ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉ ՄԱՏԵԱՆ ՀԻՆ ԵՒ ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆԱՑ

Հ. Յովհաննու Զօհրապեան վարդապետ

ԵԶՐԱՅ ԵՐԿՐՈՐԴ[4945]

1
Գլուխ Ա

Ա բ 1 Յառաջնում ամին Կիւրոսի արքայի Պարսից, ՚ի կատարե՛լ բանին Տեառն ՚ի բերանոյ Երեմիայի մարգարէի. զարթո՛յց Տէր զոգին Կիւրոսի թագաւորին Պարսից, եւ ե՛տ հրաման պատուիրանի յամենայն թագաւորութեան իւրում. եւ գրեաց առ ամենեսեան օրինակ զա՛յս։ 2 Ա՛յսպէս ասէ Կիւրոս թագաւոր Պարսից. Զամենայն թագաւորութիւնս երկրի ե՛տ ինձ Տէր Աստուած երկնից. եւ նա՛ հրամայեաց ինձ առնել եւ շինել նմա տաճար յԵրուսաղէմ Հրէաստանի։ 3 Ո՛ ոք եւ իցէ ՚ի ձեզ յամենայն ժողովրդեան Տեառն, ընդ որում է՛ Աստուած նորա ընդ նմա՝ ելցէ՛ յԵրուսաղէմ Հրէաստանի, եւ շինեսցէ՛ զտուն Տեառն Աստուծոյ Իսրայէլի. եւ ինքն Աստուած որ բնակեալ է յԵրուսաղէմ, եղիցի՛ ընդ նմա[4946]։ 4 Եւ զամենայն պատրաստութիւն իւր առցէ՛ ընդ իւր, եւ տարցի ՚ի տեղին յայն ուր ինքն բնակեսցէ. եւ առցէ այր ընդ իւր զամենայն կազմած իւր՝ որ ինչ եւ իցէ, արծաթեղէն եւ ոսկեղէն, եւ զա՛յլ կահ եւ զանասուն՝ հանդերձ ընկերօք իւրեանց առցեն ընդ իւրեանս ՚ի պատրաստութիւն տաճարին Տեառն Աստուծոյ յԵրուսաղէմ[4947]։ 5 Եւ յարեան իշխանք հայրապետաց որդւոցն Յուդայ եւ Բենիամինի, եւ քահանայքն եւ Ղեւտացիք ամենեքեան՝ զորոց զարթոյց Տէր Աստուած զոգիս նոցա ելանե՛լ եւ շինել զտաճարն Տեառն Աստուծոյ յԵրուսաղէմ։ 6 Եւ ամենեքեան որ շուրջ էին զնոքօք՝ օգնէին եւ զօրացուցանէին զձեռս նոցա՝ տալով արծա՛թ եւ ոսկի, եւ զկահ եւ զանասուն, եւ ընծայիւք եւ պատարագօք լցուցանէին զնոսա։ 7 Եւ թագաւորն Կիւրոս ե՛տ բերել զամենայն սպասս եւ զկահ տաճարին Տեառն զոր ա՛ռ Նաբուքոդոնոսոր յԵրուսաղեմէ. եւ ետ ՚ի պահ ՚ի տուն աստուածոց իւրոց. 8 ետ բերել զայն ամենայն Կիւրոս թագաւոր Պարսից ՚ի ձեռն Միթրադատայ գանձաւորի, եւ համարեալ՝ ետ ցՍամանասար իշխան Յուդայ։ 9 Եւ ա՛յս է թիւ համարուցն. զոհարանք ոսկեղէնք երեսուն, եւ զոհարանք սպասուն արծաթեղէնք՝ հազար քսան եւ ինն[4948]. 10 սկաւառակք ոսկիք՝ երեսուն, եւ արծաթեղէնք՝ կրկին հազար. 11 ամենայն կահք ոսկեղէնք եւ արծաթեղէնք՝ հինգ հազար եւ չորեքհարիւր։

Բ ե Եւ ընդ ամենայն որ էին ընդ Սամանասարայ եւ ընդ ելելոյ գերութեանն ՚ի Բաբելոնէ յԵրուսաղէմ։

2
Գլուխ Բ

1 Ա՛յս են որդիքն Իսրայէլի, ըստ իւրաքանչիւր տեղեացն, որ ելանէին ՚ի գերութենէն զոր գերեաց Նաբուքոդոնոսոր թագաւոր Բաբելացւոց ՚ի Բաբելոն, զորս եւ դարձոյց Կիւրոս ՚ի Բաբելոնէ յԵրուսաղէմ եւ ՚ի Հրէաստան՝ ա՛յր յիւրաքանչիւր քաղաք։ 2 Եւ որք էին ելեալ ընդ Զորաբաբելի, Յեսուս, Նեեմի, Սարեաս, Հռէի, Ղեաս, Մարդոքէոս, Բաղասան, Մասփար, Բագուար, Հռէում, Բաանա։ Ա՛յս է թիւ ժողովրդեան որդւոցն Իսրայէլի[4949]։ 3 Որդիք Փորոսայ՝ երկու հազար հարիւր եւթանասուն եւ երկու. 4 որդիք Սափատայ՝ չորեք հարիւր եւթանասուն եւ երկու. 5 որդիք Արեսայ՝ եւթն հարիւր եւթանասուն եւ վեց. 6 որդիք Նեփթաղիմի Մովաբացւոյ, եւ որդւոց Յեսուայ, եւ Հռովաբայ՝ երկու հազար ութ հարիւր եւ երկոտասան։ 7 Որդիք Յեղամայ՝ երկու հազար երկերիւր յիսուն եւ չորս. 8 որդիք Զատոնայ՝ ինն հարիւր քառասուն եւ հինգ. 9 որդիք Քորբայ՝ եւթն հարիւր յիսուն. 10 որդիք Բանեայ՝ հազար քառասուն եւ ութ. 11 որդիք Բիբեայ՝ ութ հարիւր քսան եւ երեք։ 12 Որդիք Արգեայ՝ երեք հազար երեք հարիւր քսան եւ երկու[4950]. 13 որդիք Ադոնիկամայ՝ ութ հարիւր եւթանասուն եւ եւթն. 14 որդիք Բոսերայ՝ երկու հազար ութ հարիւր եւ վեց. 15 որդիք Ադդինեայ՝ չորեք հարիւր յիսուն եւ չորս։ 16 Որդիք Ազերեզեկիայ՝ իննսուն եւ վեց. 17 որդիք Բեսսեայ՝ երեք հարիւր քսան եւ երեք[4951]. 18 որդիք Գաբերի՝ իննսուն եւ հինգ. 19 որդիք Բեթղեհէմ՝ հարիւր քսան եւ երեք. 20 որդիք Նետափայ՝ յիսուն եւ վեց. 21 որդիք Անաթովթ՝ հարիւր քսան եւ ութ, 22 որդիք Ասմովթ՝ քառասուն եւ երկու։ 23 Որդիք Կարիաթարիմ Քափիրայ եւ Բերովթ՝ եւթն հարիւր քառասուն եւ երեք. 24 որդիք Հռասամայ եւ Գայեբայ՝ հազար քսան եւ մի։ 25 որդիք Մաքմաս հարիւր քսան եւ երկու. 28 որդիք Բեթեղեայ եւ Յեգեայ՝ չորեք հարիւր քսան եւ երեք. 29 որդիք Նաբովթ՝ յիսուն եւ երկու. 30 որդիք Մակեբիս՝ հարիւր յիսուն եւ վեց. 31 որդիք Եղամարայ՝ հազար երկերիւր յիսուն եւ չորս[4952]. 32 որդիք Երամ՝ երեք հարիւր քսան. 33 որդիք Ղիդղոն Ղովդադ ՚ի Դեւոնայ՝ եւթն հարիւր քսան եւ հինգ[4953]. 34 որդիք Յերիքոյ՝ երեք հարիւր քառասուն եւ հինգ. 35 որդիք Սեննայ՝ երեք հազար վեց հարիւր երեսուն։ 36 Եւ որդիք քահանայիցն, որդիք Յեդուայ տանն Յեսուայ Յովսեդեկեանց՝ ինն հարիւր եւթանասուն եւ երեք. 37 որդիք Եմեր՝ հազար յիսուն եւ երկու. 38 որդիք Փասուր՝ հազար երկերիւր քառասուն եւ հինգ. 39 որդիք Երեմ՝ հազար եւթն հարիւր։ 40 Եւ Ղեւտացիքն. որդիք Յեսու եւ Կադմիէլ որդւոցն Սեդուիա՝ եւթանասուն եւ չորս։ 41 Եւ որ էին սաղմոսասացք եւ երգեցիկք. որդիքն Ասափայ՝ հարիւր քսան եւ ութ։ 42 Որդիք դռնապանացն. որդիք Եղում. որդիք Ատտեր. որդիք Տեղմոն. որդիք Ակուբբ. որդիք Ատիտայ. որդիք Սուբայի. ամենեքեան հարիւր երեսուն եւ ինն[4954]։ 43 Եւ Նաթանայ՝ որդիք Առաղայ. որդիք Ասուփայ. որդիք Տաբովթ. 44 որդիք Կերաւս. որդիք Սիայ. որդիք Փագովն. 45 որդիք Ղաբանայ, որդիք Ագաբայ, որդիք Ակուբ. 46 որդիք Ագաբ. որդիք Սաղամէի. որդիք Անան. 47 որդիք Գեդդէլ. որդիք Գաար. որդիք Հռագիայ։ 48 Որդիք Հռասովն. որդիք Նեկովդան. որդիք Գազամ[4955]. 49 որդիք Գազայ. որդիք Փասէ. որդիք Բասի[4956]. 50 որդիք Ասենայ. որդիք Մովանիմ. որդիք Նեփուսիմ. 51 որդիք Բակութ. որդիք Ակուփայ. որդիք Արուր. 52 որդիք Բաւաղովթ. որդիք Միդայ. որդիք Արսայ. 53 որդիք Բարկոս. որդիք Սիսարայ. որդիք Թամայ. 54 որդիք Նեսուայ. որդիք Ատուփայ։ 55 Որդիք ծառայի՛ց Սողոմոնի. որդիք Սոտէ. որդիք Ասոփերաթ. որդիք Փակդուրայ. 56 որդիք Յեղայ. որդիք Կերդովն. որդիք Կերդիէլ. 57 որդիք Սափատիայ. որդիք Ատտիղ. որդիք Փաքերովթայ Ասաբում. որդիք Եմէի։ 58 Ամենայն որդիք Նաթանայ, եւ որդիք ծառայից Սողոմոնի, երեք հարիւր իննսուն եւ երկու։ 59 Եւ ա՛յս են ելեալքն ՚ի Թեղ՚մեղ՚էք Թեղ՚արեսա, Քերուբ՝ Եդար՝ Եմեր. եւ ո՛չ կարացին պատմել զտուն հարցն իւրեանց, եթէ իցէ զաւակ նոցա յԻսրայէլի։ 60 Որդիք Դաղաւայ. որդիք Տուբիու. որդիք Նեկովդայ, վեց հարիւր յիսուն եւ երկու[4957]։ 61 Եւ յորդւոց քահանայիցն՝ որդիք Աբաիայ. որդիք Ակուս. որդիք Բերզեղ՚այի. իբրեւ առին ՚ի դստերացն Բերզեղ՚այի Գաղադացւոյ իւրեանց կանայս, եւ եղեւ մոռացումն անուանց նոցա[4958]։ 62 Եւ խնդրեցաւ ազգահամար գրոց նոցա՝ եւ ո՛չ գտաւ, եւ որոշեցին զնոսա ՚ի քահանայիցն. 63 եւ ասէ Անամեսիթա ցնոսա. Չէ՛ արժան ձեզ ուտել ՚ի սրբութեան սրբութեանցն՝ մինչեւ յարիցէ քահանայապետ՝ եւ յայտնեալ ցուցցէ, եւ նովաւ լուսաւորեսցի ամենայն մինչեւ ՚ի սպառ։ 64 Եւ էր ամենայն եկեղեցին միանգամայն, չորք բեւրք եւ երկու հազար եւ երեք հարիւր վաթսուն. 65 առանց ծառայից եւ աղախնաց իւրեանց. եւ կրտսերք նոցա եւթն հազար երեք հարիւր երեսուն եւ հինգ. եւ երգիչք սաղմոսասաց նոցա արք եւ կանայք՝ երկերիւր[4959]։ 66 Ձիք նոցա՝ եւթն հարիւր երեսուն եւ վեց. ջորիք նոցա՝ երկերիւր քառասուն եւ եւթն. 67 ուղտք նոցա՝ չորեք հարիւր երեսուն եւ հինգ. էշք նոցա՝ վեց հազար եւթն հարիւր քսան։ 68 Եւ իշխանք հայրապետացն որք եկին ՚ի տունն Տեառն յԵրուսաղէմ, նպաստաւորեցան ՚ի տունն Աստուծոյ ՚ի պատրաստութիւն շինութեան նորա. 69 որչափ եւ է՛ր ՚ի զօրութիւն նոցա, ետուն ՚ի կազմած գանձու գործաւորութեանն. ոսկի՝ դիդրաքմայս վեց բեւր եւ հազար, եւ հարիւր պատմուճանս քահանայիցն[4960]։

Գ զ 70 Եւ նստան քահանայքն եւ Ղեւտացիքն, եւ ՚ի ժողովրդոցն, եւ երգեցիկքն, եւ դռնապանքն, եւ Նաթանացիքն ՚ի քաղաքս իւրեանց. եւ ամենայն Իսրայէլ յիւրաքանչիւր քաղաքս։

3
Գլուխ Գ

1 Եւ ժամանեաց եհաս ամիսն եւթներորդ. եւ էին որդիքն Իսրայէլի յիւրաքանչիւր քաղաքս. եւ ժողովեցան ամենայն ժողովուրդն իբրեւ զմի այր յԵրուսաղէմ[4961]։ 2 Եւ յարեաւ Յեսու Յովսեդեկեանց՝ եւ եղբարք նորա քահանայք. եւ Զորաբաբէլ որդի Սաղաթիելի, եւ եղբարք նորա վեց. եւ շինեցին սեղա՛ն զոհից Տեառն Աստուծոյ Իսրայէլի մատուցանել ՚ի վերայ նորա ողջակէզս. ըստ գրելոցն յօրէնսն Մովսիսի առնն Աստուծոյ։ 3 Եւ պատրաստեցին զզոհարանն ըստ կազմութեան իւրում. վասն զի կասկածէին յազգաց երկրին. եւ մատուցին ՚ի վերայ նորա ողջակէզս վաղվաղակի Տեառն Աստուծոյ իւրեանց. մի՝ ընդ առաւօտս, եւ մի՝ ընդ երեկոյս։ 4 Եւ արարին զտօն տաղաւարահարացն ըստ գրելոցն, եւ ողջակէզս օրըստօրէ ՚ի մի թուեալ որպէս եւ պատուիրեալ էր նոցա։ 5 Եւ մատուցանէին ա՛յլ եւս ողջակէզս յամսագլուխս, եւ ՚ի շաբաթս, եւ յամենայն տօնս տարեկանաց Տեառն սրբութեանց. եւ զամենայն ակամայիցն զոր մեղանչէին Տեառն։ 6 Եւ յառաջնում ամսեանն եւթներորդի սկսան մատուցանել ողջակէզս Տեառն Աստուծոյ. եւ տանն ո՛չ եւս էր հիմն արկեալ[4962]։ 7 Եւ ետուն արծաթ քարահատացն եւ հիւսանցն, եւ կերակուրս եւ ըմպելիս եւ ձէթ՝ Սիդոնացւոց՝ եւ Տիւրացւոց, եւ բերէին փա՛յտս մայրս ՚ի Լիբանանէ ընդ ծով ՚ի Յոպպէ՝ որպէս եւ հրամայեաց նոցա Կիւրոս թագաւոր Պարսից։

Դ է 8 Եւ յերկրորդ ամի ելանելոյ նոցա յորժամ եկին ՚ի տաճարն Տեառն յԵրուսաղէմ յամսեանն երկրորդի՝ սկսաւ Զորաբաբէլ Սաղաթիելեանց՝ եւ Յեսու Յովսեդեկեանց, եւ եղբարք նոցա, եւ քահանայքն եւ Ղեւտացիքն եւ ամենայն եկեալքն ՚ի գերութենէն յԵրուսաղէմ. եւ կացուցին զՂեւտացիսն ՚ի քսանամենից եւ ՚ի վեր՝ վերակացուս ՚ի վերայ գործոց տանն Տեառն։ 9 Եւ Յեսու, եւ որդիք նորա եւ եղբարք նորա. Կադմիէլ եւ որդիք նորա. եւ որդիք Յուդայ վերակացուք ՚ի վերայ գործոյ տանն Տեառն. որդիք Ենադադ եւ եղբարք նորա Ղեւտացիք[4963]։ 10 Եւ արկին հիմն, եւ սկսան շինել զտունն Տեառն. եւ կային քահանայքն զգեցեալ զպատմուճանսն, եւ հարկանէին զփողս իւրեանց. եւ Ղեւտացիքն որդիք Ասափայ ծնծղայիւք օրհնէին զՏէր Աստուած՝ որպէս եւ կարգեաց Դաւիթ թագաւոր Իսրայէլի[4964]. 11 եւ ասեն այր ցընկեր իւր. Խոստովա՛ն եղերուք՝ եւ գոհացարո՛ւք զՏեառնէ, զի քաղցր է զի յաւիտեան է ողորմութիւն նորա ՚ի վերայ Իսրայէլի։ Եւ ամենայն ժողովուրդն մեծաձայն օրհնէին զՏէր Աստուած Իսրայէլի. վասն զի անկան հիմունք տանն Տեառն[4965]։ 12 Եւ բազումք ՚ի քահանայիցն՝ եւ յՂեւտացւոցն, եւ յիշխանաց՝ եւ ՚ի հազարապետացն՝ եւ ՚ի ծերոցն՝ որոց տեսեալ էր զտաճարն Տեառն. եւ յայնժամ տեսին աչօք իւրեանց զհիմնն նորա, լային մեծաձայն. եւ ժողովուրդքն ամենայն նշանակէին զուրախութիւն, եւ բարձրացուցանէին զձայնս իւրեանց[4966]. 13 եւ ո՛չ ոք էր ՚ի ժողովրդեանն որ կարէր գիտել՝ եւ լսել զձայն ուրախութեանն. վասն զի ժողովուրդն աղաղակէր մեծաձայն, եւ լսելի լինէր ձայնն մինչեւ ՚ի հեռուստ տեղիս[4967]։

4
Գլուխ Դ

1 Եւ լուա՛ն որք նեղէին զՅուդայ եւ զԲենիամին, եթէ որդիքն Իսրայէլի ելեալքն ՚ի գերութենէն շինե՛ն զտունն Աստուծոյ Իսրայէլի[4968]. 2 եւ մերձեցան առ Զորաբաբէլ եւ առ իշխանս հայրապետացն, եւ ասեն ցնոսա. Շինեսցո՛ւք եւ մեք ընդ ձեզ, եւ որպէս եւ դուք խնդրեսցուք ՚ի Տեառնէ Աստուծոյ ձերմէ. քանզի եւ մեք նոյնպէս զոհեմք զոհս, յօրէ յորմէ Ասորդան թագաւոր Ասորւոց ած զմեզ այսր։ 3 Եւ ասեն ցնոսա Զորաբաբէլ՝ եւ Յեսու Յովսեդեկեանց՝ եւ մնացորդք իշխանաց հայրապետացն Իսրայէլի. Ո՛չ է արժան մեզ եւ ձեզ հասարակ շինել զտուն Տեառն Աստուծոյ մերոյ, մեք մեզէ՛ն իսկ շինեսցուք զտուն Տեառն Աստուծոյ Իսրայէլի, որպէս հրամայեաց մեզ Կիւրոս թագաւոր Պարսից։

Ե գ 4 Եւ ժողովուրդք երկրին այնորիկ լքուցանէին զձեռս ժողովրդեանն Հրէաստանի, եւ խափանէին զնոսա ՚ի շինելոյ. 5 եւ կալեալ վարձաւորս՝ խորհէին զնոսա խափանել զամենայն աւուրս Կիւրոսի թագաւորութեանն Պարսից, մինչեւ յաւուրս Դարեհի Պարսից արքայի։ 6 ՚Ի թագաւորութեանն Ասարսոյերու Պարսից՝ իսկզբան թագաւորութեան նորա գրեցին թուղթ որք բնակեալ էին ՚ի Հրէաստանի եւ յԵրուսաղէմ[4969]։ 7 Եւ գրեցին յաւուրս Արսասէսի՝ Միթրիդատէս, Տաբեեղ, հանդերձ եւ ա՛յլ ծառայիւք նորա հարկահանօքն, եւ գրեցին գիր Ասորերէն. եւ էր զնա թարգմանեալ Հռէում Բաաղտիմ[4970]։ 8 Եւ ա՛յս են բանք թղթոյն զոր առաքեցին նոքա առ Արսասաս թագաւոր. Ծառայք քո որ եմք բնակեալ յա՛յսմ կողմն Գետոյն[4971]. 9 Հռէում Բաաղտեմ, եւ Սամսայի գրիչ, եւ այլ եւս ծառայակիցք մեր, Դեենէս, Սփսաթ, Աքայիէ, Տարփաղէէ, Ափերսէէ, Ոքուէէ, Բաբելոնէէ, Սուսանա, Քեէդաւեէ[4972]. 10 եւ այլ մնացեալ ազգք, զորս բնակեցոյց Ասենափար մեծ եւ պատուական ՚ի քաղաքս Սոմարոմ, այսինքն Սամարիա յայս կողմն Գետոյն. 13 առ Արսասաս թագաւոր խաղաղութիւն։ Այժմ գիտութիւն լիցի քեզ թագաւոր՝ որ եթէ քաղաքն այն շինեսցի, եւ պարիսպք նորա կանգնեսցին, հա՛րկս քեզ ո՛չ ոք տայ[4973]. 14 այլ եւ ընդդիմադա՛րձ եւս լիցին թագաւորաց. եւ զայնպիսի յանդգնութիւն մեք ընդդէմ թագաւորաց՝ ո՛չ կամիմք տեսանել. եւ վասն այսր ամենայնի գրեցաք առ ձեզ թագաւոր[4974]. 15 զի տեսցե՛ս եւ արասցես, եւ գտցես ՚ի գիրս յիշատակարանաց հարցն քոց, եւ գիտացեալ եթէ քաղաքս այս ապստամբողաց է. եւ յամենայն ժամ ընդդէ՛մ կացին թագաւորաց, եւ ապաստա՛ն են ամենայն փախստէից յամենայն ժամանակս յաւիտենից. եւ վասն այսորիկ քաղաքս այս իսկ աւերեցաւ։ 16 Արդ տուաք մեք քեզ գիտել թագաւոր, եթէ քաղաքս այս շինեսցի՝ եւ պարիսպք սորա կանգնեսցին՝ չէ՛ քեզ խաղաղութիւն։ 17 Եւ առաքեաց թագաւորն առ Հռեում Բաաղտեմա՝ եւ Կամսայի գրչի, եւ այլ ծառայակցաց նոցա որք բնակեալ էին ՚ի Սամարիա, եւ մնացորդացն յայն կողմն Գետոյն, եւ ասէ. Խաղաղութիւն ընդ ձեզ[4975]. 18 զհարկահանս զորս առաքեցէք առ իս, մտեալ առաջի իմ եւ տեղեկացուցեալ ինձ զամենայն. 19 հասի՛ ՚ի վերայ, եւ գտի զի քաղաքդ այդ յաւիտեանս ժամանակաց ապստա՛մբ է, եւ ընդդէմ թագաւորաց լեա՛լ է. 20 եւ թագաւորք հզօրք եւ բռնաւորք կացեալ են յԵրուսաղէմ, բռնացեալ կալեալ զայն կողմն արեւմտից՝ յա՛յն կողմն Եփրատ գետոյ։ Արդ՝ դիք ՚ի վերայ դոցա հարկս եւ հա՛սս, զի մի՛ եւ այլ կամակարեալ բռնասցին[4976]։ 21 Արդ ա՛յժմ տուեալ ձեզ տեղեկութիւն, երթա՛յք արգելէ՛ք եւ խափանեցէ՛ք զգործս նոցա, զի մի՛ շինեսցի քաղաքն. 22 եւ մի՛ ներէք նոցա եւ թողացուցանէք, այլ փոյթ յանձին կալեալ պահանջե՛լ զամենայն հարկս եւ զհասս. զի մի՛ երբէք բազմասցին եւ զօրասցին, եւ լիցին ընդդէ՛մ թագաւորաց[4977]։ 23 Յայնժամ հարկահան Արսասաս թագաւորի՝ ա՛յսինքն է Արտաշիսի՝ բերեալ կարդաց զգիրն առաջի Հռեսիմայ՝ եւ Սամայի գրչի, եւ ծառայակցաց նորա. եւ ելեալ փութապէս յԵրուսաղէմ եւ ՚ի Հրէաստան մեծաւ զօրութեամբ՝ եւ այրուձիով՝ արգելին եւ խափանեցին զՀրէայսն ՚ի շինելոյ[4978]։ 24 Յայնժամ խափանեալ դատարկացա՛ւ գործ տաճարին Տեառն Աստուծոյ յԵրուսաղէմ. եւ էր դատարկացեալ մինչեւ յերկրորդ ամն Դարեհի արքայի Պարսից։

5
Գլուխ Ե

Զ ը 1 Եւ մարգարէանային Անգեաս եւ Զաքարիաս Ադդովայ, մարգարէանային ՚ի վերայ Հրէաստանի եւ Երուսաղեմի յանուն Տեառն Աստուծոյ Իսրայէլի[4979]։ 2 Յայնժամ յարեան Զորաբաբէլ Սաղաթիելեանց, եւ Յեսու Յովսեդեկեանց՝ եւ սկսան շինել զտուն Տեառն Աստուծոյ Իսրայէլի, եւ միաբանեալ ընդ նոսա մարգարէքն Աստուծոյ օգնէի՛ն նոցա։ 3 Յա՛յնմ ժամանակի եկն առ նոսա Թաթանա իշխան կողմանց գետոյն Եփրատու, եւ Սաթրաբուզան, եւ ծառայակիցք նոցա, եւ ասեն ցնոսա. Ո՞ հրամայեաց ձեզ շինել զտունս զայս, եւ կամ ո՞յր բանիւ կանգնեցէք զաշտարակս դորա[4980] 4 եւ կամ զի՞նչ անուանք են արանցն այնոցիկ որք են առաջնորդք շինելոյ զքաղաքս զայս։ 5 Եւ էին աչք Տեառն Աստուծոյ ՚ի վերայ Հրէիցն դարձելոցն ՚ի գերութենէն. եւ ո՛չ խափանեցին զնոսա մինչեւ տացեն գիտե՛լ Դարեհի արքայի. եւ յայնժամ առաքեցին զհարկահանս վասն իրացս այսոցիկ՝ զի տեղեկասցին գրով։ 6 Եւ ա՛յս է գրեալն. Թաթանա իշխան կողմանց գետոյն, եւ Սաթրաբուզան՝ եւ ծառայակիցք նորա, Փարսաքեէ եւ Ռեսիմ[4981]. 7 Դարեհի թագաւորի խաղաղութիւն բազում. 8 գիտութիւն լիցի թագաւորիդ, զի երթեալ մեր յերկիրն Հրէաստանի ՚ի քաղաքն Երուսաղէմ, տեսաք զտաճարն Տեառն Աստուծոյ մեծի, զի շինէին ընտիր քարամբք, եւ փայտս պահանկս դնէին յորմսն. եւ գործն էր յաջողակ, եւ յառաջէր ՚ի ձեռն նոցա[4982]։ 9 Յայնժամ հարցաք ցծերս նոցա եւ ասեմք. Ո՞ հրամայեաց ձեզ շինել զտունս զայս, եւ կամ ո՞յր բանիւ հաստատէք զդա[4983]։ 10 Եւ խնդրեալ զանուանս առաջնորդացն, զի տացուք տեղեկութիւն ձեզ. եւ զի գրեսցուք զանուանս արանց իշխանաց նոցա։ 11 Եւ զա՛յս պատասխանի արարեալ Հրէիցն ասեն ցմեզ. Մեք եմք ծառա՛յք Տեառն Աստուծոյ երկնի եւ երկրի, եւ շինեմք զտունս զայս որպէս եւ է՛ր շինեալ յառաջ քան զբազում ամս, զոր շինեաց թագաւորն Իսրայէլի մեծն Սողոմոն. ըստ այնմ օրինակի եւ մեք հաստատեմք զսա։ 12 Վասն զի հարքն մեր բարկացուցին զԱստուած երկնի եւ երկրի. եւ ե՛տ զնոսա ՚ի ձեռս Նաբուքոդոնոսորայ արքային Բաբելացւոց եւ Քաղդէացւոց, եւ զտունս զայս քակեաց, եւ զժողովուրդն պանդխտեցոյց ՚ի Բաբելոն։ 13 Եւ յառաջնում ամի Կիւրոսի թագաւորի Բաբելացւոց, Կիւրոս թագաւոր հրամայեաց շինել զտունս զայս Տեառն Աստուծոյ[4984]։ 14 Եւ զկահ տանս այսորիկ զարծաթեղէնս եւ զոսկեղէնս՝ զորս Նաբուքոդոնոսոր ա՛ռ յԵրուսաղեմէ, եւ եկն եբեր ՚ի տուն աստուածոց իւրոց. առեալ զայն Կիւրոսի թագաւորի ՚ի տանէ թագաւորին, եւ ետ ցՍամանասար գանձաւոր[4985]. 15 եւ ասէ ցնա. Զամենայն սպասդ եւ զկահ ա՛ռ եւ ե՛րթ յԵրուսաղէմ ՚ի տուն Տեառն որ է անդ. եւ տա՛ր դի՛ր զկահդ ՚ի տեղւոջ իւրում։ 16 Յայնժամ Սամանասար եկն՝ եւ արկ զհիմն տաճարիս Տեառն Աստուծոյ յԵրուսաղէմ. եւ յայնմ հետէ շինեմք, եւ ո՛չ եւս է կատարեալ։ 17 Արդ եթէ բարւո՛ք թուի քեզ թագաւոր, ա՛յց արա եւ տե՛ս ՚ի տունս պահպանութեան գրոց յիշատակարանաց թագաւորաց Բաբելացւոց. զի գիտասցես թէ արդարեւ Կիւրոս թագաւորն հրամայեաց շինել զտունս Տեառն ՚ի Հրէաստանի յԵրուսաղէմ. եւ տեղեկացեալ քո թագաւոր վասն իրացս այսոցիկ՝ առաքեսջի՛ր առ մեզ[4986]։

6
Գլուխ Զ

1 Յայնժամ Դարեհ թագաւոր ա՛յց արար՝ խնդրեաց եւ եգիտ ՚ի տունս թագաւորաց գրոց յիշատակարանացն ՚ի Բաբելոնի։ 2 Եւ գտեալ յԱմաթստի քաղաքի Բատանացւոց՝ գլուխ մի գրոյ տումարի. եւ զայս ինչ գրեալ էր ՚ի գիրս յիշատակարանին[4987]։ 3 Յամին առաջնում Կիւրոսի. Կիւրոս թագաւոր հրաման ետ վասն տանն Տեառն որ յԵրուսաղէմ. ասէ. Շինեսցի՛ տաճարն Տեառն, եւ տեղին ուր զոհեն զզոհսն Տեառն։ Եւ ե՛տ զչափ բարձրութեանն կանգունս վաթսուն, եւ լայնութեանն կանգունս վաթսուն[4988]. 4 եւ կարգք երեք ՚ի զօրաւոր քարանց. եւ կարգ մի փայտեղէն. եւ ա՛յսպէս շինեսցի եւ յարկցի ամենայն տաճարն։ 5 Եւ զկահ տանն Տեառն՝ զարծաթեղէնս եւ զոսկեղէնս զոր եբեր Նաբուքոդոնոսոր ՚ի տանէ Տեառն յԵրուսաղեմէ՝ եւ ե՛դ ՚ի Բաբելոն. արդ տացին ՚ի բա՛ց՝ եւ տարցին ՚ի տաճարն Տեառն յԵրուսաղէմ. եւ երթեալ տարցին ՚ի տեղի իւր ՚ի տունն Աստուծոյ ուր լեալ էր[4989]։ 6 Յայնժամ Դարեհ ետ զգիր հրամանիս իշխանաց կողմանց Գետոյն. Սաթրաբուզանայ եւ ծառայակցացն նորա ՚ի կողմանս Գետոյն, եւ եւ՛ս ՚ի հեռագոյն տեղիս[4990]։ 7 Եւ արդ յայսմ հետէ թո՛յլ տուք շինել զտունն Աստուծոյ, իշխանացն Հրէից եւ ծերոցն Իսրայէլի, եւ շինեսցե՛ն զտունն Աստուծոյ ՚ի տեղւոջ իւրում։ 8 Եւ ի՛մ հրամայեալ՝ մի՛ ոք արգելցէ զծերսն Իսրայէլի ՚ի շինել զտուն Տեառն Աստուծոյ իւրեանց. եւ յիշխանութենէ թագաւորութեան իմոյ որ են հարկահանք կողմանց Գետոյն ամենայն զգուշութեամբ տացե՛ն զծախս արանցն այնոցիկ՝ եւ մի՛ խափանեսցեն։ 9 Եւ զորդիս ցլուց՝ եւ խոյս, եւ ամիկս յողջակէզս Տեառն Աստուծոյ երկնից. ցորեան, եւ աղ, եւ գինի, եւ ձէթ, որպէս եւ հրամայեսցեն քահանայապետքն յԵրուսաղէմ. եւ լիցի անխափա՛ն տուեալ օր ըստ օրէ որպէս եւ խնդրեսցեն. 10 եւ մատուսցեն պատարագ ՚ի հոտ անուշից Տեառն Աստուծոյ երկնից, եւ արասցեն աղօթս վասն կենաց թագաւորի՝ եւ որդւոց նորա։ 11 Եւ յինէ՛ն ել հրամանս այս. եւ ամենայն մարդ որ կացցէ ընդդէմ հրամանի իմոյ՝ քակեսցի՛ տուն նորա, եւ առեալ փայտ ՚ի տանէ նորա ուղղեսցեն՝ եւ բեւեռեսցեն զայրն ՚ի նմա որ եկաց ընդդէմ հրամանի իմոյ. եւ եղիցի նմա ՚ի նախատինս յաւիտենից[4991]։ 12 Եւ Աստուած՝ որոյ բնակեալ է անուն նորա անդ՝ ելցէ եւ աւերեսցէ զթագաւորութիւնն եւ զժողովուրդն, որ յանդգնեցաւ ձգել զձեռն իւր եւ արգելուլ ապականել զտունն Աստուծոյ որ յԵրուսաղէմ։ Ես Դարե՛հ թագաւոր՝ եդի զհրամանս զայս, եւ մի՛ ոք իշխեսցէ անցանել։ 13 Յա՛յնմ ժամանակի իշխան կողմանց Գետոյն՝ եւ Սաթրաբուզան եւ ծառայակիցք նորա, առ որս առաքեաց Դարեհ թագաւոր, վաղվաղակի կատարէին զհրամանս նորա։ 14 Եւ ծերքն Հրէից՝ եւ Ղեւտացիքն շինէին. ՚ի ժամանակս մարգարէութեանն Անգեայ եւ Զաքարիայ որդւոյ Ադդովայ։

Է թ Եւ շինեցին եւ հաստատեցին ըստ հրամանին Տեառն Աստուծոյ Իսրայէլի. եւ որպէս հրամայեցին Կիւրոս թագաւոր՝ եւ Դարեհ. եւ ՚ի ժամանակս Արտասասայ թագաւորին Պարսից։ 15 Եւ որ օր երե՛ք էր ամսոյն Ադարայ՝ յամին վեցերորդի Դարեհի արքայի կատարեցա՛ւ տաճարն։ 16 Եւ արարին որդիքն Իսրայէլի քահանայքն՝ եւ Ղեւտացիքն, եւ որք ելեալ էին ՚ի գերութենէ նաւակատիս տանն Տեառն մեծաւ ուրախութեամբ։ 17 Եւ մատուցանէին ՚ի նաւակատիս տանն Տեառն զուարակս հարիւր, խոյս երկերիւր, գառինս չորեքհարիւր. եւ ամիկս յայծեաց վասն մեղաց ամենայն Իսրայէլի, երկոտասան՝ ըստ թուոյ ցեղիցն Իսրայէլի։ 18 Եւ կացուցին զքահանայսն ըստ տեղեաց իւրեանց, եւ զՂեւտացիսն ըստ վիճակի բաժանմանն իւրեանց ՚ի սպասաւորութիւն Տեառն Աստուծոյ յԵրուսաղէմ. երկու հազար երկերիւր որպէս եւ գրեալ է ՚ի գիրս Մովսիսի[4992]։ 19 Եւ արարին որդիքն Իսրայէլի ելեալք ՚ի գերութենէն զզատիկն Տեառն ՚ի չորեքտասաներորդ ամսոյն առաջնոյ. 20 եւ սրբեցան քահանայքն եւ Ղեւտացիք. եւ եղեն ամենեքեան սուրբք. եւ զենին զզատիկն Տեառն, ամենայն որք ելեալ էին ՚ի գերութենէն, եւ եղբարք իւրեանց եւ քահանայք. 21 եւ կերան որդիքն Իսրայէլի զզատիկն ամենեքեան որք որոշեալ էին ՚ի պղծութեանց ազգաց երկրին. եւ որք եկեալ էին առ նոսա խնդրել զՏէր Աստուած Իսրայէլի[4993]։ 22 Եւ արարին զտօն բաղարջակերացն զեւթն օր, եւ ուրա՛խ եղեն յԵրուսաղէմ. վասն զի ուրախ արար զնոսա Տէր Աստուած Իսրայէլի. եւ Տէր դարձոյց զսիրտ թագաւորին Ասորւոց առ նոսա զի օգնեսցէ եւ զօրացուսցէ զձեռս նոցա ՚ի գործ տաճարին Տեառն Աստուծոյ Իսրայէլի։

7
Գլուխ Է

Ը ժ 1 Եւ յետ բանիցս այսոցիկ ՚ի թագաւորութեանն Արտաշէսի արքայի Պարսից, ե՛լ Եզրա որդի Սարուայ, որդւոյ Ազարիայ, որդւոյ Քեղկեայ[4994]. 2 որդւոյ Սեղումայ, որդւոյ Սադովկայ, որդւոյ Աքիտովբայ. 3 որդւոյ Սամարիայ, որդւոյ Եզրայ, որդւոյ Մարովթսայ. 4 որդւոյ Զարեայ, որդւոյ Ոզիայ, որդւոյ Բովկայ. 5 որդւոյ Աբիսուայ, որդւոյ Փենեէսի, որդւոյ Եղիազարու, որդւոյ Ահարոնի առաջին քահանայի։ 6 Ա՛յս Եզրա՝ որ ե՛լ ՚ի Բաբելոնէ. եւ սա էր գրիչ արագագիր օրինացն Մովսիսի զոր ետ Տէր Աստուած Իսրայէլի. եւ ետ նմա թագաւորն զամենայն որ ինչ խնդրեաց ՚ի նմանէ. զի ձեռն Տեառն Աստուծոյ է՛ր ընդ նմա[4995]։ 7 Եւ ելին ընդ նմա յորդւոցն Իսրայէլի՝ եւ ՚ի քահանայից՝ եւ յՂեւտացւոց, եւ յերգեցիկ պաշտօնէից, եւ ՚ի դռնապանաց՝ եւ ՚ի Նաթանայացւոցն յԵրուսաղէմ։ Յամին եւթներորդի Արտաշիսի թագաւորի[4996]. 8 ելին յԵրուսաղէմ յամսեանն հինգերորդի, որ էր ամ եւթներորդ թագաւորին[4997]. 9 եւ յամսամտին հինգերորդ ամսեանն ե՛կն Եզրա յԵրուսաղէմ. վասն զի ձեռն Տեառն Աստուծոյ բարութեամբ էր ընդ նոսա։ 10 Եւ ե՛դ Եզրա ՚ի սրտի իւրում խնդրել զօրէնսն Տեառն, եւ գրել զնա, եւ ուսուցանել Իսրայէլի զհրամանս եւ զդատաստանս։ 11 Եւ ա՛յս են իրք հրամանի զոր ետ Արտաշէս թագաւոր Եզրի քահանայի եւ գրչի գրոց բանի օրինացն Տեառն, եւ հրամանաց նորա ՚ի վերայ Իսրայէլի։ 12 Արտաշէս թագաւորաց թագաւոր, Եզրի գրչի օրինացն Տեառն Աստուծոյ երկնից. 13 ամենայն հաստատութեամբ ետու ես հրաման ՚ի վերայ ամենեցուն որ են ընդ թագաւորութեամբ իմով, ժողովրդոցն Իսրայէլի, եւ քահանայից եւ Ղեւտացւոցն, զի ելցեն ամենեքեան յԵրուսաղէմ ընդ քեզ։ 14 Յերեսաց թագաւորի, եւ եւթն խորհրդակցացն առաքեցաւ գիրս այս, ա՛յց առնել Հրէիցն՝ եւ Երուսաղեմացւոցն առաջնորդութեամբ Եզրի, որոյ են օրէնք Աստուծոյ ՚ի ձեռին իւրում։ 15 Եւ հրամայեաց թագաւորն տա՛լ ՚ի տուն Տեառն արծաթ եւ ոսկի, հանդերձ խորհրդակցօք իւրովք յԵրուսաղէմ, եւ դնել ՚ի տաճարին առաջի Տեառն Աստուծոյ Իսրայէլի. 16 եւ ամենայն որոյ գտցի արծաթ եւ ոսկի՝ Հրէայք որք իցեն պանդուխտք ՚ի Բաբելոն՝ ժողովուրդք եւ քահանայք, առցե՛ն ընդ իւրեանս եւ տարցին ՚ի տուն Տեառն յԵրուսաղէմ։ 17 Եւ ամենեքեան որք ելցեն՝ պատրաստեսցեն զա՛յս օրինակ, որպէս եւ գրեցաք. Զուարակս, խոյս, գառինս, եւ զզոհս եւ զնուէրս իւրեանց. եւ մատուսցեն ՚ի վերայ սեղանոյ Տեառն Աստուծոյ իւրեանց յԵրուսաղէմ[4998]։ 18 Ե՛ւս առաւել վասն քո՝ ասէ, եւ վասն եղբարց քոց արարի բարութիւն, եւ թողի՛ զարծաթ եւ զոսկի, որպէս վայել է՛ Աստուծոյ ձերոյ՝ արարէ՛ք։ 19 Եւ զկահ տուեալ քեզ ՚ի սպասաւորութիւն տանն Տեառն, ա՛ռ ընդ քեզ՝ եւ տա՛ր յԵրուսաղէմ. 20 եւ զաւելորդսն տաջի՛ր ՚ի պահեստ գանձու տան թագաւորաց։ 21 Ե՛ս Արտաշէս թագաւոր ետու հրաման ամենայն գանձաւորաց որ իցեն յա՛յն կողմն Եփրատ գետոյն, զամենայն ինչ զոր եւ խնդրեսցէ ՚ի ձէնջ Եզրա քահանայ եւ գրիչ օրինացն Տեառն Աստուծոյ երկնից, տաջի՛ք ՚ի տուն Տեառն Աստուծոյ նորա[4999]։ 22 Պատրա՛ստ արարէք արծաթ՝ տաղանտս հարիւր. եւ ցորեան՝ քոռս հարիւր, եւ գինի՝ նո՛յնչափ, եւ ձէթ՝ նո՛յնչափ. 23 եւ մի՛ ոք կացցէ ընդդէմ հրամանաց թագաւորի։ Զամենայն ինչ զոր հրամայեցի ՚ի տուն Տեառն Աստուծոյ երկնից եւ երկրի՝ այս եղիցի. եւ մի՛ ոք ձեռնարկեսցէ խափանե՛լ ՚ի տանէ Տեառն Աստուծոյ Իսրայէլի. զի մի՛ եղիցի բարկութիւն ՚ի Տեառնէ Աստուծոյ ՚ի վերայ թագաւորութեան իմոյ՝ եւ որդւոյ իմոյ[5000]։ 24 Եւ ետու ձեզ գիտել թէ ամենայն որ իցեն ՚ի քահանայից եւ յՂեւտացւոց՝ եւ ՚ի սաղմոսերգողաց՝ դռնապանացն եւ Նաթանացւոցն, եւ որք իցեն սպասաւորք տանն Աստուծոյ՝ մի՛ տացեն հարկս, եւ մի՛ ոք իշխեսցէ ծառայեցուցանել զնոսա[5001]։ 25 Եւ դու Եզրա՝ որոյ է՛ իմաստութիւն Աստուծոյ ՚ի ձեռին քում, կացո՛ գրիչս եւ դատաւորս՝ զի դատեսցեն զամենայն ժողովուրդս որ են յա՛յն կողմն Գետոյն, եւ ուսուսցեն ամենեցուն որք ո՛չ գիտիցեն զօրէնս Աստուծոյ քոյ։ Եւ ամենեքեան որք ո՛չ գիտիցեն[5002]. 26 եւ ամենեքեան որք ո՛չ առնիցեն ըստ օրինացն Տեառն՝ եւ ըստ օրինաց թագաւորին, մատնեալք լիցին ՚ի դատաստան ըստ գործոց իւրեանց, եթէ ՚ի մահ, եթէ ՚ի տանջանս, եթէ ՚ի տուգանս, եւ եթէ ՚ի կապանս։ 27 Օրհնեա՛լ է Տէր Աստուած հարցն մերոց՝ որ արկ զայս ՚ի սիրտ թագաւորին, եւ փառաւորեաց զանուն Տեառն Աստուծոյ մերոյ որ է յԵրուսաղէմ[5003]. 28 եւ արար առ իս զողորմութիւն՝ եւ պատուեաց զիս առաջի թագաւորին եւ խորհրդակցաց նորա, եւ առաջի ամենայն իշխանաց թագաւորին. եւ ես զօրացայ. վասն զի ձեռն Տեառն ամենայն բարութեամբ է՛ր ընդ իս. ժողովեցի զամենայն իշխանս Իսրայէլի ելանել ընդ իս[5004]։

8
Գլուխ Ը

Թ ժա 1 Եւ ա՛յս են իշխանք հայրապետացն որ ելանէին ընդ իս ՚ի թագաւորութեանն Արտաշէսի թագաւորի Բաբելացւոց։ 2 Յորդւոցն Փենեէսի՝ Գեթսոն. յորդւոցն Իթամարայ՝ Դանիէլ. յորդւոցն Դաւթայ՝ Յատուս[5005]. 3 յորդւոցն Նաաքա՝ Նիա. յորդւոցն Փորոսայ՝ Զաքարիա, եւ ընդ նմա արք հարիւր յիսուն[5006]. 4 յորդւոցն Փաաթմովաբ՝ Եղիանա որդի Զարա, եւ ընդ նմա երկերիւր արանց[5007]. 5 յորդւոցն Զատուէլի՝ Սեքենիա որդի Ազիելի, եւ ընդ նմա երեք հարիւր արանց[5008]. 6 յորդւոցն Ադինայ՝ Աբէն որդի Յովնաթանայ, եւ ընդ նմա յիսուն արանց[5009]. 7 յորդւոցն Եղամի՝ Իսաիաս որդի Աթաղիայ, եւ ընդ նմա եւթանասուն արանց[5010]. 8 յորդւոցն Սափատիայ՝ Զամբդիա որդի Միքայելի, եւ ընդ նմա եւթանասուն արանց. 9 յորդւոցն Յովաբայ՝ Բադիա որդի Յեւելի, եւ ընդ նմա երկերիւր եւ ութտասն արանց[5011]. 10 յորդւոցն Բաանայ Սեղիմութ որդի Յովսեփու, եւ ընդ նմա հարիւր վաթսուն արանց. 11 յորդւոցն Բաբէի՝ Զաքարիաս որդի Բաբի, եւ ընդ նմա քսան եւ ութ արանց. 12 յորդւոցն Ադոնիկամայ եւ Ազգադայ եւ Յովնան որդի Սակատանայ, եւ ընդ նմա հարիւր եւ տասն արանց։ 13 յորդւոցն Ադոնիկամ՝ Էսքարի, եւ ա՛յս են անուանք նոցա, Եղ՚իփաղ՚աթ, Յէիեղ՚, եւ Սամա, եւ ընդ նմա վաթսուն արանց. 14 յորդւոցն Բագուի՝ Ութայի, եւ Զաբութ, եւ ընդ նմա եւթանասուն արանց։ 15 Եւ ժողովեցի զնոսա առ եզր գետոյն որ գայ յԵւի, եւ առեալ անդ օթեւանս աւուրս երիս. եւ ՚ի բազմութիւն ժողովրդեանն յորդւոց քահանայիցն, եւ յորդւոցն Ղեւեայ ո՛չ գտի զոք։ 16 Եւ առաքեցի առ Եղիազար, եւ առ Արիէլ, եւ առ Սեմեայ. եւ զԱռնաամ, եւ զԱրիբ, եւ զԵղնաթան, եւ զՆաթան, եւ զԶաքարիա, եւ զՄէսողաամ, եւ զՅովարիբ, եւ զՅեղամաթամ[5012]. 17 եւ իմացուցեալ ածին զնոսա առաջի իշխանացն որ էին ՚ի տեղւոջ գանձաւորացն, եւ եդի բանս ՚ի բերանս նոցա խօսել ընդ եղբարս իւրեանց. Նաթանիմ, որ էր ՚ի տեղի գանձաւորացն զորս ածին առ մեզ. որք երգէին ՚ի տան Աստուծոյ մերոյ[5013]. 18 եւ եկին առ մեզ. քանզի էր ձեռն Տեառն ՚ի բարութիւն ընդ մեզ։ Յորդւոցն Ղեւեայ որդւոյ Իսրայէլի. եւ զառաջինն եկին առ մեզ որդիք նորա եւ եղբարք նորա ութեւտասն[5014]։ 19 Եւ Ասեբիա եւ Յեսեա որդի Մերարեայ, եւ եղբարք նորա եւ որդիք նորա՝ արք քսան։ 20 Եւ ՚ի Նաթանայ զոր ետ Դաւիթ եւ իշխանքն ՚ի ծառայութիւն Ղեւտացւոցն, եւ ՚ի Նաթանայիմ երկերիւր եւ քսան. ամենեքեան ժողովեցան ըստ անուան իւրեանց։ 21 Եւ քարոզեցաք անդ պա՛հս առ եզր գետոյն Առիս, եւ մատուցաք անդ աղօթս առաջի Տեառն Աստուծոյ մերոյ, խնդրել ՚ի նմանէ ճանապարհ ուղղութեան՝ մե՛զ եւ որդւոց մերոց՝ եւ ամենայնի որ ընդ մեզ[5015]. 22 վասն զի ամաչեցաք խնդրել ՚ի թագաւորէն հեծեալս ապրեցուցանել զմեզ ՚ի թշնամեացն մերոց ՚ի ճանապարհին. վասն զի ասացաք ցթագաւորն ա՛յսպէս, եթէ ձեռն Տեառն մերոյ օգնէ ամենեցուն որ խնդրեն զնա ՚ի բարութիւն. եւ զօրութիւն նորա եւ բարկութիւն նորա ՚ի վերայ ամենեցուն ոյք թողուն զնա։ 23 Եւ պահեցաք, եւ խնդրեցաք յԱստուծոյ մերոյ վասն այսր ամենայնի՝ եւ լուաւ Տէր։ 24 Եւ առաքեցաք յիշխանացն քահանայից երկոտասան, զՍարաբիա, եւ զԱսաբիա, եւ ընդ նոսա յեղբարց նոցա տասն. 25 եւ կշռեցաք եւ տուա՛ք ցնոսա զարծաթ եւ զոսկի, եւ զսպաս առաջաւորութեան տանն Աստուծոյ մերոյ. զոր բարձրացոյց զմեզ թագաւորն եւ խորհրդակիցք նորա եւ իշխանք նորա, եւ ամենայն Իսրայէլ որ միանգամ էին անդ[5016]. 26 եւ կշռեալ ետու ցնոսա արծաթ տաղանտս՝ վեց հարիւր յիսուն, եւ կահ արծաթոյ՝ հարիւր, եւ ոսկւոյ՝ տաղանտս հարիւր։ 27 եւ այլ կահ ոսկւոյ՝ քսան եւ երեք, եւ կահ պղնձոյ սուրբ եւ մաքուր ոսկեզօծ։ 28 Եւ ասացի ցնոսա. Եւ դուք սրբեալք Տեառն Աստուծոյ էք, եւ ամենայն կահ սուրբ է Տեառն, եւ ոսկեղէնք եւ արծաթեղէնք ընտրեալք Տեառն Աստուծոյ հարցն մերոց. 29 արթո՛ւն կացէք եւ պահեցէ՛ք՝ մինչեւ կշռեսջիք զդոսա առաջի իշխանաց քահանայիցն եւ Ղեւտացւոցն, եւ իշխանաց հայրապետացն Իսրայէլի՝ որ են յԵրուսաղէմ ՚ի խորանս տան Տեառն[5017]։ 30 Եւ առեալ քահանայիցն եւ Ղեւտացւոցն զհամար ոսկւոյ եւ արծաթոյ՝ եւ զկահս ՚ի տանել յԵրուսաղէմ ՚ի տուն Աստուծոյ մերոյ։ 31 Եւ յարուցեալ չուեցա՛ք ՚ի գետոյն Էոս՝ որ օր երկոտասա՛ն էր ամսոյն առաջնոյ, եւ եկեալ հասաք յԵրուսաղէմ. եւ ձեռն Տեառն Աստուծոյ մերոյ է՛ր ընդ մեզ, եւ փրկեաց զմեզ ՚ի ձեռաց թշնամեաց մերոց, եւ ՚ի պատերազմողաց զճանապարհայն. 32 եւ եկաք յԵրուսաղէմ, եւ հանգեաք անդ աւուրս երիս. 33 եւ յաւուրն չորրորդի կշռեալ տուաք զարծաթ եւ զոսկի եւ զկա՛հ ՚ի տուն Տեառն Աստուծոյ մերոյ, ՚ի ձեռն Մարեմովթ որդի Ոնիայ քահանայի, եւ որ է՛ր ընդ նմա Եղիազար որդի Փենեէսի, եւ Յովաբաթ որդի Յեսուայ, եւ Նովադիա որդի Բանեայ, եւ ա՛յլ Ղեւտացիք[5018]։ 34 Եւ էր թուով եւ համարով ամենայն, եւ գրեցաւ ամենայն կշիռ համարոյն բովանդակ։ 35 Եւ ՚ի ժամանակին յայնմիկ որք եկեալ էին ՚ի գերութենէն որդիք պանդխտութեան, մատուցին ողջակէզս Տեառն Աստուծոյ Իսրայէլի, զուարակս՝ երկոտասան վասն ամենայն Իսրայէլի. խոյս՝ իննսուն եւ վեց. գառինս՝ եւթանասուն եւ եւթն. ամիկս վասն մեղաց՝ երկոտասան։ Զա՛յս ամենայն ողջակէզս մատուցին Տեառն Աստուծոյ։ 36 Եւ ետուն զգիր կարասւոյն, զոր հրամայեալ էր թագաւորին ցիշխանս կողմանց գետոյն Եփրատու. եւ փառաւորեցին զժողովուրդն եւ զտաճարն Աստուծոյ։

9
Գլուխ Թ

Ժ ժբ 1 Եւ ՚ի կատարել այսր ամենայնի՝ մերձեցա՛ն առ իս իշխանքն եւ ասեն. Ո՛չ որոշեցան ժողովուրդն Իսրայէլի եւ քահանայքն եւ Ղեւտացիքն ՚ի ժողովրդոց՝ եւ յերկրէ՝ որ են հեռագոյն ՚ի նոցանէ. Քանանացին, եւ Քետացին, եւ Փերեզացին, եւ Յեբուսացին, եւ Ամմոնացին, եւ Մովաբացին, եւ Եգիպտացին, եւ Ամովրհացին[5019]։ 2 Քանզի արարին կանա՛յս ՚ի դստերաց նոցա, ինքեա՛նք եւ որդիք իւրեանց. եւ խառնակեալ պղծեցաւ սերմն սրբութեան նոցա ընդ ժողովուրդ երկրին այնորիկ. եւ եղեւ սկիզբն անօրէնութեանս այսորիկ յիշխանացն։ 3 Եւ եղեւ յորժամ լուա՛յ ես զբանս զայսոսիկ՝ պատառեցի զհանդերձս իմ, եւ փետեցի՛ զհերս եւ զմօրուսս իմ, եւ այնպէս նստէի ՚ի սուգ[5020]։ 4 Եւ ժողովեցան առ իս ամենեքեան որք էին երկիւղածք յԱստուծոյ Իսրայէլի. որք էին ժողովեալք յելիցն պանդխտութեան. եւ ես ա՛յնպէս նստէի ՚ի սուգ մինչեւ ՚ի ժամ զոհի՛ երեկոյին։ 5 Եւ ՚ի զոհի երեկոյին՝ յարեա՛յ ՚ի տառապանաց իմոց, եւ պատառեալ հանդերձիւք իմովք, խոնարհեալ կորանայի ՚ի վերայ ծնգաց իմոց. եւ տարածեալ ամբարձեալ զձեռս իմ առ Տէր Աստուած[5021], 6 եւ ասեմ. Աստուած իմ եւ Տէր՝ ամաչե՛մք եւ զարհուրի՛մք ՚ի քէն. բարձրացո՛ Տէր Աստուած իմ զերեսս իմ առ քեզ. վասն զի անօրէնութիւնք մեր բազմացա՛ն ՚ի վերայ գլխոց մերոց, եւ մե՛ղք մեր մեծացան եւ բարձրացան մինչեւ յերկինս[5022]. 7 յամա՛ց եւ ՚ի ժամանակաց հարցն մերոց, եւ եմք մեք ՚ի մեղս մեծամեծս մինչեւ ցայսօր. եւ վասն մեղաց մերոց մատնեցե՛ր զմեզ եւ զթագաւորս մեր, եւ զորդիս մեր՝ ՚ի ձեռն թագաւորացն հեթանոսաց, եւ ՚ի սուր եւ ՚ի գերութիւն եւ ՚ի յափշտակութիւն, եւ յամօթ երեսաց մերոց եղեա՛ք մինչեւ յօրս յայս[5023]։ 8 Եւ այժմ գթութիւնք քո եղե՛ն ՚ի վերայ մեր Տէր Աստուած մեր, եւ շնորհեցեր մեզ փրկութիւն, եւ հաստատեցե՛ր զմեզ ՚ի տեղի սրբութեան քոյ, եւ լուսաւորեցեր զաչս մեր այսօր Տէր Աստուած մեր. եւ ետուր մեզ կենդանութիւն փոքր ՚ի շատէ ՚ի ծառայութեանն մերում։ 9 Վասն զի ծառա՛յ եղաք. եւ ՚ի ծառայութեանն մերում ո՛չ թողեր զմեզ Տէր Աստուած մեր, եւ խոնարհեցան առ մեզ ողորմութիւնք քո առաջի թագաւորին Պարսից տա՛լ զմեզ ՚ի կենդանութիւն, եւ բարձրացուցանել զտուն Աստուծոյ մերոյ, կանգնե՛լ եւ շինել զանապատս զայս. եւ արկանել ցանգ եւ պարիսպ ամրութեան Յուդայ եւ Երուսաղեմի[5024]։ 10 Եւ արդ զի՞նչ տացուք պատասխանի առաջի քո Տէր վասն այսր ամենայնի. քանզի անցա՛ք զօրինօք քովք Տէր՝ եւ զհրամանօք, 11 զոր ետո՛ւր ՚ի ձեռն ծառայից քոց մարգարէից, ասելով ա՛յսպէս. Եթէ երկիրն յոր մտանելոց ես ժառանգել զնա, է՛ երկիր պղծեալ ՚ի պղծութեանց ազգաց երկրին այնորիկ, եւ աղտեղութեամբք իւրեանց լցին զնա[5025]։ 12 Եւ արդ՝ մի՛ առնուցուս ՚ի դստերաց նոցա կանայս որդւոց քոց, եւ զդստերս քո մի՛ տաս կանայս որդւոց նոցա, եւ մի՛ խնդրեսցես առնել խաղաղութիւն ընդ նոսա զամենայն ժամանակս. եւ եղիջիր դու զօրաւոր ուտել զբարութիւն երկրին, եւ ժառանգեսցեն որդիք քո զերկիրն զայն յաւիտեա՛նս ժամանակաց[5026]։ 13 Եւ որ ինչ միանգամ ա՛նցք անցին ընդ մեզ վասն գործոց մերոց, եւ չարութեան մեղաց մերոց. այլ դո՛ւ Տէր բազում անգամ թողեր զմեղս մեր, եւ ետուր մեզ այսպիսի՛ զաւակ եւ արմատ։ 14 Եւ մեք դարձեալ խոտորեցաք անցեալ զօրինօք քովք, եւ խառնակեցա՛ք ընդ աղտեղութիւնս հեթանոսաց երկրին. եւ ո՛չ բարկացար մեզ ՚ի կորուսանել զմեզ մինչեւ ցայս վայր, եթէ ո՛չ մնասցէ արմա՛տ եւ զաւակ եւ անուան մեր[5027]։ 15 Տէր Աստուած Իսրայէլի՝ դու արդա՛ր եւ ճշմարի՛տ ես, որ ո՛չ սպառեցեր զզաւակ մեր. այլ մնաց մեր արմա՛տ եւ զաւակ մինչեւ ցայսօր. եւ արդ ահաւասիկ ե՛մք այսօր առաջի քո յանօրէնութիւնս մեր, եւ ո՛չ եւս կարեմք ամբառնալ զգլուխ մեր՝ եւ կա՛լ առաջի երեսաց քոց. զի բազմացա՛ն անօրէնութիւնք մեր եւ չարիք՝ առաւե՛լ քան զգլուխս մեր։

10
Գլուխ Ժ

1 Եւ յորժամ եկա՛ց Եզրաս յաղօթս հանդերձ խոստովանութեամբս այսոքիւք, եւ ողբովք մեծամեծօք անկեալ էր ՚ի վերայ երեսաց երկրի առաջի Տեառն. ժողովեցա՛ն առ նա ամենայն որ էին յԵրուսաղէմ ժողովուրդ բազում, ա՛րք եւ կանայք՝ երիտասարդք եւ կուսանք, եւ ողբայր ժողովուրդն, եւ համբարձին զձայնս լալոյ իւրեանց[5028]։ 2 Եւ պատասխանի ետ Յեքոնիա որդի Եղ՚եայ որդւոյն Եղամայ, եւ ասէ ցԵզրա. Մեք մեղա՛ք առ Տէր Աստուած մեր, եւ արարաք զկանայս յայլազգեաց երկրիս այսորիկ. եւ այժմ ե՛ն անօրէնութիւնք այսօր ՚ի մէջ Իսրայէլի։ 3 Եւ արդ՝ ուխտեսցուք ուխտս առաջի Տեառն Աստուծոյ մերոյ հանե՛լ զամենայն կանայս այլազգիս, եւ զզաւակս որ ՚ի նոցանէ. եւ արդ՝ որպէս կամիս արի՛ եւ կեցո՛ զսոսա օրինօքն Տեառն Աստուծոյ. եւ որպէս պատուիրանք հրամայեն, 4 արի՛ եւ լուիցուք ՚ի բերանոյ քումմէ, եւ մեք ընդ քեզ. զօրացի՛ր եւ արա՛ որպէս եւ հրամայեալ է ՚ի Տեառնէ Աստուծոյ։ 5 Եւ յարուցեալ Եզրայ երդմնեցոյց զիշխանս ցեղից քահանայից եւ Ղեւտացւոց. եւ զամենայն Իսրայէլ առնէր ըստ այսմ օրինակի երդման։ 6 Եւ յարուցեալ Եզրայ յերեսաց տանն Աստուծոյ, երթեալ ՚ի տուն գանձին առ Յոհան որդի Եղ՚իսուբայ՝ հաց ո՛չ եկեր, եւ ջուր ո՛չ արբ, եւ ողբացեալ ՚ի վերայ անօրէնութեանն՝ եւ մեծամեծաց մեղաց բազմութեանն։ 7 Եւ քարո՛զ կարդային ՚ի Հրէաստանի եւ յԵրուսաղէմ, 8 ամենայն ոք՝ որ ո՛չ եկեսցէ յԵրուսաղէմ մինչեւ յերիս աւուրս, յիշխանաց եւ ՚ի ծերոցն՝ եղիցի նզովեա՛լ, եւ ամենայն ստացուածք նորա, եւ ինքն ՚ի բա՛ց եղիցի յեկեղեցւոյ ժողովրդոցն Իսրայէլի։ 9 Եւ ժողովեցան ամենայն արք Յուդայ եւ Բենիամին յԵրուսաղէմ յերիս աւուրս, յիններորդ ամսեանն որ օր քսան էր ամսոյն. եւ նստան ամենայն ժողովուրդն ՚ի հրապարակի տան Տեառն. եւ էին զարհուրեալք ՚ի բանից նորա, եւ ՚ի ցրտութենէ ձմերայնոյն[5029]։ 10 Եւ յարուցեալ Եզրայ ասէ ցնոսա. Դո՛ւք էք որ մեղայք, եւ արարէք կանայս զդստերս այլազգեաց. եւ յաւելիք զմեղս եւ զանօրէնութիւնս ՚ի վերայ Իսրայէլի։ 11 Եւ արդ՝ տո՛ւք զօրհնութիւն Տեառն Աստուծոյ հարցն մերոց, եւ արարէ՛ք զհաճոյսն առաջի նորա. եւ զատեալ որոշեցա՛յք յամենայն հեթանոսաց երկրի, եւ ՚ի կանանց այլազգեաց զորս արարէք։ 12 Եւ պատասխանի ետուն ամենայն եկեղեցին՝ եւ ասեն. Մե՛ծ է բանս այս զոր ասես դու ՚ի վերայ մեր. 13 վասն զի ժողովուրդ բազումք եմք, եւ ժամանակս ձմե՛ռն է. եւ ո՛չ կարեմք կալ արտաքոյ, եւ գործդ ո՛չ է զմի օր կամ զերկու, վասն զի սաստիկ մեղաք յիրս յայս։ 14 Կացցե՛ն իշխանք յամենայն տեղիս եւ ՚ի քաղաքս, եւ որոց իցէ արարեալ կանայս յայլազգեաց՝ եկեսցե՛ն ՚ի ժամանակն, զոր ծերքն եւ հայրապետքն կարգեսցեն ՚ի քաղաքս քաղաքս՝ եւ դատեալ քաւեսցեն զմեղս զայս ՚ի մէնջ, եւ դարձուսցեն զբարկութիւն Աստուծոյ ՚ի մէնջ որ վասն բանիս այսորիկ[5030]։ 16 Եւ արարին ա՛յսպէս որ ելեալ էին ՚ի գերութենէն. եւ ընտրեաց Եզրաս արս իշխանս ՚ի հայրապետաց տանն իւրոյ՝ զարս անուանիս. եւ շրջեցան յամսամտի տասներորդ ամսոյն՝ եւ վճարեցին[5031]. 17 եւ որոշեցին զամենայն արս որք ունէին կանայս յայլազգեացն մինչեւ ՚ի մո՛ւտ ամսոյն առաջնոյ։ 18 Եւ գտան յորդւոցն քահանայիցն որք ունէին զկանայս՝ յայլազգեացն. յորդւոցն Յեսովայ Յովսեդեկեանց, եւ եղբօր նորա Մանասէի եւ Եղիազարու, Յարիր՝ եւ Գադաղիա. 19 եւ սկսան հանել զկանայս այլազգեացն՝ յինքեանց, եւ մատուցին իւրաքանչիւր՝ խո՛յս վասն թողութեան մեղացն անգիտութեան։ 20 Եւ յորդւոցն Երամ՝ Մասիս, Եղիա, Սամարիա, եւ Եղոզիաս[5032]. 22 եւ յորդւոցն Փասուր՝ Եղիանաս, Մասիէլ, Միսայէլ, Նաթանայէլ, Յովզաբաթ, եւ Եղ՚ասա. 23 եւ յորդւոցն Ղեւտացւոց՝ Յեւզաբաթ, Սամութ, Կովղիա՝ այս է՝ Կովղիտոս, եւ Ափեթիաս, եւ Յուդաս. եւ Եղեազար։ 24 Եւ ՚ի սաղմոսերգացն՝ Եղիսափ, եւ ՚ի դռնապանացն՝ Կողէմ, Էտէղէս, եւ Ուրի։ 25 Եւ յԻսրայէլէ, յորդւոցն Փորոսայ՝ Հռամայիա, Յավիա, Մեղ՚քիա, Էակիմ, Եղեազար, Ասաբիա, Նիբանիա[5033]։ 26 Եւ յորդւոցն Եղ՚ամ՝ Մատտաթանիա, Զաքարիա, Յաւեղ՚, Աբդիա, Երիմովթ, Եղիա։ 27 Եւ յորդւոցն Զաթուայ՝ Եղ՚իոնէ, Եղիսաբ, Մատթանա, Յարմովթ, Զաբադ, Զազիա։ 28 Եւ յորդւոցն Բաբէի՝ Յոհան, Անանի, եւ Զաբուոթաղի[5034]։ 29 Եւ յորդւոցն Բանի՝ Մոսողամ, Մաղաք, Ադիաս, Իասուբ, Սաաղ, Հռեմովթ[5035]։ 30 Եւ յորդւոցն Փաաթ Մովաբ՝ Ադնէքաղ՚ել, Բանայիա, Մասեա, Մատթա, Բեսեէլ, Մանասէ[5036]։ 31 Եւ յորդւոցն Երամ՝ Եղ՚իեզի, Եսիա, Մեղ՚քիա, Սամերաս, Սիմէոն, 32 Բենիամին, Մաղ՚ուք, Սամարիա։ 33 Եւ յորդւոցն Ասէմ՝ Մատթանիա, Մատաթիա, Զարաթ, Եղ՚իփաղ՚էթ, Յերեմի, Մանասէ, Սամէի։ 34 Եւ յորդւոցն Բանի՝ Մովադիա, Ամրամ, Ուէլ[5037], 35 Բանեա, Բադաիա, Քեղիա, 36 Ուանիա, Մարիովթ, Եղիասիբ, 37 Մաթանիա, Մաթանա։ 38 Եւ արարին որդիքն Բանի, եւ որդիքն Սեմէի, 39 Սեղեմիաս, Նաթան, Ադազիաս, 40 Մաքնա, Գայադու, Սէսէարու, 41 Եզրիէլ, Սաղամիաս, Սամարիաս, 42 Սեղ՚ում, Ատարիաս, Յովսէփ։ 43 Յորդւոցն Աբուրէ՝ Իէուէլ, Մատաթիաս, Զաբաթ, Զեբիննաս, Յադայի, Յադէ, Յովեդ, Բանայիա։ 44 Ա՛յսք էին ամենեքեան որ ունէին զկանայս յայլազգեացն, եւ ծնան ՚ի նոցանէ ուստերք եւ դստերք[5038]։

Կատարեցաւ Երկրորդ Եզրաս[5039]:

[4945] ՚Ի վերնագիրն ոմանք ունին՝ Եզր. կամ՝ Եզրաս Երկրորդ։

[4946] Ոմանք. Յամենայն ՚ի ժողովրդեան Տեառն։

[4947] Յօրինակին պակասէր. Եւ առցէ այր ընդ իւր զամենայն։

[4948] Ոմանք. Այս է թիւ համարոցն։

[4949] Այլք. Յեսու. Նէեմի. Սարէաս։

[4950] Ոսկան. Որդիք Արգեայ՝ հազար։

[4951] Ոսկան. Քսան եւ հինգ։

[4952] Այլք. Որդիք Եղեմարայ։

[4953] Ոմանք. Զովդադիդ եւ Ոնայ։

[4954] Ոմանք. Որդիք Ակուրբ։

[4955] Ոմանք. Որդիք Գագամ։

[4956] Ոմանք. Որդիք Փազէ։

[4957] Ոմանք. Որդիք Գաղաւայ։

[4958] Յօրինակին. Բերզեղ՚այի Գաադացւոյ իւր՛՛։ Ուր ոմանք. Գաղադացի, յիւրեանց։

[4959] Ոսկան. Եւ կրտսերք նոցա հազարք երեք հա՛՛։ Ոմանք. Երեսուն եւ եւթն. եւ երգիչք սաղմոսաց նոցա արք։

[4960] Ոմանք. Էր ՚ի զօրութեան նոցա։

[4961] Ոսկան. Եւ ժամանեալ էհաս ա՛՛։

[4962] Ոսկան. Եւ յառաջնում աւուր ամսեանն։

[4963] Ոսկան. ՚Ի վերայ գործոց տանն Տեառն։

[4964] Ոմանք. Որպէս եւ գրեաց Դաւիթ թագաւոր։

[4965] Ոսկան. Վասն զի արկան հիմունք տանն։

[4966] Ոմանք. Եւ յիշխանաց եւ ՚ի հայրապետացն եւ ՚ի ծե՛՛։

[4967] Ոմանք. Մինչեւ ՚ի վերուստ տեղիս։

[4968] Ոմանք. Շինէին զտուն Տեառն Աստուծոյ Իսրայէլի։

[4969] Յօրինակին. Ասարսոյեու Պար՛՛։

[4970] ՚Ի լուս՛՛. Յաւուրս Արտաշէսի Միթրի՛՛. համաձայն ոմանց ՚ի բնաբ՛՛։ Ոսկան. Հանդերձ եւ այլովք ծա՛՛։

[4971] Ոմանք. Են բանք թղթին... յայս կողմն Գետոյն։ Յօրինակին ՚ի լուս՛՛. չակերտիւք նշանակի թուղթս, մինչեւ ցհամարն 17։

[4972] Յօրինակին. Սքուէէ։ Ոմանք. Սփարսաթաքայիէ. Տար՛՛։

[4973] Ոմանք. Առ Արսաս թագաւոր խաղաղութեան։

[4974] Ոմանք. Եւս լինին թագաւորաց։

[4975] Ոսկան ՚ի լուս՛՛. Եւ Սամսայի գրչի, եւ այլ։

[4976] Ոսկան. Եւ այլ կամակորեալ բռնասցին։

[4977] Ոմանք. Եւ թուլացուցանէք... յանձին կալեալ պահանջեսջիք զամենայն հարկս։

[4978] Ոսկան. Եւ Սամսայի գրչի, եւ ծառայակցաց նոցա։ Ոմանք. Զօրութեամբ, եւ այր եւ ձիով։

[4979] Յօրինակին՝ թերեւս վրիպակաւ գրչի յաւելեալ է՝ յետ Զաքարիաս (եւ) Ադդովայ. զորով զանց արարաք դնելով համաձայն այլոց՝ եւ Զաքարիաս Ադդովայ. այսինքն՝ որդի Ադդովայ. որպէս դնի ստորեւ Գլ. Զ 14։

[4980] Ոմանք. Զաշտարակս սորա։

[4981] Ոմանք. Սասանա իշխան կող՛՛... եւ ծառայակիցք նոցա։

[4982] ՚Ի լուս՛՛. Պահանգս դնէին. համաձայն այլոց ՚ի բն՛՛։ Այլք. Եւ յառաջէր ՚ի ձեռս նոցա։

[4983] Ոմանք. Հարցաք զծերս նոցա... բանիւ հաստատեցէք զդա։

[4984] Ոմանք. Կիւրոսի արքայի Բաբել՛՛։

[4985] Յօրինակին. ՑՍամնասար գան՛՛։

[4986] Այլք. Պահպանութեանց գրոց։

[4987] Ոսկան. Քաղաքի Եկբատանացւոց։ Ոմանք. Գրոց տումարի։

[4988] Յօրինակին ՚ի լուս՛՛. չակերտիւք նշանակի յիշատակարանս, մինչեւ ցհամարն 6։

[4989] Այլք. Արդ՝ տացեն ՚ի բաց։ Ոմանք. Տարցեն ՚ի տեղի իւր... որ լեալ էր։

[4990] Այլք. Զգիր հրամանի։

[4991] Ոմանք. Եւ եղիցի ՚ի նմա նախատինս։

[4992] Ոմանք. Ըստ վիճակ բաժանման իւ՛՛։

[4993] Ոմանք. Եւ որք ելեալ էին առ նոսա։

[4994] Ոմանք. Որդի Սարոյայ։

[4995] Ոմանք. Եւ ետ նմա թագաւորն՝ զոր ինչ խնդրեաց։

[4996] Ոմանք. Եւ ՚ի Նաթանացւոցն՝ յԵրուսաղէմ։

[4997] Ոմանք. Յամսեանն եւթներորդի։

[4998] Ոմանք. Պատրաստիցեն։

[4999] Այլք. Զամենայն ինչ որ եւ խնդրիցէ։

[5000] Ոսկան. Այն եղիցի։ Ոմանք. Բարկութիւն Տեառն Աստուծոյ։

[5001] Բազումք. Եւ Նաթանայացւոցն։

[5002] Ոմանք. Եւ ուսուցանեն ամենեցուն։

[5003] Ոմանք. Եւ փառաւորեաց զտունն Տեառն Աստուծոյ։

[5004] Ոմանք. Եւ ամենայն իշխանաց։

[5005] Ոմանք. Եւ յորդւոցն Դաւթայ՝ Տուս։

[5006] Ոմանք. Եւ յորդւոցն։

[5007] Ոմանք. Եւ յորդւոցն։

[5008] Ոմանք. Եւ յորդւոցն։

[5009] Ոմանք. Եւ յորդւոցն։ Ոմանք. Աբէն որդի Յովթանայ։

[5010] Ոմանք. Եւ յորդւոցն։

[5011] Ոմանք. Եւ ութեւտասն արանց։

[5012] Ոմանք. Եւ զԱբիբ... եւ զՆաթան... եւ զՅեղմաթամ։

[5013] Ոմանք. Եւ եդի բան ՚ի բե՛՛։

[5014] Ոմանք. Որդւոցն Իսրայէլի։

[5015] Յօրինակին պակասէր. Առ եզր գետոյն Առիս, եւ մատուցաք անդ աղօ՛՛։

[5016] Ոսկան. Որ բարձրացոյց զմեզ։

[5017] Ոսկան. Եւ հայրապետացն Իսրայէլի։

[5018] Այլք. ՚Ի ձեռս Մարեմովթ... այլ եւ Ղեւտացիք։

[5019] Ոմանք. Մերձեցան առ իշխանքն եւ ասեն։

[5020] Ոմանք. Եւ Փետտեցի։

[5021] Բազումք. Եւ ՚ի զոհել երեկորին յար՛՛... համբարձեալ զձեռս։

[5022] Ոսկան. Եւ ասեմ. Տէր Աստուած իմ։

[5023] Այլք. ՚Ի ձեռս թագաւորացն։

[5024] Ոսկան. Տալ մեզ ՚ի կենդանութիւն։ Ոմանք. Վասն զի ծառայ էաք. կամ՝ եղաք... զցանգ եւ զպարիսպ։

[5025] Ոմանք. Եթէ յերկիրն յոր մտանելոց ես։

[5026] Ոսկան. Եւ զդստերս քո մի՛ տացես կանայս որդ՛՛։

[5027] Այլք. Եւ զաւակ եւ անուն մեր։

[5028] Ոսկան. Անկեալ ՚ի վերայ երեսաց երկրի։

[5029] Ոմանք. Արք Յուդայ եւ Բենիամինի։

[5030] Ոմանք. Եկեսցեն ՚ի ժամանակ. ուր Ոսկան. ՚ի ժամանակի։

[5031] ՚Ի լուս՛՛. Եւ ընտրեաց Եզրաս՝ քահանայս իշխանս։ Ուր եւ ոմանք. Եւ ընտրեաց Եզրաս քահանայ արս իշ՛՛։

[5032] Ոմանք. Մասիաս, Եղիա, Սամայիա։

[5033] Ոմանք. Հռամիա, Յազիա... Նիբանայիա։

[5034] Այլք. Յոհանան, Անանիա եւ Զաբուոթաղի։

[5035] Այլք. Ադայիաս. Իա՛՛։

[5036] Ոմանք. Մատթէա։

[5037] Յօրինակին. Արմամ. Ուէլ։

[5038] Ոմանք. Այս էին ամենեքեան։ Ոսկան. Ծնան ՚ի նոցանէ ուստերս եւ դստերս։

[5039] ՚Ի վախճանի ոմանք. Կատարեցաւ Եզրայ Երկրորդ. կամ՝ Կատարումն Երկրորդ Եզրայ։ Երեք նորագոյն օրինակք աստանօր յետ Երկրորդ Եզրայ, կարգեն՝ Եզրայ Երրորդ. զորով ՚ի սպառ զանց առնեն այլ հնագոյն գրչագիրք՝ համաձայն մերումս. վասն որոյ եւ պատշաճ թուեցաւ թողուլ զայն ՚ի յաւելուած մատենիս։

Ցանկ

Նախորդ էջ Ցանկ Հաջորդ էջ