ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉ ՄԱՏԵԱՆ ՀԻՆ ԵՒ ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆԱՑ

Հ. Յովհաննու Զօհրապեան վարդապետ

ՄՆԱՑՈՐԴԱՑ ԱՌԱՋԻՆ[4098]

1
Գլուխ Ա

Ա 1 Ադա՛մ, Սէ՛թ, Ենովս։ 2 Կայինան, Մաղաղայէլ, Յարեդ[4099]։ 3 Ենոք, Մաթուսաղայ, Ղ՚ամէք, Նոյ։

Բ 4 Որդիք Նոյի՝ Սէմ, Քամ, Յաբեթ։ 5 Որդիք Յաբեթի՝ Գամեր, Մագովգ, Մադայի, Յովիդան, Եղիսան, Թոբէլ, Մոսոք, եւ Թիրաս։ 6 Եւ որդիք Գամերայ՝ Ասքանազ, եւ Հռիփաթ, եւ Թորգոմա[4100]։ 7 Եւ որդիք Յովիդանայ՝ Ելիսա, եւ Թարսիս, Կիտացիք՝ եւ Հռոդացիք։ 8 Եւ որդիք Քամայ՝ Քուս, եւ Մեստրեմ, Փուդ, եւ Քանան[4101]։ 9 Եւ որդիք Քուսայ՝ Սաբա, եւ Իլա, եւ Սաբաթա, եւ Հռեգմա, եւ Սաբակաթա, եւ որդիք Հռեգմայ՝ Սաբա, եւ Դեդան[4102]։ 10 Եւ Քուս ծնաւ զՆեմրովթ. սա՛ սկսաւ լինել հսկա՛յ որսորդ ՚ի վերայ երկրի[4103]։ 11 Եւ Մեստրեմ ծնաւ զԼուդիմացիս, եւ զԼաբիինացիս, եւ զԱնաիմացիս, եւ զՆեփթաբիմացիս[4104]. 12 եւ զՊատրոսիիմացիս, եւ զՔասղոնիիմացիս, ուստի ելին անտի Փղշտացիք, եւ զՔափթորիմացիս։ 13 Եւ Քանան ծնաւ զՍիդոն զանդրանիկ իւր, եւ զՔանանացին, 14 եւ զԵբուսացին, եւ զԱմուրհացիս, եւ զԳերգեսացին, 15 եւ զԽեւացին, եւ զԱրուկեցին, եւ զԱրսենացին, 16 եւ զԱրադացին, եւ զՍամարացին, եւ զԱմաթացին։ 17 Որդիք Սեմայ՝ Եղ՚ամ, եւ Ասսուր, եւ Արփաքսադ՝ եւ Ղ՚ուդ, եւ Արամ. եւ որդիք Արամայ Հուս, եւ Եմովլ, եւ Գաթեր, եւ Մոսոք[4105]։ 18 Եւ Արփաքսադ ծնաւ զԿայինան. եւ Կայինան ծնաւ զՍաղա. եւ Սաղա ծնաւ զԵբեր։ 19 Եւ Եբերայ ծնան երկո՛ւ որդիք, անուն միումն Փաղէկ, զի յաւուրս նորա բաժանեցաւ երկիր. եւ անուն եղբօր նորա Յեկտան։ 20 Յեկտան ծնաւ զԵլմովդադ, եւ զՍաղափ, եւ զԱրամովթ[4106], 21 եւ զԿեդրուրան, եւ զԵզէլ, եւ զԴեկլան[4107], 22 եւ զԿամաան, եւ զԱբիմէէլ, եւ զՍաբա, 23 եւ զՍոփիր, եւ զԵւի, եւ զՈվրամ. ամենեքեան սոքա որդիք Յեկտանայ։

Գ 24 Որդիք Սեմայ՝ Ելամ, եւ Ասսուր, եւ Արփաքսադ, Կայինան, Սաղա[4108], 25 Եբեր, Փաղէկ, Ռագաւ, 26 Սերուք, Նաքովր, Թառայ, 27 Աբրամ, նա՛ ինքն է Աբրաամ։

Դ 28 Եւ որդիք Աբրաամու՝ Իսահակ, եւ Իսմայէլ։ 29 Սոքա՛ են ծնունդք Իսմայելի. Նաբեովթ, եւ Կեդար, եւ Նաբդեէլ, Մաբսան, 30 Մասմա, եւ Իդումա, Մասսէ, Քոդադ, Թաման, 31 Իտուր, Նափէս, եւ Կեդմա. սոքա՛ են որդիք Իսմայելի։

Ե 32 Եւ որդիք Քետուրայ հարճին Աբրաամու, եւ ծնաւ նմա զԵմրան, եւ զՅեկսան, եւ զՄադան, եւ զՄադիան, եւ զՅեսբոկ, եւ զՍովիւէ։ Եւ որդիք Յեկսանայ՝ Սաբա, եւ Դեդան, եւ որդիք Դեդանայ՝ Ռագուէլ, եւ Նաբդեէլ, եւ Ասուրիիմ, եւ Լատուսիիմ, եւ Լոովմին[4109]։ 33 Եւ որդիք Մադիանայ՝ Գեփար, եւ Ոփեր, եւ Ենոք, եւ Աբիդա, եւ Ելդան. ամենեքեան սոքա որդիք Քետուրայ։ 34 Եւ ծնաւ Աբրաամ զԻսահակ. եւ որդիք Իսահակայ՝ Եսաւ, եւ Յակոբ։

Զ 35 Որդիք Եսաւայ՝ Եղ՚իփազ, եւ Հռագուէլ, եւ Յէուլ, եւ Էգղոմ, եւ Կորէ[4110]։ 36 Որդիք Եղ՚իփազայ՝ Թեման, եւ Ովմար, Սոփար, Գոթոմ, եւ Կենէզ, եւ Թամար՝ հարճ Եղիազարու ծնաւ նմա զԱմաղէկ[4111]։ 37 Եւ որդիք Ռագուելի՝ Նաքէթ, Զարեհ, Սոմէ, եւ Մոզէ։ 38 Եւ որդիք Սէիրայ՝ Ղովտան, Սոբաղ, Սեբէգոն, Անա, Դեսոն, եւ Ասար՝ եւ Հռիսոն[4112]։ 39 Եւ որդիք Ղովտանայ՝ Քոռի, եւ Էման, եւ քոյր Ղովտանայ՝ Թամնա։ 40 Որդիք Սովբաղայ՝ Գովղ՚ամ, եւ Մանաքաթ, եւ Գեբէլ, եւ Սովփար, եւ Յովնան. եւ որդիք Սեբեգոնի՝ Այիա, եւ Ովնան. եւ որդիք Անայ՝ Դեսոն. եւ Ողիբամա դուստր Անայի[4113]։ 41 Եւ որդիք Դեսոնի՝ Ադամա, եւ Եսեբամ, եւ Յեթրան, եւ Քառան[4114]։ 42 Եւ որդիք Ասարայ՝ Բաղտան եւ Ազուկամ եւ Յովիկամ եւ Ուկամ. եւ որդիք Դեսոնի՝ Ովս, եւ Առան։

Է 43 Եւ այսոքիկ թագաւորք նոցա որք թագաւորեցին յԵդոմ, յառա՛ջ քան զթագաւորել թագաւո՛ր որդւոցն Իսրայէլի. Բաղակ որդի Սեփովրայ. եւ անուն քաղաքի նորա Դենաքա։ 44 Եւ մեռաւ Բաղակ, եւ թագաւորեաց փոխանակ նորա Յոբաբ, որդի Զարեհի ՚ի Բոսորայ[4115]։ 45 Եւ մեռաւ Յոբաբ. եւ թագաւորեաց փոխանակ նորա Ասովմ յերկրին Թեմնացւոց[4116]։ 46 Եւ մեռաւ Ասոմ. եւ թագաւորեաց փոխանակ նորա Ադադ, որդի Բարադայ. որ եհար զՄադիամ ՚ի դաշտին Մովաբայ. եւ անուն քաղաքի նորա Գէթեմ։ 47 Եւ մեռաւ Ադադ. եւ թագաւորեաց փոխանակ նորա Սամաա ՚ի Մասեկա։ 48 Եւ մեռաւ Սամաա, եւ թագաւորեաց փոխանակ նորա Սաւուղ յՌոբովթայ, որ առ գետեզերբն էր։ 49 Եւ մեռաւ Սաւուղ. եւ թագաւորեաց փոխանակ նորա Բաղաենոն որդի Աքոբովրայ։ 50 Եւ մեռաւ Բաղաենոն որդի Աքոբովրա, եւ թագաւորեաց փոխանակ նորա Ադադ, եւ անուն քաղաքի նորա Փոգովր, եւ անուն կնոջ նորա Մետաբեէլ՝ դուստր Մատրադայ[4117]։ 51 Եւ մեռաւ Ադադ[4118]։

Ը Եւ ա՛յս են իշխանք Եդովմայ. իշխան Թամանայ, իշխան Գովլայ, իշխան Յեթեր, 52 իշխան Եղիսակամաս, իշխան Էղ՚աս. իշխան Փինոն, 53 իշխան Կէնէզ, իշխան Թեման, իշխան Սարսար, 54 իշխան Մագեդիէլ, իշխան Զափովսիիմ։ Սոքա՛ են իշխանք Եդովմայ[4119]։

2
Գուխ Բ

Թ 1 Եւ ա՛յս են անուանք որդւոցն Իսրայէլի. Ռոբէն, Շմաւոն, Ղեւի, Յուդա, Իսաքար, Զաբուղոն. 2 Դան, Յովսէփ, Բենիամին, Նեփթաղիմ, Գադ, Ասեր։

Ժ 3 Եւ որդիք Յուդայ. Է՛ր, եւ Աւնան, Սելովմ. երե՛ք սոքա ծնան նմա ՚ի դստերէն Շաւայ Քանանացւոյ. եւ Է՛ր անդրանիկն Յուդայ չա՛ր առաջի Տեառն. եւ սպան զնա[4120]։ 4 Եւ Թամար՝ նո՛ւ նորա ծնաւ նմա զՓարէս, եւ զԶարայ. ամենեքին սոքա որդիք Յուդայ հի՛նգ։ 5 Որդիք Փարեսի՝ Եսրոմ եւ Յեմուէլ[4121]։ 6 Եւ որդիք Զարայի՝ Զամրի, եւ Եթան, եւ Եման, եւ Քաղքաղ, եւ Դարա. ամենեքեան հինգ[4122]։ 7 Եւ որդիք Քարմեայ, Աքա՛ր խափանիչն Իսրայէլի՝ որ անօրինեցաւ ՚ի նզովսն[4123]. 8 եւ որդիք Եթանայ՝ Ազարիա[4124]։ 9 Եւ որդիք Եսրոմայ որք ծնան նմա. Յերամէլ, եւ Ովրամ, եւ Ոքոբէլ, եւ Արամ[4125]։ 10 Արամ ծնաւ զԱմինադաբ. եւ Ամինադաբ ծնաւ զՆաասոն զիշխան տանն Յուդայ։ 11 Եւ Նաասոն ծնաւ զՍաղման. եւ Սաղման ծնաւ զԲոոս[4126]. 12 եւ Բոոս ծնաւ զՈվբեդ. եւ Ովբեթ ծնաւ զՅեսսէ։ 13 Եւ Յեսսէ ծնաւ զանդրանիկն իւր զԵղիաբ, եւ զԱմինադաբ երկրորդ, եւ զՍամաա երրորդ, 14 եւ զՆաթանայէլ չորրորդ, եւ զՀռադայի հինգերորդ, 15 եւ զԱսոմ վեցերորդ, եւ զԴաւիթ ութերորդ[4127]։ 16 Եւ քորք նոցա՝ Սարուիա, եւ Աբիգեա։ Եւ որդիք Սարուհեայ. Աբեսսա, եւ Յովաբ, եւ Ասայէլ. երե՛ք։ 17 Եւ Աբիգեա ծնաւ զԱմեսայի. եւ հայր Ամեսեայ՝ Յեթրի Մայելացի[4128]։

ԺԱ 18 Եւ Քաղեբ որդի Եսրոմայ ա՛ռ զԱզուբա կին իւր, եւ ծնաւ զԵրիմովթ. եւ սոքա են որդիք նորա. Յովասար, եւ Սովբաբ, եւ Ոռնա։ 19 Եւ մեռաւ Ազուբա, եւ ա՛ռ իւր Քաղեբ զԵփրաթ. եւ ծնաւ նմա զՈվր. 20 եւ Ովր ծնաւ զՈվրի. եւ Ովրի ծնաւ զԲեսելիէլ։ 21 Եւ յետ այսորիկ եմուտ Եսրոմ առ դուստր Մաքիրայ հօրն Գաղամայ, եւ նա՛ ա՛ռ զնա. եւ ինքն էր ամաց վաթսուն. եւ ծնաւ նմա զՍեգուբ. 22 եւ Սեգուբ ծնաւ զՅայիր. եւ էին նորա քսան եւ երե՛ք քաղաքք ՚ի Գաղաադ։ 23 Եւ ա՛ռ զԳեսուր եւ զԱրամ. զգեօղսն Յայիրայ ՚ի նոցանէ. զԿանաթ եւ զաւանս նորա, վաթսուն քաղաքք, զամենեսեան որդւոցն Մաքիրայ՝ հօրն Գաղաադու։ 24 Եւ յետ մեռանելոյն Եսրովմայ, եկն Քաղեբ յԵփրաթա. եւ կին Եսրոմայ Աբիա, ծնաւ նմա զԱսդոմ զհայր Թեկուայ։ 25 Եւ էին որդիք Յերեմիէլի անդրանկանն Եսրոմայ. անդրանիկ Հռամա, եւ Բաան, եւ Առան. եւ Ասովմայ եղբայր նորա[4129]։ 26 Եւ է՛ր կին ա՛յլ Յերեմիէլի, եւ անուն նորա Ատարա. նա՛ է մայր Ունոմայ։ 27 Եւ էին որդիք Հռամայ անդրանկանն Յերեմիէլի՝ Մաաս, եւ Յաբին եւ Ակոր։ 28 Եւ էին որդիք Ունոմայ՝ Սամայի, եւ Յադայի. եւ որդիք Սամայայ՝ Նաբադ, եւ Աբիսուր. 29 եւ անուն կնոջն Աբիսուրայ՝ Աբիսեա. եւ ծնաւ նմա զԱզաբար, եւ զՄովղիղ։ 30 Եւ որդիք Նաբադայ՝ Սաղադ, եւ Ափփեմ։ Եւ մեռաւ Սաղադ, եւ ո՛չ գոյր նորա որդի։ 31 Եւ որդիք Ափփեմայ՝ Յեսսի. եւ որդիք Յեսսիայ՝ Սաւսան. եւ որդիք Սաւսանայ՝ Աղ՚այի։ 32 Որդիք Աղ՚այիայ՝ Աքիսամա, եւ Յեթեր, եւ Յովնաթան. եւ մեռաւ Յեթեր, եւ ո՛չ գոյր նորա որդի[4130]. 33 եւ որդիք Յովնաթանայ՝ Փաղէթ, եւ Ոզազա։ Սոքա՛ են որդիք Յերեմիէլի[4131]։ 34 Եւ ո՛չ գոյին Սաւսանայ ուստերք, այլ դստե՛րք միայն։ Եւ Սաւսանայ էր ծառայ Եգիպտացի, եւ անուն նորա Յովքաղ. 35 եւ ետ Սաւսան զդուստրն իւր Յովքեղի ծառային իւրում կնութեան, եւ ծնաւ նմա զԵթթի։ 36 Եւ Յեթթի ծնաւ զՆաթան. եւ Նաթան ծնաւ զԱբեդ։ 37 Եւ Աբեդ ծնաւ զՈփղ՚աղ՚, եւ Ոփղ՚աղ՚ ծնաւ զՈվբեդ. 38 եւ Ովբեդ ծնաւ զՅէու. եւ Յէու ծնաւ զԱզարիաս. 39 եւ Ազարիաս ծնաւ զՔեղ՚ղ՚էս. եւ Քեղ՚ղ՚էս ծնաւ զԵղ՚էասա. 40 եւ Եղ՚էասա ծնաւ զՍոսոմէ. եւ Սոսոմէ ծնաւ զՍաղ՚ղ՚ում. 41 եւ Սաղ՚ղ՚ում ծնաւ զՅեքոնիաս. եւ Յեքոնիա ծնաւ զԵղ՚իսամա։ 42 Եւ որդիք Քաղեբայ եղբօր Յերեմիելի՝ Մարիսա անդրանիկ նորա. սա՛ է հայր Զիփայ. եւ որդիք Մարիսայ հօր Քեբրոնի[4132]. 43 եւ որդիք Քեբրոնի՝ Կորխ, եւ Թափփսի եւ Հռոկոմ[4133]։ 44 Եւ Սեմաա ծնաւ զՀռաամ զհայրն Յերակայ. եւ Յերակայաս ծնաւ զՍաղ՚ամա. 45 եւ որդիք նորա Մաովն, հայր Բեթսովրայ։ 46 Եւ Գեփա հարճ Քաղեբայ ծնաւ զԱռան, եւ զՅովսա, եւ զԳեզուէ։ 47 Եւ որդիք Ադայի՝ Հռագեմ, եւ Ովթամ, եւ Գերսոմ, եւ Փաղէա, եւ Գեփա, եւ Սագափ։ 48 Եւ հարճն Քաղեբայ Մովքա ծնաւ զՍեբեր, եւ զԹաքնա։ 49 Եւ ծնաւ Սագափ զհայրն Մադենայ. եւ Զաւուղ զհայրն Մաքամենայ, եւ զհայրն Բաաղայ. եւ դուստրն Քաղեբայ Ասքա[4134]։ 50 Սոքա՛ էին որդիք Քաղեբայ։ Որդիք Ովրայ անդրանկանն Եփրաթայ, Սովբաղ հայր Կարիաթարիմայ. 51 Սաղոմոն հայր Բեթղամոնայ. հայր Բեթղեէմ. Արի հայր Բեթեգովրայ։ 52 Եւ էին որդիք Սովբաղայ հօրն Կարիաթարիմայ[4135]. 53 Արաեսի, Ամանիթ, Թիւմասփայէ, եւ Հռիաթիաւր. Եթաղիմ, եւ Եփիթին, եւ Սամաթին, Հեմասարին. ՚ի նոցանէ՛ ելին Սարաթացիք, եւ Եսթաւուղացիք։ 54 Որդիք Սաղոմոնի, Բեթղեէմ, եւ Նետոփաթի, Ատարովթ. տուն Յովբայ, եւ Կեսմանաթայ, Եսարայի[4136]. 55 տոհմ դպրացն որք բնակէին ՚ի Գաբէս. Ագաթեիմ, եւ Սամաթիիմ. Սովկաթիիմ։ Սոքա՛ են տունք որք եկին յԵմաթայ, հօր տա՛ն Հռեքաբայ[4137]։

3
Գլուխ Գ

ԺԲ 1 Եւ սոքա՛ են որդիք Դաւթայ որք ծնան նմա ՚ի Քեբրոն. անդրանիկն Ամոն՝ յԱքինովամայ Յեզրայելացւոյ, եւ երկրորդն Դաղուիա՝ յԱբիգեայ Կարմելացւոյ. 2 երրորդն Աբեսողոմ, որդի Մովքայ՝ դստեր Թողմայ թագաւորին Գեսուրայ. չորրորդ Ադոնիա՝ որդի Ագիթայ. 3 հինգերորդ Սափատիաս՝ յԱբիտաղայ. վեցերորդ Յեթրամ, յԱղգեայ կնոջէ իւրմէ[4138]։ 4 Սոքա՛ ծնան նմա ՚ի Քեբրոն. եւ թագաւորեաց անդ զեւթն ամ եւ զվեց ամիս. եւ երեսուն եւ երիս ամս թագաւորեաց յԵրուսաղէմ։ 5 Եւ սոքա՛ ծնան նմա յԵրուսաղէմ, Սամաա, Սովբաբ, Նաթան, եւ Սողոմոն ՚ի Բերսաբեացւոյն ՚ի դստերէ Ամիելի[4139]. 6 եւ Յեբաար, եւ Եղ՚իսամա, 7 եւ Եղ՚իփալէտ, եւ Նագեբ, եւ Նափեկ, եւ Նափիի, 8 եւ Եղիսամա, եւ Եղ՚իթադա. սոքա ինն եւ տասն[4140] 9 որդի Դաւթայ, առանց որդւոց հարճից նորա. եւ Թամար քոյր նոցա։ 10 Որդիք Սողոմոնի, Հռոբովամ, եւ Աբիաս որդի նորա. Ասա որդի նորա. Յովսափատ որդի նորա։ 11 Յովրամ որդի նորա, Ոքոզիաս որդի նորա, Յովաս որդի նորա[4141]. 12 Ամասիա որդի նորա. Ազարիա որդի նորա. Յովաթամ որդի նորա. 13 Աքազ որդի նորա. Եզեկիա որդի նորա. Մանասէ որդի նորա[4142]. 14 Ամովս որդի նորա. Յովսիա որդի նորա։ 15 Եւ որդիք Յովսիայ. անդրանիկ՝ Յովաքազ. երկրորդ՝ Յովակիմ. երրորդ՝ Սեդեկիա. չորրորդ՝ Աղ՚ում[4143]։ 16 Եւ որդիք Յովակիմայ. Յեքոնիաս որդի նորա. Սեդեկիաս որդի նորա։ 17 Եւ որդիք Յեքոնիայ. Ասիր. Սաղաթիէլ որդի նորա։ 18 Մեղ՚քիրամ, եւ Փադայիաս, եւ Սովսամով, եւ Նաբատիաս, եւ Սանեսար, եւ Յեքոնիաս[4144]։ 19 Եւ որդիք Սաղաթիելի. Զորաբաբէլ, եւ Սեմէի. եւ որդիք Զորաբաբելի. Մասողամոս, եւ Անանիաս, եւ Սաղովմէ քոյր նոցա. 20 եւ Ասեբա, եւ Ոող. եւ Բարաքիաս, եւ Ասադիաս, եւ Ասոբասէդ՝ ո՛ւթ[4145]։ 21 Եւ որդիք Անանիայ՝ Փալէտիա, եւ Յեսիա որդի նորա. Հռափայիա որդի նորա. Ոռնա որդի նորա. Աբդիա որդի նորա. Սեքենիա որդի նորա[4146]։ 22 Եւ որդիք Սեքենիայ, Սամայիա. եւ որդիք Սամայայ, Քետտուս, եւ Յովէլ, եւ Բերիա, եւ Նովադիա, եւ Սափատ, եւ Սափեք, վեց։ 23 Եւ որդիք Նովադիայ՝ Եղ՚իոնէ, Եզեկիաս, Եսրիկամ. երեք։ 24 Եւ որդիք Եղ՚իոնեայ՝ Ովդուիա, եւ Եղիասիբ, եւ Փադայիա, եւ Ակկուբ, եւ Յովնան, եւ Գաղայիա, եւ Անանիա, եւթն։

4
Գլուխ Դ

1 Որդիք Յուդայ, Փարէս, Եսրոմ, եւ Քարմի. եւ Ովր, եւ Սուբաղ, 2 եւ Կերիա որդի նորա. եւ Սուբաղ ծնաւ զՅէթ. եւ Յէթ ծնաւ զԱքիսայի, եւ զՂ՚ադա։ Սոքա՛ են ծնունդք Սարաթիայ։ 3 Եւ սոքա՛ են որդիք Ետամայ, Յեսրայէլ, եւ Յեսմա, եւ Գաբէս. եւ անուն քեռց նոցա Եսեղ՚եփոն[4147]։ 4 Եւ Փանուէլ հա՛յր Գեդուրայ. եւ Եզեր՝ հա՛յր Սաւսանայ։ Եւ սոքա են որդիք Ովրայ անդրանկանն Եփրաթայ՝ հօրն Բեթղահեմայ[4148]։ 5 Եւ Ասքուրայ՝ հօրն Թեկուայ՝ էին երկու կանայք. Աաղա, եւ Նոոբա. 6 եւ ծնաւ նմա Նոոբա զՈքոզամ, եւ զՆեփադ, եւ զԹեման, եւ զԱսթերան. ամենեքեան սոքա որդիք Նոոբայ։ 7 Եւ որդիք Աաղայ, Նարեթ, եւ Ասաար, եւ Եթնադի։ 8 Եւ Կովս ծնաւ զԵգովբ, եւ զՍովբերա։

ԺԳ Եւ ա՛յս են ծնունդք եղբօրն Հռեքեբայ որդւոյ Յարիմայ[4149]։ 9 Եւ էր Գաբէս փառաւոր քան զեղբարսն իւր, եւ մայրն կարդաց զանուն նորա Իգաբէս, եւ ասէ. Ծնա՛յ իբրեւ զԳաբէս։ 10 Եւ կոչեաց Իգաբէս զԱստուած Իսրայէլի՝ եւ ասէ. Եթէ օրհնելով օրհնեսցես զիս, եւ յաճախեսցես զսահմանս իմ. եւ եղիցի ձեռն քո ընդ իս. եւ արասցես գթութիւն ո՛չ խոնարհեցուցանել զիս։ Եւ ա՛ծ Ատուած ՚ի վերայ նորա զամենայն զոր ինչ խնդրեաց[4150]։ 11 Եւ Քաղեբ հայր Եսքասայ ծնաւ զՄաքիր. սա է հայր Ասաբոնայ։ 12 Եւ Ասպանթոն ծնաւ զՅատրոփա, եւ զՓեսէ, եւ զԹանա, եւ զհայրն քաղաքին Ասսայ. եղբօրն Եղեսեղոնի Կենեզացւոյ. սոքա՛ են արք Հռեփայ[4151]։ 13 Եւ որդիք Կենեզայ, Գոթոնիէլ, եւ Սարայիա. եւ որդիք Գոթոնիելի. Աթաթ։ 14 Եւ Մանաթի ծնաւ զԳոփորայ, եւ Սարայիա ծնաւ զՅաբաբ զհայրն Գերսասիմայ. քանզի հիւսունք էին[4152]։ 15 Եւ որդիք Քաղեբայ Յեփոնէ, Եռաղ՚ա, եւ Նաամ. եւ որդիք Արամայ, Կենեզ. 16 եւ որդիք Յայելի Ղ՚եզիփաղ՚ի, եւ Զեփա, եւ Թիրա, եւ Եսրայէլ։ 17 Եւ որդիք Եսրիէլի, Յեթեր, Մովրադ, եւ Գափեր. եւ Աղ՚ոն ծնաւ զՅեթեր, եւ զՄարոն, եւ զՅեսմա, եւ զԱյիաբա, եւ զհայրն Սեթեմոնայ[4153]։ 18 Եւ կին նորա ծնաւ զԱրեդ, զհայրն Գեդովրայ, եւ զՅաբար զհայրն Սաքովնա, եւ զՅեքթիէլ զհայրն Զովնանայ։ Եւ սոքա են որդիք Բեթթիայ դստերն փարաւոնի, զոր ա՛ռ Մովրեդ[4154]։ 19 Եւ որդիք կնոջ Ովդեայ՝ քեռն Նաքիմայ. եւ Դանա հայր Կեսիայ. եւ Սիմէոն հայր Յովմամայ. եւ որդիք Նայեմայ հօր Կէիլայ, Ոտարմի, եւ Յեսթեմոն, եւ Մաքաթի[4155]։ 20 Եւ որդիք Սիմիունայ Ամնոն, եւ Հռաննովն որդի Անանայ, եւ Թիղ՚ոն. եւ որդի Սեթայ՝ Զովքաթ, եւ որդի Զովքաթայ[4156]. 21 որդիք Սեղումայ։ Որդիք Յուդայ, Էր՝ հայր Ղ՚եքադայ. եւ Ղադաա հայր Մադեսայ. եւ ծնունդք նոցա՝ Եբդաթ, Աբուստան, Նեսոբա, եւ Յովակիմ, 22 եւ արք Քուզեբայ, եւ Յովաս, եւ Սարափ, եւ որք բնակեցին ՚ի Մովաբ. եւ դարձոյց նոցա զԱբեթար ՚ի Նաթուկիմ[4157]։ 23 Սոքա էին բրուտք որք բնակէին յԱնատիմ. եւ Սադերա, ընդ թագաւորին ՚ի թագաւորութեան նորա. զօրացան, եւ բնակեցին անդ։

ԺԴ 24 Որդիք Շմաւոնի՝ Նաբուէլ, եւ Յամին, եւ Յարիբ. Զարեհ, Սաւուղ։ 25 Սաղէմ որդի նորա, Բասան որդի նորա, Ասեման որդի նորա, Մազբա որդի նորա, 26 Ամուէլ որդի նորա, Սաբուդ որդի նորա, Զաքուր որդի նորա, Սեմէի որդի նորա։ 27 Եւ Սեմեայ որդիք վեց. եւ դստերք տասն. եւ եղբարց նոցա ո՛չ էին որդիք բազումք. եւ ամենայն տոհմն նոցա ո՛չ առաւելաւ իբրեւ զորդիսն Յուդայ[4158]։ 28 Եւ բնակեցին ՚ի Բերսաբին. եւ Սամաա, եւ Մովղ՚ադա, եւ Սերսուղա[4159], 29 եւ Բաաղա, եւ Քուասոմ, եւ Թուղադայ. 30 եւ Բաթուղ, եւ Երմա, եւ Սիկիղակ, 31 եւ Բեթմարա, եւ Քաբորա, եւ կէսն Սեովսիմ եւ տունն Բարուայ եւ Սէովրիմայ։ Այսոքիկ են քաղաքք նոցա մինչեւ ցարքայ Դաւիթ. 32 եւ քաղաքք նոցա՝ Երամ, եւ Երեմոն, եւ Թոքան, եւ Եսան, եւ Թեկեն. քաղաքք հինգ։ 33 Եւ ամենայն քաղաքք նոցա, եւ շուրջ զքաղաքօքն իւրեանց մինչեւ ՚ի Բաաղ. ա՛յս են կալուածք նոցա՝ եւ վիճակք իւրեանց։ 34 Եւ Մոսոբաբ, եւ Ամաղէկ, եւ Յովսիա որդի Ամասիայ. 35 եւ Յովէլ, եւ Յէու, որդի Սաբիայ, որդի Սարիայ, որդի Ասիելի. 36 եւ Եղիոնէ, եւ Յեկեբա, եւ Յասթէ, եւ Յասուիա, եւ Ասայիա, եւ Եդիել, եւ Իսմայել, եւ Բանեա, 37 եւ Զուզա որդի Սեփերիայ. որդի Աղովնեայ, որդւոյ Յեդիայ, որդւոյ Սամարիայ, որդւոյ Սամուեայ։ 38 Սոքա՛ են որ անցին յանուանս իշխանացն, յազգս իւրեանց. եւ ՚ի տունս տոհմից իւրեանց բազմացան յաճախութեամբ։ 39 Եւ գնացին մինչեւ ՚ի գա՛լ ՚ի Գերերա՝ մինչեւ յարեւելից Գայեայ, խնդրե՛լ արօտս անասնոց իւրեանց[4160]. 40 եւ գտին արօտս բազումս եւ բարիս. եւ երկիր ընդարձակ առաջի նոցա, եւ խաղաղութիւն եւ հանդարտութիւն. վասն զի յորդւոցն Քամայ էին, որք բնակէին անդ յառաջ։ 41 Եւ եկին նոքա գրեալք յանուանէ յաւուրս Եզեկիայ արքայի Յուդայ, եւ հարին զբնակիչս նորա, եւ զՄինեցիսն զորս գտին անդ, եւ նզովեցին զնոսա մինչեւ յաւուրս յայս, եւ բնակեցին փոխանակ նոցա. վասն զի արօտս անասնոց իւրեանց գտին անդ[4161]։ 42 Եւ ՚ի նոցանէ յորդւոցն Շմաւոնի գնացին ՚ի լեառն Սերայ արք հինգ հարիւր. եւ Փաղ՚ատիա, եւ Նովադիա. եւ Հռափայիա, եւ Ոզիէլ. որդիք Յեթեսիայ իշխանք նոցա[4162]. 43 եւ հարին զմնացորդսն որք էին մնացեալք յԱմաղեկայ, եւ բնակեցին անդ մինչեւ յօրս յայս։

5
Գլուխ Ե

ԺԵ 1 Եւ Որդիք Ռոբինի՝ անդրանկանն Իսրայէլի. վասն զի նա՛ էր անդրանիկ. եւ յելանելն նորա յանկողինս հօր իւրոյ՝ ետ զօրհնութիւն նորա որդւոյ իւրում Յովսեփայ՝ որդւոյ Իսրայէլի. եւ ո՛չ համարեցաւ յազգ յանդրանկութեանն իւրում[4163]. 2 վասն զի Յուդաս զօրաւո՛ր էր ուժով յեղբարսն իւրում. եւ էր իշխա՛ն նոցա. եւ եղեւ օրհնութիւնն Յովսեփայ։ 3 Եւ որդիք Ռուբինի անդրանկանն Իսրայէլի՝ Ենոք, եւ Փաղ՚ղ՚ուս, Եսրովմ, եւ Քարմի։ 4 Որդւոյ Յովելայ, Սեմէի, եւ Բեբենա որդի նորա. եւ որդիք Գովգայ. 5 որդիք Սեմէի. որդի նորա Բաաղ. 6 որդի նորա Բեէղ՚ա, զոր գերեաց Թագղ՚աթփաղսար արքայ Ասորեստանի. նա՛ էր իշխան Ռուբինի։ 7 Եւ եղբարք նորա ՚ի տոհմին իւրեանց, եւ ՚ի վիճակին իւրեանց, յազգին իւրեանց. իշխան Յովէլ՝ եւ Զաքարիա։ 8 Եւ Իբաղէի որդի Ոզուզայ, որդի Ամայ, որդի Յովէլի. նա բնակեաց յԱրոեր, եւ ՚ի Նաբաւ, եւ ՚ի Բելմաոն[4164]. 9 եւ յարեւելս բնակեաց, մինչեւ ՚ի գա՛լ յանապատն ՚ի գետոյն Եփրատայ. վասն զի անասուն բազում էր նոցա ՚ի Գաղաադ[4165]։ 10 Եւ յաւուրսն Սաւուղայ արարին պատերազմ ընդ բնակիչսն. եւ անկան ՚ի ձեռս նոցա բնակեալքն ՚ի խորանսն մինչեւ յամենայն յարեւելից Գաղաադու։ 11 Որդիք Գադայ յանդիման նոցա բնակեցին ՚ի Բասան մինչեւ ՚ի Մեղ՚քէ։ 12 Յովէլ անդրանիկն, եւ Սափա երկրորդն. եւ Անայի որ էր դպիր ՚ի Բասան. 13 եւ եղբարք նոցա բնակեցան ՚ի տունս տոհմիցն իւրեանց։ Միքայէլ, եւ Մոսողաամ, եւ Սովբայէ, եւ Յովրէ, եւ Յաքան, եւ Ազիա, եւ Ովբէդ[4166]։ 14 Եւթն սոքա որդիք Աբիքայիայ։ Որդիք Ուրիայ, որդւոյ Ադայի, որդւոյ Գաղաադու, որդւոյ Միքայելի, որդւոյ Յեսսայ, որդւոյ Յեգդադեայ, որդւոյ Աքիբուզայ, 15 որդւոյ Աբդիելի, որդւոյ Գունեայ. իշխան տան տոհմից 16 բնակչաց ՚ի Գաղաադ. ՚ի Բասան՝ եւ յաւանս նոցա, եւ յամենայն շուրջ գաւառսն Սարովնայ մինչեւ յելս ամենեցուն 17 համարոցն նոցա. յաւուրս Յովաթամայ արքայի Յուդայ, եւ յաւուրս Յերոբովամայ արքայի Իսրայէլի[4167]։ 18 Որդիք Ռուբինի, եւ Գադայ, եւ կիսոյ ցեղին Մանասէի՝ յորդւոցն զօրութեան, ա՛րք որ առնուին վահանս եւ սուսերս, եւ լարէին աղեղունս, եւ ուսեալ էին պատերազմ, քառասուն եւ չորք հազարք՝ եւ եւթն հարիւր եւ վաթսուն. որք ելանէին ՚ի մարտ, 19 եւ առնէին պատերազմ ընդ Ագարացիսն, եւ ընդ Տուրեցիսն, եւ ընդ Նափեսացիսն, եւ ընդ Նաբեդոնացիսն, եւ ընդ Նաբիմացիսն. 20 եւ զօրացան ՚ի վերայ նոցա, եւ տուան ՚ի ձեռս նոցա Ագարացիքն, եւ ամենայն խորանք նոցա. վասն զի առ Աստուած գոչեցին ՚ի պատերազմին՝ եւ լուաւ նոցա, զի յուսացան ՚ի նա[4168]։ 21 Եւ գերեցին զպատրաստութիւն նոցա. ուղտս հինգ հազար, եւ յոչխարաց երկերիւր եւ յիսուն հազար, էշս երկուս հազարս, եւ ոգիս արանց հարիւր հազար. 22 վասն զի վիրաւորք բազումք անկան, զի ՚ի Տեառնէ եղեւ պատերազմն. եւ բնակեցին փոխանակ նոցա մինչեւ ՚ի գերութիւնն իւրեանց։ 23 Եւ կէս ցեղին Մանասէի բնակեաց յերկրին Բասանայ մինչեւ ՚ի Բաաղ՚երմոն, եւ Սանիր, եւ ՚ի լեռանն Հերմոնի, եւ ՚ի Լիբանան. ինքեա՛նք բազմացան[4169]։ 24 Եւ այսոքիկ են իշխանք տանց տոհմից նոցա. Ովփեր, եւ Յեսսի, եւ Եղ՚իէղ՚, եւ Եզիէլ, եւ Յերեմիա, եւ Յովդիա, եւ Իգիէլ, որք զօրաւորք ուժով. ա՛րք անուանիք իշխանք տանց տոհմիցն իւրեանց[4170]։ 25 Եւ ուխտազանց եղեն յԱստուծոյ հարցն իւրեանց, եւ պոռնկեցան զհետ աստուածոց օտարաց երկրին՝ զորս եբարձ Աստուած յերեսաց նոցա։ 26 Եւ յարոյց Աստուած Իսրայէլի՝ զհոգին Փանովքայ արքային Ասորեստանեայց, եւ զհոգի Թագլաթփաղ՚նասարայ արքային Սուբայ, եւ գերեաց զՀռոբէն, եւ զԳադդի, եւ զկէս ցեղին Մանասէի, եւ տարաւ զնոսա ՚ի Քաղա եւ ՚ի Քաբովր, առ գետեզերբն Գովզանայ, մինչեւ յօրս յայս[4171]։

6
Գլուխ Զ

ԺԶ 1 Որդիք Ղեւեայ, Գեթսոն, Կահաթ, եւ Մերարի[4172]։ 2 Որդիք Կահաթու, Ամրամ, եւ Սահառ. Քեբրոն, եւ Ոզիէլ։ 3 Եւ որդիք Ամրամայ, Ահարոն եւ Մովսէս, եւ Մարիամ. եւ որդիք Ահարոնի՝ Նաբադ, եւ Աբիուդ. Եղիազար, եւ Իթամար։ 4 Եւ Եղիազար ծնաւ զՓենեէս. Փենեէս ծնաւ զԱբեսսու. 5 Աբեսսու ծնաւ զԲորքի. Բորքի ծնաւ զՈզիա. 6 Ոզիայ ծնաւ զԱրէաս. Արէաս ծնաւ զՄարէովթ[4173]. 7 Մարէովթ ծնաւ զԱմարիաս. Ամարիաս ծնաւ զԱքիտովբ. 8 Աքիտովբ ծնաւ զՍադովկ. Սադովկ ծնաւ զԱքիմաաս. 9 Աքիմաաս ծնաւ զԱզարիաս. Ազարիաս ծնաւ զՅովնաս. 10 Յովնաս ծնաւ զԱզարիաս. սա՝ է՛ր քահանայ ՚ի տանն Աստուծոյ, զոր շինեաց Սողոմոն յԵրուսաղէմ։ 11 Եւ ծնաւ Ազարիա զԱմարիաս. Ամարիաս ծնաւ զԱքիտովբ. 12 Աքիտովբ ծնաւ զՍադովկ. Սադովկ ծնաւ զՍելլում[4174]. 13 Սելլում ծնաւ զՔեղկիաս. Քեղկիաս ծնաւ զԱզարիաս. 14 Ազարիաս ծնաւ զՍարեաս. Սարեաս ծնաւ զՅովսեդեկ. 15 եւ Յովսեդեկ գնաց ՚ի գերութեանն ընդ Յուդայի եւ Երուսաղեմի ՚ի ձեռն Նաբուքոդոնոսորայ։ 16 Որդիք Ղեւեայ՝ Գեթսոն, Կահաթ, եւ Մերարի։ 17 Եւ այսոքիկ անուանք որդւոցն Գեթսոնի՝ Ղոբենի, եւ Սիմէի[4175]։ 18 Եւ որդիք Կահաթու, Ամրամ, եւ Սահառ. Քեբրոն, եւ Ոզիէլ։ 19 Որդիք Մերարեայ, Մոողի, եւ Մուսի. եւ այսոքիկ տո՛հմք Ղեւեայ ըստ ազգին իւրեանց. 20 Գեթսոնի, եւ Ղուբենայ որդւոյն իւրոյ. Յեթթի որդի նորա. 21 Յովաք որդի նորա. Աբդիու որդի նորա. Զասա որդի նորա. Յաթրի որդի նորա[4176]։

ԺԷ 22 Որդիք Կահաթու. Սահառ որդի նորա. Կորխ որդի նորա. Ասիր որդի նորա. 23 Եղկանա որդի նորա. Աբիսափ որդի նորա. Ասիր որդի նորա. Ոզիաս որդի նորա. 24 Աթ որդի նորա. Ուրիէլ որդի նորա. Սաւուղ որդի նորա[4177]։ 25 Եւ որդիք Եղկանայ, Ամաս, Աքովթ[4178]։ 26 Եղկանա որդի նորա. Սուփի որդի նորա. Կանաթ որդի նորա. 27 Եղիաթ որդի նորա. Յերոամ որդի նորա. Եղկանա որդի նորա[4179]։ 28 Որդիք Սամուելի. անդրանիկ նորա Յովէլ, եւ երկրորդն Աբիա։ 29 Որդիք Մերարեայ՝ Մոսողի, Նաբար. Ղոբենի որդի նորա. Սեմէի որդի նորա. Ոզա որդի նորա. 30 Սամաա որդի նորա. Անգիա որդի նորա. Ասիա որդի նորա։ 31 Եւ սոքա՛ են զորս կացոյց Դաւիթ ՚ի վերայ երգեցողացն՝ ՚ի տան Տեառն, ՚ի դադարեցուցանել զտապանակն. 32 եւ էին պաշտօնեայք առաջի խորանին տանն վկայութեան նուագարանօք, մինչեւ շինեաց Սողոմոն զտունն Տեառն յԵրուսաղէմ. եւ կացին ՚ի կարգին իւրեանց ՚ի պաշտամանն իւրեանց[4180]։ 33 Եւ սոքա՛ են որ կացին՝ եւ որդիք իւրեանց. Էման՝ թոռն Սամուելի, ՚ի Կորխայ Կահաթացի։ Յորդւոցն Կահաթու. Էման սաղմոսանուագ. որդի Յովելի, որդւոյ Սամուելի. 34 որդւոյ Եղկանայի. որդւոյ Յերեմիելի. որդւոյ Ելիեղ՚ի. որդւոյ Թովկեայ. 35 որդւոյ Սուփիայ. որդւոյ Եղկանայ. որդւոյ Մաաթայ. որդւոյ Ամասեայ[4181]. 36 որդւոյ Եղկանայ. որդւոյ Յովելի. որդւոյ Ազարիայ. որդւոյ Սափանայ. 37 որդւոյ Թաաթայ. որդւոյ Ասիրայ. որդւոյ Բիասափայ. որդւոյ Կորխայ. 38 որդւոյ Յեսարայ. որդւոյ Կահաթու. որդւոյ Ղեւեայ. որդւոյ Իսրայէլի[4182]։ 39 Եւ եղբայր նորա Ասա՛փ, որ կայր ընդ աջմէ նորա. Ասափ որդի Բարաքեայ. որդւոյ Սամաայ. 40 որդւոյ Միքայելի. որդւոյ Բաասիայ. որդւոյ Մեքիայ[4183]. 41 որդւոյ Աթանիայ. որդւոյ Ազարիայ. որդւոյ Յադիայ. 42 որդւոյ Ուրայ. որդւոյ Զամմայ. որդւոյ Սեմեայ[4184]. 43 որդւոյ Յիթեայ. որդւոյ Գեթսոնի. որդւոյ Ղեւեայ։ 44 Եւ որդիք Մերարեայ եղբարք նոցա ՚ի ձախմէ. Էթան որդի Կիսանայ. որդւոյ Աբդիայ. որդւոյ Մաղ՚ովտայ. 45 որդւոյ Ասեբիայ. որդւոյ Ամեսսիայ. որդւոյ Քեղկիայ[4185]. 46 որդւոյ Ամասիայ. որդւոյ Բաանայ. որդւոյ Սեմերայ[4186]. 47 որդւոյ Ամոողայ. որդւոյ Մուսեայ. որդւոյ Մերարեայ. որդւոյ Ղեւեայ։ 48 Եւ եղբարք նոցա ըստ տանց տոհմից իւրեանց, Ղեւտացիք. տուեալք յամենայն ՚ի գործ պաշտաման խորանին տանն Աստուծոյ։ 49 Եւ Ահարոն եւ որդիք նորա ծխէին խունկս ՚ի վերայ սեղանոյ ողջակիզաց, եւ ՚ի վերայ սեղանոյն խնկոցն, յամենայն ՚ի գործ սրբութեան սրբութեանցն. քաւե՛լ վասն Իսրայէլի ըստ ամենայնի զոր պատուիրեաց Մովսէս ծառայ Աստուծոյ։ 50 Եւ սոքա՛ են որդիք Ահարոնի. Եղիազար որդի նորա. Փենէէս որդի նորա. Աբիսու որդի նորա. 51 Բովկա որդի նորա. Ոզիա որդի նորա. Զարա որդի նորա[4187]. 52 Մերաովթ որդի նորա. Ամարիաթ որդի նորա, Աքիտովբ որդի նորա. 53 Սադովկ որդի նորա. Աքիմաս որդի նորա։

ԺԸ 54 Եւ այսոքիկ են բնակութիւնք նոցա ՚ի գեօղս իւրեանց, ՚ի սահմանս իւրեանց՝ որդւոցն Ահարոնի՝ ՚ի տոհմին Կահաթու. վասն զի նա՛ եղեւ խիստ իշխան։ 55 Ետուն նոցա զՔեբրոն յերկրին Յուդայ. եւ զզատուցեալսն նորա շուրջ զնովաւ. 56 եւ զդաշտն քաղաքին, եւ զգեղսն նորա ետուն Քաղեբայ որդւոյ Յեփոնեայ։ 57 Եւ որդւոցն Ահարոնի ետուն զքաղաքս ապաւինութեանցն. զՔեբրոն, եւ զՂոբնա, եւ շուրջ զզատուցեալսն նոցա, եւ զԵղոն՝ եւ զզատուցեալսն նորա. եւ զԵսթամով՝ եւ զզատուցեալսն նորա[4188]. 58 եւ զՅեսթեր՝ եւ զզատուցեալսն նորա. եւ զԴաբիր՝ եւ զզատուցեալս նորա. 59 եւ զԱսան՝ եւ զզատուցեալս նորա. եւ զԲեթսամիւս՝ եւ զզատուցեալս նորա. եւ զԲեթեր՝ եւ զզատուցեալս նորա։ 60 Եւ ՚ի ցեղէն Բենիամինի, զԳաբեէ՝ եւ զզատուցեալս նորա. եւ զԳալեմէթ՝ եւ զզատուցեալս նորա. եւ զՂաբեէ՝ եւ զզատուցեալս նորա. զԱնաթովթ՝ եւ զզատուցեալս նորա. զԱնքովս՝ եւ զզատուցեալս նորա. ամենայն քաղաքք չորեքտասան. քաղաքք տոհմից իւրեանց[4189]։ 61 Եւ որդւոցն Կահաթու մնացելոց ըստ տոհմից իւրեանց. ՚ի ցեղէ կիսոյ ցեղին Մանասէի՝ վիճակօք՝ քաղաք տասն[4190]։ 62 Եւ որդւոցն Գեթսոնի ըստ տոհմից իւրեանց. ՚ի ցեղէն Իսաքարայ, եւ ՚ի ցեղէն Ասերայ, եւ ՚ի ցեղէն Նեփթաղիմայ, եւ ՚ի ցեղէն Մանասէի՝ ՚ի Բասան քաղաքս չորեքտասան[4191]։ 63 Եւ որդւոցն Մերարեայ ըստ տոհմից իւրեանց. ՚ի ցեղէն Ռուբինի, եւ ՚ի ցեղէն Գադայ, եւ ՚ի ցեղէն Զաբուղոնի, վիճակաւ քաղաքս երկոտասան։ 64 Եւ ետուն որդիքն Իսրայէլի Ղեւտացւոցն զքաղաքսն, եւ շուրջ զզատուցեալսն նոցա։ 65 Եւ ետուն վիճակաւ ՚ի ցեղէ որդւոցն Յուդայ, եւ ՚ի ցեղէ որդւոցն Շմաւոնի, եւ ՚ի ցեղէ որդւոցն Բենիամինի. զքաղաքսն զայնոսիկ զորս կոչեցին յանուանէ[4192]։ 66 Եւ ՚ի ցեղէ որդւոցն Կահաթու եղեն քաղաքք սահմանաց իւրեանց ՚ի ցեղէն Եփրեմի[4193]. 67 եւ ետուն նոցա զքաղաքսն ապաւինի. զՍիւքեմ, եւ շուրջ զզատուցեալսն նորա ՚ի լերինն Եփրեմի. եւ զԳազեր՝ եւ զզատուցեալսն նորա. 68 եւ զՅեկնամ՝ եւ զզատուցեալսն նորա, եւ զԲեթորոն՝ եւ զզատուցեալսն նորա[4194]. 69 եւ զԵլովթ՝ եւ զզատուցեալսն նորա. եւ զԳեթրոմոն՝ եւ զզատուցեալսն նորա[4195]։ 70 Եւ ՚ի կիսոյ ցեղէն Մանասէի. զԵներ՝ եւ զզատուցեալսն նորա, եւ զԻբղ՚աամա՝ եւ զզատուցեալսն նորա. ըստ տոհմից որդւոցն Կահաթու մնացորդաց[4196]։ 71 Որդւոցն Գեթսոնի ըստ տոհմից իւրեանց ՚ի կիսոյ ցեղէն Մանասէի. զԳողաւն ՚ի Բասան՝ եւ շուրջ զզատուցեալսն նորա. զՀռոմովթ՝ եւ զզատուցեալսն նորա։ 72 Եւ ՚ի ցեղէն Իսաքարայ, զԿեդէս՝ եւ զզատուցեալսն նորա. զԿադիր՝ եւ զզատուցեալսն նորա. 73 զԱմովս՝ եւ զզատուցեալսն նորա. զԱնամ՝ եւ զզատուցեալսն նորա[4197]։ 74 Եւ ՚ի ցեղէն Ասերայ. զՄասաղ՝ եւ զզատուցեալսն նորա. զԱւդոն՝ եւ զզատուցեալսն նորա. 75 զՅակակ՝ եւ զզատուցեալսն նորա. զՀռովթ՝ եւ զզատուցեալսն նորա։ 76 Եւ ՚ի ցեղէն Նեփթաղիմայ, զԿեդէս ՚ի Գալիլեա՝ եւ զզատուցեալսն նորա. զՔամով՝ եւ զզատուցեալսն նորա. զԿարիաթարիմ՝ եւ զզատուցեալսն նորա։ 77 Եւ որդւոցն Մերարեայ մնացորդաց, ՚ի ցեղէն Զաբուղոնի. զՅեկոման՝ եւ զզատուցեալսն նորա. զԿադէս՝ եւ զզատուցեալսն նորա. զՀռեմոն՝ եւ զզատուցեալսն նորա. զԲաթովր եւ զզատուցեալսն նորա[4198]։ 78 Եւ յեզերն Յորդանանու Երիքովի, յարեւմտից Յորդանանու։ ՚Ի ցեղէն Ռուբինի, զԲոսոր յանապատին՝ եւ զզատուցեալսն նորա. եւ զՅասա՝ եւ զզատուցեալսն նորա[4199]. 79 եւ զԿադեթովթ՝ եւ զզատուցեալսն նորա. եւ զՄոփասաթ՝ եւ զզատուցեալսն նորա[4200]։ 80 Եւ ՚ի ցեղէն Գադայ, զՌամովթ ՚ի Գաղաադ՝ եւ զզատուցեալսն նորա. եւ զՄանայեմ՝ եւ զզատուցեալսն նորա. 81 եւ զՅեսեբոն՝ եւ զզատուցեալսն նորա. եւ զՅազեր՝ եւ զզատուցեալսն նորա։

7
Գլուխ Է

ԺԹ 1 Եւ սոքա՛ են որդիք Իսաքարայ՝ Թովղայ, եւ Փուա, եւ Յասուբ, եւ Սամրամ, չորք։ 2 Եւ որդիք Թովղ՚այ՝ Ոզի, եւ Հռափայիաս, եւ Յերիէլ, եւ Յեմու, եւ Յեբամ, եւ Սամուէլ. իշխանք ըստ տանց տոհմից իւրեանց. եւ Թուղ, եւ Անան, զօրաւորք ուժով ըստ ազգին իւրեանց. եւ գունդք նոցա յաւուրս Դաւթայ. քսան եւ երկու հազարք, եւ վեց հարիւր։ 3 Եւ որդիք Ոզիայ՝ Յեզեբիաս. եւ որդիք Յեզեբիայ՝ Միքայէլ, եւ Աբդիաս, եւ Յովէլ, եւ Յիսիաս. իշխանք ամենեքեան[4201]։ 4 Եւ ընդ նոսա ըստ ազգին իւրեանց, ըստ տանց տոհմից իւրեանց, զօրաւորք կարգեալք ՚ի պատերազմ, երեսուն եւ վեց հազար. վասն զի բազմացուցին կանայս եւ որդիս։ 5 Եւ եղբարք նոցա յամենայն տոհմսն Իսաքարայ զօրաւորք ուժով, ութսուն եւ եւթն հազար՝ թիւ նոցա ամենեցուն։ 6 Որդիք Բենիամինի՝ Բաղեէ, եւ Բոքոր, եւ Ադիէլ, երեք[4202]։ 7 Սոքա՛ են որդիք Բաղեայ. Ասեբոն, եւ Ոզի, եւ Ոզիէլ, եւ Երեմովթ, եւ Ուրի, հինգ. իշխանք տանց տոհմից իւրեանց զօրաւորք ուժով. եւ թիւ նոցա քսան եւ երկու հազարք, եւ երեսուն եւ չորք։ 8 Որդիք Բոքորեայ՝ Զամարիաս, եւ Յովաս, եւ Եղ՚իեզեր, եւ Եղ՚իող՚է, եւ Նաւ, եւ Ամարիա, եւ Երիմովթ, եւ Աբիու, եւ Անաթովթ, եւ Եղ՚մեթեմ. ամենեքեան սոքա որդիք Բոքորեայ[4203]. 9 իշխանք տանց տոհմիցն իւրեանց ըստ ազգին իւրեանց զօրաւորք ուժով, եւ թիւ նոցա քսան հազար եւ երկերիւր։ 10 Եւ որդիք Աբդիելի, Բաղաան. եւ որդիք Բաղաանու, Յեովս, եւ Բինիամին, եւ Աւովդ, եւ Քանաան, եւ Եդան, եւ Թարսիս, եւ Աքիսաար[4204]։ 11 Ամենեքեան սոքա որդիք Աբդիելի իշխանք տոհմիցն իւրեանց զօրաւորք ուժով, եւ եւթնուտասն հազար եւ երկերիւր, որք ելանէին զօրութեամբ պատերազմել[4205]։ 12 Եւ Սափիմ, եւ Ափիմ, եւ որդիք Սովրայայ՝ Սոբու. եւ որդի նորա Յաթեր[4206]։ 13 Որդիք Նեփթաղիմայ՝ Յասիէլ, եւ Գովնի, եւ Սահառ, եւ Սեղ՚ղ՚ում. որդիք Բաղ՚ղ՚այ։ 14 Որդիք Մանասէի՝ Երիէլ՝ զոր ծնաւ նմա հարճն Ասորի. եւ ծնաւ զՄաքիր զհայրն Գաղաադու[4207]. 15 եւ Մաքիր ա՛ռ կին Յափինայ, եւ Սեփոնա. անուն քեռ նորա Մոոքա, եւ անուն երկրորդին Սափադ. եւ ծնաւ Սափադայ դստերք[4208]։ 16 Եւ ծնաւ Մոոքա կինն Մաքիրայ որդի, եւ կոչեաց զանուն նորա Փարէս, եւ անուն եղբօր նորա Սորոմ. եւ որդւոյ նորա Ուղամա[4209]. 17 որդի Ուղամայ՝ Բադիմ։ Սոքա՛ են որդիք Գաղաադայ. որդիք Մաքիրայ որդւոյ Մանասէի. 18 եւ քոյր նորա Մաղէքէթ ծնաւ զԷսուդ եւ զԱբիեզեր, եւ զՄոողա. 19 եւ էին որդիք Սէմիրայ՝ Ային, եւ Սիւքեմ, եւ Ղակեիա, եւ Անիամ[4210]։ 20 Եւ որդիք Եփրեմի Մեսթաղա, եւ Բարագ որդի նորա, եւ Թաաթ որդի նորա, եւ Եղ՚իադ որդի նորա, Նոմեէ որդի նորա, Զարեդ որդի նորա[4211], 21 Սովթել որդի նորա, Եզեր որդի նորա, Եղ՚եադ որդի նորա. եւ սպանին զնոսա արք Գեթացիք ծնեալք յերկրին, վասն զի իջին առնուլ զանասունս նոցա. 22 եւ սո՛ւգ առ Եփրեմ հայրն նոցա յաւուրս բազումս. եւ եկին եղբարք նորա մխիթարել զնա։ 23 Եւ եմուտ առ կինն իւր՝ յղացաւ եւ ծնաւ որդի. եւ կոչեաց զանուն նորա Բարիա, վասն զի ՚ի չար ժամանակի ծնաւ ասէ՝ ՚ի տան իմում։ 24 Եւ դուստր նորա Սառա. եւ մնացորդօքն այնոքիւք շինեաց զԲեթորոն ներքին եւ զվերին։ Եւ որդիք Ոզանայ՝ Սէէրա, 25 եւ Հռափայէ որդի նորա, եւ Հռասէթ, եւ Թաղէ որդի նորա, Զոոդա որդի նորա, եւ Թաան որդի նորա. 26 եւ Ամիուդ որդի նորա, Եղ՚իսամա որդի նորա, 27 Նուն որդի նորա, Յեսո՛ւ որդի նորա[4212]։ 28 Եւ կալուածք նոցա եւ բնակութիւն իւրեանց յԵթէղ, եւ գեօղք նորին յարեւելս. Գազեր՝ եւ գեօղք նորին, եւ Սիւքեմ՝ եւ գեօղք նորին մինչեւ ՚ի Գազա եւ ՚ի գեօղսն նորա. 29 եւ մինչեւ ՚ի սահմանս որդւոցն Մանասէի. Բեթսան՝ եւ գեօղք նորա. Թանաք՝ եւ գեօղք նորա. Գաղաադ՝ եւ գեօղք նորա. Մակեդդով՝ եւ գեօղք նորա. Դովր՝ եւ գեօղք նորա։ ՚Ի նոսա բնակեցան որդիքն Յովսեփու՝ որդւոյ Իսրայէլի[4213]։ 30 Որդիք Ասերայ՝ Յեսնա, եւ Յասուր, եւ Յեսովա, եւ Յեսու, եւ Աբարիա, եւ Սարա քոյր նոցա։ 31 Եւ որդիք Բարեայ՝ Քեբեր, եւ Մեղ՚քիէղ՚. նա՛ ինքն է հայր Զեբեթայ[4214]. 32 եւ Քաբեր ծնաւ զՅափաղէտ, եւ զՍովմեր, եւ զՔովթաս. եւ զՍովղամ զքոյրն նոցա[4215]։ 33 Եւ որդիք Յափեղատայ, Բեսեքի, Բամայէլ. եւ Ասիթ. սոքա՛ են որդիք Յափեղատայ[4216]։ 34 Եւ որդիք Սովմերայ՝ Աքիու, Հռաադա, եւ Ոգա, եւ Արամ։ 35 Եւ որդիք Եղ՚ամայ եղբօրն Սոփարայ՝ Յամանա, եւ Սեղէս, եւ Ամաաղ։ 36 Որդիք Սովփարայ՝ Առնափար, եւ Սոտաղ, եւ Բարի, եւ Յեմնա[4217], 37 եւ Բասար, եւ Ովդ, եւ Սեմա, եւ Սաղիա, եւ Յեթեր, եւ Բեէրա։ 38 Եւ որդիք Յեթերայ՝ Յափինա, եւ Փասփա, եւ Արա։ 39 Եւ որդիք Ովղայ, Որէք, եւ Անիէլ, եւ Հռայիէլ։ 40 Ամենեքեան սոքա որդիք Ասերայ, ամենեքեան իշխանք եւ պետք տոհմիցն, ընտիրք զօրաւորք ուժով, իշխանք եւ առաջնորդք. եւ թիւ նոցա ՚ի մարտ պատերազմի արք քսան եւ վեց հազարք։

8
Գլուխ Ը

1 Եւ Բենիամին ծնաւ զԲաղէ զանդրանիկ իւր, եւ զԱզբէղ՚ զերկրորդն, եւ զԱրա երրորդ. 2 եւ զՆովա չորրորդ, եւ զՀռափա հինգերորդ[4218]։ 3 Եւ էին որդիք Բարեդայ, Արեդ, եւ Գերա, եւ Աբիուդ[4219], 4 եւ Աբիսուէ, եւ Մաաման, եւ Գերան, 5 եւ Սովփան, եւ Աքիրան, եւ Սովիմ։ 6 Սոքա՛ են որդիք Ովդայ. եւ սոքա իշխանք տոհմիցն, բնակէին ՚ի Գաբէս, եւ գերեցին զնոսա ՚ի Մանաքաթի։ 7 Եւ Նոոմա, եւ Աքիա, եւ Գերա, նա՛ ինքն է Էգղամ. եւ ծնաւ զԱզար, եւ զԱքիադ. 8 եւ Գաարիմ ծնաւ զՄովամ, յետ արձակելոյն զնա. եւ Ովսիմ, եւ Բաարա[4220]։ 9 Եւ Ադա կին նորա ծնաւ նմա զՅովբաբ, եւ զՍաբիա, եւ զՄովսա. եւ զՄեղ՚քամ[4221], 10 եւ զՅեուս, եւ զՍեբիա, եւ զՄարմա. սոքա՛ իշխանք տոհմիցն Յովսիմայ։ 11 Եւ ծնաւ Մեովսիմ զԱքիտովբ, եւ զԱղփաղա։ 12 Եւ որդիք Աղփաղայ՝ Ովէդ, եւ Միսայէլ, Սեմեր. նա՛ շինեաց զՆովնով, եւ զՂովդ. եւ զգեօղս նորա[4222]. 13 եւ զԲարիգա, եւ զՍամա. սոքա՛ են իշխանք տոհմից որ բնակէին յԵղ՚ամ. եւ սոքա հալածեցին զբնակիչսն Գեթայ[4223]։ 14 Եւ եղբարք նոցա՝ Մովսէք, եւ Յարիմաթ, 15 եւ Ազաբադիա, եւ Արովդ, եւ Ոադեր[4224], 16 եւ Միքայէլ, եւ Յեսփաք, եւ Յովաքա, եւ Յեզիաս։ Որդիք Բարիագայ, 17 Զաբդաիա, եւ Մոքողամ, եւ Ազակի, եւ Աբար, 18 եւ Յեսամարի, եւ Եսիեղ՚ա, եւ Յաբաբ. որդիք Եղ՚փաղ՚այ[4225], 19 Յակիմ, եւ Զէքրի, եւ Զաբդի. 20 եւ Եղ՚իովնէ, եւ Սաղթի, եւ Ելիէլ, 21 եւ Աղաիա, եւ Բերիգա, եւ Բարեա, եւ Սամարիամ։ Որդիք Ամարեայ՝ 22 Յեսփան, եւ Ովբեդ, եւ Եղ՚իէղ՚. 23 եւ Աբդոն, եւ Մեքրի, եւ Անան, 24 եւ Անանիա, եւ Ամբրի, եւ Աեղ՚ամ, եւ Անաթովթիա, 25 եւ Աթին, եւ Յեփադիա, եւ Փանուէլ։ Որդիք Սովսեկայ՝ 26 Սամերիա, եւ Սարայիա, եւ Գոթողիաս, 27 եւ Արասիաս, եւ Հեղիաս, եւ Զեքրի. որդիք Երոմեայ։ 28 Սոքա իշխանք տոհմից ըստ ազգ իւրեանց առաջնորդք. եւ սոքա բնակեցան յԵրուսաղէմ[4226]։ 29 Եւ ՚ի Գաբաւոն բնակեաց հայրն Գաբաւոնի, եւ անուն կնոջ նորա Մաաքա։ 30 Եւ որդիք նորա, անդրանիկ Սաբդոն, եւ Յեսուր, եւ Կիս, եւ Բաղաամ, եւ Նէր, եւ Նաբադ, 31 եւ Գեդուր. եւ եղբարք նորա՝ Զաքուր, 32 եւ Մաղողովթ, որ ծնաւ զՍամաա։ Եւ սոքա դէմ յանդիման եղբարց իւրեանց բնակեցան յԵրուսաղէմ ընդ եղբարսն իւրեանց[4227]։ 33 Եւ Նէր՝ ծնաւ զԿիս, եւ Կիս՝ ծնաւ զՍաւուղ. եւ Սաւուղ ծնաւ զՅովնաթան, եւ զՄեղ՚քիսաւէ, եւ զԱմինադաբ, եւ զԻսմայէլ։ 34 Եւ Յովնաթան ծնաւ զՄեմփիբաաղ. եւ Մեմփիբաաղ ծնաւ զՄիքա. 35 եւ որդիք Միքայի, Փիդոն, եւ Մաղովք, եւ Թարէ, եւ Քաազ։ 36 Եւ Քաազ ծնաւ զՅովիդա. եւ Յովիդա ծնաւ զԳաղեմաթ, եւ զԱզովթ, եւ զԶամարիա. եւ Զամարիա ծնաւ զՄեսսա, 37 եւ Մեսսա ծնաւ զԲանաա, եւ զՀռափեա որդի նորա. եւ զԵղ՚էաս որդի նորա, եւ զԵսէլ որդի նորա, 38 եւ զՅովսէլ. վե՛ց որդիք. եւ այսոքիկ անուանք նոցա, Եզրիկամ անդրանիկ նորա, եւ Իսմայէլ, եւ Սարաիաս, եւ Աբդիաս, եւ Անան. ամենեքեան սոքա որդիք Եսեէլի[4228]։ 39 Եւ որդիք Եսեղկանայ եղբօր նորա. Ուղ՚ամ անդրանիկ նորա, եւ Աւաս երկրորդ, եւ Եղ՚իփաղ՚էտ երրորդ։ 40 Եւ էին որդիք Եղկամայ զօրաւորք՝ արք ուժով, որ լարէին աղեղունս. եւ բազմացուցին որդիս, եւ զորդիս որդւոց. հարիւր եւ իննսուն. ամենեքեան սոքա յորդւոցն Բենիամինի։

9
Գլուխ Թ

1 Եւ ամենայն Իսրայէլ ըստ թուոյն իւրեանց գրեալք սոքա ՚ի գիրս թագաւորացն Իսրայէլի՝ եւ Յուդայ, հանդերձ բնակելովքն ՚ի Բաբելոն, վասն մեղացն իւրեանց։ 2 Եւ որ բնակեալ էին յառաջին կալուածսն իւրեանց ՚ի քաղաքսն Իսրայէլի, քահանայք եւ Ղեւտացիք, որք տուեալ էին. 3 յԵրուսաղէմ բնակեցան. յորդւոցն Յուդայ, եւ յորդւոցն Բենիամինի, եւ յորդւոցն Եփրեմի եւ Մանասէի։ 4 Եւ Գովթի որդի Ամիութայ, որդւոյ Ամարիայ. որդւոյ Փարեսի՝ որդւոյ Յուդայ[4229]. 5 ՚ի Սեղոմայ՝ անդրանիկ նորա Ասեա. եւ որդիքն նորա։ 6 Յորդւոցն Զարայի, եւ Յիէլ, եւ եղբարք նորա, վեց հարիւր եւ իննսուն[4230]. 7 եւ յորդւոցն Բենիամինի՝ Սաղովմ որդի Մոսոմայ, որդւոյ Դովեայ. որդւոյ Ասանուայ[4231]. 8 եւ Յեբնա որդի Յերեմայ. եւ Եղ՚ամ որդի Ոզիայ, որդւոյ Սոքորայ. եւ Մասաղամ որդի Սափատայ, որդւոյ Ռագուելի. որդւոյ Յաբենայ[4232]. 9 եւ եղբարք նորա ըստ ազգին իւրեանց. ինն հարիւր յիսուն եւ վեց. ամենեքեան արք պետք տոհմին իւրեանց, ըստ տանց ազգին իւրեանց[4233]։

Ի 10 Եւ ՚ի քահանայիցն՝ Յովիդայէ, եւ Յովաբիբ, եւ Աքին[4234], 11 եւ Ազարիաս՝ որդի Քեղկեայ, որդւոյ Մոսողոմայ, որդւոյ Սադովկայ, որդւոյ Մարիովթայ, որդւոյ Աքիտովբայ. առաջնորդ տանն Աստուծոյ. 12 եւ Ոբդիաս՝ որդի Յերեմեայ, որդւոյ Փասուրայ, որդւոյ Քեղկեայ. եւ Մասէ՝ որդի Ադիէլի, որդւոյ Եզրայ, որդւոյ Մոսողոմայ, եւ Ղաամովթ՝ որդի Ասերայ[4235]. 13 եւ եղբարք նոցա, իշխանք տանց տոհմից հազար եւ եւթն հարիւր եւ իննսուն. արք զօրաւորք ուժով ՚ի գործ պաշտաման տանն Աստուծոյ[4236]։ 14 Եւ ՚ի յՂեւտացւոցն՝ Սամաա որդի Ասովբայ, որդւոյ Եզրիկամայ, որդւոյ Ասաբիայ, որդւոյ որդւոյն Մերարեայ[4237]. 15 եւ Բագբագ, եւ Արէս, եւ Գովղէղ, եւ Մաթանիաս որդի Միքայի, որդւոյ Զեքրեայ, որդւոյ Ասափայ։ 16 Ոբդիաս որդի Սամեայ, որդւոյ Գովղաղայ, որդւոյ Իդիթովնայ. եւ Բարաքիաս որդի Ասայի, որդւոյ Եղկանայ. որ բնակէր ՚ի գեւղսն Նետոփատայ[4238]։ 17 Եւ դռնապանք՝ Սալլոմ, եւ Ակուբ, եւ Տէղման, Եման, եւ եղբարք նոցա. Սալլում իշխան. 18 մինչեւ ցա՛յս վայր, ՚ի դրան թագաւորին յարեւելս. այսոքիկ են դրունք բանակաց որդւոցն Ղեւեայ։ 19 Եւ Սաղովմ որդի Կովրեայ, որդւոյ Աբիսափայ, որդւոյ Կորխայ. եւ եղբարք նորա ՚ի տանէ հօրն իւրեանց, Կորխացիքն ՚ի վերայ գործոց սպասուն. որք պահէին զպահպանութիւնս խորանին, ինքեա՛նք եւ հարք իւրեանց ՚ի բանակին Տեառն, եւ պահէին զմուտն։ 20 Եւ Փենէէս որդի Եղիազարու իշխա՛ն էր ՚ի վերայ նոցա առաջի Տեառն. եւ նոքա ընդ նմա։ 21 Զաքարիաս որդի Մոսողոմայ՝ դռնապան դրան խորանին վկայութեան։ 22 Ամենեքեան ընտիրք ՚ի դրունս. երկերիւր եւ երկոտասան. սոքա էին ՚ի սրահսն նոցա, եւ թիւն իւրեանց. եւ զսոսա կացոյց Դաւիթ՝ եւ Սամուէլ տեսանօղն՝ հաւատարմութեամբն նոցա[4239]։ 23 Սոքա եւ որդիքն նոցա ՚ի վերայ դրանց տանն Տեառն, եւ ՚ի տան խորանին որք պահէին[4240] 24 ՚ի չորեսին կողմանս դրանն՝ յարեւելս, եւ ՚ի ծովակողմն, ՚ի հիւսւսի, եւ ՚ի հարաւ։ 25 Եւ եղբարք նոցա ՚ի սրահսն իւրեանց, ՚ի մտանելն յեւթն աւուրսն, ՚ի ժամանակաց ՚ի ժամանակս՝ հանդերձ նոքօք։ 26 Վասն զի հաւատարմութեամբ էին չորք զօրաւորք դրանցն, որ էին Ղեւտացիք՝ ՚ի վերայ տանց շտեմարանացն՝ եւ գանձուց տանն Աստուծոյ։ 27 Եւ բանակէին՝ վասն զի նոցա էր պահպանութիւնն. եւ նոքա՛ էին ՚ի վերայ բանալեացն. ընդ առաւօտս առաւօտս բանային զդրունս տաճարին։ 28 Եւ ՚ի նոցանէ ՚ի վերայ սպասուց պաշտամանն. վասն զի թուով բերէին զսպասսն, եւ թուով տանէին։ 29 Եւ ՚ի նոցանէ կային ՚ի վերայ կահի սրբութեանցն, եւ նաշհւոյն, եւ գինւոյ, եւ իւղոյ, եւ կնդրկին, եւ այլոց խնկոցն։ 30 Եւ յորդւոց քահանայիցն էին իւղեփեացք իւղոյն եւ խնկոցն՝ 31 Մատաթիաս ՚ի Ղեւտացւոցն. նա՛ էր անդրանիկն Սաղովմայ Կորխացւոյ. հաւատարմութեամբ ՚ի վերայ գործոյ զոհիցն՝ եւ տապակի մեծի քահանային[4241]։ 32 Եւ Բանէաս Կահաթացի յեղբարցն իւրոց ՚ի վերայ հացին առաջադրութեան՝ պատրաստել շաբաթէ ՚ի շաբաթ։ 33 Եւ սոքա սաղմոսանուագք, իշխանք տոհմիցն Ղեւտացւոց, կարգեալք ՚ի սպաս աւուրցն. վասն զի ՚ի տուէ եւ ՚ի գիշերի էին ՚ի գործն։ 34 Սոքա իշխանք տոհմիցն Ղեւտացւոց, ըստ ազգին իւրեանց իշխանք. եւ սոքա բնակեցան յԵրուսաղէմ[4242], 35 եւ ՚ի Գաբաւոն։

ԻԱ Եւ բնակեաց հայրն Գաբաւոնի Յեէլ, եւ անուն կնոջ նորա Մոոքա[4243], 36 եւ որդի նորա անդրանիկ Աբդոն, եւ Յասիր, եւ Կիս, եւ Բաաղ, եւ Ներ, եւ Նաբադ, 37 եւ Գեդուր. եւ եղբարք Զաքուրայ՝ Այիոն, եւ Զեքրի, եւ Մակեղովթ։ 38 Եւ Մակեղովթ ծնաւ զՍամաա. եւ սոքա ՚ի մէջ եղբարցն իւրեանց բնակեցին յԵրուսաղէմ ընդ եղբարս իւրեանց։ 39 Եւ Նէր՝ ծնաւ զԿիս. եւ Կիս ծնաւ զՍաւուղ. եւ Սաւուղ ծնաւ զՅովնաթան, եւ զՄեղքիսաւէ, եւ զԱմինադաբ, եւ զԲաաղ։ 40 Եւ որդի Յովնաթանու Մեմփիբաաղ ծնաւ զՄիքա։ 41 Եւ որդիք Միքայի՝ Փիոն, եւ Մաղովք, եւ Թարա. 42 եւ Բաաղ ծնաւ զՅովաադա. եւ Յովադա ծնաւ զԳաղէմովթ, եւ զԱզեմովթ. եւ Զամրի ծնաւ զՄասա[4244]. 43 եւ Մասա ծնաւ զԲանար. Ափա որդի նորա. Եղէասար որդի նորա. Եսսեղ՚ որդի նորա։ 44 Եւ Եսսեղ՚ի որդիք վեց. եւ այսոքիկ անուանք նոցա, Եզրիկամ անդրանիկ նորա, եւ Իսմայէլ, եւ Սարիա, եւ Աբդիա, եւ Ամարիա, եւ Անան. սոքա՛ որդիք Ասիելի։

10
Գլուխ Ժ

1 Եւ այլազգիք պատերազմեցա՛ն ընդ Իսրայէլի, եւ փախեան յերեսաց այլազգեացն. եւ անկան վիրաւորք ՚ի լերինս Գեղբուայ[4245]։ 2 Եւ պնդեցան այլազգիքն զհետ Սաւուղայ, եւ զհետ որդւոցն նորա, եւ հարին այլազգիքն զՅովնաթան, եւ զԱմինադաբ, եւ զՄեղ՚քիսաւէ զորդիսն Սաւուղայ[4246]։ 3 Եւ ծանրացաւ պատերազմն ՚ի վերայ Սաւուղայ, եւ գտին զնա աղեղնաւորք աղեղամբք եւ ցաւովք, եւ վտանգեցաւ յաղեղանցն։ 4 Եւ ասէ Սաւուղ ցկապարճակիրն իւր. Ձգեա՛ զսուր քո եւ խոցեա՛ զիս դովաւ, մի՛ գուցէ եկեսցեն անթլփատքն այնոքիկ, եւ խաղասցեն ինեւ։ Եւ ո՛չ կամեցաւ կապարճակիրն նորա՝ վասն զի երկեաւ յոյժ. եւ ա՛ռ Սաւուղ զսուրն, եւ անկաւ ՚ի վերայ նորա[4247]։ 5 Եւ ետես կապարճակիրն նորա թէ մեռաւ Սաւուղ, անկաւ եւ նա ՚ի վերայ սրոյն իւրոյ՝ եւ մեռաւ։ 6 Եւ մեռան Սաւուղ, եւ երկոքին որդիքն իւր յաւուր յայնմիկ. եւ ամենայն տուն նորա միանգամայն մեռան[4248]։ 7 Եւ ետես ամենայն այր Իսրայէլի որք ՚ի հանգրուանսն էին, եթէ փախեաւ Իսրայէլ, եւ եթէ մեռան Սաւուղ եւ որդիք նորա, թողին զքաղաքս իւրեանց եւ փախեան. եւ եկին այլազգիքն եւ բանակեցան ՚ի նոսա[4249]։ 8 Եւ եղեւ ՚ի վաղիւն՝ եկին այլազգիքն կողոպտե՛լ զվիրաւորսն, եւ գտին զՍաւուղ եւ զորդիս նորա անկեալս ՚ի լերինն Գեղբուայ[4250], 9 մերկացուցին զնա. եւ առին զգլուխ նորա, եւ զզէն նորա, եւ առաքեցին յերկիր այլազգեաց, շուրջանակի աւետարանե՛լ կռոցն իւրեանց՝ եւ ժողովրդեանն. 10 եւ եդին զզէն նորա ՚ի տան աստուածոյն իւրեանց. եւ զգլուխ նորա եդին ՚ի տան Դագոնայ[4251]։ 11 Եւ լուան ամենեքեան որ բնակեալ էին ՚ի Գաղաադ, զոր ինչ արարին այլազգիքն ընդ Սաւուղ եւ ընդ Իսրայէլ. 12 եւ յարեան ՚ի Գաղաադէ ամենայն արք զօրաւորք, եւ առին զմարմինն Սաւուղայ եւ զմարմինս որդւոց նորա, եւ բերին Յաբիս՝ եւ թաղեցին զոսկերս նոցա ընդ կաղնեաւն Յաբիս. եւ պահեցին աւուրս եւթն։ 13 Եւ մեռաւ Սաւուղ յանօրէնութիւնսն իւր, զորս անօրինեցաւ ՚ի Տէր. ըստ բանին Տեառն զի ո՛չ պահեաց. վասն զի եհարց Սաւուղ վհկաւն խնդրել. եւ պատասխանի արար նմա Սամուէլ մարգարէ. 14 եւ ո՛չ խնդրեաց զՏէր. եւ սպան զնա. եւ դարձոյց զթագաւորութիւնն Դաւթի որդւոյ Յեսսեայ։

11
Գլուխ ԺԱ

ԻԲ 1 Եւ եկն ամենայն Իսրայէլ առ Դաւիթ ՚ի Քեբրոն, եւ ասեն. Ահաւասիկ ոսկերք քո եւ մարմի՛նք քո եմք։ 2 Եւ յերէկն եւ յեռանտ՝ մինչ էր Սաւուղ արքայ՝ դո՛ւ էիր որ հանէիր եւ մուծանէիր զԻսրայէլ. եւ ասաց Տէր Աստուած քո ցքեզ. Դո՛ւ հովուեսցես ժողովրդեան իմոյ Իսրայէլի, եւ դո՛ւ լիցես առաջնորդ ՚ի վերայ Իսրայէլի[4252]։ 3 Եւ եկին ամենայն ծերքն Իսրայէլի առ արքայ ՚ի Քեբրոն, եւ ե՛դ արքայ Դաւիթ ուխտ ընդ նոսա ՚ի Քեբրոն առաջի Տեառն. եւ օծին զԴաւիթ թագաւոր ՚ի վերայ Իսրայէլի, ըստ բանին Տեառն զոր խօսեցաւ ՚ի ձեռն Սամուելի։ 4 Եւ գնա՛ց արքայ եւ արք նորա յԵրուսաղէմ, որ է Յեբուս, եւ ա՛նդ Յեբուսացիքն բնակէին յերկրին[4253]։ 5 Եւ ասեն բնակիչքն Յեբուսայ ցԴաւիթ. Ո՛չ մտցես դու այսր։ Եւ ա՛ռ զամրոցն Սիոնի, ա՛յն է քաղաք Դաւթի։ 6 Եւ ասէ Դաւիթ. Ամենայն որ հարցէ զՅեբուսացին յառաջագոյն, եղիցի իշխա՛ն եւ զօրավար։ Եւ ել յառաջ ՚ի վերայ նորա Յովաբ որդի Սարուեայ, եւ եղեւ իշխան[4254]։ 7 Եւ նստաւ Դաւիթ յամրոցին. վասն այնորիկ կոչեաց զնա քաղա՛ք Դաւթի. 8 եւ շինեաց զքաղաքն շուրջանակի. եւ պատերազմեցաւ եւ ա՛ռ զքաղաքն։ 9 Եւ երթայր Դաւիթ երթալով՝ եւ մեծանայր. եւ Տէր ամենակալ է՛ր ընդ նմա։

ԻԳ 10 Եւ սոքա՛ իշխանք էին զօրացն Դաւթի, որք զօրանային ընդ նմա ՚ի թագաւորութեան նորա, եւ ընդ ամենայն Իսրայէլի, որք թագաւորեցուցանէին զնա ըստ բանին Տեառն ՚ի վերայ Իսրայէլի։ 11 Եւ ա՛յս թիւ զօրաւորացն Դաւթի. Իզբաամ որդի Աքամանի, առաջին յերիցն. նա՛ ձգեաց զսուրն իւր միանգամայն ՚ի վերայ երեք հարիւր վիրաւորացն ՚ի միում ժամանակի[4255]։ 12 Եւ յետ նորա Եղէազար որդի Դովդայի Աքուքացւոյ. նա՛ յերիս զօրաւորսն 13 էր ընդ Դաւթայ ՚ի Փասասոդոմին։ Եւ այլազգիքն ժողովեցան անդր ՚ի պատերազմ. եւ էր մա՛սն ինչ անդաստանին լի՛ գարեաւ, եւ զօրն փախեաւ յերեսաց այլազգեացն[4256]։ 14 Եւ եկաց ՚ի մէջ մասինն եւ պահեաց զնա. եւ հարին զայլազգիսն. եւ արար Տէր փրկութին մեծ։ 15 Եւ իջին երե՛ք յերեսուն իշխանացն ՚ի վէմն առ Դաւիթ յայրն Ոդողոմայ։ Եւ բանակ այլազգեացն էր բանակեալ ՚ի հովտին Սկայից։ 16 Եւ Դաւիթ յայնժամ է՛ր յամրոցին. եւ զօր այլազգեացն էր յայնժամ ՚ի Բեթղ՚ահեմ։ 17 Եւ ցանկացաւ Դաւիթ եւ ասէ. Ո՞ արբուցանէր ինձ ջուր ՚ի ջրհորոյն Բեթղ՚ահեմի որ առ դրանն[4257]։ 18 Եւ պատառեցին երեք զբանակ այլազգեացն, եւ հանին ջուր ՚ի ջրհորոյն Բեթղ՚ահեմի, որ է առ դրանն, եւ առին եւ եկին առ Դաւիթ. եւ ո՛չ կամեցաւ Դաւիթ ըմպել զայն, եւ նուիրեաց զա՛յն Տեառն[4258]. 19 եւ ասէ. Քաւի՛չ լիցի ինձ Աստուած առնել զբանդ զայդ, եթէ զարիւն արանցդ այդոցիկ արբից յանձինս իւրեանց. վասն զի ոգւովքն իւրեանց բերին զայդ։ Եւ ո՛չ կամեցաւ ըմպել զայն. զա՛յս արարին երեք զօրաւորքն։ 20 Եւ Աբեսսա եղբայր Յովաբու էր իշխան երիցն. նա՛ ձգեաց զսուրն ՚ի վերայ վեց հարիւր վիրաւորացն ՚ի միում ժամանակի. եւ նա՛ էր անուանի[4259] 21 ՚ի մէջ երիցն ՚ի վերայ նոցա. քան զերկուսն փառաւորագոյն. եւ էր նոցա իշխան. եւ մինչ յերիսն ո՛չ ժամանէր։ 22 Եւ Բանէաս որդի Յովիդայեայ, որդի առն զօրաւորի. բազո՛ւմ էին գործք նորա ՚ի Կասբեէլ. նա՛ եհար զերկուս որդիսն Արիէլ Բանեայ, եւ նա՛ էջ եւ եհար զառեւծն ՚ի մէջ գբին յաւուր ձեան[4260]։ 23 Նա՛ եհար զայրն Եգիպտացի՝ զա՛յր երեւելի հինգկանգնեան, եւ ՚ի ձեռն Եգիպտացւոյն նիզակ իբրեւ զստորի ոստայնանկաց. եւ էջ առ նա Բանեաս բրա՛ւ, եւ եհան ՚ի ձեռանէ Եգիպտացւոյն զնիզակն. եւ սպան զնա նիզակաւն նորին[4261]։ 24 Զա՛յս արար Բանեաս որդի Յովիդայեայ. եւ անուն նորա ՚ի մէջ երից զօրաւորաց. 25 քան զերիսն փառաւորագոյն, եւ առ երիսն ո՛չ ժամանէր. եւ կացոյց զնա Դաւիթ ՚ի վերայ տոհմին իւրոյ։ 26 Եւ սոքա էին զօրաւորք զօրացն. Ասայէլ եղբայր Յովաբայ. Եղէանան որդի Գովդայի ՚ի Բեթղահեմէ, 27 Սամովթ Արովրացի. Աքիգեղէս Փաղ՚ովնացի. 28 Ովրէ որդի Թեկուացւոյն. Աբիեզէր Անաթովթացի։ 29 Սովբաք Ասովթացի. Եղ՚իաք Ովնացի. 30 Մովարէ Նետոփացի. Եղ՚եադ որդի Բաանայ Նետոփաթացւոյ[4262]։ 31 Եթայի որդի Հռեփայի ՚ի բլրոյն Բենիամինի. Բանեաս Փարաթոնացի. 32 Ուրի ՚ի Նեքեղայ. Դաասաբիէլ Սարաբթացի[4263]։ 33 Աղամովթ Բարսամացի. Եղիաբ Ասաղաբոնացի՝ 34 որդի Ասամայ Գովթնացւոյ. Յովնաթան որդի Մադէի Արարացւոյ. 35 Աքիաբ որդի Աքարայ Արարացւոյ. Եղիբաաղ որդի Ովրայ։ 36 Փերովմէ Քուրաթացի. Աքիա Ոփեողանացի։ 37 Ասարա Կարմեղ՚ացի. Նոարէ որդի Ասբիայ. 38 Յովէլ եղբայր Նաթանայ. Մաբար որդի Ագարայ[4264]. 39 Սեղեկով Ամոնացի։ Նաար Աբերոնացի՝ կապարճակիր Յովաբայ որդւոյ Սարուեայ. 40 Իրաս Ուրեթացի. Գաբեթ Յեթերացի. 41 Ուրիաս Քետացի։ Զաբադ որդի Սոողայ[4265] 42 որդւոյ Սեղքայ ՚ի Հռուբենայ, իշխան ՚ի վերայ երեսնիցն։ 43 Անան որդի Մասքայ. Յովսափատ Մատթանացի[4266]։ 44 Ոզիաս Աստարովթացի. Սամաա, եւ Յեւեղ որդիք Քովթանացւոյն, Արարացիք[4267]։ 45 Յեդիէլ որդի Սամարեայ, եւ Յովազա եղբայր նորա, Աթովսացիք։ 46 Յեդիէլ Մաովնացի. Այիրաբ՝ եւ Յովսէ որդի նորա, Եղ՚նամացիք. Յեթեմա Մովաբացի. Աղ՚իէլ, եւ Ոբէդ, եւ Յասիէլ Մովսաթացիք[4268]։

12
Գլուխ ԺԲ

1 Եւ սոքա՛ եկին առ Դաւիթ ՚ի Սիկեղ՚ակ, մինչդեռ նեղեալ էր յերեսաց Սաւուղայ որդւոյ Կիսեայ. եւ սոքա էին ՚ի զօրաւորսն օգնականք ՚ի պատերազմին. 2 եւ աղեղամբ յաջուց եւ յահեկաց, եւ պարսաւոր քարամբք՝ եւ նետիւք։ Յեղբարցն Սաւուղայ ՚ի Բենիամինէ 3 իշխան. Աքիեզեր, եւ Յովաս որդի Սամայ՝ Սաբամովթացի. եւ Յեէլ, եւ Ափաղէտ որդիք Ազմովթայ. Բարաքիա եւ Յէուլ, Անաթացիք[4269]։ 4 Սամէաս Գաբաւոնացի, զօրաւոր ՚ի մէջ երեսնից, եւ ՚ի վերայ երեսնից. Յերեմիաս, եւ Եզեկիէլ, եւ Յովնան, եւ Զաբադ՝ ՚ի Գադերոնայ։ 5 Եղիոզա, եւ Յարիմութ, եւ Բաաղիա, եւ Սամարիա, եւ Սափատիաս յԱրիփեղայ[4270] 6 Իկանայ։ Յեսիայ, Եղիէղ՚, եւ Ովզորայ, եւ Յեզբամ՝ Ակորացիք։ 7 Յովէլ եւ Զաբադիայ, որդիք Յերոմայ Գեդովրացւոյ[4271]։ 8 Եւ ՚ի Գաղաադայ որոշեցան առ Դաւիթ, եւ յանապատէն զօրաւորք ուժով. ա՛րք որ հարկանէին պատերազմ, առեալ վահանս եւ աշտեայս, եւ դէմք նոցա իբրեւ զդէ՛մս առիւծու, եւ թեթեւագոյնք ոտիւք իբրեւ զայծեմունս ՚ի վերայ լերանց արագութեամբ։ 9 Եզեր՝ իշխան. Աբդիաս՝ երկրորդ. Եղիաբ՝ երրորդ. 10 Մասման՝ չորրորդ. Յերեմիաս՝ հինգերորդ. 11 Եթթի՝ վեցերորդ. Եղ՚իէլ՝ եւթներորդ. 12 Յովնան՝ ութերորդ. Եղզաբաթ՝ իններորդ[4272]. 13 Յերեմիաս՝ տասներորդ. Մաքաբանա՝ մետասաներորդ։ 14 Սոքա՛ յորդւոցն Գադայ իշխանք զօրացն, ՚ի հարիւրսն փոքր. եւ մեծ ՚ի մէջ հազարացն[4273]։ 15 Սոքա՛ են որք անցին ընդ Յորդանան յամսեանն առաջնում, եւ նա էր լի՛ յամենայն յատակսն իւրում. եւ հալածեցին զամենայն բնակիչս հովտացն՝ յարեւելից մինչեւ յարեւմուտս։ 16 Եւ եկին յորդւոցն Բենիամինի եւ Յուդայ՝ յօգնականութիւն Դաւթի։ 17 Եւ Դաւիթ ել ընդ առաջ նոցա, եւ ասէ ցնոսա. Եթէ խաղաղութեամբ եկիք առ իս՝ եղիցի՛ սիրտ իմ ընդ ձեզ, ապա թէ մատնե՛լ զիս թշնամեաց իմոց եկիք՝ ո՛չ ճշմարտութեամբ ձեռին, տեսցէ՛ Աստուած հարցն մերոց՝ եւ յանդիմանեսցէ։ 18 Եւ զօրացո՛յց Հոգին զԱմեսսա, զիշխան երեսնիցն. եւ ասէ. Ե՛րթ Դաւիթ որդի Յեսսեայ՝ եւ զօրդ քո՝ խաղաղութիւն քեզ, եւ խաղաղութիւն օգնականաց քոց. վասն զի օգնեաց քեզ Աստուած քո։ Եւ ընկալաւ զնոսա Դաւիթ, եւ կացոյց զնոսա իշխանս զօրացն[4274]։ 19 Եւ ՚ի Մանասէէ դիմեցին առ Դաւիթ՝ ՚ի գալ այլազգեացն ՚ի վերայ Սաւուղայ ՚ի պատերազմ, եւ ո՛չ օգնեաց նոցա. վասն զի խորհրդիւ եղեւ զօրագլխացն այլազգեաց, որք ասացին եթէ գլխովք արանցդ այդոցիկ դառնայ դա առ տէր իւր Սաւուղ[4275]։ 20 ՚Ի գնալն նորա ՚ի Սիկիլակ, դիմեցին առ նա ՚ի Մանասէէ, Եդնա, Յովզաբադ, եւ Եղիու, եւ Սաղթի. իշխանք հազարացն որք էին Մանասէի[4276]. 21 եւ նոքա գումարեցան ընդ Դաւթի ՚ի վերայ հինին. վասն զի զօրաւորք էին ուժով, ամենեքեան իշխանք ՚ի վերայ զօրուն[4277]. 22 քանզի աւուրց յաւուրս գային առ Դաւիթ, ՚ի զօրութիւն մեծ իբրեւ զօրութիւն Աստուծոյ[4278]։

ԻԴ 23 Եւ այսոքիկ են անուանք իշխանաց զօրուն, որք եկին առ Դաւիթ ՚ի Քեբրոն, դարձուցանել զթագաւորութիւնն Սաւուղայ առ նա՝ ըստ բանին Աստուծոյ։ 24 Որդիք Յուդայ վահանակիրք եւ տիգաւորք, վեց հազար եւ ութ հարիւր զօրաւորք ՚ի պատերազմի։ 25 Եւ յորդւոցն Շմաւոնի հզօրք ուժով ՚ի պատերազմել, եւթն հազար եւ հարիւր։ 26 Յորդւոցն Ղեւեայ. չորք հազար եւ վեց հարիւր, 27 եւ Յուդաս առաջնորդ։ Եւ յորդւոցն Ահարոնի ընդ նմա երեք հազար եւ եւթն հարիւր[4279]. 28 եւ Սադովկ մանուկ հզօր ուժով ՚ի տանէ հօր իւրոյ. եւ իշխանք քսան եւ երկու[4280]։ 29 Եւ յորդւոցն Բենիամինի յեղբարցն Սաւուղայ երեք հազար, եւ յոլովք ՚ի նոցանէ էին վերակացուք տանն Սաւուղայ[4281]։ 30 Եւ յորդւոցն Եփրեմայ, քսան հազար եւ ութ հարիւր զօրաւորք ուժով, արք անուանիք ըստ տանց տոհմիցն իւրեանց։ 31 Եւ ՚ի կիսոյ ցեղէն Մանասէի ութուտասն հազար, որք անուանեցան յանուանէ թագաւորեցուցանե՛լ զԴաւիթ։ 32 Եւ յորդւոցն Իսաքարայ որք գիտէին զհանճար, ՚ի ժամանակի՛ ճանաչելով թէ զի՞նչ առնիցեն Իսրայէլի՝ յիշխանութեան իւրեանց՝ երկերիւր. եւ ամենեքեան եղբարք իւրեանց ընդ նոսա։ 33 Եւ ՚ի Զաբուղոնէ՝ որք ելանէին ՚ի մարտ պատերազմի՝ պատերազմական գործեաւ, յիսուն հազար՝ օգնե՛լ Դաւթի՝ ո՛չ ունայնաձեռն։ 34 Եւ ՚ի Նեփթաղիմայ իշխանք հազա՛րք. եւ ընդ նոսա վահանաւորք եւ տիգաւորք երեսուն հազար[4282]։ 35 Եւ ՚ի Դանայ կարգեալք ՚ի պատերազմ քսան եւ ութ հազար եւ ութ հարիւր[4283]։ 36 Եւ յԱսերայ՝ որք ելանէին օգնել ՚ի պատերազմի, քառասուն հազար։ 37 Եւ յայնմ կողմանէ Յորդանանու, ՚ի յՌուբինէ, եւ ՚ի Գադայ, եւ ՚ի կիսոյ ցեղին Մանասէի, ամենայն պատերազմական գործեօք՝ հարիւր քսան հազար. 38 ամենեքեան սոքա ա՛րք պատերազմօղք կարգեալք ՚ի մարտ. խաղաղական անձամբ եկին ՚ի Քեբրոն թագաւորեցուցանել զԴաւիթ ՚ի վերայ Իսրայէլի. եւ ա՛յլ մնացորդքն Իսրայէլի իբրեւ զա՛նձն մի՝ թագաւորեցուցանել զԴաւիթ[4284]։ 39 Եւ էին անդ աւուրս երիս, ուտէին եւ ըմպէին. վասն զի պատրաստեցին նոցա եղբարքն իւրեանց, 40 եւ սահմանակիցք նոցին, մինչեւ յԻսաքար, եւ ՚ի Զաբուղոն, եւ ՚ի Նեփթաղիմ. եւ բերէին նոցա ուղտուք եւ իշովք եւ ջորւովք եւ եզամբք կերակուրս, ալեւր, եւ թուզ, եւ չամիչ, եւ գինի, եւ ձէթ, եւ զուարակս եւ ոչխարս բազումս. վասն զի ուրախութիւն էր յԻսրայէլի[4285]։

13
Գլուխ ԺԳ

ԻԵ 1 Եւ խորհեցաւ Դաւիթ ընդ հազարապետսն եւ հարիւրապետսն, եւ ընդ ամենայն իշխանսն[4286]։ 2 Եւ ասէ Դաւիթ ցամենայն եկեղեցին Իսրայէլի. Եթէ իցէ բարութիւնդ ՚ի ձեզ, եւ ՚ի Տեառնէ Աստուծոյ մերմէ յաջողեցաւ. առաքեսցուք առ եղբարսն մեր որ մնացեալ են յամենայն Իսրայէլի. եւ ընդ նոսա քահանայք եւ Ղեւտացիք ՚ի քաղաքսն կալուածոց իւրեանց, եւ ժողովեսցին առ մեզ[4287]. 3 եւ բերցուք այսր առ մեզ զտապանակն Աստուծոյ մերոյ. վասն զի ո՛չ խնդրեցին զնա յաւուրցն Սաւուղայ[4288]։ 4 Եւ ասաց ամենայն եկեղեցին՝ առնել այնպէս. վասն զի ուղի՛ղ էր բանն յաչս ամենայն ժողովրդեանն։ 5 Եւ եկեղեցացոյց Դաւիթ զամենայն Իսրայէլ ՚ի սահմանացն Եգիպտոսի մինչեւ յԵմաթ, տանե՛լ զտապանակն Աստուծոյ ՚ի քաղաքէն Յարիմայ։ 6 Եւ եհան զնա Դաւիթ՝ եւ ամենայն Իսրայէլ ել ՚ի քաղաքն Դաւթի, որ էր Յուդայի. բերե՛լ անտի զտապանակն Տեառն Աստուծոյ որ նստի ՚ի վերայ քերովբէից, յորոյ վերայ կոչեցաւ անուն նորա[4289]։ 7 Եւ եդին զտապանակն Աստուծոյ ՚ի վերայ սայլի՛ նորոյ, ՚ի տանէն Ամինադաբայ. եւ Ոզա եւ եղբարք նորա ածէին զսայլն[4290]։ 8 Եւ Դաւիթ եւ ամենայն Իսրայէլ խաղային առաջի Աստուծոյ ամենայն զօրութեամբ, երգովք սաղմոսաց՝ տաւղօք եւ քնարօք եւ թմբկօք եւ ծնծղայիւք եւ փողովք։ 9 Եւ եկին մինչեւ ՚ի կալն Քելովնեայ. եւ ձգեաց Ոզա զձեռն իւր ունե՛լ զտապանակն, վասն զի թիւրեաց զնա զուարակն։ 10 Եւ բարկացաւ Տէր սրտմտութեամբ ՚ի վերայ Ոզայ. եւ եհար զնա անդ յաղագս ձգելոյ նորա զձեռն իւր ՚ի տապանակն. եւ մեռա՛ւ անդ առաջի Աստուծոյ։ 11 Եւ տրտմեցաւ Դաւիթ. վասն զի խրամատեաց Տէր խրամատութիւն յՈզա. եւ կոչեաց զտեղին զայն Խրամատութիւն Ոզայ մինչեւ յօրս յայս[4291]։ 12 Եւ երկեաւ Դաւիթ յԱստուծոյ յաւուրն յայնմիկ եւ ասէ. Զիա՞րդ տարայց առ իս զտապանակն Աստուծոյ[4292]։ 13 Եւ ո՛չ դարձոյց Դաւիթ զտապանակն առ ինքն ՚ի քաղաք Դաւթի. եւ խոտորեցոյց զնա ՚ի տունն Աբեդդարայ Քետացւոյ[4293]։ 14 Եւ նստաւ տապանակն Աստուծոյ ՚ի տանն Աբեդդարայ ամիսս երիս. եւ օրհնեաց Աստուած զԱբեդդար, եւ զամենայն ինչ նորա[4294]։

14
Գլուխ ԺԴ

ԻԶ 1 Եւ առաքեաց Քիրամ արքայ Տիւրոսի հրեշտակս առ Դաւիթ, եւ փայտս մայրս. եւ շինօղս որմոց, եւ հիւսունս փայտից՝ շինե՛լ նմա տուն։ 2 Եւ ծանեաւ Դաւիթ եթէ պատրաստեաց զնա Տէր ՚ի վերայ Իսրայէլի. վասն զի աճեաց ՚ի բարձրութիւն թագաւորութիւն նորա, վասն ժողովրդեան իւրոյ Իսրայէլի։ 3 Եւ ա՛ռ Դաւիթ ա՛յլ եւս կանայս յԵրուսաղէմ. եւ ծնան նմա ա՛յլ եւս ուստերք եւ դստերք։ 4 Եւ ա՛յսոքիկ են անուանք նոցա որք ծնան նմա, եւ էին նորա յԵրուսաղէմ. Սամաաս, եւ Սոբաբ, Նաթան, Սողոմոն[4295], 5 եւ Յեբաար, եւ Եղ՚իսաւ, եւ Եղ՚իփաղ՚էտ[4296], 6 եւ Նագեթ, եւ Նափատ, եւ Յափիէ. 7 եւ Եղ՚իսամա, եւ Բաղիադա, եւ Եղ՚իփաղատ։

ԻԷ 8 Եւ լուա՛ն այլազգիքն եթէ օծաւ Դաւիթ թագաւոր ՚ի վերայ ամենայն Իսրայէլի, եւ ելին ամենայն այլազգիքն խնդրել զԴաւիթ. լուա՛ւ Դաւիթ, եւ ել ընդ առաջ նոցա[4297]։ 9 Եւ այլազգիքն եկին, եւ հանդիպեցան միմեանց ՚ի հովիտսն Սկայից[4298]։ 10 Եւ եհարց Դաւիթ ցԱստուած՝ եւ ասէ. Եթէ ելի՞ց ՚ի վերայ այլազգեացն, եւ տայցե՞ս զնոսա ՚ի ձեռս իմ։ Եւ ասէ ցնա Տէր. Ե՛լ, եւ տաց զնոսա ՚ի ձեռս քո[4299]։ 11 Եւ ել Դաւիթ ՚ի Բաաղփարասին, եւ եհար զնոսա Դաւիթ. եւ ասէ Դաւիթ. Խրամատեա՛ց Աստուած զթշնամիս իմ ձեռամբ իմով, իբրեւ զխրամատութիւն ջրոյ։ Յաղագս այսորիկ կոչեաց զանուն տեղւոյն այնորիկ Խրամատութիւն Փարասինայ։ 12 Եւ թողին անդ զաստուածս իւրեանց. եւ ասաց Դաւիթ այրե՛լ զնոսա հրով։ 13 Եւ յաւելին ա՛յլ եւս այլազգիքն, եւ հանդիպեցան ՚ի հովտին Սկայից։ 14 Եւ եհարց Դաւիթ դարձեալ զԱստուած. եւ ասաց ցնա Աստուած. Ո՛չ երթիցես զկնի նոցա. դարձի՛ր ՚ի նոցանէ, եւ թողցես զնոսա մերձ ՚ի տանձիսն. 15 եւ եղիցի ՚ի լսել քո զձայն շարժման ծայրից տանձեացն, յայնժամ ելցես ՚ի պատերազմել, վասն զի ելցէ Աստուած առաջի քո հարկանե՛լ զբանակ այլազգեացն[4300]։ 16 Եւ արա՛ր որպէս պատուիրեաց նմա Աստուած. եւ եհար զբանակ այլազգեացն ՚ի Գաբաթովնայ մինչեւ ՚ի Գազերա։ 17 Եւ եղեւ անո՛ւն Դաւթի յամենայն երկրի. եւ Տէր ետ զերկիւղ նորա ՚ի վերայ ամենայն ազգաց։

15
Գլուխ ԺԵ

1 Եւ արար իւր տո՛ւնս ՚ի քաղաքի Դաւթի. եւ պատրաստեաց զտեղի տապանակին Աստուծոյ, եւ արա՛ր նմա խորան։

ԻԸ 2 Յայնժամ ասաց Դաւիթ. Ո՛չ այլ ումեք է՛ բառնալ զտապանակն Աստուծոյ, բայց միայն Ղեւտացւոցն. վասն զի զնոսա ընտրեաց Տէր բառնալ զտապանակն իւր, եւ պաշտե՛լ առաջի նորա մինչեւ ցյաւիտեանս[4301]։ 3 Եւ ժողովեաց Դաւիթ զամենայն Իսրայէլ յԵրուսաղէմ հանել զտապանակն Տեառն ՚ի տեղին, զոր պատրաստեաց նմա[4302]։ 4 Եւ ժողովեաց Դաւիթ զորդիսն Ահարոնի, եւ զՂեւտացիսն։ 5 Յորդւոցն Կահաթու՝ Ուրիէլ իշխան, եւ եղբարք նորա հարիւր քսան։ 6 Յորդւոցն Մերարեայ՝ Սայիաս իշխան, եւ եղբարք նորա երկերիւր յիսուն։ 7 Յորդւոցն Գեթսոնի՝ Յովէլ իշխան, եւ եղբարք նորա հարիւր երեսուն։ 8 Յորդւոցն Եղիսափանայ՝ Սամայիաս իշխան, եւ եղբարք նորա երկերիւր[4303]։ 9 Յորդւոցն Քեբրոնի՝ Եղիէլ իշխան, եւ եղբարք նորա ութսուն։ 10 Յորդւոցն Ոզիելի՝ Ամինադաբ իշխան, եւ եղբարք նորա հարիւր եւ երկոտասան։ 11 Եւ կոչեաց Դաւիթ զՍադովկ եւ զԱբիաթար, զքահանայսն եւ զՂեւտացիսն. եւ զՈւրիէլ, եւ զԱսայիաս, եւ զՅովէլ, եւ զՍամայիաս, եւ զԵղիէլ, եւ զԱմինադաբ. 12 եւ ասէ ցնոսա. Դո՛ւք էք իշխան տոհմից Ղեւտացւոց, դո՛ւք սրբեցարո՛ւք եւ եղբարք ձեր, եւ հանէ՛ք զտապանակն Աստուծոյ ՚ի տեղին զոր պատրաստեցի նմա[4304]։ 13 Ո՞չ ապաքէն զի ո՛չ էիք դուք յառաջ, խրամատեաց Աստուած ձեր ՚ի մեզ, վասն զի ո՛չ խնդրեցաք իրաւամբք զնա։ 14 Եւ սրբեցան քահանայքն եւ Ղեւտացիք բերել զտապանակն Աստուծոյ Իսրայէլի։ 15 Եւ առին որդիք Ղեւտացւոցն զտապանակն Աստուծոյ, որպէս եւ պատուիրեաց Մովսէս բանիւ Աստուծոյ ըստ գրոց, բառնալեօքն ՚ի վերայ ուսոց իւրեանց։ 16 Եւ ասէ Դաւիթ ցիշխանս Ղեւտացւոցն. Կացուցէ՛ք զեղբարսն ձեր որք երգեն զսաղմոսս՝ նուագարանօք երգոցն, քնարօք, եւ սրնգօք, եւ ծնծղայիւք, ամբառնալ զձայնս ՚ի բարձունս՝ ուրախութեան ձայնիւ։ 17 Եւ կացուցին Ղեւտացիքն զՆաման որդի Յովելի, եւ յեղբարց նորա զԱսափ որդի Բարաքեայ. եւ յորդւոցն Մերարեայ յեղբարց նորա զԵթան որդի Կիսեայ։ 18 Եւ ընդ նոսա եղբարքն իւրեանց երկրորդք. Զաքարիա, եւ Յովէլ, եւ Սամիրամովթ, եւ Էէլ, եւ Անանիաս, եւ Եղիաբ, եւ Բանեաս, եւ Մասեաս, եւ Մատաթիաս, եւ Եղիփաղա, եւ Մակէդիաս, եւ Աբէդդոմ, եւ Յեէլ, եւ Ոզիաս՝ դռնապանքն[4305]։ 19 Եւ սաղմոսանուագքն. Աման, եւ Ասափ, եւ Էթան. տաւղեօք պղնձեօք, լսելի՛ առնել զձայն[4306]։ 20 Զաքարիաս, եւ Ոզիէլ, եւ Սամիրամովթ, եւ Ելիէլ, եւ Անանիաս, եւ Եղիաբ, եւ Մասիաս, եւ Նաթայիաս՝ քնարօք եւ Աղեմովթ[4307]. 21 եւ Մատաթիաս, եւ Եղիփաղատ, եւ Մակեղիա, եւ Աբեդդոմ, եւ Յեւէլ, եւ Ոզիաս՝ սրնգօք. Սենեթիաս՝ զօրացուցանել[4308]. 22 եւ Քոնիաս իշխան Ղեւտացւոցն, իշխան ՚ի վերայ երգոցն. վասն զի է՛ր հանճարեղ։ 23 Եւ Բարաքիաս, եւ Եղկանա՝ դռնապանք տապանակին։ 24 Եւ Սովբենիաս, եւ Յովսափատ, եւ Նաթանիէլ, եւ Աման, եւ Զաքարիաս, եւ Բանաիաս, եւ Եղիեզեր, քահանայքն յուսացեալք փողովք առաջի տապանակին Աստուծոյ. եւ Աբեդդովմ, եւ Յեիաս՝ դռնապանք տապանակին Աստուծոյ։ 25 Եւ Դաւիթ եւ ծերքն Իսրայէլի, եւ հազարապետք, երթային հանել զտապանակ ուխտին Տեառն ՚ի տանէն Աբեդդարայ ուրախութեամբ։ 26 Եւ եղեւ ՚ի զօրացուցանելն Աստուծոյ զիշխանսն՝ որ բարձին զտապանակ ուխտին Տեառն. զենին եւթն զուարակս, եւ եւթն խոյս։ 27 Եւ Դաւիթ զգեցեալ էր պատմուճան բեհեզեղէն։ Եւ ամենայն Ղեւտացիքն բարձին զտապանակ ուխտին Տեառն, եւ սաղմոսանուագքն. եւ Քոնոնիաս էր իշխան երգոցն՝ որք նուագէին։ Եւ Դաւիթ զգեցեալ պատմուճան բեհեզեղէն. 28 եւ ամենայն Իսրայէլ հանին զտապանակ ուխտին Տեառն հռչակաւ ձայնիւ յոբելեաւն, եւ փողով՝ եւ ծնծղայիւք նուագելով քնարօք եւ տաւղօք։ 29 Եւ եղեւ մինչդեռ տապանկն Աստուծոյ գայր ՚ի քաղաքն Դաւթի, եւ Մեղքող դուստր Սաւուղայ կարկառեալ ընդ պատուհանն, ետես զարքայ Դաւիթ զի կաքաւէր եւ խաղայր. եւ անգոսնեաց զնա ՚ի միտս իւր[4309]։

16
Գլուխ ԺԶ

1 Եւ տարաւ ՚ի ներքս զտապանակն Աստուծոյ, եւ հաստատեաց զնա ՚ի մէջ խորանին՝ զոր պատրաստեաց նմա Դաւիթ. եւ մատուցին ողջակէզս՝ եւ զփրկութեանցն առաջի Աստուծոյ[4310]։ 2 Եւ կատարեաց Դաւիթ մատուցանել զողջակէզսն՝ եւ զփրկութեանց. եւ օրհնեաց զժողովուրդն յանուն Տեառն։ 3 Եւ բաշխեաց ամենայն Իսրայէլի յառնէ մինչեւ ցկին, ՚ի մարդ՝ հա՛ց մի ՚ի հացարարոցէ, եւ պատառ մի ՚ի կասկարայից[4311]։

ԻԹ 4 Եւ կարգեա՛ց առաջի երեսաց տապանակին կտակարանացն Տեառն, ՚ի Ղեւտացւոցն, պաշտօնեայս երգե՛լ ձայնիւ, եւ խոստովա՛ն լինել, եւ օրհնե՛լ զՏէր Աստուած Իսրայէլի։ 5 ԶԱսափ առաջնորդ. եւ երկրորդ նմա Զաքարիաս, զՅեէլ, զՍամիրամովթ, զՅայէլ, զՄատաթիաս, զԵղիաբ, զԲանեաս, զԱբեդդովմ, եւ զԵսիէլ, նուագարանօք տաւղաց եւ քնարից. եւ Ասափ ծնծղայիւք նուագէր[4312]. 6 եւ Բանեաս եւ Ոզիէլ քահանայք փողովք հանապազ առաջի տապանակի կտակարանացն Աստուծոյ։ 7 Եւ յաւուրն յայնմիկ յայնժամ կարգեաց Դաւիթ, իսկզբանն օրհնել զՏէր, ՚ի ձեռն Ասափայ՝ եւ եղբարց նորա։ 8 Երգ։ Խոստովա՛ն եղերո՛ւք Տեառն եւ կարդացէք զանուն նորա, ծանուցէ՛ք ժողովրդոց զգործս նորա։ 9 Երգեցէ՛ք նմա եւ օրհնեցէ՛ք զնա, պատմեցէ՛ք ամենեցուն զսքանչելիս նորա զոր արար Տէր։ 10 Օրհնեցէ՛ք զանուն սուրբ նորա. ուրա՛խ լիցի սիրտ՝ որ խնդրէ զհաճոյս նորա։ 11 Խնդրեցէ՛ք զՏէր եւ հզօրք եղիջիք. խնդրեցէ՛ք զերեսս նորա յամենայն ժամ։ 12 Յիշեցէ՛ք զսքանչելիս նորա զոր արար, զնշանս եւ զիրաւունս բերանոյ նորա. 13 զաւա՛կ Իսրայէլի ծառայք նորա. որդիք Յակոբայ ընտրեալք նորա։ 14 Նա՛ է Տէր Աստուած մեր, յամենայն երկրի են իրաւունք նորա։ 15 Յիշեսցէ յաւիտենից զուխտ իւր, զբանն զոր պատուիրեաց ՚ի հազար ազգ[4313]. 16 զուխտն զոր եդ ընդ Աբրաամու, եւ զերդումն իւր ընդ Սահակայ։ 17 Հաստատեաց զնա Յակոբու ՚ի հրամանս, եւ Իսրայէլի յուխտ յաւիտենական. 18 ասէ. Քե՛զ տաց զերկիրն Քանանու, զվիճակ ժառանգութեան ձերոյ[4314]։ 19 Զի էին նոքա սակաւք թուով. եւ նուազք եւ պանդուխտք ՚ի նմա։ 20 Գնացին նոքա ազգէ յազգ, եւ ՚ի թագաւորութենէ ՚ի ժողովո՛ւրդ յայլ։ 21 Ո՛չ թող ա՛ռն հարստահարել զնոսա, եւ կշտամբեաց վասն նոցա զթագաւորս. 22 մի՛ մերձենայք յօծեալսդ իմ, եւ ՚ի մարգարէսդ իմ մի՛ լինիք չար։ 23 Օրհնեցէ՛ք զՏէր ամենայն երկիր. պատմեցէ՛ք օրըստօրէ զփրկութիւն նորա։ 24 Պատմեցէ՛ք ՚ի հեթանոսս զփառս նորա, յամենայն ժողովուրդս զսքանչելիս նորա։ 25 Զի մեծ է Տէր, եւ օրհնեալ է յոյժ. ահաւո՛ր է ՚ի վերայ ամենայն աստուածոց. 26 վասն զի ամենայն աստուածք ազգաց կո՛ւռք են. եւ Աստուած զերկինս արար։ 27 Փառք եւ գովութիւն առաջի երեսաց նորա. զօրութիւն եւ պարծանք ՚ի տեղւոջ նորա։ 28 Տո՛ւք Տեառն տոհմք ազանց. տո՛ւք Տեառն փառք՝ եւ զօրութիւն[4315]։ 29 Տո՛ւք Տեառն զփառս անուան նորա. առէ՛ք զպատարագս, եւ մատուցէ՛ք առաջի երեսաց նորա. եւ երկրպագեցէ՛ք Տեառն ՚ի սրահ սրբութեան նորա[4316]։ 30 Եւ երկիցէ՛ յերեսաց նորա ամենայն երկիր. յաջողեսցի երկրի՝ եւ մի՛ սասանեսցի։ 31 Ուրա՛խ եղիցին երկինք՝ եւ ցնծասցէ՛ երկիր. եւ ասասցեն ՚ի հեթանոսս. Տէր թագաւորեաց։ 32 Հնչեսցէ՛ ծով լիութեամբն իւրով. փայտք անդաստանի եւ ամենայն որ է ՚ի նմա։ 33 Յայնժամ ուրա՛խ եղիցին ամենայն ծառք անտառի, զի եկն դատել զերկիր[4317]։ 34 Խոստովան եղերուք Տեառն՝ զի բարի է զի յաւիտեան է ողորմութիւն նորա։ 35 Եւ ասացէ՛ք. Կեցո՛ զմեզ Աստուած փրկութեան մերոյ, եւ ապրեցո՛ զմեզ ՚ի թշնամեաց մերոց. զի օրհնեսցուք զանուն քո սուրբ, եւ պարծեսցուք յօրհնութիւնս քո։ 36 Օրհնեալ Տէր Աստուած Իսրայէլի յաւիտենից մինչեւ յաւիտեանս. եւ ասասցէ՛ ամենայն ժողովուրն. Ամէն։ Եւ օրհնեցին զՏէր։ 37 Եւ եթո՛ղ անդ առաջի տապանակի կտակարանացն Տեառն՝ զԱսափ եւ զեղբարս նորա, պաշտե՛լ առաջի տապանակին յամենայն ժամ օրըստօրէ[4318]։ 38 Եւ Աբդոդոմ եւ եղբարք նորա վաթսուն եւ ութ. եւ Աբդոդոմ՝ էր որդի Իդիթունայ. եւ Ովսեէ ՚ի դռնապանսն։

Լ 39 Եւ զՍադովկ քահանայ եւ զեղբարս նորա զքահանայսն առաջի խորանին Տեառն ՚ի Բամա՝ որ ՚ի Գաբաւոն, 40 մատուցանել ողջակէզս Տեառն ՚ի վերայ սեղանոյ ողջակիզացն հանապազ առաւօտուց եւ երեկորին. եւ ըստ ամենայնի զոր ինչ գրեալ է յօրէնսն Տեառն՝ զոր պատուիրեաց որդւոցն Իսրայէլի ՚ի ձեռն Մովսիսի ծառային Աստուծոյ[4319]։ 41 Եւ ընդ նմա Եման, եւ Իդիթովմ, եւ այլք ընտրեալք յանուանէ, օրհնել զՏէր՝ զի յաւիտեան է ողորմութիւն նորա. 42 եւ ընդ նոսա փողք եւ ծնծղայք, նուագել քնարօք երգոցն Աստուծոյ. եւ որդիքն Իդիթունայ ՚ի դրանն։ 43 Եւ գնաց ամենայն ժողովուրդն իւրաքանչիւրոք ՚ի տուն իւր. եւ դարձաւ Դաւիթ օրհնել զիւր տունն։

17
Գլուխ ԺԷ

ԼԱ 1 Եւ եղեւ իբրեւ բնակեա՛ց Դաւիթ ՚ի տան իւրում, ասէ Դաւիթ ցՆաթան մարգարէ. Ահա ես բնակեմ ՚ի տան մա՛յր փայտից՝ եւ տապանակ ուխտին Տեառն է ընդ վրանօ՞ք[4320]։ 2 Եւ ասէ Նաթան ցԴաւիթ. Զամենայն որ ինչ է յանձին քում արա՛. վասն զի Աստուած ընդ քե՛զ է։ 3 Եւ ՚ի գիշերին յայնմիկ եղեւ բա՛ն Տեառն առ Նաթան՝ եւ ասէ. 4 Ե՛րթ եւ ասա՛ ցԴաւիթ ծառայ իմ. Ա՛յսպէս ասէ Տէր. Ո՛չ շինեսցես դու ինձ տուն բնակելոյ ՚ի նմա. 5 վասն զի ո՛չ երբէք բնակեցի ՚ի տան՝ յօրէ յորմէ հանի զԻսրայէլ յԵգիպտոսէ մինչեւ յօրս յայս. էի խորանաւ ՚ի վայրաբնակս[4321], 6 ամենայն ուրեք՝ ընդ որ անցին որդիքն Իսրայէլի. եթէ խօսելով խօսեցա՞յ ընդ միում ՚ի ցեղիցն Իսրայէլի, եւ ՚ի դատաւորաց նորա, որոց պատուիրեցի հովուել ժողովրդեան իմոյ՝ եւ ասացի. Ընդէ՞ր ո՛չ շինեցէք ինձ տուն ՚ի մայրփայտից։ 7 Եւ արդ՝ ա՛յսպէս ասասցես ցծառայ իմ Դաւիթ. Ա՛յսպէս ասէ Տէր ամենակալ. Առի՛ զքեզ ՚ի վերջէ վրանաց հովուացն, առ ՚ի լինել առաջնորդ ժողովրդեան իմում Իսրայէլի[4322]. 8 եւ էի՛ ընդ քեզ ամենայն ուրեք ուր եւ երթայիր. եւ սատակեցի զամենայն թշնամիս քո յերեսաց քոց. եւ արարի քեզ տուն ըստ անուան մեծամեծաց որք ՚ի վերայ երկրի[4323]։ 9 Եւ արդ եդի՛ց զտեղի ժողովրդեան իմոյ Իսրայէլի. եւ տնկեսցես զդա, եւ բնակեսցէ՛ առանձինն, եւ ո՛չ եւս հոգասցէ ինչ, եւ ո՛չ եւս յաւելցէ անիրաւութիւն խոնարհեցուցանել զդա որպէս իսկզբանն, 10 եւ յաւուրցն յորոց կարգեցի դատաւորս ՚ի վերայ ժողովրդեան իմոյ Իսրայէլի, եւ նկո՛ւն արարի զամենայն թշնամիս քո։ Եւ արդ՝ աճեցուցի՛ց զքեզ, եւ շինեցից զքեզ ե՛ս Տէր։ 11 Եւ եղիցի յորժամ լցցին աւուրք քո՝ քունեսցես ընդ հարս քո։ Եւ յարուցից զզաւակ քո յե՛տ քո, որ եղիցի յորովայնէ քումմէ. եւ պատրաստեցից զթագաւորութիւն նորա[4324]. 12 նա՛ շինեսցէ ինձ տուն. եւ ուղղեցից զաթոռ նորա յաւիտեան։ 13 Ե՛ս եղէց նմա ՚ի հայր, եւ նա եղիցի ինձ յորդի. եւ զողորմութիւնս ո՛չ արարից ՚ի բաց ՚ի նմանէ. որպէս մերժեցի յայնցանէ որք յառաջ քան զքեզ էին։ 14 Եւ հաւատարի՛մ լիցի նա ՚ի տան իմում. եւ թագաւորութիւն նորա մինչեւ յաւիտեանս. եւ աթոռ նորա եղիցի ուղղեալ մինչեւ յաւիտեան։ 15 Ըստ ամենայն բանիցս այսոցիկ, եւ ըստ ամենայն տեսլեանս այսմ, նո՛յնպէս խօսեցաւ Նաթան ընդ Դաւթայ[4325]։ 16 Եւ եկն արքայ Դաւիթ նստաւ առաջի Տեառն՝ եւ ասէ. Ո՞վ եմ ես Տէր Աստուած, եւ կամ զի՞նչ տուն իմ. զի սիրեցեր զիս մինչեւ յաւիտեան. 17 եւ ո՛չ փոքրկացան այսոքիկ առաջի քո Աստուած. խօսեցար յաղագս տան ծառայի քո յերկարագոյն, եւ հայեցար դու յիս տեսլեամբ մարդոյ. բարձրացուցեր դու զիս Տէր Աստուած[4326]։ 18 Եւ զի՞նչ եւս յաւելուցու Դաւիթ փառաւորել զքեզ. դո՛ւ գիտես զծառայս քո. 19 ըստ սրտի քում արարեր զամենայն զմեծութիւնդ քո Տէր։ 20 Ո՛չ ոք է նման քեզ, եւ ո՛չ գոյ բաց ՚ի քէն, ըստ ամենայնի զորս լուաք ակնջօք մերովք[4327]. 21 եւ ո՛չ ոք է իբրեւ զժողովուրդ քո զԻսրայէլ՝ ազգ ՚ի վերայ երկրի որում առաջնորդեաց նմա Աստուած փրկե՛լ իւր ժողովուրդ, եւ դնե՛լ զանուն իւր մեծ եւ երեւելի, հանե՛լ յերեսաց ժողովրդեան քոյ զոր փրկեցեր յԵգիպտոսէ՝ զազգսն։ 22 Եւ եդիր զժողովուրդ քո զԻսրայէլ ՚ի ժողովուրդ քեզ յաւիտեան. եւ դու եղեր նոցա յԱստուած[4328]։ 23 Եւ արդ Տէր՝ բանն զոր խօսեցար ընդ ծառայի քում եւ յաղագս տա՛ն նորա, հաւատարի՛մ լիցի մինչեւ յաւիտեան. 24 զոր ասացեր Տէր՝ Տէր ամենակալ Աստուած Իսրայէլի, թէ տուն Դաւթի ծառայի քոյ եղիցի ուղղեալ առաջի քո. 25 վասն զի դու Տէր բացե՛ր զունկն ծառայի քոյ շինել քեզ տուն. յաղագս այսորիկ եգիտ ծառայ քո կա՛լ յաղօթս առաջի քո։ 26 Եւ արդ Տէր, դո՛ւ ես Աստուած. եւ խօսեցար վասն ծառայի քոյ զբարի՛սդ զայդոսիկ. 27 սկսի՛ր այսուհետեւ օրհնել զտուն ծառայի քոյ, լինե՛լ առաջի քո յաւիտեան. վասն զի դո՛ւ Տէր օրհնեցեր՝ եւ օրհնեա՛ յաւիտեան։

18
Գլուխ ԺԸ

ԼԲ 1 Եւ եղեւ յետ այսորիկ՝ եհա՛ր Դաւիթ զայլազգիսն, եւ վանեաց զնոսա. եւ ա՛ռ զԳէթ՝ եւ զգեօղս նորա ՚ի ձեռաց այլազգեացն։ 2 Եւ եհար զՄովաբ. եւ էին Մովաբացիքն ծառայք Դաւթի բերել ընծայս։ 3 Եւ եհա՛ր Դաւիթ զԱդրաազար արքայ Սուբայ ՚ի յԵմաթ, յերթալ նորա հաստատել զձեռն իւր ՚ի վերայ գետոյն Եփրատայ[4329]. 4 եւ ա՛ռ Դաւիթ զնորա հազար կառս՝ եւ եւթն հազար ձիոց՝ եւ քսան հազար արանց հետեւակաց. եւ քակեաց Դաւիթ զամենայն կառսն, եւ եթող ՚ի նոցանէ հարիւր կառս[4330]։ 5 Եւ եկն Ասորին ՚ի Դամասկոսէ օգնել Ադրաազարայ արքայի Սուբայ. եւ եհար Դաւիթ յԱսորեացն քսան եւ երկու հազարս արանց։ 6 Եւ եդ Դաւիթ ամրոց յԱսորիս ՚ի Դամասկոսի, եւ էին Դաւթի ծառայք՝ բերե՛լ նմա ընծայս. եւ ապրեցոյց Տէր զԴաւիթ յամենայն տեղիս ուր եւ երթայր։ 7 Եւ ա՛ռ Դաւիթ զմանեակսն ոսկեղէնս, որ էին ՚ի ծառայսն Ադրաազարայ, եւ եբեր զայն յԵրուսաղէմ[4331]։ 8 Եւ ՚ի Մատեբեթայ, եւ յընտիր ընտիր քաղաքացն Ադրաազարու՝ ա՛ռ Դաւիթ պղինձ բազում յոյժ. եւ ՚ի նոցանէ արար Սողոմոն զծովն պղնձի, եւ զսիւնսն, եւ զկահսն պղնձիս[4332]։

ԼԳ 9 Եւ լուա՛ւ Թովու արքայ Եմաթայ՝ եթէ եհար Դաւիթ զամենայն զօրութիւնսն Ադրաազարայ արքայի Սուբայ[4333]. 10 եւ առաքեաց զԴուրամ զորդի իւր առ արքայ Դաւիթ հարցանել զնմանէ ՚ի խաղաղութիւն, եւ օրհնել զնա. վասն զի պատերա՛զմ տայր ընդ նմա Ադրաազար, եւ եհար զնա. քանզի այր թշնամի՛ էր Թովու՝ Ադրաազարայ. եւ ամենայն անօթք ոսկեղէնք եւ արծաթեղէնք ՚ի ձեռս նորա։ 11 Եւ զա՛յնոսիկ սրբեաց Դաւիթ Տեառն ընդ արծաթոյն եւ ոսկւոյն զոր ա՛ռ յամենայն ազգացն. յԵդոմայ, եւ ՚ի Մովաբայ, եւ յորդւոցն Ամոնայ, եւ յայլազգեացն, եւ յԱմաղեկայ։ 12 Եւ Աբեսսա որդի Սարուհեայ եհար զԵդովմ ՚ի հովտին Ելովնայ՝ ութուտասն հազար[4334]. 13 եւ ե՛դ ՚ի հովտին ամրոց. եւ էին Եդոմայեցիք ծառայք Դաւթի. եւ փրկեաց Տէր զԴաւիթ յամենայն տեղիս ուր եւ երթայր։ 14 Եւ թագաւորեաց Դաւիթ ՚ի վերայ ամենայն Իսրայէլի. եւ էր՝ առնել իրաւունս եւ արդարութիւն ամենայն ժողովրդեան իւրում։ 15 Եւ Յովաբ որդի Սարուհեայ ՚ի վերայ զօրացն. եւ Յովսափատ որդի Աքիղ՚ուդայ՝ յիշատակաց դպիր[4335]։ 16 Եւ Սադովկ որդի Աքիտովբայ, եւ Աբիմեղ՚էք որդի Աբիաթարայ՝ քահանայք. եւ Սուսա դպրապետ։ 17 Եւ Բանեաս որդի Յովիդայայ՝ ՚ի վերայ քերեթեայն եւ ոփէլեթեայն. եւ որդիք Դաւթի առաջինք փոխանո՛րդք արքայի։

19
Գլուխ ԺԹ

ԼԴ 1 Եւ եղեւ յետ այսորիկ մեռա՛ւ Նաաս արքայ որդւոցն Ամոնայ. եւ թագաւորեաց Անան որդի նորա ընդ նորա։ 2 Եւ ասէ Դաւիթ. Արասցո՛ւք ողորմութիւն ընդ Անանայ որդւոյ Նաասու, որպէս արար հայր նորա ընդ իս ողորմութիւն։ Եւ առաքեաց հրեշտակս Դաւիթ՝ մխիթարել զնա վասն հօր նորա. եւ եկին ծառայքն Դաւթի յերկիր որդւոցն Ամոնայ մխիթարե՛լ զնա[4336]։ 3 Եւ ասեն իշխանքն Ամոնայ ցԱնան. Միթէ փառաւորե՞լ Դաւիթ զհայր քո առաջի քո առաքեաց քեզ զմխիթարիչսդ, ո՛չ ապաքէն զի քննեսցեն զքաղաքս, եւ դիտե՛լ զերկիրս եկին ծառայքն նորա առ քեզ։ 4 Եւ ա՛ռ Անան զծառայսն Դաւթի, եգերծ զնոսա, եւ եհատ զդրօշակսն նոցա զհասարակածն մինչեւ ՚ի վեր. եւ արձակեաց զնոսա։ 5 Եւ եկին պատմել Դաւթի վասն արանցն. առաքեաց ընդ առաջի նոցա. վասն զի էին ամաչեցեալք յոյժ. եւ ասէ արքայ. Նստարո՛ւք յԵրեքով, մինչեւ աճեսցեն մօրուք ձեր, եւ ապա՛ եկեսջիք[4337]։ 6 Եւ տեսին որդիքն Ամոնայ՝ թէ ամաչեաց զօրն Դաւթայ, առաքեաց Անան եւ որդիքն Ամոնայ հազար տաղանտ արծաթոյ, եւ ՚ի վարձու կալան իւրեանց յԱսորեաց Միջագետաց, եւ յԱսորեաց Մաաքայ եւ Սուբայ՝ կա՛ռս եւ հեծեալս[4338]։ 7 Եւ ՚ի վարձու կալան իւրեանց երեսուն եւ երկու հազարս կառաց, եւ զարքայն Մովաբայ եւ զզօր նորա. եւ եկին բանակեցան յանդիման Մեդաբայ. եւ որդիքն Ամոնայ ժողովեցան ՚ի քաղաքացն իւրեանց, եւ եկին պատերազմել[4339]։ 8 Լուաւ Դաւիթ, եւ առաքեաց զՅովաբ եւ զգունդ զօրաւորացն։ 9 Եւ ելին որդիքն Ամոնայ՝ եւ ճակատեցան ՚ի պատերազմ առ դրան քաղաքին. եւ թագաւորքն եկեալք բանակեցան առանձինն ՚ի դաշտին։ 10 Եւ ետես Յովաբ՝ թէ եղեն դէմ յանդիման պատերազմե՛լ ընդ նմա, առաջի երեսաց՝ եւ զկնի. ընտրեաց յամենայն երիտասարդացն Իսրայէլի, եւ կարգեաց ընդդէմ Ասորւոցն. 11 եւ զմնացորդս զօրուն՝ ետ ՚ի ձեռս Աբեսսեայ եղբօր իւրոյ, եւ կարգեաց ընդդէմ որդւոցն Ամոնայ։ 12 Եւ ասէ. Եթէ զօրասցի քան զմեզ Ասորին, լիցի՛ս մեզ ՚ի փրկութիւն, եւ եթէ որդիքն Ամոնայ զօրասցին քան զքեզ, ապրեցուցի՛ց զքեզ։ 13 Քա՛ջ լեր՝ եւ զօրասցուք վասն ժողովրդեան մերում, եւ վասն քաղաքաց Աստուծոյ մերոյ, եւ Տէր՝ որ ինչ բարի՛ իցէ յաչս նորա՝ արասցէ[4340]։ 14 Եւ ճակատեցաւ Յովաբ եւ զօրն որ ընդ նմա ընդդէմ Ասորեա՛ցն ՚ի պատերազմին, եւ փախեան ՚ի նմանէ[4341]։ 15 Եւ որդիքն Ամոնայ տեսին թէ փախեան Ասորիքն, փախեան եւ նոքա յերեսաց Յովաբայ եւ յերեսաց Աբեսսեայ եղբօր նորա, եւ մտին ՚ի քաղաքն։ Եւ եկն Յովաբ յԵրուսաղէմ։ 16 Եւ ետես Ասորին եթէ յաղթեա՛ց նմա Իսրայէլ, առաքեաց հրեշտակս եւ եհան զԱսորեստանեայն յայնմ կողմանէ գետոյն, եւ զՍովփաք զօրավար զօրացն Ադրաազարու առաջի նոցա[4342]. 17 եւ պատմեցին Դաւթի։ Գումարեաց զամենայն Իսրայէլ, անց ընդ Յորդանան՝ եւ եկն ՚ի վերայ նոցա, ճակատեցաւ ընդդէմ նոցա, եւ կարգեցաւ Դաւիթ ընդդէմ Ասորւոյն. եւ պատերազմէր ընդ նմա։ 18 Եւ փախեաւ Ասորին յերեսաց Դաւթայ. եւ կոտորեաց Դաւիթ յԱսորեաց եւթն հազար կառաց, եւ քառասուն հազար հետեւակաց. եւ զՍովփաք զօրավար զօրուցն սպան[4343]։ 19 Եւ տեսին ծառայքն Ադրաազարու. եթէ անկան առաջի Իսրայէլի, եդին ո՛ւխտ ընդ Դաւթայ, եւ ծառայեցին նմա. եւ ո՛չ եւս կամեցաւ Ասորին օգնել որդւոցն Ամոնայ։

20
Գլուխ Ի

1 Եւ եղեւ ՚ի միւսում տարւոջն յելանել թագաւորացն, ած Յովաբ զամենայն գունդս զօրացն, եւ ապականեաց զամենայն երկիր որդւոցն Ամոնայ. եկին եւ նստան շուրջ զՀռաբաթաւ. եւ Դաւիթ նստէր յԵրուսաղէմ. եւ ա՛ռ Յովաբ զՀռաբաթ, եւ կործանեաց զնա[4344]։ 2 Եւ ա՛ռ Դաւիթ զպսակն Մեղքոմայ թագաւորին նոցա ՚ի գլխոյ նորա. եւ գտաւ կշիռ նորա տաղանտ ոսկւոյ, եւ ՚ի նմա ակն պատուական. եւ էր ՚ի գլուխն Դաւթայ. եւ աւար բազում յոյժ եբեր[4345]։ 3 Եւ զժողովուրդն որ էր ՚ի նմա՝ եհան. եւ սղոցեաց սղոցօք եւ ուրագօք երկաթեօք. եւ ա՛յնպէս արար Դաւիթ ամենայն քաղաքաց որդւոցն Ամոնայ. եւ դարձաւ Դաւիթ՝ եւ ամենայն զօրն իւր յԵրուսաղէմ։

ԼԵ 4 Եւ եղեւ յետ այնորիկ՝ եղեւ մի՛ւսանգամ պատերազմ ՚ի Գազե՛ր ընդ այլազգիսն. յայնժամ եհա՛ր Սուբաքէ Ուսթացի զՍեպփիաս յորդւոց սկայիցն՝ եւ վանեա՛ց զնա[4346]։ 5 Եւ եղեւ դարձեալ պատերազմ ընդ այլազգիսն, եւ եհար Եղ՚էանան որդի Յայիրայ զՂ՚էեմի զեղբայրն Գողիադու Գեթացւոյ. եւ փայտ նիզակի նորա իբրեւ զստորի ոստայնանկաց[4347]։ 6 Եւ եղեւ դարձեալ պատերազմ ՚ի Գեթ. եւ է՛ր այր ոմն մեծ յոյժ, եւ մատունք նորա վեց վեց, քսան եւ չորք. եւ նա էր յորդւոց սկայիցն. 7 եւ թշնամանէր զԻսրայէլ. եւ եհար զնա Յովնադաբ որդի Սամաայ, որդի եղբօր Դաւթայ։ Նոքա եղեն Հռափայ ՚ի Գէթ. ամենեքեան էին արք հսկայք. եւ անկան ՚ի ձեռս Դաւթայ, եւ ՚ի ձեռս ծառայից նորա[4348]։

21
Գլուխ ԻԱ

ԼԶ 1 Եւ եկաց Բանսարկու ՚ի մէջ Իսրայէլի. եւ դրդեցոյց զԴաւիթ թուե՛լ զԻսրայէլ[4349]։ 2 Եւ ասէ Դաւիթ ցՅովաբ՝ եւ ցիշխանս զօրուն. Երթա՛յք թուեցէ՛ք զԻսրայէլ ՚ի Բերսաբէէ մինչեւ ցԴան. եւ բերէք առ իս, եւ գիտացի՛ց զթիւ նոցա։ 3 Եւ ասէ Յովաբ. Յաւելցէ Տէր ՚ի ժողովուրդ իւր, որպէս են դոքա՝ հարիւրապատիկ. եւ աչք տեառն իմոյ տեսցեն. զի ամենեքեան ծառայք են տեառն իմոյ, եւ ընդէ՞ր խնդրէ տէր իմ զայդ, զի մի՛ լինիցի մեղք ՚ի ժողովրդեանդ Իսրայէլի[4350]։ 4 Եւ բանն արքայի զօրացաւ ՚ի վերայ Յովաբայ. եւ ել Յովաբ՝ եւ եկն յամենայն սահմանս Իսրայէլի, եւ եկն յԵրուսաղէմ։ 5 Եւ ետ Յովաբ զթիւ համարոյ ժողովրդեանն՝ Դաւթի։ Եւ է՛ր ամենայն Իսրայէլ հազարք հազարաց, եւ հարիւր հազար արանց որ ձգէին սուսեր. եւ Յուդաս չորեք հարիւր յիսուն հազար արանց սուսերաւորաց[4351]։ 6 Բայց զՂեւի եւ զԲենիամին ո՛չ թուեաց ՚ի մէջ նոցա. վասն զի տաղտկացաւ բանն արքայի առ Յովաբայ[4352]։ 7 Եւ չա՛ր երեւեցաւ առաջի Աստուծոյ վասն իրացն այնոցիկ. եւ եհար զԻսրայէլ։ 8 Եւ ասէ Դաւիթ ցԱստուած. Մեղա՛յ յոյժ, զի արարի զիրսդ զայդ. եւ արդ՝ ՚ի բա՛ց բարձ զչարութիւն ծառայի քոյ, վասն զի ընդունայնացա՛յ յոյժ։ 9 Եւ խօսեցաւ Տէր ընդ Գադայ տեսանողի առ Դաւիթ՝ եւ ասէ. 10 Ե՛րթ՝ խօսեաց ընդ Դաւթայ եւ ասասցես. Ա՛յսպէս ասէ Տէր. Երի՛ս ինչս ես ասեմ ՚ի վերայ քո, ընտրեա՛ անձին քում ՚ի նոցանէ՝ եւ արարի՛ց քեզ։ 11 Եւ եկն Գադ առ Դաւիթ՝ եւ ասէ ցնա. Ա՛յսպէս ասէ Տէր. Ընտրեա՛ քեզ. 12 կամ երի՛ս ամս սովոյ՝ կամ զերիս ամիսս փախչել քեզ յերեսաց թշնամեաց քոց, եւ սուր թշնամեաց քոց եղիցի ՚ի սատակե՛լ զքեզ. կամ զերիս աւուրս սուր Տեառն՝ եւ մա՛հ յերկրի քում. եւ հրեշտակ Տեառն սատակեսցէ յամենայն ժառանգութիւնս Իսրայէլի. եւ արդ՝ տե՛ս զի՞նչ բան տաց պատասխանի որ առաքեացն զիս։ 13 Եւ ասէ Դաւիթ ցԳադ. Նեղութիւն է ինձ յոյժ երեքեան այդոքիկ. բայց անկայց ՚ի ձեռս Տեառն. վասն զի բազո՛ւմ են գթութիւնք նորա յոյժ, եւ ՚ի ձեռս մարդկան մի՛ անկայց[4353]։ 14 Եւ ետ Տէր մահ յԻսրայէլ. եւ անկան յԻսրայէլէ եւթանասուն հազար արանց։ 15 Եւ առաքեաց Աստուած զհրեշտակն յԵրուսաղէմ սատակել զնա. եւ մինչդեռ սատակէր՝ ետես Տէր, եւ զղջացաւ ՚ի վերայ չարութեանն, եւ ասէ ցհրեշտակն որ սատակէր. Շա՛տ լիցի քեզ, թողացո՛ զձեռն քո։ Եւ հրեշտակ Տեառն կայր ՚ի կալն Ոռնեայ Յեբուսացւոյ[4354]։ 16 Ամբա՛րձ Դաւիթ զաչս իւր, եւ ետես զհրեշտակն Տեառն, զի կայր ՚ի մէջ երկնի եւ երկրի, եւ սուրն իւր ձգեալ ՚ի ձեռին իւրում, եւ կարկառեալ ՚ի վերայ Երուսաղեմի. եւ անկա՛ն Դաւիթ՝ եւ ծերքն զգեցեալ քուրձս ՚ի վերայ երեսաց իւրեանց[4355]։ 17 Եւ ասէ Դաւիթ ցԱստուած. Ո՛չ ապաքէն ե՞ս ասացի թուել զժողովուրդդ. ե՛ս եմ որ մեղայն, առնելով արարի զչարիսդ. եւ ոչխարքդ այդոքիկ զի՞ արարին. Տէր Աստուած՝ եղիցի ձեռն քո յիս եւ ՚ի տուն հօր իմոյ, եւ մի՛ ՚ի ժողովուրդ քո կորուսանել Տէր։

ԼԷ 18 Եւ ասէ հրեշտակն Տեառն ցԳադ. Ասա՛ ցԴաւիթ՝ զի ելցէ կանգնեսցէ սեղան Տեառն ՚ի կա՛լն Ուռնայ Յեբուսացւոյ։ 19 Եւ ե՛լ Դաւիթ ըստ բանին Տեառն, զոր խօսեցաւ յանուն Տեառն։ 20 Եւ դարձաւ Ուռնա իբրեւ ետես զարքայ եւ զչորեսին որդիսն նորա ընդ նմա ծածկեալս. եւ Ուռնա կասոյր ՚ի կալն ցորեան։ 21 Եւ եկն Դաւիթ առ Ուռնա. եւ ել Ուռնա ՚ի կալոյն, եւ երկի՛ր եպագ Դաւթայ ՚ի վերայ երեսաց իւրոց յերկիր։ 22 Եւ ասէ Դաւիթ ցՈւռնա. Տո՛ւր ինձ զտեղիդ քո զայդ զկալդ, եւ շինեցից այդր սեղան Տեառն, արծաթոյ որքան արժիցէ՝ տացե՛ս ինձ զդա. եւ դադարեսցեն հարուածքն ՚ի ժողովրդենէն[4356]։ 23 Եւ ասէ Ուռնա ցԴաւիթ. Ա՛ռ դու քեզ, եւ արասցէ տէր իմ արքայ զբարի՛ն առաջի իւր. ահա ետու զեզինսդ յողջակէզս. եւ զփայտ սայլիցդ՝ եւ զցորեանդ ՚ի զոհս. զամենայն ետու քեզ[4357]։ 24 Եւ ասէ արքայ Դաւիթ ցՈւռնա. Ո՛չ այդպէս, այլ գնելով գնեցի՛ց արծաթոյ որքան արժիցէ. եւ ո՛չ առից՝ որ ինչ է քո, մատուցանել ողջակէզ ձրի՛ Տեառն[4358]։ 25 Եւ ետ Դաւիթ Ուռնեայ վասն տեղւոյն նորա՝ վեց հարիւր սիկղ արծաթոյ կշռով[4359]։ 26 Եւ շինեաց Դաւիթ անդ սեղան Տեառն. եւ եհան ողջակէզս՝ եւ վասն փրկութեան. եւ գոչեաց առ Տէր. եւ լուաւ նմա հրով յերկնից ՚ի վերայ սեղանոյ ողջակիզին, եւ ծախեաց զողջակէզսն[4360]։ 27 Եւ ասէ Տէր ցհրեշտակն. Դարձո՛ զսուր քո ՚ի պատեանս, 28 ՚ի ժամանակին յայնմ ՚ի տեսանել զնա Դաւթի. վասն զի լուա՛ւ նմա Տէր ՚ի կալն Ուռնայ Յեբուսացւոյ. եւ եղեն զոհս[4361]։ 29 Եւ խորանն Տեառն զոր արա՛ր Մովսէս յանապատին, եւ սեղան ողջակիզացն ՚ի ժամանակին յայնմիկ էին ՚ի Բամա Գաբաւոնի[4362]. 30 եւ ո՛չ կարէր Դաւիթ երթալ առաջի նորա՝ խնդրել յԱստուծոյ. վասն զի տագնապեցա՛ւ յերեսաց սրոյ հրեշտակին Տեառն։

22
Գլուխ ԻԲ

1 Եւ ասէ Դաւիթ. Ա՛յս է տուն Տեառն Աստուծոյ. եւ ա՛յս սեղան ողջակիզաց Իսրայէլի։

ԼԸ 2 Եւ ասաց Դաւիթ ժողովե՛լ զամենայն եկսն յերկրին Իսրայէլի. եւ կացոյց քարահատս հատանել զքարինս կոփածոյս՝ եւ շինել զտունն Աստուծոյ[4363]։ 3 Եւ երկա՛թ բազում ՚ի բեւեռս դրացն եւ դրանն, եւ զշրջանակսն արար Դաւիթ, եւ պղինձ բազում յոյժ որոյ ո՛չ գոյ կշիռ[4364]. 4 եւ մա՛յր փայտս որոյ ո՛չ գոյր թիւ. վասն զի բերէին Սիդոնացիքն եւ Տիւրացիք մայր փայտս յաճախութեամբ Դաւթի։ 5 Եւ ասէ Դաւիթ. Սողոմոն որդի իմ մանուկ փոքր է. եւ տունս զոր շինէ Տեառն, մեծ եւ ՚ի վեր անուամբ՝ եւ ՚ի փառս ամենայն երկրի. պատրաստեցի՛ց նմա նիւթս։ Եւ պատրաստեաց Դաւիթ յաճախութեամբ յառա՛ջ քան զվախճան իւր[4365]։ 6 Եւ կոչեաց զՍողոմոն զորդի իւր, եւ պատուիրեաց նմա շինել զտունն անուան Տեառն Աստուծոյ Իսրայէլի։ 7 Եւ ասէ Դաւիթ ցՍողոմոն. Ո՛րդեակ՝ ի՛մ եղեւ ՚ի մտի շինել տուն անուան Տեառն Աստուծոյ[4366]. 8 եւ բան Տեառն եղեւ առ իս՝ եւ ասէ. Արիւն բազո՛ւմ հեղեր, եւ պատերազմունս մեծամեծս արարեր. ո՛չ շինեսցես դու տուն անուան իմոյ, վասն զի արիւն բազում հեղեր ՚ի վերայ երկրի առաջի իմ։ 9 Ահա ծնցի քեզ որդի, եւ նա եղիցի ա՛յր հանգստեան. եւ հանգուցից զնա յամենայն թշնամեաց շուրջանակի. քանզի Սողոմովն անուն է նորա. եւ զխաղաղութիւն եւ զհանդարտութիւն տա՛ց ՚ի վերայ Իսրայէլի յաւուրս նորա[4367]։ 10 Նա՛ շինեսցէ տուն անուան իմոյ. նա՛ եղիցի ինձ յորդի, եւ ես եղէց նմա ՚ի հայր, եւ ուղղեցից զաթոռ թագաւորութեան նորա յԵրուսաղէմ մինչեւ յաւիտեան[4368]։ 11 Եւ արդ՝ որդեա՛կ իմ, եղիցի ընդ քեզ Տէր, եւ յաջողեսցէ. եւ շինեսցես տուն Տեառն Աստուծոյ քոյ, որպէս խօսեցաւ վասն քո. 12 եւ տացէ քեզ Տէր հանճար եւ իմաստութիւն. եւ զօրացուսցէ զքեզ ՚ի վերայ Իսրայէլի. եւ պահեսցես առնել զօրէնս Տեառն Աստուծոյ քոյ[4369]. 13 եւ յայնժամ յաջողեսցի՛ս. եթէ պահեսցես առնել զհրամանս եւ զիրաւունս զոր պատուիրեաց Տէր Մովսիսի ՚ի վերայ Իսրայէլի. քա՛ջ լեր՝ եւ զօրացի՛ր. մի՛ երկիցես՝ եւ մի՛ զարհուրիցիս։ 14 Եւ ահա ես ըստ աղքատութեան իմում պատրաստեցի ՚ի տուն Տեառն ոսկի տաղանդս հարիւր հազար, եւ արծաթ տաղանտս հազար հազար, եւ պղինձ եւ երկա՛թ՝ որոյ ո՛չ գոյ թիւ. վասն զի բազո՛ւմ է յոյժ, եւ փայտ եւ քարինս՝ պատրաստեցի. 15 եւ դու յաւելցես յայնդ բազմութեամբ առնել գո՛րծ արուեստից, շինօղս քարանց, եւ հիւսունս փայտից, եւ ամենայն իմաստուն՝ յամենայն գործս[4370] 16 ոսկւոյն՝ եւ արծաթոյ՝ եւ պղնձւոյ՝ եւ երկաթոյ, որոյ ո՛չ գոյ համար. արդ՝ արի՛ եւ արա՛, վասն զի Տէր ընդ քեզ է[4371]։ 17 Եւ պատուիրեա՛ց Դաւիթ ամենայն իշխանացն Իսրայէլի՝ օգնել Սողոմոնի որդւոյ իւրում. 18 եւ ասէ. Ո՞չ ապաքէն Տէր ընդ ձե՛զ է. եւ հանգոյց զձեզ շուրջանակի. վասն զի ետ ՚ի ձեռս ձեր զբնակիչսդ երկրիդ. եւ հնազանդեցաւ երկիրդ առաջի Տեառն, եւ առաջի ժողովրդեան նորա։ 19 Եւ արդ՝ տո՛ւք զսիրտս ձեր եւ զանձինս ձեր՝ խնդրել զՏէր Աստուած մեր. արի՛ք եւ շինեցէ՛ք զսրբութիւնս Տեառն Աստուծոյ մերոյ, տանել ՚ի ներքս զտապանակ ուխտին Տեառն՝ եւ զսպաս սրբութեանցն Աստուծոյ ՚ի տունն զոր շինէք անուան Տեառն[4372]։

23
Գլուխ ԻԳ

1 Եւ Դաւիթ էր ծե՛ր լի՛ աւուրբք. եւ թագաւորեաց Սողոմոն որդի նորա փոխանակ նորա ՚ի վերայ Իսրայէլի[4373]. 2 եւ ժողովեաց զամենայն իշխանսն Իսրայէլի, եւ զքահանայս եւ զՂեւտացիս։

ԼԹ 3 Եւ մտին ՚ի թիւն Ղեւտացիքն յերեսնամենից եւ ՚ի վեր. եւ եղեւ թիւն նոցա ըստ գլխոց իւրեանց՝ արք ութ հազար եւ երեսուն[4374]։ 4 Եւ ՚ի նոցանէ գործավարք ՚ի վերայ գործոյ տանն. եւ քսան եւ չորք հազարք դպիրք, եւ դատաւորք վեց հազար[4375]. 5 եւ չորք հազարք դռնապանք. եւ չորք հազարք օրհնիչք Տեառն. նուագարանօքն որովք արարին օրհնել զՏէր։ 6 Եւ որոշեաց զնոսա Դաւիթ յօրսըստօրէ պաշտամունս զորդիսն Ղեւեայ. զԳեթսոն, զԿահաթ, եւ զՄերարի[4376]։ 7 Եւ Գեթսոն, եւ Եղ՚եադան, եւ Սեմէի. 8 որդի Եղ՚իադանայ իշխան Իսրայէլի. եւ Եթոմ, եւ Յովէլ, 9 եւ որդիք Սեմեայ. Սաղովմիթ, եւ Ազիէլ, եւ Արան. երեք սոքա իշխանք տոհմիցն Եղիադանայ։ 10 Եւ որդիքն Սեմեայ՝ Յեթ, եւ Զիզա, եւ Յովաս, եւ Բերիա. սոքա եւ որդիք Սեմեայ չորք[4377]։ 11 Եւ էր Յեթի իշխան, եւ Զիզա երկրորդ. եւ Յովաս, եւ Բերիա՝ ո՛չ յաճախեցին որդիս. եւ եղեն ՚ի տուն տոհմին ՚ի միում համարի[4378]։ 12 Որդիք Կահաթու՝ Ամրամ, եւ Սահառ. Քեբրոն, եւ Ոզիէլ՝ չորք։ 13 Որդիք Ամրամայ՝ Ահարոն, եւ Մովսէս. եւ որոշեցա՛ւ Ահարոն սուրբ լինել ՚ի սրբութիւնս սրբութեանցն՝ ի՛նքն եւ որդիք իւր մինչեւ ցյաւիտեան, ծխել խունկս առաջի Տեառն, պաշտել՝ եւ աղօթս առնել յանուն նորա մինչեւ յաւիտեան[4379]։ 14 Եւ Մովսէս ա՛յրն Աստուծոյ, եւ որդիք նորա կոչեցան ՚ի ցեղն Ղեւեայ։ 15 Որդիք Մովսիսի՝ Գերսամ, եւ Եղիազար։ 16 Որդիք Գերսամայ՝ Սուբայէլ իշխան. 17 եւ էր որդի Եղիազարու Հռաբիա իշխան, եւ ո՛չ գոյր այլ որդի Եղիազարու. եւ որդիքն Հռաբիայ աճեցին ՚ի բարձրութիւն։ 18 Որդիք Սահառայ՝ Սաւուղ, եւ Մովէ իշխանք։ 19 Որդիք Քեբրոնի՝ Յերիա իշխան, Ամարիա երկրորդ, եւ Ոզիէլ երրորդ, եւ Յեկեմիաս չորրորդ[4380]։ 20 Որդիք Ոզիելի՝ Միքիա իշխան, եւ Յեսիաս երկրորդ[4381]։ 21 Որդիք Մերարեայ՝ Մոողի, եւ Մուսի. որդիք Մոողեայ՝ Եղիազար, եւ Կիս։ 22 Եւ մեռաւ Եղիազար, եւ ո՛չ գոյին նորա որդիք, այլ դստերք միայն. եւ առին զնոսա որդիքն Կիսեայ եղբարքն իւրեանց։ 23 Որդիք Մուսեայ՝ Մովղի, եւ Եդէր, եւ Արիմովթ, երեք։ 24 Սոքա որդիք Ղեւեայ ըստ տանց տոհմից իւրեանց. իշխանք ցեղիցն իւրեանց, ըստ համարս իւրեանց, եւ ըստ թուոյ անուանցն, ըստ գլխոցն իւրեանց, առնէին զգործ պաշտաման ՚ի տան Տեառն ՚ի քսանամենից եւ ՚ի վեր[4382]։ 25 Վասն զի ասաց Դաւիթ. Հանգո՛յց Տէր Աստուած զժողովուրդ իւր զԻսրայէլ. եւ բնակեաց յԻսրայէլ մինչեւ յաւիտեան։ 26 Եւ Ղեւտացիքն ո՛չ բառնային ամենեքեան զխորանն՝ եւ զամենայն սպաս նորա ՚ի պաշտաման նորին. 27 վասն զի ՚ի բանսն Դաւթայ ՚ի վերջինս է՛ր թիւ որդւոցն Ղեւեայ ՚ի քսանամենից եւ ՚ի վեր։ 28 Քանզի կացոյց զնոսա ՚ի ձեռս որդւոցն Ահարոնի պաշտե՛լ ՚ի տանն Տեառն, ՚ի սրահսն՝ եւ ՚ի սենեակսն, եւ ՚ի սրբութիւնսն, եւ ՚ի վերայ ամենայն սրբութեանցն, եւ ՚ի պաշտամունսն տանն Աստուծոյ[4383]. 29 հացին առաջադրութեան, եւ ՚ի վերայ նաշհւոյ պատարագացն, եւ քաքարացն, բաղարջացն, եւ տապակին, եւ զանգելոցն իւղով, եւ յամենայն չափսն[4384], 30 կալ առաւօտուց, եւ օրհնել եւ խոստովան լինել Տեառն։ Նոյնպէս եւ ընդ երեկս. 31 եւ ՚ի վերայ ամենայն մատուցելոց ողջակիզաց Տեառն, ՚ի շաբաթսն, եւ յամսամուտս, եւ ՚ի տօնս, ըստ թուոյն, ըստ իրաւանցն. ՚ի վերայ նոցին յամենայն ժամ Տեառն։ 32 Եւ պահեցին զպահպանութիւնս խորանին վկայութեան, եւ զպահպանութիւնս որդւոցն Ահարոնի եղբարցն իւրեանց պաշտել ՚ի տանն Տեառն[4385]։

24
Գլուխ ԻԴ

1 Եւ զորդիսն Ահարոնի զատոյց։

Խ Որդիք Ահարոնի՝ Նաբադ, եւ Աբիուդ. եւ Եղիազար, եւ Իթամար։ 2 Եւ մեռան Նաբադ եւ Աբիուդ առաջի հօրն իւրեանց. եւ որդիք ո՛չ գոյին նոցա. եւ քահանայացան Եղիազար եւ Իթամար՝ որդիքն Ահարոնի։ 3 Եւ զատոյց զնոսա Դաւիթ. զՍադովկ յորդւոցն Եղիազարու, եւ զԱքիմեղ՚էք յորդւոցն Իթամարայ, ըստ համարոյն իւրեանց, եւ ըստ պաշտաման իւրեանց. եւ ըստ տանց տոհմիցն նոցա։ 4 Եւ գտան որդիք Եղիազարու յոլովագոյնք յիշխանս զօրաւորացն՝ քան զորդիսն Իթամարայ. եւ որոշեաց զնոսա. եւ զորդիսն Եղիազարու կացոյց իշխանս տանց տոհմիցն, արս վեշտասան. եւ զորդիսն Իթամարայ ըստ տանց տոհմիցն, արս ութ[4386]։ 5 Եւ զատոյց զնոսա ըստ վիճակին նոցա. վասն զի էին իշխանք սրբութեանցն, եւ առաջնորդք ՚ի տանն Տեառն. եւ յորդւոցն Եղիազարու, եւ յորդւոցն Իթամարայ[4387]։ 6 Եւ գրեաց զնոսա Սամէաս որդի Նաթանայելի դպիր Ղեւտացւոցն՝ յանդիման կա՛լ արքայի՝ եւ իշխանացն. եւ Սադովկայ քահանայի, եւ Աքիմեղ՚իքայ որդւոյ Աբիաթարայ։ Եւ իշխանք տոհմից քահանայիցն Ղեւտացւոցն ՚ի տանէ ազգին իւրեանց, մի մի առ որդիսն Եղիազարու, եւ մի մի առ որդիսն Իթամարայ[4388]։ 7 Եւ ել վիճակն առաջին՝ Յարիբայ. եւ երկրորդն՝ Յադինայ. 8 եւ երրորդն՝ Քարեմայ. չորրորդն՝ Սեուրինայ. 9 հինգերորդն՝ Մեղ՚քեայ. վեցերորդն՝ Մերեայ. 10 եւթներորդն՝ Ակկուսայ. ութերորդն՝ Աբիայ. 11 իններորդն՝ Յեսուայ. տասներորդն՝ Սեքենիայ[4389]. 12 մետասաներորդն՝ Եղ՚իասիբայ. երկոտասաներորդն՝ Սաղակիմայ. 13 երեքտասաներորդն՝ Ոփփիայ. չորեքտասաներորդն՝ Իզբայելի[4390]. 14 հնգետասաներորդն՝ Բեղ՚գայ. վեշտասաներորդն՝ Եմմերայ. 15 եւթնուտասներորդն՝ Եզիրայ. ութուտասներորդն՝ Ափեսայ. 16 իննուտասներորդն՝ Ոփեթիայ. քսաներորդն՝ Եզեկիելի. 17 քսաներորդ առաջներորդն՝ Յաքինայ. քսաներորդ երկրորդն՝ Գամուելի. 18 քսաներորդ երրորդն՝ Դաղայիայ. քսաներորդ չորրորդն՝ Մոզիայ։ 19 Ա՛յս է համար նոցա ըստ պաշտամանն իւրեանց մտանել ՚ի տունն Տեառն. ըստ իրաւանց իւրեանց, ՚ի ձեռն Ահարոնի հօրն իւրեանց. որպէս պատուիրեաց Տէր Աստուած Իսրայէլի։ 20 Եւ որդւոցն Ղեւեայ մնացելոց. յորդւոցն Ամրամայ՝ Սուբայէլ, Յուդայիա, Աբադիա[4391]. 21 յորդւոցն Աբիայ՝ իշխան Յեսիաս. 22 եւ յորդւոցն Սարայիսայ՝ Աղամովթ. եւ յորդւոցն Սաղովնայ՝ Յանաթ[4392]. 23 եւ յորդւոցն Քեդրոնի՝ Յեդիու առաջին. Ամասիաս երկրորդ. Յեզիէլ երրորդ. Յեկիմաս չորրորդ[4393]։ 24 Որդիքն Ոզիէլի՝ Միքիա առաջին. եւ Յուսա երկրորդ. եւ որդի Միքայի՝ Սամեր. 25 եւ եղբայր Միքայ՝ Յեսիէ. որդիք Յեսիայ՝ Զաքարիաս։ 26 Որդիք Մերարեայ՝ Մոողի, եւ Մուսի։ Ոզիա որդի նորա, Բոնիա 27 որդի նորա. եւ Զակքուր, եւ Ոբդիա. 28 Մոողի, Եղիազար, եւ Կիս որդի նորա. 29 եւ որդի Կիսեայ՝ Իսմայէլ. 30 եւ որդիք Մուսեայ՝ Մոողի, եւ Յեդեր, եւ Յերիմովթ։ Սոքա էին որդիք Ղեւտացոյց ըստ տանց տոհմիցն իւրեանց. 31 առին եւ նոքա վիճակս, որպէս եւ եղբարքն իւրեանց որդիքն Ահարոնի, առաջի թագաւորին։ Եւ Սադովկ, եւ Աքիմեղ՚էք՝ յիշխանաց տոհմից քահանայիցն, եւ Ղեւտացւոցն ցեղքն՝ որք կացին իբրեւ զեղբարսն իւրեանց զկրցերագոյնսն[4394]։

25
Գլուխ ԻԵ

1 Զորս կացո՛յց Դաւիթ արքայ՝ եւ իշխանք զօրուն ՚ի գործն, ընդ որդիսն Ասափայ, եւ Եմանայ, եւ Եդիթումայ. որք երգէին տաւղօք եւ քնարօք եւ ծնծղայիւք։ Եւ եղեւ թիւ նոցա որք գործէին զգործս իւրեանց։ 2 Որդիք Ասափայ՝ Զակքուր եւ Յովսէփ, եւ Նաթանիաս, եւ Յեսիէլ. որդիք Ասափայ մօտ առ թագաւորն։ 3 Եւ Իդիթումայ որդիքն՝ Գոդողիաս, Սուրի, եւ Յէիմ, եւ Սեմէի, եւ Ասաբիաս, եւ Մատթանիաս, վեց՝ հանդերձ հարբն իւրեանց Իդիթումաւ երգէին քնարօքն զգոհութիւնս եւ զօրհնութիւնս Տեառն։ 4 Եւ որդիք Եմանայ՝ Բոկքիաս, եւ Մատթանիաս, եւ Ոզիէլ, եւ Սոբայէլ, եւ Յերիմովթ, եւ Անանիաս, եւ Անան, եւ Եղեթան, եւ Գեթողաթի, եւ Հռեմովթի, եւ Եզեր, եւ Սեբանատան, եւ Մեղամովթ, եւ Յովթիրի, եւ Մազիովթ[4395]։ 5 Ամենեքեան սոքա որդիք Եմանայ, որք նուագէին առաջի արքայի բանիւքն Աստուծոյ՝ բարձրացուցանել եղջերեաւն։ Եւ ետ Աստուած որդիս Եմենայ հնգետասան, եւ դստերս երիս։ 6 Ամենեքեան նոքա հանդերձ հարբն իւրեանց երգէին օրհնութիւնս ՚ի տանն Տեառն ծնծղայիւք եւ տաւղօք եւ քնարօք մերձ առ արքայն. եւ Ասափ, եւ Իդիթովմ, եւ Եման։ 7 Եւ եղեւ թիւ նոցա հանդերձ եղբարբքն իւրեանց, որք ուսեալ էին զերգսն Տեառն. ամենեքեան հանճարեղքն երկերիւր եւ ութսուն եւ ութ[4396]։ 8 Արկին եւ նոքա վիճակս հանապազորդ պաշտաման, ըստ փոքու եւ մեծի՝ կատարելոցն եւ որք ուսանէին[4397]։ 9 Եւ ել վիճակն առաջին Ասափայ եւ որդւոց նորա, եւ եղբարցն իւրոց. Յուսէփ առաջին, Գոդողիա երկրորդ՝ ի՛նքն եւ եղբարք իւր եւ որդիք իւր երկոտասան[4398]։ 10 Երրորդ՝ Զակքուր, որդիք իւր եւ եղբարք իւր երկոտասան։ 11 Չորրորդ՝ Եզրի, եւ որդիք իւր՝ եւ եղբարք իւր երկոտասան։ 12 Հինգերորդ՝ Նաթանիաս, որդիք իւր՝ եւ եղբարք իւր երկոտասան։ 13 Վեցերորդ՝ Բոկիաս, որդիք իւր՝ եւ եղբարք իւր երկոտասան։ 14 Եւթներորդ՝ Յեսուէլ, որդիք իւր՝ եւ եղբարք իւր երկոտասան։ 15 Ութերորդ՝ Իսիաս, որդիք իւր՝ եւ եղբարք իւր երկոտասան։ 16 Իններորդ՝ Մաթանիաս, որդիք իւր՝ եւ եղբարք իւր երկոտասան։ 17 Տասներորդ՝ Սեմէի, որդիք իւր՝ եւ եղբարք իւր երկոտասան։ 18 Մետասաներորդ՝ Եզրիէլ, որդիք իւր՝ եւ եղբարք իւր երկոտասան։ 19 Երկոտասա՛ներորդ՝ Սաբիաս, որդիք իւր՝ եւ եղբարք իւր երկոտասան[4399]։ 20 Երեքտասաներորդ՝ Սուբայէլ, որդիք իւր՝ եւ եղբարք իւր երկոտասան։ 21 Չորեքտասաներորդ՝ Մատտաթիաս, որդիք իւր՝ եւ եղբարք իւր երկոտասան։ 22 Հինգետասաներորդ՝ Յերիմովթ, որդիք իւր՝ եւ եղբարք իւր երկոտասան։ 23 Վեշտասաներորդ՝ Անանիաս, որդիք իւր՝ եւ եղբարք իւր երկոտասան։ 24 Եւթնուտասներորդ՝ Եզբակատան, որդիք իւր՝ եւ եղբարք իւր երկոտասան։ 25 Ութուտասներորդ՝ Անանի, որդիք իւր՝ եւ եղբարք իւր երկոտասան։ 26 Իննուտասներորդ՝ Մեղեթի, որդիք իւր՝ եւ եղբարք իւր երկոտասան։ 27 Քսա՛ներորդ՝ Եղիաթ, որդիք իւր՝ եւ եղբարք իւր երկոտասան։ 28 Քսա՛ն եւ առաջներորդ՝ Յեթերի, որդիք իւր՝ եւ եղբարք իւր երկոտասան[4400]։ 29 Քսա՛ն եւ երկրորդ՝ Գեդդելթի, որդիք իւր՝ եւ եղբարք իւր երկոտասան։ 30 Քսա՛ն եւ երրորդ՝ Մազիովթ, որդիք իւր՝ եւ եղբարք իւր երկոտասան։ 31 Քսա՛ն եւ չորրորդ՝ Հռովմեթիեզեր, որդիք իւր՝ եւ եղբարք իւր երկոտասան[4401]։

26
Գլուխ ԻԶ

1 Եւ ՚ի զատուցեալս դրանցն յորդւոցն Կորխայ. Մոսողամ որդի Կորիսայ յորդւոցն Ասափայ[4402] 2 եւ Մասեղամեայ. որդիք Զաքարիայ՝ անդրանիկ Յազիէլ, երկրորդ՝ Աբդիաս, երրորդ՝ Նաթանա. չորրորդ՝ 3 Յովէլ. եւ Ովդամ՝ հինգերորդ. Յովնաթան՝ վեցերորդ. Ելիովնէ՝ եւթներորդ։ 4 Եւ Իդիթոմայ որդիք՝ Սամէաս անդրանիկ, եւ Յովազաբադ՝ երկրորդ. Յովադա՝ երրորդ. Սաքար՝ չորրորդ. Նաթանայէլ՝ հինգերորդ. 5 Ամիէլ՝ վեցերորդ. Իսաքար՝ եւթներորդ. Փեղ՚աթի՝ ութերորդ. վասն զի օրհնեաց զնա Աստուած։ 6 Եւ Սասանայ որդւոյ նորա անդրանկան՝ ծնան որդիք զօրաւորք ՚ի տան հօր իւրոյ, վասն զի հզօրք էին[4403]։ 7 Որդիք Սեմայ, Ագոոնի, եւ Հռափայէլ, եւ Յովբեդ, եւ Եղզաբեթ, Աքիու, եւ եղբարք իւր որդիք զօրաւորք ուժով. Եղիու, եւ Սամաքիաս, եւ Իզբակոս. 8 ամենեքեան սոքա որդիք Աբեդոմ, ինքեանք եւ որդիք իւրեանց եւ եղբարք իւրեանց՝ զօրացեալք զօրութեամբ, գործէին զօրութեամբ զգործս, վաթսուն եւ երկու. Աբդեդոմայ[4404], 9 եւ Սեղեմիայ՝ որդիք եւ եղբարք հասունք՝ ութուտասն։ 10 Եւ Յեսամայ յորդւոցն Մերարեայ որդի մի՝ Շամարի, որում պահէին զգլխաւորութիւն. զի ո՛չ գոյր անդրանիկն ՚ի միջի, եւ առ ե՛դ զնա հայր իւր սկիզբն[4405]. 11 Քեղկիա՝ երկրորդ, Նաաբէղ՝ երրորդ, Զաքարիաս՝ չորրորդ. ամենեքեան սոքա Ուսայեայ որդիք, եւ եղբարք նորա՝ չորեքտասանք։ 12 Սոցա ե՛լ բաժին վիճակաւ դրանցն գլխաւորութեանց՝ կա՛լ շաբաթաւոր առաջի եղբարցն իւրեանց, եւ պաշտել ՚ի տան Տեառն։ 13 Եւ արկին վիճակ ըստ փոքուն եւ ըստ մեծին, տա՛նց ազգատոհմին իւրեանց ՚ի դրունս դրունս[4406]։ 14 Եւ ել վիճակ դրանն արեւելից Սեմեայ՝ եւ Զաքարիայ որդւոյ նորա։ Յովադ խորհրդական ՚ի միտս իւր. արկանէին վիճակս, եւ ել նմա վիճակն ընդ կողմն հիւսւսոյ։ 15 Եւ Աբդեդովմայ ընդ հարաւակողմն կոյս. եւ որդւոց իւրոց ընդդէմ տանն Ասափայ[4407]. 16 յերրորդեան՝ սեմոյն Ովասայ ընդ արեւմուտս կոյս. դրամբքն հանդերձ սրսկապանին, ելից ճանապարհին, պահ առ պահ ընդ արեւելս[4408]։ 17 Իսկ Ղեւտացիքն վեց վեց յաւուր ընդ կողմանս հիւսւսոյ. չորս չորս յաւուր ընդ կողմանս հարաւոյ. չորս չորս յաւուր՝ յԱսափինն. երկուս երկուս ՚ի փոխանկել[4409]։ 18 Եւ ընդ արեւմուտս չորս. եւ ՚ի ճանապարհ երկուս երկուս փոխանակաւ։ 19 Ա՛յս վիճակ բաժնիւ դարապանաց որդւոցն Կորխայ՝ եւ որդւոցն Մերարեայ[4410]։ 20 Եւ Ղեւտացիքն եղբարբք իւրեանց հանդերձ ՚ի վերայ գանձին տանն Տեառն, եւ ՚ի վերայ գանձին սրբոյն սրբոց[4411]։ 21 Որդիքն Սղադանայ որդւոյ Գերսամ Սղադանա իշխանք ազգաց տոհմին Սղադանու. եւ Գերսամայ՝ Յեիէլ[4412]. 22 եւ Զեթամ, եւ Յովէլ՝ եղբարք նորա ՚ի վերայ գանձին տան Տեառն[4413]։ 23 Եւ Ամրիմ, եւ Իսահառ, Քեբրոն, եւ Ոզիէլ. 24 եւ Սեբիէլ. Գերսամեանց, Մուշեանց, զօրագլուխք ՚ի վերայ գանձուցն[4414]։ 25 Եւ եղբայր նորա Եղիազար, Աբիա որդի նորա, Յուսէէ որդի նորա, Յովրամ որդի նորա, Զեքրի որդի նորա[4415], 26 եւ ինքն Սաղամիթ եւ եղբարք իւր ՚ի վերայ ամենայն գանձուն սրբոյն սրբոց. զոր նուիրեաց Դաւիթ, եւ իշխանք տոհմիցն՝ հարիւրապետք եւ հազարապետք եւ իշխանք զօրութեանցն՝ 27 զոր առեալ էր ՚ի քաղաքաց անտի աւար, եւ նուիրեալ էր ՚ի նոցանէն, զի մի՛ նուազեսցի գործք շինուածոյ տանն Աստուծոյ։ 28 Զոր նուիրեցին Սամուէլ տեսանօղն. եւ Շաւուղ Կիսեանց, եւ Աբեններ Ներեանց, եւ Յովաբ որդի Շարուհեայ։ Եւ ամենայն նուէրք որ էին ՚ի ձեռս Սաղովմեայ եւ եղբարց իւրոց. 29 Յեսսարի, եւ Քոնոնիա, եւ որդիք իւր. եւ գործքն գործոյն արտաքնոյ ՚ի վերայ Իսրայէլի, զի գրիցեն՝ եւ վճարիցեն 30 ՚ի Քեբրոնիա. Սադիաս եւ եղբարք իւր, որդիք զօրութեան հազար եւ եւթն հարիւր։ Եւ ՚ի վերայ ոստիկանութեան Իսրայէլի յայնկոյս Յորդանանու գետոյն ընդ արեւմուտս, ամենայն գործ պաշտաման Տեառն, եւ ՚ի գործ արքունի 31 Քեբրոնեա Ուրիաս իշխան, Քեբրոնեա ազգատոհմօքն իւրեանց հանդերձ։ Յամին քառասներորդի թագաւորութեանն Դաւթի, այս յաշխարհագրի անդ գտաւ. այր զօրութեանց ՚ի նոսա, Յազերն Գաղադիտացւոց։ 32 Եւ եղբարք իւր որդիք զօրաւորք. երկու հազար եւ եւթն հարիւր, գլխաւորք տոհմին։

ԽԱ Եւ կացոյց զնոսա արքայ Դաւիթ ՚ի վերայ գնդին Հռուբելայ եւ Գադայ՝ եւ կէս ազգին Մանասէի գնդին. վասն ամենայն բանից Աստուծոյ. բանի՛ց արքունի[4416]։

27
Գլուխ ԻԷ

1 Եւ որդիք Իսրայէլի իւրաքանչիւր թուոց նահապետք ազգատոհմին հազարաւորք եւ հարիւրաւորք. եւ համարակար դպիրք, որ պաշտէին ՚ի ժողովրդեանն յամենայն համարս արքունի, ըստ իւրաքանչիւր գործոյն համարոյ ելի՛ն եւ մտին ամսոյ ամսոյ յամենայն ամիսս տարւոյն, ընտրութեան[4417] 2 Առաջին համարոյ առաջնոյ ամսեանն՝ Յեզբաաղ, եւ Բաղէէլ, եւ ընտրութիւն ելից նորա քսան եւ չորս հազարք[4418]։ 3 Յորդւոց Փարեսայ, որ գլուխ էր ամենայն իշխանացն զօրաց, եւ յամսեանն առաջնոյ. 4 ընտրութիւն Ամսոյն երկրորդի, Դովդայի, եւ Դաքոթի, եւ Մագաղաւովթ առաջնորդք, եւ ընտրութիւն նորա քսան եւ չորս հազարք[4419]՝ 5 իշխանք զօրութեան։ Երրորդն յամսեանն երրորդի. Բանէաս, Յովդադ՝ քահանայ իշխան. եւ յընտրութիւն նորա՝ քսան եւ չորս հազարք. 6 ինքն Բանէաս հզօրագոյն քան զերեսունսն, եւ ՚ի վերայ երեսնիցն բաժին ընտրութեան իւրոյ։ 7 Յամսեանն չորրորդի, Ասայէլ եղբայր Յովաբու, եւ Զաբդէաս որդի նորա եւ եղբարք իւր զկնի նորա. եւ ընտրութիւնք բաժնի նորա քսան եւ չորս հազարք[4420]։ 8 Հինգերորդ ամսեանն՝ հինգերորդ իշխան Սաթիովթ, յԻզիա. եւ բաժին մասին նորա քսան եւ չորս հազարք։ 9 Վեցերորդ յամսեանն՝ վեցերորդ իշխան Էկէս որդի Եկգեայ Թեկուացւոյ. եւ մասն բաժնի նորա քսան եւ չորս հազարք։ 10 Յեւթներորդում ամսեանն՝ եւթներորդ իշխան, Քեղ՚փաղոմեանց յորդւոցն Եփրեմայ. եւ մասն բաժնի իւրոյ քսան եւ չորս հազարք։ 11 Ութերորդ յամսեանն ութերորդի, Ուսաքեկի Եսթայիանց Զարայեայ. եւ մասն բաժնի նորա քսան եւ չորս հազարք[4421]։ 12 Իններորդ յամսեանն իններորդի, Աբիեզեր որ յԱնաթովթայն, որ ՚ի Բենիամին երկրի. եւ մասն ՚ի բաժնի իւրում քսան եւ չորս հազարք[4422]։ 13 Տասներորդ յամսեանն տասներորդի, Մաարի Նէտոպաթեանց Զարայ. եւ մասն բաժնի իւրում քսան եւ չորս հազարք[4423]։ 14 Մետասաներորդն յամսեանն մետասաներորդի, Բանաիաս ՚ի Փարաթոնեայ, յորդւոցն Եփրեմի, եւ ՚ի զատուցեալսն նորա քսան եւ չորս հազարք։ 15 Երկոտասաներորդն յամսեանն երկոտասաներորդի, Քաղդայ ՚ի Նետուփատայ, որդի Գոթոնիելի. եւ ՚ի զատուցեալս նորա քսան եւ չորս հազարք[4424]։ 16 Եւ ՚ի ցեղիցն Իսրայէլի, Ռուբինի իշխան, Եղիազար որդի Զեքրեայ. եւ Շմաւոնի, Սափատիաս որդի Մակքեայ[4425]. 17 եւ Ղեւեայ, Ասաբիա որդի Սամուելի. եւ Ահարոնի՝ Սադովկ որդի[4426]։ 18 Եւ Յուդայ, Եղիաբ յեղբարցն Դաւթի. եւ Իսաքարայ՝ Ամարիաս որդի Միքայելի. 19 եւ Զաբուղոնի, Սամէաս որդի Աբդիայ. եւ Նեփթաղիմայ՝ Յաբիմութ որդի Ոզիելի[4427]։ 20 Եւ Եփրեմի՝ Ովսեր որդի Ոզիայ. եւ կիսոյ ցեղին Մանասէի՝ Յովէլ որդի Փաղդիայ. 21 եւ կիսոյ ցեղին Մանասէի որ էր ՚ի Գաղաադ, Յադայի որդի Զաբդիայ. որդւոցն Բենիամինի՝ Ասիէլ որդի Աբեններայ։ 22 Դանայ՝ Եզրիէլ որդի Յովրամայ։ Սոքա՛ էին նահապետք ցեղիցն Իսրայէլի[4428]։ 23 Եւ ո՛չ առ Դաւիթ զթիւն նոցա ՚ի քսանամենից եւ ՚ի վեր. վասն զի Տէր ասաց բազմացուցանել զԻսրայէլ իբրեւ զաստեղս երկնից։ 24 Եւ Յովաբ որդի Սարուհեայ սկսաւ թուել զժողովուրդն. եւ ո՛չ կատարեաց. եւ եղեւ յաղագս այնորիկ բարկութիւն ՚ի վերայ Իսրայէլի. եւ ո՛չ յարգեցաւ թի՛ւն ՚ի գիրս բանից աւուրց թագաւորին Դաւթի[4429]։ 25 Եւ ՚ի վերայ գանձուց արքային Սազամովթ որդի Մովդիելի. եւ ՚ի վերայ գանձուց անդաստանաց ՚ի գեօղսն, եւ ՚ի տունս, եւ յաշտարակս, Յովնաթան որդի Ոզիայ[4430]։ 26 Եւ ՚ի վերայ երկրագոծացն որք գործէինն, Եզրաս որդի Քեղուբայ. 27 եւ ՚ի վերայ ագարակացն, Սեմէի Արիմաթացի. եւ ՚ի վերայ շտեմարանացն գիւղից գինւոյն, Զաբդի որդի Սեփինայ։ 28 Եւ ՚ի վերայ ձիթենեացն եւ մոլաթզենեացն որք ՚ի դաշտս՝ Բաղդանա որդի Գեդէոնի. եւ ՚ի վերայ շտեմարանաց ձիթոյն՝ Յովաս[4431]։ 29 Եւ ՚ի վերայ արջառոց արօտականաց որք էին ՚ի հովիտսն. Սովփատ որդի Ադայիայ. 30 եւ ՚ի վերայ ուղտուցն՝ Ուբիաս Ամելացի. եւ ՚ի վերայ իշոցն՝ Յադիաս Մարաթովնացի[4432]։ 31 Եւ ՚ի վերայ հօտիցն՝ Յովազ Ագարացի. ամենեքեան սոքա վերակացուք ստացուածոցն Դաւթի արքայի։ 32 Եւ Յովնաթան հօրեղբայր Դաւթի՝ խորհրդակից, ա՛յր հանճարեղ. եւ ինքն դպրապետ. եւ Յէքիէլ որդի Աքիմենայ ընդ որդիս արքայի։ 33 Եւ Աքիտոփէլ՝ խորհրդակից արքայի. եւ Քուսի առաջին բարեկամ արքայի. 34 եւ զկնի նորա Աքիտոփէլ մերձ ՚ի նա. եւ Յովիդայեայ որդի Բանեայ. եւ Աբիաթար. եւ զօրավար զօրացն արքայի Յովաբ։

28
Գլուխ ԻԸ

ԽԲ 1 Եւ ժողովեա՛ց Դաւիթ զամենայն իշանսն Իսրայէլի, զիշխանս դատաւորացն, եւ զամենայն իշխան օրամտիցն, ՚ի սպաս անձնապահաց թագաւորին. եւ զիշխանս հազարաւորացն, եւ հարիւրաւորացն, եւ գանձապահացն, եւ որք էին ՚ի վերայ ստացուածոցն նորա. եւ զզօրաւորսն, եւ զպատերազմօղս զօրավարացն յԵրուսաղէմ։ 2 Եւ եկաց Դաւիթ արքայ ՚ի մէջ եկեղեցւոյն՝ եւ ասէ. Լուարո՛ւք ինձ եղբարք իմ եւ ժողովուրդ իմ։ ՚Ի սրտի իմում եղեւ շինե՛լ տո՛ւն հանգստեան տապանակի ուխտին Տեառն, եւ կայան ոտից Տեառն մերոյ. եւ պատրաստեցի ես ՚ի բնակութիւնն յայն զկազմածդ զայդ. ոսկի, եւ արծաթ, եւ պղինձ, եւ արոյր, եւ երկաթ, եւ փայտ բազում[4433]. 3 եւ ասաց Աստուած ցիս. Ո՛չ շինեսցես դու ինձ տուն, անուանել զանուն իմ ՚ի վերայ նորա. վասն զի ա՛յր պատերազմօղ ես դու, եւ հեղեր արիւն բազում։ 4 Եւ ընտրեաց Տէր Աստուած յամենայն ազգաց զԻսրայէլ, եւ յամենայն Իսրայէլէ ընտրեաց զՅուդաս, կանգնել զթագաւորութիւնն իւր յաւիտենական. եւ ՚ի տանէն Յուդայ՝ ընտրեաց զտուն հօր իմոյ եւ յորդւոց հօր իմոյ՝ կամեցաւ զիս լինել թագաւոր ՚ի վերայ ամենայն Իսրայէլի[4434]։ 5 Եւ յամենայն որդւոց իմոց՝ վասն զի որդիս բազումս ետ ինձ Տէր, ընտրեաց զՍողոմոն որդի իմ, նստուցանել յաթոռ թագաւորութեանն Տեառն ՚ի վերայ Իսրայէլի։ 6 Եւ ասաց ցիս Աստուած. Սողոմոն որդի քո շինեսցէ զտուն իմ, եւ զսրահն իմ. վասն զի ընտրեցի՛ զնա լինել ինձ որդի, եւ ես եղէց նմա ՚ի հա՛յր. 7 եւ ուղղեցից զթագաւորութիւն նորա մինչեւ յաւիտեան, եթէ զօրասցի պահե՛լ զպատուիրանս իմ եւ զիրաւունս իմ իբրեւ յաւուրս յայսմիկ։ 8 Եւ արդ՝ դի՛ք առաջի երեսաց ամենայն եկեղեցւոյս Տեառն, եւ յականջս Աստուծոյ մերոյ. պահեցէ՛ք եւ խնդրեցէ՛ք զամենայն պատուիրանս Տեառն Աստուծոյ մերոյ. զի ժառանգիցէք զերկիրս բարի, եւ ժառանգեցուցանիցէք որդւոց ձերոց յետ ձեր մինչեւ յաւիտեան[4435]։ 9 Եւ դու Սողոմոն որդի իմ, ծանի՛ր զԱստուած հարցն քոց, եւ ծառայեա՛ նմա կատարեալ սրտիւ, եւ մտօք կամաց քոց. վասն զի զամենայն սիրտ քննէ Տէր, եւ զամենայն խորհուրդս ճանաչէ. եթէ խնդրեսցես զնա, գտցի՛ քեզ. եւ եթէ թողցես զնա՝ լքցէ՛ զքեզ ՚ի սպառ[4436]։ 10 Տե՛ս այժմ, զի Տէր ընտրեա՛ց զքեզ շինել նմա տո՛ւն ՚ի սրբութիւն. զօրացի՛ր եւ արա՛։ 11 Եւ ետ Դաւիթ Սողոմոնի որդւոյ իւրում զօրինակ տաճարին՝ եւ սենեկաց նորա, եւ գանձարանաց նորա, եւ վերնատանցն, եւ շտեմարանացն ներքնոց, եւ տանն քաւութեան. 12 եւ զօրինակ զոր ունէր ՚ի մտի իւրում, սրահից տանն Տեառն, եւ զամենայն շտեմարանացն շուրջանակի, յամբարս տանն Տեառն, եւ մթերից սրբութեանցն. 13 եւ մնացորդացն, յօտարամտից ՚ի պաշտօն քահանայիցն, եւ Ղեւտացւոց յամենայն գործ պաշտամանց տանն Տեառն, եւ շտեմարանացն անօթոց սպասուց տանն Տեառն[4437]։ 14 Եւ զմէտս կշռոց նոցա՝ զոսկւոյ եւ զարծաթոյ 15 զկշիռ աշտանակաց ետ նմա. եւ զբազմականցն նմանութիւնս[4438]. 16 եւ զկշիռս սեղանոցն առաջադրութեան. եւ զիւրաքանչիւր ուրուք ոսկեղէն սեղանոց. նոյնպէս եւ զարծաթեղինացն. 17 եւ զմսահանացն, եւ զնուիրանոցացն, եւ զտաշտիցն ոսկեղինաց. եւ զկշիռս ոսկւոյ եւ արծաթոյ, եւ զտփոցն զիւրաքանչիւր ուրուք։ 18 Եւ զսեղանոց խնկոցն ՚ի մաքուր ոսկւոյ զկշռութիւնն եցո՛յց նմա. եւ զօրինակ քերովբէիցն որոց տարածեալ էր զթեւսն իւրեանց, եւ հովանի՛ ունէին ՚ի վերայ տապանակի ուխտին Տեառն։ 19 Զամենայն գրով ՚ի ձեռանէ Տեառն ետ Դաւիթ Սողոմոնի, ըստ եղելոյ ՚ի նմա իմաստութեանն եւ ըստ օրինակին։ 20 Եւ ասէ Դաւիթ ցՍողոմոն որդի իւր. Զօրացի՛ր եւ քա՛ջ լեր, արա՛ եւ մի՛ երկիցես, եւ մի՛ զարհուրեսցիս. վասն զի Տէր Աստուած իմ է՛ ընդ քեզ. ո՛չ թողցէ զքեզ, եւ ո՛չ լքցէ՝ մինչեւ կատարեսցես զամենայն գործ սպասու տանն Տեառն։ Եւ ահա ա՛յդ է օրինակ տաճարին, եւ սենեկաց նորա, եւ սրահից նորա, եւ վերնատանցն, եւ շտեմարանացն, ներքնատանցն, եւ տանն քաւութեան. եւ օրինակ տաճարին Տեառն ա՛յդ է[4439]։ 21 Եւ օրամտից քահանայիցն եւ Ղեւտացւոց, յամենայն ՚ի պաշտամունս տանն Աստուծոյ, եւ ընդ քե՛զ եղիցի յամենայն իրս, ամենայն ոք որ յօժարեսցէ իմաստութեամբ ըստ համօրէն արուեստից. իշխանքն, եւ ամենայն ժողովուրդդ յամենայն ՚ի բանս քո[4440]։

29
Գլուխ ԻԹ

1 Եւ ասէ Դաւիթ արքայ ցամենայն եկեղեցին. Սողոմոն որդի իմ զոր ընտրեաց իւր Տէր, մանուկ փո՛քր է, եւ գործս մե՛ծ է. վասն զի ո՛չ մարդոյ է շինուածս, այլ Տեառն Աստուծոյ։ 2 Ըստ ամենայն զօրութեան իմոյ պատրաստեցի նի՛ւթս տանն Աստուծոյ իմոյ. ոսկի, եւ արծաթ. պղինձ, եւ երկաթ. փայտս, եւ քարինս անկեանց եւ կամարաց, եւ քարինս ընտիրս, եւ ականս պատուականս, եւ այլ պատրաստութիւն բազո՛ւմ։ 3 Եւ եւ՛ս վասն հաճոյն լինելոյն իմ ՚ի տան Աստուծոյ իմոյ եղեւ ինձ զորս նուիրեցիդ Տեառն, ոսկի եւ արծաթ. եւ ահաւադիկ ետու զայդ ՚ի տուն Աստուծոյ իմոյ ՚ի բարձրութիւն. բա՛ց յայնցանէ զոր պատրաստեցի ՚ի տուն սրբութեանցն[4441], 4 երիս հազարս տաղանտս ոսկի ՚ի Սովփերայ, եւ եւթն հազար տաղանտ ընտիր արծաթ, օծանել նոքօք զորմս տաճարին 5 ՚ի ձեռն արուեստաւորաց։ Եւ որ ոք յօժարիցէ մտօք լնո՛ւլ զձեռս իւր այսօր Տեառն[4442]։

ԽԳ 6 Եւ յառաջամի՛տք եղեն իշխանք տոհմիցն, եւ իշխանք որդւոցն Իսրայէլի, հազարապետք եւ հարիւրապետք, եւ վերակացուք գործոցն, եւ գաւառապետք աքայի. 7 եւ ետուն ՚ի գործ տանն Տեառն, ոսկի՝ տաղանտս հինգ հազար, եւ բեւր դահեկան. եւ արծաթ՝ տաղանտս տասն հազար. եւ պղինձ՝ տաղանտս բեւր եւ ութ հազար. եւ երկաթ՝ տաղանտս հարիւր հազար։ 8 Եւ ոյր ուրուք գտաւ քա՛ր պատուական, ետուն ՚ի շտեմարանս տանն Տեառն, ՚ի ձեռս Յերիելի որդւոյ Եսրովմի[4443]։ 9 Եւ զուարճացաւ ժողուվուրդն յաղագս յառաջամի՛տ լինելոյն. վասն զի լի՛ սրտիւ եղեն յառաջամիտք Տեառն. եւ Դաւիթ արքայ ուրա՛խ եղեւ մեծապէս։ 10 Եւ օրհնեաց արքայ Դաւիթ զՏէր առաջի եկեղեցւոյն՝ եւ ասէ.

ԽԴ Օրհնեալ է Տէր Աստուած Իսրայէլի հարցն մերոց յաւիտենից մինչեւ յաւիտեանս։ 11 Քո՛ է Տէր մեծութիւն, եւ զօրութիւն, եւ պարծանք, եւ յաղթութիւն, եւ կարողութիւն. վասն զի դո՛ւ ամենեցուն որք են յերկինս եւ ՚ի վերայ երկրի՝ տիրես. յերեսաց քոց դողան ամենայն թագաւորք եւ ազգք. 12 ՚ի քէ՛ն է մեծութիւն եւ փառք. դո՛ւ ես ամենեցուն իշխան եւ Տէ՛ր. եւ իշխան ամենայն իշխանութեանց. ՚ի ձեռին քում է՛ զօրութիւն եւ հարստութիւն. եւ ՚ի ձեռին քում ամենակա՛լ մեծութիւն, զօրացուցանել զամենայն[4444]։ 13 Եւ արդ Տէր՝ գոհանա՛մք զքէն, եւ օրհնեմք զանուն պարծանացդ քոց։ 14 Ո՛ եմ ես՝ եւ ո՛ է ժողովուրդ քո. զի կարասցուք յօժարամիտ լինել քեզ յայսմ ամենայնի. վասն զի քո՛ է ամենայն ինչ՝ եւ ՚ի քոյոցդ տուաք քեզ[4445]. 15 քանզի պանդո՛ւխտք եմք մեք առաջի քո եւ նժդեհք՝ որպէս ամենայն հարք մեր. իբրեւ զստուե՛ր են աւուրք մեր ՚ի վերայ երկրի, եւ ո՛չ գոն մեր մնացուածք ինչ։ 16 Տէր Աստուած մեր՝ ամենայն բազմութիւնս այս, զոր պատրաստեցի շինել զտուն անուան սրբութեան քոյ, է՛ ՚ի ձեռանէ քումմէ, եւ քո՛ է ամենայն ինչ։ 17 Եւ ծանեայ Տէր՝ եթէ դո՛ւ ես որ քննես զսիրտս, զարդարութիւն սիրես. եւ մեք պա՛րզ սրտիւք յօժարամիտք եղեաք յայսմ յամենայնի. եւ արդ՝ զժողովուրդս քո որ գտաւ աստ, տեսի ուրախութեամբ լի՛, եղեալ առ քեզ յօժարամիտ[4446]։ 18 Տէր Աստուած Աբրահամու, եւ Իսահակայ, եւ Իսրայէլի հարցն մերոց, պահեա՛ զայս ՚ի միտս եւ ՚ի սիրտ ժողովրդեան քոյ յաւիտեան. եւ ուղղեա՛ զսիրտս նոցա առ քեզ[4447]։ 19 Եւ Սողոմոնի որդւոյ իմում տո՛ւր սիրտ բարի առնե՛լ զպատուիրանս քո, եւ զվկայութիւնս քո, եւ զհրամանս քո. եւ ՚ի կատարո՛ւմն ածել զպատրաստութիւն տան քոյ։ 20 Եւ ասէ Դաւիթ ցամենայն եկեղեցին. Օրհնեցէ՛ք զՏէր Աստուած ձեր։ Եւ օրհնեաց ամենայն եկեղեցին զՏէր Աստուած հարցն իւրեանց. եւ խոնարհեցուցեալ զծունկս՝ երկի՛ր պագին Տեառն, եւ արքայի։ 21 Եւ եզեն Դաւիթ Տեառն զոհս. եւ մատոյց ողջակէ՛զ Աստուծոյ ՚ի վաղիւն առաջնոյ աւուրն, զուարակս հազար, խոյս հազար, գառինս հազար, եւ զնուէրս նոցա. եւ զզոհսն յաճախութեամբ ամենայն Իսրայէլի։ 22 Կերան եւ արբին առաջի Տեառն յաւուր յայնմիկ ուրախութեամբ։ Եւ թագաւորեցուցին երկրո՛րդ անգամ զՍողոմոն որդի Դաւթի. եւ օծին զնա Տեառն ՚ի թագաւոր. եւ զՍադովկ ՚ի քահանայութիւն[4448]։ 23 Եւ նստաւ Սողոմոն յաթոռ Դաւթի հօր իւրոյ, եւ յաջողեցաւ. եւ հնազանդեցաւ նմա ամենայն Իսրայէլ. 24 իշխանք եւ զօրաւորք, եւ ամենայն որդիք արքայի Դաւթի հօրն նորա՝ հնազանդեցան նմա[4449]։ 25 Եւ մեծացո՛յց Տէր զՍողոմոն ՚ի վերուստ առաջի ամենայն Իսրայէլի, եւ ետ նմա փառս թագաւորութեան. որ ո՛չ ումեք եղեւ ամենեցուն թագաւորացն որք յառաջ քան զնա[4450]։ 26 Եւ Դաւիթ որդի Յեսսեայ թագաւորեաց ՚ի վերայ Իսրայէլի ամս քառասուն. 27 ՚ի Քեբրոն ամս եւթն, եւ յԵրուսաղէմ ամս երեսուն եւ երեք։ 28 Եւ վախճանեցա՛ւ բարի ծերութեամբ, լի՛ աւուրբք՝ մեծութեամբ եւ փառօք. եւ թագաւորեաց Սողոմոն որդի նորա փոխանակ նորա։ 29 Եւ մնացեալ բանք արքայի Դաւթի՝ առաջինք եւ վերջինք, գրեա՛լ են ՚ի բանս Սամուելի տեսանողի, եւ ՚ի բանս Նաթանայ մարգարէի, եւ ՚ի բանս Գադայ տեսանողի. 30 յագաղս ամենայն թագաւորութեան նորա, եւ հարստութեան նորա. եւ ժամանակք որ եղեն նորա ՚ի վերայ Իսրայէլի, եւ ՚ի վերայ ամենայն թագաւորութեանց երկրի[4451]։

Կատարեցաւ Մնացորդաց Առաջին[4452]։

Գլուխք Երկրորդ Մնացորդաց։

ա̃. Թէ հազար ողջակէզս եհան Սողոմոն Աստուծոյ ՚ի Գաբաւոն. որում երեւեալ Աստուծոյ ասէ. Խնդրեա՛ զինչ կամիս։ Եւ խնդրեաց զհանճար. եւ ետ նմա Տէր։

բ̃. Զի խնդրեաց ՚ի Քիրամայ արուեստաւորս եւ փայտս ՚ի Լիբանանէ, եւ նա առաքեաց նմա։

գ̃. Հանգամանք շինուածոյ տաճարին, եւ ամենայն կահից նորա։

դ̃. Զի տարան զտապանակն ՚ի ներքս ՚ի դաբիրն, եւ տունն լցաւ ամպով. եւ յետ խնդրելոյն Սողոմոնի՝ հուր էջ եւ եկեր զողջակէզսն ՚ի նաւակատիսն անդ։

ե̃. Կրկին երեւեալ նմա Տէր զգուշացոյց զնա։

զ̃. Վասն քաղաքացն զոր ետ Քիրամ Սողոմոնի, եւ վասն մնացելոց ազգացն որք եղեն նմա հարկատուք։

է̃. Զի կարգեաց զՂեւտացիսն ըստ հրամանացն Դաւթի ՚ի վերայ իւրաքանչիւր գործոց։

ը̃. Զի եկն առ նա տիկինն Սաբայ, վասն մեծ հարստութեանն Սողոմոնի. եւ թէ մնացորդք բանից նորա ՚ի գիրս մարգարէիցն՝ Նաթանայ եւ Աքիայ եւ Յովելայ։

թ̃. Թէ վասն խիստ պատասխանւոյն Ռոբովամայ բաժանեցան տասն ցեղքն ՚ի տանէն Դաւթի. եւ վասն քաղաքացն զոր շինեաց նա եւ ամրացոյց։

ժ̃. Զի յաւելան Ղեւտացիքն յՌոբովամ. եւ զօրացուցին զթագաւորութիւնն յԵրուսաղէմ. եւ զի զառաջինն բարի՛ էր յՌոբովամ, եւ ՚ի թիւրելն ել ՚ի վերայ նորա Սաւսակիմ Եգիպտացի։

ժա̃. Թագաւորեաց Աբիա. եւ գումարեալ ՚ի վերայ Յերոբովամայ նախատեաց զկռապաշտելն նորա, եւ ինքն պարծէր յԱստուած եւ ՚ի պաշտօն քահանայիցն յԵրուսաղէմ. որ եւ վանեաց զՅերոբովամ զամենայն աւուրս իւր։

ժբ̃. Թագաւորեաց Ասա, եւ էր բարի առաջի Տեառն եւ զօրացեալ. եւ ել ՚ի վերայ նորա Զարեհ Եթէովպացի հազար հազարօք. եւ գոչեաց առ Տէր, եւ կոտորեաց զՀնդիկսն եւ զմիաստնիսն՝ մինչ ո՛չ մնալ ապրեալ. եւ ա՛ռ աւար բազում։

ժգ̃. ՚Ի բանից Ազարիայ մարգարէի զօրացեալ Ասայի յԱստուած՝ արար նաւակատիս սեղանոյն, եւ սրբեաց բնաւին զՅուդա։

ժդ̃. Ել ՚ի վերայ նորա Բաաս արքայ Իսրայէլի. եւ նա առաքեաց գանձս որդւոյ Ադերայ որ ել եւ մերժեաց ՚ի նմանէ զԲաաս։

ժե̃. Եւ զի վասն այսր իրի յանդիմանեաց Անանիա մարգարէ զԱսա, թէ զի ո՛չ յԱստուած՝ այլ ՚ի մարդ յուսացար. ընդ որ բարկացեալ եդ զնա ՚ի բանտի. եւ ՚ի ցաւել ոտից նորա ո՛չ խնդրեաց զՏէր, այլ խնդրեաց բժիշկս. եւ մեռաւ։

ժզ̃. Գովութիւն Յովսափատու. եւ զի յերթալ նորա ընդ Աքաաբու ապրեցոյց զնա Տէր ՚ի սրոյ Ասորւոցն, որպէս վկայեացն Անանիա մարգարէ։

ժէ̃. Ժողովեցան ՚ի վերայ նորա Ամոն Մովաբ եւ Մինեցիք. եւ գոչեաց Յովսափատ առ Տէր. եւ ՚ի ձեռն Ոզիէլի մարգարէի քաջալերեաց զնա Տէր. եւ ՚ի կարգելն ընդդէմ թշնամեացն եւ նուագել զսաղմոսն Աստուծոյ՝ զմիմեանս հարին թշնամիքն, ուստի առին սոքա աւար յոյժ։ Եւ զի խնամութիւն արար ընդ Աքաաբու՝ խորտակեցաւ նաւ նորա։ Եւ թէ Յէու գրեաց զգիրս թագաւորացն Իսրայէլի։

ժը̃. Թագաւորեաց Յովրամ եւ արար չար արաջի Տեառն, եւ ապստամբեաց ՚ի նմանէ Եդոմ։ Գրեաց առ նա Եղիա մարգարէ եւ ասէ. Զի թողեր զՏէր՝ չարաչար հիւանդութեամբ մեռանիս. եւ հեղաւ որովայն նորա, եւ մեռաւ։

ժթ̃. Թագաւորեաց Ոքոզիա, եւ արար չար, եւ եսպան զնա Յէու՝ այն որ ջնջեաց զտունն Աքաաբու։

ի̃. Թագաւորեաց Գոդողիա. եւ յետ եւթն ամի սպանաւ. եւ թագաւորեաց Յովաս, եւ արար բարի, եւ յետ մահուն Յովիդեայ քահանայի դարձաւ ՚ի կուռս. եւ յանդիմանեալ յԱզարիայ որդւոյ Յովիդեայ՝ սպան զնա. ընդ որոյ չարաչար հիւանդացեալ՝ սպանաւ յիւրոցն։

իա̃. Թագաւորեաց Ամասիա եւ արար սակաւ ինչ բարի, վարձեաց յԻսրայէլէ ընդ իւր ՚ի մարտ ընդ Եդովմ, եւ ո՛չ տարաւ ընդ իւր. եհար զԵդոմ եւ ա՛ռ զաստուածս նոցա ի՛ւր յաստուածս. մատնեցաւ ՚ի ձեռս Յովասու արքայի Իսրայէլի, եւ յետոյ յիւրոցն սպանաւ։

իբ̃. Թագաւորեաց Ոզիա եւ արար ուղղութիւն. այլ հպարտացեալ մատեաւ խնկարկել. եւ էր բորոտեալ մինչեւ մեռաւ։

իգ̃. Թագաւորեաց Յովաթամ եւ արար ուղղութիւն. եւ նա հարկեաց զորդիսն Ամոնայ։

իդ̃. Թագաւորեաց Աքազ եւ արար չարիս. նեղեաց զնա Ռասոն. եւ մեծ հարուածս եհար ՚ի Յուդայ Փակեէ, եւ գերեաց զՅուդա. զորս Ովդեդ մարգարէ յե՛տս ետ դարձուցանել. ձեռս ետ Աքազ ՚ի Թագղաթփաղսար եւ ՚ի կուռս նորա, եւ մեռաւ։

իե̃. Աստուածապաշտ գոլով Եզեկիա արար զզատիկն յամսեանն երկրորդում. եւ վասն հինին Ասորւոց եխից զաղբեւրսն որ արտաքոյ քաղաքին եւ զելս Գեհոնի։

իզ̃. Թագաւորեաց Մանասէ. եւ յաճախեալ ՚ի չարիս, ածաւ կապանօք ՚ի Բաբելոն, եւ ՚ի վտանգիլն դարձաւ աղաչեաց զԱստուած, եւ դարձոյց զնա ՚ի թագաւորութիւնն իւր, եւ պաշտեաց զՏէր մինչեւ մեռաւ։

իէ̃. Թագաւորեաց Ամովս, եւ արար չարիս զորս արար Մանասէ, եւ սպանաւ յիւրոցն։

իը̃. Գովեստ Յովսիայ որ սրբեաց զՅուդայ. եւ այրեաց զոսկերս քրմացն. արար զզատիկն, յօրինեաց զկարգ քահանայիցն ըստ պայմանին Դաւթայ. սպանաւ ՚ի փարաւոնէ՝ զոր ողբաց Երեմիա։

իթ̃. Թագաւորեաց Ոքոզիա եւ արար չարիս. կապեաց զնա փարաւոն եւ ած յԵգիպտոս՝ ուստի ո՛չ դարձաւ։

լ̃. Թագաւորեցոյց փարաւոն զԵղիակիմ որ եւ Յովակիմ, զեղբայր Ոքոզեայ. եւ եդ հարկս ՚ի վերայ երկրի։

լա̃. Յաւուրս Եղիակիմ Յովակիմայ ե՛լ Նաբուքոդոնոսոր զառաջինն, եղեւ նմա Եղիակիմ ծառայ. եւ դարձաւ ապստամբեաց։

լբ̃. Ել ՚ի վերայ նորա Նաբուքոդոնոսոր, եւ կապեաց զնա, կամ ըստ ոմանց՝ սպան, եւ զի ասէ մասն ինչ առնուլ ՚ի սպասուցն Տեառն, կարծիս տայ թէ այժմ տարաւ զԴանիէլ։

լգ̃. Թագաւորեաց որդի սորա Յեքոնիա. եւ յետ երից ամսոց ապստամբեաց. եւ աստ ոմանք երրորդ գալ ասեն Նաբուքոդոնոսորայ եւ թագաւորեցուցանել զՍեդեկիա, եւ տանել զՅեքոնիա, յորժամ եւ զԵզեկիէլ. եւ յինն ամին Սեդեկիայ՝ գալ դարձեալ Նաբուքոդոնոսորայ զվերջինն. իսկ այլք երիցս ասեն գալ Նաբուքոդոնոսորայ յԵրուսաղէմ։

լդ̃. Իսկ յառաջին ամին Կիւրոսի եւթանասուն ամ լցաւ իսկզբանէ մարգարէութեանն Երեմիայ, եւ ըստ վճռին Եսայեայ՝ հրաման ետ Կիւրոս ելանել գերւոյն յԵրուսաղէմ եւ շինել զտունն Աստուծոյ։

[4098] ՚Ի վերնագիր գրոցս ունին ոմանք. Գլուխ Մնացորդաց Առաջին։

[4099] Ոմանք. Կայնան. Մաղաղէէլ, կամ՝ Մաղաղիէլ։

[4100] Ոմանք. Ասքենէզ եւ Հռի՛՛։

[4101] Ոմանք. Փութ եւ Քանաան։

[4102] Ոմանք. Եւ Սեբեթաքա։

[4103] Ոմանք. Եւ Քուս ծնաւ զՄեստրովդ։

[4104] Ոսկան. Եւ զՆեփթաղիմացիս։

[4105] Ոմանք. Եւ որդիք Արամայ Հովսեմող, եւ։

[4106] Ոմանք. Եւ Յեկտան ծն՛՛։

[4107] Ոսկան. Եւ զԴեկղ՚ան եւ զԻրահ. եւ զԿամա՛՛։

[4108] Յոմանս պակասի. Կայնան. Սաղա։

[4109] ՚Ի լուս՛՛. Սաբա եւ Թեման եւ Դեդան. համաձայն ոմանց ՚ի բնաբ՛՛։ Ուր եւ այլ ոմանք. Սաբա եւ Մագեդան։ Ոմանք. Եւ Զատուսուիիմ եւ Ղովմին։

[4110] ՚Ի լուս՛՛. Եւ Եգղոմ եւ Կորխ։

[4111] Ոմանք. Եւ Գոթամ... եւ Թամնա հարճ։ Այլք. Հարճ Եղիփազու ծնաւ։

[4112] Ոմանք. Դեսովն եւ Ակար։

[4113] Յօրինակին. Եւ որդիք Սեդեգոնի։ Ոսկան. Այա եւ Անա. եւ Եղ՚իբամա դուս՛՛։

[4114] Ոսկան. Իսկ որդիք Գիսօնի, Ամրան եւ Եսբան, եւ Իթրան եւ Քերան։ (42) Որդիք Եսերայ՝ Բիլհան եւ Յաւան եւ Յաական. եւ որդիք Դեսօնի. Ովս։

[4115] Ոմանք. Որդի Զարայի։

[4116] Ոմանք. Թեմանացւոց։

[4117] Ոմանք. Ամետաբեէլ դուստր։

[4118] Ոմանք. Եւ էին իշխանք Եդովմայ։

[4119] Ոմանք. Իշխան Մեկեդիէլ։

[4120] Ոմանք. Երեքեան սոքա... Սաւայ, կամ՝ Շմաւայ Քանա՛՛։

[4121] Ոսկան. Եւ որդիք... Եսրօն եւ Համուլ։

[4122] Ոսկան. Եւ Քալքօլ եւ Դարա. ամենեքեան սոքա հինգ։

[4123] Ոսկան. Աքար խանգարիչ Իսրայէլի։

[4124] Յօրինակին. Եւ որդիք Եթամայ։

[4125] Ոսկան. Իսկ որդիք Եսրօնի... Յերմէէլ եւ Զարամ եւ Ոքոբէէլ։

[4126] ՚Ի լուս՛՛. ԶՍաղմոն. եւ Սաղմոն։

[4127] Ոմանք. Եւ զԴաւիթ եւթներորդ։ Իսկ այլ ոմանք. Եւ Զասոմ վեցերորդ. եւ զեւթներորդն, եւ զԴաւիթ ութերորդ։

[4128] Ոսկան. Եւ հայր Ամեսսեայ, Յեթեր Իսմայելացի։

[4129] Օրինակն Ոսկանայ զկարգեալ անուանսն ՚ի նախընթաց գլուխ. համար 41 աղաւաղութեամբ ՚ի ներքս մուծանէ աստանօր. Եւ Բաան. եւ որդիք Գեսօնի, Ադամա, եւ այլն։

[4130] Ոսկան. Եւ որդիք Եղլիա եղբօր Աքիսամայ, Յեթեր։

[4131] Ոմանք. Սոքա էին որդիք։

[4132] Ոսկան. Եւ որդիք Արմիսա հօր։

[4133] Ոսկան. Եւ Թափփու. եւ Հռոկոմ. եւ Սեմա։ (44) Եւ Սեմա ծնաւ... զհայրն Յերակայայ։

[4134] Ոմանք. Եւ դուստրն Քաղեբայ Աքսա։ Ուր Ոսկան. Աքսաբ։

[4135] Ոսկան յաւելու. Հօրն Կարիաթարիմայ, որ տեսանէր զմասն հանգստեան։ Եւ ՚ի տոհմէն Կարիաթարիմայ (53) Արաեսի. Ամա՛՛։

[4136] Ոսկան. Տուն Յովաբայ, եւ Կես՛՛։

[4137] Ոմանք. Ագաթէիմ, եւ Սամաթայիմ։

[4138] Ոսկան. Յեգղաթայ կնոջէ իւրմէ։

[4139] Ոսկան. Եւ Սողօմօն ՚ի Բերսաբէացւոցն։

[4140] Ոսկան. Սոքա ինն։ (9) Ամենեքեան այսոքիկ են որդիք Դաւ՛՛։

[4141] Ոսկան զկնի Ոքոզիայ՝ կարգէ. զԱմասիա, զԱզարիա, եւ ապա զՅովաս։

[4142] ՚Ի լուս՛՛. Ամովն որդի նորա. համաձայն ոմանց ՚ի բնաբ՛՛։

[4143] Ոմանք. Չորրորդ Աաղում։ Ուր Ոսկան. Սալում։

[4144] Ոմանք. Եւ Ովսամով. եւ Նադաբիաս։

[4145] Ոմանք. Եւ Ասոբասէդ. հինգ։

[4146] Ոմանք. Աբիա որդի նորա. Սենեքիա որ՛՛։

[4147] Ոմանք. Անուն քեռ. կամ՝ քերց նոցա։

[4148] Ոմանք. Հայր Սուսանայ։

[4149] Ոմանք. ԶԵգնովբ եւ զՍովբեբա։ Յօրինակին. Ծնունդք յեղբօրն Հըռե՛՛։

[4150] Ոսկան. Ձեռն քո ընդ իս։ ՚Ի լուս՛՛. Եւ արասցես գիտութիւն. համաձայն ոմանց ՚ի բնաբ՛՛։

[4151] Ոմանք. Եւ Ասպաթովն ծնաւ։ Ուր Ոսկան. եւ Ասաբօն։ Ոմանք. Եղեսովնի, կամ՝ Եսեղովնի Կենե՛՛։

[4152] Ոմանք. Վասն զի հիւսունք էին։

[4153] Ոմանք. Եւ զՅեսմէ եւ զԱյեսբա, եւ։

[4154] Ոմանք. Եւ զՅաբեր զհայրն Սա՛՛։

[4155] Ոմանք. Եւ Սեմիովն հայր Յով՛՛։

[4156] Ոմանք. Եւ որդի Սամիունայ։ Ոսկան. Զօվքաթ, եւ Բէնզօհէթ. եւ որդիք Զով՛՛։

[4157] Ոմանք. Եւ դարձոյց նոցա զԱբեթարինայ Թուկիիմ։

[4158] Ոսկան. Եւ Սեմայ որդիք վեշտասան՝ եւ դստերք վեց, եւ եղբարց նորա ո՛չ էին։

[4159] Այլք. Եւ բնակեցին ՚ի Բերսաբին։

[4160] Ոմանք. Մինչ ՚ի գալն ՚ի Գերարայ։

[4161] Ոմանք. Մինչեւ յօրս յայս։

[4162] Այլք. ՚Ի լեառն Սէիրայ։

[4163] Ոմանք. Ետ զօրհնութիւնս նորա։

[4164] Ոսկան. Որդի Սամա. որ՛՛։

[4165] Ոմանք. Յանապատին ՚ի գետոյն։

[4166] Ոսկան. Եւ Ովբէդ եօթն։ (14) Սոքա որդիք Աբիքայիայ. որդ՛՛։

[4167] Ոսկան. Համարոցն նոցա ամենեցուն յաւուրս։

[4168] Ոմանք. Ագարացիքն եւ ամենայն իշխանք նոցա։

[4169] Ոմանք. Բնակեաց յերկիրն ՚ի Բասանայ մինչեւ ՚ի Բաաղաերմովն... եւ ՚ի լեառնն Ահերմոնի։

[4170] Այլք. Եւ Իգիէլ. եւ արք զօրա՛՛։

[4171] Ոմանք. Թագղաթփաղասարայ արքային Ասուբայ, եւ գերեաց զՌուբէն... մինչեւ ցօրս. կամ՝ յաւուրս յայս։

[4172] Ոմանք. Գերսոն, Կահ՛՛։

[4173] Ոմանք. Եւ Ոզիա... եւ Արէաս։... եւ Ամարիաս։

[4174] Ոմանք. Եւ Աքիտովբ։

[4175] Այլք. Ղոբենի եւ Սեմէի։

[4176] Ոմանք. Յովաք որդի նորա. Ադդի որդի նորա։ Ոսկան. Ադդի որդի նորա. Զիմահ որդի նորա. Զասա որդի նորա։

[4177] Ոսկան. Տաաթ որդի նորա, Ուրիէլ որ՛՛։

[4178] Այլք. Ամաս, Աքիմովթ։

[4179] Ոսկան. Եղիաբ որդի նորա։

[4180] Ոմանք. Եւ կացին ըստ կարգին իւրեանց։

[4181] Ոսկան. Որդւոյ Մաթաայ։

[4182] Ոսկան. Որդւոյ Յեսաարայ։

[4183] Ոմանք. Որդւոյ Միքիայ։ Ուր Ոսկան. Մեղքիայ։

[4184] Այլք. Որդւոյ Ուրիայ։

[4185] Ոսկան. Որդւոյ Ամասիայ։

[4186] Ոսկան. Որդւոյ Բասանայ։

[4187] Ոմանք. Ոզի որդի նորա։

[4188] Ոմանք. Եւ զՂաբնա, եւ շուրջ։

[4189] Ոմանք. Եւ զԱնաթովթ... զԱնքովս... քաղաքք երեքտասան։

[4190] Ոմանք. Վիճակաւ քաղաքս տասն։

[4191] Ոմանք. Քաղաքս երեքտասան։

[4192] Ոմանք. Կոչեցին զնոսա յանուանէ։

[4193] ՚Ի լուս՛՛. Եւ տոհմից որդւոցն Կահա՛՛. համաձայն ոմանց ՚ի բնաբ՛՛։

[4194] Ոմանք. Եւ զՅեկսան։

[4195] Այլք. Եւ զԳեթրեմոն, եւ զԶա՛՛։

[4196] Ոմանք. Եւ զԻբաաղամա։

[4197] Ոսկան. Եւ զՌամօթ... եւ զԱնամ։

[4198] Ոմանք. Եւ զԹաբովր։

[4199] Ոմանք. Եւ զՅասսայ։ Ուր Ոսկան. եւ զՅասսէ։

[4200] Ոսկան. Եւ զԿադեմօթ։ Ոմանք. Եւ զՄոփաաթ եւ զԶա՛՛։

[4201] Ոմանք. Եւ Յովէլ, եւ Յեղիաս։

[4202] Ոմանք. Եւ Բոքոր եւ Ապիէլ։

[4203] Այլք. Եւ որդիք Բոքով՛՛։

[4204] Ոմանք. Եւ որդիք Ադիէլի... եւ Բենիամին։

[4205] Յօրինակին պակասէր. Եւ երկերիւր, որք ելա՛՛։

[4206] Ոմանք. Եւ որդիք Ովրայայ։

[4207] Ոմանք. Հարճն իւր Ասորի։

[4208] Այլք. Եւ ծնան Սափաաթայ։

[4209] ՚Ի լուս՛՛. Եւ որդի նորա Ուղամա։ Ուր Ոսկան. Որդւոց նորա Ուլամա եւ Ռէկէմ։

[4210] Ոսկան. Որդիք Սեմիդայ, Ային։

[4211] Ոմանք. Եւ Եղադ որդի նորա։ Ուր Ոսկան. Եղիադա։

[4212] Ոմանք. Յեսուէ որդի։

[4213] Ոմանք. Բաղաադ եւ գեօղք։

[4214] Ոմանք. Հայր Զեւբեթայ։

[4215] Ոսկան. Եւ Քեբեր... եւ զՔովթամ։

[4216] Այլք. Եւ որդիք Յափաղետայ... սոքա էին որ՛՛։

[4217] Ոմանք. Որդիք Սովփորայ Առնա՛՛։ Ուր Ոսկան. Սովփասայ։

[4218] Ոմանք. Եւ զՀռափէ հինգերորդն։

[4219] Ոսկան. Եւ էին որդիք Բալեգայ։

[4220] Ոսկան. Եւ Գաարիմ ծնաւ զՄովաբ... եւ Նովսիմ։

[4221] Ոմանք. Եւ զՍեբիայ եւ զՄովսայ։

[4222] Այլք. Նա շինեաց զՈվնով։

[4223] Ոմանք. Եւ սոքա են իշխանք։

[4224] Ոսկան. Եւ Արովդ. եւ Ագեր։

[4225] Ոմանք. Եւ Եսիղա եւ Յովաբ։

[4226] Այլք. Տոհմից ըստ ազգին իւրեանց։

[4227] Ոսկան. Որ ծնաւ զՍամմա։

[4228] ՚Ի լուս՛՛. ՚ի վերայ՝ վեց որդիք, նշանակի՝ հինգ որդիք։

[4229] Ոսկան յաւելու. Որդւոյ Ամարիայ, որդւոյ Իմրի, որդւոյ Բանեայ. յորդւոցն Փարէսի։

[4230] Ոմանք. Եւ Յէիէլ եւ եղբարք նոցա։ Յօրինակին թուագրով դնի՝ ՈՂ։

[4231] Ոմանք. Որդւոյ Դովլեայ։

[4232] Ոմանք. Որդւոյ Սաքորայ... որդւոյ Յեբանայ։

[4233] Յօրինակին. ՋԾԶ։ Ոմանք. Տոհմիցն իւրեանց։

[4234] Այլք. Յովդայէ, եւ Յովա՛՛։

[4235] Ոմանք. Որդւոյ Եզրիայ... եւ Զատամովթ։

[4236] Յօրինակին. ՌՉՂ։

[4237] ՚Ի լուս՛՛. Որդւոյ որդւոցն Մերարեայ. համաձայն բազմաց ՚ի բն՛՛։

[4238] ՚Ի լուս՛՛. ՚Ի գեաւղսն Նետոփատայ։

[4239] Յօրինակին թուագրով. ՄԲԺ։ Ոսկան. Եւ զնոսա կացոյց Դաւիթ։

[4240] ՚Ի լուս՛՛. Եւ որդիքն իւրեանց ՚ի վերայ դր՛՛. համաձայն ոմանց ՚ի բնաբ՛՛։

[4241] Ոսկան. Եւ Մատաթիաս։

[4242] Յօրինակին պակասէր. Եւ սոքա բնակեցան։

[4243] Ոմանք. Հայրն Գաբաւոնի Յայէլ։

[4244] Ոմանք. Եւ Քաղ, կամ՝ Քաաղ։ Ուր Ոսկան. Եւ զԱզեմովթ եւ զԱմրի, եւ Ամրի ծնաւ։

[4245] Ոմանք. Գեղբուեայ։

[4246] Ոմանք. Եւ զՄեղքիսուէ։

[4247] Յօրինակին պակասէր. Կապարճակիրն նորա։

[4248] ՚Ի լուս՛՛. Եւ երեքին որդիքն իւր։ Ուր ոմանք. Եւ մեռաւ Սաւուղ եւ Գ որդիք։

[4249] Այլք. Եւ բնակեցան ՚ի նոսա։

[4250] Ոմանք. Գեղբուեայ։

[4251] Այլք. Աստուծոյն իւրեանց։

[4252] Ոմանք. Իմում Իսրայէլի, եւ դու լիցիս։

[4253] Ոմանք. Եւ արք Իսրայէլի յԵրուսաղէմ, որ է Յեբուս։

[4254] Ոմանք. Որդի Սարուհեայ։

[4255] Այլք. Միանգամ ՚ի վերայ երեք հար՛՛։

[4256] Ոմանք. Ընդ Դաւթի ՚ի Փասասոսոդոմին։

[4257] Այլք. Որ առ դրանն է։

[4258] Ոմանք. Որ էր առ դրանն։

[4259] Ոմանք. Զսուրն իւր ՚ի վերայ վեց հար՛՛։

[4260] Ոմանք. Գործք նորա ՚ի Կաբեսեէլ։

[4261] Ոմանք. Եւ ՚ի ձեռին. կամ՝ ՚ի ձեռս Եգիպ՛՛։

[4262] Ոմանք. Մովարէն Ետոփատացի... Բաանայ Նետոփացւոյ։

[4263] Ոսկան. Գաասայ Աբիէլ Սարափթացի։

[4264] Ոմանք. Մագար որդի Ագարայ։

[4265] Ոսկան. Զաբադ որդի Սաւուղայ։ (42) Ադինա որդի Սելքայ ՚ի Ռուբենայ։

[4266] Ոմանք. Անան որդի Մասաքայ. կամ՝ Մաաքայ։

[4267] Ոմանք. Սաամա եւ Յեեղ։

[4268] Ոսկան. Յելիէլ Մաօնացի։

[4269] Այլք. Սաբամովթացւոյ... Յեզեէղ՚... եւ Յէուլ, Անաթովթացիք։

[4270] Ոմանք. Ելիոզա... եւ Սափատիաս Յարիփելացի։ (6) Եղկանայ եւ Յեսիայ... եւ Ովզորա։

[4271] Ոմանք. Որդիք Յեորամայ Գեդովրացւոյ։

[4272] Ոմանք. Եղզաբ իններորդ։

[4273] Օրինակ մի. ՚Ի հարիւրսն փոքր է։

[4274] Ոմանք. Խաղաղութիւն ընդ քեզ, եւ խա՛՛։

[4275] Ոսկան. Վասն զի խորհրդով եղեւ զօ՛՛։

[4276] Ոսկան. Յօզաբադ, Իեդիէլ, Միքայէլ. Յօզաբադ... որք էին ՚ի Մանասէ։

[4277] Ոմանք. Ուժով ամենեքեան. եւ իշխանք։

[4278] Ոմանք. Քանզի յաւուրց յաւուրս։

[4279] Յօրինակին պակասէր. Ընդ նմա երեք հազ՛՛։

[4280] Յօրինակին. Եւ Սասովկ մանուկ։

[4281] Ոմանք. Սաւուղայ՝ չորք հազարք... վերակացուք ցեղի տանն։

[4282] Ոսկան. Երեսուն եւ եօթն հազար։

[4283] Ոսկան. Եւ ութ հազար եւ վեց հարիւր։

[4284] Այլք. Ամենեքեան նոքա։

[4285] Ոմանք. Եւ բերին նոցա ուղտովք... եւ ջորեօք... ալիւրս... վասն զի յուրախութիւն էր յԻսրայէլի։

[4286] Ոմանք. Եւ ընդ հարիւրապետսն։

[4287] Ոմանք. Եւ առաքեսցուք... եւ ընդ նոսա քահանայքն Ղեւտացիք։

[4288] Ոսկան. Յաւուրսն Սաւու՛՛։

[4289] Ոմանք. Որ նստէր ՚ի վերայ քերով՛՛։

[4290] Ոմանք. Ածէին զսայլսն։

[4291] Ոմանք. Խրամատութիւն Ոզայ։

[4292] Ոմանք. Զտապանակս Աստուծոյ։

[4293] ՚Ի լուս՛՛. ՚ի վերայ՝ Քետացւոյ, նշանակի՝ Ղեւտացւոյ։

[4294] Այլք. Եւ զամենայն որ ինչ նորա։

[4295] Ոմանք. Եւ էին նմա յԵրուսաղէմ։

[4296] Ոմանք. Եւ Եղիսար, եւ Եղիփաղէտ։

[4297] Ոսկան յաւելու. Խնդրել զԴաւիթ. զոր իբրեւ լուաւ Դաւիթ։

[4298] Ոմանք. ՚Ի հովիտն. կամ՝ ՚ի հովտին Սկայից։

[4299] Այլք. Եւ տացե՞ս զնոսա։

[4300] Ոմանք. ՚Ի լսել քեզ զձայն։

[4301] Ոմանք. Զտապանակն Աստուծոյ եւ պաշ՛՛... մինչեւ յաւիտեանս։

[4302] Ոմանք. Զտապանակն Աստուծոյ ՚ի տեղին։

[4303] Ոմանք. Սամիաս իշխան։

[4304] Ոմանք. Աստուծոյ Իսրայէլի ՚ի տեղին զոր։

[4305] Ոմանք. Եւ Սեմիրամովթ, եւ Էէղ՚։

[4306] Ոմանք. Տաւղօք պղնձեօք։

[4307] Ոմանք. Եւ Նաթիաս՝ քնարօք։

[4308] Ոմանք. Եւ Մատթիաս, եւ Եղիփաղէաս, եւ Մակեղիաս։

[4309] Ոմանք. Տապանակն Տեառն գայր։

[4310] Ոմանք. Եւ զփրկութեանցն Աստուծոյ։

[4311] Ոմանք. Եւ պատառ մի կասկարայից։

[4312] Ոմանք. Զէէլ. զՍեմիրամովթ... տաւղաց եւ քնարաց։

[4313] Ոմանք. Յիշեաց յաւիտենից... զբան իւր զոր պա՛՛։

[4314] Ոմանք. Ասէ. Ձեզ տաց։

[4315] Ոմանք. Տուք Տեառն փառս եւ զօրութիւն։

[4316] Այլք. Եւ երկիր պագէք Տեառն ՚ի։

[4317] Ոմանք. Ուրախ լիցին ամենայն։

[4318] Ոմանք. Եւ եթող զնա անդ առա՛՛։

[4319] Ոմանք. Առաւօտուց եւ երեկոյին, եւ ըստ ամենայնի որ ինչ։ Ոսկան. ՚Ի ձեռն Մօսէսի ծառային՝ Աստուած։

[4320] Ոմանք. Եւ տապանակն Տեառն է ընդ վրա՛՛։

[4321] Ոմանք. Եւ խորանաւ ՚ի վեյրաբ՛՛։

[4322] Այլք. ՚Ի վերջէ վանաց հովուացն։ Յօրինակին պակասէր. Ժողովրդեան իմում Իսրայէլի։

[4323] Ոմանք. Եւ արարի քեզ անուն ըստ։

[4324] Ոմանք. Ննջեսցես ընդ հարս քո։

[4325] Ոմանք. Տեսլեանս այսր, նոյնպէս... ընդ Դաւթի։

[4326] Ոմանք. Յաղագս ծառայի քո յերկարագոյն։

[4327] ՚Ի լուս՛՛. Եւ ո՛չ ոք գոյ բաց ՚ի քէն. համաձայն ոմանց ՚ի բնաբ՛՛։

[4328] Ոմանք. Եղեր նոցա Աստուած։

[4329] Այլք. ԶԱդրազար արքայ Սուբայ յԵմաթ։

[4330] Ոսկան. Եւ եօթն հազար ձիսն, եւ եօթն հազար արանց։

[4331] ՚Ի լուս՛՛. ՚Ի ծառայսն Ադրաազարու։

[4332] Յօրինակին պակասէր. Պղինձ բազում յոյժ։

[4333] Ոմանք. Զամենայն զօրութիւնն Ադ՛՛։

[4334] Այլք. ՚Ի հովտին Աղովնայ։

[4335] Ոմանք. Որդի Շարուհեայ... որդի Աքղուդայ յիշա՛՛։

[4336] Ոմանք. Մխիթարել զնա վասն հօրն իւրոյ։

[4337] Ոսկան. Աճեսցին մօրուսք ձեր։

[4338] Օրինակ մի. Եւ ՚ի վարձու կալան զնոսա յԱսոր՛՛։

[4339] Օրինակ մի. Ժողովեցան ՚ի քաղաքն իւրեանց։

[4340] Ոմանք. Վասն ժողովրդեան մերոյ։

[4341] Ոմանք. Յովաբ եւ զօրն նորա ընդ նմա ընդդէմ։

[4342] Ոմանք. Եւ զՍովփաս զօրավար զօրուցն Ադրազարայ։

[4343] Օրինակ մի. Եւ կոտորեաց Դաւիթ յԱսորեստանեացն... եւ զՍովփակ զօ՛՛։

[4344] Ոմանք. ՚Ի միում տարւոջն ելանել թա՛՛։

[4345] Ոմանք. Մեղոքոմայ... ՚ի գլխոյն նորա... ՚ի գլուխն Դաւթի։

[4346] Ոմանք. Եւ յետ այնորիկ եղեւ միւ՛՛... Սուբա Քէուսթացի. կամ՝ Ուսաթացի։

[4347] Ոմանք. Եւ եհար Անան որդի Յայի՛՛։

[4348] Ոմանք. Եւ եհար զնա Յովնաթան որդի։ Ոսկան. Սոքա եղեն ՚ի Հռաբայ։

[4349] Յօրինակին. Եւ եկեաց Բանսարկու ՚ի մէջ։ Ոմանք. Եւ դրդուեցոյց զԴաւիթ։

[4350] Ոմանք. Եւ աչք տեառն իմոյ տեսանեն։

[4351] Այլք. Որ ձգէին սուսերս։

[4352] Ոսկան. Բանն արքայի առ Յովաբ։

[4353] Յօրինակին պակասէր. ՚Ի ձեռս Տեառն. վասն զի բազում են։

[4354] Ոմանք. Թուլացո՛ զձեռն քո։

[4355] Ոմանք. ՚Ի մէջ երկնի եւ ՚ի մէջ երկրի։ Յօրինակին պակասէր. Եւ սուրն իւր ձգեալ ՚ի ձե՛՛։

[4356] Ոմանք. Որքան արժան իցէ, տացես։

[4357] Ոմանք. Ահա ետու քեզ զեզինսդ... եւ զցորեանս ՚ի զոհ։

[4358] Ոմանք. Որքան արժան իցէ։

[4359] Ոսկան. Եւ ետ... ցՈռնայ վասն տե՛՛։ Ոմանք. Սիկղ ոսկւոյ կշռով։

[4360] Ոմանք. Եւ կոչեաց առ Տէր։

[4361] Ոմանք. ՚Ի ժամանակին յայնմիկ։ Ոսկան. Եւ եղեն անդ զոհս։

[4362] Ոմանք. ՚Ի ժամանակին յայնմ։ Յօրինակին. ՚Ի Գամա Գաբաւոնի։

[4363] Այլք. Յերկրէն Իսրայէլի... հատանել քարինս կո՛՛։

[4364] Ոմանք. Ոչ գոյր կշիռ։

[4365] Ոմանք. Մեծ է ՚ի վեր անուամբ։

[4366] Ոսկան. Եղեւ ՚ի մտի իմում շինել։

[4367] Ոմանք. Եւ խաղաղութիւն եւ հանդարտութիւն տացի ՚ի վերայ։

[4368] Այլք. Թագաւորութեան նորա յԻսրայէլի մինչեւ։

[4369] Ոմանք. Քեզ իմաստութիւն եւ հանճար Տէր։

[4370] Այլք. Յաւելցես յայդ։

[4371] Այլք. Եւ պղնձոյ եւ եր՛՛։

[4372] Ոսկան. Խնդրել զՏէր Աստուած ձեր։

[4373] Այլք. Ծեր եւ լի աւուրբք։

[4374] Յօրինակին. Ըստ գլխոց իւրեանց՝ Փ եւ Լ։

[4375] Ոմանք. ՚Ի վերայ գործոց տանն։

[4376] Այլք. Յօր ըստ օրէ պաշտա՛՛։

[4377] Այլք. Սոքա որդիք Սեմեայ։

[4378] Այլք. Յեթ իշխան։

[4379] Այլք. Մինչեւ յաւիտեան։

[4380] Ոմանք. Եւ Յեկիմաս չորրորդ։

[4381] Ոմանք. Միքա իշխան։

[4382] Ոմանք. Ըստ համարոյ իւրեանց... պաշտաման Տեառն։

[4383] Այլք. ՚Ի ձեռն որդւոցն Ահարո՛՛։

[4384] Ոմանք. Հացին զառաջադրութեան. եւ ՚ի վերայ նաշհւոյ պատարագեացն։

[4385] Այլք. Եւ պահէին զպահպանութիւնս։

[4386] Ոմանք. Իշխանս ՚ի տանց տոհմիցն։

[4387] Ոմանք. Ըստ վիճակի նոցին։

[4388] Յօրինակին. Սսամէաս որդի Նա՛՛։ Ոմանք. Դպիր ՚ի Ղեւտացւոյն... եւ իշխանք տոհմիցն եւ Ղեւտաց՛՛։

[4389] Յօրինակին՝ ՚ի տասներորդէն սկսեալ մինչեւ ցվերջն թուագրով դնին այսպէս. Ժ-երորդն. ԱԺ-երորդն. ԲԺ-երորդն, եւ այլն։

[4390] Այլք. Երեքտասաներորդն Ոփփայ։

[4391] Ոմանք. Սուբայէլ. Յադայիայ։

[4392] Ոմանք. Սարիսա. Աղովմովթ։

[4393] Ոմանք. Եւ յորդւոցն Քեբրոնի։

[4394] Ոմանք. Եւ ՚ի Ղեւտացւոցն ցեղք։ Ոմանք. Զկրտսերագոյնսն։

[4395] Այլք. Եւ Եղեաթան, եւ Գեդողաթի։

[4396] Յօրինակին. ՄՁԸ։

[4397] Ոսկան. Ըստ փոքու եւ մեծի կարելոցն։

[4398] Այլք. Յովսէփ առաջին։ Յօրինակին եւս այս թուահամարք մինչեւ ցքսան եւ չորրորդն՝ այսպէս արձակ գրեալ էին։

[4399] Այլք. Ասաբիաս։

[4400] Այլք. Յեթիրի։

[4401] Ոմանք. Հռովմիեթեզեր։

[4402] Ոմանք. Մոսողամ որդի Կորխայ։

[4403] Ոսկան. Եւ Սամանայ որդւոյ նորա։

[4404] Յօրինակին. Զգործս ԿԲ։

[4405] Յօրինակին ՚ի կարգի բնաբանի՝ յետ սկիզբն, դատարկ տեղի թողեալ, ՚ի լուսանցսն չակերտիւ նշանակի ՚ի մէջ բերել, սկզբան Էգիւ։ Ուր ոմանք ունին. սկզբանէ Գիւքեղկիա. եւ ոմանք. սկիզբն սկզբանէ Գիւքեղկիա երկրորդ։

[4406] Այլք. Եւ ըստ մեծին, ըստ տանց ազ՛՛։

[4407] Յօրինակին. Եւ Աբդելովմայ ընդ։

[4408] Ոմանք. Սեմեան եւ Ովասայ։ Յօրինակին. Հանդերձ սկապանին։

[4409] Այլք. Եւ երկուս երկուս ՚ի փոխանակել։

[4410] Ոմանք. Այս վիճակք բաժանիւ դարա՛՛։

[4411] Յօրինակին. Հանդերձ ՚ի գանձին տանն։ Ոմանք. Եւ ՚ի վերին սրբոյն սրբոց։

[4412] Ոմանք. Գերսամ եւ Սղաադանայ։

[4413] Ոսկան. Որդիք Յէիէլի Զեթամ, եւ Յո՛՛։

[4414] Ոսկան. Եւ Սեբիէղ՚. որդի Գերսամայ որդւոյ Մօսէսի՝ զօրագլ՛՛։

[4415] Ոսկան. Զէքրի որդի նորա. եւ Զէլմիթ որդի նորա։ Եւ ինքն։

[4416] Յօրինակին. ՍՉ գլխաւորք։ Ուր ոմանք. ԲՌՇ։ Ոսկան. ՚Ի վերայ գնդին Ռուբինայ եւ Գադայ։ Այլք. Մանասեան գնդին... ՚ի բանից արքունի։

[4417] Այլք. Զամենայն համարս արքունի։

[4418] Ոմանք. Յառաջ համարոյ առա՛՛։ Յօրինակին. Ելից նորա ԻԴՌք։

[4419] Ոմանք. Յուդայի եւ Դոքոթի։

[4420] ՚Ի լուս՛՛. Աբեսսա եղբայր Յովաբու. համաձայն ոմանց ՚ի բնաբ՛՛։

[4421] Ոսկան. Ուսաք Եկիեսթայեանց։

[4422] Ոմանք. Եւ մասն բաժնի իւրոյ։

[4423] Յօրինակին. Մաարինէ Տոպատ՛՛։

[4424] Ոմանք. Եւ երկոտասանե՛՛... Քողդայի Նետոփատայ։

[4425] Ոմանք. Ռուբէն իշխան. Եղիէզէր որդի Զեքրեայ։

[4426] ՚Ի լուս՛՛. Ասաբիա որդի Կամուէլի. համաձայն ոմանց ՚ի բնաբ՛՛։ Ոմանք. Սադովկ որդի (18) Յուդայ եւ Եղիաբ։ Ուր Ոսկան. Սադովթ։ (18) Որդւոցն Յուդայ, Եղիաբ։

[4427] Ոմանք. Որդի Աբդիմեայ։

[4428] Ոմանք. Եւ Դանայ՝ Եզրիէլ որդի Յովրամայ։ Աստէն ՚ի բնաբան օրինակի մերում տող մի դատարկ թողեալ, ՚ի լուս՛՛. նշանակի ՚ի մէջ բերել, Գադ եւ Ասեր. համաձայն ոմանց ՚ի բնաբ՛՛։

[4429] Ոմանք. Եւ ո՛չ յարգեցաւ գիրն ՚ի գիրս բանից։

[4430] Այլք. Ազմովթ որդի Մովդիէլի։

[4431] Ոմանք. Եւ մոլեթզենեացն։

[4432] Ոմանք. Ուբիաս Ամայէլացի։ Ուր Ոսկան. Իսմայէլացի։

[4433] Ոմանք. Եւ կացոյց Դաւիթ արքայ ՚ի մէջ։

[4434] Այլք. Զթագաւորութիւն իւր յաւիտեան։

[4435] Ոմանք. Որդւոցն ձերոց զկնի ձեր։

[4436] Այլք. Զամենայն սիրտս քննէ։ Ոմանք. Եւ եթէ խնդրեսցես։

[4437] Այլք. Եւ մնացորդացն յօրամտից ՚ի պաշտօն։ Ուր յոմանս պակասի. Տանն Տեառն։ Եւ շտեմարանացն անօթոց սպասուց տանն Տեառն։

[4438] Ոմանք. Եւ զբազմակացն նմանութիւնս։

[4439] Ոմանք. Ընդ քեզ է... մինչեւ կատարեսցէ։

[4440] Ոմանք. Իշխանքդ եւ ամենայն ժողովուրդ յամենայն։

[4441] Ոմանք. Վասն հաճոյ լինելոյ իմ... ՚ի տան Տեառն իմոյ. եւ եղեւ ինձ... ՚ի տունս սրբութեանցն։

[4442] Ոմանք. Եւ որ ոք յօժարեալ իցէ մտօք։

[4443] Ոմանք. ՚Ի ձեռն Յերիէլի որդւոյ։

[4444] Այլք. Ամենեցուն իշխան Տէր. եւ իշ՛՛։

[4445] Այլք. Զի կարացաք յօժարամիտ։ Ոմանք. Եւ ՚ի քոյոցդ տուաւ քեզ։

[4446] Ոմանք. Յօժարամիտք եղեալք... զժողովուրդ քո։

[4447] Ոմանք. ՚Ի միտս եւ ՚ի սրտի ժողովրդեան։

[4448] Ոմանք. Յաւուր յայնմ ուրա՛՛։

[4449] Ոմանք. Իշխանքն զօրաւորք։

[4450] Ոմանք. Եւ ետ նմա փառս թագաւորութեամբ։

[4451] Յօրինակին. Եւ ժամանակք որ են նորա։

[4452] ՚Ի վախճանի ոմանք. Կատարեցաւ Մնացորդն Առաջին։ Եւ ոմանք. Կատարումն Առաջին Մնացորդաց։

Ցանկ

Նախորդ էջ Ցանկ Հաջորդ էջ