ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉ ՄԱՏԵԱՆ ՀԻՆ ԵՒ ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆԱՑ

Հ. Յովհաննու Զօհրապեան վարդապետ

ՅԱՅՏՆՈՒԹԻՒՆ ՍՐԲՈՅՆ ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ ԱՌԱՔԵԼՈՅ ԵՒ ԱՍՏՈՒԱԾԱԲԱՆ ԱՒԵՏԱՐԱՆՉԻ[5082]

1
Գլուխ Ա

Ա 1 Յայտնութիւն Յիսուսի Քրիստոսի, ՚ի ձեռն որոյ ե՛տ Աստուած ցուցանել ծառայի՛ց իւրոց՝ որ ինչ լինելո՛ց է վաղվաղակի. եւ նշանակեաց առաքելո՛վ ՚ի ձեռն հրեշտակի իւրոյ առ ծառայ իւր Յովհաննէս[5083]։ 2 Որ վկայեաց զվկայութիւն բանին Աստուծոյ, եւ զվկայութիւն Յիսուսի Քրիստոսի զոր ետես. որ է՛ր, եւ որ լինելո՛ցն էր յետ այնորիկ[5084]: 3 Երանի՛ որ կարդասցէ կամ լուիցէ զբանս մարգարէութեանս, եւ պահեսցէ զոր ՚ի նմա՛ գրեալ է. զի ժամանակս մերձեա՛լ է[5085]:

4 ՚Ի Յովհաննէ՛ առ եւթն եկեղեցիս՝ որ են յԱսիայ, շնո՛րհք ընդ ձեզ եւ խաղաղութիւն յԱստուծոյ՝ յԷէն՝ եւ որ է՛ն՝ եւ որ գալոցն է, եւ յեւթն զօրութեանց Հոգւոյն՝ որ է առաջի աթոռոյն իւրոյ[5086]. 5 եւ ՚ի Յիսուսէ Քրիստոսէ հաւատարիմ վկայէն, որ է անդրանիկ ՚ի մեռեալս, եւ իշխա՛ն թագաւորութեանց երկրի. որ սիրեաց զմեզ, եւ ելոյծ զկապանս մեղաց մերոց արեամբն իւրով[5087]. 6 եւ արար զմեզ թագաւորս եւ քահանայս Աստուծոյ եւ Հօր իւրոյ. որում փա՛ռք եւ զօրութիւն՝ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ա՛մէն[5088]: 7 Ահաւասիկ գալո՛ց է ընդ ամպս. եւ տեսցեն զնա ամենայն ազգք, եւ տեսցեն զնա ծագք երկրի, եւ որք խոցեցին զնա՝ ամենեքեան յերկրի, եւ կոծեսցի՛ն ՚ի վերայ նորա. այո՝ ամէն[5089]: 8 Ե՛ս եմ Այբ, եւ ես եմ Քէ՛, ասէ Տէր Աստուած, որ էն՝ եւ որ է՝ եւ որ գալոցն է՝ Ամենակալ[5090]: 9 Ես Յովհաննէս եղբայր ձեր եւ հաւասարակից նեղութեան՝ եւ արքայութեան՝ եւ համբերութեան որ ՚ի Քրիստոս Յիսուս. եղէ՛ ես ՚ի կղզւոջն որ անուանեալ կոչի Պա՛տմոս՝ վասն բանին եւ վասն վկայութեանն Յիսուսի Քրիստոսի[5091]:

Բ 10 Եւ եղեւ յիս Հոգի ՚ի կիւրակէի աւուր, եւ լուայ զձայն զհե՛տ իմ զմե՛ծ իբրեւ զձայն զփողոյ՝ որ ասէր ցիս. Ես եմ Ալփա եւ Ով. Առաջին եւ Վերջին[5092]. 11 զոր տեսանես՝ գրեա՛ ՚ի գիրս, եւ տո՛ւր տանել յեւթն եկեղեցիս՝ որ յԵփեսոս, եւ ՚ի Զմիւռնիա՛, եւ ՚ի Պերգամո՛վն, եւ ՚ի Թիւատրիա, եւ ՚ի Սարդիկէ, եւ ՚ի Փիլադելփեա եւ ՚ի Լաւոդիկիա՛[5093]: 12 Եւ դարձայ տեսանե՛լ զձայնն՝ որ խօսէր ցիս. եւ ՚ի դառնալն իմում տեսի եւթն ճրագարան ոսկի[5094]: 13 Եւ ՚ի մէջ եւթն ճրագարանացն նման Որդւոյ մարդոյ, զգեցեալ պատմուճան պճղնաւոր, եւ գօտեւորեա՛լ առ ստեամբքն գօտի ոսկեղէն[5095]. 14 եւ գլուխ նորա եւ հերքն իբրեւ զասր սպիտակ՝ եւ որպէս զձիւն. եւ աչք նորա որպէս բոց հրոյ[5096]. 15 եւ ոտք նորա նմանեալ պղնձոյ ծխելւոյ ՚ի մէջ հնոցի հրաշէ՛կ. եւ ձայն նորա իբրեւ զձայն ջուրց բազմաց[5097]: 16 Եւ ունէր յաջոյ ձեռինն իւրում աստեղս եւթն, եւ ՚ի բերանոյ նորա ելանէր սո՛ւր երկբերանեա՛ն. եւ երեսք նորա իբրեւ զարեգակն ճառագայթեա՛լ երեւէին[5098]: 17 Եւ իբրեւ տեսի զնա՝ անկա՛յ առ ոտս նորա իբրեւ զմեռեալ. եւ եդ ՚ի վերայ իմ զա՛ջ իւր՝ եւ ասէ ցիս. Մի՛ երկնչիր, ե՛ս եմ Առաջին, եւ ե՛ս եմ Յետին[5099]. 18 եւ ես եմ կեանք՝ եւ ե՛ս նոյն որ մեռայ, եւ ե՛մ կենդանի. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն: Եւ ունիմ զփականս մահու եւ դժոխոց[5100]: 19 Գրեա՛ զոր տեսանես՝ որ էն, եւ որ յապա՝ եւ որ հանդերձեալ է լինել այս[5101]. 20 զխորհուրդ եւթն աստեղացդ՝ զոր տեսերդ յաջ իմ, եւ զեւթն ճրագարանս ոսկիս. եւթն աստեղքն՝ հրեշտակք եւթն եկեղեցեա՛ցն են, եւ ճրագարանքն եւթն՝ եւթն եկեղեցիքն են[5102]:

2
Գլուխ Բ

Գ 1 Առ հրեշտակ Եփեսացւոց եկեղեցւոյն գրեա՛. Ա՛յսպէս ասէ կարօղն՝ որ ունի զաստեղս եւթն յաջու ձեռին իւր, եւ շրջի ՚ի մէջ եւթն աշտանակի ոսկւոյ[5103]։ 2 Գիտե՛մ զգործս քո, եւ զվաստակս քո՛ եւ զհամբերութիւն քո. եւ զի ո՛չ բառնաս զչարս, եւ փորձեցեր՝ որ ասեն զինքեանս առաքեալս՝ եւ ո՛չ են, եւ Հեբրայեցիս՝ եւ ստե՛ն[5104]: 3 Եւ համբերեցեր, եւ վշտացար վասն անուան իմոյ՝ եւ աշխատեցա՛ր[5105]: 4 Այլ ասե՛մ առ քեզ, զի զսէրն քո զառաջին թողեր[5106]: 5 Յիշեա՛ այժմ ուստի անկարն եւ ապաշաւեա՛, եւ զառաջին գործսն քո արա՛. ապա թէ ոչ՝ գա՛մ ես վաղվաղակի, եւ շարժեցի՛ց զաշտարակս քո ՚ի տեղւոջէ իւրմէ՝ եթէ ո՛չ ապաշխարեսցես[5107]: 6 Արդ՝ զա՛յս արա՝ զի ատեսցե՛ս զգործսն Նիկոլայոսի, զոր ես ատեամ[5108]: 7 Որ ունի ականջս լսելոյ՝ լուիցէ՛ զինչ ասէ Հոգին Սուրբ առ եկեղեցիս. Որ յաղթէն՝ տա՛ց նմա ուտել ՚ի փայտէն կենաց որ է ՚ի մէջ դրախտին Աստուծոյ[5109]:

Դ 8 Եւ առ հրեշտա՛կ Զմիւռնացւոց եկեղցւոյն գրեա՛. Ա՛յսպէս ասէ Անըսկի՛զբնն եւ Անվախճանն, որ եղեւ մեռեա՛լ՝ եւ կենդանացաւ[5110]. 9 Տեսի՛ զգործս քո՝ եւ զնեղութիւն եւ զաղքատութիւն, այլ աղքատութիւն քո՝ մեծութի՛ւն եղիցի. եւ զհայհոյութիւնն՝ որ ասէին զինքեանս Հրեա՛յս գոլ, եւ չէի՛ն ինչ, այլ ժողով Սատանայի[5111]: 10 Մի՛ երկնչիր՝ վասն որոյ կամիս չարչարել. ահա հանդերձէ Բանսարկուն արկանել ՚ի ձէնջ ՚ի բանտ, զի փորձիցի՛ք, եւ ունիք նեղութիւն աւուրս տա՛սն. լե՛ր հաւատարիմ մինչեւ ՚ի մահ, եւ տաց քեզ զպսակն կենաց[5112]: 11 Որ ունի ականջս լսելոյ՝ լուիցէ՛ զինչ Հոգին Սուրբ ասէ առ եկեղեցիս. Որ յաղթէ, ո՛չ անիրաւի յերկրորդ մահուանէ[5113]:

Ե 12 Եւ առ հրեշտակն՝ որ ՚ի Պերգամոյ եկեղեցին, գրեա՛. Ա՛յսպէս ասէ՝ որ ունի զսուրն երկսայրի սրեալ[5114]. 13 Տեսի՛ զգործս քո, եւ զի բնակեա՛լ ես ուր աթոռն է Սատանայի. եւ ունիս զանուն իմ, եւ ո՛չ ուրացար զհաւատս իմ յաւուր յորում Անթիպա՛ս վկայն իմ հաւատարիմ եղեւ. զի վկա՛յ է իմ հաւատարիմ ամենայն հաւատացեալ, որ սպանաւ ՚ի ձէնջ որ կա՛յք՝ ուր Սատանա՛յ է բնակեալ[5115]: 14 Այլ ունիմ առ քեզ սակա՛ւ. զի կա՛յ առ քեզ վարդապետութիւնն Բաղաամու, որ ուսոյց զԲաղակ դնել գայթագղութիւն առաջի որդւոցն Իսրայէլի, ուտել նոցա զոհեալ՝ եւ պոռնկել[5116]: 15 Ա՛յսպէս եւ դու՝ ունի՛ս զվարդապետութիւնն Նիկոլայեցեաց՝ զոր ես ատեամ[5117]: 16 Արդ՝ ապաշխարեա՛, ապա թէ ոչ՝ գա՛մ վաղվաղակի, եւ պատերազմեցայց ընդ նոսա սրով բերանոյ իմոյ: 17 Որ ունիցի ականջս լսելոյ՝ լուիցէ՛ զինչ Հոգին ասէ առ եկեղեցիս. Որ յա՛ղթէ՝ տաց նմա ուտե՛լ ՚ի մանանայէն թաքուցելոյ, եւ տա՛ց նմա զգիրն սրբութեան. եւ գրեալ անուն նո՛ր ՚ի գիրն, զոր ո՛չ ոք գիտէ, բայց միայն որ առնուն[5118]:

Զ 18 Եւ առ հրեշտակն որ ՚ի Թիւատրոյ եկեղեցին՝ գրեա՛. Ա՛յսպէս ասէ Որդի՛ն Աստուծոյ, որոյ աչք իւր են իբրեւ զբո՛ց հրոյ, եւ ոտք նորա նմա՛ն պղնձի՛ ծխելոյ. 19 Տեսի՛ զգործս քո, եւ զսէ՛ր, եւ զհաւա՛տ, եւ զպաշտօն քո համբերութեամբ. զի բազո՛ւմ է վաստակ քո վերջինն քան զառաջինն: 20 Այլ ասեմ առ քեզ բազո՛ւմ. զի թողեր զկինն զՅեզաբէլ. որ ասէր զինքն մարգարէ՛, եւ ուսուցանէր մոլորութիւն զծառայս իմ՝ պոռնկե՛լ եւ ուտե՛լ զզոհեալ: 21 Եւ ետու նոցա ժամանա՛կ ապաշխարել զպոռնկութիւնն իւրեանց՝ եւ ո՛չ ապաշխարեցին[5119]: 22 Ահաւասիկ ես արկանեմ զնա ՚ի հնո՛ց, եւ զգործակիցս իւր ընդ որս շնացա՛ւ՝ ՚ի նեղութիւնս մեծամեծս. եթէ ոչ ապաշխարեսցեն ՚ի գործոց իւրեանց: 23 Եւ զորդիս նոցա սպանից մահուամբ. եւ ծանիցեն ամենայն եկեղեցիք՝ թէ ե՛ս եմ որ յանդիմանեմ զերիկամունս եւ զսիրտս. եւ տա՛մ ձեզ իւաքանչիւր ըստ գործոց իւրեանց: 24 Այլ ձե՛զ ասեմ որք ՚ի Թիւատի՛ր էք, եւ ո՛չ ունիք զվարդապետութիւնս զայս. որ ո՛չ ծանեայք զխորս Սատանայի զոր խօսին. Ո՛չ արկից զձեւք ծանրութիւն[5120]. 25 այլ զոր ունիք պահեցէ՛ք մինչեւ ե՛ս գամ: 26 Եւ որ յաղթէ՝ եւ պահէ զգործս իմ մինչեւ ցվախճան, տաց նմա իշխանութիւն ՚ի վերայ ազգաց[5121]: 27 Եւ հովուեսցէ զնոսա գաւազանաւ երկաթեաւ, եւ իբրեւ զանօթ բրտի փշրեսցէ զնոսա: 28 Որպէս եւ ես ընկալա՛յ ՚ի Հօրէ իմմէ, եւ տա՛ց նոցա զաստղն առաւօտուն[5122]: 29 Որ ունի ականջս՝ լուիցէ՛ զինչ Հոգին ասէ առ եկեղեցիս[5123]:

3
Գլուխ Գ

Է 1 Եւ առ հրեշտակ Սարդիացւոց եկեղեցւոյն գրեա՛. Ա՛յսպէս ասէ՝ որ ունի զեւթն Հոգին Աստուծոյ՝ եւ զեւթն աստեղս. Տեսի՛ զգործս քո, զի անուն կենդանւո՛յ ունիս՝ եւ մեռեա՛լ ես[5124]: 2 Լե՛ր արթո՛ւն, եւ հաստատեա՛ այսուհետեւ՝ զի հանդերձեա՛լ ես մեռանել. քանզի ո՛չ գտի զգործս քո կատարեալ առաջի Աստուծոյ: 3 Արդեւք յիշեա՛ թէ ո՛րպէս լուարն, եւ պահեա՛, եւ ապաշխարեա՛. ապա թէ ո՛չ զուարթանաս՝ գա՛մ որպէս գող. եւ ո՛չ ոք իմանայ զգալո՛ւստ իմ առ քեզ[5125]: 4 Ունի՛ս սակաւ մի զանուն Սարդիացւոցն, որք ո՛չ աղտեղացուցին զհանդերձս իւրեանց. եւ շրջին ՚ի սպիտակս՝ որում արժանի՛ եղեն[5126]: 5 Որ յաղթէ՝ ա՛յսպէս զգեցցի սպիտակս. եւ ո՛չ ջնջեսցի անուն նորա ՚ի դպրութենէն կենաց. եւ խոստովանեցայց զանուն նորա առաջի Հօր իմոյ՝ եւ առաջի հրեշտակաց[5127]: 6 Որ ունի ականջս լսելոյ՝ լուիցէ՛ զինչ ասէ Հոգին առ եկեղեցիս[5128]:

Ը 7 Եւ առ հրեշտակն Փիլադելփեաց եկեղեցւոյն գրեա՛. Ա՛յսպէս ասէ Սուրբն, Ճշմարի՛տն, որ ունի զփականս Դաւթի. բանալ՝ եւ ո՛չ ոք է որ փակէ, եւ փակէ՝ եւ ո՛չ ոք է որ բանայ[5129]. 8 Տեսի՛ զգործս քո. ահա ետու առաջի քո դուռն բացեալ, զոր ո՛չ ոք կարէ փակել. զի սակաւի՛կ ունիս զօրութիւն, եւ պահեցեր զբանս իմ, եւ ո՛չ ուրացար զանուն իմ[5130]: 9 Ահաւասիկ ես տամ քեզ զժողովն Սատանայի, որք ասեն զինքեանս Հրեայս գոլ՝ եւ ո՛չ են, այլ ստե՛ն. արարից զնոսա՝ զի եկեսցեն եւ երկի՛ր պագցեն առաջի ոտից քոց, եւ ծանիցեն զի ե՛ս սիրեցի զքեզ: 10 Զի պահեցեր զբան համբերութեան իմոյ, եւ ես պահեցից զքեզ ՚ի ժամ փորձութեան քոյ. որ հանդերձեալ է գա՛լ յամենայն տիեզերս փորձե՛լ զամենայն բնակեալս յերեսս երկրի: 11 Ահա գա՛մ վաղվաղակի, կա՛լ զոր ունիսդ՝ զի մի՛ ոք առցէ զպսակ քո: 12 Որ յաղթէ՝ արարից զնա սի՛ւն տաճարի Աստուծոյ իմոյ, եւ արտաքս այլ մի՛ եւս ելցէ. եւ գրեցից ՚ի վերայ նորա զանուն Աստուծոյ իմոյ, եւ զանուն քաղաքի Աստուծոյ իմոյ՝ զնո՛րն Երուսաղէմի, որ իջանելոց է յերկնից Աստուծոյ իմոյ. եւ անուն նորա նո՛ր[5131]: 13 Որ ունի ականջս՝ լուիցէ՛ զինչ ասէ Հոգին առ եկեղեցիս:

Թ 14 Եւ առ հրեշտակն Լաւոդիկեայ եկեղեցւոյն գրեա՛. Այսպէս ասէ Ամէնն՝ Վկա՛յն հաւատարիմ եւ ճշմարիտ, Սկի՛զբն սկզբան արարածոց Աստուծոյ[5132]. 15 Գիտե՛մ զգործս քո՝ զի ո՛չ ցո՛ւրտ ես՝ եւ ո՛չ ջերմ. պարտ էր քեզ ցուրտ լինել՝ եւ կամ ջերմ: 16 Այլ դու գա՛ղջ ես՝ եւ ո՛չ ջերմ եւ ո՛չ ցուրտ, հանդերձեալ ես փսխի՛լ ՚ի բերանոյ իմմէ: 17 Զի ասես. Մեծատուն էի՝ եւ մեծացայ, եւ ո՛չ իւիք կարօ՛տ եմ. եւ ո՛չ գիտես՝ եթէ դո՛ւ ես ողորմելի՛ եւ հեղգ, եւ աղքատ, մե՛րկ եւ կոյր[5133]: 18 Արդ՝ ես խորհրդակի՛ց եղէց քեզ. Ա՛ռ գնեա՛ յինէն ոսկի՛ փորձեալ ՚ի հրոյ՝ զի մեծասցի՛ս, եւ հանդերձս սպիտակս՝ զի զգեցցի՛ս, զի մի՛ երեւեսցի անվայելչութիւն մերկութեան քոյ. եւ դի՛ր դե՛ղ յաչս քո՝ զի տեսցե՛ս: 19 Ես՝ զոր սիրեմ, յանդիմանեմ եւ խրատե՛մ. նախանձեա՛ այժմ, եւ ապաշխարեա՛: 20 Ահաւասիկ կա՛մ ես առ դուրս եւ բախե՛մ. եթէ ոք լուիցէ ձայնի իմում՝ եւ բանայցէ զդրունսն, մտի՛ց առ նա՝ եւ ընթրի՛ս արարից առ նա, եւ նա ընդ ի՛ս[5134]: 21 Որ յաղթէ՝ տա՛ց նմա նստե՛լ ընդ իս յաթոռ իմ, որպէս եւ ես յաղթեցի՝ եւ նստայ յաթոռ Հօր իմոյ[5135]: 22 Որ ունիցի ականջս՝ լուիցէ՛ զինչ ասէ Հոգին առ եկեղեցիս[5136]:

4
Գլուխ Դ

Ժ 1 Եւ յետ այսր ամենայնի տեսի՝ եւ ահա դրունք երկնից բացեա՛լ էին, եւ ձայն փողոյն առաջնոյ զոր լուայ՝ խօսէ՛ր ընդ իս եւ ասէր. Ե՛լ այսր՝ եւ ցուցից քեզ զինչ լինելո՛ց է յապա՛ ժամանակս[5137]: 2 Եւ ժամանեալ յիս Հոգի. եւ տեսի աթոռ մի՝ զի կա՛յր յերկինս[5138]: 3 Եւ ՚ի վերայ աթոռոյն նստէր նմա՛ն տեսլեա՛ն ականց, յասպւոյ եւ սարդիոնի[5139]: 4 Եւ քահանայք շուրջ զաթոռովն՝ նմանք տեսլեան զըմրըխտի. եւ շուրջ զաթոռովն՝ աթոռք քսան եւ չորք, եւ ՚ի վերայ աթոռոցն նստէին քսան եւ չորք երիցունք՝ զգեցեալ հանդերձս սպիտակս, եւ ՚ի գլուխս իւրեանց պսա՛կս ոսկիս[5140]: 5 Եւ յաթոռոյ անտի ելանէին փայլատակմունք եւ ձայնք եւ որոտմունք. եւ եւթն լամբարք հրոյ բորբոքելոյ առաջի աթոռոյն, որ են եւթն Հոգիքն Աստուծոյ: 6 Եւ էր առաջի աթոռոյն ծո՛վ ապակեղէն՝ նման սպիտակութեան սառին, եւ ՚ի մէջ աթոռոյն չորք կենդանիք՝ եւ լի՛ էին աչօք առաջոյ եւ յետոյ[5141]: 7 Եւ էր կենդանին առաջին նմա՛ն առիւծու, եւ երկրորդ կենդանին նմա՛ն զուարակի, եւ երրորդ կենդանին երե՛ս մարդոյ, եւ չորրորդ կենդանին նմա՛ն արծուոյ թռուցելոյ[5142]: 8 Եւ չորից կենդանեացն էին միոյ միո՛յ ՚ի նոցանէ վեց թեւք շուրջանակի, եւ ՚ի ներքոյ լի՛ էին աչօք, ո՛չ հանգչէին՝ ո՛չ զտիւ եւ ո՛չ զգիշեր՝ յասելոյ. Սուրբ Սուրբ Սուրբ, Սուրբ Սուրբ Սուրբ, Սուրբ Սուրբ Սուրբ, Տէր Աստուած Ամենակալ՝ որ էն եւ ե՛ս, եւ որ գալո՛ց ես[5143]: 9 Եւ յորժամ տային կենդանիքն փա՛ռս եւ պատիւ եւ գոհութիւն նստելոյն ՚ի վերայ աթոռոյն՝ Կենդանւոյն յաւիտեանս յաւիտենից[5144]. 10 եւ դնէին զպսակս իւրեանց առաջի աթոռոյն ասելով[5145]. 11 Արժանի՛ ես Տէր Աստուած մեր սուրբ՝ առնուլ փառս եւ պատիւ եւ զօրութիւն, զի դո՛ւ ստեղծեր զամենայն. եւ ՚ի կամելն քո ստեղծան՝ եւ կա՛ն հաստատուն[5146]:

5
Գլուխ Ե

ԺԱ 1 Եւ տեսի ՚ի ձեռս աջոյ՝ որ նստէր ՚ի վերայ աթոռոյն գիրք՝ գրեա՛լ ներքոյ եւ արտաքոյ, եւ կնքեալ եւթն կնքով[5147]: 2 Եւ տեսի հրեշտակ մի զօրաւոր՝ զի քարոզէր ՚ի ձա՛յն մեծ. Ո՛ է արժանի բանալ զգիրս՝ եւ լուծանել զկնիք նորա[5148]: 3 Եւ ո՛չ ոք կարէր՝ ո՛չ ՚ի յերկինս եւ ո՛չ յերկիր, եւ ո՛չ ՚ի ներքոյ երկրի՝ բանալ զգիրքն, զի ո՛չ տեսին զնա[5149]: 4 Եւ ես լայի՛ ուժգին՝ զի ո՛չ ոք գտաւ արժանի բանալ զգիրգն եւ հայել ՚ի նա[5150]: 5 Եւ մի յերիցանցն ասէ ցիս. Մի՛ լար, ահաւսիկ յաղթեաց Առեւծն յազգէն Յուդայ յարմատոյն Դաւթի՝ բանա՛լ զգիրքն՝ եւ լուծանե՛լ զեւթն կնիքսն նորա[5151]:

ԺԲ 6 Եւ տեսի ՚ի մէջ աթոռոյն եւ ՚ի մէջ չորից կենդանեացն, եւ ՚ի մէջ երիցանցն՝ Գառն կայր զենեալ, որ ունէր եւթն եղջեւրս, եւ աչս եւթն՝ որ են եւթն Հոգիք Աստուծոյ. որ են առաքեալ ընդ ամենայն երկիր[5152]: 7 Եւ եկն ընկալաւ յաջոյ ձեռանէ նորա՝ որ նստէր ՚ի վերայ աթոռոյն[5153]: 8 Եւ յորժամ առ զգիրն, չորք կենդանիքն եւ քսան եւ չորք երիցունքն անկանէին առաջի Գառինն. եւ ունէին իւրաքանչիւր քնա՛ր՝ եւ բուրվա՛ռ ոսկի լի՛ խնկով, որ է աղօթք սրբոցն[5154]: 9 Եւ օրհնէին ե՛րգս նորս եւ ասէին. Արժանի՛ ես առնուլ զգիրդ՝ եւ բանա՛լ զկնիք դորա, զի զենա՛ր՝ եւ գնեցե՛ր զմեզ Աստուծոյ արեամբդ քով՝ յամենայն ազգաց եւ ՚ի լեզուաց եւ ՚ի ժողովոց հեթանոսաց[5155]: 10 Եւ արարե՛ր զսոսա Աստուծոյ մերոյ թագաւորս եւ քահանա՛յս՝ թագաւորել ՚ի վերայ երկրի[5156]: 11 Եւ տեսի եւ լուայ զձայն հրեշտակաց բազմաց՝ որք կային շուրջ զաթոռովն եւ զչորիւք կենդանեօքն եւ զքահանայիւքն. եւ է՛ր թիւն նոցա՝ բեւրք բիւրուց՝ եւ հազարք հազարաց. 12 ասէին ձայնիւ մեծաւ. Արժա՛ն է Գառնդ զենեալ առնուլ զմեծութիւն եւ զիմաստութիւն եւ զզօրութիւն եւ զպատիւ եւ զփառս եւ զօրհնութիւն[5157]: 13 Եւ ամենայն արարածք՝ որ են յերկինս եւ յերկրի, եւ ՚ի ծովու եւ որ ՚ի նոսա՝ լուա՛յ զի ասէին. Որ նստի յաթոռն՝ եւ Գառնն՝ օրհնեա՛լ բարձրացեալ եւ փառաւորեալ յաւիտեանս յաւիտենից[5158]: 14 Եւ չորք կենդանիքն ասէին. Ամէ՛ն։ Եւ երիցունքն անկանէին առաջի նորա եւ երկի՛ր պագանէին[5159]:

6
Գլուխ Զ

ԺԳ 1 Եւ տեսի զի եբա՛ց զմին ՚ի կնքոցն, եւ լուայ ՚ի միոյ ՚ի չորից կենդանեացն իբրեւ զձա՛յն որոտման՝ զի ասէր՝ թէ գա՛մ[5160]: 2 Եւ տեսի՝ եւ ահա ձի՛ սպիտակ, եւ որ հեծեալն էր ՚ի նմա՝ ունէր աղե՛ղն. եւ տուաւ նմա պսա՛կ, եւ եկն յաղթօղն զի յաղթեսցէ՛:

ԺԴ 3 Եւ յորժամ եբաց զկնիքն երկրորդ, լուայ յերկրորդ կենդանւոյն՝ զի ասէր. Գա՛մ[5161]: 4 Եւ ել ա՛յլ ձի կարմիր. եւ որ հեծեալն էր ՚ի վերայ նորա՝ տուաւ նմա առնուլ զխաղաղութիւն յերկրէ, զի զմիմեանս զենցեն. եւ տուաւ նմա սո՛ւր մի մեծ[5162]:

ԺԵ 5 Եւ յորժամ եբաց զկնիքն երրորդ, լուայ յերրորդ կենդանւոյն՝ զի ասէր՝ թէ գա՛մ. եւ տեսի՝ եւ ահա ձի՛ սեաւ, եւ որ նստեալն էր ՚ի վերայ նորա՝ ունէր կշի՛ռք ՚ի ձեռին իւրում[5163]: 6 Եւ լուայ ձա՜յն ՚ի միջոյ չորից կենդանեացն. Կապիճ մի ցորեան դենարի՛ միոջ, եւ երեք կապիճ գարի դենարի՛ միոջ. եւ ձէթ եւ գինի մի՛ վնասեսցես:

ԺԶ 7 Եւ յորժամ եբաց զկնիքն չորրորդ, լուա՛յ ձայն ՚ի չորրորդ կենդանւոյն՝ զի ասէր՝ թէ գա՛մ[5164]: 8 Եւ տեսի՝ եւ ահա ձի շլոռորս (որ է պաւզլախ). եւ որ նստէրն ՚ի վերայ նորա՝ ունէր զՄահ, եւ Դժոխք երթային զհետ նորա. եւ տուաւ նմա իշխանութիւն չորրորդ մասին աշխարհի՝ սատակել սրո՛վ եւ սովո՛վ եւ մահուա՛մբ՝ եւ գազանօք երկրի[5165]:

ԺԷ 9 Եւ յորժամ եբաց զկնիքն հինգերորդ՝ տեսի՛ ՚ի ներքոյ սեղանոյն զհոգիս ամենայն մարդկան զենեալ վասն բանին Աստուծոյ՝ եւ վասն վկայութեան նորա զոր ունէին[5166]: 10 Որք ասէին ձայնիւ մեծաւ. Մինչեւ յե՞րբ Տէր սուրբ եւ ճշմարիտ՝ ո՛չ դատիս եւ խնդրես զվրէժ արեան մերոյ ՚ի բնակչաց երկրի[5167]: 11 Եւ տուաւ նոցա արկանելիս սպիտա՛կս, եւ ասացա՛ւ նոցա զի հանգիցե՛ն փոքր մի ժամանակ, մինչեւ լցցի՛ն ծառայակիցք նոցա եւ եղբա՛րք նոցա՝ որք հանդերձեա՛լ են կատարիլ իբրեւ զնոսա[5168]:

ԺԸ 12 Եւ տեսի յորժամ եբաց զկնիքն վեցերորդ՝ եղեւ շարժո՛ւմն մեծ, եւ արեգակն եղեւ սեա՛ւ իբրեւ զկապերտ այծեայ, եւ լուսինն բոլորովին եղեւ արիւն[5169]: 13 Եւ աստեղք երկնից թօթափեցան ՚ի յերկիր, որպէս տերեւ թզենւոյ զի ուժգի՛ն շարժիցի ՚ի հողմոյ[5170]. 14 եւ երկին իբրեւ զմագաղաթեայ գիրս գալարէր. եւ ամենայն լերինք եւ կղզիք ՚ի տեղւոյ իւրեանց շարժեցան[5171]: 15 Եւ թագաւորք երկրի եւ իշխանք՝ հազարապետք եւ մեծամեծք եւ զօրաւորք՝ եւ ամենայն ծառայք, եւ ամենայն ազատք՝ թաքուցի՛ն զինքեանս յայրս եւ ՚ի ծերպս վիմաց: 16 Եւ ասէին լերանց՝ թէ անկերո՛ւք ՚ի վերայ մեր, եւ ցբլուրս՝ թէ ծածկեցէ՛ք զմեզ[5172]: 17 Զի եկն օր մեծ բարկութեան նորա. եւ ո՞վ կարէ կալ առաջի նորա:

7
Գլուխ Է

ԺԹ 1 Եւ յետ այնորիկ տեսի՝ չո՛րս հրեշտակս զի կային ՚ի չո՛րս անկիւնս երկրի. եւ ունէին զչորս հողմս երկրի՝ զի մի՛ շնչեսցէ հողմ ՚ի վերայ երկրի, եւ մի՛ ՚ի ծովու՝ եւ մի՛ ՚ի ծառս: 2 Եւ տեսի ա՛յլ հրեշտակ զի ե՛լ յարեւելից, եւ ունէր զկնիք Աստուծոյ կենդանւոյ, եւ աղաղակեաց ձայնիւ մեծաւ առ չորս հրեշտակսն՝ որոց առեա՛լ էր իշխանութիւն ապականել զերկիր եւ զծով. 3 եւ ասէր. Մի՛ վնասէք երկրի՝ մի՛ ծովու՝ մի՛ ծառոց, դադարեցէ՛ք մինչեւ կնքեցից զծառայս Աստուծոյ իմոյ[5173]: 4 Եւ լուա՛յ զթիւ կնքելոցն՝ հարեւր քառասուն եւ չորք հազար՝ կնքեալք յազգէ որդւոցն Իսրայէլի[5174]։ 5 Յազգէն Յուդայ՝ երկոտասա՛ն հազար կնքեալ։ Յազգէն Ռուբինի՝ երկոտասան հազար կնքեալ։ Յազգէն Գադայ՝ երկոտասան հազար կնքեալ[5175]։ 6 Յազգէն Ասերայ՝ երկոտասան հազար կնքեալ։ Յազգէն Նեփթաղիմայ՝ երկոտասան հազար կնքեալ։ Յազգէն Մանասէի՝ երկոտասան հազար կնքեալ[5176]։ 7 Յազգէն Շմաւոնի՝ երկոտասան հազար կնքեալ։ Յազգէն Ղեւեայ՝ երկոտասան հազար կնքեալ։ Յազգէն Իսաքարայ՝ երկոտասան հազար կնքեալ[5177]։ 8 Յազգէն Զաբուղոնի՝ երկոտասան հազար կնքեալ։ Յազգէն Յովսեփու՝ երկոտասան հազար կնքեալ։ Յազգէն Բենիամինի՝ երկոտասան հազար կնքեալ[5178]:

Ի 9 Եւ յետ այսորիկ տեսի՝ եւ ահա ժողովուրդ բազում որոց ո՛չ գոյր թիւ, յամենայն հեթանոսաց եւ յամենայն ազգաց եւ յամենայն լեզուաց եւ յամենայն ժողովրդոց, որք կային առաջի աթոռոյն եւ առաջի Գառինն՝ արկեալ զիւրեամբք հանդերձս սպիտակս, եւ արմաւենիս ՚ի ձեռս իւրեանց[5179]: 10 Աղաղակէին ՚ի ձայն մեծ՝ եւ ասէին. Փրկութիւն Աստուծոյ մերոյ՝ որ նստի ՚ի վերայ աթոռոյն, եւ Գառինն: 11 Եւ ամենայն հրեշտակք կայի՛ն շուրջ զաթոռովն, եւ զերիցամբքն, եւ զչորիւք կենդանեօքն, եւ անկանէին յերեսս առաջի աթոռոյն՝ եւ երկի՛ր պագանէին Աստուծոյ[5180], 12 ասելով. Ամէ՛ն. օրհնութիւն եւ փառք եւ իմաստութիւն եւ գոհութիւն եւ պատիւ եւ զօրութիւն եւ շնորհք Տեառն Աստուծոյ մերոյ՝ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն: 13 Եւ ասէ ցիս մի յերիցանց անտի. Սոքա որ զգեցեալս են զհանդերձս սպիտակս՝ ո՞յք են, եւ կամ ուստի՞ գան[5181]: 14 Եւ ասացի ցնա. Տէր՝ դո՛ւ գիտես։ Եւ ասէ ցիս. Սոքա՛ են որ գան ՚ի վշտաց մեծաց, եւ լուացին զարկանելիս իւրեանց՝ եւ սպիտակացուցին արեամբ Գառինն: 15 Վասն այնորիկ ե՛ն առաջի աթոռոյն Աստուծոյ՝ եւ պաշտեն զնա զտիւ եւ զգիշեր ՚ի տաճարի նորա. եւ որ նստի ՚ի վերայ աթոռոյն՝ բնակեա՛լ է ՚ի նոսա: 16 Ո՛չ քաղցիցեն, եւ ո՛չ ծարաւիցեն, եւ ո՛չոք մեղիցէ նոցա՝ ո՛չ արեգակն եւ ո՛չ տօթ[5182]: 17 Եւ Գառնն ՚ի միջոյ աթոռոյն իւրոյ հովուեսցէ՛ զնոսա, եւ առաջնորդեսցէ նոցա ՚ի կենա՛ց աղբեւր ջրոյ կենդանւոյ. քանզի եհա՛տ Աստուած զամենայն արտօսր յերեսաց նոցա[5183]:

8
Գլուխ Ը

ԻԱ 1 Եւ յորժամ եբաց զկնիքն եւթներորդ՝ եղեւ լռութի՛ւն յերկինս՝ որպէս կէ՛ս ժամու: 2 Եւ տեսի հրեշտակս եւթն, որ առաջի Աստուծոյ կային. եւ տուաւ նոցա եւթն փողս: 3 Եւ ա՛յլ հրեշտակ եկն եկա՛ց առ սեղանն, եւ ունէր խնկանո՛ց ոսկի. եւ տուաւ նմա խունկ բազում, զի մատուսցէ զաղօթս ամենայն սրբոց ՚ի վերայ ոսկեղէն սեղանոյ առաջի աթոռոյն[5184]: 4 Եւ ել ծուխ խնկոցն՝ աղօթք սրբոցն ՚ի ձեռաց հրեշտակացն առաջի Աստուծոյ: 5 Եւ ելից հրեշտակն զխնկանոցն ՚ի հրոյ սեղանոյն, եւ արկ զնա յերկիր. եւ եղեւ որոտո՛ւմն եւ ձայնք եւ փայլատակումն եւ շարժումն մեծ: 6 Եւ եւթն հրեշտակքն որ ունէին եւթն փողս՝ պատրաստեցին զինքեանս առ ՚ի հարկանել[5185]:

ԻԲ 7 Եւ առաջին հրեշտակն եհա՛ր զփողն, եւ եղեւ կարկո՛ւտ եւ հո՛ւր, եւ արիւն խառնեալ՝ եւ անկա՛ւ յերկիր, եւ զերրորդ մասն երկրի այրեա՛ց, եւ զերրորդ մասն ծառոց այրեաց, եւ զամենայն դալար խոտոյ այրեա՛ց[5186]:

ԻԳ 8 Եւ երկրորդ հրեշտակն փողեաց, եւ իբրեւ զլեառն մի մեծ հրդեհեալ անկա՛ւ ՚ի ծով, եւ եղեւ երրորդ մասն ծովու արի՛ւն. 9 եւ սատակեցա՛ւ երրորդ մասն լաւղակաց, եւ որ ունէր շունչ կենդանի՝ ապականեցաւ[5187]:

ԻԴ 10 Եւ երրո՛րդ հրեշտակն փողեաց, եւ անկա՛ւ յերկնից աստղ մի մեծ՝ բորբոքեա՛լ իբրեւ զլամբար, եւ անկա՛ւ յերրորդ մասն գետոց եւ աղբերաց. 11 եւ էր անուն աստեղն Դառնութիւն. եւ բազումք մեռան ՚ի դառնութենէ ջուրցն:

ԻԵ 12 Եւ չորրորդ հրեշտակն փողեաց, եւ վիրաւորէ՛ր երրորդ մասն արեգական՝ եւ երրորդ մասն լուսնի՝ եւ երրորդ մասն աստեղաց. եւ խաւարէր երրորդ մասն նոցա, եւ երրորդ մասն գիշերւոյ նո՛յնպէս[5188]: 13 Եւ տեսի՝ եւ լուայ ձա՛յն հրեշտակի թռուցելոյ ՚ի մէջ երկնից՝ զի ասէր ՚ի ձայն մեծ. Վա՛յ վա՛յ վա՛յ՝ որ բնակեա՛լ են յերկրի. յորժամ լինիցի ձայն երի՛ցն եւս փողոց, զոր կամիցին հրեշտակքն հարկանել[5189]:

9
Գլուխ Թ

ԻԶ 1 Եւ հինգերորդ հրեշտակն փողէ՛ր. եւ տեսի զի աստղ մի անկա՛ւ յերկնից, եւ տուաւ նմա բանալի՛ գբոյն անդընդոց[5190]. 2 եւ ելանէր ծո՛ւխ ՚ի գբոյն որպէս զծուխ հնոցի մեծի. եւ խաւարեցա՛ւ արեգակն եւ օդք: 3 Եւ ՚ի գբոյն ելանէր մարա՛խ ՚ի յերկիր. եւ տուա՛ւ նոցա իշխանութիւն իբրեւ զխայթոցս կարճի[5191]. 4 եւ ասացա՛ւ նոցա զի մի՛ մեղիցեն խոտոյ երկրի, եւ մի՛ ամենայն ծառոց, բայց միայն մարդո՛յ երկրայնոյ, որ ո՛չ ունիցին զկնիք ՚ի վերայ ճակատու իւրեանց[5192]: 5 Եւ տուաւ նոցա հրաման՝ զի մի՛ սպանանիցեն զնոսա, այլ չարչարեսցեն զնոսա ամիսս հինգ. եւ չարչարանք նոցա իբրեւ զխայթո՛ցս կարճի՝ որ հարկանիցէ զմարդ: 6 Եւ յաւուրսն յայնոսիկ խնդրեսցեն մարդիկ զմահ՝ եւ մի՛ գտցեն. եւ ցանկան մեռանել՝ եւ փախիցէ ՚ի նոցանէ մահ[5193]: 7 Եւ նմանութիւն մարախոյն՝ նմանութիւն ձիոյ պատրաստելոյ ՚ի պատերազմ. եւ ՚ի վերայ գլխոց նոցա իբրեւ զպսա՛կ՝ նմանեա՛լ ոսկւոյ. եւ երեսք նոցա իբրեւ զերեսս մարդոյ[5194]. 8 եւ հերք նոցա իբրեւ զհե՛րս կնոջ. եւ ատամունք նոցա իբրեւ զառիւծու[5195]: 9 Եւ ունէին զրահս՝ իբրեւ զզրա՛հս երկաթի. եւ ձայն թեւոց նոցա իբրեւ զձա՛յն կառավար ձիոց բազմաց՝ որ արշաւե՛ն ՚ի պատերազմ[5196]: 10 Եւ ունին ագի՛ս ըստ նմանութեան կարճի. եւ խայթո՛ց յագիս նոցա. եւ ունէին իշխանութիւն չարչարել զմարդիկ ամիսս հինգ[5197]: 11 Եւ ունի՛ն թագաւոր ՚ի վերայ իւրեանց զհրեշտա՛կն դժոխոց. եւ անուն նորա Եբրայեցերէն Աղբադոն, որ կոչի ՚ի Հա՛յ բարբառ՝ Կորո՛ւստ[5198]: 12 Ահաւասիկ վայ մի էանց, եւ վա՛յք երկու գալո՛ց են[5199]:

ԻԷ 13 Եւ վեցերորդ հրեշտակն հարկանէր զփողն. եւ լուա՛յ ձայն՝ ՚ի չորից կենդանեացն որ էին առաջի սեղանոյն Աստուծոյ[5200]. 14 զի ասէ՛ր ցհրեշտակն վեցերորդ որ ունէր զփողն. Լո՛յծ զչորս հրեշտակսն զկապեալս ՚ի վերայ գետո՛յն մեծի Եփրատայ[5201]: 15 Եւ լուծա՛ն չորս հրեշտակքն պատրաստեալք ՚ի ժա՛մ եւ յօ՛ր եւ յամի՛ս եւ ՚ի տարի՛, զի սպանցեն զերրորդ մասն մարդկան[5202]: 16 Եւ համարք հեծելոց զօրաց նոցա՝ բեւրք բիւրուց՝ եւ հազարք հազարա՛ց լուայ զթիւ նոցա: 17 Եւ տեսի ձի՛ս ՚ի տեսլեանն, եւ հեծեալս ՚ի նոսա՝ որք ունէին զրահս հրեղէնս, եւ յակինթս հրդեհեալս ծըծմբով. եւ գլուխք ձիոցն իբրեւ զգլուխս առիւծուց. եւ ՚ի բերանոյ նոցա հուր ելանէր՝ եւ ծուխ եւ ծծումբ: 18 Եւ ՚ի հարուածոցս յայսցանէ մեռա՛ւ երրորդ մասն մարդկան՝ ՚ի հրոյն եւ ՚ի ծխոյն եւ ՚ի ծծմբոյն, որ ելանէր ՚ի բերանոյ նոցա. 19 զի իշխանութիւն ՚ի բերանս է նոցա եւ յագիս նոցա, եւ ագիք նոցա նմանութիւն օձի. եւ ունէին գլուխք՝ որով սատակէին զանիրաւս[5203]: 20 Եւ ա՛յլք ՚ի մարդկանէ որ ո՛չ մեռան ՚ի հարուածոցս յայսցանէ, ո՛չ ապաշխարեցին եւ ո՛չ դարձան ՚ի գործոց ձեռաց իւրեանց, յերկրպագութենէ դիւա՛ց եւ կռոց՝ յոսկեղինաց եւ յարծաթեղինաց՝ եւ ՚ի պղնձոյ եւ ՚ի քարէ եւ ՚ի փայտէ, որք ո՛չ տեսանել կարեն՝ եւ ո՛չ լսել եւ ո՛չ գնալ[5204]. 21 եւ ո՛չ ապաշխարեցին ՚ի մարդասպանութենէ՝ եւ ՚ի դեղատուութենէ, եւ ՚ի պոռնկութենէ, եւ ՚ի գողութենէ իւրեանց[5205]:

10
Գլուխ Ժ

ԻԸ 1 Եւ տեսի այլ հրեշտակ զօրաւոր՝ զի իջանէր յերկնից՝ եւ զգեցեալ էր ա՛մպ, եւ ծիածա՛ն ՚ի գլուխ նորա. եւ երեսք նորա իբրեւ զարեգակն, եւ ոտք նորա որպէս սի՛ւն հրոյ[5206]: 2 Եւ ունէր ՚ի ձեռին իւրում գրկոյք մի բացեալ. եւ եդ զոտն իւր զա՛ջ ՚ի վերայ ծովու, եւ զձախն ՚ի վերայ երկրի[5207]: 3 Եւ աղաղակեաց ՚ի ձա՛յն մեծ՝ գոչեա՛ց իբրեւ զառեւծ. եւ յորժամ աղաղակեաց՝ խօսեցա՛ն եւթն որոտմունք յիւրեանց ձայնս[5208]: 4 Եւ յորժամ խօսեցան եւթն որոտմունքն՝ կամէի գրե՛լ. եւ լուայ ձա՛յն յերկնից՝ զի ասէր. Կնքեա՛ զոր խօսեցան եւթն որոտմունքն՝ եւ մի՛ գրեր: 5 Եւ հրեշտակն զոր տեսի՝ որ ե՛դ զոտն իւր ՚ի վերայ ծովու եւ զմեւսն ՚ի ցամաքի, համբա՛րձ զձեռն իւր զաջ յերկինս[5209]. 6 եւ երդուա՛ւ ՚ի Կենդանին յաւիտենից, որ հաստատեաց զերկինս՝ եւ որ ՚ի նմա, եւ զերկիր եւ որ ՚ի նմա. զի ո՛չ եւս կայ այլ ժամանակ[5210]. 7 այլ յաւուրս ձայնի եւթներորդ հրեշտակին՝ յորժամ հարցէ՛ զփողն, կատարեսցի՛ խորհուրդն Աստուծոյ՝ որ աւետարանեցաւ ՚ի ծառայից իւրոց մարգարէիցն[5211]:

ԻԹ 8 Եւ ձայնն զոր լուայ յերկնից՝ դարձեալ խօսեցա՛ւ ընդ իս՝ եւ ասէ. Ե՛րթ ա՛ռ զգրկոյսն՝ զոր ունի հրեշտակն բացեալ ՚ի ձեռին իւրում, եւ կա՛յ ՚ի վերայ ծովու եւ ցամաքի[5212]: 9 Եւ ես երթեալ առ հրեշտակն՝ խնդրեցի ՚ի նմանէ. եւ ասէ ցիս. Ա՛ռ զսա՝ եւ կե՛ր զդոյն, եւ դառնասցի՛ յորովայն քո. այլ ՚ի բերան քո է քա՛ղցր իբրեւ զմեղր[5213]: 10 Եւ առի զգրկոյսն բացեալ ՚ի հրեշտակէն՝ եւ կլա՛յ զնա. եւ էր ՚ի բերան իմ որպէս մեղր. եւ յորժամ կերայ, դառնացա՛ւ որովայն իմ[5214]: 11 Եւ ասէ ցիս. Հասանէ՛ քեզ դարձեալ մարգարէանալ ՚ի ժողովուրդս՝ եւ ՚ի լեզուս եւ ՚ի թագաւորս երկրի[5215]:

11
Գլուխ ԺԱ

1 Եւ տուա՛ւ ինձ եղէգն նմա՛ն գաւազանի. եւ կայր հրեշտակն՝ եւ ասէր ցիս. Արի՛ եւ չափեա՛ զտաճարն Աստուծոյ եւ զսեղանն՝ եւ զերկրպագուսն որ ՚ի նմա: 2 Եւ զգաւիթն որ արտաքոյ տաճարին՝ թո՛ղ զնա՝ եւ մի՛ չափեր. զի տուեալ է զնա հեթանոսաց. եւ զքաղաքն սուրբ կոխեսցեն ամիսս քառասուն եւ երկուս[5216]:

Լ 3 Եւ տա՛ց երկուց վկայից իմոց՝ եւ մարգարէասցին աւուրս հազա՛ր երկերիւր եւ վաթսուն՝ զգեցեալ քուրձ: 4 Սոքա՛ են երկու ձիթենիքն՝ եւ երկո՛ւ ճրագք, որ կա՛ն առաջի Աստուծոյ յերկրի[5217]: 5 Եւ որք կամիցին վնասել նոցա, հո՛ւր ելցէ ՚ի բերանոյ նոցա՝ եւ կերիցէ զթշնամիս նոցա. եւ որք կամիցին մեղանչել նոցա՝ ա՛յսպէս սատակեսցին[5218]: 6 Սոքա ունին իշխանութիւն փակե՛լ զերկինս՝ զի մի՛ տեղասցէ զաւուրս մարգարէութեան նոցա. եւ ունին իշխանութիւն ՚ի վերայ ջուրց՝ դարձուցանել զնոսա յարիւն, եւ հարկանել զերկիր յամենայն հարուածս՝ քանիցս անգամ եւ կամիցին[5219]: 7 Եւ յորժամ կատարեսցեն զամենայն աւուրս վկայութեան իւրեանց, յայնժամ գազանն որ ելանէ յանդնդոց՝ տացէ ընդ նոսա պատերազմ, եւ յաղթեսցէ՛ նոցա եւ սպանցէ՛ զնոսա: 8 Եւ դի՛ նոցա անկեալ կայցէ ՚ի մէջ հրապարակաց քաղաքին նոցա մեծի, որ անուանեալ կոչի ըստ հոգւոյն Սոդո՛մ եւ Եգիպտոս. ուր եւ Տէրն նոցա խաչեցաւ[5220]: 9 Եւ տեսցեն զնոսա ամենայն ցեղք եւ ժողովուրդք՝ եւ ամենայն լեզուք եւ հեթանոսք, զի դի՛ նոցա անկեա՛լ կայցէ զերիս աւուրս, եւ ո՛չ տացեն թաղե՛լ ՚ի գերեզմանս զոսկերս նոցա[5221]: 10 Եւ որ բնակեա՛լ են յերկրի՝ ուրա՛խ լինին եւ խնդա՛ն ՚ի վերայ նոցա, մինչեւ ընծա՛յս եւ պատարա՛գս տանել միմեանց. վասն զի սոքա երկոքին մարգարէքս չարչարեսցե՛ն զբնակիչս երկրի[5222]:

ԼԱ 11 Եւ յետ երից աւուրց եւ կիսոյ՝ հոգի կենդանի յԱստուծոյ մտցէ՛ ՚ի նոսա. եւ յարիցեն կացցեն ՚ի վերայ ոտից իւրեանց. եւ ա՛հ եւ երկեւղ մեծ անկա՛ւ ՚ի վերայ ամենեցուն՝ որ սպանինն զնոսա[5223]: 12 Եւ լուա՛յ զձայն մեծ՝ որ ասէր ցնոսա. Վերացի՛ք ելէ՛ք աստ։ Եւ վերացան ելին յերկինս ամպօք. եւ տեսի՛ն զնոսա թշնամիք իւրեանց[5224]: 13 Եւ ՚ի ժամուն յայնմիկ շարժումն մե՛ծ եղեւ, եւ տասներորդ մասն քաղաքին ընկղմեցա՛ւ, եւ մեռան ՚ի շարժմանէն արք եւթն հազար. եւ յետ այնորիկ ա՛հ մեծ եղեւ յամենեսեան, եւ փա՛ռս տային Աստուծոյ երկնաւորի: 14 Ահաւասիկ վա՛յն երկրորդ էանց, եւ վա՛յն երրորդ գալոց է վաղվաղակի:

ԼԲ 15 Եւ յորժամ եւթներո՛րդ հրեշտակն հարկանէր զփողն, եղեւ ձա՛յն յերկինս՝ եւ ասէ. Եղեւ՛ թագաւորութիւն ամենայն տիեզերաց Տեառն մերոյ՝ եւ Յիսուսի Քրիստոսի իւրոյ. եւ թագաւորեսցէ ՚ի վերայ ամենայնի յաւիտեանս յաւիտենից[5225]: 16 Եւ քսան եւ չորս երիցունքն որ նստէին յաթոռս իւրեանց առաջի Աստուծոյ, անկանէին ՚ի վերայ երեսաց իւրեանց՝ եւ երկի՛ր պագանէին Տեառն Աստուծոյ, եւ ասէին. 17 Գոհանա՛մք զքէն Տէր Աստուած Ամենակալ՝ որ է՛ն եւ ե՛ս, եւ առեր զզօրութիւն քո մեծ, եւ թագաւորեցեր[5226]: 18 Եւ հեթանոսք բարկացան, եւ եկն բարկութիւն քո, եւ ժամանակ մեռելոց՝ զի դատեսցին. եւ տա՛ս վարձս ծառայից քոց մարգարէից, եւ սրբոց երկիւղածաց անուան քոյ՝ փոքո՛ւնց եւ մեծամեծաց, եւ ապականես զապականիչս երկրի:

ԼԳ 19 Եւ բացա՛ւ տաճարն Աստուծոյ որ յերկինս, եւ երեւեցա՛ւ տապանակն Աստուծոյ ՚ի տաճարն իւր. եւ եղեն փայլատակմունք եւ ձա՛յնք եւ որոտմունք եւ շարժումն, եւ կարկուտ մեծամեծ[5227]:

12
Գլուխ ԺԲ

1 Եւ նշան մեծ երեւեցաւ յերկինս. կին մի արկեալ զիւրեւ զարեգակն, եւ լուսին ՚ի ներքոյ ոտից նորա. եւ ՚ի վերայ գլխոյ նորա պսա՛կ աստեղեայ յերկոտասանից[5228]: 2 Եւ էր յղի՛. եւ ճչէ՛ր յերկնելն, եւ բազում վշտօք մե՛րձ էր ՚ի ծնանել: 3 Եւ երեւեցաւ ա՛յլ նշան յերկինս՝ եւ ահաւասիկ վիշապ մի մե՛ծ հրեղէն, որոյ էին գլուխք եւթն՝ եւ եղջեւրք տասն. եւ ՚ի վերայ գլխոյ նորա եւթն խոյրք[5229]: 4 Եւ տուտն նորա քարշէր զերրորդ մասն աստեղաց երկնից, եւ արկ զնոսա յերկիր. եւ վիշապն կա՛յր առաջի կնոջն՝ որ հանդերձեալ էր ծնանել, զի յորժամ ծնցի կինն զորդի իւր՝ կլցէ՛ զնա վիշապն: 5 Եւ ծնաւ կինն արո՛ւ՝ որ հանդերձեալ է հովուել զամենայն հեթանոսս գաւազանաւ երկաթեաւ. եւ յափշտակեցաւ որդի նորա առ Աստուած, եւ առ աթոռ նորա[5230]: 6 Եւ կինն փախեաւ յանապատ՝ ուր էր տեղի նմա պատրաստեալ յԱստուծոյ, զի կերակրեսցի՛ անդ աւուրս հազար երկերիւր եւ վաթսուն:

ԼԴ 7 Եւ եղեւ պատերազմ յերկինս, Միքայէլ եւ հրեշտակք իւր կռուէին ընդ վիշապին. եւ վիշապն պատերազմէ՛ր զօրօք իւրովք: 8 Եւ ո՛չ կարացին կալ ընդդէմ, եւ տեղի ո՛չ գտաւ նոցա յերկինս: 9 Եւ անկաւ վիշապն մեծ՝ օ՛ձն առաջին, որ անուանեալ կոչի Բէեղզեբո՛ւղ եւ Սատանայ, որ մոլորեցոյց զամենայն տիեզերս երկրի. եւ հրեշտակք նորա ընդ նմա անկան: 10 Եւ լուա՛յ ձայն մեծ յերկնից՝ որ ասէր. Արդ եղեւ՛ զօրութիւն եւ փրկութիւն եւ արքայութիւն Աստուծոյ մերոյ, եւ իշխանութիւն Օծելոյ նորա. զի անկա՛ւ չարախօսն եղբարց մերոց, որ չարախօսէ՛ր զնոցանէ առաջի Աստուծոյ՝ զտիւ եւ զգիշեր[5231]: 11 Եւ նոքա յաղթեցին նմա արեամբ Գառինն, եւ բանիւ վկայութեան նորա. եւ ո՛չ հաճեցան ընդ վիշապն մինչեւ ՚ի մահ[5232]: 12 Վասն այսորիկ ուրա՛խ լիցին երկինք՝ եւ ամենայն որ բնակեա՛լ են ՚ի նմա։ Վա՛յ երկրի եւ ծովու, զի անկա՛ւ Բանսարկուն առ ձեզ, որ ունի զցասումն բազում. եւ կացցէ՛ առ սակաւ մի ժամանակս[5233]:

ԼԵ 13 Եւ յորժամ ետես վիշապն թէ անկաւ յերկիր, զհետ եղեւ կնոջն որ ծնաւ զմանուկն արու: 14 Եւ տուա՛ւ կնոջն երկու թեւք արծուոյ մեծի՝ զի թռիցէ յանապատ ՚ի տեղի իւր. ուր կերակրէր անդ՝ ժամանա՛կ եւ ժամանակս եւ կէ՛ս ժամանակի՝ յերեսաց օձին[5234]: 15 Եւ եհեղ օձն ՚ի բերանոյ իւրմէ զհետ կնոջն ջուր՝ զի ընկղմեսցէ՛ զնա: 16 Եւ օգնեաց երկիր կնոջն, եւ եբաց երկիր զբերան իւր եւ եկո՛ւլ զջուրն՝ զոր եհեղ վիշապն ՚ի բերանոյ իւրմէ: 17 Եւ ցասեա՛ւ վիշապն ընդ կնոջն, եւ գնա՛ց պատերազմել ընդ այլ զաւակս նորա՝ որք պահէին զպատուիրանս Աստուծոյ, եւ ունէին զվկայութիւնն Յիսուսի[5235]: 18 Եւ կա՛ց ՚ի վերայ աւազոյ ծովու[5236]:

13
Գլուխ ԺԳ

ԼԶ 1 Եւ տեսի զի ելանէր ՚ի ծովէն գազան, եւ ունէր գլուխս եւթն՝ եւ եղջեւրս տասն, եւ ՚ի վերայ եղջերաց նորա տա՛սն խոյր, եւ ՚ի վերայ գլխոյ նորա անուն հայհոյութեան: 2 Եւ գազանն զոր տեսի՝ նմա՛ն ընծու, եւ ոտք նորա իբրեւ զարջու, եւ բերան նորա որպէս զառիւծու. եւ ետ նմա վիշապն զզօրութիւն իւր՝ եւ զաթոռ իւր եւ զիշխանութի՛ւն մեծ[5237]: 3 Եւ մի ՚ի գլխոց նորա վիրաւորեա՛լ էր ՚ի մահ. եւ վէ՛ր մահուան նորա ողջանայր։ Եւ զարմացա՛ւ ամենայն երկիր ընդ գազանն, զի ետ նմա վիշապն զթագաւորութիւն իւր[5238]: 4 Եւ երկիր պագին վիշապին՝ որ ետ զիշխանութիւնն գազանին, եւ ասէին. Ո՞վ իցէ նման գազանիս. կամ ո՞վ կարիցէ պատերազմել ընդ դմա[5239]: 5 Եւ տուաւ նմա բերան խօսել զմեծամեծս, եւ զհայհոյութիւն. եւ տուաւ նմա իշխանութիւն զամիսս քառասուն եւ երկու: 6 Եւ եբաց զբերան իւր հայհոյութեամբ առ Աստուած, եւ հայհոյեաց զանուն նորա՝ եւ զխորանն նորա, եւ զերկնային խորանն[5240]: 7 Եւ տուաւ նմա իշխանութիւն ՚ի վերայ ամենայն ազգաց եւ լեզուաց եւ ժողովրդոց: 8 Զի երկրպագեսցեն նմա ամենայն որ բնակեալ են ընդ երեսս երկրի. որոց ո՛չ են գրեալ անուանք նոցա ՚ի դպրութիւն կենաց Գառինն զենլոյ իսկզբանէ աշխարհի[5241]: 9 Ոյք ունին ականջս լսելոյ՝ լուիցե՛ն: 10 Զի են ոմանք՝ որք ՚ի գերութիւն վարեսցին, եւ են ոմանք՝ որ սրով մեռցին, եւ են ոմանք՝ որ անձամբ զանձինս սպանանեն. ա՛ստ է համբերութիւն եւ հաւատ սրբոց[5242]:

ԼԷ 11 Եւ տեսի ա՛յլ գազան զի ելանէր յերկրէ, եւ ունէր եղջեւրս երկու՝ նման գառինն, եւ խօսէր իբրեւ զվիշապն: 12 Եւ զիշխանութիւն զամենայն զառաջնոյ գազանին գործէ՛ր առաջի նորա. եւ առնէր զերկիր եւ զամենայն բնակիչս նորա՝ զի երկի՛ր պագանիցեն գազանին առաջնոյ՝ մինչեւ ողջասցի վէր մահու նորա: 13 Եւ առնէր նշա՛նս բազումս, եւ տայր հրոյ իջանել յերկնից յերկիր՝ առաջի մարդկան[5243], 14 եւ մոլորեցուցանէր զորս բնակեալ են յերկիր նշանօքն, որ տուեալ են ՚ի ձեռս նորա՝ առնել առաջի գազանին. ասեն ցնա բնակիչք երկրի. Արա՛ զպատկեր գազանին, որ ՚ի վիրաց սրոյն եկեաց[5244]: 15 Եւ տուաւ նմա իշխանութիւն, զի տացէ հոգի պատկերի գազանին, եւ զի խօսեսցի պատկերն. եւ երկիր պագցեն նմա ամենայն բնակիչք երկրի. եւ որ ո՛չ պագցէ երկի՛ր պատկերի գազանին, սպանցէ զնա[5245]: 16 Եւ արասցէ զամենայն՝ փոքունս եւ զմեծամեծս եւ զմեծատունս եւ զազատս եւ զաղքատս եւ զծառայս, զի տացէ՛ նոցա դրոշմ յաջու ձեռին՝ եւ ՚ի վերայ ճակատու նոցա[5246]: 17 Եւ ո՛չ ոք կարասցէ գնել եւ վաճառել՝ եթէ ո՛չ ունիցի զդրոշմ գրոյն՝ եւ զանուն գազանին եւ զթիւ անուան նորա:

ԼԸ 18 Ա՛ստ է իմաստութիւն. որ ունի՛ միտս՝ համարեսցի՛ զթիւ գազանին. թիւ եղեալն մարդոյ, եւ թիւ անուան նորա՝ է ա՛յս. վեց հարիւր վաթսուն եւ վեց[5247]:

14
Գլուխ ԺԴ

ԼԹ 1 Եւ տեսի՝ եւ ահա Գա՛ռն կայր ՚ի վերայ լերինն Սիոնի. եւ ընդ նմա հարեւր քառասուն եւ չորս հազարք, որ ունէին զանուն նորա, եւ անուն Հօր նորա գրեալ ՚ի վերայ ճակատուց նոցա[5248]: 2 Եւ լուայ ձայն յերկնից որպէս զձայն ջուրց բազմաց՝ եւ ձայն որոտման մեծի. եւ լուա՛յ իբրեւ զձայն քնարահարաց, զի հարկանէին զքնարս իւրեանց[5249]: 3 Եւ երգէին զերգս նո՛րս առաջի աթոռոյն՝ եւ առաջի չորից կենդանեացն՝ եւ առաջի երիցանցն. եւ ո՛չ ոք կարէ գիտել զերգս նոցա. բայց միայն հարեւր քառասուն եւ չորս հազարքն, որք ազատեա՛լ են յերկրէ[5250]: 4 Սոքա՛ են՝ որք ընդ կանայս ո՛չ խառնակեցան, եւ են կուսանք. սոքա զկնի երթան Գառինն ուր եւ երթիցէ. սոքա ընտրեցան ՚ի մարդկանէ առաջի Աստուծոյ եւ Գառինն[5251]: 5 Եւ ՚ի բերան նոցա ո՛չ գտաւ սուտ, զի անբի՛ծք են[5252]:

Խ 6 Եւ տեսի ա՛յլ հրեշտակ թռուցեալ ՚ի մէջ երկնից. եւ ունէր աւետի՛ս յաւիտենական՝ աւետարանել ամենայն ազգաց, եւ լեզուաց որ բնակեալ են յերկրի[5253]: 7 Եւ ասէ՛ր ՚ի ձայն մեծ. Երկերո՛ւք յԱստուծոյ՝ եւ տո՛ւք փառս նմա, զի եկն ժամ դատաստանի նորա. եւ երկի՛ր պագէք Արարչին երկնի եւ երկրի եւ ծովու եւ աղբերաց ջուրց:

ԽԱ 8 Եւ ա՛յլ հրեշտակ երկրորդ գայր զհետ նորա եւ ասէր. Անկա՛ւ անկա՛ւ Բաբելոն մեծն՝ ՚ի գինւոյ արբեցութենէ՝ ՚ի ցասմանէ՝ ՚ի պոռնկութենէ իւրմէ, որ արբեցոյց զամենայն հեթանոսս[5254]:

ԽԲ 9 Եւ ա՛յլ հրեշտակ երրորդ գա՛յր զհետ նոցա՝ եւ ՚ի ձայն մեծ ասէր. Ո՛վ ոք երկրպագեաց գազանին եւ պատկերի նորա, եւ կամ զդրոշմ նշանի՛ նորա ա՛ռ ՚ի ճակատ իւր եւ կամ ՚ի վերայ աջու ձեռին իւրոյ[5255], 10 այնպիսին արբցէ՛ ՚ի բաժակէ ցասմանն Աստուծոյ՝ արկելոյ յանապակէ բարկութեան բաժակին. եւ տանջեսցի՛ հրով եւ ծծմբով առաջի Աստուծոյ եւ Գառինն: 11 Եւ ծուխ նոցա ելցէ՛ յաւիտեանս յաւիտենից. եւ ո՛չ ունին հանգիստ՝ որք երկի՛ր պագին գազանին ՚ի տուէ եւ ՚ի գիշերի. եւ որք երկիր պագին պատկերին, եւ առին զդրոշմ եւ զանուն նորա: 12 Եւ համբերութիւն սրբոցն աստ է. ա՛յս որք պահեն զպատուիրանս Աստուծոյ, եւ զհաւատս Յիսուսի: 13 Եւ լուա՛յ ձայն յերկնից՝ որ ասէր ցիս. Գրեա՛. Երանի՛ մեռելոցն որք ՚ի Տէր ննջեցին այժմիկ վաղվաղակի. զայս ասէ Հոգին, քանզի հանգեա՛ն յաշխատութենէ իւրեանց. բայց միայն գործք իւրեանց չոգան զհետ նոցա[5256]:

ԽԳ 14 Եւ տեսի՝ եւ ահա ա՛մպ սպիտակ, եւ ՚ի վերայ ամպոյն նստէր նման Որդւոյ մարդոյ, եւ ՚ի գլո՛ւխ իւր պսա՛կ ոսկի, եւ ՚ի ձեռին իւրում ունէր գերանդի սրեալ[5257]: 15 Եւ այլ հրեշտակ ելանէր յերկնից, աղաղակէ՛ր ՚ի ձայն մեծ՝ եւ ասէր. Որ նստիսդ ՚ի վերայ ամպոյդ՝ առաքեա՛ զգերանդիդ քո՝ եւ հնձեա՛, զի եկն ժամանակ հնձոց, եւ հասեալ են հունձք երկրի[5258]:

ԽԴ 17 Եւ այլ հրեշտակ ելանէր ՚ի տաճարէն որ յերկինս, եւ ունէր եւ սա՛ գերանդի սրեալ[5259]: 18 Եւ ա՛յլ հրեշտակ ելանէր ՚ի սեղանոյն, որ ունէր իշխանութիւն ՚ի վերայ հրոյ, եւ աղաղակեաց ՚ի ձա՛յն մեծ առ հրեշտակն՝ որ ունէր զգերանդին սրեալ՝ եւ ասէր. Կթեա՛ զողկոյզս յայգւոյ երկրէ, զի հասեա՛լ է խաղողդ ՚ի դմա[5260]: 19 Եւ արկ հրեշտակն զգերանդի իւր յերկիր, եւ կթէր զխաղող նորա, եւ արկանէ՛ր ՚ի հնծանն Աստուծոյ ՚ի մեծ[5261]: 20 Եւ կոխեցաւ հնծանն արտաքոյ քաղաքին, եւ ելանէ՛ր ՚ի հնծանէն արիւն մինչեւ ՚ի սանձս ձիոյն. եւ երկայնութիւն նորա հազա՛ր եւ վեց հարեւր ասպարէս[5262]:

15
Գլուխ ԺԵ

ԽԵ 1 Եւ տեսի ա՛յլ նշան մե՛ծ եւ սքանչելի. հրեշտակս եւթն՝ որք ունէին եւթն վէրս զկնի. զի նոքօք կատարէր բարկութիւն Աստուծոյ[5263]: 2 Եւ տեսի որպէս ծո՛վ ապակեղէն խառնեալ հրով. եւ որք յաղթեցին գազանին՝ եւ թուոյ անուան նորա՝ եւ պատկերի նորա՝ եւ դրոշմի նորա, նոքա կային ՚ի վերայ ծովուն ապակեղինի. եւ ունէին զքնարս Աստուծոյ[5264]. 3 եւ երգէին զերգս Մովսիսի առաջի Աստուծոյ, եւ զերգս Գառինն՝ ասելով թէ. Մեծամեծ եւ սքանչելի՛ են գործք քո՝ Տէր Աստուած Ամենակալ, արդար՝ եւ ճշմարիտ են ճանապարհք քո, Թագաւո՛ր ամենայն հեթանոսաց[5265]: 4 Եւ ո՞վ ոք ո՛չ երկիցէ՝ եւ փառաւորեսցէ զՏէր անուն քո. զի դու միայն ես սուրբ, եւ արժանի՛ երկրպագելոյ. զի ամենայն հեթանոսք եկեսցեն եւ երկի՛ր պագցեն առաջի քո Տէր, յորժամ արդարութիւն քո յայտնեսցի[5266]: 5 Եւ յետ այսորիկ տեսի՝ եւ բացա՛ւ տաճարն խորանին վկայութեան՝ որ էր ՚ի յերկինս[5267]: 6 Եւ ելանէին եւթն հրեշտակք՝ որք ունէին եւթն հարուածս, եւ զգեցեա՛լ էին ՚ի տաճարին կտաւս մաքուրս՝ եւ պայծառս. եւ գօտեւորեալք էին առ ստեամբք իւրեանց գօտիս ոսկեղէնս[5268]: 7 Եւ ՚ի չորից կենդանեացն տուաւ եւթն հրեշտակացն՝ եւթն սկաւառակս լի՛ ցասմամբն Աստուծոյ կենդանւոյն յաւիտեանս յաւիտենից: 8 Եւ լցա՛ւ տաճարն ծխով փառացն Աստուծոյ՝ եւ զօրութեան նորա. եւ ո՛չ ոք կարէ մտանել ՚ի տաճարն՝ մինչեւ կատարեսցին եւթն հարուածքն յեւթն հրեշտակացն[5269]:

16
Գլուխ ԺԶ

1 Եւ լուա՛յ ձայն մեծ ՚ի տաճարէն՝ զի ասէր ցեւթն հրեշտակսն. Երթա՛յք հեղէ՛ք զեւթն սկաւառակսդ ցասմամբն Աստուծոյ յերկիր[5270]:

ԽԶ 2 Եւ գնա՛ց առաջին հրեշտակն, եւ եհեղ զսկաւառակ իւր յերկիր, եւ եղեն հարուածք չարաչա՛ր ՚ի վերայ մարդկան, որ ունէին զդրոշմ գազանին, եւ երկիր պագին պատկերի նորա[5271]:

ԽԷ 3 Եւ երկրորդ հրեշտակն եհեղ զսկաւառակ իւր ՚ի ծով, եւ դարձա՛ն ջուրքն յարիւն մեռեալ. եւ ամենայն շունչ կենդանի որ է՛ր ՚ի ծովու՝ սատակեցաւ:

ԽԸ 4 Եւ երրորդ հրեշտակն եհե՛ղ զսկաւառակ իւր ՚ի գետս՝ եւ յաղբեւրս ջուրց, եւ եղեւ արի՛ւն: 5 Եւ լուայ ՚ի հրեշտակէն՝ զի ասէր. Արդա՛ր է՝ որ էնն եւ է՛, եւ սո՛ւրբ ՚ի գործս իւր՝ զի ա՛յսպէս դատեցաւ[5272]. 6 վասն զի զարիւն սրբոց՝ եւ զարիւն մարգարէիցն հեղին ամպարիշտք. վասն այնորիկ արիւն ետ ըմպել նոցա ըստ արժանւոյն: 7 Եւ լուա՛յ ՚ի սեղանոյ անտի զի ասէր. Այո՛՝ Տէր Աստուած Ամենակալ, արդա՛ր եւ ճշմարիտ են դատաստանք քո[5273]:

ԽԹ 8 Եւ չորրորդ հրեշտակն եհեղ ՚ի սկաւառակէ իւրմէ ՚ի վերայ արեգական: 9 Եւ տուաւ նմա խորշակահա՛ր առնել զմարդիկ հրով. եւ տապացան մարդիկ ՚ի տա՛պ մեծ, եւ հայհոյեցին զԱստուած՝ որ ունի իշխանութիւն ՚ի վերայ հարուածոցս այսոցիկ. եւ ո՛չ ապաշխարեցին ՚ի փառս Աստուծոյ:

Ծ 10 Եւ հինգերորդ հրեշտակն եհեղ ՚ի սկաւառակէ իւրմէ ՚ի վերայ աթոռոյ գազանին, եւ եղեւ թագաւորութիւն նորա խաւարեալ. եւ ծամէին զլեզուս իւրեանց յախտէ ցաւոցն[5274], 11 եւ հայհոյեցին զԱստուած երկնից ՚ի ցաւոց իւրեանց՝ եւ յախտէ դառնութեանն, եւ ո՛չ ապաշխարեցին ՚ի գործոց իւրեանց[5275]:

ԾԱ 12 Եւ վեցերորդ հրեշտակն եհե՛ղ ՚ի սկաւառակէ՛ իւրմէ ՚ի վերայ գետոյն մեծի Եփրատայ, եւ ցամաքեցան ջուրք նորա, զի պատրաստեցի՛ ճանապարհ թագաւորի ելիցն արեւու[5276]: 13 Եւ տեսի՝ զի ելանէր ՚ի բերանոյ վիշապին՝ եւ ՚ի բերանոյ գազանին՝ եւ ՚ի բերանոյ սուտ մարգարէին ոգիք երեք անսուրբք իբրեւ զգորտս: 14 Քանզի նոքա էին՝ ոգիք դիւականք որք առնէին զնշանս՝ եւ երթային առ թագաւորս ամենայն երկրի՝ ժողովե՛լ զնոսա ՚ի պատերազմ, յօրն մե՛ծ Տեառն Ամենակալի. քանզի ա՛յսպէս ասաց Տէր[5277]. 15 Ահա՝ գա՛մ իբրեւ զգող, երանի որ իցեն արթունք, եւ պահեսցեն զհանդերձս իւրեանց. զի մի՛ մերկ շրջեսցին, եւ երեւեսցին ամօթանք իւրեանց[5278]. 16 եւ ժողովեցից զնոսա ՚ի տեղի մի, որ կոչի Եբրայեցերէն Արմաքեդոն[5279]:

ԾԲ 17 Եւ եւթներորդ հրեշտակն եհե՛ղ ՚ի սկաւառակէ իւրմէ ՚ի վերայ օդոյ. եւ ել ձա՛յն մեծ յերկնից՝ եւ յաթոռոյն՝ ասելով. Եղեւ՛: 18 Եւ եղեն փայլատակմունք եւ ձայնք եւ որոտմունք. եւ եղեւ շարժումն մեծ՝ որպիսի չի՛ք եղեալ իսկզբանէ՝ յորմէհետէ եղեւ մարդ ՚ի վերայ երկրի՝ այնպիսի շարժումն մեծ: 19 Եւ եղեւ քաղաքն մեծ յերի՛ս մասն, եւ քաղաքք ազգացն անկա՛ն. եւ Բաբելոն մեծ յիշեցա՛ւ առաջի Աստուծոյ, տա՛լ նմա զբաժակն գինւոյ ցասման բարկութեան նորա[5280]: 20 Եւ ամենայն կղզիք փախեա՛ն, եւ լերինք ՚ի միջոյ բարձա՛ն: 21 Եւ կարկուտ մեծ իբրեւ կշիռ տաղանդոյ միոյ իջանէր յերկնից ՚ի վերայ մարդկան. եւ հայհոյեցի՛ն մարդիկ զԱստուած յերկինս՝ վասն հարուածոյ կարկտին, զի մե՛ծ էր հարուածն եւ սաստիկ[5281]:

17
Գլուխ ԺԷ

ԾԳ 1 Եւ ե՛կն մի ոմն յեւթն հրեշտակացն՝ որք ունէին զեւթն սկաւառակսն. խօսեցա՛ւ ընդ իս՝ եւ ասէ. Ե՛կ այսր եւ ցուցից քեզ զդատաստանս մեծ պոռնկին՝ որ նստի ՚ի վերայ ջուրց բազմաց[5282]. 2 ընդ որում պոռնկեցան թագաւորք երկրի, եւ արբեցան բնակիչք երկրի ՚ի գինւոյ արբեցութեան պոռնկութեան նորա: 3 Եւ առ տարա՛ւ զիս յանապատ հոգւովն. եւ տեսի կին մի՝ զի նստէր ՚ի վերայ կարմիր գազանի, եւ լի՛ էր անուամբ հայհոյութեան. եւ գազանն զոր տեսի՝ ունէր գլուխս եւթն եւ եղջեւրս տասն[5283]: 4 Եւ կինն զգեցեալ էր ծիրանիս եւ կարմիրս, եւ զարդարեալ ոսկւով եւ մարգարտով եւ ակամբք պատուականօք, ունելով բաժա՛կ ոսկի ՚ի ձեռին իւրում, եւ լի՛ էր գարշելի եւ անմաքուր պոռնկութեամբ: 5 Եւ ՚ի ճակատն նորա գրեալ անուն՝ Խորհրդով. մե՛ծն Բաբելովն՝ մա՛յր պոռնկաց եւ գարշելեաց երկրի[5284]:

ԾԴ 6 Եւ տեսի զկինն արբեցեա՛լ յարենէ սրբոց՝ եւ յարենէ ամենայն վկայիցն. եւ զարմացա՛յ՝ տեսեալ զնա՝ զարմացումն մեծ[5285]: 7 Եւ ասէ ցիս հրեշտակն. Ընդէ՞ր զարմացար, ե՛ս ասացից քեզ զխորհուրդս կնոջն, եւ գազանին որ բարձեալ ունի զնա. որ ունի զեւթն գլուխն՝ եւ տասն եղջեւր[5286]: 8 Եւ գազանդ զոր տեսեր՝ որ է՛ր, եւ չէ՛ր, եւ հանդերձեա՛լ է ելանե՛լ ՚ի դժոխոց՝ եւ ՚ի կորուստ երթալ. եւ զարմացա՛ն ամենեքեան որ բնակեալ են ՚ի վերայ երկրի. որոց ո՛չ էր գրեալ անուանք նոցա ՚ի գի՛ր կենաց իսկզբանէ աշխարհի. զոր տեսանէիր զգազանն, զի է՛ր՝ եւ չէ՛, եւ մե՛րձ է[5287]: 9 Ա՛ստ է իմաստութիւն՝ որ ունի միտս. եւ եւթն գլուխն՝ եւթն լերինք են, ուր կինն նստեալ էր ՚ի վերայ նոցա. եւ նոքին թագաւորք են եւթն. եւ թագաւորք եւթն գոլով[5288]. 10 հինգն անկա՛ն, եւ մին եկա՛ց, եւ մինն ո՛չ է եկեալ. եւ յորժամ գայ՝ սակաւի՛կ մի ժամանակ ունի[5289]: 11 Եւ գազանն՝ որ է՛ր՝ եւ չէ՛, եւ նա ութերո՛րդ է. եւ է յեւթանց անտի, եւ ՚ի կորուստ երթալո՛ց է: 12 Եւ տասն եղջեւրն զոր տեսեր՝ տասն թագաւորք են. որոց չեւ՛ եւս է առեալ զթագաւորութիւն, այլ առնուն՝ եւ կան իշխանք ՚ի մի ժամ. եւ առնուն նոքա զիշխանութիւն ընդ գազանին: 13 Սոքա մի կամս ունին, եւ զզօրութիւն եւ զիշխանութիւն գազանին տան[5290]: 14 Եւ ընդ Գառինն պատերազմին. եւ Գառնն յաղթէ՛ նոցա, զի Տէր է նոցա, եւ Թագաւոր թագաւորաց. եւ որք ընդ նմա՝ կոչեցեալք են, ընտրեալք եւ հաւատացեալք[5291]: 15 Եւ ասա՛ց ցիս. Եւ զջուրն զոր տեսեր՝ ուր նստէր պոռնիկն, ժողովուրդք են, եւ բազմութիւնք եւ ա՛զգք եւ լեզուք[5292]: 16 Եւ տասն եղջեւրքն՝ զոր տեսեր գազանին, նոքա տեսցեն զպոռնիկն՝ եւ ատեսցեն զնա, եւ զմարմին նորա կերիցե՛ն՝ եւ այրեսցեն զնա հրով: 17 Քանզի Աստուած եդ ՚ի սիրտս նոցա առ ՚ի լինե՛լ նոցա մի կամս, եւ տա՛լ զթագաւորութիւն գազանին՝ մինչեւ կատարեսցի՛ բանն Աստուծոյ[5293]: 18 Եւ կինն զոր տեսեր՝ է՛ քաղաքն մեծ, որ ունի զթագաւորութիւն ՚ի վերայ թագաւորութեանց երկրի:

18
Գլուխ ԺԸ

ԾԵ 1 Եւ յետ այսորիկ տեսի ա՛յլ հրեշտակ իջեալ յերկնից՝ որ ունէր իշխանութիւն մեծ, եւ երկիր լուսաւորեցա՛ւ ՚ի փառաց նորա[5294]: 2 Եւ աղաղակեաց ՚ի ձայն մեծ՝ ասելով. Անկա՛ւ Բաբելոն մեծն, որ եղեա՛լ էր բնակութիւն դիւաց, եւ արգե՛լ ամենայն այսոց պղծոց, եւ բա՛նտ պահպանութեան ամենայն ոգւոց անսրբի՛ց եւ ատեցելոց[5295]: 3 Վասն զի ՚ի բարկութենէ գինւոյ պոռնկութեան նորա արբին ամենայն ազգք եւ թագաւորք երկրի՝ որ ընդ նմա պոռնկեցան. եւ վաճառականք երկրի՝ ՚ի նորա զօրութեանն յօրանալոյ մեծացան: 4 Եւ լուա՛յ ձայն յերկնից զի ասէր. Ելէ՛ք ՚ի միջոյ դորա՝ ժողովո՛ւրդ իմ, զի մի՛ հաղորդ լիցիք մեղաց դորա, եւ մի՛ զհարուածս դորա ընդունիցիք[5296]. 5 զի հասի՛ն կցեցա՛ն մեղք դորա մինչեւ յերկինս. եւ յիշեա՛ց Աստուած զամպարշտութիւնս դորա[5297]: 6 Եւ հատուցանէ՛ դմա՝ որպէս եւ հատոյցն մեզ, եւ առցէ դա երկպատիկ ըստ գործոց իւրոց. եւ զբաժակն որով խառնեացն՝ խառնեցէ՛ք դմա կրկին: 7 Եւ որչափ փառաւորեաց զինքն եւ խայտաց, այնչափ հատուցէ՛ք դմա սուգ. զի ՚ի սրտի իւրում ասէր՝ թէ յամենայն ժամ նստայց ես թագուհի՝ եւ այրի՛ ո՛չ եւս եղէց[5298]։ 8 Վասն այնորիկ ՚ի միում աւուր եկեսցեն ՚ի վերայ դորա հարուածք՝ մա՛հ, եւ սո՛ւգ, եւ սո՛վ, եւ ՚ի հո՛ւր այրեսցի. զի հզօ՛ր է Տէր Աստուած՝ որ դատեցաւն զդա[5299]. 9 եւ լայցե՛ն՝ եւ կոծեսցի՛ն ՚ի վերայ դորա թագաւորք երկրի՝ որք ընդ դմա պոռնկեցան եւ խաղացին. եւ հեծեսցե՛ն յորժամ տեսցեն զծուխ կիզման տանջանաց դորա[5300]: 10 ՚Ի հեռաստանէ՛ կայցեն վասն երկիւղի տանջանաց դորա՝ եւ ասասցեն. Վա՛յ քաղաքիդ մեծի Բաբելովնի. քաղա՛ք հզօր՝ զի ՚ի միում ժամու եկին հասին դատաստանք քո[5301]: 11 Եւ վաճառականք երկրի ողբասցեն եւ սգասցեն ՚ի վերայ քո, զի զբեռն նոցա ոչ ո՛ք գնէ[5302]: 12 Եւ շահք որ ՚ի քէն՝ ո՛չ եւս իցէ, ոսկւոյ եւ արծաթոյ եւ ականց պատուականաց՝ եւ մարգարտոյ եւ բեհեզոյ եւ ծիրանւոյ եւ ոսկեթելի եւ որդան, եւ ամենայն փայտ խնկոյ՝ եւ ամենայն անօթ փղոսկրեայ, եւ ամենայն անօթ ՚ի փայտէ՛ պատուականէ եւ ՚ի պղնձոյ եւ յերկաթոյ եւ ՚ի կճոյ[5303]. 13 եւ կինամոմոն, եւ ամենայն խունկ, եւ եւղ եւ կնդրուկ, եւ գինի եւ ձէթ, եւ նաշի՛հ եւ ցորեան, եւ ստացուածք ամենայն, արջառ եւ ոչխար. եւ երիվարաց եւ կառաց՝ որ վայել է մարմնոց եւ ոգւոց մարդկան[5304]: 14 Եւ ամենայն ցանկութիւն անձին քոյ գնա՛ց ՚ի քէն, եւ ամենայն լուսափայլ վայելչութիւնն, պարարտն եւ գէրն եւ սպիտակն գնաց ՚ի քէն, եւ ո՛չ եւս գտցես զայդ[5305]: 15 Եւ ամենայն շահավաճառք այսոքիւք մեծացեալք ՚ի քէն ՚ի բա՛ց կացցեն վասն երկիւղի տանջանաց քոց լալով՝ եւ սուգ առնլով[5306], 16 ասասցեն. Վա՛յ վա՛յ, քաղաք մեծ, որ զգեցեալ էիր բեհեզս եւ ծիրանիս եւ որդան, ոսկեզօծս՝ եւ քարինս պատուակա՛նս՝ եւ մարգարիտս[5307]. 17 զի ՚ի միում ժամու պակասեցա՛ւ այնչափ մեծութիւն քո. եւ ամենայն նաւավար՝ եւ ամենայն որ ՚ի տեղիս տեղիս նաւեն, եւ նաւա՛զք, եւ որք միանգամ ուռկանաւ գործեն՝ ՚ի հեռաստանէ՛ կայցեն լալով[5308], 18 եւ աղաղակեսցեն՝ տեսանելով զծուխ կիզման նորա, ասելով. Ո՞ նմանէ քաղաքիս այսմիկ մեծի[5309]: 19 Եւ արկցեն հո՛ղ ՚ի վերայ գլխոց իւրեանց, եւ գուժալով ձայնիւ մեծաւ՝ լալով եւ սգալով ասասցեն, Վա՛յ վա՛յ քաղաք մեծ, որով ամենեքեան մեծանայաք՝ որք ունէաք զնաւս ՚ի ծովս՝ վասն պատուականութեան քոյ. զի՞ ՚ի միում ժամու ապականեալ կործանեցա՛ր[5310]: 20 Ուրա՛խ լերուք ՚ի վերայ նորա երկինք՝ եւ սուրբ առաքեալք եւ մարգարէք. զի դատեցաւ Աստուած զդատաստա՛ն ձեր ՚ի դմանէ[5311]: 21 Եւ ա՛ռ հրեշտակն հզօր՝ քա՛ր մի իբրեւ զերկան մեծ, եւ ընկէ՛ց ՚ի ծով՝ ասելով. Ա՛յսպէս յարձակմամբ անկցի Բաբելովն քաղաք մեծ, եւ այլ ո՛չ եւս գտցի[5312]: 22 Եւ ձայն քնարերգա՛ց եւ երաժշտականաց՝ արուեստականաց՝ եւ փողահարաց՝ եւ թմբկի, այլ ո՛չ եւս լուիցի ՚ի քեզ. 23 եւ լոյս ճրագի եւ ձայն երկանի՝ այլ ո՛չ եւս երեւեսցի ՚ի քեզ, եւ ձայն փեսայի եւ ձայն հարսին՝ այլ ո՛չ եւս լուիցի ՚ի քեզ. եւ ո՛չ վաճառականք քո փառաւորք եւ մեծամեծք երկրի, որ զուարճացեալ էին ՚ի քեզ. վասն զի կախարդութեամբ դեղատուութեան քոյ մոլորեցա՛ն ամենայն ազգք[5313]: 24 Եւ ՚ի քեզ ամենայն արիւն մարգարէից եւ սրբոց գտաւ, եւ ամենայն գրելոց յերկրին կենդանեաց:

19
Գլուխ ԺԹ

ԾԶ 1 Եւ յետ այնորիկ լուայ ձա՛յն մեծ բազմութեան յերկինս՝ ասելով. Ալէ՛լուիա, փրկութիւն եւ փառք եւ պատիւ եւ զօրութիւն Աստուծոյ մերում[5314]. 2 զի ճշմարի՛տ եւ արդա՛ր են դատաստանք նորա. զի դատեա՛ց զպոռնիկն մեծ ՚ի պոռնկութեան իւրում, եւ խնդրեաց զվրէժ արեան ծառայից իւրոց ՚ի ձեռաց նորա: 3 Եւ կրկին անգամ օրհնեցին՝ եւ ասացին. Ալէ՛լուիա։ Եւ ծո՛ւխ նորա ելանէր յաւիտեանս յաւիտենից. 4 եւ անկա՛ն քսան եւ չորք երիցունքն՝ եւ չորք կենդանիքն, եւ երկի՛ր պագին Աստուծոյ՝ որ նստէ՛ր յաթոռ փառաց՝ ասելով. Ամէ՛ն՝ ալէ՛լուիա[5315]: 5 Եւ ձայն յաթոռոյն ելանէր՝ ասելով. Օրհնեցէ՛ք զԱստուած ամենայն ծառայք նորա, եւ որք երկնչիք ՚ի նմանէ՝ փոքունք եւ մեծամեծք[5316]: 6 Եւ լուա՛յ ձայն բազմութեան մեծի՝ իբրեւ զձայն ջուրց բազմաց, եւ իբրեւ զձայն հզօ՛ր որոտման՝ ասելով դարձեալ. Ալէ՛լուիա, վասն զի թագաւորեա՛ց Աստուած Ամենակալ[5317]: 7 Խնդամք՝ եւ տամք փա՛ռս նմա, զի ե՛կն հարսանիք Գառինն։

ԾԷ Եւ կինն հարսն նորա պատրաստեա՛ց զինքն[5318]. 8 եւ տուաւ նմա զգենուլ բեհե՛զս սպիտակս սուրբս եւ լուսափա՛յլս. որ է բեհեզն արդարութիւն սրբոցն: 9 Եւ մի յերիցանցն ասէր ցիս. Գրեա՛ զայդ. Երանելի՛ք են ամենեքեան՝ որ կոչեցեա՛լ են յընթրիս հարսանեաց Գառինն[5319]: 10 Եւ ես անկեալ առաջի ոտից նորա, երկի՛ր պագի նմա. եւ ասէ ցիս. Անսա՛՝ մի՛ անկանիր առաջի իմ, քանզի եւ ես ծառայակի՛ց քո եմ, եւ եղբարց քոց՝ որք ունին զվկայութիւնն Յիսուսի Քրիստոսի. Տեառն Աստուծոյ միայն երկրպագեա՛. քանզի հաստատութեամբ Յիսուսի՛ է տեսիլդ, եւ հոգի մարգարէութեանդ. զի վկայութիւն Յիսուսի՛ է՝ Հոգւովն Սրբով՝ որ ՚ի մարգարէսն էր[5320]:

ԾԸ 11 Եւ տեսի զերկինս բացեալ, եւ ահա ձի՛ սպիտակ, որ հեծեալն էր ՚ի նմա՝ Հաւատարի՛մ եւ Ճշմարիտ, եւ արդարութեամբ դատի՝ եւ պատերազմի[5321]. 12 եւ աչք նորա բո՛ց հրոյ, եւ ՚ի վերայ գլխոյ նորա պսա՛կս բազումս. եւ ունէր անուն գրեալ, զոր ո՛չ ոք գիտէ՝ բայց միայն ի՛նքն: 13 Եւ արկեալ զիւրեւ հանդերձ ներկեա՛լ արեամբ. եւ կոչէր անուն նորա՝ Բա՛ն Աստուծոյ[5322]: 14 Եւ զօրավարք երկնից՝ եւ զօրք երկնից զհե՛տ երթային նորա ձիովք՝ զգեցեալք բեհեզս սուրբս եւ սպիտակս[5323]: 15 Եւ ՚ի բերանոյ նորա ելանէր սո՛ւր սրեալ. զի նովա՛ւ հարցէ զազգս. եւ նա հովուեսցէ զնոսա գաւազանաւ երկաթեաւ. եւ նա՛ կոխեսցէ զհնծան գինւոյ՝ ցասման բարկութեան Աստուծոյ Ամենակալի: 16 Եւ ունէր ՚ի վերայ պատմուճանի իւրոյ, եւ ՚ի վերայ անդամոց իւրոց գիր գրեալ. թագաւո՛ր թագաւորաց եւ տէր տերանց:

ԾԹ 17 Եւ տեսի ա՛յլ հրեշտակ՝ որ կայր ՚ի վերայ արեգական, զի աղաղակեա՛ց ՚ի ձայն մեծ ամենայն հաւուց թռուցելոց ընդ մէջ երկնից՝ ասելով. Եկա՛յք ժողովեցարո՛ւք յընթրիս մեծին Աստուծոյ[5324]. 18 եւ կերիջիք զմարմինս թագաւորաց, եւ զմարմինս երիվարաց՝ եւ ամենայն հեծելոց ՚ի նոսա, եւ զմարմինս ազատա՛ց եւ ծառայից՝ մեծի եւ փոքու[5325]: 19 Եւ տեսի զգազանն՝ եւ զթագաւորս երկրի՝ եւ զզօրս նոցա ժողովեալս առնել պատերազմ ընդ այնմ, որ հեծեալն էր ՚ի ձին սպիտակ՝ եւ ընդ զօրս նորա: 20 Եւ ըմբռնեցա՛ւ գազանն, եւ որ ընդ նմա սուտ մարգարէն, որ առնէր զնշանս առաջի նորա, եւ զորս մոլորեցոյց եւ ե՛տ առնուլ զդրոշմ գազանին՝ եւ զերկրպագուս պատկերի նորա. եւ կենդանւո՛յն արկին զնոսա ՚ի լիճ հրոյ այրեցելոյ ծծըմբով[5326]. 21 եւ այլքն մեռա՛ն ՚ի սրոյ հեծելոյն ՚ի վերայ ձիոյն՝ յորոյ բերանոյ ելանէր սուրն. եւ ամենայն թռչունք յագեցա՛ն ՚ի մարմնոց նոցա:

20
Գլուխ Ի

Կ 1 Եւ տեսի ա՛յլ հրեշտակ զի իջանէր յերկնից, եւ ունէր զփականս դժոխոց, եւ շղթայս մե՛ծ ՚ի ձեռին իւրում[5327]. 2 եւ ըմբռնեա՛ց զվիշապն զառաջին, որ է Բանսարկուն եւ Սատանայ, եւ կապեաց զնա հազա՛ր ամ: 3 Եւ ա՛րկ զնա յանդունդս դժոխոց, եւ փակեաց եւ կնքեա՛ց զնա՝ զի այլ մի՛ եւս մոլորեցուսցէ զազգս, մինչեւ կատարեսցի հազա՛ր ամն. եւ յետ այնորիկ պա՛րտ է լուծանել նմա սակա՛ւ մի ժամանակ[5328]:

ԿԱ 4 Եւ տեսի աթո՛ռս, եւ նստա՛ն ՚ի վերայ նոցա. եւ դատաւորութիւն տուաւ նոցա՝ ընտրել զհոգիս չարչարելոցն վասն վկայութեանն Յիսուսի՝ եւ վասն բանին Աստուծոյ. եւ զորս ո՛չն երկիր պագին գազանին, եւ ո՛չ առին զդրոշմ նորա ՚ի ճակատս իւրեանց՝ եւ ո՛չ ՚ի վերայ աջու ձեռին իւրեանց. եւ կացին՝ եւ թագաւորեցին ընդ Քրիստոսի հազա՛ր ամ[5329]:

ԿԲ 5 Եւ յետ ասորիկ ՚ի մեռելոց ո՛չ ոք եկեաց, մինչեւ ՚ի կատարել հազա՛ր ամին. ա՛յս է յարութիւն առաջին: 6 Երանի սրբոցն, որք ունին բաժին ՚ի յարութեանն առաջնում. ՚ի վերայ սոցա երկրորդ մահն ո՛չ ունի իշխանութիւն. այլ եղիցին քահանայք Աստուծոյ՝ եւ Տեառն Յիսուսի Քրիստոսի. եւ թագաւորեսցեն ընդ նմա հազա՛ր ամ[5330]:

ԿԳ 7 Եւ յետ հազար ամին լուծցէ՛ զՍատանայ՝ եւ հանցէ՛ ՚ի բանտէ անտի. ելցէ՛ եւ մոլորեցուսցէ զազգս ամենայն ընդ չո՛րս կողմանս երկրի. եւ զԳո՛գ եւ զՄագոգ առցէ ՚ի ձեռս՝ ժողովել նոքօք զամենայն զօրս ՚ի պատերազմ. որոյ թի՛ւ նոցա իբրեւ զաւազ ծովու[5331]: 8 Եւ ելցե՛ն ՚ի լայնութիւն երկրի, եւ պատեսցեն շուրջ զբանակս սրբոցն, եւ զքաղաքին սիրելւոյ[5332]: 9 Եւ իջցէ հուր յերկնից առ ՚ի յԱստուծոյ՝ եւ կերիցէ՛ զնոսա, եւ զզօրագլուխն նոցա զՍատանայ՝ որ մոլորեցոյց զնոսա. եւ արկցէ՛ զնոսա ՚ի ծովն հրոյ եւ ծծըմբոյ ուր էր գազանն[5333]՝ 10 եւ սուտ մարգարէն. եւ չարչարեսցին զտիւ եւ զգիշեր:

ԿԴ 11 Եւ տեսի աթոռ սպիտա՛կ մեծ, եւ ՚ի վերայ նորա նստեալ՝ յորոյ երեսացն երկնչէին եւ փախչէին երկինք եւ երկիր, եւ տեղի ո՛չ գտաւ նոցա: 12 Եւ տեսի զմեռեալս մեծամեծս եւ զփոքունս որ կային առաջի աթոռոյն. եւ գրեանք բանային. եւ ա՛յլ գիրք բացաւ կենաց, եւ դատեցան մեռեալք ՚ի գրելոցն՝ ըստ գործոց իւրեանց[5334]: 13 Եւ ետ ծով զմեռեալս իւր, եւ մահ եւ դժոխք զիւրեա՛նց մեռեալս. եւ դատեցան իւրաքանչի՛ւր ըստ գործոց իւրեանց: 14 Մա՛հ՝ եւ դժոխք մատնեցան ՚ի լիճ հրոյն[5335]: 15 Եւ որ ո՛չ ոք գտաւ ՚ի գիրն կենաց գրեալ՝ արկաւ ՚ի լիճ հրոյն[5336]:

21
Գլուխ ԻԱ

ԿԵ 1 Եւ տեսի երկին նո՛ր՝ եւ երկիր նո՛ր. քանզի առաջինն երկինք եւ երկիր էա՛նց. եւ ծով ո՛չ գոյր[5337]: 2 Եւ զքաղաքն սուրբ զնո՛րն Երուսաղէմ տեսի՝ զի իջանէր յԱստուծոյ եւ յերկնից՝ զարդարեալ եւ պատրաստեալ որպէս հարսն՝ ա՛ռն իւրոյ[5338]: 3 Եւ լուայ ձայն յերկնից՝ որ ասէր. Ահաւասիկ խորանն Աստուծոյ ՚ի մէջ մարդկան, եւ բնակեսցէ ընդ նոսա. եւ նոքա ժողովո՛ւրդ նմա. եւ սա Աստուած նոցա[5339]: 4 Եւ ջնջեսցէ զամենայն արտօսր յաչաց նոցա. եւ մահ ո՛չ եւս գոյ, ո՛չ սուգ՝ եւ ո՛չ աղաղակ, եւ ո՛չ ցաւք՝ եւ ո՛չ աշխատանք ո՛չ եւս գոյ, զի առաջինն էա՛նց[5340]:

ԿԶ 5 Եւ ասա՛ց ցիս՝ որ նստէր ՚ի վերայ աթոռոյն. Ահաւասիկ առնեմ զամենայն նոր։ Եւ ասէ ցիս. Գրեա՛. ա՛յս բանք ճշմարիտ եւ հաւատարի՛մք[5341]: 6 Եւ ասէ ցիս. Եղէ՛ ես Ալփա՛ եւ Ով, Սկիզբն եւ Կատարած. ես ծարաւելոցն տա՛մ յաղբերէ ջրոյ կենաց ձրի[5342]։ 7 Որ յաղթէ, ժառանգեսցէ՛ զայս ամենայն. եւ ես եղէց նոցա Աստուած, եւ նոքա եղիցին ինձ որդի՛ք: 8 Եւ ծուլացն եւ անհաւատից՝ սպանողաց եւ պոռնկա՛ց՝ եւ կախարդաց եւ կռապաշտի՛ց՝ եւ դեղատուաց, եւ ամենայն ստոց՝ ամպարշտաց, որոց բաժինն իւրեանց ՚ի լճին այրեցելոյ հրո՛վ եւ ծծըմբով. որ է մա՛հն երկրորդ:

ԿԷ 9 Եւ եկն առ իս մի յեւթն հրեշտակացն, որք ունէին զեւթն սկաւառակսն լցեալս եւթն վախճանաւ կատարածովք, խօսեցա՛ւ ընդ իս եւ ասէ. Ե՛կ՝ ցուցից քեզ զհարսնն եւ զկին Գառինն[5343]: 10 Եւ առ տարաւ զիս ՚ի լեառն մի բա՛րձր եւ մեծ՝ հոգւովն, եւ եցո՛յց ինձ զքաղաք մեծ եւ սուրբ՝ Երուսաղէմ, զի իջեալ էր յերկնից առ ՚ի յԱստուծոյ[5344], 11 եւ ունէր զփառս Աստուծոյ. եւ էր ՚ի նմա լուսաւորութիւն նմանեալ ականց պատուականաց՝ քա՛ր յասպիս սառնատեսա՛կ եւ կենդանի[5345]: 12 Եւ էին պարիսպք նորա մե՛ծ եւ բարձր, եւ ունէր դրունս երկոտասան. եւ յերկոտասան դրունսն երկոտասա՛ն հրեշտակս, եւ անուանք իւրաքանչիւրոցն ՚ի վերայ դրանցն գրեալ էին՝ ըստ երկոտասա՛ն ցեղիցն Իսրայէլի[5346]: 13 Յարեւելից կողմանէ դրունք երե՛ք եւ ՚ի հիւսւիւսոյ կողմանէ դրունք երեք, եւ ՚ի հարաւոյ կողմանէ դրունք երեք, եւ յարեւմտից կողմանէ դրունք երե՛ք: 14 Եւ պարիսպք քաղաքին՝ ունէր հիմունս երկոտասան, եւ ՚ի նոսա երկոտասան անուանք՝ երկոտասան առաքելոց Գառինն[5347]: 15 Եւ որ խօսէրն ընդ իս՝ ունէր եղէգն ոսկի ՚ի ձեռին իւրում, զի չափեսցէ զքաղաքն՝ եւ զդրունս նորա՝ եւ զպարիսպս նորա: 16 Եւ է՛ր քաղաքն քառակուսի. եւ որչափ երկայնութիւն նորա՝ նո՛յն չափ եւ լայնութիւն՝ եւ բարձրութիւն՝ հաւասար. եւ է՛ր չափ երկայնութեան նորա՝ երկոտասան հազար ասպարէզս. եւ լայնութիւն նորա եւ բարձրութիւն միաչա՛փ կիվաւս[5348]: 17 Եւ չափեաց զպարիսպն նորա հարիւր եւ քառասուն եւ չորս ասպարէզս. չափ մարդոյ՝ որ է հրեշտակի: 18 Եւ էր շինուած պարսպաց քաղաքին յասպի՛ս. եւ քաղաքն էր ոսկի մաքուր՝ նման սուրբ եւ սպիտակ ապակւոյ: 19 Եւ հիմունք քաղաքին յամենայն ականց պատուականաց. հիմն առաջին պարսպին յասպիս, երկրորդն՝ շափիղա, երրորդն՝ պղնձագոյն, չորրորդն՝ զմրուխտ[5349], 20 հինգերորդն՝ եղնգնաքա՛ր, վեցերորդն՝ սարդիոն, եւթներորդն՝ ոսկեքա՛ր, ութերորդն՝ բիւրեղ, իններորդն՝ տպազիո՛ն, տասներորդն՝ քրիսոպրասաւս, մետասանն՝ յակինթ, երկոտասանն՝ ամեթովս[5350]: 21 Եւ էին երկոտասան դրունք յերկոտասա՛ն մարգարտաց՝ միաձեւ՛. եւ իւրաքանչիւրոցն դրունքն էին մի մի դուռն ՚ի միոյ միոյ մարգարտէ. եւ ընդարձակութիւն քաղաքին ոսկի մաքուր՝ որպէս զապակի՛ պայծառ[5351]: 22 Եւ տաճար ո՛չ տեսի ՚ի նմա, քանզի Տէր Աստուած Ամենակալ տաճա՛ր էր ՚ի նմա՝ եւ Գա՛ռնն: 23 Եւ քաղաքին չէի՛ն պէտք արեգական եւ լուսնի, զի լուսաւորեսցեն զնա. քանզի փա՛ռքն Աստուծոյ լուսաւորէին զնա յամենայն ժամ. եւ ճրա՛գ ՚ի նմա Գա՛ռնն: 24 Եւ գնային հեթանոսք ՚ի լոյս նորա. եւ թագաւորք երկրի լուսազգեա՛ց լինէին ՚ի փառաց նորա: 25 Եւ դրունք նորա ո՛չ փակէին ՚ի տուէ եւ ՚ի գիշերի, այլ բա՛ց կային հանապազորդ. եւ գիշեր՝ ո՛չ եւս լինէր ՚ի նմա. 26 այլ փա՛ռք եւ պատիւ ազգաց[5352]: 27 Եւ ո՛չ մտցէ անդ ամենայն չարակամ՝ եւ պի՛ղծ եւ ստութիւն, բայց միայն որ գրեա՛լ են ՚ի դպրութիւն կենաց Գառինն:

22
Գլուխ ԻԲ

ԿԸ 1 Եւ եցոյց ինձ մաքուր գետ կենդանի ջրոյ՝ սառնատեսա՛կ, որ ելանէր յաթոռոյն Աստուծոյ եւ Գառինն: 2 Եւ գնա՛յր ՚ի մէջ հրապարակաց քաղաքին. եւ զեզերբ գետոյն աստի՛ եւ անտի ծա՛ռ կենաց՝ որ բերէր պտուղս երկոտասան. ըստ միոյ միոյ ամսոց տային զպտուղս իւրեանց. եւ տերեւ ծառոյն՝ էր բժշկութիւն հեթանոսաց[5353]: 3 Եւ նզովք անդ՝ ո՛չ եւս էին. եւ աթոռն Աստուծոյ եւ Գառին նորա է՛ր ՚ի նմա. եւ ծառայք նորա պաշտէին զնա. 4 եւ տեսանէին զերեսս նորա. եւ անուն նորա գրեա՛լ էր ՚ի ճակատս նոցա: 5 Եւ գիշեր ո՛չ անդ, եւ չէ՛ր ինչ անդ պէտք ճրագի եւ լուսոյ արեգական. վասն զի Տէր Աստուած լուսաւորէ՛ր զնոսա. եւ թագաւորեսցեն յաւիտեանս յաւիտենից[5354]:

ԿԹ 6 Եւ ասէ ցիս. Ա՛յս բանք հաւատարիմ է եւ ճշմարիտ. եւ Տէր Աստուած մարգարէից սրբոց՝ առաքեա՛ց զհրեշտակ իւր՝ ծառայիդ իւրում ցուցանե՛լ զոր լինելո՛ց է վաղվաղակի[5355]: 7 Երանի՛ որ պահէ զբան մարգարէութեանս զայս[5356]:

Հ 8 Եւ ես Յովհաննէս լուայ՝ եւ տեսի զայս ամենայն. եւ յորժամ լուա՛յ եւ տեսի, անկա՛յ եւ երկի՛ր պագի հրեշտակին՝ որ ցուցանէր ինձ զայս ամենայն[5357]: 9 Եւ ասէ ցիս. Մի՛ անկանիր առաջի իմ՝ եւ երկիր պագաներ. քանզի եւ ես ծառայակից քո եմ եւ եղբարց քոց՝ որ պահեսցեն զբա՛ն մարգարէութեան գրոյս այսորիկ. Աստուծոյ երկի՛ր պագ[5358]:

ՀԱ 10 Եւ ասէ ցիս դարձեալ. Մի՛ կնքեր զբանս մարգարէական գրոցս այսմիկ. քանզի ժամանակս մե՛րձ է[5359]: 11 Որ ամպարշտելոցն է՝ ամպարշտեսցի՛, եւ որ աղտեղանալոցն է՝ աղտեղասցի՛, եւ որ արդարանալոցն է՝ արդարասցի՛, եւ որ սրբելոցն է՝ սրբեսցի՛: 12 Ահա՝ գա՛մ վաղվաղակի՝ եւ վարձք իմ ընդ ի՛ս, հատուցանե՛լ իւրաքանչիւր ըստ գործս իւրեանց[5360]: 13 Ե՛ս եմ Ալփա եւ Ով, Սկիզբն եւ Կատարած, Առաջին եւ Վերջին[5361]: 14 Երանելի՛ք են՝ որ պահեն զպատուիրանս նորա. նոքա՛ ունին իշխանութիւն ուտե՛լ ՚ի փայտէն կենաց՝ եւ մտանե՛լ ընդ դրունս քաղաքին: 15 Այլ ելցեն արտա՛քս շունք, եւ դեղատուք, սպանօղք, եւ կռապաշտք, եւ ամենեքեա՛ն որ սիրեն զստութիւն[5362]:

ՀԲ 16 Ես Յիսուս առաքեցի զհրեշտա՛կ իմ վկայե՛լ զայս ձեզ եկեղեցեացդ. ե՛ս արմատ եւ սե՛ռ ՚ի Դաւթայ, եւ ա՛ստղ պայծառ առաւօտին[5363]: 17 Եւ Հոգի՝ եւ Փեսայն՝ որ գալոցն եմ. եւ որ լսէ՝ ասելով թէ ե՛կ, եւ որ ծարաւի իցէ՝ եկեսցէ՛, եւ որ ոք կամի առնուլ զջուրն կենաց ձրի՛[5364]: 18 Վկայե՛մ եւ ես ամենայնի՝ որ լսէ զբանս մարգարէութեան գրոցս այսմիկ. թէ ոք յաւելցէ ՚ի սա՝ յաւելցէ՛ Աստուած ՚ի վերայ նորա զեւթն հարուածսն գրեալս ՚ի գիրս յայս[5365]: 19 Եւ եթէ ոք պակասեցուսցէ ՚ի բանից մարգարէութեան գրոյս այսմիկ՝ պակասեցուսցէ՛ եւ հատցէ Աստուած զբաժին նորա ՚ի ծառոյն կենաց, եւ ՚ի քաղաքէն սրբոց՝ որ գրեալ է ՚ի գիրս յայս[5366]: 20 Ասա՛ց՝ որ վկայեացն զայս. Գամ ես վաղվաղակի. ամէ՛ն։ Ե՛կն Տէր Յիսուս Քրիստոս[5367]: 21 Շնո՛րհք Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ՚ի վերայ ամենայն սրբոց: Ա՛մէն[5368]:[5369]

ՎԱԽՃԱՆ ԲՈՎԱՆԴԱԿ ՀԻՆ ԵՒ ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆԱՑ։

[5082] ՚Ի վերնագրիս՝ ոմանք դնեն համառօտիւ. Յայտնութիւն սրբոյ Յովհաննու Աստուածաբանի։

[5083] Ոմանք. Որ լինելոց է... առ Յովհաննէ ծառայ իւր։

[5084] Ոմանք. Վկայեաց զբանէն Աստուծոյ, եւ զվկայութիւնն Յիսուսի... եւ որ էր։

[5085] Ոմանք. Երանի որ ընթեռնուն զբանս մարգարէութեանս այսորիկ, եւ որ լսէ եւ պահէ զոր ինչ ՚ի սմա գրեալ է։

[5086] Ոմանք. Յովհաննէս առ եւթն... որ յԱսիա... եւ խաղաղութիւն յԷէն։ Ոսկան. Եւ եօթն Հոգւոյն զօրութենէ՝ որ է։

[5087] Ոմանք. Եւ ՚ի Յիսուսէ Քրիստոսէ... որ սիրեացն։ Ոմանք. Անդրանիկ ՚ի մեռելոց։

[5088] Ոմանք. Իւրոյ. Նմա փառք եւ զօրութիւն յաւիտեանս յաւիտենից։ Ահաւ՛՛։

[5089] Ոմանք. Ընդ ամպս երկնից, եւ տեսցեն զնա ամենայն աչք, եւ որք խոցեցինն, եւ կոծեսցին ՚ի վերայ նորա ամենայն ազգք երկրի, այո ամէն։ Բազումք. Զնա ամենայն աչք։

[5090] ՚Ի լուս՛՛. Ես եմ Ալփայ եւ Ով. զոր ոմանք ունին ՚ի բնաբանին, եւ սոքա ՚ի լուս՛՛. դնեն. այբ եւ քէ։ Ոսկան Յունական տառիւք եդեալ ունի այսպէս. Ես եմ , եւ ω, Առաջին եւ Վերջին, ասէ Տէր։ Ոմանք. Է՝ Տէր Ամենակալ։

[5091] Ոմանք. Հաւասարակից վշտաց եւ արքայութեան... ես ՚ի կղզիս որ կոչի Պատմոս, վասն բանին Աստուծոյ, եւ վկայութեան։

[5092] Ոմանք. Յաւուր կիւրակէի, եւ լուայ զկնի իմ ձայն մեծ իբրեւ զփողոյ ասելով. (11) Զոր տեսանեսդ։

[5093] Ոմանք. Տանել առ եւթն եկեղեցիսն. յԵփեսոս, եւ ՚ի Զմիւ՛՛... եւ ՚ի Թիւատիր, եւ ՚ի Սարդիս, եւ ՚ի։ Ոսկան յաւելու. Եկեղեցիսն որք են յԱսիա. յԵփեսոս։

[5094] Ոմանք. Որ խօսէր ընդ իս... ՚ի դառնալն իմ տե՛՛։

[5095] Ոմանք. Նման որդւոց մարդոց, զգեցեալ պճղնաւոր։

[5096] Ոմանք. Եւ հեր որպէս զասր... իբրեւ զբոց հրոյ։ Յօրինակին. Եւ որպէս զձեւն։

[5097] Ոմանք. Նորա նման պղնձի ծխելոյ։

[5098] Ոմանք. Եւ ունէր յաջ իւր աստեղս եւթն, եւ ՚ի բերանոյ նորա սուր երկսայրի սրեալ ելանէր, եւ երեսք նորա... երեւէր։

[5099] Ոմանք. Նորա որպէս զմեռեալ... եւ ասէ. Մի՛ երկնչիր, ես եմ Սկիզբն՝ եւ ես եմ Վախճան։

[5100] Ոմանք. Եւ ես եմ որ մեռայն, եւ ահաւասիկ կենդանի եմ յաւիտեանս յաւիտենից, եւ ունիմ։

[5101] Ոմանք. Զոր տեսանեսդ, որ էն եւ որ հանդերձեալ է լինել յետ այնորիկ։

[5102] Ոմանք. Եւթն աստեղն զոր տեսեր յաջոյ իմ, եւ զեւթն ոսկի ճրագարանացն, եւթն աստեղքն եւթն եկեղեցեացն հրեշտակք են, եւ եւթն աշտանակքն եւթն եկեղեցիքն են։

[5103] Ոմանք. Առ հրեշտակս... այսպէս ասէ որ ունի զեւթն աստեղս յաջ իւր... եւթն աշտանակաց ոսկւոյ։

[5104] Ոմանք. Տեսի զգործս քո, եւ զվաստակ եւ զհամբերութիւն, եւ զի ոչ կարես բառնալ զչարսն, եւ փորձեցեր զի ասէին զանձինս առաքեալս գոլ, եւ ոչ էին. եւ գտեր զնոսա սուտս, եւ բարձեր զնոսա։ Ուր Ոսկան. Փորձեցեր զնոսա որք ասէին։

[5105] Առ ոմանս պակասի. Եւ վշտացար վասն ան՛՛։

[5106] Ոմանք. Զսէր քո զառաջինն։

[5107] Օրինակ մի ընդ Ոսկանայ. Զաշտանակս քո ՚ի տեղւոջէ։ Իսկ այլք առհասարակ համաձայն մերումս ունին՝ զաշտարակս քո։

[5108] Ոսկան. Զոր եւ ես ատեմ։

[5109] Ոմանք. Հոգին առ եկե՛՛... յաղթէ, տաց։

[5110] Օրինակ մի. Անսկիզբն եւ Անկատարածն, որ ե՛՛։

[5111] Ոմանք. Եւ չեն ինչ, այլ ժո՛՛։ Ուր Ոսկան. Եւ ոչ են, այլ ժողովք Սա՛՛։

[5112] Ոմանք. Ահա հանդերձեալ է Բան՛՛։ Ոսկան. Եւ ունիցիք զնեղութիւն։

[5113] Ոմանք. Որ ունի ունկն լսելոյ... Հոգին ասէ։

[5114] Ոսկան. ՚Ի Պերգամոյ եկեղեցւոյն։

[5115] Ոմանք. Եւ ուր բնակեալ ես, որ ա՛՛։

[5116] Ոմանք. Ունիմ ասել առ քեզ... Բաղաամայ որ ուսոյցն։

[5117] Ոմանք. Զոր ես ատեմ։

[5118] Ոմանք. Որ ունի ականջս՝ լուիցէ։ Յօրինակին. Ասէ առ եկեղեցին։

[5119] Ոմանք. Ապաշխարելոյ զպոռնկութիւն։

[5120] Ոսկան. Զխորհուրդս Սատանայի զոր։ Ոմանք. Խօսին, սակայն ոչ արկից զձեւք այլ ծանրութիւն։

[5121] Ոմանք. Եւ որ պահէ զգործս։

[5122] Ոսկան. Եւ տաց նմա զաստղն։

[5123] Ոսկան. Ականջս լսելոյ, լուիցէ։

[5124] Ոսկան. Եւ առ հրեշտակս Սարդիկեցւոց ե՛՛։

[5125] Ոսկան. Պահեա՛ եւ ապաշաւեա՛։

[5126] Ոմանք. Որ ունիս սակաւ մի։ Յօրինակին. Զանուն Սարդացւոցն։ Ուր Ոսկան. Սարդիոնացւոցն։

[5127] Ոմանք. Խոստովանեցից զան՛՛։ Ոսկան. Հրեշտակաց նորա։

[5128] Ոմանք. Ականջս՝ լուիցէ։

[5129] Ոմանք. Առ հրեշտակն եղբայրասիրաց եկե՛՛։ Ոսկան. Սուրբն եւ ճշմարիտն։ Բազումք. Բանայ, եւ ոչ ոք է։

[5130] Ոմանք. Զի սակաւազօրութիւն դու, եւ պահեցեր զբան իմ։ Ուր Ոսկան. Զի սակաւ է զօրութիւն քո։

[5131] Ոսկան. Յերկնից յԱստուծոյ իմոյ, եւ անուն իմ նոր։

[5132] Ոսկան. Եւ առ հրեշտակս Լա՛՛... եւ ճշմարիտ, որ է սկիզբն արարածոց։

[5133] Ոմանք. Եւ ոչ իւիք կարօտեմ։

[5134] Ոսկան. Առ դուրս քո եւ բաղխ՛՛։ Ոմանք. Եւ բանայ զդրունս։

[5135] Ոսկան. Յաթոռս իմ։ Ոմանք. Որպէս ես յաղթեցի։

[5136] Ոմանք. Որ ունի ականջս լսելոյ լուիցէ, զինչ Հոգին ասէ։

[5137] Ոմանք. Եւ յետ այսորիկ տեսի... փողոյն զոր լուայ զառաջինն խօ՛՛... լինելոց է առ յապայն։

[5138] Ոմանք. Եւ վաղվաղակի եղէ ես Հոգւով, եւ ահա աթոռ անդ յերկինս։

[5139] Ոմանք. Եւ յաթոռն նստեալ նմանութիւն տեսութեան ականց յասպ՛՛։

[5140] Ոմանք. Պսակս ոսկեղէնս։

[5141] Ոմանք. Եւ առաջի աթո՛՛... ապակեղէն ՚ի նմանութիւն սպի՛՛... եւ ՚ի մէջ աթոռոյն եւ շուրջ զաթոռովն չորք կենդանիք լի աչովք յետոյ եւ առաջոյ։

[5142] Ոմանք. Ունէր երես։

[5143] Ոմանք. Վեց թեւք շուրջ լցեալ աչովք. եւ ոչ հանգչէին... յասելոյ. Սուրբ։ Ոսկան միայն ըստ Լատինականին ունի երիցս Սուրբ, ուր ամենայն գրչագիրք համաձայն ընտրելագոյն օրինակաց Յունաց դնեն իննիցս Սուրբ։

[5144] Ոմանք. Կենդանիքն զպատիւ եւ զգոհութիւն... յաւիտենից, ամէն։

[5145] Ոսկան յաւելու. * Անկանեին քսան եւ չորք երիցունքն առաջի նստելոյն յաթոռն եւ երկիր պագանէին Կենդանւոյն յաւիտեանս յաւիտենից. եւ դնելով զպսակս իւրե՛՛. որ պակասի յամենայն գրչագիրս մեր։ Ոմանք. Եւ դնելով զպս՛՛... աթոռոյն՝ ասէին։

[5146] Ոմանք. Արժան է քեզ Տէր Աստուած... զփառս եւ զպատիւ... զի դու ստացար զամենայն, եւ ՚ի քո կամելդ ստեղ՛՛։

[5147] Ոմանք. Եւ տեսի յաջու ձեռինն որ նստէր յաթոռն զի ունէր գիրք գրեալ։

[5148] Ոմանք. Ձայնիւ մեծաւ եւ ասէր. Ո՞վ է ար՛՛... զգիրքդ... զկնիք դորա։

[5149] Ոմանք. Ոչ յերկինս եւ ոչ յերկրի։ Ոսկան. Բանալ զգիրն, եւ ոչ նայիլ ՚ի նա։

[5150] Ոմանք. Եւ ողբային բազումք զի ոչ ոք գտաւ արժանի բանալ զգիրքն եւ ընթեռնուլ զնա, կամ տեսանել զնա։

[5151] Ոմանք. Եւ մի ոմն յերիցանցն ասէ. Մի՛ ողբայք, ահաւ՛՛... բանալ զգիրքն եւ զեւթն։

[5152] Ոմանք. Եւ ՚ի մէջ աթոռոյն եւ չորից կեն՛՛... զենեալ, որոյ եւթն եղ՛՛... Աստուծոյ առաքեալ ընդ։

[5153] Ոսկան. Եւ եկն եւ կալաւ յաջոյ։

[5154] Ոսկան. Յորժամ էառ զգիրսն... որք են աղօթք սր՛՛։

[5155] Ոմանք. Առնուլ զգիրսդ... եւ ՚ի ժողովրդոց հեթանո՛՛։

[5156] Ոմանք. Քահանայս եւ թագաւորս թագաւո՛՛։

[5157] Ոմանք. Եւ ասէին ձայնիւ մեծաւ. Արժանի է։ Ուր Ոսկան. Որք ասէին։

[5158] Ոսկան. Եւ որք ՚ի ծովու։

[5159] Ոմանք յաւելուն. Նորա, եւ երկիր պագանէին նմա։ Ոսկան յաւելու. Եւ քսան եւ չորք երիցունքն անկա՛՛... երկիր պագանէին կենդանւոյն յաւիտեանս յաւիտենից։

[5160] Օրինակ մի. Զի եբաց Գառն զմինն եւթն կնքոցն։ Ոմանք. Ասէր. Գամ։

[5161] Ոսկան. Ասէր. Գամ եւ տե՛ս։

[5162] Ոմանք. Հեծեալն էր ՚ի նմա... սուր մեծ։

[5163] Ոմանք. Ասէր գամ։ Ուր Ոսկան. Գամ եւ տե՛ս... ունէր կշիռս ՚ի։

[5164] Ոսկան. Գամ եւ տե՛ս։

[5165] Ոմանք զանց առնեն դնել ՚ի բնաբանի, այլ ՚ի լուսանցս եւեթ նշանակեն զբացատրութիւն շլոռոսին, այլազգի բարբառովն՝ պաւզլախ, կամ՝ պօզլախ։

[5166] Ոմանք. Ամենայն մարդկան զենեալ վասն։

[5167] Ոմանք. Որք ասէին ՚ի ձայն մեծ։

[5168] Ոմանք. Փոքր մի ժամանակս։

[5169] Յօրինակին. Զկնիքն վեցերորդն։ Ոսկան. Եւ ահա շարժումն մեծ եղեւ։ Ոմանք. Զկապերտ այծեաց։ Բազումք. Իբրեւ արիւն։

[5170] Ոսկան. Ուժգին հնչեսցի ՚ի հողմոյ։

[5171] Ոմանք. Եւ երկինք իբրեւ։

[5172] Ոսկան յաւելու. Զմեզ յերեսաց նստողին ՚ի վերայ աթոռոյն, եւ ՚ի բարկութենէ Գառին։ Զի եկն։

[5173] Ոսկան յաւելու. Եւ ասէ մի՛ վնա՛՛... զծառայս Աստուծոյ իմոյ ՚ի ճակատս նոցա։ Ոմանք. Եւ մի՛ ծառոց։

[5174] Ոմանք. Կնքելոցն զի էին հարիւր եւ քառա՛՛։ Ոսկան. Կնքեալք յամենայն ազգէ որդ՛՛։

[5175] Ոմանք. Կնքեալս։

[5176] Ոմանք. Կնքեալս։

[5177] Ոմանք. Կնքեալս։

[5178] Ոմանք. Կնքեալս։ Յօրինակին պակասէր. Յազգէն Յովսեփու երկոտասան հազար կնքեալ։

[5179] Ոմանք. Ոչ գոյր թիւս։

[5180] Ոսկան. Կենդանեօքն, անկանէին։

[5181] Ոմանք. Որ զգեցեալ են։

[5182] Ոմանք. Եւ ոչ ծարաւեսցին։

[5183] Ոմանք. Արտօսր յաչաց նոցա։

[5184] Ոմանք. Եկն եւ եկաց առ։ Ոսկան. Առաջի աթոռոյն Աստուծոյ։

[5185] Յօրինակին. Ունէին եւթփողս։

[5186] Ոսկան. Եւ ամենայն դալարի խոտ տոչորեցաւ։ Այս հատուած բանի պակասի առ ոմանս։

[5187] Ոմանք. Երրորդ մասն ղուղականաց։ Ոսկան յաւելու. Ապականեցաւ, եւ երրորդ մասն նաւուց ընկղմեցաւ։

[5188] Ոմանք. Եւ չորրորդ հրեշտակն հարկանէր, եւ վիրա՛՛։ Յօրինակին. Եւ խաւսէր երրորդ մասն նոցա։ Ոսկան. Մասն նոցա, եւ աւուր ոչ լուսաւորէր մասն երրորդ եւ գիշերոյ նոյնպէս։

[5189] Ոմանք. Լիցի ձայն եւս երիցն փո՛՛։

[5190] Ոմանք. Աստղ մի անկանէր յերկնից։

[5191] Ոմանք. Մարախ յերկիր... խայթոց կարճի։

[5192] Ոմանք. Մարդկան երկրայնոց... ճակատուց իւրե՛՛։

[5193] Ոսկան. Եւ ոչ գտցեն. եւ ցանկասցին մեռանիլ։

[5194] Ոսկան. ՚Ի նմանութիւն ձիոյ... իբրեւ զպսակս։

[5195] Ոմանք. Իբրեւ զառիւծուց։

[5196] Ոմանք. Իբրեւ զրահս երկաթիս։ Ոսկան. Կառավարաց ձիոց։

[5197] Ոմանք. Եւ ունէին ագիս։ Ոսկան. Նմանութեան կարճաց։

[5198] Ոսկան. Եւ ունէին զթագաւոր ՚ի վերայ։ Ոմանք. Աղգաբովն, որ կո՛՛։

[5199] Ոմանք. Երկու գալոց են։

[5200] Ոմանք. Որ են առաջի սե՛՛։

[5201] Ոսկան. Գետոյն մեծի Եփրա՛՛։

[5202] Ոմանք. Լուծան չորք հրեշ՛՛։

[5203] Ոսկան. ՚Ի բերանս նոցա է։

[5204] Յօրինակին պակասէր. Եւ այլք ՚ի մարդկանէ որ։ Ոսկան. Եւ ոչ ապաշխա՛՛... եւ ՚ի պղնձոց եւ ՚ի քա՛՛։

[5205] Ոմանք. Եւ ՚ի դեղատութենէ։

[5206] Ոմանք. Իբրեւ զսիւն հրոյ։

[5207] Ոսկան. Գրկոյկ մի։

[5208] Ոմանք. Եւ գոչեաց իբրեւ... յիւրեանց ձայնսն։

[5209] Ոսկան. Եւ զհրեշտակն զոր տե՛՛։ Ոմանք. Եւ զմիւսն ՚ի վերայ ցամաքի։

[5210] Ոմանք. Զերկինս, եւ զորս ՚ի նմա, եւ զերկիր եւ զոր ՚ի նմա։ Ուր Ոսկան. Եւ զերկիր եւ զորս ՚ի նմա է։

[5211] Ոմանք. Եւթներորդի հրեշտակին յորժամ հարկանէ զփողն։ Ոսկան. Որպէս աւետարանեաց ՚ի ձեռն ծառայից իւրոց մար՛՛։

[5212] Ոմանք. Եւ ձայն զոր լու՛՛... զգրկոյգսն զոր։

[5213] Ոսկան. ՚Ի բերան քո եղիցի քաղցր։

[5214] Ոմանք. Եւ կլի զնա... որովայն իմ։

[5215] Ոմանք յաւելուն. ՚Ի ժողովուրդս, եւ ՚ի հեթանոսս եւ ՚ի լեզուս։

[5216] Ոսկան. Որ է արտաքոյ տա՛՛... տուեալ է նա հեթա՛՛։ Ոմանք. Քառասուն եւ երկու։

[5217] Ոմանք. Աստուծոյ ՚ի յերկրի։

[5218] Ոմանք. Կամեսցին վնասել... ՚ի բերանոց նոցա։

[5219] Ոմանք. Մի՛ տեղասցի աւուրս։

[5220] Ոսկան. Եւ դիք նոցա անկեալք կայցեն ՚ի մէջ։ Ոմանք. Քաղաքի նոցա։

[5221] Բազումք. Եւ տեսցեն զնոսա ամենայն։ Ոսկան. Զի դիք նոցա անկեալք կայցեն զերիս աւուրս եւ կէս, եւ ոչ տայցեն թա՛՛։

[5222] Բազումք. Պատարագս տան տանել։

[5223] Ոմանք. Ամենեցուն որ տեսինն զնոսա։

[5224] Ոմանք. Եւ ելին յերկինս ամպովք... թշնամիք նոցա։

[5225] Յոմանս պակասի. Եւ Յիսուսի Քրիստոսի իւ՛՛։ Ոսկան յաւելու. Յաւիտենից. ամէն։

[5226] Ոսկան յաւելու. Եւ ես, եւ որ գալոց ես, եւ առեր։

[5227] Ոսկան. Տապանակն Աստուծոյ որ ՚ի տաճարի նորա, եւ եղեն... եւ որոտումն։

[5228] Ոսկան. Արկեալ զիւրեաւ։ Ոմանք. Պսակ յաստեղաց երկոտասանից։

[5229] Ոմանք. ՚Ի վերայ գլխոց նորա։

[5230] Ոմանք. Ծնաւ կինն որդի արու։ Ոսկան. Հանդերձեալ էր։ Յօրինակին պակասէր. Եւ առ աթոռ նորա։

[5231] Ոմանք. Որ չարախօսէրն։ Ոսկան. Աստուծոյ ՚ի տուէ եւ ՚ի գիշերի։

[5232] Ոսկան. Ընդ վիշապին։

[5233] Ոսկան. Ամենեքեան ոյք բնակեալ էք ՚ի նմա։ Ոմանք. Եւ կայցէ առ սակաւ մի ժամանակ։

[5234] Ոսկան. Եւ տուան կնոջն։ Ոմանք. Որ կերակրէր անդ։

[5235] Ոսկան յաւելու. Յիսուսի Քրիստոսի։

[5236] Օրինակ մի. Եւ կացի ՚ի վերայ աւազոյ ծովու. եւ տեսի։

[5237] Ոմանք. Ընձու։ Ոսկան. Զիշխանութիւն իւր մեծ։

[5238] Ոսկան. Մա՛հու նորա ող՛՛։

[5239] Ոմանք. Ընդ դմա։ Ուր Ոսկան. գազանին... ընդ նմա։

[5240] Ոսկան. Եւ զխորան նորա, եւ զայնոսիկ որք յերկինս բնակին։ Եւ տուաւ նմա պատերազմիլ ընդ սուրբս եւ յաղթել նոցա. եւ տուաւ նմա իշխանութիւն։

[5241] Ոմանք. Զի երկիրպագցեն նմա ամենեքեան որ... ՚ի դպրութեան կե՛՛։ Ոսկան. Գառինն զենելոյ։

[5242] Ոսկան. ՚Ի գերութիւն վարես՛՛։ Ոմանք. Զանձինս սպանանիցեն։

[5243] Յօրինակին. Եւ առնէ նշանս։ Ոմանք. Յերկնից ՚ի յերկիր։

[5244] Ոսկան. Բնակեալ են յերկրի։ ՚Ի լուս՛՛. Որ ՚ի վերայ սրոյն եկաց. համաձայն ոմանց ՚ի բնաբ՛՛։

[5245] Ոմանք. Եւ որ ոչն պագցէ։ Ոսկան. Սպանցեն զնա։

[5246] Ոսկան. Եւ զծառայս ունիլ զդրոշմ յաջոյ ձե՛՛։ Ոմանք. Ճակատուց նոցա։

[5247] Ոմանք. Որ ունիցի միտս... եւ թիւ նորա է այս։ ՚Ի բազում գրչագիրս մեր բառքս՝ վեց հարիւր վաթսուն եւ վեց, թուագրով գրին այսպէս՝ ոկզ. յոր յարեալ յաւելու օրինակս մեր նաեւ նշանագիրս ինչ մասնաւոր այսպիսի ձեւով՝ ՃՁՏ. զոր ընդօրինակողն բացայայտ եւս ձեւացուցանէ զնոյն շղագրովքս՝ ճձտ։

[5248] Ոսկան. Եւ զանուն Հօր։

[5249] Ոմանք. Իբրեւ զձայն ջուրց... զձայն զքնարա՛՛։ Ոսկան. Զձայն իբրեւ զքնարա՛՛. զի հարկանիցեն զքնարս։

[5250] Ոմանք. Զերգս նորա առաջի... զատեալք են յերկ՛՛։ Ոսկան. Աթոռոյն Աստուծոյ եւ ա՛՛։

[5251] Ոմանք. Ուր եւ երթայցէ։

[5252] Ոսկան յաւելու. Ամբիծք են առաջի աթոռոյն Աստուծոյ։

[5253] Ոմանք. Յերկիր։

[5254] Ոսկան. Որ արբոյց զամենայն հե՛՛։

[5255] Ոմանք. Եւ ասէր ՚ի ձայն մեծ... եւ կամ պատկերի նորա... աջոյ ձեռին իւրում։

[5256] Ոսկան. Զի միայն գործք իւ՛՛։

[5257] Ոսկան. Եւ ՚ի գլուխ նորա պս՛՛։

[5258] Օրինակ մի յաւելու. Հունձք երկրի։ Եւ արկ որ նստէր ՚ի վերայ ամպոյն՝ զգերանդին իւր յերկիր, եւ հնձէր զամենայն բնակիչս երկրի։ Զոր Ոսկան եւս ունի այսպէս հմր. (16) Եւ առաքեաց որ նստիւր ՚ի վերայ ամպոյն զգերանդի իւր, եւ հնձեցաւ երկիր։

[5259] Ոմանք. Եւ այլ հրեշ՛՛։

[5260] Ոմանք. Հրեշտակ ել ՚ի սեղա՛՛... զողկոյզսս յայգւոյ երկրի։ Ոսկան յաւելու. Եւ ասէր. Առաքեա՛ զգերանդիդ քո սուր եւ կթեա՛ զող՛՛։

[5261] Ոմանք. Եւ կթէր զխաղողն ՚ի նմա եւ արկանէր ՚ի հնձան Աստուծոյ։

[5262] Ոսկան. ՚Ի սանձս ձիոցն... հազար հարիւր եւ վեց ասպարէզ։

[5263] Ոմանք յաւելուն. Նշան յերկինս մեծ... բարկութիւնն Աստուծոյ։

[5264] Ոմանք. Եւ պատկերի նորա, եւ թուոյ։

[5265] Ոսկան. Զերգս Մօսէսի ծառայի Աստուծոյ... մեծամեծք եւ սքանչելիք են։ ՚Ի լուս՛՛. Արդարեւ ճշմարիտ։ Ոմանք. Եւ ճշմարտութեամբ է ճանապարհք քո։

[5266] Ոմանք. Փառաւորեսցէ զսուրբ անուն քո... միայն ես սուրբ։

[5267] Ոմանք. Որ է յերկինս։

[5268] Ոմանք. ՚Ի տաճարէն՝ կտաւս։

[5269] Ոմանք. Եւ զօրութեանն նորա։

[5270] Ոմանք. Ցասմանն Աստուծոյ։

[5271] Ոսկան. Եղեն հարուածք չարաչարք ՚ի... զդրոշմն գա՛՛։ Ոմանք. ՚Ի վերայ մարդկանն... պատկերին նորա։

[5272] Ոսկան. ՚Ի հրեշտակէն որ ասէր... եւ է սուրբ ՚ի գործս։

[5273] Ոմանք. Եւ լուայ ձայն ՚ի սեղանոյն զի ասէր։

[5274] Ոմանք. ՚Ի յախտէ ցաւոցն։

[5275] Ոմանք. Եւ հայհոյէին զԱստուած երկնից ՚ի ցաւոցն իւ՛՛։

[5276] Ոսկան. Յելիցն արեւու։

[5277] Ոմանք. Առ ամենայն թագաւորս երկ՛՛... Տեառն Աստուծոյ Ամենակալի։

[5278] Ոմանք. Մերկս շրջիցին։

[5279] Ոմանք. Եւ ժողովեցին զնոսա ՚ի տե՛՛։ Ոսկան. Արմագեդոն։

[5280] Ոմանք. Յերիս մասունս... եւ Բաբելովն մեծն յիշե՛՛։

[5281] Ոմանք. Կշիռ տաղանդի միոջ... վասն հարուածոց կարկտի։

[5282] Ոսկան. Զդատաստան մեծ։

[5283] Ոմանք. Յանապատ հոգւով։ Ոսկան յաւելու. Հայհոյութեամբ բերան նորա։

[5284] Ոսկան. Անուն. խորհուրդ. Բաբիլօն մեծ՝ մայր պոռնկութեանց եւ գարշութեանց երկրի։

[5285] Ոմանք. ՚Ի յարենէ սրբոցն։ Ոսկան. Վկայիցն Քրիստոսի... տեսեալ զնա զարմացմամբ մեծաւ։

[5286] Ոմանք. Եւ զգազանին... զեւթն գլուխս եւ տասն եղջեւրս։

[5287] Ոսկան. Որոց ոչ են գրեալք։ Ոմանք. Անուանք իւրեանց ՚ի գիր։

[5288] Ոմանք. Միտս. եւթն գլ՛՛։

[5289] Ոմանք. Եւ մինն եկաց... սակաւ մի ժամանակ։

[5290] Ոսկան. Եւ զիշխանութիւն իւրեանց գազա՛՛։

[5291] Ոսկան. Եւ Գառնն յաղթեսցէ։

[5292] Ոմանք. Եւ ասէ ցիս. Եւ զջուրն։ Ուր Ոսկան. ջուրքն զորս տե՛՛։

[5293] Ոմանք. Քանզի ետ Աստուած ՚ի սիրտս... նոցա ՚ի մի կամս։

[5294] Ոմանք. Եւ երկիրս լուսաւ՛՛։

[5295] Ոմանք. Մեծ՝ ասել. Անկաւ Բաբելովնն մեծ։ Ուր Ոսկան. Անկաւ անկաւ Բաբիլ՛՛։

[5296] Առ ոմանս պակասի. Դորա, եւ մի՛ զհարուածս դորա ընդունիցիք։

[5297] Ոսկան. Քանզի հասին մեղք նորա մին՛՛... եւ յիշեաց Տէր զանօրէնութիւնս նորա։

[5298] ՚Ի լուս՛՛. Եւ խայտայ, այնչափ հատուցէք դմա։ Ոսկան յաւելու. Ոչ եւս եղէց. եւ զսուգ ոչ տեսից։

[5299] Ոմանք. Դատեցաւն զնա։

[5300] Ոմանք. Եւ լացցեն եւ կոծեսցին թագաւորք երկրի ՚ի վերայ դորա... կիզման դորա։

[5301] Ոմանք. ՚Ի հեռատանէ կացցեն։ Ոսկան. Վայ վայ քաղա՛՛։

[5302] Ոմանք. Զի զբեռինս նոցա ոչ ոք է որ գնէ։

[5303] Ոսկան. Եւ շահ որ ՚ի քէն։ Ոմանք. Փայտ խնկոց։

[5304] Ոսկան. Եւ արջառ եւ ոչխար, երիվարաց եւ կա՛՛։

[5305] Ոմանք. Եւ ոչ եւս այլ գտցես։

[5306] Ոմանք. Եւ սուգ առնլով ա՛՛։

[5307] Ոսկան. Եւ ասասցեն. Վայ։ Ոմանք. Եւ զոսկեզօծս։

[5308] Ոմանք. ՚Ի միում ժամու ապականեցաւ այսչափ մե՛՛... նաւին նաւազք... կացցեն լալով։

[5309] Ոսկան. Եւ ասելով։

[5310] Ոսկան. Մեծանային որք ունէին զնաւս ՚ի ծովս։

[5311] Ոսկան. Զի դատեաց... ձեր ՚ի նմանէ։

[5312] Ոսկան. Եւ էառ հրեշտակ մի հզօր զքար։ Ոմանք. Քար մի մեծ իբրեւ զերկան, եւ ընկէց։

[5313] Ոմանք. Փեսայի եւ հարսին ոչ եւս լուիցէ ՚ի քեզ... դեղատութենէ քո. մոլորեցան ամենայն ազինք։

[5314] Ոմանք. Եւ յետ այսորիկ լուայ։ Ոսկան. Աստուծոյ մերոյ։

[5315] Ոմանք. Քսան եւ չորս երի՛՛... եւ երկրպագեցին Աստուծոյ որ... յաթոռն։

[5316] Ոմանք. ԶԱստուած մեր ամենայն ծա՛՛։

[5317] Ոմանք. Հզօր որոտմանց... Աստուած մեր Ամենա՛՛։ Ուր Ոսկան. Տէր Աստուած մեր Ա՛՛։

[5318] Ոմանք. Խնդամք եւ ցնծամք, եւ տամք։ Ոսկան. Եւ կին նորա պատրաս՛՛։

[5319] Ոմանք. Ասէ ցիս. Գրեա՛։

[5320] Ոսկան. Ոտից նորա, զի երկրպագից նմա. եւ ասէ ցիս։ Ոմանք. Յիսուսի է, եւ Հոգւովն Սրբով։

[5321] Ոմանք. Եւ որ հեծեալն էր։

[5322] Ոմանք. Արկեալ զիւրեաւ հանդ՛՛։

[5323] Ոսկան յաւելու. Ձիովք սպիտակօք։

[5324] Ոսկան. Եւ ժողովեցարուք։

[5325] Ոմանք յաւելուն. Թագաւորաց, եւ զմարմինս հզօրաց, եւ զմարմինս երիվա՛՛։

[5326] Ոմանք. Եւ ընդ նմա սուտ։ Յօրինակին. Արկին զնա ՚ի լիճ։

[5327] Ոմանք. Զվիշապն զօձն առաջին... զնա զհազար ամ։

[5328] Ոմանք. Լուծանիլ նմա սակաւ ժամանակս։

[5329] Ոմանք. Զդրոշմն նորա... ընդ Քրիստոսի մինչեւ ՚ի հազար ամ։

[5330] Ոմանք. Երկրորդ մահ ոչ։ Յօրինակին. Ընդ նա հազար ամ։

[5331] Ոմանք. Որոց թիւ նոցա իբ՛՛։

[5332] Ոմանք. ՚Ի լայնութիւնս երկ՛՛։ Ոսկան. Պատեսցեն զբանակս սրբոցն եւ զքաղաքն սիրելի։

[5333] Ոմանք. ՚Ի յերկնից առ յԱստուծոյ. եւ կերիցէ զնոսա. եւ արկցէ զնոսա։

[5334] Ոմանք. Զմեծամեծս եւ։

[5335] Ոսկան յաւելու. Եւ մահ եւ դժոխք մատնեցան ՚ի լիճն հրոյ. այս է մահն երկրորդ։

[5336] Ոմանք. Եւ որ ոք ոչ գտաւ ՚ի։

[5337] Ոսկան. Առաջին երկին եւ եր՛՛։

[5338] Ոմանք. Որպէս եւ հարսն առն։

[5339] Ոսկան. Զձայն մեծ յերկնից որ ա՛՛։

[5340] Ոսկան. Ոչ աշխատանք եւս գոյ։

[5341] Ոմանք. Նստէրն ՚ի վերայ... եւ ասէ ցիս. Գրեա՛։ Ոսկան. Ճշմարիտք են եւ հաւ՛՛։

[5342] ՚Ի լուս՛՛. նշանակի՝ այբ եւ քէ։

[5343] Ոսկան. Մի յեօթանց հրեշտա՛՛... վախճանովք կատարելովք։

[5344] Ոմանք. Եւ մեծ՝ հոգւով... զի իջեալ յերկնից առ յԱստուծոյ։

[5345] Ոսկան. Եւ ՚ի նմա լուսաւո՛՛։

[5346] Ոմանք. Իւրաքանչիւր ՚ի վերայ դր՛՛։

[5347] Բազումք. Եւ պարիսպ քաղաքին։

[5348] Ոմանք. Լայնութիւնն եւ բարձրութիւնն... հազար ասպարէզ։

[5349] Օրինակ մի. Եւ էր հիմունք քա՛՛։

[5350] Ոմանք. Եղենգնաքար... բիւրեղ։ ՚Ի լուս՛՛. Քրիւսոպրասաւս. համաձայն ոմանց. այլ ամենայն գրչագիրք ունին համեմատ մերումս։ Ոսկան. Քրիսօպրա. մետասաներորդն յակինդ երկոտասաներորդն ամեթօս։

[5351] Ոմանք. ՚Ի միոյ միոյ մարգարտոյ։

[5352] Ոսկան. Եւ պատիւ ազգաց ՚ի նմա։

[5353] Ոմանք. Եւ գնայր ընդ մէջ... եւ զեզերբք գետոյն... ծառս կենաց, որք բերէին պտ՛՛... միոյ ամսոյ... եւ տերեւ ծառոցն էր։

[5354] Ոսկան. Գիշեր ոչ էր անդ, եւ ոչ էին անդ պէտք։ Ոմանք. Եւ չէին անդ պէտք։

[5355] Ոսկան. Հաւատարիմք են եւ ճշմարիտք... որ լինելոց է։

[5356] Ոմանք յաւելուն. Ահա գամ վաղվաղակի երանի որ պահէ։ Ոսկան. Մարգարէութեանս այսորիկ։

[5357] Ոսկան. Ես Յօհաննէս։

[5358] Ոմանք. Ծառայակից եմ քո։ Ոսկան. Որք պահեն զբան։

[5359] Ոսկան. Մարգարէական գրոյս այսորիկ։

[5360] Ոմանք. Ահա ես գամ վաղ՛՛։ Ոսկան. Ընդիս է... իւրաքանչիւր զգործս իւրեանց։

[5361] ՚Ի լուս՛՛. ՚ի վերայ՝ ալփա եւ ով. նշանակի. այբ եւ քէ։

[5362] Ոմանք. Եւ սպանողք... ոյք սիրեն զստ՛՛։

[5363] Ոմանք. Ես եմ յարմատոյ եւ ՚ի սեռէ Դաւթայ։ Ոսկան. ՚Ի սեռէ Դաւթի... առաւօտու։

[5364] Ոսկան յաւելու. Գալոցն եմ. եւ հարսունքն ասեն. Ե՛կ։ Եւ որ լսէ ասասցէ թէ ե՛կ։ Ոմանք. Ծարաւի է։

[5365] Ոմանք. Վկայեմ ես։ Ոսկան. Գրոյս այսորիկ։

[5366] Ոմանք. Գրոցս այսմիկ... եւ ՚ի քաղաքէն սրբոյ։

[5367] Ոսկան. Ասէ որ վկայեաց զայսոսիկ... Ե՛կ Տէր Յիսուս։ Ոմանք. Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս։

[5368] Ոմանք. Տեառն Յիսուսի Քրիստոսի։

[5369] ՚Ի վախճանի գրոցս Յայտնութեան՝ բազումք յարեն զՀանգիստն Յովհ. աւետարանչի. զորով զանց արարեալ օրինակս մեր՝ դնէ զյիշատակարան Ներսէսի Լամբրոնացւոյն։ Յորում ցուցեալ նաինքն ՚ի վկայո՛ւթենէ հարց՝ թէ ընկալեալ է գիրս այս յեկեղեցւոյ ՚ի կարգ Աստուածաշունչ Նորոց Կտակարանաց, յարէ. *Որոց եղեալ եւ մեք ընթացակից՝ ՚ի սուրբ եկեղեցւոյ մանկունս աւանդեցաք զսոյն ՚ի դասակարգութիւն առաքելական մատենիցս, որպէս արդարեւ առաքելական յայտնութիւն, եւ ստուգաբան արարաւ վերստին երիւրեալ ՚ի Հելլենացւոցն իմով նուաստ Ներսիսի թարգմանութեամբ, ընդ որ եւ զքննութեամբ մեկնութիւն սորին ածի յեկեղեցիս Հայոց ||։ Ուր եւ յառաջ ընթացեալ բանիւն՝ ակնարկէ արարեալ առ ՈԼԶ թուականաւս։

Ցանկ

Նախորդ էջ Ցանկ Հաջորդ էջ