ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉ ՄԱՏԵԱՆ ՀԻՆ ԵՒ ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆԱՑ

Հ. Յովհաննու Զօհրապեան վարդապետ

ԹԻՒՔ

1
Գլուխ Ա

Ա 1 Եւ խօսեցա՜ւ Տէր ընդ Մովսիսի՝ յանապատին Սինայի, ՚ի խորանն վկայութեան, ՚ի միո՛ւմ ամսեանն երկրորդի. յամին երկրորդի ելանելոյ նորա յերկրէն Եգիպտացւոց. ասէ[1178]. 2 Առէ՛ք զհամար ամենայն ժողովրդեան որդւոցն Իսրայէլի, ըստ ազգս։ ըստ տա՛նց նահապետաց, ըստ թուոց յանուանէ՝ ըստ գլխոցն նոցա[1179]. 3 ամենայն արու ՚ի քսանամենից եւ ՚ի վեր, ամենայն որ ելանիցէ ՚ի զօրսդ Իսրայէլի, հանդէ՛ս առնել նոցա հանդերձ զօրութեամբ իւրեանց։ դո՛ւ եւ Ահարոն առնիցէք նոցա հանդէս[1180]։ 4 Եւ ընդ ձե՛զ լիցին իւրաքանչիւր ըստ ցեղի, իւրաքանչիւր իշխան, ըստ տանց նահապետաց լինիցին։ 5 Եւ ա՛յս են անուանք արանցն՝ որ յանդիմա՛ն լինիցին ընդ ձեզ։ Ռուբինի՝ Եղիսուր որդի Սադիուրայ։ 6 Շմաւոնի՝ Սաղամիէլ որդի Սուրիսադայի։ 7 Յուդայի՝ Նաասոն որդի Ամինադաբայ։ 8 Իսաքարայ՝ Նաթանայէլ որդի Սովգարայ։ 9 Զաբուղոնի՝ Եղիաբ որդի Քելլոնայ։ 10 Որդւոցն Յովսեփայ, Եփրեմի՝ Եղիսամայ որդի Եմիուդայ։ Մանասէի՝ Գամաղիէլ որդի Փադասուրայ[1181]։ 11 Բենիամինի՝ Աբիդան որդի Գեդէոնի։ 12 Դանայ՝ Աքիեզեր որդի Միսադանայ։ 15 Նեփթաղիմայ՝ Աքիրէ որդի Ենանայ։ 14 Գադայ՝ Եղիասփան որդի Ռագուէլի։ 13 Ասերայ՝ Փագիէլ որդի Եքրանայ[1182]։ 16 Սոքա՛ են անուանիք ժողովրդեանն. իշխա՛նք ցեղիցն ըստ նահապետաց հազարապե՛տք Իսրայէլի։ 17 Եւ առին Մովսէս եւ Ահարոն զարսն զայնոսիկ՝ որք յանուանէն կոչեցան. 18 եւ զամենայն ժողովուրդն ժողովեցին ՚ի միում ամսեանն երկրորդի, յամին երկրորդի։ Եւ մտին ՚ի հանդէս ըստ ազգաց իւրեանց, ըստ նահապետաց իւրեանց, ըստ թուոյ անուանց նոցա, ՚ի քսանամենից եւ ՚ի վեր. ամենայն արու ըստ գլխո՛ց իւրեանց. 19 որպէս հրամայեաց Տէր Մովսիսի. եւ մտին ՚ի հանդէս յանապատին Սինայ։ 20 Եւ եղեն որդիք Ռուբինի՝ անդրանկանն Իսրայէլի, ըստ ազգս իւրեանց, ըստ գունդս իւրեանց, ըստ տանց նահապետաց իւրեանց, ըստ թուոյ անուանց իւրեանց, ըստ գլխոց իւրեանց, ամենայն արու ՚ի քսանամենից եւ ՚ի վեր, ամենայնի որ ելանէր ՚ի զօրսն Իսրայէլի. հանդէս նոցա 21 յազգէն Ռուբինի, քառասուն եւ վեց հազար եւ հինգ հարիւր։ 22 Եւ որդւոցն Շմաւոնի ըստ ազգս իւրեանց, ըստ գունդս իւրեանց, ըստ տանց նահապետաց իւրեանց, ըստ թուոյ անուանց իւրեանց, ըստ գլուխս իւրեանց, ամենայն արու ՚ի քսանամենից եւ ՚ի վեր, ամենայն որ ելանէր ՚ի զօրս Իսրայէլի հանդէս նոցա[1183] 23 ՚ի ցեղէն Շմաւոնի, յիսուն եւ ինն հազար եւ երեք հարիւր։ 24 Եւ որդւոցն Յուդայ՝ ըստ ազգս իւրեանց, ըստ գունդս իւրեանց, ըստ տանց նահապետաց իւրեանց, ըստ թուոյ անուանց նոցա, ըստ գլխոց իւրեանց, ամենայն արու՝ ՚ի քսանամենից եւ ՚ի վեր, ամենայն որ ելանէր ՚ի զօրս հանդէս նոցա 25 ՚ի ցեղէն Յուդայ՝ եւթանասուն եւ չորք եւ հազարք եւ վեց հարիւր։ 26 Եւ որդւոցն Իսաքարայ՝ ըստ ազգս իւրեանց, ըստ գունդս իւրեանց, ըստ տանց նահապետաց իւրեանց, ըստ թուոյ անուանց իւրեանց, ըստ գլխոց իւրեանց, ամենայն արու ՚ի քսանամենից եւ ՚ի վեր, ամենայնի որ ելանէր ՚ի զօրու հանդէս նոցա 27 ՚ի ցեղէն Իսաքարայ, յիսուն եւ չորք հազարք եւ չորեքհարիւր։ 28 Եւ որդւոցն Զաբուղոնի, ըստ ազգս իւրեանց, ըստ գունդս իւրեանց, ըստ տանց նահապետաց իւրեանց, ըստ թուոյ անուանց իւրեանց, ըստ գլխոց իւրեանց ամենայն արու ՚ի քսանամենից եւ ՚ի վեր, ամենայն որ ելանէր ՚ի զօրու հանդէս նոցա 29 ՚ի ցեղէն Զաբուղոնի, յիսուն եւ եւթն հազար եւ չորեքհարիւր։ 30 Եւ որդւոցն Յովսեփայ՝ որդւոց Եփրեմի՝ ըստ ազգս իւրեանց, ըստ գունդս իւրեանց, ըստ տանց նահապետաց իւրեանց, ըստ թուոյ անուանց իւրեանց, ըստ գլխոց նոցա, ամենայն արու ՚ի քսանամենից եւ ՚ի վեր, ամենայն որ ելանէր ՚ի զօրու հանդէս նոցա[1184] 31 ՚ի ցեղէն Եփրեմի, քառասուն հազար եւ հինգհարիւր։ 32 Եւ որդւոցն Մանասէի՝ ըստ ազգս իւրեանց, ըստ գունդս իւրեանց, ըստ տանց նահապետաց իւրեանց, ըստ թուոյ անուանց իւրեանց, ըստ գլխոց իւրեանց, ամենայն արու ՚ի քսանամենից եւ ՚ի վեր, ամենայն որ ելանէր ՚ի զօրու հանդէս նոցա 33 ՚ի ցեղէն Մանասէի, երեսուն եւ երկու հազար եւ երեք հարիւր։ 34 Եւ որդւոցն Բենիամինի՝ ըստ ազգս իւրեանց, ըստ գունդս իւրեանց, ըստ տանց նահապետաց իւրեանց, ըստ թուոյ անուանց նոցա, ըստ գլխոց իւրեանց, ամենայն արու ՚ի քսանամենից եւ ՚ի վեր, ամենայն որ ելանէր ՚ի զօրու հանդէս նոցա 35 ՚ի ցեղէն Բենիամինի, երեսուն եւ հինգ հազար եւ չորեքհարիւր։ 38 Եւ որդւոցն Դանայ՝ ըստ ազգս իւրեանց, ըստ գունդս իւրեանց, ըստ տանց նահապետաց իւրեանց, ըստ թուոյ անուանց նոցա, ըստ գլխոց իւրեանց, ամենայն արու ՚ի քսանամենից եւ ՚ի վեր, ամենայն որ ելանէր ՚ի զօրու հանդէս նոցա[1185] 39 ՚ի ցեղէն Դանայ, վաթսուն եւ երկու հազարք եւ եւթն հարեւր։ 42 Եւ որդւոցն Նեփթաղիմայ՝ ըստ ազգս իւրեանց, ըստ գունդս իւրեանց, ըստ տանց նահապետաց իւրեանց, ըստ թուոյ անուանց նոցա, ըստ գլխոց իւրեանց, ամենայն արու ՚ի քսանամենից եւ ՚ի վեր, ամենայնի որ ելանէր ՚ի զօրու հանդէս նոցա 43 ՚ի ցեղէն Նեփթաղիմայ, յիսուն եւ երեք հազարք եւ չորեքհարիւր։ 36 Եւ որդւոցն Գադայ՝ ըստ ազգս իւրեանց, ըստ գունդս իւրեանց, ըստ տանց նահապետաց իւրեանց, ըստ թուոյ անուանց նոցա, ըստ գլխոց իւրեանց, ամենայն արու ՚ի քսանամենից եւ ՚ի վեր, ամենայնի որ ելանէր ՚ի զօրու հանդէս նոցա 37 ՚ի ցեղէն Գադայ, քառասուն եւ հինգ հազար եւ վեց հարիւր եւ յիսուն։ 40 Եւ որդւոցն Ասերայ՝ ըստ ազգս իւրեանց, ըստ գունդս իւրեանց, ըստ տանց նահապետաց իւրեանց, ըստ թուոյ անուանց նոցա, ըստ գլխոց իւրեանց, ամենայն արու ՚ի քսանամենից եւ ՚ի վեր, ամենայնի որ ելանէր ՚ի զօրու հանդէս նոցա 41 ՚ի ցեղէն Ասերայ, քառասուն եւ մի հազար եւ չորեքհարիւր[1186]։ 44 Ա՛յս է հանդէս՝ զոր արարին Մովսէս եւ Ահարոն եւ իշխանքն Իսրայէլի, երկոտասան իշխանք. ա՛յր մի ըստ միում ազգի, ըստ ցեղից տանց նահապետաց իւրեանց էին։ 45 Եւ եղեւ ամենայն հանդէս որդւոցն Իսրայէլի հանդերձ զօրու իւրեանց ՚ի քսանամենից եւ ՚ի վեր, ամենայն որ ելանէր ՚ի պատերազմ ՚ի միջոյ Իսրայէլի[1187]։ 46 Եւ եղեն ամենայն անցեալքն ՚ի հանդիսին վեց հարիւր հազար, եւ երեք հազար եւ վեց հարեւր եւ յիսուն։ 47 Բայց Ղեւտացիքն ՚ի ցեղէ ազգի իւրեանց ո՛չ անցին ՚ի հանդիսի ընդ որդիսն Իսրայէլի։

Բ 48 Խօսեցաւ Տէր ընդ Մովսիսի՝ եւ ասէ. 49 Տեսջի՛ր զազգն Ղեւեայ մի՛ խառնեսցես ընդ նոսա ՚ի հանդէս, եւ զհամար նոցա մի՛ առնուցուս ՚ի մէջ որդւոցն Իսրայէլի[1188]. 50 եւ կացուսցես զՂեւտացիսն ՚ի վերայ խորանին վկայութեան, եւ ՚ի վերայ ամենայն կահի նորա, եւ ՚ի վերայ ամենայնի որ ինչ է ՚ի նմա։ Եւ նոքա՛ բարձցեն զխորանն, եւ զամենայն կահ նորա. եւ նոքա՛ պաշտեսցեն ՚ի նմա. եւ շո՛ւրջ զխորանաւն բանակեսցին[1189]։ 51 Եւ ՚ի չուել խորանին՝ իջուսցե՛ն զնա Ղեւտացիքն, եւ ՚ի բանակել խորանին կանգնեսցեն զնա Ղեւտացիքն. եւ այլազգի որ մերձեսցի ՚ի նա՝ մեռցի՛։ 52 Եւ բանակեսցին որդիքն Իսրայէլի ա՛յր ըստ իւրաքանչիւր կարգի, եւ ա՛յր ըստ իւրաքանչիւր նահապետութեան հանդերձ զօրո՛ւ իւրեանց[1190]։ 53 Բայց Ղեւտացիքն բանակեսցի՛ն շուրջ զխորանա՛ւն վկայութեան յանդիման Տեառն. եւ ո՛չ լինիցին մեղք ՚ի մէջ որդւոցն Իսրայէլի. եւ պահեսցեն Ղեւտացիքն զպահպանութիւն խորանին վկայութեան[1191]։ 54 Եւ արարին որդիքն Իսրայէլի ըստ ամենայնի, որպէս պատուիրեա՛ց Տէր Մովսիսի եւ Ահարոնի նո՛յնպէս եւ արարին։

2
Գլուխ Բ

1 Եւ խօսեցաւ Տէր ընդ Մովսիսի եւ ընդ Ահարոնի՝ եւ ասէ. 2 Ա՛յր իւրաքանչիւր՝ զհե՛տ նշանի գնդի իւրոյ գնասցեն, ըստ տանց նահապետաց իւրեանց, ըստ բանակաց իւրեանց բանակեսցին որդիքն Իսրայէլի[1192]։ 3 Եւ որ յառաջագոյնն բանակեսցին յարեւելից կողմանէ՝ ցե՛ղ բանակին Յուդայ իցէ՝ հանդերձ զօրուն իւրեանց, եւ իշխան որդւոցն Յուդայ Նաասոն՝ որդի Ամինադաբայ. 4 եւ զօրք նորա անցեալք ՚ի հանդիսի, եւթանասուն եւ չորք հազարք եւ վեց հարիւր։ 5 Եւ որք բանակիցեն զհետ նոցա՝ ցեղն Իսաքարայ իցէ, եւ իշխան որդւոցն Իսաքարայ, Նաթանայէլ որդի Սեգիովրայ[1193]. 6 եւ զօրք նորա անցեալք ՚ի հանդիսի՝ յիսուն եւ չորք հազար եւ չորեք հարիւր։ 7 Եւ բանակեսցին առ նոքօք ցեղն Զաբուղոնի, եւ իշխան որդւոցն Զաբուղոնի Եղիաբ որդի Քելլոնի. 8 եւ զօրք նորա անցեալք ՚ի հանդիսի՝ յիսուն եւ եւթն հազար եւ չորեքհարիւր։ 9 Ամենեքեան անցեալք ՚ի հանդիսի բանակին Յուդայ, հարիւր եւ ութսուն եւ վեց հազար եւ չորեքարեւր, հանդերձ զօրուն իւրեանց յառաջագո՛յն չուեսցեն։ 10 Գունդ բանակին Ռուբինի ընդ հարաւակողմն, եւ զօրն նոցա. եւ իշխան որդւոցն Ռուբինի, Եղիսուր որդի Սեդիուրայ. 11 եւ զօրն նորա անցեալք ՚ի հանդիսի՝ քառասուն եւ վեց հազար եւ հինգ հարիւր։ 12 Եւ բանակեսցին առ նովաւ ցեղն Շմաւոնի. եւ իշխան որդւոցն Շմաւոնի Սաղամիէլ որդի Սուրիսադայի. 13 եւ զօրն նորա անցեալք ՚ի հանդիսի՝ յիսուն եւ ինն հազար եւ երեք հարիւր[1194]։ 14 Եւ բանակեալք առ նովաւ ցեղն Գադայ. եւ իշխան որդւոցն Գադայ, Եղիաբ որդի Ռագուէլի. 15 եւ զօր նորա անցեալք ՚ի հանդիսի քառասուն եւ հինգ հազար եւ վեց հարիւր եւ յիսուն։ 16 Ամենեքեան անցեալք ՚ի հանդիսի ցեղին Ռուբինի, հարիւր յիսուն եւ մի հազար եւ չորեքհարիւր եւ յիսուն, հանդերձ զօրուն իւրեանց երկրո՛րդք չուեսցեն[1195]։ 17 Եւ խաղասցէ խորանն վկայութեան եւ բանա՛կ Ղեւտացւոցն ՚ի մէջ բանակացն, որպէս բանակեցին՝ նո՛յնպէս չուեսցեն, իւրաքանչիւր զհետ միմեանց ըստ պետութեան։ 18 Եւ գունդ բանակին Եփրեմի ընդ ծովակողմն հանդերձ զօրուն իւրեանց. եւ իշխան որդւոցն Եփրեմի՝ Եղիսամա որդի Սեմիուդայ. 19 եւ զօրն նոցա անցեալք ՚ի հանդիսի, քառասուն հազար եւ հինգ հարիւր[1196]։ 20 Եւ որ բանակեցին զհետ նոցա՝ ցե՛ղն Մանասէի իցէ. եւ իշխան որդւոցն Մանասէի՝ Գամաղիէլ որդի Փադասուրայ. 21 եւ զօրն նորա անցեալք ՚ի հանդիսի՝ երեսուն եւ երկու հազար եւ երեք հարիւր։ 22 Եւ որ բանակիցեն զհետ նոցա՝ գունդն Բենիամինի իցէ. եւ իշխան որդւոցն Բենիամինի, Աբիդան որդի Գեդէոնի. 23 եւ զօր նորա անցեալք ՚ի հանդիսի, երեսուն եւ հինգ հազար եւ չորեքհարիւր։ 24 Ամենեքին անցեալք ՚ի հանդիսի բանակին Եփրեմի, հարիւր եւ ութ հազար եւ երկերիւր, հանդերձ զօրուն իւրեանց՝ երրո՛րդ չուեսցեն[1197]։ 25 Եւ գունդ բանակին Դանայ ընդ հիւսւսի հանդերձ զօրուն իւրեանց. եւ իշխան որդւոցն Դանայ՝ Աքիեզեր որդի Միսադայի[1198]. 26 եւ զօր նորա անցեալք ՚ի հանդիսի, վաթսուն եւ երկու հազարք եւ եւթն հարիւր։ 27 Եւ որ բանակեսցին զհետ նորա ա՛զգն Ասերայ իցէ. եւ իշխան որդւոցն Ասերայ Փաքիէլ որդի Եքրանայ. 28 եւ զօր նորա անցեալք ՚ի հանդիսի, քառասուն եւ մի հազար եւ հինգ հարիւր։ 29 Եւ որ բանակեսցին զհետ նորա ցե՛ղն Նեփթաղիմայ իցէ. եւ իշխան որդւոցն Նեփթաղէմի՝ Աքիրէ որդի Ենանայ. 30 եւ զօրն նորա անցեալք ՚ի հանդիսի՝ յիսուն եւ երեք հազարք եւ չորեքհարիւր։ 31 Ամենեքեան անցեալք ՚ի հանդիսի բանակին Դանայ, հարիւր յիսուն եւ եւթն հազար եւ վեց հարիւր. հանդերձ զօրուն իւրեանց յետո՛յ չուեսցեն ըստ գունդս իւրեանց[1199]։ 32 Ա՛յս է հանդէս որդւոցն Իսրայէլի. ըստ տանց նահապետաց իւրեանց. ամենայն հանդէս բանակացն հանդերձ զօրօք իւրեանց. վեց հարիւր հազար, եւ երեք հազար եւ վեց հարիւր եւ յիսուն[1200]։ 33 Բայց Ղեւտացիքն ո՛չ անցին ընդ նոսա ՚ի հանդիսի. որպէս պատուիրեաց Տէր Մովսիսի։ 34 Եւ արարին որդիքն Իսրայէլի զամենայն՝ որպէս հրամայեաց Տէր Մովսիսի՝ ա՛յնպէս բանակէին ըստ գունդս իւրեանց, եւ ա՛յնպէս չուէին իւրաքանչիւր զհե՛տ ցեղից իւրեանց ըստ տա՛նց նահապետաց իւրեանց։

3
Գլուխ Գ

Գ 1 Եւ ա՛յս ազգ են Ահարոնի, յաւուր յորում խօսեցաւ Տէր ընդ Մովսիսի ՚ի լերինն Սինայի[1201]։ 2 Եւ ա՛յս են անուանք որդւոցն Ահարոնի քահանայի. անդրանիկ՝ Նաբադ եւ Աբիուդ, Եղիազար, եւ Իթամար[1202]։ 3 Եւ ա՛յս են անուանք որդւոցն Ահարոնի քահանայիցն օծելոց. զորոց կատարեցին զձեռս իւրեանց քահանայանալ։ 4 Եւ վախճանեցան Նաբադ եւ Աբիուդ առաջի Տեառն՝ մինչ մատուցանէին զհո՛ւրն օտար առաջի Տեառն յանապատին Սինայի, եւ որդիք ո՛չ էին նոցա. եւ քահանայացա՛ն Եղիազար եւ Իթամար ընդ Ահարոնի ընդ հօրն իւրեանց։ 5 Եւ խօսեցաւ Տէր ընդ Մովսիսի՝ եւ ասէ. 6 Ա՛ռ զազգն Ղեւեայ, եւ կացուսցե՛ս զնոսա առաջի Ահարոնի քահանայի, եւ պաշտեսցե՛ն զնա։ 7 Եւ պահեսցե՛ն զպահպանութիւնս նորա, եւ զպահպանութիւնս որդւոցն Իսրայէլի առաջի խորանին վկայութեան գործե՛լ զգործ խորանին։ 8 Եւ պահեսցե՛ն զամենայն սպաս խորանին վկայութեան, եւ զպահպանութիւնս որդւոցն Իսրայէլի, եւ զամենայն գործ խորանին։ 9 Եւ տացես զՂեւտացիսն Ահարոնի եղբօր քում եւ որդւոցն նորա քահանայից. հատուցո՛ւմն տուեա՛լ լիցին նոքա յորդւոցն Իսրայէլի[1203]։ 10 Եւ զԱհարոն եւ զորդիս նորա կացուսցե՛ս ՚ի վերայ խորանին վկայութեան եւ պահեսցե՛ն զպահպանութիւնն իւրեանց. եւ զամենայն ինչս սեղանոյն, եւ որ ինչ ՚ի ներքս քան զվարագոյրն ից։ եւ այլազգի որ մերձենայցէ՝ մեռցի՛[1204]։ 11 Եւ խօսեցաւ Տէր ընդ Մովսիսի՝ եւ ասէ. 12 Եւ ե՛ս ահա առի՛ զՂեւտացիսն ՚ի միջոյ որդւոցն Իսրայէլի փոխանակ ամենայն անդրանկան որ բանայ զարգանդ ՚ի միջոյ որդւոցն Իսրայէլի. փրկա՛նք նոցա լիցին. եւ եղիցին ինձ Ղեւտացիքն։ 13 Զի ի՛մ է ամենայն անդրանիկ. յաւուր յորում հարի՛ զամենայն անդրանիկ յերկրին Եգիպտացւոց, սրբեցի՛ ինձ զամենայն անդրանիկս Իսրայէլի ՚ի մարդո՛յ մինչեւ յանասուն. ի՛մ լիցին՝ զի ե՛ս եմ Տէր։ 14 Եւ խօսեցաւ Տէր ընդ Մովսիսի յանապատին Սինայի՝ եւ ասէ[1205]. 15 Հանդէ՛ս արա որդւոցն Ղեւեայ. ըստ տանց նահապետաց իւրեանց, ըստ գունդս իւրեանց, ըստ ազգս իւրեանց, ամենայն արուի՝ յամսօրէից եւ ՚ի վե՛ր առնիցէք հանդէս։ 16 Եւ արարին նոցա հանդէս Մովսէս եւ Ահարոն, ըստ բարբառոյ Տեառն՝ որպէս եւ հրամայեաց նոցա Տէր։ 17 Եւ սոքա՛ են որդիք Ղեւեայ ըստ անուա՛նց իւրեանց, Գեթսոն, Կահաթ, եւ Մերարի։ 18 Եւ ա՛յս են անուանք որդւոցն Գեթսոնի, ըստ գունդս իւրեանց. Ղոբենի, եւ Սեմէի։ 19 Եւ որդիք Կահաթու ըստ գունդս իւրեանց, Ամրամ, եւ Սահառ, Քեբրոն, եւ Ոզիէլ։ 20 Եւ որդիք Մերարեայ ըստ գունդս իւրեանց, Մոոլի, եւ Մուսի։ 21 Սոքա՛ են գունդք Ղեւտացւոց ըստ տանց նահապետաց իւրեանց. Գեթսոնի, գունդն Ղոբենեայ, եւ գունդն Սեմեայ. սոքա են գունդք Գեթսոնի, 22 եւ հանդէս նոցա ըստ թուոյ ամենայն արուի, յամսօրէից եւ ՚ի վեր, հանդէս նոցա. եւթն հազար եւ հինգ հարիւր։ 23 Եւ ա՛յս գունդք Գեթսոնի՝ յետո՛յ խորանին ընդ ծովակողմն բանակեսցին։ 24 Եւ իշխան տա՛ն նահապետաց գնդին Գեթսոնի՝ Եղիսափան որդի Գեիղայ[1206]։ 25 Եւ պահպանութիւն որդւոցն Գեթսոնի ՚ի խորանին վկայութեան։ 26 խորա՛նն եւ արտախուրակք եւ նուարտանք խորանին վկայութեան, եւ առագաստք սրահին, եւ վարագոյրք դրան խորանին. եւ ա՛յլ եւս աւելորդ ամենայն գործոյն նոցա[1207]։ 27 Եւ Կահաթու՝ գո՛ւնդ մի Ամրամայ, եւ գո՛ւնդ մի Սահառայ, եւ գո՛ւնդ մի Քեբրոնի, եւ գո՛ւնդ մի Ոզիէլի. սոքա են գունդք Կահաթու[1208]՝ 28 ըստ թուոյ ամենայն արուի յամսօրէից եւ ՚ի վեր, ութ հազար եւ երեք հարիւր. որ պահիցե՛ն զպահպանութիւն սրբութեանցն։ 29 Եւ գունդք որդւոցն Կահաթու բանակեսցին ՚ի կողմանէ՛ խորանին ընդ հարաւ։ 30 Եւ իշխան տան նահապետաց գնդին Կահաթու, Եղիսափան որդի Ոզիէլի։ 31 Եւ պահպանութիւն նոցա՝ տապանակն, եւ սեղանն, եւ աշտանակն, եւ զոհանոցքն, եւ կահք սրբութեանցն որովք պաշտէինն, եւ սրսկապանն, եւ ամենայն գործի նոցա։ 32 Եւ իշխան ՚ի վերայ իշխանացն Ղեւտացւոցն, Եղիազա՛ր որդի Ահարոնի քահանայի կացցէ՛, պահե՛լ զպահպանութիւնս սրբութեանցն։ 33 Եւ Մերարեայ գունդն Մոողեայ. եւ գունդն Մուսեայ. սոքա՛ են գունդք Մերարեայ, եւ հանդէս նոցա՝ 34 ըստ թուոյ ամենայն արուի յամսօրէից եւ ՚ի վեր, վեց հազար եւ երկերիւր։ 35 Եւ իշխան տան նահապետաց գնդին Մերարեայ, Սուրիէլ որդի Աբիքեայ, ՚ի կողմանէ խորանին բանակեսցին ընդ հիւսիսի, 36 եւ հանդէս նոցա։ Եւ պահպանութիւն որդւոցն Մերարեայ, խոյակք խորանին եւ նիգք նորա, եւ սիւնակք նորա՝ խարիսխք նորա, եւ ամենայն կահք նոցուն, եւ գործի նոցուն[1209], 37 եւ սիւնք սրահին շուրջանակի, եւ խարի՛սխք նոցա, եւ ցիցք նոցա, եւ ապաւանդակք նոցա։ 38 Եւ որ բանակիցին յանդիման խորանին վկայութեան յարեւելից կողմանէ՝ Մովսէ՛ս եւ Ահարոն իցեն, եւ որդիք նորա, պահեսցեն զպահպանութիւնս սրբութեանցն ՚ի պահպանութիւնս որդւոցն Իսրայէլի, եւ այլազգի որ մերձենայցէ ՚ի նա՝ մեռցի՛[1210]։ 39 Ամենայն հանդէս Ղեւտացւոցն որոց արարին հանդէս Մովսէս եւ Ահարոն բանիւ Տեառն. ըստ գունդս իւրեանց, ամենայն արու՝ յամսօրէից եւ ՚ի վեր, քսան եւ երկու հազարք։

Դ 40 Եւ խօսեցաւ Տէր ընդ Մովսիսի՝ եւ ասէ. Հանդէ՛ս արա ամենայն անդրանկան արուի ամենայն որդւոցն Իսրայէլի յամսօրէից եւ ՚ի վեր. եւ կա՛լ զթիւ նոցա յանուանէ[1211]։ 41 Եւ առցե՛ս զՂեւտացիսն ի՛նձ, զի ե՛ս եմ Տէր. փոխանակ ամենայն անդրանկաց որդւոցն Իսրայէլի. եւ զանասուն Ղեւտացւոցն, փոխանակ անդրանկաց անասնոց որդւոցն Իսրայէլի։ 42 Եւ արա՛ր Մովսէս հանդէս որպէս պատուիրեաց Տէր, ամենայն անդրանկաց որդւոցն Իսրայէլի։ 43 Եւ եղեն ամենայն արուք անդրանիկք որդւոցն Իսրայէլի, ըստ թուոյ յանուանէ յամսօրէից եւ ՚ի վեր, ՚ի հանդիսէ անտի նոցա, քսան եւ երկու հազարք եւ երկերիւր եւ եւթանասուն եւ երեք[1212]։ 44 Եւ խօսեցաւ Տէր ընդ Մովսիսի՝ եւ ասէ. 45 Ա՛ռ զՂեւտացիսն փոխանակ ամենայն անդրանկաց որդւոցն Իսրայէլի. եւ զանասուն Ղեւտացւոցն փոխանակ անասնոց նոցա. եւ եղիցին ի՛նձ Ղեւտացիքն. զի ե՛ս եմ Տէր։ 46 Եւ զփրկանս զերկերիւրոց եւ զեւթանասնից եւ զերիցն աւելորդաց քան զՂեւտացիսն, յանդրանկաց որդւոցն Իսրայէլի[1213] 47 առցես հինգ սիկղ ըստ գլուխ ըստ սրբութեան երկդրամենին. առցես քսա՛ն դանգ՝ առ սիկղ. 48 եւ տացես զարծաթն Ահարոնի եւ որդւոցն նորա, փրկա՛նս ընդ աւելորդացն ՚ի նոցանէ։ 49 Եւ ա՛ռ Մովսէս զարծաթն զփրկանս աւելորդացն ՚ի նոցանէ ՚ի փրկանս Ղեւտացւոցն[1214], 50 յանդրանկաց որդւոցն Իսրայէլի. եւ ա՛ռ զարծաթն հազար եւ երեք հարիւր եւ վաթսուն եւ հինգ սիկղ ըստ սրբութեան սկեղն։ 51 Եւ ետ Մովսէս զփրկանս աւելորդացն Ահարոնի՛ եւ որդւոց նորա ըստ բանի Տեառն. որպէս հրամայեաց Տէր Մովսիսի։

4
Գլուխ Դ

Ե 1 Եւ խօսեցաւ Տէր ընդ Մովսիսի եւ ընդ Ահարոնի՝ եւ ասէ. 2 Կա՛լ զթիւ գլխոց որդւոցն Կահաթու ՚ի միջոյ որդւոցն Ղեւեայ, ըստ գունդս իւրեանց, ըստ տա՛նց նահապետաց իւրեանց՝ 3 ՚ի քսան եւ ՚ի հինգ ամենից եւ ՚ի վեր մինչեւ ցյիսնամեանս. ամենայն որ մտանիցէ ՚ի սպաս գործել զամենայն գո՛րծ ՚ի խորանին վկայութեան։ 4 Եւ ա՛յս իցէ գործ որդւոցն Կահաթու ՚ի միջոյ որդւոցն Ղեւեայ. ըստ գունդս իւրեանց, ըստ տանց նահապետացն ՚ի խորանի՛ն վկայութեան՝ սրբութիւն սրբութեանցն[1215]։ 5 Եւ մտցէ՛ Ահարոն եւ որդիք իւր յորժամ խաղայցէ բանակն. եւ իջուսցեն զվարագոյրն հովանոց, եւ ծածկեսցեն նովաւ զտապանակ վկայութեանն, 6 եւ դիցեն ՚ի վերայ նորա զնուարտանն մաշկեղէն զկապուտակ, եւ արկցեն զնովաւ ձո՛րձ համակ կապուտակ ՚ի վերուստ կողմանէ, եւ ագուսցեն զլծակսն։ 7 Եւ ՚ի վերայ զառաջաւորի սեղանոյն արկցեն հանդերձ համա՛կ ծիրանի. եւ զափսէսն, եւ զտուփսն, եւ զճաշակսն, եւ զնուիրանոցսն որովք նուիրեսցեն. եւ հա՛ցքն հանապազորդք ՚ի վերայ նորա կացցեն. 8 եւ արկցեն զնովաւ հանդերձ կարմիր, եւ ծածկեսցեն զնա մաշկեղէն նուարտանաւ կապուտակաւ, եւ ագուսցեն ՚ի նմա զլծակսն։ 9 Եւ առցեն հանդերձ կապուտակ, եւ ծածկեսցեն զաշտանա՛կն լուսոյ՝ եւ զերկոսին ճրագարանսն նորա, եւ զունելիս նորա, եւ զբազմակալս նորա, եւ զամենայն ամանս իւղոյն որովք պաշտեսցենն[1216]. 10 եւ արկցեն զնա եւ զամենայն կա՛հ նորա ՚ի նուարտան մաշկեղէն կապուտակ. եւ դիցեն զնա ՚ի վերայ լծակացն։ 11 Եւ զսեղանն ոսկի ծածկեսցեն հանդերձիւ կապուտակաւ, եւ արկցեն ՚ի վերայ նորա նուարտա՛ն մաշկեղէն կապուտակ, եւ ագուսցեն ՚ի նմա զլծա՛կս նորա։ 12 Եւ առցեն զամենայն զկա՛հ պաշտամանն՝ որովք պաշտիցեն ՚ի սրբութիւնսն, եւ արկցեն՝ ՚ի հանդերձս կապուտակս. եւ ծածկեսցե՛ն զայն մաշկեղէն նուարտանաւ կապուտակաւ. եւ դիցեն ՚ի վերայ լծակացն[1217]։ 13 Եւ զնուարտանն դիցեն ՚ի վերայ սեղանոյն. եւ ծածկեսցեն զնա հանդերձիւ համա՛կ ծիրանեաւ[1218]. 14 եւ դիցեն ՚ի վերայ նորա զսպա՛սն որովք պաշտիցեն ՚ի վերայ նորա, եւ զբուրուառս, եւ զմսահանս, եւ զտաշտսն, եւ զծածկիչսն եւ զամենայն սպաս սեղանոյն. եւ արկցե՛ն ՚ի վերայ նորա նուարտան մաշկեղէն կապուտակ. եւ անցուսցեն ընդ նա զլծակսն։ 15 Եւ առցեն հանդերձ ծիրանի եւ ծածկեսցեն զաւազանն, եւ զխարիսխս նորա. եւ արկցեն զնովաւ մա՛շկ կապուտակ, եւ դիցեն ՚ի վերայ լծակացն։ Եւ կատարեսցեն Ահարոն եւ որդիք նորա ծածկե՛լ զսրբութիւնսն, եւ զամենայն կա՛հ սրբութեանն ՚ի չուել բանակին. եւ ապա՛ մտցեն որդիքն Կահաթու բառնալ, եւ մի՛ մերձեսցին ՚ի սրբութիւնսն՝ զի մի՛ մեռանիցին։ Զա՛յն բառնայցեն որդիք Կահաթու ՚ի խորանէ անտի վկայութեան։ 16 Եւ ոստիկան Եղիազար որդի Ահարոնի քահանայի. զեւղն լուսոյ, եւ զխունկսն հանդերձանաց, եւ զզոհն հանապազորդ. եւ զեւղն օծութեան, եւ զհանդերձ ամենայն խորանին եւ որ ինչ ՚ի նմա. եւ որ ՚ի սրբութեանն, եւ յամենայն սրբութիւնսն[1219]։ 17 Եւ խօսեցաւ Տէր ընդ Մովսիսի եւ ընդ Ահարոնի՝ եւ ասէ. 18 Մի՛ սատակիցէք զգունդն Կահաթու ՚ի միջոյ Ղեւտացւոցն. զա՛յս ինչ արասջիք նոցա, եւ կեցցեն եւ մի՛ մեռանիցին 19 ՚ի մերձանալ նոցա ՚ի սրբութիւն սրբութեանցն. Ահարոն եւ որդիք նորա մտցեն ՚ի ներքս, եւ կարգեսցեն զնոսա իւրաքանչիւր ըստ բեռին իւրում[1220]. 20 եւ մի՛ մտցեն վայրապար տեսանել զսրբութիւն սրբութեանցն, զի մի՛ մեռանիցին[1221]։ 21 Եւ խօսեցաւ Տէր ընդ Մովսիսի՝ եւ ասէ. 22 Կա՛լ դու զհամար որդւոցն Գեթսոնի, ըստ անուանց նահապետաց իւրեանց, ըստ գնդից իւրեանց[1222] 23 ՚ի քսան եւ ՚ի հինգ ամենից եւ ՚ի վե՛ր մինչեւ ցյիսնամեանս, եւ արասցես նոցա հանդէս. ամենայն որ մտանիցէ ՚ի սպաս, գործել զգործ խորանին վկայութեան։ 24 Ա՛յս իցէ սպասաւորութիւն գնդին Գեթսոնի, ՚ի մտանել ՚ի հարկ եւ ՚ի բառնալ. 25 եւ բարձցեն զվերնափեղկս խորանին, եւ զխորանն վկայութեան, եւ զարտախուրակս նորա, եւ զնուարտանս նորա կապուտակեայս որ ՚ի նմա ՚ի վերո՛ւստ կողմանէ. եւ զվարագոյր խորանին վկայութեան[1223], 26 եւ զառագաստ սրահին, եւ որ ինչ ՚ի վերայ խորանին վկայութեան. եւ զապարումսն, եւ զամենայն կահ սպասուն որովք պաշտիցենն։ 27 Եւ արասցեն ըստ բերանոյ Ահարոնի եւ որդւոց նորա. եղիցի սպասաւորութիւն որդւոցն Գեթսոնի ըստ ամենայն սպասաւորութեան իւրեանց, եւ ըստ ամենայն գործոց իւրեանց. եւ արասջիք նոցա հանդէ՛ս յանուանէ, եւ ամենայնի որ ինչ բառնայցի ՚ի նոցանէ։ 28 Ա՛յս իցէ սպասաւորութիւն որդւոցն Գեթսոնի ՚ի խորանին վկայութեան, եւ պահպանութիւն նոցա ՚ի ձեռն Իթամարայ որդւոյ Ահարոնի քահանայի։ 29 Եւ որդւոցն Մերարեայ ըստ գնդից իւրեանց, ըստ տանց նահապետաց իւրեանց, արասջի՛ք նոցա հանդէս[1224], 30 ՚ի քսան եւ ՚ի հինգ ամենից եւ ՚ի վեր, մինչեւ ցյիսնամեանս՝ արասջի՛ք նոցա հանդէս. ամենայն որ մտանիցէ ՚ի սպա՛ս գործոյ խորանին վկայութեան։ 31 Եւ ա՛յս իցէ պահպանութիւնք բեռանցն որ բառնայցին ՚ի նոցանէ, ըստ ամենայն գործոց նոցա ՚ի խորանին վկայութեան. զխոյա՛կս խորանին եւ զնիգս, եւ զսիւնակս նորա, եւ զխարիսխս նորա. եւ զվարագոյրն, եւ զխարիսխս նորա. եւ զսիւնս նոցա[1225]. 32 եւ զվարագոյր դրան խորանին. եւ զսիւնս սրահին շուրջանակի, եւ զխարիսխս նոցա. եւ զսիւնս վարագուրին դրան սրահին, եւ զխարիսխս նոցա, եւ զցիցս նոցա, եւ զապաւանդակս նոցա, եւ զամենայն կահ նոցա, եւ զամենայն սպաս նոցա։ Եւ յանուանէ հանդէ՛ս առնիցէք նոցա. եւ ամենայն կահի պահպանութեան որ բառնայցի ՚ի նոցանէ։ 33 Ա՛յս իցէ սպասաւորութիւն գնդի որդւոցն Մերարեայ, յամենայն ՚ի գործս իւրեանց ՚ի խորանին վկայութեան՝ ՚ի ձեռն Իթամարայ որդւոյ Ահարոնի քահանայի։ 34 Եւ արարին հանդէս Մովսէս եւ Ահարոն եւ իշխանքն Իսրայէլի որդւոցն Կահաթու ըստ գնդից իւրեանց, ըստ տանց նահապետաց իւրեանց՝ 35 ՚ի քսան եւ ՚ի հինգ ամենից եւ ՚ի վեր մինչեւ ցյիսնամեանս, ամենայն որ մտանէր ՚ի սպաս, եւ գործէր գո՛րծ ՚ի խորանին վկայութեան. 36 եւ եղեւ նոցա հանդէս ըստ գնդից իւրեանց, երկու հազար եւ եւթն հարեւր եւ յիսուն։ 37 Ա՛յս է հանդէս գնդին Կահաթու. ամենայն որ մտանէր ՚ի սպաս խորանին վկայութեան. որպէս եւ արարին հանդէս Մովսէս եւ Ահարոն բանիւ Տեառն ՚ի ձեռն Մովսիսի[1226]։ 38 Եւ անցին ՚ի հանդիսի որդիքն Գեթսոնի ըստ գնդից իւրեանց, ըստ տանց նահապետաց իւրեանց՝ 39 ՚ի քսան եւ ՚ի հինգ ամենից եւ ՚ի վեր մինչեւ ցյիսնամեանս, ամենայն որ մտանէր պաշտել եւ գործել գործ ՚ի խորանին վկայութեան. 40 եւ եղեւ հանդէս նոցա ըստ գնդից իւրեանց, ըստ տանց նահապետաց իւրեանց, երկու հազար եւ վեց հարեւր եւ երեսուն։ 41 Ա՛յս է հանդէս գնդի որդւոցն Գեթսոնի, ամենայն որ պաշտէր ՚ի խորանին վկայութեան, որոց արարին հանդէս Մովսէս եւ Ահարոն, ըստ բանի Տեառն ՚ի ձեռն Մովսիսի։ 42 Անցին ՚ի հանդիսի եւ գունդք որդւոցն Մերարեայ՝ ըստ գնդից իւրեանց, ըստ տանց նահապետաց իւրեանց՝ 43 ՚ի քսան եւ ՚ի հինգ ամենից եւ ՚ի վեր մինչեւ ցյիսնամեանս. ամենայն որ մտանէր պաշտել ՚ի գործ խորանին վկայութեան. 44 եւ եղեւ հանդէս նոցա ըստ գնդից իւրեանց, ըստ տանց նահապետաց իւրեանց, երեք հազար եւ երկերիւր։ 45 Ա՛յս է հանդէս գնդի որդւոցն Մերարեայ. որոց արարին հանդէս Մովսէս եւ Ահարոն ըստ բանի Տեառն ՚ի ձեռն Մովսիսի։ 46 Ամենեքին անցեալք ՚ի հանդիսի, որոց արարին հանդէս Մովսէս եւ Ահարոն եւ իշխանքն Իսրայէլի Ղեւտացւոցն, ըստ գնդից իւրեանց, ըստ տանց նահապետաց իւրեանց՝ 47 ՚ի քսան եւ ՚ի հինգ ամենից եւ ՚ի վեր մինչեւ ցյիսնամեանս. ամենայն որ մտանէր ՚ի գործ սրբութեանցն, եւ ՚ի գործ կրելեաց խորանին վկայութեան. 48 եղեն անցեալք ՚ի հանդիսի ութ հազար եւ հինգ հարիւր եւ ութսուն՝ ըստ բանի Տեառն։ 49 Արար նոցա հանդէս Տէր ՚ի ձեռն Մովսիսի. ա՛յր ըստ առնէ ՚ի վերայ գործոյ իւրեանց, ՚ի վերայ բեռանցն զոր ինքեանք բառնային. եւ անցին ՚ի հանդիսի՝ որպէս հրամայեաց Տէր Մովսիսի։

5
Գլուխ Ե

Զ 1 Խօսեցաւ Տէր ընդ Մովսիսի՝ եւ ասէ[1227]. 2 Հրամա՛ն տուր որդւոցն Իսրայէլի, եւ արձակեսցե՛ն ՚ի բաց զամենայն բորոտ ՚ի բանակէ անտի, եւ զամենայն սերմնակաթ, եւ զամենայն պղծեալ յոգի, 3 յարուէ մինչեւ ցէգ. արձակեցէ՛ք ՚ի բաց ՚ի բանակէ անտի. եւ մի՛ պղծեսցեն զբանակս իւրեանց՝ յոր ե՛սդ իջանեմ։ 4 Եւ արարի՛ն այնպէս որդիքն Իսրայէլի, եւ արձակեցին զնոսա ՚ի բա՛ց ՚ի բանակէ անտի, որպէս խօսեցաւ Տէր ընդ Մովսիսի, այնպէս արարին որդիքն Իսրայէլի։

Է 5 Խօսեցաւ Տէր ընդ Մովսիսի՝ եւ ասէ. 6 Խօսեա՛ց ընդ որդիսդ Իսրայէլի՝ եւ ասասցես. Ա՛յր կամ կի՛ն, որ ոք արասցէ յամենայն մարդկեղէն մեղաց, եւ արհամարհելով արհամարհիցէ՝ եւ յանցանիցէ անձնն այն, 7 խոստովա՛ն լիցի զմեղս իւր զոր արար. եւ հատուսցէ ընդ յանցանացն զգլուխն, եւ զհինգերորդ եւս մասն նորա յաւելցէ՛ ՚ի նոյն, եւ տացէ՛ այնմ որում յանցեաւն։ 8 Ապա թէ չիցէ՛ ոք առնն մերձաւորիչ հատուցանել նմա զյանցանաց նորա. եւ ընդ յանցանացն որ ինչ ընծայիցի Տեառն, այն քահանայի՛ն եղիցի. բա՛ց ՚ի խոյէ քաւութեանն՝ որով քաւիցէ վասն իւր։ 9 Եւ ամենայն պտուղ ըստ ամենայնի որ սրբիցի յորդւոցն Իսրայէլի՝ զոր ինչ մատուցանիցեն Տեառն, քահանայի՛ն եղիցի[1228]։ 10 Եւ յիւրաքանչիւր սրբելոց անտի, նորա՛ լիցին. եւ ա՛յր ոք որ տացէ քահանային՝ նորա լիցի[1229]։

Ը 11 Խօսեցաւ Տէր ընդ Մովսիսի՝ եւ ասէ. 12 Խօսեա՛ց ընդ որդիսդ Իսրայէլի՝ եւ ասասցե՛ս ցդոսա. Ա՛ռն ուրուք առն՝ եթէ յանցանիցէ կին իւր՝ եւ արհամարհիցէ զնա[1230]. 13 եւ ննջեսցէ՛ ոք ընդ նմա արութեամբ սերման. եւ վրիպիցի յաչաց առն իւրոյ՝ եւ թաքուցանիցէ. եւ նա պղծեա՛լ իցէ, եւ վկայ ո՛չ գուցէ զնմանէ, եւ յղի ո՛չ իցէ։ 14 Եւ հասանիցէ ՚ի վերայ առն նորա ոգի նախանձու. եւ նախա՛նձ բերիցէ ընդ կնոջ իւրում, եւ նա՝ ո՛չ իցէ պղծեալ. կամ հասանիցէ ՚ի վերայ նորա ոգի՛ նախանձու, եւ նախա՛նձ բերիցէ ընդ կնոջ իւրում. եւ նա՝ իցէ՛ պղծեալ։ 15 Ածցէ՛ այրն զկին իւր առ քահանայն՝ եւ մատուսցէ՛ վասն նորա քահանայն պատարագ, զտասներորդ գրուի ալեր գարեղէն, եւ եւղ՝ մի՛ արկցէ ՚ի նա, եւ կնդրուկ՝ մի՛ դիցէ ՚ի վերայ նորա. զի զոհ նախանձաւորութեան է։ զո՛հ յիշատակի, զո՛հ յիշատակելոյ զմեղս[1231] 16 մատուսցէ քահանայն, եւ կացուսցէ՛ զկինն առաջի Տեառն։ 17 Եւ առցէ՛ քահանայն ջուր սուրբ կենդանի խեցեղէն ամանաւ. եւ ՚ի հողոյ անտի որ իցէ առ յատակաւ խորանին վկայութեան՝ առեալ քահանայն արկցէ՛ ՚ի ջուրն[1232]։ 18 Եւ կացուսցէ՛ քահանայն զկինն առաջի Տեառն. եւ մերկացուսցէ՛ զգլուխ կնոջն, եւ տացէ՛ ՚ի ձեռս նորա զզոհ յիշատակին, զզո՛հ նախանձաւորութեանն. եւ ՚ի ձեռին քահանային կացցէ ջուրն յանդիմանութեան նզովին այնորիկ, 19 եւ երդմնեցուսցէ՛ զնա քահանայն՝ եւ ասասցէ՛ ցկինն. Եթէ չիցէ՛ ննջեցեալ ընդ քեզ առն, եթէ չիցե՛ս յանցուցեալ եւ պղծեալ առ արամբ քով, քաւեա՛լ լիջիր ՚ի ջրոյդ յանդիմանութեան նզովիդ այդորիկ։ 20 Ապա թէ յանցուցեալ իցես առ արամբ քով, կամ պղծեալ իցես. եւ տուեալ իցէ ուրուք զարութիւն իւր ՚ի քեզ, առա՛նց առն քոյ։ 21 Եւ երդմնեցուսցէ՛ քահանայն զկինն՝ երդմամբ նզովիս այսորիկ. եւ ասասցէ՛ քահանայն ցկինն. Տացէ՛ զքեզ Տէր ՚ի նզո՛վս եւ յերդումն ՚ի մէջ ժողովրդեան քոյ, ՚ի տա՛լ Տեառն զբարձս քո ՚ի քակտումն, եւ զորովա՛յն քո յուռուցումն[1233]. 22 եւ մտցէ ջուրս նզովեալ յորովայն քո, ուռուցանե՛լ զմէջ քո, եւ քակե՛լ զբարձս քո. եւ ասասցէ՛ կինն. Եղիցի՛ եղիցի։ 23 Եւ գրեսցէ՛ քահանայն զնզովս զայսոսիկ ՚ի մատենի. եւ լուասցէ՛ ՚ի ջուրն յանդիմանութեան նզովիցն[1234]. 24 եւ տացէ ըմպել կնոջն զջուրն յանդիմանութեան նզովից. եւ մտցէ՛ ՚ի նա ջուրն յանդիմանութեան նզովեալ։ 25 Եւ առցէ՛ քահանայն ՚ի ձեռանէ կնոջն զզոհ նախանձաւորութեանն, եւ դիցէ՛ զզոհն առաջի Տեառն. եւ մատուսցէ՛ առ սեղանն։ 26 Եւ առցէ՛ բռամբ քահանայն ՚ի զոհէ յիշատակին նորա, եւ հանցէ զա՛յն ՚ի սեղանն. եւ ապա՛ արբուսցէ կնոջն զջուրն յանդիմանութեան։ 27 Եւ եղիցի եթէ պղծեալ իցէ՝ եւ ծածկելով ծածկեա՛լ իցէ յառնէն նորա. եւ մտանիցէ ՚ի նա ջուրն յանդիմանութեան նզովեալ. ուռուսցէ՛ զորովայն նորա, եւ քակեսցի՛ն բարձք նորա. եւ եղիցի կինն ՚ի նզո՛վս ՚ի մէջ ժողովրդեանն իւրոյ[1235]։ 28 Ապա թէ չիցէ՛ պղծեալ կինն՝ եւ սո՛ւրբ իցէ, քաւեա՛լ լիցի՝ եւ ընկալցի՛ սերմն։ 29 Ա՛յս օրէ՛ն իցէ նախանձաւորութեան, որոյ յանցուցեալ իցէ կին՝ որ առնակի՛ն իցէ եւ պղծիցի. 30 կամ ա՛յր յորոյ վերայ հասանիցէ ոգի նախանձու, եւ ՚ի նախա՛նձ մտանիցէ ընդ կնոջ իւրում։ Կացուսցէ՛ զկինն առաջի Տեառն, եւ արասցէ՛ նմա քահանայն ըստ ամենայն օրինիս այսորիկ. 31 եւ քաւեա՛լ լիցի այրն ՚ի մեղա՛ց անտի. եւ կինն ընկալցի զմեղս իւր։

6
Գլուխ Զ

Թ 1 Եւ խօսեցաւ Տէր ընդ Մովսիսի՝ եւ ասէ[1236]. 2 Խօսեա՛ց ընդ որդիսդ Իսրայէլի՝ եւ ասասցես. Ա՛յր կամ կին, որ մե՛ծ ինչ ուխտս ուխտեսցէ սրբել զսրբութիւն Տեառն. 3 ՚ի գինւոյ եւ ՚ի ցքւոյ սրբեսցի. եւ զքացախ ցքւոյ մի՛ արբցէ, եւ զխաղող նորա եւ զչամիչ մի՛ կերիցէ։ 4 Զամենայն աւուրս ուխտին իւրոյ յամենայնէ զինչ եւ լինիցի յորթոյ, զգինի, ՚ի չամչոյ մինչեւ ցթինն մի՛ կերիցէ[1237] 5 զամենայն աւուրս սրբութեանն։ եւ սրբիչ՝ մի՛ ածիցէ զգլխով իւրով. մինչեւ լցցի՛ն աւուրքն զորս ուխտեաց Տեառն՝ սո՛ւրբ կացցէ, աճեցուցեալ զվա՛րսս մազոյ գլխոյ իւրոյ[1238], 6 զամենայն աւուրս ուխտին իւրոյ Տեառն։ Յոգի վախճանեալ մի՛ մտցէ 7 ՚ի հօր, եւ ՚ի մօր, յեղբօր եւ ՚ի քեռ. մի՛ պղծեսցի նոքօք ՚ի մահու նոցա. զի ուխտ Տեառն ՚ի վերայ գլխոյ նորա է. 8 զամենայն աւուրս ուխտին իւրոյ սո՛ւրբ կացցէ Տեառն։ 9 Եւ եթէ յանկարծ մեռանիցի ոք ՚ի վերայ նորա, առժամայն պղծեսցի գլուխ ուխտի նորա. եւ գերծցէ՛ զգլուխ իւր յաւուր յորում սրբիցի. եւ յաւուրն եւթներորդի գերծցի՛[1239]. 10 եւ յաւուրն ութերորդի ածցէ երկուս տատրա՛կս, կամ երկուս ձագս աղաւնեաց առ քահանայն ՚ի դուռն խորանին վկայութեան։ 11 Եւ արասցէ քահանայն զմին վասն մեղաց, եւ զմին յողջակէզ. եւ քաւեսցէ՛ վասն նորա քահանայն ընդ մեղացն զոր մեղաւ յոգի. եւ սրբեսցէ՛ զգլուխ իւր յաւուր յայնմիկ. 12 զի յա՛յնմ աւուր սրբեաց Տեառն զաւուրս ուխտին իւրոյ։ Եւ ածցէ գառն մի տարեւոր վասն յանցանացն. եւ աւուրքն առաջինք անհամա՛րք լիցին. զի պղծեցա՛ւ գլուխ ուխտի նորա։ 13 Եւ ա՛յս օրէն իցէ ուխտաւորին, յաւուր յորում կատարիցէ զաւուրս ուխտին իւրոյ. ածցէ՛ ՚ի դուռն խորանին վկայութեան. 14 եւ մատուսցէ զպատարագն իւր Տեառն, գառն մի տարեւոր անարա՛տ յողջակէզ, եւ որոջ մի տարեւո՛ր անարատ վասն մեղաց, եւ խո՛յ մի անարատ ՚ի փրկութիւն. 15 եւ խան մի բաղարջաց նաշհւոյ. եւ պա՛նս զանգեալ իւղով, եւ քաքարս բաղարջս օծեալս իւղով, եւ զզոհս նոցա, եւ զնուէրս իւրեանց[1240]։ 16 Եւ մատուսցէ քահանայն առաջի Տեառն, եւ արասցէ՛ զվասն մեղացն նոցա. եւ զողջակէզն նորա, 17 եւ զխոյն արասցէ՛ զոհ փրկութեան Տեառն ՚ի վերայ խանին բաղարջոյ։ եւ արասցէ քահանայն զզոհն նորա, եւ զնուէրս նորա։ 18 Եւ գերծցէ՛ ուխտաւորն առ դրան խորանին վկայութեան զգլուխ ուխտին իւրոյ. եւ դիցէ՛ զմազն ՚ի հուրն որ ՚ի վերայ զոհին փրկութեան[1241]։ 19 Եւ առցէ քահանայն զերին եփեալ ՚ի խոյէ անտի. եւ պա՛ն մի բաղարջ ՚ի խանէն, եւ քաքար մի բաղարջ, եւ դիցէ քահանայն ՚ի վերայ ձեռաց ուխտաւորին, յետ գերծելոյ նորա զգլուխն իւր[1242]. 20 եւ մատուսցէ զայն քահանայն ընծա՛յ առաջի Տեառն, եւ եղիցի սուրբ։ քահանային եղիցի ՚ի վերայ երբծոյն նուիրի, եւ ՚ի վերայ երւոյն հասի։ եւ ապա արբցէ ուխտաւորն գինի։ 21 Ա՛յս օրէն իցէ ուխտաւորի որ ուխտիցէ ոք Տեառն, եւ զպատարագ իւր վասն ուխտից. թո՛ղ զայն որ ինչ գտանիցէ ձեռն իւր. ըստ կարի՛ ուխտին իւրոյ՝ զոր ուխտիցէ ըստ օրինի սրբութեան Տեառն։

Ժ 22 Խօսեցաւ Տէր ընդ Մովսիսի՝ եւ ասէ. 23 Խօսեա՛ց ընդ Ահարոնի եւ ընդ որդիս նորա եւ ասասցես. Ա՛յսպէս օրհնեսջիք զորդիսդ Իսրայէլի. եւ ասասջիք նոցա. 27 եւ դիցե՛ն զանուն իմ ՚ի վերայ որդւոցն Իսրայէլի, եւ ե՛ս օրհնեցից զնոսա[1243]. 24 Օրհնեսցէ՛ զքեզ Տէր՝ եւ պահեսցէ՛ զքեզ, 25 եւ երեւեցուսցէ՛ զերեսս իւր ՚ի քեզ, եւ ողորմեսցի՛ քեզ. 26 ամբարձցէ Տէր զերեսս իւր ՚ի քեզ, եւ տացէ քեզ խաղաղութիւն։

7
Գլուխ Է

ԺԱ 1 Եւ եղեւ յաւուր յորում կատարեաց Մովսէս առ ՚ի կանգնելոյ զխորանն. եւ օծ զնա եւ զամենայն սպասս նորա. եւ զզոհանոցսն եւ զամենայն սպաս նորա. եւ օծ զնոսա եւ սրբեաց զնոսա[1244]։ 2 Եւ մատուցին իշխանքն Իսրայէլի՝ երկոտասան իշխան տանց նահապետաց նոցա. նոքա՛ էին իշխանք ցեղիցն, եւ նոքա՛ կային ՚ի վերայ ոստիկանութեանն[1245]։ 3 Եւ մատուցին զընծայս իւրեանց առաջի Տեառն։ վե՛ց սայլս զարդարեալս, եւ եզինս երկոտասանս. սայլ մի յերկուց իշխանաց, եւ զուարակ յիւրաքանչի՛ւր ումեքէ. եւ ածի՛ն առաջի խորանին։ 4 Խօսեցաւ Տէր ընդ Մովսիսի՝ եւ ասէ. 5 Ա՛ռ զայդ ՚ի դոցանէ, եւ եղիցին ՚ի գործ սպասաւորութեան խորանին վկայութեան. եւ տացե՛ս զայդ ցՂեւտացիսն, իւրաքանչիւր ըստ իւրո՛ւմ սպասաւորութեան։ 6 Եւ առեալ Մովսիսի զսայլսն եւ զեզինսն ե՛տ ցՂեւտացիսն։ 7 Սայլս երկուս եւ եզինս չորս՝ ե՛տ ցորդիսն Գեթսոնի ըստ սպասաւորութեանն իւրեանց։ 8 Եւ սայլս չորս եւ եզինս ութ՝ ետ ցորդիսն Մերարեայ ըստ սպասաւորութեան իւրեանց, ՚ի ձեռն Իթամարայ որդւոյ Ահարոնի քահանայի։ 9 Եւ ցորդիսն Կահաթու ո՛չինչ ետ. զի զսպասաւորութիւն սրբութեանց սրբութեանցն ունէին, եւ յուսս իւրեանց բառնային[1246]։ 10 Եւ մատուցին իշխանքն ՚ի նաւակատիս սեղանոյն, յաւուր յորում օծ զնա. եւ բերին իշխանքն զընծայս իւրեանց առաջի սեղանոյն։ 11 Եւ ասէ Տէր ցՄովսէս. Մի մի իշխան, մի մի օ՛ր մատուսցեն զընծայս իւրեանց ՚ի նաւակատիս սեղանոյն։

ա̃ 12 Եւ մատուցանէր զընծայս իւր յաւուրն առաջնում Նաասոն որդի Ամինադաբայ՝ իշխան ցեղին Յուդայ, 13 մատոյց զընծայսն իւր։ Կո՛նք մի արծաթի՝ ՚ի հարիւր եւ յերեսուն կշռորդէ. տաշտ մի արծաթի՝ յեւթանասուն սկեղէ ըստ սրբութեան սկեղն. երկոքին լի՛ նաշհւով զանգելով ընդ իւղոյ ՚ի զոհ[1247]։ 14 Տուփ մի ոսկի ՚ի տասն դահեկանէ լի՛ խնկով. 15 զուարակ մի յանդւոյ, խոյ մի, գառն մի տարեւոր յողջակէզ, 16 նոխազ մի յայծեաց վասն մեղաց. 17 եւ ՚ի զոհ փրկութեան երինջս երկուս, խոյս հինգ, նոխազս հինգ, որոջս տարեւորս հինգ։ Ա՛յս ընծայ Նաասոնի որդւոյ Ամինադաբայ։

բ̃ 18 Եւ յաւուրն երկրորդի մատոյց Նաթանայէլ որդի Սովգարայ՝ իշխան ցեղին Իսաքարայ. 19 եւ մատոյց զընծայս իւր։ Կոնք մի արծաթի ՚ի հարիւր եւ յերեսուն կշռորդէ. տաշտ մի արծաթի՝ յեւթանասուն սկեղէ ըստ սրբութեան սկեղն. երկոքեան լի նաշհւով զանգելով ընդ իւղոյ ՚ի զոհ։ 20 Տուփ մի ՚ի տասն դահեկանէ լի խնկով. 21 զուարակ մի յանդւոյ, խոյ մի, գառն մի տարեւոր յողջակէզ. 22 նոխազ մի յայծեաց վասն մեղաց. 23 եւ ՚ի զոհ փրկութեան երինջս երկուս, խոյս հինգ, նոխազս հինգ, որոջս տարեւորս հինգ։ Ա՛յս ընծայ Նաթանայելի որդւոյ Սովգարայ։

գ̃ 24 Եւ յաւուրն երրորդի, իշխան որդւոցն Զաբուղոնի, Եղ՚իաբ որդի Քելլոնի, 25 զընծայսն իւր։ Կոնք մի արծաթի ՚ի հարիւր եւ յերեսուն կշռորդէ. տաշտ մի արծաթի յեւթանասուն սկեղէ ըստ սրբութեան սկեղն. երկոքին լի՛ նաշհւով զանգելով ընդ իւղոյ ՚ի զոհ[1248]։ 26 Տուփ մի ՚ի տասն դահեկանէ լի՛ խնկով. 27 զուարակ մի յանդւոյ, խոյ մի, գառն մի տարեւոր յողջակէզ, 28 նոխազ մի յայծեաց վասն մեղաց. 29 եւ ՚ի զոհ փրկութեան երինջս երկուս, խոյս հինգ, նոխազս հինգ, որոջս տարեւորս հինգ։ Ա՛յս ընծայ Եղ՚իաբու որդւոյ Քելլոնի։

դ̃ 30 Եւ յաւուրն չորրորդի իշխան որդւոցն Ռուբինի՝ Եղիսուր որդի Սեդիուրայ, 31 զընծայս իւր։ Կոնք մի արծաթի ՚ի հարիւր եւ յերեսուն կշռորդէ. տաշտ մի արծաթի յեւթանասուն սկեղէ ըստ սրբութեան սկեղն. երկոքին լի՛ նաշհւով զանգելով ընդ իւղոյ ՚ի զոհ։ 32 Տուփ մի ՚ի տասն դահեկանէ լի՛ խնկով. 33 զուարակ մի յանդւոյ, խոյ մի, գառն մի տարեւոր յողջակէզ, 34 եւ նոխազ մի յայծեաց վասն մեղաց. 35 եւ ՚ի զոհ փրկութեան երինջս երկուս, խոյս հինգ, նոխազս հինգ, որոջս տարեւորս հինգ։ Այս ընծայ Եղիսուրայ որդւոյ Սեդիուրայ։

ե̃ 36 Եւ յաւուրն հինգերորդի՝ իշխան որդւոցն Շմաւոնի, Սաղամիէլ՝ որդի Սուրիսադայի, 37 զընծայս իւր։ Կոնք մի արծաթի ՚ի հարիւր եւ յերեսուն կշռորդէ. տաշտ մի արծաթի յեւթանասուն սկեղէ ըստ սրբութեան սկեղն. երկոքին լի նաշհւով զանգելոյ ընդ իւղոյ ՚ի զոհ[1249]։ 38 Տուփ մի ՚ի տասն դահեկանէ լի՛ խնկով. 39 զուարակ մի յանդւոյ, խոյ մի, գառն մի տարեւոր յողջակէզ. 40 եւ նոխազ մի յայծեաց վասն մեղաց. 41 եւ ՚ի զոհ փրկութեան երինջս երկուս, խոյս հինգ, նոխազս հինգ, որոջս տարեւորս հինգ։ Ա՛յս ընծայ Սաղամիէլի որդւոյ Սուրիսադայի։

զ̃ 42 Եւ յաւուրն վեցերորդի՝ իշխան որդւոցն Գադայ, Եղ՚իսափան որդի Ռագուելի 43 զընծայս իւր։ Կոնք մի արծաթի ՚ի հարիւր եւ յերեսուն կշռորդէ. տաշտ մի արծաթի յեւթանասուն սկեղէ ըստ սրբութեան սկեղն. երկոքին լի՛ նաշհւով զանգելով ընդ իւղոյ։ 44 Տուփ մի ՚ի տասն դահեկանէ լի՛ խնկով. 45 զուարակ մի յանդւոյ, խոյ մի, գառն մի տարեւոր յողջակէզ, 46 եւ նոխազ մի յայծեաց վասն մեղաց. 47 եւ ՚ի զոհ փրկութեան երինջս երկուս, խոյս հինգ, նոխազս հինգ, որոջս տարեւորս հինգ։ Ա՛յս ընծայ Եղ՚իսափանայ որդւոյ Ռագուելի։

է̃ 48 Եւ յաւուրն եւթներորդի իշխան որդւոցն Եփրեմի, Եղ՚իսամա որդի Սեմիուդայ, 49 զընծայսն իւր։ Կոնք մի արծաթի ՚ի հարիւր եւ յերեսուն կշռորդէ. տաշտ մի արծաթի յեւթանասուն սկեղէ ըստ սրբութեան սկեղն. երկոքին լի՛ նաշհւով զանգելով ընդ իւղոյ ՚ի զոհ։ 50 Տուփ մի ՚ի տասն դահեկանէ լի՛ խնկով. 51 զուարակ մի յանդւոյ, խոյ մի, գառն մի տարեւոր յողջակէզ, 52 նոխազ մի յայծեաց վասն մեղաց. 53 եւ ՚ի զոհ փրկութեան երինջս երկուս, խոյս հինգ, նոխազս հինգ, որոջս տարեւորս հինգ։ Ա՛յս ընծայ՝ Եղիսամայ որդւոյ Սեմիուդայ[1250]։

ը̃ 54 Եւ յաւուրն ութերորդի՝ իշխան որդւոցն Մանասէի, Գամաղիէլ որդի Փադասուրայ 55 զընծայսն իւր։ Կոնք մի արծաթի ՚ի հարիւր եւ յերեսուն կշռորդէ. տաշտ մի արծաթի յեւթանասուն սկեղէ ըստ սրբութեան սկեղն. երկոքին լի՛ նաշհւով զանգելով ընդ իւղոյ ՚ի զոհ։ 56 Տուփ մի ՚ի տասն դահեկանէ լի խնկով. 57 զուարակ մի յանդւոյ, խոյ մի, գառն մի տարեւոր յողջակէզ, 58 եւ նոխազ մի յայծեաց վասն մեղաց. 59 եւ ՚ի զոհ փրկութեան երինջս երկուս, խոյս հինգ, նոխազս հինգ, որոջս տարեւորս հինգ։ Ա՛յս ընծայ Գամաղիէլի որդւոյ Փադասուրայ[1251]։

թ̃ 60 Եւ յաւուրն իններորդի իշխան որդւոցն Բենիամինի. Աբիդան որդի Գեթսոնի, 61 զընծայս իւր։ Կոնք մի արծաթի ՚ի հարիւր եւ յերեսուն կշռորդէ. տաշտ մի արծաթի յեւթանասուն սկեղէ ըստ սրբութեան սկեղն. երկոքին լի նաշհւով զանգելով ընդ իւղոյ ՚ի զոհ։ 62 Տուփ մի ՚ի տասն դահեկանէ լի խնկով. 63 զուարակ մի յանդւոյ, խոյ մի, գառն մի տարեւոր յողջակէզ, 64 եւ նոխազ մի յայծեաց վասն մեղաց. 65 եւ ՚ի զոհ փրկութեան երինջս երկուս, խոյս հինգ, նոխազս հինգ, որոջս տարեւորս հինգ։ Ա՛յս ընծայ Աբիդանայ որդւոյ Գեթսոնի։

ժ̃ 66 Եւ յաւուրն տասներորդի իշխան որդւոցն Դանայ՝ Աքիեզեր որդի Ամիսադայի, 67 զընծայսն իւր։ Կոնք մի արծաթի ՚ի հարիւր եւ յերեսուն կշռորդէ. տաշտ մի արծաթի յեւթանասուն սկեղէ ըստ սրբութեան սկեղն. երկոքին լի նաշհւով զանգելով ընդ իւղոյ ՚ի զոհ[1252]։ 68 Տուփ մի ՚ի տասն դահեկանէ լի՛ խնկով. 69 զուարակ մի յանդւոյ, խոյ մի, գառն մի տարեւոր յողջակէզ, 70 եւ նոխազ մի յայծեաց վասն մեղաց. 71 եւ ՚ի զոհ փրկութեան երինջս երկուս, խոյս հինգ, նոխազս հինգ, որոջս տարեւորս հինգ։ Ա՛յս ընծայ Աքիեզերայ՝ որդւոյ Ամիսադայի։

ժա̃ 72 Եւ յաւուրն մետասաներորդի իշխան որդւոցն Ասերայ՝ Փագիէլ որդի Եքրանայ[1253], 73 զընծայսն իւր։ Կոնք մի արծաթի ՚ի հարիւր եւ յերեսուն կշռորդէ. տաշտ մի արծաթի յեւթանասուն սկեղէ ըստ սրբութեան սկեղն. երկոքին լի՛ նաշհւով զանգելով ընդ իւղոյ ՚ի զոհ։ 74 Տուփ մի ՚ի տասն դահեկանէ լի՛ խնկով. 75 զուարակ մի յանդւոյ, խոյ մի, գառն մի տարեւոր յողջակէզ, 76 եւ նոխազ մի յայծեաց վասն մեղաց. 77 եւ ՚ի զոհ փրկութեան երինջս երկուս, խոյս հինգ, նոխազս հինգ, որոջս տարեւորս հինգ։ Ա՛յս ընծայ Փագիէլի որդւոյ Եքրանայ։

ժբ̃ 78 Եւ յաւուրն երկոտասաներորդի՝ իշխան որդւոցն Նեփթաղիմայ՝ Աքիրան որդի Էնանայ, 79 զընծայսն իւր։ Կոնք մի արծաթի ՚ի հարիւր եւ յերեսուն կշռորդէ. տաշտ մի արծաթի յեւթանասուն սկեղէ ըստ սրբութեան սկեղն. երկոքին լի՛ նաշհւով զանգելով ընդ իւղոյ ՚ի զոհ։ 80 Տուփ մի ՚ի տասն դահեկանէ լի՛ խնկով. 81 զուարակ մի յանդւոյ, խոյ մի, գառն մի տարեւոր յողջակէզ, 82 նոխազ մի յայծեաց վասն մեղաց. 83 եւ ՚ի զոհ փրկութեան երինջս երկուս, խոյս հինգ, նոխազս հինգ, որոջս տարեւորս հինգ։ Ա՛յս ընծայ Աքիրանայ որդւոյ Էնանայ։ 84 Ա՛յս է օրէն նաւակատեաց սեղանոյն յաւուրն յորում օծ զնա, յիշխանաց որդւոցն Իսրայէլի։ Կոնք արծաթիք երկոտասան. տաշտք արծաթիք երկոտասան. տուփք երկոտասան. 85 ՚ի հարիւր եւ յերեսուն սկեղէ կոնք մի. յեւթանասուն սկեղէ տաշտ մի։ Ամենայն արծաթ սպասուցն՝ երկու հազար եւ չորեքհարիւր սիկղ ըստ սրբութեան սկեղն։ 86 Տուփք ոսկիք երկոտասանք լի՛ խնկով։ ամենայն ոսկի տփոցն՝ հարիւր եւ քսան դահեկան։ 87 Եւ ամենայն արջառ յողջակէզ. զուարակք երկոտասանք. խոյք երկոտասանք. գառինք տարեւորք անարատք երկոտասան. եւ զոհք նոցա եւ նուէրք նոցին. եւ նոխազք յայծեաց վասն մեղաց երկոտասանք. 88 եւ ամենայն արջառք ՚ի զոհ ողջակիզին երկոտասանք. երինջք քսան եւ չորս, խոյք վաթսուն, նոխազք վաթսուն, որոջք տարեւորք անարատք վաթսուն։ Ա՛յս են նաւակատիք սեղանոյն յետ կատարելոյ զձեռս նոցա[1254], 89 ՚ի մտանելն Մովսիսի ՚ի խորանն վկայութեան խօսել ընդ նմա։ Եւ լուա՛ն զբարբառն Տեառն ՚ի խօսելն ընդ նմա ՚ի վերուստ ՚ի քաւութենէ անտի՝ ՚ի միջոյ երկուց քերոբէիցն որ էին ՚ի վերայ տապանակին վկայութեան, ՚ի միջոյ երկուց քերովբէիցն, եւ խօսէր ընդ նմա[1255]։

8
Գլուխ Ը

ԺԲ 1 Եւ խօսեցաւ Տէր ընդ Մովսիսի՝ եւ ասէ. 2 Խօսեա՛ց ընդ Ահարոնի եւ ասասցես ցնա. Յորժամ դնիցես զճրագունսն ՚ի միոջէ կողմանէ երեսաց աշտանակին, լուցանիցի՛ն եւթանեքին ճրագարանքն։ 3 Եւ արա՛ր այնպէս Ահարոն. ՚ի միոջէ կողմանէ հանդէպ աշտանակին էլո՛յց զճրագարանս նորա. որպէս հրամայեաց Տէր Մովսիսի։ 4 Եւ ա՛յս է կազմած աշտանակին. ձո՛յլ ոսկի բուն նորա. եւ շուշանք նորա ձո՛յլ համակ, ըստ օրինակին որպէս եցոյց Տէր Մովսիսի՝ ա՛յնպէս արարին զաշտանակն[1256]։

ԺԳ 5 Խօսեցաւ Տէր ընդ Մովսիսի՝ եւ ասէ. 6 Ա՛ռ դու զՂեւտացիսն ՚ի միջոյ որդւոցն Իսրայէլի եւ սրբեսցես զնոսա. 7 եւ ա՛յսպէս արասցես նոցա զսրբութիւնն իւրեանց։ Ցանեսցես զնոքօք ջո՛ւր սրբութեան. եւ ածցի ածելի՛ ՚ի վերայ ամենայն մարմնոց նոցա, եւ լուասցե՛ն զձորձս իւրեանց, եւ սո՛ւրբք եղիցին։ 8 Եւ առցես զուարակ մի յանդւոյ, եւ ըստ նմին զո՛հ նաշիհ զանգեալ իւղով։ եւ առցես ո՛րթ տարեւոր յանդւոյ վասն մեղաց. 9 եւ տարցիս զՂեւտացիսն առաջի խորանին վկայութեան, եւ ժողովեսցե՛ս զամենայն ժողովուրդ որդւոցն Իսրայէլի. 10 եւ մատուսցեն զՂեւտացիսն առաջի Տեառն. եւ դիցեն որդիքն Իսրայէլի զձեռս իւրեանց ՚ի վերայ Ղեւտացւոցն[1257]։ 11 Եւ զատուսցէ՛ Ահարոն զՂեւտացիսն ՚ի հատուցումն առաջի Տեառն յորդւոցն Իսրայէլի. եւ եղիցին գործել զգործ խորանին առաջի Տեառն։ 12 Եւ Ղեւտացիքն դիցեն զձեռս իւրեանց ՚ի վերայ գլխոյ զուարակացն. եւ արասցես զմին վասն մեղաց, եւ զմին յողջակէզ Տեառն քաւե՛լ վասն նոցա։ 13 Եւ կացուսցես զՂեւտացիսն առաջի Տեառն, եւ առաջի Ահարոնի, եւ առաջի որդւոց նորա. եւ տացես զնոսա հատուցո՛ւմն առաջի Տեառն։ 14 Եւ զատուսցես զՂեւտացիսն ՚ի միջոյ որդւոցն Իսրայէլի, եւ եղիցին ի՛նձ։ 15 Եւ ապա՛ մտցեն Ղեւտացիքն գործե՛լ զգործ խորանին վկայութեան. եւ սրբեսցե՛ս զնոսա, եւ տացե՛ս զնոսա հատուցումն առաջի Տեառն[1258]. 16 զի հատուցո՛ւմն հատուցեալ են նոքա ինձ ՚ի միջոյ որդւոցն Իսրայէլի. փոխանակ ամենայն անդրանկաց որ բանան զամենայն արգանդ յորդւոցն Իսրայէլի. առի զնոսա ինձ։ 17 Զի ի՛մ է ամենայն անդրանիկ որդւոցն Իսրայէլի, ՚ի մարդո՛յ մինչեւ յանասուն. յաւուր յորում հարի զամենայն անդրանիկ յերկրին Եգիպտացւոց, եւ սրբեցի զնոսա ինձ, 18 եւ առի՛ զՂեւտացիսն փոխանակ ամենայն անդրանկաց որդւոցն Իսրայէլի։ 19 Եւ ետու զՂեւտացիսն հատուցումն տուեալս՝ Ահարոնի եւ որդւոց նորա ՚ի միջոյ որդւոցն Իսրայէլի, գործել զգո՛րծ որդւոցն Իսրայէլի ՚ի խորանին վկայութեան. եւ քաւե՛լ վասն որդւոցն Իսրայէլի մերձենալով ՚ի սրբութիւնսն։ 20 Եւ արարի՛ն Մովսէս եւ Ահարոն, եւ ամենայն ժողովուրդ որդւոցն Իսրայէլի Ղեւտացւոցն՝ որպէս պատուիրեաց Տէր Մովսիսի վասն Ղեւտացւոցն, նո՛յնպէս եւ արարին նոցա որդիքն Իսրայէլի։ 21 Եւ սրբեցա՛ն Ղեւտացիքն, եւ լուացի՛ն զհանդերձս, եւ ետուն զանձինս Ահարոնի ՚ի հատուցումն առաջի Տեառն. եւ քաւեա՛ց վասն նոցա Ահարոն սրբե՛լ զնոսա[1259]։ 22 Եւ ապա՛ մտին Ղեւտացիքն պաշտել զպաշտօն իւրեանց ՚ի խորանին վկայութեան, առաջի Ահարոնի եւ առաջի որդւոց նորա. որպէս պատուիրեաց Տէր Մովսիսի վասն Ղեւտացւոցն. նո՛յնպէս եւ արարին նոցա։ 23 Եւ խօսեցաւ Տէր ընդ Մովսիսի՝ եւ ասէ. 24 Ա՛յս ինչ է որ վասն Ղեւտացւոցն իցէ. ՚ի քսան եւ հինգ ամենից եւ ՚ի վեր, մտցեն գործե՛լ ՚ի խորանին վկայութեան. 25 եւ ՚ի յիսնամենի՛ց ՚ի բա՛ց կացցեն ՚ի պաշտամանէ անտի՝ եւ ո՛չ եւս գործեսցեն. 26 եւ պաշտեսցէ եղբա՛յր նորա ՚ի խորանին վկայութեան. պահե՛լ պահեսցէ զպահպանութիւնս, բայց գործ ինչ՝ մի՛ գործեսցէ. ա՛յնպէս արասցես Ղեւտացւոցն ՚ի պահպանութիւնս իւրեանց։

9
Գլուխ Թ

ԺԴ 1 Խօսեցաւ Տէր ընդ Մովսիսի յանապատին Սինայի, յամին երկրորդի ելանելոյ նոցա յԵգիպտոսէ յամսեանն առաջնում՝ եւ ասէ. 2 Ասա՛ եւ արասցե՛ն որդիքն Իսրայէլի զզատիկն ՚ի ժամանակի իւրում. 3 ՚ի չորեքտասաներորդում աւուր ամսոյն առաջնոյ, արասցեն զայն ընդ երե՛կս. ըստ ժամանակս. ըստ օրինի իւրում, ըստ պայմանի՛ իւրում առնիցեն զնա[1260]։ 4 Եւ խօսեցաւ Մովսէս ընդ որդիսն Իսրայէլի առնե՛լ զզատիկն, 5 ՚ի սկսանել չորեքտասաներորդի աւուր ամսոյն յանապատին Սինայի, որպէս հրամայեաց Տէր Մովսիսի՝ ա՛յնպէս արարին որդիքն Իսրայէլի։ 6 Եւ եկին արք՝ որ ո՛չ էին սուրբ ոգւով մարդոյ. եւ ո՛չ կարէին առնել զզատիկն յաւուր յայնմիկ[1261]. 7 եւ մատեա՛ն առաջի Մովսիսի եւ Ահարոնի յաւուր յայնմիկ, եւ ասեն ցնոսա արքն այնոքիկ. Մեք անսո՛ւրբք եմք յոգի մարդոյ. արդ՝ մի՛ յետնեսցուք ՚ի մատուցանելոյ պատարագ Տեառն ՚ի ժամանակի իւրում ՚ի մէջ որդւոցն Իսրայէլի։ 8 Ասէ ցնոսա Մովսէս. Կացէ՛ք այդր, եւ լուայց՝ թէ զի՞նչ տացէ հրաման Տէր վասն ձեր։ 9 Եւ խօսեցաւ Տէր ընդ Մովսիսի եւ ասէ. 10 Խօսեա՛ց ընդ որդիսդ Իսրայէլի՝ եւ ասասցես. Մա՛րդ ոք մարդ՝ որ լինիցի անսուրբ յոգի մարդոյ. եւ կամ թէ ՚ի հեռի ճանապարհի ոք իցէ ՚ի ձէնջ յազգս ձեր. արասցէ զզատիկն Տեառն 11 յամսեա՛նն երկրորդի. ՚ի չորեքտասաներորդում աւուր ընդ երեկս արասցէ՛ զնա բաղարջով եւ եղեգո՛վ կերիցէ զնա[1262]. 12 եւ մի՛ թողուցուն ինչ ՚ի նմանէ յայգ. եւ ոսկր մի՛ բեկանիցեն ՚ի նմանէ. ըստ օրինի զատկի՛ն արասցեն զնա։ 13 Եւ մարդ ոք՝ որ սո՛ւրբ իցէ, եւ ՚ի հեռաւոր ճանապարհի ո՛չ իցէ, եւ հեղգասցի՛ առնել զզատիկն, սատակեսցի՛ անձն այն ՚ի ժողովրդենէ իւրմէ։ զի զպատարագ Տեառն ո՛չ մատոյց ՚ի ժամանակի իւրում. զմեղս իւր ընկալցի մարդն այն։ 14 Եւ եթէ յարեսցի ՚ի ձեզ եկ ոք յերկրին ձերում, եւ առնիցէ զզատիկն Տեառն, ըստ օրինակի՛ զատկին՝ եւ ըստ պայմանի՛ իւրում արասցէ զնա։ Օրէն՝ մի եւ նո՛յն կացցէ ձեզ, եկի՛ն եւ բնակի երկրին։

ԺԵ 15 Եւ յաւուրն յորում կանգնեցաւ խորանն, ծածկեա՛ց ամպ զխորանն եւ զտունն վկայութեան. եւ ընդ երեկս լինէր ՚ի խորանին իբրեւ զտեսի՛լ հրոյ մինչեւ ցառաւօտ։ 16 Այնպէս լինէր հանապազ. ա՛մպ ծածկէր զնա ՚ի տուէ, եւ տեսի՛լ հրոյ ՚ի գիշերի։ 17 Եւ յորժամ վերանայր ամպն ՚ի խորանէ՛ անտի, ապա՛ չուէին որդիքն Իսրայէլի. եւ ՚ի տեղւոջ յորում զտեղի՛ առնոյր ամպն՝ ա՛նդ բանակէին որդիքն Իսրայէլի։ 18 Հրամանա՛ւ Տեառն բանակէին որդիքն Իսրայէլի, եւ հրամանաւ Տեառն չուէին։ 19 Զամենայն աւուրս յորս հովանի՛ ունիցի ամպն ՚ի վերայ խորանին, բանակեսցին որդիքն Իսրայէլի. եւ յորժամ ձգիցի ամպն ՚ի վերայ խորանին աւուրս բազումս, պահեսցե՛ն որդիքն Իսրայէլի զպահպանութիւն Տեառն՝ եւ մի՛ չուեսցեն[1263]։ 20 Եւ եղիցի յորժամ հովանի՛ ունիցի ամպն զաւուրս թուով ՚ի վերայ խորանին. ըստ բանի՛ Տեառն բանակեսցեն, եւ ըստ բանի՛ Տեառն չուեսցեն։ 21 Եւ եղիցի յորժամ լինիցի ամպն յերեկորեայ մինչեւ ցառաւօտ, եւ եթէ վերանայցէ ամպն ընդ առաւօտն. չուեսցեն զցերեկ կամ զցայգ. եւ եթէ ո՛չ վերասցի ամպն՝ ո՛չ չուեսցեն։ 22 Եւ եթէ ամսօրեայ ժամանակ յաճախիցէ ամպն, եւ հովանի լիցի ՚ի վերայ նորա, բանակեսցեն որդիքն Իսրայէլի՝ եւ մի՛ չուեսցեն. 23 զի ըստ հրամանի՛ Տեառն չուեսցեն, եւ զպահպանութիւնս Տեառն պահեսցեն հրամանա՛ւ Տեառն ՚ի ձեռն Մովսիսի։

10
Գլուխ Ժ

ԺԶ 1 Խօսեցաւ Տէր ընդ Մովսիսի՝ եւ ասէ[1264]. 2 Արա՛ դու քեզ երկուս փողս կռածոյս, արծաթի՛ս արասցես զնոսա. եւ եղիցին քեզ ա՛զդ առնելոյ ժողովրդեանն, եւ չուելո՛յ բանակացն։ 3 Եւ հարկանիցեն փո՛ղ նոքօք, եւ ժողովեսցի՛ ամենայն ժողովուրդն ՚ի դուռն խորանին վկայութեան։ 4 Եւ եթէ ՚ի միումն հարկանիցեն փող՝ եկեսցեն առ քեզ իշխանքն զօրավարքն Իսրայէլի[1265]։ 5 Եւ հարջի՛ք փող ազդեցութեան, եւ չուեսցեն բանակքն բանակեալք ընդ արեւելս։ 6 Եւ հարկանիցէք զերկրորդ փողն ազդեցութեան, եւ չուեսցեն բանակքն բանակեալք ընդ հարաւ։ Եւ հարկանիցէք զերրո՛րդ փողն ազդեցութեան, եւ չուեսցեն բանակքն բանակեալք ընդ ծովակողմն։ Եւ հարկանիցէք զչորրո՛րդ փողն ազդեցութեան, եւ չուեսցեն բանակքն բանակեալք ընդ հիւսւսի. ազդեցութեա՛ն փող հարկանիցեն ՚ի չուելն իւրեանց։ 7 Եւ յորժամ ժողովիցէք զժողովուրդն՝ եւ հարկանիցէք փող՝ եւ ո՛չ ազդեցութեան։ 8 Եւ որդիքն Ահարոնի քահանայք հարցեն փող, եւ եղիցի ձեզ օրէ՛ն յաւիտենական յազգս ձեր։ 9 Եւ եթէ ելանիցէք ՚ի պատարազմ յերկրի ձերում, ընդդիմակացացն որ կայցեն ձեզ հակառակ, ազդեսջի՛ք փողով եւ յիշատակեսջի՛ք առաջի Տեառն. եւ ապրիցէք ՚ի թշնամեացն ձերոց[1266]։ 10 Եւ յաւուրս ուրախութեան ձերոյ, եւ յամսագլո՛ւխս ձեր հարկանիցէք փող. եւ ՚ի վերայ ողջակիզա՛ցն, եւ ՚ի վերայ զոհիցն փրկութեանց ձերոց. եւ եղիցի ձեզ յիշատա՛կ առաջի Տեառն ձերոյ. ե՛ս եմ Տէր Աստուած ձեր[1267]։

ԺԷ 11 Եւ եղեւ յամին երկրորդի յամսեանն երկրորդի՝ որ օր քսա՛ն էր ամսոյն՝ վերացա՛ւ ամպն ՚ի խորանէն վկայութեան[1268]։ 12 Եւ չուեցին որդիքն Իսրայէլի հանդերձ աղխի՛ւքն իւրեանց յանապատէն Սինայի. եւ եկաց ամպն յանապատին Փառանու[1269]։ 13 Եւ չուեցի՛ն որդիքն Իսրայէլի ըստ բանի Տեառն ՚ի ձեռն Մովսիսի։ 14 Եւ չուեցին նախ գունդք բանակի որդւոցն Յուդայ յառաջագոյն զօրուն իւրեանց. եւ ՚ի վերայ զօրացն նոցա Նաասոն որդի Ամինադաբայ։ 15 Եւ ՚ի վերայ զօրաց որդւոցն Իսաքարայ՝ Նաթանայէլ որդի Սովգովրայ[1270]։ 16 Եւ ՚ի վերայ զօրու ցեղի որդւոցն Զաբուղոնի՝ Եղիաբ որդի Քելլոնի։ 17 Եւ իջուցանէին զխորանն, եւ չուէին. որդիքն Գեթսոնի եւ որդիքն Մերարեայ բառնային զխորանն։ 18 Եւ չուէին գունդք բանակի որդւոցն Ռուբինի հանդերձ զօրուն իւրեանց. եւ ՚ի վերայ զօրու նոցա Էղ՚իսուր որդի Սեդիուրայ. 19 եւ ՚ի վերայ զօրու ցեղի որդւոցն Շմաւոնի՝ Սաղ՚ամիէլ որդի Սուրիսադայի։ 20 Եւ ՚ի վերայ զօրու ցեղի որդւոցն Գադայ Էղ՚իսափան որդի Ռագուելի։ 21 Եւ չուեսցեն որդիքն Կահաթու բարձեալ զսրբութիւնսն. եւ կանգնեսցեն զխորանն մինչեւ այլքն հասանիցեն։ 22 Եւ չուեսցեն գունդք բանակին Եփրեմայ հանդերձ զօրուն իւրեանց. եւ ՚ի վերայ զօրու նոցա Եղ՚իսամա որդի Սեմիուդայի[1271]. 23 եւ ՚ի վերայ զօրու ցեղի որդւոցն Մանասէի՝ Գամաղիէղ՚ որդի Փադասուրայ. 24 եւ ՚ի վերայ ցեղի որդւոցն Բենիամինի Աբիդան որդի Գեդէոնի։ 25 Եւ չուեցին գունդք բանակի որդւոցն Դանայ յետո՛յ քան զամենայն բանակսն հանդերձ զօրուն իւրեանց. եւ ՚ի վերայ զօրու նոցա Աքիեզե՛ր որդի Ամիսադայի. 26 եւ ՚ի վերայ ցեղի որդւոցն Ասերայ Փագեէլ որդի Եքրանայ[1272]. 27 եւ ՚ի վերայ ցեղի որդւոցն Նեփթաղիմայ Աքիրա՛ն որդի Ենանայ[1273]։ 28 Ա՛յս են զօրք որդւոցն Իսրայէլի. եւ չուեցին հանդերձ զօրուն իւրեանց։

ԺԸ 29 Եւ ասէ՛ Մովսէս ցՅոբաբ որդի Ռագուելի Մադիանացի ցաներն Մովսիսի. Ահա մեք չուեմք ՚ի տեղին զոր ասաց Տէր տա՛լ զնա մեզ. ե՛կ ընդ մեզ, եւ բարի՛ արասցուք քեզ. զի Տէր խոստացաւ բարութիւնս Իսրայէլի[1274]։ 30 Եւ նա ասէ. Ո՛չ երթայց անդր, այլ յերկիրն իմ եւ յա՛զգն իմ գնացից։ 31 Եւ ասէ ցնա. Մի՛ թողուր զմեզ. քանզի էիր ընդ մեզ յանապատին. եւ եղիցես ընդ մեզ ծե՛ր։ 32 Եւ եղիցի թէ երթայցես ընդ մեզ, եւ լինիցին բարութիւնքն զոր ինչ արասցէ մեզ Տէր բարի, արասցո՛ւք եւ քեզ։

ԺԹ 33 Եւ չուեցին ՚ի լեռնէ անտի Տեառն երեքօրեայ ճանապարհ. եւ տապանակ ուխտին Տեառն յառաջագո՛յն քան զնոսա երթայր երեքօրեա՛յ ճանապարհաւ, դիտել նոցա հանգիստ։ 35 Եւ եղեւ ՚ի չուել տապանակին՝ ասէ՛ Մովսէս. Արի՛ Տէր՝ եւ ցրուեսցին թշնամիք քո, փախիցե՛ն ամենայն ատելիք քո[1275]։ 36 Եւ ՚ի դադարելն ասէ. Դարձի՛ր Տէր ՚ի հազարաւորս եւ ՚ի բիւրաւո՛րս Իսրայէլի։ 34 Եւ ամպն հովանի՛ ունէր ՚ի վերայ նոցա ՚ի տուէ ՚ի չուել նոցա ՚ի բանակէ անտի[1276]։

11
Գլուխ ԺԱ

Ի 1 Եւ ժողովուրդն տրտնջէ՛ր չարաչա՛ր առաջի Տեառն. եւ լուաւ Տէր եւ բարկացաւ սրտմտութեամբ։ Եւ բորբոքեցաւ ՚ի նոսա հո՛ւր ՚ի Տեառնէ. եւ եկե՛ր զմասն ինչ բանակին։ 2 Եւ աղաղակեա՛ց ժողովուրդն առ Մովսէս, եւ յաղօ՛թս եկաց Մովսէս առ Տէր. եւ դադարեա՛ց հուրն։ 3 Եւ կոչեցաւ անուն տեղւո՛յն այնորիկ Հրայրեաց. զի բորբոքեցաւ ՚ի նոսա՛ հուրն ՚ի Տեառն։

ԻԱ 4 Եւ խառնաղանճն որ էր ՚ի միջի նոցա ցանկացա՛ն ցանկութիւն. եւ նստեալ լային որդիքն Իսրայէլի՝ եւ ասէին. Ո՞ տացէ մեզ մի՛ս ուտելոյ[1277]. 5 զի յիշեցաք զձո՛ւկնն զոր ուտէաք յԵգիպտոս ձրի՛, եւ զսեխն, եւ զմեղրապոպ, եւ զպրասն, եւ զսոխն եւ զխստոր[1278]. 6 եւ արդ՝ աւասիկ նքողեալ են անձինք մեր. եւ ո՛չ ուրեք՝ բայց միայն ՚ի մանանայն են աչք մեր։ 7 Եւ մանանայն էր իբրեւ զսերմն գնձոյ սպիտակ. եւ տեսիլ նորա իբրեւ զտեսի՛լ սառին. 8 եւ շրջէր ժողովուրդն եւ քաղէի՛ն, եւ աղային յերկանի, եւ լեսուին յանգանի, եւ եփէին ՚ի պուտան, եւ առնէին նկա՛նս. եւ էր քաղցրութիւն նորա իբրեւ զխորիսխ իւղո՛յ եւ մեղու։ 9 Եւ յորժամ իջանէր ցօղ ՚ի բանակն զցայգ, իջանէ՛ր եւ մանանայն ՚ի վերայ նորա։ 10 Լուաւ Մովսէս զլալիւն նոցա ըստ գնդի՛ց իւրեանց, զիւրաքանչիւր առ դրա՛ն վրանի իւրոյ. եւ բարկացա՛ւ սրտմտութեամբ Տէր յոյժ. եւ առաջի Մովսիսի չա՛ր թուեցաւ[1279]։ 11 Եւ ասէ Մովսէս ցՏէր. Ընդէ՞ր՝ Տէր չարչարեցեր զծառայս քո, եւ հի՞մ ո՛չ գտի շնորհ առաջի քո, արկանել զինեւ զբարկութիւն ժողովրդեանս այսորիկ[1280]. 12 միթէ ե՞ս յղացայ զամենայն ժողովուրդս զայս, կամ թէ՝ ե՞ս ծնայ զսոսա, զի ասե՛ս ցիս թէ՝ Ա՛ռ զդա ՚ի գո՛գ քո, որպէս առնուցու դայեակ զստնդիաց, տանել յերկիրն զոր երդուար հարցն նոցա[1281]։ 13 Եւ արդ՝ ուստի՞ է ինձ միս՝ տալ ամենայն ժողովրդեանս այսմիկ. զի լա՛ն զինեւ եւ ասեն. Տո՛ւր մեզ միս զի կերիցուք[1282]։ 14 Ո՛չ կարեմ ես միա՛յն կրեր զժողովուրդս զայս. զի ծանրագո՛յն քան զիս է բանդ[1283]։ 15 Եթէ ա՛յդպէս առնիցես ընդ իս՝ սպա՛ն իսկ զիս եթէ հաճո՛յ իցէ քեզ. եթէ գտի շնորհս եւ ողորմութիւն առ ՚ի քէն, զի մի՛ տեսից զչարչարանս իմ։ 16 Եւ ասէ Տէր ցՄովսէս. Ժողովեա՛ ինձ եւթանասուն այր ՚ի ծերոցն Իսրայէլի. զոր դո՛ւ գիտես եթէ նոքա՛ իցեն ծերագոյնք ժողովրդեանն, եւ ընտիրք նոցա. եւ հանցե՛ս զնոսա ՚ի խորանն վկայութեան, եւ կացցեն անդ ընդ քեզ։ 17 Եւ իջի՛ց անդր եւ խօսեցայց ընդ քեզ, եւ առի՛ց ՚ի Հոգւոյդ որ ՚ի քեզ է եւ արկից զնոքօք. եւ բարձցե՛ն ընդ քեզ զյանդգնութիւն ժողովրդեանդ այդորիկ. եւ ո՛չ կրեսցես զդոսա դու միայն[1284]։ 18 Եւ ցժողովուրդն ասասցես. Սրբեցարո՛ւք առ վաղիւ՝ եւ կերիջիք միս. զի լացէք առաջի Տեառն՝ եւ ասացէք. Ո՜ ջամբեսցէ մեզ միս. զի լա՛ւ էր մեզ յԵգիպտոս։ Եւ տացէ՛ ձեզ Տէր միս ուտելոյ, եւ կերիջի՛ք միս։ 19 Ո՛չ զմի օր ուտիցէք, եւ ո՛չ զերկուս. եւ ո՛չ զհինգ օր, եւ ո՛չ զտասն, եւ ո՛չ զքսան օր. 20 այլ զամսօրեայ աւուրս ուտիցէք. մինչեւ ելանիցէ ընդ ռընգո՛ւնս ձեր. եւ եղիցի ձեզ ՚ի դառնութիւն. զի հեստեցէք Տեառն որ է ՚ի միջի ձերում, եւ լացէք առաջի նորա, եւ ասէիք՝ Ընդէ՞ր է՛ր մեզ ելանել յԵգիպտոսէ[1285]։ 21 Եւ ասէ Մովսէս. Վեցհարիւր հազար հետեւակա՛ց է ժողովուրդն՝ յորոց միջի եմ ես. եւ դու ասես մի՞ս տաց նոցա, եւ կերիցեն ամսօրեա՛յ ժամանակ[1286]. 22 միթէ արջա՛ռ եւ ոչխա՞ր սպանանիցի՝ եւ բաւակա՛ն լինիցի նոցա, կամ թէ ամենայն ձուկն ծովու ժողովիցի՝ եւ բաւակա՛ն լինիցի նոցա[1287]։ 23 Եւ ասէ Տէր ցՄովսէս. Միթէ ձեռն Տեառն չիցէ՞ բաւական. ա՛յժմ տեսանիցես եթէ հասանիցէ ՚ի վերայ քո բանս իմ՝ եթէ ոչ[1288]։ 24 Եւ ե՛լ Մովսէս եւ խօսեցաւ ընդ ժողովրդեանն զպատգամս Տեառն. եւ ժողովեա՛ց եւթանասուն այր ՚ի ծերոց ժողովրդեանն, եւ կացո՛յց զնոսա շուրջ զխորանաւն։ 25 Եւ է՛ջ Տէր ամպով, եւ խօսեցաւ ընդ Մովսիսի, եւ ա՛ռ ՚ի Հոգւոյն որ ՚ի նմա, եւ արկ զեւթանասուն արամբքն զծերովք։ Եւ իբրեւ հանգեա՛ւ Հոգին ՚ի վերայ նոցա, եւ մարգարէացա՛ն ՚ի բանակին, եւ այլ ո՛չ եւս յաւելին[1289]։ 26 Եւ մնացին երկո՛ւ արք ՚ի բանակին. անուն միումն Ելդադ, եւ անուն երկրորդին Մովդադ, եւ հանգեա՛ւ ՚ի վերայ նոցա Հոգին. եւ նոքա էին ՚ի գրելոց անտի՝ եւ ո՛չ եկին ՚ի խորանն, 27 եւ մարգարէացան ՚ի բանակին։ Եւ ընթացեալ պատանի մի՝ պատմեաց Մովսիսի՝ եւ ասէ ցնա. Ելդադն եւ Մովդադն մարգարէացա՛ն ՚ի բանակին[1290]։ 28 Պատասխանի տուեալ Յեսուսայ որդւոյ Նաւեայ պաշտօնէին Մովսիսի ընտրելոյ՝ եւ ասէ. Տէ՛ր Մովսէս, արգել զնոսա[1291]։ 29 Եւ ասէ ցնա Մովսէս. Մի՛ արկաներ դու ինձ նախանձուկս. եւ ո՞ տայր զամենայն ժողովուրդս Տեառն մարգարէս. յորժամ տա՛յր Տէր զՈգին իւր ՚ի վերայ նոցա։ 30 Եւ գնաց Մովսէս ՚ի բանակն, ինքն եւ ծերքն Իսրայէլի։ 31 Եւ ել հողմ ՚ի Տեառնէ եւ խաղացոյց յա՛յս կոյս զլորամարգին ՚ի ծովէն. եւ անկա՛ւ զբանակաւն, աւուր գնաց աստի, եւ աւուր գնաց անտի՛ շուրջ զբանակաւն, իբրեւ ցերկուս կանգունս յերկրէ[1292]։ 32 Եւ յարուցեալ ժողովուրդն զտի՛ւն ողջոյն, եւ զգիշերն ողջոյն. եւ զտիւն ողջոյն ՚ի վաղի՛ւ անդր, ժողովեցին զլորամարգին. որ սակաւ ժողովեաց՝ տասն քոռ. եւ սպանին եւ ապխտեցին իւրեանց ապուխտս ապո՛ւխտս շուրջ զբանակաւն[1293]։ 33 Մինչդեռ միսն յատամունս նոցա էր՝ յառա՛ջ քան զպակասելն, եւ Տէր բարկացա՛ւ ժողովրդեանն, եւ եհա՛ր Տէր զժողովուրդն հարուածս մեծամեծս յոյժ[1294]։ 34 Եւ կոչեցաւ անուն տեղւոյն այնորիկ Գերեզմանք ցանկութեան. զի ա՛նդ թաղեցին զժողովուրդն ցանկացօղ։ Եւ ՚ի Գերեզմանացն ցանկութեան չուեա՛ց ժողովուրդն յԱսերովթ։

12
Գլուխ ԺԲ

ԻԲ 1 Եւ բամբասեցին Մարիամ եւ Ահարոն զՄովսէս վասն կնոջն Եթեովպացւոյ՝ զոր ա՛ռ Մովսէս. զի կին Եթեովպացի՛ առ. 2 եւ ասեն թէ՝ Ընդ Մովսիսի միա՞յն խօսեցաւ Տէր. ո՛չ ապաքէն եւ ընդ մե՞զ խօսեցաւ. եւ լուա՛ւ Տէր[1295]։ 3 Եւ այրն Մովսէս հե՛զ էր յոյժ քան զամենայն մարդիկ՝ որ էին ՚ի վերայ երկրի։ 4 Եւ ասէ Տէր նո՛յնժամայն՝ ցՄովսէս եւ ցԱհարոն եւ ցՄարիամ. Ելէ՛ք դուք երեքին ՚ի խորանն վկայութեան։ Եւ ելի՛ն երեքին ՚ի խորանն վկայութեան։ 5 Եւ էջ Տէր սեամբ ամպոյ, եւ եկաց առ դրան խորանին վկայութեան. եւ կոչեցան Ահարոն եւ Մարիամ, եւ ելին երկոքեան։ 6 Եւ ասէ ցնոսա Տէր. Լուարո՛ւք բանից իմոց. եթէ լինիցի՛ մարգարէ ՚ի ձէնջ Տեառն, տեսլեա՛մբ երեւեցայց նմա, եւ երազով խօսեցա՛յց ընդ նմա։ 7 Ո՛չ այնպէս որպէս ծառայն իմ Մովսէս՝ որ յամենայն տան իմում հաւատարի՛մ է. 8 բերան ՚ի բերա՛ն խօսեցայց ընդ նմա, երեսօք եւ ո՛չ առակօք. եւ զփառսն Տեառն ետես. եւ ընդէ՞ր ո՛չ երկերուք բամբասել զծառայն իմ Մովսէս։ 9 Եւ եղեւ բարկութիւն սրտմտութեան Տեառն ՚ի վերայ նոցա՝ եւ գնացին։ 10 Եւ ամպն վերացաւ ՚ի խորանէ անտի. եւ ահա Մարիամ բորոտեալ էր իբրեւ զձիւն. եւ հայեցաւ Ահարոն ընդ Մարիամ, եւ ահա՝ բորոտեալ էր։ 11 Եւ ասէ Ահարոն ցՄովսէս. Խնդրե՛մ ՚ի քէն տէր, մի՛ ածեր ՚ի վերայ մեր մեղս. զի անգիտացա՛ք, եւ քանզի մեղաք[1296]՝ 12 մի՛ լինիցի հանգոյն մահու, իբրեւ զվիժած որ ելանիցէ յարգանդէ մօր՝ եւ ուտիցէ զկէս մարմնոյ նորա[1297]։ 13 Եւ աղաղակեաց Մովսէս առ Տէր՝ եւ ասէ. Խնդրե՛մ ՚ի քէն Աստուած, բժշկեա՛ զնա։ 14 Եւ ասէ Տէր ցՄովսէս. Եթէ հօր իւրոյ թքանելով թքեալ էր ընդ երե՛սս նորա՝ չամաչէ՞ր զեւթն օր. մեկնեսցի՛ զեւթն օր արտաքոյ բանակին՝ եւ ապա՛ մտցէ։ 15 Եւ զատուցաւ Մարիամ արտաքո՛յ բանակին զեւթն օր. եւ ժողովուրդն ո՛չ չուեաց՝ մինչեւ սրբեցա՛ւ Մարիամ։

13
Գլուխ ԺԳ

1 Եւ ապա՛ չուեաց ժողովուրդն յԱսերովթայ, եւ բանակեցաւ յանապատին Փառանու։

ԻԳ 2 Խօսեցաւ Տէր ընդ Մովսիսի՝ եւ ասէ[1298]. 3 Առաքեա՛ արս՝ եւ լրտեսեսցե՛ն զերկիրն Քանանացւոց, զոր ե՛ս տաց որդւոցն Իսրայէլի ՚ի կալուածս. այր մի՝ ըստ ցեղի, ըստ տանց նահապետաց իւրեանց առաքեսցես զնոսա՝ զամենայն գլխաւորս ՚ի նոցանէ։ 4 Եւ առաքեաց զնոսա Մովսէս յանապատէն Փառանու՝ ըստ բանին Տեառն. ամենեքին ա՛րք գլխաւորք էին նոքա յորդւոցն Իսրայէլի[1299]։ Եւ այս են անուանք նոցա։ 5 Ցեղին Ռուբինի, Սաղամիէլ որդի Աքուրայ։ 6 Ցեղին Շմաւոնի, Սափատ որդի Սուրեայ։ 7 Ցեղին Յուդայ, Քաղէբ որդի Յեփոնեայ։ 8 Ցեղին Իսաքարայ, Գաղամ որդի Յովսեփայ։ 9 Ցեղին Եփրեմայ, Աւսէս որդի Նաւեայ։ 10 Ցեղին Բենիամինի, Փաղտի որդի Ռափուայ։ 11 Ցեղին Զաբուղոնի, Յուդիէլ որդի Սուդիայ։ 12 Ցեղին Յովսեփայ՝ որդւոցն Մանասէի, Գադդէ որդի Սուսայ։ 13 Ցեղին Դանայ, Ամիէլ որդի Գամայի։ 14 Ցեղին Ասերայ, Սաթուր որդի Միքայելի։ 15 Ցեղին Նեփթաղիմայ, Աբի որդի Յաբիայ։ 16 Ցեղին Գադայ, Գուդիէլ որդի Մակքեայ։ 17 Ա՛յս անուանք են արանցն՝ զոր առաքեաց Տէր լրտեսել զերկիրն Քանանացւոց. եւ անուանեաց Մովսէս զանուն Աւսեայ որդւոյ Նաւեայ՝ Յեսու։ 18 Եւ առաքեաց զնոսա Մովսէս յանապատէն Փառանու լրտեսե՛լ զերկիրն Քանանացւոց, եւ ասէ ցնոսա. Ելէ՛ք ընդ անապատդ, եւ ամբարձա՛յք ՚ի լեառնն, 19 եւ տեսջիք զերկիրն զի՞նչ իցէ. եւ զժողովուրդն որ նստի ՚ի նմա, եթէ զօրաւորագո՞յն իցէ՝ թէ անաւագ, եթէ սակա՞ւք իցեն՝ եթէ բազումք[1300]։ 20 Եւ զի՞նչ իցէ երկիրն յորում նոքա բնակեալ իցեն, եթէ բարի՞ իցէ՝ եթէ չար. եւ զի՞նչ իցեն քաղաքքն յորս նոքա բնակեալ են. պարսպաւո՞րք են՝ եթէ անպարիսպք[1301]. 21 եւ զի՞նչ իցէ երկիրն, պարա՛րտ իցէ՝ եթէ տկար. եթէ իցէ՞ ՚ի նմա ծառատունկ՝ եթէ ոչ. եւ ժրասջի՛ք առջի՛ք ՚ի պտղոյ երկրին։ Եւ աւուրք գարնայնո՛յ էին աւուրքն խայծուածոյ խաղողոյ։ 22 Եւ ելեալ լրտեսեցին զերկիրն յանապատէն Սինայ մինչեւ ցՐոոբ ՚ի մուտս Եփրաթայ. 23 ելին ընդ անապատն՝ եւ եկին մինչեւ ցՔեբրոն. եւ ա՛նդ Աքիման, եւ Սէսի, եւ Թաղամի, եւ ա՛զգքն Ենակայ. եւ Քեբրոն եւթն ամաւ յառաջագոյն շինեալ էր քան զՏայանիս Եգիպտացւոց։ 24 Եւ եկին մինչեւ ցՁորն ողկուզոյ, եւ լրտեսեցի՛ն զնա. եւ հատի՛ն անտի ո՛ւռ որթոյ, եւ ողկոյզ մի խաղողոյ ՚ի նմա, եւ բարձին զնա լծակօք՝ եւ ՚ի նռանէ՛ եւ ՚ի թզոյ։ 25 Եւ անուանեցին զանուն տեղւոյն՝ Ձո՛ր ողկուզոյ. վասն ողկուզին զոր հատին անտի որդիքն Իսրայէլի։ 26 Եւ դարձան անդրէն որդիքն Իսրայէլի լրտեսեալ զերկիրն յե՛տ աւուրց քառասնից. 27 եւ եկեալ հասին առ Մովսէս եւ առ Ահարոն, եւ առ ամենայն ժողովուրդ որդւոցն Իսրայէլի յանապատն Փարան Կադէս. եւ ետուն նոցա զրոյց եւ ամենայն ժողովրդեանն։ Եւ ցուցին զպտուղ երկրին[1302], 28 եւ պատմեցին նոցա, եւ ասեն ցնա. Չոգա՛ք յերկիր յոր առաքեցեր զմեզ, երկիր՝ որ բղխէ զկաթն եւ զմեղր. եւ ա՛յս է պտուղ նորա[1303]։ 29 Բայց ազգն սաստի՛կ էր որ բնակեալ էին ՚ի նմա. եւ քաղաքք ամուրք եւ պարսպաւորք եւ մեծամե՛ծք յոյժ. եւ զազգն Ենակայ տեսա՛ք անդ։ 30 Եւ Ամաղէկ բնակեալ էր յերկրին ընդ հարաւակողմն. եւ Քետացին եւ Խեւացին եւ Յեբուսացին եւ Ամովրհացին բնակեալ էին առ լերամբքն, եւ Քանանացին՝ առ ծովեզերբն եւ առ Յորդանանաւ[1304]։ 31 Լռեցո՛յց Քաղէբ զժողովուրդն ՚ի Մովսիսէ, եւ ասէ ցնոսա. Ո՛չ այդպէս է. այլ ելանելո՛վ ելցուք եւ ժառանգեսցուք զնա. զի կարօղ եմք յաղթել նոցա։ 32 Եւ արքն որ ընդ նմա երթեալ էին՝ ասէին. Ո՛չ ելցուք, քանզի ո՛չ կարեմք երթալ ՚ի վերայ ազգին, զի զօրագո՛յն քան զմեզ է յոյժ[1305]։ 33 Եւ զարհուրեցուցին երկրաւն զոր լրտեսեցին՝ զորդիսն Իսրայէլի՝ եւ ասեն. Ընդ երկիրն ընդ որ մե՛ք անցաք լրտեսել զնա, երկիր՝ մարդածա՛խ է բնակչաց իւրոց. եւ զամենայն զազգն զոր տեսաք ՚ի նմա՝ արք յաղթահասակք են. 34 տեսաք անդ՝ եւ սկա՛յս, եւ էաք յաչս նոցա իբրեւ մարախ[1306]։

14
Գլուխ ԺԴ

1 Եւ ձա՛յն բարձին ամենայն ժողովուրդն, եւ ելա՛ց ազգն զգիշերն զայն ողջոյն. 2 եւ տրտնջեա՛ց ժողովուրդն զՄովսիսէ եւ զԱհարոնէ ամենայն որդւովքն Իսրայէլի։ Եւ ասէ ցնոսա ամենայն ժողովուրդն. Լա՛ւ էր եթէ մեռեալ էաք յերկրին Եգիպտացւոց. կամ թէ աստէն յանապատի՛ աստ իսկ մեռանէաք[1307]. 3 եւ ընդէ՞ր տանիցի զմեզ Տէր յերկիրն յայն անկանել մեզ պատերազմաւ. եւ կանայք մեր եւ որդիք մեր լինիցին ՚ի յափշտակութիւն. եւ արդ լա՛ւ իցէ մեզ դառնալ անդրէն յԵգիպտոս։ 4 Եւ ասէ այր ցընկեր. Արասցո՛ւք զօրավար, եւ դարձցո՛ւք յԵգիպտոս։ 5 Եւ անկան Մովսէս եւ Ահարոն ՚ի վերայ երեսաց իւրեանց առաջի ամենայն որդւոցն Իսրայէլի[1308]։ 6 Բայց Յեսու որդի Նաւեայ, եւ Քաղէբ որդի Յեփոնեայ ՚ի լրտեսաց երկրին՝ պատառեցին զհանդերձս իւրեանց, 7 եւ խօսեցան ընդ ամենայն ժողովրդեան որդւոցն Իսրայէլի՝ եւ ասեն. Երկիր զոր մեք լրտեսեցաք՝ երկիր բարի՛ է յոյժ. 8 եթէ հաճեսցի՛ միայն ընդ մեզ Աստուած, եւ տարցի յերկիրն յայն, եւ տացէ զնա մեզ. երկիր է՝ որ բղխէ զկա՛թն եւ զմեղր[1309]։ 9 Բայց ՚ի Տեառնէ միայն ապստամբք մի՛ լինիցիք, եւ ՚ի ժողովրդենէ երկրին մի՛ երկնչիջիք. քանզի կերակո՛ւր մեր են։ Զի մեկնեցաւ ՚ի նոցանէ Տէր եւ ընդ մե՛զ է Տէր. մի՛ զանգիտիցէք ՚ի նոցանէ[1310]։ 10 Եւ ասաց ամենայն ժողովուրդն քարկոծե՛լ զնոսա քարամբք. եւ փառքն Տեառն երեւեցա՛ն ամպով ՚ի վերայ խորանին վկայութեան յանդիման ամենայն որդւոցն Իսրայէլի։ 11 Եւ ասէ Տէր ցՄովսէս. Մինչեւ յե՞րբ բարկացուցանէ զիս ժողովուրդդ. եւ մինչեւ յե՞րբ ո՛չ հաւատան ինձ ամենայն նշանօք զոր արարի ՚ի մէջ նոցա[1311]։ 12 Թո՛յլ տուր ինձ՝ եւ հարի՛ց զդոսա մահուամբ, եւ կորուսի՛ց զդոսա. եւ զքեզ եւ զտո՛ւն հօր քոյ արարից յա՛զգ մեծ եւ ՚ի բազում քան զայդ։ 13 Եւ ասէ Մովսէս ցՏէր. Իսկ արդ՝ լսիցեն Եգիպտացիքն՝ եթէ դու հաներ զօրութեամբ քո մեծաւ զժողովուրդս զայս ՚ի նոցանէ. 14 այլ եւ ամենայն բնակիչք երկրիս այսորիկ լսիցեն՝ թէ դո՛ւ Տէր ՚ի ժողովրդեանս յայսմիկ ես՝ որ դէ՛մ յանդիման երեւիս դու Տէր. եւ ամպ քո կա՛յ ՚ի վերայ դոցա. եւ սեամբ ամպոյ երթա՛ս դու առաջի դոցա ՚ի տուէ, եւ սեամբ հրոյ ՚ի գիշերի[1312]. 15 եւ սատակիցես զժողովուրդս քո զայս՝ իբրեւ զա՛յր մի։ Եւ խօսեսցին ազգքն որ լուան զանուանէ քումմէ, եւ ասիցեն. 16 Վասն զի ո՛չ կարէր տանել Տէր զժողովուրդն զայն՝ յերկիրն զոր երդուաւ նոցա, արկ զնոսա տապա՛ստ յանապատի անդ[1313]։ 17 Եւ արդ բարձրասցի՛ ձեռն քո Տէր, որպէս խօսեցար եւ ասացեր. 18 թէ՝ Տէր երկայնամի՛տ է եւ բազում ողորմ եւ ճշմարիտ, բառնայ զանօրէնութիւնս եւ զանիրաւութիւնս եւ զմեղս, եւ սրբելով ո՛չ սրբէ զպարտաւորն. հասուցանել զմեղս հարանց յորդիս մինչեւ յերիս եւ ՚ի չորս ազգս[1314]։ 19 Թո՛ղ զմեղս ժողովրդեան քոյ, ըստ մեծի ողորմութեան քում. որպէս ներեցեր դոցա յԵգիպտոսէ մինչեւ ցա՛յժմ[1315]։ 20 Եւ ասէ Տէր ցՄովսէս. Ներեցի՛ց դոցա ըստ բանի քում. 21 բայց կենդանի՛ եմ ես, եւ կենդանի՛ է անուն իմ. եւ լցցեն փառք Տեառն զամենայն երկիր։ 22 Զի ամենայն արք որ տեսին զփառսն իմ, եւ զնշանս զոր արարի ես յԵգիպտոս եւ յանապատիս յայսմիկ, եւ փորձեցին զիս՝ այս տասն անգամ, եւ ո՛չ լուան ձայնի իմում, 23 թէ տեսանիցեն զերկիրն զոր երդուայ հարցն նոցա. այլ որդիք նոցա որ են ա՛ստ ընդ իս՝ որ ո՛չ գիտեն զչար կամ զբարի, ամենայն մանուկ տխմար՝ նոցա՛ տաց զերկիրն. եւ ամենեքին որ բարկացուցին զիս՝ ո՛չ տեսցեն զնա[1316]։ 24 Բայց Քաղէբ ծառա՛յ իմ յորում եղեւ հոգի ա՛յլ, եւ եկն զհետ իմ. տարա՛յց զնա յերկիրն՝ յոր եմուտ. եւ զաւա՛կ նորա ժառանգեսցէ զնա։ 25 Եւ Ամաղէկ եւ Քանանացին բնակեալ են ՚ի ձորն. բայց դուք վաղիւ դարձարո՛ւք եւ չուեցէ՛ք յանապատէն ընդ ճանապարհ Կարմիր ծովուն։ 26 Խօսեցաւ Տէր ընդ Մովսիսի եւ ընդ Ահարոնի՝ եւ ասէ. 27 Մինչեւ յե՞րբ զժողովուրդդ զայդ զչա՛ր կրիցեմ, եւ դոքա տրտնջե՛ն առաջի իմ։ Զտրտունջ որդւոցն Իսրայէլի որ տրտնջեն զձէնջ՝ լուայ։ 28 Արդ՝ ասասցե՛ս ցնոսա. Կեդանի՛ եմ ես ասէ Տէր, եթէ ո՛չ որպէս խօսեցայք յականջս իմ, նո՛յնպէս արարից ձեզ[1317]. 29 յանապատի՛ս յայսմիկ անկցի՛ն ոսկերք ձեր, եւ ամենայն հանդէս ձեր, եւ մտեալքն ՚ի ձէնջ ՚ի համար՝ ՚ի քսանամենից եւ ՚ի վեր որ տրտնջեցին զինէն. 30 թէ՛ մտցեն յերկիրն՝ յոր համբարձի զձեռն իմ բնակեցուցանել զձեզ ՚ի նմա. բայց Քաղէբ՝ որդի Յեփոնեայ, եւ Յեսու Նաւեան[1318]։ 31 Եւ զորդիսն զորմէ ասացէք թէ ՚ի յափշտակութիւն լինիցին, տարա՛յց զնոսա յերկիրն. եւ ժառանգեսցե՛ն զնա, յորմէ դո՛ւքն յափրացարուք։ 32 Եւ ոսկերք ձեր անկցին աստէ՛ն յանապատիս[1319]. 33 եւ որդիք ձեր ճարակեսցի՛ն յանապատի աստ՝ ա՛մս քառասուն, եւ բարձցե՛ն զպոռնկութիւն ձեր, մինչեւ մաշեսցի՛ն ոսկերք ձեր յանապատի աստ։ 34 Ըստ թուոյ աւուրցն քառասնից. օ՛ր ընդ տարւոյ ընդունիցիք զմեղս ձեր զքառասուն ամ, եւ ծանիջի՛ք զսրտմտութիւն բարկութեան իմոյ։ 35 Ե՛ս Տէր խօսեցայ. եթէ ո՞չ արարից ժողովրդեանդ այդմիկ չարի յարուցելոյ ՚ի վերայ իմ. յանապատի՛ աստ ծախիցին, եւ աստէ՛ն մեռանիցին։ 36 Եւ արքն զորս առաքեաց Մովսէս լրտեսել զերկիրն, եւ եկեալ բամբասեցին զնմանէ առ ժողովրդեանն, հանել համբա՛ւ չար զերկրէն. 37 մեռա՛ն արքն այնոքիկ՝ որ հանին համբաւ չա՛ր զերկրէն, չարաչա՛ր հարուածովք առաջի Տեառն։ 38 Եւ Յեսո՛ւ որդի Նաւեայ՝ եւ Քաղէբ որդի Յեփոնեայ միա՛յն ապրեցան յարանցն յայնցանէ որ երթեալ էին լրտեսել զերկիրն։

ԻԴ 39 Եւ խօսեցա՛ւ Մովսէս զպատգամս զայս առ ամենայն որդիսն Իսրայէլի, եւ սո՛ւգ առ ժողովուրդն յոյժ. 40 եւ կանխեալ ընդ առաւօտն ելի՛ն ՚ի գլուխ լերինն. եւ ասեն. Ահաւասիկ կամք մեք՝ ելցուք ՚ի տեղին զոր ասաց Տէր՝ զի մեղաք։ 41 Եւ ասէ Մովսէս. Ընդէ՞ր անցէք զբանիւ Տեառն՝ եւ ո՛չ աջողեսցի ձեզ[1320]. 42 մի՛ ելանէք՝ զի ո՛չ է Տէր ընդ ձեզ, եւ անկանիցի՛ք առաջի թշնամեաց ձերոց. 43 զի Ամաղէկ եւ Քանանացին ե՛ն անդ առաջի ձեր, եւ անկանիցիք սրով. փոխանակ զի դարձայք յետս եւ հեստեցէք Տեառն, եւ ո՛չ լինիցի Տէր ընդ ձեզ։ 44 Եւ անսաստեալ ելին ՚ի գլուխ լերինն. բայց տապանակ կտակարանացն Տեառն՝ եւ Մովսէս ո՛չ շարժեցան ՚ի բանակէ անտի։ 45 Էջ Ամաղէկ եւ Քանանացին՝ որ բնակեալ էր ՚ի լերինն. եւ հարին զնոսա, եւ կոտորեցի՛ն զնոսա մինչեւ ցՀերմա։ 46 Եւ դարձա՛ն անդրէն ՚ի բանակն։

15
Գլուխ ԺԵ

ԻԵ 1 Խօսեցաւ Տէր ընդ Մովսիսի՝ եւ ասէ[1321]. 2 Խօսեա՛ց ընդ որդիսդ Իսրայէլի՝ եւ ասասցե՛ս ցդոսա. Յորժամ մտանիցէք յերկրին բնակութեան ձերոյ զոր ե՛ս տաց ձեզ[1322]. 3 եւ առնիցէք ողջակէզ Տեառն՝ եւ ողջընծայ ՚ի զոհ, մեծացուցանե՛լ զուխտն կամ զկամաւն, կամ ՚ի տօնս ձեր առնել հո՛տ անուշից Տեառն, եթէ յարջառո՛յ եւ եթէ ՚ի հօտից[1323]։ 4 Եւ բերցէ որ մատուցանիցէ զպատարագն իւր Տեառն, զոհ նաշհւոյ զտասանորդ գրուին՝ զանգեալ իւղով չորրորդաւ դորակին. 5 եւ գինի ՚ի նուէր զչորրո՛րդ դորակին առնիցէք, ըստ զոհին կամ ըստ ողջակիզին, առ գա՛ռն մի ա՛յնչափ առնիցես ընծայ ՚ի հոտ անուշից Տեառն[1324]։ 6 Եւ խոյին՝ յորժամ առնիցես զնա յողջակէզ կամ ՚ի զոհ, արասցե՛ս զզոհ նաշհւոյն, երկո՛ւս տասանորդս զանգեալ իւղով երկրորդի՛ւ դորակին. 7 եւ գինի ՚ի նուէր զերկրորդ դորակին մատուցանիցէք ՚ի հո՛տ անուշից Տեառն։ 8 Ապա թէ յարջառո՛ց առնիցէք յողջակէզ կամ ՚ի զոհ, մեծացուցանել զո՛ւխտն ՚ի փրկութիւն Տեառն[1325], 9 մատուսցէ ըստ զուարակին զո՛հ նաշհւոյ՝ երիս տասանորդս զանգեալ իւղով կիսո՛վ դորակին. 10 եւ գինի ՚ի նուէր՝ կէ՛ս դորակին, ընծայ ՚ի հո՛տ անուշից Տեառն։ 11 Ա՛յնպէս առնիցես 12 միում զուարակին, կամ միո՛ւմ խոյին, կամ միո՛ւմ գառինն, յօդեաց կամ յայծեաց ըստ թուոյ նոցա, որպէս զինչ առնիցէք՝ նո՛յնպէս արասջիք միումն ըստ իւրաքանչիւր թուոց նոցա[1326]. 13 ամենայն բնա՛կն նո՛յնպէս արասցէ. նոյնպիսի ընծա՛յս մատուցանել ՚ի հոտ անուշից Տեառն[1327]։ Եւ եթէ եկ ոք յարեսցի ՚ի ձեզ յերկրի՛ն ձերում, որ լինիցի առ ձեզ յազգս ձեր, արասցէ ընծա՛յ ՚ի հոտ անուշից Տեառն։ 14 Որպէս դուքն առնիցէք՝ նո՛յնպէս առնիցէ եւ եկն, եւ ժողովուրդն Տեառն։ 15 Օրէն մի եւ նո՛յն կացցէ ձե՛ր եւ եկացն՝ որ յարիցին ՚ի ձեզ. օրէն յաւիտեանական յազգս ձեր. որպէս եւ դուքն իցէք, եւ ե՛կն լինիցի առաջի Տեառն[1328]. օրէն մի եւ նո՛յն կացցէ, եւ իրաւունք մի եւ նո՛յն լինիցին՝ ձե՛ր եւ եկին որ յեցեալ իցէ ՚ի ձեզ։

ԻԶ 16 Խօսեցաւ Տէր ընդ Մովսիսի՝ եւ ասէ. 17 Խօսեա՛ց ընդ որդիսդ Իսրայէլի՝ եւ ասասցես ցդոսա. 18 ՚Ի մտանե՛լ ձեր յերկիրն յոր ե՛ս տարայց զձեզ, 19 եւ եղիցի յորժամ ուտիցէք դուք ՚ի հացէ երկրին, առջիք հա՛ս ՚ի նուէր Տեառն զառաջին զանգուածոյ ձերոյ. 20 եւ տարջի՛ք զհա՛ց հասին Տեառն, զատուսջի՛ք զայն Տեառն որպէս զհա՛սն ՚ի կալոյ. 21 նո՛յնպէս եւ զայն զատուցանիցէք[1329] զառաջին զանգուածոյն ձերոյ. եւ տաջիք Տեառն հա՛ս յազգս ձեր։

ԻԷ 22 Իսկ յորժամ յանցանիցէք, եւ ո՛չ առնիցէք զամենայն զպատուիրանս զայսոսիկ՝ զոր խօսեցաւ Տէր ընդ Մովսիսի. 23 որպէս հրաման ետ ձեզ Տէր ՚ի ձեռն Մովսիսի, յօրէ յորմէ հրամա՛ն ետ ձեզ Տէր եւ յառ յապա՛ ժամանակս յա՛զգս ձեր։ 24 Եւ եղիցի եթէ յաչաց ժողովրդեանն վրիպիցի՛ ակամայ ինչ, արասցէ ժողովուրդն զուարակ մի յանդւոյ անարա՛տ յողջակէզ ՚ի հո՛տ անուշից Տեառն. եւ զո՛հ ըստ նմին, եւ նուէ՛ր ըստ նմին պայմանի, եւ նոխազ մի յայծեաց վասն մեղաց[1330]։ 25 Եւ քաւեսցէ քահանայն վասն ամենայն ժողովրդեան որդւոցն Իսրայէլի. եւ թողցի՛ նոցա՝ զի ակամայ է։ Եւ նոքա մատուսցեն զպատարա՛գն իւրեանց ընծա՛յ Տեառն. վասն մեղաց իւրեանց առաջի Տեառն յաղագս ակամայիցն իւրեանց[1331]. 26 եւ թողցի՛ ամենայն ժողովրդեան որդւոցն Իսրայէլի. եւ եկի՛ն յեցելոյ ՚ի ձեզ. զի ամենա՛յն ժողովրդեանն է ակամայն։ 27 Եւ եթէ մի՛ անձն մեղիցէ ակամայ, մատուսցէ ալո՛ջ մի տարեւոր վասն մեղաց. 28 եւ քաւեսցէ՛ քահանայն ՚ի վերայ անձին ակամայեցելոյ եւ մեղուցելոյ առաջի Տեառն ակամայ, քաւե՛լ վասն նորա[1332]։ 29 Բնակին որդւոցն Իսրայէլի, եւ եկի՛ն յեցելոյ ՚ի նոսա, օրէն մի եւ նո՛յն կացցէ որ ինչ առնիցէ՛ ոք ակամայ[1333]։

ԻԸ 30 Եւ անձն՝ որ առնիցէ ձեռամբ հպարտութիւն ՚ի բնակաց կամ յեկաց, բարկացոյց նա զԱստուած, սատակեսցի՛ անձնն այն ՚ի ժողովրդենէ իւրմէ[1334]։ 31 Զի զբանն Տեառն խոտեաց, եւ զպատուիրանս նորա ցրեաց. ջնջելո՛վ ջնջեսցի անձնն այն ՚ի ժողովրդենէ իւրմէ՝ զի մեղք նորա ՚ի նմա՛ են։

ԻԹ 32 Եւ էին որդիքն Իսրայէլի յանապատի անդ. եւ գտին ա՛յր մի որ քաղէր փա՛յտ յաւուր շաբաթու։ 33 Եւ մատուցին զնա որք գտինն զի քաղէր փա՛յտ յաւուր շաբաթու՝ առ Մովսէս եւ Ահարոն, եւ առ ամենայն ժողովուրդ որդւոցն Իսրայէլի[1335]։ 34 Եւ ետուն զնա ՚ի պահ. զի ո՛չ ընտրեցին թէ զի՞նչ առնիցեն նմա[1336]։ 35 Եւ խօսեցաւ Տէր ընդ Մովսիսի՝ եւ ասէ. Մահո՛ւ մեռցի այրն, քարա՛մբք քարկոծեսցեն զնա ամենայն ժողովուրդն։ 36 Եւ հանին զնա ամենայն ժողովուրդն արտաքոյ բանակին. եւ քարկոծեցի՛ն զնա ամենայն ժողովուրդն արտաքոյ բանակին՝ որպէս հրամայեաց Տէր Մովսիսի։

Լ 37 Խօսեցաւ Տէր ընդ Մովսիսի՝ եւ ասէ[1337]. 38 Խօսեա՛ց ընդ որդիսն Իսրայէլի՝ եւ ասասցե՛ս ցնոսա, զի արասցեն իւրեանց ծո՛պս ՚ի տըտունս հանդերձից իւրեանց յա՛զգս իւրեանց. եւ դնիցէք ՚ի վերայ ծոպից տըտնոցն ասղանի՛ կապուտակ։ 39 Եւ լինիցի այն ձեզ ՚ի ծո՛պսն, եւ տեսանիցէ՛ք զայն, եւ յիշիցէ՛ք զամենայն զպատուիրանս Տեառն առնե՛լ զնոսա. եւ ո՛չ խոտորիցիք զկնի մտաց եւ աչաց ձերոց, որով դո՛ւքն պոռնկիք զկնի նոցա[1338]։ 40 Զի յիշիցէք եւ առնիցէ՛ք զամենայն զպատուիրանս իմ. եւ եղիջիք սո՛ւրբք Աստուծոյ ձերում[1339]. 41 զի ե՛ս եմ Տէր Աստուած ձեր՝ որ հանի զձեզ յերկրէն Եգիպտացւոց լինել ձեզ Աստուած. ե՛ս եմ Տէր Աստուած ձեր[1340]։

16
Գլուխ ԺԶ

ԼԱ 1 Եւ խօսեցա՛ւ Կորխ՝ որդի Սահառայ որդւո՛յ Կահաթու որդւոյ Ղեւեայ. եւ Դաթան եւ Աբիրոն որդիք Եղիաբայ որդւոյ Ռուբինի, եւ Աւնան որդի Փաղեթայ որդւոյ Ռուբինի. 2 եւ կացին հակառա՛կ Մովսիսի. եւ երկերիւր եւ յիսուն այր յորդւոցն Իսրայէլի գլխաւորք ժողովրդեանն՝ խորհրդականք խորհրդոց, եւ արք անուանիք։ 3 Կուտեցա՛ն ՚ի վերայ Մովսիսի եւ Ահարոնի՝ եւ ասեն. Շա՛տ լիցի ձեզ. զի ամենայն ժողովուրդն եւ ամենեքեան սո՛ւրբք են. եւ Տէր ՚ի միջի նոցա. եւ արդ՝ ընդէ՞ր ճոխացեալ էք ՚ի վերայ ժողովրդեանդ Տեառն։ 4 Եւ լուեալ Մովսիսի՝ անկաւ ՚ի վերայ երեսաց իւրոց[1341]. 5 եւ խօսեցա՛ւ ընդ Կորխայ եւ ընդ ամենայն ժողովրդեան նորա, եւ ասէ. Յա՛յց ել եւ ծանեաւ Աստուած զիւրսն, եւ զսուրբս, եւ մերձեցո՛յց առ ինքն. եւ զոր ո՛չն ընտրեաց՝ ո՛չ մերձեցոյց առ ինքն։ 6 Արդ զա՛յս արարէք. առէ՛ք ձեզ զբուրուառս ձեր. Կո՛րխ եւ ամենայն ժողովուրդ իւր. 7 եւ դի՛ք ՚ի նոսա հուր, եւ արկէ՛ք ՚ի նոսա խունկ՝ առաջի՛ Տեառն ՚ի վաղիւ. եւ եղիցի այր զոր ընտրեսցէ Տէր՝ նա՛ է սուրբ. շա՛տ լիցի ձեզ որդիք Ղեւեայ[1342]։ 8 Եւ ասէ Մովսէս ցԿորխ. Լուարո՛ւք ինձ որդիք Ղեւեայ. 9 միթէ փո՛քր ինչ իցէ ձեզ այդ. զի զատո՛յց զձեզ Աստուած Իսրայէլի ՚ի ժողովրդենէ իւրմէ, եւ մերձեցո՛յց զձեզ առ ինքն պաշտե՛լ զպաշտօն խորանին Տեառն. եւ կա՛լ առաջի ժողովրդեանն պաշտել զնա[1343]. 10 եւ մերձեցոյց զքեզ առ ինքն, եւ զամենայն եղբա՛րս քո զորդի՛սն Ղեւեայ ընդ քեզ. եւ քահանայանա՞լ եւս խնդրես[1344]։ 11 Եւ ա՛յդպէս դո՛ւ եւ ժողովուրդ քո գումարեալ էք զԱստուծոյ. եւ Ահարոն ո՞վ է զի տրտնջէ՛ք զնմանէ[1345]։ 12 Եւ առաքեաց Մովսէս կոչել զԴաթան եւ զԱբիրոն զորդիսն Եղիաբու. եւ ասեն. Ո՛չ եկեսցուք. 13 միթէ փո՞քր իցէ այն՝ զի հանե՛ր զմեզ յերկրէն որ բղխէր զկաթն եւ զմեղր, սպանանել զմեզ յանապատի աստ. եւ արդ՝ սաստե՞ս եւս մեզ. եւ դո՞ւ ես իշխան[1346]. 14 միթէ՝ յերկի՞րն որ բղխէր զկաթն եւ զմեղր՝ տարար զմեզ. եւ ետուր մեզ անդ ժառանգութիւն անդո՛ց եւ այգեաց. եթէ զա՛չս մեր բրեսցես՝ ո՛չ եկեսցուք առ քեզ։ 15 Եւ ծանրացասումն եղեւ յոյժ, եւ ասէ ցՏէր. Մի՛ հայիր ՚ի զո՛հսն նոցա. զի զցանկալի ինչ ուրուք ՚ի նոցանէ ես ո՛չ առի, եւ ո՛չ զոք ՚ի նոցանէ չարչարեցի։ 16 Եւ ասէ Մովսէս ցԿորխ. Սրբեա՛ զժողովուրդ քո, եւ եղիջիք պատրաստք առաջի Տեառն՝ դու եւ Ահարոն առ վաղիւ. 17 եւ առէք իւրաքանչիւր զբուրուառ իւր, եւ դիջիք ՚ի վերայ նոցա խո՛ւնկս. եւ մատուսջիք առաջի Տեառն իւրաքանչիւր զբուրուա՛ռ իւր. զերկերիւր եւ զյիսուն բուրուառսն. եւ դո՛ւ եւ Ահարոն զիւրաքանչի՛ւր բուրուառ իւր[1347]։ 18 Եւ եդի՛ն ՚ի նոսա հուր, եւ արկին ՚ի նոսա խունկ, եւ կացին առ դրան խորանին վկայութեան Մովսէ՛ս եւ Ահարոն։ 19 Եւ կուտեաց ՚ի վերայ նոցա Կո՛րխ զամենայն ժողովուրդն իւր ՚ի դո՛ւռն խորանին վկայութեան. եւ երեւեցան փա՛ռք Տեառն ամենայն ժողովրդեանն։ 20 Եւ խօսեցաւ Տէր ընդ Մովսիսի եւ ընդ Ահարոնի՝ եւ ասէ. 21 Մեկնեցարո՛ւք ՚ի միջոյ ժողովրդեա՛նդ այդորիկ, եւ սատակեցի՛ց զդոսա միանգամայն։ 22 Անկա՛ն ՚ի վերայ երեսաց իւրեանց՝ եւ ասեն. Աստուած Աստուած հոգւոց եւ ամենայն մարմնոյ. եթէ մի մարդ մեղաւ, ՚ի վերայ ամենայն ժողովրդե՞անդ գայցէ բարկութիւն Տեառն։ 23 Եւ խօսեցաւ Տէր ընդ Մովսիսի եւ ասէ. 24 Խօսեա՛ց ընդ ժողովրդեանն եւ ասասցես. Զատարո՛ւք շուրջ զժողովրդեամբդ Կորխայ եւ Դաթանայ եւ Աբիրոնի[1348]։ 25 Եւ յարեաւ Մովսէս եւ գնա՛ց առ Դաթան եւ Աբիրոն, եւ գնացին ընդ նմա ամենայն ծերքն Իսրայէլի։ 26 Եւ խօսեցաւ ընդ ժողովրդեանն եւ ասէ. Մեկնեցարո՛ւք ՚ի վրանա՛ց արանց խստասրտացդ այդոցիկ, եւ մի՛ մերձենայցէք յինչ ՚ի դոցա. զի մի՛ կորնչիցիք ընդ ամենայն մեղս դոցա[1349]։ 27 Եւ մեկնեցա՛ն ՚ի ժողովրդենէն Կորխայ շուրջ զնոքօք. եւ Դաթան եւ Աբիրոն ելին կային առ դրան վրանաց իւրեանց, եւ կանայք նոցա եւ մանկունք իւրեանց՝ եւ ա՛ղխն իւրեանց[1350]։ 28 Եւ ասէ Մովսէս. Այսո՛ւ գիտասջիք, եթէ Տէր առաքեաց զիս գործե՛լ զամենայն գործս զայսոսիկ. եւ եթէ ո՛չ յինէ՛ն ինչ է[1351]. 29 եթէ ըստ մահո՛ւ ամենայն մարդկան մեռանիցին դոքա, կամ ըստ հանդիսի ամենայն մարդկան լինիցի հանդէ՛ս նոցա. ապա զիս Տէր ո՛չ առաքեաց[1352]։ 30 Այլ թէ նորանշա՛ն ինչ ցուցցէ Տէր, եւ բացեալ երկրի զբերա՛ն իւր կլանիցէ զդոսա, եւ զտո՛ւնս դոցա, եւ զամենայն ինչ որ դոցա՛ իցէ. եւ իջանիցե՛ն կենդանւո՛յն ՚ի դժոխս, գիտասջիք՝ եթէ բարկացուցի՛ն արքդ այդոքիկ զՏէր[1353]։ 31 Եւ իբրեւ դադարեաց ՚ի խօսելոյ զբանս զայսոսիկ. պատառեցա՛ւ երկիր ՚ի ներքոյ նոցա, 32 եւ բացա՛ւ երկիր եւ եկուլ զնոսա՝ եւ զտունս նոցա. եւ զմարդիկն որ էին ընդ Կորխայ՝ եւ զանասունս նոցա։ 33 Եւ իջին նոքա եւ որ ինչ է՛ր նոցա կենդանւոյն ՚ի դժոխս. եւ ծածկեա՛ց զնոսա երկիրն. եւ կորեան ՚ի միջոյ ժողովրդեանն։ 34 Եւ ամենայն Իսրայէլ որ շուրջ զնոքօք էր՝ փախեա՛ն ՚ի ձայնէ նոցա. զի համարէին թէ գուցէ կլանիցէ եւ զնոսա՛ երկիրն։ 35 Եւ ել հուր ՚ի Տեառնէ՝ եւ եկե՛ր զերկերիւր եւ զյիսո՛ւն այրն՝ որ մատուցանէին զխունկսն[1354]։

ԼԲ 36 Եւ ասէ Տէր ցՄովսէս եւ ցԵղիազար ցորդին Ահարոնի ցքահանայ[1355]. 37 Բարձէ՛ք զբուրուառսդ պղնձիս ՚ի միջոյ այրեցելոցդ, եւ զհո՛ւրդ օտար ցրուեսցես ՚ի բա՛ց. զի սրբեցա՛ն 38 բուրուառքդ մեղաւորացդ այդոցիկ յոգի՛ս իւրեանց։ Եւ արասցես զայդ դրուագս կռածոյս նուարտա՛նս սեղանոյն. զի մատուցա՛ն առաջի Տեառն եւ սրբեցան. եւ եղիցին ՚ի նշանա՛կ որդւոցն Իսրայէլի։ 39 Եւ ա՛ռ Եղիազար որդի Ահարոնի քահանայի զբուրուառսն պղնձիս՝ զորս մատուցին այրեցեալքն, եւ արա՛ր դրուագս սեղանոյն 40 յիշատա՛կ որդւոցն Իսրայէլի. զի մի՛ մերձենայցէ այլազգի ոք՝ որ չիցէ՛ ՚ի զաւակէ Ահարոնի դնել խունկս առաջի Տեառն. զի մի՛ լինիցի իբրեւ զԿո՛րխ եւ զխուժա՛ն նորա. որպէս խօսեցաւ Տէր ՚ի ձեռն Մովսիսի[1356]։

ԼԳ 41 Եւ տրտնջեցին որդիքն Իսրայէլի ՚ի վաղի՛ւ անդր զՄովսիսէ եւ զԱհարոնէ, եւ ասեն. Դո՛ւք կոտորեցէք զժողովուրդն Տեառն։ 42 Եւ եղեւ ՚ի կուտել ժողովրդեանն ՚ի վերայ Մովսիսի եւ Ահարոնի, դիմեցի՛ն ՚ի խորանն վկայութեան, եւ զնոսա՛ ծածկեաց ամպն. եւ երեւեցա՛ն փառքն Տեառն։ 43 Եւ կացին Մովսէս եւ Ահարոն յանդիման խորանին վկայութեան։ 44 Եւ խօսեցաւ Տէր ընդ Մովսիսի եւ ընդ Ահարոնի՝ եւ ասէ. 45 Մեկնեցարո՛ւք ՚ի միջոյ ժողովրդեանդ այդորիկ՝ եւ սատակեցի՛ց զդոսա միանգամայն։ Եւ անկան ՚ի վերայ երեսաց իւրեանց։ 46 Եւ ասէ Մովսէս ցԱհարոն. Ա՛ռ դու զբուրուառն, եւ դիցե՛ս ՚ի նմա հուր ՚ի սեղանոյ անտի, եւ ա՛րկ ՚ի նա խունկ, եւ տա՛ր վաղվաղակի ՚ի բանակն, եւ քաւեսցե՛ս վասն նոցա. քանզի ել բարկութիւն ՚ի Տեառնէ, եւ սկսաւ սատակել զժողովուրդն[1357]։ 47 Եւ ա՛ռ Ահարոն որպէս խօսեցա՛ւ ընդ նմա՛ Մովսէս. եւ ընթացաւ ՚ի ժողովուրդ անդր, եւ ահա սկսեա՛լ էր սատակումն ՚ի ժողովրդեանն։ Եւ արկ զխունկն, եւ քաւեա՛ց վասն ժողովրդեանն. 48 եւ եկաց ՚ի մէջ մեռելո՛ց եւ կենդանեաց. եւ դադարեաց սատակումնն։ 49 Եւ եղեն մեռեալք ՚ի սատակմանն չորեքտասան հազար եւ եւթն հարիւր. թո՛ղ զմեռեալսն վասն Կորխայ[1358]։ 50 Եւ դարձա՛ւ Ահարոն առ Մովսէս ՚ի դուռն խորանին վկայութեան, եւ դադարեա՛ց սատակումնն։

17
Գլուխ ԺԷ

ԼԴ 1 Եւ խօսեցաւ Տէր ընդ Մովսիսի՝ եւ ասէ. 2 Խօսեա՛ց դու ընդ որդիսդ Իսրայէլի, եւ առցես ՚ի նոցանէ գաւազանս ըստ տա՛նց նահապետաց իւրեանց, յամենայն իշխանաց իւրեանց. ըստ տանց ազգաց իւրեանց, երկոտասան գաւազան. եւ զիւրաքանչի՛ւր անուն գրեսցես ՚ի վերայ գաւազանի իւրոյ։ 3 Եւ զանունն Ահարոնի գրեսցե՛ս ՚ի վերայ իւրո՛յ գաւազանի. եւ իցէ գաւազան մի՛ ըստ ցեղի՛ց Իսրայէլի՝ զոր ՚ի տանց նահապետաց իւրեանց տացեն[1359]. 4 եւ դիցե՛ս զնոսա ՚ի խորանին վկայութեան՝ որովք երեւեցա՛յց քեզ անդ[1360]։ 5 Եւ եղիցի մարդոյ զոր ընտրեցից՝ գաւազանն իւր ծաղկեսցի՛. եւ բարձի՛ց յինէն զտրտունջ որդւոցն Իսրայէլի զոր տրտնջեն նոքա զձէնջ[1361]։ 6 Եւ խօսեցաւ Մովսէս ընդ որդիսն Իսրայէլի, եւ ետո՛ւն ցնա ամենայն իշխանքն նոցա զգաւազանս իւրեանց. գաւազան միոյ իշխանի ըստ տա՛նց նահապետաց իւրեանց. երկոտասան գաւազան. եւ գաւազանն Ահարոնի ՚ի մէջ գաւազանացն նոցա։ 7 Եւ եդ Մովսէս զգաւազանսն առաջի Տեառն ՚ի խորանին վկայութեան։ 8 Եւ եղեւ ՚ի վաղիւ անդր մտին Մովսէս եւ Ահարոն ՚ի խորանն վկայութեան։ Եւ ահա դալարացա՛ւ գաւազանն Ահարոնի ՚ի տանն Ղեւեայ, եւ արձակեաց շառաւի՛ղ, եւ ծաղկեաց ծաղիկ, եւ երեւեցո՛յց ընկո՛յզ[1362]։ 9 Եւ եհա՛ն Մովսէս զգաւազանսն յերեսաց Տեառն առ ամենայն որդիսն Իսրայէլի, եւ տեսին. եւ ա՛ռ իւրաքանչիւրոք զգաւազա՛ն իւր[1363]։ 10 Եւ ասէ Տէր ցՄովսէս. Դի՛ր զգաւազանդ Ահարոնի առաջի վկայութեանցն ՚ի պահե՛ստ, ՚ի նշանա՛կ որդւոցն անհնազանդից. եւ դադարեսցէ՛ տրտնջիւն դոցա յինէն՝ եւ մի՛ մեռանիցին[1364]։ 11 Եւ արարին Մովսէս եւ Ահարոն, որպէս հրամա՛ն ետ Տէր Մովսիսի՝ նո՛յնպէս եւ արարին։ 12 Եւ խօսեցա՛ն որդիքն Իսրայէլի ընդ Մովսիսի՝ եւ ասեն. Ահաւասիկ սատակի՛մք, կորնչի՛մք, ծախի՛մք[1365]. 13 ամենայն որ մերձենայ ՚ի խորանն վկայութեան Տեառն, մեռանի՛. մինչեւ ՚ի սպառ մեռանիցի՞մք։

18
Գլուխ ԺԸ

ԼԵ 1 Եւ խօսեցաւ Տէր ընդ Ահարոնի՝ եւ ասէ. Դո՛ւ եւ որդիք քո, եւ տուն նահապետութեան քոյ ընդ քեզ առնուցուք զմեղս սրբութեանցն. եւ դո՛ւ եւ որդի՛ք քո առնուցուք զմեղս քահանայութեան ձերոյ։ 2 Եւ զեղբարս քո զցե՛ղն Ղեւեայ զգո՛ւնդ հօր քոյ մատուսցես առ քեզ, եւ յաւելցին ՚ի քեզ. եւ պաշտեսցե՛ն զքեզ։ Եւ դու եւ որդիք քո ընդ քեզ, յանդիման խորանին վկայութեան. 3 եւ պահեսցե՛ն զպահպանութիւնս քո, եւ զպահպանութիւնս խորանին վկայութեան. բայց ՚ի սպա՛սն իմ ՚ի սուրբ՝ եւ ՚ի սեղանն մի՛ մերձեսցին, զի մի՛ մեռանիցին. եւ նոքա, եւ դուք[1366]։ 4 Եւ յաւելցի՛ն ՚ի քեզ, եւ պահեսցե՛ն զպահպանութիւնս խորանին վկայութեան, ըստ ամենայն պաշտաման խորանին. եւ օտարազգի մի՛ մերձեսցի առ քեզ։ 5 Եւ պահեսջի՛ք զպահպանութիւնս սրբութեանցն, եւ զպահպանութիւնս սեղանոյն. եւ ո՛չ եւս լինիցի բարկութիւն յորդիսն Իսրայէլի։ 6 Եւ ես՝ առի՛ զեղբարս ձեր զՂեւտացիս ՚ի միջոյ որդւոցն Իսրայէլի՝ փոխանա՛կս տուեալ Տեառն. պաշտե՛լ զպաշտօն խորանին վկայութեան։ 7 Եւ դու եւ որդիք քո ընդ քեզ պահեսջի՛ք զքահանայութիւն ձեր ըստ ամենայն պայմանի սեղանոյն, եւ զներքի՛ն կողմն վարագուրին. եւ պաշտեսջի՛ք զպաշտօն քահանայութեան ձերոյ. եւ այլազգին որ մերձենայցէ՝ մեռցի՛[1367]։

ԼԶ 8 Խօսեցաւ Տէր ընդ Ահարոնի՝ եւ ասէ. Ես ահաւասիկ ետո՛ւ ձեզ զպահեստ պտղոց իմոց. յամենայն նուիրելո՛ցն ինձ յորդւոցն Իսրայէլի՝ քե՛զ ետու զայն ՚ի պատիւ, եւ որդւոց քոց յետ քո, օրէ՛ն յաւիտենական։ 9 Եւ ա՛յս եղիցի ձեզ ՚ի նուիրելոց սրբութեանցն ընծայից, յամենայն պատարագաց նոցա, եւ յամենայն զոհիցն նոցա, եւ յամենայնէ առ ՚ի յանցանացն նոցա, եւ յամենայնէ առ ՚ի մեղաց նոցա, զոր տայցեն ինձ յամենայն սրբութեանցն՝ քե՛զ լիցի եւ որդւոց քոց[1368]։ 10 ՚Ի սրբութիւն սրբութեա՛նցն կերիջիք զամենայն. ամենայն արու ուտիցէ՛ զայն. դո՛ւ եւ որդիք քո՝ զի սրբութիւնք եղիցին քեզ[1369]. 11 եւ ա՛յն եղիցի ձեզ ՚ի պտղոյ տրոցն նոցա, յամենայն նուիրաց որդւոցն Իսրայէլի, քե՛զ ետու զայն. եւ ուստերաց եւ դստերաց քոց ընդ քեզ, օրէ՛ն յաւիտենական. ամենայն սուրբ ՚ի տան քում կերիցէ զայն։ 12 Եւ զամենայն պտուղ իւղոյ, եւ զամենայն պտուղ գինւո՛յ եւ ցորենոյ՝ զոր տացեն Տեառն զպտուղ իւրեանց. քե՛զ ետու զայն ամենայն։ 13 Եւ առաջինք արմտեաց երկրին իւրեանց զոր մատուսցեն Տեառն՝ քե՛զ լիցին. եւ ամենայն սուրբ ՚ի տան քում կերիցէ՛ զայն։ 14 Եւ ամենայն նուիրեալն յորդւոցն Իսրայէլի քե՛զ լիցի։ 15 Եւ ամենայն որ բանայ զարգանդ՝ յամենայն մարմնոյ, զոր մատուցանիցեն Տեառն ՚ի մարդոյ մինչեւ յանասուն՝ քե՛զ լիցի. այլ փրկելո՛վ փրկեսցես զանդրանիկս մարդկան. եւ զանդրանիկս անասնոց անսրբոց փրկեսցե՛ս. 16 եւ փրկանք նորա յամսօրէի՛ց եւ ՚ի վեր, եւ գին նորա հի՛նգ սիկղ ըստ սրբութեան սկեղն, որ է քսա՛ն դանգ։ 17 Բայց զանդրանիկս արջառոց, եւ զանդրանիկս օդեա՛ց, եւ զանդրանիկս այծեաց, ո՛չ փրկեսցես՝ զի սո՛ւրբ են. եւ զարիւն նոցա հեղցե՛ս առ սեղանովն. եւ զճարպն հանցես ընծայ ՚ի հոտ անուշից Տեառն. 18 եւ միսն եղիցի քո՛, որպէս երբո՛ւծ նուիրին՝ եւ երին աջոյ քե՛զ լիցի[1370]։ 19 Զամենայն ինչ հա՛ս ՚ի սրբութեանցն զոր հանցեն Տեառն որդիքն Իսրայէլի՝ քե՛զ ետու եւ որդւոց քոց, եւ ուստերաց եւ դստերաց քոց ընդ քեզ, օրէ՛ն յաւիտենական. քանզի ո՛ւխտ աղի՛ է առաջի Տեառն. քե՛զ եւ զաւակի քում յետ քո։ 20 Եւ խօսեցաւ Տէր ընդ Ահարոնի՝ եւ ասէ. Յերկրի նոցա՝ մի՛ ժառանգեսցես. եւ բաժին քո ընդ նոսա՝ մի՛ լիցի. զի ե՛ս եմ բաժին քո եւ ժառանգութիւն ՚ի մէջ որդւոցն Իսրայէլի։

ԼԷ 21 Եւ որդւոցն Ղեւեայ՝ ահա ետո՛ւ զամենայն տասանորդս Իսրայէլի ՚ի ժառանգութիւն. եւ փոխանակ պաշտաման նոցա զոր նոքա՛յն պաշտիցեն ՚ի խորանին վկայութեան[1371]. 22 եւ մի՛ եւս մերձեսցին որդիքն Իսրայէլի ՚ի խորանն վկայութեան ընդունել զմեղս մահաբերս։ 23 Եւ պաշտեսցէ՛ Ղեւտացին զպաշտօն խորանին վկայութեան, եւ նոքա՛ առցեն զմեղս նոցա. օրէ՛ն յաւիտենական յազգս իւրեանց ՚ի մէջ որդւոցն Իսրայէլի. եւ մի՛ ժառանգեսցեն ժառանգութիւն[1372]։ 24 Զտասանորդս որդւոցն Իսրայէլի՝ զոր զատուսցեն Տեառն հաս, ետո՛ւ Ղեւտացւոցն ՚ի ժառանգութիւն. վասն այսորիկ ասացի նոցա թէ ՚ի մէջ որդւոցն Իսրայէլի՝ մի՛ ժառանգեսցեն վիճակ[1373]։

ԼԸ 25 Խօսեցաւ Տէր ընդ Մովսիսի՝ եւ ասէ[1374]. 26 Ընդ Ղեւտացիսն խօսեսցիս՝ եւ ասասցես ցնոսա. Եթէ առնուցուք յորդւոցն Իսրայէլի տասանո՛րդս զոր ետու ձեզ, հանիցէ՛ք եւ դուք անտի հա՛ս Տեառն, զտասանո՛րդն ՚ի տասանորդէ. 27 եւ համարեսցի ձեզ հասն ձեր իբրեւ զցորեա՛ն ՚ի կալոյ, եւ իբրեւ զպտուղ ՚ի հնձանէ։ 28 Ա՛յնպէս եւ դուք հանիցէք ՚ի հասից անտի Տեառն, յամենայն տասանորդա՛ց ձերոց՝ զոր առնուցուք յորդւոցն Իսրայէլի, եւ տայցէք ՚ի նոցանէ հա՛ս Տեառն. Ահարոնի քահանայի. 29 յամենայն տրոցն ձերոց հանիցէք հա՛ս. եւ յամենայն պտղոց զնուիրեալն ՚ի նմանէ։ 30 Եւ ասասցես ցնոսա. Յորժամ հանիցէ՛ք զպտուղն ՚ի նմանէ, համարեսցի Ղեւտացւոցն իբրեւ զարդի՛ւնս ՚ի կալոյ, եւ իբրեւ զպտուղ ՚ի հնձանէ։ 31 Եւ կերիջիք զայն յամենայն տեղւոջ, դո՛ւք եւ տո՛ւնք ձեր. զի վարձ ձե՛ր է այն, փոխանակ պաշտամանցն ձերոց ՚ի խորանին վկայութեան։ 32 Եւ մի՛ առնուցուք վասն այնոցիկ մեղս. եւ յորժամ հանիցէք զպտուղն ՚ի նմանէ զսրբութի՛ւն որդւոցն Իսրայէլի. ո՛չ պղծիցէք՝ զի մի՛ մեռանիցիք[1375]։

19
Գլուխ ԺԹ

ԼԹ 1 Խօսեցաւ Տէր ընդ Մովսիսի եւ ընդ Ահարոնի՝ եւ ասէ[1376]. 2 Ա՛յս որոշումն է օրինացն՝ զոր պատուիրեաց Տէր Մովսիսի՝ եւ ասէ. Խօսեա՛ց ընդ որդիսն Իսրայէլի՝ եւ առցեն առ քեզ երինջ մի կարմի՛ր անարա՛տ, յորում ո՛չ գուցէ բիծ ինչ, եւ ո՛չ իցէ մտեալ ընդ լծով[1377]։ 3 Եւ տացես զնա ցԵղիազա՛ր քահանայ. եւ հանցեն զնա արտաքո՛յ բանակին ՚ի տեղի սուրբ. եւ սպանցե՛ն զնա առաջի նորա։ 4 Եւ առցէ՛ Եղիազար յարենէ նորա, եւ ցանեսցէ՛ յանդիման խորանին վկայութեան յարենէ նորա եւթն անգամ. 5 եւ այրեսցե՛ն զնա առաջի նորա. եւ մո՛րթ նորա, եւ մի՛ս նորա, եւ արի՛ւն նորա հանդերձ ապաւառա՛ւ նորա այրեսցի՛[1378]։ 6 Եւ առցէ քահանայն փա՛յտ եղեւնեայ, եւ զոպա, եւ կարմիր. եւ արկցեն ՚ի մէջ այրեցածի երընջուն։ 7 Եւ ողողեսցէ զհանդերձս իւր քահանայն, եւ լուասցէ՛ զմարմին իւր ջրով, եւ ապա՛ մտցէ ՚ի բանակն. եւ անսո՛ւրբ լիցի քահանայն մինչեւ ցերեկոյ։ 8 Եւ որ այրիցէն զնա, ողողեսցէ՛ զհանդերձս իւր, եւ լուասցէ՛ զմարմին իւր ջրով, եւ անսո՛ւրբ լիցի մինչեւ ցերեկոյ։ 9 Եւ ժողովեսցէ ա՛յր սուրբ զմոխիր երընջուն, եւ կուտեսցէ՛ արտաքոյ բանակին ՚ի սո՛ւրբ տեղւոջ. եւ եղիցի ժողովրդեան որդւոցն Իսրայէլի ՚ի պահե՛ստ ջուր սրսկման՝ զի սրբութիւն է։ 10 Եւ լուասցէ՛ զմարմին իւր որ ժողովիցէ զմոխիր երընջուն, եւ ողողեսցէ՛ զհանդերձս իւր. եւ անսո՛ւրբ լիցի մինչեւ ցերեկոյ. եւ եղիցի ժողովրդեան որդւոցն Իսրայէլի եւ եկացն յեցելոց ՚ի նոսա, օրէ՛ն յաւիտենական[1379]։

Խ 11 Եւ որ մերձենայցէ ՚ի մեռեալ անձին մարդոյ, անսո՛ւրբ լիցի զեւթն օր[1380]. 12 եւ սրբեսցի՛ նա յաւուրն երրորդի՝ եւ յաւուրն եւթներորդի, եւ ապա՛ սո՛ւրբ լիցի. ապա թէ ո՛չ սրբեսցի յաւուրն երրորդի եւ յաւուրն եւթներորդի, մի՛ լիցի սուրբ։ 13 Ամենայն որ մերձենայցէ ՚ի մեռեալ անձն ՚ի մարդոյ որ մեռանիցի, եւ ո՛չ սրբեսցի՝ զխորա՛նն Տեառն պղծեաց. սատակեսցի՛ անձնն այն յԻսրայէլէ. զի ջուրն սրսկման ո՛չ սրսկեցաւ ՚ի վերայ նորա, անսո՛ւրբ է զի պղծութիւն իւր ՚ի նմա՛ է[1381]։ 14 Եւ ա՛յս օրէն իցէ մարդոյ որ մեռանիցի ՚ի տան. ամենայն որ մտցէ ՚ի տունն, եւ որ ինչ կայցէ ՚ի տանն, անսո՛ւրբ լիցին զեւթն օր. 15 եւ ամենայն աման՝ բա՛ց որ ո՛չ իցէ խփեալ կամ սերեկեալ, պի՛ղծ լիցի[1382]։ 16 Եւ ամենայն որ մերձենայցէ ընդ երեսս դաշտի ՚ի վիրաւոր կամ ՚ի մեռեալ՝ կամ յոսկր մարդոյ կամ ՚ի գերեզման, պի՛ղծ լիցի զեւթն օր։ 17 Եւ առցեն պղծելոյն ՚ի մոխրոյ այրեցելո՛յն սրբութեան. եւ արկցեն ՚ի վերայ նորա ջո՛ւր յամանի. 18 եւ առցեն զոպա՛, եւ թացցէ ՚ի ջուրն ա՛յր սուրբ, եւ ցանեսցէ՛ զտամբն, եւ զկահիւն, եւ զամանովքն, եւ զանձամբքն որ իցեն անդ. եւ զմերձեցելովքն յոսկր մարդոյ, կամ ՚ի վիրաւոր, կամ ՚ի մեռեալ, կամ ՚ի գերեզման[1383]։ 19 Եւ ցանեսցէ սո՛ւրբն զպղծովն՝ յաւուրն երրորդի եւ յաւուրն եւթներորդի. եւ սրբեսցի՛ յաւուրն եւթներորդի. եւ ողողեսցէ զհանդերձս իւր, եւ լուասցէ՛ զմարմին իւր ջրով. եւ անսո՛ւրբ լիցի մինչեւ ցերեկոյ։ 20 Եւ մարդ՝ որ պղծիցի եւ ո՛չ սրբեսցի, սատակեսցի անձնն այն ՚ի ժողովրդենէ իւրմէ. զի զսրբութիւնն Տեառն պղծեաց, եւ ջուր սրսկման ո՛չ սրսկեցաւ զնովաւ, անսո՛ւրբ է. 21 եւ եղիցի ձեզ այն օրէ՛ն յաւիտենական։ Եւ որ սրսկէ զջուրն սրսկման՝ լուասցէ՛ զձորձս իւր. եւ որ մերձենայցէ ՚ի ջուրն սրսկման, անսո՛ւրբ լիցի մինչեւ ցերեկոյ[1384]։ 22 Եւ յամենայն ինչ յոր մերձենայցէ պղծեալն, անսո՛ւրբ լիցի մինչեւ ցերեկոյ. եւ անձն որ մերձենայցէ ՚ի նա, անսո՛ւրբ լիցի մինչեւ ցերեկոյ[1385]։

20
Գլուխ Ի

ԽԱ 1 Եւ եկին որդիքն Իսրայէլի ամենայն ժողովրդեամբն յանապատն Սինայի, յառաջնում ամսեանն. եւ բանակեցաւ ժողովուրդն ՚ի Կադէս։ Եւ վախճանեցաւ անդ Մարիամ, եւ ա՛նդ թաղեցաւ։ 2 Եւ ո՛չ գոյր անդ ջուր ըմպելոյ ժողովրդեանն. եւ կուտեցան ՚ի վերայ Մովսիսի եւ Ահարոնի[1386]. 3 եւ բամբասեաց ժողովուրդն զՄովսէս՝ եւ ասեն. Լա՛ւ էր թէ մեռեալ էաք ՚ի կորստեան եղբարց մերոց առաջի Տեառն։ 4 Եւ ընդէ՞ր ածէք զժողովուրդս Տեառն յա՛յս անապատ կոտորե՛լ զմեզ՝ եւ զանասուն մեր[1387]. 5 եւ ընդէ՞ր հանէք զմեզ յերկրէն Եգիպտացւոց, գա՛լ ՚ի տեղիս յայս չար. ՚ի տեղի ուր ո՛չ սերմն սերմանի, եւ ո՛չ սեխենիք, եւ ո՛չ այգիք, եւ ո՛չ նռնենիք, եւ ո՛չ ջո՛ւր գոյ ըմպելոյ։ 6 Եւ մտին Մովսէս եւ Ահարոն յերեսաց ժողովրդեանն ՚ի դուռն խորանին վկայութեան, եւ անկա՛ն ՚ի վերայ երեսաց իւրեանց։ Եւ երեւեցան փառքն Տեառն ՚ի վերայ նոցա։ 7 Եւ խօսեցաւ Տէր ընդ Մովսիսի՝ եւ ասէ. 8 Ա՛ռ դու զգաւազանն, եւ եկեղեցացո՛ զժողովուրդն, դո՛ւ եւ Ահարոն եղբայր քո. եւ բարբառեսջի՛ք ՚ի վերայ վիմին յանդիման նոցա, եւ տացէ՛ զջուրս իւր. եւ հանջիք նոցա ջո՛ւր ՚ի վիմէ անտի. եւ արբուսջի՛ք ժողովրդեանն եւ անասնո՛ց նոցա։ 9 Եւ ա՛ռ Մովսէս զգաւազանն յանդիման Տեառն՝ որպէս հրամայեաց նմա Տէր։ 10 Եւ ժողովեցին Մովսէս եւ Ահարոն զժողովուրդն հանդէպ վիմին։ Եւ ասէ ցնոսա. Լուարո՛ւք ինձ անհաւանք. միթէ ՚ի վիմէ՞ս յայսմանէ հանիցեմք ձեզ ջուր։ 11 Եւ ամբարձեալ Մովսիսի զձեռն իւր, եհա՛ր զվէմն երկի՛ցս անգամ. եւ ել ջուր բազում. եւ արբ ժողովուրդն եւ անասուն նոցա[1388]։ 12 Եւ ասէ Տէր ցՄովսէս եւ ցԱհարոն. Փոխանակ զի ո՛չ հաւատացէք դուք ինձ, սո՛ւրբ առնել զիս առաջի որդւոցն Իսրայէլի. վասն այդորիկ ո՛չ տանիցիք դուք զժողովուրդդ յերկիրն՝ զոր ետո՛ւ դոցա[1389]։ 13 Ա՛յն է Ջուր բամբասանաց. զի բամբասեցին որդիքն Իսրայէլի առաջի Տեառն. եւ սրբեցա՛ւ ՚ի նոսա[1390]։

ԽԲ 14 Եւ առաքեաց Մովսէս հրեշտա՛կս ՚ի Կադէսայ առ արքայն Եդոմայ՝ եւ ասէ. Ա՛յսպէս ասէ եղբայր քո Իսրայէլ. Դու ինքնի՛ն գիտես զամենայն աշխատութիւնս որ գտին զմեզ. 15 եւ ո՜րպէս իջին հարքն մեր յԵգիպտոս. եւ պանդխտեցաք յԵգիպտոս աւուրս բազումս, եւ չարչարեցին զմեզ Եգիպտացիքն, եւ զհարսն մեր, 16 եւ բողոքեցա՛ք առ Տէր. եւ լուա՛ւ Տէր ձայնի մերում, եւ առաքեալ հրեշտակ եհա՛ն զմեզ յԵգիպտոսէ. եւ արդ՝ ե՛մք մեք ՚ի Կադէ՛ս քաղաքի, ՚ի կողմն մի ՚ի սահմանաց քոց[1391]։ 17 Եւ արդ՝ անցցո՛ւք ընդ երկիրս քո. եւ ո՛չ անցցուք ընդ անդս քո, եւ ո՛չ ընդ այգիս քո, եւ ո՛չ արբցուք ջուր ՚ի ջրհորոց քոց. ճանապարհ զարքունի՛ գնասցուք. ո՛չ խոտորեսցուք յաջ կամ յահեակ, մինչեւ անցցո՛ւք ըստ սահմանս քո։ 18 Եւ ասէ ցնա Եդոմէ. Մի՛ անցցես ընդ իս. ապա թէ ոչ՝ պատերազմա՛ւ ելից ընդդէմ քո[1392]։ 19 Եւ ասեն ցնա որդիքն Իսրայէլի. Առ լերա՛մբդ անցցուք. եւ եթէ արբցուք ՚ի ջրոյ քումմէ ե՛ս եւ խաշինք իմ, տացուք քեզ զգինս. արդ՝ ո՛չինչ են իրքդ, անցցուք առ լերամբդ[1393]։ 20 Եւ նա ասէ. Ո՛չ անցցես ընդ իս։ Եւ ել Եդոմ ընդդէմ նոցա ծա՛նր ամբոխիւ եւ հզօ՛ր ձեռամբ։ 21 Եւ ո՛չ կամեցաւ Եդոմ տա՛լ անց Իսրայէլի ընդ սահմանս իւր. եւ խո՛յս ետ Իսրայէլ ՚ի նմանէ։ 22 Եւ չուեցին ՚ի Կադէսայ, եւ եկին որդիքն Իսրայէլի ամենայն ժողովրդեամբն ՚ի Հովր լեառն։

ԽԳ 23 Եւ խօսեցաւ Տէր ընդ Մովսիսի եւ ընդ Ահարոնի ՚ի Հովր լերինն, ՚ի սահմանս երկրին Եդովմայեցւոց՝ եւ ասէ. 24 Յաւելցի՛ Ահարոն առ ժողովուրդ իւր, զի մի՛ մտցէ յերկիրն զոր ետու որդւոցն Իսրայէլի. քանզի բարկացուցէք զիս ՚ի վերայ Ջուրցն բամբասանացն[1394]։ 25 Ա՛ռ դու զԱհարոն՝ եւ զԵղիազար զորդի նորա. եւ հա՛ն զնոսա ՚ի Հովր լեառն յանդիման ամենայն ժողովրդեանն. 26 եւ մերկացո՛ յԱհարոնէ զպատմուճան նորա, եւ զգեցուսցես Եղիազարո՛ւ որդւոյ նորա. եւ Ահարոն յաւելեալ մեռցի՛ անդ։ 27 Եւ արար Մովսէս որպէս եւ հրամայեաց նմա Տէր, եւ եհան զնա ՚ի Հովր լեառն առաջի ամենայն ժողովրդեանն։ 28 Եւ մերկացո՛յց յԱհարոնէ զհանդերձս նորա, եւ զգեցոյց զնոսա Եղիազարո՛ւ որդւոյ նորա։ 29 Եւ մեռաւ Ահարոն ՚ի գլուխ լերինն. եւ իջին Մովսէս եւ Եղիազար ՚ի լեռնէ անտի։ 30 Եւ ետես ամենայն ժողովուրդն թէ վախճանեցաւ Ահարոն. եւ լացին զԱհարոն զերեսուն օր ամենայն տունն Իսրայէլի[1395]։

21
Գլուխ ԻԱ

1 Եւ լուաւ Քանանիս արքայ Արադայ՝ որ բնակեալ էր առ անապատաւն. եթէ եկն Իսրայէլ զճանապարհն Աթարինայ. եւ ետ պատերա՛զմ ընդ Իսրայէլի. եւ ա՛ռ ՚ի նոցանէ գերի[1396]։ 2 Եւ ուխտեաց Իսրայէլ ուխտ Տեառն՝ եւ ասէ. Եթէ մատնեսցե՞ս ընդ ձեռամբ իմով զազգն զայն, նզովեցի՛ց զնա եւ զքաղաքս նորա։ 3 Եւ լուաւ Տէր ձայնի Իսրայէլի, եւ մատնեա՛ց զՔանանացին ՚ի ձեռս նորա. եւ նզովեա՛ց զնա եւ զքաղաքս նորա. եւ կոչեաց զանուն տեղւոյն այնորիկ Նզո՛վս[1397]։

ԽԴ 4 Եւ չուեալ ՚ի Հովր լեռնէ ընդ ճանապարհ Կարմիր ծովուն, պատեցան զԵդոմաւ. եւ յոգնեցաւ ժողովուրդն ՚ի ճանապարհին[1398]. 5 եւ բամբասեաց ժողովուրդն զԱստուած եւ զՄովսէս՝ եւ ասեն. Ընդէ՞ր հաներ զմեզ յԵգիպտոսէ կոտորել զմեզ յանապատիս յայսմիկ. զի ո՛չ գոյ հաց եւ ո՛չ ջուր. եւ անձինք մեր տաղտկացեա՛լ են ՚ի սնոտի հացէս։ 6 Եւ առաքեաց Տէր ՚ի ժողովուրդն օ՛ձս կոտորիչս, եւ հարկանէին զժողովուրդն. եւ մեռա՛ւ ժողովուրդ բազում յորդւոցն Իսրայէլի։ 7 Եւ եկին առ Մովսէս եւ ասեն. Մեղա՛ք՝ զի խօսեցաք չար զՏեառնէ եւ զքէն. արդ՝ կա՛ց յաղօթս առ Տէր, եւ բարձցէ՛ ՚ի մէնջ զօձսդ։ Եւ եկա՛ց Մովսէս յաղօթս առ Տէր վասն ժողովրդեանն։ 8 Եւ ասէ Տէր ցՄովսէս. Արա՛ դու քեզ օձ, եւ դիցե՛ս զնա ՚ի վերայ նշանակի. եւ եղիցի յորժամ հարկանիցէ օձ զմարդ, ամենայն օձահար որ տեսանիցէ զնա՝ կեցցէ՛։ 9 Եւ արար Մովսէս օձ պղնձի, եւ կացոյց զնա ՚ի վերայ նշանակին. եւ լինէր՝ յորժամ հարկանէր օձ զմարդ, հայէր ընդ օձն պղնձի, եւ կեա՛յր[1399]։

ԽԵ 10 Եւ չուեցին որդիքն Իսրայէլի եւ եկին բանակեցան յԱբովթ[1400]։ 11 Եւ չուեալ յԱբովթայ բանակեցան յԱքեղգայի յայնկոյս անապատին՝ որ է՛ յանդիման Մովաբայ յարեւելից կողմանէ։ 12 Անտի չուեցին՝ եւ բանակեցան ՚ի ձորն Զարեգ։ 13 Անտի՛ չուեալ բանակեցան յա՛յնկոյս Առնովնայ յանապատին, առ ելիւք սահմանացն Ամովրհացւոց. քանզի Առնովն սահմա՛ն է Մովաբացւոց. ընդ Մովաբացին եւ ընդ Ամովրհացին[1401]։ 14 Վասն այնորիկ ասի ՚ի գրի. Պատերազմ Տեառն՝ Զովգ հրձի՛գ արար եւ զձորն Առնովնայ, 15 եւ հաստատեաց զձորսն բնակեալս յԱրոյէր, եւ առ ընթե՛ր կայ սահմանացն Մովաբու[1402]։ 16 Եւ անտի քան զնա Ջրհորն. ա՛յն է՝ ջրհորն զորմէ ասաց Տէր ցՄովսէս. Ժողովեա՛ զժողովուրդն՝ եւ տաց նոցա ջուր ըմպելոյ։ 17 Յա՛յնժամ օրհնեաց Իսրայէլի զօրհնութիւնս զայս ՚ի վերայ ջրհորոյն։ Նուագեցէ՛ք նմա 18 զջրհորն զոր իշխանք փորեցին, եւ տաշեցին զնա թագաւորք ազգաց ՚ի թագաւորութեան իւրեանց՝ եւ ՚ի տիրել իւրեանց։ Եւ ՚ի ջրհորոյ անտի ՚ի Մանթանին. 19 եւ ՚ի Մանթանինայ ՚ի Մանայէլ. եւ ՚ի Մանայելէ ՚ի Բամովթ։ 20 Եւ ՚ի Բամովթայ յԱնայէն, որ է ՚ի դաշտին Մովաբայ, ՚ի կատարէ՛ կոփածուին՝ որ հայի ընդ անապատն։

ԽԶ 21 Եւ առաքեաց Մովսէս հրեշտակս առ արքայն Ամովրհացւոց բանի՛ւք խաղաղութեան՝ եւ ասէ. 22 Անցցո՛ւք ընդ երկիր քո. զճանապարհա՛յն գնասցուք. ո՛չ խոտորեսցուք յանդս եւ ո՛չ յայգիս. եւ ո՛չ արբցուք ջուր ՚ի ջրհորոց քոց. ճանապարհ զարքունի՛ գնասցուք մինչեւ անցցուք ընդ սահմանս քո[1403]։ 23 Եւ ո՛չ ետ Սեհոն անցանել Իսրայէլի ընդ սահմանս իւր. եւ ժողովեաց Սեհոն զամենայն ժողովուրդն իւր. եւ ել տա՛լ պատերազմ ընդ Իսրայէլի յանապատին. եւ եկն ՚ի Սիասար եւ ե՛տ պատերազմ ընդ Իսրայէլի։ 24 Եւ եհա՛ր զնա Իսրայէլ կոտորմամբ սրոյ, եւ տիրեցի՛ն երկրի նորա յԱռնովնայ մինչեւ ցՅաբովկ. մինչեւ ցորդիսն Ամմոնայ. զի Յազե՛ր է սահման որդւոցն Ամոնայ։ 25 Եւ ա՛ռ Իսրայէլ զամենայն քաղաքսն զայնոսիկ, եւ բնակեցաւ Իսրայէլ յամենայն քաղաքս Ամուրհացւոց։ ՅԵսեբոն եւ յամենայն արուարձանեայս նորա. 26 քանզի Եսեբոն էր քաղաք Սեհոնի արքայի Ամովրհացւոց. եւ նա՛ նախ ետ պատերազմ ընդ արքային Մովաբու, եւ ա՛ռ զամենայն երկիրն նորա յԱրոյերայ մինչեւ ցԱռնոն։ 27 Վասն այնորիկ ասեն առակարկուք. Եկա՛յք յԵսեբոն զի շինեցաւ, եւ հանդերձեցա՛ւ քաղաքն Սեհոնի[1404]. 28 զի հո՛ւր ել յԵսեբոնայ՝ եւ բո՛ց ՚ի քաղաքէն Սեհոնի, եւ եկեր մինչեւ ցՄովաբ. եւ լափեա՛ց զարձանս Առնովնայ։ 29 Վա՛յ քեզ Մովաբ. կորեար ժողովուրդ Քամովսայ. եւ մատնեցա՛ն ուստերք նոցա ՚ի փախուստ, եւ դստերք նոցա ՚ի գերութիւն թագաւորին Ամովրհացւոց[1405]. 30 եւ զաւակ նոցա սատակեսցի՛ յԵսեբոնէ մինչեւ ցԴեբոն. եւ կանայք նոցա բորբոքեցան հրով ՚ի վերայ Մովաբու[1406]։ 31 Եւ բնակեաց Իսրայէլ յամենայն քաղաքս Ամուրհացւոց։ 32 Եւ առաքեաց Մովսէս լրտեսել զԱզեր. եւ առի՛ն զնա եւ զաւանս նորա, եւ հանին զԱմուրհացին որ բնակեալ էր ՚ի նմա[1407]։ 33 Եւ կրկնեցա՛ն ելին ընդ ճանապարհն ՚ի Բասան։ Եւ ել՝ Ո՛վդ թագաւոր Բասանու ընդդէմ նոցա, եւ ամենայն ժողովուրդ նոցա ՚ի պատերազմ յԵդրային[1408]։ 34 Եւ ասէ Տէր ցՄովսէս. Մի՛ երկնչիր ՚ի նմանէ, զի ՚ի ձեռս քո մատնեցի զնա՛ եւ զամենայն ժողովուրդն նորա, եւ զամենայն երկիր նորա. եւ արասցես ընդ նա՝ որպէս արարեր ընդ Սեհոն արքայ Ամովրհացւոց՝ որ բնակեալ էր յԵսեբոն[1409]։ 35 Եւ եհա՛ր զնա եւ զորդիս նորա, եւ զամենայն ժողովուրդն նորա. մինչեւ ամենեւի՛ն չմնալոյ ՚ի նոցանէն ապրեալ։ Եւ ժառանգեցի՛ն զերկիրն նոցա։

22
Գլուխ ԻԲ

ԽԷ 1 Եւ չուեալ որդւոցն Իսրայէլի բանակեցան յարեւմտից Մովաբու առ Յորդանանաւ յանդիմա՛ն Երիքովի[1410]։ 2 Եւ տեսեալ Բաղակայ՝ որդւոյ Սեպփովրայ զամենայն զոր արար Իսրայէլ ընդ Ամովրհացին, 3 երկեաւ Մովաբ յոյժ ՚ի ժողովրդենէ անտի, զի բազո՛ւմ էին. եւ զանգիտեաց Մովաբ յերեսաց որդւոցն Իսրայէլի։ 4 Եւ ասէ Մովաբ ցծերակոյտն Մադիամու. Արդ՝ լիզանէ՛ ժողովուրդս այս զամենայն որ շուրջ զմեւք են, որպէս լիզանէ արջառ զդեղ դալա՛ր ՚ի դաշտի։ Եւ Բաղակ որդի Սեպփովրայ էր արքայ Մովաբու ՚ի ժամանակի յայնմիկ[1411]։ 5 Եւ առաքեաց հրեշտակս առ Բաղաամ որդի Բեովրայ՝ առ Փաթուրն. որ էր առ գետեզե՛րբ երկրին որդւոց ազգին իւրոյ. կոչե՛լ զնա եւ ասել. Ահա՝ ա՛զգ ել յԵգիպտոսէ, եւ ծածկեաց զերեսս երկրի. եւ նստի՛ սա մօտ առ իս[1412]։ 6 Եւ արդ՝ ե՛կ անէ՛ծ դու ինձ զժողովուրդս զայս. զի զօրագոյն քան զիս է՛ սա. թերեւս կարասցուք հարկանել ՚ի սոցանէ, եւ հանի՛ց զսա յերկրէ իմմէ. քանզի գիտե՛մ թէ զոր օրհնես դու՝ օրհնեա՛լ է, եւ զոր անիծանես՝ անիծեա՛լ[1413]։ 7 Եւ գնացի՛ն ծերակոյտն Մովաբու եւ ծերակոյտն Մադիամու, եւ ըղձութիւնք ՚ի ձեռս նոցա. եկին առ Բաղաամ, եւ ասացին նմա զպատգամսն Բաղակայ։ 8 Եւ ասէ ցնոսա. Ագարո՛ւք աստ զայս գիշեր, եւ արարից ձեզ պատասխանի՛ իրացդ, ինչ զոր Տէր խօսեսցի ընդ իս։ Եւ ագան իշխանքն Մովաբու առ Բաղաամու։ 9 Եւ եկն Աստուած առ Բաղաամ եւ ասէ ցնա. Զի՞ են արքդ այդոքիկ առ քեզ։ 10 Եւ ասէ Բաղաամ ցԱստուած. Բաղակ որդի Սեպփովրայ արքայ Մովաբու առաքեա՛ց զդոսա առ իս եւ ասէ. 11 Ահա ա՛զգ ել յԵգիպտոսէ եւ ծածկեաց զերեսս երկրի, եւ նստի՛ սա մօտ առ իս. արդ՝ ե՛կ անէծ դու զսոսա ինձ, թերեւս կարացից հարկանել զսա՝ եւ հանից զսա յերկրէ իմմէ։ 12 Եւ ասէ Աստուած ցԲաղաամ. Մի՛ երթար ընդ նոսա, եւ մի՛ անիծանիցես զժողովուրդն՝ քանզի օրհնեա՛լ է։ 13 Եւ յարուցեալ Բաղաամ ընդ առաւօտն, ասէ ցիշխանսն Բաղակայ. Գնացէ՛ք անդրէն առ տէրն ձեր. զի ո՛չ թողու զիս Աստուած գալ ընդ ձեզ[1414]։ 14 Եւ յարուցեալ իշխանքն Մովաբու եկին առ Բաղակ՝ եւ ասեն. Ո՛չ կամեցաւ Բաղաամ գալ ընդ մեզ։ 15 Եւ յաւել առաքե՛լ Բաղակ իշխանս բազումս եւ պատուականագոյնս քան զնոսա։ 16 Եկին առ Բաղաամ, եւ ասեն ցնա. Ա՛յսպէս ասէ Բաղակ Սեպփովրեան. Աղաչե՛մ զքեզ՝ մի՛ դանդաղիցիս գալ առ իս. 17 զի պատուելով պատուեցի՛ց զքեզ, եւ զոր ինչ ասիցես արարի՛ց քեզ. եւ արդ՝ ե՛կ անէ՛ծ ինձ զժողովուրդս զայս։ 18 Պատասխանի ետ Բաղաամ եւ ասէ ցիշխանսն Բաղակայ. Եթէ տացէ ինձ Բաղակ լի՛ տամբ իւրով արծաթ եւ ոսկի, ո՛չ կարացից անցանել զբանիւ Տեառն Աստուծոյ, առնել զնա փոքր կամ մեծ մտօք իմովք։ 19 Եւ արդ՝ ագերո՛ւք դուք աստ զգիշերս զայս. եւ գիտացի՛ց զի՛նչ յաւելցէ Տէր խօսել ընդ իս։ 20 Եւ եկն Աստուած առ Բաղաամ ՚ի գիշերին՝ եւ ասէ ցնա. Եթէ կոչե՛լ զքեզ եկեալ են արքդ այդոքիկ, արի՛ երթ զկնի դոցա. բայց զբանն զոր ե՛ս խօսեցայց ընդ քեզ՝ զա՛յն արասցես[1415]։ 21 Եւ յարուցեալ Բաղաամ ընդ առաւօտն հանդերձեաց զէշ իւր, եւ գնա՛ց ընդ իշխանսն Մովաբու։ 22 Եւ բարկացաւ սրտմտութեամբ Աստուած ընդ երթալն նորա. եւ եկաց հրեշտակ Աստուծոյ լինե՛լ նմա բանսարկու. եւ նա հեծեալ էր ՚ի վերայ իշոյ իւրոյ, եւ երկո՛ւ պատանիք նորա ընդ նմա[1416]։ 23 Եւ տեսեալ իշոյն զհրեշտակ Աստուծոյ զի կայր նմա ընկիճեալ ՚ի ճանապարհին, եւ սուսեր մե՛րկ ՚ի ձեռին իւրում, խուսեա՛ց էշն ՚ի ճանապարհէն՝ եւ երթայր ընդ դաշտն. եւ եհար գաւազանաւ զէշն ուղղե՛լ զնա ՚ի ճանապարհն[1417]։ 24 Եւ եկաց հրեշտակն Աստուծոյ յառուամէջս այգեացն. եւ է՛ր ցանգ աստի՝ եւ ցա՛նգ անտի։ 25 Եւ տեսեալ իշոյն զհրեշտակն Աստուծոյ՝ նեղեաց զինքն ընդ որմնն եւ ճմլեաց զոտն Բաղաամու. եւ յաւել եւս հարկանել զնա[1418]։ 26 Եւ յաւել հրեշտակն Աստուծոյ երթալ կալ ՚ի նե՛ղ տեղւոջ. ուստի ո՛չ գոյր խուսել յա՛ջ կամ յահեակ։ 27 Եւ տեսեալ իշոյն զհրեշտակն Աստուծոյ, նստաւ ընդ Բաղաամու. եւ բարկացաւ Բաղաամ, եւ եհա՛ր զէշն գաւազանաւ[1419]։ 28 Եւ եբա՛ց Աստուած զբերան իշոյն, եւ ասէ՛ ցԲաղաամ. Զի՞նչ արարի քեզ զի հարեր զիս այս երի՛ցս անգամ։ 29 Եւ ասէ Բաղաամ ցէշն. Փոխանակ զի խա՛ղ արարեր զիս. եւ եթէ է՛ր սուր ՚ի ձեռին իմում, արդ եւ խոցեալ էր իմ զքեզ։ 30 Եւ ասէ էշն ցԲաղաամ. Ո՞չ ես այն էշ եմ քո՝ յորում հեծանէի՛ր ՚ի մանկութենէ քումմէ մինչեւ ցայսօր ժամանակի. միթէ յուլանալով յուլացայ՞ ինչ երբէք առնել քեզ այսպէս։ Եւ նա ասէ. Ո՛չ։ 31 Եւ եբա՛ց Աստուած զաչս Բաղաամու, եւ ետե՛ս զհրեշտակն Տեառն ընկիճեալ նմա ՚ի ճանապարհին, եւ սուսեր մե՛րկ ՚ի ձեռին իւրում. եւ անկեալ ՚ի վերայ երեսաց իւրոց երկիր եպագ նմա։ 32 Եւ ասէ ցնա հրեշտակն Աստուծոյ. Ընդէ՞ր հարեր դու զէշդ՝ այս երի՛ցս անգամ. եւ ահա ելի՛ ես ՚ի բանսարկութիւն քեզ, զի ո՛չ է ճանապարհդ քո ուղիղ առաջի իմ. 33 եւ տեսեալ զիս իշոյդ՝ խուսափեա՛ց յինէն այս երի՛ցս անգամ. եւ եթէ չէ՛ր խուսափեալ յինէն, արդ՝ իմ զքեզ սպանեալ էր, եւ զդա ապրեցուցեալ։ 34 Եւ ասէ Բաղաամ ցհրեշտակն Տեառն. Մեղա՛յ. զի ո՛չ գիտէի՝ թէ դու ինձ ընկիճեալ կայցես ՚ի ճանապարհիս. եւ արդ՝ եթէ չիցէ՛ քեզ հաճոյ՝ դարձա՛յց անդրէն։ 35 Եւ ասէ հրեշտակն Աստուծոյ ցԲաղաամ. Ե՛րթ դու ընդ արսդ ընդ այդոսիկ. բայց բանի զոր ես ասացից քեզ, ա՛յնմ զգոյշ լինիջիր խօսելոյ։ Եւ գնաց Բաղաամ ընդ իշխանսն Բաղակայ[1420]։ 36 Եւ լուեալ Բաղակայ եթէ գա՛յ Բաղաամ, ե՛լ նմա ընդ առաջ ՚ի քաղաքն Մովաբու՝ որ է ՚ի սահմանս Առնոնայ յեզեր միում սահմանացն։ 37 Եւ ասէ Բաղակ ցԲաղաամ. Ո՞չ առաքեցի առ քեզ կոչել զքեզ. ընդէ՞ր ո՛չ գայիր առիս. որպէս թէ ո՞չ էի արդեւք կարօղ պատուել զքեզ[1421]։ 38 Եւ ասէ Բաղաամ ցԲաղակ. Ահաւասիկ եկի՛ առ քեզ. արդ՝ կարօ՞ղ իցեմ խօսել բա՛ն ինչ, բայց եթէ զոր արկանիցէ Աստուած ՚ի բերան իմ զա՛յն խօսեցայց։ 39 Եւ գնաց Բաաղամ ընդ Բաղակայ, եւ եկն ՚ի քաղաքս հանգրուանացն։ 40 Եւ եզեն Բաղակ զարջառ եւ ոչխար, եւ առաքեաց Բաղաամու եւ իշխանացն որ ընդ նմա էին։ 41 Եւ իբրեւ ա՛յգ եղեւ, առեալ ընդ իւր Բաղակայ զԲաղաամ եհա՛ն զնա յարձանն Բահաղու. եւ եցո՛յց նմա անտի զմասն ինչ ժողովրդեանն[1422]։

23
Գլուխ ԻԳ

1 Եւ ասէ Բաղաամ ցԲաղակ. Շինեա՛ ինձ աստ եւթն բագին, եւ պատրաստեա՛ դու ինձ աստ՝ եւթն զուարակ եւ եւթն խոյ։ 2 Եւ արար Բաղակ որպէս եւ ասաց նմա Բաղաամ. եւ եհա՛ն զուարակ եւ խոյ ՚ի բագինն։ 3 Եւ ասէ Բաղաամ ցԲաղակ. Կա՛ց ՚ի վերայ զոհիդ քո, եւ ես երթայց՝ թերեւս յայտնեսցի՛ ինձ Աստուած ընդ առա՛ջ ելեալ. եւ բան զոր ցուցցէ ինձ՝ պատմեցի՛ց քեզ։ Եւ եկաց Բաղակ ՚ի վերայ զոհին իւրոյ։ Եւ գնաց Բաղաամ հարցանել զԱստուած։ 4 Եւ երթայր ուղղորդ. եւ երեւեցաւ Աստուած Բաղաամու. եւ ասէ Բաղաամ. Եւթն բագին պատրաստեցի, եւ հանի զուարակ եւ խոյ ՚ի բագին մի[1423]։ 5 Եւ արկ Աստուած բա՛ն ՚ի բերան Բաղաամու, եւ ասէ. Դարձի՛ր առ Բաղակ, եւ ա՛յսպէս խօսեսցիս։ 6 Եւ դարձաւ առ նա. եւ նա կա՛յր ՚ի վերայ ողջակիզացն իւրոց. եւ ամենայն իշխանքն Մովաբացւոց ընդ նմա։ 7 Եւ եղեւ Հոգի Աստուծոյ ՚ի վերայ նորա, եւ ամբարձեալ զառակս իւր՝ ասէ. ՚Ի Միջագետա՛ց կոչեաց զիս Բաղակ արքայ Մովաբացւոց, ՚ի լերանցն արեւելից, եւ ասէ. Եկ նզովեա՛ դու ինձ զՅակոբ. եւ ե՛կ անէ՛ծ ինձ զԻսրայէլ[1424]։ 8 Զի՞նչ նզովեցից՝ զոր ո՛չ նզովէ Տէր. կամ զի՞նչ անիծեցից՝ զոր ո՛չ անիծանէ Տէր. 9 զի ՚ի լերա՛նց տեսի զնա, եւ ՚ի բլրոց յառաջագոյն հայեցայ ՚ի նա. եւ ահա ժողովուրդ բնակեսցէ առանձինն, եւ ընդ ազգս մի՛ համարեսցի[1425]։ 10 Ո՜ ճշգրտեաց զզաւակն Յակոբայ, եւ ո՛ համարեսցի զգունդսն Իսրայէլի. մեռցի՛ անձն իմ ընդ անձինս արդարոցն, եւ եղիցի զաւա՛կ իմ իբրեւ զզաւակ նոցա։ 11 Եւ ասէ Բաղակ ցԲաղաամ. Զի՞նչ գործեցեր ընդ իս. յանիծանել թշնամեաց կոչեցի զքեզ, եւ դու օրհնեցեր օրհնութի՞ւն[1426]։ 12 Եւ ասէ Բաղաամ ցԲաղակ. Ո՛չ ապաքէն զինչ արկանիցէ Աստուած ՚ի բերան իմ՝ զա՛յն զգուշացայց խօսել։ 13 Եւ ասէ ցնա Բաղակ. Ե՛կ դարձեալ ընդ իս յա՛յլ տեղի, ուստի ո՛չ տեսանիցես զնա. այլ զմա՛սն ինչ ՚ի նմանէ տեսանիցես. եւ զամենեսեան ո՛չ տեսանիցես, եւ անէ՛ծ ինձ զնա անտի։ 14 Եւ ա՛ռ գնաց զնա յագարակս դիտանոցին, ՚ի կատա՛ր կոփածոյին, եւ շինեաց անդ եւթն բագին, եւ եհան զուարակ եւ խո՛յ ՚ի բագինն։ 15 Եւ ասէ Բաղաամ ցԲաղակ. Կա՛ց ՚ի վերայ զոհիդ քոյ, եւ ես երթայց հարցանե՛լ զԱստուած։ 16 Եւ ընդ առա՛ջ եղեւ Աստուած Բաղաամու, եւ արկ բան ՚ի բերա՛ն նորա. եւ ասէ. Դարձի՛ր անդրէն առ Բաղակ, եւ ա՛յսպէս խօսեսցիս[1427]։ 17 Եւ դարձաւ առ նա. եւ նա կա՛յր ՚ի վերայ ողջակիզին իւրոյ, եւ ամենայն իշխանքն Մովաբացւոց ընդ նմա։ Եւ ասէ ցնա Բաղակ. Զի՞նչ խօսեցաւ Տէր[1428]։ 18 Եւ ամբարձեալ զառակս իւր՝ ասէ. Արի՛ Բաղակ եւ լո՛ւր. ո՛ւնկն դիր վկայդ որդիդ Սեպփովրայ. 19 ո՛չ իբրեւ զմարդ է Աստուած ՚ի զարթնուլ, եւ ո՛չ իբրեւ զորդի մարդոյ ՚ի սպառնալ, դու ասացեր թէ ո՛չ արասցէ, խօսեսցի եւ ո՛չ կացուսցէ։ 20 Ահա՝ յօրհնե՛լ առեալ եմ. օրհնեցից եւ ո՛չ դարձուցից։ 21 Ո՛չ լիցի աշխատութիւն ՚ի Յակոբ, եւ մի՛ երեւեսցի վաստակ ՚ի մէջ Իսրայէլի։ Տէր Աստուած նորա ընդ նմա՛. փառաւորութիւնք իշխանաց ՚ի նմա. 22 եւ Աստուած որ եհա՛ն զնոսա յԵգիպտոսէ՝ իբրեւ փա՛ռք միեղջեւրու ՚ի վերայ նորա[1429]։ 23 Զի ո՛չ գոն հմայք ՚ի Յակոբ՝ եւ ո՛չ ըղձութիւնք ՚ի մէջ Իսրայէլի. ըստ ժամանակի պատմեսցի Յակոբայ՝ եւ Իսրայէլի զինչ կատարելոց իցէ Աստուած[1430]։ 24 Ահա ժողովուրդն իբրեւ զկորի՛ւն առիւծու յարիցէ, իբրեւ զառեւծ նազեսցի. եւ ո՛չ ննջիցէ մինչեւ կերիցէ ո՛րս, եւ զարիւն վիրաւորաց արբցէ[1431]։ 25 Եւ ասէ Բաղակ զԲաղաամ. Մի՛ անիծանելով անիծաներ ինձ զնա, եւ մի՛ օրհնելով օրհնեսցես զնա։ 26 Պատասխանի՛ ետ Բաղաամ եւ ասէ ցԲաղակ. Ո՞չ խօսեցայ ընդ քեզ բանս՝ եւ ասեմ, թէ՝ Զոր ինչ խօսեսցի ընդ իս Աստուած՝ զա՛յն արարից[1432]։ 27 Եւ ասէ Բաղակ ցԲաղաամ. Ե՛կ տարայց զքեզ յայլ տեղի՝ թերեւս հաճո՛յ լիցի Աստուծոյ, եւ անիծանիցե՛ս ինձ զնոսա անտի։ 28 Եւ տարաւ Բաղակ զԲաղաամ ՚ի կատարն Փոգովրայ՝ որ ձգի յանապատն[1433]։ 29 Եւ ասէ Բաղաամ ցԲաղակ. Շինեա՛ ինձ աստ եւթն բագին, եւ պատրաստեա՛ ինձ աստ եւթն զուարակ եւ եւթն խոյ։ 30 Եւ արար Բաղակ որպէս եւ ասաց նմա Բաղաամ, եւ եհա՛ն զուարակ եւ խոյ ՚ի բագինն։

24
Գլուխ ԻԴ

1 Եւ տեսեալ Բաղաամու թէ բարւոք թուի առաջի Տեառն օրհնել զԻսրայէլ, ո՛չ չոգաւ ըստ սովորութեանն ընդ առա՛ջ հմայիցն, դարձո՛յց զերեսս իւր յանապատն։ 2 Եւ ամբարձեալ Բաղաամու զաչս իւր ետես զԻսրայէլ բանակեալ ըստ ցեղի՛ց ցեղից. եւ եղեւ Հոգի Աստուծոյ ՚ի վերայ նորա. 3 եւ ամբարձեալ զառակս իւր՝ ասէ. Ասէ՛ Բաղաամ որդի Բէովրայ[1434]. 4 ասէ այրն ճշմարտապէս. որ զտեսիլ Աստուծոյ ետես ՚ի քուն աչօք իւրովք բացօք[1435]։ 5 Իբրեւ զի գեղեցի՛կ են տունք քո Յակոբ եւ խորանք քո Իսրայէլ. 6 իբրեւ զանտա՛ռս հովանաւորս, եւ իբրեւ զբուրաստա՛նս առ գետովք, եւ իբրեւ զխորա՛նս զոր կանգնեաց Տէր, եւ իբրեւ զմա՛յրս ՚ի գնացս ջուրց։ 7 Եւ ելցէ՛ այր ՚ի զաւակէ նորա, եւ տիրեսցէ՛ ազգաց բազմաց. եւ բարձրասցի՛ քան զՈվգայ թագաւորութիւն նորա. եւ աճեսցէ՛ թագաւորութիւն նորա[1436]։ 8 Աստուած առաջնորդեա՛ց նմա յԵգիպտոսէ. իբրեւ փառք միեղջեւրու ՚ի վերայ նորա. կերիցէ՛ զազգս թշնամեաց իւրոց, եւ զպարարտութիւն նոցա ուղղածո՛ւծ արասցէ. եւ նետիւք իւրովք նետաձի՛գ լիցի ՚ի թշնամիս։ 9 Եւ բազմեալ հանգեա՛ւ իբրեւ զառեւծ, եւ իբրեւ զկորիւն առիւծու. եւ ո՛ յարուցանիցէ զնա. օրհնիչք քո՝ օրհնեսցի՛ն, եւ անիծիչք քո՝ անիծցին։ 10 Եւ բարկացաւ Բաղակ Բաղաամու, եւ ծա՛փ զծափի հարկանէր. եւ ասէ Բաղակ ցԲաղաամ. Անիծանե՛լ զթշնամիս իմ կոչեցի զքեզ, եւ ահա օրհնելով օրհնեցե՛ր զնա՝ այս երի՛ցս անգամ։ 11 Եւ արդ՝ փախի՛ր դու ՚ի տեղի քո. ասացի պատուել զքեզ, եւ վրիպեցո՛յց զքեզ Տէր ՚ի փառաց։ 12 Եւ ասէ Բաղաամ ցԲաղակ. Ո՞չ եւ ընդ հրեշտակսն քո զոր առաքեցեր առ իս՝ խօսեցայ եւ ասացի[1437]. 13 Թէ տացէ ինձ Բաղակ լի՛ տամբ իւրով արծաթ եւ ոսկի, ո՛չ կարիցեմ անցանել զբանիւ Տեառն, առնել զնա չար կամ բարի յանձնէ իմմէ. այլ զոր ինչ ասիցէ Աստուած՝ զա՛յն խօսեցայց[1438]։ 14 Եւ արդ՝ ահա գնա՛մ ՚ի տեղի իմ։ Ե՛կ տաց քեզ խրատ, թէ զի՛նչ առնելոց է ժողովուրդն այն ընդ ժողովուրդ քո ՚ի վախճանի աւուրց։ 15 Եւ ամբարձեալ զառակս իւր՝ ասէր. Ասէ՛ Բաղաամ որդի Բէովրայ. ասէ այրն ճշմարտապէս[1439]. 16 որ լուաւ զպատգամս Աստուծոյ, եւ հմո՛ւտ է գիտութեան Բարձրելոյ. եւ զտեսիլ Աստուծոյ ետես ՚ի քուն աչօք իւրովք բացօք[1440]։ 17 Ցուցի՛ց նմա՝ եւ ո՛չ այժմ. երանեցի՛ց, եւ ո՛չ ՚ի մօտոյ։ Ծագեսցէ՛ Աստղն Յակոբայ, եւ յարիցէ ա՛յր յԻսրայէլէ, եւ հարցէ՛ զիշխանս Մովաբայ. եւ առցէ աւա՛ր զամենայն որդիս Սեթայ[1441]։ 18 Եւ եղիցի նմա Եդոմ ժառանգութիւն Եսաւա՛յ թշնամոյ իւրոյ. եւ Իսրայէլ արար զօրութեամբ[1442]. 19 եւ յարիցէ այր ՚ի Յակոբայ, եւ կորուսցէ զապրեալսն ՚ի քաղաքէ անտի։ 20 Եւ տեսեալ զԱմաղէկ, ամբարձեալ զառակս իւր՝ ասէ. Գլո՛ւխ ազգաց Ամաղէկ, եւ զաւակ նոցա կորիցէ։ 21 Եւ տեսեալ զԿինեցին, ամբարձեալ զառակս իւր՝ ասէ. Հզօ՛ր է բնակութիւն քո. եւ թէ դիցես ՚ի քարանձաւս զբոյն քո[1443], 22 եւ թէ լիցի ՚ի Բէովր բոյն խարդախութեան քոյ, Ասորեստանեա՛յք գերեսցեն[1444]։ 23 Եւ ամբարձեալ զառակս իւր ասէ. Ո՛ ոք կեցցէ յորժամ դնիցէ զայն Աստուած, 24 եւ ելցէ ՚ի ձեռաց Կիտացւոց, եւ չարչարեսցե՛ն զԱսուր. եւ չարչարեսցեն զԵբրայեցիս. եւ ինքեանք միանգամա՛յն կորիցեն։ 25 Եւ յարուցեալ Բաղաամ դարձա՛ւ գնաց ՚ի տեղի իւր. եւ Բաղակ գնաց ընդ իւր կողմն։

25
Գլուխ ԻԵ

1 Եւ բանակեցաւ Իսրայէլ ՚ի Սատտիմ. եւ պղծեցաւ ժողովուրդն պոռնկել ընդ դստերսն Մովաբու[1445]։ 2 Եւ կոչեցին զնոսա ՚ի զոհս կռոց իւրեանց, եւ եկե՛ր ժողովուրդն ՚ի զոհից նոցա, եւ երկի՛ր պագին կռոց նոցա։ 3 Եւ նուիրեցաւ Իսրայէլ Բէլփեգովրայ. եւ բարկացաւ սրտմտութեամբ Տէր ՚ի վերայ Իսրայէլի[1446]։ 4 Եւ ասէ Տէր ցՄովսէս. Ա՛ռ զամենայն իշխանս ժողովրդեանդ, եւ առակեա՛ զդոսա առաջի Տեառն յանդիման արեգական. եւ դարձցի սրտմտութիւն բարկութեան Տեառն յԻսրայէլէ[1447]։ 5 Եւ ասէ Մովսէս ցցեղսն Իսրայէլի. Կոտորեցէ՛ք իւրաքանչիւր զընտանի իւր զնուիրեալ Բէլփեգովրայ։

ԽԸ 6 Եւ ահա այր Իսրայէլացի, գա՛յր ածէր զեղբայր իւր առ կին Մադիանացի յանդիման Մովսիսի, եւ յանդիման ամենայն ժողովրդեան որդւոցն Իսրայէլի. եւ նոքա լային առ դրան խորանին վկայութեան։ 7 Եւ տեսեալ Փենեէսի որդւոյ Եղիազարու որդւոյ Ահարոնի քահանայի, յարեա՛ւ ՚ի միջոյ ժողովրդեանն, եւ առեալ գեղարդն ՚ի ձեռն իւր[1448], 8 եւ եմուտ զհետ առնն Իսրայէլացւոյ ՚ի հնոցն, եւ խոցեաց զերկոսին զայրն Իսրայէլացի՝ եւ զկինն ընդ արգանդ իւր. եւ դադարեա՛ց հարուածն յորդւոցն Իսրայէլի։ 9 Եւ եղեն մեռեալքն ՚ի հարուածոցն յայնցանէ քսա՛ն եւ չորք հազարք[1449]։ 10 Եւ խօսեցաւ Տէր ընդ Մովսիսի՝ եւ ասէ. 11 Փենեէս՝ որդի Եղիազարու, որդւոյ Ահարոնի քահանայի, ցածոյց զսրտմտութիւն իմ յորդւոցն Իսրայէլի, ՚ի նախանձեցուցանե՛լ ինձ զնախանձ իմ ՚ի նոսա. եւ ո՛չ սատակեցից զորդիսդ Իսրայէլի նախանձու իմով[1450]։ 12 Եւ արդ՝ ա՛յսպէս ասասցես. Ահա ես տա՛ց նմա ուխտ խաղաղութեան[1451]. 13 եւ եղիցի նմա եւ զաւակի՛ նորա յետ նորա ուխտ քահանայութեան յաւիտենական. փոխանակ զի քինախնդիր եղեւ Աստուծոյ իւրում. եւ քաւեաց վասն որդւոցն Իսրայէլի[1452]։ 14 Եւ անուն առն Իսրայէլացւոյ հարելոյ որ հարաւ ընդ կնոջն Մադիանացւոյ՝ Զամբրի որդի Սաղովմայ, իշխան տան ազգի որդւոցն Շմաւոնի։ 15 Եւ անուն կնոջն Մադիանացւոյ հարելոյ՝ Քազբի, դուստր Սուրայ իշխանի ազգի՛ն Ամովթայ՝ տան նահապետութեան Մադիամու[1453]։ 16 Եւ խօսեցաւ Տէր ընդ Մովսիսի՝ եւ ասէ. 17 Խօսեա՛ց ընդ որդիսն Իսրայէլի՝ եւ ասասցես. Թշնամեցա՛յք ընդ Մադիանացիսն, եւ հարկանիցէ՛ք զնոսա. 18 զի թշնամի՛ են նոքա ընդ ձեզ նենգութեամբ. որ նենգեցին զձեզ Փոգորաւ, եւ Քազբեաւ դստերբ իշխանին Մադիամու քերբն իւրեանց հարելով յաւուրն հարուածոց վասն Փոգովրայ։

26
Գլուխ ԻԶ

1 Եւ եղեւ յետ հարուածոցն։

ԽԹ Խօսեցաւ Տէր ընդ Մովսիսի եւ ընդ Եղիազարու քահանայի՝ եւ ասէ. 2 Կա՛լ զհամար ամենայն ժողովրդեան որդւոցն Իսրայէլի, ՚ի քսանամենից եւ ՚ի վեր. ըստ տանց նահապետաց իւրեանց, ամենայն որ ելանիցէ յԻսրայէլէ տալ պատերազմ։ 3 Եւ խօսեցան Մովսէս եւ Եղիազար քահանայ, յՌաբովթ Մովաբու առ Յորդանանաւ յանդիման Երեքոյի՝ եւ ասեն[1454]. 4 ՚Ի քսանամենից եւ ՚ի վեր, որպէս հրաման ետ Տէր Մովսիսի. դու եւ որդիքն Իսրայէլի ելեալքդ յԵգիպտոսէ 5 կազմեցարո՛ւք։ Ռուբէն անդրանիկն Իսրայէլի. եւ որդիք Ռուբինի, Ենոք, եւ գունդն Ենոքայ. Փալլուս, եւ գունդն Փալլուսայ. Քարմի, եւ գունդն Քարմեայ։ 6 Ասրոմ, եւ գունդն Ասրոմայ[1455]։ 7 Սոքա են գունդք Ռուբինի. եւ եղեւ հանդէս նոցա. քառասուն եւ երեք հազարք եւթն հարիւր եւ երեսուն[1456]։ 8 Եւ որդիք Փալլուսայ Եղիաբ. 9 եւ որդիք Եղիաբու՝ Յամուէլ, եւ Դաթան եւ Աբիրոն. սոքա էին անուանիք ժողովրդեանն. եւ սոքա են՝ որ յարեան ՚ի վերայ Մովսիսի եւ Ահարոնի ՚ի ժողովրդեանն Կորխայ յարուցելոց հակառակ Տեառն[1457], 10 եւ բացեալ երկրի զբերան իւր եկո՛ւլ զնոսա, եւ զԿորխ՝ մահուամբ ժողովրդեանն իւրոյ. յորժամ եկեր հուր զերկերիւր եւ զյիսունսն. եւ եղեն ՚ի նշաւակ[1458]։ 11 Եւ որդիքն Կորխայ ո՛չ մեռան։ 12 Եւ որդիք Շմաւոնի. եւ գունդք որդւոցն Շմաւոնի, Յամուէլ, եւ գունդ մի Յամուէլի. Յամին, եւ գունդ մի Յամինայ. Յաքին, եւ գունդ մի Յաքինայ. 13 Զարա, եւ գունդ մի Զարայի. Մաւուլ, եւ գունդ մի Մաւուլայ[1459]։ 14 Ա՛յս են գունդք Շմաւոնի ՚ի հանդիսի իւրեանց, քսանեւերկու հազարք եւ երեք հարիւր[1460]։ 19 Եւ որդիք Յուդայ՝ Է՛ր, եւ Աւնան, եւ Սելոմ, եւ Փարէս, եւ Զարա. եւ մեռան՝ Է՛ր եւ Աւնան յերկրին Քանանացւոց։ 20 Եւ եղեն որդիք Յուդայի ըստ գնդից իւրեանց. Սելոմ, եւ գունդ մի Սելոմայ. Փարէս, եւ գունդ մի Փարէսի. Զարա, եւ գունդ մի Զարայի։ 21 Եւ եղեն որդիք Փարէսի. Ասրոն, եւ գունդ մի Ասրոնի. Յամուէլ, եւ գունդ մի Յամուելի։ 22 Սոքա՛ են գունդք Յուդայ ըստ հանդիսի իւրեանց. եւթանասուն եւ վեց հազար եւ հինգ հարիւր։ 23 Եւ որդիք Իսաքարու՝ ըստ գնդից իւրեանց. Թովլայ, եւ գունդ մի Թովլայի. Փուա, եւ գունդ մի Փուայի. 24 Յասուր, եւ գունդ մի Յասուրայ. Ամրան, եւ գունդ մի Ամրանայ[1461]։ 25 Սոքա՛ են գունդք Իսաքարու ՚ի հանդիսի իւրեանց. վաթսուն եւ չորք հազարք եւ երեք հարիւր[1462]։ 26 Եւ որդիք Զաբուղոնի՝ ըստ գնդից իւրեանց. Սարեդ, եւ գունդ մի Սարեդայ. Ալլոն, եւ գունդ մի Ալլոնի. Աղէլ, եւ գունդ մի Աղէլայ։ 27 Սոքա՛ են գունդք Զաբուղոնի ՚ի հանդիսէ իւրեանց. վաթսուն հազար եւ հինգ հարիւր։ 15 Եւ որդիք Գադայ՝ ըստ գնդից իւրեանց. Սափոն, եւ գունդ մի Սափոնայ. Անգի, եւ գունդ մի Անգեայ. Սունի, եւ գունդ մի Սունեայ. 16 Ազենի, եւ գունդ մի Ազենեայ. Ադդի, եւ գունդ մի Ադդեայ. 17 Արուադի, եւ գունդն Արուադեայ. Արիէլ, եւ գունդ մի Արիէլի[1463]։ 18 Սոքա՛ են գունդք որդւոցն Գադայ ՚ի հանդիսի իւրեանց. քառասուն եւ չորք հազարք եւ հինգ հարիւր։ 44 Եւ որդիքն Ասերայ՝ ըստ գնդից իւրեանց. Յամին, եւ գունդ մի Յամինայ. Յեսու, եւ գունդն Յեսուայ. Բարա, եւ գունդ մի Բարայի։ 45 Քոբէր, եւ գունդ մի Քոբերայ. Մելքիէլ, եւ գունդն Մելքիելի[1464]։ 46 Եւ անուն դստերն Ասերայ՝ Սարա։ 47 Սոքա՛ են գունդք Ասերայ ՚ի հանդիսէ իւրեանց. քառասուն եւ երեք հազարք եւ վեց հարիւր։ 28 Եւ որդիք Յովսեփայ ըստ գնդից իւրեանց՝ Մանասէ եւ Եփրեմ[1465]։ 29 Եւ որդիք Մանասէի. Մաքիր, եւ գունդ մի Մաքիրայ. եւ Մաքիր ծնաւ զԳաղաադ. Գաղաադ, եւ գունդ մի Գաղաադու։ 30 Եւ որդիք Գաղաադու. Աքիեզեր, եւ գունդ մի Աքիեզերայ. Քեղէգ, եւ գունդ մի Քեղեգեայ. 31 Եսրիէլ, եւ գունդ մի Եսրիելի. Սիւքէմ, եւ գունդ մի Սիւքեմայ. 32 Սիմայի, եւ գունդ մի Սիմայեայ. Ոփեր, եւ գունդ մի Ոփերայ[1466]։ 33 Եւ Սաղպաադայ որդւոյ Ոփերայ ո՛չ եղեն ուստերք, այլ դստերք. եւ անուն դստերացն Սաղպաադայ. Մաաղա, եւ Նուա, եւ Էգղա, եւ Մեղքա, եւ Թերսա[1467]։ 34 Ա՛յս գունդք Մանասէի ՚ի հանդիսէ իւրեանց. յիսուն եւ երկու հազարք եւ եւթն հարիւր։ 35 Եւ ա՛յս են որդիք Եփրեմայ. Սուտաղա, եւ գունդ մի Սուտաղայի. Տանաք, եւ գունդ մի Տանաքայ։ 36 Սոքա՛ են որդիք Սուտաղայի. Եդեն, եւ գունդ մի Եդենայ։ 37 Ա՛յս գունդք Եփրեմայ ՚ի հանդիսէ իւրեանց. երեսուն եւ երեք հազարք եւ հինգ հարիւր։ Սոքա՛ են գունդք Յովսեփայ ըստ գնդից իւրեանց[1468]։ 38 Եւ որդիք Բենիամինի ըստ գնդից իւրեանց. Բալէ, եւ գունդ մի Բալեայ. Ասբեր եւ գունդ մի Ասբերայ. Յաքերան, եւ գունդ մի Յաքերանայ[1469]. 39 Սափան, եւ գունդ մի Սափանայ։ 40 Եւ եղեն որդիք Բալեայ. Ադար եւ Նոյեման, եւ գունդ մի Նոյեմանեայ։ 41 Ա՛յս որդիք Բենիամինի, ըստ գնդից իւրեանց ՚ի հանդիսէ իւրեանց. երեսուն եւ հինգ հազար եւ հինգ հարիւր[1470]։ 42 Եւ որդիք Դանայ՝ ըստ գնդից իւրեանց. Սամի, եւ գունդ մի Սամեայ. ա՛յս են գունդք Դանայ ըստ գնդից իւրեանց։ 43 Ամենայն գունդք Սամեայ ըստ հանդիսի իւրեանց, վաթսուն եւ չորք հազարք եւ վեց հարիւր։ 48 Եւ որդիք Նեփթաղիմայ՝ ըստ գնդից իւրեանց. Ասէլ, եւ գունդ մի Ասելի. Գաւնի, եւ գունդ մի Գաւնեայ. 49 Յասեր, եւ գունդ մի Յասերայ. Սելլեմ, եւ գունդ մի Սելլեմայ[1471]։ 50 Ա՛յս գունդք Նեփթաղիմայ ՚ի հանդիսէ իւրեանց, քառասուն հազար եւ երեք հարիւր[1472]։ 51 Ա՛յս է հանդէս որդւոցն Իսրայէլի. վեց հարիւր հազար, եւ հազար մի. եւ եւթն հարիւր եւ երեսուն։ 52 Եւ խօսեցաւ Տէր ընդ Մովսիսի՝ եւ ասէ. 53 Դոցա՛ բաժանեսցի երկիրն ժառանգել ըստ թուոյ անուանց. 54 ըստ բազմաց՝ բազմացուսցե՛ս զժառանգութիւնն. եւ ըստ սակաւուց՝ սակաւացուսցես զժառանգութիւնն իւրեանց. իւրաքանչիւր որպէս եւ անցին ՚ի հանդիսի՝ տացի՛ ժառանգութիւնն իւրեանց[1473]։ 55 Վիճակօք ժառանգեսցի երկիրն, ըստ անուանց, ըստ ցեղից նահապետաց իւրեանց ժառանգեսցեն[1474]։ 56 Վիճակաւ բաժանեսցեն զժառանգութիւն նոցա ՚ի մէջ բազմաց եւ սակաւուց։ 57 Եւ որդիքն Ղեւեայ ըստ գնդից իւրեանց. Գեթսոն, եւ գունդ մի Գեթսոնի. Կահաթ, եւ գունդ մի Կահաթու. Մերարի, եւ գունդ մի Մերարեայ [1475]։ 58 Սոքա՛ եւ գունդք որդւոց Ղեւեայ. գունդ մի Ղուբինի, եւ գունդ մի Քեբրոնի. եւ գունդ մի Կորխ. եւ գունդ մի Մուսի։ Եւ Կահաթ ծնաւ զԱմրամ[1476]. 59 եւ անուն կնոջ նորա Յովքաբեթ՝ դուստր Ղեւեայ. որ ծնաւ զսոսա Ղեւեայ յԵգիպտոս. եւ ծնաւ Ամրամայ զԱհարոն, եւ զՄովսէս, եւ զՄարիամ քոյր նոցա։ 60 Եւ ծնան Ահարոնի Նաբադ եւ Աբիուդ, Եղիազար եւ Իթամար[1477]։ 61 Եւ մեռան Նաբադ եւ Աբիուդ, ՚ի մատուցանել իւրեանց զհուրն օտար առաջի Տեառն յանապատին Սինայի։ 62 Եւ եղեն ՚ի հանդիսէն իւրեանց քսան եւ երեք հազարք. ամենայն արու յամսօրէից եւ ՚ի վեր. քանզի ո՛չ անցին ՚ի հանդիսի ՚ի մէջ որդւոցն Իսրայէլի, զի ո՛չ էր նոցա տուեալ վիճակ ՚ի մէջ որդւոցն Իսրայէլի։ 63 Եւ ա՛յս է հանդէս Մովսիսի եւ Եղիազարու քահանայի. որ արարին հանդէս որդւոցն Իսրայէլի յՌաբովթ Մովաբու առ Յորդանանու՝ յանդիման Երեքոյի[1478]։ 64 Եւ ընդ նոսա մի այր ո՛չ գոյր յանցելոցն ՚ի հանդիսի ՚ի Մովսիսէ եւ յԱհարոնէ՝ զոր արարին հանդէս որդւոցն Իսրայէլի յանապատին Սինայի[1479]։ 65 Քանզի ասաց զնոցանէ Տէր՝ թէ մահո՛ւ մեռանիցին յանապատին, եւ ո՛չ մնաց ՚ի նոցանէ եւ ո՛չ մի. բայց Քաղէբ որդի Յեփոնեայ, եւ Յեսու որդի Նաւեայ։

27
Գլուխ ԻԷ

Ծ 1 Եւ մատեան դստերքն Սաղպաադու որդւոյ Ոփերայ, որդւոյ Գաղաադու, որդւոյ Մաքիրայ, ՚ի գնդէն Մանասէի որդւոցն Յովսեփայ. եւ այս են անուանք նոցա. Մաաղա, եւ Նուա, եւ Եգղա, եւ Մեղքա, եւ Թերսա։ 2 Կացի՛ն առաջի Մովսիսի եւ առաջի Եղիազարու քահանայի եւ առաջի իշխանացն, եւ առաջի ամենայն ժողովրդեանն ՚ի դրան խորանին վկայութեան՝ եւ ասեն[1480]. 3 Հա՛յր մեր մեռաւ յանապատի անդ. եւ նա ո՛չ էր ՚ի մէջ ժողովրդեանն գումարելոց առաջի Տեառն ՚ի ժողովրդեանն Կորխայ, որ վասն մեղաց իւրոց մեռաւ. եւ որդիք՝ ո՛չ եղեն նորա[1481]։ 4 Եւ արդ՝ մի՛ ջնջեսցի անուն հօր մերոյ ՚ի միջոյ ցեղի իւրոյ՝ վասն զի ո՛չ գոյր նորա որդի. տո՛ւք մեզ ժառանգութիւն ՚ի մէջ եղբարց հօր մերոյ։ 5 Եւ մատոյց Մովսէս զդատաստան նոցա առաջի Տեառն։ 6 Եւ խօսեցաւ Տէր ընդ Մովսիսի՝ եւ ասէ. 7 Ուղի՛ղ խօսեցան դստերքն Սաղպաադու. տալով տացե՛ս նոցա կալուածս ժառանգութեան ՚ի մէջ եղբարց հօր իւրեանց, եւ դիցես զվիճակ հօրն իւրեանց զնոքօք[1482]։ 8 Եւ ընդ որդիսն Իսրայէլի խօսեսցիս եւ ասասցես. Ա՛յր ոք՝ եթէ մեռանիցի, եւ ուստր ո՛չ գուցէ նորա, տացէ՛ զժառանգութիւն իւր դստեր իւրում. 9 եւ եթէ ո՛չ գուցէ նորա դուստր, տաջի՛ք զժառանգութիւն նորա եղբօր իւրում։ 10 Եւ եթէ ո՛չ գուցեն նորա եղբարք, տաջի՛ք զժառանգութիւն նորա հօրեղբօր իւրում[1483]. 11 եւ եթէ ո՛չ գուցեն եղբարք հօր նորա, տաջի՛ք զժառանգութիւնն ընտանւոյ մերձաւորի նորա. ՚ի ցեղէ՛ն նորա ժառանգեսցէ զնորայն. եւ եղիցի ա՛յդ որդւոցն Իսրայէլի իրաւո՛ւնք դատաստանի, որպէս հրաման ետ Տէր Մովսիսի[1484]։

ԾԱ 12 Եւ ասէ Տէր ցՄովսէս. Ե՛լ դու ՚ի լեառնն որ յայնկոյս է՝ ՚ի լեա՛ռն ՚ի Նաբաւ՝ եւ տե՛ս զերկիրն Քանանացւոց զոր ե՛ս տաց որդւոցն Իսրայէլի ՚ի կալուած. 13 տեսցե՛ս զնա՝ եւ յաւելցիս առ ժողովուրդ քո եւ դո՛ւ, որպէս յաւելաւ Ահարոն եղբայր քո ՚ի Հովր լերինն։ 14 Վասն զի անցէք զբանիւ իմով յանապատին ՚ի Սին. ՚ի հակառակել ժողովրդեանն առ ՚ի սուրբ առնելոյ զիս. եւ ո՛չ արարէք զիս սուրբ ՚ի վերայ ջրոցն յանդիման նոցա. ա՛յն է Ջուր հակառակութեան յանապատին ՚ի Սին[1485]։ 15 Եւ ասէ Մովսէս ցՏէր. 16 Տեսցէ՛ Տէր Աստուած հոգւոց եւ ամենայն մարմնոյ՝ ա՛յր ՚ի վերայ ժողովրդեանս այսորիկ, 17 որ ելանիցէ առաջի սոցա, եւ որ հանիցէ եւ մուծանիցէ զսոսա. եւ մի՛ լինիցի ժողովուրդս Տեառն իբրեւ զոչխար՝ որոց ո՛չ իցէ հովիւ[1486]։ 18 Եւ խօսեցաւ Տէր ընդ Մովսիսի՝ եւ ասէ. Ա՛ռ դու քեզ զՅեսու որդի Նաւեայ՝ զայր յորում գո՛յ Հոգի, եւ դիցես զձեռս քո ՚ի վերայ նորա[1487]. 19 եւ կացուսցե՛ս զնա յանդիմա՛ն Եղիազարու քահանայի. եւ պատուիրեսցես վասն նորա յանդիման նոցա[1488]. 20 եւ տացե՛ս ՚ի փառաց քոց ՚ի վերայ նորա, զի լուիցեն նմա որդիքն Իսրայէլի։ 21 Եւ կացցէ առաջի Եղիազարու քահանայի, եւ հարցցե՛ն ՚ի նմանէ զիրաւունս յայտնութեանց առաջի Տեառն. ըստ բանի բերանոյ նորա ելանիցեն, եւ ըստ բանի բերանոյ նորա մտանիցեն. ինքն եւ որդի՛քն Իսրայէլի միաբան, եւ ամենայն ժողովուրդն[1489]։ 22 Եւ արար Մովսէս որպէս պատուիրեաց նմա Տէր. եւ առեալ զՅեսու կացոյց առաջի Եղիազարու որդւոյ Ահարոնի քահանայի, եւ առաջի ամենայն ժողովրդեանն. 23 եւ եդ զձեռս իւր ՚ի վերայ նորա, եւ արար զնա յանձն՝ որպէս պատուիրեաց Տէր Մովսիսի։

28
Գլուխ ԻԸ

ԾԲ 1 Եւ խօսեցաւ Տէր ընդ Մովսիսի՝ եւ ասէ. 2 Պատուիրեա՛ որդւոցն Իսրայէլի, եւ ասասցես ցնոսա. Զպատարագս իմ եւ զդահամունս իմ, եւ զընծայս իմ ՚ի հոտ անուշից՝ զգուշասջիք մատուցանե՛լ ՚ի տօնս իմ[1490]։ 3 Եւ ասասցե՛ս ցնոսա. Ա՛յս են ընծայք զոր մատուցանիցէք Տեառն. գառինս երկուս անարատս հանապազ յողջակէզ անպակաս. 4 զմի գառնն արասցե՛ս ընդ առաւօտս, եւ զերկրորդ գառնն արասցես ընդ երեկոյս։ 5 Եւ արասցես տասանո՛րդ գրուի նաշիհ զանգեալ իւղով մզելով՝ չորրորդաւ դորակի[1491], 6 ողջակէզ անպակասութեան. որպէս լինէր ՚ի լերինն Սինայի, ՚ի հո՛տ անուշից Տեառն[1492]։ 7 Եւ նուէր նորուն չորրորդ դորակին առ մի գառն ՚ի սրբութեանն. եւ նուիրեսցե՛ս զնուէրն ըմպելի Տեառն։ 8 Եւ զգառնն երկրորդ արասցես ընդ երեկոյս. ըստ զոհին իւրում եւ ըստ նուիրին իւրում արասջիք ՚ի հո՛տ անուշից Տեառն։ 9 Եւ յաւուրն շաբաթուց մատուսջիք երկո՛ւս գառինս տարեւորս անարատս, եւ երկո՛ւս տասանորդս նաշհւոյ զանգելոյ իւղով ՚ի զոհ. 10 եւ զնուէ՛ր ողջակիզին շաբաթուց ՚ի շաբաթս, եւ ՚ի վերայ հանապազորդ ողջակիզին, եւ զնորո՛ւն նուէր[1493]։ 11 Եւ յամսամուտս մատուսջիք ողջակէզս Տեառն, զուարակս երկուս յանդւոյ, եւ խոյ մի. գառինս տարեւորս եւթն[1494]. 12 եւ երի՛ս տասանորդս նաշհւոյ զանգելոյ իւղով առ զուարակ մի. եւ երկուս տասանորդս նաշհւոյ զանգեալ իւղով առ խոյ մի. 13 եւ տասանորդ նաշհւոյ զանգեալ իւղով առ գառն մի, ՚ի հո՛տ անուշից ընծայ Տեառն[1495]։ 14 Եւ նուէր նոցա կէ՛ս դորակին գինւոյ լիցի առ զուարակ մի, եւ երրորդ դորակին լիցի առ խո՛յ մի, եւ չորրորդ դորակին լիցի առ գա՛ռն մի. ա՛յս ողջակէզք իցեն ամիս յամսոյ՝ յամիսս տարւոյն[1496]։ 15 Եւ նոխա՛զ մի յայծեաց Տեառն, վասն մեղաց իւրեանց ՚ի վերայ հանապազո՛րդ ողջակիզին առնիցի, եւ նուէրն նորա։ 16 Եւ յամսեանն առաջնում, ՚ի չորեքտասաներորդում աւուր ամսեանն՝ զատի՛կ տեառն. 17 եւ ՚ի հնգետասաներորդում աւուր նորո՛ւն ամսոյ՝ տօն. զեւթն օր բաղա՛րջ կերիջիք. 18 եւ օրն առաջին կոչեցեալ սո՛ւրբ լիցի ձեզ. զամենայն գործ սպասաւորութեան մի՛ գործիցէք[1497]։ 19 Եւ մատուսջի՛ք ողջակէզս եւ ընծայս Տեառն. զուարակս երկուս յանդւոյ, եւ խոյ մի. գառինս տարեւորս անարատս եւթն։ 20 Եւ զո՛հ նոցա, նաշիհ զանգեալ իւղով՝ երի՛ս տասանորդս առ զուարակ մի. եւ երկո՛ւս տասանորդս առ խոյ մի. 21 եւ տասանորդ տասանորդ արասցես առ գառն մի եւթանեցունց գառանցն[1498]. 22 եւ նոխա՛զ մի յայծեաց վասն մեղաց, քաւե՛լ վասն նոցա. 23 թո՛ղ զհանապազորդ առաւօտին ողջակէզն, որ է ողջակէզ յաճախութեան։ 24 Զայս ըստ ա՛յսմ օրինակի արասջի՛ք աւուր աւուր՝ զեւթն օր, պատարագ ողջակէզ ՚ի հոտ անուշից Տեառն. ՚ի վերայ հանապազորդ ողջակիզին առնիցէք զնուէր նորին[1499]։ 25 Եւ օրն եւթներորդ կոչեցեալ սո՛ւրբ եղիցի ձեզ. զամենայն գործ սպասաւորութեան մի՛ գործիցէք ՚ի նմա։ 26 Եւ յաւուրն նուիրեաց յորժամ մատուցանիցէք զոհ Տեառն զեւթներորդացն, կոչեցեալ սո՛ւրբ եղիցի ձեզ. զամենայն գործ սպասաւորութեան մի՛ գործիցէք[1500]։ 27 Եւ մատուսջիք ողջակէ՛զս ՚ի հոտ անուշից Տեառն. զուարակս երկուս յանդւոյ եւ խոյ մի, գառինս տարեւորս անարատս եւթն։ 28 Եւ զո՛հ նոցա նաշիհ զանգեալ իւղով երե՛ք տասանորդք առ զուարակ մի, եւ երկու տասանորդք առ խոյ մի, 29 եւ տասանորդ տասանորդ առ գառն մի, եւթանեցունց գառանցն[1501]. 30 եւ նոխազ մի յայծեաց վասն մեղաց, քաւել վասն ձեր. թո՛ղ զհանապազորդ ողջակէզն, 31 եւ զզոհս նոցա զոր առնիցէք, եւ զնուէրս նոցա. եւ անարա՛տք լինիցին ձեզ։

29
Գլուխ ԻԹ

1 Եւ յամսեանն եւթներորդի որ օր մի իցէ ամսոյն, կոչեցեալ սո՛ւրբ եղիցի ձեզ. զամենայն գործ սպասաւորութեան մի՛ գործիցէք. օ՛ր նշանակելոյ եղիցի ձեզ[1502]։ 2 Եւ արասջիք ողջակէ՛զս ՚ի հոտ անուշից Տեառն. զուարակ մի յանդւոյ, խոյ մի, գառինս տարեւորս անարատս եւթն[1503]. 3 եւ զո՛հ նոցա նաշիհ զանգեալ իւղով, երի՛ս տասանորդս առ զուարակ մի, եւ երկուս տասանորդս առ խոյ մի. 4 եւ տասանորդ տասանորդ առ գառն մի եւթանեցունց գառանցն[1504]. 5 եւ նոխազ մի յայծեաց վասն մեղաց՝ քաւե՛լ վասն ձեր։ 6 Թո՛ղ զողջակէզն ամսամտիցն, եւ զոհք նոցա, եւ նուէրք իւեանց ըստ պայմանի՛ իւրեանց ՚ի հոտ անուշից Տեառն։ 7 Եւ ՚ի տասներորդի նորին ամսոյ, կոչեցեալ սո՛ւրբ եղիցի ձեզ, եւ լլկեսջի՛ք զանձինս ձեր. զամենայն գործ սպասաւորութեան մի՛ գործիցէք։ 8 Մատուսջի՛ք ողջակէզս ՚ի հոտ անուշից ընծայս Տեառն. զուարակ մի յանդւոյ, խոյ մի, գառինս տարեւորս անարատս եւթն. 9 եւ զոհ նոցա նաշիհ զանգեալ իւղով, երիս տասանորդս առ զուարակ մի, եւ երկուս տասանորդս առ խոյ մի, 10 եւ տասանորդ տասանորդ առ գառն մի, եւթանեցունց գառանցն. 11 եւ նոխազ մի յայծեաց վասն մեղաց՝ քաւե՛լ վասն ձեր. թո՛ղ զվասն մեղացն եւ քաւութեան, եւ զողջակէզսն հանապազորդս՝ եւ զզոհս նորա. եւ զնուէր նորին ըստ պայմանի իւրում ՚ի հոտ անուշից ընծա՛յ Տեառն։ 12 Եւ յաւուրն հնգետասաներորդի նորին եւթներորդի ամսոյ, կոչեցեալ սո՛ւրբ եղիցի ձեզ. զամենայն գործ սպասաւորութեան մի՛ գործիցէք, եւ տօնեսջի՛ք զնա տօն Տեառն զեւթն օր[1505]։ 13 Եւ մատուսջիք ողջակէ՛զս ընծայս ՚ի հոտ անուշից Տեառն։ Յաւուրն առաջնում զուարակս յանդւոյ երեքտասան. խոյս երկուս. գառինս տարեւորս չորեքտասան, անարա՛տք լինիցին. 14 եւ զոհք նոցա նաշի՛հ զանգեալ իւղով, երիս տասանորդս առ զուարակ մի, երեքտասանեցունց զուարակացն. եւ երկուս տասանորդս առ խոյ մի, երկոցունց խոյոցն[1506]. 15 եւ տասանորդ տասանորդ առ մի մի գառն չորեքտասանեցունց գառանցն. 16 եւ նոխազ մի յայծեաց վասն մեղաց. թո՛ղ զհանապազորդ ողջակէզս եւ զզոհս եւ զնուէրս նոցա։ 17 Եւ յաւուրն երկրորդի զուարակս երկոտասան, խոյս երկուս, գառինս տարեւորս անարատս չորեքտասան. 18 եւ զո՛հք նոցա՝ եւ նուէրք զուարակին, եւ խոյոցն, եւ գառանցն՝ ըստ թուո՛յ նոցա եւ ըստ պայմանի իւրեանց[1507]. 19 եւ նոխազ մի յայծեաց վասն մեղաց. թո՛ղ զհանապազորդ ողջակէզն, եւ զզոհս նոցա, եւ զնուէրս իւրեանց[1508]։ 20 Եւ յաւուրն երրորդի զուարա՛կս մետասան, եւ խոյս երկուս. գառինս տարեւորս անարատս չորեքտասան. 21 եւ զոհ նոցա եւ նուէր զուարակացն, եւ խոյոցն, եւ գառանց, ըստ թուոյ նոցա[1509]. 22 եւ քօշ մի յայծեաց վասն մեղաց. թո՛ղ զհանապազորդ ողջակէզս նոցա, եւ զնուէրս իւրեանց[1510]։ 23 Եւ յաւուրն չորրորդի զուարակս տասն, եւ խոյս երկուս. գառինս տարեւորս անարատս չորեքտասան. 24 եւ զոհք նոցա եւ նուէրք զուարակացն, եւ խոյոցն, եւ գառանց, ըստ թուոյ նոցա եւ ըստ պայմանի իւրեանց. 25 եւ նոխազ մի յայծեաց վասն մեղաց. թո՛ղ զհանապազորդ ողջակէզսն, եւ զզոհս նոցա, եւ զնուէրս իւրեանց։ 26 Եւ յաւուրն հինգերորդի զուարակս ինն, եւ խոյս երկուս, որոջս տարեւորս անարատս չորեքտասան. 27 եւ զոհք նոցա եւ նուէրք զուարակացն եւ խոյոց, եւ գառանց, ըստ թուոյ նոցա, եւ ըստ պայմանի իւրեանց[1511]. 28 եւ նոխազ մի յայծեաց վասն մեղաց. թո՛ղ զհանապազորդ ողջակէզսն, եւ զզոհս նոցա, եւ զնուէրս իւրեանց։ 29 Եւ յաւուրն վեցերորդի զուարակս ութ, խոյս երկուս, գառինս տարեւորս անարատս չորեքտասան. 30 եւ զոհք նոցա եւ նուէրք զուարակացն, եւ խոյոց, եւ գառանց, ըստ թուոյ նոցա, եւ ըստ պայմանի իւրեանց. 31 եւ նոխազ մի յայծեաց վասն մեղաց. թո՛ղ զհանապազորդ ողջակէզսն, եւ զզոհս նոցա, եւ զնուէրս իւրեանց։ 32 Եւ յաւուրն եւթներորդի զուարակս եւթն, խոյս երկուս, գառինս տարեւորս անարատս չորեքտասան, 33 եւ զոհք նոցա, եւ նուէրք զուարակացն, եւ խոյոց, եւ գառանց, ըստ թուոյ նոցա, եւ ըստ պայմանի իւրեանց. 34 եւ նոխազ մի յայծեաց վասն մեղաց. թո՛ղ զհանապազորդ ողջակէզսն. եւ զզոհս նոցա, եւ զնուէրս իւրեանց։ 35 Եւ յաւուրն ութերորդի ե՛լք լիցին ձեզ. զամենայն գործ սպասաւորութեան մի՛ գործիցէք ՚ի նմա։ 36 Եւ մատուսջիք ողջակէզս ՚ի հո՛տ անուշից ընծայս Տեառն, զուարակ մի, խոյ մի, գառինս տարեւորս անարատս եւթն. 37 եւ զոհք նոցա եւ նուէրք զուարակին, եւ խոյի, եւ գառանց ըստ թուոյ նոցա՝ եւ ըստ պայմանի իւրեանց. 38 եւ նոխազ մի յայծեաց վասն մեղաց. թո՛ղ զհանապազորդ ողջակէզսն, եւ զզոհս նոցա, եւ զնուէրս իւրեանց։ 39 Զա՛յս առնիցէք ՚ի տօնս ձեր Տեառն. թո՛ղ զուխտսն ձեր, եւ զողջակէզսն ձեր, եւ զկամայականսն ձեր, եւ զզոհսն ձեր, եւ զնուէրսն ձեր, եւ զփրկութիւնն ձեր[1512]։

30
Գլուխ Լ

ԾԳ 1 Եւ խօսեցաւ Մովսէս ընդ որդիսն Իսրայէլի՝ որպէս պատուիրեաց Տէր Մովսիսի։ 2 Եւ խօսեցաւ Մովսէս ընդ իշխանս որդւոցն Իսրայէլի՝ եւ ասէ. Ա՛յս բան է՝ զոր հրամայեաց Տէր[1513]. 3 Ա՛յր ոք այր՝ եթէ ուխտիցէ ուխտ Տեառն, կամ երդնուցու երդումն սահմանաւ, կամ սահմանիցէ ինչ վասն անձին իւրոյ, մի՛ արասցէ ապա՛խտ զբան իւր. այլ զամենայն ինչ որ ելանիցէ ՚ի բերանոյ իւրմէ՝ արասցէ՛[1514]։ 4 Եւ եթէ կի՛ն ոք՝ ուխտիցէ ուխտ Տեառն, կամ սահմանիցէ սահման ինչ ՚ի տան հօր իւրոյ ՚ի մանկութեան իւրում. 5 եւ լսիցէ հայր նորա զուխտս նորա, եւ զսահմանս նորա զոր սահմանեաց զանձնէ իւրմէ, եւ լռեսցէ նմա հայր նորա, կացցեն ամենայն ուխտք նորա. եւ ամենայն սահմանքն զոր սահմանեաց զանձնէ իւրմէ՝ հաստատեսցին նմա[1515]։ 6 Եւ եթէ ո՛չ առնուցու յանձն հայր նորա՝ յաւուր յորում լսիցէ զամենայն ուխտս նորա, եւ զսահմանսն զոր սահմանեաց զանձնէ իւրմէ, մի՛ կացցեն. եւ Տէր անպա՛րտ արասցէ զնա, զի ո՛չ առ յանձն հայր նորա։ 7 Ապա թէ լինելով լինիցի ա՛ռն, եւ ուխտք իւր ՚ի նմա՛ իցեն ըստ ուխտելոյ շրթանց իւրոց, զոր սահմանեաց զանձնէ իւրմէ. 8 եւ լսիցէ այրն նորա, եւ լռիցէ նմա յաւուր յորում լսիցէ, ա՛յնպէս կացցեն ամենայն ուխտք նորա, եւ սահմանքն նորա՝ զոր սահմանեաց զանձնէ իւրմէ, հաստատեսցի՛ն։ 9 Ապա թէ ո՛չ առնուցու յանձն այր նորա՝ յաւուր յորում լսիցէն, ամենայն ուխտքն նորա եւ ամենայն սահմանքն զոր սահմանեաց զանձնէ իւրմէ, մի՛ հաստատեսցին. զի այրն ո՛չ առ յանձն. եւ Տէր անպա՛րտ արասցէ զնա[1516]։ 10 Եւ ուխտք այրւո՛յ կամ հանելոյ, զոր ուխտիցէ զանձնէ իւրմէ՝ հաստատեսցին նմա։ 11 Ապա թէ ՚ի տան առն իւրոյ իցեն ուխտք նորա, կամ սահմանն զոր սահմանիցէ երդմամբ զանձն իւրմէ. 12 եւ լսիցէ այր նորա եւ լռիցէ նմա, եւ առնուցու նմա յանձն, կացցե՛ն ամենայն ուխտք նորա. եւ ամենայն սահմանք նորա՝ զոր սահմանեաց զանձնէ իւրմէ՝ հաստատեսցի՛ն նմա[1517]։ 13 Եւ եթէ խափանելով խափանեսցէ՛ այրն նորա՝ յորում աւուր լսիցէ զամենայն ինչ որ ելանիցէ ՚ի շրթանց նորա՝ ըստ ուխտի՛ց նորա եւ ըստ սահմանացն նորա զանձնէ իւրմէ, մի՛ հաստատեսցի նմա. զի այր նորա զանցո՛յց. եւ Տէր անպա՛րտ արասցէ զնա։ 14 Զամենայն ուխտ, եւ զամենայն երդումն կապոյ առ լլկելո՛յ զանձն, ա՛յր նորա հաստատեսցէ նմա, եւ ա՛յր նորա զանցուսցէ[1518]։ 15 Եւ եթէ լռելով լռեսցէ նմա. օրըստօրէ հաստատեսցէ՛ նմա զամենայն ուխտսն իւր, եւ զսահմանսն կացուսցէ՛ նմա. վասն զի լռեաց նմա յաւուրն յորում լուաւ[1519]։ 16 Եւ եթէ զանցուցանելով զանցուսցէ՛ այրն նորա յետ աւուրն յորում լուաւ, ընկալցի՛ զմեղս իւր։ 17 Ա՛յս իրաւունք են զոր պատուիրեաց Տէր Մովսիսի, ընդ ա՛յր եւ ընդ կին իւր. ընդ հա՛յր եւ ընդ դուստր իւր՝ ՚ի մանկութեանն ՚ի տան հօր իւրոյ[1520]։

31
Գլուխ ԼԱ

ԾԴ 1 Խօսեցաւ Տէր ընդ Մովսիսի՝ եւ ասէ[1521]. 2 Ա՛ռ զվրէժ որդւոցդ Իսրայէլի ՚ի Մադիանացւոցն. եւ ապա յաւելցիս ՚ի ժողովուրդ քո[1522]։ 3 Եւ խօսեցաւ Մովսէս ընդ ժողովրդեանն՝ եւ ասէ. Վառեցէ՛ք ՚ի ձէնջ արս՝ ճակատել առաջի Տեառն ՚ի վերայ Մադիամու. հատուցանել զվրէժ ՚ի Տեառնէ Մադիամու[1523]. 4 հազա՛ր այր ՚ի ցեղէ, յամենայն ցեղիցն Իսրայէլի, առաքեցէ՛ք տալ պատերազմ։ 5 Եւ համարեցան ՚ի հազարաւորացն Իսրայէլի հազա՛ր այր ՚ի ցեղէ. երկոտասա՛ն հազար վառեալ ՚ի պատերազմ։ 6 Եւ արձակեաց զնոսա Մովսէս, հազա՛ր այր ՚ի ցեղէ հանդերձ զօրու իւրեանց. եւ զՓենէէս որդի Եղիազարու որդւոյ Ահարոնի քահանայի, եւ զսպասն սրբութեան, եւ փողքն ազդեցութեան ՚ի ձեռս նոցա[1524]։ 7 Եւ ճակատեցան ընդդէմ Մադիանացւոցն. որպէս եւ հրամայեաց Տէր Մովսիսի։ Եւ կոտորեցին զամենայն արու[1525], 8 եւ զթագաւորսն Մադիանացւոց կոտորեցին հանդերձ վիրաւորօք նոցա. եւ զԵւին, եւ զՍուր, եւ զՐոկոմ, եւ զՈւր, եւ զՌոբոք, զհինգ թագաւորս Մադիամու. եւ զԲաղաամ որդի Բէովրայ սպանին սրով, հանդերձ վիրաւորօք նոցա։ 9 Եւ զկանայս Մադիամու, եւ զաղխն նոցա, եւ զանասուն նոցա, եւ զամենայն ստացուածս նոցա, եւ զզօրս նոցա առի՛ն յաւարի[1526]։ 10 Եւ զամենայն քաղաքս նոցա տամբք իւրեանց, եւ զաւանս նոցա հրձի՛գ արարին. 11 եւ առին զամենայն աւար նոցա. եւ զամենայն կապուտ նոցա ՚ի մարդոյ մինչեւ յանասուն։ 12 Եւ ածին առ Մովսէս եւ առ Եղիազար քահանայ, եւ առ ամենայն որդիսն Իսրայէլի, զգերին եւ զկապուտ եւ զաւար բանակին յՌաբովթ Մովաբ, որ է յանդիմա՛ն Երեքոյի առ եզերբ Յորդանանու։ 13 Եւ ելին Մովսէս եւ Եղիազար քահանայ, եւ ամենայն իշխանք ժողովրդեանն ընդ առաջ նոցա արտաքո՛յ բանակին։ 14 Եւ բարկացաւ Մովսէս ՚ի վերայ ոստիկանաց զօրուն՝ հազարապետաց եւ հարիւրապետաց, եկելոց ՚ի ճակատէ պատերազմին։ 15 Եւ ասէ ցնոսա Մովսէս. Ընդէ՞ր ապրեցուցէք զամենայն էգ. 16 զի նոքա՛ էին որդւոցն Իսրայէլի ըստ բանիցն Բաղաամու, առ ՚ի վրիպեցուցանելոյ, եւ արհամարհելոյ զբան Տեառն վասն Փոգովրայ. եւ եղեւ հարուած ՚ի ժողովրդեանն Տեառն։ 17 Եւ արդ՝ կոտորեցէ՛ք զամենայն արու յամենայն աղխիդ. եւ զամենայն կին որոյ գիտացեալ է զարութիւն արուի՝ կոտորեցէ՛ք[1527]։ 18 Եւ զամենայն զաղխ կանանց, որ ո՛չ իցէ գիտացեալ զարութիւն արուի՝ ապրեցուցէ՛ք[1528]։ 19 Եւ դուք բնակեցարո՛ւք արտաքոյ բանակին զեւթն օր. ամենայնի որոյ սպանեա՛լ իցէ եւ մերձեալ ՚ի վիրաւոր, սրբեսցի՛ յաւուրն երրորդի, եւ յաւուրն եւթներորդի. դո՛ւք եւ գերիդ ձեր[1529]։ 20 Եւ ամենայն հանդերձ, եւ ամենայն անօթ մաշկեղէն, եւ ամենայն գործ մազագործ, եւ զամենայն կահ փայտակերտ սրբեսջի՛ք[1530]։ 21 Եւ ասէ Եղիազար քահանայ ցարս զօրուն եկելոց ՚ի ճակատէ պատերազմին. Ա՛յս իրաւունք օրինի են զոր հրամայեաց Տէր Մովսիսի։ 22 Բա՛ց յոսկւոյ եւ յարծաթոյ, եւ ՚ի պղնձոյ, եւ յերկաթոյ, եւ ՚ի կապարոյ, եւ յանագէ. 23 ամենայն որ անցանէ ընդ հուր՝ եւ սրբեսցի՛. այլ եւ ջրո՛վն սրսկման սրբեսցի. եւ ամենայն որ ո՛չ անցանիցէ ընդ հուր, լուանայցի ջրով[1531]. 24 լուասջի՛ք զհանդերձս յաւուրն եւթներորդի, եւ սո՛ւրբք լինիջիք. եւ ապա մտանիցէք ՚ի բանակն։ 25 Եւ խօսեցաւ Տէր ընդ Մովսիսի՝ եւ ասէ. 26 Ա՛ռ զհամար աւարի գերութեանդ ՚ի մարդոյ մինչեւ յանասուն. դո՛ւ եւ Եղիազար քահանայ, եւ իշխանք նահապետա՛ց ժողովրդեանդ. 27 եւ բաժանեցէ՛ք զաւարդ ՚ի մէջ պատերազմողացդ ելելոցդ ՚ի պատերազմ. եւ ՚ի մէջ ամենայն ժողովրդեանդ։ 28 Եւ առջի՛ք հա՛ս Տեառն յամենայն արանց պատերազմողաց երթելոց ՚ի պատերազմ. ոգի՛ մի՝ ՚ի հինգ հարիւրոց՝ ՚ի մարդո՛յ եւ յանասնոյ, եւ յարջառոյ եւ յոչխարէ եւ յայծեաց[1532]. 29 եւ զկէ՛ս նոցա առնուցուս, եւ տացե՛ս Եղիազարու քահանայի զպտուղսն Տեառն։ 30 Եւ ՚ի կիսոյ որդւոցն Իսրայէլի առցես մի ՚ի յիսնէ, ՚ի մարդոյ եւ յանասնոյ յարջառոյ եւ յոչխարէ եւ յիշոյ, եւ յամենայն անասնոյ. եւ տացես զայն Ղեւտացւո՛ցն որ պահիցեն զպահպանութիւնս խորանին Տեառն[1533]։ 31 Եւ արարին Մովսէս եւ Եղիազար քահանայ՝ որպէս հրամայեաց Տէր Մովսիսի։ 32 Եւ եղեւ աւելո՛րդ աւարին զոր ածին յաւարի ա՛րքն պատերազմօղք. յոչխարաց վեց հարեւր հազար, եւ եւթանասուն եւ հինգ հազար. 33 եւ արջառ՝ եւթանասուն եւ երկու հազարք. 34 եւ էշք՝ վաթսուն եւ մի հազար. 35 եւ ոգիք մարդկան՝ ՚ի կանանց որ ո՛չ գիտէին զարութիւն առն, ամենայն ոգիք՝ երեսուն եւ երկու հազարք[1534]։ 36 Եւ եղեւ կէ՛ս աւարին երթելոցն ՚ի պատերազմ ՚ի թուոյ ոչխարացն՝ երեք հարեւր եւ երեսուն հազար, եւ եւթն հազար եւ հինգ հարիւր[1535]։ 37 Եւ եղեւ հա՛սն Տեառն յոչխարէ, վեց հարեւր եւ եւթանասուն եւ հինգ[1536]. 38 եւ արջառ երեսուն եւ վեց հազար, եւ հաս Տեառն եւթանասուն եւ երկու. 39 եւ էշք՝ երեսուն հազար եւ հինգ հարեւր, եւ հասն Տեառն վաթսուն եւ մի. 40 եւ ոգիք մարդկան՝ վեշտասան հազար, եւ հա՛ս ՚ի նոցանէ Տեառն երեսուն եւ երկու ոգիք։ 41 Եւ ետ Մովսէս զհասն Տեառն զնուէրն Աստուծոյ Եղիազարո՛ւ քահանայի. որպէս հրաման ետ Տէր Մովսիսի. 42 զհասարակած որդւոցն Իսրայէլի, զորս բաժանեաց Մովսէս յարանցն պատերազմողաց[1537]։ 43 Եւ եղեւ հասարակած ՚ի ժողովրդենէ անտի. յոչխարէ՝ երեք հարեւր եւ երեսուն հազար, եւ եւթն հազար եւ հինգ հարեւր. 44 եւ արջառ՝ երեսուն եւ վեց հազար. 45 եւ էշք՝ երեսուն հազար եւ հինգ հարեւր. 46 եւ ոգիք մարդկան՝ վեշտասան հազար։ 47 Եւ ա՛ռ Մովսէս ՚ի հասարակածէ որդւոցն Իսրայէլի. մի ՚ի յիսնէ, ՚ի մարդոյ եւ յանասնոյ. եւ ետ զայն Ղեւտացւոցն որ պահէին զպահպանութիւն խորանին Տեառն. որպէս հրամա՛ն ետ Տէր Մովսիսի։ 48 Եւ մատեա՛ն առ Մովսէս ամենայն վերակացուք հազարապետութեան զօրուն, հազարապետք եւ հարիւրապետք, 49 եւ ասեն ցՄովսէս. Ծառա՛յք քո կալան զհամար արանց պատերազմողաց առ ՚ի մէնջ, եւ ո՛չ ծախեցաւ ՚ի նոցանէ եւ ո՛չ մի. 50 եւ բերաք մատուցանել ընծա՛յ Տեառն, ա՛յր՝ որոյ գտանիցի ոսկի մեհեւանդ, կամ ապարանջանք, եւ մատանի, եւ կշտապանակ, եւ փողոշուկ ընդելուզեալ. քաւե՛լ վասն մեր առաջի Տեառն։ 51 Եւ առին Մովսէս եւ Եղիազար քահանայ զոսկին ՚ի նոցանէ, զամենայն անօթ գործեալ[1538], 52 զոր եղեւ ամենայն ոսկի հասին զոր հանին Տեառն. վեշտասան հազար եւ եւթն հարեւր եւ յիսուն սիկղ՝ ՚ի հազարապետաց անտի[1539]. 53 եւ արք պատերազմօղք որ ածին աւար, իւրաքանչի՛ւր ումեք։ 54 Եւ առին Մովսէս եւ Եղիազար քահանայ զոսկին, ՚ի հազարապետաց անտի, եւ ՚ի հարեւրապետաց, եւ տարան ՚ի խորանն վկայութեան. յիշատա՛կ առ ՚ի յորդւոցն Իսրայէլի առաջի Տեառն։

32
Գլուխ ԼԲ

ԾԵ 1 Եւ անասուն բազո՛ւմ էր որդւոցն Իսրայէլի, որդւոցն Ռուբինի, եւ որդւոցն Գադայ զեղեա՛լ յոյժ. եւ տեսին զերկիրն Յազերայ, եւ զերկիրն Գաղաադու. եւ էր տեղին՝ տեղի՛ խաշանց[1540]։ 2 Եւ մատուցեալ որդիքն Ռուբինի եւ որդիքն Գադայ՝ ասեն ցՄովսէս եւ ցԵղիազար քահանայ, եւ ցիշխանս ժողովրդեանն։ 3 Ատարովթ, եւ Դեբոն, եւ Յազեր, եւ Նեմբրա, եւ Եսեբոն, եւ Էլէալէթ, եւ Սեբամա, եւ Նաբաւ, եւ Բեան[1541]. 4 երկիրն զոր մատնեաց Տէր առաջի որդւոցն Իսրայէլի, երկիր՝ անասնո՛ց է. եւ ծառայից քոց խաշի՛նք են[1542]։ 5 Եւ ասեն. Եթէ գտաք շնորհս առաջի քո, տացի՛ երկիրն այն ծառայից քոց ՚ի կալուած. եւ մի՛ անցուցաներ զմեզ ընդ Յորդանան[1543]։ 6 Եւ ասէ Մովսէս ցորդիսն Գադայ եւ ցորդիսն Ռուբինի. Եղբարք ձեր երթայցեն ՚ի պատերազմ, եւ դուք նստիցի՞ք աստ։ 7 Եւ ընդէ՞ր խոտորեցուցանէք զսիրտ որդւոցն Իսրայէլի չանցանել յերկիրն՝ զոր Տէր տալոց է նոցա[1544]։ 8 Ո՞չ այդպէս արարին հարքն ձեր՝ յորժամ առաքեցի զնոսա ՚ի Կադէսբառնեայ դիտել զերկիրն։ 9 Եւ ելին ՚ի Ձորն ողկուզի, եւ դիտեցին զերկիրն. եւ զանգիտեցուցի՛ն զսիրտս որդւոցն Իսրայէլի, զի մի՛ մտանիցեն յերկիրն զոր ե՛տ նոցա Տէր։ 10 Եւ բարկացաւ սրտմտութեամբ Տէր յաւուր յայնմիկ, եւ երդուաւ՝ եւ ասէ. 11 Մի՛ տեսցեն արք որ ելին յԵգիպտոսէ՝ ՚ի քսանամենից եւ ՚ի վեր, որ գիտիցեն զչար եւ զբարի. զերկիրն զոր երդուայ տալ Աբրաամու եւ Սահակայ եւ Յակոբայ. զի ո՛չ եկին զհետ իմ[1545]. 12 բայց Քաղէբ՝ որդի Յեփոնեայ զատուցեալն, եւ Յեսու որդի Նաւեայ, զի եկին զկնի Տեառն[1546]։ 13 Եւ բարկացաւ սրտմտութեամբ Տէր ՚ի վերայ Իսրայէլի, եւ յածեցոյց զնոսա յանապատին ա՛մս քառասուն. մինչեւ սատակեցաւ ամենայն ազգն որ արարին զչարիս առաջի Տեառն։ 14 Եւ արդ՝ դուք յարուցեա՛լ էք փոխանակ հարց ձերոց, ժողովք մարդկան մեղաւորաց, յաւելո՛ւլ միւսանգամ ՚ի սրտմտութիւն բարկութեան Տեառն ՚ի վերայ Իսրայէլի[1547]։ 15 Զի դարձեալ էք ՚ի նմանէ, յաւելուլ միւսանգամ լքանե՛լ նմա զձեզ յանապատ. եւ անօրինի՛ք յամենայն ժողովուրդս յայս[1548]։ 16 Եւ մատեան առաջի նորա՝ եւ ասեն. Դադա՛րս ոչխարաց մերոց շինեսցուք՝ եւ անասնոց մերոց, եւ քաղաքս աղխից մերոց. 17 եւ մեք վառեսցուք առաջի Տեառն, առաջապա՛հք երթիցուք որդւոցն Իսրայէլի, մինչեւ հանցուք զնոսա յիւրաքանչիւր տեղի. եւ բնակեսցէ աղխն մեր ՚ի քաղաքս պարսպաւորս վասն բնակչաց երկրիս։ 18 Եւ ո՛չ դարձցուք ՚ի տունս մեր՝ մինչեւ բաժանեսցին որդիքն Իսրայէլի զիւրաքանչիւր ժառանգութիւն[1549]։ 19 Եւ ո՛չ եւս ժառանգեսցուք ՚ի մէջ նոցա յանցի՛ցն Յորդանանու եւ անդր. զի ունիմք զվիճակս մեր յա՛յս կոյս Յորդանանու յարեւելից[1550]։ 20 Եւ ասէ ցնոսա Մովսէս. Եթէ առնիցէ՛ք ըստ բանիդ ըստ այդմիկ. եթէ վառիցիք առաջի Տեառն ՚ի պատերազմ[1551]. 21 եւ անցցէ՛ ձեր ամենայն վառեալ ընդ Յորդանան առաջի Տեառն, մինչեւ սատակիցի թշնամին նորա առաջի նորա[1552], 22 եւ նուաճեսցի երկիրն առաջի Տեառն, եւ ապա՛ դառնայցէք, քաւեա՛լ լիջիք առաջի Տեառն եւ յԻսրայէլէ. եւ եղիցի երկիրս այս ձեզ ՚ի կալուա՛ծ առաջի Տեառն։ 23 Ապա թէ ո՛չ առնիցէք այդպէս, յանցաւո՛ր գտանիցիք առաջի Տեառն. եւ ծանիջի՛ք զմեղս ձեր՝ յորժամ հասանիցեն ձեզ չարիք[1553]։ 24 Եւ շինեսջիք դուք ձեզ քաղա՛քս աղխին ձերոյ, եւ դադա՛րս խաշանց ձերոց. եւ որ ինչ ե՛լ ՚ի բերանոյ ձերմէ առնիցէ՛ք։ 25 Եւ խօսեցան որդիքն Ռուբինի եւ որդիքն Գադայ ընդ Մովսիսի՝ եւ ասեն. Արասցե՛ն ծառայք քո՝ որպէս հրամայեաց մեզ տէրդ մեր. 26 աղխ մեր եւ կանայք մեր եւ ամենայն անասուն մեր՝ կացցե՛ն ՚ի քաղաքս Գաղաադու. 27 եւ ծառայք քո անցցե՛ն վառեալք եւ կազմեալք առաջի Տեառն ՚ի պատերազմ, որպէս եւ տէ՛րդ ասէ։ 28 Եւ յանդիմա՛ն արար նոցա Մովսէս զԵղիազար քահանայ, եւ զՅեսու որդի Նաւեայ, եւ զիշխանս նահապետաց ցեղիցն Իսրայէլի։ 29 Եւ ասէ ցնոսա Մովսէս. Եթէ անցցեն որդիքդ Ռուբինի եւ որդիքդ Գադայ ընդ ձեզ ըստ Յորդանան, ամենայն վառեալ ՚ի պատերազմ առաջի Տեառն, եւ տիրեցէք երկրին, տաջի՛ք դոցա զերկիրն Գաղաադու ՚ի կալուածս[1554]։ 30 Ապա թէ ո՛չ անցցեն ընդ ձեզ վառեալք ՚ի պատերազմ առաջի Տեառն, անցուսջիք զա՛ղխ դոցա եւ զկանայս դոցա, եւ զանասուն դոցա յառաջագոյն քան զձեզ յերկիրն Քանանացւոց. եւ ժառանգեսցեն ընդ ձե՛զ յերկիրն Քանանացւոց։ 31 Պատասխանի ետուն որդիքն Ռուբինի եւ որդիքն Գադայ՝ եւ ասեն. Զոր ինչ ասէ տէրդ ցծառայս իւր՝ արասցո՛ւք[1555]։ 32 Մեք անցցուք վառեալք յերկիրն Քանանացւոց, եւ տաջի՛ք մեզ կալուածս յա՛յս կոյս Յորդանանու[1556]։ 33 Եւ ետ Մովսէս որդւոցն Գադայ եւ որդւոցն Ռուբինի՝ եւ կիսոյ ցեղին Մանասէի որդւոցն Յովսեփայ, զթագաւորութիւնն Սեհոնի արքային Ամովրհացւոց, եւ զթագաւորութիւնն Ովգայ արքային Բասանու. զերկիրն եւ զքաղաքս սահմանօք իւրովք, եւ զքաղաքս երկրին շուրջանակի։ 34 Եւ շինեցին որդիքն Գադայ զԴեբոն, եւ զԱստարովթ, 35 եւ զԱրոեր, եւ զԵսոփար, եւ զՅազեր[1557]. 36 եւ բարձրացուցին զնոսա. եւ զՆամրան, եւ զԲաւթառան, քաղաքս ամուրս, եւ դադարս հօտից[1558]։ 37 Եւ որդիքն Ռուբինի շինեցին զԵսեբոն, եւ զԵղիեղէթ, եւ զԿարիեթեմ[1559]. 38 եւ զԲէեղմոն, շուրջ ամրացուցեալս, եւ զՍեբամայ. եւ անուանեցին ըստ անուանց իւրեանց զանուանս քաղաքացն՝ զոր շինեցին[1560]։ 39 Եւ գնաց որդի Մաքիրայ որդւոյ Մանասէի ՚ի Գաղաադ՝ եւ ա՛ռ զնա, եւ կորոյս զԱմովրհացին որ բնակեալ էր ՚ի նմա[1561]։ 40 Եւ ետ Մովսէս զԳաղաադ Մաքիրայ որդւոյ Մանասէի. եւ բնակեցաւ անդ։ 41 Եւ Յայիր Մանասեան չոգաւ՝ ա՛ռ զքաղաքս նոցա, եւ անուանեաց զնոսա Աւանս Յայիրայ։ 42 Եւ Նաբաւ գնա՛ց՝ եւ ա՛ռ զԿանաթ եւ զաւանս նորա, եւ անուանեաց զնոսա Նաբաւթ ըստ անուան իւրոյ[1562]։

33
Գլուխ ԼԳ

ԾԶ 1 Եւ ա՛յս են բանակետղք որդւոցն Իսրայէլի՝ յորմէ հետէ ելին յերկրէն Եգիպտացւոց հանդերձ զօրուն իւրեանց ՚ի ձեռն Մովսիսի եւ Ահարոնի[1563]։ 2 Եւ գրեաց Մովսէս զչո՛ւս նոցա, եւ զբանակետղս իւրեանց բանիւ Տեառն. եւ ա՛յս են բանակետղք գնացից նոցա[1564]։ 3 Չուեցին յՌամեսսեայ յամսեանն առաջնում, ՚ի հնգետասաներորդում աւուր՝ ամսոյն առաջնոյ. զայգոյ զատկին ելի՛ն որդիքն Իսրայէլի բարձրացեալ ձեռամբ առաջի ամենայն Եգիպտացւոցն. 4 եւ Եգիպտացիքն թաղեցին զամենայն մեռեալսն ՚ի նոցանէ, զորս կոտորեաց Տէր զամենայն անդրանիկս յերկրին Եգիպտացւոց. եւ ՚ի դի՛ս նոցա արար վրէժխնդրութիւն Տէր[1565]. 5 եւ չուեալ որդւոցն Իսրայէլի յՌամեսսեայ բանակեցան ՚ի Սոկքովթ։ 6 Եւ չուեալ ՚ի Սոկքովթայ՝ բանակեցան ՚ի Բովթան, որ է մասն ինչ անապատին։ 7 Չուեցին ՚ի Բովթանայ, եւ բանակեցան առ բերանովն Եպիրովթայ, որ է յանդիման Բէելսեփոնայ, եւ բանակեցան հանդէպ Մակդովղայ[1566]։ 8 Չուեցին հանդէպ Եպիրովթայ, եւ անցին ընդ մէջ ծովուն յանապատն, եւ գնացին նոքա երեքօրեայ ճանապարհ ընդ անապատն, եւ բանակեցան զԴառն աղբերբքն։ 9 Չուեցին ՚ի Դառն աղբիւրացն՝ եւ եկին յԵղ՚իմ. եւ էին յԵղ՚իմ երկոտասան ակն ջրոց, եւ եւթանասուն ծառ արմաւենեաց. եւ բանակեցան ա՛նդ առ ջրովն։ 10 Չուեցին յԵղ՚իմայ, եւ բանակեցան զափամբ Կարմիր ծովուն։ 11 Չուեցին ՚ի Կարմիր ծովէն, եւ բանակեցան յանապատին ՚ի Սին[1567]։ 12 Չուեցին ՚ի Սին անապատէն, եւ բանակեցան ՚ի Հռափա[1568]։ 13 Չուեցին ՚ի Հռափայ, եւ բանակեցան յԵլում։ 14 Չուեցին յԵլիմայ, եւ բանակեցան յՌափիդին. եւ ո՛չ գոյր ջուր ըմպելոյ ժողովրդեանն[1569]։ 15 Չուեցին յՌափիդիմայ, եւ բանակեցան յանապատն ՚ի Սինայ[1570]։ 16 Չուեցին յանապատէն Սինայ, եւ բանակեցան ՚ի Գերեզմանս ցանկութեան։ 17 Չուեցին ՚ի Գերեզմանացն ցանկութեան, եւ բանակեցան յԱսերովթ։ 18 Չուեցին յԱսերովթայ, եւ բանակեցան յՌաթամա։ 19 Չուեցին յՌաթամայ, եւ բանակեցան յՌեմոնփարէս։ 20 Չուեցին յՌեմոնփարեսայ, եւ բանակեցան ՚ի Ղ՚եբոնա։ 21 Չուեցին ՚ի Ղ՚եբոնայ, եւ բանակեցան ՚ի Դէսսա։ 22 Չուեցին ՚ի Դէսսայէ, եւ բանակեցան ՚ի Մակէղ՚ղ՚ղաթ։ 23 Չուեցին ՚ի Մակէղ՚ղ՚աթայ, եւ բանակեցան ՚ի Սովփար[1571]։ 24 Չուեցին ՚ի Սովփարայ, եւ բանակեցան ՚ի Քարադաթ։ 25 Չուեցին ՚ի Քարադաթայ, եւ բանակեցան ՚ի Մակելովթ։ 26 Չուեցին ՚ի Մակելովթայ, եւ բանակեցան ՚ի Կատտաաթ[1572]։ 27 Չուեցին ՚ի Կատտատթայ, եւ բանակեցան ՚ի Կարաաթ[1573]։ 28 Չուեցին ՚ի Կարաաթայ, եւ բանակեցան ՚ի Մատեկա։ 29 Չուեցին ՚ի Մատեկայ, եւ բանակեցան ՚ի Սելմոնա։ 30 Չուեցին ՚ի Սելմոնայ, եւ բանակեցան ՚ի Մասուրութ։ 31 Չուեցին ՚ի Մասուրութայ, եւ բանակեցան ՚ի Բանեա։ 32 Չուեցին ՚ի Բանեայ, եւ բանակեցան ՚ի լերինն Գադգադ։ 33 Չուեցին ՚ի լեռնէ անտի Գադգադայ, եւ բանակեցան յԵտէբաթա։ 34 Չուեցին յԵտէբաթայ, եւ բանակեցան յԵբրոն։ 35 Չուեցին յԵբրոնայ, եւ բանակեցան ՚ի Գասիոնգաբեր[1574]։ 36 Չուեցին ՚ի Գեսիոնգաբերայ, եւ բանակեցան յանապատին ՚ի Սին[1575]։ 37 Չուեցին ՚ի Սինն անապատէ. եւ բանակեցան յանապատին Փարանու, ա՛յն է Կադէս։ Չուեցին ՚ի Կադէսայ, եւ բանակեցան ՚ի Հովր լերինն, մերձ առ երկրաւն Եդոմայ[1576]։ 38 Եւ ել Ահարոն քահանայ ՚ի լեառնն հրամանաւ Տեառն՝ եւ մեռաւ անդ. ՚ի քառասներորդի ամի ելանելոյ որդւոցն Իսրայէլի յերկրէն Եգիպտացւոց. յամսեանն հինգերորդի՝ որ օր մի էր ամսոյն։ 39 Եւ Ահարոն էր հարեւր եւ քսան եւ երից ամաց յորժամ մեռա՛ւ ՚ի Հովր լերինն։ 40 Եւ լուաւ Քանանէ՛ս արքայ Արադայ, եւ ինքն բնակեալ էր յերկրին Քանանացւոց, յորժամ մտանէին որդիքն Իսրայէլի, եւ ետ պատերազմ ընդ Իսրայէլի, եւ ա՛ռ ՚ի նոցանէ գերի[1577]։ 41 Չուեցին ՚ի Հովր լեռնէ, եւ բանակեցան ՚ի Սելմոնա։ 42 Չուեցին ՚ի Սելմոնայ, եւ բանակեցան ՚ի Փենով։ 43 Չուեցին ՚ի Փենովայ, եւ բանակեցան յՈբովթ։ 44 Չուեցին յՈբովթայ, եւ բանակեցան ՚ի Գայի՝ յա՛յն կոյս սահմանացն Մովաբու։ 45 Չուեցին ՚ի Գայեայ, եւ բանակեցան ՚ի Դէմոնգադ։ 46 Չուեցին ՚ի Դէմոնգադայ, եւ բանակեցան ՚ի Գեղմոնդէբղաթէմ։ 47 Չուեցին ՚ի Գեղմոնդէբղաթեմայ, եւ բանակեցան ՚ի լերինն Սաբարիմ յանդիման Նաբաւայ[1578]։ 48 Չուեցին ՚ի լերանցն Նաբաւայ, եւ բանակեցան յարեւմտից Մովաբու առ Յորդանանաւ յանդիման Երեքոյի։ 49 Եւ բանակեցան զՅորդանանաւ ՚ի մէջ Եսիմովթայ. մինչեւ ցՄեղսատով յարեւմտից Մովաբու[1579]։

ԾԷ 50 Եւ խօսեցաւ Տէր ընդ Մովսիսի յարեւմտից Մովաբու առ Յորդանանաւ յանդիման Երեքոյի՝ եւ ասէ[1580]. 51 Խօսեա՛ց ընդ որդիսդ Իսրայէլի՝ եւ ասասցես ցդոսա. Դուք ահաւադիկ անցանէ՛ք ընդ Յորդանան յերկրին Քանանացւոց[1581]. 52 եւ կորուսջի՛ք զամենայն բնակիչս երկրին յերեսաց ձերոց. եւ կործանեսջի՛ք զդիտանոցս երկրի նոցա. եւ զամենայն կուռս ձուլածոյս նոցա կորուսջի՛ք. եւ զամենայն զարձանս նոցա՝ բառնայցէ՛ք ՚ի միջոյ[1582]։ 53 Եւ կորուսջի՛ք զբնակիչս երկրին, եւ բնակեսջի՛ք դուք ՚ի նմա. զի ձե՛զ ետու զերկիրն նոցա ՚ի վիճակ, 54 ըստ ցեղից ձերոց, ըստ բազմաց՝ բազմացուցանիջի՛ք զկալուածս իւրեանց. եւ ըստ սակաւուց՝ սակաւացուսջի՛ք զկալուածս իւրեանց։ Որպէս ելանիցէ յանուն ուրուք՝ ա՛նդ լինիցի. ըստ ցեղի՛ց նահապետութեան ձերոյ ժառանգեսջիք[1583]։ 55 Եւ եթէ ո՛չ կորուսանէք զբնակիչս երկրին յերեսաց ձերոց, եղիցին զոր թողուցուքն ՚ի նոցանէ՝ խո՛չ յական ձերում, եւ նե՛տք ՚ի կողս ձեր. եւ եղիցին ձեզ թշնամի՛ք յերկրին յորում դուք բնակիցէք[1584]. 56 եւ եղիցի որպէս խորհէի առնել նոցա՝ արարից ձե՛զ[1585]։

34
Գլուխ ԼԴ

ԾԸ 1 Եւ խօսեցաւ Տէր ընդ Մովսիսի՝ եւ ասէ. 2 Պատուիրեա՛ որդւոցն Իսրայէլի՝ եւ ասասցե՛ս ցնոսա. Դուք մտանէք յերկիրն Քանանացւոց, եւ ա՛յն լիցի ձեզ ՚ի ժառանգութիւն. երկիրն Քանանու հանդերձ սահմանօք իւրովք[1586]։ 3 Եւ եղիցի ձեզ կողմն ընդ հարաւ ՚ի Սինն անապատէ մինչեւ մօտ յԵդոմ. եւ եղիցին ձեզ սահմանքն որ ընդ հարա՛ւ իցեն, ՚ի մասնէ Աղի ծովուն յարեւելի՛ց կողմանէ[1587]։ 4 Եւ պատիցին սահմանքն ձեր ՚ի հարաւոյ՝ ընդ սա՛րն Ակրաբինայ, եւ անցցեն յԵնակ, եւ եղիցին ե՛լք նորա ընդ հարաւոյ կողմն Կադէսբառնեայ. եւ ելցեն յաւա՛նն Արադայ, եւ անցցեն յԱսեմոն[1588]։ 5 Եւ պատիցին սահմանքն յԱսեմոնայ ձորոյն Եգիպտացւոց. եւ եղիցին ելք նորա ընդ ծովն[1589]. 6 եւ սահմանք ծովուն ձե՛զ լիցին. ծովն մեծ սահմա՛ն իցէ. եւ ա՛յն լիցին ձեզ սահմանք ծովուն։ 7 Եւ ա՛յս լիցին ձեզ սահմանք ընդ կողմն հիւսւսոյ. ՚ի մեծէ՛ ծովէն չափեսջիք ձեզ զլեռնլեռնայն[1590]. 8 եւ ՚ի լեռնէ անտի չափեսջիք զնոյն մինչեւ ՚ի մուտս Եմաթայ. եւ եղիցին ելք նորա սահմանք Արադաքոյ[1591]. 9 եւ ելանիցէ առ սահմանօքն Եփրոնայ. եւ եղիցին ելք նորա Ասիռնայիդ. ա՛յն լիցին ձեզ սահմանք ՚ի հիւսւսոյ[1592]։ 10 Եւ չափեսջիք ձեզ սահմա՛նս յարեւելից, յԱսիռնայիդայ ցՍեպփամար. 11 եւ իջանիցեն սահմանքն ՚ի Սեպփամարայ ցԲեղայ, յարեւելից կողմանէ աղբերացն. եւ իջցեն սահմանքն ՚ի Բեղայ մինչեւ ցծովն Քենարայ յարեւելից կողմանէ. 12 եւ իջանիցեն սահմանքն մինչեւ ցՅորդանան. եւ ե՛լք նորա լիցին ծովն Աղի. ա՛յն ամենայն երկիր լինիցի ձեզ, եւ սահմանք նորա շուրջանակի[1593]։ 13 Եւ պատուիրեաց Մովսէս որդւոցն Իսրայէլի՝ եւ ասէ. Ա՛յս է երկիրն զոր ժառանգիցէք զսա վիճակաւ. որպէս հրաման ետ Տէր տա՛լ զնա ինն ցեղիցն, եւ կիսոյ ցեղին Մանասէի։ 14 Վասն զի ա՛ռ ցեղ որդւոցն Ռուբինի եւ ցեղ որդւոցն Գադայ՝ ըստ տանց նահապետաց իւրեանց. 15 եւ կէս ցեղին Մանասէի զվիճակս իւրեանց յա՛յնկոյս Յորդանանու յանդիման Երեքոյի ՚ի հարաւոյ ընդ կողմն արեւելից[1594]։

ԾԹ 16 Եւ խօսեցաւ Տէր ընդ Մովսիսի՝ եւ ասէ. 17 Ա՛յս անուանք են արանցն՝ որ ժառանգեցուցանիցեն ձեզ զերկիրն. Եղիազար քահանայ, եւ Յեսու Նաւեան. 18 եւ մի մի իշխան ՚ի ցեղէ առնուցուք ժառանգեցուցանել ձեզ զերկիրն։ 19 Եւ ա՛յս անուանք են արանց։ Ցեղին Յուդայ՝ Քաղէբ որդի Յեփոնեայ։ 20 Ցեղին Շմաւոնի, Սաղամիէլ որդի Եմիուդայ։ 21 Ցեղին Բենիամինի, Ելդադ որդի Քասղովդայ։ 22 Ցեղին Դանայ, իշխան Բակքիր որդի Եգղ՚այ։ 23 Որդւոցն Յովսեփայ, ցեղի որդւոցն Մանասէի իշխան, Անիէլ որդի Սուփիդայ[1595]։ 24 Ցեղի որդւոցն Եփրեմի իշխան, Կամուէլ որդի Սաբաթայ։ 25 Ցեղին Զաբուղոնի իշխան, Եղիսափան որդի Փառնաքայ։ 26 Ցեղին որդւոցն Իսաքարայ իշխան, Փաղ՚տիէլ որդի Ոզիայ[1596]։ 27 Ցեղի որդւոցն Ասերայ իշխան, Աքիովր որդի Սելովմայ[1597]։ 28 Ցեղին Նեփթաղիմայ իշխան, Փադայէլ որդի Մէուդայ[1598]։ 29 Սոքա՛ են որոց հրաման ետ Տէր բաժանել որդւոցն Իսրայէլի զերկիրն Քանանացւոց։

35
Գլուխ ԼԵ

Կ 1 Եւ խօսեցաւ Տէր ընդ Մովսիսի յարեւմուտս Մովաբու՝ առ եզերբ Յորդանանու յանդիման Երեքոյի՝ եւ ասէ. 2 Հրամա՛ն տուր որդւոցն Իսրայէլի. եւ տացեն Ղեւտացւոցն ՚ի վիճակաց կալուածոց իւրեանց քաղա՛քս բնակութեանց, եւ բուրաստանս շուրջ զքաղաքօք իւրեանց տացեն Ղեւտացւոցն[1599]։ 3 Եւ եղիցին նոցա քաղաքք բնակութեան. եւ զատուցեալքն նոցա եղիցին խաշա՛նց նոցա, եւ ամենայն չորքոտանեա՛ց նոցա։ 4 Եւ արուարձա՛նք քաղաքացն զորս տայցէք Ղեւտացւոցն ՚ի պարսպէ քաղաքին. եւ արտաքոյ քաղաքին երկո՛ւս հազարս կանգունս շուրջանակի[1600]։ 5 Եւ չափեսջի՛ք արտաքոյ քաղաքին, յարեւելից կողմանէ երկուս հազարս կանգունս. եւ ընդ ծովակողմն երկուս հազարս կանգունս. եւ ընդ կողմն հիւսւսի՝ երկուս հազարս կանգունս. եւ ընդ կողմն հարաւոյ՝ երկուս հազարս կանգունս. եւ քաղաքք ՚ի մէջ այնորիկ լինիցի ձեզ. եւ զարուարձանս քաղաքացն[1601]։ 6 Եւ զքաղաքսն զորս տայցէք Ղեւտացւոցն զվեց քաղաքս ապաստանից զոր տայցէք՝ փախչե՛լ անդր սպանողին. եւ այնու քառասուն եւ երկուս քաղաքս[1602]։ 7 Ընդ ամենայն քաղաքս՝ քառասո՛ւն եւ ութ քաղաք տայցէք Ղեւտացւոցն. եւ զնոսա՝ եւ զբուրաստանս իւրեանց։ 8 Եւ զքաղաքս՝ զոր տայցէք ՚ի կալուածոց որդւոցն Իսրայէլի. ՚ի բազմաց՝ բազումս, եւ ՚ի սակաւուց՝ սակաւս. ըստ իւրաքանչիւր ժառանգութեան զոր ժառանգիցեն, տացեն ՚ի քաղաքա՛ց անտի Ղեւտացւոցն։ 9 Եւ խօսեցաւ Տէր ընդ Մովսիսի՝ եւ ասէ. 10 Խօսեա՛ց ընդ որդիսն Իսրայէլի՝ եւ ասասցես ցնոսա. Դուք աւադիկ անցանէ՛ք ընդ Յորդանան յերկիրն Քանանացւոց, 11 եւ զատուսջի՛ք ձեզ քաղաքս, որ լինիցին ձեզ ապաստանաց՝ փախչել անդ սպանողին։ Ամենայն որ հարկանիցէ զանձն ուրուք ակամայ[1603], 12 եղիցին ձեզ քաղա՛քք ապաստանի ՚ի մերձաւորէ արեանն. եւ մի՛ մեռանիցի սպանօղն՝ մինչեւ անցցէ առաջի ժողովրդեանն ՚ի դատաստանի[1604]։ 13 Եւ քաղաքքն զոր տայցէք՝ վե՛ց քաղաքք ապաստանի լինիցին ձեզ[1605]. 14 երիս քաղաքս տաջիք յա՛յն կոյս Յորդանանու, եւ երիս քաղաքս տաջիք յերկիրն Քանանացւոց։ 15 Եւ եղիցի այն ապաւինութիւն որդւոցն Իսրայէլի, եկին եւ պանդխտի ՚ի միջի ձերում. եւ եղիցին քաղաքքն այնոքիկ ապաստանք, փախչել անդր ամենայնի որ հարկանիցէ զանձն ուրուք ակամայ[1606]։ 16 Եւ եթէ երկաթեղէն անօթով ոք հարկանիցէ՝ եւ սպանանիցէ զնա, սպանօղ է. մահո՛ւ մեռցի սպանօղն։ 17 Եւ եթէ բռնաքարաւ որով մեռանիցի՛ ոք հարկանիցէ զնա եւ մեռանիցի, սպանօղ է. մահո՛ւ մեռցի սպանօղն[1607]։ 18 Եւ եթէ փայտեղէն անօթով ՚ի ձեռանէ որով մեռանիցի ոք՝ հարկանիցէ զնա եւ մեռանիցի, սպանօղ է. մահո՛ւ մեռցի սպանօղն[1608]։ 19 Մերձաւոր արեանն սպանցէ՛ զսպանօղն. յորժամ պատահեսցէ նմա սպանցէ՛ զնա։ 20 Եւ եթէ առ թշնամութեան մղեսցէ զնա. եւ ձգեսցէ նմա զամենայն անօթ խարդախութեամբ՝ եւ մեռանիցի[1609]. 21 կամ առ քինա՛լ հարկանիցէ զնա ձեռամբ իւրով եւ մեռանիցի, մահո՛ւ մեռցի որ եհարն. սպանօղ է, մահո՛ւ մեռցի որ սպանանիցէն. մերձաւոր արեանն սպանցէ՛ զսպանօղն ՚ի պատահելն նորա նմա[1610]։ 22 Ապա թէ վրիպակաւ՝ եւ ո՛չ առ թշնամութեան մղեսցէ զնա, եւ ձգեսցէ նմա զամենայն անօթ եւ ո՛չ խարդախութեամբ. 23 կամ զամենայն քար որով մեռանիցի, եւ ո՛չ գիտութեամբ հարկանիցէ զնա՝ եւ մեռանիցի. եւ նա ո՛չ էր նորա թշնամի, եւ ո՛չ խնդրէր չար առնել նմա[1611]. 24 դատեսցի՛ ժողովուրդն ՚ի մէջ հարկանելեացն, եւ ՚ի մէջ մերձաւորի արեանն ըստ դատաստանա՛ցս այսոցիկ. 25 եւ ապրեցուսցէ՛ ժողովուրդն զսպանօղն ՚ի մերձաւորէ արեանն։ Եւ յուղարկեսցէ՛ զնա ժողովուրդն անդրէն ՚ի քաղաքն ապաստանի յոր ապաւինեալն էր. եւ բնակեսցէ ա՛նդ մինչեւ մեռանիցի քահանայն մեծ զոր օծին իւղովն սրբութեան։ 26 Եւ եթէ ելանելով ելանիցէ սպանօղն ըստ սահմանս քաղաքին յոր ապաւինեալն էր[1612]. 27 եւ գտցէ զնա մերձաւոր արեանն արտաքոյ սահմանաց քաղաքին ապաստանի իւրոյ, սպանցէ՛ մերձաւոր արեանն զսպանօղն. եւ մի՛ լիցի մահապարտ[1613]։ 28 Վասն այնորիկ ՚ի քաղաքի ապաստանին իւրոյ բնակեսցէ՝ մինչեւ մեռանիցի քահանայն մեծ. եւ յե՛տ մեռանելոյ քահանային մեծի, դարձցի՛ անդրէն սպանօղն յերկիր կալուածոց իւրոց[1614]։ 29 Եւ եղիցի այս ձեզ յիրաւո՛ւնս դատաստանի յա՛զգս ձեր, յամենայն բնակութեան ձերում։ 30 Ամենայն որ հարկանիցէ զանձն. վկայի՛ւք սպանցեն զսպանօղն. եւ մի՛ միայն վկայ՝ մի՛ վկայեսցէ սպանանելոյն զանձն։ 31 Եւ փրկանս ընդ անձին ՚ի սպանողէն՝ որ մահապարտ իցէ, մի՛ առնուցուք. այլ մահո՛ւ մեռանիցի[1615]։ 32 Եւ մի՛ առնուցուք փրկանս վասն փախչելոյ ՚ի քաղաքն ապաստանի, առ միւսանգամ բնակելոյ յերկրին, մինչեւ մեռանիցի քահանայն մեծ։ 33 Եւ մի՛ շաղախիցէք զերկիրն. եւ ո՛չ քաւիցի երկիրն յարենէն հեղլոյ ՚ի վերայ նորա, եթէ ո՛չ արեա՛մբն հեղլով։ 34 Եւ մի՛ պղծիցէք զերկիրն յորում բնակիցէք ՚ի նմա. յորում ե՛ս բնակեցայց ՚ի միջի ձերում. զի ե՛ս եմ Տէր Աստուած ձեր, որ բնակիցեմ ՚ի մէջ որդւոցն Իսրայէլի[1616]։

36
Գլուխ ԼԶ

ԿԱ 1 Եւ մատեան իշխանք ցեղի որդւոցն Գաղաադու որդւոյ Մաքիրայ՝ որդւոյ Մանասէի ՚ի ցեղէ որդւոցն Յովսեփու. եւ խօսեցան առաջի Մովսիսի, եւ առաջի Եղիազարու քահանայի, եւ առաջի իշխանաց տանց նահապետաց որդւոցն Իսրայէլի, 2 եւ ասեն. Տեառնդ մերում հրամա՛ն ետ Տէր, տա՛լ զերկիրն ժառանգութեան վիճակ որդւոցն Իսրայէլի, եւ տեա՛ռնդ հրաման ետ Տէր՝ տալ ժառանգութիւն դստերացն Սաղպաադու եղբօր մերում։ 3 Եւ արդ՝ եթէ լինիցին միո՛ւմ ցեղիցն Իսրայէլի կանայք. եւ բառնայցէ՞ վիճակ նոցա ՚ի կալուածոց հօրն իւրեանց. եւ յաւելուցու ՚ի ժառանգութիւն ա՛յնր ցեղի որոց լինիցին կանայք. եւ ՚ի վիճակէ ժառանգութեան մերոյ բառնայցէ՞[1617]. 4 եւ եթէ լինիցի թողութիւն որդւոցն Իսրայէլի, յաւելուցու ժառանգութիւն նոցա ՚ի ժառանգութիւն ցեղի, որոց լինիցին կանայք. եւ ՚ի ժառանգութենէ ցեղի ազգիս մերոյ բառնայցէ ժառանգութիւն նոցա։ 5 Եւ պատուիրեաց Մովսէս որդւոցն Իսրայէլի հրամանաւ Տեառն՝ եւ ասէ. առ ա՛յն զոր ասաց ցնա ցեղ որդւոցն Յովսեփայ։ 6 Ա՛յս բա՛ն է զոր հրաման ետ Տէր դստերացն Սաղպաադու, եւ ասէ. Որոց հաճոյ թուեսցի յաչս նոցա՝ եղիցին նոքա կանայք. բայց ՚ի ցեղէ հօրն իւրեանց եղիցին կանայք։ 7 Եւ մի՛ փոխեսցի ժառանգութիւն որդւոցն Իսրայէլի ցեղէ ՚ի ցեղ. զի յիւրաքանչիւր ժառանգութիւն հայրենի ցեղի իւրոյ յարիցեն որդիքն Իսրայէլի[1618]։ 8 Եւ ամենայն օրիորդ մերձաւոր ժառանգութեան ՚ի ցեղից որդւոցն Իսրայէլի միո՛ւմ ումեք յազգականէ հօր իւրոյ լինիցի կին. զի մերձաւորեցուսցեն որդիքն Իսրայէլի զիւրաքանչիւր հայրենի ժառանգութիւն իւր[1619]։ 9 Եւ մի՛ փոխեսցի վիճակ ՚ի ցեղէ յա՛յլ ցեղ. այլ իւրաքանչիւր յի՛ւր ժառանգութիւն յարիցեն որդիքն Իսրայէլի[1620]։ 10 Եւ որպէս հրաման ետ Տէր Մովսիսի, ա՛յնպէս արարին դստերքն Սաղպաադու։ 11 Եւ եղեն Թերսա, եւ Եգղ՚ա, եւ Մեղ՚քա, եւ Նուա, եւ Մաաղա, դստերքն Սաղպաադու՝ հօրեղբարց որդւոց իւրեանց կանայք։ 12 ՚Ի ցեղէն Մանասէի որդւոցն Յովսեփայ եղեն կանայք. եւ եղեն ժառանգութիւնք նոցա յազգատոհմի հօրն իւրեանց։ 13 Ա՛յս են պատուիրանք եւ իրաւո՛ւնք եւ դատաստա՛նք զոր պատուիրեաց Տէր ՚ի ձեռն Մովսիսի, յարեւմուտս Մովաբու, առ եզերբ Յորդանանու յանդիման Երեքոյի։

Կատարեցաւ Թիւքս[1621]։

[1178] Այլք. ՚Ի խորանին վկայութեան։

[1179] Այլք. Ըստ գլխոյ նոցա։

[1180] Այլք. ՚Ի հանդէս առնել նոցա։

[1181] Յօրինակին աստ եւ ստորեւ. գլ. Բ 20. գրի՝ Որդի Փառասուրայ։

[1182] (13) (14) (15) Այլք դնեն նախ՝ Ասերայ, ապա՝ Գադայ, եւ յետոյ՝ Նեփթաղիմայ։

[1183] Այլք. Ըստ գլխոց իւրեանց.. ամենայն արու որ ելանէր ՚ի զօրս հանդէս նոցա։

[1184] Ոմանք. Ըստ թուոյ անուանց նոցա։

[1185] Յայլ օրինակս այս չորք նահապետութիւնք այլազգ կարգաւ դնին. այսինքն՝ յետ ցեղին Բենիամինի՝ ցեղն Գադայ, ապա՝ Դանայ, յետոյ՝ Ասերայ. եւ զկնի՝ Նեփթաղիմայ. ըստ որոց համեմատին եւ թուահամարքն որ ըստ առաջին տպագրութեանց։`

[1186] ՚Ի լուս՛՛. Եւ մի հազար եւ հինգ հարիւր, համաձայն այլոց ՚ի բնաբ՛՛։

[1187] Այլք. Որ ելանէր տալ պատերազմ։

[1188] Այլք. Մի՛ խառնիցես... ՚ի մէջ որդւոցդ Իսրայէլի։

[1189] Այլք. Որ ինչ է ՚ի նմա։ Նոքա բարձցեն։

[1190] Ոմանք. Եւ բանակեսցեն։

[1191] Ոմանք. Բնակեսցին շուրջ։

[1192] Յայլս պակասի. Գնդի իւրոյ գնասցեն, ըստ տանց։

[1193] Այլք. Նաթանայէլ որդի Սեգովրայ։

[1194] Ոմանք. Եւ զօր նոցա անցեալք։

[1195] Ոսկան. Եւ ամենայն զօրք նորա անցեալք ՚ի հանդէս ՚ի ցեղին։

[1196] Այլք. Եւ զօրն նորա անցեալք ՚ի։

[1197] Այլք. Երրորդք չուեսցեն։

[1198] Այլք. Որդի Ամիսադայի։

[1199] ՚Ի լուս՛՛. Ամենեքին անցեալք. համաձայն այլոց ՚ի բնաբ՛՛։ Այլք. ՚Ի բանակին Դանայ, հարիւր եւ յիսուն։

[1200] Ոսկան. Հանդերձ զօրուն իւրեանց։

[1201] Այլք յաւելուն. Ազգ են Ահարոնի եւ Մովսէսի։

[1202] Այլք. Ահարոնի անդրանկան։

[1203] Այլք. Տուեալ իցեն նոքա որդւոցն Իսրայէլի։

[1204] Այլք. Եւ պահեսցեն զքահանայութիւնն.. եւ զամենայն ինչ զսեղանոյն... ՚ի ներքոյ քան։

[1205] Յօրինակին պակասէր. Տէր ընդ Մովսիսի։

[1206] Այլք. Որդի Գեեղայ։

[1207] Այլք. Ամենայն գործոյն նորա։

[1208] Ոսկան յաւելու. Գունդք Կահաթու թուեալք ըստ անուանց իւրեանց։

[1209] Այլք. Եւ ամենայն կահ նոցուն, եւ գործի նոցին։

[1210] Ոսկան յաւելու. Եւ որք յանդիման խորանին բանակիցին, որք բանա՛՛։ Այլք. Որ մերձենայցէ մեռցի։

[1211] Այլք. Արուի յորդւոցն Իսրայէլի։

[1212] Այլք. Ամենայն արուք որդւոցն Իսրայէլի։

[1213] Յօրինկին պակասէր. Եւ զեւթանասնից։

[1214] Այլք. Աւելորդացն ՚ի փրկանս։

[1215] Այլք. Սրբութիւնք սրբութեանցն։

[1216] Ոմանք. Եւ զբազմակակալս... իւղոյն, որովք պաշտիցեն։

[1217] ՚Ի լուս՛՛. Եւ արկցեն զնովաւ ՚ի հան՛՛։

[1218] Այլք. Համակ ծիրանւով։

[1219] ՚Ի լուս՛՛. ՚ի վերայ՝ Եւ ոստիկան. նշանակի՝ եպիսկոպ։ Այլք. Եւ զեւղն օծութեան։

[1220] ՚Ի լուս՛՛. Ըստ կարգի իւրում, համաձայն այլոց ՚ի բնաբ՛՛։

[1221] Այլք. Եւ մի մտանիցեն։

[1222] Այլք. Ըստ տանց նահապետաց իւր՛՛։

[1223] Այլք. Եւ զնուարտանն կապուտակեայ։

[1224] Այլք. Արասջիք հանդէս։

[1225] Այլք. Եւ զխարիսխս նոցա, եւ զսիւնս։

[1226] Այլք. ՚Ի սպաս ՚ի խորանն վկ՛՛։

[1227] Ոմանք. Եւ խօսեցաւ Տէր։

[1228] Ոսկան. Քահանայիցն եղիցի։

[1229] Ոմանք. ՚Ի սրբելոց անտի նորա լինիցի։ Այլք. Նորա՛ լինիցին.. նորա լինիցի։

[1230] Ոմանք. Եւ արհամարհելով արհամարհիցէ զնա։

[1231] Այլք. Զտասանորդ։ Ոմանք. գրուին ալիւր գա՛՛.. մի՛ արկանիցէ։

[1232] Ոմանք. Եւ տացէ քահանայն ջուր սուրբ։

[1233] Ոմանք. Զբարձս քո ՚ի քակումն։

[1234] Ոմանք. Զնզովս զայս ՚ի մատենի։

[1235] Ոմանք. ՚Ի նզովս ժողովրդեան իւրոյ։

[1236] Ոմանք. Եւ խօսեցաւ Տէր։

[1237] Յօրինակին. Մինչեւ ցքինն մի՛ կերիցէ։

[1238] Ոմանք. Զվարսս գլխոյ իւրոյ։

[1239] ՚Ի լուս՛՛. յաւելու. Պղծեսցի ոգի նորա եւ գլուխ։ համաձայն ոմանց ՚ի բնաբ՛՛։

[1240] Յօրինակին. Եւ պան մի բաղարջաց։

[1241] Ոմանք. Որ իցէ ՚ի վերայ զոհին։

[1242] Յօրինակին. Եւ պանմ բաղարջ։ Ոմանք. Յետ գերծլոյ նորա։

[1243] Ամենայն գրչագիր օրինակք մեր յետ բանից 23 համարոյն ունին զբանս 27ին. Եւ դիցեն զանուն իմ եւ այլն։ Բաց յՈսկանայ՝ որ դնէ զնոյն ՚ի վախճանի ըստ կարգի լատինական թուահամարոյն։

[1244] Այլք. Եւ զզոհանոցն, եւ զամենայն։

[1245] Ոմանք. Եւ մատուցին... երկոտասան իշխանաց նահապետաց նոցա։

[1246] Ոմանք. Զի զսպասաւորութիւն սրբութեանց նուիրին յուսս իւրեանց բառ՛՛։

[1247] Ոմանք. Եւ տաշտ մի արծա՛՛։

[1248] Առ իւրաքանչիւր հատուած բանիցս ՚ի համարս 25. 31. 37. 43. 49 եւ այլն. Ոսկան միայն յաւելու՝. Մատոյց. զոր միաբան ամենայն օրինակք զօրութեամբ թողուն իմանալ, միանգամ եւ եթ եդեալ ՚ի սկզբան ՚ի համարն 13։ Յօրինակին պակասէր. Զանգելով ընդ իւղոյ։

[1249] Այլք. Զանգելով ընդ իւղոյ։

[1250] Ոմանք համաձայն մերումս օրինակի, աստանօր ունին՝ Որդի Փառասուրայ։

[1251] Ոմանք համաձայն մերումս օրինակի, աստանօր ունին՝ Որդի Փառասուրայ։

[1252] Ոմանք. Աքեզեր որդի ա՛՛։

[1253] Ոմանք. Փադիէլ որդի Եքրանայ։

[1254] Յօրինակին պակասէր. Խոյք վաթսուն. նոխազք վաթսուն, որոջք։ Ոմանք. Յետ կատարելոյ զձեռս նորա։

[1255] Ոմանք. ՚Ի քաւութենէ անտի՝ ՚ի միջոյ երկուց քերովբէիցն, եւ խօսէր ընդ նմա։

[1256] Այլք. Եւ այս էր կազմած։ Ոմանք. Այնպէս արար զաշտա՛՛։

[1257] Այլք. Եւ մատուսցես զՂեւ՛՛։

[1258] Ոմանք. Եւ սրբեսցես զնոսա հատուցումն։

[1259] Ոմանք. Ահարոնի հատուցումն։

[1260] Ոմանք. Պայմանի իւրում առնիցեն զայն։

[1261] Ոմանք. Զզատիկն յաւուր յայնմիկ։ (7) Եւ ասեն ցնոսա արքն այնոքիկ։

[1262] Այլք. Եւ եղեգով կերիցեն զնա։

[1263] Ոմանք. Զամենայն աւուրս զորս հովանի։

[1264] Ոմանք. Եւ խօսեցաւ Տէր։

[1265] Ոսկան. Իշխանքն եւ զօրավարքն։

[1266] Ոմանք. Ընդդիմակցացն որ։

[1267] Այլք. Առաջի Աստուծոյ ձերոյ։

[1268] Այլք. Յամսեանն երկրորդում։

[1269] Ոմանք. Փառանայ։ (13) Եւ չուեցին նախ ըստ բանի Տեառն.. (14) Եւ չուեցին գունդք բա՛՛։

[1270] Ոմանք. Եւ ՚ի վերայ զօրուց որդւոցն։

[1271] Ոմանք. Եւ չուեցին գունդք։ Այլք. Որդի Սեմիուդայ։

[1272] Ոմանք. Եւ ՚ի վերայ զօրու ցեղի։

[1273] Ոմանք. Եւ ՚ի վերայ զօրու ցեղի։

[1274] Ոսկան. Ցաներն իւր. ահա։ Ոմանք. Ասաց Տէր. Տաց զնա ձեզ։

[1275] Ոսկան. Ատելիք քո յերեսաց քոց։

[1276] Ամենայն օրինակք բաց յՈսկանայ՝ զբանս 34 համարոյն ունին աստէն յետ 36 համարոյ։

[1277] Ոսկան ՚ի լուս՛՛. Եւ խառնիճաղանճն որ։ Այլք. Որ էր ՚ի մէջ նոցա։ Ոմանք. Ցանկացաւ ցանկութիւն։

[1278] Բազումք. Եւ զսոխ եւ զսխտոր։

[1279] Ոմանք. Զլալիւն նոցա ըստ գնացից իւրե՛՛։

[1280] Այլք. Ոչ գտի շնորհս առաջի քո։

[1281] Ոմանք. Ծնայ զնոսա... որպէս առնու դայեակ։

[1282] Ոմանք. Ուստի իցէ ինձ միս։

[1283] Այլք. Ես միայն կրել զժողովուրդս։

[1284] Յօրինակին. Զանդգնութիւն ժողովրդեանդ։

[1285] Ոմանք. Էր մեզ ելն յԵգիպտոսէ։

[1286] Ոսկան. Ամսօրեայ ժամանակաւ։

[1287] Յօրինակին՝ ձուկն ծովու կարմրադեղով նշանակի։

[1288] Ոմանք. Այժմ գիտասցես եթէ հասանիցէ... եւ թէ ոչ։

[1289] Ոմանք. Ոչ եւս յաւելուին. (26) մնացին երկու արք ՚ի բանակի անդ. ան՛՛։

[1290] Ոմանք. Եւ Մովդադ մարգարէանան ՚ի։

[1291] Յօրինակի մերում եւ եթ՝ աստանօր անուն Յեսուայ որդւոյ Նաւեայ, գրի՝ Յեսուս, Յեսուսայ, ըստ յունականին։

[1292] Ոմանք. Զլորամարգին ՚ի ծովէ անտի։

[1293] Ոմանք. Ապուխտ ապուխտս։ Զոր Ոսկան ունի միանգամ եւ եթ։

[1294] Յօրինակին. Յառաջ քան զպասելն։ Ոմանք. Հարուածս մեծ յոյժ։

[1295] Այլք. Եւ ասեն. Միթէ ընդ Մովսիսի։

[1296] Ոմանք. Զի անգիտացաք. քանզի մեղաք. եւ ոմանք. Եւ մեղաք։

[1297] Ոմանք. Զկէս մարմնոց նոցա։

[1298] Ոմանք. Եւ խօսեցաւ Տէր ընդ։

[1299] Ոմանք. Յանապատին Փարանու՝ ըստ բա՛՛։

[1300] Ոմանք. Եթէ զօրագոյն իցէ՝ թէ անա՛՛։

[1301] Ոմանք. Պարսպաւորք իցեն՝ եթէ։

[1302] Այլք. Եւ հասեալ եկին առ Մովսէս եւ.. Փառան Կադէս։

[1303] Ոմանք. Յերկիր որ բղխէ.. այս է պտուղ սորա։

[1304] Ոմանք. Եւ ամենայն Ամաղէկ բնա՛՛։

[1305] Ոմանք. Ասեն. Ոչ ելցուք։

[1306] Ոմանք. Եւ սկայք... իբրեւ զմարախ։

[1307] Ոմանք. Ամենայն որդւովն Իսրայէլի. եւ ոմանք. Ամենայն որդիքն Իսրայէլի։

[1308] ՚Ի լուս՛՛. Առաջի ամենայն ժողովրդեան որդւոցն Իսրայէլի։

[1309] Ոմանք. Ընդ մեզ Տէր Աստուած, եւ տարցի։

[1310] Ոմանք. Մի՛ զանգիտէք ՚ի նոցանէ։

[1311] Այլք. Արարի ՚ի միջի նոցա։

[1312] Ոսկան. Որոց դէմ յանդիման ե՛՛։

[1313] Ոմանք. Ոչ կարէր Տէր տանել... եւ արկ զնոսա տա՛՛։

[1314] ՚Ի լուս՛՛. Հատուցանել զմեղս հա՛՛. ուր այլք ունին՝ հատուցանէ։

[1315] Ոմանք յաւելուն. Եւ արդ թո՛ղ զմեղս ժո՛՛։

[1316] ՚Ի լուս՛՛. Եթէ թէ տեսանիցեն զերկիրն. համաձայն ոմանց ՚ի բնաբ՛՛։

[1317] Ոմանք. Արդ արասցես նոցա։

[1318] Այլք. Թէ մտանիցեն յերկիրն։

[1319] Ոմանք. Եւ ոսկերքն ձեր անկանիցին։

[1320] Ոմանք. Ընդէ՞ր անցէք դուք զբանիւ։

[1321] Ոմանք. Եւ խօսեցաւ Տէր։

[1322] Ոմանք. Եւ ասասցես ցնոսա... յերկիրն բնա՛՛։

[1323] Ոմանք. Զուխտ կամ... թէ յարջառոց եւ ե՛՛։

[1324] Ոմանք. Առ գառն միայն չափ առնիցես։

[1325] Ոմանք. Մեծացուցանել զուխտսն։

[1326] Այլք. Իւրաքանչիւր թուոյ նոցա։

[1327] Յօրինակին. Ամենայն բանակին նոյնպէս արասցէ։

[1328] Ոմանք. Եւ յեկացն որ յարեսցին ՚ի ձեզ. օրէն մի յաւիտենական.. որպէս եւ դուք իցէք, նոյնպէս եւ եկն։

[1329] Ոմանք. Եւ տաջիք Տեառն զհաց հասին։

[1330] Ոմանք. Եւ զոհ նմին, եւ նուէր ըստ նուիրին պայմանի, եւ նոխազ մի։

[1331] Ոմանք. Եւ նոքա մատուցին զպատարագն... յաղագս Տեառն ակամայիցն իւ՛՛։

[1332] Ոմանք. ՚Ի վերայ անձինն ակամայացելոյ։

[1333] Յօրինակին. Որ ինչ առ իցէ ոք ակամայ։

[1334] Ոմանք. Ձեռամբ հպարտութեան.. բարկացոյց նա զՏէր. եւ սատակեսցի։

[1335] Ոմանք. Առ Մովսէս եւ առ Ահարոն։

[1336] Ոմանք. Եթէ զինչ առնիցեն զնա։

[1337] Ոմանք. Եւ խօսեցաւ Տէր ընդ։

[1338] Ոմանք. Զկնի մտաց ձերոց եւ աչաց ձերոց, որով դուքն պոռնկէիք։

[1339] Ոմանք. Եւ լինիջիք սուրբք Աստուծոյ։

[1340] Այլք. Լինել ձեր Աստուած։

[1341] Ոմանք. Եւ լուաւ Մովսէս. եւ անկաւ։

[1342] Ոմանք. Առաջի Տեառն առ վաղիւ։

[1343] Ոմանք. Եւ կալ առաջի ամենայն ժողովրդեան։

[1344] Յօրինակին. Եւ մերձեցոյց զձեզ։ Ոմանք. Զքեզ առ իւր.. քո եւ զորդիս Ղեւեայ ընդ։ Այլք. Եւ քահանայանա՞լ եւս խնդրէք։

[1345] Ոմանք. Ո՞վ իցէ զի տրտնջեցէք զնմանէ։

[1346] Օրինակ մի.. Սաստե՞ս եւս զմեզ։

[1347] Ոմանք. Եւ զերկերիւր եւ զյիսուն բուր՛՛... իւրաքանչիւր զբուր՛՛։

[1348] Ոմանք. Խօսեաց դու ընդ ժողովրդ՛՛։ Օրինակ մի. Զատացարուք շուրջ զժողո՛՛։

[1349] Յօրինակին պակասէր. ՚Ի վրանաց արանց խստասրտացդ։ Ուր Ոսկան ունի՝ խստացդ։

[1350] Այլք. Ելին եւ կային։

[1351] Բազումք. Զամենայն զգործս զայսոսիկ։

[1352] Ոմանք. Կամ թէ ըստ հանդիսին.. հանդէս դոցա։

[1353] Ոմանք յաւելուածով ունին զբանս. Նոր նշան ինչ ցուցանիցէ.. զբերան իւր եւ կլանիցէ.. եւ զտունս դոցա, եւ զխորանս դոցա, եւ զամենայն ինչ որ։

[1354] Ոսկան. Եւ զյիսուն արսն։

[1355] Ոմանք. ՑՄովսէս. Ասա՛ եւ ցԵղիազար ցորդին Ահարոնի ցքահանայն զի բար՛՛։ Ուր Ոսկան. Ահարոնի քահանայի։

[1356] Բազումք. ՚Ի յիշատակ որդւոցն Իսրայէլի։

[1357] Ոսկան. Եւ դի՛ր ՚ի նմա հուր։

[1358] Յօրինակին պակասէր. Թող զմեռեալսն վասն Կորխայ. այլ ՚ի լուս՛՛. նշանակի ՚ի ներքս առնուլ, համաձայն այլոց։

[1359] Ոմանք. ՚Ի վերայ գաւազանի իւրոյ.. ըստ ցեղի ցեղի զոր ՚ի տանց նահապետաց իւրեանց տացես։

[1360] Ոմանք. Որովք երեւեցայց անդ քեզ։

[1361] Ոմանք. Գաւազանն իւր ծաղկեսցէ։

[1362] Ոմանք. ՚Ի վաղիւ անդր՝ եւ մտին... ՚ի տան Ղեւեայ. եւ արձակեաց շառաւեղս։

[1363] Ոմանք. Իւրաքանչիւր զգաւազանս իւր։

[1364] Ոմանք. Տրտնջիւն նոցա յինէն։

[1365] Ոմանք. Որդիքն Իսրայէլի, եւ ասեն ցՄովսէս. Ահաւասիկ։

[1366] Ոմանք. ՚Ի սպասն իմ ՚ի սրբութիւն՝ եւ ՚ի սեղանն իմ մի՛ մեր՛՛։

[1367] Ոմանք. Պահեսջի՛ք զպահպանութիւնս ձեր ըստ ամենայն.. եւ պաշտեցէք զպաշտօն։

[1368] Ոմանք. Ընծայից նոցա, յամենայն պա՛՛։

[1369] Ոմանք. ՚Ի սրբութեան սրբութեանցն կերի՛՛... զի սրբութիւն եղիցի քեզ։ Այլք յաւելուն. Կերիջի՛ք զայն ամենայն. ամենայն արու։

[1370] Ոմանք. Որպէս եւ երբուծ նուի՛՛։

[1371] Ոմանք. Փոխանակ պաշտմանցն նոցա, զոր նոքա պաշ՛՛։

[1372] Ոմանք. Ղեւտացին ինքն զպաշ՛՛։ Եւ ոմանք. Եւ պաշտեսցեն ղեւտացիքն զպաշ՛՛։

[1373] Ոմանք. Զի զտասանորդս որդւոցն։

[1374] Ոմանք. Եւ խօսեցաւ Տէր.. (26) Եւ ընդ Ղեւտացիսն խօ՛՛։

[1375] Ոմանք. Զսրբութիւնսն որդւոցն Իսրայէլի։ ՚Ի լուս՛՛. Ո՛չ պղծիցի, զի մի՛. համաձայն ոմանց ՚ի բնաբ՛՛։

[1376] Ոմանք. Եւ խօսեցաւ.. (2) Ա՛յս որոշումն է օրինին, զոր... եւ առցեն քեզ երինջ։

[1377] Յօրինակին բառս կարմիր՝ կարմրադեղով նշանակի։

[1378] Ոմանք. Ապաւառաւն իւրով այրեսցի։

[1379] Ոմանք. Եւ ժողովեսցէ զմարմին երնջոյն։

[1380] ՚Ի լուս՛՛. ՚Ի մեռեալ անձն մարդոյ. համաձայն ոմանց ՚ի բնաբ՛՛։

[1381] Ոսկան. ՚Ի մեռեալ անձն մարդոյ։ Ոմանք. Զի պղծութիւն նորա ՚ի նմա է։

[1382] Ոմանք. Աման. բայց որ չիցէ խփ՛՛։

[1383] Ոսկան. Եւ առցէ զոպայ։

[1384] Յօրինակին պակասէր. Եւ եղիցի ձեզ այն օրէն։ Այլք. Եւ որ սրսկիցէ զջուրն։

[1385] Ոմանք. Ամենայն ինչ որ մերձենայցէ ՚ի պղծեալն։

[1386] Ոմանք. Ջուր անդ ժողովրդեանն ըմպելոյ։

[1387] Ոմանք. Զժողովուրդս Տեառն յանապատ։

[1388] Ոմանք Մովսէսի զձեռն իւր ՚ի վեր, էհար։

[1389] Ոմանք. Զժողովուրդն.. զոր ետու նոցա։

[1390] Յօրինակին բանս՝ այն է Ջուր բամբասանաց. կարմրով նշանակի։

[1391] Այլք. ՚Ի կողմն մի սահմանաց քոց։

[1392] Ոմանք. Եւ ասէ ցնա Եդոմ. Մի՛ անցանիցես ընդ իս։

[1393] Ոմանք. Եւ եթէ արբցուք ՚ի ջրհորոյ քումմէ...տացուք քեզ գինս։

[1394] Այլք. Զի մի՛ մտցէք յերկիրն։ Յօրինակին պակասէր. Քանզի բարկացուցէք զիս ՚ի վերայ ջուր՛՛։

[1395] Այլք. Զերեսուն օր ամենայն։

[1396] Ոմանք. Եւ լուաւ Քանանացին արքայն Արադայ։

[1397] Օրինակ մի ՚ի լուս՛՛. Յորմա, այս է նզովս. զոր Ոսկան դնէ ՚ի բնաբ՛՛։

[1398] Ոմանք. Եւ յոգնեցան ժողովուրդն։

[1399] Յօրինակին բանս՝ Օձ պղնձի, եւ կացոյց զնա. կարմրով նշանակի։

[1400] Ոմանք. Բանակեցան յՈբովթ։

[1401] Ոմանք. Եւ անտի չուեալ։

[1402] Այլք. Զձորսն բնակեալս յԷր, որ։

[1403] Այլք. Ոչ խոտորեսցուք ո՛չ յան՛՛... մինչեւ անցցուք ըստ սահմա՛՛։

[1404] Ոմանք. Ասեն ամենայն առարկուք։

[1405] Ոմանք. Կորեաւ ժողովուրդ։

[1406] Ոմանք. Եւ կանայք եւս նոցա բորբո՛՛։

[1407] Ոմանք. ԶՅազեր, եւ ա՛ռ զնա եւ զա՛՛։

[1408] Այլք. Ժողովուրդն նորա ՚ի պատ՛՛։

[1409] Ոմանք. Մատնեցից զնա... եւ արասցես ընդ նմա որպէս... որ բնակեալ են յԵսեբոն։

[1410] Այլք. Եւ չուեցին որդիքն Իսրայէլի բանա՛՛.. առ Յորդանանու։

[1411] Ոմանք. Զամենայնսն որ... որպէս զի լիզանիցէ արջառ զդալար ՚ի դաշ՛՛։

[1412] Ոմանք. Երկրին այնորիկ որդւոց ազ՛՛։

[1413] Ոմանք. Եւ հանից զսոսա յերկրէ... եւ զոր անիծանես անիծեալ են։

[1414] Ոմանք. Ընդ առաւօտն եւ ասէ։

[1415] Ոմանք. Բայց զբան զոր ես։

[1416] Ոմանք. Եւ բարկացաւ Տէր սրտմտութեամբ ընդ երթալ նորա։

[1417] Ոմանք. Զի կայր ընդ նմա ընկի՛՛... էշն ՚ի ճանապարհէ անտի, եւ եր՛՛։

[1418] Ոմանք. Զհրեշտակն Տեառն... ընդ որմն, եւ ճմլեաց զոտնն։

[1419] Ոմանք. Իշոյն զհրեշտակ Տեառն։

[1420] Ոմանք. Եւ ասէ հրեշտակն Տեառն... զգոյշ լինիջիր ՚ի խօսելոյ։

[1421] Ոմանք. Թէ ո՛չ եւս արդեօք կարող էի պատու՛՛։

[1422] Ոմանք. Եւ առեալ ընդ իւր բա՛՛։

[1423] Ոմանք. Եւ ասէ ցնա Բաղաամ։

[1424] Յօրինակին պակասէր. Կոչեաց զիս Բաղակ։

[1425] Ոմանք. Զի ՚ի լերանց տեսից զնա... հայեցայց ՚ի նա։

[1426] Ոմանք. Օրհնեցեր օրհնութեամբ։

[1427] Ոմանք. Բան ՚ի բերան Բաղաամու, եւ ասէ։

[1428] Ոմանք. Զի՛նչ խօսեցաւ Աստուած։

[1429] Ոմանք. Եհան զնոսա յերկրէն յԵգիպտոսէ։ Օրինակ մի՝ աստ եւ ստորեւ գլ. ԻԴ 8. Իբրեւ փառք միեղջերւոյ ՚ի վերայ նորա։ Յորս Ոսկան. միեղջերուի ՚ի վերայ։

[1430] Ոմանք. Ոչ գոյն հմայք.. ըղձութիւն։

[1431] Ոմանք. Եւ իբրեւ զառիւծ նազեսցէ։

[1432] Ոմանք. Ո՛չ խօսեցայց ընդ քեզ բանս եւ ասեմ. Զոր ինչ։

[1433] Ոմանք. ՚Ի կատարն Փագովրայ՝ յոր ձգի յանա՛՛։

[1434] Ոմանք. Զառակս իւր ասէր. Ասէ Բա՛՛։

[1435] Այլք. Ասէ այրն ճշմարտատես որ։

[1436] Այլք. Քան զԳովգայ թագաւորութիւն նորա։

[1437] Ոմանք. Ոչ եւս ընդ հրեշտակսն քո։

[1438] Ոմանք. Ոսկի եւ արծաթ, ո՛չ կարացից անցա՛՛... առնել զայն չար կամ։

[1439] Այլք. Ասէ այրն ճշմարտատես։

[1440] Ոմանք. Զպատգամս Տեառն Աստուծոյ։

[1441] Օրինակ մի. Ծագեսցէ աստղ ՚ի Յակոբայ, եւ ելցէ այր յԻսրայէլէ։

[1442] Ոմանք. Եդովմ ՚ի ժառանգութիւնն։

[1443] Ոմանք. Եթէ եւ դիցես ՚ի քարանձաւս։

[1444] Ոմանք. ՚Ի Բէովր բոյն քո խարդախութեան ա՛՛։

[1445] Ոմանք. Իսրայէլ ՚ի Սատտիիմ։

[1446] Ոմանք. Եւ նուիրեցաւ Իսրայէլ Բէելբեգովրայ։

[1447] Ոմանք. Արեգականն.. բարկութիւն սրտմտութեան Տեառն։

[1448] Ոմանք. Փենէհէսի. Փենէհէս։

[1449] Ոմանք. ՚Ի հարուածոյն յայնցանէ։

[1450] Ոմանք. Փենէհէսի. Փենէհէս։

[1451] Յօրինակին. Եւ արդ այսպէս արասցես, ահա։

[1452] Ոմանք. Ուխտ քահանայութեանն։

[1453] մանք. Քասբի, դուստր Սուրայ իշխան ազգին Ոմովթայ։

[1454] Յօրինակին. ՅՌովթմովաբ. եւ ՚ի լուս՛՛. Մովաբու։ Ուր օրինակ մի ունի՝ յՌաբով Մովաբ։ Անունս Երիքով, ՚ի գիրս Թուոց եւ Երկրորդ Օրինաց, նաեւ բազում ուրեք ՚ի գիրս Յեսուայ, յօրինակի մերում համաձայնութեամբ այլոց եւս գրչագրաց գրեալ էր՝ Երեքոյ կամ Երիքոյ, Երեքոյի. ըստ որում եւ մեք համեմատեցաք առ իւրաքանչիւր տեղիս։

[1455] Ոմանք. Եւ գունդն Ասրամայ։

[1456] Ոսկան. Եւ երեք հազարք եւ չորս, եւ երեսուն։

[1457] Այլք. Յարուցելոյ հակառակ Տեառն։

[1458] Ոմանք. Մահուամբ իւրով ժողովրդեամբն... զերկերիւրսն եւ զյիս՛՛։

[1459] Ոմանք. փոխանակ Մաւուլայ ունին, Սաւուղ. եւ գունդ մի Սաւուղայ։

[1460] Օրինակ մի. ՚Ի հանդիսէ իւրեանց. քսան եւ երկու հազար եւ երկերիւր։

[1461] Ոմանք. Յասուբ եւ գունդ մի Յասուբայ։

[1462] Ոմանք. Վաթսուն եւ չորք հազար եւ երկերիւր։

[1463] Ոմանք. Եւ գունդն Արիէլի։

[1464] Ոմանք. Եւ գունդ մի Մելքիէլի։

[1465] Բազումք. Եւ որդիք Յովսեփայ Մանասէ եւ Եփ՛՛։

[1466] Յօրինակին. Եւ գունդմ Ոփերայ։

[1467] Այլք. Եւ անուանք դստերացն։

[1468] Այլք. Երեսուն եւ երկու հազարք, եւ հինգ հար՛՛։

[1469] Ոմանք. Ասիբեր եւ գունդ մի Ասիբերեայ, Յաքիրան։

[1470] Ոմանք. Այս են որդիք Բե՛՛։

[1471] Ոմանք. Յեսսեր, եւ գունդ մի Յեսսերայ։

[1472] Ոսկան. Քառասուն եւ հինգ հազար եւ երեք հարիւր։

[1473] Ոմանք. Եւ ըստ սակաւաց սակաւա՛՛։

[1474] Ոմանք յաւելուն. Ըստ անուանց իւրեանց ըստ ցեղից։

[1475] Յօրինակին. Եւ գունդմ Կահաթու։

[1476] Ոմանք. Գունդ մի Ղոբենի.. եւ գունդ մի Կորխայ։

[1477] Ոմանք. Եւ ծնաւ Ահարոնի... եւ Եղիազար։

[1478] Ոմանք. Առ Յորդանանաւ՝ յանդիման Երիքովի։

[1479] Ոմանք. Յանցանելոցն ՚ի հանդիսի... որ արարին հանդէս։

[1480] Ոմանք. ՚Ի դուռն խորանին վկ՛՛։

[1481] Ոմանք. Եւ որդիք ո՛չ եղեն նորա։

[1482] Ոմանք. Կալուած ժառանգութեան։

[1483] Ոմանք. Հօրեղբօր իւրում։

[1484] Ոմանք. ՚Ի լեառն Նաբաւու կամ Նաբու։

[1485] Ոմանք. ՚Ի վերայ ջրոյն յանդիման նոցա։

[1486] Ոմանք. Ժողովուրդս իբրեւ զոչխարս, որոց։

[1487] Ոմանք. Ա՛ռ դու առ քեզ զՅեսու։

[1488] Օրինակ մի յաւելու. Եւ պատուիրեսցես նմա յանդիման ամենայն ժողովրդեանն. եւ պատուիրեսցես վասն նորա յանդիման։

[1489] Ոմանք. Եւ կացցեն առաջի Եղիազա՛՛։

[1490] Ոմանք. Եւ զդահմունս իմ, եւ զընծայս։

[1491] Ոմանք. Չորրորդ դորակի։

[1492] Ոմանք. Որպէս լինին ՚ի լերինն Սինայ։

[1493] Ոմանք. Ողջակիզին ՚ի զոհ շաբաթուց ՚ի շաբաթս ՚ի վերայ։

[1494] Ոմանք յաւելուն. Տարեւորս անարատս եւթն։

[1495] Ոմանք. ՚Ի զոհ անուշից ընծայ Տեառն։

[1496] Ոմանք. Եւ չորրորդ դորակին գինւոյ լիցի։

[1497] Ոմանք. Եւ օրն առաջին սուրբ կոչեցեալ եղիցի ձեզ... մի՛ գործիցէք ՚ի նմա։

[1498] Ոսկան. Եւ տասանորդ տասանորդի։

[1499] Ոմանք. Աւուր յաւուր։ Կամ՝ աւուր զաւուր... առնիցէք զնուէրն նուիրին։

[1500] Օրինակ մի միայն՝ հուպ մերումս դնէ՝ յաւուրն նուիրաց. իսկ այլք ունին՝ նորեաց։ Ոմանք յաւելուն. Մի՛ գործիցէք ՚ի նմա։

[1501] Ոսկան. Եւ տասանորդ տասանորդի։

[1502] Ոմանք ՚ի բնաբանի ունին՝ Օր շաբաթոյ, կամ շաբաթելոյ եղիցի ձեզ. եւ ՚ի լուսանցս դնեն՝ օր նշանակոյ։

[1503] Բազումք. Եւ արասջիք ողջակէզս ՚ի հոտ։

[1504] Ոմանք. Եւ տասանորդս տասանորդս առ։

[1505] Ոմանք. Եւ յաւուրն հնգետասաներորդում նորին եւթ՛՛։

[1506] Ոմանք. Երեքտասանորդս առ զուարակ մի՝ երեքտասանեցունց զուարակացն, եւ եր՛՛։

[1507] Ոմանք. Եւ նուէրք զուարակացն եւ խոյոց։

[1508] Ոսկան. Զհանապազորդ ողջակէզսն, եւ։

[1509] Ոսկան յաւելու. Ըստ թուոյ նոցա, եւ ըստ պայմանի իւրեանց։

[1510] Ոմանք յաւելուն. Ողջակէզս եւ զզոհս նոցա եւ զնուէրս իւ՛՛։

[1511] Ոմանք. Եւ նուէրք զուարակաց նոցա եւ խոյոց։

[1512] Ոմանք. Եւ զփրկութիւնսն ձեր։

[1513] Ոմանք. Այս բան է զոր հրաման ետ Տէր։

[1514] Ոմանք. Այր որ ուխտիցէ ուխտ Տեառն.. եւ սահմանիցէ։

[1515] Ոմանք. Եւ լռեսցէ նմա հայրն, կացցեն ամենայն... հաստատեսցի նմա։

[1516] Ոսկան. Յաւուր յորում լսիցին ամենայն։ Ոմանք. Այրն ո՛չ առ նմա յանձն։

[1517] Ոմանք. Եւ լռեսցէ, կամ լռեսցի նմա. եւ ոմանք. եւ լուիցէ նմա։

[1518] Ոմանք. Առ ՚ի լլկելոյ զանձն։

[1519] Ոմանք. Եւ զսահմանսն իւր կացուսցէ նմա։

[1520] Ոմանք. յաւելուն. Ընդ հայր եւ ընդ մայր, եւ ընդ դուստր իւր ՚ի մանկութեան ՚ի տան։

[1521] Այլք. Եւ խօսեցաւ Տէր։

[1522] Ոմանք. ՚ի Մադիանացւոց անտի։

[1523] ՚Ի լուս՛՛. Հատուցանել զվրէժ ՚ի Տեառնէ, համաձայն այլոց ՚ի բնաբ՛՛։

[1524] Ոմանք. Եւ զսպասքն սրբութեան։

[1525] Բազումք. Որպէս եւ հրամայեաց Տէր։

[1526] Ոսկան. Եւ զամենայն անասուն նոցա։

[1527] Ոմանք. Յորոյ գիտացեալ իցէ զա՛՛։ Ուր Ոսկան. Զզօրութիւն արուի։

[1528] Ոմանք. Որոց չիցէ գիտացեալ։

[1529] Այլք. Եւ դուք բանակեցարո՛ւք արտաքոյ։

[1530] Ի լուս՛՛. Եւ ամենայն կահ մազագործ, համաձայն ոմանց ՚ի բնաբ՛՛։

[1531] Բազումք. Եւ լուանայցէ ջրով։

[1532] Ոմանք. Երթալոց ՚ի պատերազմ... ՚ի հինգ հարիւրոյ։

[1533] Ոմանք. Զպահպանութիւնս ՚ի խորանին Տեառն։

[1534] Յօրինակին. ՚Ի կանանց զոր ո՛չ գիտէին։

[1535] Ոմանք. Երեքհարիւր երեսուն եւ եւթն հազար, եւ՛՛։

[1536] Ոմանք. Եւթանասուն եւ հինգ հազար։

[1537] Ոմանք. Զհասարակաց որդւոց Իսրայէլի։ Այլք. Արանցն պատերազմողաց։

[1538] Ոմանք. ՚Ի նոցանէ, եւ զամենայն անօթ գործեալ։

[1539] Ոսկան. Որ եղեւ ամենայն ոսկի։ Ուր օրինակ մի. Եւ եղեւ ամենայն ոսկի։

[1540] Ոմանք. Որդւոցն Իսրայէլի, Ռուբենի եւ որդւոցն Գադայ... եւ տեսեալ զերկիրն Յազերայ... եւ տեղին էր տեղի խաշանց։

[1541] Ոմանք. Եւ Նաբրա.. եւ Եղեաթէլ. եւ Սեմաբա։

[1542] Ոմանք. Երկիր անասնասնոյց է։

[1543] Ոմանք. Զմեզ ըստ Յորդանան։

[1544] Օրինակ մի. Խոտորեցուցանիցէք զմիտս որդւոցն Իսրայէլի։

[1545] Յօրինակին. Մի՛ մտցեն արք որ ելին։

[1546] Յօրինակին՝ աստ եւ այլ ուրեք ուրեք եդեալ էր. Քաղէբ որդի Յոփոնեայ։ Ոմանք. Զի եկին զկնի իմ։

[1547] Ոմանք. ՚Ի բարկութիւն սրտմտութեան Տեառն։

[1548] Ոմանք. Զձեզ յանապատի աստ։

[1549] Ոսկան համաձայն միում օրինակի. Մինչեւ բաժանեսցեն որդիքն։

[1550] Ոմանք. ՚Ի միջի նոցա յանցիցն յոր՛՛։

[1551] Ոմանք. Եթէ արասցէք ըստ բա՛՛։

[1552] Օրինակ մի. Թշնամին նորա յերեսաց նորա։

[1553] Ոմանք. Առնիցէք այնպէս. յանցաւոր գտանիջիք։ Ուր Ոսկան յաւելու. Առաջի Տեառն. եւ ծանիջիք Տեառն. եւ ծանիջիք զմեղս։

[1554] Ոմանք յաւելուն. Եւ տիրիցէք երկրին առաջի ձեր, տաջիք։

[1555] Ոմանք. Զոր ինչ ասաց տէրդ։

[1556] Ոմանք յաւելուն. Մեք անցցուք վառեալք առաջի Տեառն յերկիրն քա՛՛.. յայնկոյս Յորդանանու։

[1557] Այլք. Եւ զԱրոեր եւ զՍովփար։ Ոսկան յաւելուածով ունի. Եւ զԱրոէր. զԱտրօթ. զՍովփար, եւ զՅազէր, Յօգբէհալ։

[1558] Ոմանք. Եւ զԲաւթոռան, քաղաքս։

[1559] Ոմանք. Եւ զԵղիեղէն, եւ զԿարիեթամ։

[1560] Ոսկան յաւելու. Եւ զՆէբօ եւ զԲէէլմօն։

[1561] Ոսկան. Եւ գնացին որդիք Մաքիրայ.. եւ առին.. եւ կորուսին։

[1562] Ոմանք. Նաբովթ. ըստ անուան իւ՛՛։

[1563] Ոմանք. Եւ այս են բանակեալք որդւոցն Իսրայէլի։

[1564] Ոմանք. Եւ զբանակետղն. կամ բանակետղք իւրեանց։

[1565] Այլք. Եւ Եգիպտացիքն թաղէին զամենայն մեռ՛՛։

[1566] Ոմանք յօրինակաց ՚ի բոլոր առաջիկայ համարագլուխս. Չուեցին, յաւելուն. Եւ. մինչեւ ցհամարն 48։

[1567] Ոմանք. Յանապատն ՚ի Սին։

[1568] Ոմանք. Եւ չուեցին ՚ի Սինայ անա՛՛։ Կամ ՚ի Սինն անապատէ։

[1569] Ոսկան. Եւ բանակեցան յՌափիդիմ։

[1570] Ոմանք. Եւ չուեցին յՌափիգինայ... յանապատին Սինա։

[1571] Ոմանք. Եւ բանակեցան ՚ի Սիփար։

[1572] ՚Ի Կատտաթայ. (27) ՚ի Կատտաթայ։

[1573] Օրինակ մի. ՚Ի Տարաթ։ (28) Եւ չուեցին ՚ի Տարաթայ եւ բանակեցան ՚ի Մատեկ։

[1574] Օրինակ մի. ՅԵբրոնեայ... ՚ի Գեսիոնգաբեր։

[1575] Ոսկան յաւելու. ՚ի Սին՝ որ է Կադէս։

[1576] Ոմանք. Մերձ առ երկրին Եդովմայ։

[1577] Ոմանք. Եւ լուաւ Քանանիս ար՛՛։ Յայլս պակասի. Մտանէին որդիքն Իսրայէլի։ Եւ ետ պատերազմ ընդ Իսրայէլի, եւ ա՛ռ ՚ի նոցանէ գերի։

[1578] Ոսկան. Եւ բանակեցան ՚ի Սաբարիմ։

[1579] Ոմանք. ԶՅորդանանու ՚ի մէջ Եսեմովթայ։

[1580] Ոմանք. Յարեւմուտս Մովաբու առ Յորդանանու։

[1581] Այլք. Յերկիրն Քանանացւոց։

[1582] Ոմանք. Կուռս ձուլածոյս նոցա կործանեսջիք։

[1583] Օրինակ մի. Բազմացուցանիցէք... սակաւացուցանիցէք... ըստ ցեղից ցեղից նահապե՛՛։

[1584] Ոմանք. Եթէ ո՛չ կորուսանիցէք։

[1585] Ոմանք. Որպէս խորհեցայ առնել նոցա։

[1586] Ոմանք. Դուք մտանիցէք.. եւ այն լինիցի ձեզ... երկրին Քանա՛՛։

[1587] Ոմանք. Եւ եղիցի ձեզ սահմանն ընդ հարաւ։

[1588] Ոմանք. Ելք նորա ընդ հարաւակողմ։

[1589] Ոմանք. Եւ պատեսցեն զսահմանքն յԱսիմովնայ... ելք նորա ՚ի ծովն։

[1590] Այլք. Ձեզ զլեառն լեռնայն։

[1591] Ոմանք. Սահմանքն Արադաքայ։

[1592] Ոմանք. Ելք նորա Ասիրնային։

[1593] Ոմանք. Լինիցին մինչեւ ցծովն Աղի։

[1594] Ոսկան յաւելուածով. Եւ կիսոյ ցեղին Մանասէի զվիճակս իւրեանց։ Երկու ցեղ եւ կէսն առին ՚ի կալուած ինքեանց յայնկոյս։ Ոմանք. ՚Ի հարաւոյ ընդ կողմն արեւմտից։

[1595] Ոմանք. Անիէլ որդի Սուփիայ։

[1596] Ոմանք. Փողտիէլ որդի Ոզայի։

[1597] Ոմանք. Որդի Սելեմայ։

[1598] Ոմանք. Փագեէլ որդի Միուդայ։

[1599] Յօրինակին. Եւ բուրաստան շուրջ։

[1600] Ոմանք. ՚Ի պարսպաւոր քաղաքին եւ արտա՛՛։ Այլք. Եւ արտաքոյ պարսպին երկուս հազարս կան՛՛։

[1601] Ոմանք. Յարեւելից կող՛՛.. եւ ընդ կողմն հիւսիսոյ.. եւ ընդ ծովակողմ.. եւ ընդ կողմ հարաւոյ։

[1602] Օրինակ մի կրկնէ. Քառասուն եւ երկուս՝ քառասուն եւ երկուս քաղաքս. եւ ընդ ամենայն։

[1603] Ոմանք. Փախչել անդր սպա՛՛։

[1604] Ոմանք. Մինչեւ կացցէ կամ կայցէ, առաջի ժողովրդ՛՛։

[1605] Ոմանք. Զվեց քաղաք ապաստանի լինիցի ձեզ։

[1606] Ոմանք. Եւ եղիցին այն ապա՛՛... եւ պանդխտին ՚ի միջի ձերում եղիցին քա՛՛։

[1607] Ոմանք. Մահու մեռանիցի սպա՛՛։

[1608] Ոմանք. Մահու մեռանիցի սպա՛՛։

[1609] Ոմանք. Զամենայն անօթ խարդախութեան։

[1610] Ոմանք. Կամ առ ՚ի քինա՛լ հար՛՛... սպանցէ զնա զսպանողն։

[1611] Ոմանք. Կամ զամենայն քարով, որով մե՛՛.. եւ նա չէր նորա թշնամի։

[1612] Ոմանք. Յոր ապաւինեցաւն։

[1613] Բազումք. Եւ մի՛ լինիցի մահապարտ։

[1614] Այլք. ՚Ի քաղաքի ապաւի՛նին իւրոյ բնա՛՛։

[1615] Ոմանք. Որ մահապարտ է, մի՛ առնու՛՛։

[1616] Ոմանք. Տէր Աստուած, որ բնակեմ ՚ի մէջ որդւոցդ։

[1617] Ոմանք. Միում ՚ի ցեղիցն Իսրայէլի... ՚ի կալուածոց հարց մերոց. եւ յաւելուցու։ Ոմանք առանց հարցական ոլորակի ունին զբառքս, բառնայցէ։ Յորս Ոսկան դնէ՝ բառնայցի։

[1618] Ոմանք. ՚Ի ցեղէ ՚ի ցեղ.. ՚ի հայրենի ցեղին իւրոյ։ Այլք. Ցեղի իւրոյ յարեսցին որդ՛՛։

[1619] Յօրինակին գրի՝ աւրւորդ. եւ ՚ի լուս՛՛. նշանակի՝ աւրիորդ. համաձայն այլոց։ Օրինակ մի. Մի՛ ումեք յազգականէ հօր իւրոյ... զիւրաքանչիւր զհայրենի։

[1620] Այլք. Յարեսցին որդիքն Իսրայէլի։

[1621] ՚Ի վախճանի ոմանք դնեն՝ Կատարեցաւ գիրք Թուոցս։

Ցանկ

Նախորդ էջ Ցանկ Հաջորդ էջ