Հռայում որդի Բանեայ. եւ ՚ի ձեռանէ նոցա կալաւ Ասաբիա՝ իշխան կողմանցն Կէիղ՚այ. 18 եւ զհետ նորա կալան եղբարք նորա, Բենայի որդի Ադադ՝ իշխան կողմանց Կէիղ՚այ։ 19 Եւ զհետ նորա կալաւ Ազուր որդի Յեսու, իշխան Մասփեայ, չա՛փ երկրորդ պարսպին, որ ելանէր եւ խառնէր յանկիւնս աշտարակին[5068]։ 20 Եւ զհետ նորա կալաւ Բարուք որդի Զաբու, չա՛փ երկրորդ յանկիւնէն մինչեւ ՚ի դուռն Բեթեղ՚իասուբ, ուր կայր քահանայն մեծ։ 21 Եւ զհետ նորա կալաւ Մերամովթ որդի Ուրիայ, որդի Ակովմ. չա՛փ երկրորդ ՚ի դրանցն Բեթեղ՚իասուբ մինչեւ ՚ի սպառուած նորա։ 22 Եւ զհետ նորա կալան քահանայքն Արքաքերայ[5069]. 23 եւ զհետ նորա կալաւ Բենիամին եւ Ասուբ առաջի տանց իւրեանց. եւ զհետ նորա կալաւ Ազարիա որդի Մասու, որդի Անանիայ՝ մօտ առ տամբն իւրով[5070]։ 24 Եւ զհետ նորա կալաւ Բանի որդի Ենգադայ չա՛փ երկրորդ ՚ի Բեթազարայ մինչեւ յանկիւնն։ 25 Եւ զշրջան դարձի տեղւոյն կալաւ Փաղաք որդի Ուզայի՝ ընդդէ՛մ անկեանն. եւ զաշտարակն որ էր արտաքոյ ապարանից թագաւորին վերագոյն քան զգաւիթ բանտին. եւ զհետ նորա Փաթաւա որդի Փորոնեայ։ 26 Եւ Նաթանայիմքն որ բնակեալ էին Ոփաղէոս պարտիզի դրան Ջրոյն կողմանն արեւելից. եւ աշտարակն որ արտաքոյ կողմանն։ 27 Եւ զհետ նորա կալան Թեկուացիքն չա՛փ երկրորդ ընդդէմ աշտարակին մեծի, որ էր արտաքոյ մինչեւ ՚ի պարիսպն Սոփեղայ։ 28 Եւ վերագոյն դրան Ձիոցն կալան քահանայքն՝ ա՛յր իւրաքանչիւր հանդէպ տանց իւրեանց։ 29 Եւ զհետ նորա կալաւ Սադովկ որդի Եմեր, հանդէպ տա՛ն իւրոյ. եւ զհետ նորա կալաւ Սամեիա, որդի Սեքենիայ, որ էր պահապան արեւելից. եւ զհետ նորա կալաւ Անանիա որդի Սեղ՚եմիայ, եւ Անոն որդի Սեղ՚եփայ չա՛փ երկրորդ։ Եւ զհետ նորա կալաւ Մեսեղ՚ամ որդի Բարաքայ՝ ընդդէմ գանձու տանն իւրոյ։ 30 Եւ զհետ նորա կալաւ Մեղքիա որդի Սարեփի, մինչեւ ՚ի Բեթանաթան. եւ այլ մեծատունք քաղաքին հանդէպ դրանն Մափկաթ մինչեւ յելս շրջանակին։ 31 Եւ ՚ի մէջ դրանն Ջրբղխին կալան Քեղկիա, եւ մեծատունք քաղաքին[5071]։

4
Գլուխ Դ

Բ 1 Եւ եղեւ իբրեւ լուաւ Սանաբաղատ, եթէ շինե՛մք զպարիսպն, եւ կանգնեմք զաշտարակս նորա, չա՛ր թուեցաւ առաջի նորա՝ եւ զայրացեալ ուժգին ծա՛ղր առնէր զՀրէաստան[5072]։ 2 Եւ ասէր առաջի եղբարց իւրոց. Ա՞յս է զօրութիւն ձեր՝ ո՛վ Սամարացիք, եւ զիա՞րդ Հրէայք շինեն եւ ամրացուցանեն զքաղաքս իւրեանց[5073]։ 3 Եւ Տուբիա Աման ՚ի տե՛ս եկեալ առ նոսա ասէր. Մի՛ կարիցեն շինել. եւ զոհել զոհս, եւ կամ ուտել զնուէրսն ՚ի տեղւոջ իւրեանց. եւ ո՞չ ելանեն այժմ աղուեսք, եւ քակեն զքարինս պարսպաց նորա։ Եւ ասեմք մեք[5074]. 4 Լո՛ւր մեզ Տէր Աստուած մեր, զի եղաք մեք յարհամարհանս եւ ՚ի թշնամանս, եւ դարձո՛ զնախատինս նոցա ՚ի գլուխս իւրեանց. եւ տո՛ւր զնոսա ՚ի թշնամանս առաջի գերչաց նոցա. 5 եւ մի՛ ծածկեսցին անօրէնութիւնք նոցա[5075]։ 7 Եւ եղեւ իբրեւ լուան Սանաբաղատ եւ Տուբիա, Արաբացիք եւ Ամոնացիք՝ թէ աջողեցաւ շինուած պարսպին Երուսաղեմի. եւ սկսաք իւրաքանչիւր տեղեացն զգործն երեւեցուցանել, թուեցաւ չա՛ր առաջի նոցա. 8 եւ ժողովեցան ամենեքեան ՚ի միասին, գա՛լ եւ պատերազմել ընդ Երուսաղեմի։ 9 Եւ կացաք յաղօթս առ Տէր Աստուած մեր, եւ կացուցաք պահանորդս ՚ի վերայ մեր ՚ի տուէ եւ ՚ի գիշերի առ ՚ի յերեսաց թշնամեացն։ 10 Եւ ասեն արք Հրեաստանի. Ո՛չ բաւեմք այսպիսի՝ պատերազմել եւ շինե՛լ միանգամայն. այլ ոմանք կա՛զմ կացցեն զինու, եւ ոմանք շինեսցեն։ 11 Եւ ասեն որք զմեզ նեղէին. Ո՛չ տամք նոցա գիտել՝ եւ ո՛չ տեսանել. մինչեւ յիւրաքանչիւր տեղեաց յարուցեալ եկեսցուք ՚ի մէջ նոցա եւ սպանցուք զնոսա, եւ խափանեսցուք զգործս նոցա։ 12 Եւ եղեւ իբրեւ եկին Հրէայքն որ բնակեալ էին ՚ի տեղիս տեղիս, եւ ասացին ցմեզ, եթէ ելանեն յանկարծակի յամենայն տեղեաց ՚ի վերայ մեր. 13 եւ կացուցի ՚ի խոնարհագոյն տեղիսն յետոյ պարսպին ընդ յարկօքն արս հանդերձ զինու եւ գեղարդեամբ եւ աղեղամբ իւրեանց։ 14 Եւ ի՛մ յարուցեալ ասեմ ցարսն որ կա՛զմ պատրաստեալ կային, եւ ցզօրագլուխս նոցա՝ եւ ցա՛յնս որ տեղեաց տեղեաց պահապանքն էին. Մի՛ երկնչիք յերեսաց նոցա, յիշեցէ՛ք զԱստուած մեր զմե՛ծ եւ զահարկու, եւ պատերազմեցարո՛ւք վասն եղբարց ձերոց, եւ վասն կանանց եւ որդւոց եւ դստերաց եւ տանց ձերոց[5076]։ 15 Եւ եղեւ յորժամ լուան թշնամիքն մեր եթէ իմացա՛ք եւ կազմեալ պատրաստեցաք. ցրուեաց Աստուած զխորհուրդս նոցա, եւ մեք ամենեքեան դարձաք ՚ի շինել զպարիսպն՝ ա՛յր յիւրաքանչիւր գործ իւր։ 16 Եւ եղեւ յօրէ յայնմանէ. կէսքն կարգեալ լինէին ՚ի գործն, եւ կէսքն զինեալ ընդդէմ թշնամեացն. եւ գեղարդն եւ ասպար եւ աղեղն ՚ի ձեռին իւրեանց, եւ կա՛յր պատրաստ այր իւրաքանչիւր յետոյ եղբօր իւրում[5077] 17 որ շինէր զպարիսպն. եւ է՛ր ժամ զի օգնէր եղբօր իւրում կրելով զզէնն ՚ի ձեռին իւրում, եւ միւսով ձեռամբն տայր ցեղբայր իւր զխիճն՝ կամ զտաղախ[5078]։ 18 Եւ որք շինէինն՝ ունէր այր զսուսեր իւր ընդ մէջ իւր, եւ զմիասայրի ՚ի վերայ բարձի իւրոյ. եւ այնպէս շինէին զպարիսպն Երուսաղեմի. եւ որ հարկանէր զփողն եղջերեայ՝ կա՛յր մօտ առ նոսա[5079]։ 19 Եւ ասե՛մ ցայնս որք կային զինեալ եւ պատրաստեալ, եւ ցիշխանս նոցա. Գործս մե՛ծ եւ ընդարձա՛կ է, եւ մեք ցրուեալ եմք ՚ի շինուած պարսպիս, եւ հեռի՛ եմք ՚ի միմեանց այր յեղբօրէ իւրմէ. 20 արդ կացուսցուք ՚ի տեղիս տեղիս զարսն որ հարկանեն զփողսն. եւ յորժամ լսէ ոք զձայն եղջեր փողոյն, ա՛նդր ժողովեսցին ամենեքեան, եւ Աստուած մեր պատերազմեսցի ընդ թշնամիս մեր վասն մեր[5080]։ 21 Եւ կէսքն գործէին, եւ կէսքս ունէին զզէնսն պատրա՛ստ, ՚ի ծագելոյ առաւօտուն մինչեւ յելանե՛լ աստեղն[5081]։ 22 Եւ ասեմ ես ցարս ժողովրդեանն. Եկեսցուք եւ բնակեսցուք ՚ի մէջ քաղաքիս Երուսաղեմի, եւ զցայգ պա՛հ արկցուք զմեւք շուրջ, եւ զցերեկ գործեսցուք[5082]։ 23 Եւ կացի՛ ես՝ եւ արքն շուրջ զինեւ որ պահէին զիս. եւ ո՛չ ոք ՚ի մէնջ մերկանայր եւ կամ հանէր զզէն իւր յինքենէ[5083]։

5
Գլուխ Ե

Գ 1 Եւ եղեւ աղաղա՛կ մեծ ՚ի ժողովրդեանն, եւ կանանց իւրեանց՝ ա՛յր առ եղբայր իւր. 2 եւ ասեն. Վասն որդւոց մերոց եւ դստերաց մերոց, որոց պակասեցին կերակուրք՝ երթիցուք գնեսցուք՝ եւ կեցցուք։ 3 Եւ ոմանք ասէին. Զանդաստանս մեր եւ զայգիս դիցո՛ւք ՚ի գրաւի, եւ առցուք ցորեան եւ կերիցուք։ 4 Եւ էին ոմանք որ ասէին. Տուա՛ք զստացուածս մեր, եւ առաք ոսկի եւ արծաթ, եւ տուա՛ք ՚ի հարկս թագաւորի[5084]։ 5 Եւ արդ՝ որպէս մարմինք եղբարց մերոց են մարմինք մեր, եւ որպէս որդիք նոցա՝ որդիք մեր. եւ արդ՝ ընդէ՞ր տուաք մեք զորդիս մեր ՚ի ծառայութիւն, եւ դստերք մեր վարեալ են ՚ի բռնութիւն, եւ ո՛չ գոյ ՚ի ձեռս մեր կա՛ր՝ որով փրկեսցուք զնոսա։ 6 Եւ տրտմեցայ ես յո՛յժ յորժամ լուայ զաղաղակն՝ եւ զբանս նոցա. 7 եւ արարի խորհուրդ ընդ միտս իմ. եւ կագեցայ ընդ պատուականս եւ ընդ իշխանս նոցա, եւ ասեմ ցնոսա. Դո՞ւք էք որ խնդրէք զհարկս յեղբարց ձերոց։ Եւ հրամայեցի նոցա լինել ժողո՛վ մեծ. 8 եւ ասեմ ցնոսա. Մե՛ք փրկեսցուք զեղբարս մեր զՀրէայս որ վաճառեցան հեթանոսաց, զոր մեք ո՛չ գիտացաք. եւ դուք վաճառեցէ՞ք զնոսա։ Եւ լռեցին, եւ ո՛չինչ կարացին տա՛լ պատասխանի։ 9 Եւ ասացի ցնոսա. Ո՛չ բարւոք է գործդ զոր դուքդ առնէք, վասն զի ո՛չ երկնչիք յԱստուծոյ. եւ վասն այսորիկ ո՛չ եւս զերծաք մեք ՚ի նախատանաց հեթանոսաց՝ եւ ՚ի թշնամեաց մերոց։ 10 Եւ ասեմ ես ցեղբարսն իմ եւ ցծանօթս. Եւ ե՛ս եւ դուք տացուք արծաթ եւ արդիւնս ՚ի փրկանս զոր խնդրեն հարկահանքդ, 11 եւ դարձուսցուք այսօր զանդաստանս զայգիս եւ զձիթենիս եւ զտունկս դոցա. եւ ընդ արծաթոյ մերոյ գնեսցեն զցորեան՝ զգինի՝ եւ զձէթ, եւ բերցեն դոցա։ 12 Եւ ասեն իշխանքն եւ այլ մեծամեծքն. Դարձուսցո՛ւք անդրէն՝ եւ ՚ի դոցանէ ո՛չ ինչ խնդրեսցուք, եւ ա՛յդպէս արասցուք որպէս հրամայեցերդ։ Եւ կոչեցի զքահանայսն՝ եւ երդմնեցուցի զնոսա վասն բանիս այսորիկ. 13 եւ զարկանելին իմ թօթափեցի ուժգին, եւ ասեմ. Ա՛յսպէս թօթափեսցէ Աստուած զամենայն այր որ ո՛չ կատարեսցէ զբանս զայս՝ ՚ի կենաց իւրոց, եւ ՚ի տեղեաց իւրոց, եղիցի որպէս ունայնացեալ եւ թօթափեալ ՚ի կենաց իւրոց։ Եւ ասացին ամենայն ժողովուրդ եկեղեցւոյն այնորիկ. Ամէն։ Եւ օրհնեցին զՏէր. եւ արարին եւ կատարեցին ամենայն ժողովուրդքն զբանս զայս[5085]։ 14 Եւ յօրէն յայնմանէ յորմէ հետէ պատուիրեցի՝ զի մի՛ լիցին նոցա իշխանք Յուդայ. ՚ի քսաներորդ ամէն՝ մինչեւ յամն երեսներորդ երկրորդ Ատաշէսի արքայի զերկոտասան ամ, ե՛ս եւ եղբարք իմ եղաք իշխանք։ Բռնի՛ զուրուք մեք ո՛չ կերաք եւ արբաք[5086]։ 15 Եւ որք էին բռնացեալ զառաջինն՝ ծանրացուցի նոցա, եւ առի՛ ՚ի նոցանէ զհաց եւ զգինի, եւ զա՛յլ ամենայն. արծաթ դիդրաքմայս քառասուն, եւ դարձուցի ՚ի տեարս իւրեանց, եւ ՚ի բա՛ց արարի զնոսա յիշխանութենէ ժողովրդեանն, եւ ես ո՛չ եղէ իբրեւ զնոսա վասն երկիւղին Աստուծոյ։ 16 Եւ յաջողէր գործ պարսպին. եւ ո՛չ զուրուք բռնացայ ունել զանդաստանս եւ կամ զայգիս. եւ ամենեքեան էին անխափան ՚ի գործ պարսպին։ 17 Եւ արս հարիւր ՚ի Հրէիցն, եւ այլք որ գային ՚ի հեթանոսաց առ մեզ որ շուրջ էին զմեւք՝ ե՛ս ծախէի՝ եւ խառնէի ՚ի ճաշն իմ։ 18 Եւ լինէր յաւուր միում զուարակ մի, եւ ոչխարք վեց ընտիրք, եւ ամիկ մի. եւ ա՛յս էր յաւուր ծախքն իմ. եւ ընդ մէջ տասն աւուր անխնա՛յ տայի զգինին ըմպել ամենեցուն. եւ ո՛չ յումեքէ առի զհաց բռնի, քանզի գիտէի եթէ ծանր էր գործ ժողովրդեանն[5087]։ 19 Յիշեսցէ զիս Աստուած ՚ի բարութիւն, որպէս արարի ամենայն ժողովրդեանն։

6
Գլուխ Զ

Դ 1 Եւ եղեւ յորժամ լուան Սանաբաղատ եւ Տուբիա՝ եւ երկիրն Արաբացւոց՝ եւ այլք բազումք ՚ի թշնամեաց մերոց, եթէ շինեցի զպարիսպն. եւ ո՛չ մնաց ՚ի նոսա զօրութիւն. եւ ցա՛յն ժամ եւս զդրունսն ո՛չ էր կազմեալ[5088]։ 2 Եւ առաքեաց Սանաբաղատ եւ Գեսամ առ իս, եւ ասեն. Ե՛կ՝ եւ ժողովեսցուք ՚ի միասին ՚ի գե՛ղ մի ՚ի դաշտին Ովնոյ։ Եւ նոքա կամէին խորհել չա՛ր ՚ի վերայ իմ։ 3 Եւ առաքեցի առ նոսա հրեշտակս, եւ ասեմ. Գո՛րծս զոր գործեմ ես՝ գործ մե՛ծ է, եւ ո՛չ ժամանեմ իջանել առ ձեզ, զի մի՛ խափանեսցի գործս. յորժամ կատարե՛մ զսա՝ ապա՛ իջից առ ձեզ։ 4 Եւ առաքեցին առ իս բազում անգամ, եւ ես զնո՛յն պատասխանի արարի նոցա։ 5 Եւ առաքեաց առ իս Սանաբաղատ զպատանի իւր, եւ ունէր ՚ի ձեռին իւրում թուղթ արձակ. 6 յորում գրեալ էր ա՛յսպէս. Յամենայն հեթանոսս լո՛ւր եղեւ, եթէ դո՛ւ՝ եւ ամենայն Հրէայք կամիք ապստամբել ՚ի թագաւորէն. եւ վասն այնորիկ շինես դու զպարիսպդ՝ եւ ամրացուցանես զաշտարակս դորա, վասն զի կամիս դու թագաւորել. 7 վասն այսորիկ կացուցեր քեզ մարգարէս, զի կամիս նստել յԵրուսաղէմ, եւ թագաւորել ՚ի վերայ Հրէաստանի, արդ՝ գուցէ պատմեսցեն զբանս զայս թագաւորին. ե՛կ՝ եւ վասն այսր խորհեսցուք երկոքեան[5089]։ 8 Եւ առաքեցի առ նա՝ եւ ասեմ. Ո՛չ ուստեք են բանքդ այդ զոր դու խօսիս, այլ զքէն ՚ի սրտէ քումմէ դու ասես զայդ[5090]։ 9 Զի ամենեքեան զարհուրեցուցանեն զմեզ՝ եւ ասեն. Լքցի՛ն ձեռք իւրեանց, եւ մի՛ կատարեսցեն զգործս իւրեանց. եւ արդ՝ զօրացուցի զձեռս իմ մինչեւ կատարեսցի գործս ՚ի գլուխ։ 10 Եւ ես մտի՛ ՚ի տուն Սիմայ որդւոյ Դաղայիայ, որդւոյ Մետաբեղ՚այ. եւ նա լռեալ էր ՚ի տան իւրում. եւ ասէ ցիս. Ժողովեսցուք ՚ի տուն Տեառն, եւ ամրասցո՛ւք ՚ի միջի դորա, եւ փակեսցո՛ւք զդրունս դորա. զի մի՛ գուցէ եկեալ թշնամիքն գիշերի սպանանիցեն զմեզ[5091]։ 11 Եւ ասե՛մ ես. Ո՞վ է ա՛յն այր յորմէ ես փախեայց. եւ կամ ո՞ ոք իբրեւ զիս՝ ա՛յր որ մտցէ ՚ի տուն Տեառն, եւ կարասցէ ապրել։ 12 Եւ գիտացի՝ եթէ ո՛չ էր Աստուծոյ առաքեալ. եւ ո՛չ էր բան մարգարէի վասն իմ։ 13 Եւ Տուբիաս եւ Սանաբաղատ կալան վարձկանս, եւ ժողովս բազումս վասն իմ, զի երկեայց եւ մտից ՚ի տուն Տեառն՝ եւ մեղա՛յց, եւ դիցեն ՚ի վերայ իմ անուն չար։ 14 Յիշեսցէ՛ Աստուած ըստ նենգութեանն Տուբիայ եւ Սանաբաղտայ ոյք խորհեցան ՚ի վերայ իմ չար, եւ ստիպէին սո՛ւտ մարգարէանալ, զի զարհուրեցուսցեն եւ երկեցուսցեն զիս։ 15 Եւ կատարեցաւ պարիսպն ՚ի քսաներորդ հինգերորդ ամսոյն Իլուլ ՚ի յերկոտասան ամս[5092]։ 16 Եւ եղեւ յորժամ լուան ամենայն թշնամիքն մեր, զարհուրեցան ամենայն հեթանոսքն որ շուրջ զմեւք, եւ անկաւ ՚ի վերայ նոցա ահ եւ երկիւղ յոյժ. եւ գիտացին թէ յԱստուծոյ էր կատարումն գործոյն մերոյ։ 17 Եւ յաւուրսն յայնոսիկ մեծաւ պատուով առաքէր թուղթ ՚ի Հրէիցն առ Տուբիա, եւ Տուբիա գայր առ նոսա[5093]. 18 քանզի էր ընտանութիւն մե՛ծ առ միմեանս. զի էր փեսայ Մեքենիայ որդւոյ Երայ, եւ Յովնաթան որդի նորա արար կին զդուստր Մեսողոմայ որդւոյ Բարաքիայ։ 19 Եւ զբանս նորա էին որ բերէին առ իս, եւ զբանս իմ պատմէին նմա. եւ թուղթս բազումս տայր առ ՚ի յերկեցուցանե՛լ զիս։

7
Գլուխ Է

1 Եւ եղեւ յորժամ կատարեցաւ պարիսպն, եւ կանգնեցի զդրունս նորա. եւ կացին դռնապանք եւ երգեցիկք, սաղմոսասացք եւ Ղեւտացիք[5094]. 2 եւ պատուիրեցի եղբարցն իմոց՝ եւ Անանիայ որ էր իշխան ՚ի վերայ Երուսաղեմի. վասն զի նա՛ էր ճշմարիտ այր՝ եւ երկիւղած յԱստուծոյ քան զբազումս։ 3 Եւ ասե՛մ ցնոսա. Մի՛ բանայցէք վաղվաղակի զդրունսն մինչեւ ՚ի ծագել արեւուն, եւ մինչդեռ ամենեքեան արթունք իցեն՝ կալցեն զդրունսն, եւ փակ արկեալ պնդեսցեն զնոսա. եւ կացցեն պահապանք դրանց եւ բնակչաց Երուսաղեմի, այր ՚ի պահու իւրում, եւ այր իւրաքանչիւր ՚ի տան իւրում. 4 վասն զի քաղաքս մե՛ծ եւ ընդարձակ է՝ եւ ժողովուրդս սակաւ ՚ի սմա. եւ ո՛չ եւս են դեռ ամենայն ապարանք շինեալ։

Ե 5 Եւ ա՛րկ Աստուած ՚ի սի՛րտ իմ, եւ ժողովեցի զպատուականսն եւ զիշխանսն՝ եւ զժողովուրդն ՚ի ժողով մի. եւ գտի զգիրսն ազգահամարին որ էին ելեալ յառաջնում ՚ի գերութենէն. եւ էր գրեալ ՚ի նմա ա՛յսպէս[5095]. 6 Ա՛յս են անուանք որդւոցն Իսրայէլի որք ելին ՚ի գերութենէն՝ զորս պանդխտեցոյց Նաբուքոդոնոսոր թագաւոր Բաբելացւոց, եւ դարձան յԵրուսաղէմ ՚ի Հրէաստան, ա՛յր իւրաքանչիւր ՚ի քաղաք իւր[5096]. 7 որք եկին ընդ Զորաբաբելի եւ ընդ Յեսուայ եւ ընդ Նեեմեայ Ազարիանց։ Դայեղիմայ, Նայեմանի, Մարտեքու, Բեղման, Մատատփարաթ, Եզրա, Բագուիէ, Նաւում, Բարանա, Մոփրա։ Ա՛րք ժողովրդեանն Իսրայէլի. 8 որդիք Փորոսայ՝ երկու հազար հարիւր եւթանասուն եւ երկու[5097]. 9 որդիք Սափատիայ, երեք հարիւր եւթանասուն եւ երկու. 10 որդիք Արեսայ, վեց հարիւր յիսուն եւ վեց. 11 որդիք Փաաթմովաբ յորդւոցն Յեսուայ եւ Յովաբայ, երկու հազար երկերիւր ութեւտասն։ 12 Որդիք Եղամ, հազար երկու հարիւր յիսուն եւ չորս. 13 որդիք Զաթուայ, ութ հարիւր քառասուն եւ հինգ. 14 որդիք Զաքու, եւթն հարիւր վաթսուն. 15 որդիք Բանուայ, վեց հարիւր քառասուն եւ ութ։ 16 Որդիք Բիբէի՝ վեց հարիւր քառասուն եւ ութ[5098]. 17 որդիք Ազիայ, երկու հազար երեք հարիւր քսան եւ երկու։ 18 Որդիք Ադոնիկամայ, վեց հարիւր յիսուն եւ եւթն. 19 որդիք Բազուէի, երկու հազար վաթսուն եւ եւթն. 20 որդիք Ադինայ, վեց հարիւր յիսուն եւ չորս. 21 որդիք Ատտերեզիայ, իննսուն եւ ութ[5099]. 23 որդիք Բէասի, երեք հարիւր քսան եւ չորս. 24 որդիք Քարիբ, հարիւր տասն եւ երկու[5100]։ 26 Որդիք Բեթղահէմ, հարիւր քսան եւ երեք. որդիք Նետոփայ, յիսուն եւ վեց. 27 որդիք Անաթովթ, հարիւր քսան եւ ութ. 28 որդիք Բեթազմայ, քառասուն եւ երկու. 29 որդիք Կարիաթարիմ Քաբիրայ եւ Բերովթ, ութ հարիւր քառասուն եւ երեք[5101]. 30 որդիք Արամայ եւ Գաբայ, վեց հարիւր քսան եւ մի. 31 որդիք Մաքիմար, հարիւր քսան եւ երկու[5102]. 32 որդիք Բեթէղ՚եւարայ, հարիւր քսան եւ երեք. 33 որդիք Նաբիայ, հարիւր յիսուն եւ երկու. որդիք Մակեբոս, հարիւր յիսուն եւ վեց[5103]. 34 որդիք Եղ՚ամայ, հազար յիսուն եւ չորս[5104]. 35 որդիք Երամ, երեք հարիւր քսան. 36 որդիք Երեքով, երեք հարիւր քառասուն եւ հինգ. 37 որդիք Ղոդադիդ եւ Անովն, եւթն հարիւր քսան եւ երեք. 38 որդիք Անանայ, երեք հազար հարիւր երեսուն։ 39 Եւ քահանայք որդիք Յովիդեայ՝ տասն, Յեսուայ՝ ինն հարիւր եւթանասուն եւ երեք[5105]. 40 որդիք Եմեր, հազար յիսուն եւ երկու. 41 որդիք Փասէուր, հազար երկերիւր քառասուն[5106]. 42 որդիք Երամ, հազար տասն եւ եւթն։ Եւ Ղեւտացիք, 43 որդիք Յեսուայ՝ Կադմիէլ. յորդւոցն 44 Յուդայիդ՝ եւթանասուն եւ երեք։ Եւ երգեցիկք սաղմոսասացք[5107], 45 որդիք Ասափայ՝ հարիւր քառասուն եւ ութ։ 46 Եւ դռնապանք՝ որդիք Եղ՚ումայ. որդիք Ատտեր. որդիք Տեմիովն. որդիք Ակուբ. որդիք Ատիտայ. որդիք Սաբէի, հարիւր երեսուն եւ ութ։ 47 Եւ Նաթանիմացիք, որդիք Սիլայ. որդիք Ասիփայ. որդիք Տաբովթ. 48 որդիք Սարիաս. որդիք Սիայ. որդիք Փասովն. որդիք Ղ՚աբանու. որդիք Ադաբայ. որդիք Ակուդ. որդիք Ուտայ. որդիք Կետար. որդիք Ագաբ. որդիք Սեղ՚եմի. 49 որդիք Անան. որդիք Գադեղ. որդիք Գայար։ 50 Որդիք Հռեայ. որդիք Հռասոն. որդիք Նեկոդայ. 51 որդիք Գեեղամ. որդիք Ոզի. որդիք Փեսէ. 52 որդիք Բեսէի. որդիք Մէինոս. որդիք Նեփովայիս. 53 որդիք Բաբովկ. որդիք Աքիբայ. որդիք Արուր. 54 որդիք Ասաղ՚ովթ. որդիք Մեիդայ. որդիք Ադասան. 55 որդիք Բարկուէ. որդիք Սիսարայ. որդիք Թեմայ. 56 որդիք Նեսիայ. որդիք Սարիփայ։ 57 Որդիք ծառայիցն Սողոմոնի. որդիք Սուտի. որդիք Սափարաթ. որդիք Փարեդայ[5108]. 58 որդիք Յէաղէ. որդիք Դորկովն. որդիք Գագէլ. 59 որդիք Սափատիայ. որդիք Ետէմ. որդիք Փաքարաթ. որդիք Սաբայիմ. որդիք Հեմիս։ 60 Ամենայն Նաթանայիմք, եւ որդիք ծառայիցն Սողոմոնի՝ երեք հարիւր իննսուն եւ երկու։ 61 Եւ ա՛յսք էին որք ելին ՚ի Թեմեղ՚իքայ. Թեղ՚այոր Սաքերուբ, Երոն, Եմեր, եւ ո՛չ կարացին պատմել զտուն հարց իւրեանց, եւ ո՛չ զազգն իւրեանց որ յԻսրայէլէ իցեն[5109]։ 62 Որդիք Դաղաայ. որդիք Բուայ. որդիք Տուբիայ. որդիք Նեկովդայ՝ վեց հարիւր քառասուն եւ երկու։ 63 Եւ ՚ի քահանայիցն, որդիք Եբէրայ. որդիք Ակովմ. որդիք Եղիսայ. վասն զի ա՛ռ կին ՚ի դստերաց Բերզելեայ Գաղաադացւոյ, եւ կոչեցաւ ըստ անուան նորա[5110]։ 64 Սոքա խնդրեցին գրել զազգահամար իւրեանց. եւ ո՛չ գտաւ, եւ մերժեցան ՚ի քահանայիցն։ 65 Եւ ասաց Արթարսասթա ցնոսա. Մի՛ կերիցեն ՚ի սրբութեանցն սրբութեանց, մինչեւ յարիցէ քահանայ՝ եւ լուսաւորեալ յայտնեսցէ զնոսա[5111]։ 66 Եւ եղեւ ամենայն ժողով եկեղեցւոյն չորս բեւր եւ երկերիւր վաթսուն. 67 թո՛ղ զծառայս եւ զաղախնայս իւրեանց՝ որք էին եւթն հազար երեք հարիւր երեսուն եւ եւթն. եւ որք էին երգեցիկք սաղմոսասացք արք եւ կանայք՝ երկերիւր քառասուն եւ հինգ[5112]։ 68 Ձիք՝ եւթն հարիւր երեսուն եւ վեց. ջորիք՝ երկերիւր քառասուն եւ հինգ. 69 ուղտք՝ չորեք հարիւր երեսուն եւ հինգ. էշք՝ վեց հազար քսան եւ եւթն[5113]։ 70 Եւ իշխանք ըստ հայրապետացն իւրեանց ետուն ՚ի գործն. եւ Աթրասարթա ե՛տ ՚ի գա՛նձն ոսկի սկաւառակս յիսուն, եւ պատմուճանս քահանայիցն երեսուն։ 71 Եւ իշխանք հայրապետացն ետուն ՚ի գանձս գործոյն՝ ոսկի երկու բեւրս. եւ արծաթ բեւր մնասս. եւ երկու հազար երկերիւր։ 72 Եւ այլ ժողովուրդն ետ դահեկանս երկուս բեւրս, եւ կահ արծաթի երկու հազար, եւ պատմուճանս քահանայիցն վաթսուն եւ եւթն։ 73 Եւ նստան քահանայքն՝ եւ Ղեւտացիքն՝ եւ դռնապանքն՝ եւ երգեցիկք սաղմոսասացքն՝ եւ ՚ի ժողովրդենէն՝ եւ Նաթանիմացիքն, եւ ամենայն Իսրայէլ ՚ի քաղաքս իւրեանց։

Զ Եւ ժամանեաց եհաս ամիսն եւթներորդ. եւ էին որդիքն Իսրայէլի ՚ի քաղաքս իւրեանց[5114]։

8
Գլուխ Ը

1 Եւ ժողովեցան ամենայն ժողովուրդքն իբրեւ զայր մի ՚ի հրապարակն առաջի դրան ջուրցն. եւ ասացին ցԵզրա գրիչ օրինացն Տեառն, զի բերցէ զօրէնսն Մովսիսի զոր հրամայեալ է Տեառն Աստուծոյ Իսրայէլի։ 2 Եւ եբեր Եզրա քահանայ զօրէնսն առաջի եկեղեցւոյն, ուր ժողովեալ էին արք եւ կանայք, եւ ամենեքեան որք կամէին լսել յամսամտին եւթներորդ ամսոյն[5115]։ 3 Եւ սկսաւ կարդալ զնա յառաւօտէ յորժամ ծագէր արեգակն մինչեւ ցօր հասարակ առաջի արանց եւ կանանց. եւ իմանային ամենեքեան՝ եւ դնէին ո՛ւնկն ամենայն ժողովուրդն ՚ի լսել ամենայն գրելոց օրինացն։ 4 Եւ կա՛յր Եզրա քահանայ եւ գրիչ ՚ի վերայ բեմի փայտեղինի. եւ կային առ նմա Մատաթիաս, եւ Սամեաս, եւ Անանիաս, եւ Ուրիաս, եւ Քեղկիա, եւ Մասիա՝ ընդ աջմէ նորա. եւ ընդ ահեկէ նորա՝ Փադիաս, եւ Միսայէլ, եւ Մեղ՚քիաս, եւ Ասամ, եւ Սարդանա, եւ Զաքարիա, եւ Մոսող՚ամ։ 5 Եւ յորժամ եբաց Եզրա զգիրսն առաջի ամենայն ժողովրդեանն, վասն զի նա՛ էր վերակացու ամենայն ժողովրդեանն. եւ եղեւ ՚ի բանալ նորա զգիրսն, կա՛յր ժողովուրդն առաջի նորա[5116]։ 6 Եւ օրհնեաց Եզրա զՏէր Աստուած մեծ. եւ ասեն ամենայն ժողովուրդն. Ամէն։ Եւ համբարձին զձեռս իւրեանց, եւ խոնարհեալ երկրպագեցին Տեառն Աստուծոյ ՚ի վերայ երեսաց իւրեանց յերկիր։ 7 Եւ Յեսուս, եւ Բանեաս, եւ Սարարիա՛ս էին որ իմացուցանէին զօրէնսն ժողովրդեանն. եւ ժողովուրդքն կային ըստ կարգի իւրեանց։ 9 Եւ ասէ Նեեմի՝ որ է Աթերսասթա՝ եւ Եզրա քահանայ եւ գրիչ, եւ Ղեւտացիքն որ իմացուցանէին ժողովրդեանն. 10 եւ ասեն ամենայն ժողովրդեանն. Օրս այս՝ օր սո՛ւրբ է Տեառն Աստուծոյ մերոյ, մի՛ սգայք եւ մի՛ լայք։ Քանզի լային ժողովուրդքն յորժամ լուան զբանս օրինացն։ Եւ ասեն ցնոսա. Երթա՛յք կերա՛յք եւ արբէ՛ք զպարարտս եւ զքաղցունս, եւ առաքեցէ՛ք մասն որոց ո՛չ գուցէ, վասն զի օր սո՛ւրբ է Տեառն Աստուծոյ մերոյ. արդ զօրացարո՛ւք եւ մի՛ տրտմեցուցանէք զսա։ 11 Եւ Ղեւտացիքն լռեցուցանէին զժողովուրդն՝ եւ ասէին. Լո՛ւռ լերուք եւ մի՛ տրտմիք, վասն զի օր սո՛ւրբ է սա։ 12 Եւ գնաց ժողովուրդն յուտել եւ յըմպել եւ առաքեցին մասն որոց ո՛չ գոյր. եւ առնէին ուրախութիւն մեծ, վասն զի իմացան զբանս օրինացն զոր կարդաց նոցա[5117]։ 13 Եւ յաւուրն երկրորդի ժողովեցան իշխանքն հայրապետաց ամենայն ժողովրդեանն՝ եւ քահանայք եւ Ղեւտացիք առ Եզրաս գրիչ օրինացն. զի տեղեկասցին եւ ուսցին ՚ի նմանէ զամենայն բանս օրինացն։ 14 Եւ գտին գրեալ յօրէնսն՝ զի էր հրամայեալ Տեառն Աստուծոյ Մովսիսի. ո՛րպէս արժա՛ն է որդւոցն Իսրայէլի բնակել ՚ի տաղաւարս ՚ի տօնի եւթներորդ ամսոյն. 15 եւ ո՛րպէս նշանակել փողով յամենայն քաղաքս իւրեանց եւ յԵրուսաղէմ։ Եւ ասէ Եզրա. Ելէ՛ք ՚ի լեառն եւ բերէ՛ք տերեւս ձիթենեաց, եւ տերեւս ՚ի ծառոց սաւսեաց, եւ տերեւս մրտոց՝ խնկենեաց, եւ տերեւս արմաւենեաց, եւ տերեւս ՚ի թաւ ոստոց ծառոց. եւ արարէ՛ք ձեզ տաղաւարս ըստ գրեցելոցն։ 16 Եւ ելին ժողովուրդքն եւ բերին, եւ արարին իւրեանց տաղաւարս, ա՛յր ՚ի տանիս իւրում, եւ ա՛յր ՚ի սրահի իւրում, եւ ՚ի սրահի տանն Աստուծոյ, եւ ՚ի հրապարակս քաղաքին մինչեւ ՚ի դրունս Եփրեմայ։ 17 Եւ արարին տաղաւարս ամենայն ժողովք եկեղեցւոյն որք դարձեալ էին ՚ի գերութենէն, եւ նստա՛ն ՚ի տաղաւարս. քանզի ո՛չ երբէք արարին որդիքն Իսրայէլի յաւուրցն Յեսուայ որդւոյ Նաւեայ այնպէս մինչեւ յօրն յայն. եւ եղեւ ուրախութիւն մեծ յոյժ[5118]։ 18 Եւ կարդայր զգիրս օրինացն օրըստօրէ, յօրէն յառաջնմէ մինչեւ յօրն եւթներորդ. եւ արարին զտօնն զեւթն օր, եւ յաւուրն ութերորդի եղեւ կատարումն ըստ օրինացն։

9
Գլուխ Թ

1 Եւ ՚ի քսան եւ չորս ամսոյն ժողովեցան որդիքն Իսրայէլի եւ սկսան պահել պահս, եւ զգեցան քո՛ւրձ, եւ արկին մոխիր ՚ի վերայ գլխոց իւրեանց։ 2 Եւ որոշեցան որդիքն Իսրայէլի յամենայն որդւոցն այլազգեաց. եւ քաւեցին զմեղս իւրեանց՝ եւ զմեղս հարցն իւրեանց. 3 եւ կային ՚ի կարգի իւրեանց։ Եւ կարդա՛յր Եզրա զգիրս օրինացն Տեառն Աստուծոյ. եւ երկի՛ր պագին ժողովուրդքն Տեառն Աստուծոյ իւրեանց[5119]։ 4 Եւ կային ՚ի բարձրաւանդակ տեղւոջ Եզրա եւ Ղեւտացիք եւ Յեսու Յովսեդեկեանց, եւ որդիքն Կադմելի. Սաքանիա որդի Սարեբիայ՝ որդիք Անանիայ. եւ գոչեցին մեծաձայն առ Տէր Աստուած իւրեանց. 5 եւ ասեն Ղեւտացիքն Յեսու եւ Կադմիէլ. Ե՛ղբարք՝ օրհնեցէ՛ք զՏէր Աստուած մեր յաւիտեանս յաւիտենից. եւ եղիցի օրհնեալ փառք Տեառն, եւ բարձրասցի օրհնութիւն նորա եւ գոհութիւն։ Եւ սկսաւ օրհնել Եզրա զՏէր Աստուած՝ եւ ասէ[5120]. 6 Դո՛ւ ես նոյն ինքն Տէր Աստուած միայն. դո՛ւ արարեր զերկինս՝ եւ զերկինս երկնից, եւ զամենայն կարգս նորա, եւ զերկիր եւ զամենայն կարգս նորա, եւ զամենայն ինչ որ է ՚ի նմա, զծով եւ զամենայն որ է ՚ի նմա. եւ դո՛ւ կենդանացուցեր զամենեսեան. եւ քե՛զ երկրպագեն զօրք երկնից, եւ զքե՛զ փառաւորեն երկինք երկնից[5121]. 7 վասն զի դու միա՛յն ես Տէր Աստուած մեր։ Դո՛ւ ընտրեցեր զԱբրամ, եւ հաներ զնա յերկրէն Քաղդեացւոց, եւ եդիր նմա անուն Աբրաամ[5122]. 8 եւ գտեր զսիրտ նորա հաւատացեալ առաջի քո. եւ եդի՛ր դու նմա ուխտ, տալ նմա զերկիրն Քանանացւոց, եւ Քետացւոց, եւ Ամովրհացւոց, եւ Փերեզացւոց, եւ Յեբուսացւոց, եւ Գերգեսացւոց, եւ զաւակի նորա մինչեւ յաւիտեան. եւ հաստատեցեր զբանս քո, վասն զի արդար ես։ 9 Եւ տեսեր զնեղութիւնս հարցն մերոց որ յԵգիպտոս, եւ լուա՛ր աղաղակի նոցա ՚ի վերայ Կարմիր ծովուն. 10 եւ արարեր նոցա նշա՛ն յԵգիպտոս՝ եւ ՚ի փարաւոն եւ յամենայն ծառայս նորա, եւ յամենայն ժողովուրդ երկրի նորա. քանզի գիտացեր եթէ հպարտացաւ ՚ի վերայ ժողովրդեան քոյ, եւ արարե՛ր քեզ անուն մեծ մինչեւ յայս օր[5123]. 11 եւ զծովն Կարմիր հերձեր առաջի նոցա, եւ անցին ընդ մէջ ծովուն իբրեւ ընդ ցամաք. եւ զհալածիչս նոցա ընկղմեցեր իբրեւ զվէ՛մս ՚ի ջուրս բազումս։ 12 Եւ սեամբ ամպոյ առաջնորդեցեր նոցա ՚ի տուէ, եւ սեամբ հրոյ ՚ի գիշերի՛. վասն զի լուսաւորէր զճանապարհս նոցա ընդ որ գնային[5124]։ 13 Եւ ՚ի լեառնն Սինա՝ իջե՛ր եւ խօսեցար ընդ նոսա յերկնից. եւ ետուր նոցա զդատաստանս ուղիղս, եւ օրէնս ճշմարիտս, հրամա՛նս եւ պատուիրանս բարիս. 14 եւ զշաբաթս քո սուրբս ծանուցեր նոցա, եւ զպատուիրանս եւ զհրամանս եւ զօրէնս ետուր նոցա ՚ի ձեռն Մովսիսի ծառայի քոյ։ 15 Եւ զհաց երկնից ետուր նոցա ՚ի կերակուր, եւ զջուր բղխեցուցեր ՚ի վիմէ եւ արբուցեր նոցա. եւ բացեր նոցա մտանել ժառանգել զերկիրն յոր համբարձեր զձեռն քո տա՛լ նոցա։ 16 Եւ ինքեա՛նք իսկ հարքն մեր հպարտացան եւ անօրինեցան, եւ խստացուցին զպարանոցս իւրեանց, եւ ո՛չ լուան պատուիրանաց քոց. 17 եւ ակնկորեցին յօրինաց քոց, եւ ո՛չ յիշեցին զսքանչելիս քո զոր արարեր դու ընդ նոսա. այլ խստացուցին զպարանոցս իւրեանց, եւ դարձուցին զթիկունս իւրեանց. եւ կամեցան դառնա՛լ ՚ի ծառայութիւն անդրէն յԵգիպտոս։ Այլ դու Տէր Աստուած մեր գթա՛ծ ես եւ ողորմած, երկայնամի՛տ եւ բազումողորմ, եւ ո՛չ ՚ի սպառ մերժեցեր զնոսա։ 18 Եւ դարձեալ արարին իւրեանց որթ ձուլածոյ՝ եւ ասացին. Ա՛յս են աստուածք որ հանին զմեզ յերկրէն Եգիպտացւոց. եւ արարին մեծամեծ բարկութիւնս. 19 եւ դու ըստ բազում գթութեան եւ ողորմութեան քում ո՛չ թողեր եւ ցրուեցեր զնոսա յանապատին. եւ զսիւն ամպոյն ո՛չ հեռացուցեր ՚ի նոցանէ որ առաջնորդէր նոցա ՚ի տուէ, եւ զսիւն հրոյն որ լուսաւորէր զնոսա ՚ի գիշերի՝ զճանապարհս զոր երթային[5125]։ 20 Եւ զՀոգի քո Սուրբ զբարերար՝ ետո՛ւր նոցա իմանալ զօրէնսն. եւ զմանանայն ո՛չ հեռացուցեր ՚ի բերանոց նոցա. եւ ետուր նոցա ջուր ՚ի ծարաւոյ վիմէ[5126]։ 21 Եւ զքառասուն ամ շրջեցուցեր զնոսա յանապատին. հանդերձք նոցա ո՛չ մաշեցան, եւ կօշիկք նոցա ո՛չ հնացան։ 22 Եւ հարեր առաջի նոցա զթագաւորս եւ զժողովուրդս. եւ բաժանեցին եւ կալա՛ն զերկիր նոցա ՚ի ժառանգութիւն, զերկիրն Սեհոնի թագաւորին Եսեբոնայ, եւ զերկիրն Ովգայ թագաւորին Բասանու։ 23 Եւ զորդիս նոցա բազմացուցեր իբրեւ զաստեղս երկնից. եւ ածեր զնոսա յերկիր զոր խոստացար հարցն նոցա, եւ ժառանգեցին զնա. 24 վասն զի սատակեցեր առաջի նոցա զբնակիչս երկրին Քանանացւոց, եւ ետուր զերկիրն նոցա ՚ի ձեռս նոցա. եւ զթագաւորս նոցա եւ զժողովուրդ երկրին սպառեցե՛ր՝ որպէս եւ կամեցար ըստ կամաց իւրեանց[5127]։ 25 Եւ առին զքաղաքս բարձրաբերձս՝ եւ զպարիսպս, եւ ժառանգեցին զտունս լի՛ ամենայն բարութեամբ. ջրհորս փորեալս եւ կազմեալս. այգի՛ս եւ ձիթենիս եւ զամենայն ծառս պտղաբերս ՚ի կերակուրս լիութեան նոցա։ Կերան եւ յագեցան՝ գիրացան եւ փափկացան ՚ի բարութիւնս մեծամեծս զոր ետուր նոցա. 26 եւ հեռացան եւ մերժեցան ՚ի քէն, եւ յե՛տս դարձան յօրինաց քոց. եւ զմարգարէսն քո կոտորեցին, որ քարոզեցին նոցա դառնա՛լ առ քեզ. եւ արարին զբարկութիւն մեծ առաջի քո[5128]։ 27 Եւ ետուր զնոսա ՚ի ձեռս նեղչաց նոցա, եւ նեղեցին զնոսա. եւ աղաղակեցին առ քեզ ՚ի ժամանակս նեղութեան իւրեանց. եւ դու յերկնից լուար նոցա. եւ բազում գթութեամբ եւ ողորմութեամբ փրկեցեր զնոսա. եւ հաներ զնոսա ՚ի ձեռաց նեղչաց նոցա[5129]։ 28 Եւ յորժամ հանգեան՝ դարձա՛ն եւ արարին չարիս առաջի քո. եւ թողեր զնոսա ՚ի ձեռս թշնամեաց նոցա, եւ չարչարեցին զնոսա. եւ դարձեալ աղաղակեցին առ քեզ, եւ դու յերկնից լուար նոցա, եւ փրկեցեր զնոսա բազում ողորմութեամբ քով. 29 եւ դարձեալ եդիր վկայութիւն առ նոսա՝ դառնալ յօրէնս քո։ Իսկ նոքա անմտացեալք յիմարութեամբ ո՛չ լուան օրինաց քոց. եւ ՚ի հրամանս քո եւ ՚ի պատուիրանս քո մեղա՛ն. զոր դու ասացեր՝ եւ հրամայեցեր, զի ո ոք արասցէ ՚ի մարդկանէ զբան պատուիրանաց քոց՝ կեցցէ՛ նոքիմբք. իսկ նոքա դարձուցին զթիկունս իւրեանց, եւ եղեն խստապարանոցք՝ եւ ո՛չ լուան բանի քում[5130]. 30 եւ դու երկայնամտեցեր առ նոսա. եւ առաքեցեր ՚ի վկայութիւն զմարգարէսն Հոգւով քո Սրբով, սակայն եւ այնպէս ո՛չ լուան. եւ մատնեցեր զնոսա ՚ի ձեռս ժողովրդոց օտարաց երկրին, որք տառապեցուցին զնոսա յոյժ։ 31 Եւ դու ըստ բազում գթութեան եւ ողորմութեան քում ո՛չ թողեր զնոսա մինչեւ ՚ի սպառ, եւ ո՛չ մերժեալ հեռացուցեր զնոսա ՚ի քէն. զի դու հզօ՛ր ես գթած եւ ողորմած՝ երկայնամիտ եւ բազումողորմ։ 32 Եւ այժմ Տէր Աստուած մեր՝ զօրաւո՛ր եւ մեծ, ամենակալ եւ ահարկու՝ արդա՛ր եւ ճշմարիտ, պահեա՛ զուխտ եւ զողորմութիւն՝ եւ հայեա՛ց ՚ի տառապանս մեր եւ ՚ի նեղութիւնս, եւ ՚ի թագաւորացն մերոց եւ իշխանացն մերոց, եւ քահանայից եւ մարգարէիցն մերոց, եւ ամենայն հարցն մերոց. եւ ժողովրդեան քոյ զոր տառապեցուցին, եւ բռնացան ՚ի վերայ մեր թագաւո՛րք Ասորեստանեայց մինչեւ ցայսօր[5131]։ 33 Եւ դու արդա՛ր ես յամենայնի զոր ածեր ՚ի վերայ մեր վասն մեղաց մերոց. վասն զի ճշմարտութեամբ արարեր. 34 քանզի մեղա՛ք մեք՝ եւ թագաւորք մեր եւ իշխանք եւ քահանայք, եւ հարքն մեր՝ եւ ո՛չ արարաք զպատուիրանս քո, եւ ո՛չ հայեցաք յօրէնս քո եւ ՚ի վկայութիւնս զոր եդիր առ մեզ[5132]. 35 եւ զգթութիւնս քո՝ եւ զբազում բարութիւնս զոր ետուր մեզ, եւ յերկրիս յայսմիկ՝ ՚ի լա՛յնս եւ յընդարձակ եւ ՚ի պարարտ զոր ետուր մեզ, ո՛չ գիտացաք ծառայել քեզ, այլ դարձուցա՛ք զսիրտս մեր յօրինաց քոց. եւ մատնեցաք մեք ՚ի գերութիւն վասն մեղաց մերոց։ 36 Եւ ահաւասիկ եմք այսօր ՚ի ծառայութիւն, եւ երկիրս զոր ետուր հարցն մերոց ուտել զպտուղ եւ զբարութիւն սորա ազատութեամբ։ 37 Արդ՝ այսօր թագաւորք օտա՛րք տիրեն ՚ի վերայ մեր եւ ուտեն զսա՝ վասն մեղաց մերոց, եւ անկեալք ՚ի ծառայութիւն տամք հարկս. եւ վարեն զմեզ եւ զանասունս մեր որպէս եւ կամին, եւ եմք ՚ի նեղութեան եւ ՚ի վիշտս մեծ այսօր վասն մեղաց մերոց[5133]։ 38 Եւ արդ՝ ՚ի վերայ այսր ամենայնի՝ մեք դնեմք ո՛ւխտս եւ հաւատարմութիւնս. եւ հաւատա՛մք յօրէնս քո, եւ առնե՛մք զնոսա, եւ որ ինչ գրեալ է ՚ի նոսա. եւ զբանս զայս գրով հաստատեմք եւ կնքեմք, ամենայն իշխանք մեր, եւ Ղեւտացիք մեր, եւ քահանայք մեր։

10
Գլուխ Ժ

1 Եւ ա՛յս են որ կնքեն զգիրս զայս հաւատարմութեան առ քեզ. Նեեմիա որդի Աքաղ՚իայ. եւ Սեդեկիա որդի 2 Սարերա. եւ Ազարիա. եւ Երեմիա. 3 եւ Փասուր. Ամարիա. Միքիա. 4 Ատտուս. Ասաբանիա. Մաղ՚ուք. 5 Եմաթ. Մերամովթ. Աբդիա. 6 Դանիէլ. Կանաթոն. Բարուք. 7 Մեսուղ՚ամ. Աբիա. Միամին. 8 Մադիա. Բեղ՚գեէ. Սեմէի։ Ա՛յս ամենեքեան են քահանայք[5134]՝ 9 եւ Ղեւտացիք 10 Յեսուս որդի Ազանիա. Բանիա որդւոյ Ենադադայ. Գաղ՚միէլ[5135], 11 եւ եղբարք նորա. Սեբանիա. Ոդուիա. Կաղիտան. Փեղ՚իաման. 12 Միքա. Հռովբա. Սեբի. 13 Զաքուր. Սարաբիա. Սատանիա[5136]։ 14 Որդիք Բանունեայ. 15 Իշխանք ժողովրդեանն. Փորխ. Փարադմովաբ. Եղ՚ամ. Զատթուրա[5137]։ 16 Որդիք Բանեայ՝ Ազուրաթ. Բերայի. 17 Ադոնիա. Բադու. Եգինատեր[5138]. 18 Եզեկիա. Ազուիայիդա. 19 Ասամ. Բեսէի. 20 Արիփ. Անաթովթ. Նովրա. 21 Մոդափէս. Մեսուղ՚ամ. Եզր. Մենոզաբէէլ. Զադուկ. Եդովք. 22 Փաղ՚իտա. Անան. Անիա[5139]. 23 Ասէէ. Անանիաս[5140]. 24 Հռայում. Էսաբանան. Մայաղուա. 25 Այիա. Էնան. Աւնան. 27 Մաղուս. Հռէում[5141]։ 28 Եւ ա՛յլ եւս մնացորդք ժողովրդեանն՝ քահանայք եւ Ղեւտացիք, դռնապանք՝ երգեցիկք՝ Նաթանացիք. եւ ամենեքեան ժողովուրդքս որք լսեմք զօրէնս Տեառն Աստուծոյ մերոյ, դնեմք վկայութիւն այսօր առաջի քո՝ ա՛րք եւ կանայք. որդիք եւ դստերք իւրեանց։ 29 Եւ որ միանգամ անցցէ զօրինօք քովք, երդմամբ հաստատեմք այսօր առաջի քո. եղիցի՛ նա ՚ի նզո՛վս եւ յանէծս, որ ո՛չ պահեսցէ զօրէնս քո որ տուաւ ՚ի ձեռն Մովսիսի ծառայի քոյ. այլ ամենայն կամօք մերովք պահեսցուք, եւ արասցուք զամենայն պատուիրանս Տեառն Աստուծոյ, եւ զդատաստանս նորա եւ զհրամանս։ 30 Եւ մի՛ տացուք զդստերս մեր ուստերաց ժողովրդոց օտարաց, եւ զդստերս հեթանոսաց ո՛չ առցուք որդւոց մերոց։ 31 Եւ ժողովուրդ երկրիս այսորիկ ո՛չ բերիցեն առ մեզ վաճառս յաւուր շաբաթու, եւ ո՛չ գնեսցուք ՚ի նոցանէն շաբաթուն. զի օր սո՛ւրբ է, եւ սո՛ւրբ պահեսցուք զօրն եւթներորդ[5142]։ 32 Եւ տացուք զողորմութիւնս երրորդ դիդրաքմայի ամ ըստ ամէ ՚ի հա՛րկ տանն Աստուծոյ. 33 եւ զհաց զառաջէից, եւ զզոհս ըստ ժամանակս ժամանակս եւ զողջակէզս յամենայն տօնս եւ ՚ի տարեկանս, եւ ՚ի շաբաթս, եւ յամսամուտս, եւ ՚ի նաւակատիս՝ եւ ՚ի սրբութիւնս, եւ վասն մեղաց՝ որ են ՚ի քաւութիւնս Իսրայէլի՝ եւ ՚ի գործս տաճարին Տեառն Աստուծոյ մերոյ։ 34 Եւ վիճա՛կս արկցուք վասն ժառանգութեան փայտիցն, որ երթայ քահանայիցն եւ Ղեւտացւոցն, եւ ժողովուրդն բերցէ՛ ՚ի տուն Աստուծոյ մերոյ՝ ՚ի տունս հարցն մերոց ըստ ժամանակս ժամանակս ամ ըստ ամէ՝ զորս արժա՛ն է այրել ՚ի վերայ սեղանոյ զոհից Տեառն Աստուծոյ մերոյ, որպէս եւ գրեալ է յօրէնսն Մովսիսի։ 35 Եւ տացուք զպտուղս զառաջաւորութեան երկրի մերում, եւ զպտուղս ծառոց մերոց ամ ըստ ամէ ՚ի տուն Տեառն Աստուծոյ մերոյ[5143]։ 36 Եւ զդիդրաքմայս անդրանկաց որդւոց մերոց, եւ զանդրանիկս անասնոց մերոց՝ որպէս եւ գրեալ է յօրէնսն Մովսիսի. եւ զանդրանիկս արջառոց մերոց եւ հօտից բերցո՛ւք ՚ի տուն Աստուծոյ մերոյ՝ քահանայից մերոց Ղեւտացւոց՝ որք կա՛ն ՚ի սպասու տա՛ն Տեառն. 37 եւ զառաջաւորս ցորենոյ, եւ զպտուղս ծառոց՝ գինւոյ եւ ձիթոյ բերցուք առ քահանայսն ՚ի տուն գանձանակին Աստուծոյ։ Եւ զտասանորդս երկրիս մերոյ Ղեւտացիքն շրջեսցին՝ եւ առցե՛ն զամենայն բովանդակ[5144]։ 38 Եւ եղիցի քահանայ որդի Ահարոնի, որ տասանորդեսցէ՛ զՂեւտացիսն. եւ Ղեւտացիքն ՚ի տասանորդաց մերոց տասանորդեսցե՛ն քահանային մեծի ՚ի տուն Աստուծոյ մերոյ, ՚ի տուն գանձանակին որ կան ՚ի տաճարին Տեառն։ 39 Վասն զի կացցէ ՚ի գանձե՛լ ՚ի համբարս որդւոց Ղեւտացւոցն, եւ սպասաւորաց՝ ՚ի տեղիսն ուր կահ սրբութեանցն. եւ եղիցի քահանայիցն եւ Ղեւտացւոց եւ դռնապանաց, եւ երգեցկա՛ց սաղմոսասաց. եւ մի՛ պակասեսցէ նոցա ռոճիկ երբէք ՚ի տանէ Աստուծոյ մերոյ. եւ մի՛ նոքա զսպաս Տեառն խափանեսցեն[5145]։

11
Գլուխ ԺԱ

Է 1 Եւ նստան իշխանք ժողովրդոցն յԵրուսաղէմ. եւ արկին վիճակս, զի մի ՚ի տասանց՝ որում եւ ելցէ վիճակն՝ նստցի՛ յԵրուսաղէմ քաղաք սրբութեան. եւ իններորդքն գնասցեն յիւրաքանչիւր քաղաքս[5146]։ 2 Եւ օրհնեաց ժողովուրդն զարսն զայնս որ որոշեցան, եւ նստան յԵրուսաղէմ։ 3 Եւ ա՛յս են իշխանք երկրին՝ որ նստան յԵրուսաղէմ, եւ քահանայք եւ Ղեւտացիք եւ Նաթանացիք, եւ որդիք ծառայիցն Սողոմոնի[5147]։ 4 Եւ որք նստան յԵրուսաղէմ, էին յազգէն Յուդայ եւ Բենիամինի։ Եւ ա՛յս են յորդւոցն Յուդայ. Աթեէ որդի Ոզիայ. որդի Զաքարիայ. որդի Սամարիայ. որդի Սափատիայ. որդի Մաղ՚եեղ՚այ։ Եւ յորդւոցն Փարեսայ[5148] 5 եւ Մաղասիա. որդի Բարուք. որդի Աղազայ. որդի Ոզիայ. որդի Ադիայ. որդի Յովարիբ. որդի Զաքարիայ. որդի Եղ՚ովնի[5149]։ 6 Ամենեքեան որդիք Փարէսի որ նստան յԵրուսաղէմ. չորեքհարիւր վաթսուն եւ ութ՝ ա՛րք զօրաւորք[5150]։ 7 Եւ ա՛յս են որդիք Բենիամինի. Սեղոն որդի Մեսեղ՚ովմ. որդի Յովադ. որդի Փադայի. որդի Կովղ՚իայ. որդի Մաասայ. որդի Աթիէլ. որդի Յեսուայ։ 8 Եւ զհետ նորա Դեբէի, Սեղ՚էի, ինն հարիւր քառասուն եւ ութ[5151]։ 9 Եւ Յովսէս որդի Զեքրի՝ այցելո՛ւ եւ վերակացու ՚ի վերայ նոցա. եւ Յուդա որդի Ասանայ որ էր երկրորդ ՚ի քաղաքին[5152]։ 10 Եւ ՚ի քահանայիցն՝ Ագդիդ որդի Յովարիբ, Իաքին, Սարիա[5153]. 11 որդի Եղ՚քիայ. որդի Մեսուղամ. որդի Սադովկ. որդի Մարաւովթ. որդի Ետովբ։ Եւ էին տունք իւրեանց մօտ ՚ի տաճարն Տեառն. 12 եւ եղբարք նորա որ գործէին զգործ սպասաւորութեան տանն Տեառն ութ հարիւր քսան եւ երկու. եւ Ադայի որդի Երովմ. որդւոյ Փաղայիայ. որդւոյ Ամասեայ. որդի Զաքարիայ. որդի Փասեուր.որդի Մեղ՚քիայ[5154]։ 13 Եւ եղբարք նորա իշխանք հայրապետացն, երկերիւր քառասուն եւ երկու. եւ Ամասիա որդի Եզրիէլ[5155]. 14 եւ եղբարք նորա զօրաւորք յամենայնի քսան եւ ութ. եւ այցելուք՝ եւ վերակացուք նոցա Զեքրիէլ որ էր ՚ի մեծաց իշխանաց[5156]։ 15 Եւ յՂեւտացւոցն Սամէիա որդի Ասուբ. որդի Եզրովմ։ 17 Եւ Նաթանացիք որդի Միքայ, եւ Յորէբ. որդիք Սամուի երկերիւր եւթանասուն եւ չորս[5157]։ 19 Եւ դռնապանք, Ակուբ Զտեղամին. եւ եղբարք նորա՝ հարիւր եւթանասուն եւ երկու[5158]։ 22 Եւ այցելո՛ւք եւ վերակացուք Ղեւտացւոցն յԵրուսաղէմ, Ոզա որդի Բանի. որդի Ասաբիայ. որդի Մատթանի. որդի Միքայ. յորդւոցն Ասափայ որ էին երգեցիկք մօտ առ տուն Տեառն[5159]. 23 վասն զի հրաման թագաւորին է՛ր առ նոսա լինե՛լ անդ, եւ անխափան ունել զպաշտօնն։ 24 Եւ Փաթաւա որդի Մեսիզաբիւղայ. Զարեհ որդի Յուդայ՝ որ ՚ի ձեռանէ թագաւորին ունէր զամենայն կազմած. 25 եւ բնակէր յագարակի իւրում։ Եւ յորդւոցն Յուդայ որք նստան ՚ի Կարիաթարբա. եւ Յեսու. եւ Բերսաբէէ. եւ բնակութիւն նոցա[5160] 30 Ղ՚աքիս. եւ ագարակք իւրեանց՝ որք եւ ունէին զԲերսաբէէ։ 31 Եւ որդիք Բենիամինի ՚ի Գաբա՝ Մաքմաս. 36 եւ Ղեւտացւոցն բաժին Յուդա՛յ եւ Բենիամին։

12
Գլուխ ԺԲ

1 Եւ ա՛յս են քահանայք եւ Ղեւտացիք որ ելին ընդ Զորաբաբիլի Սաղաթիելեանց, եւ Յեսուայ Յովսեդեկեանց. Սարայիա, Երեմիա, Եզրա[5161], 2 եւ Ամարիա, Մաղ՚ուք, Արտուս, Սեդեկիա[5162]։ 3 Ա՛յս են իշխանք քահանայիցն եւ եղբարք նոցա յաւուրս Յեսուայ։ 8 Եւ Ղեւտացիք՝ Յեսու, Բանուի, Կադմիէղ՚, Սարաբիա, Յուդա, Մատթանիա, եւ եղբարք նոցա որ են կարգեալ օր ըստ օրէ. եւ Յովակիմա, Եղ՚իասիբ. եւ Եղ՚իասիբայ[5163], 9 Յովադէ. եւ Յովադայեայ, Յովնաթան. եւ Յովնաթանա՛յ Յատդուս։ Եւ յաւուրս Յովակիմայ եղբարք նորա էին իշխանք եւ քահանայք հայրապետացն. Սարիա, Եմարիա, Երեմիա, Անանիա, Ազարիա, Եզրա, Մեսուղամ, Ամարիա, Յովնան, Մաղ՚ուք։ 22 Եւ Ղեւտացիք յաւուրս Եղիասիբ. Յովդա, եւ Յովա, եւ Յովնան, եւ Իդուա գրեալք իշխանք հայրապետացն։ Եւ այս ամենայն քահանայք էին ՚ի թագաւորութեանն Դարեհի[5164]։ 23 Որդիք Ղեւեայ իշխանք հայրապետացն գրեալք ՚ի գիրս բանից աւուրց համարոյն, մինչեւ ցՈվնան՝ որդի Եղիասիբ։ 24 Եւ իշխանք Ղեւտացւոց Ասաբիա, եւ Արաբիա, եւ Յեսու. եւ որդիք Կադմէլ. եւ եղբարք նորա մօ՛տ առ նմա, օրհնե՛լ եւ սաղմոս ասել, որպէս եւ հրամայեաց Դաւիթ այրն Աստուծոյ[5165], 25 օրըստօրէ զօրհանապազ ՚ի ժողովս իւրեանց հանդերձ դռնապանօք։ 26 Սոքա՛ էին յաւուրս Յովակիմայ որդւոյ Յեսուայ, որդւոյ Յովսեդեկայ, եւ յաւուրս Նեեմայ, եւ Եզրայ քահանայի եւ գրչի օրինացն Տեառն։ 27 Եւ ՚ի նաւակատիս պարսպին Երուսաղեմի, խնդրեցին զՂեւտացիսն ՚ի տեղիս իւրեանց՝ ածե՛լ զնոսա յԵրուսաղէմ, եւ առնել զնաւակատիս ուրախութեամբ հանդերձ՝ եւ գոհութեամբ եւ երգովք նուագարանօք՝ ծնծղայիւք եւ թմբկօք, եւ սաղմոսարանօք ՚ի ձայն եղջե՛ր փողոյ։ 28 Եւ ժողովեցա՛ն ամենեքեան որք երգէին եւ սաղմոսէին շուրջանակի յամենայն կողմանց Երուսաղեմի, 29 ՚ի քաղաքաց եւ ՚ի գիւղից եւ ՚ի բնակութեանց իւրեանց, գա՛լ ՚ի սպաս պաշտամանն յԵրուսաղէմ[5166]։ 30 Եւ սրբեցան ամենայն քահանայքն եւ Ղեւտացիքն, եւ սրբեցին զժողովուրդն՝ եւ զդռնապանս մեծի դրա՛նց պարսպին։ 31 Եւ հանին ՚ի վեր զիշխանս Յուդայ ՚ի պարիսպն. եւ երթային զհետ նոցա երգովք նուագարանօք երկու երկու[5167], 32 Յովսիա եւ Ոզիա՝ եւ կէս իշխանացն Յուդայ. 33 Ազարիաս, Եզրա, եւ Մոսողամ. 34 Յուդա եւ Բենիամին. եւ Սամէաս՝ եւ Երեմիաս։ 35 Եւ յորդւոց քահանայիցն էին որք հարկանէին զփողսն՝ Զաքարիաս որդի Յովնանայ. որդի Սամայի. որդի Մաթանիա. որդի Միքայ. որդի Զաքուր. որդի Ասափ[5168]։ 36 Եւ եղբարք նոցա Սամէիա եւ Եզրիէլ օրհնէին զերգս եւ զսաղմոսս Դաւթի առն Աստուծոյ զորս նուագեաց։ Եւ Եզրաս գրիչ երթա՛յր առաջի նոցա ՚ի վերայ դրանցն[5169]. 37 եւ որք երգէին երթային ընդդէմ նորա։ Եւ ելին յաստիճանս քաղաքին Դաւթի յելս պարսպին՝ ՚ի վերոյ քան զապարանսն Դաւթի, մինչեւ ՚ի դուռն Ջրոյն Եփրեմի, եւ ընդ կողմն արեւելից, 39 եւ ՚ի դուռն Եքթերան. եւ յաշտարակն Անամայելի մինչեւ ՚ի դուռն Ջրբղխացն. եւ լսելի՛ եղեւ ձայն երգոցն մինչեւ յամենայն տեղիս. քանզի հրամայեաց Եզր կալ ՚ի վերայ ամենայն դրանցն՝ եւ երգել[5170]։ 43 Եւ զոհեցին յաւուր յայնմիկ զոհս մեծամեծս, եւ ուրա՛խ եղեն յոյժ. վասն զի Աստուած արա՛ր ուրախ զնոսա յուրախութիւն մեծ. եւ կանայք նոցա եւ որդիք նոցա ուրա՛խ եղեն. եւ լսելի եղեւ ուրախութիւն նոցա յԵրուսաղեմէ մինչեւ ՚ի հեռաւոր տեղիս։

Ը 44 Եւ կացուցին յաւուր յայնմիկ ՚ի վերայ գանձանակի գանձուցն, եւ զառաջաւորացն, եւ տասանորդացն, եւ որ միանգամ ժողովեալ էր անդր յիշխանաց քաղաքին. որպէս հրամայեալ էր յօրէնս Մովսիսի քահանայիցն եւ Ղեւտացւոց. քանզի ուրախութիւն մեծ էր ՚ի Յուդայ՝ եւ ՚ի քահանայս եւ յՂեւտացիս. եւ զգուշացան սրբութեանցն Աստուծոյ. եւ պահեցին զսրբութիւնն՝ որ էին երգեցիկք սաղմոսասացքն. եւ դռնապանքն որպէս կարգեալ էր Դաւթի եւ որդւոյ նորա Սողոմոնի[5171]։ 45 Քանզի յաւուրս Դաւթի՝ Ասա՛փ էր իշխան եւ առաջնորդ երգո՛ց սաղմոսացն, որք նուագէին երգէին եւ փառաւո՛ր առնէին զԱստուած։ 47 Եւ ամենայն Իսրայէլ յաւուրս Զորաբաբելի եւ յաւուրս Նեեմիայ՝ տային մասն եւ բաժին երգեցկացն եւ դռնապանացն՝ որպէս եւ կարգեալ էր օրըստօրէ. եւ առնէին սո՛ւրբ զՂեւտացիսն, եւ Ղեւտացիքն զորդիսն Ահարոնի։

13
Գլուխ ԺԳ

1 Յաւուր յայնմիկ կարդային զգիրս Մովսիսի ՚ի լսելի՛ս ժողովրդեանն. եւ գտաւ ՚ի նմա գրեալ ա՛յսպէս, թէ մի՛ մտցէ Ամմանացի եւ Մովաբացի յեկեղեցի Աստուծոյ յաւիտեանս ժամանակաց[5172]. 2 վասն զի ո՛չ ելին ընդ առաջ որդւոցն Իսրայէլի հացիւ եւ ջրով. այլ կալա՛ն ՚ի վարձու զԲաղաամ գէտ՝ անիծանել զնոսա. եւ դարձոյց Աստուած մեր զանէծսն յօրհնութիւն[5173]։ 3 Եւ եղեւ յորժամ լուան յօրինացն՝ որոշեցին ՚ի բա՛ց զամենայն խառնեալսն յԻսրայէլէ[5174]։

Թ 4 Եւ յառաջ քան զայս Եղ՚իասիբ քահանայ է՛ր ՚ի գանձանակի տանն Աստուծոյ մերոյ, եւ ետ տեղի Տուբիայ[5175]. 5 եւ շինեաց իւր անդ տո՛ւն գանձի մեծ. եւ ա՛նդ էր յառաջնում ուր տային զմաննայն եւ զլիբանոն, եւ զկահն սրբութեան, եւ զտասանորդս ցորենոյն եւ գինւոյ եւ ձիթոյ եւ իւղոյ, եւ զռոճիկսն Ղեւտացւոցն, եւ երգեցկաց, եւ դռնապանաց, եւ զառաջաւորս քահանայիցն[5176]։ 6 Եւ մինչ զայս ամենայն արարեալ էր, ես ո՛չ էի յԵրուսաղէմ. քանզի յամի երեսներորդի երկրորդի Արտաշիսի թագաւորի Բաբելացւոց՝ մտի առ թագաւորն. եւ յետ բազում աւուրց խնդրեցի ՚ի թագաւորէն[5177], 7 եւ ելի յԵրուսաղէմ։ Եւ իմացայ զամենայն չարութիւնս զոր արար Եղ՚իասիբ վասն Տուբիայ. զի ետ նմա շինել տո՛ւն գանձու ՚ի գաւթի տանն Տեառն[5178]. 8 եւ չա՛ր թուեցաւ առաջի իմ յոյժ։ Եւ ընկեցի արտաքս զամենայն կահ Տուբիա ՚ի տանէն գանձու[5179]. 9 եւ հրամայեցի սրբել զտուն գանձուն Տեառն. եւ դարձուցի անդրէն զկահ եւ զսպաս տանն Տեառն, եւ զմաննայն եւ զլիբանոն։ 10 Եւ գիտացի եւ հասի ՚ի վերայ՝ եթէ զբաժին Ղեւտացւոցն ո՛չ էր տուեալ, եւ նոքա էին գնացեալ յագարակս իւրեանց. եւ Ղեւտացիքն եւ երգեցիկքն գործէին զգործ մշակութեան։ 11 Եւ կագեցայ ընդ իշխանսն եւ ասեմ. Ընդէ՞ր պակասեցին ռոճիկք ՚ի տանէ Տեառն։ Եւ ժողովեցի զամենայն սպասաւորսն, եւ կարգեցի զնոսա ՚ի տեղիս իւրեանց։ 12 Եւ ամենայն Հրէայք բերէին զտասանորդս ցորենոյ եւ գինւոյ եւ ձիթոյ ՚ի գանձանակ տան Տեառն[5180]։ 13 Եւ հրամայեցի տալ ՚ի ձեռս Եղ՚իմայ քահանայի եւ Սադովկայ գրչի, եւ Փադայիայ որ է՛ր յՂեւտացւոցն, եւ ՚ի ձեռանէ նոցա Անանի որդի Զաքուր, որդի Մաթանայի. վասն զի հաւատարի՛մ էին նոքա որք բաժանէին՝ եւ տային եղբա՛րց իւրեանց[5181]։ 14 Յիշեսցէ՛ զիս Աստուած յայնմ ամենայնի. եւ մի՛ ՚ի բացէ՛ արասցէ զողորմութիւն իւր յինէն. վասն զի արարի զայս ամենայն ՚ի տա՛ն Տեառն Աստուծոյ Իսրայէլի։

Ժ 15 Յաւուրսն յայնոսիկ տեսանէի ՚ի Հրէաստանի՝ զի հարկանէին հնձանս յաւուր շաբաթու, եւ բերէին զորայսն ընդ դրունս Երուսաղեմի. եւ կախէին բեռն գրաստուց զգինի եւ զխաղող եւ զթուզ. բարձեալ բեռինս բերէին յԵրուսաղէմ յաւուր շաբաթու. եւ կալեալ վկայս զի վաճառէին յաւուր շաբաթու[5182]. 16 եւ նստէին ՚ի տեղի վաճառուցն որք բերէին զձուկնն եւ զամենայն վաճառսն, եւ գնէին յաւուր շաբաթու Հրէայքն ՚ի ներքս յԵրուսաղէմ[5183]։ 17 Եւ կագեցայ ես ընդ որդիսն Հրէիցն որք էին յԵրուսաղէմ, եւ ընդ իշխանսն Յուդայ, եւ ասե՛մ ցնոսա. Զի՞նչ է անօրէնութիւնս այս զոր դուք գործէք՝ եւ պղծէք զաւուրս սուրբ զշաբաթու[5184]։ 18 Ո՞չ այսպէս արարին հարքն ձեր՝ եւ ած ՚ի վերայ նոցա Աստուած զչարիսս զայս ամենայն, եւ ՚ի վերայ քաղաքիս այսորիկ. եւ արդ՝ դուք ընդէ՞ր յաւելուք զբարկութիւն ՚ի վերայ Իսրայէլի, եւ պղծէք զօրն սուրբ զշաբաթուց։ 19 Եւ եղեւ յորժամ կանգնեցի զդրունս Երուսաղեմի՝ յառաջ քան զշաբաթն հրամայէի փակե՛լ զդրունսն, եւ ո՛չ տայի բանալ զնոսա մինչեւ անցանէ՛ր շաբաթն. եւ դարձեալ կացուցի մանկունս պահապանս, զի մի՛ իշխեսցէ մտանել ոք բեռամբ յաւուր շաբաթու ընդ դրունսն Երուսաղեմի[5185]։ 20 Եւ ագանէին ամենեքեան որք վաճառէին՝ արտաքո՛յ Երուսաղեմի միանգամ եւ երկիցս։ 21 Եւ ասե՛մ ցնոսա. Ընդէ՞ր ագանիք դուք արտաքոյ պարսպիդ. եթէ ա՛յլ տեսանեմ զանօրէնութիւնդ զայդ՝ տա՛մ հրաման ա՛յսպէս զի ո՛չ մտանիցէք դուք ՚ի շաբաթս մեր՝ եւ ՚ի քաղաքս[5186]։ 22 Եւ ասե՛մ ցՂեւտացիսն որք էին սրբեալ, եւ գային պահէին զդրունսն, եւ սրբէին յաւուր շաբաթու. եւ յայնմ հետէ ո՛չ պղծեցին զշաբաթսն։ Եւ յա՛յսմ ամենայնի յիշեսցէ զիս Աստուած՝ եւ խնայեսցէ յիս ըստ բազում ողորմութեան իւրում։ 23 Եւ յաւուրսն յայնոսիկ տեսի զՀրէայսն, զի նստէին կանայք Ազովտացիք՝ եւ Ամովնացիք՝ եւ Մովաբացիք[5187], 24 եւ որդիք նոցա. եւ ոմանք ՚ի կանանցն խօսէին Ազովտացի, եւ ո՛չ գիտէին խօսել Հրեէրէն[5188]։ 25 Եւ կագեցա՛յ ընդ նոսա, եւ նզովեցի զնոսա, եւ հարի՛ ՚ի նոցանէ արս բազումս. եւ երդմնեցուցի՛ զնոսա յանուն Աստուծոյ, զի մի՛ տացեն զդստերս իւրեանց որդւոց նոցա, եւ մի՛ զդստերս նոցա ածցեն որդւոց իւրեանց։ Եւ ասեմ ցնոսա. 26 Ո՛չ յայդմ ամենայն մեղաւ Սողոմոն թագաւոր Իսրայէլի, եւ ո՞վ էր իբրեւ զնա իմաստուն յամենայն թագաւորս մեր. եւ սիրելի՛ էր նա Աստուծոյ, եւ կացոյց զնա Աստուած թագաւո՛ր ՚ի վերայ ամենայն Իսրայէլի. եւ զայսպիսի սիրելի Աստուծոյ եւ զիմաստուն եւ զմեծ թագաւոր, խոտորեցուցին եւ յանցուցին ՚ի մեղս կանա՛յք այլազգեաց[5189]։ 27 Եւ արդ՝ մի՛ լուայց եթէ ոք արասցէ զայնպիսի մեծ չարութիւնս, եւ մեղիցէ առ Աստուած, եւ արասցէ կին այլազգի։ 28 Եւ յորդւոցն Յովիդեայ եւ յԵղ՚իասիբայ մե՛ծ քահանային, լուայ՝ թէ է՛ր կին նորա դուստր Սանաբաղատայ, եւ մերժեալ հալածեցի զնա յինէն[5190]։ 29 Յիշեսցէ՛ զնոսա Աստուած ՚ի ժառանգութեան եւ յուխտի քահանայութեան։ 30 Եւ զՂեւտացիսն սրբեցի յամենայն այլազգեաց՝ եւ կարգեալ կազմեցի զնոսա օրըստօրէ զքահանայսն եւ զՂեւտացիսն, ա՛յր իւրաքանչիւր ՚ի գործ իւր[5191]. 31 եւ ետու կա՛զմ բերել զամենայն փայտ ողջակիզացն յիւրաքանչիւր ժամանակս, եւ զառաջաւորսն պտղոյ իւրեանց։ Յիշեսցէ՛ զիս Աստուած մեր յամենայն բարութիւնս արդարութեան. ա՛յն որ օրհնեա՛լն է յաւիտեան։ Ամէն[5192]։

Կատարեցաւ Նեեմի[5193]

[5040] Ամենայն գրչագիր օրինակք՝ համաձայն մերումս ունին զվերնագիր գրոցս։

[5041] Այլք. Եւ հարցի զնոսա վասն փրկե՛՛։

[5042] Ոմանք. Անդ են յաշխարհին իւրեանց ՚ի մեծ նեղութեան։

[5043] Ոսկան. Նստայ եւ լացի։ Ոմանք. Եւ կայի յաղօթս։

[5044] Այլք. Եղիցին ականջք քո։

[5045] Ոմանք. Զբանն զոր պատ՛՛... ծառային քում։

[5046] Ոմանք. Եւ պահեսջիք զօրէնս... բնակեալ է անուն իմ։

[5047] Ոմանք. Յամսեանն Նիսանի քսաներորդ։

[5048] Ոմանք. Եւ տխուր լինին երեսք իմ. վասն զի քաղաքն։

[5049] Ոմանք. Եւ ասեմ ցթագաւորն... հարցն իմոց։

[5050] Յօրինակին պակասէր. Եւ հարճն նորա որ նստ՛՛։ Այլք. Յորժամ ժամանես դու։

[5051] Այլք. Էր ընդ իս բարութեամբ։

[5052] Ոսկան. Բայց մի գրաստ, յորոյ։

[5053] Ոմանք. ՚Ի դուռն Աղբերացն. եւ ճնշէին ՚ի նեղութենէ անցին առ պա՛՛։

[5054] Ոմանք. Տեղի գրաստու միոյ։

[5055] Ոմանք. Եթէ զի՞ էի՛ երթեալ... եւ այլքն որք վճա՛՛... մինչ յայն վայր։

[5056] ՚Ի լուս՛՛. Յարիցուք եւ շի՛՛. համաձայն ոմանց ՚ի բնաբ՛՛։

[5057] Ոմանք յաւելուն. Սանաբաղատ Արոն, եւ Տու՛՛։

[5058] Ոմանք. Աւազանաց ջրբղխին։

[5059] Ոմանք. Եւ ՚ի ձեռն որդւոց արանց։ Յօրինակին. Որդւոց Նամարի։

[5060] Օրինակ մի. Եւ զդուռնն Եքտիւրբան։

[5061] Ոմանք. Սադովկ որդի Բաանայ։

[5062] Ոմանք. Եւ Մեսաղամ։

[5063] Ոմանք. Կալաւ Յերոդիա որդի Յերոմաք։

[5064] Ոսկան. Մեղ՚քիաս որդի Երամ։

[5065] ՚Ի լուս՛՛. Կիսոյ կողմանն Իսրայէլի. համաձայն ոմանց ՚ի բնաբ՛՛։

[5066] Ոմանք. Եւ զդուռն Ձորոյն... եւ որք բնակեալ էին Զանա Անու, նոքա։

[5067] Յօրինակին. Կողմանն Գեթսուր։

[5068] Յօրինակին. Եւ զհետ նոցա կալաւ Ազ՛՛։

[5069] Ոմանք. Քահանայքն Աքերայ։

[5070] Յօրինակին. Եւ զհետ նոցա կալան Բենիա՛՛։

[5071] Ոմանք. Եւ ՚ի մէջ դրանն Ջրբղխեաց կալան։

[5072] Ոմանք. Եթէ մեք շինեմք զպա՛՛... եւ չար թուե՛՛։

[5073] Ոմանք. Եւ ասէ առաջի եղբարց։

[5074] ՚Ի լուս՛՛. Եւ Տուբիա Ամանացի. համաձայն ոմանց ՚ի բնաբ՛՛. ուր ոմանք. եւ Տուբիսաման. եւ ոմանք. եւ Սուբա Ամանացի։

[5075] Ոսկան յաւելու. Անօրէնութիւնք. եւ ո՛չ մեղք նոցա յերեսաց քոց ջնջեսցին. քանզի այպանեցին զշինօղս։ 6 *Այնուհետեւ շինեցաք զպարիսպն զայն. եւ շրջափակեցաք զպարիսպն մինչեւ ՚ի կէս նորա, եւ եղեւ սիրտ ժողովրդեանն առ ՚ի կատարել։ 7 *Եւ եղեւ իբրեւ լուաւ։

[5076] Ոմանք. Եւ ցայնոսիկ որ տեղեաց։

[5077] Ոմանք. Կարգեալ էին ՚ի գործն։

[5078] ՚Ի լուս՛՛. Զխիճն կամ զշաղախ. համաձայն ոմանց ՚ի բնաբ՛՛։

[5079] Ոմանք. Եւ զմիասայր ՚ի վերայ։

[5080] Այլք. Եւ յորժամ լսիցէ ոք։

[5081] Բազումք. Եւ կէսքն ունէին... ՚ի ծագել առաւօ՛՛։

[5082] Ոմանք. Եւ զցայգ պահարկեսցուք զմեօք։

[5083] Ոմանք. Եւ արքն որ շուրջ զինեւ որ պահէին զիս. եւ ո՛չ ոք էր ՚ի մէնջ որ մերկա՛՛։

[5084] Ոսկան. Որք ասէին՝ տացուք զստացուածս։

[5085] Ոմանք. Եղիցի այսպէս ունայնացեալ... ամենայն ժողով եկեղեցւոյն։

[5086] Ոմանք. ՚Ի քսաներորդ ամին մինչեւ յա՛՛։

[5087] Ոմանք. Անխնայ ՚ի զգինին ըմպել։ Այլք. Եթէ ծանր է գործ ժողովր՛՛։

[5088] Ոմանք. Եւ յայնժամ եւս զդրունսն. ուր Ոսկան. եւ յայնժամ զմիւս դրունսն ո՛չ էր։

[5089] Այլք. Եւ վասն այսորիկ։

[5090] Այլք. Այլ քեզէն ՚ի սրտէ քո՛՛։

[5091] Ոմանք. Ժողովեցարուք ՚ի տուն Տեառն։

[5092] Յօրինակին թուագրովք այսպէս դնի. ՚Ի Ի-երորդ՝ հինգերո՛րդ ամսոյն Իլուլ. ՚ի ԲԺ ամս. ուր երկու օրինակք. ամսոյն Իլուլի ԾԲ աւուրն յԲԺ-ան ամս. եւ օրինակ մի՝ ամսոյն Իլուլ ՚ի Ծ եւ Բ աւուրս. եւ այլ հնագոյն օրինակ մի՝ ամսոյն Իլուլի յիսուն եւ երկու աւուրս. բայց սա եւս ՚ի լուսանցսն նշանակէ ԺԲ-ան ամս։

[5093] Ոսկան. Եւ ՚ի Տուբիայէ գայր առ նոսա։

[5094] Ոմանք. Եւ սաղմոսասացք եւ Ղեւ՛՛։

[5095] Ոմանք. Եւ գտից զգիրսն։

[5096] Այլք. ՅԵրուսաղէմ եւ ՚ի Հրէաստան, այր իւ՛՛։

[5097] Այլք. Դաեղմիայ, Նայեմանի։

[5098] Յօրինակին պակասէր այս համար. * Որդիք Բիբէի վեց հարիւր քառասուն եւ ութ։

[5099] Ոսկան յաւելու. Որդիք Ատտեր. որդիք Եզիա՝ իննսուն եւ ութն։ 22 * Որդիք Հասումայ՝ երեք հարիւր քսան եւ ութն։

[5100] Ոմանք. Որդիք Արիբ, հար՛՛։ Ուր ոմանք յաւելուն համար 25 * Որդիք Գաբաւոն՝ իննսուն եւ հինգ։

[5101] Ոմանք. Արք Կարիա՛՛... (30) Արք Արամայ։

[5102] Ոմանք. Արք Մաքեմար... (32) Արք Բեթէլ եւ Արա հար՛՛։

[5103] Ոմանք. Արք. եւ ոմանք. Որք։

[5104] Ոմանք. Արք. եւ ոմանք. Որք։

[5105] Ոսկան. Որդիք Յովիդեայ ՚ի տանէն Յեսուայ։

[5106] Ոմանք. Քառասուն եւ եւթն։

[5107] Ոմանք. Յորդւոցն Ուդայիդ՝ եւթանասուն եւ չորս։

[5108] Ոմանք. Եւ որդիք ծառայ՛՛։

[5109] Ոմանք. Թեղայ Որսաքերուբ։

[5110] Ոմանք. Որդիք Եբէիա։

[5111] Անունս՝ Արթարսասթա, աստ եւ ստորեւ ՚ի համար 70 այլեւայլ եղանակաւ գրի ըստ ամենայն գրչագրաց մերոց։

[5112] Յօրինակին պակասէր. Որք էին եւթն հա՛՛։ Ոմանք. Երգեցիկք եւ սաղ՛՛։

[5113] Ոմանք թուագրով դնեն. Էշք՝ ՑՉԻ։

[5114] Ոմանք. Եւ ժամանեալ եհաս ա՛՛։

[5115] Ոմանք. Որ ժողովեալ էին արք։

[5116] Ոմանք. Վասն զի նստէր վերակացու ամենայն... ՚ի բանալ նորա ՚ի գիրսն։

[5117] Ոմանք. Եւ առաքէին մասն որոց։

[5118] Ոմանք. Ամենայն ժողովս եկեղեցւոյն... այսպէս մինչեւ յօրն։

[5119] Ոմանք. Եւ երկիր պագանէին ամենայն ժողո՛՛։

[5120] Ոմանք. Եւ ասեն ցՂեւտացիքն Յեսու եւ։

[5121] Յօրինակին պակասէր. Նոյն ինքն Տէր Աստուած միայն։

[5122] Ոսկան. Մեր, որ ընտրեցեր զԱբրահամ։

[5123] Յօրինակին. Եւ արար նոցա նշան յԵ՛՛։ Ոմանք. Մինչեւ ցայսօր։

[5124] Ոմանք. Վասն զի լուսաւորեցեր զճանապարհն նոցա։

[5125] Ոմանք. Եւ դու ըստ բազմագթութեան եւ ողոր՛՛։

[5126] Յօրինակին. Եւ Հոգի քո Սուրբ զբա՛՛։ ՚Ի լուս՛՛. Ջուր ՚ի ծարաւուտ վիմէ։

[5127] Ոսկան. Որպէս եւ կամեցան ըստ կամաց։

[5128] Ոմանք. Որք քարոզէին նոցա։

[5129] Ոմանք. Եւ բազմագթութեամբ եւ ո՛՛։

[5130] Յօրինակին պակասէր. Զոր դու ասացեր եւ հրամայեցեր։

[5131] Ոսկան. Եւ թագաւորացն մերոց եւ իշ՛՛։

[5132] Ոմանք. Եւ թագաւորքս մեր։

[5133] Ոմանք. Եւ ՚ի վիշտս մեծս այսօր։

[5134] Ոմանք. Այսք ամենեքեան։

[5135] Ոմանք. Յեսու որդի Ազարիա։

[5136] Ոմանք յաւելուն. Սատանիա, Սեբանիա. Ոդուիա։ (14) Որդիք Բանուեայ։ Ուր Ոսկան կրկնութեամբ յաւելու եւ եւս՝ Կաղիտան եւ այլն։

[5137] ՚Ի լուս՛՛. ՚ի վերայ՝ Փորխ. նշանակի՝ Կորխ։

[5138] Ոսկան. Եգին. Ատեր... (18) Ազու. Այիդա։ (19) Ասամ։

[5139] Ոմանք. Փաղտիա. Անան. Անանիա։

[5140] Ոսկան յաւելու. Անանիաս. Ասուբ։ 24 Ալօէս, Պիլա, Սօփէկ. Հռայում։

[5141] Ոսկան. Հռէում՝ Բաանա։

[5142] Ոմանք. Եւ ժողովուրդք երկրիս... եւ ո՛չ գնեսցուք ՚ի նոցանէ ՚ի շաբաթուն։

[5143] Այլք. Զառաջաւորութեանց երկրի մերում։

[5144] Ոմանք. Ղեւտացիքս շրջեսցին։

[5145] Ոմանք. Կացցէ ՚ի գանձելի համբարս։ Բազումք. Եւ երգեցկաց սաղմոսաց, եւ մի՛ պակասեսցի նոցա ռոճիկք երբէք ՚ի տանէն Աստուծոյ։ Ուր Ոսկան. Եւ մի՛ պակասեսցին նոցա ռո՛՛։

[5146] Ոսկան. Վիճակս զմի ՚ի տասանց։

[5147] Ոմանք. Եւ Նաթանեցիք։

[5148] Յօրինակին. Եւ որդւոցն Փարեսայ։

[5149] Ոմանք. Որդի Իլովնի։

[5150] Այլք. Ամենայն որդիք Փարեսի։

[5151] Յօրինակին թուագրով. Սեղ՚էի. ՋԽԸ։

[5152] Ոմանք. Որ էր յերկրորդի քաղաքին։

[5153] Յօրինակին. Յովարիբ Իաքինսարիա։ Ուր ոմանք. Որդի Յովարիբի, Աքինարիա։
Ոսկան. Որդի Յովարիբ ՚ի Աքին. որ է յերկրորդի քաղաքին։ Սարիա (11) որդի Ելքիայ։

[5154] Ոմանք. Տանն Տեառն, եւ ԸՃԻ եւ երկու։

[5155] Յօրինակին. Հայրապետացն ՄԽԲ։

[5156] Ոսկան յաւելու. Հարիւր քսան եւ ութն։

[5157] Այլք. Եւ Մաթանացիք որդի Միքայ։ Ոմանք. Եւ Յորէբ որդի Սամուի։

[5158] Ոմանք. Ղետեղ Ամին. ուր Ոսկան. Լետեմին։

[5159] Ոմանք. Ազար, որդի Բանի։

[5160] Ոմանք. Եւ բնակէր յագարակի իմում... եւ բնակութիւն նորա Լաքիս։

[5161] Ոմանք. Եւ Յեսու Յովսեդեկեանց։

[5162] Ոմանք. Արտուս, Սեքիկիա. կամ՝ Սեքեսիա։

[5163] Այլք. Որ էին կարգեալ օր ըստ օրէ։

[5164] Յօրինակին ՚ի բնաբանի պակասէր. Գրեալք իշխանք հայրա՛՛. այլ ՚ի լուս՛՛. չակերտիւ նշանակի ՚ի ներքս բերել՝ համաձայն այլոց։ Ոմանք. Էին թագաւորութեանն Դարեհի։

[5165] Ոմանք. Կադմիէլ եւ եղբարք նոցա։

[5166] Ոմանք. Եւ գալ ՚ի սպաս պաշտաման։

[5167] Ոմանք. Եւ հանին ՚ի վերս զիշ՛՛։

[5168] Ոմանք. Որդի Սամա, որդի Մաթանիս. որդի Միքիա։

[5169] Ոմանք. Եւ եղբարք նորա. Սամէաս։

[5170] ՚Ի լուս՛՛. Եւ ՚ի դուռն Եքթեիրան. ուր ոմանք. Եքթիերան. եւ ոմանք. Եքիերան։ Ոմանք. Երգոցն յամենայն տեղիս... ամենայն դրացն, եւ եր՛՛։

[5171] Ոմանք. Երգեցիկք սաղմոսացն. եւ դռնա՛՛... եւ որդւոյ իւրում Սողոմոնի։

[5172] Ոմանք. Եթէ մի՛ մտցէ Ամոնացի։

[5173] Յօրինակին պակասէր. Եւ դարձոյց Աստուած մեր զա՛՛։

[5174] Ոմանք. Լուան ՚ի յօրինացն։

[5175] Յօրինակին. Եղիսաիբ քահանայ։

[5176] Յօրինակին պակասէր. Եւ ձիթոյ եւ իւղոյ, եւ զռոճ՛՛։

[5177] Ոմանք. Երեսներորդի եւ յերկրորդի Արտաշէսի։

[5178] Ոմանք. ՚Ի գաւիթ տանն Տեառն։

[5179] Ոմանք. Տովբիա ՚ի տանէն գանձու Տեառն։

[5180] Ոմանք. Բերին զտասանորդս։

[5181] Ոմանք. Անան որդի Սաքուր։

[5182] Ոմանք. Զորայս ընդ դրունսն յԵրուսաղէմ։

[5183] Այլք. ՚Ի տեղիս վաճառացն։

[5184] Ոմանք. Դուք գործէք յաւուրս սուրբ զշա՛՛։

[5185] Ոմանք. Զի մի՛ ոք իշխեսցէ։

[5186] Այլք. Եթէ եւ այլ տեսանեմ։

[5187] Ոմանք. ԶՀրէայսն. եւ զի նստէին կանայք Ա՛՛։

[5188] Ոմանք. Խօսել Հրէարէն։

[5189] Այլք. Ոչ յայդմ ամենայնի մեղաւ։ Ոմանք. Եւ սիրելի էր նա յԱստուծոյ։

[5190] Ոմանք. Եւ յԵղիասիբ մեծ քահա՛՛։

[5191] Ոմանք. ՚Ի գործս իւր։

[5192] Ոմանք. Զիս Տէր Աստուած մեր յամենայն։

[5193] ՚Ի վախճանի ոմանք. Կատարեցաւ Նեէմիէ բանքս. եւ ոմանք. Կատարումն Նեէմեայ բանիցն։

Ցանկ

Նախորդ էջ Ցանկ Հաջորդ էջ