ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉ ՄԱՏԵԱՆ ՀԻՆ ԵՒ ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆԱՑ

Հ. Յովհաննու Զօհրապեան վարդապետ

ՄԱՐԳԱՐԷՈՒԹԻՒՆ ԱԲԴԻՈՒ

1 Տեսիլ Աբդիու որ եղեւ յառաջ քան զելս Ասորեստանւոյն յաւուրս Աքաաբու[10640]։

Ա՛յսպէս ասէ Տէր ցԵդոմ. Լուր լուայ ՚ի Տեառնէ. եւ պաշարումն առաքեաց ՚ի հեթանոսս. արի՛ք եւ յարիցուք ՚ի վերայ նորա ՚ի պատերազմ[10641]։ 2 Ահա սակաւաւո՛ր ետու զքեզ յազգս. եւ անարգեա՛լ ես դու յոյժ[10642]։ 3 Հպարտութիւն սրտի քոյ բարձրացոյց զքեզ բնակե՛լ ՚ի ծա՛կս վիմաց. բարձրացուցանել զբնակութիւն իւր, եւ ասել ՚ի սրտի իւրում ո՞վ իջուսցէ զիս յերկիր։ 4 Եթէ բարձրասցիս իբրեւ զարծուի, եւ եթէ ՚ի մէջ աստեղաց դիցես զբոյն քո, եւ անտի՛ իջուցից զքեզ ասէ Տէր[10643]։ 5 Եթէ գողոց մտեալ էր առ քեզ՝ կամ աւազակաց գիշերոյ՝ ուր եւ էր՝ ղօղէիր. եւ ո՛չ արդեւք գողանային բաւական իւրեանց. եւ եթէ կթօղք մտեալ էին ՚ի քեզ, եւ ո՞չ եթէ ճիռ մի ո՛չ թողուին[10644]։ 6 Զիա՞րդ քննեցաւ Եսաւ՝ եւ ըմբռնեցան ծածուկք նորա[10645]։ 7 Մինչեւ ՚ի սահմա՛նս առաքեցին զքեզ. ամենայն արք ուխտի քոյ դարձան ընդդէ՛մ քո. զօրացան ՚ի վերայ քո արք խաղաղութեան քոյ. վարեցին զքեզ. եւ ո՛չ գոյր իմաստութիւն ՚ի նմա[10646]։ 8 Յաւուր յայնմիկ, ասէ Տէր. կորուսից զիմաստութիւն յերկրէն Եդոմայ, եւ զհանճար ՚ի լեռնէն Եսաւայ։ 9 Եւ սարսեսցեն պատերազմօ՛ղք քո որ ՚ի Թեմանա. զի բարձցի՛ մարդ ՚ի լեռնէն Եսաւայ, 10 վասն սպանման եւ ամպարշտութեան եղբօրն Յակոբայ։ Ծածկեսցէ զքեզ ամօթ, եւ ջնջեսցիս յաւիտեան[10647], 11 յօրէ յորմէ կացեր հակառակ, յաւուրն գերելոյ այլազգեաց զզօրութիւն նորա. եւ օտարք մտին ընդ դրունս նորա. եւ ՚ի վերայ Երուսաղեմի վիճակս արկանէին. եւ դուք էիք իբրեւ զմի ՚ի նոցանէն։ 12 Եւ մի՛ տեսցես զաւեր եղբօրն քոյ յաւուրն օտարաց, եւ մի՛ ոտնհար լիցիս որդւոցն Յուդայ յաւուրս կորստեան նոցա. եւ մի՛ մեծաբանեսցես յաւուր նեղութեան. 13 եւ մի՛ մտանիցես ընդ դրունս ժողովրդոց յաւուր ցաւոց նորա. եւ մի՛ տեսցես զժողովս նոցա յաւուր սատակման նոցա. եւ մի՛ ՚ի վերայ հարկանիցիս զօրութեան նոցա յաւուր կորստեան նոցա[10648]։ 14 Եւ մի՛ առնուցուս զկիրճս նոցա սատակել զապրեալսն ՚ի նոցանէ. եւ մի՛ պաշարեսցես զփախստեայս նոցա յաւուր նեղութեան նոցա[10649]. 15 զի մերձ է օր Տեառն ՚ի վերայ ամենայն ազգաց։ Զոր օրինակ արարեր դու՝ եղիցի՛ քեզ. եւ հատուցումն քո հատուսցի ՚ի գլուխ քո։ 16 Զի զոր օրինակ արբեր ՚ի վերայ լերին սրբութեան իմոյ, արբցեն ամենայն ազգք գինի. արբցեն եւ զիջցին, եւ եղիցին իբրեւ չեղեա՛լք։ 17 Բայց ՚ի լեառն Սիոն եղիցի փրկութիւն, եւ եղիցի սո՛ւրբ. եւ ժառանգեսցեն տունն Յակովբու զժառանգիչս իւրեանց[10650]։ 18 Եւ եղիցի տունն Յակովբու հո՛ւր, եւ տունն Յովսեփու բո՛ց, եւ տունն Եսաւայ եղէգն. վառեսցի՛ն զնովաւ եւ կերիցեն զնա. եւ մի՛ մնասցէ կրակաբեր տանն Եսաւայ. զի Տէր խօսեցաւ։ 19 Եւ ժառանգեսցեն Նագեբացիք զլեա՛ռն Եսաւայ, եւ Սեփելացիք զայլազգիս. եւ ժառանգեսցե՛ն զլեառն Եփրեմայ, եւ զդաշտն Շամրնի եւ զԲենիամին, եւ զԳաղաադացին[10651]։ 20 Եւ գերութեան սկիզբն ա՛յն իցէ որդւոցն Իսրայելի. երկիր Քանանացւոց մինչեւ ՚ի Սարփաթ. եւ գերութիւնն Երուսաղեմի մինչեւ յԵփրաթա. եւ ժառանգեսցեն զքաղաքս Նագեբայ։ 21 Եւ ելցեն ապրեալք ՚ի լեռնէ Սիոնի՝ առնուլ վրէ՛ժ ՚ի լեռնէն Եսաւայ. եւ եղիցի Տեառն արքայութիւն։

Կատարեցաւ Մարգարէութիւնն Աբդիու:

[10640] Ոմանք առանց յաւելուածոյ՝ որ եղեւ, եւ այլն. ունին լոկ՝ Տեսիլ Աբդիու։

[10641] Ոմանք. Լուր լուայք ՚ի Տեառնէ... ՚ի վերայ նոցա ՚ի պատերազմ։ Ուր Ոսկան. Լուր լո՛ւաւ ՚ի Տեառնէ։

[10642] Ոմանք. Ահաւասիկ սակաւաւոր։

[10643] Ոմանք. Եթէ բարձրասցին իբրեւ։

[10644] Ոմանք. Ուր եւ էր՝ ղուղէիր։

[10645] Յոմանս պակասի. Քննեցաւ Եսաւ։

[10646] Բազումք. Վարանեցին զքեզ. ոչ գոյր իմաս՛՛։

[10647] Ոմանք. Եւ ամբարշտութեան եղբարցն Յակոբայ։ Ուր Ոսկան. Եղբօր քո Յակ՛՛։

[10648] Ոմանք. Ժողովրդոց յաւուր աւուրց նոցա։

[10649] Ոմանք. Զապրեալս ՚ի նոցանէն։

[10650] Ոսկան. Եւ ժառանգեսցէ... զժառանգիչս իւր։

[10651] Յոմանս պակասի. Զլեառնն Եփրեմայ՚ի եւ զդաշտն Շամրնի։

Ցանկ

Նախորդ էջ Ցանկ Հաջորդ էջ