ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉ ՄԱՏԵԱՆ ՀԻՆ ԵՒ ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆԱՑ

Հ. Յովհաննու Զօհրապեան վարդապետ

ԱՌ ԹԵՍԱՂՈՆԻԿԵՑԻՍ ԱՌԱՋԻՆ ԹՈՒՂԹ

1
Գլուխ Ա

բկ 1 Պաւղոս եւ Սիղուանոս, եւ Տիմոթէոս. եկեղեցւոյդ Թեսաղոնիկեցւոց՝ յԱստուած Հայր մեր, եւ ՚ի Տէր Յիսուս Քրիստոս[4552]։ 2 Շնո՛րհք ընդ ձեզ եւ խաղաղութիւն։

Ա Գոհանա՛մք զԱստուծոյ յամենայն ժամ վասն ձե՛ր ամենեցուն՝ յիշատա՛կ առնել յաղօթս մեր անդադար[4553]. 3 յիշել զձեր գո՛րծն հաւատոց, եւ զվաստակ սիրոյ՝ եւ զհամբերութեան յուսոյ Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի՝ առաջի Աստուծոյ եւ Հօ՛ր մերոյ[4554]։ 4 Գիտէ՛ք եղբարք սիրեցեա՛լք յԱստուծոյ՝ զընտրութիւնն ձեր[4555]. 5 զի աւետարանն մեր՝ ո՛չ եղեւ առ ձեզ միայն բանիւ, այլ եւ զօրութեամբ՝ եւ Հոգւո՛վ Սրբով, եւ լրութեամբ բազմաւ. որպէս եւ գիտէք իսկ, թէ որպիսի՛ք եղեաք ՚ի միջի ձերում վասն ձեր[4556]։ 6 Եւ դուք նմանեալք մեզ՝ եւ Տեառն, ընկալա՛յք զբանն ՚ի բազո՛ւմ նեղութեան՝ խնդութեամբ Հոգւոյն Սրբոյ[4557]. 7 լինել ձեզ օրինա՛կ ամենայն հաւատացելոց որ են ՚ի Մակեդովնիա՝ եւ յԱքայիա։ 8 Զի ՚ի ձէ՛նջ հնչեաց բանն Աստուծոյ. ո՛չ միայն ՚ի Մակեդովնիա եւ յԱքայիա, այլ յամենայն տեղիս հաւա՛տքն ձեր որ առ Աստուած են սփռեցան. զի այսուհետեւ ո՛չինչ է պիտոյ մեզ եւ խօսել ինչ[4558]։ 9 Զի նոքի՛ն իսկ պատմեն վասն մեր, թէ ո՞րպէս եղեւ մեզ մո՛ւտ առ ձեզ. եւ ո՞րպէս դարձայք առ Աստուած ՚ի կռո՛ց անտի, ծառայել Աստուծոյ կենդանւոյ եւ ճշմարտի[4559]. 10 եւ ա՛կն ունել Որդւոյ նորա յերկնից, զոր յարո՛յցն ՚ի մեռելոց՝ զՅիսուս, որ փրկելո՛ցն է զմեզ ՚ի բարկութենէ անտի որ գալոցն է[4560]։

2
Գլուխ Բ

բդ 1 Դուք ինքնի՛ն գիտէք ե՛ղբարք զմուտն մեր առ ձեզ. զի ո՛չ ընդունա՛յն ինչ եղեւ. 2 այլ յառաջագո՛յն չարչարեալք եւ թշնամանեա՛լք, որպէս եւ դուք իսկ գիտէք ՚ի մէջ Փիլիպեցւոց համարձակեցաք Աստուծով մերով՝ պատմել ձեզ զաւետարանն Աստուծոյ մեծա՛ւ պատերազմաւ[4561]։ 3 Զի մխիթարութիւնն մեր ո՛չ ՚ի մոլորութենէ է, եւ ո՛չ ՚ի պղծութենէ, եւ ո՛չ նենգութեամբ[4562]. 4 այլ որպէս ընտրեցա՛ք յԱստուծոյ հաւատարիմ լինել աւետարանին, նո՛յնպէս եւ խօսիմք. ո՛չ իբրեւ մարդկան հաճոյ լինել, այլ Աստուծոյ որ քննէ զսի՛րտս մեր[4563]։ 5 Զի ո՛չ երբէք բանիւք ողոքանաց եղեաք առ ձեզ, որպէս եւ դուք իսկ գիտէք. եւ ո՛չ ՚ի պատճա՛ռս ագահութեան, որպէս եւ Աստուած վկայէ՛[4564]. 6 եւ ո՛չ խնդրեցաք զփա՛ռս ՚ի մարդկանէ, ո՛չ ՚ի ձէնջ՝ եւ ո՛չ յայլոց[4565]։ 7 Կարօ՛ղ էաք որպէս Քրիստոսի առաքեալս ծանրանալ, այլ եղեաք հե՛զք ՚ի միջի ձերում. որպէս դայեակ մի որ սնուցանիցէ մանկունս[4566]. 8 նո՛յնպէս եւ մեք գթայաք ՚ի ձեզ. հաճոյ թուէր մեզ տալ ձեզ ո՛չ միայն զաւետարանն Աստուծոյ, այլ եւ զանձի՛նս մեր. քանզի սիրելի՛ք մեր եղերուք[4567]։ 9 Յիշեցէ՛ք եղբարք՝ զվաստակն մեր եւ զջան. զի զցա՛յգ եւ զցերեկ գործեաք վասն չծանրանալո՛յ ումեք ՚ի ձէնջ. եւ քարոզեա՛ք ձեզ զաւետարանն Աստուծոյ[4568]։ 10 Դուք ինքնի՛ն վկայէք՝ եւ Աստուած, որպէս սրբութեամբ եւ արդարութեամբ եւ անբծութեամբ՝ ձե՛զ հաւատացելոցդ եղեաք. 11 որպէս եւ գիտէ՛ք իսկ. զի զիւրաքանչիւրոք ՚ի ձէնջ՝ իբրեւ հա՛յր զորդիս[4569]՝ 12 մխիթարեաք եւ սփոփեաք, եւ դնեաք վկայութիւն գնա՛լ ձեզ արժանապէ՛ս Աստուծոյ, որ կոչեացն զձեզ յիւր արքայութիւնն եւ ՚ի փառս[4570]։ 13 Վասն այնորիկ եւ մեք գոհանա՛մք զԱստուծոյ անպակաս, զի առեալ զլուր բանին Աստուծոյ առ ՚ի մէնջ՝ ընկալարուք, ո՛չ իբրեւ զբան մարդկան, այլ որպէս ճշմարտիւ զբա՛ն Աստուծոյ. որ եւ յաջողեալ իսկ է ՚ի ձեզ հաւատացեալսդ[4571]։ 14 Զի դուք նմանօ՛ղք եղերուք ե՛ղբարք՝ եկեղեցեացն Աստուծոյ՝ որ են ՚ի Հրեաստանի ՚ի Քրիստոս Յիսուս. զի զնո՛յն չարչարանս չարչարեցայք եւ դուք ՚ի ձերո՛ց ազգականաց, որպէս եւ նոքայն ՚ի Հրէից[4572]. 15 որք եւ զՏէրն Յիսուս սպանի՛ն եւ զմարգարէսն, եւ զմեզ հալածեցի՛ն, եւ Աստուծոյ յաչա՛ց ելին. եւ ամենայն մարդկան հակառակ եղեն. 16 եւ արգելոյին զմեզ խօսել հեթանոսաց զի ապրեսցին. զի կատարեսցե՛ն զմեղս իւրեանց յամենայն ժամ. քանզի հասեա՛լ է ՚ի վերայ նոցա բարկութիւն մինչեւ ՚ի սպառ[4573]։

Բ բզ 17 Այլ մեք ե՛ղբարք՝ թէպէտ եւ ո՛րբ մնացաք ՚ի ձէնջ առ ժամանակ մի, երեսօք՝ եւ ո՛չ սրտիւք. առաւե՛լ եւս փութացաք տեսանել զերեսս ձեր մեծա՛ւ ցանկութեամբ։ 18 Վասն այսորիկ կամեցայ գալ առ ձեզ ես Պաւղոս՝ մի՛ անգամ եւ երկիցս, եւ խափանեա՛ց զմեզ Սատանայ։ 19 Քանզի ո՞վ է մեր յոյս, կամ խնդութիւն, կամ պսա՛կ պարծանաց մերոց, եթէ ոչ դուք ՚ի Տէր՝ առաջի Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ՚ի նորա գալստեանն[4574]։ 20 Զի դուք էք փառք մեր եւ խնդութիւն։

3
Գլուխ Գ

1 Վասն որոյ ո՛չ եւս ունիմք ժոյժ, զի բարւո՛ք թուեցաւ մեզ միա՛յն մնալ յԱթէնս[4575]. 2 եւ առաքեցաք զՏիմոթէո՛ս զեղբա՛յր մեր եւ զգործակի՛ց աւետարանին Աստուծոյ, եւ Հօրն Քրիստոսի, հաստատել զձեզ՝ եւ մխիթարել վասն հաւատոցն ձերոց։ վջ 3 Զի մի՛ տաղտկայցէք ՚ի նեղութիւնսս յայսոսիկ. քանզի դուք ինքնի՛ն իսկ գիտէք, զի ՚ի սո՛յն կամք. 4 քանզի մինչ առ ձե՛զն իսկ էաք՝ յառաջագո՛յն ասեաք ձեզ, թէ նեղութիւնք հասանելո՛ց են ՚ի վերայ մեր. որպէս եւ եղեւ՛ իսկ՝ եւ գիտացէք[4576]։ 5 Վասն այնորիկ եւ ես զի ո՛չ ունէի ժոյժ՝ առաքեցի գիտե՛լ զհաւատսն ձեր. գուցէ՛ արդեւք փորձեա՛ց եւ զձեզ փորձիչն, եւ ընդունա՛յն լինիցի ջանն մեր[4577]։ 6 Բայց արդ՝ իբրեւ ե՛կն Տիմոթէոս ՚ի ձէնջ առ մեզ, եւ ե՛տ մեզ զաւետի՛ս հաւատոցն ձերոյ, եւ զսիրոյ, զի ունիք ՚ի մտի զյիշատա՛կս մեր բարեաց յամենայն ժամ. եւ ցանկացեալ էք տեսանել զմեզ՝ որպէս եւ մեք զձե՛զ[4578]. 7 վասն այսորիկ մխիթարեցա՛ք ՚ի ձեզ ե՛ղբարք՝ ՚ի վերայ ամենայն վշտա՛ց եւ նեղութեանց ձերոց, ՚ի ձեռն հաւատոցն ձերոց[4579]. 8 զի այժմ՝ կենդանի՛ եմք՝ եթէ դուք հաստատո՛ւն կայցէք ՚ի Տէր[4580]։ 9 Զի՞նչ կարեմք գոհութիւն մատուցանել Աստուծոյ վասն ձեր, ՚ի վերայ ամենայն խնդութեանն զոր խնդա՛մք վասն ձեր առաջի Աստուծոյ մերոյ[4581]. 10 զցայգ եւ զցերեկ առաւե՛լ եւս աղաչեմ՝ տեսանել զերե՛սս ձեր, եւ հաստատե՛լ զպակասութիւն հաւատոցն ձերոց[4582]։

Գ 11 Այլ ինքն Աստուած եւ Հա՛յր մեր՝ եւ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս՝ ուղղեսցէ՛ զճանապարհս մեր առ ձեզ։ 12 Եւ զձե՛զ ինքն Տէր բազմապատի՛կս եւ առաւե՛լս արասցէ սիրով ընդ միմեանս եւ առ ամենեսին՝ որպէս եւ մեք ՚ի ձեզ. 13 հաստատել զսիրտս ձեր անարա՛տս ՚ի սրբութիւն առաջի Աստուծոյ եւ Հօր մերոյ՝ ՚ի գալստեա՛նն Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի՝ հանդերձ ամենայն սրբովք իւրովք[4583]։

4
Գլուխ Դ

Դ գկ 1 Այսուհետեւ ե՛ղբարք՝ աղաչեմ զձեզ, եւ մխիթարեմ ՚ի Քրիստոս Յիսուս. զի որպէս ընկալարուք ՚ի մէնջ, թէ ո՞րպէս պարտ իցէ ձեզ գնալ՝ եւ հաճո՛յ լինել Աստուծոյ. որպէս եւ գնա՛յք իսկ, զի եւ՛ս քան զեւս յաւելուցուք ՚ի նոյն[4584]։ 2 Եւ գիտէ՛ք՝ թէ որպիսի պատուիրանս տուաք ձեզ ՚ի Տէր Յիսուս[4585]։ 3 Զի ա՛յս են կամք Աստուծոյ, սրբութի՛ւն ձեր. ՚ի բա՛ց լինել ձեզ ՚ի պոռնկութենէ[4586], 4 գիտե՛լ իւրաքանչիւրումեք ՚ի ձէնջ զիւր աման ստանալ սրբութեամբ եւ պատուով[4587]. 5 մի՛ ՚ի ցաւս ցանկութեան՝ որպէս եւ ա՛յլ հեթանոսք որ ո՛չ գիտեն զԱստուած։ 6 Մի՛ զանցանել եւ զրկել յիրի՛դ յայդմիկ զեղբայր իւր. քանզի վրէժխնդիր է Տէր ՚ի վերայ ամենայնի այդորիկ. որպէս յառաջագո՛յն ասացաք ձեզ, եւ եդաք վկայութիւն[4588]։ 7 Քանզի ո՛չ կոչեաց զմեզ Աստուած ՚ի պղծութիւն՝ այլ ՚ի սրբութի՛ւն։ 8 Այսուհետեւ որ անարգէ, ո՛չ զմա՛րդ անարգէ, այլ զԱստուած՝ որ եւ ետ զՀոգին Սուրբ ՚ի ձեզ[4589]։ 9 Այլ վասն եղբայրսիրութեան՝ չէ՛ ինչ պիտոյ գրել առ ձեզ. զի դուք ինքնի՛ն իսկ աստուածուսո՛յցք էք՝ առ ՚ի զմիմեանս սիրելոյ[4590]։ 10 Քանզի եւ առնէ՛ք իսկ զդո՛յն յամենայն եղբարս, որ են յամենայն կողմանս Մակեդովնացւոց։ Աղաչեմ զձեզ ե՛ղբարք՝ առաւե՛լ եւս առաւելուլ եւ առատանալ. հանդարտել[4591], 11 եւ գործել զիւրաքանչիւր. եւ գործե՛լ ձեռօ՛ք ձերովք, որպէս եւ պատուիրեցաք ձեզ, զի գնայցէք պարկեշտութեամբ առ արտաքինսն, եւ մի՛ իւիք կարօտեալք իցէք[4592]։

Ե 12 Ո՛չ կամիմ ե՛ղբարք՝ եթէ տգէտք իցէք վասն ննջեցելոցն. զի մի՛ տրտմիցիք որպէս եւ այլքն որոց ո՛չ գոյ յոյս[4593]։ 13 Եթէ հաւատամք՝ եթէ Յիսուս մեռաւ եւ յարեաւ. նոյնպէս եւ Աստուած զննջեցեալսն ՚ի ձեռն Յիսուսի ածցէ՛ ընդ նմա[4594]։ 14 Բայց զայս ասեմք Տեառն բանիւ, թէ մեք որ կենդանիքս եմք մնացեալք՝ ՚ի գալստեանն Տեառն ո՛չ ժամանեմք ննջեցելոցն[4595]։ 15 Զի ինքն Տէր հրամանաւ ՚ի ձայն հրեշտակապետի, եւ ՚ի փող Աստուծոյ իջանէ յերկնից. եւ մեռեալք ՚ի Քրիստոս յարիցե՛ն յառաջագոյն[4596]։ 16 Ապա եւ մեք որ կենդանւոյն մնացեալ իցեմք՝ նոքօ՛ք հանդերձ յափշտակեսցուք ամպովք ընդ առաջ Տեառն յօդս. եւ այնպէս յամենայն ժամ ընդ Տեառն լինիցիմք։ 17 Այսուհետեւ մխիթարեցէ՛ք զմիմեանս բանիւքս այսոքիւք։

5
Գլուխ Ե

Զ գդ 1 Այլ վասն ժամուց եւ ժամանակաց ե՛ղբարք՝ չէ՛ ինչ պիտոյ գրել առ ձեզ. 2 զի դուք ինքնի՛ն իսկ ստոյգ գիտէք, թէ օ՛ր Տեառն իբրեւ զգող գիշերի՝ այնպէս հասանէ[4597]։ 3 Յորժամ ասիցեն թէ խաղաղութիւն եւ շինութիւն է, յայնժամ յանկարծակի հասցէ նոցա սատակումն՝ որպէս եւ ե՛րկն յղւոյ, եւ մի՛ ապրեսցեն[4598]։ 4 Այլ դուք ե՛ղբարք՝ ո՛չ էք ՚ի խաւարի, թէ օրն ձեր իբրեւ զգող ՚ի վերայ հասանիցէ[4599]. 5 զի ամենեքին դուք որդիք լուսո՛յ էք, եւ որդիք տունջեան. չե՛մք գիշերոյ՝ չե՛մք խաւարի[4600]. 6 ապա մի՛ զքնո՛վ անկանիցիմք՝ որպէս եւ այլքն. այլ արթո՛ւնք եւ զուարթունք եղիցո՛ւք[4601]։ 7 Զի որ ննջենն՝ գիշերի՛ ննջեն, եւ որ արբենանն՝ գիշերի՛ արբենան[4602]։ 8 Այլ մեք զի տուընջեան եմք, արթո՛ւնք եղիցուք, եւ զգեցցո՛ւք զզրահսն հաւատոյ եւ զսիրոյ, եւ դիցո՛ւք զսաղաւարտն յուսոյն փրկութեան[4603]։ 9 Զի ո՛չ ետ զմեզ Աստուած ՚ի բարկութիւն, այլ ՚ի փրկութիւն կենդանութեան ՚ի ձեռն Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի[4604]. 10 որ մեռա՛ւն վասն մեր. զի եթէ արթո՛ւնք իցեմք՝ եւ եթէ ննջիցեմք, նովա՛ւ հանդերձ կեցցուք[4605]։ 11 Վասն որոյ մխիթարեցէ՛ք զմիմեանս, եւ շինեցէ՛ք զիրեա՛րս՝ որպէս եւ առնէ՛քդ իսկ։ գզ 12 Աղաչեմ զձեզ ե՛ղբարք՝ ճանաչե՛լ զվաստակաւորս եւ զվերակացո՛ւս ձեր ՚ի Տէր, եւ զխրատի՛չս ձեր[4606]. 13 եւ համարեցարո՛ւք զնոսա արժանի՛ս առաւե՛լ սիրոյ՝ վասն գործո՛յ նոցա. խաղաղութի՛ւն արարէ՛ք ընդ միմեանս[4607]։ 14 Աղաչեմ զձեզ ե՛ղբարք՝ խրատեցէ՛ք զստահակս, մխիթարեցէ՛ք զկարճամիտս, պատսպարա՛ն լերուք տկարաց, երկայնամի՛տ լերուք առ ամենեսին[4608]։ 15 Զգո՛յշ լերուք՝ գուցէ ոք չարի չա՛ր հատուցանիցէ. այլ յամենայն ժամ զբարեա՛ց զհետ երթա՛յք՝ առ միմեանս եւ առ ամենեսին[4609]։ 16 Յամենայն ժամ ուրա՛խ լերուք։ 17 Անդադա՛ր աղօ՛թս արարէք։ 18 Յամենայնի գոհացարո՛ւք. զի ա՛յս են կամք Աստուծոյ Քրիստոսիւ Յիսուսիւ ՚ի ձեզ[4610]։ 19 ԶՀոգին մի՛ շիջուցանէք։ 20 Զմարգարէութիւնս մի՛ արհամարհէք։ 21 Զամենայն ինչ փորձեցէ՛ք, զբարի՛ն ընկալարո՛ւք[4611]։ 22 Յամենայն իրաց չարաց ՚ի բա՛ց կացէք։ 23 Եւ ինքն Աստուած խաղաղութեան սո՛ւրբս արասցէ զձեզ համօրէնս. եւ բովանդակ ձե՛ր ոգի, եւ շունչ, եւ մարմին՝ անարա՛տ ՚ի գալուստ Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի պահեսցի[4612]։ 24 Հաւատարի՛մ է՝ որ կոչեացն զձեզ, որ եւ արասցէ զնոյն[4613]։ 25 Ե՛ղբարք՝ աղօ՛թս արարէք եւ ՚ի մե՛ր վերայ։ 26 Ողջո՛յն տաջիք եղբարց ամենեցուն ՚ի համբոյր սրբութեան։ 27 Երդմնեցուցանեմ զձեզ ՚ի Տէր, ընթեռնո՛ւլ զթուղթդ առաջի ամենայն եղբա՛րց սրբոց։ 28 Շնո՛րհք Տեառն մերոյ Յիսուսի Քիստոսի ընդ ձեզ[4614]։

Առ Թեսաղոնիկեցիս առաջին թուղթ՝ գրեցաւ յԱթենայ։ Տունք ճղգ̃։

[4552] Ոմանք. Պաւղոս եւ Սիւղուիանոս։

[4553] Օրինակ մի. Եւ խաղաղութիւն բազմասցի։

[4554] Ոմանք. Եւ զվաստակն սիրոյ, եւ զհամբերութիւն յուսոյ Տեառն մե՛՛... եւ Հօր մեր։

[4555] Օրինակ մի. ՅԱստուծոյ՝ զանտեսութիւնն ձեր։

[4556] Ոմանք. Միայն բանիւք... եթէ որպիսի եղաք։

[4557] Ոմանք. Եւ դուք նմանողք մեզ... ՚ի բազում նեղութիւն։ Ուր Ոսկան. Մեզ եղէք եւ Տեառն։

[4558] Ոմանք. Այլ եւ յամենայն տեղիս հաւատք ձեր առ Աստուած... ոչ ինչ պիտոյ է մեզ. եւ ոմանք. Ոչ է պիտոյ մեզ եւ խօսել իսկ ինչ։

[4559] Ոմանք. Պատմեն վասն ձեր. եթէ որպէս... որպէս եւ դարձայք։

[4560] Ոմանք. Որդւոյն նորա յերկնից... որ փրկելոց է... ՚ի բարկութենէն որ։ Ուր Ոսկան. Որ փրկեաց զմեզ ՚ի բար՛՛։

[4561] Ոմանք. ՚Ի մէջ Փիլիպեցւոցն։

[4562] Ոմանք. Մխիթարութիւն ձեր ո՛չ։

[4563] Ոմանք. Որ քննէն զսիրտս։

[4564] Ոմանք. Եղաք առ ձեզ։

[4565] Բազումք. Եւ ոչ խնդրէաք փառս։

[4566] Ոմանք. Էաք իբրեւ Քրիստոսի առաքեալս... որ սնուցանէ զման՛՛։

[4567] Ոմանք. Գթացաք. ուր օրինակ մի. գթացեալք ՚ի ձեզ։

[4568] Ոմանք. Յիշէք եղբարք զվաս՛՛... եւ քարոզէաք ՚ի ձեզ զա՛՛։ Օրինակ մի. Գործէաք առ ՚ի չծանրանալոյ... եւ քարոզէաք զարքայութիւնն Աստուծոյ։

[4569] Ոմանք. Որպէս հայր զորդիս։

[4570] Ոմանք. Արժանապէս առաջի Աստուծոյ, որ եւ կոչեաց։

[4571] Ոմանք. Այլ իբրեւ ճշմարտիւ... որ եւ աջողեալ է ՚ի։

[4572] Ոմանք. Նմանող եղերուք եղ՛՛... եւ նոքա ՚ի Հրէից։

[4573] Ոմանք. Եւ արգելուին զմեզ... զմեղսն իւրեանց։

[4574] Ոմանք. Եթէ ոչ եւ դուք ՚ի Տէր։

[4575] Ոմանք. Ոչ ունիմ ժոյժ... մնալ միայն։

[4576] Ոմանք. Որպէս եղեւ իսկ՝ եւ գի՛՛։

[4577] Ոմանք. Վասն այսորիկ եւ ես զի ոչ եւս ունէի... փորձեսցէ զձեզ փոր՛՛... ընդունայն լիցի ջանն։

[4578] Ոմանք. Հաւատոցն ձերոց եւ զսիրոյ, զի ունէիք ՚ի... յամենայն ժամ. ցանկացեալ էք։

[4579] Ոմանք. Վասն այնորիկ եւ մխիթարեցաք... եւ նեղութեանց մերոց ՚ի ձեռն հաւատոց ձե՛՛։

[4580] Յօրինակին. Կենդանի եմ եթէ։

[4581] Ոմանք. Խնդութեան զոր խն՛՛։ Յօրինակին պակասէր. Առաջի Աստուծոյ մերոյ։

[4582] Բազումք. Աղաչեմք տեսանել։

[4583] Ոմանք. ՚Ի սրբութեան առաջի Աստուծոյ։ Ոսկան յաւելու. Սրբովք իւրովք. ամէն։

[4584] Ոմանք. Աղաչեմք զձեզ եւ մխիթարեմք... եթէ որպէս... որպէս եւ գնայքդ։

[4585] Օրինակ մի. Որպէս պատուիրանս առաք ձեզ։

[4586] Ոմանք. Կամքն Աստուծոյ՝ սրբութիւնն ձեր։ Օրինակ մի. Ձեզ ՚ի յամենայն պոռնկութենէ։

[4587] Ոմանք. Գիտել իւրաքանչիւրոք ՚ի։

[4588] Ոմանք. Մի՛ զանց առնել եւ զրկել... որպէս յառաջագոյնն ասա՛՛։

[4589] Ոսկան յաւելու. Այսուհետեւ որ զձեզ անարգէ... զՀոգին իւր Սուրբ ՚ի ձեզ։ Ոմանք. Որպէս եւ ետ զՀոգին Սուրբ։

[4590] Ոմանք. Էք առ միմեանս սիրոյ։

[4591] Ոմանք. Առնէք իսկ զնոյն յամենայն... աղաչեմք զձեզ եղ՛՛... եւս յաւելուլ եւ առա՛՛։

[4592] Ոմանք. Ձեռօք իւրովք, որպէս պատուիրեցաք։

[4593] Ոսկան. Ոչ կամիմք եղբարք... վասն ննջեցելոց։ Ոմանք. Զի մի տրտմիջիք, որպէս եւ այնքն ո՛՛։

[4594] Օրինակ մի. ՚Ի ձեռն Քրիստոսի ածցէ։

[4595] Ոմանք. Զայս ասեմ Տեառն բանիւ, եթէ... մնացեալ եմք ՚ի գելստեան Տեառն։ Օրինակ մի. Բայց զայս գիտեմք Տեառն բա՛՛։

[4596] Ոսկան. Զի ինքնին Տէր հրամանաւ եւ ՚ի ձայն հրեշ՛՛։

[4597] Ոմանք. Ինքնին ստոյգ գիտէք զի օրն Տեառն իբրեւ զգող ՚ի գիշերի այնպէս հասանիցէ։

[4598] Ոմանք. Հասանէ նոցա սատակումն, որպէս երկն յղ՛՛։

[4599] Ոմանք. Եթէ օրն ձեր իբրեւ զգող հասանէ ՚ի վերայ։

[4600] Ոմանք. Չեմ գիշերւոյ։

[4601] Ոմանք. Մի՛ զքնով անկանիցիք։

[4602] Ոմանք. Ննջեն՝ ՚ի խաւարի ննջեն, եւ որ արբենան՝ գիշերի ար՛՛։

[4603] Ոմանք. Զզրահն հաւատոց եւ սիրոյ... յուսոյ եւ փրկութեան։

[4604] Ոսկան. Զի ոչ եդ զմեզ։

[4605] Ոմանք. Զի թէ արթ՛՛։

[4606] Ոմանք. Աղաչեմք զձեզ... զվաստակաւորսն։

[4607] Օրինակ մի յաւելու. Եւ համարեսցուք զնոսա... առաւել յաճախութեամբ սիրոյ, վասն գործոյն նոցա։

[4608] Ոմանք. Աղաչեմք զձեզ եղ՛՛։

[4609] Ոմանք. Գուցէ ումեք չարի չար հատուցանէք։

[4610] Ոմանք. Կամքն Աստուծոյ Քրիստոսիւ Յիսուսիւ որ ՚ի ձեզ։

[4611] Ոմանք. Զհոգին ընկալարուք։

[4612] Ոմանք. Խաղաղութեան սո՛ւրբ պահեսցէ զձեզ. համօրէնս եւ բովանդակս զձեր հոգի, եւ զշունչ եւ զմարմինս... ՚ի գալուստն Տեառն։

[4613] Ոմանք. Հաւատարիմ է Տէր որ։

[4614] Ոմանք. Ընդ ձեզ ամենեսին։ Ոսկան. Ընդ ձեզ. ամէն։

Ցանկ

Նախորդ էջ Ցանկ Հաջորդ էջ