ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉ ՄԱՏԵԱՆ ՀԻՆ ԵՒ ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆԱՑ

Հ. Յովհաննու Զօհրապեան վարդապետ

ԹՈՒՂԹ ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ ԱՌԱՋԻՆ[3129]

1
Գլուխ Ա

Ա եա 1 Որ է՛րն իսկզբանէ. զորմէ լուա՛քն, որում ականատե՛սն իսկ եղեաք. ընդ որ հայեցա՛քն, եւ ձե՛ռք մեր շօշափեցին ՚ի վերայ Բանի՛ն կենաց[3130]։ 2 Եւ կեանքն յայտնեցա՛ն, եւ տեսա՛ք. եւ վկայե՛մք, եւ պատմե՛մք ձեզ զյաւիտենական կենացն, որ էրն առ Հօր՝ եւ երեւեցաւ մեզ[3131]։ 3 Զոր տեսա՛քն եւ լուաք՝ պատմե՛մք եւ ձեզ, զի եւ դուք հաղորդութի՛ւն ունիցիք ընդ մեզ. եւ մեր հաղորդութիւնն իցէ ընդ Հօ՛ր եւ ընդ Որդւոյ իւրում Յիսուսի Քրիստոսի[3132]։ 4 Եւ զայս գրեմք ձեզ, զի ձեր ուրախութիւնն կատարեա՛լ իցէ[3133]։ 5 Եւ ա՛յս են աւետիք զոր լուաք առ ՚ի նմանէ՝ եւ պատմե՛մք ձեզ. զի Աստուած լո՛յս է, եւ խաւար ՚ի նմա չի՛ք, եւ ո՛չ մի[3134]։ 6 Եթէ ասիցեմք՝ եթէ հաղորդութիւն ունիմք ընդ նմա, եւ ՚ի խաւարի շրջիցիմք, ստեմք՝ եւ ո՛չ առնեմք զճշմարտութիւնն[3135]։ 7 Իսկ եթէ ընդ լոյս գնայցեմք՝ որպէս նա ՚ի լոյս է, հաղորդութիւն ունիմք ընդ միմեանս. եւ արիւնն Յիսուսի Որդւոյ նորա սրբեսցէ՛ զմեզ յամենայն մեղաց[3136]։ 8 Եթէ ասիցեմք՝ եթէ մեղս ինչ մեք ո՛չ ունիմք, զանձինս խաբեմք. եւ ճշմարտութիւն ՚ի մեզ ո՛չ գոյ[3137]։ 9 Ապա եթէ խոստովան լինիցիմք զմեղս մեր, հաւատարի՛մ է նա՛ եւ արդա՛ր՝ առ ՚ի թողուլ մեզ զմեղս մեր, եւ սրբե՛լ զմեզ յամենայն անիրաւութենէ[3138]։ եբ 10 Եթէ ասիցեմք՝ եթէ ոչի՛նչ մեղաք, սո՛ւտ առնեմք զնա. եւ բանն նորա ո՛չ է ՚ի մեզ[3139]։

2
Գլուխ Բ

1 Որդեա՛կք իմ, զայս գրեմ ձեզ՝ զի մի՛ մեղիցէք. եւ եթէ մեղիցէ ոք, ունիմք բարեխօ՛ս առ Աստուած զՅիսուս Քրիստոս՝ զարդարն եւ զանարատ[3140]. 2 եւ նա՛ է քաւութիւն մեղաց մերոց. եւ ոչ եթէ մերոցն միայն՝ այլ ամենայն աշխարհի[3141]։ 3 Եւ յայսմիկ գիտեմք՝ եթէ ծանեաք զնա, եթէ զպատուիրա՛նս նորա պահիցեմք։ 4 Որ ասիցէ՝ եթէ ծանեայ զնա, եւ զպատուիրանս նորա ո՛չ պահիցէ, սո՛ւտ է, եւ ճշմարտութիւն ՚ի նմա ո՛չ գոյ։ 5 Իսկ որ պահէ զբան նորա, արդարեւ ՚ի նմա՛ է կատարեալ սէ՛րն Աստուծոյ. այսուիկ ճանաչեմք՝ եթէ ՚ի նմա՛ եմք[3142]։ 6 Որ ասիցէ ՚ի նմա բնակել, այնպէս պարտի գնալ՝ որպէս նա՛յն գնաց[3143]։

Բ եգ 7 Սի՛րելիք՝ ո՛չ եթէ նո՛ր պատուիրան ինչ գրեմ ձեզ, այլ զհին պատուիրանն՝ զոր իսկզբանէ ունեաք. եւ հին պատուիրան՝ բա՛նն է զոր լուարուք[3144]։ 8 Դարձեալ նո՛ր պատուիրան գրեմ ձեզ՝ որ է ճշմարտի՛ւ ՚ի նմա՛ եւ ՚ի ձեզ. զի խաւարն անցանէ, եւ լոյսն ճշմարիտ արդէն իսկ երեւի[3145]։ 9 Որ ասէ եթէ ՚ի լոյսն իցէ՝ եւ զեղբայր իւր ատիցէ, սո՛ւտ է՝ եւ ՚ի խաւարի՛ է տակաւին[3146]։ 10 Որ սիրէ զեղբայր իւր, ՚ի լո՛յս բնակէ՝ եւ գայթագղութիւն ՚ի նմա չի՛ք[3147]։ 11 Իսկ որ ատեայ զեղբայր իւր՝ ՚ի խաւարի՛ է, եւ ընդ խաւա՛ր շրջի. եւ ո՛չ գիտէ յո՛ երթայ, զի խաւարն կուրացո՛յց զաչս նորա[3148]։ 12 Գրեմ ձեզ ո՛րդեակք, զի թողեա՛լ են ձեզ մեղքն ձեր՝ վասն անուան նորա։ 13 Գրեմ ձեզ հա՛րք, զի ծանեա՛յք դուք զայն՝ որ իսկզբանէն։ Գրեմ ձեզ ե՛րիտասարդք, զի յաղթեցէք դուք չարին[3149]։ 14 Գրեցի ձեզ մա՛նկունք, զի ծանեա՛յք դուք զՀայրն։ Գրեցի ձեզ հա՛րք, զի ծանեա՛յք դուք զայն որ իսկզբանէն։ Գրեցի ձեզ ե՛րիտասարդք, զի էք դուք հզօրացեա՛լք, եւ բանն Աստուծոյ ՚ի ձեզ բնակէ, եւ յաղթեցէք դուք չարին[3150]։ 15 Մի՛ սիրէք զաշխարհս, եւ մի՛ որ ինչ յաշխարհի է[3151]։ 16 Եթէ ոք սիրէ զաշխարհ, ո՛չ է ՚ի նմա սէր Հօր։ Զի ամենայն որ ինչ յաշխարհի է՝ ցանկութի՛ւն է մարմնոյ, եւ ցանկութիւն է աչաց, եւ ամբարտաւանութի՛ւն աստի կենացս. որ չէ՛ առ ՚ի Հօրէ՝ այլ յաշխարհէ՛ աստի է[3152]։ 17 Եւ աշխարհս անցանէ՝ եւ ցանկութիւնն. իսկ որ առնէ զկամս Աստուծոյ՝ մնա՛յ ՚ի յաւիտեան[3153]։

Գ եդ 18 Ո՛րդեակք յետի՛ն ժամանակ է, եւ որպէս լուարուք՝ եթէ Նե՛ռն գալոց է, եւ արդէն իսկ նեռինք բազումք եկեալ են, որով մարթեմք իմանալ՝ եթէ յետին ժամանակ է[3154]։ 19 Առ ՚ի մէնջ ելին, այլ ո՛չ էին ՚ի մէնջ. զի եթէ ՚ի մէնջ էին՝ ապա առ մե՛զ մնային. այլ զի յայտնի լինիցին՝ եթէ ո՛չ էին ամենեքեան նոքա ՚ի մէնջ[3155]։ 20 Եւ դուք օծութիւն ունիք առ ՚ի Սրբոյն, եւ գիտէ՛ք ամենեքին։ 21 Ո՛չ գրեցի ձեզ՝ եթէ ո՛չ գիտէք զճշմարտութիւնն, այլ եթէ գիտէ՛ք զնա. եւ եթէ՝ զի ամենայն ստութիւն ո՛չ է ՚ի ճշմարտութենէ անտի[3156]։ 22 Իսկ ո՞ իցէ սուտ, եթէ ոչ՝ որ ուրանայ եթէ Յիսուս չէ՛ Քրիստոսն. նա՛ իսկ է Նեռն, որ ուրանայ զՀայր եւ զՈրդի[3157]։ 23 Ամենայն որ ուրանայ զՈրդի, եւ ո՛չ զՀայր ընդունի. որ խոստովանի զՈրդի, նա եւ զՀա՛յր ընդունի[3158]։ 24 Դուք՝ զոր լուարուքն իսկզբանէ՝ ՚ի ձե՛զ բնակեսցէ. զի եթէ ՚ի ձեզ բնակեսցէ՛ զոր իսկզբանէն լուարուք, եւ դուք յՈրդին եւ ՚ի Հայր բնակեսջիք[3159]։ 25 Եւ ա՛յս են աւետիքն՝ զոր աւետարանեաց նա մեզ՝ զկեա՛նսն յաւիտենականս։ եե 26 Զայս գրեցի ձեզ, զի մի՛ ոք զձեզ մոլորեցուցանիցէ[3160]։ 27 Եւ դուք օծութիւնն՝ զոր ընկալարուք ՚ի նմանէ, բնակեսցէ ՚ի ձեզ. եւ չէ՛ ինչ պիտոյ՝ եթէ ոք զձեզ ուսուսցէ, այլ որպէս զի նորա օծութիւնն ուսուցանիցէ զձեզ վասն ամենայնի. եւ ճշմարի՛տ է՝ եւ չէ՛ սուտ. եւ որպէս ուսոյցն զձեզ, կա՛յք ՚ի նմա[3161]։ 28 Եւ այժմ ո՛րդեակք՝ կացէ՛ք ՚ի նմին. զի եթէ յայտնեսցի, ունիցիմք համարձակութիւն, եւ մի՛ ամաչեսցուք ՚ի նմանէ ՚ի գալստեան նորա[3162]։ 29 Զի եթէ գիտիցէք՝ եթէ արդա՛ր է նա, իմասջի՛ք եթէ ամենայն որ առնէ զարդարութիւն՝ առ ՚ի նմանէ՛ է ծնեալ[3163]։

3
Գլուխ Գ

1 Տեսէ՛ք՝ որպիսի սէր շնորհեաց մեզ Հայր, զի որդիք Աստուծոյ կոչեսցուք մեք. վասն այսորիկ աշխարհ ո՛չ ճանաչէ զմեզ, քանզի ո՛չ ծանեաւ զնա[3164]։ եզ 2 Սի՛րելիք՝ այժմ որդի՛ք Աստուծոյ եմք, եւ չեւ՛ եւս է յայտ՝ եթէ զի՛նչ լինելոց եմք. գիտեմք՝ զի յորժամ նա յայտնեսցի՝ նմա՛ն նմա լինելոց եմք, զի տեսանելո՛ց եմք զնա՝ որպէս եւ է՛ն[3165]։ 3 Եւ ամենայն որ ունի զայս յոյս յանձին՝ սրբէ՛ զանձն իւր՝ որպէս եւ նայն սուրբ է[3166]։ 4 Ամենայն որ զմեղս գործէ, նա՝ եւ զանօրէնութիւն առնէ, եւ ի՛նքն իսկ մեղքն անօրէնութիւն է[3167]։ 5 Եւ գիտեմք՝ զի նա յա՛յն սակս յայտնեցաւ՝ զի զմեղս բարձցէ՛, եւ ՚ի նմա մեղք ո՛չ են։ 6 Ամենայն որ ՚ի նա է հաստատեալ, ո՛չ մեղանչէ. եւ ամենայն որ մեղանչէ, ո՛չ ետես զնա՝ եւ ո՛չ ծանեաւ զնա[3168]։ 7 Մա՛նկունք մի՛ ոք զձեզ խաբեսցէ. որ առնէ զարդարութիւն, արդա՛ր է՝ որպէս եւ նա՛յն արդար է։ 8 Եւ որ առնէ զմեղս՝ ՚ի Սատանայէ՛ է, զի իսկզբանէ Սատանայ մեղանչէ. վասն այսորիկ յայտնեցաւ Որդին Աստուծոյ՝ զի լուծցէ զգործս Սատանայի[3169]։ 9 Ամենայն որ յԱստուծոյ է ծնեալ՝ մեղս ո՛չ առնէ, զի սերմն նորա ՚ի նմա՛ մնայ. եւ ո՛չ կարէ մեղանչել, զի յԱստուծո՛յ է ծնեալ[3170]։ 10 Ա՛յսուիկ յայտնի են ՚ի միմեանց որդիք Աստուծոյ՝ եւ որդիք Սատանայի։

Դ եէ Ամենայն որ ո՛չ առնէ զարդարութիւն՝ չէ՛ նա յԱստուծոյ, եւ որ ո՛չ սիրէ զեղբայր իւր. 11 զի ա՛յս է պատուիրանն զոր լուարուք իսկզբանէ, զի սիրեսցո՛ւք զմիմեանս[3171]։ 12 Ո՛չ որպէս Կայէնն ՚ի չարէ անտի էր՝ եւ սպա՛ն զեղբայրն իւր, եւ յո՞ր սակս սպան զնա. զի իւր գործքն չար էին, եւ եղբօրն՝ բարի՛[3172]։ 13 Եւ մի՛ ինչ զարմանայք ե՛ղբարք, եթէ աշխարհ զձեզ ատեայ։ 14 Մեք գիտեմք՝ զի փոխեցաք ՚ի մահուանէ ՚ի կեա՛նս, քանզի սիրե՛մք զեղբարս. իսկ որ ոչն սիրէ, անդէ՛ն ՚ի մահուն կայ[3173]։ 15 Ամենայն որ ատեայ զեղբայր իւր՝ մարդասպա՛ն է. եւ գիտէք՝ զի ամենայն մարդասպան ո՛չ ունի զկեանս յաւիտենականս յանձին հաստատեալ[3174]։ 16 Այսուիկ գիտացաք զսէրն. զի նա՝ զա՛նձն իւր եդ ՚ի վասն մեր. եւ մեք վասն եղբա՛րց մերոց պարտիմք դնել զանձինս[3175]։ 17 Որ ունիցի՛ զկեանս ինչ զաշխարհիս, եւ տեսանիցէ՛ զեղբայր իւր կարօտեալ իւիք, եւ փակիցէ զգութս իւր առ ՚ի նմանէ, զիա՞րդ սէրն Աստուծոյ ՚ի նմա իցէ բնակեալ[3176]։ զա 18 Ո՛րդեակք՝ մի՛ բանիւք եւ լեզուօք սիրեսցուք, այլ արդեամբք եւ ճշմարտութեամբ[3177]։ 19 Եւ ա՛յսուիկ լիցուք ծանուցեալք՝ եթէ ՚ի ճշմարտութենէ՛ անտի իցեմք. եւ առաջի նորա արասցուք հանդէ՛ս սրտից մերոց[3178]։ 20 Եթէ ըստգտանիցե՛ն զմեզ սիրտք մեր, այլ Աստուած մեծ է քան զսիրտս՝ եւ գիտէ՛ զամենայն[3179]։ 21 Սի՛րելիք՝ եթէ սիրտք մեր զմեզ ո՛չ ըստգտանիցեն, համարձակութիւն ունիմք առ Աստուած[3180]. 22 եւ զոր ինչ հայցեմք՝ առնո՛ւմք ՚ի նմանէ. զի զպատուիրանս նորա պահեմք, եւ զհաճո՛յս առաջի նորա առնեմք[3181]։ 23 Եւ ա՛յս է պատուիրան նորա, զի հաւատասցո՛ւք յանուն Որդւոյ նորա Յիսուսի Քրիստոսի, եւ սիրեսցուք զմիմեանս, որպէս եւ ե՛տ մեզ պատուէր[3182]։ 24 Եւ որ պահէ զպատուիրանս նորա, ՚ի նմա՛ է հաստատեալ՝ եւ նա ՚ի սմա. եւ յայսմանէ գիտեմք եթէ բնակէ՛ ՚ի մեզ ՚ի Հոգւոյ անտի զոր ետ մեզ[3183]։

4
Գլուխ Դ

զբ 1 Սի՛րելիք՝ մի՛ ամենայն հոգւոյ հաւատայք, այլ ընտրեցէ՛ք զհոգիսն եթէ յԱստուծոյ իցեն. զի բազում սուտ մարգարէք ելեալ են յաշխարհ[3184]։ 2 Եւ մեք այսուիկ ճանաչեմք զՀոգին Աստուծոյ։ Ամենայն հոգի որ խոստովանի զՅիսուս Քրիստոս մարմնով եկեալ, յԱստուծո՛յ է նա[3185]. 3 եւ ամենայն հոգի որ ո՛չ խոստովանի զՅիսուս Քրիստոս մարմնով եկեալ, չէ՛ նա յԱստուծոյ. եւ այս Նեռինն է, զորմէ լուարուքն եթէ գալոց է, եւ արդէն իսկ յաշխարհի է[3186]։ 4 Դուք յԱստուծո՛յ էք ո՛րդեակք, եւ յաղթեցէք նոցա. զի մե՛ծ է որ ՚ի ձեզդ է, քան զայն որ յաշխարհին է։ 5 Նոքա յաշխարհէ են, վասն այնորիկ յաշխարհէ խօսին, եւ աշխարհ լսէ՛ նոցա[3187]։ 6 Մեք յԱստուծո՛յ եմք, որ զԱստուած ճանաչէ լսէ մեզ, եւ որ չէ՛ յԱստուծոյ՝ ո՛չ լսէ մեզ. այսուիկ ճանաչեմք զՀոգին ճշմարտութեան, եւ զհոգին խաբէութեան[3188]։

Ե զգ 7 Սի՛րելիք՝ սիրեսցո՛ւք զմիմեանս, զի սէր յԱստուծո՛յ է. եւ ամենայն որ սիրէ՝ յԱստուծո՛յ է ծնեալ, եւ ճանաչէ՛ զԱստուած։ 8 Եւ որ ո՛չն սիրէ՝ ո՛չ ճանաչէ զԱստուած, զի Աստուած սէ՛ր է[3189]։ 9 Եւ զի յայսմ երեւեցաւ սէրն Աստուծոյ ՚ի մեզ, զի զՈրդին իւր միածին առաքեա՛ց Աստուած յաշխարհ, զի եղիցուք նովաւ կենդանի՛ք[3190]։ 10 Յա՛յսմ է սէրն. ո՛չ զի մեք սիրեցաք զԱստուած, այլ զի նա՛ սիրեաց զմեզ, եւ առաքեաց զՈրդի՛ն իւր ՚ի քաւութիւն մեղաց մերոց[3191]։ 11 Սի՛րելիք՝ եթէ Աստուած այսպէս սիրեաց զմեզ, ապա եւ մե՛ք պարտիմք զմիմեանս սիրել[3192]։ զդ 12 ԶԱստուած ուրուք երբէք չի՛ք տեսեալ. եթէ սիրեսցուք զմիմեանս՝ Աստուած ՚ի մե՛զ բնակէ, եւ սէր նորա ՚ի մեզ կատարեալ է[3193]։ 13 Այսուիկ գիտեմք եթէ մեք ՚ի նա եմք բնակեալ՝ եւ նա ՚ի մեզ, զի ՚ի Հոգւո՛յն իւրմէ ետ մեզ[3194]։ 14 Եւ մեք տեսաք եւ վկայեմք, զի Հայր առաքեա՛ց զՈրդի իւր Փրկիչ աշխարհի[3195]։ 15 Որ ոք խոստովանեսցի՝ եթէ Յիսուս է Որդի Աստուծոյ, Աստուած ՚ի նմա՛ բնակէ՝ եւ նա յԱստուա՛ծ[3196]։ 16 Եւ մեք հաւատացք, եւ ծանեա՛ք զսէրն Աստուծոյ՝ զոր ունի առ մեզ։

Զ Աստուած սէ՛ր է, եւ որ կայ ՚ի սէրն՝ բնակեա՛լ է յԱստուած, եւ Աստուած ՚ի նմա բնակէ[3197]։ 17 Յայսմիկ է կատարեալ սէրն նորա ընդ մեզ. զի համարձակութի՛ւն ունիմք յաւուրն դատաստանի. զի որպէս եւ նայն է, նո՛յնպէս եւ մեք եմք յաշխարհի յայսմիկ[3198]։ 18 Եւ երկեւղ ո՛չ գոյ ՚ի սէր, այլ սէրն կատարեալ ՚ի բա՛ց մերժէ զերկեւղն. զի երկեւղ ընդ տանջանօ՛ք է. իսկ որ երկնչին, չէ՛ կատարեալ ՚ի սէրն[3199]։ 19 Մեք սիրեսցո՛ւք զԱստուած, վասն զի նա՛ նա՛խ սիրեաց զմեզ[3200]։ 20 Եթէ ոք ասիցէ՝ եթէ սիրեմ զԱստուած, եւ զեղբայր իւր ատիցէ, սո՛ւտ է. որ ո՛չ սիրէ զեղբայր իւր զոր տեսանէ, զԱստուած զոր ո՛չն ետես՝ զիա՞րդ կարիցէ սիրել[3201]։ 21 Եւ զայս պատուէ՛ր ունիմք առ ՚ի նմանէ, զի որ սիրէ զԱստուած՝ սիրէ՛ նա եւ զեղբայր իւր[3202]։

5
Գլուխ Ե

զե 1 Ամենայն որ հաւատայ՝ եթէ Յիսուս է Քրիստոսն, յԱստուծո՛յ է ծնեալ. եւ ամենայն որ սիրէ զծնօղն, սիրէ՛ եւ զծնեալն ՚ի նմանէ[3203]։ 2 Այսուիկ ճանաչեմք՝ եթէ սիրեմք զՈրդին Աստուծոյ, յորժամ զԱստուած սիրեսցուք՝ եւ զպատուիրանս նորա արասցուք[3204]։ 3 Քանզի ա՛յս է սէրն Աստուծոյ, եթէ զպատուիրա՛նս նորա պահեսցուք. եւ պատուիրանքն նորա չե՛ն ինչ ծանունք[3205]։ 4 Զի ամենայն որ յԱստուծոյ ծնեալ է, յաղթէ՛ աշխարհի։ Եւ ա՛յս է յաղթութիւնն՝ որ յաղթէ աշխարհի, հաւա՛տքն մեր[3206]։ 5 Եւ ո՛ իցէ որ յաղթիցէ աշխարհի. եթէ ոչ՝ որ հաւատայցէ եթէ Յիսո՛ւս է Որդի՛ Աստուծոյ[3207]։ 6 Սա՛ է որ ե՛կն ջրով եւ հոգւով եւ արեամբ, Յիսուս Քրիստոս. ո՛չ ջրով միայն, այլ եւ արեա՛մբ եւ ջրով. եւ Հոգի՛ն է որ վկայէ, զի Հոգի՛ն իսկ է ճշմարտութիւն[3208]։ 8 Սոքա երեքի՛ն են որ վկայեն. Հոգին, եւ ջուրն, եւ արեւնն. եւ երեքին մի՛ են[3209]։ 9 Եթէ զմարդկա՛ն ինչ վկայութիւն ունիցիմք. ապաքէն Աստուծո՛յ վկայութիւնն մե՛ծ իցէ. ա՛յս է վկայութիւն Աստուծոյ, որ վկայեաց ՚ի վերայ Որդւոյն իւրոյ[3210]։ զզ 10 Որ հաւատայ յՈրդի՛ն Աստուծոյ, ունի՛ յանձին զվկայութիւնս զայս. որ ո՛չ հաւատայ Որդւո՛յ Աստուծոյ, սո՛ւտ առնէ զնա. քանզի չհաւատայ վկայութեանն զոր վկայեաց Աստուած ՚ի վերայ Որդւո՛յն իւրոյ[3211]։ 11 Եւ ա՛յս իսկ է վկայութիւնն, զի կեա՛նս յաւիտենականս ետ մեզ Աստուած. եւ ա՛յս են կեանքն, որ յՈրդին նորա են[3212]։ 12 Որ ընդունի զՈրդին, ընդունի՛ եւ զկեանսն. եւ որ ո՛չ ընդունի զՈրդին Աստուծոյ, եւ ո՛չ զկեանսն ընդունի[3213]։ զէ 13 Զայս գրեցի՛ ձեզ, զի գիտասջիք եթէ կեա՛նս յաւիտենականս ունիցիք. եւ զի հաւատայցէ՛ք յանուն Որդւոյն Աստուծոյ[3214]։ 14 Եւ ա՛յս է համարձակութիւնն զոր ունիմք մեք առ նա, զի զոր ինչ հայցեսցուք ըստ կամաց նորա, լսէ՛ մեզ։ 15 Զի եթէ գիտիցեմք՝ եթէ լսէ հայցուածոցն մերոց, ապա՛ գիտեմք՝ եթէ առնումք զհայցուածսն՝ զոր հայցեմք առ ՚ի նմանէ[3215]։

Է 16 Եթէ ոք տեսցէ զեղբայր իւր մեղուցեալ՝ մեղս որ ո՛չ առ ՚ի մահ, խնդրեսցէ՛՝ եւ տացէ նմա կեա՛նս մեղուցելոյն ո՛չ առ ՚ի մահ։ Են մեղք՝ որ մահուչափ են, ո՛չ վասն այնորիկ ասեմ եթէ խնդրեսցես[3216]։ 17 Ամենայն անիրաւութիւն մե՛ղք են. եւ են մեղք որ մահուչափ են[3217]։ 18 Գիտեմք եթէ ամենայն որ յԱստուծոյ է ծնեալ՝ ո՛չ մեղանչէ. այլ որ յԱստուծոյն է ծնեալ՝ պահէ՛ զանձն, եւ չարն առ նա ո՛չ մերձենայ[3218]։

Ը 19 Գիտեմք եթէ յԱստուծոյ եմք, եւ աշխարհ ամենայն ՚ի չարի՛ կայ։ 20 Եւ գիտեմք եթէ Որդին Աստուծոյ եկն, եւ ետ մեզ միտս. զի ծանիցո՛ւք զճշմարիտն. եւ եմք ՚ի ճշմարտի՛ն Որդւոյ նորա Յիսուսի Քրիստոսի. զի նա՛ է ճշմարիտ Աստուած՝ եւ կեանք յաւիտենականք[3219]։ 21 Ո՛րդեակք՝ պահեցէ՛ք զանձինս ՚ի կռապաշտութենէ[3220]։

Տունք մծդ̃[3221]։

[3129] Ամենայն գրչագիրք համեմատ մերումս ունին զվերնագիրս։

[3130] Ոմանք. Իսկ եղաք։

[3131] Ոմանք. Որ էր առ Հայր, եւ։

[3132] Ոմանք. Եւ պատմեմք ձեզ։

[3133] Ոմանք. Գրեմ ձեզ... կատարեալ լիցի։

[3134] Օրինակ մի. Աւետիքն, զոր լուարուք առ ՚ի։

[3135] Ոմանք. Եթէ ասեմք, եթէ հաղոր՛՛։

[3136] Ոմանք. Գնայցեմք որպէս եւ նա լոյս է, հաղորդութիւն ունիմք ընդ նմա, եւ արիւնն Յիսուսի... սրբէ զմեզ յամենայն։

[3137] Օրինակ մի. Եւ եթէ ասեմք թէ մեղս ինչ։

[3138] Ոմանք. Ապա թէ խոստովան լինիմք... առ ՚ի թողուլ զմեղս։ ՚Ի լուս՛՛. Յամենայն յանօրէնութենէ. համաձայն ոմանց ՚ի բնաբ՛՛։

[3139] Ոմանք. Եւ եթէ ասեմք... բան նորա։ Ոսկան յաւելու. Ոչ է ՚ի մեզ բնակեալ։

[3140] Ոմանք. Եւ եթէ մեղիցէք ուն՛՛... եւ զանարատն։

[3141] Ոմանք. Այլ եւ ամենայն աշխարհի։

[3142] Ոմանք. Իսկ որ պահիցէ զբան... ՚ի նմա կատարեալ է սէրն։

[3143] Բազումք. Որպէս եւ նայն գնաց։

[3144] Բազումք. Նոր ինչ պատուիրան։ Այլք. Իսկզբանէ ունէիք։

[3145] Ոսկան. Զի խաւարն էանց։

[3146] Ոմանք. Որ ասիցէ եթէ... եւ ՚ի խաւար է տակաւին։

[3147] Ոմանք. ՚Ի լոյսն բնակէ։

[3148] Ոմանք. Իսկ որ ատէ զեղ՛՛։ Ոսկան. Եւ ընդ խաւարի շրջի։

[3149] Բազումք. Որ իսկզբանէն է։ Ոմանք. Զի յաղթիցէք դուք չա՛՛։

[3150] Ոմանք. Գրեմ ձեզ մանկ՛՛... դուք զՀայր։

[3151] Ոմանք. Մի սիրէք դուք զաշխարհ։

[3152] Յօրինակին պակասէր. Ցանկութիւն է մարմ՛՛։ Ոմանք. Ամբարտաւանութիւն է աս՛՛... որ ոչ է առ ՚ի Հօրէ։

[3153] Ոսկան. Աշխարհս անցանէ եւ ցանկութիւն նորա։ Ոմանք. Մնայ յաւիտեան։

[3154] Ոմանք. Մարթ իցեմք իմանալ։

[3155] Ոմանք. Ոչ էին առ ՚ի մէնջ... ապա յայտնի լիցին եթէ ոչ էին ամենեքին նոքա ՚ի։

[3156] Ոմանք. Ոչ ասացի ձեզ, թէ ոչ... եւ զի՝ թէ ամենայն ստ՛՛։

[3157] Ոմանք. Իսկ ով է սուտ... նա իսկ է Նեռնն։

[3158] Ոմանք յաւելուն. ԶՀայր ընդունի. իսկ որ խոս՛՛։

[3159] Ոմանք. ՅՈրդի եւ ՚ի Հայր։

[3160] Ոմանք. Զձեզ մոլորեցուցանէ։

[3161] Ոսկան. Զի չէ ինչ պիտոյ թէ ոք... այլ որպէս նորա օծութիւնն։ Ոմանք. Կայք ՚ի նմին։

[3162] Ոմանք. Ունիմք համարձա՛՛... եւ մի՛ ամաչեսցուք ՚ի գալստեանն նորա։

[3163] Ոմանք. Գիտասջիք՝ զի ամենայն որ առնէ զարդարութիւն՝ ՚ի նմանէ ծնեալ է։

[3164] Բազումք համաձայն մերումս ունին. Կոչեսցուք մեք. կամ՝ եւ մեք։ Իսկ երկու օրինակք ընդ Ոսկանայ. Կոչեսցուք եւ եմք։ Եւ օրինակ մի. Կոչեսցուք եւ եմք մեք։ Ոմանք. Աշխարհս ոչ ճանաչէ զձեզ։

[3165] Ոմանք. Թէ զինչ լինելոց իցեմք. գիտեմք թէ յորժամ նայն յայտն՛՛։

[3166] Ոմանք. Եւ ամենայն որ ունիցի զայս... սրբեսցէ զանձն։

[3167] Ոմանք. Ամենայն որ գործէ զմեղս՝ նա եւ զանօրէնութիւնս առ՛՛... անօրէնութիւն են։

[3168] Ոմանք. Որ ՚ի նմա է հաստա՛՛։

[3169] Ոմանք. Վասն այնորիկ յայտնե՛՛... զգործսն Սատա՛՛։

[3170] Բազումք. Զի սէրն նրա ՚ի սմա մնայ։

[3171] Ոմանք. Զոր իսկզբանէն լուարուք։ Ոսկան. Զի սիրեսջիք զմիմե՛՛։

[3172] Ոմանք. Որպէս Կայէն... եւ եսպան զեղբայր իւր... եւ եղբօրն բարիք։

[3173] Այլք. Անդէն ՚ի մահու մնայ։

[3174] Ոմանք. Որ ատէ զեղբայր... կեանս յաւիտե՛՛։

[3175] Ոմանք յաւելուն. Զսէրն Աստուծոյ. զի նա... ետ վասն։ Այլք. Զանձն իւր եդ վասն մեր։

[3176] Ոմանք. Որ ունի կեանս ինչ յաշխարհիս, եւ արգելուցու զգութս իւր ՚ի նմանէ... ՚ի նմա է բնա՛՛։

[3177] Ոմանք. Մի՛ բանիւ եւ լեզուաւ միայն սիրես՛՛։

[3178] Ոմանք. Զհանդէս սրտից։

[3179] Ոսկան. Զի եթէ ստգտանի՛՛։ Բազումք. Քան զսիրտս մեր, եւ։

[3180] Ոմանք. Ոչ ստգտանեն զմեզ, համար՛՛։

[3181] Ոմանք. Եւ զոր ինչ հայցիցեմք, առնուցումք ՚ի։

[3182] Ոմանք. Պատուիրանն նորա... յանուն միածնի Որդւոյ նորա։

[3183] Ոմանք. Եթէ բնակեալ է ՚ի մեզ։

[3184] Ոմանք. Ընտրեցէ՛ք զոգիսն... քանզի բազում սուտ։

[3185] Ոմանք. ԶՔրիստոս Յիսուս մարմնով։

[3186] Յօրինակին. Եւ ամէն հոգի։ Բազումք. ԶՅիսուս մարմնով եկեալ։ Ոմանք. Չէ՝ յԱստուծոյ, եւ այս Նեռին է, զորմէ լուաք թէ գա՛՛։ ՚Ի լուս՛՛. ՚ի վերայ՝ Նեռինն, նշանակի՝ անտիքրիստոսն։

[3187] Ոմանք. Նոքա յաշխարհէ էին։

[3188] Ոմանք. Եւ որ ոչ է յԱստուծոյ... ճշմարտութեան, եւ զհոգին մոլորութեան։

[3189] Յոմանս պակասի. Եւ որ ոչն սիրէ ոչ ճանաչէ զԱստուած. զի Աստուած։

[3190] Ոմանք. Սէրն նորա ՚ի մեզ. զի... առաքեաց յաշխարհ։

[3191] Ոմանք. Այլ զի նախ նա սիրեաց։

[3192] Ոմանք. Եթէ Աստուած այնպէս սիրե՛՛։

[3193] Ոմանք. Կատարեալ իցէ։

[3194] Բազումք. ՚Ի նմա բնակեալ եմք։

[3195] Ոմանք. ԶՈրդին իւր։

[3196] Ոմանք. Եթէ Յիսուս Քրիստոս է Որդին Աստուծոյ։

[3197] Ոմանք. Բնակէ յԱստուած. եւ Աստուած ՚ի։

[3198] Ոմանք. Յայսմիկ կատարեալ է սէր նորա ՚ի մեզ. զի համարձակութիւն ունիցիմք յաւ՛՛... որպէս նայն է. կամ՝ որպէս նա, նոյնպէս եւ... յաշխարհիս։

[3199] Յայլս պակասի. Եւ երկեւղ ո՛չ։ Ոմանք. Այլ սէր կատարեալ... իսկ որ երկնչի, չէ կատարեալ ՚ի սէր։

[3200] Ոմանք. Մեք սիրեցաք զԱստուած. զի նախ նա սիրեաց զմեզ։

[3201] Ոմանք. ԶԱստուած զոր ոչ տեսանէ։

[3202] Ոմանք. Զայս պատուէր։

[3203] Ոմանք. ՅԱստուծոյ ծնեալ է։

[3204] Ոմանք. Եթէ սիրիցեմք. կամ՝ սիրեցաք. զՈրդին Աստուծոյ։

[3205] Ոմանք. Զի այս է սէրն Աստուծոյ. եւ պատուիրանք նորա։

[3206] Ոմանք. Որ յԱստուծոյ է ծնեալ։

[3207] Ոմանք. Եւ ո՛վ է, որ յաղթէ աշխար՛՛... հաւատասցէ՝ թէ Յիսուս Քրիստոս է Որդի։

[3208] Ոմանք. Եւ արեամբ. Քրիստոս Յիսուս... իսկ է ճշմարտութիւնն։
Ոսկան որպէս յայլ բազում տեղիս՝ նոյնպէս եւ աստ առեալ ՚ի Լատինականէն յաւել՝ եւ այլայլեաց զՀայկական բնաբանս՝ ըստ այսմ օրինակի. Որ վկայէ եթէ Քրիստոս է ճշմարտութիւնն։ 7 *Զի երեք ենք որք վկայեն յերկինս. Հայր. Բանն. եւ Հոգին Սուրբ. եւ երեքինս մի են։ 8 *Եւ երեք են որք վկայեն յերկրի. Հոգի. ջուր. եւ արիւն. եւ երեքինն մի են։ 9 *Եթէ զմարդկան։ Այլ իբր յութեւտասն գրչագիր օրինակաց մերոց ընդ հին եւ ընդ նոր, զոր ունիմք ՚ի ձեռին, թո՛ղ զերկուս եւս մեկնիչս Կաթուղիկէից. մին միայն ՚ի նորոց՝ գրեալ ՚ի թուականիս ՌՃԵ (1656). իբր տասն ամօք յառաջ քան զտպագրութիւնն Ոսկանայ, այսպէս դնէ զբնաբանս. Զի Հոգին իսկ է ճշմարտութիւն։ Սոքա երեքին են որ վկայեն յերկինս. Հայր եւ Բանն եւ Հոգին Սուրբ. եւ երեքեանս այս մի են։ Եւ երիս են որ վկայեն յերկրի. Հոգին, ջուրն եւ արիւն։ Եթէ զմարդկան ինչ։ Եւ թէպէտ գոյր եւ այլ հնագոյն օրինակ մի, որ ՚ի վերին երեսս յար եւ նման սմին ունէր զբանն. բայց յայտնապէս երեւէր քերեալ առաջինն՝ եւ մանրագոյն գրութեամբ յայլմէ գրչէ յետոյ յարմարեալ յայնմ միջոցին։ Իսկ մնացեալ գրչագիրք մեր առհասարակ, եթէ ՚ի բովանդակութեան Աստուածաշունչ մատենից, եւ եթէ արտաքոյ ՚ի Ճաշոց գիրս, համաձայն բազմաթիւ Հելլենական հնագոյն գրչագրաց՝ միապէս ունին զբնաբանս, ըստ որում եւ մեք հարկաւորեցաք դնել յառաջիկայդ։

[3209] Ոմանք. Երեքեանն են... Հոգին, եւ արիւն, եւ ջուր, եւ երեքեանն մի են։

[3210] Ոմանք. Վկայութիւնն Աստուծոյ, զոր. կամ՝ զի վկայեաց ՚ի վերայ Որդւոյ իւրում Յիսուսի Քրիստոսի։

[3211] Ոմանք. ՅՈրդի Աստուծոյ. կամ՝ Որդւոյ, սուտ առնէ... քանզի ո՛չ հաւատայ վկայութեանն։ Օրինակ մի. Որ հաւատայ յՈրդի՛ նա ունի զվկայութիւնս զայս յանձին... քանզի ոչ հաւատաց Աստուծոյ, որ վկայեաց ՚ի վերայ Որդւոյ իւրում։

[3212] Ոմանք. Եւ ա՛յս իսկ է վկայութիւն. զի զկեանսն յաւի՛՛... են կեանք, որ յՈրդւոյ նորա են։

[3213] Ոմանք. ԶՈրդի, եւ ոչ զկեանս ընդունիցի։

[3214] Բազումք. Կեանս յաւիտենականս ունիմք։ Ուր ոմանք. ունիք, զի հաւատացէք յան՛՛։

[3215] Ոմանք. Զի եթէ գիտեմք... զհայցուածն զոր։

[3216] Ոմանք. Մեղս որ ոչ ՚ի մահ... եւ տայցէ նմա կեանս. եւ ոմանք. Եւ տացի կեանս մեղու՛՛... թէ խնդ՛՛։

[3217] Ոմանք. Ամենայն անօրէնութիւնք մեղք են։

[3218] Ոմանք. Որ յԱստուծոյ ծնեալ է... եւ չար առ։

[3219] Ոսկան յաւելու. Զճշմարիտն Աստուած եւ իցեմք ՚ի ճշմարիտ Որդ՛՛։ Ոմանք. ՚Ի ճշմարտի Որդւոյ... ճշմարիտ Աստուած է, եւ կեանք յաւիտենական։

[3220] Ոմանք. Զանձն ՚ի կռապաշ՛՛։ Երկու օրինակք. Պահեցէ՛ք զձեզ ՚ի պոռնկութենէ։

[3221] ՚Ի վախճանի ոմանք. Կատարումն Աստուծով Առաջին Թղթոյն Յովհաննու։

Ցանկ

Նախորդ էջ Ցանկ Հաջորդ էջ