ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉ ՄԱՏԵԱՆ ՀԻՆ ԵՒ ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆԱՑ

Հ. Յովհաննու Զօհրապեան վարդապետ

ՄԱՐԳԱՐԷՈՒԹԻՒՆ ԵԶԵԿԻԵԼԻ

1
Գլուխ Ա

Տեսիլ Եզեկիելի քահանայի որդւոյ Բուզեայ. զոր ետես յերկրին Քաղդեացւոց ՚ի վերայ Քովբար գետոյ[12302]։

Ա 1 Եւ եղեւ յամին երեսներորդի, յամսեանն չորրորդի, որ օր հինգ էր ամսոյն. եւ էի ես ՚ի մէջ գերութեանն առ ափն Քովբար գետոյ. եւ բացան երկինք, եւ տեսի զտեսիլ Աստուծոյ[12303]. 2 որ օր հինգ էր ամսոյն. ա՛յն ամ հինգերորդ էր գերութեանն Յովաքիմայ արքայի[12304]։ 3 Եւ եղեւ բա՛ն Տեառն առ Եզեկիէլ քահանայ՝ որդի Բուզեայ, յերկրին Քաղդեացւոց ՚ի վերայ Քովբար գետոյ։ Եւ ա՛նդ եղեւ ՚ի վերայ իմ ձեռն Տեառն[12305]։ 4 Եւ տեսի՝ եւ ահա հողմ վերացեալ գայր ՚ի հիւսւսոյ, եւ ամպ մեծ ՚ի կողման նորա. եւ լոյս շուրջ զնովաւ, եւ հուր փայլատակէր ՚ի նմանէ. եւ ՚ի մէջ նորա իբրեւ զտեսիլ բազմագունի ականց, եւ ճառագայթք ՚ի նմա[12306]։ 5 Եւ ՚ի մէջ նորա կերպարանք չորից կենդանեաց. եւ ա՛յս տեսիլ նոցա. կերպարանք մարդոյ ՚ի վերայ նոցա[12307]։ 6 Եւ չորք դէմք միոյ, եւ չորք թեւք միոյ միոյ ՚ի նոցանէ։ 7 Եւ բարձք նոցա բարձք ուղո՛րդք. եւ ոտք նոցա թեւաւորք էին, եւ կճղակք նոցա իբրեւ զկճղակս որթուց. եւ կայծակունք թօթափէին ՚ի նոցանէ իբրեւ ՚ի փայլատականց պղնձոյ։ Եւ թեւք իւրեանց երագո՛ւնք էին. 8 եւ ձեռն մարդոյ ՚ի ներքոյ թեւոց նոցա ՚ի չորեսին կողմանս նոցա. եւ երեսք նոցա 9 եւ թեւք չորեցունց ընդ միմեանս թեւակից էին խառնեալ. եւ զերեսս իւրեանց ՚ի գնալն յետս ընդդէմ ո՛չ դարձուցանէին. իւրաքանչիւր հանդէպ երեսաց իւրեանց գնային[12308]։ 10 Եւ կերպարանք երեսաց նոցա՝ կերպարանք մարդոյ՝ եւ կերպարանք առիւծու յաջմէ չորեցունց. եւ կերպարանք եզին, եւ կերպարանք արծուոյ ՚ի ձախմէ չորեցունց. 11 ա՛յս կերպարանք նոցա։ Եւ թեւք նոցա տարածեալ ՚ի վերուստ չորեցունց. իւրաքանչիւր երկու երկու խառնեալ ընդ միմեանս, եւ երկու երկու ծածկէին ՚ի վերուստ զմարմինս իւրեանց[12309]։ 12 Եւ իւրաքանչիւր հանդէպ երեսաց իւրեանց գնային. յոր կողմն դիմէր հողմնն՝ գնային, եւ յետս ընդդէմ ո՛չ դառնային ՚ի գնացս իւրեանց[12310]։ 13 Եւ ՚ի մէջ գազանացն տեսիլ իբրեւ զկայծականց հրոյ բորբոքելոյ. եւ իբրեւ զտեսիլ ղ՚ամբարաց խառնելոց ՚ի մէջ գազանացն, եւ լոյս հրոյ. եւ ՚ի հրոյ անտի փայլատակունք հատանէին[12311]. 14 եւ գազանքն երագս ընթանային, եւ թեթեւս դառնային ՚ի նմանութիւն արեգական։ 15 Եւ տեսանէի եւ ահաւասիկ անիւ մի յերկրի զհետ գազանացն չորեցունց. եւ կերպարանք անուոցն եւ արա՛ր նոցա՝ իբրեւ զտեսիլ ականց Թարշշի[12312]. 16 եւ կերպարանք չորեցունց՝ եւ տեսիլ նոցա, եւ գործուած իւրեանց, որպէս թէ շրջիցի անիւ ՚ի մէջ անուոյ[12313]։ 17 ՚Ի չորեսին կողմանս իւրեանց գնային, եւ յետս ընդդէմ ո՛չ դառնային ՚ի թիկունս իւրեանց. 18 եւ բարձունք էին. Հայէի ընդ նոսա՝ եւ տեսանէի զի լի էին աչօք թիկունք նոցա շուրջ զչորեքումբք[12314]. 19 եւ ՚ի գալ գազանացն, գնային եւ անիւքն ընդ նոսա, եւ ՚ի վերանալ գազանացն յերկրէ՝ վերանային եւ անիւքն[12315]։ 20 Ընդ որ կողմ դիմէր ամպն եւ հողմն, երթային գազանքն՝ եւ անիւքն ընդ նոսին վերանային. զի ոգի կենդանի՛ գոյր յանիւսն[12316]։ 21 ՚Ի գնալն նոցա գնային, եւ ՚ի կալն նոցա՝ զտեղի առնուին, եւ ՚ի վերանալ նոցա յերկրէ, եւ անիւքն ընդ նոսին վերանային. զի ոգի կենդանի՛ գոյր յանիւսն[12317]։ 22 Եւ նմանութիւն հաստատութեան ՚ի վերայ գլխոյ գազանացն իբրեւ զտեսի՛լ ական վանի՝ տարածեալ ՚ի վերայ թեւոց նոցա ՚ի վերուստ։ 23 Եւ ՚ի ներքոյ հաստատութեանն թեւք իւրեանց տարածեալ սաւառնէին ընդ միմեանս. եւ իւրաքանչիւր երկու երկու ծածկէին զմարմինս իւրեանց։ 24 Եւ լսէի զձայն թեւոց նոցա ՚ի սաւառնելն իբրեւ զձայն ջուրց բազմաց, եւ իբրեւ զձայն Աստուծոյ Սադայի. եւ ՚ի գնալն իւրեանց ձայն պատգամաց իբրեւ զձայն բանակի. եւ ՚ի կալն իւրեանց յանկչէին թեւք իւրեանց[12318]։ 25 Եւ ահա բարբառ ՚ի վերուստ քան զհաստատութիւնն որ է՛ր ՚ի վերայ գլխոց նոցա ՚ի կալն իւրեանց, եւ յամբառնալն զթեւս իւրեանց[12319]։ 26 Եւ ՚ի վերոյ քան զհաստատութիւնն որ ՚ի վերայ գլխոց նոցա իբրեւ զտեսիլ ական շափիղ՚այ. եւ նմանութիւն աթոռոյ ՚ի վերայ նորա. եւ ՚ի վերայ աթոռոյն՝ նմանութիւն կերպարանաց մարդոյ։ 27 Եւ տեսանէի իբրեւ զտեսիլ ական բազմագունի, եւ իբրեւ զտեսիլ հրոյ ՚ի ներքոյ քան զնա շուրջանակի. միջովք չափ ՚ի վեր՝ նմանութիւն արեգական, եւ միջովք չափ ՚ի խոնարհ՝ նմանութիւն հրոյ. եւ լոյսն որ շուրջ զնովաւ բա՛կ ունէր[12320], 28 իբրեւ տեսիլ աղեղանդ որ ձգի յամպս յաւուրս անձրեւաց. եւ ա՛յսպէս ահագին տեսիլ լուսոյ շուրջ զնովաւ։

2
Գլուխ Բ

1 Եւ ա՛յս տեսիլ նմանութիւն փառացն Տեառն։ Իբրեւ տեսի՝ անկա՛յ ՚ի վերայ երեսաց իմոց, եւ լուայ բարբառ որ խօսէր ընդ իս՝ եւ ասէր. Որդի՛ մարդոյ՝ կա՛ց ՚ի վերայ ոտից քոց եւ խօսեցա՛յց ընդ քեզ[12321]։ 2 Եւ եկն ՚ի վերայ Հոգի, վերացոյց եւ կանգնեաց կացո՛յց ՚ի վերայ ոտից իմոց. եւ լսէի զի խօսէր նա ընդ իս[12322], 3 եւ ասէր. Որդի՛ մարդոյ՝ ես առաքեցից զքեզ առ դառնացուցիչ տունդ Իսրայէլի. որք դառնացուցին զիս, ինքեանք եւ հա՛րք իւրեանց, անարգեցին զիս մինչեւ ցա՛յսօր։ 4 Որդիք եղջերիկք եւ խստասիրտք են առ որս առաքեմն զքեզ, եւ ասասցես ցնոսա. Ա՛յսպէս ասէ Տէր Տէր[12323]. 5 Եթէ իցէ լուիցե՞ն կամ սարսեսցե՞ն, զի տուն դառնացողա՛ց են. եւ կամ բնաւ ծանիցեն թէ մարգարէ՛ ես դու ՚ի մէջ նոցա։ 6 Եւ դո՛ւ որդի մարդոյ՝ մի՛ երկնչիցիս ՚ի նոցանէ, եւ մի՛ զանգիտիցես յերեսաց նոցա. զի զայրանալով զայրասցին եւ յարիցեն ՚ի վերայ քո. զի ՚ի մէջ կարճաց բնակեալ ես դու՝ մի՛ երկնչիցիս ՚ի բանից նոցա, եւ յերեսաց նոցա մի՛ զանգիտիցես, զի տուն դառնացողա՛ց են[12324]։ 7 Եւ խօսեսցիս ընդ նոսա զբանս զայսոսիկ. եթէ իցէ լուիցե՞ն կամ սարսեսցե՞ն, զի տուն դառնացողա՛ց են[12325]։ 8 Եւ դո՛ւ որդի մարդոյ՝ լո՛ւր բանից զոր խօսիմ ընդ քեզ. մի՛ լինիր դառնացօղ իբրեւ զտուն դառնացողաց. բա՛ց զբերան քո եւ կե՛ր զոր ջամբեցից քեզ։ 9 Տեսի՝ եւ ահա ձեռն ձգեալ առ իս, եւ ՚ի նմա մատեան մի գրոյ, եւ պարզեաց առաջի իմ. եւ էր գրեալ ՚ի նմա ներքո՛յ եւ արտաքոյ՝ ո՛ղբս, եւ ձա՛յնս եւ վա՛յս[12326]։

3
Գլուխ Գ

1 Եւ ասէ ցիս. Որդի՛ մարդոյ՝ զոր ինչ գտանե՛ս ՚ի դմա՝ կե՛ր. կե՛ր մանր զմատեանդ զայդ. եւ գնա՛ եւ խօսեա՛ց ընդ որդիսն Իսրայէլի[12327]։ 2 Եբաց զբերան իմ, եւ ջամբեաց զմատեանն. 3 եւ ասէ ցիս. Որդի՛ մարդոյ՝ բերա՛ն քո կերիցէ, եւ որովայն քո լցցի ՚ի մատենէ այտի որ տուաւ քեզ։ Կերա՛յ զայն, եւ եղեւ ՚ի բերան իմ իբրեւ զքաղցրութիւն մեղու[12328]։ 4 Եւ ասէ ցիս. Որդի՛ մարդոյ՝ գնա՛ դու եւ մո՛ւտ ՚ի տունն Իսրայէլի, եւ խօսեսցի՛ս ընդ նոսա զպատգամս իմ[12329]։ 5 Զի ո՛չ եթէ առ ժողովուրդ խորախօս ծանրալեզու առաքեսցիս առ տունն Իսրայէլի. 6 եւ ո՛չ առ ժողովուրդս բազումս այլազգիս կամ այլալեզուս. եւ ո՛չ առ թանձրալեզուս, զորոց ո՛չ լսիցես զբանս նոցա. զի թէ առ այնպիսիսն առաքէի զքեզ. սակայն եւ նոքա՛ լսէին քեզ[12330]։ 7 Այլ տունն Իսրայէլի ո՛չ հաւանին լսե՛լ քեզ, քանզի ո՛չ կամին լսել ինձ. զի ամենայն տունն Իսրայէլի հակառակօղք եւ խստասիրտք են։ 8 Եւ ահաւասիկ արարի զդէմս քո հաստատուն առաջի երեսաց նոցա. եւ զյաղթութիւն քո զօրացուցից առաջի հակառակութեան նոցա[12331]. 9 եւ եղիցի յամենայն ժամ հաստատուն իբրեւ զվէմ յաղթութիւն քո։ Մի՛ երկնչիր ՚ի նոցանէ, եւ մի՛ զանգիտիցես յերեսաց նոցա. զի տո՛ւն դառնացողաց են։ 10 Եւ ասէ ցիս Տէր. Որդի՛ մարդոյ՝ զամենայն զբանս զոր խօսեցայ ընդ քեզ, լո՛ւր ակընջովք քովք, եւ դի՛ր ՚ի սրտի քում. 11 եւ ե՛րթ մո՛ւտ ՚ի մէջ գերութեանն առ որդիս ժողովրդեանն քո. խօսեսցի՛ս ընդ նոսա՝ եւ ասասցես. Ա՛յսպէս ասէ Տէր Տէր՝ եթէ իցէ լուիցե՞ն եւ անսայցե՞ն[12332]։ 12 Եւ վերացո՛յց զիս Ոգի. եւ լուայ զկնի իմ ձայն շարժման մեծի՝ որ ասէին. Օրհնեա՛լ են փառք Տեառն ՚ի տեղւոջէ իւրմէ[12333]. 13 եւ տեսի ձայն թեւոց գազանացն սաւառնելոց ընդ միմեանս, եւ ձայն անուոցն զհետ նոցա, եւ ձայն շարժման[12334]։ 14 Եւ Հոգի Տեառն վերացո՛յց զիս եւ բարձրացոյց, եւ երթայի՛ համբարձեալ ՚ի դիմել հոգւոյն իմոյ։ Եւ ձեռն Տեառն եղեւ ՚ի վերայ իմ զօրութեամբ[12335]. 15 եւ մտի վերամբարձ ՚ի մէջ գերութեանն, եւ շրջեցայ առ բնակչօքն Քոբար գետոյ որ էին անդ. եւ նստայ աւուրս եւթն դադարեալ ՚ի մէջ նոցա[12336]։ 16 Եւ եղեւ յետ եւթն աւուրն, եղեւ բան Տեառն առ իս՝ եւ ասէ. 17 Որդի՛ մարդոյ, դէ՛տ կացուցի զքեզ տանն Իսրայէլի. լուիցես յինէն զպատգամս՝ եւ սպառնասցես նոցա իբրեւ յինէն[12337]։ 18 Յորժամ ասիցե՛մ ցանօրէնն, թէ մահո՛ւ մեռանիցիս. եւ դու ո՛չ զգուշացուցանիցես նմա, եւ ո՛չ խօսեսցիս զգուշանալ անօրինին, եւ դառնալ ՚ի չա՛ր ճանապարհաց իւրոց եւ կեալ. անօրէնն այն յանօրէնութեան իւրում մեռցի, եւ զարիւն նորա ՚ի ձեռաց քոց խնդրեցից[12338]։ 19 Իսկ եթէ դու զգուշացուցանիցես անօրինին, եւ նա ո՛չ դարձցի յանօրէնութենէ իւրմէ՝ եւ ՚ի ճանապարհէ իւրմէ, անօրէնն այն՝ յանօրէնութեան իւրում մեռցի. եւ դու զանձն քո ապրեցուսցես։ 20 Եւ յորժամ դարձցի՛ արդարն յարդարութեանց իւրոց՝ եւ արասցէ յանցանս, արկից տանջանս զգլխով նորա. ինքն մեռցի. քանզի ո՛չ եթէ յիշեսցին արդարութիւնք նորա զոր արար. բայց քանզի դու ո՛չ զգուշացուցեր նմա՝ զարիւն նորա ՚ի ձեռաց քոց խնդրեցից[12339]։ 21 Ապա եթէ դու զգուշացուցանիցես զարդարն զի մի՛ մեղիցէ, արդարն կելով կեցցէ. զի դու զգուշացուցեր նմա. եւ դու զանձն քո ապրեցուսցե՛ս[12340]։

Բ 22 Եւ եղեւ ՚ի վերայ իմ անդ ձեռն Տեառն, եւ ասէ ցիս. Արի՛ եւ ե՛լ դու ՚ի դաշտ անդր, եւ ա՛նդ խօսեցա՛յց ընդ քեզ[12341]։ 23 Յարեայ եւ ելի ՚ի դաշտ անդր. եւ ահա իջեալ կային անդ փառքն Տեառն, իբրեւ զտեսիլն եւ զփառսն՝ զոր տեսի առ ափն Քոբար գետոյ. եւ անկայ ՚ի վերայ երեսաց իմոց։ 24 Եւ եկն ՚ի վերայ իմ Հոգի, եւ կացոյց ՚ի վերայ ոտից իմոց. եւ խօսեցա՛ւ ընդ իս՝ եւ ասէ. Մո՛ւտ եւ արգելի՛ր ՚ի մէջ տան քոյ[12342]։ 25 Եւ դու որդի մարդոյ, ահաւադիկ տուեալ են ՚ի վերայ քո կապանք, եւ կապեսցեն զքեզ նոքօք. եւ ո՛չ ելցես ՚ի միջոյ նոցա[12343]։ 26 Եւ զլեզու քո կապեցից ՚ի քի՛մս քո, եւ եղիջիր դու հա՛մր. եւ ո՛չ եղիցիս դու նոցա իբրեւ զայր մի յանդիմանիչ, զի տուն դառնացողա՛ց են։ 27 Եւ յորժամ խօսիցիմ ընդ քեզ՝ բա՛ց զբերան քո, եւ ասասցես ցնոսա. Ա՛յսպէս ասէ Ադոնայի Տէր Տէր. Որ լսելոցն է՝ լուիցէ, եւ որ արհամարհելոցն՝ արհամարհեսցէ. քանզի տուն դառնացողա՛ց են[12344]։

4
Գլուխ Դ

1 Եւ դո՛ւ որդի մարդոյ, ա՛ռ դու քեզ աղիւս մի, եւ դիցես զնա առաջի երեսաց քոց. եւ նկարեսցես ՚ի նմա զքաղաքն Երուսաղեմի[12345]. 2 եւ տացես շուրջ զնովաւ պաշարումն. եւ շինեսցես շուրջ զնովաւ մարտկոցս. եւ պատեսցես շուրջ զնովաւ պատնէշ. եւ տացես շուրջ զնովաւ բանա՛կս, եւ ածցես շուրջ զնովաւ նետակա՛լս։ 3 Եւ առցես դու քեզ տապա՛կ երկաթի, եւ կանգնեսցես զնա իբրեւ զպարի՛սպ երկաթի ընդ քեզ եւ ընդ քաղաքն. եւ պատրաստեսցես զերեսս քո ՚ի վերայ նորա, եւ եղիցի ՚ի պաշարումն, եւ պաշարեսցես զնա. զի ա՛յն նշանակ է որդւոցն Իսրայէլի[12346]։ 4 Եւ դու ննջեսցես ՚ի ձախակողմն քո, եւ դիցես զանիրաւութիւնս տանն Իսրայէլի ՚ի վերայ դորա. ըստ թուոյ աւուրց զոր ննջեսցես ՚ի վերայ դորա հարե՛ւր եւ յիսուն օր. եւ առցես զանիրաւութիւնս նոցա։ 5 Եւ ես ետու քեզ զերկուս անիրաւութիւնս նոցա ՚ի թիւ աւուրց՝ հարեւր եւ իննսուն օր. եւ առցես զանիրաւութիւնս տանն Իսրայէլի, 6 եւ բովանդակեսցես ՚ի միասին զամենայն։ Եւ դարձեալ ննջեսցես յաջակողմն քո, եւ առցես զանիրաւութիւն տանն Յուդայ զքառասուն օր. զի օր ընդ տարւոյ եդի՛ քեզ[12347]։ 7 Եւ ՚ի պաշարումն Երուսաղեմի պատրաստեսցես զերեսս քո, եւ զօրացուսցես զբազուկս քո, եւ մարգարէասցի՛ս ՚ի վերայ նորա[12348]։ 8 Եւ ես ահա ետու ՚ի վերայ քո կապանս, եւ մի՛ փոխեսցես կողմն ՚ի կողմանէ մինչեւ կատարեսցին աւուրք արգելանին քոյ[12349]։ 9 Եւ դո՛ւ ա՛ռ քեզ ցորեան, եւ գարի, ոսպն, եւ ոլոռն, եւ կորեակ, եւ հաճար, եւ արկցես զայն յամա՛ն մի խեցեղէն, եւ արասցես դու զայն քեզ հաց. եւ ըստ թուոյ աւուրցն զոր ննջեսցես դու ՚ի կողմն քո, հարեւր եւ իննսուն օր կերիցես զայն[12350]։ 10 Եւ զկերակուրն քո կերիջիր կշռո՛վ. քսան սիկղ յաւուր, ժամէ ՚ի ժամ կերիջիր անտի[12351]. 11 եւ ջուր չափո՛վ արբջիր. զվեցերորդ մասն դորակի միոյ՝ ժամէ՛ ՚ի ժամ արբջիր[12352]։ 12 Եւ նկան գարեղէն արկեալ կերիցես անտի. յա՛ղբ մարդոյ եփեսջիր զայն առաջի երեսաց նոցա[12353]։ 13 Եւ ասասցես. Ա՛յսպէս ասէ Տէր Աստուած Իսրայէլի. Ա՛յսպէս կերիցեն որդիքն Իսրայէլի զհաց իւրեանց պղծութեամբ ՚ի մէջ ազգա՛ց ուր ցրուեցից զնոսա անդր[12354]։ 14 Եւ ասեմ. Քա՛ւ լիցի Տէր Աստուած Իսրայէլի, եթէ պղծեալ իցէ երբէք անձն իմ ՚ի պղծութիւնս. եւ մեռելոտի՝ եւ ՚ի գազանաբեկ ո՛չ երբէք կերայ ՚ի ծննդենէ իմմէ մինչեւ ցայժմ. եւ ո՛չ եմուտ ՚ի բերան իմ ամենայն միս պիղծ[12355]։ 15 Եւ ասէ ցիս. Ահա ետու քեզ քակոր արջառոյ փոխանակ աղբոյն մարդոյ, եւ նովա՛ւ արասցես զհաց քո[12356]։ 16 Եւ ասէ ցիս Տէր. Որդի՛ մարդոյ, ահաւանիկ ես բեկանեմ զհաստատութիւն հացի յԵրուսաղէմ. եւ կերիցեն հաց կշռով՝ եւ կարօտանաց, եւ ջուր չափով՝ եւ կարօտութեամբ արբցեն[12357]. 17 զի եղիցին կարօտեալք ՚ի հացէ եւ ՚ի ջրոյ. եւ ապականեսցի մարդ եւ եղբայր իւր, եւ հաշեսցին յանիրաւութիւնս իւրեանց։

5
Գլուխ Ե

1 Եւ դու որդի մարդոյ՝ ա՛ռ քեզ սուսեր յեսանաւոր սո՛ւր քան զսուսեր վարսավիրայից. ստանայցես զայն քեզ, եւ ածիցես զայն զգլխով քով՝ եւ զմօրուօք. եւ առցես կշիռս՝ եւ կշռեսցես զնոսա[12358]։ 2 Զչորրորդ մասնն հրո՛վ այրեսցես ՚ի մէջ քաղաքին, ըստ լրութեան աւուրցն արգելանին. եւ զչորրորդ մասնն կոտորեսցես սրով շուրջ զնովաւ. եւ զչորրորդ մասն հոսեսցես հողմոյ, եւ սուր արձակեցից զկնի նորա[12359]։ 3 Եւ առցես անտի սակա՛ւ ինչ թուով, եւ ծրարեսցես ՚ի մեկնոցի քում։ 4 Եւ դարձեալ առցես անտի, եւ ընկեսցես ՚ի մէջ հրոյ, եւ այրեսցես զնոսա ՚ի հուր, եւ անտի ելցէ հուր[12360]. 5 եւ ասասցես ամենայն տանն Իսրայէլի. Ա՛յսպէս ասէ Ադովնայի Տէր. Ա՛յս ա՛յն Երուսաղէմ է զոր եդի ՚ի մէջ հեթանոսաց զդա, եւ որ շուրջ զդովաւ գաւառք։ 6 Զի փոխեցին զիրաւունս իմ ընդ անիրաւութեանն հեթանոսաց. եւ զօրէնս իմ ընդ օրէնս աշխարհացն, որ շուրջ էին զնովաւ. զի զիրաւունս իմ մերժեցին, եւ յօրէնս իմ ո՛չ գնացին[12361]։ 7 Վասն այսորիկ ա՛յսպէս ասէ Ադովնայի Տէր. Փոխանակ զի պատճառք ձեր յազգացդ են որ շո՛ւրջ են զձեւք. եւ յօրէնս իմ ո՛չ գնացէք, եւ զիրաւունս իմ ո՛չ արարէք. այլ եւ ո՛չ ըստ իրաւանցն հեթանոսաց՝ որ շո՛ւրջ են զձեւք արարէք[12362]։ 8 Վասն այսորիկ ա՛յսպէս ասէ Ադովնայի Տէր. Ահաւասիկ ես ՚ի վերայ քո, եւ արարից ՚ի միջի քում դատաստան առաջի ազգացդ[12363]։ 9 Եւ արարից ընդ քեզ՝ զոր ո՛չ երբէք արարի. եւ ո՛չ ա՛յլ եւս նմին նման արարից ըստ ամենայն պղծութեանցն քոց։ 10 Վասն այնորիկ հարք կերիցեն զորդիս ՚ի միջի քում, եւ որդիք կերիցեն զհարս. եւ արարից ՚ի քեզ դատաստանս, եւ ցրուեցից զամենայն մնացորդս քո ընդ ամենայն հողմս[12364]։ 11 Վասն այդորիկ կենդանի՛ եմ ես՝ ասէ Ադովնայի Տէր. փոխանակ զի զսրբութիւնս իմ պղծեցեր ամենայն գարշելեօքն քովք, եւ ամենայն պղծալից պաշտամամբքն քովք. եւ ես մերժեցի՛ց զքեզ, եւ ո՛չ խնայեսցէ ՚ի քեզ ակն իմ. եւ ո՛չ ողորմեցայց քեզ[12365]։ 12 Չորիր մասն քո մահո՛ւ սպառեսցի. եւ չորիր մասն քո սովով վախճանեսցի ՚ի միջի քում. եւ զչորիր մասն քո ընդ ամենայն հողմս ցրուեցից. եւ չորրորդ մասն քո շուրջ զքեւ ՚ի սո՛ւր անկցի, եւ սո՛ւր արձակեցից զկնի նոցա[12366]։ 13 Եւ կատարեսցի սրտմտութիւն բարկութեան իմոյ ՚ի վերայ նոցա, եւ մխիթարեցա՛յց. եւ ծանիցեն զի ե՛ս Տէր խօսեցայ նախանձո՛ւ իմով ՚ի կատարել ինձ զբարկութիւն իմ ՚ի վերայ նոցա[12367]։ 14 Եւ եդից զքեզ յանապա՛տ եւ ՚ի նախատինս հեթանոսաց որ շուրջ զքեւ՛ իցեն. եւ զդստերս քո շուրջ զքեւ առաջի ամենայն անցաւորաց ճանապարհի[12368]։ 15 Եւ եղիցես հեծեծելի՛ եւ եղկելի, ծաղր եւ երեւոյթ ՚ի մէջ ազգացն որ շուրջ զքեւ՛ իցեն. յառնե՛լ ինձ ՚ի քեզ դատաստանս բարկութեամբ, եւ սրտմտութեամբ եւ վրէժխնդրութեամբ ցասման։ 16 Ես Տէր խօսեցայ, ՚ի յարձակել ինձ զչարաչար զնետս իմ սովոյ ՚ի վերայ նոցա, եւ եղիցին ՚ի սատակումն. արձակեցից զայս ՚ի վերայ նոցա. եւ սով գումարեցից ՚ի վերայ ձեր. եւ խորտակեցից զհաստատութիւն հացի քոյ։ 17 Եւ առաքեցից ՚ի վերայ քո սով՝ եւ գազանս չա՛րս, եւ պատժեցից զքեզ. եւ մահ եւ արիւն անցցեն ՚ի քեզ, եւ ածից շուրջ զքեւ սո՛ւր. զի ես Տէր խօսեցայ[12369]։

6
Գլուխ Զ

Գ 1 Եւ եղեւ բա՛ն Տեառն առ իս՝ եւ ասէ. 2 Որդի՛ մարդոյ՝ հաստատեա՛ զերեսս քո ՚ի վերայ լերանցդ Իսրայէլի. մարգարէա՛ց ՚ի վերայ դոցա, 3 եւ ասասցես. Լերի՛նք Իսրայէլի՝ լուարո՛ւք զպատգամս Ադովնայի Տեառն. Ա՛յսպէս ասէ Ադովնայի Տէր ցլերինս եւ ցբլուրս՝ եւ ցձորս եւ ցդաշտս. Ահաւադիկ ես ածե՛մ ՚ի վերայ ձեր սուր, եւ ապականեսցին բարձունք ձեր. 4 եւ կործանեսցին սեղանք ձեր. եւ խորտակեսցին մեհեանք ձեր. եւ տապա՛ստ արկից զվիրաւորս ձեր առաջի կռոց ձերոց։ 5 Եւ դի՛ թաւա՛լ կացուցից վիրաւորս զորդիսդ Իսրայէլի առաջի պատկերաց ձերոց. եւ ցրուեցից զոսկերս ձեր շուրջ զսեղանօք ձերովք[12370] 6 յամենայն բնակութեան ձերում. քաղաքք աւերեսցին, եւ բարձունք ապականեսցին. զի ջնջեսցին եւ պակասեսցին սեղանք ձեր, եւ խորտակեսցին՝ եւ դադարեսցեն կուռք ձեր. եւ բարձցին մեհեանք ձեր. եւ ջնջեսցին գործք ձեռաց ձերոց[12371]. 7 եւ անկցին վիրաւորք ՚ի միջի ձերում. եւ ծանիջիք թէ ե՛ս եմ Տէր։ 8 Եւ թողից ՚ի ձէնջ ապրեալս ՚ի սրոյ ՚ի մէջ ազգաց, եւ ՚ի վարատման ձերում ՚ի մէջ աշխարհաց. 9 եւ յիշեսցեն զիս ապրեալքն ձեր ՚ի մէջ ազգաց ուր գերեցա՛ն ՚ի նոսա. զի երդուայ ես սրտի նոցա շնացելոյ եւ ապստամբելոյ յինէն, եւ աչաց նոցա պոռնկացելոց զհետ գնացիցն իւրեանց. եւ կոծեսցին յերեսս իւրեանց, վասն չարեացն զոր արարին յամենայն գարշելիսն իւրեանց եւ յամենայն ՚ի գնացս իւրեանց[12372]։ 10 Եւ ծանիցեն թէ ես եմ Տէր, եւ ո՛չ ՚ի զուր ինչ խօսեցայ առնել ընդ նոսա զայս ամենայն չարիս։ 11 Ա՛յսպէս ասէ Ադովնայի Տէր. Ծա՛փս հար ձեռամբ, եւ դոփեա՛ ոտամբ, եւ ասասցես. Վա՛շ վա՛շ ՚ի վերայ գարշելեացն եւ չարեաց տանն Իսրայէլի. զի սրով եւ մահուամբ եւ սովով անկցին։ 12 Հեռաւորն՝ մահո՛ւ վախճանեսցի, եւ մերձաւորն՝ սրո՛վ անկցի, եւ մնացեալն եւ պաշարեալն սովով սատակեսցին. եւ կատարեցից զբարկութիւն իմ ՚ի վերայ նոցա[12373]։ 13 Եւ ծանիցեն թէ ե՛ս եմ Տէր, յորժամ անկցին վիրաւորքն ձեր ՚ի մէջ կռոցն ձերոց, շուրջ զսեղանովքն ձերովք. ՚ի վերայ ամենայն բլրոցն բարձանց, եւ յամենայն գլուխս լերանց, եւ ՚ի ներքոյ ամենայն վարսաւոր ծառոց, եւ ՚ի ներքոյ ամուր կաղնեաց՝ ուր արկանէին խունկս ամենայն կռոցն իւրեանց[12374]։ 14 Եւ ձգեցից զձեռն իմ ՚ի վերայ նոցա, եւ եդից զերկիրն յապականութիւն եւ ՚ի սատակումն. յանապատէն Դեբղ՚աթայ յամենայն բնակութեան նոցա. եւ ծանիջիք թէ ե՛ս եմ Տէր։

7
Գլուխ Է

1 Եւ եղեւ բա՛ն Տեառն առ իս՝ եւ ասէ. 2 Եւ դո՛ւ որդի մարդոյ ասասցես. Ա՛յսպէս ասէ Ադովնայի Տէր. Երկրի՛դ Իսրայէլացւոց վախճա՛ն հասեալ է. հասեա՛լ է վախճան ՚ի վերայ չորեցունց կողմանց երկրիդ[12375]։ 3 Ահաւասիկ հասեալ է ՚ի վերայ քո վախճան։ Եւ առաքեցից ՚ի վերայ քո, եւ խնդրեցից ՚ի քէն վրէժս ըստ ճանապարհաց քոց. եւ հատուցից քեզ ըստ ամենայն գարշելեացն քոց[12376]։ 4 Եւ ո՛չ խնայեսցէ ակն իմ ՚ի քեզ եւ ո՛չ ողորմեցայց. զի ըստ գնացից քոց հատուցից քեզ, եւ գարշելիքն քո ՚ի միջի քում եղիցին. եւ ծանիցես թէ ե՛ս եմ Տէր[12377]։ 5 Քանզի ա՛յսպէս ասէ Տէր Տէր. Չարիք մի ահաւասիկ՝ չարիք մի հասեալ են. 6 եհաս վախճան. զարթեաւ ՚ի վերայ քո։ 7 Ահաւադիկ հասեալ է զըմբա՛ղ ՚ի վերայ քո, որ բնակեալդ էք յերկրիդ. հասեալ է ժամանակ, մերձեցաւ օր՝ եւ ո՛չ աղմկաւ եւ ո՛չ երկամբք[12378]։ 8 Այլ այժմ ՚ի մօտո՛յ հեղից զբարկութիւն իմ ՚ի վերայ քո, եւ կատարեցից ՚ի քեզ զսրտմտութիւն իմ. եւ դատեցայց զքեզ ըստ ճանապարհաց քոց, եւ տաց ՚ի վերայ քո զամենայն պղծութիւնս պաշտամանց քոց[12379]։ 9 Եւ մի՛ խնայեսցէ ակն իմ ՚ի քեզ, եւ ո՛չ եւս ողորմեցայց. զի ըստ ճանապարհաց քոց հատուցից քեզ, եւ գարշելիքդ քո՝ ՚ի միջի քում եղիցին. եւ ծանիցես թէ ե՛ս եմ Տէր որ հարկանեմ զքեզ։ 10 Ահաւասիկ օր Տեառն, ահա հասեալ է վախճան. ե՛կն զըմբաղն, ծաղկեցաւ գաւազանն. յարեա՛ւ ամբարտաւանութիւնն. 11 եւ խորտակեսցե՛ս զհաստատութիւն անօրինին. ո՛չ աղմկաւ եւ ո՛չ փութով. ո՛չ են ՚ի միտս իւրեանց գեղեցկութիւն ՚ի նոսա[12380]։ 12 Հասեալ է ժամանակ. ահա եկն օր. ստացօղն՝ մի՛ խնդասցէ, եւ որ վաճառէն՝ մի՛ ողբասցի. զի բարկութիւն ՚ի վերայ ամենայն անիրաւութեան մարդկան, եւ ՚ի վերայ ամենայն բազմութեան նոցա[12381]։ 13 Զի որ ստանայն, ՚ի վաճառական անդր այլ մի՛ դարձցի, եւ ո՛չ եւս է՝ կեա՛լ ՚ի կենդանութեան նոցա. զի տեսիլս ՚ի վերայ ամենայն բազմութեան նոցա ո՛չ դարձցի. եւ մարդ յաչս կենաց իւրոց՝ մի՛ հաստատեսցի[12382]։ 14 Փո՛ղ հարէք եւ ընտրեցէ՛ք զամենայն. եւ ո՛չ ոք իցէ որ երթայցէ ՚ի պատերազմ, զի բարկութիւն ՚ի վերայ բազմութեան նորա[12383]։ 15 Պատերազմ սրոյ արտաքուստ, եւ սով եւ մահ ՚ի ներքուստ. եւ որ ՚ի բացի՛ իցեն, սրո՛վ վախճանեսցին, եւ որ ՚ի քաղաքի իցեն, սովով եւ մահուա՛մբ վախճանեսցին[12384]։ 16 Եւ ապրեսցին որք ապրելոց իցեն ՚ի նոցանէ. եւ եղիցին ՚ի վերայ լերանց իբրեւ զաղաւնիս անձանձրո՛յթ մնչել։ Զամենեսեան կոտորեցից՝ զիւրաքանչիւրոք յանիրաւութեան իւրում[12385]։ 17 Ամենայն ձեռք լքցին, եւ ամենայն երանք գարշասցին խոնաւութեամբ[12386]։ 18 Սփածցին քուրձս, եւ ծածկեսցեն զնոսա ցնո՛րք. յամենայն երեսս ամօթ, եւ յամենայն գլուխս կնդութիւն[12387]։ 19 Արծաթ նոցա անկեալ կայցէ ՚ի հրապարակս, եւ ոսկի նոցա արհամարհեսցի՛։ Արծաթ նոցա եւ ոսկի նոցա ո՛չ կարասցէ փրկել զնոսա յաւուր բարկութեան Տեառն. եւ անձինք նոցա մի՛ յագեսցին, եւ որովայնք նոցա մի՛ լցցին. զի տանջանք եղեն անիրաւութեանց նոցա[12388]։ 20 Զընտիր ընտիր զարդուցն եդին ՚ի հպարտութիւն. եւ պատկերս գարշելեաց պաշտամանցն իւրեանց արարին ՚ի նոցանէ. վասն այնորիկ տաց զայն նոցա ՚ի պղծութիւն, 21 եւ մատնեցից ՚ի ձեռս օտարաց յափշտակել զնոսա. եւ ժանտագործաց երկրի յաւա՛ր, եւ պղծեսցեն զնոսա[12389]։ 22 Եւ դարձուցից զերեսս իմ ՚ի նոցանէ՝ եւ զոր արարէք ձե՛զ ինքեանց պէսպէս զարդս, եւ պղծեսցեն զնոսա։ Եւ պղծեսցեն զայցելութիւնս իմ, եւ մտցեն ՚ի նոսա անխտի՛ր. եւ պղծեսցեն զնոսա[12390], 23 եւ արասցեն խառնակութիւն. զի լցա՛ւ երկիր ՚ի դատաստանաց արեանց նոցա, եւ քաղաքք լի՛ եղեն անօրէնութեամբք։ 24 Եւ ածից զչարս ազգաց՝ եւ ժառանգեսցեն զտունս նոցա. եւ կործանեցից զամբարտաւանութիւն բռնութեանց նոցա. եւ պղծեսցին սրբութիւնք նոցա[12391]։ 25 Եկեսցէ քաւութիւն, եւ խնդրեսցէ զխաղաղութիւն՝ եւ ո՛չ գտանիցէ։ 26 Վա՛յ ՚ի վայի՛ վերայ եղիցի, եւ գո՛յժ ՚ի գուժի. խնդրեսցին տեսիլք ՚ի մարգարէից, եւ օրէնք դիւրիչք ՚ի քահանայէ, եւ խորհուրդք ՚ի ծերոց. եւ ո՛չ գտանիցին։ 27 Թագաւորն սգասցի, եւ իշխանն զգեցցի զապականութիւն, եւ ձեռք ժողովրդեան երկրին լքցի՛ն. ըստ ճանապարհաց նոցա արարի՛ց նոցա. եւ ըստ դատաստանաց նոցա առից վրէ՛ժ ՚ի նոցանէն. եւ ծանիցեն թէ ե՛ս եմ Տէր։

8
Գլուխ Ը

Դ 1 Եւ եղեւ յամին վեցերորդի յամսեանն հինգերորդի, որ օր հինգ էր ամսոյն. ես նստէի ՚ի տա՛ն իմում, եւ ծերքն Յուդայ նստէին առաջի իմ։ Եւ եղեւ ՚ի վերայ իմ անդ ձեռն Ադովնայի Տեառն. 2 եւ տեսանէի՝ եւ ահա նմանութիւն առն, ՚ի միջոյն եւ ՚ի խոնարհ՝ հո՛ւր, եւ ՚ի միջոյն եւ ՚ի վեր՝ իբրեւ զտեսիլ փայլական. իբրեւ զգոյն բազմագունի ականն[12392]։ 3 Եւ ձգեաց նմանութիւն ձեռին՝ եւ ա՛րկ զգագաթա՛մբ գլխոյ իմոյ, եւ վերացո՛յց զիս Ոգի ընդ երկինս եւ ընդ երկիր. եւ տարաւ զիս յԵրուսաղէմ ՚ի տեսլեանն Աստուծոյ, եւ կացոյց զիս ՚ի նախադուռն դրանն ներքնոյ որ հայի ընդ հիւսւսի. ուր էր արձան պատկերին Նախանձու ստացողին[12393]։ 4 Եւ ա՛նդ էին փառք Աստուծոյ Իսրայէլի, ըստ տեսլեանն զոր տեսի ՚ի դաշտի անդ։ 5 Եւ ասէ ցիս. Որդի մարդոյ՝ հայեա՛ց աչօք քովք ՚ի կողմն հիւսւսոյ։ Համբարձի՛ զաչս իմ ՚ի կողմն հիւսւսոյ, եւ ահա ՚ի հիւսւսոյ կողմանէ ՚ի վերայ դրան սեղանոյն ուր կա՛յր պատկերն Նախանձու ՚ի մուտս դրանն որ հայէ՛ր ընդ արեւելս[12394]։ 6 Եւ ասէ ցիս. Որդի մարդոյ՝ տեսանե՞ս զի՛նչ գործեն դոքա աստ անօրէնութիւն մեծ տունդ Իսրայէլի, հեռանա՛լ ՚ի սրբութեանց իմոց. դարձեալ եւս մեծամեծս քան զայս տեսցես անօրէնութիւնս[12395]։ 7 Եւ եմո՛յծ զիս առաջի դրաց սրահին. եւ տեսի եւ ահա ծա՛կ մի յորմն։ 8 Եւ ասէ՛ ցիս. Որդի մարդոյ բրեա՛ զորմդ։ Եւ բրեցի՛ զորմն, եւ ահա դուռն մի[12396]։ 9 Եւ ասէ ցիս. Որդի մարդոյ՝ մո՛ւտ տե՛ս զանօրէնութիւնսդ՝ եւ զչարիսդ զոր գործեն դոքա այդր։ 10 Մտի՛ եւ տեսի, եւ ահա ամենայն նմանութիւն սողնոց եւ անասնոց, սնոտի գարշելիք. եւ տեսի զամենայն կուռս տանն Իսրայէլի նկարեա՛լ շուրջ զնոքօք[12397]։ 11 Եւ եւթանասուն այր ՚ի ծերոց անտի տանն Իսրայէլի, եւ Յեզոնիա որդի Սափանայ ՚ի մէջ նոցա կայր առաջի նոցա. եւ իւրաքանչիւր բուրուառ ՚ի ձեռին իւրում, եւ ծուխ խնկոյն ելանէ՛ր դիզանէր իբրեւ զամպ[12398]։ 12 Եւ ասէ ցիս Տէր. Որդի մարդոյ՝ տեսանե՞ս զինչ ծերք տանդ Իսրայէլի գործեն այդր ընդ խաւար, իւրաքանչի՛ւր ՚ի ծածուկ ՚ի սենեկի իւրում. զի ասեն. Եթո՛ղ Տէր, եւ ո՛չ հայի յերկիր[12399]։ 13 Եւ ասէ ցիս. Դարձեալ եւս մեծամեծ անօրէնութիւնս տեսցես՝ զոր գործեն դոքա։ 14 Եւ եմոյծ զիս առաջի դրան տանն Տեառն, որ հայէր ընդ հիւսւսի. եւ ահա նստէին անդ կանայք՝ եւ ողբային զԹամուզ։ 15 Եւ ասէ ցիս. Տեսանե՞ս զայդ որդի մարդոյ. դարձեալ եւ՛ս մեծամեծ գործս քան զայդ տեսանիցես։ 16 Եւ եմո՛յծ զիս ՚ի ներքին սրահ տանն Տեառն, եւ ահա ՚ի վերայ դրաց տաճարին Տեառն ընդ սեղանն եւ ընդ վանդակն՝ իբրեւ արք քսանեւհինգ, որոց զթիկունս ՚ի տաճա՛րն Տեառն դարձուցեալ էր, եւ զերեսս ընդ արեւելս, եւ երկի՛ր պագանէին արեգական։ 17 Եւ ասէ ցիս. Տեսե՞ր զայդ որդի մարդոյ. միթէ փո՞քր ինչ իցէ անօրէնութիւն տանդ Իսրայէլի զոր գործեն աստ. զի լցին զերկիրդ անօրէնութեամբք, եւ դարձան ՚ի բարկացուցանել զիս. եւ ահա ձգեն զբազուկ որթուն ընդ արհամարհանս[12400]։ 18 Եւ ես արարից ընդ դոսա բարկութեամբ, եւ ո՛չ խնայեսցէ ակն իմ, եւ ո՛չ ողորմեցայց նոցա. եւ աղաղակեսցեն յականջս իմ մեծաձայն, եւ ո՛չ լուայց նոցա[12401]։

9
Գլուխ Թ

1 Եւ աղաղակեա՛ց յականջս իմ մեծաձայն եւ ասէ. Մերձեա՛լ է վրէժխնդրութիւն քաղաքիդ. եւ իւրաքանչիւրոք զգործի սատակման ՚ի ձեռին իւրում ունէր[12402]։ 2 Եւ ահա արք վե՛ց գային ընդ ճանապարհ բարձո՛ւ դրանն՝ որ հայի ընդ հիւսւսի, եւ իւրաքանչիւր տապար ՚ի ձեռին իւրում. եւ ա՛յր մի ՚ի մէջ նոցա զգեցեալ պճղնաւոր, եւ կամար ականակապ յականց շափիղ՚այ ընդ մէջ իւր. եւ մտին կացին առաջի պղնձի սեղանոյն[12403]։ 3 Եւ փառք Աստուծոյ Իսրայէլի վերացան ՚ի քրովբէիցն յօդն որ ՚ի մէջ տաճարին։ Եւ կոչեաց զայրն որ զգեցեալ էր զպճղնաւորն, եւ ունէր զկամարն ընդ մէջ իւր[12404]։ 4 Եւ ասէ ցնա Տէր. Ա՛նց ընդ մէջ քաղաքիդ Երուսաղեմի, եւ դի՛ր նշան ՚ի ճակատ արանցդ որ հեծեն եւ յոգոց հանեն ՚ի վերայ անօրէնութեանցն գործելոց ՚ի մէջ դոցա[12405]։ 5 Եւ ցնոսա ասէ՝ ինձ լու ՚ի լու. Գնացէ՛ք զհետ նորա ՚ի քաղաքն՝ եւ կոտորեցէ՛ք. եւ մի՛ խնայեսցեն աչք ձեր, եւ մի՛ ողորմեսջիք, 6 ծերոյն եւ տղայոյն, կուսին եւ երիտասարդին. եւ զկանայս կոտորեսջիք ՚ի սատակումն. բայց յորոյ վերայ նշանն իցէ՝ մի՛ մերձենայցէք. եւ սկիզբն՝ ՚ի սրբութեանց իմոց արասջիք։ Եւ սկսան յարանց ծերոց որ էին ՚ի ներքս ՚ի տաճարին[12406]։ 7 Եւ ասէ ցնոսա. Պղծեցէ՛ք զտունդ, եւ լցէ՛ք զտունդ դիակամբք. եւ ելէ՛ք կոտորեցէք եւ հարէ՛ք զքաղաքդ[12407]։ 8 Եւ եղեւ ՚ի կոտորելն զնոսա, հայեցայ՝ եւ տեսի, եւ անկայ ՚ի վերայ երեսաց իմոց, աղաղակեցի՛ եւ ասեմ. Վա՛յ ինձ Ադովնայի Տէր, ջնջե՛ս դու աւադիկ զմնացորդս տանդ Իսրայէլի, ՚ի հեղուլ զսրտմտութիւն քո ՚ի վերայ Երուսաղեմի[12408]։ 9 Եւ ասէ ցիս. Անիրաւութիւն տանդ Իսրայէլի եւ Յուդայ մեծացա՛ւ յոյժ յոյժ. զի լցա՛ւ երկիրդ ժողովրդովք բազմօք, եւ քաղաքդ լի՛ եղեւ անօրէնութեամբ եւ պղծութեամբ. զի ասացին եթէ եթո՛ղ Տէր զերկիրն, եւ ո՛չ եւս հայի Տէր[12409]։ 10 Եւ արդ ո՛չ խնայեսցէ ակն իմ ՚ի նա, եւ ո՛չ ողորմեցայց, այլ ըստ ճանապարհաց նոցա տա՛լ ՚ի գլուխ նոցա[12410]։ 11 Եւ ահա այրն որ զգեցեալն էր զպճղնաւորն, եւ ունէր զկամարն ընդ մէջ իւր, պատասխանի ետ եւ ասէ. Արարի՛ որպէս եւ հրամայեցեր ինձ։

10
Գլուխ Ժ

1 Եւ տեսանէի ահա ՚ի վերայ հաստատութեանն որ էր ՚ի վերայ գլխոց քերովբէիցն իբրեւ զվէմ շափիղ՚այ ական, եւ ՚ի վերայ նորա նմանութիւն աթոռոյ[12411]։ 2 Եւ ասէ ցայրն՝ որ զգեցեալն էր զպատմուճանն սուրբ. Մո՛ւտ ՚ի մէջ անուոցդ եւ ՚ի ներքոյ քրովբէիցդ՝ եւ լի՛ց զագուռս քո կայծակամբք հրոյ ՚ի միջոյ քրովբէիցդ. եւ ցանեա՛ ՚ի վերայ քաղաքին, եւ եմուտ այրն առաջի իմ[12412]։ 3 Եւ քերովբէքն կային ընդ աջմէ տաճարին ՚ի մտանե՛լ առնն. եւ ամպն ելից զսրահն ներքին[12413]։ 4 Եւ փառքն Տեառն վերացան ՚ի քրովբէից անտի յօդն որ ՚ի մէջ տաճարին. եւ տաճարն լի՛ եղեւ ամպով, եւ սրահն լի՛ եղեւ լուսով փառացն Տեառն։ 5 Եւ ձայն թեւոց քրովբէիցն լսելի լինէր մինչեւ ՚ի սրահն արտաքին. իբրեւ զձայն Աստուծոյ Սադայի՝ որ խօսէր։ 6 Եւ եղեւ մինչդեռ տա՛յր զպատուէր առնն որ զգեցեալ էր զպատմուճանն սուրբ, եւ ասէր. Ա՛ռ հուր ՚ի միջոյ անուո՛ցդ ՚ի միջոյ քրովբէիցդ. եւ եմուտ եւ եկաց ՚ի մէջ անուոցն։ 7 Եւ ձգեաց քերոբ մի զձեռն իւր ՚ի միջոյ քերովբէիցն ՚ի մէջ հրոյն որ էր ՚ի մէջ քրովբէիցն, ա՛ռ եւ ե՛տ ՚ի ձեռս նորա. եւ որ զգեցեալ էր զպատմուճանն սուրբ, ա՛ռ եւ ե՛լ անտի[12414]։ 8 Հայէի ընդ քերովբէսն, եւ տեսանէի նմանութիւն ձեռաց մարդոյ ՚ի ներքոյ թեւոց նոցա[12415]։ 9 Տեսանէի՝ եւ ահա անիւք չորք կային մե՛րձ առ քերովբէսն. մի մի անիւ զհետ միոյ միոյ քերովբէի. եւ տեսիլ անուոցն իբրեւ զտեսիլ ակա՛ն կարկեհանի[12416]։ 10 Եւ տեսիլ նոցա եւ նմանութիւն չորեցունց, որպէս զի իցէ տեսանել անիւ ընդ մէջ անուոյ[12417]։ 11 Եւ ՚ի գնալն իւրեանց՝ ՚ի չորեսի՛ն կողմանս իւրեանց գնային, եւ յետս ընդդէմ ո՛չ դառնային. զի յոր կողմն հայէր մի առաջն, զհետ նորա երթային եւ յետս ընդդէմ ո՛չ դառնային։ 12 Եւ ամենայն մարմինք իւրեանց, եւ ձեռք, եւ թեւք նոցա, եւ անիւք, լի՛ էին աչօք՝ շուրջ զչորեքումբք անուովք նոցա։ 13 Եւ անուոցն անուն՝ կոչեցաւ Գեղ գեղ, իմո՛վ իսկ լսելով[12418]։ 14 Եւ չորք դէմք միոյ. դէմք միոյն՝ դէմք եզին. դէմք երկրորդին՝ դէմք մարդոյ. եւ դէմք երրորդին՝ դէմք առիւծու. եւ դէմք չորրորդին՝ դէմք արծուոյ[12419]։ 15 Եւ վերացան քերովբէքն։ Ա՛յս ա՛յն գազան է՝ զոր տեսի ՚ի վերայ Քոբա՛ր գետոյ։ 16 Եւ ՚ի գնա՛լ քերովբէիցն, գնային եւ անիւքն զհետ նոցա. եւ յամբառնալ քերովբէիցն զթեւս իւրեանց ՚ի վերանալն յերկրէ, ո՛չ դառնային յետս անիւքն. քանզի զհետ նոցա էին։ 17 ՚Ի կալն նոցա դադարէին, եւ յամբառնալ նոցա՝ ընդ նոսի՛ն վերանային. զի ոգի կենդանութեան էր ՚ի նոսա։ 18 Եւ ելին փառքն Տեառն ՚ի միջնօդոյ տաճարին, եւ նստան ՚ի վերայ քերովբէիցն[12420]։ 19 Եւ ամբարձին քերովբէքն զթեւս իւրեանց, եւ վերացան յերկրէ առաջի իմ, յելանելն նոցա եւ անիւքն զհետ նոցա. եւ կացին առաջի դրանդեաց դրան տանն Տեառն որ հայէ՛ր ընդ արեւելս. եւ փառքն Աստուծոյ Իսրայէլի ՚ի վերայ նոցա[12421]։ 20 Ա՛յս ա՛յն գազան է զոր տեսի ՚ի ներքոյ Աստուծոյ Իսրայէլի ՚ի վերայ Քոբար գետոյ, եւ գիտացի թէ այն քերովբէք են[12422]։ 21 Չորք չորք դէմք միոյ միոյ, եւ ութ թեւք միոյ միոյ. եւ նմանութիւն ձեռաց մարդոյ ՚ի ներքոյ թեւոց նոցա[12423]. 22 եւ նմանութիւն երեսաց նոցա։ Ա՛յս դէմք են զոր տեսի ՚ի ներքոյ փառացն Աստուծոյ Իսրայէլի ՚ի վերայ Քոբա՛ր գետոյ. զտեսիլ նոցա եւ զնոսա. զի ըստ իւրաքանչի՛ւր դիմաց գնային։

11
Գլուխ ԺԱ

Ե 1 Եւ ամբա՛րձ զիս Հոգի, եւ ա՛ծ զիս յանդիման դրան տանն Տեառն որ հայէ՛ր ընդ արեւելս. եւ ահա առաջի դրան սրահին արք իբրեւ քսանեւհինգ, եւ տեսի ՚ի մէջ նոցա զՅեզոնիա զորդի Յազերայ՝ եւ զՓաղ՚տիա Բանեայ՝ զառաջնորդս ժողովրդեանն[12424]։ 2 Եւ ասէ՛ ցիս Տէր. Որդի մարդոյ, ա՛յս ա՛րք են որ խորհին սնոտիս, եւ տան խրատ չար ՚ի քաղաքիդ յայդմիկ. 3 եւ ասեն. Ո՛չ եթէ նորո՛գ ինչ շինեալ են տունքս, այլ սա՛ է կաթսա՝ եւ մեք մի՛ս։ 4 Վասն այդորիկ մարգարեա՛ց ՚ի վերայ նոցա. մարգարեա՛ց որդի մարդոյ[12425]։ 5 Եւ եհաս ՚ի վերայ իմ Ոգի Տեառն՝ եւ ասէ. Ա՛յսպէս ասէ Ադովնայի Տէր. Ա՛յդպէս ասացէք տո՛ւնդ Իսրայէլի, եւ զխորհուրդ ոգւոց ձերոց ես գիտե՛մ[12426]։ 6 Յաճախեցէք զդիակունս ձեր ՚ի քաղաքիդ յայդմիկ, եւ լցէք զճանապարհս դորա վիրաւորօք։ 7 Վասն այդորիկ ա՛յսպէս ասէ Ադովնայի Տէր. Զի դիակունս ձեր զոր կոտորէիք ՚ի մէջ դորա, նոքա մի՛սն են, եւ կաթսայն դա՛ է. եւ զձեզ հանից ՚ի միջոյ դորա[12427]։ 8 ՚Ի սրոյ երկնչէիք՝ սո՛ւր ածից ՚ի վերայ ձեր՝ ասէ Ադովնայի Տէր[12428]։ 9 Եւ հանից զձեզ ՚ի միջոյ դորա, եւ մատնեցից զձեզ ՚ի ձեռս օտարաց. եւ արարից ՚ի ձեզ դատաստան՝ 10 զի անկանիցիք ՚ի սուր. եւ ՚ի վերայ լերանց Իսրայէլի դատեցայց զձեզ. եւ ծանիջիք թէ ես եմ Տէր[12429]։ 11 Եւ դա՛ չիցէ՛ ձեզ կաթսա, եւ դուք չլինիցիք ՚ի դմա միս։ ՚Ի վերայ լերանցն Իսրայէլի դատեցայց զձեզ, 12 եւ գիտասջիք թէ ես եմ Տէր. զի ըստ արդարութեանց իմոց դուք ո՛չ գնացէք, եւ զիրաւունս իմ դուք ո՛չ արարէք. այլ եւ ոչ ըստ կրօնից ազգացն որ շուրջ զձեւք էին՝ արարէք[12430]։ 13 Եւ եղեւ մինչդեռ մարգարէանայի, մեռաւ Փաղ՚տիա որդի Բանեայ. անկա՛յ ՚ի վերայ երեսաց իմոց, եւ ՚ի ձայն մեծ աղաղակեցի՝ եւ ասեմ. Վա՛յ ինձ՝ վա՛յ ինձ Ադովնայի Տէր. զի ՚ի կատարա՛ծ հասուցեր զմնացորդս Իսրայէլի։ 14 Եւ եղեւ բա՛ն Տեառն առ իս՝ եւ ասէ. 15 Որդի մարդոյ, եղբարք քո՝ եւ արք գերութեան քոյ՝ եւ ամենայն տունդ Իսրայէլի հասեալ են ՚ի վախճան. որոց ասացին բնակիչքն Երուսաղեմի. ՚Ի բա՛ց մերժեցարուք ՚ի Տեառնէ. զի մե՛զ տուեալ է զերկիրդ ՚ի ժառանգութիւն։ 16 Վասն այնորիկ ասա՛. Ա՛յսպէս ասէ Ադովնայի Տէր. Թէ մերժեցից զնոսա յազգս, եւ ցրուեցից զնոսա ընդ ամենայն երկիր. եւ եղէ՛ց նոցա փոքր մի ՚ի սրբութիւն ՚ի գաւառսն յոր մտանիցեն ՚ի նոսա[12431]։ 17 Վասն այնորիկ ասա՛. Ա՛յսպէս ասէ Ադովնայի Տէր. Եւ ընկալա՛յց զնոսա յազգացն, եւ ժողովեցի՛ց զնոսա ՚ի գաւառացն ուր ցրուեցից զնոսա ՚ի նոսա. եւ տա՛ց նոցա զերկիրն Իսրայէլի։ 18 Եւ մտցեն անդր, եւ բարձցեն զամենայն գարշելիս նորա, եւ զամենայն զանօրէնութիւնս նորա ՚ի նմանէ[12432]։ 19 Եւ տաց նոցա սիրտ այլ. եւ ոգի նո՛ր նորոգեցից նոցա. եւ հանի՛ց զսիրտն քարեղէն ՚ի մարմնոց նոցա, եւ տա՛ց նոցա սիրտ մարմնեղէն[12433]. 20 զի ըստ հրամանաց իմ գնասցեն, եւ զիրաւունս իմ պահեսցեն, եւ արասցեն զնոսա. եւ եղիցին ինձ ՚ի ժողովուրդ՝ եւ ես եղէց նոցա Աստուած[12434]։ 21 Եւ ըստ գարշելեաց սրտից նոցա, եւ ըստ անօրէնութեանցն նոցա զոր արարին, եւ ըստ ճանապարհացն յոր գնային՝ հատուցից ՚ի գլուխս նոցա՝ ասէ Ադովնայի Տէր[12435]։

Զ 22 Եւ ամբարձին քերովբէքն զթեւս իւրեանց, եւ անիւքն զհետ նոցա. եւ փառքն Աստուծոյ Իսրայէլի ՚ի վերայ նոցա։ 23 Եւ ամբարձան փառքն Տեառն ՚ի միջոյ քաղաքին. եւ կացին ՚ի վերայ լերինն որ էր յանդիման քաղաքին[12436]։ 24 Եւ վերացոյց զիս Ոգի, եւ ա՛ծ ՚ի յերկիրն Քաղդեացւոց ՚ի մէջ գերութեանն, տեսլեամբ Հոգւոյն Աստուծոյ։ Եւ յարեայ ՚ի տեսլենէ անտի զոր տեսի[12437]. 25 եւ խօսեցայ առ գերութեանն զամենայն բանս Տեառն զոր եցոյց ինձ։

12
Գլուխ ԺԲ

1 Եւ եղեւ բան Տեառն առ իս՝ եւ ասէ. 2 Որդի մարդոյ՝ ՚ի մէջ անօրէնութեանց նոցա բնակեալ ես դու. որ աչս ունին տեսանելոյ՝ եւ ո՛չ տեսանեն, եւ ականջս լսելոյ՝ եւ ո՛չ լսեն. զի տուն դառնացողա՛ց են։ 3 Եւ դու որդի մարդոյ՝ արա՛ դու քեզ հանդերձ գերութեան, եւ վարեա՛ց ՚ի գերութիւն զաւուրս առաջի նոցա. եւ գերեսջի՛ր ՚ի տեղւոջէ քումմէ յա՛յլ տեղի առաջի դոցա՝ զի տեսցեն. քանզի տուն դառնացողաց են[12438]։ 4 Եւ մերկասցի՛ս զհանդերձս քո, իբրեւ զհանդերձ գերութեան[12439] 5 առաջի աչաց նոցա։ Եւ դու ելցես ընդ երեկոյս առաջի նոցա, որպէս ելանիցէ գերի, առաջի աչաց նոցա ծակեա՛ դու քեզ որմ, եւ ելցես ընդ այն[12440] 6 առաջի նոցա. կորակո՛ր գնասցես՝ գաղտագողի՛ ելանիցես. ձորձ զգլխով պատիցես, եւ մի՛ տեսանիցես զերկիրն. զի նշանա՛կ ետու զքեզ տանն Իսրայէլի[12441]։ 7 Եւ արարի այնպէս ըստ ամենայնի զոր պատուիրեաց ինձ Տէր, եւ արկայ հանդերձ գերութեան զաւուրս. եւ փորեցի ընդ երեկոյս զորմն ձեռամբ իմով, եւ երթայի գաղտագողի՛ կորակո՛ր առաջի նոցա[12442]։ 8 Եւ եղեւ բան Տեառն ընդ առաւօտն ՚ի վերայ իմ՝ եւ ասէ[12443]. 9 Որդի մարդոյ՝ ո՞չ ասացին քեզ տունդ Իսրայէլի տուն դառնացողաց, թէ զի՞նչ է զոր գործեսդ[12444]։ 10 Եւ արդ ասա՛ ցնոսա. Ա՛յսպէս ասէ Տէր Տէր ցիշխանսդ՝ եւ ցառաջնորդս Երուսաղեմի՝ եւ ցամենայն տունդ Իսրայէլի որ են ՚ի մէջ դոցա[12445]. 11 թէ ես նշանա՛կ արարից ՚ի մէջ դորա. որպէս արարիդ՝ այնպէս եղիցի դմա. զի ՚ի պանդխտութիւն եւ ՚ի գերութիւն երթիցեն[12446]։ 12 Եւ իշխանն ՚ի մէջ նոցա կորակո՛ր գնասցէ, գաղտագողի՛ շրջեսցի, զորմն հատեա՛լ ելցէ, զերեսս ծածկեա՛լ գնասցէ. եւ մի՛ տեսցէ զերկիրդ[12447]։ 13 Եւ արկից զցա՛նց իմ զնովաւ՝ եւ պատեսցի ուռկանաւ ՚ի պաշարումն. եւ ածից զնա ՚ի Բաբելոն յերկիրդ Քաղդեացւոց. եւ զդա մի՛ տեսցէ, եւ այդր վախճանեսցի։ 14 Եւ զամենայն օգնականս նորա որ շուրջ զնովաւ իցեն, եւ զամենայն պաշտպանս նորա ընդ ամենայն հողմս ցրուեցից, եւ սուր զկնի նոցա արձակեցից[12448]։ 15 Եւ ծանիցես թէ ե՛ս եմ Տէր. ՚ի ցրուել իմ զնոսա ընդ ամենայն ազգս, եւ ցանել զնոսա ընդ գաւառս[12449]։ 16 Եւ թողից ՚ի նոցանէ արս թուով՝ ՚ի սովոյ, եւ ՚ի սրոյ, եւ ՚ի մահուանէ. զի պատմեսցեն զամենայն անօրէնութիւնս նոցա ՚ի մէջ ազգացն՝ յորս մտանիցեն անդր. եւ ծանիցեն թէ ես եմ Տէր։

Է 17 Եւ եղեւ բա՛ն Տեառն առ իս՝ եւ ասէ. 18 Որդի մարդոյ՝ զհաց քո կարօտութեամբ կերիջի՛ր, եւ զջուր քո՝ տանջանօք եւ նեղութեամբ արբջի՛ր. 19 եւ ասասցես ցժողովուրդ երկրին. Ա՛յսպէս ասէ Ադովնայի Տէր ցբնակիչս Երուսաղեմի յերկիրն Իսրայէլի. Զհա՛ց իւրեանց կարօտութեամբ կերիցեն, եւ զջուր իւրեանց ապականութեամբ արբցեն. զի ապականեսցի երկիր լրիւ իւրով, զի յամպարշտութեան են ամենայն բնակիչք նորա[12450]։ 20 Եւ քաղաքք նոցա բնակեալք՝ աւերեսցին. եւ երկիր նոցա յապականութիւն եղիցի. եւ ծանիջիք թէ ե՛ս եմ Տէր[12451]։ 21 Եւ եղեւ բա՛ն Տեառն առ իս՝ եւ ասէ. 22 Որդի մարդոյ, զի՞նչ է ձեզ առակդ այդ յերկրիդ Իսրայէլացւոց՝ զոր ասեն. Հեռի՛ են աւուրքն, եւ կորեան տեսիլք ամենայն[12452]։ 23 Վասն այդորիկ ասա՛ ցնոսա. Ա՛յսպէս ասէ Ադովնայի Տէր. Դարձուցի՛ց զառակդ զայդ՝ եւ մի՛ եւս ասասցեն տունդ Իսրայէլի զառակդ զայդ. զի խօսեսցիս առ նոսա, թէ հասեալ են աւուրք՝ եւ պատգամք ամենայն տեսլեանց։ 24 Զի ո՛չ եւս եղիցի ամենայն տեսիլ սուտ, եւ որ խօսիցի ըղձութեամբ եւ շնորհուկս ՚ի մէջ որդւոցն Իսրայէլի[12453]։ 25 Քանզի ե՛ս Տէր խօսեցայ զբանս իմ, խօսեցայ եւ արարից, եւ ո՛չ եւս յերկարեցից. զի յաւուրս ձե՛ր տուն դառնացողաց խօսեցայ զբանն, եւ արարից ասէ Ադովնայի Տէր[12454]։ 26 Եւ եղեւ բա՛ն Տեառն առ իս՝ եւ ասէ. 27 Որդի մարդոյ՝ ահաւադիկ տունդ Իսրայէլի տուն դառնացողաց ասեն. Տեսիլդ զոր տեսանէ՛ դա՝ յաւուրս բազումս եւ ՚ի ժամանակս հեռաւորս լինելոց է այդ զոր դա՛յդ մարգարէանայ[12455]։ 28 Վասն այդորիկ ասա՛ ցնոսա. Ա՛յսպէս ասէ Ադովնայի Տէր. Ո՛չ եւս յերկարեսցին ամենայն բանք իմ զոր խօսեցայց, այլ զոր խօսեցայց՝ արարի՛ց ասէ Ադովնայի Տէր։

13
Գլուխ ԺԳ

Ը 1 Եւ եղեւ բա՛ն Տեառն առ իս՝ եւ ասէ. 2 Որդի մարդոյ՝ մարգարէա՛ց ՚ի վերայ մարգարէիցդ Իսրայէլի որ մարգարէանան անդ, եւ ասասցես ցմարգարէսդ որ մարգարէանան ՚ի սրտից իւրեանց. մարգարէանայցե՛ս եւ ասասցե՛ս ցնոսա. Լուարո՛ւք զպատգամս Տեառն[12456]. 3 Ա՛յսպէս ասէ Ադովնայի Տէր. Վա՛յ դոցա որ մարգարէանանդ ՚ի սրտից իւրեանց, որ երթա՛ն զհետ ոգւոց իւրեանց, եւ ամենեւին ո՛չ տեսանեն[12457]։ 4 Իբրեւ աղուեսք յաւերա՛կս էին մարգարէք քո Իսրայէլ[12458]. 5 եւ ո՛չ կացին ՚ի հաստատութեան. եւ ժողովեցին հօտս ՚ի վերայ տանդ Իսրայէլի, եւ ո՛չ հաստատեցան ոյք խօսէին յանուն Տեառն[12459]. 6 որ տեսանէին զստութիւն, եւ պատմէին զըղձութիւն սնոտի. որք ասէին. Ա՛յսպէս ասէ Տէր. եւ ես Տէր ո՛չ առաքեցի զնոսա. եւ սկսան յարուցանել բանս[12460]։ 7 Ոչ ապաքէն տեսիլս սո՛ւտս տեսէք, եւ ըղձութիւնս սնոտիս պատմէիք. եւ ասէիք. Ա՛յսպէս ասէ Տէր, եւ ես Տէր ո՛չ խօսեցայ[12461]։ 8 Վասն այդորիկ ասա՛. Ա՛յսպէս ասէ Ադովնայի Տէր. Փոխանակ զի բանք ձեր սո՛ւտ են, եւ ըղձութիւնք ձեր սնոտի՛ք. վասն այնորիկ ե՛ս ՚ի վերայ ձեր՝ ասէ Ադովնայի Տէր[12462]. 9 եւ ձգեցից զձեռն իմ ՚ի վերայ մարգարէիցն, որ տեսանէին ստութիւնս, եւ խօսէին սնոտիս. ՚ի խրատու ժողովրդեան իմոյ մի՛ կացցեն. եւ մի՛ ՚ի գիրս տանն Իսրայէլի գրեսցին, եւ յերկիրն Իսրայէլի մի՛ մտցեն. եւ ծանիցեն թէ ե՛ս եմ Ադովնայի Տէր[12463]։ 10 Փոխանակ զի մոլորեցուցանէին զժողովուրդ իմ, եւ ասէին. Խաղաղութի՛ւն խաղաղութիւն, եւ ո՛չ գոյր խաղաղութիւն. եւ ինքն շինէր որմ, եւ նոքա ծեփէին, զի փլցի[12464]. 11 ասէ ցնոսա որ ծեփէինն, թէ անզգամութիւն է այդ, քանզի փլանելոց է. եկեսցէ անձրեւ՝ եւ ողողեսցէ, եւ տաց քարինս ռըմբաքարաց ՚ի պահանկս նոցա՝ եւ կործանեսցին. հողմ յարիցէ՝ եւ տապալեսցէ[12465]։ 12 Եւ ահա կործանեցաւ որմն. եւ ո՛չ եւս ասասցեն ցձեզ, թէ ուր է ծեփն ձեր՝ զոր ծեփեցէքն[12466]։ 13 Զի ա՛յսպէս ասէ Ադովնայի Տէր. Արձակեցից հողմս որ բառնայցէ սրտմտութեամբ իմով, եւ եկեսցէ անձրեւ ողողանել բարկութեամբ իմով. եւ զվէմս ռըմբաքարացն ածից ցասմամբ ՚ի վերայ նորա ՚ի վախճան[12467]. 14 եւ յատակեցից զորմն զոր ծեփէիք՝ եւ կործանեսցի. եւ ընկեցից զնա յերկիր, եւ յայտնեսցին հիմունք նորա, եւ անկցի եւ վախճանեսցի յանդիմանութեամբ։ Եւ գիտասջիք թէ ե՛ս եմ Տէր[12468]։ 15 Եւ կատարեցից զսրտմտութիւն իմ ՚ի վերայ որմոյն, եւ ՚ի վերայ ծեփողաց նորա. եւ կործանեսցի։ Եւ ասացից ցձեզ՝ թէ չի՛ք ուրեք որմ, եւ ո՛չ ծեփօղք նորա[12469] 16 մարգարէքն Իսրայէլի՝ որ մարգարէանային ՚ի վերայ Երուսաղեմի. եւ տեսանէին նմա խաղաղութիւն, եւ ո՛չ գոյր խաղաղութիւն. ասէ Ադովնայի Տէր։ 17 Եւ դու որդի մարդոյ՝ հաստատեա՛ զերեսս քո ՚ի վերայ դստերաց ժողովրդեան քոյ, որ մարգարէանային ՚ի սրտից իւրեանց. մարգարէա՛ց ՚ի վերայ նոցա[12470], 18 եւ ասասցես. Ա՛յսպէս ասէ Ադովնայի Տէր. Վա՛յ այնոցիկ որ կարե՛ն կարկատեն զբարձկնեարդ ՚ի ներքոյ ամենայն արմկան ձեռին. եւ առնեն գլխադիրս գլխոյ ամենայն հասակաց թիւրել զանձինս. զի թիւրեցան անձինք ժողովրդեան իմոյ. եւ ապշեցուցանէին զանձինս[12471], 19 եւ բամբասէին զիս առաջի ժողովրդեան իմոյ վասն ափո՛յ միոյ գարւոյ՝ եւ կոտորո՛յ միոյ հացի, սպանանել զանձինս որ ո՛չ էին մահապարտք. եւ ապրեցուցանել զանձինս որոց ո՛չ էր պարտ կեալ, ՚ի բարբառելն ձեր յականջս ժողովրդեանն, որ ախորժէ զբարբառ նանրութեան[12472]։ 20 Վասն այսորիկ ա՛յսպէս ասէ Տէր Տէր. Ահաւասիկ ես ՚ի վերայ բարձկներոյդ ձերոյ, յոր դուք ժողովէիք զանձինս, եւ պատառեցից զայդ ՚ի բազկաց ձերոց. եւ առաքեցից զանձինս զոր դուքն թիւրէիք ՚ի ցրումն[12473]։ 21 Եւ պատառեցից զգլխադիրսն ձեր. եւ ապրեցուցից զժողովուրդ իմ ՚ի ձեռաց ձերոց, եւ ո՛չ եւս եղիցին ՚ի ձեռս ձեր ՚ի ժողովս։ Եւ ծանիջիք թէ ես եմ Տէր[12474]։ 22 Փոխանակ զի խոտորէիք զսիրտ արդարոյն անիրաւութեամբ, եւ իմ ո՛չ էր թիւրեալ զնա. եւ զօրացուցանէիք զձեռս անօրինին չդառնա՛լ ամենեւին յանօրէնութենէ իւրմէ, եւ ՚ի ճանապարհաց իւրոց չարաց՝ եւ կեալ[12475]։ 23 Վասն այնորիկ զստութիւնսն մի՛ եւս տեսանիցէք, եւ ըղձութիւնս այլ ո՛չ եւս ըղձանայցէք. եւ ապրեցուցից զժողովուրդ իմ ՚ի ձեռաց ձերոց. եւ ծանիջիք թէ ե՛ս եմ Տէր[12476]։

14
Գլուխ ԺԴ

Թ 1 Եւ եկին առ իս արք ՚ի ծերոցն Իսրայէլի, եւ նստա՛ն առաջի իմ։ 2 Եւ եղեւ բա՛ն Տեառն առ իս՝ եւ ասէ. 3 Որդի մարդոյ, արքդ այդոքիկ եդին զխորհուրդս իւրեանց ՚ի սիրտս իւրեանց, եւ զտանջանս անիրաւութեանց իւրեանց եդին առաջի երեսաց իւրեանց. թէ իցէ տալով տա՛ց դոցա պատասխանի[12477]։ 4 Վասն այնորիկ խօսեա՛ց ընդ դոսա՝ եւ ասասցես. Ա՛յսպէս ասէ Ադովնայի Տէր. Այր ոք այր՝ ՚ի տանէդ Իսրայէլի, որ դիցէ զխորհուրդս իւր ՚ի սրտի իւրում. եւ զտանջանս անիրաւութեան իւրոյ կարգեսցէ առաջի աչաց իւրոց, եւ եկեսցէ առ մարգարէ հարցանել նովաւ յինէն. ե՛ս Տէր՝ պատասխանի տաց նմա ըստ այնմ զոր ՚ի մտի՛ ունիցի[12478]. 5 զի մի՛ խոտորեցուսցեն զտունդ Իսրայէլի ըստ օտարացելոց սրտից իւրեանց յինէ՛ն ՚ի գնացս իւրեանց[12479]։ 6 Վասն այնորիկ ասա՛ տանդ Իսրայէլի. Այսպէս ասէ Տէր՝ Տէր Աստուած. Դարձա՛յք եւ դարձարո՛ւք ՚ի գնացից ձերոց, եւ յամենայն ամպարշտութեանց ձերոց, եւ դարձուցէ՛ք զերեսս ձեր առ իս։ 7 Քանզի այր ոք՝ այր ՚ի տանէդ Իսրայէլի, եւ յեկաց եւ պանդխտացդ Իսրայէլի, որ օտարասցի յինէն, եւ դիցէ զխորհուրդս իւր ՚ի սրտի իւրում, եւ զտանջանս անիրաւութեան իւրոյ կարգեսցէ առաջի երեսաց իւրոց. եւ եկեսցէ առ մարգարէ հարցանել նովաւ զիս. ե՛ս Տէր պատասխանի՛ տաց նմա ըստ այնմ զոր ՚ի մտին ունիցի[12480]. 8 եւ հաստատեցից զերեսս իմ ՚ի վերայ մարդոյն այնորիկ. եդից զնա ՚ի նշան եւ յապականութիւն, եւ բարձից զնա ՚ի միջոյ ժողովրդեան իմոյ. եւ ծանիջիք զի ես եմ Տէր[12481]։ 9 Եւ մարգարէ՛ ոք թէ խաբեսցի՝ եւ խօսեսցի բա՛ն ինչ. ե՛ս Տէր մոլորեցուցի զմարգարէն զայն. եւ ձգեցից զձեռն իմ ՚ի վերայ նորա, եւ սատակեցից զնա ՚ի միջոյ ժողովրդեան իմոյ Իսրայէլի[12482]։ 10 Եւ ընկալցին զանիրաւութիւն իւրեանց ըստ անիրաւութեան հարցողին. նո՛յնպէս եւ անիրաւութիւն մարգարէին եղիցի. 11 զի մի՛ եւս մոլորեսցի տունն Իսրայէլի յինէն. եւ զի մի՛ եւս պղծեսցին յամենայն յանցանս իւրեանց. եւ եղիցին ինձ ՚ի ժողովուրդ, եւ ես եղէց նոցա յԱստուած՝ ասէ Ադովնայի Տէր[12483]։

Ժ 12 Եւ եղեւ բա՛ն Տեառն առ իս՝ եւ ասէ. 13 Որդի մարդոյ, երկիր մի որ յանցանիցէ ինչ ինձ յանցանս. եւ ձգեցից զձեռն իմ ՚ի վերայ նորա, եւ խորտակեցի՛ց զհաստատութիւն հացի նորա, եւ արձակեցից ՚ի վերայ նորա սով. եւ բարձից ՚ի նմանէ զմարդ եւ զանասուն։ 14 Եւ եթէ իցեն արքն այն երեքին ՚ի միջի նորա, Նոյ, եւ Յովբ, եւ Դանիէլ. նոքա արդարութեամբն իւրեանց ապրեսցին՝ ասէ Ադովնայի Տէր[12484]։ 15 Եւ եթէ գազանս չարս ածից ՚ի վերայ երկրին՝ եւ պատժեցից զնա, եւ եղիցի յապականութիւն. մինչեւ անց ո՛չ լինիցի ընդ նա յերեսաց գազանաց։ 16 Եւ այն արք ՚ի միջի նորա իցեն. կենդանի՛ եմ ես՝ ասէ Ադովնայի Տէր, եթէ իցէ ուստերք նոցա եւ դստերք՝ ապրեսցին. այլ ինքեանք ապրեսցին, եւ երկիրն եղիցի՛ ՚ի սատակումն[12485]։ 17 Եւ եթէ սուր ածից յերկիրն յայն, եւ ասացից սրոյն անցանել ընդ երկիրն, եւ բարձից ՚ի նոցանէ զմարդ եւ զանասուն[12486]։ 18 Եւ արքն այն երեքեան ՚ի միջի նորա իցեն. կենդանի՛ եմ ես՝ ասէ Ադովնայի Տէր, ո՛չ ապրեցուսցեն զուստերս եւ զդստերս, բայց եթէ ինքեանք միայն ապրեսցին։ 19 Եւ եթէ մա՛հ առաքեցից յերկիրն յայն, եւ հեղից զսրտմտութիւն իմ ՚ի վերայ նորա՝ արեամբ սատակել ՚ի նմանէ զմարդ եւ զանասուն։ 20 Եւ Նոյ, եւ Յովբ, եւ Դանիէլ ՚ի միջի նորա իցեն. կենդանի՛ եմ ես ասէ Ադովնայի Տէր, եթէ իցէ ուստերք եւ դստերք նոցա մնասցեն. այլ նոքա արդարութեամբ իւրեանց զանձինս իւրեանց ապրեցուսցեն[12487]։ 21 Այսպէս ասէ Ադովնայի Տէր. Եւ եթէ զչորեսին իսկ զանհնարին վրէժսն արձակեցից, զսուր, եւ զսով, եւ զգազանս չարս, եւ զմահ ՚ի վերայ Երուսաղեմի, սատակե՛լ ՚ի նմանէ զմարդ եւ զանասուն. 22 սինլքորքն ապրեալքն ՚ի նմա հանցեն զուստերս եւ զդստերս իւրեանց։ Ահաւասիկ ընդ նոսա ելցեն առ ձեզ, եւ տեսջիք զճանապարհս նոցա եւ զխորհուրդս նոցա. եւ զղջանայցէք ՚ի վերայ չարեացն զոր ածի ՚ի վերայ Երուսաղեմի, զամենայն զչարիսն զոր ածի ՚ի վերայ նորա[12488]։ 23 Եւ մխիթարեսցեն զձեզ. եւ տեսանիցէք զճանապարհս նոցա եւ զխորհուրդս նոցա, եւ ՚ի միտ առնուցուք՝ թէ ո՛չ տարապարտուց արարի զամենայնն զոր ինչ արարի ընդ նոսա՝ ասէ Ադովնայի Տէր[12489]։

15
Գլուխ ԺԵ

Վասն փայտի՛ որթուն[12490]։

ԺԱ 1 Եւ եղեւ բան Տեառն առ իս՝ եւ ասէ. 2 Որդի մարդոյ, զի՞նչ լինիցի փայտ որթուն՝ յամենայն փայտից ոստոց որ են ՚ի փայտս անտառի[12491]։ 3 Միթէ առնուցո՞ւն ՚ի նմանէ փայտ մի առնել գործի ինչ, կամ առնուցո՞ւն ՚ի նմանէ ցի՛ց մի կախել զնմանէ անօթ ինչ։ 4 Բայց զի ՚ի հրո՛յ ծախս տուեալ է. զի ամ ՚ի յամէ զյա՛ւտ նորա ծախէ հուր, եւ պակասէ ՚ի սպառ. միթէ պիտանացո՞ւ ինչ իցէ ՚ի գործ[12492]. 5 թէպէտ եւ նոյնպէս ողջոյն հատանիցէ, չէ ինչ պիտոյ ՚ի գործ. բայց թէ հրո՛յ ճարակ լինիցի ՚ի սպառ. եւ ո՛չ ինչ ամենեւին պիտանացու ՚ի գործ[12493]։ 6 Վասն այնորիկ ասա՛. Այսպէս ասէ Ադովնայի Տէր. Որպէս զփայտ որթուն ՚ի փայտս անտառի ետու ճարա՛կ հրոյ, ա՛յնպէս տաց զբնակիչսդ Երուսաղեմի[12494]. 7 եւ հաստատեցից զերեսս իմ ՚ի վերայ նոցա. ՚ի հրոյ ելցեն՝ եւ հուր կերիցէ զնոսա. եւ ծանիցեն թէ ես եմ Տէր։ ՚Ի հաստատել ինձ զերեսս իմ ՚ի վերայ նոցա, 8 եւ տաց զերկիրն յապականութիւն, փոխանակ զի անկան ընդ յանցանօք՝ ասէ Ադովնայի Տէր։

16
Գլուխ ԺԶ

ԺԲ 1 Եւ եղեւ բա՛ն Տեառն առ իս՝ եւ ասէ. 2 Որդի մարդոյ, դի՛ր վկայութիւն Երուսաղեմի զանօրէնութեանց նորա, 3 եւ ասասցես. Ա՛յսպէս ասէ Ադովնայի Տէր ցԵրուսաղէմ. Արմատ քո եւ ծնունդ քո յերկրէն Քանանացւոց. եւ հայր քո Ամովրհացի, եւ մայր քո Քետացի. 4 եւ ծնունդն քո յորում աւուր ծնար՝ ո՛չ ոք եհար զպորտ քո, եւ ո՛չ պնդեցին զստինս քո. եւ ջրով ո՛չ լուացար ՚ի փրկութիւն, եւ աղիւ ո՛չ յաղեցար, եւ ՚ի խանձարուրս ո՛չ պատեցար[12495]։ 5 Եւ ո՛չ խնայեաց ՚ի քեզ ակն իմ, եւ ո՛չ արարի քեզ ինչ մի յայսմ ամենայնէ զգուշանալ, թէ գուցէ՛ անցանիցէ ինչ ընդ քեզ. եւ ընկեցեալ դնէիր ընդ երեսս դաշտին վասն խոտորնակ մտաց քոց. յաւուրն յորում ծնար[12496] 6 անցի՛ առ քեւ, եւ տեսի արեամբ թաթաւեալ. եւ ասացի ցքեզ. Կենդանասջի՛ր յարենէ քումմէ, եւ կեանք քո յարենէ բազմասջի՛ր. 7 քանզի իբրեւ զբո՛յս ագարակի ետու զքեզ. եւ բազմացար՝ եւ մեծացար, եւ եկիր մտե՛ր դու ՚ի քաղաքս քաղաքաց. ստինք անկան քո՝ եւ մազք արձակեցան. եւ դու էիր մե՛րկ խայտառակ[12497]։ 8 Եւ եկի հասի ՚ի վերայ քո, եւ տեսի զքեզ զի հասեալ էր ժամանակ քո, եւ ժամանակ խախտողաց քոց. տարածեցի զթեւս իմ ՚ի վերայ քո եւ ծածկեցի՛ զխայտառակութիւն քո. եւ երդուայ քեզ երդումն, եւ յուխտ մտի ընդ քեզ. ասէ Ադովնայի Տէր։ Եւ եղեր ինձ[12498]։ 9 Եւ լուացի զքեզ ջուրբ, եւ սրբեցի զքեզ յարենէ քումմէ, եւ օծի զքեզ իւղով. 10 եւ զգեցուցի զքեզ պէսպէսս, եւ ագուցի քեզ զերկնագոյնն, եւ ածի ընդ մէջ քո բեհեզ, եւ արկի զքեւ սնդուս[12499]. 11 եւ զարդարեցի զքեզ զարդու, եւ եդի ապարանջանս ՚ի ձեռս քո, եւ քառամանեա՛կ ՚ի պարանոց քո. 12 եդի քեզ գինդս, եւ գորշապահանգս յականջս քո. եւ պսակ պարծանաց ՚ի գլուխ քո[12500]. 13 եւ զարդարեցար ՚ի զարդ ոսկւոյ եւ արծաթոյ։ Եւ հանդերձ քո բեհեզ եւ զառնաւուխտ եւ ճաճանչանաւուխտ. եւ կերար նաշիհ եւ եւղ եւ մեղր, եւ եղեր գեղեցիկ յոյժ յոյժ. եւ գրգեցար ՚ի գրգանս թագաւորութեան[12501]։ 14 Եւ ել անուն գեղեցկութեան քոյ ընդ ամենայն ազգս. զի է՛ր կատարեալ վայելչութիւն գեղոյ քոյ զոր յօրինեցի ՚ի վերայ քո, ասէ Ադովնայի Տէր։ 15 Եւ դու գեղապա՛նծ եղեր ՚ի գեղ քո, եւ պոռնկեցար ՚ի հոմանիսն քո. եւ տարածեցեր զպոռնկութիւն քո առ ամենայն անցաւորս, որոց ո՛չ լինէր այնպիսի ինչ[12502]։ 16 Եւ առեր ՚ի հանդերձիցն քոց եւ արարեր քեզ կուռս կարկատունս, եւ պոռնկեցար ընդ նոսա. եւ մի՛ մտցես անդր, զի ո՛չ էին՝ եւ ո՛չ լիցին։ 17 Եւ առեր զսպաս պարծանացն քոց յոսկւոյն իմոյ եւ յարծաթոյն զոր ետու քեզ, եւ արարեր քեզ պատկերս արուականս, եւ պոռնկեցար ընդ նոսա[12503]։ 18 Եւ առեր զհանդերձն գեղեցիկ քո՝ եւ արկե՛ր զնոքօք. եւ զեւղսն իմ եւ զխունկսն եդիր առաջի երեսաց նոցա. 19 եւ զհացն իմ զոր ետու քեզ՝ եւ զնաշիհն եւ զեւղ եւ զմեղր զոր ջամբեցի քեզ՝ եդիր առաջի երեսա՛ց նոցա ՚ի հոտ անուշից։ Եւ եղեւ յետ այնորիկ՝ ասէ Ադովնայի Տէր, 20 առեր զուստերսն քո եւ զդստերս զոր ինձ ծնար՝ զոհեցեր նոցա ՚ի սատակումն։ Իբրեւ զփոքր ինչ համարեցար զպոռնկութիւնն[12504]. 21 եւ զեներ զորդիսն իմ, եւ արարեր զնոսա նոցա ջնջոցս։ 22 Եւ այն անհնարի՛ն եղեւ քան զամենայն պոռնկութիւնս եւ պղծութիւնս քո. եւ ո՛չ յիշեցեր զաւուրս տղայութեան քոյ, ՚ի ժամանակի յորում էիր մերկ եւ խայտառակեալ, եւ թաւալեալ յարեան քում, ուստի կենդանացարն[12505]. 23 եւ եղեւ յետ ամենայն չարեացն քոց՝ վա՛յ վա՛յ քեզ՝ ասէ Ադովնայի Տէր։ 24 Եւ շինեցե՛ր դու քեզ տուն պոռնկութեան, եւ արարեր քեզ բագինս յամենայն հրապարակս քո[12506]։ 25 Եւ ՚ի գլուխս ամենայն ճանապարհաց քոց շինեցեր զպոռնկոցս քո, եւ ապականեցեր զգեղ երեսաց քոց, եւ լայնեցա՛ր ամենայն անցաւորաց ճանապարհի՝ եւ յաճախեցեր զպոռնկութիւնս քո։ 26 Եւ պոռնկեցար ընդ որդիսն Եգիպտացւոց սահմանակիցս քո ընդ մեծանդամս. եւ բազմապատիկ պոռնկեցար՝ զի զի՛ս բարկացուսցես։ 27 Արդ՝ ես ձգեցից զձեռն իմ ՚ի վերայ քո եւ բարձի՛ց զիրաւունս քո, եւ մատնեցից զքեզ ՚ի ձեռս ատելեաց քոց դստերաց այլազգեացն, որք թիւրէին զքեզ ՚ի ճանապարհէ քումմէ։ 28 Ամպարշտեցար եւ պոռնկեցար ընդ որդիսն Ասորեստանեայց, սակայն եւ ա՛յնպէս ո՛չ յագեցար. յաճախեցեր ՚ի պոռնկութիւնս քո, սակայն եւ ա՛յնպէս ո՛չ յագեցար։ 29 Յաճախեցեր դաշինս ընդ երկիրն Քանանու եւ Քաղդեացւոց, համայն եւ ա՛յնպէս ո՛չ յագեցար[12507]։ 30 Զի՞նչ արարից ընդ դստերս քո. ասէ Ադովնայի Տէր. յետ գործելոյ քո զայդ ամենայն գործս կնոջ պոռնկի. զի պոռնկեցար բազմապատի՛կ ընդ դստերսն քո[12508]։ 31 Եւ շինեցե՛ր զպոռնկոցս ՚ի գլուխս ամենայն ճանապարհաց, եւ կոթո՛ղս կոթողէիր յամենայն հրապարակս. եւ ո՛չ եղեր իբրեւ զկին մի պոռնիկ որ ժողովէ զկապէնս. 32 զի ամենայն կին պոռնիկ նմանօղ քո, որ շնայցէ ընդ արամբ իւրով, ո՛չ առնու գանձս յառնէ իւրմէ՝ եւ տայ վարձս հոմանեա՛ց իւրոց[12509]։ 33 Ամենայն պոռնիկք կապէ՛նս առնուն անձանց իւրեանց, եւ դու տայիր վա՛րձս սիղեխաց քոց, եւ աւղերձէիր զնոսա գա՛լ առ քեզ յամենայն կողմանց ՚ի պոռնկութիւնս քո[12510]։ 34 Եւ եղեւ քեզ ՚ի խոտորնակի քան զամենայն կանանց ՚ի պոռնկութեան քում. եւ յե՛տ քո ո՛չ պոռնկեցան. զի նոքա կապէ՛նս առնուն յարանց, եւ դու տայիր վարձս սիղեխաց. եւ եղեւ քեզ այն ՚ի խոտորնակի[12511]։ 35 Վասն այդորիկ պոռնիկ՝ լո՛ւր զպատգամս Տեառն[12512]. 36 Ա՛յսպէս ասէ Ադովնայի Տէր. Փոխանակ զի հեղեր արկեր զպղինձ քո. եւ յայտնեսցի ամօթ պոռնկութեան քոյ առաջի հոմանեաց քոց. եւ յամենայն խորհուրդս անօրէնութեանց քոց, եւ յարիւնս որդւոց քոց զորս տայիր նոցա։ 37 Վասն այնորիկ ահաւասիկ ես ժողովեցի՛ց ՚ի վերայ քո զամենայն հոմանիս քո, ընդ որս դո՛ւ խառնակէիր. եւ յարուցից ՚ի վերայ քո զամենայն սիրելիս եւ զատելիս քո. եւ ժողովեցի՛ց պատեցից զնոսա շուրջ զքեւ. եւ յայտնեցից զչարիս քո առաջի նոցա, եւ տեսցեն զամենայն խայտառակութիւնս քո[12513]։ 38 Եւ խնդրեցի՛ց ՚ի քէն զվրէժ շնացելոյ եւ արիւնահեղի. եւ եդից զքեզ յարիւն քո, եւ եդից զքեզ յարիւն սրտմտութեան եւ նախանձու։ 39 Եւ մատնեցից զքեզ ՚ի ձեռս նոցա. եւ կործանեսցեն զպոռնկոցս քո, եւ քակեսցեն զկոթողս քո, եւ մերկասցեն ՚ի քէն զհանդերձս քո, եւ առցեն զպսակս պարծանաց քոց. եւ թողցեն զքեզ մե՛րկ խայտառակեալ[12514]. 40 եւ ածցեն ՚ի վերայ քո ամբոխ, եւ քարկոծեսցեն զքեզ վիմօք. եւ կոտորեսցեն զքեզ սրով իւրեանց. 41 եւ այրեսցեն զտունս քո հրով՝ եւ արասցեն ՚ի քեզ վրէժխնդրութիւն առաջի կանանց բազմաց. եւ դարձուցից զքեզ ՚ի պոռնկութենէ քումմէ, եւ վարձս ո՛չ եւս տացես նոցա։ 42 Եւ արձակեցի՛ց զսրտմտութիւն իմ ՚ի վերայ քո, եւ բարձցի նախանձն իմ ՚ի քէն. եւ հանգեա՛յց՝ եւ ո՛չ եւս հոգացայց. 43 փոխանակ զի ո՛չ եւս յիշեցեր զօր տղայութեան քոյ. եւ տրտմեցուցանէիր զիս ՚ի վերայ ամենայնի այդորիկ. եւ ես ահաւասիկ ըստ ճանապարհացն քոց ետու ՚ի գլուխ քո. ասէ Ադովնայի Տէր. եւ ա՛յնպէս արարեր ամպարշտութիւնս ՚ի վերայ ամենայն անօրէնութեանց քոց[12515]։ 44 Ա՛յս ամենայն է զոր մրմնջէին զքէն առակօք՝ եւ ասէին, եթէ որպէս մայրն՝ նո՛յնպէս եւ դուստրն։ 45 Արդ՝ դուստր մօրն դո՛ւ ես, որ մերժեաց զայր իւր եւ զորդիս իւր, եւ քոյր քերցն քոց որք մերժեցին զարս իւրեանց՝ եւ զորդիս իւրեանց։ Մայր ձեր Քետացի, եւ հայր ձեր Ամովրհացի[12516]. 46 եւ քոյր ձեր երէց Շամրնի, ի՛նքն եւ դստերք իւր, որ բնակեալ է ՚ի ձախմէ քումմէ. եւ քոյր քո կրսեր, որ բնակեալ է ընդ աջմէ քումմէ, Սոդոմ եւ դստերք իւր[12517]։ 47 Սակայն ո՛չ եւս ըստ ճանապարհաց նոցա գնացեր, եւ ո՛չ ըստ անօրէնութեանց նոցա արարեր. զի փոքր մի առաւե՛լ գտար քան զնոսա յամենայն ճանապարհս քո[12518]։ 48 Կենդանի՛ եմ ես՝ ասէ Ադովնայի Տէր՝ եթէ արար ինչ աւելի Սոդոմ քոյրն քո, ի՛նքն եւ դստերք իւր, քան զոր արարեր դո՛ւ եւ դստերք քո։ 49 Բայց ա՛յս է անօրէնութիւն Սոդոմայ քեռ քոյ. ամբարտաւանութիւն, ՚ի լիութեան հացի եւ յըղփութեան գինւոյ՝ փափկանայր ինքն եւ դստերք իւր. այնո՛ւ առաւել էր ինքն եւ դստերք իւր։ Եւ ձեռն յաղքատն եւ ՚ի տնանկն ո՛չ կարկառէին[12519]. 50 մեծամտէին եւ գործէին զանօրէնութիւն առաջի իմ. իբրեւ զայն տեսի՝ բարձի զնոսա[12520]։ 51 Նա՝ եւ Շամրին զկէս յանցանաց քոց ո՛չ յանցեաւ. եւ յաճախեցեր զանօրէնութիւնս քո առաւել քան զնոսա, եւ արդարացուցեր զքորս քո յամենայն անօրէնութիւնս քո զոր արարեր։ 52 Եւ արդ ընկա՛լ զտանջանս քո որ ապականեցեր զքորսն քո, անօրէնութեամբքն զոր անօրինեցար առաւել քան զնոսա. եւ արդարացուցեր զնոսա յո՛յժ քան զքեզ. եւ արդ յամօ՛թ լեր եւ կրեա՛ զանարգանս ՚ի յարդարացուցանել զքորսն քո քան զքեզ։ 53 Եւ դարձուցից զդարձուածս նոցա, զդարձուածս Սոդոմայ՝ եւ զդստերաց իւրոց. եւ դարձուցից զդարձուածս Շամրնի, եւ զդստերաց նորա. եւ դարձուցից զդարձուածս քո ՚ի միջի քո[12521]. 54 զի ընկալցիս զտանջանս քո, եւ անարգեսցիս յամենայնէ զոր արարեր ՚ի բարկացուցանե՛լ զիս։ 55 Եւ քոյր քո Սոդոմ, եւ դստերք իւր անդրէ՛ն հաստատեսցին, որպէս եւ էինն իսկզբանէ. եւ Շամրին՝ եւ դստերք իւր հաստատեսցին անդրէն որպէս եւ էինն իսկզբանէ. եւ դու եւ դստերք քո հաստատեսջիք ՚ի նոյն՝ որպէս եւ էիք իսկզբանէ։ 56 Եւ եթէ ո՛չ էր Սոդոմ քոյր քո համբաւ ՚ի բերան քո՝ յաւուրս հպարտութեան քոյ[12522]. 57 մինչչեւ յայտնեալ էին չարիքն քո, որպէս այժմդ նախա՛տ եղեր դստերացն Ասորւոց, եւ ամենեցուն որ շուրջ զնովաւ էին դստերք այլազգեաց, եւ պատեալ շուրջ զքեւ։ 58 Արդ՝ կրեա՛ զամպարշտութիւնս քո եւ զանօրէնութիւնս քո՝ ասէ Տէր[12523]։ 59 Զի ա՛յսպէս ասէ Ադովնայի Տէր. Եւ արարից ընդ քեզ՝ որպէս արարե՛րն, որպէս անարգեցեր զայն ամենայն անցանել զուխտիւ իմով։ 60 Եւ յիշեցի՛ց զուխտն իմ որ ընդ քե՛զն էր յաւուրս տղայութեան քոյ. եւ կանգնեցից ինձ ուխտ յաւիտենական[12524]. 61 եւ յիշեցից զճանապարհսն քո՝ եւ անարգեսցիս, յորժամ զմտա՛ւ ածիցես զքորսն քո՝ զերիցունսն հանդերձ կրսերօքն. եւ տաց զնոսա քեզ ՚ի փորձ, եւ ո՛չ ՚ի դաշնաւորս[12525]։ 62 Եւ կանգնեցի՛ց ես զուխտ իմ որ ընդ քեզ, եւ ծանիցես թէ ե՛ս եմ Տէր[12526]. 63 զի յիշեսցես՝ եւ ամաչեսցես, եւ մի՛ եւս լիցի քեզ բանալ զբերան քո առաջի անարգանաց քոց, ՚ի քաւել ինձ զամենայն գործս քո զոր գործեցեր. ասէ Ադովնայի Տէր։

17
Գլուխ ԺԷ

Առակ վասն արծուեացն[12527]։

ԺԳ 1 Եւ եղեւ բա՛ն Տեառն առ իս՝ եւ ասէ. 2 Որդի՛ մարդոյ՝ պատմեա՛ պատմութիւն, եւ խօսեա՛ց առակ առ տունդ Իսրայէլի, 3 եւ ասասցես. Ա՛յսպէս ասէ Ադովնայի Տէր. Արծուին մեծ՝ մեծաթեւ՛ երկայնատարած՝ լի՛ լիամագիլ որ խորհեցաւ մտանել ՚ի Լիբանան, եւ ա՛ռ զընտիր ընտիր մայրիցն[12528]. 4 եւ եհան զմատաղատունկն՝ եւ տարաւ յերկիրն Քանանացւոց, եւ տնկեաց զնա ՚ի պարսպաւոր քաղաքին[12529]։ 5 Եւ ա՛ռ ՚ի սերմանէ երկրին, եւ ցանեաց ընդ երես դաշտին՝ տունկ մանրատունկ, ընդ առատութեամբ ջրոյ երեւելի՛ առնել կարգեաց զնա[12530]. 6 եւ բուսա՛ւ՝ եւ եղեւ յորթ տկար. եւ փոքր տեսութեամբ, յերեւե՛լ ուռոց իւրոց ՚ի նմա. եւ արմատք նորա ՚ի ներքոյ նորա էին, եւ եղեւ յորթ մեծ. եւ եհան անդ ողկոյզս, եւ արձակեաց զբարունակս իւր[12531]։ 7 Եւ երեւեցաւ ա՛յլ արծուի մեծ, մեծաթեւ՝ բազմամագիլ, եւ ահա որթս այս պատեալ է զնովաւ, եւ արմատք սորա ՚ի նմա, եւ ուռք նորա ՚ի ներքոյ նորա. եւ առաքեաց արբուցանե՛լ զնա հանդերձ բուսով տնկո՛յ նորա. ՚ի գեղեցիկ դաշտին[12532] 8 ընդ բազում ջրով պարարեսցի, արձակել շառաւիղս, եւ բերել պտո՛ւղս, եւ լինել յո՛րթ մեծ։ 9 Վասն այսորիկ ասա՛. Ա՛յսպէս ասէ Ադովնայի Տէր. Եթէ իցէ աջողեսցի. ոչ ապաքէն արմատք փափկութեան նորա, եւ պտուղ նորա նեխեսցին. եւ չորասցին ամենայն շառաւիղք նորա. եւ ո՛չ բազկաւ մեծաւ՝ եւ ո՛չ ազգաւ բազմաւ՝ բուռն հարկանել եւ խլե՛լ զնա յարմատոց իւրոց[12533]։ 10 Եւ արդ պարարեսցի՞, մի՛ յաջողեսցի. ո՞չ ապաքէն ընդ մերձեալն հողմոյ խորշակի՝ ցամաքեսցի հանդերձ բուսովն եւ շառաւիղօք իւրովք[12534]։ 11 Եւ եղեւ բան Տեառն առ իս՝ եւ ասէ. Որդի մարդոյ, 12 ասա՛ ցտունդ Իսրայէլի տուն դառնացողաց. Ո՛չ գիտէք զի՞նչ է այդ զոր ասացիդ. յորժամ եկեսցէ թագաւորն Բաբելացւոց յԵրուսաղէմ, առցէ զթագաւոր նորա եւ զիշխանս, եւ տարցի զնոսա առ ինքն ՚ի Բաբելովն[12535]։ 13 Եւ առցէ ՚ի զաւակէ թագաւորութեանն, եւ դիցէ ընդ նմա ուխտ, եւ անցուսցէ ընդ նզովս. եւ զիշխանս երկրին առցէ[12536], 14 լինել ՚ի թագաւորութիւն տկար, ամենեւին ո՛չ բարձրանալ. պահե՛լ զուխտ նորա՝ եւ կա՛լ ՚ի նմին։ 15 Եւ սա՝ ապստամբեսցի՛ ՚ի նմանէ առաքել հրեշտակս յԵգիպտոս, տա՛լ նմա երիվարս եւ զօրս բազումս. եթէ իցէ աջողեսցի՞, եթէ իցէ ապրեսցի՞. որ առնէ իրս հակառակս, եւ անցանէ ըստ ուխտ. եթէ իցէ ապրեսցի՞[12537]։ 16 Կենդանի՛ եմ ես՝ ասէ Ադովնայի Տէր. եթէ ո՛չ ՚ի տեղւոջ յորում թագաւորն թագաւորեցո՛յց զնա. որ անարգեաց զնզովսն իմ, եւ ա՛նց ըստ ուխտն իմ որ ընդ նմա. ՚ի մէջ Բաբելոնի վախճանեսցի[12538]։ 17 Եւ ո՛չ զօրութեամբ մեծաւ, եւ ո՛չ գնդաւ բազմաւ տացէ ընդ նմա պատերազմ փարաւոն. պատնէշս եւ նետակա՛լս շինեսցէ սատակել զանձինս բազմաց. 18 զի անարգեաց զերդումն, եւ ա՛նց զուխտիւն. եւ ահա ետու ՚ի ձեռս նորա, եւ արարի զայս ամենայն ընդ նմա, միթէ ապրեսցէ՞[12539]։ 19 Վասն այսորիկ ասա՛. Ա՛յսպէս ասէ Ադովնայի Տէր. Կենդանի՛ եմ ես ասէ Ադովնայի Տէր՝ եթէ ոչ ըստ ուխտին իմում զորով ա՛նց, եւ ըստ երդմանն իմոյ զոր անարգեաց, հատուցից ՚ի գլո՛ւխ նորա[12540]։ 20 Եւ սփռեցից ՚ի վերայ նորա զվա՛րմ իմ, եւ ըմբռնեսցի ընդ պաշարմամբ իմով. եւ ածից զնա ՚ի Բաբելոն, եւ անդ դատեցայց ընդ նմա ըստ անիրաւութեան նորա զոր անիրաւեցաւ առ իս[12541]. 21 եւ ըստ ամենայն խուսափանաց նորա. յամենայն պատերազմունս նորա սրո՛վ անկցին, եւ զմնացորդս նորա ընդ ամենայն հողմս ցրուեցից. եւ ծանիջիք զի ե՛ս Տէր խօսեցայ։ 22 Վասն այնորիկ ա՛յսպէս ասէ Ադովնայի Տէր. Եւ առից ես յընտիր ընտիր մայրից բարձուանդակին. եւ տա՛ց ես ՚ի գլխոյ շառաւիղացն նորա ՚ի սիրտս նոցա. քշտեցից եւ տնկեցից ՚ի վերայ լերինն բարձու[12542]. 23 եւ կախեցից զնա զբարձրացեալ լեռնէն Իսրայէլի. տնկեցից՝ եւ ոստս արձակեսցէ եւ պտուղ բերցէ, եւ եղիցի ՚ի մայր մեծ. եւ հանգիցե՛ն ընդ նովաւ ամենայն գազանք, եւ ամենայն հաւք թռչունք ընդ հովանեա՛ւ նորա դադարեսցին. եւ բարունակք նորա ՚ի նմի՛ն հաստատեսցին[12543]։ 24 Եւ ծանիցեն ամենայն փայտք դաշտի՝ թէ ե՛ս եմ Տէր. որ խոնարհեցուցանե՛մ զփայտ բարձրացեալ, եւ բարձրացուցանե՛մ զփայտ խոնարհեալ. ցամաքեցուցանեմ զփայտ դալար, եւ դալարացուցանեմ զփայտ գօսացեալ. ե՛ս Տէր խօսեցայ՝ եւ արարից[12544]։

18
Գլուխ ԺԸ

ԺԴ 1 Եւ եղեւ բա՛ն Տեառն առ իս՝ եւ ասէ. 2 Որդի մարդոյ՝ զի՞նչ է ձեզ առակդ այդ՝ ՚ի մէջ որդւոցդ Իսրայէլի զոր ասեն. թէ հարք ազո՛խ կերան, եւ որդւո՛ց ատամունք առան[12545]։ 3 Կենդանի՛ եմ ես՝ ասէ Ադովնայի Տէր, եթէ լինիցի առակդ այդ որ ասի ՚ի մէջ Իսրայէլի[12546]։ 4 Զի ամենայն անձինք ի՛մ են. որպէս անձն հօր՝ նո՛յնպէս եւ անձն որդւոյ. անձն որ մեղիցէ՝ նո՛յն եւ մեռցի։ 5 Այլ մարդն որ արդա՛ր իցէ, եւ առնիցէ զիրաւունս եւ զարդարութիւն. 6 ՚ի վերայ լերանց զոհեալ՝ ո՛չ ուտիցէ. եւ զաչս իւր ՚ի կուռս տանն Իսրայէլի ո՛չ արձակիցէ. եւ զկին ընկերի իւրոյ ո՛չ ապականիցէ. եւ ՚ի կին իւր ապարահ ո՛չ մերձենայցէ[12547]։ 7 Եւ մարդոյ՝ բուռն ո՛չ լինիցի. զգրաւ պարտապանի դարձուցանիցէ. յափշտակութիւն ո՛չ յափշտակիցէ. զհաց իւր տացէ քաղցելոց, եւ զմերկն զգեցուցանիցէ. 8 զարծաթ իւր ՚ի վարձու ո՛չ տացէ, եւ տոկոսեօք անդրէն ո՛չ պահանջիցէ. յանիրաւութենէ զձեռս իւր դարձուցանիցէ. դատաստան արդար առնիցէ ընդ այր եւ ընդ ընկեր իւր[12548]։ 9 Ըստ հրամանաց իմոց գնայցէ, զիրաւունս իմ պահիցէ եւ առնիցէ զնոսա. արդա՛ր է նա՝ կելով կեցցէ, ասէ Ադովնայի Տէր։ 10 Եւ եթէ ծնանիցի որդի խառնագնաց, արիւնահեղ, եւ առնիցէ զմեղս. 11 ՚ի ճանապարհս հօրն իւրոյ արդարոյ՝ ո՛չ գնաց. եւ ՚ի վերայ լերանց եկեր զոհեալ. եւ զկին ընկերի իւրոյ պղծեաց. 12 եւ զաղքատն եւ զտնանկն յաղթահարեաց, եւ յափշտակութիւն յափշտակեաց, եւ զգրաւ ո՛չ դարձոյց, եւ ՚ի պաշտօն դից զաչս իւր արձակեաց, անօրէնութիւն գործեաց. 13 զարծաթ իւր ՚ի վարձո՛ւ ետ, եւ վաշխիւ եւ տոկոսեօք պահանջեաց. նա՝ մի՛ կեցցէ որ զայն ամենայն անօրէնութիւնս արար՝ մահո՛ւ մեռցի. եւ արիւն նորա ՚ի վերայ նորի՛ն եղիցի[12549]։ 14 Եւ եթէ ծնանիցի որդի՝ եւ տեսանիցէ զամենայն մեղս հօր իւրոյ զոր գործեաց. եւ երկիցէ՝ եւ ո՛չ արասցէ զնոյնս։ 15 ՚Ի վերայ լերանց զոհեալ ո՛չ եկեր. եւ զաչս իւր ՚ի խորհուրդս տանն Իսրայէլի ո՛չ արձակեաց. եւ զկին ընկերի իւրոյ ո՛չ ապականեաց. 16 եւ զմարդ ոք ո՛չ յաղթահարեաց. եւ զգրաւ ո՛չ գրաւեաց. եւ յափշտակութիւն ո՛չ յափշտակեաց. զհաց իւր ետ քաղցելոց, եւ զմերկն զգեցոյց. 17 եւ յանիրաւութենէ դարձո՛յց զձեռս իւր. վաշխս եւ տոկոսիս ո՛չ առ. արդարութիւն գործեաց. եւ ըստ հրամանաց իմոց գնաց. նա՝ մի՛ վախճանեսցի յանիրաւութիւնս հօր իւրոյ, այլ կելո՛վ կեցցէ[12550]։ 18 Բայց հայրն նորա թէ նեղելով նեղիցէ, եւ յափշտակելով յափշտակիցէ զեղբայր իւր, հակառակութեան գործս գործեաց ՚ի մէջ ժողովրդեան իմոյ. մեռցի՛ յանիրաւութեան իւրում[12551]։ 19 Եւ ասէք թէ զի՞ է զի ո՛չ եհաս անիրաւութիւն հօրն՝ որդւոյն. զի որդին ողորմութիւն եւ արդարութիւն արար. զամենայն օրէնս իմ պահեաց եւ արար զնոսա, կելո՛վ կեցցէ[12552]։ 20 Անձն որ մեղիցէ, նոյն եւ մեռցի. եւ որդի զհօր մեղս մի՛ առցէ. եւ մի՛ հայր առցէ զանիրաւութիւնս որդւոյ իւրոյ։ Արդարութիւն արդարոյն՝ ՚ի վերայ նորին եղիցի, եւ անօրէնութիւն անօրինին ՚ի վերայ նորի՛ն եղիցի[12553]։ 21 Եւ անօրէնն եթէ դարձցի յամենայն անօրէնութեանց իւրոց զոր արար. եւ պահիցէ զամենայն պատուիրանս իմ, եւ արասցէ արդարութիւն եւ ողորմութիւն, կելով կեցցէ, եւ մի՛ մեռանիցի[12554]։ 22 Ամենայն յանցանք նորա զոր գործեալ իցէ, եւ ամենայն անիրաւութիւնք նորա զոր անիրաւեալ իցէ՝ մի՛ յիշեսցին. այլ արդարութեամբ իւրով զոր արար՝ կեցցէ[12555]։ 23 Միթէ կամելով կամիցի՞մ զմահ մեղաւորին ասէ Տէր Տէր՝ որպէս զդառնալ նորա ՚ի չար ճանապարհէ՝ եւ կեալ[12556]։ 24 ՚Ի դառնալ արդարոյն յարդարութենէ իւրմէ, եւ առնել զանիրաւութիւն, ըստ ամենայն անօրէնութեանց՝ զոր առնիցէ անօրէնն. ամենայն արդարութիւնք նորա զոր արար՝ մի՛ յիշեսցին. ՚ի յանցանսն իւր յոր անկաւ, եւ ՚ի մեղս իւր զոր մեղաւ՝ ՚ի նոսի՛ն մեռցի[12557]։ 25 Եւ ասէք՝ թէ ո՛չ աջո՛ղ է ճանապարհ Տեառն. արդ լուարո՛ւք տունդ Իսրայէլի. միթէ ի՞մ ճանապարհ չիցէ աջող, ոչ ապաքէն ձեր ճանապարհք չե՛ն աջող[12558]։ 26 Եւ ՚ի դառնա՛լ արդարոյն յարդարութենէ իւրմէ, եւ առնել զանիրաւութիւն մեռցի յանօրէնութեանն զոր գործեաց[12559]։ 27 Եւ ՚ի դառնալ անօրինին յանօրէնութենէ իւրմէ զոր արար, եւ առնիցէ իրաւունս եւ արդարութիւն, ինքն զանձն իւր ապրեցոյց. 28 զի ետե՛ս եւ դարձաւ յամենայն ամպարշտութեանց իւրոց զոր արար. կելով կեցցէ եւ մի՛ մեռցի։ 29 Եւ ասեն տունդ Իսրայէլի. Ո՛չ ուղիղ է ճանապարհ Տեառն. միթէ ի՞մ ճանապարհ չիցէ ուղիղ տո՛ւնդ Իսրայէլի, ոչ ապաքէն ձեր ճանապարհք չեն ուղիղ։ 30 Վասն այսորիկ զիւրաքանչիւրոք ըստ իւրում ճանապարհի դատեցայց տունդ Իսրայէլի. ասէ Ադովնայի Տէր։ Դարձա՛յք եւ դարձարուք յամենայն ամպարշտութեանց ձերոց. եւ ո՛չ լինիցի ձեզ ՚ի տանջանս անիրաւութեան[12560]։ 31 Ընկեցէ՛ք յանձանց ձերոց զամենայն ամպարշտութիւնս ձեր զոր ամպարշտեցայք յիս. եւ արարէ՛ք ձեզ սիրտ՝ նոր, եւ ոգի՛ նոր. եւ արարէ՛ք զամենայն զպատուիրանս իմ. եւ ընդէ՞ր մեռանիք տունդ Իսրայէլի, ասէ Տէր։ 32 Զի ո՛չ կամիմ զմահ մեղուցելոյն՝ ասէ Ադովնայի Տէր. այլ զի դարձցի ՚ի ճանապարհաց իւրոց չարեաց, եւ կեցուսցէ զանձն իւր. արդ՝ եկա՛յք դարձարո՛ւք՝ եւ կեցէ՛ք[12561]։

19
Գլուխ ԺԹ

Ողբ ՚ի վերայ իշխանին Իսրայէլի[12562]։

ԺԵ 1 Եւ դու որդի մարդոյ, ո՛ղբս առ ՚ի վերայ իշխանին Իսրայէլի. 2 եւ ասասցես. Զի՞ է զի եղեւ մայր քո ՚ի մէջ առիւծուց. կորիւնդ ՚ի մէջ առիւծուց բազմացոյց զկորիւնս իւր։ 3 Եւ զարգացաւ կորիւն մի ՚ի կորեանց նորա. եւ առիւծացա՛ւ, եւ ուսաւ յափշտակել զյափշտակութիւն, եւ եղեւ մարդախա՛նձ[12563]։ 4 Լուա՛ն զնմանէ ազգք, ըմբռնեցին զնա յապականութիւն. եւ տարան զնա գայլիբերա՛ն յերկիրն Եգիպտացւոց[12564]։ 5 Եւ ետես զի անջատեցաւ ՚ի նմանէ, եւ կորեա՛ւ յոյս նորա. եւ նա մի՛ւս եւս ա՛յլ կորիւն ՚ի կորեանց իւրոց առիւծացոյց[12565]. 6 եւ շրջէր ՚ի մէջ առիւծուց։ Առիւծացաւ, եւ ուսաւ յափշտակել յափշտակութիւն, եւ եղեւ մարդախա՛նձ։ 7 Որսայր յանդգնութեամբ իւրով. զքաղաքս կործանէր, եւ զերկիրն լրիւ իւրով ապականէր մռնչելով բարբառոյ իւրոյ[12566]։ 8 Եւ յարեան ՚ի վերայ նորա ազգք յիւրաքանչիւր աշխարհաց շուրջանակի, եւ պատեցին զնա թակարդօք յապականութիւն։ 9 Գայլիբերա՛ն հարին, եւ տարան գայռագղիւ առ արքայն Բաբելացւոց, եւ արկին զնա ՚ի բանտ. զի մի՛ եւս լուիցի բարբառ նորա ՚ի վերայ լերանցն Իսրայէլի[12567]։ 10 Մայր քո իբրեւ զորթ, եւ իբրեւ զծաղիկ նռնենեաց տնկեալ ՚ի գնացս ջուրց. բոյս նորա եւ պտուղ նորա եղեւ ՚ի ջուրց բազմաց[12568]։ 11 Եւ եղեւ նորա գաւազան զօրութեան ՚ի վերայ ազգին իշխանաց, եւ բարձրացաւ մեծութեամբ ՚ի մէջ դարաստանաց. եւ ետե՛ս զմեծութիւն իւր ՚ի բազմութեան ուռոց իւրոց[12569]. 12 եւ բեկա՛ւ ՚ի բարկութեան՝ եւ յերկիր կործանեցաւ, եւ հողմ խորշակի ցամաքեցոյց զշառաւիղս նորա. խնդրեցաւ ՚ի նմանէ վրէ՛ժ, եւ ցամաքեցաւ գաւազան զօրութեան նորա. եւ հուր մաշեաց զնա[12570]։ 13 Եւ անդ տնկեցին զնա յանապատի յերկրի յանջրդին[12571]. 14 եւ ել հուր յընտիր ընտիր գաւազանաց նորա՝ եւ եկեր զնա. եւ ո՛չ գոյր ՚ի նմա գաւազան զօրութեան. ա՛զգ յառակս ողբոց եւ յո՛ղբս եղիցի[12572]։

20
Գլուխ Ի

Առ ծերս տանն Իսրայէլի։

ԺԶ 1 Եւ եղեւ յամին եւթներորդի, յամսեանն հինգերորդի որ օր տասն էր ամսոյն. եկին ա՛րք ՚ի ծերոց տանն Իսրայէլի հարցանել ՚ի Տեառնէ՝ եւ նստան առաջի իմ[12573]։ 2 Եւ եղեւ բան Տեառն առ՝ իս եւ ասէ. 3 Որդի մարդոյ՝ խօսեա՛ց ընդ ծերսդ տանդ Իսրայէլի՝ եւ ասասցե՛ս ցդոսա. Ա՛յսպէս ասէ Ադովնայի Տէր. Եթէ հարցանե՞լ գայք դուք առ իս. կենդանի՛ եմ ես եթէ տաց ինչ ձեզ պատասխանի՝ ասէ Ադովնայի Տէր։ 4 Եթէ իցէ խնդրեցից զվրէժ նոցա որդի մարդոյ. զմեղաց հարց դոցա դի՛ր դոցա վկայութիւն. 5 եւ ասասցես ցդոսա. Ա՛յսպէս ասէ Տէր Տէր Աստուած. Յօրէ յորմէհետէ ցանկացայ ես տանդ Իսրայէլի, եւ ծանուցայ զաւակի տանդ Յակոբու. եւ ծանուցայ նոցա յերկրին Եգիպտացւոց, ձե՛ռն ետու նոցա եւ ասեմ. Ե՛ս եմ Տէր Աստուած ձեր[12574]. 6 յաւուր յայնմիկ ես ձեռն ետու նոցա հանել զնոսա յերկրէն Եգիպտացւոց, յերկիրն զոր պատրաստեցի նոցա. երկիր որ բղխէ զկաթն եւ զմեղր, քա՛ղցր քան զամենայն երկիր[12575]։ 7 Եւ ասացի ցնոսա. Իւրաքանչիւրոք զգարշելիս իւր յաչաց իւրոց ՚ի բա՛ց ընկեսցէ, եւ ՚ի գնացսն Եգիպտացւոց մի՛ պղծիք. ե՛ս եմ Տէր Աստուած ձեր։ 8 Եւ ապստամբեցա՛ն յինէն, եւ ո՛չ կամեցան լսել ինձ. իւրաքանչիւրոք զգարշելիս իւր յաչաց իւրոց ո՛չ ընկէց ՚ի բաց, եւ զգնացսն Եգիպտացւոց՝ ո՛չ թողին. եւ ասացի հեղուլ զսրտմտութիւն իմ ՚ի վերայ նոցա, կատարել զբարկութիւն իմ ՚ի նոսա ՚ի մէջ Եգիպտացւոցն։ 9 Բայց ոչ արարի, զի մի անուն իմ ամենեւին մի՛ պղծեսցի առաջի ազգացն յորոց միջի իցեն նոքա. յորս ծանուցայ նոցա առաջի նոցա, հանել զնոսա յերկրէն Եգիպտացւոց[12576]։ 10 Եւ հանի՛ զնոսա յերկրէն Եգիպտացւոց՝ եւ ածի զնոսա յանապատն. 11 եւ ետու նոցա զհրամանս իմ. եւ զիրաւունս իմ ցուցի նոցա, զոր առնիցէ մարդ՝ եւ կեցցէ ՚ի նոսա։ 12 Եւ զշաբաթս իմ ետու նոցա լինել նշանակ ընդ իս եւ ընդ նոսա. ճանաչե՛լ նոցա թէ ե՛ս եմ Տէր որ սրբեմ զնոսա։ Եւ ասացի ցտունն Իսրայէլի յանապատի անդ՝ թէ ՚ի հրամանս իմ գնացէ՛ք, եւ ո՛չ գնացին. եւ՝ զիրաւունս իմ պահեցէ՛ք, առնել զնոսա. զոր թէ առնիցէ մարդ՝ կեցցէ նոքօք[12577]։ 13 Եւ դառնացուցին զիս տունն Իսրայէլի յանապատին. ըստ հրամանաց իմոց ո՛չ գնացին, եւ զիրաւունս իմ մերժեցի՛ն. զոր թէ առնիցէ մարդ՝ կեցցէ նոքօք. եւ զշաբաթս իմ պղծեցին յոյժ։ Եւ ասացի հեղուլ զսրտմտութիւն իմ յանապատին սատակե՛լ զնոսա. 14 եւ արարի զի անուն իմ ամենեւին մի՛ պղծեսցի առաջի ազգացն յորոց հանի զնոսա յանդիման նոցա[12578]։ 15 Եւ ես համբարձի զձեռս իմ ՚ի վերայ նոցա յանապատին, համօրէն չտանե՛լ զնոսա յերկրին՝ զոր ետու նոցա. երկիր որ բղխէ զկաթն եւ զմեղր. քա՛ղցր քան զամենայն երկիր[12579]։ 16 Փոխանակ զի զիրաւունս իմ մերժեցին, եւ ըստ հրամանաց իմոց ո՛չ գնացին, եւ զշաբաթս իմ պղծեցին, եւ զհետ խորհրդոց սրտից իւրեանց գնացին։ 17 Եւ խնայեա՛ց ՚ի նոսա ակն իմ ջնջել զնոսա. եւ ո՛չ արար զնոսա ՚ի վախճան յանապատին[12580]։ 18 Եւ ասացի ցնոսա յանապատին. Ըստ կրօնից հարցն ձերոց մի՛ գնայք, եւ զիրաւունս նոցա մի՛ պահէք. եւ ՚ի գնացս նոցա մի՛ խառնակիք եւ մի՛ պղծիք[12581]։ 19 Ե՛ս եմ Տէր Աստուած ձեր, ըստ հրամանաց իմո՛ց գնացէք, եւ զիրաւունս իմ պահեցէ՛ք՝ եւ արարէ՛ք զնոսա. 20 եւ զշաբաթս իմ սրբեցէ՛ք. եւ եղիցի նշանա՛կ ընդ իս եւ ընդ ձեզ, ճանաչել ձեզ թէ ես եմ Տէր Աստուած ձեր։ 21 Դառնացուցին զիս եւ որդիք նոցա, ըստ հրամանաց իմոց ո՛չ գնացին, եւ օրինաց իմոց ո՛չ զգուշացան առնել զնոսա. զոր թէ առնիցէ մարդ՝ կեցցէ՛ նոքօք. եւ զշաբաթս իմ պղծեցին. եւ ասացի հեղուլ զսրտմտութիւն իմ ՚ի վերայ նոցա յանապատին, կատարել զբարկութիւն իմ ՚ի վերայ նոցա[12582]։ 22 Եւ դարձուցի զձեռն իմ ՚ի նոցանէ. եւ արարի զի անուն իմ ամենեւին մի՛ պղծեսցի առաջի ազգացն՝ յորոց հանի զնոսա յանդիման նոցա։ 23 Եւ ես ամբարձի զձեռն իմ ՚ի վերայ նոցա յանապատի անդ, ցրուե՛լ զնոսա ընդ ազգս, եւ ցանե՛լ զնոսա ընդ գաւառս[12583]. 24 փոխանակ զի զիրաւունս իմ ո՛չ արարին, եւ զհրամանս իմ մերժեցին, եւ զշաբաթս իմ պղծեցին. եւ զհետ խորհրդոց հարցն իւրեանց էին աչք նոցա։ 25 Եւ ես ետու նոցա հրամանս անբարիս, եւ իրաւունս՝ որովք ո՛չ կեցցեն[12584]։ 26 Եւ պղծեցից զնոսա ՚ի պատարագս իւրեանց. ընդ անցանե՛լ ինձ ընդ ամենայն՝ որ բանայ զարգանդ, զի սատակեցից զնոսա. եւ ծանիցեն եթէ ե՛ս եմ Տէր[12585]։ 27 Վասն այդորիկ խօսեա՛ց ընդ ծերս տանդ Իսրայէլի, որդի մարդոյ՝ եւ ասասցես ցդոսա. Ա՛յսպէս ասէ Ադովնայի Տէր. Մինչեւ ցա՛յսչափ բարկացուցին զիս հարքն ձեր յանցանօքն իւրեանց զոր յանցեան առ իս[12586]։ 28 Եւ տարայ զնոսա յերկիրն յոր ամբարձի զձեռն իմ տալ նոցա զնա. եւ տեսին անդ զամենայն բլուրս բարձր, եւ զամենայն ծառ վարսաւոր, եւ զոհեցին անդ դիցն իւրեանց. եւ կարգեցին անդ զոհս պատարագաց իւրեանց. եւ արկին զխունկս անուշութեան իւրեանց, եւ նուիրեցին անդ զնուէրս իւրեանց[12587]։ 29 Եւ ասացի ցնոսա. Զի՞նչ է աբբանա՛յդ այդ յոր դուքդ մտանէք. եւ կոչեցին զանուն նորա Աբբանա, մինչեւ ցայսօր ժամանակի[12588]։ 30 Վասն այնորիկ ասա՛ ցտունն Իսրայէլի. Ա՛յսպէս ասէ Տէր Տէր Աստուած. Եթէ յանօրէնութիւն հարցն ձերոց պղծիք, եւ զհետ գարշելեացն նոցա պոռնկիք[12589]. 31 եւ ՚ի պտուղս պատարագացն ձերոց, եւ յընծայս որդւոցն ձերոց. եւ ՚ի զատուցանել որդւոցն ձերոց ածել զբոցով. պղծիք յամենայն խորհուրդս ձեր մինչեւ ցա՛յսօր ժամանակի. եւ ես տայցե՛մ ձեզ պատասխանի՞ տունդ Իսրայէլի։ Կենդանի՛ եմ ես՝ ասէ Ադովնայի Տէր, եթէ տաց ձեզ պատասխանի։ 32 Եւ եթէ անկցի յոգիս ձեր այդ, եւ ոչ լիցի որպէս դուքդ ասէք, եթէ եղիցուք մեք իբրեւ զհեթանոսս, եւ իբրեւ զազգս երկրի պաշտել զփայտս՝ եւ զքարինս[12590]։ 33 Վասն այդորիկ կենդանի՛ եմ ես՝ ասէ Ադովնայի Տէր, եթէ ոչ հզօր ձեռամբ եւ բարձրացեալ բազկաւ. եւ հեղեալ ցասմամբ թագաւորեցից ՚ի վերայ ձեր։ 34 Եւ հանից զձեզ յազգաց, եւ ընկալայց զձեզ յաշխարհաց ուր ցրուեալ իցէք ՚ի նոսա, հզօ՛ր ձեռամբ եւ բարձրացեալ բազկաւ, եւ հեղեալ ցասմամբ. 35 եւ ածից զձեզ յանապատ ազգացն. եւ դատեցից ընդ զձեզ անդ դէմ յանդիման[12591]։ 36 Զոր օրինակ եդի դատ ընդ հարսն ձեր յանապատի անդ՝ յորժամ հանի զնոսա յերկրէն Եգիպտացւոց. ա՛յնպէս դատեցայց ընդ ձեզ՝ ասէ Տէր Տէր Աստուած[12592]։ 37 Եւ անցուցից զձեզ ընդ ցպո՛վ իմով, եւ մուծից զձեզ ընդ թուով ուխտի իմոյ։ 38 Եւ որոշեցից ՚ի ձէնջ զամպարիշտս եւ զապստամբս. զի ՚ի բնակութենէ նոցա հանից զնոսա, եւ յերկիրն Իսրայէլի ո՛չ մտցեն. եւ ծանիջիք թէ ե՛ս եմ Տէր Աստուած։ 39 Եւ դուք տունդ Իսրայէլի՝ ա՛յսպէս ասէ Տէր Տէր Աստուած. Նախ՝ ՚ի բա՛ց ընկեցէք զիւրաքանչիւր զգնացս ձեր. եւ ապա թէ լսիցէք ինձ, եւ զանուն իմ սուրբ ո՛չ պղծիցէք պատարագօք ձերովք՝ եւ գնացիւք ձերովք[12593]։ 40 Զի ՚ի վերայ լերին սրբոյ իմոյ, եւ ՚ի վերայ լերին բարձու Իսրայէլի՝ ասէ Տէր Տէր. ա՛նդ ծառայեսցեն ինձ ամենայն տունդ Իսրայէլի ՚ի սպառ, եւ ա՛նդ ընկալայց, եւ անդ ա՛յց արարից ընծայից ձերոց, եւ զպտուղս երախայրեաց ձերոց յամենայն սրբութիւնս ձեր[12594]. 41 ՚ի հոտ անուշից ընկալայց, հանել զձեզ ՚ի ժողովրդոց, եւ ընդունել զձեզ յաշխարհաց ուր ցրուեալն էիք ՚ի նոսա. եւ սո՛ւրբ եղէց ՚ի ձեզ յանդիման ժողովրդոց։ 42 Եւ ծանիջիք թէ ես եմ Տէր, ՚ի տանել զձեզ յերկիրն Իսրայէլի, յերկիրն յոր ամբարձի զձեռն իմ տա՛լ զնա հարցն ձերոց։ 43 Եւ յիշեսջիք անդ զճանապարհս ձեր եւ զգնացս ձեր, որովք պղծեցայք ՚ի նոսա. եւ կոծեսջիք զերեսս ձեր ՚ի վերայ ամենայն անիրաւութեանցն զոր արարէք[12595]։ 44 Եւ ծանիջիք թէ ե՛ս եմ Տէր, առնել ձեզ զայն ա՛յնպէս. զի մի՛ անուն իմ պղծեսցի ըստ ճանապարհաց ձերոց չարաց. եւ ըստ ապականեալ գնացից ձերոց. ասէ Ադովնայի Տէր[12596]։

ԺԷ 45 Եւ եղեւ բան Տեառն առ իս՝ եւ ասէ. 46 Որդի մարդոյ՝ հաստատեա՛ զերեսս քո ՚ի Թեման, եւ հայեա՛ց ՚ի Դագովն. եւ մարգարէա՛ ՚ի վերայ անտառի իշխանին Նագեբայ[12597]. 47 եւ ասասցես ցանտառն Նագեբայ. Լո՛ւր զպատգամս Տեառն. Ա՛յսպէս ասէ Տէր Տէր Աստուած. Ահաւասիկ ես հարից զքէն հուր, եւ կերիցէ ՚ի քեզ զամենայն փայտ դալար եւ զամենայն փայտ չոր, եւ ո՛չ շրջիցի բոցն բորբոքեալ. եւ այրեսցին ՚ի նմա ամենայն դէմք յարեւելից մինչեւ ՚ի հիւսւսի[12598]։ 48 Եւ ծանիցէ ամենայն մարմին, եթէ ե՛ս Տէր վառեցի զնա՝ եւ ո՛չ շիջցի։ 49 Եւ ասեմ. Քա՛ւ լիցի Տէր Տէր։ Եւ նոքա ասեն ցիս. Ո՞չ ապաքէն առա՛կ է ա՛յդ որ ասիդ[12599]։

21
Գլուխ ԻԱ

1 Եւ եղեւ բա՛ն Տեառն առ իս՝ եւ ասէ. 2 Վասն այդորիկ մարգարեա՛ որդի մարդոյ, եւ հաստատեա՛ զերեսս քո ՚ի վերայ Երուսաղեմի. եւ հայեա՛ց ՚ի սրբութիւնս նոցա, եւ մարգարէասցիս ՚ի վերայ երկրին Իսրայէլի, 3 եւ ասասցե՛ս ցերկիրն Իսրայէլի. Ա՛յսպէս ասէ Տէր Տէր Աստուած. Ահաւասիկ ես ՚ի վերայ քո, եւ մերկացի՛ց զվաղակաւորն իմ ՚ի պատենից իւրոց, եւ սատակեցից ՚ի միջոյ քումմէ զանիրաւն եւ զանօրէնն. 4 փոխանակ զի սատակեցից ՚ի քէն զանիրաւն եւ զանօրէնն։ Վասն այնորիկ ելցէ՛ վաղակաւորն իմ ՚ի պատենից իւրոց ՚ի վերայ ամենայն մարմնոյ, յարեւելից մինչեւ ՚ի հիւսւսի[12600]։ 5 Եւ ծանիցէ ամենայն մարմին թէ ես Տէր մերկացի զվաղակաւորն իմ ՚ի պատենից իւրոց. եւ անդրէն ո՛չ եւս դարձցի[12601]։ 6 Եւ դու որդի մարդոյ՝ հեծեծեսջիր բեկեալ միջովք քով, եւ հեծեծեսջիր ցաւովք յանդիման նոցա[12602]։ 7 Եւ եղիցի թէ ասիցեն ցքեզ. Վասն է՞ր հեծես, ասասցես. Զի բօթ լուայ՝ եւ գալոց է. եւ բեկցին ամենայն սիրտք, եւ ամենայն ձեռք լքցին. եւ ցամաքեսցի ամենայն մարմին եւ ամենայն շունչ, եւ ամենայն երանք ապականեսցին գիջութեամբ. ահաւասիկ գայ եւ եղիցի, ասէ Տէր Տէր Աստուած[12603]։ 8 Եւ եղեւ բան Տեառն առ իս՝ եւ ասէ. 9 Որդի մարդոյ մարգարէա՛ց եւ ասասցես. Ա՛յսպէս ասէ Ադովնայի Տէր. Եւ ասասցես. Սո՛ւր սո՛ւր՝ սրեա՛ց եւ զայրացի՛ր, 10 զի սպանցես զսպանումն. սրեա՛ց՝ ջի՛նջ լեր. պատրաստեա՛ց ՚ի հաշումն, կոտորեա՛. արհամարհեա՛ որդեակ իմ. յապաւեա՛ զամենայն ծառ։ 11 Եւ ետ զնա ՚ի պատրաստ, ունել ՚ի ձեռին իւրում. սրեցաւ պատրա՛ստ է սուրն տալ ՚ի ձեռս կոտորչի[12604]։ 12 Ձա՛յն առ, ճի՛չ բարձ որդի մարդոյ. զի եկն՝ եհաս այն ՚ի վերայ ժողովրդեան իմոյ, եւ ՚ի վերայ իշխանացն Իսրայէլի. պանդուխտք եղիցին, քանզի եհաս սուրն ՚ի վերայ ժողովրդեան իմոյ. վասն այնորիկ ծա՛փս հար ձեռամբ քով, 13 զի արդարացաւ. եւ զի՞նչ է, ապրիցի՞ ազգն. ո՛չ եղիցի՝ ասէ Տէր Տէր։ 14 Եւ դու որդի մարդոյ մարգարէա՛ց, ծա՛փս հար ձեռամբ. կրկնեա՛ զսուրն, զի երրորդ սուրն վիրաւորա՛ց է. սուր վիրաւորացն սաստկացեալ է. եւ զարհուրեցուսցէ զնոսա[12605], 15 զի բեկցին սիրտք իւրեանց, բազմասցին տկարացեալք յամենայն դրունս նոցա, զի մատնեցան ՚ի սպանումն սրոյ. գեղեցկացաւ ՚ի փայլիւն, պիտանի եղեւ ՚ի սպանումն[12606]։ 16 Շրջեա՛ց յածեա՛ց սրեա՛ց յաջմէ եւ յահեկէ. զի ուր քո՛ երեսք զարթիցեն, 17 եւ ես անդ ծա՛փս հարից, եւ կայթեցից, եւ արձակեցից զբարբառ իմ. ե՛ս Տէր խօսեցայ[12607]։

ԺԸ 18 Եւ եղեւ բա՛ն Տեառն առ իս՝ եւ ասէ. 19 Եւ դու որդի մարդոյ՝ պատրաստեա՛ դու քեզ երկուս ճանապարհս, մտանե՛լ սրոյ արքային Բաբելացւոց. զի ՚ի միոջէ աշխարհէ ելցեն երկու առաջք, եւ ձեռնպատրաստ՝ ե՛լ ՚ի գլուխ ճանապարհի քաղաքին[12608]։ 20 Իսկզբան ճանապարհին կարգեսցիս. եւ դու պատրաստեա՛ եւ յարդարեա՛ ճանապարհ մտանել սրոյն ընդ Ռաբովթ որդւոցն Ամովնայ ՚ի վերայ Հրէաստանի եւ ՚ի վերայ Երուսաղեմի ՚ի մէջ նորա[12609]։ 21 Զի եկեսցէ կացցէ արքայն Բաբելացւոց ՚ի վերայ հին ճանապարհին, ՚ի գլուխ երկուց ճանապարհաց, հմա՛յս հմայել՝ գաւազանս ընկենուլ. հարցո՛ւմն հարցանել ՚ի դրօշելոց, լերդահմա՛յ լինել[12610]։ 22 Ընդ աջմէ իւրմէ ելին նմա հմայքն ՚ի վերայ Երուսաղեմի, արկանել պատնէշ, բերանալի՛ր գոչել, բարձրացուցանել զձայն աղաղակի. արկանել խի՛ց ՚ի վերայ դրանց նորա, եւ արկանել հո՛ղ եւ շինել նետակալս։ 23 Եւ նա նոցա ա՛յնպէս թուիցի՝ որպէս հմայիցէ ոք հմա՛յս առաջի նոցա, եւ եւթներորդիցէ նոցա եւթներորդս. եւ ինքն յուշ արասցէ զանիրաւութիւնս նոցա յիշել։ 24 Վասն այնորիկ ա՛յսպէս ասէ Տէր Տէր Աստուած. Փոխանակ զի յո՛ւշ արարէք զանիրաւութիւնս ձեր, ՚ի յայտնել ամպարշտութեանցն ձերոց, յերեւել մեղացն ձերոց՝ յամենայն ամպարշտութիւնս ձեր եւ ՚ի գնացս ձեր. փոխանակ զի դուք ինքնի՛ն յիշեցուցէք, ՚ի նոսի՛ն սատակեսջիք[12611]։ 25 Եւ դու պի՛ղծ եւ անօրէն իշխանդ Իսրայէլի, որոյ եկեա՛լ է օր վախճանի ՚ի ժամանակի անիրաւութեան։ 26 Ա՛յսպէս ասէ Տէր Տէր. ՚Ի բա՛ց առ ՚ի քէն զխոյրդ, եւ հա՛ն զպսակդ. զի այդ՝ ո՛չ այդպէս վճարեսցի. խոնարհեցուցեր զբարձրացեալն, եւ բարձրացուցեր զխոնարհեալն[12612]. 27 արդ՝ անիրաւութիւն յանիրաւութեանց վերայ եդից զնա. եւ այդ՝ ո՛չ այդպէս եղիցի, մինչեւ եկեսցէ որում անկն է, եւ տա՛ց ՚ի ձեռս նորա[12613]։

Առ որդիսն Ամովնայ։ 28 Եւ դո՛ւ որդի մարդոյ՝ մարգարէա՛ց եւ ասասցես. Ա՛յսպէս ասէ Տէր Տէր Աստուած ցորդիսն Ամովնայ. եւ վասն նախատանացն նոցա ասասցես. Սո՛ւր՝ սո՛ւր հանեալ ՚ի սպանումն, մերկացեալ ՚ի վախճան[12614]։ 29 Զարթի՛ր զի փայլեսցես տեսլեամբ նանրութեան, եւ ՚ի հմայել հմայս ստութեան. մատնել զնա քեզ, ՚ի պարանոցս վիրաւորացն անօրինացն, որոց եկեալ հասեալ է օր վախճանի ՚ի ժամանակի անիրաւութեան։ 30 Դա՛րձ անդրէն, մի՛ աստէն լուծանիր ՚ի տեղւոջ յորում ծնեալդ ես. անդրէն յերկրին քում դատեցա՛յց զքեզ[12615]. 31 եւ հեղից ՚ի վերայ քո զբարկութիւն իմ. հրով բարկութեան իմոյ փչեցից ՚ի քեզ, եւ մատնեցից զքեզ ՚ի ձեռս արանց բարբարոսաց՝ որ գործեն զապականութիւն։ 32 Եւ եղիցես կերակուր հրոյ, եւ արիւն քո եղիցի ՚ի մէջ երկրի քոյ, եւ յիշատակ քո մի՛ գտցի. զի ե՛ս Տէր խօսեցայ։

22
Գլուխ ԻԲ

Առ որդիսն Իսրայէլի։

ԺԹ 1 Եւ եղեւ բա՛ն Տեառն առ իս՝ եւ ասէ. 2 Եւ դո՛ւ որդի մարդոյ, եթէ դատիցես՝ դատեսջի՛ր զքաղաքն արեանց[12616]. 3 եւ խայտառակեսցես զամենայն զանօրէնութիւնս նորա՝ եւ ասասցես. Ա՛յսպէս ասէ Տէր Տէր Աստուած. Ո՛ քաղաք որ հեղու զարիւն ՚ի միջի իւրում, ՚ի հասանել ժամանակի իւրոյ. եւ խորհի խորհուրդ զանձնէ՝ պղծել զանձն իւր 4 յարիւնս նոցա։ Զո՛ւր հեղեր՝ թաթաւեցար, եւ ՚ի խորհուրդսն քո զոր խորհեցար՝ պղծեցար, եւ մերձեցուցեր զաւուրս քո, եւ ածեր զժամանակ ամաց քոց։ Վասն այնորիկ ետու զքեզ ՚ի նախատինս ազգաց, եւ յայպն ամենայն աշխարհաց[12617]։ 5 Որ մօտ ՚ի քեզ էին՝ եւ հեռի՛ ՚ի քէն, այպանեսցեն զքեզ՝ եւ ասասցեն, թէ անուանիդ ՚ի պղծութիւն մատնեցար. քանզի յաճախեցեր յանօրէնութիւնս[12618]։ 6 Ահաւասիկ առաջնորդք տանդ Իսրայէլի, իւրաքանչիւր ընդ մերձաւորս ազգի իւրեանց խառնակէին ՚ի քեզ՝ զի հեղցե՛ն արիւն։ 7 Զհայր եւ զմայր անարգէին ՚ի քեզ, եւ ընդ եկին եւ ընդ պանդխտին՝ անիրաւութեամբ գնային ՚ի քեզ. զորբն եւ զայրին բռնադատէին ՚ի քեզ. 8 զսրբութիւնս իմ արհամարհէին, եւ զշաբաթս իմ պղծէին ՚ի քեզ[12619]։ 9 Արք աւազակք կային ՚ի միջի քում զի հեղուցուն ՚ի քեզ արիւն. եւ ՚ի վերայ լերանց զոհէին ՚ի քեզ, եւ գործս անսուրբս գործէին ՚ի միջի քում[12620]։ 10 Զամօթ հօր յայտնէին ՚ի քեզ, եւ պղծութեամբ զդաշտանն լլկէին ՚ի քեզ։ 11 Եւ իւրաքանչիւր ՚ի կին ընկերի՛ իւրում պղծէին, եւ իւրաքանչիւր զնու իւր պղծէին ամպարշտութեամբ, եւ իւրաքանչիւր զքոյր իւր զդուստր հօր իւրոյ լլկէին ՚ի քեզ[12621]։ 12 Կաշառս առնուին ՚ի միջի քում զի հեղուցուն արիւն, վաշխս եւ տոկոսիս առնուին ՚ի միջի քում. եւ ածից կատարեցից զվախճան չարեաց քոց ըստ բռնութեան քում. քանզի մոռացար զիս՝ ասէ Տէր Տէր[12622]։ 13 Ահաւասիկ հարից ծա՛փս զծափի ՚ի վերայ գործոցն քոց զոր արարեր, եւ ՚ի վերայ արեանցն գործելոց ՚ի միջի քում։ 14 Եւ եթէ ժուժկալեսցի սիրտ քո. եթէ զօրասցին ձեռք քո յաւուրսն յորս ե՛ս արարից ընդ քեզ. ե՛ս Տէր խօսեցայ՝ եւ արարից[12623]։ 15 Եւ ցրուեցից զքեզ ընդ ազգս՝ եւ ցանեցի՛ց զքեզ ընդ գաւառս, եւ պակասեսցէ պղծութիւն քո ՚ի քէն. 16 եւ ժառանգեցից ՚ի քեզ յանդիման ազգացն. եւ ծանիջիք թէ ե՛ս եմ Տէր[12624]։ 17 Եւ եղեւ բան Տեառն առ իս՝ եւ ասէ. 18 Որդի մարդոյ, աւասիկ եղեն ինձ տունդ Իսրայէլի խառնակեալ, որպէս խառնակեալ իցէ պղինձ եւ երկաթ, եւ անագ, եւ կապար, եւ արծաթ ՚ի հալոցի[12625]։ 19 Վասն այնորիկ ասա՛. Ա՛յսպէս ասէ Տէր Տէր. Փոխանակ զի եղերուք դուք ամենեքեան ՚ի մի խառնակութիւն, վասն այնորիկ ես ընկալայց զձեզ ՚ի մէջ Երուսաղեմի, 20 որպէս ընդունիցի ոք զարծաթ եւ զպղինձ, զերկաթ եւ զկապար՝ ՚ի մէջ հալոցի փչե՛լ ՚ի նա հուր եւ ձուլել. նո՛յնպէս ընկալայց զձեզ բարկութեամբ իմով, 21 եւ հաւաքեցից եւ ձուլեցի՛ց զձեզ. եւ փչեցից ՚ի ձեզ հոգւով բարկութեամբ իմով. եւ ձուլեսջիք ՚ի մէջ նորա[12626], 22 զոր օրինակ ձուլեսցի արծաթ ՚ի մէջ բովոյ, ա՛յնպէս ձուլեսջիք ՚ի միջի դորա. եւ ծանիջիք, թէ ես Տէր հեղի զսրտմտութիւն իմ ՚ի վերայ ձեր[12627]։

Ի 23 Եւ եղեւ բան Տեառն առ իս՝ եւ ասէ. 24 Որդի մարդոյ ասա՛ ցդա. Դու՝ ա՛յն երկիր ես որ ո՛չ թանաս. եւ ո՛չ եկն անձրեւ ՚ի վերայ քո յաւուրս բարկութեան[12628]. 25 որոյ իշխանք իւր ՚ի միջի իւրում իբրեւ զառիւծունս գոչէին յափշտակել զյափշտակութիւնս. ուտեն զանձինս տնանկաց բռնութեամբ, եւ առնուն պատիւս անիրաւութեամբ. եւ բազմացան այրիք ՚ի միջի քում[12629]։ 26 Եւ քահանայք նորա անարգէին զօրէնս իմ եւ պղծէին զսրբութիւնս իմ. եւ զսուրբն ՚ի պղծոյն ո՛չ ընտրէին, եւ զարատաւորն յանարատէ անտի ո՛չ զատուցանէին. եւ ՚ի շաբաթուց իմոց ծածկէին զաչս իւրեանց, եւ զշաբաթս իմ պղծէին ՚ի միջի նոցա[12630]։ 27 Իշխանք նորա ՚ի միջի նորա իբրեւ զգայլք յափշտակօղք, յափշտակել յափշտակութիւնս, հեղուլ զարիւնս. կորուսանել զանձինս, զի ագահութիւն յոյժ ստասցին[12631]։ 28 Եւ մարգարէք նորա՝ որ ծեփէին զնոսա անկցին. որք տեսանէին սնոտիս. ըղձային նոցա ստութիւն, եւ ասէին. Ա՛յսպէս ասէ Ադովնայի Տէր. եւ Տեառն չէ՛ր խօսեցեալ[12632]. 29 զժողովուրդ երկրին տառապեցուցանէին անիրաւութեամբ, եւ յափշտակէին յափշտակութիւնս. զաղքատն եւ զտնանկն բռնադատէին, ընդ պանդխտին իրաւամբք ո՛չ գնային[12633]։ 30 Եւ խնդրեցի ՚ի նոցանէ այր մի որ ուղի՛ղ գնայցէ, եւ կայցէ առաջի իմ մտադիւր ՚ի ժամանակի բարկութեան՝ զի մի՛ ջնջեցից զնոսա, եւ ո՛չ գտի։ 31 Եւ հեղի ՚ի վերայ նոցա զսրտմտութիւն իմ հրով բարկութեան իմոյ կատարել ՚ի նոսա. ըստ ճանապարհաց նոցա ետո՛ւ ՚ի գլուխս նոցա ասէ Տէր Տէր[12634]։

23
Գլուխ ԻԳ

ԻԱ 1 Եւ եղեւ բա՛ն Տեառն առ իս՝ եւ ասէ. 2 Որդի՛ մարդոյ, կանայք երկո՛ւ էին՝ դստերք միո՛յ մօր. 3 եւ պոռնկեցան յԵգիպտոս ՚ի մանկութեան իւրեանց. ա՛նդ անկան ստինք իւրեանց. ա՛նդ արկան ՚ի կուսութենէ իւրեանց[12635]։ 4 Անուն դստերն երիցու Ոողա, եւ քե՛ռ նորա Ոողիբա. եւ եղեն ինձ՝ եւ ծնան ուստերս եւ դստերս, եւ անուն նոցա՝ անուն Շամրնի Ոողա, եւ Երուսաղեմի Ոողիբա[12636]։ 5 Եւ պոռնկեցա՛ւ Ոողայն յինէն. եւ արձակեաց զաչս իւր զհետ հոմանեաց իւրոց, յԱսորեստանեա՛յսն որ մե՛րձ էին առ նա[12637]. 6 ՚ի զգեցեալ հի՛րս եւ կարմիրս, յիշխանս եւ ՚ի զօրագլուխս, յերիտասարդս, յընտրեալս յամենեսին, ՚ի սպառազէնս ՚ի հեծեալս յերիվարս[12638]։ 7 Եւ տարածեաց զպոռնկութիւն առ նոսա, առ ամենայն ընտրեալս որդիսն Ասորեստանեայց. եւ առ ամենեսին զորոց չոգաւ զկնի ամենայն խորհրդովք իւրովք՝ եւ պղծեցաւ[12639]։ 8 Եւ զպոռնկութիւն իւր յերկրէն Եգիպտացւոց ո՛չ եթող. զի ընդ նոսա պղծէր ՚ի մանկութենէ իւրմէ. եւ նոքա արկին զնա ՚ի կուսութենէ, եւ հեղին ՚ի վերայ նորա զպոռնկութիւնս իւրեանց։ 9 Վասն այնորիկ մատնեցին զնա ՚ի ձեռս հոմանեաց իւրեանց, ՚ի ձեռս որդւոցն Ասորեստանեայց զորոց զհետ երթայր[12640]։ 10 Նոքա յայտնեցին զխայտառակութիւն նորա. զուստերս եւ զդստերս նորա առին, եւ զնա սրով սպանին. եւ եղեւ խօսք կանանց, եւ խնդրեցին վրէ՛ժ ՚ի նմանէ ՚ի դստերս իւր[12641]։ 11 Եւ ետես քոյր նորա Ոողիբա. եւ առաւել զանցոյց զաչարձակութիւն ապականութեան իւրոյ քան զնորայն. եւ զպոռնկութիւն իւր քան զպոռնկութիւն քեռ իւրոյ։ 12 Զի չոգաւ զհետ որդւոցն Ասորեստանեայց. իշխանաց եւ զօրավարաց, որ մե՛րձ էին առ նա, զգեցելոց հանդերձս ծիրանիս ազնուականս. սպառազինաց հեծելո՛ց յերիվարս, երիտասարդաց՝ ընտրելոց ամենեցուն։ 13 Եւ տեսի զի պոռնկեցան՝ եւ մի ճանապարհ էր երկոցունց[12642]։ 14 Եւ յաւե՛լ ՚ի պոռնկութիւնս իւր. եւ ետես արս նկարեալս յորմս պատկերս Քաղդեացւոց՝ նկարեալս գրչաւ ՚ի նկարս[12643]. 15 ածեալ պէսպէս կամարս ընդ մէջ իւրեանց, եւ խոյրս ներկեալս ՚ի գլուխս իւրեանց. երփն երփն հարկանէր յամենեցունց ՚ի նմանութիւն որդւոցն Բաբելացւոց՝ յերկրին Քաղդեացւոց՝ յաշխարհն իւրեանց[12644]։ 16 Եւ ակն ե՛տ նոցա հայեցուածովք աչաց իւրեանց. եւ առաքեաց հրեշտակս առ նոսա յերկիրն Քաղդեացւոց[12645]։ 17 Եւ եկին առ նա որդիքն Բաբելացւոց յանկողինս օթի, եւ պղծեցին զնա ՚ի պոռնկութեան իւրում. եւ պղծեցա՛ւ ընդ նոսա, եւ յափրացա՛ւ անձն նորա ՚ի նոցանէ։ 18 Եւ յայտնեաց զպոռնկութիւն իւր, եւ առակեաց զամօթ իւր։ Եւ մեկնեցա՛ւ անձն իմ ՚ի նմանէ. որպէս եւ մեկնեցաւ անձն իմ ՚ի քեռէ՛ նորա[12646]։ 19 Եւ յաճախեցեր զպոռնկութիւն քո յիշեցուցանել զաւուրս մանկութեան քոյ յորս պոռնկէիրն յԵգիպտոս. 20 եւ արձակեցեր զաչս քո առ Քաղդեացիսն՝ յիշանդամս եւ ՚ի ձիանդամս[12647]։ 21 Եւ ա՛յց արարից անօրէնութեան մանկութեան քոյ՝ զոր գործէիրն յերկրին Եգիպտացւոց յօթեվանս քո. ուր անկա՛ն ստինք քո եւ լուծա՛ւ կուսութիւն քո[12648]։ 22 Վասն այնորիկ Ո՛ողիբա՝ այսպէս ասէ Ադովնայի Տէր. Ահաւասիկ ես յարուցից ՚ի վերայ քո զհոմանիսն յորոց յափրացա՛ւ անձն քո, եւ ածից պատեցից զնոսա զքեւ[12649] 23 զորդիսն Բաբելացւոց, եւ զամենայն Քաղդեացիսն, զՓակուդ եւ զՍուէ եւ զԿուէ, եւ զամենայն որդիսն Ասորեստանեայց ընդ նոսա. զերիտասարդս ընտիրս, զիշխանս, զզօրավարս, զսպառազէնս զանուանիս՝ զհեծեալս յերիվարս[12650]։ 24 Ամենեքին եկեսցեն ՚ի վերայ քո ՚ի հիւսւսոյ. կառք եւ անիւք ազգաց բազմութեան, սաղաւարտաւորք եւ վահանաւորք. եւ արկցեն շուրջ զքեւ պահ. եւ տաց առաջի երեսաց նոցա դատաստանս, եւ խնդրեսցեն ՚ի քէն վրէժս դատաստանօք իւրեանց։ 25 Եւ տաց զնախանձ իմ ՚ի քեզ, եւ արասցեն ընդ քեզ ըստ բարկութեան սրտմտութեան իմոյ. եւ զունչս եւ զականջս քո կտրեսցեն. եւ զմնացորդս քո սրով կոտորեսցեն, եւ զուստերս քո եւ զդստերս քո առցեն, եւ զմնացորդս քո հրով սատակեսցեն[12651]. 26 եւ մերկասցեն ՚ի քէն զհանդերձս քո, եւ առցեն զզարդ պարծանաց քոց։ 27 Եւ դարձուցից զամպարշտութիւնս քո ՚ի քեզ, եւ զպոռնկութիւնս քո որ յերկրին Եգիպտացւոց. եւ ո՛չ ամբառնայցես զաչս քո ՚ի նա, եւ ո՛չ եւս յիշեսցես զԵգիպտոս[12652]։ 28 Վասն այդորիկ ա՛յսպէս ասէ Տէր Տէր. Ահաւադիկ ե՛ս մատնեցից զքեզ ՚ի ձեռս ատելեաց յորոց յարփացաւ անձն քո ՚ի նոցանէ[12653]։ 29 Եւ գնասցեն ընդ քեզ ատելութեամբ, եւ առցեն զամենայն վաստակս քո եւ զերկս քո. եւ եղիցես մե՛րկ եւ խայտառակեալ. եւ յայտնեսցի ամօթ պոռնկութեան քոյ. ամպարշտութիւնն քո եւ պոռնկութիւն քո 30 արարին քեզ զայդ, ՚ի պոռնկելն քում զհետ ազգաց, ուր պղծէիր ՚ի խորհուրդս նոցա։ 31 Զճանապարհս քեռ քո գնացեր. եւ տա՛ց զբաժակ նորա ՚ի ձեռս քո։ 32 Ա՛յսպէս ասէ Տէր Տէր. Զբաժակն քեռ քո արբցես, զխորն եւ զլայնն. եւ եղիցես ՚ի ծաղր եւ ՚ի կատականս. յաճախել կատարել զարբեցութիւն[12654]. 33 եւ լցցիս լքմամբ. զբաժակն ապականութեան, զբաժակն քեռ քո Շամրնի[12655], 34 արբցես՝ եւ քամեսցես. եւ զհերս քո խզեսցես, եւ զստինս քո կոծեսցես. եւ զտօնս քո եւ զամսագլուխս քո դարձուցից ՚ի քէն. զի ե՛ս խօսեցայ՝ ասէ Ադովնայի Տէր։ 35 Վասն այդորիկ ա՛յսպէս ասէ Ադովնայի Տէր. Փոխանակ զի մոռացա՛ր զիս, եւ ընկեցեր զիս զկնի մարմնոյ քոյ. եւ դու ընկա՛լ զամպարշտութիւնս քո եւ զպոռնկութիւնս քո[12656]։ 36 Եւ ասէ ցիս Տէր. Որդի մարդոյ, եթէ դատեսցիս զՈողայն եւ զՈողիբայն, եւ պատմեսցես նոցա զանօրէնութիւնս իւրեանց։ 37 Զի շնացան՝ եւ արի՛ւն է ՚ի ձեռս նոցա եւ ՚ի խորհուրդս նոցա. շնային՝ եւ զորդիս իւրեանց զոր ինձ ծնան՝ ածէին զբոցով[12657]։ 38 Մինչ ցայնչափ եւս արարին ինձ. զի զսրբութիւնս իմ պղծէին ՚ի նմին աւուր, եւ զշաբաթսն իմ ապականէին[12658]՝ 39 ՚ի զոհե՛լ նոցա զորդիս իւրեանց կռոցն իւրեանց. եւ մտանէին ՚ի նմին աւուր ՚ի սրբութիւնս իմ եւ պղծէին զնոսա. եւ այսպէս առնէին ՚ի մէջ տան իմոյ։ 40 Զի եւ արանց եկելոց ՚ի հեռաստանէ, առ որս հրեշտակս արձակէին. իսկ եւ իսկ իբրեւ գային, ՚ի բաղանիս մտանէիր. ՚ի ծարիր եւ ՚ի սնգոյր շպարէիր. եւ զարդարէիր զարդու[12659], 41 եւ նստէիր ՚ի գահոյս զարդարեալս. եւ սեղա՛ն յօրինեալ՝ եւ դնէիր առաջի. եւ զխունկս իմ եւ զեւղսն առնուիր՝ եւ ուրա՛խ լինէիր ընդ նոսա[12660]. 42 եւ ՚ի ձայն արուեստականաց նուագէին։ Եւ առ այն արամբք, ա՛յլ եւս բազմութիւն արանց գինեմոլաց եկելոց յանապատէ, տայի՛ր ապարանջանս ՚ի ձեռս նոցա եւ պսակ պարծանաց ՚ի գլուխս նոցա[12661]։ 43 Եւ ասացի՝ թէ մի՛ շնասցի ընդ նոսա զգո՛րծ պոռնկութեան. եւ նա պոռնկէր[12662]։ 44 Եւ մտանէին առ նա՝ որպէս մտանիցեն առ կի՛ն պոռնիկ. նոյնպէս մտանէին առ Ոողայն եւ առ Ոողիբայն՝ գործել զանօրէնութիւն։ 45 Եւ արք արդարք էին նոքա, եւ խնդրեսցեն վրէ՛ժս ՚ի նոցանէ, զվրէժ շնացելոց եւ զվրէժ արեան. զի շնացօղք էին, եւ արիւն ՚ի ձեռս նոցա[12663]։ 46 Զի՝ ա՛յսպէս ասէ Տէր Տէր. Ա՛ծ ՚ի վերայ զօր՝ եւ ա՛րկ զնոքօք խռովութիւն եւ յափշտակութիւն[12664]։ 47 Եւ քարաձի՛գ լեր ՚ի նոսա քարամբք զօրաց, եւ խոցոտեա՛ զնոսա սրովք նոցա. ուստերք նոցա եւ դստերք կոտորեսցին, եւ զտունս նոցա հրձի՛գ արասցեն[12665]։ 48 Եւ դարձուցից զամպարշտութիւնս յերկրէ. եւ խրատեսցին ամենայն կանայք, եւ մի՛ եւս արասցեն ըստ ամպարշտութեան նոցա[12666]։ 49 Եւ տացի ամպարշտութիւն ձեր ՚ի վերայ ձեր, եւ ըստ խորհրդոց ձերոց ընկալջիք. եւ ծանիջիք թէ ե՛ս եմ Տէր Տէր[12667]։

24
Գլուխ ԻԴ

ԻԲ 1 Եւ եղեւ բան Տեառն առ իս՝ յամին իններորդի, յամսեանն տասներորդի, որ օր տասն էր ամսոյն։ 2 Եւ ասէ. Որդի մարդոյ, գրեա՛ դու քեզ զնշան աւուրն, յորմէհետէ եհաս արքայն Բաբելացւոց ՚ի վերայ Երուսաղեմի[12668]։ 3 Յօրէ յայնմանէ առակեսցես տանն դառնացողաց զառակս զայս, եւ ասասցես ցնոսա. Ա՛յսպէս ասէ Տէր Տէր. Կառո՛ զկաթսայդ, կառո՛՝ եւ արկցես ՚ի դմա ջուր[12669]։ 4 Եւ դիցես զանդամաթիւդ, զամենայն յօշուած գեղեցիկ, զազդր՝ եւ զերի, քանցեալ յոսկերաց[12670], 5 առեալ յընտիր ընտիր անասնոց. եւ զոսկերսն ՚ի ներքոյ կաթսային այրեսջիք. եռա՛ց՝ զեղաւ՝ քա՛ջ եռաց, եփեցա՛ն ոսկերքն ՚ի միջի նոցա[12671]։ 6 Վասն այնորիկ ա՛յսպէս ասէ Ադովնայի Տէր. Ո՛վ քաղաք արեանց, կաթսա լի ժանգով. եւ ժանգն ՚ի նմանէ ո՛չ պարզեցաւ. անդամ անդամ եհան ՚ի նմանէ, եւ վիճակ ո՛չ անկաւ ՚ի վերայ նորա[12672]. 7 զի արիւն նորա ՚ի միջի նորա է. ՚ի սալաքարի՛ վերայ եդի զնա, եւ ո՛չ հեղի զնա յերկիր ծածկել զնա հողով[12673]։ 8 Մինչեւ ելցէ սրտմտութիւն իմ ՚ի վրէժխնդրութիւն պահանջել զվրէժս, եւ ետու զարիւն նորա ՚ի վերայ սալաքարին զի մի՛ ծածկեսցի։ 9 Վասն այդորիկ այսպէս ասէ Ադովնայի Տէր. Վա՛յ քաղաք արեանց. եւ ես զփայտն բազմացուցից, եւ յաճախեցից[12674] 10 զխանձողն. եւ հուր բորբոքեցից զի միսն հալեսցի, եւ արգանակն նուաղեսցի, եւ ոսկերքն փխրեսցին[12675], 11 եւ կացցէ ՚ի վերայ կայծականց իւրոց։ Բորբոքեցաւ զի վառեսցի՛ ջեռցի՛, եւ պղինձ նորա հալեսցի՛, եւ ՚ի միջի նորա պղծութիւն նորա. եւ պակասեսցի ժանգ նորա. 12 եւ նուաղեսցի ժանգ նորա, եւ մի՛ ելցէ ՚ի միջոյ նորա բազում ժանգ նորա. եւ յամօթ լիցի ժանգ նորա պղծութեամբ արգանակին[12676]. 13 փոխանակ զի պղծէիր դու, եւ ո՛չ սրբեսցիս ՚ի պղծութենէ քումմէ. եւ զի՞նչ իցէ զի ո՛չ սրբեսցի տակաւին, մինչեւ կատարեցից զսրտմտութիւն իմ ՚ի նմա[12677]։ 14 Ես Տէր խօսեցայ, եւ եկեսցէ եւ արարից՝ եւ ո՛չ խորշեցայց, եւ ո՛չ ողորմեցայց, եւ ո՛չ մխիթարեցայց. այլ ըստ ճանապարհաց քոց՝ եւ ըստ գնացից քոց դատեցայց զքեզ, ասէ Ադովնայի Տէր։ Վասն այդորիկ ե՛ս դատեցայց զքեզ ըստ արեանց քոց. եւ ըստ խորհրդոց քոց դատեցայց զքեզ պիղծդ եւ անուանարկ, որ յաճախեցեր ՚ի դառնութիւնս։

ԻԳ 15 Եւ եղեւ բա՛ն Տեառն առ իս՝ եւ ասէ. 16 Որդի մարդոյ. Ահաւադիկ ե՛ս բառնամ ՚ի քէն զցանկալիս աչաց քոց պատերազմաւ, եւ ո՛չ կոծեսցիս, եւ ո՛չ լայցես, եւ ո՛չ ելանիցէ արտօսր ՚ի քէն[12678]։ 17 Զի հեծութիւն արեան միջոյ եւ սգոյ է, եւ ո՛չ հիւսցին գէսք քո, եւ կօշիկք քո այդրէն յոտս քո. եւ մի՛ մխիթարեսցիս ՚ի շրթանց նոցա, եւ զհաց արանց մի՛ կերիցես[12679]։ 18 Եւ խօսեցայ ժողովրդեանն ընդ առաւօտս, որպէս հրամայեաց ինձ Տէր. եւ մեռա՛ւ կինն իմ յերեկորեայ. եւ արարի ընդ առաւօտն որպէս հրամայեցաւ ինձ[12680]։ 19 Եւ ասէ ցիս ժողովուրդն. Ո՛չ պատմես մեզ՝ զի՞նչ է այդ զոր գործեսդ։ 20 Եւ ասե՛մ ցնոսա. Բա՛ն Տեառն եղեւ առ իս՝ եւ ասէ. 21 Ասա՛ ցտունդ Իսրայէլի. Այսպէս ասէ Տէր Տէր. Ահաւադիկ ես պղծեցից զսրբութիւնս իմ, զհպարտութիւն զօրութեան ձերոյ, զցանկալիս աչաց ձերոց, եւ յորս խնայենն անձինք ձեր. ուստերքն ձեր եւ դստերք ձեր որ ՚ի ձէնջ մնացեալ են՝ ՚ի սո՛ւր անկցին[12681]։ 22 Եւ արասջիք նո՛յնպէս որպէս ես արարի. ՚ի բերանոց նոցա մի՛ մխիթարիցիք, եւ զհաց արանց ո՛չ ուտիցէք[12682]։ 23 Եւ վարսք ձեր ՚ի վերայ գլխոց ձերոց, եւ կօշիկք ձեր յոտս ձեր. ո՛չ կոծիցիք, եւ ո՛չ լայցէք. եւ հաշեսջիք յանիրաւութիւնս ձեր, եւ ո՛չ մխիթարեսցէ իւրաքանչիւրոք զեղբայր իւր։ 24 Եւ եղիցի ձեզ Եզեկիէլ ՚ի նշան. ըստ ամենայնի զոր ինչ արար, առնիցէ՛ք յորժամ հասանիցէ այդ. եւ ծանիջիք թէ ե՛ս եմ Ադովնայի Տէր[12683]։ 25 Եւ դու որդի մարդոյ, ոչ ապաքէն յաւուր յայնմիկ յորժամ բարձի՛ց ՚ի նոցանէ զօրութիւն նոցա, եւ զհպարտութիւն պարծանաց նոցա, եւ զցանկալիս աչաց նոցա, եւ զհպարտութիւն անձանց նոցա, զուստերս եւ զդստերս նոցա. 26 յաւուրն յայնմիկ գայցէ ապրեալն առ քեզ՝ տալ գոյժ յականջս քո[12684]։ 27 Յաւուր յայնմիկ բացցի՛ բերան քո առ ապրեալն. խօսեսցիս եւ մի՛ եւս համրասցիս, եւ եղիցիս նոցա ՚ի նշան. եւ ծանիցեն եթէ ե՛ս եմ Տէր։

25
Գլուխ ԻԵ

՚Ի վերայ որդւոցն Ամովնայ։

ԻԴ 1 Եւ եղեւ բա՛ն Տեառն առ իս՝ եւ ասէ. 2 Որդի՛ մարդոյ՝ հաստատեա՛ զերեսս քո ՚ի վերայ որդւոցն Ամովնայ. մարգարէա՛ց ՚ի վերայ նոցա, 3 եւ ասասցես ցորդիսն Ամովնայ. Լուարո՛ւք զպատգամս Ադովնայի Տեառն. Ա՛յսպէս ասէ Ադովնայի Տէր. Փոխանակ զի ոտնհա՛ր եղերուք ՚ի վերայ սրբութեանց իմոց որ պղծեցան, եւ ՚ի վերայ երկրին Իսրայէլի որ ապականեցաւ, եւ ՚ի վերայ տանն Յուդայ որ գնաց ՚ի գերութիւն։ 4 Վասն այնորիկ ահաւադիկ ե՛ս մատնեմ զձեզ որդւոցն Կեդեմայ ՚ի ժառանգութիւն, եւ բնակեսցեն մեղօքն իւրեանց ՚ի քեզ, եւ կանգնեսցեն զխորանս իւրեանց ՚ի քեզ. նոքա կերիցեն զպտուղ քո, եւ նոքա արբցեն զպարարտութիւն քո[12685]։ 5 Եւ տաց զքաղաքն Ամովնացւոց յարօտս ուղտուց, եւ զորդիսն Ամովնայ յարօտս հօտից, եւ ծանիցեն թէ ես եմ Տէր[12686]։ 6 Զի ա՛յսպէս ասէ Տէր Տէր. Փոխանակ զի կայթեցե՛ր դու ձեռամբ քով, եւ տոփեցեր ոտամբ քով, եւ ուրա՛խ եղեր անձամբ քով ՚ի վերայ երկրին Իսրայէլի[12687]. 7 վասն այնորիկ ահաւադիկ ե՛ս ձգեցից զձեռն իմ ՚ի վերայ քո, եւ տաց զքեզ ՚ի յափշտակութիւն ՚ի մէջ ազգաց, եւ սատակեցի՛ց զքեզ ՚ի ժողովրդոց, եւ կորուսից զքեզ ՚ի գաւառաց կորստեամբ. եւ ծանիցես թէ ե՛ս եմ Տէր[12688]։

՚Ի վերայ Մովաբու։ 8 Ա՛յսպէս ասէ Ադովնայի Տէր. Փոխանակ զի ասացին Մովաբ եւ Սէիր, թէ ահա որպէս ամենայն ա՛զգ են, նո՛յնպէս եւ տունն Իսրայէլի եւ Յուդայ[12689]։ 9 Վասն այդորիկ ահաւադիկ ես քակեցի՛ց զթիկունս Մովաբու ՚ի բարձուանդակաց քաղաքաց իւրոց, զընտիր ընտիր երկիրն՝ զտո՛ւն Բեթայ եւ զԱսերովթայ, ՚ի վերոյ քան զաղբեւր քաղաքին առ ծովեզերբն[12690]. 10 զորդիսն Կեդեմայ ՚ի վերայ որդւոցն Ամոնայ՝ ետու նմա ՚ի ժառանգութիւն. զի մի՛ եղիցի յիշատակ որդւոցն Ամովնայ ՚ի մէջ ազգաց[12691]. 11 եւ ՚ի Մովաբայ վրէ՛ժ խնդրեցից։ Եւ ծանիցեն թէ ե՛ս եմ Տէր։

՚Ի վերայ Եդոմայ։ 12 Ա՛յսպէս ասէ Ադովնայի Տէր. Փոխանակ զի խնդրեաց վրէ՛ժ Եդոմ ՚ի տանէն Յուդայ, եւ ոխակալ եղեն՝ եւ պահանջեցին վրէժս։ 13 Վասն այդորիկ ա՛յսպէս ասէ Ադովնայի Տէր. Ձգեցից զձեռն իմ ՚ի վերայ Եդովմայ, եւ սատակեցից ՚ի նմանէ զմա՛րդ եւ զանասուն, եւ եդից զնա անապատ. եւ հալածեալք ՚ի Թեմանայ անկցին ՚ի սուր[12692]։ 14 Եւ խնդրեցից վրէժս յԵդովմայ ՚ի ձեռն ժողովրդեան իմոյ Իսրայէլի. եւ արասցեն ընդ Եդովմ ըստ բարկութեան սրտմտութեան իմոյ։ Եւ ծանիցեն զվրէժխնդրութիւն իմ, ասէ Ադովնայի Տէր[12693]։

՚Ի վերայ Փղշտացւոցն։ 15 Վասն այդորիկ ա՛յսպէս ասէ Ադովնայի Տէր. Փոխանակ զի ոխակալ եղեն այլազգիքն, եւ յարուցին վրէժխնդրութիւն սրտի մտօք յոտնհարութիւն՝ սատակել մինչեւ յաւիտեան[12694]։ 16 Վասն այնորիկ ա՛յսպէս ասէ Ադովնայի Տէր. Ահաւադիկ ես ձգեցի՛ց զձեռն իմ ՚ի վերայ այլազգեացդ, եւ սատակեցից զԿրետացիսդ, եւ կորուսից զմնացորդս ծովեզերեայցդ[12695]. 17 եւ խնդրեցից ՚ի նոցանէ վրէժս մեծամեծս կշտամբութեա՛մբ եւ բարկութեամբ։ Եւ ծանիցեն թէ ե՛ս եմ Ադովնայի Տէր, ՚ի պահանջել զվրէժխնդրութիւն իմ ՚ի նոցանէ[12696]։

26
Գլուխ ԻԶ

՚Ի վերայ Տիւրոսի[12697]։

ԻԵ 1 Եւ եղեւ յամին մետասաներորդի որ օր մի էր ամսոյն. եղեւ բա՛ն Տեառն առ իս՝ եւ ասէ. 2 Որդի մարդոյ, փոխանակ զի ոտնհար եղեւ Տիւրոս ՚ի վերայ Երուսաղեմի, եւ ասէ. Վա՛շ վա՛շ, զի բեկաւ կորեաւ. առ իս դարձցին ազգքն, որովհետեւ լի՛ն աւերեցաւ։ 3 Վասն այսորիկ ա՛յսպէս ասէ Ադովնայի Տէր. Ահաւադիկ ես ՚ի վերայ քո՝ Տիւրոս, եւ հանից ՚ի վերայ քո ազգս բազումս, որպէս ելանէ ծովդ ալեօք իւրովք[12698]. 4 եւ կործանեսցեն զպարիսպս Տիւրոսի, եւ կործանեսցեն զաշտարակս նորա. եւ հոսեցից զհող նորա ՚ի նմանէ, եւ արարից զնա յապառաժ[12699]. 5 եւ ձգանք ուռկանաց եղիցի ՚ի մէջ ծովուն. զի ե՛ս խօսեցայ՝ ասէ Տէր Տէր. եւ եղիցի յաւա՛ր ազգացն[12700], 6 եւ դստերք նորա ՚ի դաշտի սրով սպանցին. եւ ծանիցեն թէ ե՛ս եմ Տէր[12701]։ 7 Զի ա՛յսպէս ասէ Ադովնայի Տէր. Ահաւադիկ ես ածից ՚ի վերայ քո Տիւրոս՝ զՆաբուքոդոնոսոր արքայ Բաբելացւոց ՚ի հիւսւսոյ, որ է արքա՛յ արքայից. կառօք եւ երիվարօք, գունդագունդ հեծելօք ազգաց բազմաց յոյժ։ 8 Նա զդստերս քո ՚ի դաշտի սրո՛վ կոտորեսցէ. եւ շուրջ զքեւ պա՛հ դիցէ, եւ փո՛ս փորեսցէ, եւ պատնէշ կանգնեսցէ. եւ զամրութիւն զինուց[12702], 9 եւ զգեղարդունս իւր յանդիման քո կանգնեսցէ. եւ զպարիսպ քո եւ զաշտարակս կործանեսցէ սրով իւրով։ 10 Եւ ՚ի բազմութենէ հեծելոց նորա՝ ծածկեսցէ՛ զքեզ փոշի նոցա. ՚ի ձայնէ հեծելոց՝ եւ յանուոց կառաց նոցա շարժեսցին պարիսպք քո ՚ի մտանելն նորա ՚ի դրունս քո, որպէս որ մտանիցէ ՚ի դաշտէ ՚ի քաղաք[12703]։ 11 Սմբակօք երիվարաց իւրեանց կոխեսցեն զհրապարակս քո, եւ զազգդ քո սրո՛վ սատակեսցեն, եւ զհաստատութիւն զօրութեան քոյ յերկի՛ր կործանեսցէ[12704]։ 12 Եւ աւա՛ր առցէ զզօրութիւնս քո, եւ կողոպտեսցէ զինչս քո, եւ կործանեսցէ զպարիսպս քո, եւ զցանկալի ապարանս քո տապալեսցէ. եւ զքարինս եւ զփայտս եւ զհողն ՚ի ծովն ամասցէ։ 13 Եւ քակտեսցէ զբազմութիւն արուեստականաց քոց, եւ ձայն երգոց մի՛ եւս լուիցի ՚ի քեզ[12705]։ 14 Եւ արարից զքեզ յապառաժ, եւ եղիցիս ՚ի ձգա՛նս ուռկանաց. եւ մի՛ եւս շինեսցիս. զի ես խօսեցայ՝ ասէ Ադովնայի Տէր։ 15 Զի ա՛յսպէս ասէ Տէր Տէր ցՏիւրոս. Ոչ ապաքէն ՚ի ձայնէ կործանման քոյ, ՚ի հեծելոյ վիրաւորաց քոց, ՚ի մերկանալոյ սրոյ ՚ի միջի քում, շարժեսցի՛ն կղզիք քո։ 16 Եւ իջցեն յաթոռոց իւրեանց ամենայն իշխանք ազգաց ծովուդ, եւ վերացուսցեն զխոյրս իւրեանց ՚ի գլխոց իւրեանց, եւ զպէսպէս հանդերձս իւրեանց մերկասցին, տագնապելո՛վ տագնապեսցին. յերկիր կործանեսցին, եւ զարհուրեսցին ՚ի կորստեան իւրեանց, եւ յոգոց հանցեն ՚ի վերայ քո[12706]. 17 ողբս առցեն ՚ի վերայ քո՝ եւ ասասցեն. Զիա՞րդ կորեար, քակտեցար ՚ի մէջ ծովու քաղաքդ հոյակապ. որ եղեր զօրացեալ ՚ի մէջ ծովու՝ դո՛ւ եւ բնակիչք քո, որ զարհուրեցուցանէիր զամենայն բնակիչս քո[12707]։ 18 Եւ երկիցեն կղզիք յօրէ կործանման քոյ. եւ խռովեսցին կղզիք ծովուդ ՚ի հերքելոյն քումմէ[12708]։ 19 Զի ա՛յսպէս ասէ Տէր Տէր. Յորժամ տա՛ց զքեզ քաղաքդ յաւերակ, իբրեւ զքաղաքս որ բնա՛ւ չիցեն բնակեալ, ՚ի հանել ինձ ՚ի վերայ քո զանդունդսն, եւ ծածկեսցեն զքեզ ջուրք բազումք[12709]. 20 եւ իջուցից զքեզ առ իջեալսն ՚ի խորխորատ, առ ժողովն յաւիտենից. եւ բնակեցուցից զքեզ ՚ի խորս երկրի, իբրեւ զաւերակսն յաւիտենից, ընդ իջեալսն յաւիտենից ՚ի խորխորատ։ Զի մի՛ եւս բնակեսցես, եւ մի՛ կանգնեսցիս յերկիր կենաց[12710]. 21 ՚ի կորո՛ւստ մատնեցից զքեզ՝ եւ ո՛չ եւս իցես. եւ խնդրեսցիս՝ եւ ո՛չ գտանիցիս յաւիտեան[12711]։

27
Գլուխ ԻԷ

Ողբք ՚ի վերայ Տիւրոսի։

1 Եւ եղեւ բա՛ն Տեառն առ իս՝ եւ ասէ. 2 Որդի մարդոյ՝ ո՛ղբս առ ՚ի վերայ Տիւրոսի. 3 եւ ասասցես ցՏիւրոս. Որ բնակեալդ ես ՚ի մուտս ծովուդ վաճառաշահ ազգաց ՚ի կղզեաց բազմաց։ Ա՛յսպէս ասէ Տէր Տէր ցՏիւրոս. Դու ասէիր. Ե՛ս զարդարեցի զիս ՚ի զարդ գեղո՛յ իմոյ՝ 4 ՚ի սիրտ ծովու Բէէլիմայ։ Սահմանակիցք քո որդիքն քո զարդարեցին զքեզ[12712]։ 5 Մայրք ՚ի Սանայիր լեռնէ շինեցան քեզ պահանգք, եւ տախտակք նոճիք ՚ի Լիբանանէ առան, առնել քեզ կայմս եղեւնափայտեայս[12713]։ 6 ՚Ի Բասանէ արարին զղեկս նաւաց քոց. եւ զմեհեանս քո շինեցին ՚ի փղոսկրէից. ապարանս անտառախիտս ՚ի կղզեաց Քետիմացւոց։ 7 Բեհեզ ընդ դիպակի գործեցաւ քեզ. ՚ի պաստառս յԵգիպտոսէ՝ արկանելիք քեզ ՚ի փառս, եւ հանդերձ ծիրանի եւ կապուտակ ՚ի կղզեացն յԵլիմացւոց եղեն ՚ի զարդ պաճուճանաց քոց[12714]։ 8 Եւ իշխանք քո բնակիչք Սիդովնացւոց. եւ եղեն Արադացիք նաւավարք քո, եւ իմաստունք քո Տիւրոս որ եղեն ՚ի քեզ. նոքա եղեն քեզ նաւապետք[12715]։ 9 Եւ ծերքն մատենագէտք, եւ իմաստունք նոցա որ էին ՚ի քեզ, նոքա զօրացուցանէին զխորհուրդս քո. եւ ամենայն նաւք ծովուն եւ նաւավարք նոցա եղեն քեզ երթալ յարեւմուտս արեւմտից[12716]։ 10 Լիդացիք եւ Լիբէացիք թիկունք զօրութեան քոյ՝ ա՛րք ընտիրք պատերազմօղք, որ կախեցին զվահանս եւ սաղաւարտս իւրեանց ՚ի քեզ, եւ նոքա փառաւորեցին զքեզ։ 11 Որդիքն Արադացւոց զօրութեամբք իւրեանց զպարսպօք քովք պատեալ կային՝ եւ պահէին զաշտարակս քո, զկապարճս իւրեանց կախէին շուրջանակի ՚ի պարիսպս քո. եւ նոքա իսկ բովանդակեցին զգեղեցկութիւն քո[12717]։ 12 Կարքեդովնացիք վաճառականք քո ՚ի բազմութենէ ամենայն զօրութեան քոյ. զարծաթ եւ զոսկի եւ զպղինձ՝ եւ զերկաթ եւ զանագ՝ եւ զկապար ետուն ՚ի վաճառս քո. 13 Յո՛յնք եւ ամենայն որ շուրջ զնովաւ էին մարդավաճառք քո, եւ անօթս պղնձիս ետուն ՚ի վաճառս քո։ 14 Եւ ՚ի տանէ Թորգոմայ ձիովք եւ հեծելովք եւ ջորւովք լցին զվաճառս քո։ 15 Որդիք Հռոդացւոց վաճառականք քո յաճախեցին ՚ի կղզեաց զվաճառս քո, ժանեօք փղոսկրէիւք. եւ երթեւեկացն մարդի՛կ տայիր ՚ի գինս[12718]։ 16 Եւ վաճառք քո բազմացեալք յաղխամաղխէ քումմէ. յԱփեկայ զտաշխն, եւ երփն երփն նարօտուց ՚ի Թարշշայ. եւ Հռամովթ եւ Կարքովդ լցին զվաճառս քո[12719]։ 17 Հրէաստան եւ որդիքն Իսրայէլի՝ վաճառականք քո ցորենով՝ եւ խնկովք՝ եւ կասեաւ՝ եւ ընտիր ընտիր մեղու, եւ իւղով, եւ ռետամբ լցին զաղխամաղխեայ վաճառաց քոց[12720]։ 18 Դամասկոս վաճառականք քո. եւ բազմաղխի՛ եւ ՚ի բազում զօրութենէ քումմէ. գինի ՚ի Քեղ՚բովնայ, եւ ասր ՚ի Միլիտեայ[12721]։ 19 Դան՝ եւ Յաւան ՚ի Մէովզենա՛յ բերէին քեզ գինի ՚ի վաճառս քո. յԱսելայ երկա՛թ գործեալ անի՛ւս պատրաստեալս ՚ի վաճառս քո[12722]։ 20 Դեդանացիք վաճառականք քո, ածէին կառս ընտիրս ջորւովք հանդերձ[12723]։ 21 Արաբացիք՝ եւ ամենայն իշխանք Կեդարու, եւ նոքա վաճառականք ընդ ձեռամբ քով՝ ուղտս, եւ խոյս, եւ որոջս՝ վաճառէին ՚ի քեզ[12724]։ 22 Սաբա եւ Հռեգմա, եւ նոքա վաճառականք քո. եւղս անուշունս, եւ ականս պատուականս, եւ ոսկի, ետո՛ւն ՚ի վաճառս քո[12725]։ 23 Խառան, եւ Քանան, եւ Դադան, եւ նոքա վաճառականք քո. Սաբա, եւ Ասուր, եւ Քաղման վաճառականք քո[12726]. 24 որք բերեն քեզ վաճառս ընդ Մաքղիմ, եւ ընդ Գալիմ՝ հիր, եւ կարմիր, եւ կապուտակ, եւ երփն երփն նարօտուց. եւ գանձս ընտիրս վանդակեալս չուանօք[12727]. 25 ՚ի նաւս նոճիս, որովք էր վաճառն քո. նաւք ՚ի բազմութեան վաճառաց քոց, եւ ՚ի յաճախութենէ աղխամաղխի քոյ, լցա՛ր ծանրացար յոյժ։ ՚Ի սիրտ ծովու[12728] 26 ՚ի ջուրս բազումս վարեցին զքեզ նաւավարք քո. հողմ հարաւոյ խորտակեաց զքեզ ՚ի սիրտ ծովու։ 27 Եւ զօրութիւն քո, եւ վարձք քո, եւ խառնաղանջիցն քոց, եւ նաւավարք քո, եւ նաւապետք քո, եւ խորհրդականք քո, եւ խառնաղանջք խառնաղանճից քոց. եւ ամենայն արք պատերազմօղք քո որ ՚ի քեզ, եւ ամենայն ժողովք որ ՚ի միջի քում անկցին ՚ի սիրտ ծովու՝ յաւուր կործանման քոյ[12729]։ 28 ՚Ի ձայնէ բարբառոյ քոյ նաւավարք քո երկիւղիւ զարհուրեսցին. 29 եւ իջցեն ՚ի նաւաց իւրեանց. ամենայն նաւավարք քո եւ նաւամուտք քո առաջապահք նաւաց, յափն ծովուն կացցեն[12730]. 30 եւ աղաղակեսցեն ՚ի վերայ քո, եւ փոխեսցեն զձայնս իւրեանց. գուժեսցին դառնապէս, հող ՚ի գլո՛ւխ լիցին[12731], 31 ընդ մոխիր թաւալեսցին. գերծցեն զգլուխս ՚ի կնդութիւն, եւ քրձազգածք լիցին, եւ լացցեն ՚ի վերայ քո դառնացեալ սրտիւք[12732]։ 32 Կոծ դառնութեան առցեն որդիք նոցա ՚ի վերայ քո, ո՛ղբս առցեն եւ ողբասցեն. Ո՛վ էր իբրեւ զՏիւրոս որ լռեաց դադարեաց ՚ի մէջ ծովուն[12733]։ 33 Որչափ ինչ գտեր քեզ վարձս ՚ի ծովէ այտի. լցուցեր զազգս ՚ի բազմութենէ քումմէ, եւ յաղխամաղխէ վաճառաց քոց մեծացուցեր զամենայն թագաւորս երկրի[12734]։ 34 Արդ բեկա՛ր ՚ի ծովուդ ՚ի խորս ջուրց վաճառք քո. եւ ամենայն ժողովք քո ՚ի միջի քում, անկա՛ն ամենայն նաւավարք քո[12735]։ 35 Ամենայն բնակիչք կղզեաց տրտմեցան ՚ի վերայ քո. եւ թագաւորք նոցա զարհուրելով զարհուրեցան. եւ հեղին արտասուք զերեսօք իւրեանց ՚ի վերայ քո[12736]։ 36 Վաճառականք ազգաց շչեցին ՚ի վերայ քո. ՚ի կորուստ մատնեցար, եւ այլ ո՛չ եւս իցես յաւիտեան՝ ասէ Տէր Աստուած[12737]։

28
Գլուխ ԻԸ

՚Ի վերայ իշխանին Տիւրոսի։

1 Եւ եղեւ բա՛ն Տեառն առ իս՝ եւ ասէ. 2 Եւ դու որդի մարդոյ՝ ասա՛ ցիշխանդ Տիւրոսի. Այսպէս ասէ Տէր Տէր. Փոխանակ զի հպարտացաւ սիրտ քո, եւ ասացեր՝ թէ Աստուած եմ ես, եւ զբնակութիւն Աստուծոյ բնակեցի ՚ի սիրտ ծովու. մարդ ես դու՝ եւ ո՛չ Աստուած. եւ ետուր զսիրտ քո իբրեւ զսիրտն Աստուծոյ[12738]։ 3 Միթէ իմաստնագո՞յն իցես քան զԴանիէլ, կամ իմաստունք խրատեցին զքեզ հանճարովն իւրեանց[12739]. 4 միթէ իմաստութեամբ քով կամ խորհրդով՝ արարեր դու քեզ զօրութիւն, եւ ստացար ոսկի եւ արծաթ ՚ի գանձս քո. 5 կամ բազմութեամբ իմաստութեան քոյ եւ վաճառաց՝ յաճախեցեր զզօրութիւն քո, եւ բարձրացա՛ւ սիրտ քո զօրութեամբն քով։ 6 Վասն այսորիկ ա՛յսպէս ասէ Տէր Տէր. Վասն զի ետուր զսիրտ քո իբրեւ զսիրտն Աստուծոյ[12740]. 7 փոխանակ այնորիկ ահաւադիկ ես ածից ՚ի վերայ քո օտարս ժանտագործս յազգաց, եւ թափեսցեն զսո՛ւր իւրեանց ՚ի քեզ, եւ ՚ի վերայ գեղո՛յ իմաստութեան քոյ, եւ տարածեսցեն զգեղ քո ՚ի կորուստ[12741]. 8 եւ կործանեսցեն զքեզ՝ եւ մեռանիցիս մահու վիրաւորաց ՚ի սիրտ ծովու[12742]։ 9 Միթէ ասելով ասիցես. Աստուած եմ ես՝ առաջի վիրագացն քոց. բայց դու մա՛րդ ես՝ եւ ո՛չ Աստուած. եւ ՚ի բազմութեան վիրաւորաց քոց[12743] 10 մեռելոց անթլփատից մեռանիցիս ՚ի ձեռաց օտարաց. զի ես խօսեցայ ասէ Ադովնայի Տէր։ 11 Եւ եղեւ բան Տեառն առ իս՝ եւ ասէ. Որդի մարդոյ՝ ո՛ղբս առ ՚ի վերայ իշխանին Տիւրոսի, 12 եւ ասասցես ցնա. Այսպէս ասէ Տէր Տէր. Դո՛ւ ես կնիք նմանութեան լի՛ իմաստութեամբ՝ եւ պսակ գեղեցկութեան[12744]. 13 ՚ի գրգանս դրախտին Աստուծոյ եղեր, եւ զամենայն ականս պատուականս ՚ի քե՛զ կապեցեր. Զսարդիոնն. եւ զտպազիոն. եւ զզմրուխտ. եւ զկարկեհան. եւ զշափիղ՚այ. եւ զյասպիսն. զարծաթ եւ զոսկի. եւ զգոճազմն. զակատն. զմելեսիկն. զոսկեքարն. զբիւրեղն. զեղեգնաքարն. եւ ոսկւով լցուցեր զգանձս քո, եւ զշտեմարանս քո ՚ի քեզ. յօրէ յորմէ հաստատեցար եւ հանդերձեցար[12745] 14 ընդ օծելոյ քրոբէին, ետու զքեզ ՚ի լեառն սուրբ Աստուծոյ, եւ եղեր ՚ի մէջ հրեղէն վիմացն։ 15 Եղեր անարա՛տ յաւուրսն քո, յօրէ յորմէ հաստատեցար դու, մինչեւ գտան անիրաւութիւնք ՚ի քեզ։ 16 ՚Ի բազմութենէ վաճառաց քոց լցեր զշտեմարանս քո անիրաւութեամբք. մեղա՛ր՝ եւ վիրաւորեցար։ ՚Ի լեռնէն Աստուծոյ իջոյց զքեզ քերովբն վարսաւոր, ՚ի միջոյ հրեղէն վիմացն[12746]. 17 եւ բարձրացաւ սիրտ քո ՚ի գեղեցկութեան քում, եւ ապականեցաւ հանճար քո հանդերձ գեղովն քո։ Վասն բազմութեան մեղաց քոց ընկեցի զքեզ յերկիր. յանդիման թագաւորաց ետու զքեզ ՚ի խայտառակութիւն։ 18 Վասն բազմութեան մեղաց քոց, եւ խարդախութեան վաճառաց քոց՝ պղծեցեր զսրբութիւնս քո. հանից հուր ՚ի միջոյ քումմէ՝ եւ նոյն կերիցէ զքեզ. եւ տա՛ց զքեզ ՚ի մոխիր յերկրին քում առաջի ամենայն տեսողացն քոց։ 19 Եւ ամենեքին որ ճանաչիցեն զքեզ ՚ի մէջ ազգաց տրտմեսցին վասն քո. զի եղեր ՚ի կորուստ, եւ ո՛չ եւս իցես յաւիտեան[12747]։

՚Ի վերայ Սիդոնի։ 20 Եւ եղեւ բան Տեառն առ իս՝ եւ ասէ[12748]. 21 Որդի մարդոյ՝ հաստատեա՛ զերեսս քո ՚ի վերայ Սիդովնի. մարգարէա՛ց ՚ի վերայ նորա[12749], 22 եւ ասասցես. Ա՛յսպէս ասէ Ադովնայի Տէր. Ահաւասիկ ես ՚ի վերայ քո Սիդոն, եւ փառաւորեցա՛յց ես ՚ի քեզ. եւ ծանիցես թէ ես եմ Տէր յառնել ինձ ՚ի քեզ դատաստանս, եւ սո՛ւրբ եղէց ես ՚ի քեզ[12750]։ 23 Եւ առաքեցից ՚ի վերայ քո մահ, եւ արիւն ՚ի հրապարակս քո. եւ անկցին վիրաւորք ՚ի միջի քում, պատեսցին շուրջ զքեւ սրովք. եւ ծանիցեն թէ ես եմ Տէր։ 24 Եւ ո՛չ եւս եղիցիս տանն Իսրայէլի խո՛չ դառնութեան, եւ փո՛ւշ ցաւոց յամենեցունց որ շուրջանակի անարգեցին զնոսա. եւ ծանիցես թէ ես եմ Ադովնայի Տէր[12751]։ 25 Ա՛յսպէս ասէ Ադովնայի Տէր. Եւ ժողովեցից զտունն Իսրայէլի յազգաց ուր ցրուեցան անդր. եւ սուրբ եղէց ՚ի նոսա առաջի ազգաց եւ ժողովրդոց. եւ բնակեսցեն յերկրին իւրեանց զոր ետու ծառային իմում Յակովբու[12752], 26 եւ բնակեսցեն ՚ի նմա յուսով. շինեսցեն տունս, եւ տնկեսցեն այգիս՝ եւ բնակեսցեն յուսով. յորժամ արարից դատաստան յամենեսին որ շուրջանակի անարգեցին զնոսա։ Եւ ծանիցեն թէ ե՛ս եմ Տէր Աստուած նոցա, եւ Աստուած հարց նոցա[12753]։

29
Գլուխ ԻԹ

՚Ի վերայ Եգիպտոսի, եւ փարաւոնի արքային Եգիպտացւոց[12754]։

ԻԶ 1 Յամին տասներորդի՝ յամսեանն տասներորդի՝ որ օր մի էր ամսոյն, եղեւ բա՛ն Տեառն առ իս՝ եւ ասէ[12755]. 2 Որդի մարդոյ՝ հաստատեա՛ զերեսս քո ՚ի վերայ փարաւովնի արքային Եգիպտացւոց. մարգարէա՛ց ՚ի վերայ նորա՝ եւ ՚ի վերայ ամենայն Եգիպտոսի[12756], 3 խօսեա՛ց՝ եւ ասասցես. Ա՛յսպէս ասէ Տէր Տէր. Ահաւասիկ ես ՚ի վերայ քո փարաւովն արքայ Եգիպտացւոց վիշա՛պ մեծ՝ որ նստիս ՚ի մէջ գետոց. որ ասես թէ ի՛մ են գետքս՝ եւ ե՛ս արարի զսոսա[12757]։ 4 Եւ ե՛ս արկից դանդանաւանդ ՚ի կզակս քո, եւ մածուցից զձկունս գետոյդ ՚ի թեւս քո, եւ հանից ՚ի միջոյ քումմէ զգետսդ քո. եւ ամենայն ձկունք գետոյդ կցեսցին ՚ի թեւս քո[12758]. 5 եւ կործանեցից զքեզ արագ արա՛գ, եւ զամենայն ձկունս գետոյդ քոյ. ընդ երեսս դաշտին անկանիցիս, եւ մի՛ ժողովեսցիս, եւ մի՛ եւս աւաքեսցիս. զի գազանա՛ց երկրի՝ եւ թռչնոց երկնից ետո՛ւ զքեզ ՚ի կերակուր[12759]։ 6 Եւ ծանիցեն ամենայն բնակիչքդ Եգիպտացւոց թէ ե՛ս եմ Տէր. փոխանակ զի եղեր գաւազան եղեգնեայ տանդ Իսրայէլի[12760]. 7 եւ յորժամ յենուին ՚ի քեզ՝ ելանէիր ընդ ձեռս նոցա, եւ յորժամ բուռն հարկանէր զքէն ամենայն ձեռն, եւ յորժամ յենուին ՚ի քեզ՝ խորտակէիր եւ բեկանէիր զամենայն մէջս նոցա[12761]։ 8 Վասն այնորիկ ա՛յսպէս ասէ Տէր Տէր. Ահաւադիկ ե՛ս ածեմ ՚ի վերայ քո սուր, եւ կորուսից ՚ի քէն զմարդ եւ զանասուն[12762]։ 9 Եւ եղիցի երկիրդ Եգիպտացւոց ՚ի կորուստ՝ եւ յաւերակ. եւ ծանիցեն թէ ե՛ս եմ Տէր. փոխանակ զի ասէիր՝ թէ գետքս ի՛մ են, եւ ես արարի զսոսա[12763]։ 10 Վասն այդորիկ ահաւադիկ ե՛ս ՚ի վերայ քո՝ եւ ՚ի վերայ ամենայն գետոցդ քոց, եւ տաց զերկիրդ Եգիպտացւոց յաւերակ՝ եւ ՚ի սուր, եւ ՚ի կորուստ, ՚ի Մակդովղ՚այ՝ եւ ՚ի Սուհենայ մինչեւ ՚ի սահմանս Եթւովպացւոց[12764]։ 11 Եւ մի՛ անցցէ ընդ նա ոտն մարդոյ. եւ կճղակ անասնոյ մի՛ գնասցէ ընդ նա. եւ մի՛ բնակեսցէ ամս քառասուն[12765]։ 12 Եւ տաց զերկիրն նորա ՚ի կորուստ ՚ի մէջ աւերակ երկրին. եւ քաղաքք նոցա ՚ի մէջ աւերեալ քաղաքաց. եւ եղիցին յապականութիւն ամս քառասուն. եւ ցրուեցից զԵգիտպոս ՚ի մէջ ազգաց. եւ հոսեցից զնոսա ընդ գաւառս[12766]։ 13 Զի ա՛յսպէս ասէ Տէր Տէր. Յետ ամացն քառասնից ժողովեցից զԵգիպտացիս յազգաց ուր ցրուեցան ՚ի նոսա. 14 եւ դարձուցից զգերութիւն Եգիպտացւոցն, եւ բնակեցուցից զնոսա յերկրին Պաթուրէս՝ յերկրին ուստի առան. եւ եղիցի անդ իշխանութիւն մի՝ տառապեալ քան զամենայն իշխանութիւնս[12767]։ 15 Եւ եղիցի խոնարհագոյն, եւ մի՛ եւս բարձրասցի ՚ի վերայ ազգաց. եւ սակաւաւո՛րս արարից զնոսա, զի մի՛ բազմասցին ՚ի մէջ ազգաց։ 16 Եւ մի՛ եւս եղիցին տանն Իսրայէլի յոյս յիշատակի անօրէնութեան, երթալ զհետ սրտից նոցա. եւ ծանիցեն թէ ե՛ս եմ Ադոնայի Տէր։

Դարձեալ ՚ի վերայ Եգիպտոսի։ 17 Եւ եղեւ ՚ի քսաներորդի եւ յեւթներորդի ամին, որ օր մի էր ամսոյն առաջնոյ. եղեւ բան Տեառն առ իս՝ եւ ասէ[12768]. 18 Որդի մարդոյ, Նաբուքոդոնոսոր արքայ Բաբելացւոց աշխատեցո՛յց զզօրս իւր աշխատութեամբ մեծաւ ՚ի վերայ Տիւրոսի։ Ամենայն գլուխք կնդացեալք՝ եւ ամենայն ուսք գերծեալք. եւ վարձք նմա եւ զօրաց նորա ո՛չ եղեն առ ՚ի Տիւրոսէ ծառայութեանն՝ զոր ծառայեցին ինձ ՚ի նմա[12769]։ 19 Վասն այնորիկ ա՛յսպէս ասէ Տէր Տէր, Ահաւասիկ տաց Նաբուքոդոնոսորայ արքայի Բաբելացւոց զերկիրն Եգիպտացւոց. եւ առցէ զբազմութիւն նորա, եւ աւարեսցէ զաւար նորա, եւ կողոպտեսցէ զկապուտ նորա, եւ եղիցի վա՛րձ զօրաց նորա[12770]։ 20 Փոխանակ հարկին յորում ծառայեաց ինձ ՚ի Տիւրոս, ետու նմա զերկիրն Եգիպտացւոց ընդ ամենայնի զոր արարին ինձ։ Ա՛յսպէս ասէ Տէր Տէր. 21 Յաւուր յայնմիկ ծագեսցէ եղջիւր յամենայն տանն Իսրայէլի. եւ քեզ տաց բերան բա՛ց ՚ի մէջ նոցա. եւ ծանիցեն թէ ե՛ս եմ Տէր[12771]։

30
Գլուխ Լ

1 Եւ եղեւ բա՛ն Տեառն առ իս՝ եւ ասէ. 2 Որդի մարդոյ՝ մարգարեա՛ց՝ եւ ասասցես. Ա՛յսպէս ասէ Ադովնայի Տէր Տէր. Ո՛հ ո՛հ, օր. 3 զի մե՛րձ է օր Տեառն, օր միգի. զի հասեալ է վախճան ազգաց[12772]։ 4 Եւ եկեսցէ՛ սուր ՚ի վերայ Եգիպտացւոց, եւ եղիցի խռովութիւն ՚ի կողմանս Եթւովպացւոց. եւ անկցին վիրաւորք յԵգիպտոս, եւ առցեն զբազմութիւն նորա, եւ տապալեսցին հիմունք նորա։ 5 Պարսիկք, եւ Կրետացիք, եւ Լիդացիք, եւ Լիբէացիք, եւ ամենայն խառնաղանճքն. եւ յորդւոց ուխտին իմոյ ՚ի նմա սրո՛վ կոտորեսցին[12773]։ 6 Ա՛յսպէս ասէ Ադովնայի Տէր. Կործանեսցին մո՛յթքն Եգիպտացւոց, եւ իջցէ հպարտութիւն զօրութեան նորա, ՚ի Մակդովղ՚այ մինչեւ ցՍուհէն սրո՛վ անկցին ՚ի նմա, ասէ Ադովնայի Տէր. 7 եւ աւերեսցի ՚ի մէջ ապականեալ աշխարհաց, եւ քաղաքք նոցա ՚ի մէջ քաղաքաց աւերելոց[12774]։ 8 Եւ ծանիցեն՝ թէ ե՛ս եմ Տէր, յորժամ արկից հուր ՚ի վերայ Եգիպտացւոցն. եւ խորտակեսցին ամենայն օգնականք նորա։ 9 Յաւուր յայնմիկ ելցեն հրեշտակք յերեսաց իմոց տագնապաւ՝ ապականել զսնոտի յոյսն Եթւովպացւոց, եւ եղիցի խռովութիւն ՚ի նոսա յաւուրն Եգիպտացւոց. քանզի ահաւասիկ հասեալ է[12775]։ 10 Ա՛յսպէս ասէ Տէր Տէր. Եւ կորուսից զբազմութիւն Եգիպտացւոցն, ՚ի ձեռն Նաբուքոդոնոսորայ արքային Բաբելացւոց. 11 զնա՝ եւ զազգ նորա ընդ նմա. ժանտագործք յազգաց առաքեսցին կործանել զերկիրն, եւ թափեսցեն զամենայն սուրս իւրեանց ՚ի վերայ Եգիպտոսի, եւ լցցի երկիրն վիրաւորօք[12776]։ 12 Եւ տաց զգետս նորա յանապատ, եւ մատնեցից զերկիրն ՚ի ձեռս չարաց. եւ կորուսից զերկիրն լրիւ իւրով ձեռօք այլազգեաց. զի ես Տէր խօսեցայ[12777]։ 13 Այսպէս ասէ Տէր Տէր. Կորուսից զգարշելիսն, եւ դադարեցուցից զմեծամեծս ՚ի Մեմփացւոց. եւ զիշխանս յերկրէն Եգիպտացւոց, եւ ո՛չ եւս լինիցին. եւ արկից ա՛հ ՚ի վերայ երկրին Եգիպտացւոց. 14 եւ կորուսից զերկիրն Պաթուրէս, եւ արկից հուր զՏայանու, եւ խնդրեցից զվրէ՛ժ ՚ի Դիոսպոլացւոց[12778]։ 15 Եւ հեղից զսրտմտութիւն իմ ՚ի վերայ Սասիսայ զօրութեանն Եգիպտացւոց, եւ կորուսից զբազմութիւն Մեմփացւոց[12779]։ 16 Եւ տաց հուր յԵգիպտոս, եւ խռովութեամբ խռովեսցի Սայիս. եւ եղիցի քաղաքն Դիոսպոլացւոց յերգիծո՛ւմն. եւ բղխեսցեն ջուրք[12780]։ 17 Երիտասարդք Արեգ քաղաքի եւ Բուբաստայ՝ անկցին սրով, եւ կանայք նոցա ՚ի գերութիւն վարեսցին[12781]։ 18 Եւ խաւարեսցի՛ տիւ ՚ի Տափնաս, ՚ի փշրել ինձ անդ զգաւազան իշխանութեան Եգիպտացւոցն. եւ կորիցէ անդ հպարտութիւն զօրութեան նորա, եւ զնոյն մէ՛գ ծածկեսցէ. եւ դստերք նորա ՚ի գերութիւն վարեսցին[12782]։ 19 Եւ արարից դատաստան յԵգիպտոս. եւ ծանիցեն թէ ե՛ս եմ Տէր[12783]։

Դարձեալ ՚ի վերայ Եգիպտոսի։ 20 Եւ եղեւ ՚ի մետասաներորդի ամի անդ՝ յամսեանն առաջնում, որ օր եւթն էր ամսոյն. եղեւ բան Տեառն առ իս եւ ասէ[12784]. 21 Որդի մարդոյ, զբազուկս փարաւովնի արքային Եգիպտացւոց խորտակեցից, եւ ահա ո՛չ եւս պատեսցի ՚ի բժշկութիւն. եւ ո՛չ տացին ՚ի վերայ նորա դեղք, կամ թէ զօրանայցէ առնուլ սուր ՚ի ձեռին[12785]։ 22 Վասն այսորիկ ա՛յսպէս ասէ Տէր Տէր. Ահաւասիկ ես ՚ի վերայ փարաւոնի արքային Եգիպտացւոց, եւ խորտակեցից զբազուկս նորա հզօրս, զնեարդապատս եւ զաճառապատս. եւ ընկեցից զսուրն ՚ի ձեռանէ նորա[12786]. 23 եւ ցրուեցից զԵգիպտոս ընդ ազգս, եւ հոսեցի՛ց զնոսա ընդ գաւառս։ 24 Եւ զօրացուցից զբազուկս արքային Բաբելացւոց, եւ տա՛ց զսուր իմ ՚ի ձեռս նորա. եւ ածցէ զայն ՚ի վերայ երկրին Եգիպտացւոց, եւ աւարեսցէ զաւար նորա, եւ կողոպտեսցէ զկապուտ նորա[12787]։ 25 Եւ զօրացուցից զբազուկս արքային Բաբելացւոց. եւ բազուկքն փարաւոնի լքցին։ Եւ ծանիցեն թէ ե՛ս եմ Տէր, ՚ի տալն ինձ զսուրն իմ ՚ի ձեռս արքային Բաբելացւոց, եւ ձգեցից զնա ՚ի վերայ արքային Եգիպտացւոց[12788]։ 26 Եւ ցրուեցից զԵգիպտոս ընդ ազգս, եւ հոսեցից զնոսա ընդ գաւառս. եւ ծանիցեն ամենայն Եգիպտացիքն թէ ե՛ս եմ Տէր։

31
Գլուխ ԼԱ[12789]

1 Եւ եղեւ յամին մետասաներորդի՝ յամսեանն երրորդի, որ օր մի էր ամսոյն. եղեւ բա՛ն Տեառն առ իս՝ եւ ասէ. 2 Որդի մարդոյ՝ ասա՛ ցարքայն Եգիպտացւոց ցփարաւովն եւ ցզօրս իւր. Ո՞ւմ նմանեցուցեր զքեզ ՚ի հպարտութեանդ քում. 3 ահաւանիկ Ասո՛ւր իբրեւ նոճ մի ՚ի Լիբանան գեղեցիկ շառաւիղօք եւ խիտ ոստովք՝ եւ բարձր մեծութեամբ. ՚ի մէջ ամպոց եղեւ գլուխ նորա[12790], 4 եւ ջուր սնոյց զնա, եւ անդունդք բարձրացուցին զնա. եւ զգետս նորա ա՛ծ շուրջ զտնկովք իւրովք, եւ զանտառախիտս իւր արձակեաց ընդ ամենայն փայտս դաշտին[12791]։ 5 Վասն այնորիկ բարձրացաւ մեծութիւն նորա քան զամենայն ծառս դաշտին, եւ տարածեցան ոստք նորա. եւ բարձրացան շառաւիղք նորա ՚ի ջուրց բազմաց. 6 ՚ի տարածանել իւրում ՚ի շառաւիղս նորա բնակեցին ամենայն թռչունք երկնից, եւ ՚ի ներքոյ ոստոցն նորա ծնան ամենայն գազանք դաշտի, եւ ընդ հովանեաւ նորա բնակեցին ամենայն բազմութիւնք ազգաց[12792]։ 7 Եւ եղեւ գեղեցիկ բարձրութեամբ իւրով, վասն երկայնութեան ոստոց իւրոց. զի եղեն արմատք նորա ՚ի ջուրս բազումս։ 8 Սա՛րդն եւ սարոյն եւ նոճ ՚ի դրախտին Աստուծոյ, եւ ո՛չ հաւասարեցին շառաւիղաց նորա մայրքն եւ սաւսոյք՝ ո՛չ նմանեցին ոստոց նորա։ Ամենայն փայտ ՚ի դրախտին Աստուծոյ ո՛չ նմանեցին նմա գեղեցկութեամբ[12793]՝ 9 վասն անտառախիտ ոստոց նորա. եւ նախանձեցան ընդ նմա ամենայն ծառք դրախտին փափկութեան Աստուծոյ[12794]։ 10 Վասն այսորիկ ա՛յսպէս ասէ Տէր Տէր. Փոխանակ զի մեծացար մեծութեամբ, եւ հասին ծայրք քո յամպս. եւ տեսի զհպարտութիւն քո[12795], 11 մատնեցից զքեզ ՚ի ձեռս իշխանին ազգաց, եւ արարին զնա ՚ի կորուստ[12796]։ 12 Եւ հանին զնա, եւ սատակեցին զնա օտարք ժանտագործք յազգաց, եւ տապալեցին զնա ՚ի վերայ լերանց. յամենայն ձորս անկան ոստք նորա, եւ խորտակեցաւ ստեղն նորա ընդ ամենայն դաշտս երկրի. եւ իջին ՚ի հովանւոյ նորա ամենայն ազգք ազանց, եւ յատակեցին զնա[12797]։ 13 Եւ ՚ի գլորելն նորա՝ հանգի՛ստ եղեւ ամենայն թռչնոց երկնից, եւ ՚ի ստեղն նորա հասին ամենայն գազանք վայրի։ 14 Զի մի՛ եւս հպարտասցին ՚ի մեծութեան իւրեանց ամենայն փայտք ջրասունք, եւ ո՛չ արձակեսցեն զծայրս իւրեանց ընդ ամպս, եւ մի՛ կացցեն ՚ի հպարտութեան իւրեանց իբրեւ զնա որ ըմպիցէն ջուր. ամենեքին ՚ի մի մահ մատնեցան ՚ի խորս երկրի՝ ՚ի մէջ որդւոց մարդկան իջելոց ՚ի խորխորատ[12798]։ 15 Ա՛յսպէս ասէ Տէր Տէր. Յաւուր յորում էջ ՚ի դժոխս՝ սո՛ւգ առին ՚ի վերայ նորա անդունդք. եւ արգելի զգետս նորա, եւ խի՛ց արկի ջուրց բազմաց. եւ տխրեցա՛ւ ՚ի վերայ նորա Լիբանան, եւ ամենայն ծառք դաշտի լքան վասն նորա[12799]։ 16 ՚Ի ձայնէ կործանման նորա դղրդեցա՛ն ազգք, յորժամ իջուցի զնա ՚ի դժոխս ընդ իջեալսն ՚ի գուբ. եւ մխիթարէին զնա ՚ի սանդարամետսն ամենայն ծառք փափկութեան. եւ ընտիր ընտիր գեղեցիկքն Լիբանանու որ էին ջրարբիք[12800]։ 17 Քանզի նոքա իջին ընդ նմա վիրաւորօք սրոյ ՚ի դժոխս. եւ զաւակք նորա որ բնակեալ էին ընդ հովանեաւ նորա, յընդմիջել կենաց իւրեանց սատակեցան[12801]։ 18 Ո՞ւմ նմանեցար զօրութեամբ եւ փառօք եւ մեծութեամբ՝ ՚ի ծառս փափկութեան. է՛ջ՝ եւ զիջի՛ր հանդերձ ծառովք փափկութեան քոյ ՚ի խորս երկրի, ՚ի մէջ անթլփատից ննջեցելոց ընդ վիրաւորս սրոյ. ա՛յնպէս փարաւոն եւ ամենայն բազմութիւն զօրութեան իւրոյ՝ ասէ Տէր Տէր[12802]։

32
Գլուխ ԼԲ[12803]

1 Եւ եղեւ յամին երկոտասաներորդի՝ յամսեանն երկոտասաներորդի, որ օր մի էր ամսոյն. եղեւ բան Տեառն առ իս՝ եւ ասէ. 2 Որդի մարդոյ՝ ո՛ղբս առ ՚ի վերայ փարաւովնի արքային Եգիպտացւոց՝ եւ ասասցես ցնա. Առիւծացար ՚ի մէջ ազգաց, եւ նմանեցար վիշապի՛ ՚ի մէջ ծովու. եւ ոգորէիր ընդ գետս քո, եւ առ սմբակ պղտորէիր զջուրսն, եւ առաթո՛ւր կոխա՛ն առնէիր զգետս քո։ 3 Ա՛յսպէս ասէ Տէր Տէր. Պատեցից զքեզ թակարդօք իմովք, եւ ժողովովք զօրաց բազմաց. եւ հանից զքեզ կարթիւ իմով[12804]. 4 տախտապարեցի՛ց զքեզ ՚ի վերայ երկրի, եւ լցցին քեւ դաշտք. եւ իջուցի՛ց ՚ի վերայ քո զամենայն թռչունս երկնից, եւ յագեցուցից ՚ի քէն զամենայն գազանս երկրի։ 5 Եւ տաց զմարմինս քո ՚ի վերայ լերանց, եւ լցուցից զձորս յարենէ քումմէ. 6 եւ արբեսցի երկիր յապաւառէ քումմէ՝ ՚ի բազմութեան քոյ ՚ի վերայ լերանց, զձորս լցից ՚ի քէն։ 7 Եւ պատրուակեցից զերկինս ՚ի շիջանե՛լ քում, եւ խաւարեցուցից զաստեղս նորա. զարեգակն ամպով ծածկեցից, եւ լուսին մի՛ տացէ զլոյս իւր[12805]. 8 եւ զամենայն լուսաւորս խաւարեցուցից ՚ի վերայ քո. եւ տաց խաւա՛ր ՚ի վերայ քո՝ ասէ Տէր Տէր։ 9 Եւ զայրացուցից զսիրտս ազգաց բազմաց, ՚ի ժամանակի իբրեւ հանից զգերութիւն քո ընդ ա՛զգս յերկիր զոր ո՛չ գիտիցես։ 10 Եւ տրտմեսցին ՚ի վերայ քո ազգք բազումք, եւ թագաւորք նոցա զարհուրելո՛վ զարհուրեսցին, ՚ի թռչե՛լ սրոյ իմոյ առաջի երեսաց նոցա ա՛կն ունել կործանման իւրեանց յօրէ կործանման քոյ։ 11 Զի ա՛յսպէս ասէ Տէր Տէր. Սո՛ւր արքային Բաբելացւոց եկեսցէ ՚ի վերայ քո 12 հանդերձ սրով սկայից, եւ կործանեցից զզօրութիւն քո. եկեսցեն ամենայն ժանտագո՛րծք ազգաց՝ եւ կորուսցեն զհպարտութիւն Եգիպտացւոց. եւ խորտակեսցի՛ ամենայն զօրութիւն նորա[12806]։ 13 Եւ կորուսից զամենայն անասունս նորա ՚ի ջուրց բազմաց. եւ մի՛ պղտորեսցէ զնա ոտն մարդոյ, եւ կճղակ անասնոյ մի՛ կոխեսցէ զնա[12807]։ 14 Եւ ապա դադարեսցեն ջուրք նոցա, եւ գետք նոցա նման իւղոյ գնասցեն. ասէ Ադովնայի Տէր։ 15 Յորժամ տաց զԵգիպտոս ՚ի կորուստ. եւ աւերեսցի՛ երկիրն լրիւ իւրով. յորժամ ցրուեցից զամենայն բնակիչսն ՚ի նմանէ, եւ ծանիցեն թէ ես եմ Տէր Տէր[12808]։ 16 Ո՛ղբք են՝ եւ ողբասցեն զնա, եւ դստե՛րք ազգաց ողբասցեն զնա. ՚ի վերայ Եգիպտոսի եւ ՚ի վերայ ամենայն զօրութեան նորա ողբասցեն զնա, ասէ Տէր Տէր։

Ողբք ՚ի վերայ փարաւոնի եւ Եգիպտոսի[12809]։ 17 Եւ եղեւ յամին երկոտասաներորդի՝ յամսեանն առաջնում, որ օր հնգետասան էր ամսոյն. եղեւ բա՛ն Տեառն առ իս՝ եւ ասէ. 18 Որդի մարդոյ ո՛ղբս առ ՚ի վերայ զօրութեանն Եգիպտոսի, եւ իջուսցեն զդստերս նորա ազգքն՝ զմեռեալս ՚ի խորս երկրի, առ իջեալսն ՚ի խորխորատս[12810]՝ 19 ՚ի ջուրց վայելչութեան. է՛ջ ննջեա՛ ընդ անթլփատս 20 ՚ի մէջ վիրաւորաց. սրո՛վ անկցին ընդ նմա, եւ դադարեսցէ ամենայն զօրութիւն նորա։ 21 Եւ ասասցեն ցքեզ սկայքն. Ե՛կ է՛ջ ՚ի խորս խորինս, զի քան զո՞վ լաւ էիր դու. էջ եւ դադարեա՛ ընդ անթլփատս ՚ի մէջ վիրաւորաց սրոյ[12811]։ 22 Ա՛նդ Ասուր եւ ամենայն ժողովուրդք նորա՝ ամենեքին վիրաւորք. ա՛նդ[12812] 23 տուաւ գերեզման նոցա ՚ի խորս խորխորատին, եւ եղեն ժողովուրդք նոցա շուրջ զշիրմօք նորա. ամենայն վիրաւորք անկան սրով. որ արարին զգերեզմանս իւրեանց ՚ի յատակս գբոց, եւ եղեն ժողովք շուրջ զգերեզմանօք նորա. ամենեքին վիրաւորք անկեալք ՚ի սրոյ, որ ետուն զահ իւրեանց ՚ի վերայ երկրին կենդանութեան[12813]։ 24 Ա՛նդ Էղ՚ամ, եւ ամենայն զօրութիւն նորա շուրջ զգերեզմանաւ նորա. ամենեքին վիրաւորք անկեալք ՚ի սրոյ իջին անթլփատք ՚ի խորս երկրի. որ ետուն զահ իւրեանց ՚ի վերայ երկրին կենդանութեան, եւ ընկալան զտանջանս իւրեանց ընդ իջեալսն ՚ի խորխորատ[12814] 25 ՚ի մէջ վիրաւորաց։ 26 Ա՛նդ տուան Մոսոք՝ եւ Թոբէլ, եւ ամենայն զօրութիւնք նոցա շուրջ զգերեզմանաւ նորա. ամենայն վիրաւորք նորա ամենեքեան անթլփատք վիրաւորք անկեալք ՚ի սրոյ, որ ետուն զահ իւրեանց ՚ի վերայ երկրին կենդանութեան[12815]։ 27 Եւ ննջեցին ընդ հսկայսն անկեալսն յաւիտենից. որ իջին ՚ի դժոխս պատերազմօղ զինուքն իւրեանց, եւ եդան անօրէնութիւնք նոցա ՚ի վերայ ոսկերաց իւրեանց. զի զարհուրեցուցին զհսկայս ՚ի կենդանութեան իւրեանց[12816]։ 28 Եւ դու ՚ի մէջ անթլփատիցն խորտակեսցիս, եւ ննջեսցես ՚ի մէջ վիրաւորացն սրոյ։ 29 Անդ Եդոմ եւ թագաւորք իւր եւ ամենայն իշխանք նորա, որ ետուն զզօրութիւն իւրեանց ՚ի հարուածս սրոյ. եւ նոքա ընդ վիրաւորս ննջեցին ընդ իջեալսն ՚ի խորխորատ[12817]։ 30 Ա՛նդ ամենայն իշխանք հիւսւսոյ, եւ ամենեքեան նոքա զօրավարք Ասորեստանւոյն, իջեալք վիրաւորք հանդերձ ահիւն զօրութեամբ իւրեանց. ամօթալի՛ց ննջեցին անթլփատք ընդ վիրաւորս սուսերաց, եւ տարան զտանջանս իւրեանց ընդ իջեալսն ՚ի խորխորատ։ 31 Զնոսա տեսցէ փարաւոն եւ մխիթարեսցի ՚ի վերայ ամենայն զօրութեան նոցա։ Վիրաւորք փարաւոնի ՚ի սրոյ, եւ ամենայն զօրութիւն նորա՝ ասէ Տէր Տէր։ 32 Զի ետ զահ իւր յերկիրն կենդանութեան, եւ ննջեսցէ ՚ի մէջ անթլփատիցն վիրաւորելոց սրոյ, փարաւոն՝ եւ ամենայն բազմութիւն իւր ընդ նմին՝ ասէ Տէր Տէր[12818]։

33
Գլուխ ԼԳ

Առ որդիսն Յակովբու։

ԻԷ 1 Եւ եղեւ բա՛ն Տեառն առ իս՝ եւ ասէ. 2 Որդի մարդոյ՝ խօսեա՛ց ընդ որդիսդ ժողովրդեան քոյ, եւ ասասցես ցնոսա. Երկիր մի յորոյ վերայ ածիցեմ ես սուր. եւ առնուցուն ազգք երկրին այր մի յինքեանց, եւ կացուցանիցեն զնա դէտ[12819]. 3 եւ տեսանիցէ սուր եկեալ յերկիրն, եւ փո՛ղ հարկանիցէ՝ եւ ա՛զդ առնիցէ ժողովրդեանն։ 4 Եւ լսելով լսիցէ՛ զձայն փողոյն՝ եւ ո՛չ զգուշասցի. եւ հասանիցէ սուրն՝ եւ ըմբռնեսցէ զնա, արիւն նորա ՚ի գլո՛ւխ նորին եղիցի[12820]։ 5 Զի զձայն լուաւ զփողոյն եւ ո՛չ զգուշացաւ, արիւն նորա ՚ի վերայ նորին եղիցի. եւ նա՝ զի զգուշացոյց, զա՛նձն իւր ապրեցոյց[12821]։ 6 Եւ եթէ տեսանիցէ դէտն զսուրն եկեալ՝ եւ ո՛չ նշանակիցէ փողով, եւ ազգն ո՛չ զգուշանայցէ. եւ եկեալ սուրն ըմբռնիցէ ՚ի նոցանէ անձն մի. նա վասն անօրէնութեան իւրում ըմբռնեցաւ, եւ զարիւն նորա ՚ի ձեռա՛ց դիտին խնդրեցից[12822]։ 7 Եւ դո՛ւ որդի մարդոյ, դէ՛տ կացուցի զքեզ տանդ Իսրայէլի, եւ լուիցես բանից բերանոյ իմոյ, եւ զգուշացուսջիր զնոսա իբրեւ յինէն[12823]։ 8 Յասե՛լ ինձ ցմեղաւորն թէ մահու մեռանիցիս. եւ դու ո՛չ խօսիցիս զգուշացուցանել զամպարիշտն ՚ի ճանապարհէ իւրմէ. ինքն անօրէնն յանօրէնութեան իւրում մեռցի, եւ զարիւն նորա ՚ի ձեռաց քոց խնդրեցից։ 9 Ապա թէ դու յառաջագոյն պատմեսցես ամպարշտին զճանապարհս իւր՝ դառնա՛լ նմա ՚ի նմանէ, եւ ո՛չ դարձցի ՚ի ճանապարհէ իւրմէ. ինքն յամպարշտութեան իւրում մեռցի, եւ դու զանձն քո ապրեցուսցես[12824]։ 10 Եւ դու որդի մարդոյ՝ ասա՛ ցտունդ Իսրայէլի. Ա՛յսպէս խօսեցարուք եւ ասացէ՛ք, եթէ մոլորութիւնք մեր եւ անօրէնութիւնք մեր ՚ի մե՛զ են, եւ մեք ՚ի նոսին մաշիմք. եւ զիա՞րդ ապրեսցուք։ 11 Ասա՛ ցնոսա. Կենդանի՛ եմ ես՝ ասէ Ադովնայի Տէր. ո՛չ կամիմ զմահ ամպարշտին, որպէս զդառնա՛լ ամպարշտին ՚ի չար ճանապարհէ իւրմէ՝ եւ կեալ. դառնալով դարձարո՛ւք ՚ի ճանապարհաց ձերոց չարաց. եւ ընդէ՞ր մեռանիք տունդ Իսրայէլի։ 12 Եւ դու որդի մարդոյ՝ ասա՛ ցորդիս ժողովրդեան քոյ. Արդարութիւն արդարոյն ո՛չ փրկեսցէ զնա՝ յաւուր յորում մոլորեսցի. եւ անօրէնութիւն անօրինին ո՛չ չարչարեսցէ զնա՝ յաւուր յորում դառնայցէ յամենայն անօրէնութենէ իւրմէ։ Եւ արդարն ո՛չ կարասցէ ապրել յաւուր մեղաց իւրոց. 13 յասել ինձ ցարդարն՝ թէ կելով կեցցես, եւ նա յուսացեալ յարդարութիւն իւր՝ առնիցէ անօրէնութիւն. ամենայն արդարութիւնք նորա մի՛ յիշեսցին, այլ անօրէնութեամբն իւրով զոր արար՝ նովի՛ն մեռցի[12825]։ 14 Եւ յասե՛լ ինձ ցամպարիշտն թէ մահո՛ւ մեռջիր. եւ դարձցի ՚ի մեղաց իւրոց, եւ արասցէ իրաւունս եւ արդարութիւն. 15 եւ զգրաւ պարտապանին ՚ի բա՛ց տացէ, եւ զյափշտակութիւնն դարձուցանիցէ, ՚ի հրամանս կենաց գնասցէ չառնե՛լ զանիրաւութիւն. կելո՛վ կեցցէ՝ եւ մի՛ մեռցի[12826]. 16 ամենայն մեղք իւր զոր մեղաւ՝ մի՛ յիշեսցին. զի իրաւունս եւ արդարութիւն արար, նոքիմբք կեցցէ։ 17 Եւ ասեն որդիք ժողովրդեան քոյ. Ո՛չ ուղիղ են ճանապարհք Տեառն. նա՝ նոցա ճանապարհն չէ՛ ուղիղ[12827]։ 18 ՚Ի դառնալն արդարոյն յարդարութենէ իւրմէ եւ առնել անիրաւութիւնս՝ նոքի՛մբք մեռցի։ 19 Եւ ՚ի դառնալ մեղաւորին յանօրէնութենէ իւրմէ՝ եւ առնիցէ իրաւունս եւ արդարութիւն՝ նոքի՛մբք կեցցէ[12828]։ 20 Եւ ա՞յս է զոր ասացէքն թէ ո՛չ ուղիղ է ճանապարհ Տեառն. զիւրաքանչիւրոք ըստ ճանապարհաց ձերոց դատեցայց զձեզ տունդ Իսրայէլի[12829]։

ԻԸ 21 Եւ եղեւ յամին երկոտասաներորդի՝ ՚ի տասներորդ ամսեանն, որ օր հինգ էր ամսոյն գերութեան մերոյ, եհաս առ իս ոմն զերծեալ յԵրուսաղեմէ, եւ ասէ. Առա՛ւ քաղաքն[12830]։ 22 Եւ ձեռն Տեառն եղեալ ՚ի վերայ իմ յերեկորեայն՝ մինչչեւ՛ եկեալ էր նորա, եւ եբա՛ց զբերան իմ մինչչեւ՛ եկեալ էր ընդ առաւօտն. եւ ՚ի բանալ բերանոյ իմոյ՝ ո՛չ եւս ամփոփեցաւ անդրէն[12831]։ 23 Եւ եղեւ բա՛ն Տեառն առ իս՝ եւ ասէ. 24 Որդի մարդոյ՝ բնակիչք աւերակաց երկրին Իսրայէլի ասեն. Մի մա՛րդ էր Աբրահամ՝ եւ կալաւ զերկիրն. եւ արդ մեք բազումք եմք, եւ մե՛զ տուեալ է երկիրն ՚ի ժառանգութիւն. ո՞չ ժառանգիցեմք զնա։ 25 Վասն այսորիկ ասա՛ ցնոսա. Ա՛յսպէս ասէ Ադովնայի Տէր. Որովհետեւ ՚ի վերայ արեան ուտէք, եւ զաչս ձեր արձակեցէք ՚ի կուռս, եւ արիւն հեղուք, եւ կամիք զերկիրն ժառանգել[12832]։ 26 Եղիցի դա ձեզ ՚ի սո՛ւր, զի արարէք պղծութիւնս, իւրաքանչի՛ւր զկին ընկերի իւրոյ պղծէիք. եւ արդ այտի՞ւ ժառանգիցէք զերկիրն[12833]։ 27 Վասն այդորիկ ասա՛ ցնոսա. Ա՛յսպէս ասէ Տէր Տէր. Կենդանի՛ եմ ես Տէր, եթէ ոչ որ յաւերակսն իցեն՝ սրով անկցին. եւ որ ընդ երեսս դաշտին իցեն՝ գազանաց անապատի՛ տացին ՚ի կերակուր. եւ որ ընդ պարսպօքն եւ այսր իցեն՝ մահու կոտորեցից[12834]. 28 եւ տաց զերկիրն յաւերակ եւ յապականութիւն. եւ կորիցէ՛ հպարտութիւն զօրութեան նորա. եւ աւերեսցին լերինք Իսրայէլի, զի մի՛ ոք իցէ որ գնայցէ ընդ նոսա։ 29 Եւ ծանիցեն թէ ե՛ս եմ Տէր. եւ արարից զերկիր նորա աւերակ. եւ աւերեսցի վասն ամենայն գարշելեաց իւրեանց զոր արարին[12835]։

ԻԹ 30 Եւ դու որդի մարդոյ, որդիք ժողովրդեան քոյ շրջին, քրթմնջեն զքէն առ պարսպօքն եւ ՚ի դրունս ապարանիցն, եւ ասեն մի ցմի՝ այր ցեղբայր իւր. Ժողովեսցուք երթիցուք լուիցուք զպատգամսն որ ելին ՚ի Տեառնէ։ 31 Եւ արդ՝ գա՛ն առ քեզ որպէս ժողովեալք ՚ի ժողովուրդ. եւ նստին առաջի քոյ ժողովուրդն իմ, լսել զբանս քո՝ եւ ո՛չ առնեն զնոսա. զի ստութի՛ւն է ՚ի բերանս նոցա, եւ զհետ պղծութեան իւրեանց գնան սիրտք իւրեանց[12836]։ 32 Եւ դու լինիցիս նոցա իբրեւ զձայն երգոյ քաղցրաբարբառ յօրինելոյ. եւ լուիցեն զբանս քո՝ եւ ո՛չ արասցեն[12837]։ 33 Եւ յորժամ գայցէ՝ ասասցեն, թէ ահա՛ւասիկ եհաս. եւ ծանիցեն թէ մարգարէութիւն գո՛յ ՚ի մէջ նոցա[12838]։

34
Գլուխ ԼԴ

Առ հովիւսն Իսրայէլի։

Լ 1 Եւ եղեւ բա՛ն Տեառն առ իս՝ եւ ասէ. 2 Որդի մարդոյ՝ մարգարեա՛ց ՚ի վերայ հովուացդ Իսրայէլի, մարգարեա՛ց՝ եւ ասասցես ցհովիւսդ. Ա՛յսպէս ասէ Տէր Տէր. Ո՛ հովիւք Իսրայէլի. միթէ հովիւք զանձի՞նս արածեն. ո՞չ հովիւք զխաշինս արածեն[12839]։ 3 Արդ՝ աւասիկ զկաթնդ ուտէք, եւ զասրդ ագանիք. զպարարտսն զենուք. եւ զխաշն իմ ո՛չ արածէք[12840]։ 4 Զտկարացեալն ո՛չ զօրացուցանէք, եւ զհիւանդացեալն ո՛չ բժշկեցէք, զչարչարեալն ո՛չ յանձանձեցէք, եւ զբեկեալն ո՛չ պատեցէք. զմոլորեալն ո՛չ դարձուցի՛ք, եւ զկորուսեալն ո՛չ խնդրեցիք. զհաստահարուստն աշխա՛տ արարի՛ք[12841]։ 5 Եւ ցրուեցա՛ն խաշինք իմ, քանզի ո՛չ գոյն նոցա հովիւք. եւ եղեն կերակուր գազանաց անապատի. եւ ցրուեցան[12842], 6 եւ մոլորեցան խաշինքն իմ ընդ ամենայն լերինս, եւ ընդ ամենայն բլուրս բարձունս, եւ ընդ ամենայն երեսս երկրի ցրուեցա՛ն խաշինքն իմ. եւ ո՛չ ոք էր որ խնդրէր, եւ ո՛չ այն որ դարձուցանէր[12843]։ 7 Վասն այնորիկ հովիւք լուարո՛ւք զպատգամս Տեառն[12844]. 8 Կենդանի՛ եմ ես ասէ Ադովնայի Տէր Տէր. եթէ ոչ փոխանակ զի եղեն խաշինք իմ յաւար, եւ մատնեցան խաշինք իմ ՚ի կերակուր գազանաց անապատի. վասն զի ո՛չ գոյին հովիւք, եւ ո՛չ խնդրեցին հովիւք զխաշինս իմ. եւ բուծին հովիւքն զանձինս իւրեանց, եւ զխաշինս իմ ո՛չ արածէին[12845]. 9 փոխանակ այնորիկ լուարո՛ւք հովիւք զպատգամս Տեառն։ 10 Ա՛յսպէս ասէ Տէր Տէր. Ահաւասիկ ե՛ս ՚ի վերայ հովուացդ. եւ պահանջեցի՛ց զխաշինս իմ ՚ի ձեռաց դոցա, եւ դադարեցուցից զդոսա յարածելոյ զխաշինս իմ, եւ ո՛չ եւս արածեսցեն զնոսա. եւ փրկեցի՛ց զխաշինս իմ ՚ի ձեռաց դոցա, եւ ո՛չ եւս եղիցին դոցա ՚ի կերակուր[12846]։ 11 Զի ա՛յսպէս ասէ Տէր Տէր. Ահաւասիկ ես ինքնին խնդրեցից զխաշինս իմ, եւ ա՛յց արարից դոցա[12847]։ 12 Զոր օրինակ խնդրիցէ հովիւ զհօտ իւր, յաւուր յորում իցէ մէգ եւ մառախուղ ՚ի մէջ խաշանց իւրոց վատնելոց. ա՛յսպէս խնդրեցից զխաշինս իմ, եւ ժողովեցից զնոսա յամենայն տեղեաց ուր ցրուեցան ՚ի նոսա յաւուր միգի՛ եւ մառախղի[12848]։ 13 Եւ հանի՛ց զնոսա յազգաց, եւ ժողովեցից զնոսա ՚ի գաւառաց, եւ տարա՛յց զնոսա յերկիրն իւրեանց, եւ արածեցի՛ց զնոսա ՚ի վերայ լերանց Իսրայէլի, 14 եւ ՚ի ձորս՝ եւ յամենայն բնակութեան երկրին. յարօտս փափկութեան արածեցից զնոսա ՚ի լերինն բարձու Իսրայէլի. եւ ա՛նդ եղիցին մակաղատեղք նոցա, ա՛նդ դադարեսցեն՝ եւ ա՛նդ հանգիցեն ՚ի գրգութեան բարութեանց. եւ յարօտս պարարտութեան արածեսցին ՚ի վերայ լերանցն Իսրայէլի[12849]։ 15 Ե՛ս արածեցից զխաշինս իմ, եւ ե՛ս հանգուցից զնոսա. եւ ծանիցեն թէ ե՛ս եմ Տէր։ Ա՛յսպէս ասէ Տէր Տէր. 16 Զկորուսեալն՝ խնդրեցից, եւ զմոլորեալն՝ դարձուցից, զբեկեալն՝ պատեցից, եւ զվտեալն՝ զօրացուցից, զգէրն եւ զհզօրն՝ պահեցից. եւ արածեցից զնոսա իրաւամբք[12850]։ 17 Եւ դուք խաշինք իմ, ա՛յսպէս ասէ Տէր Տէր. Ահաւասիկ ես՝ ոչխար առ ոչխա՛ր դատեցայց, եւ խոյ՝ առ խո՛յ[12851]։ 18 Չիցէ՞ ձեզ բաւական զգեղեցիկ արօտսն յառաջագոյն արածել. այլ եւ զմնացեալ ճարակն ՚ի ձէնջ առ ո՛տն կոտորէիք, եւ զջուրսն յստակ ըմպէիք, եւ զմնացեալն առ ոտն պղտորէիք[12852]։ 19 Եւ խաշինք իմ զկոխան ոտից ձերոց ճարակէին. եւ զջուրսն պղտորեալ ՚ի կճղակաց ձերոց ըմպէին։ 20 Վասն այդորիկ ա՛յսպէս ասէ Տէր Տէր. Ահաւադիկ ե՛ս դատեցայց ՚ի մէջ հարուստ եւ անաւագ ոչխարաց[12853]. 21 փոխանակ զի կողա՛մբք եւ ուսովք ձերովք գրթցէիք եւ ոգորէիք, եւ եղջերովք ձերովք խեթկէիք զամենայն անաւագն. եւ ՚ի բա՛ց մերժէիք զնոսա, մինչեւ ցրուեցա՛ն խաշինք իմ [12854]։ 22 Եւ փրկեցից զխաշինս իմ, եւ ո՛չ եւս լինիցին ՚ի յափշտակութիւն. դատեցայց խոյ՝ առ խո՛յ։ 23 Եւ կացուցից ՚ի վերայ նոցա Հովիւ մի զծառայ իմ զԴաւիթ, եւ նա հովուեսցէ զնոսա. նա՛ եղիցի նոցա հովիւ[12855]. 24 եւ ես Տէր եղէց նոցա յԱստուած. եւ Դաւիթ ծառայ իմ իշխան ՚ի մէջ նոցա։ Ե՛ս Տէր խօսեցայ։ 25 Եւ եդից ընդ Դաւթի ո՛ւխտ խաղաղութեան, եւ ապականեցից զգազանս չար յերկրէ, եւ բնակեսցին յանապատին յուսով, եւ ննջեսցեն յանտառս[12856]։ 26 Եւ տա՛ց նոցա շուրջ զլերամբ իմով օրհնութիւն. եւ տաց ձեզ անձրեւ, եւ եղիցին անձրեւք օրհնութեան[12857]։ 27 Ծառք ագարակի տացե՛ն զպտուղս իւրեանց, եւ երկիր տացէ զզօրութիւն իւր. եւ բնակեսցե՛ն յերկրի իւրեանց յուսո՛վ խաղաղութեանց. եւ ծանիցեն թէ ե՛ս եմ Տէր. ՚ի խորտակել ինձ զլուծ պարանոցի նոցա։ Եւ փրկեցից զնոսա ՚ի ձեռաց ծառայեցուցչա՛ց իւրեանց[12858]։ 28 Եւ ո՛չ եւս եղիցին յաւա՛ր ՚ի մէջ ազգաց. եւ գազանք երկրի մի՛ եւս կերիցեն զնոսա. եւ բնակեսցեն յուսով, եւ ո՛չ ոք իցէ որ զարհուրեցուցանիցէ զնոսա։ 29 Եւ կանգնեցից նոցա տունկ խաղաղութեան. եւ ո՛չ եւս վտտեսցին ՚ի սովոյ ՚ի վերայ երկրի, եւ նախատինս յազգաց ո՛չ եւս կրեսցեն[12859]։ 30 Եւ ծանիցեն թէ ե՛ս Տէր Աստուած նոցա՝ ընդ նոսա՛ եմ. եւ նոքա ժողովուրդ իմ՝ տունն Իսրայէլի, ասէ Տէր Տէր[12860]։ 31 Եւ դուք խաշինք իմ ոչխա՛րք արօտի իմոյ՝ մարդիկ էք, եւ ես Տէր Աստուած ձեր, ասէ Տէր Տէր։

35
Գլուխ ԼԵ

՚Ի վերայ Եդովմայեցւոցն։

ԼԱ 1 Եւ եղեւ բան Տեառն առ իս՝ եւ ասէ. 2 Որդի մարդոյ՝ դարձո՛ զերեսս քո ՚ի վերայ լերինդ Սէիրայ. մարգարեա՛ց ՚ի վերայ դորա՝ եւ ասասցես ցդա. 3 Ա՛յսպէս ասէ Տէր Տէր. Ահաւասիկ ե՛ս ՚ի վերայ քո լեառնդ Սէիր, եւ ձգեցից զձեռն իմ ՚ի քեզ, եւ տաց զքեզ յանապատ՝ եւ աւերեսցիս. 4 եւ զքաղաքս քո յաւե՛ր դարձուցից, եւ եղիցիս աւերակ. եւ ծանիցես թէ ե՛ս եմ Տէր[12861]։ 5 Փոխանակ զի եղեր ՚ի թշնամութիւն յաւիտենից, եւ դարանակալ նստէիր նենգութեամբ տանն Իսրայէլի, ՚ի ձեռն թշնամեաց սրոյ ՚ի ժամանակի նեղութեան, ՚ի ժամանակի անիրաւութեան յետին վախճանի։ 6 Վասն այնորիկ կենդանի՛ եմ ես՝ ասէ Տէր Տէր. եթէ ոչ յարիւն մեղար՝ եւ արիւն հալածեսցէ զքեզ, եւ զարիւնն զոր ատեցեր՝ նոյն արիւն հալածեսցէ զքեզ[12862]։ 7 Եւ տաց զլեառնդ Սէիր յաւերակ եւ յանապատ. եւ կորուսից ՚ի դմանէ զմարդ եւ զանասուն. 8 եւ լցից զլերինս վիրաւորօք քովք, զբլուրս քո եւ զձորս քո. եւ յամենայն դաշտս քո՝ վիրաւորեալք ՚ի սրոյ անկցին ՚ի քեզ։ 9 Յաւերակ յաւիտենից եդից զքեզ. եւ քաղաք քո ո՛չ եւս շինեսցին. եւ ծանիցես թէ ե՛ս եմ Տէր[12863]։ 10 Փոխանակ ասելոյն թէ երկու ազգքն եւ երկու աշխարհք ի՛մ եղիցին. եւ ժառանգեցից զնոսա. եւ Տէր ա՛նդ էր[12864]։ 11 Վասն այնորիկ կենդանի եմ ես՝ ասէ Տէր Տէր. եւ արարից ընդ քեզ ըստ թշնամութեան քում, եւ ըստ նախանձուն քում զոր արարեր ատել զնոսա. եւ ծանուցայց քեզ յորժամ դատեցայց զքեզ. 12 եւ ծանիցես թէ ե՛ս եմ Տէր։ Լուայ զձայն հայհոյութեանց քոց զի ասէիր, թէ լերինք Իսրայէլի աւերակք՝ մե՛զ տուեալ են ՚ի կերակուր. 13 եւ մեծաբանեցեր ՚ի վերայ իմ բերանովք քովք. եւ հնչեցէք առ իս զբանս ձեր, եւ ես լուայ[12865]։ 14 Ա՛յսպէս ասէ Տէր Տէր. Յուրախութիւն ամենայն երկրի արարից զքեզ յաւերակ[12866]. 15 փոխանակ զի ոտնհա՛ր եղեր ժառանգութեան տանն Իսրայէլի՝ զի ապականեցաւ. 16 նոյնպէս արարից զքեզ, եւ եղիցիս աւերակ լեա՛ռնդ Սէիր, եւ ամենայն Իդովմա սատակեսցի. եւ ծանիցես թէ ե՛ս եմ ՏԷր Աստուած նոցա[12867]։

36
Գլուխ ԼԶ

՚Ի վերայ լերանցն Իսրայէլի։

ԼԲ 1 Եւ դու որդի մարդոյ մարգարեա՛ց ՚ի վերայ լերանցն Իսրայէլի, եւ ասասցես ցլերինսն Իսրայէլի. Լուարո՛ւք զպատգամս Տեառն. 2 Ա՛յսպէս ասէ Տէր Տէր. Փոխանակ զի ասաց թշնամին ՚ի վերայ ձեր. Վա՛շ վա՛շ. աւերակք յաւիտենից ՚ի ժառանգութիւն եղեն մեզ. 3 վասն այդորիկ մարգարեա՛՝ եւ ասասցես. Ա՛յսպէս ասէ Տէր Տէր. Փոխանակ զի եղէք յանարգութիւն ամենայն ազգաց որ շուրջ զձեւք են, եւ վտարանդի՛ եղէք ազգաց բազմաց, խօսք լեզուաց եւ նախատինք ազգաց[12868]. 4 վասն այդորիկ լերինք Իսրայէլի՝ լուարո՛ւք զպատգամս Ադովնայի Տեառն. Ա՛յսպէս ասէ Ադովնայի Տէր Տէր ցլերինս եւ ցբլուրս եւ ցխորս եւ ցձորս եւ ցաւերակս ապականեալս եւ ցքաղաքս լքեալս՝ որ եղեն յաւեր եւ ՚ի կոխումն մնացելոց ազգացդ որ շուրջ զձեւք են[12869]։ 5 Վասն այդորիկ ա՛յսպէս ասէ Տէր Տէր. Եթէ ո՛չ հրով բարկութեան իմոյ խօսեցայց ՚ի վերայ այլոց ազգացն, եւ ՚ի վերայ ամենայն Եդովմայեցւոցն, զի արարին զերկիրն իմ իւրեանց ՚ի վտարանդի. ոտնհարութեամբ անարգեցին զանձինս ապականե՛լ աւարաւ[12870]։ 6 Վասն այնորիկ մարգարեա՛ց ՚ի վերայ երկրին Իսրայէլի, եւ ասասցես ցլերինս եւ ցբլուրս եւ ցձորս եւ ցդաշտս. Ա՛յսպէս ասէ Տէր Տէր. Ահաւասիկ ես նախանձո՛ւ իմով եւ բարկութեամբ խօսեցայ. փոխանակ կրելոյն ձերոյ նախատինս ՚ի հեթանոսաց։ 7 Վասն այնորիկ ա՛յսպէս ասէ Ադովնայի Տէր. Ամբարձից զձեռն իմ ՚ի վերայ ազգացդ որ շուրջ զձեւքդ են. նոքա ընկալցին զանարգանս իւրեանց[12871]։ 8 Բայց զձեր լե՛րինքդ Իսրայէլի՝ զխաղող եւ զարդիւնս կերիցէ ժողովուրդ իմ Իսրայէլ. զի ա՛կն ունին դառնալոյ։ 9 Ահաւասիկ ես հայեցայց ՚ի ձեզ, եւ անկանիցիք ՚ի գործ. եւ սերմանիցիք[12872], 10 եւ բազմացուցից ՚ի ձեզ մարդիկ, եւ համօրէն զտունն Իսրայէլի ՚ի սպառ. եւ բնակեսցին քաղաքք, եւ աւերակք շինեսցին։ 11 Եւ բազմացուցից ՚ի ձեզ զմա՛րդ եւ զանասուն. բազմասցին եւ աճեսցեն, եւ բնակեցուցից զձեզ որպէս իսկզբանէն, եւ բարի՛ արարից ձեզ որպէս եւ յառաջագոյն. եւ ծանիջիք թէ ես եմ Տէր։ 12 Եւ տիրեցուցի ձեզ մարդիկ զժողովուրդն իմ Իսրայէլ. ժառանգեսցեն զձեզ, եւ եղիջիք նոցա ՚ի բնակութիւն, եւ ո՛չ եւս լինիցիք անզաւա՛կ ՚ի նոցանէն[12873]։ 13 Ա՛յսպէս ասէ Տէր Տէր. Փոխանակ զի ասացին ցքեզ թէ երկիր մարդավա՛ր ես դու, եւ անզաւա՛կ յազգէ քումմէ եղեր. 14 վասն այնորիկ ո՛չ եւս լինիցիս մարդավար, եւ զազգդ քո անզաւակ ո՛չ եւս արասցես, ասէ Տէր Տէր[12874]։ 15 Եւ անարգանք ազգաց ՚ի ձեզ ո՛չ եւս լինիցին. եւ նախատինս ՚ի ժողովրդոց՝ այլ ո՛չ եւս կրեսցես, եւ ազգդ քո այլ ո՛չ եւս անզաւակեսցի՝ ասէ Տէր Տէր[12875]։ 16 Եւ եղեւ բան Տեառն առ իս եւ ասէ. 17 Որդի մարդոյ՝ տունդ Իսրայէլի բնակեցան յերկրին իւրեանց, եւ պղծեցին զնա ճանապարհօք իւրեանց՝ եւ կռովք իւրեանց՝ եւ պղծութեամբք իւրեանց, ըստ պղծութեան ապարահի. եւ եղեւ ճանապարհ դոցա առաջի իմ[12876]։ 18 Եւ հեղի՛ զսրտմտութիւն իմ ՚ի վերայ դոցա վասն արեանն զոր հեղին յերկրին, եւ կռովք իւրեանց պղծեցին զնա. 19 եւ ցրուեցի զդոսա ընդ ազգս, եւ հոսեցից զդոսա ընդ գաւառս. ըստ ճանապարհաց դոցա, եւ ըստ մեղաց իւրեանց դատեցա՛յ զդոսա։ 20 Եւ մտին յազգս. եւ ուր մտինն, եւ ա՛նդ պղծեցին զանուն իմ սուրբ, յասելն ցնոսա թէ ժողովուրդ Տեառն են դոքա, եւ յերկրէն նորա ելին։ 21 Եւ խնայեցի ՚ի դոսա վասն անուան իմոյ սրբոյ, զոր պղծեցին տունդ Իսրայէլի ՚ի մէջ ազգացդ յոր մտին ՚ի նոսա[12877]։ 22 Վասն այդորիկ ասա՛ ցտունդ Իսրայէլի. Ա՛յսպէս ասէ Տէր Տէր. Ո՛չ ձեզ ինչ առնեմ տունդ Իսրայէլի, այլ վասն անուան իմոյ սրբոյ զոր պղծեցէք ՚ի մէջ ազգացդ յորս մտէք ՚ի դոսա[12878]։ 23 Եւ սրբեցից զանուն իմ մե՛ծ որ պղծեցաւ ՚ի մէջ ազգացդ՝ զորս դուք պղծեցէք ՚ի մէջ դոցա. եւ ծանիցեն ազգքդ եթէ ե՛ս եմ Տէր, ասէ Ադովնայի Տէր. ՚ի սրբելն իմում ՚ի ձեզ յանդիման դոցա։ 24 Եւ առից զձեզ ՚ի հեթանոսաց, եւ ժողովեցից զձեզ յամենայն ազգաց, եւ տարայց զձեզ յերկիրն ձեր։ 25 Եւ ցանեցից ՚ի վերայ ձեր ջուր սուրբ, եւ սրբեսջիք յամենայն պղծութեանց ձերոց, եւ յամենայն կռոց ձերոց սրբեցից զձեզ. 26 եւ տա՛ց ձեզ սիրտ նո՛ր, եւ ոգի նո՛ր նորոգեցից ՚ի ձեզ. եւ հանից զսիրտն քարեղէն ՚ի մարմնոց ձերոց, եւ տա՛ց ձեզ սիրտ մարմնեղէն. 27 եւ զՈգի իմ տաց ՚ի ձեզ։ Եւ արարից, զի յարդարութիւնս գնայցէք, եւ զիրաւունս իմ պահիցէք, եւ առնիցէք զնոսա[12879]. 28 եւ բնակիցէք յերկրին՝ զոր ետու հարցն ձերոց. եւ եղիջիք ինձ ՚ի ժողովուրդ, եւ ես եղէց ձեզ յԱստուած[12880]։ 29 Եւ զերծուցից զձեզ յամենայն պղծութեանց ձերոց. եւ կոչեցից զցորեան եւ բազմացուցից զնա, եւ ո՛չ ածից ՚ի վերայ ձեր սով։ 30 Եւ բազմացուցից զպտուղ ծառոց, եւ զարդիւնս անդոց, զի մի՛ եւս ընդունիցիք զնախատինս սովոյ ՚ի մէջ ազգաց[12881]։ 31 Եւ յիշեսջի՛ք զճանապարհսն ձեր չարս եւ զգնացս ձեր զանբարիս. եւ տաղտկասջիք յերեսաց անօրէնութեանցն ձերոց, եւ ՚ի գարշելեացն ձերոց[12882]։ 32 Ո՛չ վասն ձեր ինչ առնեմ զայս՝ ասէ՛ Տէր Տէր, այլ յայտնի՛ լիցի ձեզ. ամաչեցէ՛ք եւ պատկառեցէք ՚ի ճանապարհաց ձերոց տունդ Իսրայէլի։ 33 Ա՛յսպէս ասէ Տէր Տէր. Յաւուր յորում սրբեցից զձեզ յամենայն անօրէնութեանցն ձերոց, եւ շինեսցին աւերակք, եւ բնակեցուցից զքաղաքս[12883]. 34 եւ երկիրն ապականեալ՝ գործեսցի՛. փոխանակ զի ապականեցաւ յանդիման ամենայն անցաւորաց։ 35 Եւ ասասցեն. Երկիրն ապականեալ՝ եղեւ իբրեւ զպարտէ՛զ փափկութեան. եւ քաղաքքն աւերակք՝ ապականեալք եւ քանդեալք՝ ամրացեալք նստա՛ն։ 36 Եւ ծանիցեն ազգք որ միանգամ շուրջ զձեւք մնացեալք իցեն, թէ ե՛ս եմ Տէր, որ շինեցի զաւերեալսն, եւ հաստատեցի զապականեալսն. ե՛ս Տէր խօսեցայ՝ եւ արարից։ 37 Ա՛յսպէս ասէ Տէր Տէր. Զա՛յս եւս ա՛յց արարից տանդ Իսրայէլի առնել դոցա. եւ բազմացուցից զմարդիկ դոցա իբրեւ զխաշինս[12884], 38 եւ իբրեւ զոչխարս սուրբս. եւ իբրեւ զոչխարս Երուսաղեմի ՚ի տունս իւրեանց՝ ա՛յնպէս եղիցին քաղաքքն աւերեալք, լի՛ խաշամբք եւ մարդկաւ. եւ ծանիցեն թէ ե՛ս եմ Տէր[12885]։

37
Գլուխ ԼԷ

Վասն Յարութեան։

ԼԳ 1 Եւ եղեւ ՚ի վերայ իմ ձեռն Տեառն. եւ եհան զիս Հոգւովն Տեառն, եւ եդ զիս ՚ի մէջ դաշտին. եւ այն լի՛ էր ոսկերօք մարդկան. 2 եւ շրջեցոյց զիս շուրջ զոսկերօքն. եւ ահա բազո՛ւմ յոյժ էին ՚ի վերայ երեսաց դաշտին, եւ ցամաքեա՛լք յոյժ։ 3 Եւ ասէ ցիս. Որդի՛ մարդոյ՝ իցէ՞ թէ կենդանի լինիցին ոսկերքդ այդոքիկ։ Եւ ասեմ. Տէր Տէր, դո՛ւ գիտես զայդ։ 4 Եւ ասէ ցիս. Որդի մարդոյ մարգարեա՛ց ՚ի վերայ ոսկերացդ այդոցիկ՝ եւ ասասցե՛ս ցդոսա. Ոսկե՛րք ցամաքեալք՝ լուարո՛ւք զպատգամս Տեառն։ 5 Ա՛յսպէս ասէ Տէր Տէր ցոսկերսդ ցայդոսիկ. Ահաւասիկ ե՛ս ածից ՚ի վերայ ձեր շո՛ւնչ կենդանի[12886]. 6 եւ տաց ՚ի ձեզ ջիլս, եւ ածից ՚ի վերայ ձեր մարմինս, եւ ձգեցից ՚ի վերայ ձեր մորթ. եւ տաց զոգի իմ ՚ի ձեզ, եւ լինիջիք կենդանի. եւ ծանիջիք թէ ես եմ Տէր[12887]. 7 եւ մարգարէացայ որպէս եւ հրաման ետ ինձ Տէր։ Եւ եղեւ բարբառ ՚ի մարգարէանալն իմում, եւ ահա շարժո՛ւմն. եւ մերձեցաւ ոսկր առ ոսկր առ իւրաքանչիւր յօդս. 8 եւ տեսի եւ ահա ջիլք եւ մարմինք պատէին, եւ ձգէր ՚ի վերայ նոցա մորթ. եւ շունչ ո՛չ գոյր ՚ի նոսա։ 9 Եւ ասէ ցիս. Մարգարեա՛ց որդի մարդոյ, մարգարեա՛ց ՚ի վերայ շնչոյն, եւ ասասցես ցշունչն. Ա՛յսպէս ասէ Տէր Տէր. Ե՛կ շունչ ՚ի չորից հողմոց, եւ փչեա՛ ՚ի մեռեալս յայսոսիկ՝ եւ կեցցեն[12888]։ 10 Եւ մարգարէացայ որպէս եւ հրամա՛ն ետ ինձ Տէր. եւ եմուտ ՚ի նոսա շունչն, եւ եղեն կենդանի. եւ կանգնեցան՝ կացի՛ն ՚ի վերայ ոտից իւրեանց, ժողովուրդ բազում յոյժ յոյժ[12889]։ 11 Եւ խօսեցաւ ընդ իս Տէր՝ եւ ասէ. Որդի մարդոյ, ոսկերքդ այդոքիկ ամենայն տունդ Իսրայէլի է. եւ դոքա ասեն. Չորացան ոսկերք մեր՝ հատա՛ւ յոյս մեր՝ եւ մեռաք[12890]։ 12 Վասն այդորիկ մարգարեա՛՝ եւ ասասցես ցդոսա. Ա՛յսպէս ասէ Տէր Տէր. Ահաւասիկ ես բացի՛ց զգերեզմանս ձեր, եւ հանի՛ց զձեզ ՚ի գերեզմանաց ձերոց ժողովուրդ իմ. եւ տարայց զձեզ յերկիրն Իսրայէլի[12891]։ 13 Եւ ծանիջիք՝ եթէ ե՛ս եմ Տէր, ՚ի բանա՛լ ինձ զգերեզմանս ձեր՝ եւ հանել ինձ զձեզ ՚ի գերեզմանաց ձերոց ժողովուրդ իմ[12892]։ 14 Եւ տաց զոգի իմ ՚ի ձեզ, եւ լինիջիք կենդանի. եւ եդի՛ց զձեզ յերկրին ձերում. եւ ծանիջիք թէ ե՛ս եմ Տէր. եւ խօսեցա՛յ եւ արարից, ասէ Տէր Տէր։

ԼԴ 15 Եւ եղեւ բան Տեառն առ իս՝ եւ ասէ. 16 Եւ դու որդի մարդոյ՝ ա՛ռ դու քեզ գաւազան մի, եւ գրեա՛ ՚ի նմա զՅուդա եւ զորդիսն Իսրայէլի զմերձաւորս նորա։ Եւ առցես քեզ գաւազան երկրորդ, եւ գրեսցես ՚ի նմա զՅովսէփ՝ եւ զգաւազանն Եփրեմի. եւ զամենայն որդիսն Իսրայէլի զյաւելեալսն ՚ի նոսա[12893]։ 17 Եւ կցեսցես զնոսա ընդ միմեա՛նս կապեալ լինել ՚ի գաւազան մի. եւ եղիցի ՚ի ձեռին քում[12894]։ 18 Եւ եղիցի յորժամ ասասցեն ցքեզ որդիք ժողովրդեան քոյ. Ո՞չ պատմես մեզ զինչ է ա՛յդ ՚ի քեզ[12895]. 19 եւ ասասցես ցնոսա. Ա՛յսպէս ասէ Տէր Տէր. Ահաւասիկ ես առից զազգդ Յովսեփու՝ որ է՛ ՚ի ձեռին Եփրեմայ, եւ զազգդ Իսրայէլի զմերձաւորս դորա. եւ տա՛ց զդոսա յազգն Յուդայ, եւ եղիցին ՚ի մի գաւազան. եւ եղիցին մի՛ ՚ի ձեռին Յուդայ[12896]. 20 եւ եղիցին գաւազանքդ յորս դու գրեցեր ՚ի ձեռին քում առաջի նոցա։ 21 Եւ ասացես ցնոսա. Ա՛յսպէս ասէ Տէր Տէր. Ահաւասիկ ես առնում զտունդ Իսրայէլի ՚ի միջոյ ազգացդ յորս մտին ՚ի նոսա. եւ ժողովեցից զդոսա յամենայն ազգաց որ շուրջ զդոքօք են, եւ տարայց զդոսա յերկիրն Իսրայէլի[12897], 22 եւ տա՛ց զդոսա յազգ մի յերկրին իմում ՚ի լերինսն Իսրայէլի. եւ մի իշխան եղիցի ՚ի վերայ ամենեցուն դոցա ՚ի թագաւոր. եւ ո՛չ եւս եղիցին յերկուս ազգս, եւ ո՛չ եւս բաժանեսցին յերկուս թագաւորութիւնս[12898]։ 23 Զի մի՛ եւս պղծեսցին ՚ի կուռս իւրեանց եւ ՚ի գարշելիս իւրեանց, եւ յամենայն ամպարշտութիւնս իւրեանց. եւ փրկեցից զդոսա յամենայն անօրէնութեանց դոցա զոր մեղան ՚ի նոսա, եւ սրբեցից զդոսա. եւ եղիցին ինձ ՚ի ժողովուրդ, եւ ես եղէց դոցա յԱստուած։ 24 Եւ ծառայ իմ Դաւիթ՝ իշխա՛ն ՚ի մէջ դոցա. եւ մի հովիւ եղիցի ամենեցուն դոցա. զի ըստ հրամանաց իմոց գնասցեն եւ զիրաւունս իմ պահեսցեն, եւ արասցեն զնոսա[12899]։ 25 Եւ բնակեսցեն յերկրին իւրեանց զոր ետու ես ծառային իմում Յակովբայ ուր բնակեցին հարք իւրեանց. եւ բնակեսցեն դոքա ՚ի նմա, եւ որդիք դոցա, եւ որդիք որդւոց դոցա մինչեւ յաւիտեան։ Եւ Դաւիթ ծառայ իմ եղիցի իշխա՛ն դոցա յաւիտեան[12900]։ 26 Եւ եդից դոցա ո՛ւխտ խաղաղութեան, եւ ուխտ յաւիտենակա՛ն եղիցի ընդ նոսա. եւ տա՛ց դոցա՝ եւ բազմացուցից զդոսա, եւ եդից զսրբութիւնս իմ ՚ի մէջ դոցա յաւիտեան[12901]։ 27 Եւ եղիցի բնակութիւն իմ ՚ի դոսա. եւ եղէց դոցա յԱստուած, եւ դոքա եղիցին ինձ ՚ի ժողովուրդ[12902]։ 28 Եւ ծանիցեն ազգք թէ ե՛ս եմ Տէր որ սրբեցի զդոսա, ՚ի լինե՛լ սրբութեանց իմոց ՚ի միջի դոցա յաւիտեան։

38
Գլուխ ԼԸ

՚Ի վերայ Գովգայ՝ եւ Մագովգայ[12903]։

ԼԵ 1 Եւ եղեւ բա՛ն Տեառն առ իս՝ եւ ասէ. 2 Որդի մարդոյ՝ հաստատեա՛ զերեսս քո ՚ի վերայ Գովգայ, եւ երկրին Մագովգայ, իշխանին Ռովսմեսովքայ եւ Թոբելայ. եւ մարգարեա՛ ՚ի վերայ նորա[12904], 3 եւ ասասցես ցնա. Ա՛յսպէս ասէ Տէր Տէր. Ահաւասիկ ես ՚ի վերայ քո իշխանդ Ռովսմեսովքայ եւ Թովբելայ. 4 եւ պաշարեցից զքեզ, եւ արկից դանդանաւանդ ՚ի կզակս քո, եւ ժողովեցից զքեզ եւ զամենայն զօրութիւնս քո. զհեծեալս եւ զերիվարս, զվառեալս եւ զսպառազէնս ազգաց բազմաց. վահանաւորս եւ սաղաւարտաւորս, եւ սուսերաւորս. եւ ամենեքին սոքա ընդ նոսա[12905]։ 5 Պարսիկք եւ Եթւովպացիք, Լիբէացիք եւ Լիդացիք, ամենեքին սաղաւարտեալք՝ եւ վահանաւորք. 6 Գոմեր՝ եւ ամենեքին որ շո՛ւրջ են զնովաւ. եւ տունն Թորգոմայ ՚ի ծագացն հիւսւսոյ, եւ ամենեքին որ շուրջ զնովաւ, եւ ազգք բազումք ընդ քեզ[12906]։ 7 Պատրաստեա՛ց, պատրաստեա՛ զանձն քո՝ դո՛ւ եւ ամենայն ժողովք որ ժողովեալ են ընդ քեզ. եւ եղիցես ինձ յառաջապահ[12907]։ 8 Յաւուրց բազմաց պատրաստեսցի, եւ ՚ի վախճան ժամանակաց եկեսցէ՛ եւ հասցէ յերկիրն յապահով ՚ի սրոյ. ժողովեալ յազգաց բազմաց յերկիրն Իսրայէլի, որ եղեւ աւերակ համօրէն. եւ նոյն յազգաց ժողովեալ՝ եւ բնակեն խաղաղութեամբ ամենեքին[12908]։ 9 Եւ ելցես իբրեւ զանձրեւ, եւ հասցես իբրեւ զամպ եւ ծածկեսցես զերկիրն. եւ եղիցես դու՝ եւ ամենայն ազգք բազումք՝ որ շուրջ զքեւ՛ իցեն ընդ քեզ։ 10 Ա՛յսպէս ասէ Տէր Տէր. Եւ եղիցի յաւուր յայնմիկ անկանիցին բանք ՚ի սիրտ քո, եւ խորհեսցիս խորհուրդս չարս. 11 եւ ասասցես. Ելի՛ց ՚ի վերայ յապահով երկրին. հասի՛ց ՚ի վերայ հանդարտացելոցն յանհոգութեան, եւ բնակեցելոցն ՚ի խաղաղութեան, ամենեցուն որ բնակեալ են յերկրին. որոց ո՛չ պարիսպք եւ ո՛չ նիգք եւ ո՛չ դրունք[12909], 12 աւարել զաւար, կողոպտել զկապուտ նոցա. արկանել զձեռն իմ ՚ի վերայ երկրին աւերելոյ՝ եւ բնակեցելոյ, եւ ՚ի վերայ ազգին ժողովելոյ յազգաց բազմաց. ստացելոց ինչս եւ դաստակերտս, բնակելոց ՚ի սիրտ երկրի[12910]։ 13 Սաբա եւ Դեդան, եւ վաճառականք Կարքեդովնացւոց, եւ ամենայն աւանք նորա ասիցեն ցքեզ. Յա՛ռ յաւա՛ր արշաւեալ գաս. ժողովեցեր զժողովս քո առնուլ զարծաթ եւ զոսկի, վարե՛լ ՚ի գերութիւն զստացուածս, եւ կողոպտել զկապուտ մեծ[12911]։ 14 Վասն այնորիկ մարգարեա՛ց որդի մարդոյ, եւ ասասցես ցԳովգ. Ա՛յսպէս ասէ Տէր Տէր. Ոչ ապաքէն յաւուր յայնմիկ յորում բնակեսցէ ժողովուրդ իմ Իսրայէլ խաղաղութեամբ, զարթիցես 15 եւ եկեսցես ՚ի տեղւոջէ քումմէ ՚ի ծագաց հիւսւսոյ, դո՛ւ եւ բազում ազգք ընդ քեզ հեծեալ յերիվարս. ամենեքին ընդ գունդս բազումս զօրաց բազմաց։ 16 Եւ ելանիցես ՚ի վերայ ժողովրդեան իմոյ Իսրայէլի՝ իբրեւ զա՛մպ ծածկեալ զերկիրն. ՚ի յետին ժամանակի եղիցի այն. եւ ածից զքեզ յերկիր իմ, զի ծանիցեն զիս ամենայն ազգք, ՚ի լինել ինձ սուրբ ՚ի միջի քում առաջի նոցա[12912]։ 17 Ա՛յսպէս ասէ Տէր Տէր ցԳովգ. Դո՛ւ ես վասն որոյ խօսեցայ յաւուրցն առաջնոց ՚ի ձեռն ծառայիցն իմոց մարգարէիցն Իսրայէլի յաւուրսն յայնոսիկ՝ եւ յամսն, ածել զքեզ ՚ի վերայ նոցա[12913]։ 18 Եւ եղիցի յաւուր յայնմիկ յորում եկեսցէ Գովգ ՚ի վերայ երկրիդ Իսրայէլի՝ ասէ Տէր Տէր. Ելցէ սրտմտութիւն իմ բարկութեամբ, 19 եւ նախա՛նձ իմ հրով բարկութեան իմոյ. խօսեցայ թէ ո՛չ յաւուր յայնմիկ եղիցի շարժումն մեծ ՚ի վերայ երկրին Իսրայէլի. 20 եւ խռովեսցին յերեսաց իմոց ձկունք ծովու, եւ թռչունք երկնից, եւ գազանք դաշտաց, եւ ամենայն սողունք երկրի, եւ ամենայն մարդիկ որ ՚ի վերայ երեսաց երկրի. լերինք պատառեսցին, եւ ձորք տապալեսցին, եւ ամենայն պարիսպք երկրին կործանեսցին։ 21 Եւ կոչեցից զա՛հ սրոյ ՚ի վերայ նորա՝ ասէ Տէր Տէր. սո՛ւր առն ՚ի վերայ եղբօր իւրոյ լինիցի[12914]. 22 եւ դատեցայց զնա արեամբ եւ մահու. եւ հեղեղօք անձրեւաց, եւ վիմօք կարկտի. եւ հուր եւ ծծումբ տեղացից ՚ի վերայ նորա, եւ ՚ի վերայ ամենեցուն որ ընդ նմա իցեն, եւ ՚ի վերայ ազգաց բազմաց որ ընդ նմա։ 23 Եւ մեծացա՛յց եւ սուրբ եղէց, եւ փառաւորեցայց եւ ծանուցայց առաջի ազգաց բազմաց. եւ ծանիցեն թէ ե՛ս եմ Տէր։

39
Գլուխ ԼԹ

1 Եւ դու որդի մարդոյ մարգարեա՛ ՚ի վերայ Գովգայ՝ եւ ասասցես. Ա՛յսպէս ասէ Տէր Տէր. Ահաւասիկ ե՛ս ՚ի վերայ քո Գովգ՝ իշխանդ Ռովսմեսովքայ եւ Թոբելայ[12915]. 2 եւ ժողովեցից զքեզ եւ առաջնորդեցից քեզ. եւ հանից զքեզ ՚ի ծագաց հիւսւսոյ, եւ ածից զքեզ ՚ի վերայ լերանցն Իսրայէլի[12916]։ 3 Եւ կորուսից զաղեղն քո ՚ի ձախմէ ձեռանէ քումմէ, եւ զնետս քո յաջմէ ձեռանէ քումմէ. եւ կործանեցից զքեզ 4 ՚ի վերայ լերանցն Իսրայէլի. եւ անկանիցիս դո՛ւ եւ ամենեքին որ զքեւ իցեն. եւ ազգքն որ ընդ քեզ իցեն, մատնեսցին ՚ի կերակուր հաւո՛ւց եւ ամենայն թռչնոց. եւ ամենայն գազանաց անապատի ետու զքեզ ՚ի կերակուր. 5 ընդ երեսս դաշտին անկցիս. զի ե՛ս խօսեցայ՝ ասէ Տէր Տէր[12917]։ 6 Եւ առաքեցից հո՛ւր ՚ի վերայ Մագովգայ. եւ բնակեսցեն կղզիք ՚ի խաղաղութեան. եւ ծանիցեն թէ ե՛ս եմ Տէր Տէր։ 7 Եւ անուն իմ սուրբ ծանիցի ՚ի մէջ ժողովրդեան իմոյ Իսրայէլի. եւ մի՛ եւս պղծեսցի անուն իմ սուրբ. եւ ծանիցեն ամենայն ազգք երկրի՝ թէ ե՛ս եմ Տէր Սուրբն Իսրայէլի։ 8 Ահաւասիկ հասեալ է. եւ ծանիցես թէ լինիցի՝ ասէ Տէր Տէր. ա՛յս է օրն զորմէ խօսեցայ։ 9 Եւ ելցեն բնակիչք քաղաքաց Իսրայէլի. եւ այրեսցեն զզէնս, զնիզակաբեկս, զասպարաբեկս, զնետս, զբեկորս աղեղանց, զտիգաբունս, զսըւնակոթս, եւ այրեսցեն իւրեանց այրելիս եւթն ամի[12918]. 10 եւ մի՛ առցեն փայտ ՚ի վայրաց, եւ յատցեն փայտ յանտառաց. այլ զզէնսն այրեսցեն ՚ի կրակի. եւ առցեն յաւարի զաւարառուս իւրեանց, եւ կողոպտեսցեն զկողոպտիչս իւրեանց՝ ասէ Տէր Տէր[12919]։ 11 Եւ եղիցի յաւուր յայնմիկ՝ տաց Գովգայ տեղի անուանի գերեզման յԻսրայէլի. զշիրիմ եկելոցն ՚ի կողմանց ծովուն, եւ շինեսցեն շուրջ զափամբք ձորոյն եւ թաղեսցեն անդ զԳովգ, եւ զամենայն ժողովս նորա. եւ կոչեսցի Գե՛հ գերեզման Գովգայ[12920]։ 12 Եւ թաղեսցեն զնոսա տուն Իսրայէլի, զի սրբեսցի երկիրն. զեւթն ամիս 13 թաղեսցեն զնոսա ամենայն ժողովուրդք երկրին. եւ եղիցի նոցա անուանի օրն յորում փառաւորեցայց՝ ասէ Տէր Տէր։ 14 Եւ ա՛րս նմին իրի գումարեսցեն երթալ շրջել ընդ երկիրն, եւ թաղե՛լ զմնացորդս ՚ի վերայ երեսաց երկրին. եւ սրբել զնա յետ եւթն ամսոյ[12921]։ 15 Եւ խնդրեսցէ ամենայն որ անցանիցէ ընդ երկիրն. եւ յորժամ տեսանիցէ ոսկր մարդոյ՝ շինեսցէ առ նովաւ նշանակ ինչ, մինչեւ թաղեսցեն զայն որք թաղենն ՚ի Գեհ ՚ի գերեզմանին Գովգայ[12922]. 16 զի եւ անուն քաղաքին Գերեզման կոչեսցի. եւ սրբեսցի երկիրն։ 17 Եւ դու որդի մարդոյ՝ ա՛յսպէս ասէ Տէր Տէր. Ասա՛ դու ցամենայն հաւս թռչունս, եւ ցամենայն գազանս դաշտի. Ժողովեցարո՛ւք եւ եկա՛յք, ժողովեցարո՛ւք յամենայն կողմանց երկրի ՚ի զենումն իմ զոր ես զենի ձեզ՝ զենումն մեծ ՚ի վերայ լերանցն Իսրայէլի. կերէ՛ք միս եւ արբէ՛ք արիւն[12923]. 18 կերէք զմիս սկայից, եւ արբէ՛ք զարիւն իշխանաց երկրին, զխոյս՝ եւ զզուարակս՝ զնոխազս. զի զուարակք պարարեալք են ամենեքեան[12924]. 19 եւ կերիջիք ճարպ ցյագ, եւ արբջիք արիւն ցարբենալ ՚ի զենլեաց իմոց զոր զենի ձեզ. 20 եւ յագեսջիք ՚ի սեղանոյ իմմէ. ՚ի հեծելոց, եւ յերիվարաց, եւ ՚ի սկայից, եւ յամենայն արանց պատերազմողաց՝ ասէ Տէր Տէր[12925]։ 21 Եւ տաց զփառս իմ ՚ի ձեզ. եւ տեսցեն ամենայն ազգք զդատաստանն իմ զոր արարի, եւ զձեռն իմ զոր ածից ՚ի վերայ նոցա[12926]։ 22 Եւ ծանիցեն տունն Իսրայէլի թէ ե՛ս եմ Տէր Աստուած նոցա, յօրէ յայնմանէ եւ առ յապայ[12927]։ 23 Եւ ծանիցեն ամենայն ազգք, թէ վասն մեղաց իւրեանց գերեցան տունն Իսրայէլի. փոխանակ զի անարգեցին զիս, դարձուցի զերեսս իմ ՚ի նոցանէ, եւ մատնեցի զնոսա ՚ի ձեռս թշնամեաց իւրեանց. եւ անկա՛ն ամենեքեան ՚ի սուր. 24 վասն պղծութեան նոցա՝ եւ անօրէնութեանց՝ արարի նոցա զայն. եւ դարձան երեսք իմ ՚ի նոցանէ[12928]։ 25 Վասն այնորիկ ա՛յսպէս ասէ Տէր Տէր. Ա՛րդ դարձուցից զգերութիւնն Յակովբայ, եւ ողորմեցայց տանն Իսրայէլի, եւ նախանձեցայց վասն անուան իմոյ սրբոյ[12929]։ 26 Եւ ընկալցին զանարգանս իւրեանց եւ զանիրաւութիւնս զոր անիրաւեցան. ՚ի բնակեցուցանել զնոսա յերկրին իւրեանց խաղաղութեամբ, եւ ո՛չ ոք իցէ որ զարհուրեցուցանիցէ[12930]՝ 27 ՚ի դարձուցանել ինձ զնոսա յազգաց, եւ ժողովել զնոսա ՚ի գաւառաց հեթանոսաց։ Եւ սուրբ եղէ՛ց ՚ի նոսա առաջի ազգաց. 28 եւ ծանիցեն թէ ես եմ Տէր Աստուած նոցա, յերեւել ինձ նոցա ՚ի մէջ ազգաց. եւ ժողովեցից զնոսա յերկրին իւրեանց, եւ ո՛չ եւս թողից ՚ի նոցանէ ուրեք[12931]. 29 եւ ո՛չ եւս դարձուցից զերեսս իմ ՚ի նոցանէ. փոխանակ հեղլոյ զսրտմտութիւն իմ ՚ի վերայ տանն Իսրայէլի. ասէ Տէր Տէր։

40
Գլուխ Խ

Վասն շինուածոյ Տաճարին[12932]։

ԼԶ 1 Եւ եղեւ ՚ի քսաներորդի եւ ՚ի հինգերորդի ամի գերութեան մերոյ, յամսեանն առաջնում որ օր մետասան էր ամսոյն. ՚ի չորեքտասաներորդի ամի առնլոյ քաղաքին. յաւո՛ւր յայնմիկ եղեւ ՚ի վերայ իմ ձեռն Տեառն[12933]։ 2 Եւ ա՛ծ զիս ՚ի տեսլեան Աստուծոյ յերկիրն Իսրայէլի, եւ եդ զիս ՚ի վերայ լերին միոյ բարձու յոյժ. եւ ՚ի վերայ նորա իբրեւ զշինուած քաղաքի դէ՛մ յանդիման. 3 եւ տարաւ զիս ՚ի ներքս։ Եւ ահա ա՛յր մի, եւ տեսիլ նորա իբրեւ զտեսիլ փայլուն պղնձոյ. եւ ՚ի ձեռին նորա էր լա՛ր շինողաց, եւ ձո՛ղ չափոյ. եւ ինքն կա՛յր ՚ի վերայ դրանն[12934]։ 4 Եւ ասէ ցիս այրն. Տեսե՛ր որդի մարդոյ. արդ՝ հայեա՛ց աչօք քովք, եւ լո՛ւր ակընջօք քովք, եւ հաստատեա՛ ՚ի մտի քում զամենայն զոր ես ցուցից քեզ. զի վասն ցուցանելո՛յ քեզ եկի այսր. եւ ցուցցե՛ս զամենայն զոր դո՛ւդ տեսանես՝ տանն Իսրայէլի։ 5 Եւ ահա շուրջ զտաճարաւն փողոցս. եւ ՚ի ձեռին առն՝ ձո՛ղ չափոյ ՚ի վե՛ց կանգնոյ եւ թզաւ. եւ չափեաց զլայնութիւն պարսպացն հաւասար ձողոյն, եւ զբարձրութիւն նորա հաւասար ձողոյն։ 6 Եւ եմո՛ւտ ընդ դուռնն որ հայէր ընդ արեւելս՝ զե՛ւթն աստիճանօք. եւ չափեաց զկոզակսն վեց վեց զկամարօք դրանն հաւասար ձողոյն. եւ զերկայնութիւն կոզակին հաւասար ձողոյն, եւ զլայնութիւն նորին հաւասար ձողոյն. եւ կամարս ՚ի մէջ կոզակացն ՚ի վեց կանգնոյ[12935]։ 7 Եւ կոզակն երկրորդ հաւասա՛ր ձողոյն ՚ի լայնութիւն, եւ հաւասար ձողոյն յերկայնութիւն. եւ կամարն ՚ի հինգ կանգնոյ։ 8 Եւ կոզակն երրորդ հաւասար ձողոյն յերկայնութիւն, եւ հաւասար ձողոյն ՚ի լայնութիւն. եւ կամարք դրանն[12936] 9 մերձ ՚ի կոնք դրանն յութ կանգնոյ. եւ կամարք յերկուց կանգնոց, եւ կամարք ներքին դրանն[12937]։ 10 Եւ կոզակք դրանն՝ դէմ յանդիման միմեանց երե՛ք աստի եւ երեք անտի. եւ չափ մի էր երեցուն. եւ չա՛փ մի կամարացն՝ աստի եւ անտի։ 11 Եւ չափեաց զլայնութիւն մտից դրանն ՚ի տասն կանգնոյ, եւ զերկայնութիւն դրանն յերեքտասան կանգնոյ։ 12 Եւ ՚ի մի կանգուն բովանդակեալ դէմ յանդիման կոզակացն՝ ՚ի մի կանգուն սահմանեալ յայս կոյս յայն կոյս. եւ կոզակքն աստի եւ անտի ՚ի վեց վեց կանգնոյ[12938]։ 13 Եւ չափեաց զդուռնն ՚ի պարսպէ կոզակին մինչեւ յո՛րմ կոզակին, ՚ի լայնութիւն քսան եւ հինգ կանգուն. եւ ա՛յն էր դուռն ՚ի դրան վերայ[12939]։ 14 Եւ զմիջոց կամարի դրանն, եւ զկոզակս նորին ՚ի վաթսուն կանգնոյ շուրջ զդրամբն. եւ զմիջոց սրահին արտաքնոյ, 15 եւ զմիջոց կամարի դրանն ներքնոյ, ՚ի յիսուն կանգնոյ[12940]։ 16 Եւ պատուհանք ծածուկ էին ՚ի կոզակսն, եւ ՚ի կամարսն ներքուստ դրան սրահին շո՛ւրջ շրջանակաւ. նոյնպէս եւ կամարացն, եւ պատուհանք շուրջ ներքոյ եւ արտաքոյ. եւ ՚ի վերայ կամարացն արմաւենիք աստի եւ անտի։ Եւ տարաւ զիս ՚ի ներքին սրահն[12941]. 17 եւ ահա դահլիճք, եւ սի՛ւնք շրջանակօք, շուրջ զսրահիւքն յօրինեալք. երեսուն դահլիճք ՚ի մէջ սեանցն շրջանակաց։ 18 Եւ սիւնք դէմ յանդիման դրանցն ըստ երկայնութեան դրանցն, 19 եւ սիւնք շրջանակաւ ՚ի ներքոյ։ Եւ չափեաց զլայնութիւն սրահին ՚ի միջոցէ դրանն արտաքնոյ մինչեւ ցմիջոց դրանն ներքնոյ որ հայէր ընդ արեւելս. հարե՛ւր կանգուն[12942]։ 20 Եւ տարաւ զիս ՚ի կողմն հիւսւսոյ, եւ ահա դուռն մի որ հայէր ընդ հիւսւսի սրահին արտաքնոյ. եւ չափեաց զնա յերկայնութիւն եւ ՚ի լայնութիւն. 21 եւ զկոզակս նորա աստի եւ անտի, եւ զկամարն, եւ զկոնքն, եւ զարմաւենիս։ Եւ եղեւ ըստ չափոյ դրանն որ հայէր ընդ արեւելս, յիսուն կանգուն յերկայնութիւն, եւ քսան եւ հինգ կանգուն ՚ի լայնութիւն[12943]։ 22 Եւ պատուհանք նորա, եւ կամարք. եւ արմաւենիք ըստ դրանն որ հայէր ընդ արեւելս. եւ ընդ եւթն սանդուխս ելանէին ՚ի նա. եւ էր կամարակապ ՚ի ներքոյ[12944]։ 23 Եւ դուռն ներքին սրահին հայէր ընդ դուռն հիւսւսոյ, ըստ օրինակի դրանն որ հայէր ընդ արեւելս. եւ չափեաց զսրահն դրանէ ՚ի դուռն՝ հարե՛ւր կանգուն[12945]։ 24 Եւ տարաւ զիս ընդ կողմն հարաւոյ, եւ ահա դուռն մի որ հայէր ընդ հարաւ. եւ չափեաց զնա եւ զկոզակս նորա, եւ զկոնքս, եւ զկամարս ըստ նմին չափոյ[12946]։ 25 Եւ պատուհանք նորա եւ կամարք շրջանակաւ, ըստ օրինակի պատուհանիցն եւ կամարացն առաջնոցն, յիսուն կանգուն յերկայնութիւն՝ եւ քսան եւ հինգ կանգուն ՚ի լայնութիւն[12947]։ 26 Եւ եւթն սանդուխք ՚ի նմա. եւ կամարք ՚ի ներքս, եւ արմաւենիք աստի եւ անտի ՚ի վերայ կոնքիցն[12948]. 27 եւ դուռն ներքոյ հանդէպ դրան սրահին՝ որ հայէր ընդ հարաւ։ Եւ չափեաց զսրահն դրանէ ՚ի դուռն ՚ի լայնութիւն՝ հարեւր կանգուն ՚ի կողմն հարաւոյ[12949]։ 28 Եւ տարաւ զիս ՚ի սրահն ներքին դրանն որ հայէր ընդ կողմն հարաւոյ. եւ չափեաց զդուռնն որ ընդ հարաւ ըստ նմին չափոյ[12950]։ 29 Եւ զկոզակսն, եւ զկամարս եւ զկոնքս նովին չափով. եւ պատուհանք նորա եւ կամարք շուրջ շրջանակաւ. յիսուն կանգուն յերկայնութիւն, եւ քսան եւ հինգ ՚ի լայնութիւն[12951]։ 30 Եւ շուրջ զնովաւ կամարք՝ յիսուն կանգուն յերկայնութիւն եւ քսան եւ հինգ ՚ի լայնութիւն։ 31 Եւ կամարք ՚ի յարտաքնում սրահին, եւ արմաւենի՛ք ՚ի կամարսն. եւ եւթն սանդուխք ելանելիք նորա[12952]։ 32 Եւ տարաւ զիս ՚ի դուռնն որ հայէր ընդ ճանապարհ արեւելից, եւ չափեաց զնա ըստ առաջին չափոյն[12953]. 33 զկոզակսն, եւ զկամարսն, եւ զկոնքսն՝ ըստ նմին չափոյ. եւ պատուհանք ՚ի նմա, եւ կամարք շուրջանակի. յիսուն կանգուն յերկայնութիւն, եւ քսան եւ հինգ ՚ի լայնութիւն[12954]։ 34 Եւ կամարք ՚ի ներքնում սրահին, եւ արմաւենիք ՚ի վերայ կամարացն աստի եւ անտի, եւ եւթն սանդուխք ՚ի նմա։ 35 Եւ տարաւ զիս ՚ի դուռնն որ ընդ հիւսւսի. եւ չափեաց ըստ նմին չափոյ[12955], 36 զկոզակսն եւ զկամարսն եւ զկոնքս. եւ պատուհա՛նք ՚ի նմա շուրջանակի, եւ կամարք յիսուն կանգուն յերկայնութիւն, եւ քսան եւ հինգ կանգուն ՚ի լայնութիւն։ 37 Եւ կամարք արտաքոյ դրանն. եւ արմաւենիք կամարացն աստի եւ անտի, եւ ութ սանդուխք ՚ի նմա։ 38 Եւ դահլիճք նորա՝ եւ լայնութիւնք նորա՝ եւ կամարք նորա հանդէպ երկրորդ դրանն՝ ուր լուանային զողջակէզսն։ 39 Եւ ՚ի կամարի դրանն երկու սեղանք յայսկոյս, եւ երկու սեղանք յա՛յնկոյս. զի զենուցուն ՚ի նմա զողջակէզսն՝ եւ զվասն մեղացն՝ եւ զվասն անգիտութեանն[12956]։ 40 Եւ ընդ հարաւակողմն խողուակի ողջակիզացն ՚ի մուտս դրանն որ հայէր ընդ հիւսւսի, երկու սեղանս որ հայէր ընդ արեւելս. եւ ՚ի հարաւակողմ կուսէ երկրորդի դրանն՝ հանդէպ կամարաց դրանն երկու սեղանք։ Եւ ընդ արեւելս ութ սեղանք[12957]. 41 չորք սեղանք յայսկոյս, եւ չորք սեղանք յայնկոյս, հանդէպ հարաւոյ դրանն. եւ անդ զենուցուն զզոհսն եւ զողջակէզսն, յանդիման ութից սեղանոց ողջակիզացն[12958]։ 42 Եւ չորք սեղանք ողջակիզացն քարեղէնք կոփածոյք. կանգնա՛ւ եւ կիսով երկայնութիւն, եւ կանգնաւ եւ կիսով ՚ի լայնութիւն, եւ կանգնաւ եւ կիսով ՚ի բարձրութիւն. զի ՚ի վերայ նոցա դիցեն զգործին՝ որով զենուցուն անդ զողջակէզսն եւ զզոհսն[12959]։ 43 Եւ ծնօտս ուղկեանս քանդակագործս ունիցին ՚ի ներքուստ շուրջանակի. եւ ՚ի վերայ սեղանոյն յա՛րկ առ ՚ի ծածկել յանձրեւոյ եւ յերաշտութենէ[12960]։ 44 Եւ տարաւ զիս ՚ի սրահն ներքին. եւ ահա երկու պատշգամք ՚ի ներքոյ սրահին, մի ընդ հարաւո՛յ դրանն որ հայէր ընդ հիւսւսի, եւ հանէր ընդ հարաւ. եւ մի ընդ հիւսւսոյ դրանն որ հայէր ընդ հարաւ, եւ հանէր ընդ հիւսւսի[12961]։ 45 Եւ ասէ ցիս. Ա՛յս պատշգամ, որ հայի ընդ կողմանս հարաւոյ՝ քահանայիցն եղիցի որ պահեն զպահպանութիւնս տանն[12962]։ 46 Եւ պատշգամն որ հայի ընդ հիւսւսի՝ քահանայիցն եղիցի որ պահեն զպահպանութիւն սեղանոյն. նոքա են որդիք Սադովկայ՝ որ մերձենան ՚ի Ղեւտացւոց անտի պաշտել զՏէր։ 47 Եւ չափեաց զսրահն յերկայնութիւն հարեւր կանգուն, եւ ՚ի լայնութիւն հարեւր կանգուն, զչորեսին կողմանս նորա, եւ ՚ի սեղան՝ յանդիման տաճարին[12963]։ 48 Եւ տարաւ զիս ՚ի կո՛նք տաճարին, եւ չափեաց զլայնութիւն կոնքին, ՚ի միոջէ կողմանէ հինգ կանգուն, եւ ՚ի միւսմէ կողմանէ հինգ կանգուն, եւ զլայնութիւն մտին՝ չորեքտասան կանգուն. եւ զխոյակս ուսոց դրան կոնքին յա՛յսկոյս յայնկոյս՝ երիս երիս կանգունս։ 49 Եւ զբարձրութիւն կոնքին քսա՛ն կանգուն. եւ զլայնութիւն նորին՝ մետասան կանգուն. եւ ընդ տասն աշտիճան ելանէին ՚ի նա, եւ սիւնք երկո՛ւ էին աստի եւ անտի[12964]։

41
Գլուխ ԽԱ

1 Եւ տարա՛ւ զիս ՚ի տաճարն զորոյ չափեաց զկամարն, վեց կանգուն զլայնութիւն ՚ի միոջէ կողմանէ. եւ վեց կանգուն զերկայնութիւն կամարին ՚ի միւսմէ կողմանէ[12965]։ 2 Եւ զլայնութիւն դրանն տասն կանգուն. եւ զխոյակս կոճոց դրանն յայսկոյս յայնկոյս հինգ հինգ կանգուն. եւ չափեաց զերկայնութիւն նորա քառասուն կանգուն, եւ զլայնութիւնն քսան կանգուն[12966]։ 3 Եւ եմուտ ՚ի ներքին սրահն՝ եւ չափեաց զլայնութիւն մտին երկուս կանգունս, եւ զմուտսն վեց կանգուն, եւ զխոյակս կոճոց մտիցն յայսկոյս յայնկոյս հինգ հինգ կանգուն[12967]։ 4 Եւ չափեաց զերկայնութիւն դրանն՝ քառասուն կանգուն, եւ զլայնութիւնն քսան կանգուն՝ առաջի տաճարին. եւ ասէ ցիս. Ա՛յս է սրբութիւն սրբութեանցն[12968]։ 5 Եւ չափեաց զորմ տաճարին ՚ի վեց կանգնոյ. եւ զլայնութիւն կողման տանն, ՚ի չորից կանգնոց շուրջ շրջանակաւ. 6 եւ ՚ի կողմանէ ՚ի կողմ երեսուն եւ երիս կանգունս կրկին. եւ անջրպետ ՚ի մէջ որմոց տաճարին շուրջանակի շուրջ զկողմամբքն. զի լինիցի ա՛յնոցիկ որք անկանիցին զնոքօք հայել. եւ ամենեւին մի՛ մերձենայցեն յորմ տաճարին։ 7 Եւ զլայնութիւն կողմանց վերին դրանն, ըստ առանցից կողմանց յորմոցն առ ՚ի վերին կողմն շուրջ զտամբն. զի ընդարձակութիւն լինիցի տանն ՚ի վերուստ եւ ՚ի ներքուստ, որոց ելանիցենն ՚ի վերնայարկսն, եւ ՚ի միջնայարկացն յերրո՛րդ յարկսն[12969]։ 8 Եւ ձեղուան տանն բարձրութիւն շուրջ շրջանակաւ զանջրպետօք կողմանցն, հաւասար ձողոյն ՚ի վեց կանգնոյ անջրպետ մի[12970]։ 9 Եւ լայնութիւն որմոյ արտաքին կողմանն ՚ի հինգ կանգնոյ. եւ առանցք ՚ի մէջ կողմանց տանն. 10 եւ ՚ի մէջ պատշգամացն ՚ի լայնութիւն քսան կանգուն, եւ շրջանակաւ շրջանակք տանն[12971]։ 11 Եւ դուրք պատշգամացն յառանցս՝ դրան միոյ ընդ հիւսւսի, եւ դուռն մի որ ընդ հարաւ. եւ լայնութիւն տեղւոյն ընդարձակութեան վասն լուսոյ առանցիցն, հինգ կանգուն ՚ի լայնութիւն շուրջանակի[12972]։ 12 Եւ անջրպետ ՚ի մէջ առանցիցն ՚ի ծովակողմ ճանապարհին, յերկայնութիւն ութսուն կանգուն, եւ լայնութիւն որմոյն անջրպետի հինգ կանգուն, եւ երկայնութիւն նորա իննսուն կանգուն[12973]։ 13 Եւ չափեաց առաջի տանն յերկայնութիւն հարեւր կանգուն. եւ խորշքն եւ անջրպետք եւ որմք նոցա՝ յերկայնութիւն հարեւր կանգուն. 14 եւ լայնութիւն առաջի տանն, եւ խորշքն յանդիման նորին՝ հարեւր կանգուն։ 15 Եւ չափեաց զերկայնութիւն անջրպետին ընդդէմ խորշիցն ՚ի թիկանց տանն. եւ զխորշսն աստի եւ անտի հարեւր կանգուն յերկայնութիւն։ Եւ տաճարն արտաքին, եւ անկիւնքն, եւ կամարքն[12974], 16 եւ յարկքն, եւ պատուհանքն վանդակապատքն, լուսանցոյցք շուրջ զերեքումբք վասն հայելոյ. եւ տունն՝ եւ որ զնովաւ յարկքն առ հասարակ շուրջ շրջանակաւ տախտակամա՛ծ ՚ի յատակացն մինչեւ ՚ի պատուհանսն. եւ պատուհանք բացեալք երեքկին առ ՚ի հայել[12975]. 17 որպէս եւ ՚ի ներքոյ կողմանն մինչեւ յարտաքինն։ Եւ ՚ի վերայ ամենայն տանն շուրջ շրջանակաւ, եւ ՚ի վերայ ամենայն տանն շուրջանակի ներքոյ եւ արտաքոյ[12976], 18 քերովբ քանդակեալ՝ եւ արմաւենիք. եւ արմաւենի մի ՚ի մէջ քերովբէիցն, եւ երկու քերովբէքն հանդէպ միմեանց. միոյ քերովբէին[12977] 19 դէմքն մարդոյ՝ ՚ի միոջէ՛ կողմանէ արմաւենւոյն. եւ դէմք առիւծու՝ ՚ի միւսմէ կողմանէ արմաւենւոյն. եւ ա՛յսպէս քանդակեալ էր ամենայն տաճարն շուրջանակի, 20 յատակաց մինչեւ ցյարկսն քերովբէք եւ արմաւենիք քանդակեալք. եւ սրբութիւնն՝ եւ տաճարն՝ թռուցեալ[12978] 21 եւ բացեալ չորեքկուսի։ Եւ դէմ յանդիման սրբութեանցն տեսիլ[12979], 22 իբրեւ նմանութիւն փայտեղէն սեղանոյ՝ երեք կանգուն ՚ի բարձրութիւն, եւ երկու կանգուն յերկայնութիւն, եւ երկու կանգուն ՚ի լայնութիւն՝ եւ եղջեւրք ՚ի նմա. եւ յատա՛կքն նորա եւ որմք փայտեղէնք։ Եւ ասէ ցիս. Ա՛յս է սեղան երեսաց Տեառն[12980]։ 23 Եւ երկու մուտք տաճարին, եւ երկու մուտք սրբութեանց. երկոցունց շրջանակաւ մտիցն[12981]՝ 24 երկու մուտք միոյ, եւ երկու մուտք միւսոյ դրանն. 25 եւ քանդակագործք ՚ի վերայ նոցա. եւ ՚ի վերայ մտից տաճարին քերովբէք եւ արմաւենիք քանդակեալք ըստ քանդակի սրբութեանցն. եւ փայտակերտ ազնիւ դէմ յանդիման կամարին արտաքուստ կողմանէ[12982]. 26 եւ պատուհանք ծածուկք։ Եւ չափեաց յայսկոյս յայնկոյս զյա՛րկս կամարին, եւ զկողմանս տանն խառնեալ ընդ միմեանս[12983]։

42
Գլուխ ԽԲ

1 Եւ եհա՛ն զիս ՚ի սրահն արտաքին ընդ արեւելս դէմ յանդիման դրանն հիւսւսոյ. եւ տարաւ զիս ՚ի ներքս։ Եւ ահա պատշգամք հինգ առանցիւք եւ խորշիւք ընդ կո՛ղմ հիւսւսոյ. 2 հարեւր կանգուն յերկայնութիւն, եւ յիսուն կանգուն ՚ի լայնութիւն. 3 նկարեալք ըստ օրինակի դրան սրահին ներքնոյ, եւ ըստ օրինակի շրջանակիւ սեանցն սրահին արտաքնոյ. դէ՛մ ընդ դէմ կարգեալ երեք սրահեա՛ն[12984]։ 4 Եւ դէմ ընդ դէմ պատշգամացն գնացք ՚ի տասն կանգնոյ լայնութիւն, եւ հարեւր կանգուն յերկայնութիւն. եւ ներգսագոյն կողմ ճանապարհին կանգուն մի. եւ դրունք նոցա ընդ հիւսւսի[12985]։ 5 Եւ գնացք ՚ի վերնատունսն նոյնպէս, զի խառնեալ էին սիւնքն շրջանակաւ ՚ի ներքուստ մինչեւ ՚ի վեր. եւ անջրպետն նոյնպէս. եւ սիւնքն շրջանակօք, եւ անջրպետք եւ մոյթք. 6 քանզի երեքսրահեանք էին. եւ սիւնք ո՛չ գոյին իբրեւ զսիւնս պատշգամացն. վասն այնորիկ առանցք էին ՚ի ներքոյ կողմանէն. եւ ՚ի միջնայարկացն ՚ի գետնոյ կողմանէ յիսուն։ 7 Եւ լոյս արտաքուստ, որպէս եւ պատշգամք սրահին արտաքնոյ որ հային դէմ յանդիման պատշգամացն՝ որ ընդ հիւսւսոյ՝ յերկայնութիւն յիսուն կանգուն[12986]։ 8 Քանզի երկայնութիւն պատշգամացն որ հայէին ՚ի սրահն արտաքին՝ է՛ր ՚ի յիսուն կանգնոյ. եւ նոքա էին դէմ յանդիման միմեանց. ընդ ամենայն հարեւր կանգուն[12987]։ 9 Եւ դրունք պատշգամացն որ ընդ մուտս արեւելից՝ վասն մտանելոյ ընդ նոսա յարտաքին սրահին անտի[12988]. 10 ըստ լուսամտին առաջի՛ն գնացին որ ընդ կողմն հարաւոյ՝ դէմ յանդիման հարաւոյ, եւ ընդդէմ անջրպետացն, եւ հանդէպ խորշիցն։ Եւ պատշգամքն[12989], 11 եւ գնացն հանդէպ նոցուն ըստ չափոյ պատշգամացն ճանապարհին՝ որ ընդ հիւսւսի. եւ ըստ երկայնութեան նոցա՝ եւ ըստ լայնութեան նոցա՝ եւ ըստ ելից նոցա. եւ ըստ շրջանակաց նոցին, եւ ըստ լուսանցուցաց[12990]. 12 եւ ըստ մտից պատշգամացն՝ որ ընդ հիւսւս, եւ ըստ մտից պատշգամացն որ ընդ հարաւ. եւ ըստ մտից առաջին գնացիցն առ ՚ի զլոյսն տալոյ անջրպետութեան ձողոյն, եւ հանդէպ արեւելից գնա՛լ ընդ նոսա[12991]։ 13 Եւ ասէ ցիս. Պատշգամք որ են ընդ հիւսւսի, եւ պատշգամքդ որ են ընդ հարաւ՝ հանդէպ բացատանցն, դոքա են պատշգամք սրբութեանն ուր ուտեն քահանայքն որդիքն Սադովկայ մերձաւորք տանն զսրբութիւն սրբութեանցն. եւ ա՛նդ դիցեն զսրբութիւն սրբութեանցն, եւ զզոհսն, եւ զվասն մեղացն, եւ զվասն անգիտութեանն. քանզի սո՛ւրբ է տեղին[12992]։ 14 Եւ մի՛ ոք մտցէ անդր, բա՛ց ՚ի քահանայիցն։ Եւ ո՛չ ելանիցեն ՚ի սրբութենէ անտի ՚ի սրահն արտաքին. զի յամենայն ժամանակի որ մերձենանն՝ սո՛ւրբ կացցեն. եւ մի՛ մատչիցին ՚ի պատմուճանս իւրեանց որով պաշտիցինն, զի սո՛ւրբ է այն. եւ զգեցցին ա՛յլ հանդերձ յորժամ մերձենայցեն ՚ի ժողովուրդն[12993]։ 15 Եւ կատարեցաւ չափ տաճարին ներքնոյ։ Եւ եհան զիս ընդ ճանապարհ դրանն որ հայէր ընդ արեւելս. եւ չափեաց զձեւ տանն շուրջանակի ըստ յօրինուածոյ։ 16 Եւ եկն եկաց առ հարաւային դրանն որ հայէր ընդ արեւելս, եւ չափեաց հինգ հարեւր չափով ձողոյն։ Եւ դարձաւ ՚ի կողմ հիւսւսոյ[12994]. 17 եւ չափեաց հանդէպ հիւսւսոյ, հինգ հարեւր չափով ձողոյն[12995]։ 18 Եւ դարձաւ ՚ի ծովակողմն, եւ չափեաց հանդէպ ծովուն, հինգ հարեւր չափով ձողոյն[12996]։ 19 Եւ դարձաւ ՚ի կողմն հարաւոյ, եւ չափեաց հանդէպ հարաւոյ հինգ հարեւր չափով ձողոյն։ 20 Եւ զփողոցս նորա շուրջանակի ՚ի չորեսին կողմանսն նովին չափով. եւ յօրինեաց զնա եւ զփողոցս նորա շուրջանակի, ՚ի հինգ հարեւր կանգնոյ հանդէպ արեւելից, եւ ՚ի հինգ հարեւր կանգնոյ զլայնութիւնն՝ անջրպետել ՚ի մէջ սրբութեանցն, եւ ՚ի մէջ պարսպացն յօրինուածոյ տաճարին[12997]։

43
Գլուխ ԽԳ

1 Եւ ա՛ծ զիս ՚ի դուռնն որ հայէր ընդ արեւելս, եւ եհա՛ն զիս ընդ այն։ 2 Եւ ահա փառքն Աստուծոյ Իսրայէլի գային ընդ ճանապարհն արեւելից, եւ ձայն բանակին իբրեւ զձայն կրկնելո՛յ բազմաց. եւ երկիրն լուսաւորեցաւ ՚ի նմանութիւն լուսաւորաց ՚ի փառացն շուրջանակի[12998]։ 3 Եւ տեսիլն զոր տեսանէի, է՛ր ըստ տեսլեանն զոր տեսի ՚ի ժամանակի իբրեւ մտանէի օծանել զքաղաքն։ Եւ տեսիլ կառացն զոր տեսի, է՛ր ըստ տեսլեանն զոր տեսանէի ՚ի վերայ Քովբար գետոյ. եւ անկայ ՚ի վերայ երեսաց իմոց[12999]։ 4 Եւ փառքն Տեառն մտին ՚ի տաճարն ընդ ճանապարհ դրանն՝ որ հայէ՛ր ընդ արեւելս[13000]։ 5 Եւ համբա՛րձ զիս Հոգին, եւ տարաւ զիս ՚ի սրահն ներքին. եւ ահա լի՛ էր փառօք Տեառն տաճարն, եւ կայի անդ[13001]. 6 եւ ահա ձայն ՚ի տաճարէ անտի որ խօսէր ընդ իս։ Եւ այր մի կայր մօտ առ իս[13002], 7 եւ ասէ ցիս. Որդի մարդոյ՝ տեսե՞ր զտեղի աթոռոյ իմոյ, եւ զտեղի հետոց ոտից իմոց. որովք բնակեսցէ անուն իմ ՚ի մէջ տանն Իսրայէլի յաւիտեան. եւ մի՛ եւս պղծեսցեն տունն Իսրայէլի զանուն իմ սուրբ, ինքեանք եւ առաջնորդք իւրեանց պոռնկութեամբ իւրեանց, եւ սպանութեամբ իշխանացն որ ՚ի մէջ նոցա[13003]. 8 ՚ի դնել ինձ զդրանդս իմ ՚ի մէջ դրանդեաց նոցա, եւ զսեամս իմ առ սեամս նոցա։ Եւ արկին զպարիսպս նեղել ընդ իս եւ ընդ նոսա. եւ պղծեցին զանուն իմ սուրբ անօրէնութեամբ իւրեանց զոր առնէին. եւ խորտակեցից զնոսա բարկութեամբ իմով եւ սպանմամբ[13004]։ 9 Գոնեայ արդ մերժեսցեն զպոռնկութիւնս իւրեանց, եւ զսպանութիւնս իշխանաց նոցա յինէն. եւ բնակեցայց ՚ի մէջ նոցա յաւիտեան[13005]։ 10 Եւ դու որդի մարդոյ՝ ցո՛յց տանդ Իսրայէլի զտաճարդ, եւ դադարեսցեն ՚ի մեղաց իւրեանց, զտեսիլ դորա եւ զձեւ եւ զյօրինուած[13006]. 11 եւ նոքա ընկալցին զտանջանս իւրեանց վասն ամենայնի զոր արարին։ Եւ նկարեսցես զտունդ եւ զպատրաստութիւնդ իւր, եւ զել եւ զմուտ դորա, եւ զկահ եւ զամենայն հրամանս դորա. եւ զամենայն օրէնս եւ զիրաւունս դորա ցուցցես նոցա. եւ գրեսցես առաջի նոցա. եւ պահեսցեն զամենայն իրաւունս եւ զհրամանս իմ, եւ արասցեն զնոսա[13007]։ 12 Եւ նկարագիր տանն ՚ի վերայ գլխոյ լերինն, եւ ամենայն սահմանք նորա շուրջանակի. սրբութիւն սրբութեանց են։ Ա՛յս օրէն է տաճարին[13008]։ 13 Եւ ա՛յս չափ սեղանոյն. կանգուն մի ՚ի կանգնոց, եւ կանգուն մի եւ ուղուկ գոգա՛ծ խորութեան նորա. եւ կանգուն մի լայնութիւն. եւ պսակ շուրջ զծնօտիւք նորա շուրջանակի թզա՛ւ մի։ Եւ ա՛յս բարձրութիւն սեղանոյն[13009] 14 ՚ի խորութենէ սկզբան փորուածոյն մինչեւ ՚ի մեծ քաւութիւնն, կանգունք երկուք ՚ի ներքուստ, եւ ՚ի լայնութիւն կանգուն մի. եւ փոքր քաւութենէն մինչեւ ՚ի մեծ քաւութիւնն կանգունք չորք, եւ ՚ի լայնութիւն կանգուն մի[13010]. 15 եւ բունն ՚ի չորից կանգնոց. եւ ՚ի բնէն ՚ի վեր ցեղջեւրսն՝ կանգուն մի[13011]։ 16 Եւ բունն յերկոտասան կանգնոյ, առ երկոտասան կանգուն ՚ի լայնութիւն, չորեքկուսի ՚ի չորեսին կողմանս իւր։ 17 Եւ քաւութիւնն չորեքտասան կանգուն յերկայնութիւն, եւ չորեքտասան կանգուն ՚ի լայնութիւն, հասարակ ՚ի չորեցունց կողմանց. եւ ծնօտքն պատուածոյք շուրջանակի պատեալ զնովաւ ՚ի կէս կանգնոյ, եւ բոլորակն նորա շուրջանակի կանգուն մի. եւ աշտիճանքն նորա ընդ արեւելս[13012]։ 18 Եւ ասէ ցիս Տէր. Որդի մարդոյ՝ ա՛յսպէս ասէ Տէր Տէր. Ա՛յս հրամանք են սեղանոյն. յաւուր գործուածոյ իւրոյ մատուցանել ՚ի վերայ նորա ողջակէզս, եւ հեղուլ առ նովաւ արիւն[13013]։ 19 Եւ տացես քահանայիցն Ղեւտացւոց որք ՚ի զաւակէ Սադովկայ մերձեսցին առ իս՝ ասէ Տէր Տէր պաշտել զիս, զուարակ մի յանդւոյ վասն մեղաց[13014]։ 20 Եւ առցեն յարենէ նորա, եւ դիցեն ՚ի վերայ չորեցունց եղջերաց սեղանոյն, եւ ՚ի վերայ չորեցունց անկեանց քաւութեանն. եւ շուրջ զյատակաւն, եւ ցանեսցեն՝ եւ քաւեսցեն[13015]։ 21 Եւ առցեն զզուարակն զվասն մեղացն՝ եւ այրեսցի ՚ի զատեալ տեղւոջ տաճարին՝ արտաքոյ սրբութեանցն։ 22 Եւ յաւուրն երկրորդի առցեն նոխազս երկուս յայծեաց անարատից վասն մեղաց, եւ քաւեսցեն զսեղանն՝ որպէս քաւեցին զուարակաւն[13016]։ 23 Եւ յետ վախճանելոյ զքաւութիւնն, մատուսցեն զուարակ յարջառոց անարատ՝ եւ խո՛յ ՚ի հօտից անարատ։ 24 Եւ մատուսցին առաջի Տեառն, եւ ցանեսցեն ՚ի վերայ նորա քահանայքն աղ. եւ հանցեն զնոսա յողջակէզս Տեառն[13017]։ 25 Զեւթն օր արասցեն նոխազ մի վասն մեղաց հանապազ, եւ զուարակ մի յարջառոց, եւ խոյ մի ՚ի հօտից անարատ արասցեն[13018] 26 զեւթն օր, եւ քաւեսցեն զսեղանն՝ եւ սրբեսցեն զնա։ Եւ կատարեսցեն զձեռս իւրեանց. 27 եւ վախճանեսցեն զաւուրսն. եւ եղիցի յօրէն ութերորդէ եւ անդր՝ արասցեն քահանայքն ՚ի վերայ սեղանոյն զողջակէզս ձեր, եւ զվասն փրկութեան ձերոյ, եւ ընկալայց զձեզ՝ ասէ Տէր Տէր[13019]։

44
Գլուխ ԽԴ

1 Եւ դարձոյց զիս ընդ ճանապարհ արտաքին դրա՛ն սրբութեանցն՝ որ հայէր յարեւելս. եւ այն էր փակեալ[13020]։ 2 Եւ ասէ ցիս Տէր. Ա՛յդ դուռն փակեալ կացցէ՝ եւ մի՛ բացցի՝ եւ մի՛ ոք անցցէ ընդ դա, զի Տէր Աստուած Իսրայէլի մտցէ ընդ դա. եւ եղիցի փակեալ։ 3 Քանզի առաջնորդ իշխանն նա՛ նստցի ՚ի դմա ուտել հաց առաջի Տեառն, ընդ ճանապարհ կամարի դրանն մտցէ, եւ ընդ նո՛յն ճանապարհ ելցէ[13021]։

ԼԷ 4 Եւ տարաւ զիս ընդ ճանապարհ դրանն որ ընդ հիւսւսի յանդիման տաճարին. տեսանէի եւ ահա փառօք Տեառն լի՛ էր տունն Տեառն. եւ անկա՛յ ՚ի վերայ երեսաց իմոց։ 5 Եւ ասէ ցիս Տէր. Որդի մարդոյ, դի՛ր ՚ի սրտի քում, եւ տե՛ս աչօք քովք, եւ լո՛ւր ակընջօք քովք զամենայն ինչ զոր ես ընդ քեզ խօսեցայց, ըստ ամենայն հրամանաց տանդ Տեառն, եւ ըստ ամենայն իրաւանց դորա. եւ կարգեսցես ՚ի սրտի քում զմուտ տանդ ըստ ամենայն ելից դորա, եւ ըստ ամենայն սրբութեանցն[13022]։ 6 Եւ ասասցես ցտունդ Իսրայէլի տուն դառնացողաց. Ա՛յսպէս ասէ Տէր Տէր. Շա՛տ լիցի ձեզ առ ամենայն անօրէնութեամբք ձերովք տունդ Իսրայէլի, 7 մուծանել ձեզ զորդիս այլազգիս անթլփատս սրտիւ՝ եւ անթլփատս մարմնով՝ լինել ՚ի սրբութիւնս իմ եւ պղծել զնոսա, ՚ի մատուցանել ձեզ զհացդ իմ ճարպով եւ արեամբ, եւ անցանէք զուխտիւ իմով ամենայն անօրէնութեամբք ձերովք[13023]։ 8 Եւ ո՛չ պահեցէք զպահպանութիւնս սրբութեանց իմոց. եւ կարգեցէք զնոսա պահել զպահպանութիւն սրբութեան սրբութեանց իմոց[13024]։ 9 Վասն այդորիկ ա՛յսպէս ասէ Տէր Աստուած. Ամենայն որդի օտարածին անթլփատ սրտիւ եւ անթլփատ մարմնով, մի՛ մտցէ ՚ի սրբութիւնս իմ. յամենայն որդւոց այլազգեացն որ իցեն ՚ի տանդ Իսրայէլի։ 10 Այլ եւ Ղեւտացիքն որք հեռացան յինէն ՚ի մոլորել ժողովրդանն. որ մոլորեցան յինէն զհետ խորհրդոցն իւրեանց, եւ ընկալցին ըստ անօրէնութեանց իւրեանց[13025]։ 11 Եւ եղիցին ՚ի սրբութիւնս իմ պաշտօնեայք բարապանք դրանց տանդ, եւ սպասաւորք տաճարիդ. նոքա զենուցուն զողջակէզս եւ զզոհս ժողովրդեանն. եւ նոքա կացցեն առաջի ժողովրդեանն լինել նոցա ՚ի սպասաւորս. 12 փոխանակ զի էին նոքա սպասաւորք առաջի կռոցն նոցա. եւ եղեւ տանն Իսրայէլի այն ՚ի տանջանս անիրաւութեան։ Վասն այնորիկ ամբարձի զձեռն իմ ՚ի վերայ նոցա ասէ Տէր Աստուած. եւ ընկալցին ըստ անօրէնութեան իւրեանց[13026]. 13 եւ մի՛ մերձեսցին առ իս քահանայանալ ինձ, եւ մի՛ հպել յամենայն սրբութիւնս որդւոցն Իսրայէլի, եւ մի՛ յամենայն սրբութիւն սրբութեանց իմոց. եւ ընկալցին զանարգանս իւրեանց մոլորութեամբն զոր մոլորեցան[13027]։ 14 Եւ կարգեսցեն զնոսա պահել զպահպանութիւնս տանն. յամենայն ՚ի գործս նորա, եւ յամենայն ինչ զոր գործեսցեն անդ[13028]։ 15 Եւ քահանայքն Ղեւտացիք որդիքն Սադովկայ որք պահեցին զպահպանութիւնս սրբութեանց իմոց ՚ի մոլորել տանն Իսրայէլի յինէն, նոքա՛ մերձեսցին առ իս պաշտել զիս. եւ կացցեն առաջի երեսաց իմոց մատուցանել ինձ զոհս եւ ճարպ եւ արիւն՝ ասէ Տէր Աստուած։ 16 Նոքա մտցեն ՚ի սրբութիւնս իմ, եւ նոքա մերձեսցին ՚ի սեղան իմ պաշտել զիս. եւ պահեսցեն զպահպանութիւնս իմ։ 17 Եւ եղիցի ՚ի մտանելն նոցա ընդ դուռն սրահին ներքնոյ, զգեցցին զպատմուճանս կտաւիս. եւ մի՛ զգենուցուն ասուիս ՚ի պաշտամանն իւրեանց, ՚ի դրանէ ներքին սրահին[13029]։ 18 Եւ խոյրս կտաւիս ունիցին ՚ի գլուխս իւրեանց, եւ անդրավարտիս կտաւիս յերանս իւրեանց, եւ ո՛չ զգենուցուն բռնութիւն[13030]։ 19 Եւ յելանելն իւրեանց յարտաքին սրահն առ ժողովուրդն, մերկասցին զպատմուճանս իւրեանց որով պաշտիցենն. եւ դիցեն զնոսա ՚ի սենեակն սրբութեանց, եւ զգեցցին ա՛յլ պատմուճանս. եւ մի՛ սրբեսցեն զժողովուրդն պատմուճանօք իւրեանց։ 20 Եւ զգլուխս իւրեանց մի՛ գերծցեն, եւ զվարսս իւրեանց մի՛ անօսրացուսցեն. ծածկելով ծածկեսցեն զգլուխս իւրեանց։ 21 Եւ գինի մի՛ արբցեն ամենայն քահանայքն ՚ի մտանե՛լն իւրեանց ՚ի ներքին սրահն։ 22 Եւ զայրի, եւ զհանեալ մի՛ առնուցուն իւրեանց ՚ի կանայս, այլ զկոյսս ՚ի զաւակէ տանն Իսրայէլի. եւ այրի թէ իցէ ՚ի քահանայէ մնացեալ՝ առցեն[13031]։ 23 Եւ զժողովուրդն իմ ուսուսցեն ընտրե՛լ ՚ի մէջ սրբոյն եւ պղծոյն. եւ ՚ի մէջ անարատին եւ արատաւորին[13032]։ 24 Եւ ՚ի վերայ դատաստանի արեան նոքա՛ կացցեն քննել. զարդարութիւնս իմ արդարացուսցեն, եւ զիրաւունս իմ իրաւացուսցեն. եւ զօրէնս իմ, եւ զհրամանս իմ յամենայն տօնս պատմեսցեն, եւ զշաբաթս իմ սրբեսցե՛ն[13033]։ 25 Եւ ՚ի դի՛ մարդոյ մի՛ մտցեն պղծիլ. բայց թէ ՚ի հօր կամ ՚ի մօր՝ եւ յուստերս եւ ՚ի դստերս՝ եւս յեղբօր եւ ՚ի քեռ՝ որ առն չիցէ տուեալ՝ պղծեսցին[13034]։ 26 Եւ յետ սրբելոյն նորա՝ եւթն օր թուեսցէ իւր։ 27 Եւ յորում աւուր մտանիցէ ՚ի սրբութիւն սրահին ներքնոյ պաշտե՛լ ՚ի սրբութեանն՝ մատուցանէ քաւութիւն՝ ասէ Տէր Աստուած[13035]։ 28 Եւ ո՛չ եղիցի նոցա ժառանգութիւն, զի ես եմ նոցա ժառանգութիւն. եւ կալուածք մի՛ տացին նոցա ՚ի մէջ որդւոցն Իսրայէլի, զի ե՛ս եմ նոցա ժառանգութիւն[13036]։ 29 Եւ զզոհսն, եւ զվասն մեղացն, եւ զվասն անգիտութեանն՝ նոքա՛ կերիցեն. եւ ամենայն նուէրք Իսրայէլի՝ նոցա լիցին։ 30 Պտուղ ամենայնի եւ անդրանիկք ամենեցուն, եւ երախայրիք յամենայն պտղոց ձերոց՝ քահանայի՛ցն եղիցի։ Եւ զառաջին մուտ արդեանց ձերոց տաջի՛ք քահանային՝ դնել օրհնութիւն ՚ի վերայ տանց ձերոց[13037]։ 31 Զամենայն զմեռելոտի եւ զգազանաբեկ, ՚ի թռչնոց եւ յանասնոց, մի՛ ուտիցեն քահանայքն[13038]։

45
Գլուխ ԽԵ

1 Եւ ՚ի վիճակել ձեզ զերկիրն ՚ի ժառանգութիւն, զատուսջի՛ք պտուղ Տեառն սուրբ ՚ի յերկրէն. քսան եւ հինգ հազար յերկայնութիւն, եւ տասն հազար ՚ի լայնութիւն, նուիրեալ եղիցի յամենայն սահմանս նորա շուրջանակի[13039]։ 2 Եւ եղիցի յայնմանէ ՚ի սրբութիւն. հինգ հարեւր առ հինգ հարեւր չորեքկուսի շուրջանակի. եւ յիսուն կանգուն բացատացն շուրջանակի[13040]։ 3 Եւ յայսմ չափոյ չափեսցի քսան եւ հինգ հազար յերկայնութիւն, եւ տասն հազա՛ր ՚ի լայնութիւն. եւ ՚ի նմա՛ եղիցի սրբութիւն սրբութեանցն[13041] 4 նուիրեալ յերկրէն. եւ եղիցի քահանայիցն որ պաշտիցեն ՚ի սրբութեանն, եւ այնոցիկ որ մերձենան պաշտել զՏէր։ Եւ եղիցի նոցա տեղի մի զատեալ ՚ի տուն սրբութեան իւրեանց[13042], 5 քսան եւ հինգ հազար յերկայնութիւն, եւ տասն հազար ՚ի լայնութիւն։ Եւ Ղեւտացւոցն որ պաշտեն ՚ի տաճարին, եղիցի ՚ի կալուածս քաղաքի ՚ի բնակութիւն[13043]. 6 ըստ բնակութեան քաղաքի տացես, հինգ հազար ՚ի լայնութիւն, եւ քսան եւ հինգ հազար յերկայնութիւն ըստ երախտեաց սրբութեանցն. յամենայն տանէն Իսրայէլի եղիցի[13044]։ 7 Եւ առաջնորդին յայնմանէ եւ անտի յերախայրիս սրբոցն ՚ի նիստ քաղաքին յանդիման երախայրեաց սրբութեանցն, ընդդէմ բնակութեան քաղաքին ընդ կողմ ծովու. եւ ՚ի ծովէն ընդ արեւելս. եւ երկայնութիւն ըստ միոյ վիճակաց ՚ի սահմանացն որ ընդ ծովակողմն, եւ լայնութիւն ըստ սահմանաց երկրին որ ընդ արեւելս[13045]. 8 եւ եղիցի նմա ՚ի կալուածս ՚ի մէջ Իսրայէլի։ Եւ ո՛չ եւս բուռն լիցին իշխանք որդւոցն Իսրայէլի ժողովրդեան իմում. եւ զերկիրն վիճակեալ ժառանգեսցեն տունն Իսրայէլի ըստ ազգս իւրեանց։

ԼԸ 9 Ա՛յսպէս ասէ Տէր Տէր. Շա՛տ լիցի ձեզ իշխանքդ Իսրայէլի. արդ ՚ի բա՛ց արարէք զապիրատութիւն եւ զչուառութիւն. իրաւունս եւ արդարութի՛ւն արարէք. ՚ի բա՛ց մերժեցէք զբռնութիւն ՚ի ժողովրդենէ իմմէ՝ ասէ Տէր Աստուած[13046]։ 10 Կշիռք արդա՛ր, եւ չափ արդա՛ր, եւ կապիճ արդա՛ր եղիցի չափոց ձերոց[13047]։ 11 Եւ կապիճ նո՛յն լիցի տալոյ եւ առնլոյ. տասներորդն գրուի եղիցի կապիճ. եւ տասներորդ գրուի կապիճն, կշի՛ռ ըստ գրուին, եւ ըստ արդուին եղիցի[13048]։ 12 Եւ կշիռն քսան դանգ, եւ քսա՛ն սիկղ, եւ քսան եւ հինգ սիկղ, եւ ՚ի քսան եւ ՚ի հինգ սկեղէ՝ եղիցի ձեզ մնաս մի։ 13 Եւ ա՛յս պտուղ իցէ զոր զատանիցէք. զվեցերորդ չափոյն ՚ի գրուէ ցորենոյ, եւ զվեցերորդ արդուի ՚ի քոռէ գարւոյ։ 14 Եւ հրաման ձիթոյ, քսէստ մի իւղոյ, տասներորդ սափորոյն. զի տասն քսէստն՝ է՛ սափոր մի[13049]։ 15 Եւ ոչխար մի ՚ի տասն ոչխարէ, նուէրք յամենայն ազգացն Իսրայէլի, ՚ի զոհս եւ յողջակէզս քաւութեան եւ փրկութեան ձերոյ՝ ասէ Տէր Աստուած։ 16 Եւ ամենայն ժողովուրդ երկրիդ՝ տացէ՛ զերախայրիսն ցառաջնորդս Իսրայէլի[13050]։ 17 Եւ ՚ի ձեռն առաջնորդին եղիցին ողջակէզքն՝ եւ զոհքն՝ եւ սպանդքն, ՚ի տօնս եւ յամսագլուխս եւ ՚ի շաբաթս. եւ յամենայն տօնս տանդ Իսրայէլի նա մատուսցէ զվասն մեղացն, եւ զզոհսն՝ եւ զողջակէզսն, եւ զվասն փրկութեանն քաւե՛լ զտունդ Իսրայէլի[13051]։ 18 Ա՛յսպէս ասէ Տէր Աստուած. Յառաջնում ամսեանն որ օր մի իցէ ամսոյն, առնուցո՛ւք զուարակ մի յանդւոյ անարատ՝ քաւել զսրբութիւնն[13052]։ 19 Եւ առցէ քահանայն յարենէ քաւութեանն, եւ ցանեսցէ ՚ի վերայ սեմոց տանն, եւ ՚ի վերայ չորեցունց անկեանց տաճարին, եւ ՚ի վերայ սեղանոյն, եւ ՚ի վերայ սեմոց դրանն ներքին սրահին[13053]։ 20 Եւ ա՛յսպէս արասցէ, որ օր եւթն իցէ ամսոյն, յամենայն յանգէտս յանցանաւորէ եւ ՚ի տղայոց քաւել զտունն[13054]։ 21 Եւ յամսեանն առաջնում, որ օր չորեքտասան իցէ ամսոյն, եղիցի ձեզ տօնն պասէք, զեւթն օր բաղա՛րջ կերիջիք[13055]։ 22 Եւ արասցէ առաջնորդն յաւուրն յայնմիկ վասն իւր՝ եւ վասն տանն՝ եւ վասն ամենայն ժողովրդեան երկրին, զուարակ մի յարջառոց վասն մեղաց[13056]։ 23 Եւ զեւթն օր տօնին արասցեն ողջակէզս Տեառն, եւթն զուարակ՝ եւ եւթն խոյ. անարատ աւուր աւուր զեւթն օր. եւ վասն մեղաց նոխազ մի յայծեաց աւուր աւուր[13057]. 24 եւ զոհ եւ նաշիհ գործեալ ըստ զուարակին, եւ հաց գործեալ ըստ խոյին. եւ քսէստ մի եւղ ըստ հացին։ 25 Եւ յամսեանն երրորդի որ օր հինգետասան իցէ ամսոյն արասցեն տօն ըստ օրինակի եւթանց աւուրց. որպէս վասն մեղացն՝ եւ վասն ողջակիզացն. եւ ըստ նաշհւոյն՝ եւ ըստ ձիթոյն[13058]։

46
Գլուխ ԽԶ

1 Ա՛յսպէս ասէ Տէր Աստուած. Դուռնն որ ՚ի ներքնում սրահին հայի ընդ արեւելս. եղիցի փակեալ զվե՛ց աւուրսն արգոյս, եւ յաւուրն շաբաթու բացցի, եւ յաւուրն ամսագլխոցն բացցի[13059]։ 2 Եւ մտցէ առաջնորդն ընդ ճանապարհ կամարի դրանն արտաքնոյ, եւ կացցէ ՚ի վերայ սեմոց դրանն. եւ արասցեն վասն նորա ողջակէզս քահանայքն. եւ զփրկութեանցն վասն նորա. եւ երկի՛ր պագցէ ՚ի վերայ սեմոց դրանն՝ եւ ելցէ. եւ դուռն մի՛ փակեսցի մինչեւ ցերեկոյ[13060]։ 3 Եւ երկի՛ր պագանիցէ ժողովուրդ երկրին առաջի մտից դրանն յաւուր շաբաթուց՝ եւ յամսագլուխս՝ առաջի Տեառն։ 4 Եւ զողջակէզսն զոր մատուցանէ Տեառն առաջնորդն յաւուր շաբաթուց, վե՛ց որոջ անարատ՝ եւ խոյ մի անարատ[13061]. 5 եւ մաննա եփեալ առ խոյն եւ առ որոջսն եւ զոհս եւ տուրս ընդ ձեռին նորա, եւ քսէստ իւղոյ ըստ հացին[13062]։ 6 Եւ յաւուրն ամսամտից զուարակ մի՝ որդի պառակամօր՝ անարատ. եւ վեց որոջքն եւ խոյն, անարա՛տք եղիցին։ 7 Եւ նաշիհ ըստ զուարակին, եւ նաշիհ եւ մաննա ըստ խոյին՝ եւ ըստ որոջացն. որպէս եւ պատրաստեսցի ՚ի ձեռս իւր. եւ եւղ ըստ նաշհւոյն[13063]։ 8 Եւ ՚ի մտանել առաջնորդին՝ ընդ ճանապարհ կամարի դրա՛նն մտցէ, եւ ընդ նոյն ճանապարհ դրա՛նն ելցէ։ 9 Եւ յորժամ մտանիցէ ժողովուրդ երկրին առաջի Տեառն ՚ի տօնս, որ մտանիցէ ընդ ճանապարհ դրանն հիւսւսոյ երկի՛ր պագանել ելցէ ընդ ճանապարհ դրանն հարաւոյ. եւ որ մտցէ ընդ ճանապարհ դրանն հարաւոյ, ելցէ ընդ ճանապարհ դրանն հիւսւսոյ. եւ մի՛ դարձցի ընդ ճանապարհ դրանն ընդ որ եմուտ. այլ ուղորդ ընդ նո՛յն ելցէ[13064]։ 10 Եւ առաջնորդն ՚ի մէջ նոցա, ՚ի մտանելն նոցա՝ ընդ նոսին մտցէ, եւ ընդ ելանելն նոցա՝ ընդ նոսին ելցէ[13065]։ 11 Եւ ՚ի տօնս եւ ՚ի ժողովս՝ եղիցի մաննա եփեալ ըստ զուարակին, եւ մաննա ըստ խոյին եւ ըստ որոջացն, որպէս պատրաստեսցի ՚ի ձեռս նորա եւ քսէստ մի իւղոյ ըստ հացին։ 12 Ապա թէ առնիցէ առաջնորդն զխոստովանութեան ողջակէզս, եւ զկամաւն փրկութեան Տեառն. բացցէ իւր զդուռնն որ հայի ընդ արեւելս, եւ արասցէ զողջակէզս՝ եւ զվասն փրկութեանն, ըստ օրինակին որպէս առնիցէ յաւուր շաբաթուցն. եւ ելցէ եւ փակեսցէ զդրունսն յե՛տ ելանելոյն իւրոյ[13066]։ 13 Եւ բուծ մի տարեւոր անարատ արասցէ յողջակէզ Տեառն, հանապազօր այգո՛ւն այգուն արասցէ զայն[13067] 14 եւ մաննա ընդ նմին այգո՛ւն այգուն, զվեցերորդ մասն չափոյն. եւ երրորդ մասն քսէստի եւղ խառնեալ ՚ի նաշիհն. մաննա Տեառն՝ հրաման յաւիտենական[13068]. 15 հանապազ մատուցանիցէ զգառնն եւ զմաննայն, եւ զեւղն արասցէ այգո՛ւն այգուն ողջակէզ հանապազորդ։ 16 Ա՛յսպէս ասէ Տէր Տէր. Եւ եթէ տացէ առաջնորդն պարգեւ միում յորդւոց իւրոց ՚ի ժառանգութենէ իւրմէ. եղիցի այն որդւոց նորա ՚ի կալուածս ժառանգութեան[13069]։ 17 Եւ եթէ տացէ պարգեւ ՚ի ժառանգութենէ իւրմէ միում ՚ի ծառայից իւրոց, եղիցի նմա այն մինչեւ ցտարին թողութեան, եւ ապա դարձցի անդրէն առ առաջնորդն. բայց ժառանգութիւն որդւոց նորա՝ նոցի՛ն եղիցի։ 18 Եւ մի՛ առցէ առաջնորդն ՚ի ժառանգութենէ ժողովրդեանն իւրոյ բռնադատե՛լ զնոսա. այլ յիւրմէ կալուածոց եւ յիւրմէ ժառանգութենէ ժառանգեցուսցէ որդւոց իւրոց. զի մի՛ ցրուեսցի ժողովուրդ իմ ՚ի յիւրաքանչիւր բնակութենէ[13070]։ 19 Եւ տարաւ զիս ընդ ճանապարհ դրանն հարաւոյ. ՚ի պատշգամ սրբութեանց քահանայիցն որ հայէր ընդ հիւսւսի, եւ ահա անդ տեղի զատեալ[13071]. 20 եւ ասէ ցիս. Ա՛յս է տեղի յորում եփիցեն քահանայքն զվասն անգիտութեանն՝ եւ զվասն մեղացն. ա՛նդ եփեսցեն եւ զմաննայն, ամենեւին մի՛ ելանել ՚ի սրահն արտաքին սրբել զժողովուրդն[13072]։ 21 Եւ եհան զիս ՚ի սրահն արտաքին, եւ շրջեցոյց զիս ընդ չորս կողմանս սրահին. եւ ահա գաւիթ առ գաւիթս[13073]. 22 ընդ չորս կողմանս սրահին։ Գաւթին փոքու՝ քառասուն կանգուն երկայնութիւն. եւ երեսուն կանգուն լայնութիւն. մի չափ էր չորեցունց[13074]։ 23 Եւ պատշգամք շուրջանակի զչորեքումբք. եւ խոհակերոցք շինեալք ՚ի ներքոյ պատշգամացն շուրջանակի։ 24 Եւ ասէ ցիս. Ա՛յս տունք են խոհակերաց, ուր հասուցանիցեն պաշտօնեայքն տանն զզենլիս ժողովրդեանն։

47
Գլուխ ԽԷ

ԼԹ 1 Եւ եմոյծ զիս առաջի դրան տաճարին, եւ ահա ելանէր ջուր ՚ի ներքոյ վարագուրաց տաճարին ընդ արեւելս. զի երեսք տաճարին հայէին ընդ արեւելս. եւ ջուրն հոսէր յաջմէ կողմանէ տաճարին հիւսւսոյ՝ ՚ի սեղանն կոյս[13075]։ 2 Եւ եհան զիս ընդ ճանապարհ դրանն հիւսւսոյ, եւ շրջեցոյց զիս ընդ ճանապարհ դրանն արտաքնոյ առ դրամբն արտաքնով, որ հայէր ընդ արեւելս. եւ ահա ջուրն հոսէր յաջմէ կողմանէ։ 3 Եւ իբրեւ զելս առն դէմ յանդիման, եւ չափ ՚ի ձեռին իւրում։ Եւ չափեաց հազա՛ր, չափովն՝ եւ անց ընդ ջուրն յորդութեանց[13076]. 4 եւ չափեաց հազա՛ր, չափովն՝ եւ անց ընդ ջուրն, եւ հարկանէր ջուրն մինչեւ ցերանսն. եւ չափեաց հազա՛ր, չափովն՝ եւ անց ընդ ջուրն. եւ հարկանէր ջուրն մինչեւ ցգօտին. 5 եւ չափեաց հազա՛ր, չափովն զուխսն՝ եւ ո՛չ կարէր անցանել. զի յորդեաց ջուրն իբրեւ զյորձանս հեղեղաց ընդ որ ո՛չ ոք անցանիցէ[13077]։ 6 Եւ ասէ ցիս. Տե՛ս որդի մարդոյ։ Եւ դարձոյց զիս եւ տարաւ յափն գետոյն[13078]։ 7 Եւ ՚ի շրջելն անդ իմում, եւ ահա յափն գետոյն ծառատունկ բազում յոյժ յա՛յսկոյս յա՛յնկոյս[13079]։ 8 Եւ ասէ ցիս. Ջուրս այս որ ելանէ ՚ի կողմ Գալիլեացւոց ընդ արեւելս, եւ իջանէ յԱրաբիա, եւ գայ մինչեւ ցծով ՚ի ջուրց ելիցն, եւ բժշկեսցէ զջուրս։ 9 Եւ եղիցի ամենայն շունչ անասնոց թքելոց. յամենայնի յորոց վերայ եկեսցէ գետն՝ կենդանասցին։ Եւ եղիցի անդ ձուկն բազում յոյժ, զի հասեալ անդր ջրոյս այսորիկ՝ բժշկեսցէ. եւ կենդանասցին յորոց վերայ հասցէ գետն՝ եւ կեցցէ՛[13080]։ 10 Եւ կացցեն ՚ի նմա որսորդք յԵնգադեայ մինչեւ ցԵնգադիս. ձգանք ուռկանաց առանձինն եղիցին. եւ ձկունք նորա իբրեւ զձկունս ծովուն մեծի, եւ բազմութիւն բազում յոյժ[13081]. 11 յելս նորա՝ եւ ՚ի դարձս նորին, եւ ՚ի համբառնալ նորին մի՛ սրբեսցին. այլ յայլս մատնեսցին[13082]։ 12 Եւ առ գետովն ելցեն զափամբն յայսկոյս յայնկոյս՝ ամենայն ծա՛ռ ուտելի, եւ մի՛ հնասցի շուրջ զնովաւ, եւ մի՛ պակասեսցի պտուղ նորա, եւ զդալարութիւն իւր յառաջագոյն արձակեսցէ. զի ջուրք նորա ՚ի սրբութեանց ելանիցեն. եւ եղիցի պտուղ նոցա ՚ի կերակուր, եւ ելք նոցա ՚ի բշժկութիւն[13083]։

Խ 13 Ա՛յսպէս ասէ Տէր Աստուած. Ա՛յս են սահմանք ժառանգութեան երկրին, զոր ժառանգեցուցանիցեն երկոտասան ազգացն որդւոցն Իսրայէլի յաւելուած վիճակաց[13084]. 14 եւ ժառանգեսցեն զնա իւրաքանչիւրոք՝ որպէս եւ եղբայրն իւր, յոր ամբարձի զձեռն իմ տալ հարցն նոցա. եւ անկցի երկիրն այն ձեզ ՚ի վիճակ ժառանգութեան[13085]։ 15 Եւ ա՛յս են սահմանք երկրին որ ընդ կողմ հիւսւսոյ։ ՚Ի ծովէն մեծէ, որ իջանէ եւ մեկնէ ՚ի մուտս Եղ՚ղ՚ադայ[13086] 16 եւ Եմաթայ, եւ Բերովթայ, Սաբարսիմայ. ՚ի մէջ սահմանացն Դամասկոսի, եւ ՚ի մէջ սահմանացն Եմաթայ՝ բնակութիւնք Աւնանայ որ են ՚ի սահմանս Աւրանացւոց[13087]։ 17 Ա՛յս են սահմանք ՚ի ծովէ ՚ի հանգրուանէ Աւնանայ՝ սահմանք Դամասկոսի. եւ ՚ի կողմ հիւսւսոյ ըստ հիւսւսոյ, եւ սահմանն Եմաթայ սահման հիւսւսոյ[13088], 18 դէմ յանդիման արեւելից ՚ի մէջ Աւրանացւոցն եւ ՚ի մէջ Դամասկոսի. ՚ի մէջ Գաղաադացւոցն եւ ՚ի մէջ երկրին Իսրայէլի, Յորդանան մեկնէ ընդ ծովակողմ արեւելից ընդ արմաւաստանն. այս ընդ արեւելս[13089], 19 եւ ընդ հարա՛ւ. եւ առ հարաւով ՚ի Թեմանայ եւ յարմաւաստանէ՝ մինչեւ ՚ի ջուրն Մարիբովթկադէս որ ձգի ՚ի ծովն մեծ։ Ա՛յս բաժին հարաւային՝ եւ առ հարաւո՛վ[13090]։ 20 Եւ սոյն բաժին ծովուն մեծի, որ որոշէ մինչեւ հանդէպ մտիցն Եմաթայ, մինչեւ՛ ՚ի մուտս նորին. ա՛յս ինքն են ընդ ծովակողմն Եմաթայ[13091]։ 21 Եւ բաժանեսջիք զերկիրն զայն նոցա, եւ ազգացն Իսրայէլի 22 արկջիք զնա ՚ի վիճակս. ձե՛զ եւ եկացն, եւ պանդխտացն որ ՚ի միջի ձերում, որք ծնան որդիս ՚ի միջի ձերում. եւ եղիցին ձեզ իբրեւ այդրենածինք ՚ի մէջ որդւոցն Իսրայէլի. եղիցին ընդ ձեզ. կերիցեն ժառանգութեամբ ՚ի մէջ ազգացդ Իսրայէլի[13092]։ 23 Եւ եղիցին յազգ պանդխտաց ՚ի մէջ պանդխտաց՝ որ իցեն ՚ի ձեզ. ա՛նդ տաջիք նոցա ժառանգութիւն՝ ասէ Տէր Աստուած։

48
Գլուխ ԽԸ

1 Եւ ա՛յս են սահմանք ցեղիցն. իսկզբանէ կողմանն հիւսւսոյ ըստ կողման զառիթափին, որ զատանէ ընդ մուտս Էմաթու հանգրուանին Աւնանու. սահման Դամասկոսի առ հիւսւսով ըստ կողման բնակութեանն Եմաթայ։ Եւ եղիցի նոցա արեւելակողմ մինչեւ ՚ի ծովակողմ՝ Դանայ բաժին մի[13093]։ 2 Եւ ՚ի սահմանաց անտի Դանայ յարեւելակողմ մինչեւ ՚ի ծովակողմ՝ Ասերայ բաժին մի։ 3 Եւ ՚ի սահմանացն Ասերայ յարեւելից կուսէ մինչեւ ցծովակողմ՝ Նեփթաղիմայ բաժին մի։ 4 Եւ ՚ի սահմանացն Նեփթաղիմայ յարեւելից կուսէ մինչեւ ցծովակողմ՝ Մանասէի բաժին մի[13094]։ 5 Եւ ՚ի սահմանացն Մանասէի յարեւելից կուսէ մինչեւ ցծովակողմ՝ Եփրեմի բաժին մի[13095]։ 6 Եւ ՚ի սահմանացն Եփրեմի յարեւելից կուսէ մինչեւ ՚ի ծովակողմ՝ Ռոբինի բաժին մի։ 7 Եւ ՚ի սահմանացն Ռոբինի յարեւելից կուսէ մինչեւ ցծովակողմ՝ Յուդայի բաժին մի[13096]։ 8 Եւ ՚ի սահմանացն Յուդայի յարեւելից կողմանէ մինչեւ ցծովակողմ. եւ եղիցի պտուղ նուիրաց քսան եւ հինգ հազար յերկայնութիւն, եւ տասն հազար ՚ի լայնութիւն. իբրեւ զմի ՚ի վիճակաց ՚ի կողմանցն արեւելից մինչեւ ցծովակողմն։ Եւ եղիցի սուրբ ՚ի մէջ նոցա. 9 պտուղ զոր նուիրիցեն Տեառն, յերկայնութիւն քսան եւ հինգ հազար կանգուն, եւ ՚ի լայնութիւն տասն հազար[13097]։ 10 Եղիցի պտուղ սրբութեանց քահանայիցն. ընդ հարաւակողմ յերկայնութիւն քսան եւ հինգ հազար, եւ ընդ ծովակողմ ՚ի լայնութիւն տասն հազար, եւ ընդ արեւելս ՚ի լայնութիւն տա՛սն հազար, եւ ընդ հիւսւսակողմ յերկայնութիւն քսան եւ հինգ հազար։ Եւ եղիցի սահման սրբութեանցն ՚ի միջի նոցա[13098], 11 քահանայիցն սրբեցելոց որդւոցն Սադովկայ, որք պահեն զպահպանութիւնս տանն Տեառն. որք ո՛չ մոլորեցան ՚ի մոլորութիւն որդւոցն Իսրայէլի՝ որպէս մոլորեցան Ղեւտացիքն։ 12 Եւ եղիցի նոցա պտուղ տուեալ ՚ի պտղոյ երկրին սրբութիւն սրբութեանցն, ՚ի սահմանաց Ղեւտացւոցն[13099]։ 13 Եւ Ղեւտացւոցն որ զհետ սահմանաց քահանայիցն, եղիցէ յերկայնութիւն քսան եւ հինգ հազար՝ եւ ՚ի լայնութիւն տասն հազար[13100]. 14 ո՛չ վաճառեսցի ՚ի նոցանէն, եւ ո՛չ չափեսցի, եւ ո՛չ առցի առաջին արդեանց երկրին. զի սրբութիւն Տեառն է։ 15 Բայց հինգ հազարն աւելո՛րդ լայնութեամբ առ քսան եւ հինգ հազարին, պատուար արտաքոյ քաղաքին լիցին ՚ի բնակութիւն եւ յարձակավայրս նորին. եւ եղիցի քաղաքն ՚ի միջի նորա[13101]։ 16 Եւ ա՛յս է չափ նորա. ՚ի կողմանէ հիւսւսոյ՝ չո՛րք հազար եւ հինգ հարեւր. եւ ՚ի կողմանէ հարաւոյ՝ չորք հազար եւ հինգ հարեւր. եւ ՚ի կողմանէ արեւելից՝ չորք հազար եւ հինգ հարեւր. եւ ՚ի կողմանէ ծովուն՝ չորք հազար եւ հինգ հարեւր[13102]։ 17 Եւ եղիցի բացատ քաղաքին ընդ հիւսւսի՝ երկերիւր եւ յիսուն. եւ ընդ հարաւ՝ երկերիւր եւ յիսուն. եւ ընդ արեւելս՝ երկերիւր եւ յիսուն. եւ ընդ ծով՝ երկերիւր եւ յիսուն[13103]։ 18 Եւ աւելորդ երկայնութեանն մերձ առ երախայրեօք սրբութեանցն տասն հազար ընդ արեւելս, եւ տասն հազար ընդ ծով. եւ եղիցին երախայրիք ՚ի սրբութեանն. եւ եղիցին արդիւնք նորա ՚ի հաց գործաւորի քաղաքին[13104]. 19 եւ գործաւորք քաղաքին գործեսցեն զնա ամենայն ցեղիցն Իսրայէլի[13105]։ 20 Եւ ամենայն պտուղ քսան եւ հինգ հազար՝ առ քսան եւ հինգ հազար. չորեքկուսի զատանիջիք զպտուղ սրբութեանն ՚ի բնակութենէ քաղաքին[13106]։ 21 Եւ աւելորդ նորուն՝ գլխաւորի՛ն եղիցի. եւ անտի ՚ի պտուղ սրբութեան, եւ ՚ի նիստ քաղաքին յանդիման նորին, քսան եւ հինգ հազար յերկայնութիւն՝ մինչեւ ՚ի սահմանս արեւելից կողմանն. եւ ՚ի ծովակողմ դէմ յանդիման նմին, քսան եւ հինգ հազար մինչեւ ՚ի սահմանս ծովակողմանն մե՛րձ առ վիճակ գլխաւորին։ Եւ եղիցի պտուղ սրբութեանցն, եւ սրբութիւն տաճարին ՚ի մէջ նորա[13107]. 22 եւ ժառանգութիւն Ղեւտացւոցն։ Եւ ՚ի բնակութենէ քաղաքին, միջոցն գլխաւորացն եղիցի. եւ ՚ի մէջ սահմանացն Յուդայ. եւ ՚ի մէջ սահմանացն Բենիամինի՝ գլխաւորին եղիցի[13108]։ 23 Եւ աւելորդ ցեղիցն՝ ՚ի կողմանցն արեւելից մինչեւ ցծովակողմ Բենիամինի բաժին մի։ 24 Եւ ՚ի սահմանացն Բենիամինի՝ ՚ի կողմանցն արեւելից մինչեւ ՚ի ծովակողմ Շմաւոնի բաժին մի[13109]։ 25 Եւ ՚ի սահմանացն Շմաւոնի ՚ի կողմանցն արեւելից մինչեւ ՚ի ծովակողմ Իսաքարայ բաժին մի։ 26 Եւ ՚ի սահմանացն Իսաքարայ ՚ի կողմանցն արեւելից մինչեւ ՚ի ծովակողմ Զաբուղոնի բաժին մի[13110]։ 27 Եւ ՚ի սահմանացն Զաբուղոնի ՚ի կողմանցն արեւելից մինչեւ ՚ի ծովակողմ Գադայ բաժին մի[13111]։ 28 Եւ ՚ի սահմանացն Գադայ մինչեւ ցհարա՛ւ եղիցի սահմանք նորա՝ ՚ի Թեմանայ եւ ՚ի ջրոցն Ռաբովթկադէս՝ ժառանգութիւն մի մինչեւ ցծովն մեծ[13112]։ 29 Ա՛յս երկիր է զոր բաժանիցէք վիճակաւ ազգացն Իսրայէլի. եւ ա՛յս բաժինք նոցա ասէ Տէր Աստուած[13113]։ 30 Եւ ա՛յս ելամուտ քաղաքին. ընդ կողմ հիւսւսոյ չորք հազար եւ հինգ հարեւր չափովն[13114]։ 31 Եւ դրունք քաղաքին ըստ անուանց ազգացն Իսրայէլի. դրունք երեք ընդ կողմ հիւսւսոյ. դուռն մի Ռոբինի, եւ դուռն մի Յուդայ, եւ դուռն մի Ղեւեայ։ 32 Եւ ընդ կողմ արեւելից չորք հազարք՝ եւ հինգ հարեւր չափովն. եւ դրունք երեք. դուռն մի Յովսեփայ, եւ դուռն մի Բենիամինի, եւ դուռն մի Դանայ։ 33 Եւ ընդ կողմ հարաւոյ չորք հազարք՝ եւ հինգ հարեւր չափովն. եւ դրունք երեք. դուռն մի Շմաւոնի, եւ դուռն մի Իսաքարայ, եւ դուռն մի Զաբուղոնի։ 34 Եւ ընդ կողմն ծովու չորք հազար՝ եւ հինգ հարեւր չափովն. եւ դրունք երեք. դուռն մի Գադայ, եւ դուռն մի Ասերայ, եւ դուռն մի Նեփթաղիմայ։ 35 Շուրջ շրջանակաւ՝ ութուտասն հազար. եւ անուն քաղաքին յորմէհետէ եղիցի անդ Տէր, Տէր եղիցի անուն նորա[13115]։

Կատարեցաւ Մարգարէութիւնն Եզեկիելի[13116]։

ՎԱԽՃԱՆ ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆԱՅ։

[12302] ՚Ի բազումս պակասի այսպիսի վերնագիր Մարգարէութեանս. այլ միայն ունին. Տեսիլ Եզեկիելի մարգարէի։

[12303] Բազումք. Եւ ես էի ՚ի մէջ գե՛՛...տեսիլ Աստուծոյ։

[12304] Բազումք. Յովակիմայ ար՛՛։ Ուր օրինակ մի. Գերութեանն Յեքոնիայ արքայի։

[12305] Ոմանք. Եղեւ ձեռն Տեառն ՚ի վերայ իմ։

[12306] Բազումք. ՚Ի կողման նմա։ Ուր օրինակ մի. Եւ ամպ մեծ ՚ի նմա։

[12307] ՚Ի լուս՛՛. Կերպարանք չորից գազանաց. համաձայն բազմաց ՚ի բնաբ՛՛։

[12308] Այլք. Ընդ միմեանս թեւակցէին։ Ուր եւ ՚ի բազումս պակասի. խառնեալ։

[12309] Ոմանք. Եւ այս կերպարանք նոցա թեւք նոցա տա՛՛։

[12310] Բազումք. Ոչ դառնային ՚ի գնալն իւր՛՛։

[12311] Բազումք. Ղամբարաց խռնելոց։

[12312] Ոմանք. Ական Թարշշի։

[12313] Ոմանք. Եւ գործած իւրեանց։

[12314] Բազումք. Եւ բարձունք էին՝ եւ հայէին ընդ նոսա։

[12315] Բազումք. Եւ ՚ի գնալն գազանացն։

[12316] ՚Ի լուս՛՛. Ընթանային գազանքն. համաձայն ոմանց ՚ի բնաբ՛՛։

[12317] Ոմանք. Եւ ՚ի գնալ նոցա գնային։

[12318] Ոմանք. Իբրեւ զձայնն Սադդայի. ՚ի գնալն.. հանգչէին թեւք իւր՛՛։

[12319] Ոմանք. ՚Ի վերայ գլխոյ նոցա ՚ի կալ իւր՛՛։

[12320] Ոմանք. ՚Ի ներքս քան զնա... միջով չափ... եւ միջով չափ... որ զնովաւ շուրջ փակ։

[12321] Ոմանք. Տեսիլ նմանութեան փառացն Աստուծոյ։

[12322] Ոմանք յաւելուն. ՚Ի վերայ իմ Հոգի, վերացոյց զիս եւ կանգնեալ կացոյց։

[12323] Ոմանք. Եղջիւրիկք են եւ խստա՛՛։

[12324] Ոմանք. Եւ մի՛ զանգիտեսցես։

[12325] Օրինակ մի յաւելու. Եւ դու որդի մարդոյ խօսեսցիս ընդ։

[12326] Բազումք. Եւ պարզեաց զնա առաջի իմ։

[12327] Ոմանք. Զոր ինչ գտանիցես ՚ի դմա։

[12328] Ոմանք. Եւ եղեւ ՚ի բերանի իմում։

[12329] Այլք. Եւ խօսեսցիս առ նոսա զպատ՛՛։

[12330] Բազումք. Զորոց ոչ լուիցես զբա՛՛... թէ եւ առ այնպիսիս առաքէի։

[12331] Ոմանք. Եւ ահաւադիկ արարի։ Ոսկան. Զօրացուցի առաջի։

[12332] Ոմանք. Լուիցեն եւ անսասցեն։ Ուր Ոսկան. եւ ասասցեն։

[12333] Ոմանք. Եւ վերացոյց զիս Հոգի։

[12334] ՚Ի լուս՛՛. Եւ տեսի զձայն... եւ զձայն անուոց. համաձայն ոմանց ՚ի բնաբ՛՛։

[12335] Յօրինակին. Հոգւոյն իմոյն։

[12336] Ոմանք. Եւ նստայ անդ աւուրս եւթն դարձեալ ՚ի մէջ նոցա։

[12337] ՚Ի լուս՛՛. Զքեզ տանդ Իսրայէլի. համաձայն այլոց ՚ի բնաբ՛՛։

[12338] Բազումք. ՚Ի ճանապարհաց իւրոց չարաց եւ կեալ, անօրէնն յանօրէ՛՛։

[12339] Ոմանք. Ոչ զգուշացուցեր զնա։

[12340] Բազումք. Ապա թէ զգուշացուսցես զարդարն։

[12341] Օրինակ մի աստէն կարգէ վերնագիր. Տեսիլ երկրորդ։ Ոմանք. Արի՛ ել դու... եւ անդ խօսեսցի ընդ քեզ։

[12342] Ոմանք. ՚Ի վերայ իմ Ոգի, եւ կացոյց զիս ՚ի վերայ ոտից։

[12343] Յօրինակին պակասէր. ՚Ի վերայ քո կապանք։

[12344] Բազումք. Բացից զբերան քո... որ լսելոցն իցէ լուիցէ... արհամարհելոցն իցէ արհա՛՛։

[12345] Օրինակ մի. Առ քեզ ինքեան աղիւս մի։ Բազումք. Եւ նկարեսցես ՚ի նա զքաղաքն Երուսաղէմ։

[12346] ՚Ի լուս՛՛. Եւ պաշարեսցեն զդա. համաձայն բազմաց ՚ի բնաբ՛՛։ Ոմանք. Զի այդ նշանակ է։

[12347] ՚Ի լուս՛՛. Եւ դիցես զանիրաւութիւն տանն. համաձայն բազմաց ՚ի բնաբ՛՛։

[12348] Յօրինակին պակասէր. Պատրաստեսցես զերեսս քո եւ զօրացուսցես զբազուկս քո։

[12349] Ոմանք. Մի՛ փսխիցիս։

[12350] Օրինակ մի. Աւուրցն քոց զոր։

[12351] Այլք. Կերիցես կշռով։

[12352] Յօրինակին ՚ի կարգի բնաբանի՝ եւ ՜ջուր՜ չափով. չակերտիւք գրեալ ՚ի լուս՛՛. նշանակի՝ քո։ Ոմանք. Եւ զվեցերորդ մասն։

[12353] Ոմանք. ՚Ի յաղբ մարդոյ։ Ուր Ոսկան. յաղբս մար՛՛։

[12354] Բազումք. Այդպէս կերիցեն որ՛՛։

[12355] Ոմանք. Եւ մեռելոտի եւ գազանաբեկ... ՚ի բերան իմ միս պիղծ։

[12356] Ոմանք. Փոխանակ աղբին մարդոյ։

[12357] Ոմանք. Ահաւասիկ ես բեկա՛՛։ Ուր Ոսկան. Ահաւադիկ ես բեկա՛՛... հացի յԵրուսաղեմէ։ Ոմանք. Չափով եւ ապականութեամբ. կամ՝ եւ պակասութեամբ արբցեն։

[12358] Բազումք. Ա՛ռ դու քեզ սուսեր յեսանասուր, սուր քան զսրբիչ վար՛՛... եւ ածիցես զգլխով... եւ առցես քեզ կշիռս։ Ուր Ոսկան. քան զսրբիչ վարսավիրաց ... քեզ ՚ի կշիռս։

[12359] Ոսկան. Հոսեսցես հողմով։ Ոմանք. Արձակեցից զկնի նոցա։

[12360] Օրինակ մի յաւելու. Եւ անտի ելցէ հուր յամենայն տունն Իսրայէլի։

[12361] Ոմանք. Զի փոփոխեցին զիրաւունս։

[12362] Ոմանք. Վասն այնորիկ այսպէս ա՛՛... զի պատճառք ձեզ ՚ի յազգացդ... ոչ ըստ օրինաց հեթանոսաց որ շուրջ զձեւք են ա՛՛։ ՚Ի լուս՛՛. Փոխանակ զի կերպարանք ձեր յազգացդ. համաձայն ոմանց ՚ի բնաբ՛՛։

[12363] Ոմանք. Վասն այնորիկ այսպէս ա՛՛... ՚ի միջի քո դատաստանս։

[12364] Ոմանք. Վասն այսորիկ հարք։

[12365] Ոմանք. Պղծալից ցանկութեամբքն քո... եւ ոչ խնայիցէ ՚ի քեզ։

[12366] Յօրինակին ՚ի բնաբանի գրի. սրով վախճանեսցի, այլ ՚ի լուս՛՛. ուղղագրի՝ սովով. համաձայն այլոց, ըստ որում եւ մեք եդաք։ Ոմանք. Եւ չորիր մասն քո շուրջ։

[12367] Ոմանք. Եւ ծանիցես թէ ես եմ Տէր, խօսեցայ նա՛՛։

[12368] Ոմանք. Եւ եդից զքեզ անապատ։

[12369] Ոմանք. ՚Ի վերայ քո սուր եւ գազանս... եւ ածից զքեւ շուրջ։

[12370] Ոմանք. Զվիրաւոր զորդ՛՛... զոսկերս նոցա շուրջ զսեղանովք իւրեանց։ ՚Ի լուս՛՛. Որդւոցդ Իսրայէլի առաջի պատկերաց իւրեանց. համաձայն բազմաց ՚ի բնաբ՛՛։

[12371] Ոմանք. Յամենայն բնակութեան նոցա։

[12372] Ոսկան. ՚Ի մէջ ազգաց որք գերեցանն... եւ ապստամբեցելոյ... եւ կործեսցին յերեսս։ Ոմանք. Եւ յամենայն գնացս իւրեանց։

[12373] Ոմանք. Եւ հաստատեցից զբարկութիւն իմ։

[12374] Ոմանք. Յորժամ անկանիցին։ Բազումք. Եւ ՚ի ներքոյ ամենայն ամուր կաղն՛՛։

[12375] Յօրինակին. Երկի՛րդ Իսրայէլացւոց վախճան հա՛՛։

[12376] Բազումք. Ահաւադիկ հասեալ է... ՚ի քէն վրէժ ըստ ճանա՛՛։ Օրինակ մի յաւելու. ՚Ի վերայ քո վախճան, որ բնակեալդ ես յերկրիդ։ Եւ առաքեցից ես զսրտմտութիւն իմ ՚ի վերայ քո. եւ դատեցայց զքեզ ըստ ճանապարհաց քոց, եւ հա՛՛։

[12377] Ոմանք. Եւ ծանիցեն թէ ես եմ Տէր։

[12378] Ոմանք. Բնակեալդ ես յերկրիդ... օր՝ ոչ աղմկաւ։

[12379] Ոմանք. Զբարկութիւն ՚ի վերայ քո։

[12380] Բազումք. ՚Ի միտս իւրեանց, եւ ոչ գեղեցկութիւն։

[12381] Բազումք. Ահա հասեալ է ժա՛՛... զի բարկութիւն է յամենայն բազմութեան նորա։

[12382] Ոմանք. Այլ մի՛ եւս դարձցի. ոչ եւս եկեալ ՚ի կեն՛՛... զի տեսիլն ՚ի վերայ ամենայն բազմութեանց նորա։ Օրինակ մի. Յաչս կենաց իւրոց ոչ կալցի յոյս։

[12383] Ոմանք. Որ երթիցէ ՚ի պա՛՛։

[12384] Օրինակ մի. Պատերազմ եւ սուր արտաքուստ։ Ոմանք. Եւ որ ՚ի բացին իցեն... սով եւ մահ վախճանեսցէ։ Ուր օրինակ մի. սովով եւ մահուամբ սպառեսցին։

[12385] Ոմանք. Յանօրէնութեան իւրում։

[12386] Բազումք. Գարշեսցին խոնաւութեամբ։ Յօրինակին՝ Գարշասցին խոնարհութեամբ։

[12387] Օրինակ մի. Յամենայն երեսս ամօթ ՚ի վերայ նոցա. եւ յամենայն։

[12388] Ոմանք. Անկեալ կացցէ... քանզի արծաթ նոցա եւ ոս՛՛... եւ որովայնք նոցա ոչ լցցին. զի տանջանք անիրաւութեան նոցա եղեւ։

[12389] Բազումք. Եւ մատնեցից զայն ՚ի ձեռս օտա՛՛։

[12390] Յոմանս պակասի. ՚Ի նոցանէ. եւ զոր արարէք ձե՛զ ինքեանց պէսպէս զարդս, եւ պղծեսցեն զնոսա։ եւ պղ՛՛։ Բազումք. Եւ մտանիցեն ՚ի նոսա։

[12391] Ոմանք. Զչարիս ազգաց... բռնութեան նոցա։

[12392] ՚Ի լուս՛՛. Իբրեւ զտեսիլ օդոյ. համաձայն բազմաց ՚ի բնաբ՛՛։ Ուր եւ ոմանք. իբրեւ զտեսիլ օդոց. եւ իբրեւ զգոյն... ական։

[12393] Բազումք. Եւ վերացոյց զիս ընդ երկինս... յԵրուսաղէմ ՚ի լեառն Աստուծոյ։ ՚Ի լուս՛՛. Զիս յանդիման դրանն ներքնոյ. համաձայն բազմաց ՚ի բնաբ՛՛։

[12394] ՚Ի բազումս պակասի. Հիւսւսոյ. համբարձի զաչս իմ ՚ի կողմն հիւսւսոյ. եւ ահա։

[12395] Ոմանք. Աստ անիրաւութիւն տունդ Իսրայէլի... քան զայդ տեսցես։

[12396] Ոմանք. Եւ բրեցի զորմնն։

[12397] Բազումք. Նմանութիւն սողնոյ եւ անասնոյ սնոտի գարշելեաց։

[12398] Ոմանք. Որդի Սափանեայ... բուրուառ իւր ՚ի ձեռին իւ՛՛։ Ոսկան. Ելանէր դիզանայր։

[12399] Ոմանք. ՚Ի ծածուկ սենեկի իւրեանց։ Ուր օրինակ մի. իւրաքանչիւր ՚ի սենեակ իւրում ծածուկ. զի։

[12400] Յօրինակին պակասէր. Միթէ փոքր ինչ իցէ։ Բազումք. Զի լցին զերկիրն... եւ ահա ձկտեն զբազուկ որթոյն։

[12401] Ոմանք. Եւ ոչ ողորմեցայց դոցա... իմ մեծաձայնս։

[12402] Բազումք. Վրէժխնդրութիւն քաղաքին։

[12403] Ոմանք. ՚Ի միջի նոցա զգեց՛՛... կացին առ պղնձի սեղանոյն։

[12404] Ոմանք. Եւ փառքն Աստուծոյ Իսրայէլի վերացաւ։

[12405] Ոմանք. Անօրէնութեանց գործելոց ՚ի մէջ նոցա. ուր Ոսկան. Գործեցելոց։

[12406] Ոմանք. Ծերոց եւ տղայոց, կու՛՛... եւ զկանայս նոցա կոտորեսջիք։

[12407] Օրինակ մի յաւելու. Եւ հարէք զքաղաքդ. եւ ելեալ կոտորեցին զքաղաքն։

[12408] Օրինակ մի. Եւ եղեւ ՚ի կոտորելն զնոսա, ես մնացի միայն, եւ անկայ ՚ի վերայ երե՛՛... վայ է ինձ Ադո՛՛։ Ոմանք. ՚Ի հեղուլ սրտմտութեան քո։

[12409] Ոմանք. Եւ զի ասացին եթէ։

[12410] Բազումք. Ակն իմ, եւ ոչ ողորմեցայց, ըստ ճանապարհաց նոցա տաց ՚ի գլուխս նոցա։

[12411] Ոմանք. Եւ ահա ՚ի վերայ... ՚ի վերայ գլխոյ քրով՛՛. իբր վէմ շափիղայ։

[12412] Ոմանք. Կային ընդ մէջ տաճարին .. եւ ամպ ելից։

[12413] ՚Ի բազումս պակասի. Զպատմուճանն սուրբ... եւ եմուտ այրն առաջի իմ։ ՚Ի լուս՛՛. ՚Ի վերայ քաղաքիդ. համաձայն ոմանց ՚ի բնաբ՛՛։

[12414] ՚Ի լուս՛՛. ՚Ի միջոց քերոբէիցն։ Յոմանս պակասի. ՚Ի միջոյ քրոբէիցն. ՚ի մէջ հրոյն որ էր ՚ի մէջ քրովբէիցն, ա՛ռ եւ ե՛տ։ Ուր Ոսկան. Զձեռն իւր առ հուրն. որ էր ՚ի միջոյ քրօբէիցն. եւ ետ ՚ի ձեռս։

[12415] Բազումք. Նմանութիւն ձեռին մար՛՛։

[12416] Ոմանք. Մի՛ անիւ զհետ միոյ քրոբէի... իբրեւ տեսիլ։

[12417] Բազումք. Անիւ ՚ի մէջ անուոյ։

[12418] Ոսկան. Եւ անուոցն կոչեցաւ Գեղգեղ։

[12419] Բազումք. Դէմք միոյն դէմք քրոբէի, եւ դէմք երկ՛՛։

[12420] Բազումք. Տեառն ՚ի միջոյ օդոյ տաճարին։ Ուր Ոսկան. ՚Ի միջօդոյ։

[12421] Ոմանք. Զհետ երթային նոցա եւ կային։

[12422] Օրինակ մի. Այս այն կենդանի է զոր... թէ այն քերոբէք էին։

[12423] Ոսկան. Չորք դէմք միոյ միոյ։ Ոմանք. Ձեռին մարդոյ։

[12424] Ոմանք. Եւ ամբարձ զիս Ոգի... զորդի Ազերայ, եւ զՓաղտիա զԲանեայ։

[12425] Ոմանք. Վասն այնորիկ մարգարէաց ՚ի վերայ դոցա։

[12426] Ոմանք. Եւ ասէ ցիս. Այսպէս ասէ... այսպէս ասացէք... եւ զխորհուրդս ոգ՛՛։

[12427] Բազումք. Տէր. Զդիակունս ձեր... ՚ի միջի դորա։

[12428] Ոմանք. ՚Ի սրոյ երկնչիք սուր։

[12429] Բազումք. Եւ ծանիցէք թէ ես։

[12430] Բազումք. Այլ ըստ կրօնից ազգացն որ շուրջ զձեւք են ա՛՛։

[12431] Ոմանք. Փոքր մի սրբութիւն։

[12432] Ոմանք. Զամենայն գարշելիս նոցա։

[12433] Բազումք. Եւ հոգի նոր պարգեւեցից նոցա։

[12434] Բազումք. Ըստ հրամանաց իմոց գն՛՛... նոցա յԱստուած։

[12435] Ոմանք. Յոր գնացին՝ հա՛՛։

[12436] Ոմանք. Եւ կային ՚ի վերայ լե՛՛։

[12437] Ոմանք. Եւ վերացոյց զիս Հոգի, եւ ա՛ծ զիս յերկիրն... տեսլեամբ Հոգւովն Աստուծոյ։

[12438] Ոմանք. Արա՛ դու հան՛՛... առաջի դոցա։

[12439] Ոմանք. Մերկասցիս զհանդերձ քո։

[12440] Ոմանք. Որպէս ելցէ գերի... եւ ծակեսցես դու քեզ։

[12441] Ոմանք. Գաղտագողի գնասցես... պատիցիս։

[12442] Ոսկան. Եւ արկի հանդերձ։

[12443] Ոմանք. Բան Տեառն առաւօտուն. կամ՝ ընդ առաւօտս։

[12444] Բազումք. Ո՞չ ասացին ցքեզ։

[12445] Ոմանք. Ասէ Տէր ցիշխանսդ եւ ցառաջնորդսդ։

[12446] Բազումք. ՚Ի միջի դորա. որպէս արարիդ այդպէս եղիցի։

[12447] Ոսկան. Եւ իշխանն որ է ՚ի մէջ նոցա։

[12448] Ոմանք. Զկնի նորա արձակեցից։

[12449] Բազումք. Եւ ծանիցեն թէ ես... ՚ի ցրուելն ինձ զնոսա ընդ ազգս, եւ ցանել զնոսա ընդ ամենայն գաւ՛՛։

[12450] Բազումք. Յերկրին Իսրայէլի։

[12451] Ոմանք. Յապականութեան եղիցի։

[12452] Ոմանք. Զոր ասեն. Հեղան աւուրք եւ կորեան աւուրքն ամենայն։

[12453] Ոմանք. Այլ որ խօսիցի ըղձութեամբ շնորհուկս։

[12454] Ոմանք. Տունդ դառնացողաց խօսեցայց զբանն։

[12455] Յօրինակին. Է այդ զդայդ մարգա՛՛։

[12456] Ոմանք. Որ մարգարէանանդ, եւ աս՛՛... որ մարգարէանային ՚ի սիրտս իւրեանց. մարգարէասցես եւ ա՛՛։

[12457] Ոմանք. ՚Ի սիրտս իւրեանց։

[12458] Ոմանք. Յաւերակք էին մար՛՛։

[12459] Ոմանք. Եւ ոչ հաստեցան ոյք։

[12460] Ոմանք. Եւ տեսանէին ստութիւն։

[12461] Ոմանք. Սնոտիս պատմեցէք։

[12462] Ոմանք. Վասն այնորիկ ասա՛։

[12463] Ոմանք. ՚Ի խրամու ժողովրդեան իմոյ մի՛ կայցեն։

[12464] Ոմանք. Մոլորեցուցին զժողովուրդն իմ։ Յօրինակին. Եւ ինք շինէր որմ։

[12465] Ոմանք. Ասա՛ ցնոսա որ ծեփէինն... ՚ի պահանգս նոցա։

[12466] Ոմանք. Եւ ասասցեն ձեզ։

[12467] Ոմանք. Արձակեցի հողմս։ Ուր Ոսկան. հողմ որ բառ՛՛... ՚ի վերայ նորա ՚ի վախճանս։

[12468] Ոմանք. Եւ յատակեսցին հիմունք նորա։

[12469] Յօրինակին պակասէր. Զսրտմտութիւն իմ ՚ի վերա։ Ոմանք. Եւ ասացից ձեզ թէ։

[12470] Բազումք. ՚Ի վերայ դստեր ժողովրդեան քո որ մարգարէանան ՚ի սր՛՛։

[12471] Բազումք. Զգլխադիրս գլխոց... թիւրեալ զանձինս։ Ոմանք. Եւ ապրեցուցանէին զանձինս։

[12472] Ոմանք. ՚Ի բարբառել յականջս ժողովրդեան։

[12473] Բազումք. Վասն այնորիկ այսպէս։

[12474] Ոմանք. Զսիրտ արդարոցն։ Բազումք. Չդառնալ անօրինին յանօրէնութենէ իւրմէ։

[12475] Բազումք. Եւ ծանիջիք զի ես եմ։

[12476] Բազումք. Այլ մի՛ եւս ըղձանայցէք։

[12477] Ոմանք. Տալով տացէ դոցա պատասխանի։

[12478] Ոմանք. Խօսեաց ընդ նոսա... այր ոք այլ ոք ՚ի տանէդ... առաջի աչաց իմոց... եւ ես Տէր պատասխանի։

[12479] Ոմանք. Ըստ օտարացելոյ սրտից։

[12480] Բազումք. Այր ոք այր ոք ՚ի տանէդ Իսրայէլի, յեկաց։ Ոմանք. Եւ զտանջանս անօրէնութեան իւ՛՛։

[12481] Ոմանք. Եւ եդից ՚ի նշան եւ յապակա՛՛։

[12482] Ոմանք. Մոլորեցուցից զմար՛՛։

[12483] Ոմանք. Մոլորեսցին տունն Իսրայիլի։

[12484] Ոմանք. Երեքին ՚ի միջոյ նորա։

[12485] Բազումք. Եթէ իցեն ուստերք նոցա։ Ոսկան. Եւ դստերք՝ ոչ ապրեսցին։

[12486] Ոմանք. Եւ բարձից ՚ի նմանէ զմարդ։

[12487] Ոսկան. Եթէ իցեն ուստերք եւ դստերք նոցա՝ մի՛ մնասցեն։ ՚Ի բազումս պակասի. Արդարութեամբ իւրեանց զանձինս իւրեանց։

[12488] Ոմանք. Ահաւադիկ ընդ նոսա։ Ոսկան. Զոր ածի ՚ի վերայ նոցա։

[12489] Բազումք. Զձեզ. զի տեսանիցէք... եթէ ոչ... արարի զամենայն։

[12490] Ոսկան. Վասն փայտի որթոյն։

[12491] Ոսկան. Փայտ որթոյն յամենայն փայտից ոստից։

[12492] Երկու նոր օրինակք համեմատք իրերաց՝ ընդ Ոսկանայ գրեն. Զի ամ յամէ զհօտ նորա ծախէ. այլ բազումք ունին համաձայն մերումս։ Իսկ նորագիր օրինակ մի. Զի ամի յամէ զոստս զօտ նորա ծախէ։ Ոմանք. Պիտանացո՞ւ ինչ է։

[12493] Ոսկան. Նոյնպէս ողջոյն հանիցի։ Ոմանք. Ապա թէ հրոյ ճարակ։

[12494] Ոմանք. Վասն այսորիկ ասա՛։

[12495] ՚Ի բազումս պակասի. Ծնար, ոչ ոք եհար զպորտ քո. եւ ո՛չ պնդ՛՛։ Ուր օրինակ մի. Ոչ ոք եհատ զպորտ։ Զոր եւ երկու այլ օրինակք ՚ի լուս՛՛. միայն նշանակեն՝ Ակ. այսինքն՝ Ակիւղաս։ Ոչ հատաւ պորտ քո։

[12496] Օրինակ մի. Եւ ոչ խնայեսցի քեզ ակն իմ։

[12497] Ոմանք. Եւ եկիր մտել դու։ Ուր Ոսկան. եւ եկեալ մտեր դու... մերկ եւ խայտառակ։ Օրինակ մի. Եւ մեղք արձակեցան։

[12498] Ոսկան. Եւ ուխտեցի ընդ քեզ, ասէ Ադօ՛՛։

[12499] Ոսկան. Եւ զգեցուցի քեզ պէսպէսս։ Ոմանք. Քեզ երկնագոյնս։

[12500] Յօրինակին ՚ի բնաբանի գրեալ համեմատ միում եւ եթ օրինակի. Եւ գոշապահանգս, ՚ի լուսանցսն ուղղագրի՝ գորշապահանգս, համաձայն այլոց բազմաց։

[12501] Օրինակ մի. Բեհեզ եւ զագնաւուխտ։ Յօրինակին՝ բառս Ճաճանչանաւուխտ, առաջնոյն քերմամբ եւ վերստին գրութեամբ էր յարմարեալ, համեմատ այլ միում օրինակի. ուր մնացեալ հինգ օրինակք ունին՝ ճաճանաւուխտ։ Իսկ Ոսկան. ճաճանչաւուխտ։

[12502] Ոսկան. Եւ պոռնկեցար յանուն քո. եւ տարա՛՛։

[12503] Յօրինակին ՚ի բնաբանի ՚ի մէջ ար ականս դատարկ թողեալ, ՚ի լուս՛՛. նշանակի վանկս ու ՚ի ներքս բերել, եւ առնել՝ արուականս. համաձայն այլոց։

[12504] Ոմանք. Իբրեւ փոքր ինչ հա՛՛։

[12505] Այլք. Եւ թաթաւեալ յարեան քում։ Ուր Ոսկան. Եւ թօթափեալ յար՛՛։

[12506] Ոմանք. Բագին յամենայն հրա՛՛։

[12507] Բազումք. Սակայն եւ այնպէս ո՛չ յագե՛՛։

[12508] Յօրինակին պակասէր. Գործելոյ քո զայդ։

[12509] Ոմանք. Որ շնայցէն ընդ արամբ։

[12510] Ոսկան. Սեղեխաց քոց։ Բազումք. Եւ ուղերձէիր զնոսա։

[12511] Ոսկան. Սեղեխաց քոց։ Բազումք. Եւ եղեւ քեզ խոտորնակի քան ամենայն։

[12512] Ոմանք. Վասն այնորիկ պոռնիկ։ Ոսկան. Վասն այդորիկ պոռնկիս, լո՛ւր։

[12513] Ոմանք. Դուն խառնակէիր, յարուց՛՛... եւ ժողովեցից եւ պատեցից։

[12514] Ոմանք. Եւ առցեն զպսակ պար՛՛... եւ խայտառակեալ։ Ուր Ոսկան. Եւ առցեն զսպասս պարծա՛՛։

[12515] Բազումք. Զի ոչ յիշեցեր զօրն։ Ոմանք. Եւ ես աւասիկ զճանապարհացն քոց ետու ՚ի գլուխս քո. ասէ Ադոնայի Տէր Տէր... ամպարշտութիւն ՚ի վերայ ամենայն։

[12516] Ոմանք յաւելուն. Մօրն քո դու ես։

[12517] Բազումք. Եւ քոյր ձեր երէց Շամրին։ Ոմանք յաւելուն. Եւ քոյր քո Քետացի կրտսեր։

[12518] Ոմանք. Սակայն եւ ոչ ըստ ճա՛՛։

[12519] Բազումք. Բայց այս էր տնօ՛՛։

[12520] Ոմանք. Եւ իբրեւ զայն տե՛՛։

[12521] Բազումք. Զդարձուածս քո ՚ի միջի նոցա։

[12522] Ոմանք. Համբաւ ՚ի բերանոյ քո։

[12523] Ոմանք. Եւ զանիրաւութիւն քո, ասէ։

[12524] Բազումք. Եւ ոչ յիշեցից զուխտն իմ։

[12525] Օրինակ մի. Եւ յիշեսցես զճանապարհսն քո։

[12526] Ոմանք. Զուխտ իմ ընդ քեզ։

[12527] Յոմանս պակասի այս վերնագիր՝ Առակ վասն արծուեացն։

[12528] ՚Ի բազումս պակասի. Լի լիամագիլ։

[12529] Ոմանք. Եւ տնկեաց զնոսա ՚ի պարսպաւոր քաղաքի։

[12530] Բազումք. Ընդ երեսս դաշտին։

[12531] Ոսկան. Տկար. փոքր մեծութեամբ։

[12532] Ոսկան. Պատեալ էր զնովաւ, եւ արմատք սորա ՚ի նա։

[12533] Ոմանք. Եւ պտուղ նորա նեխեսցի։

[12534] Բազումք. Ընդ մերձենալ հողմոյ։

[12535] Ոմանք. Ասա՛ դու ցտունդ Իսրայէլի... եկեսցէ արքայն Բաբելացւոց։

[12536] Ոսկան. Եւ անցուսցէ նզովս։

[12537] Բազումք. Եւ ապստամբեսցի... որ առնեն իրս հակա՛՛։ Ոսկան. Եթէ իցէ ապրեսցին։

[12538] Ոսկան. Եթէ ոչ եւ ՚ի տեղ՛՛։

[12539] Բազումք. Միթէ ապրեսցի։

[12540] Յօրինակին պակասէր. Վասն այսորիկ ասա՛, այսպէս։

[12541] Բազումք. Եւ ըմբռնեցից ընդ պաշարմամբ։

[12542] Ոմանք. Վասն այսորիկ այսպէս... մայրիցն բարձուանդակէն։ Ուր Ոսկան. բարձու աւանդակին։ Բազումք. Եւ տնկեցից ՚ի լերինն բար՛՛։

[12543] Ոսկան. Եւ պտուղ բերիցէ եւ եղիցի մայր մեծ։ Բազումք. Դադարեսցեն։

[12544] Ոմանք. Զփայտն խոնարհացեալ... եւ դալարեցուցանեմ... խօսեցայ եւ արարի։

[12545] Օրինակ մի. Եւ որդւոցն ատամունք առին։

[12546] Բազումք. Եթէ լիցի առակդ։

[12547] Երկու նոր օրինակք համաձայնք իրերաց. Եւ ՚ի կին իւր ապահար ոչ։

[12548] Ոմանք. Եւ զարծաթ իւր ՚ի վարձ ոչ տայցէ, եւ տոկոսիւք։ Ոսկան. Յանիրաւութենէ զաչս իւր դար՛՛։ Օրինակ մի. Ընդ այր եւ ընդ կին իւր։

[12549] Ոմանք. Անօրէնութիւն արար... եւ արիւն նորին ՚ի վերայ նորին։

[12550] Ոմանք. Դարձոյց զձեռն իւր։ ՚Ի լուս՛՛. Յանօրէնութիւնս հօր իւր՛՛. համաձայն ոմանց ՚ի բնաբ՛՛։

[12551] Ոմանք. Եւ մեռցի յանօրէնութեան իւ՛՛։

[12552] Ոսկան. Եւ ասէ թէ զի՞ է։

[12553] Ոսկան. Նոյն մեռցի. եւ որդի զհօրն զմեղս։

[12554] Ոմանք. Եւ պահեսցէ զամենայն... եւ մի՛ մեռցի։

[12555] Բազումք. Ամենայն մեղք նորա զոր գոր՛՛... անիրաւութիւնք իւր զոր։

[12556] Ոմանք. Զմահ անօրինին, ասէ Տէր Տէր... ՚ի չար ճանապարհէն եւ զկեալն։

[12557] Ոմանք. Եւ ՚ի դառնալ ար՛՛... ՚ի յանցանս իւրում յոր անկաւ, եւ ՚ի մեղսն իւրում զոր մե՛՛։

[12558] Ոմանք. Իմ ճանապարհ ո՞չ իցէ յաջող... ձեր ճանապարհք չիցեն աջողք։

[12559] Բազումք. ՚Ի դառնալ ար՛՛։

[12560] Յօրինակին պակասէր. Յամենայն ամպարշտութեանց ձերոց։

[12561] Այլք. ՚Ի ճանապարհաց իւրոց չարաց։

[12562] Բազումք. Ողբք ՚ի վերայ իշ՛՛։

[12563] Ոսկան. Եւ կորիւն մի ՚ի կորեանց նորա առիւծա՛՛։

[12564] Բազումք. Գա՛յլ ՚ի բերան։

[12565] Օրինակ մի. Եւ նա մի եւս կորիւն ՚ի կորեանցն իւրոց։

[12566] Օրինակ մի. Ապականէր ՚ի մռնչելոյ բար՛՛։

[12567] Ոմանք. Գա՛յլ ՚ի բերան հարին, եւ տարան գառագաղիւ։

[12568] Ոմանք. Եւ պտուղ եղեւ։

[12569] Օրինակ մի. Եւ բարձրացաւ զօրութեամբ ՚ի մէջ։

[12570] Ոսկան. Եւ բեկաւ ՚ի բարկութենէ... եւ ցամաքեցաւ պնդութիւն զօրութեան նորա։

[12571] Բազումք. Եւ արդ տնկեցին զնա... յերկրի անջրդի։

[12572] Ոսկան. Յառակս ողբասցէ, եւ յողբս եղի՛՛։

[12573] Ոսկան. Եկին արք յորդւոց տանն։

[12574] Բազումք. Այսպէս ասէ Տէր Աստուած։

[12575] ՚Ի բազումս պակասի. Յաւուր յայնմիկ ես ձեռն ե՛՛։

[12576] Բազումք. Բայց արարի զի անուն իմ ամենեւին մի՛։

[12577] Ոմանք. Պահիցէք եւ առնիցէք զնոսա։

[12578] Ոսկան. Իմ մի՛ ամենեւին պղծեսցի։

[12579] Ոմանք. Համբարձի զձեռն իմ։ Բազումք. Զնոսա յերկիրն զոր ե՛՛։

[12580] Բազումք. Եւ ոչ արարի զնոսա ՚ի վախ՛՛։

[12581] Ոմանք. Մի՛ խառնիք եւ մի՛ պղծիք։

[12582] Բազումք. Եւ իրաւանց իմոց ոչ զգու՛՛... իմ պղծէին։

[12583] Յօրինակին. Զնոսա ընդ յազգս։

[12584] Ոմանք. Եւ զիրաւունս որովք։

[12585] Ոսկան. Եւ պղծեցի զնոսա։

[12586] Բազումք. Խօսեաց ընդ տանդ Իսրայէլի։

[12587] Ոսկան. Յերկիրն զոր ամբարձի... զամենայն բլուր բար՛՛։

[12588] Ոմանք. Զի՞նչ է աբբան ա՛յդ, յոր դուք մտա՛՛։

[12589] Բազումք. Այսպէս ասէ Տէր Աստուած։

[12590] Ոսկան. Եւ ոչ լինի որպէս դուքդ։ Ոմանք. Մեք որպէս զհեթանոսս։

[12591] Բազումք. Ազգաց, եւ դատ եդից անդ ընդ ձեզ։

[12592] Ոմանք. Այնպէս դատեցայց զձեզ ասէ։

[12593] Բազումք. Զիւրաքանչիւր զգնացս իւր։

[12594] Ոմանք. Ասէ Տէր Տէր Աստուած. անդ։

[12595] Բազումք. Անիրաւութեանց ձերոց զոր արար՛՛։

[12596] Յօրինակի մերում՝ համաձայն այլ միում օրինակի, գրեալ՝ Գնացից իմոց, չակերտիւ նշանակի. որով ակնարկի առնել՝ գնացից ձերոց, ըստ որում ունին մնացեալ օրինակք։

[12597] ՚Ի լուս՛՛. Եւ հայեաց ՚ի Դեգովն. համաձայն բազմաց ՚ի բնաբ՛՛։ Ուր օրինակ մի. ՚Ի Դարգոն։ Ոմանք. Եւ մարգարեա՛ց ՚ի վերայ անտառի իշխանին Դաբեղայ։

[12598] Ոմանք. Ցանտառն Գաբեղայ... այսպէս ասէ Տէր Աստուած... եւ կերիցէ ՚ի քէն զամենայն... մինչեւ ցհիւսիւսի։ ՚Ի լուս՛՛. Եւ ոչ շիջցի բոցն բոր՛՛. համաձայն բազմաց ՚ի բնաբ՛՛։

[12599] Բազումք. Տէր Տէր. նոքա ասեն։

[12600] Ոմանք. Վասն այսորիկ ելցէ... մինչեւ ցհիւսւսի։

[12601] Ոմանք. Թէ ես եմ Տէր. մերկա՛՛... եւ անդէն ոչ եւս։

[12602] Բազումք. Միջով քով։

[12603] Ոմանք. Թէ ասասցեն ցքեզ... եւ ասասցես. Զի։ ՚Ի լուս՛՛. ՚ի վերայ՝ ամենայն երանք ապա՛՛. նշանակի՝ յամենայն ծնգաց իջցէ ջուր. զնոյն եւ ոմանք նշանակեալ՝ յաւելուն ՚ի վերայ՝ Սիմ. այսինքն՝ ըստ Սիմաքոսի։

[12604] Ոմանք. Եւ ետ պատրաստ ունել զնա ՚ի ձեռին իւր՛՛։

[12605] Ոմանք. Զի երկրորդ սուրն վի՛՛... եւ զարհուրեցուսցես զնոսա։

[12606] Ոմանք. ՚Ի սպանումն. որոյ գեղեց՛՛։ Ուր ոմանք. Զի մատնեցան ՚ի սրումն սրոյ։

[12607] Ոսկան. Եւ արձակեցից զբարկութիւն իմ. ես Տէր։

[12608] ՚Ի բազումս պակասի. Եւ դու որդի մար՛՛։ Ոմանք. Եւ ձեռն պատրաստեալ ՚ի գլուխ ճա՛՛։

[12609] Ոսկան. Պատրաստեա՛ եւ յորդորեա՛ ճանապարհ։

[12610] Ոսկան. Գաւազանս զընկենուլ։

[12611] Ոմանք. Վասն այսորիկ այսպէս... ՚ի յերեւել մեղաց ձե՛՛։

[12612] Բազումք. Զի ոչ այդպէս վճարիցի... եւ բարձրացուցեր զխոնարհն։

[12613] Օրինակ մի. Եկեսցէ որում ակն է։

[12614] ՚Ի բազումս պակասի վերնագիրս. Առ որդիսն Ամովնայ։ Ոմանք. Եւ ասասցես. Սուր։

[12615] ՚Ի լուս՛՛. Այդրէն յերկրին քում. համաձայն ոմանց ՚ի բնաբ՛՛։

[12616] Ոմանք. Եթէ դատեսցիս դատես՛՛։

[12617] Ոմանք. Յարիւնս նոցա զոր հեղեր։

[12618] Օրինակ մի. Քանզի յաճախեցեր զանօրէնութիւնս։

[12619] Յօրինակին. Իմ արհամարհին։

[12620] Ոմանք. Աւազակք էին ՚ի միջի։

[12621] Բազումք. Զկին ընկերի իւրոյ պղծ՛՛։ Ոմանք. Զքոյր եւ զդուստր հօր։

[12622] Յոմանս պակասի. ՚Ի միջի քում, զի հեղուցուն արիւն. վաշխս եւ տոկոսիս առնուին ՚ի միջի քում. եւ ածից։

[12623] Ոմանք. Եթէ ժուժկալեսցի։

[12624] Ոմանք. Եւ ժառանգեցից զքեզ։

[12625] Ոմանք. Ահաւադիկ եղեն ինձ։

[12626] Ոմանք. Եւ առաքեցից եւ ձուլեցից զձեզ... բարկութեան իմոյ։ ՚Ի լուս՛՛. ՚Ի ձեզ հրով բարկութեամբ... համաձայն բազմաց ՚ի բնաբ՛՛։

[12627] Ոմանք. Ձուլի արծաթ ՚ի մէջ բովուց... թէ ես եմ Տէր. հեղից զսրտմտութիւն։

[12628] Բազումք. Յաւուր բարկութեան։

[12629] Ոմանք. Գոչեն յափշտակել յափշ՛՛... եւ բազմանան այ՛՛։

[12630] Ոսկան. Քահանայքն որք անարգէին զօրէնս. եւ։

[12631] Բազումք. Որպէս գայլք յափշ՛՛... հեղուլ զարիւն։

[12632] Ոմանք. Որ ծեփէինն զնոսա... տեսանէին զստութիւն, ըղձանային ՚ի սնոտիս նոցա, եւ ասէին. Այսպէս։

[12633] Ոմանք յաւելուն. Ընդ տնանկին եւ ընդ պանդխ՛՛։

[12634] Ոմանք. Եւ հեղի ՚ի վերայ նորա զսրտ՛՛։ Ոսկան. Նոցա՝ ետու նոցա ՚ի գլուխս նոցա։

[12635] Ոմանք. Եւ անդ անկան ՚ի կուսութենէ։

[12636] Ոմանք. Եւ անուանք նոցա. անուն։

[12637] Ոսկան. Առ նա։ (6) Զգեցեալ հիրս... յընտրեալս զամենեսին։

[12638] Ոմանք. Հիրս եւ ՚ի կարմիրս... յընտրեալս ամենեսին։

[12639] Ոմանք. Որդիսն Ասորեստանեայս։

[12640] Ոմանք. Մատնեցի զնա ՚ի ձեռս։ Այլք. ՚Ի ձեռս հոմանեաց իւրոց։

[12641] Ոսկան. Եւ եղեն խօսք կանանց։

[12642] Բազումք. Եւ տեսի զի պղծեցան, եւ մի։

[12643] Բազումք. Նկարեալ գրչաւ ՚ի նկարու։

[12644] Ոմանք. Եւ երփն երփն... յերկիրն Քաղդէացւոց յաշխարհին իւրեանց։

[12645] Բազումք. Եւ ակն եդ նոցա... աչաց իւրոց։

[12646] ՚Ի բազումս պակասի. Որպէս եւ մեկնեցաւ անձն իմ ՚ի քեռէ նորա։

[12647] Յօրինակին. Եւ ձիանդամս։

[12648] Ոմանք. Յերկիրն Եգիպտացւոց։

[12649] Բազումք. Վասն այդորիկ... այսպէս ասէ Տէր Տէր. Ահաւադիկ ես յա՛՛։

[12650] Ոմանք. Եւ զորդիսն Բաբելացւոց եւ զամենայն Քաղդէացւոց։ Յօրինակին. Քաղդեացիսն, զՓափուկդ՝ եւ զՍուէ, եւ զԿուէ։

[12651] ՚Ի լուս՛՛. Եւ արասցեն ՚ի քեզ ըստ. համաձայն ոմանց ՚ի բնաբ՛՛։ ՚Ի լուս՛՛. Սրով սատակեսցեն. համաձայն ոմանց ՚ի բնաբ՛՛։ Առ Ոսկանայ պակասի. Եւ զմնացորդս քո սրով կոտորեսցեն, եւ զուստերս քո եւ զդստերս քո առցեն, եւ զմնացորդս քո հրով սա՛՛։

[12652] Ոմանք. Զամբարշտութիւնս քո ՚ի քէն... որ յերկրէն Եգիպտացւոց։

[12653] Ոմանք. Ահաւասիկ ես մատ՛՛։ Բազումք. Ատելեաց քոց յորոց յափրացաւ. կամ՝ յափրեցաւ անձն քո ՚ի նոցանէն։

[12654] Ոսկան. Յաճախել եւ կատարել։

[12655] ՚Ի լուս՛՛. Եւ լքցիս լքմամբ։ Ոմանք. Զբաժակն ապականութեամբ։

[12656] Ոսկան. Եւ դու ընկալար զամբար՛՛։ ՚Ի լուս՛՛. Ընկալ զամբարտաւանութիւնս քո։

[12657] Բազումք. Եւ խորհուրդք նոցա շնային։

[12658] Բազումք. Մինչ այնչափ արարին եւս ինձ։ ՚Ի լուս՛՛. Պղծէին եւ ՚ի նմին աւուր։

[12659] Ոսկան. Առ որ հրեշտակսն արձակէին, իսկ իբրեւ գային։ Երկու օրինակք համաձայնք իրերաց. Եւ ՚ի սնգոյր պաշարէիր։

[12660] Բազումք. Յօրինեալ դնէիր առաջի քո. եւ։

[12661] Ոմանք. Եւ ձայնս արուեստա՛՛։

[12662] Ոմանք. Թէ մի՛ շնասցիս ընդ նոսա։

[12663] Ոմանք. Վրէժ շնացելոյ։

[12664] Ոմանք. Ած ՚ի վերայ նոցա զօր։

[12665] Ոմանք. Եւ դստերք նոցա կոտո՛՛։

[12666] Յօրինակին. Եւ խայտեսցին ամենայն կանայք։

[12667] Բազումք յաւելուն. Եւ ըստ մեղաց խորհրդոց։ Ոսկան. Խորհրդոց ձերոց սգասջիք. եւ ծանիջիք։

[12668] Ոմանք. Քեզ զնշանաւորն, յօրէ յորմէ հետէ եհաս։

[12669] Ոմանք. Տանն դառնացողի .. եւ արկցես ՚ի դա ջուր։

[12670] Ոմանք. Եւ դիցես ՚ի դմա զանդա՛՛։

[12671] Բազումք. Ոսկերքն ՚ի միջի նորա։

[12672] Ոմանք. Վասն այսորիկ այսպէս։

[12673] Ոմանք. Արիւն նորա ՚ի մէջ նորա է... ծածկել հողով։

[12674] Բազումք. Զփայտն յաճախեցից (10) զխանձողն բազմացուցից. հուր բորբո՛՛։

[12675] Ոսկան. Եւ ոսկերքն փշրեսցին։

[12676] Ոմանք. Նուազեսցի ժանգ նորա։

[12677] Բազումք. Իցէ եթէ ոչ սրբեսցի։ ՚Ի լուս՛՛. Ոչ սրբիցի. համաձայն ոմանց։

[12678] Ոմանք. Եւ ոչ ելցէ արտօսր։

[12679] Ոմանք. Կօշիկք քո անդրէն յոտս... արանց մի՛ ուտիցես։

[12680] Բազումք. Եւ խօսեցայ ընդ ժողո՛՛։ Ոմանք. Ընդ առաւօտս որպէս հրամայեաց ինձ։

[12681] Ոմանք. Եւ պղծեցի զսրբութիւն... եւ յոր խնայեսցեն ան՛՛... եւ դստերքն որ ՚ի ձէնջ մնացեալ էին ՚ի։

[12682] Ոմանք. Եւ արասջիք սոյնպէս։ Յօրինակին պակասէր. ՚Ի բերանոց նոցա մի՛ մխիթարիցիք։ Ուր բազումք. մի՛ մխիթարեսջիք։

[12683] Օրինակ մի. Եւ եղիցի ձեզ Եզեկիէլին նշան. ըստ ամենայնի զոր արար։

[12684] Բազումք. Յաւուր յայնմիկ գայցէ։

[12685] Ոմանք. Ահաւասիկ ես։ Բազումք. Որդւոցն Կեդամայ... մեղաւորք իւրեանց ՚ի քեզ։

[12686] Բազումք. Եւ ծանիջիք թէ ես եմ Տէր։

[12687] Այլք. Եւ դոփեցեր ոտամբ։

[12688] Ոմանք. Ահաւասիկ ես ձգե՛՛... եւ ծանիջիք թէ ես եմ։ Ոսկան. ՚Ի յափշտակութիւն ազգաց։

[12689] Բազումք. Որպէս ամենայն ազգք են։

[12690] Ոմանք. Ահաւասիկ ես քակեցից զթիկունս Մովաբայ ՚ի բարձրաւանդակաց քաղաքացն։ Ուր Ոսկան յաւելու. ՚ի բարձրաւ՛՛. պարսպաց քաղաքացն։ ՚Ի լուս՛՛. Բեթայ եւ զԱսիմովթայ. ուր ոմանք. զԱսիրութայ։

[12691] Ոմանք. Զորդիսն Եդեմայ ՚ի վերայ։

[12692] Ոմանք. Վասն այնորիկ այսպէս... եւ սատակեցից ՚ի նմա զմարդ... զնա յանապատ։

[12693] Ոմանք. Եւ խնդրեցից զվրէժս ընդ Եդոմայ։

[12694] Ոսկան. Ոտնհարութեամբ սատակել։

[12695] Ոմանք. Ահաւասիկ ես ձգե՛՛... զմնացորդս ծովեզերեայսդ. ուր Ոսկան. ծովեզերայդ։

[12696] Յօրինակին պակասէր. Զվրէժխնդրութիւն իմ ՚ի նոցանէ։

[12697] Յառաջիկայ եւ ՚ի յաջորդ գլուխսդ բազումք փոխանակ Տիւրոսի, դնեն՝ Ծուր. Ծուրայ։

[12698] Ոմանք. Վասն այնորիկ այսպէս... ահաւասիկ ես ՚ի վերայ... որպէս ելանիցէ ծով ալեօք։

[12699] Ոմանք. Զաշտարակն նորա... եւ արարից զնա ապառաժ։

[12700] Բազումք. Եղիցին ՚ի մէջ ծովուն։

[12701] Ոսկան. ՚Ի դաշտի սպանցին։ Բազումք. Եւ ծանիցեն զի ես եմ Տէր։

[12702] Բազումք. ՚Ի դաշտին սրով կոտորեսցէ. եւ զքեւ շուրջ... եւ ամրութիւն զինուց։

[12703] Ոմանք. Զքեզ փոշի նորա։

[12704] Բազումք. Եւ զազգդ քո սրով կոտորեսցէ։ Ոսկան. Յերկիր կործանեցից։

[12705] Ոմանք. Եւ քակեսցէ զբազմութիւն... երգոց քոց մի՛ եւս։

[12706] Բազումք. ՚Ի գլխոյ իւրեանց։

[12707] Օրինակ մի. Զամենայն բնակիչս երկրի քո։

[12708] Ոսկան. Կղզիք յարենէ կործ՛՛։ Բազումք. Կղզիք ծովու ՚ի քերքելոյն քումմէ։

[12709] Ոմանք. Քաղաքդ աւերակ... զանդունդսն, ծածկեսցեն զքեզ։

[12710] Ոմանք. Առ ժողովսն յաւիտենից։

[12711] Ոմանք. Խնդրեսցիս՝ եւ ոչ գտցիս։

[12712] ՚Ի բազումս պակասի. Բէէլիմայ։ Սահմանակիցք քո որդիքն։

[12713] Ոմանք. Մայրք ՚ի սանիր լեռնէ։ Ոսկան. Եւ տախտակք եւ նոճիք ՚ի Լիբա՛՛։

[12714] Բազումք. Քեզ, պաստառս յԵ՛՛։ Օրինակ մի. ՚Ի զարդ պատմուճանաց քոց։

[12715] Յօրինակին. Արդացիք նաւավարք քո։ Ոմանք. Որ էին ՚ի քեզ։

[12716] Ոմանք. Որ են ՚ի քեզ, նոքա... նաւք ծովու եւ նաւավարք իւրեանց եղեն ՚ի քեզ երթալ։

[12717] Օրինակ մի. Զպարսպաւ քոյովք։ Յօրինակին. Զճարպս իւրեանց կախէին շուրջա՛՛. ըստ որում ունի վրիպակաւ եւ այլ օրինակ մի։ Բազումք. Կախեցին շուրջանակի։

[12718] Ոսկան. Որդիք Հռօմայեցւոց վաճառականք քո յաճա՛՛։ Օրինակ մի. Ժանեօք փեղոսկրօք։ Բազումք. Մարդիկ տայիր գինս։

[12719] Բազումք. ՅԱփեկայ ստաշխն։ Ոսկան. Եւ կորքոդ՝ լցին։

[12720] Ոմանք. Զաղխամաղխս վաճառաց։

[12721] Ոմանք. Եւ ՚ի բազում աղխի եւ ՚ի բազմազօրութենէ քու՛՛. եւ ասր ՚ի Մելիտայ։ Ուր Ոսկան. ՚Ի բազում աղխէ՝ եւ ՚ի բազում։

[12722] Բազումք. Անիւս պատեալս ՚ի վաճ՛՛։

[12723] Ոմանք. Դեդենացիք վաճա՛՛... ջորեօք հան՛՛։

[12724] Առ Ոսկանայ պակասի. Ընդ ձեռամբ քով ուղտս, եւ խոյս, եւ որոջս՝ վաճառէին ՚ի քեզ։

[12725] Ոմանք. Սաբա եւ Հռեգամա։

[12726] Ոմանք. Եւ Քանան եւ Դեդան։

[12727] ՚Ի լուս՛՛. Նարօտից։

[12728] Ոմանք. Նաւօք ՚ի բազմութեան... եւ յա՛՛։

[12729] Յօրինակին ՚ի կարգ բնաբանի զանց արարեալ՝ եւ վարձք քո. եւ դատարկ տեղի պատրաստեալ, ՚ի լուս՛՛. նշանակի ՚ի մէջ բերել, համաձայն այլոց։ Բազումք. Եւ խառնաղանջք քո ՚ի խառնաղանջից։

[12730] Ոսկան. Յափին ծովու կացցեն։

[12731] Բազումք. Գուժեսցեն դառնապէս։

[12732] Ոմանք. Եւ քրձազգեացք լիցին։

[12733] Ոսկան. Լռեաց եւ դադարեաց։

[12734] Ոմանք. ՚Ի ծովէ անտի։

[12735] Ոմանք. Արդ բեկաւ ՚ի ծովուդ... եւ ամենայն ժողովուրդք քո ՚ի միջի։

[12736] Ոմանք. Եւ հեղին զարտասուս զերե՛՛։

[12737] Ոմանք. Ոչ եւս իցես յաւիտեանս։

[12738] Ոմանք. Եւ բնակութիւն Աստուծոյ բնակիցի... մարդ ես դու՝ եւ ոչ ես Աստուած։ Ոսկան. Եւ ՚ի բնակութեան Աստուծոյ բնակեցայ։

[12739] Ոմանք. Հանճարովք իւրեանց։

[12740] Ոմանք. Վասն այդորիկ այս՛՛։

[12741] Ոմանք. Ահաւասիկ ես ածից... զսուրս իւրեանց... զգեղեցկութիւն քո ՚ի կո՛՛։

[12742] Ոսկան. Եւ կործանեսցեն զքեզ՝ եւ մի՛ յառնիցես. եւ մահու վի՛՛։

[12743] Ոսկան. Առաջի վիրաւորացն քոց. բայց դու։ Ոմանք. Վիրաւորաց (10) եւ մեռելոց անթլ՛՛։

[12744] Ոսկան. Լի իմաստութեամբ եւ կատարեալ դեղով։ (13) ՚Ի փափկութեան դրախտին Աստուծոյ եղեր։

[12745] Ոմանք. Զմեղեսիկ... զեղենգնաքարն. կամ՝ զեղընգնաքարն։

[12746] Ոմանք. Զշտեմարանս քո անօրէնութեամբ։

[12747] Ոմանք. Զի եղիցես ՚ի կորուստ։

[12748] Բազումք. ՚Ի վերայ Ծայդանու։

[12749] ՚Ի լուս՛՛. Քո ՚ի վերայ Ծայդանու. համաձայն բազմաց ՚ի բնաբ՛՛։

[12750] Ոմանք. Ահաւասիկ ես ՚ի վերայ քո Ծայդան։

[12751] Բազումք. Եւ ո՛չ եւս եղիցին տանն... եւ ծանիցեն թէ ես եմ։

[12752] Ոսկան. Եւ սուրբ եղէց առաջի... ծառային իմոյ յա՛՛։

[12753] Ոմանք. Դատաստանս յամենեսեան։

[12754] Բազումք. Եւ փարաւոնի թագաւորին Եգ՛՛։

[12755] Ոսկան. Եւ եղեւ բան Տեառն։

[12756] Բազումք. ՚Ի վերայ փարաւոնի թագաւորին։

[12757] Բազումք. Վիշապդ մեծ։

[12758] Յօրինակին ՚ի վերայ՝ Ե՜ւ ես արկից, չակերտ եդեալ ակնարկէ բառնալ զեւն համաձայն այլ միում օրինակի։ Ոմանք. Եւ ես արկի դանդա՛՛։ Ոսկան. Եւ մեծացուցից զձկունս գետոյդ։

[12759] Ոմանք. Զքեզ երագ երագ։ Ոսկան. Անկանիցին, եւ մի՛ ժողովեսցին։ Ուր օրինակ մի ընդ Ոսկանայ. եւ մի եւս հաւաքեսցիս։

[12760] Ոմանք. Բնակիչք Եգիպտացւոցն։

[12761] Ոսկան. Եւ բեկանէիր զմէջս նոցա։

[12762] Ոսկան. ՚Ի քէն զամենայն մարդ՝ եւ զա՛՛։

[12763] Ոմանք. Եւ ծանիցեն թէ ես եմ։

[12764] Ոմանք. Վասն այնորիկ ահաւա՛՛։

[12765] Ոմանք. Ընդ նա մի՛ գնասցէ։

[12766] Ոմանք. Եւ քաղաքք նորա ՚ի մէջ աւերեալ քաղաքաց եղիցին յապա՛՛... եւ ցրուեցից զնոսա ընդ գաւառս։

[12767] Ոսկան. Յերկրին Պաթուրէ։

[12768] ՚Ի բազումս պակասի վերնագիրս այս՝ Դարձեալ ՚ի վերայ Եգիպտոսի։

[12769] ՚Ի լուս՛՛. Ուսք քերծեալք. համաձայն ոմանց ՚ի բնաբ՛՛։ Ոսկան. Եւ զօրացն իւրոց ոչ եղեն։ Բազումք. Առ ՚ի Ծուրայ ծառայ՛՛։

[12770] Բազումք. Վասն այսորիկ այսպէս... ահաւասիկ ես տաց։ Ոմանք. Եւ առից զբազմութիւն... եւ կողոպտեսցէ զկողոպուտ նորա։

[12771] Բազումք. Եղջեւր ամենայն տանն։ Ոսկան. Եւ ծանիցես, թէ ես եմ։

[12772] Բազումք. Օր միգի. հասեալ է վա՛՛։

[12773] Այլք. Խառնաղանջքն։

[12774] Ոսկան. Եւ աւարեսցի ՚ի մէջ ա՛՛։

[12775] Ոմանք. Զսնոտի յոյսն Եգիպտացւոց։

[12776] Բազումք. Եւ թափեսցեն զսուրս իւր՛՛։

[12777] Բազումք. Զգետս նոցա յանապատ։ Յօրինակին. ՚Ի ձեռս չարեաց։

[12778] Ոմանք. Զվրէժ Եդիոսպօլացւոց։

[12779] Բազումք. ՚Ի վերայ Սայիսայ. եւ ոմանք. Սայինայ։

[12780] Ոմանք. Քաղաքն Եդիոսպոլացւոց։

[12781] Ոմանք. Եւ երիտասարդք... ՚ի գերութեան վարեսցին։

[12782] Ոմանք. Եւ փշրել անդ ինձ զգաւազանն... ՚ի զօրութեան նորա... դստերք նորա ՚ի գերութեան վարես՛՛։

[12783] Ոմանք. Դատաստանս յԵգիպ՛՛։

[12784] ՚Ի բազումս պակասի վերնագիրս՝ Դարձեալ ՚ի վերայ Եգիպ՛՛։

[12785] Ոմանք. Խորտակեցի. եւ ահա... սուր ՚ի ձեռն։

[12786] Ոմանք. Վասն այնորիկ... ահաւադիկ ես... զներդաւպատս եւ զաճա՛՛։

[12787] Բազումք. Զայն ՚ի վերայ Եգիպտացւոց։

[12788] Բազումք. ՚Ի տալ ինձ... եւ ձգեցից զնա ՚ի վերայ երկրին Եգիպտացւոց։

[12789] Օրինակ մի աստէն յաւելու վերնագիր. Դարձեալ ՚ի վերայ Եգիպտոսի։

[12790] Ոմանք. Շառաւեղաւ եւ խիտ ոստօք։

[12791] Ոմանք. Ջուր սնոյց զնա։

[12792] Յօրինակին. ՚Ի շաւիղս նորա բնակեցին։

[12793] Բազումք. ՚Ի դրախտին Աստուծոյ ոչ հա՛՛։

[12794] Ոսկան. Եւ նախանձեցան ընդ նա։

[12795] Ոմանք. Վասն այնորիկ այսպէս։

[12796] Բազումք. Եւ մատնեցի զքեզ ՚ի ձեռս։ ՚Ի լուս՛՛. Եւ արարից զնա ՚ի կոր՛՛. համաձայն ոմանց ՚ի բնաբ՛՛։

[12797] Օրինակ մի. Յամենայն ազգաց գազանաց։

[12798] Ոմանք. Ամենեքին ՚ի մահ մատնեսցին ՚ի խորս երկ՛՛։

[12799] Յօրինակին. Եւ արգելի զգեստ նորա։ Ոմանք. Եւ խից արկից ջուրց։

[12800] Բազումք. Եւ մխիթարեցին զնա ՚ի սանդարամետսն։ Ոսկան. Գեղեցիկքն ՚ի Լիբանան որք էին։

[12801] Բազումք. Ընդմիջեալ կենաց իւր՛՛։

[12802] Ոմանք. Ո՞ւմ նմանեցաւ զօրութեամբ... եւ մեծութեամբ ծառօք փափկ՛՛։ Ուր Ոսկան. Ո՞ւմ նմանեցուցեր զօր՛՛... եւ ծառօք փափկ՛՛։ Բազումք. Սոյնպէս փարաւոն, եւ։

[12803] Օրինակ մի յաւելու վերնագիր. Դարձեալ ՚ի վերայ Եգիպտացւոց թագաւորին։

[12804] Ոմանք. Եւ ժողովք զօրաց բազմաց։

[12805] Ոմանք. Ամպովք ծածկեցից։

[12806] Ոսկան. Եւ յարուսցեն զհպարտութիւն Եգիպտաց՛՛։ Ոմանք. Եւ սատակեսցին ամենայն զօրութիւնք նորա։

[12807] ՚Ի լուս՛՛. Եւ կճղակ անասնոց։

[12808] Ոմանք. Թէ ես եմ Տէր։

[12809] ՚Ի բազումս պակասի վերնագիրս. Ողբք ՚ի վերայ փարաւոնի եւ Եգիպ՛՛։

[12810] Բազումք. Առ իջեալսն ՚ի խորխորատ։

[12811] Ոմանք. Ասասցեն քեզ. կամ՝ ընդ քեզ սկայքն. Ե՛կ էջ ՚ի խորխորինս. զի քան զո՞ լաւ։

[12812] Բազումք. Եւ ամենայն ժողովք նորա ամենայն վիրաւորք։

[12813] Բազումք. Եւ եղեւ ժողովք նոցա շուրջ... իւրեանց յատակս գբ՛՛։

[12814] Բազումք. Զահ իւրեանց յերկիրն կենդ՛՛։

[12815] Յօրինակին. Եւ ամենայն զօրութիւնք նոքա շուրջ։

[12816] Ոմանք. Եւ ոչ ննջեցին ընդ հսկայսն։

[12817] Բազումք. Անդ Եդովմ, եւ թագաւորք։

[12818] Բազումք. Վիրաւորելոց սրով։

[12819] Այլք. Ընդ որդիս ժողո՛՛։ Ոմանք. Եւ առնուցու ազգ երկ՛՛։

[12820] Այլք. Եւ ըմբռնիցէ զնա։

[12821] Ոմանք. Զձայն լուաւ փողոյն։

[12822] Բազումք. Վասն անօրէնութեան իւրոյ։

[12823] Բազումք. Դէտ ետու զքեզ տանդ Իսրայէլի... զգուշացուսցես զնոսա իբրեւ։

[12824] Ոմանք. Ինքն յանօրէնութեան իւրում մեռցի, եւ դու։

[12825] Ոմանք. Զոր արար՝ նովիմբ մեռցի։

[12826] Ոմանք. ՚Ի բաց տայցէ... ՚ի հրաման կենաց գն՛՛։

[12827] Բազումք. Ո՛չ ուղիղ է ճանապարհ Տեառն... ո՛չ է ուղիղ։

[12828] Ոմանք. Իւրմէ, առնիցէ իրա՛՛։

[12829] Բազումք. Ըստ ճանապարհաց իւրոց դա՛՛։

[12830] Ոսկան. ՚Ի տասներորդի յամսեանն։

[12831] Ոմանք. Ընդ առաւօտսն։

[12832] Բազումք. Վասն այնորիկ ասա՛։

[12833] Օրինակ մի. Եղիցի դա ձեզ դարձեալ ՚ի սուր։ ՚Ի լուս՛՛. Եւ արդ այդիւ ժա՛՛. համաձայն բազմաց ՚ի բնաբ՛՛։ Ուր Ոսկան. այդու ժառանգի՛՛։

[12834] Բազումք. Վասն այնորիկ ասա՛։ Ոմանք. Եւ որ ընդ պարսպաւորօքն իցեն, եւ յայրս մահու կոտո՛՛։

[12835] Ոմանք. Եւ արարի զերկիր նոցա աւերակ... գարշելեացն զոր արա՛՛։

[12836] Ոմանք. Լսեն զբանս քո, եւ ոչ առնեն զնա... գնան սիրտք նոցա. կամ՝ սրտիւք իւրեանց։

[12837] Բազումք. Իբրեւ զձայն երգոց։

[12838] Ոմանք. Գայցեն ասասցեն ահաւասիկ... թէ մարգարէ գոյ ՚ի մէջ նոցա։

[12839] Ոսկան. Ո՛հ հովիւք Իսրայէլի միթէ։

[12840] Ոմանք. Ահաւադիկ զկաթնդ։ Բազումք. Եւ զխաշինս իմ ոչ արա՛՛։

[12841] Ոմանք. Զտկարացեալն ոչ զօրացուցէք։ ՚Ի լուս՛՛. Ո՛չ դարձուցէք... ո՛չ խնդրեցէք... աշխատ արարէք. համաձայն այլոց ՚ի բնաբ՛՛։

[12842] Բազումք. Ոչ գոյին նոցա հով՛՛։

[12843] Ոսկան. Եւ ընդ ամենայն երկիր ցրուե՛՛։

[12844] Ոմանք. Զպատգամ Տեառն։

[12845] Առ Ոսկանայ պակասի. Խաշինք իմ յաւար. եւ մատնեցան խաշինք իմ ՚ի կերա՛՛։ Բազումք. Եւ ոչ խնդրէին հովիւքն։

[12846] Ոմանք. ՚Ի ձեռաց նոցա... ՚ի ձեռաց նոցա, եւ ոչ եղիցին դոցա։

[12847] Բազումք. Ահաւադիկ ես ինքնին։

[12848] Բազումք. Այնպէս խնդրեցից։ Ոսկան. ՚Ի նոսա, միգի եւ մառախղ՚ի։

[12849] Ոսկան. Եւ յամենայն բնակութիւն երկ՛՛։ Ոմանք. Եղիցի մակաղատեղ նոցա։ Ոսկան. ՚Ի գրգութեանց. եւ յարօտս։

[12850] Ոմանք. Զվտտեալն. եւ ոմանք. զվատեալն։

[12851] Բազումք. Եւ խոյ ընդ խոյ։

[12852] Ոսկան. Յառաջագունոյն արածել... յստակս ըմպէիք։ Բազումք. Զմնացեալ եւս ճարակն... առ ոտն կոտորէք։

[12853] Ոմանք. Վասն այնորիկ... ահաւասիկ ես դատե՛՛։

[12854] Այլք. Կողմամբք եւ ուսովք։ Օրինակ մի. Գոթցէիք ոգորէիք։

[12855] Յօրինակին պակասէր. Զծառայ իմ զԴաւիթ։

[12856] Բազումք. Զգազանս չարս յերկրէ, եւ բնակեսցեն։

[12857] Ոմանք. Շուրջ զլերամբք ի՛՛։

[12858] Ոսկան. Զնոսա ՚ի ծառայեցուցչաց։

[12859] Ոսկան. Եւ ոչ եւս վատեսցին ՚ի սովու։

[12860] Ոմանք. Եւ ընդ նոսա եմ։

[12861] Ոմանք. Քո աւեր դարձուցից, եւ եղիցես։

[12862] Ոմանք. Վասն այսորիկ կենդա՛՛։ ՚Ի բազումս պակասի. Զքեզ, եւ զարիւնն զոր ատեցեր՝ նոյն արիւն հալածեսցէ զքեզ։

[12863] Ոսկան. Եւ յաւերակ յաւի՛՛։ Ոմանք. Եւ քաղաքք քո ոչ եւս... եւ ծանիցեն թէ ես եմ։

[12864] Ոմանք. Եւ երկու աշխարհք ՚ի մեզ իցեն։

[12865] Ոմանք. Բերանով քով։

[12866] Ոմանք. Արարից զքեզ աւերակ։

[12867] Ոսկան. Եւ Իդումեա սատակեսցի։ Օրինակ մի. Եւ ամենայն Իդովմա սաստկասցի։ Ուր եւ այլ օրինակ մի. Եւ յամենայնի դու միայն կատակեսցիս. եւ ծանիցեն։

[12868] Բազումք. Մարգարէա՛ց եւ ասասցես։ Յօրինակին. Որ շուրջ ձեաւք են։

[12869] Ոսկան. Այսպէս ասէ Տէր Տէր։

[12870] Ոմանք. Վասն այնորիկ այսպէս ասէ Տէր. Եթէ։ Յօրինակին պակասէր. Եւ ՚ի վերայ ամենայն Եդովմայ՛՛։

[12871] Ոմանք. Վասն այսորիկ այսպէս... ՚ի վերայ ազգացն որ։

[12872] Ոսկան. Եւ սերմանիցէք։

[12873] Բազումք ՚ի բնաբանի ունին. Եւ տիրեցից ձեզ. եւ ՚ի լուս՛՛. նշանակեն՝ սերմանեցից։ Ուր եւ ոմանք. Եւ սերեցից ձեզ... եւ ժառանգեսցեն։

[12874] Ոսկան. Ոչ եւս արասցեն։

[12875] Ոսկան. Եւ նախատինս ժողովրդոց այլոց ոչ եւս։ Ոմանք. Ոչ եւս կրեսցեն։

[12876] ՚Ի լուս՛՛. Բնակեցին յերկ՛՛. համաձայն բազմաց ՚ի բնաբ՛՛։ Օրինակ մի. Ըստ պղծութեան ապահարի։ Ուր Ոսկան. ըստ պղծութեան ճանապարհի եղեւ ճանա՛՛։

[12877] Ոսկան. Յոր մտինն ՚ի դոսա։

[12878] Ոմանք. Յոր մտէք ՚ի դոսա։

[12879] Բազումք. Եւ զՈգի իմ տաց ձեզ... յարդարութիւնս իմ գնասջիք։

[12880] Ոմանք. Յերկիրն զոր ետու... ինձ ժողովուրդ, եւ ես եղէց ձեզ Աստուած։

[12881] Ոսկան. Զպտուղ ծառոյ։

[12882] Ոսկան. Եւ ՚ի գարշելեացն նոցա։

[12883] Բազումք. Անօրէնութեանց ձերոց, եւ բնակեցուցից զձեզ ՚ի քաղաքս, եւ շինեսցին աւերակք։

[12884] Ոսկան. Եւ բազմացուցանել զմարդիկ դոցա իբ՛՛։

[12885] Ոմանք. Իբրեւ զոչխարս Երուսաղեմի ՚ի տունս իւր, այնպէս... լի խաշամբք մարդկան։

[12886] Ոմանք. Ես ածեմ ՚ի վերայ ձեր։

[12887] Ոմանք. Եւ տաց ձեզ ջիլս։ Ոսկան. Եւ տաց ՚ի ձեզ մար՛՛։

[12888] Ոմանք. Եւ փչեաց ՚ի մեռեալս յայսոսիկ։

[12889] Ոմանք. Ժողովք բազումք յոյժ։

[12890] Ոմանք. Տունդ Իսրայէլի են... հատան յոյս մեր։

[12891] Բազումք. Մարգարէա՛ց եւ ասաս՛՛... ահաւադիկ ես բացից։

[12892] Բազումք. Եւ հանել զձեզ ՚ի գե՛՛։

[12893] Ոմանք. ՚Ի նմա զՅովսեփայ զգաւազանն Եփրեմի... յաւելեալսն ՚ի նա։

[12894] Ոմանք. Լինել գաւազան մի, եւ եղիցին ՚ի ձեռին։

[12895] Յօրինակին պակասէր. Ոչ պատմես մեզ զինչ է։

[12896] Յօրինակին. Եւ տաց զդոսա զազգն Յուդայ։ Ուր ոմանք. Զնոսա ցազգն Յուդայ։

[12897] Բազումք. Ահաւադիկ ես առ՛՛։ Ոսկան. Յորս մտին ՚ի նոսին։

[12898] Ոսկան. Դոցա՝ եւ թագաւոր։

[12899] Առ Ոսկանայ պակասի. Գնասցեն եւ զիրաւունս իմ պահեսցեն, եւ արասցեն զնոսա։

[12900] Ոմանք. Մինչեւ ցյաւիտեան։

[12901] Բազումք. Եղիցի ընդ դոսա։ Յօրինակին պակասէր. Զսրբութիւնս իմ ՚ի մէջ դոցա։

[12902] Բազումք. Եղիցին իմ ժողովուրդ։

[12903] ՚Ի բազումս պակասի. ՚Ի վերայ Գովգայ՝ եւ Մագովգայ։

[12904] Բազումք. Մարգարէա՛ց ՚ի վերայ նորա։

[12905] Ոմանք. Եւ արկից դադանաւանդ։

[12906] Ոմանք. Որ շուրջ զնովաւ... որ շուրջ են զնովաւ։

[12907] Ոսկան. Պատրաստեա՛. պատրաստեա՛ զան՛՛։ Ոմանք. Եւ ամենայն ժողովուրդք որ ժողովեալ են։

[12908] Ոսկան. Յետ աւուրց բազմաց պատ՛՛։ Ոմանք. Ապահով ՚ի սրոյ։

[12909] Ոմանք. ՚Ի վերայ ապահով երկ՛՛... հանդարտելոցն յանհոգութեան եւ բնակելոցն ՚ի խա՛՛։

[12910] Ոմանք. Աւերել զաւար... ստացելոյ ինչս։ Ոսկան. Եւ բնակելոյ՝ ՚ի վերայ ազ՛՛։

[12911] Ոսկան. Առ յաւար արշաւեալ։ Ոմանք. Վարեալ ՚ի գերութեան։

[12912] Ոմանք. Յետին ժամանակի եղիցի... եւ ծանիցեն զիս ամենայն։ Ոսկան յաւելու. ՚Ի միջի քում առաջի նոցա գօգ։

[12913] Օրինակ մի աստէն վերստին կարգէ վերնագիր. ՚Ի վերայ Գովգայ։ Ոմանք. Խօսեցայ յաւուր յառաջնոյ ՚ի ձեռն։ Ոսկան. Եւ յայսս ածել զքեզ։

[12914] Ոմանք. Եւ կոչեցից զմահ սրոյ ՚ի վերայ։

[12915] Ոսկան. Իշխան Ռովմեսոքայ։

[12916] Առ Ոսկանայ պակասի. Ժողովեցից զքեզ. եւ առաջնորդեցից քեզ։

[12917] Ոմանք. Ընդ երեսս դաշտին անկանիցին։

[12918] Ոմանք. Զսունակոթս. կամ՝ զսուէնակոթս, եւ արասցեն այրելի իւրեանց։ Ոսկան. Իւրեանց եօթն ամ։

[12919] ՚Ի լուս՛՛. Եւ հատցեն փայտ։ Ուր բազումք. Եւ մի հատցեն։

[12920] Բազումք. ԶԳովգ անդ։

[12921] Օրինակ մի. Եւ արս սմին իրի գու՛՛։

[12922] Ոսկան. Որք թաղենն ՚ի գեհի Գօգայ։

[12923] Բազումք. Ասա ցամենայն հաւս... կերայք միս եւ արբէ՛ք։

[12924] Բազումք. Կերայք զմիս հսկայից... եւ զնոխազս։

[12925] Յօրինակին պակասէր. Եւ յագեսջիք... եւ յամենայն արանց պատերազմողաց։

[12926] Ոմանք. Զոր ածի ՚ի վերայ նոցա։ Ուր եւ ոմանք. զոր արարից ՚ի վերայ նոցա։

[12927] Ոսկան. Յօրէ յայսմանէ եւ առ յապայ։

[12928] Բազումք. Եւ անօրէնութեանց նոցա արարի նոցա։

[12929] Ոսկան. Վասն այսորիկ այսպէս։

[12930] Բազումք. Եւ զանիրաւութիւնն զոր։

[12931] Բազումք. Զնոսա յերկիրն իւրեանց։

[12932] Ոմանք. ՚Ի վերայ շինութեան տաճարին։

[12933] Բազումք. Եւ հինգերորդի։

[12934] Ոմանք. Եւ տեսիլ նորա էր իբրեւ։

[12935] Բազումք. Զեւթն աշտիճանօք։ Ոմանք. Վեց վեց կամարօք դր՛՛։

[12936] Ոմանք. Եւ կամար դրանն։

[12937] Բազումք. Եւ այլ կամարք յերկուց կանգ՛՛։

[12938] Ոմանք. ՚Ի կողակքն աստի անտի։

[12939] Ոսկան. Եւ այն դուռնն էր ՚ի դրան վե՛՛։

[12940] Ոմանք. Դրանն ներքոյ։

[12941] Ոմանք. ՚Ի կամարսն ՚ի ներքուստ դրան։

[12942] Յօրինակին. ՚Ի միոջէ դրանն արտաքնոյ։ Ոմանք. Դրանն արտաքոյ... դրանն ներքոյ։

[12943] Ոմանք. Նորա աստի անտի... եւ զկոնքս, եւ զար՛՛... հայէր յարեւելս։

[12944] Բազումք. Եւ էր կամարապատ ՚ի ներքոյ։

[12945] Ոմանք. Հայէր ՚ի դուռն հիւսիւ՛՛։ Յօրինակին. Ընդ արեւել. եւ։

[12946] Ոմանք. Զիս ՚ի կողմն հարաւոյ։ Յօրինակին. Ընդ նմին չափոյ։

[12947] Բազումք. Եւ կամարք շուրջանակաւ... եւ կամարացն առաջնոյն։

[12948] Բազումք. ՚Ի վերայ կոնքացն։

[12949] Ոսկան. Զսրահ դրանն եւ զդուռնն ՚ի լայ՛՛։

[12950] Ոմանք. Որ ընդ կողմն հարա՛՛։

[12951] Ոսկան. Եւ զկամարսն նովին չափու, եւ զկոնքսն։ Ոմանք. Շուրջ շրջանակի, յիս՛՛... եւ քսան եւ հինգ կանգուն ՚ի լայ՛՛։

[12952] Ոմանք. Կամարք յարտաքնում։

[12953] Ոսկան. Ըստ առաջնոյ չափուն։

[12954] Ոմանք. Եւ զկոզակսն եւ զկա՛՛։

[12955] Ոսկան. Որ հիւսիսի, չափեաց։

[12956] Ոսկան. Եւ ՚ի կամար դրանն... զենուցուն ՚ի նոսա։

[12957] Ոմանք. Խողովակի ողջակիզացն... երկու սեղանք որ հայ՛՛... երկրորդի հանդէպ դրանն. կա՛՛։

[12958] Ոմանք. Չորս սեղանք... եւ չորս սե՛՛... եւ անդ զենուին զզոհսն։ Ոսկան. Յանդիման օթից սեղանոյ։

[12959] Ոմանք. Եւ կիսաւ երկայնութիւն... եւ կիսաւ լայնութիւն... եւ կիսաւ բարձրութիւն. զի ՚ի վերայ նորա դնիցեն։

[12960] Ոմանք. Քանդակագործ առնիցեն ՚ի ներքուստ... եւ ՚ի վերայ սեղանոցն։

[12961] Ոմանք. Երկու պատշգամբք... եւ միւս ընդ հիւսիւսոյ։

[12962] Ոմանք. Այս պատշգամբ որ հայի ընդ կողմն հա՛՛։

[12963] Բազումք. Եւ սեղանն յանդիման տա՛՛։

[12964] Բազումք. Աստի անտի։

[12965] Ոմանք. Վեց կանգուն ՚ի լայնութիւն։

[12966] Բազումք. Եւ զլայնութիւն նորա քսան։

[12967] Բազումք. Եւ եմուտ ՚ի ներքս ՚ի սրահն։ ՚Ի լուս՛՛. Եւ չափեաց զկամար մտին... յայնկոյս եւթն եւթն կանգուն. համաձայն բազմաց ՚ի բնաբ՛՛։

[12968] Ոսկան. Զերկայնութիւն դրանն քսան կան՛՛։

[12969] Յօրինակին. Կողմանց որմոցն առ։ Ոսկան. Զի արձակութիւն լինիցի տանն։ Ոմանք. Յերկրորդ յարկսն։

[12970] Բազումք. Եւ ձեղուն տանն բարձ՛՛։

[12971] Ոմանք. ՚Ի մէջ պաշտկամբացն։

[12972] Բազումք. Դրան միոյ որ ընդ հիւս՛՛... եւ դուռն մի ընդ հարաւ... յառանցիցն։

[12973] ՚Ի լուս՛՛. Եւ անջրպետ ընդդէմ առանցիցն. համաձայն բազմաց ՚ի բնաբ՛՛։ Ոմանք. Յերկայնութիւն եւթանասուն կանգուն... եւ երկայնութիւն նորին իննսուն։

[12974] Ոմանք. Եւ զխորշն աստի անտի։

[12975] Ոմանք. Եւ որ զնովաւ յատակքն առ հասարակ։

[12976] Ոսկան. Մինչեւ ցարտաքին... շուրջանակի ՚ի ներ՛՛։

[12977] Ոմանք. Եւ երկու քերովբք հանդէպ։ Ուր Ոսկան. Միոյ քերոբին։

[12978] Ոմանք. ՚Ի յատակացն մինչեւ յարկսն։

[12979] Ոսկան. Եւ մուտ բացեալ չորեքկուսի։

[12980] Ոմանք. Իբրեւ նմանութեան փայտ՛՛... եւ յատակ նորա... ա՛յս սեղան է երեսաց։ ՚Ի լուս՛՛. Եւ երեք կանգուն յերկայնութիւն. համաձայն բազմաց ՚ի բն՛՛։

[12981] Ոսկան. Եւ երկոցունց շրջա՛՛։

[12982] Օրինակ մի. Եւ փայտակերպ ազնիւ։

[12983] Ոսկան. Խառնել ընդ միմեանս։

[12984] Ոսկան. Կարգեալք ըստ օրինակի դրան։ Բազումք. Եւ ըստ օրինակի շրջանակաւ սեանց։

[12985] Ոմանք. Եւ ընդդէմ պաշտկամբացն գնացի՝ տասն կանգնոյ ՚ի լայնութիւն։

[12986] Ոսկան. Որք հայէին դէմ յանդի՛՛։

[12987] Ոմանք. Էր ՚ի յիսուն կանգուն։

[12988] Ոսկան. Որք արեւելից վասն մտա՛՛։ Ոմանք. Յարտաքին սրահէ։

[12989] Ոմանք. Եւ որ ընդ կողմն հա՛՛։

[12990] Բազումք. Եւ գնացքն հանդէպ նոցա։

[12991] Ոմանք. Առաջին գնացին առ ՚ի։

[12992] Ոմանք. Պաշտկամբքդ որ հիւսիւսի... որ ընդ հարաւոյ են հանդէպ բացատացն։ ՚Ի լուս՛՛. Մերձաւորք Տեառն զսրբութիւն սր՛՛. համաձայն բազմաց ՚ի բնաբ՛՛։

[12993] Բազումք. Եւ մի՛ ոք մտանիցէ... որով պաշտեցինն. կամ՝ պաշտիցեն. քանզի սուրբ է այն։

[12994] Ոմանք. Եւ դարձաւ ընդ կողմն հիւս՛՛։

[12995] Ոմանք. Հինգ հարիւր կանգուն չափով ձողոյն։

[12996] Ոմանք. Եւ դարձաւ ընդ ծովա՛՛։

[12997] Առ Ոսկանայ պակասի. Շուրջանակի ՚ի չորեսին կողմանսն նովին չափով. եւ յօրինեաց զնա եւ զփողոցս նորա շուրջանակի, ՚ի հինգ հար՛՛... անջրպետեալ... յօրինուած տաճարին։

[12998] Յօրինակին. ՚Ի նմանութիւն լուսաց ՚ի փա՛՛։

[12999] Բազումք. Զոր տեսանէի ՚ի ժամանակի... զոր տեսի ՚ի վերայ քովբար։

[13000] Ոմանք. Ընդ ճանապարհն որ հայէր։

[13001] Ոմանք. Համբարձ զիս Հոգի։

[13002] Ոմանք. Ձայն ՚ի տաճարէն որ։

[13003] Ոմանք. Տե՛ս զտեղի աթո՛՛։ Բազումք. Եւ ապականութեամբք իշխանացն։

[13004] Ոմանք. ՚Ի դնել զդրանդս իմ ՚ի մէջ դրանդից նոցա... զպարիսպս իմ նեղել ընդ իս.... եւ խորտակեցի զնոսա բար՛՛։

[13005] Ոսկան. Եւ բնակեցից ՚ի միջի նոցա։

[13006] Ոմանք. Ցոյց տանն Իսրայէլի։

[13007] Ոմանք. Ցուցցես դոցա։

[13008] Բազումք. Եւ զնկարագիր տանն։

[13009] Ոմանք. Եւ այս չափք սե՛՛... եւ ողուկ գոգած։ Ուր Ոսկան. Ուղկ գոգ՛՛։

[13010] Ոմանք. Սկզբան փորածոյն... եւ ՚ի լայնութիւնն կան՛՛։ Այլք. Եւ ՚ի փոքր քաւութենէն։

[13011] Ոմանք. Եւ ՚ի բնէն եւ ՚ի վեր։

[13012] Ոսկան. ՚Ի կողմանց լայնութիւն հասարակ ՚ի չորեցունց։

[13013] Ոսկան. Յաւուր գործուածոց իւրոց։

[13014] Ոմանք. Զուարակ մի յանդոյ։

[13015] Ոսկան. Եւ շուրջ զյարկաւն ցանեսցեն։

[13016] Ոմանք. Յայծեաց անարատս վասն։

[13017] Այլք. Եւ մատուսցեն առաջի Տեառն։ ՚Ի լուս՛՛. Եւ ցանեսցեն ՚ի վերայ նոցա. համաձայն այլոց ՚ի բն՛՛։

[13018] Օրինակ մի. Զեւթն օր արածեսցեն նոխազ։

[13019] Բազումք. Յօրէն ութերորդի եւ անդր։

[13020] Ոմանք. Որ հայէր ընդ արեւելս։

[13021] Ոսկան. Նստցի ՚ի դա ուտել զհաց։

[13022] Ոմանք. Ըստ ամենայնի հրամանաց տանն Իսրայէլի, եւ ըստ ամենայն... ամենայն ելից նորա։

[13023] Ոմանք. Անթլփատս սրտիւք։ Ոսկան. Եւ անցանել զուխտիւ իմով։

[13024] Բազումք. Պահել զպահպանութիւնս։

[13025] Ոմանք. Ըստ անօրէնութեան իւրեանց։

[13026] Բազումք. Ըստ անիրաւութեան իւրեանց։

[13027] Բազումք. Մերձեսցին առ ՚ի քահանայանալ ինձ։

[13028] Ոսկան. Յամենայնի գործս նորա, եւ յամենայն ինչ զոր գործիցէ անդ։ Բազումք. Զոր գործիցեն անդ (15) քահանայքն Ղեւ՛՛։

[13029] Ոսկան. Սրահին ՚ի ներքնոյ։ Ոմանք. ՚Ի դրանէ սրահին ներքին։

[13030] Ոսկան. Եւ ոչ զգենուցուն ՚ի բռնութեան։

[13031] Ոսկան. Իւրեանց կանայս։

[13032] Ոմանք. ՚Ի մէջ սրբոցն եւ պղծոց։

[13033] Բազումք. Եւ զհրամանս իմ յամենայն տօնս պահեսցեն։

[13034] Ոմանք. Եւ յուստեր եւ ՚ի դստեր եւ յեղբօր եւ ՚ի քեռ, որ առն չիցէ լեալ՝ պղ՛՛։

[13035] Բազումք. Մատուսցէ քաւութիւն։

[13036] Ոմանք. Եւ եղիցի նոցա ժա՛՛... եւ կալուածք մի՛ տացի նոցա։ Ուր Ոսկան. ՚Ի ժառանգութիւն, եւ կալուածք մի՛... նոցա ՚ի ժառան՛՛։

[13037] Ոմանք. Քահանայիցն եղիցին։

[13038] Բազումք. Մի՛ կերիցեն քահանայքն։

[13039] Բազումք. Տեառն սուրբ յերկրէն։

[13040] Ոմանք. Յայնմանէ սրբութիւն... չորեքկուսի շուրջանակաւ, եւ յիսուն կանգուն բացատան. կամ՝ բացատանցն. կամ՝ բացատ տանցն շուր՛՛։

[13041] Ոմանք. Չափեսցեն. կամ՝ չափեսցես քսան եւ հինգ հա՛՛։

[13042] Բազումք. Յերկրէն եղիցի քահանայիցն որ պաշտեն... զատեալ ՚ի տուն սրբութեանցն։

[13043] Ոսկան. ՚Ի լայնութիւն եղիցի Ղեւտացւոցն... եղիցի կալուածս քա՛՛։

[13044] Ոմանք. ՚Ի լայնութիւն, եւ հինգ հազար յերկայնութիւն։ Բազումք. Ըստ երախայրեաց սրբութեանցն։ Ոսկան. Ամենայնի տանն Իսրայէլի եղիցի։

[13045] Ոսկան. Եւ անտի յերեխայրից սրբոցն։ Բազումք. Եւ երկայնութիւն ըստ սահմանաց երկ՛՛։

[13046] Յօրինակին. Շատ լիցի ձեզ իշխանդ Իսրայէլի։ Ոսկան. Զապիրատութիւն եւ զթշնամութիւն. զիրաւունս եւ զար՛՛։ Բազումք. ՚Ի բա՛ց մերժեցէք զբռնաւորութիւն։

[13047] Ոմանք. Չափոյ ձերոյ։

[13048] Ոմանք. Եղիցի քսան. (12) եւ կշիռն դանկ։

[13049] Բազումք. Քսեստ։

[13050] Ոմանք. Զերախայրիս ցառաջնորդսն Իսրայէլի։

[13051] Ոմանք. Եւ նա մատուսցէ։

[13052] Ոմանք. Ասէ Տէր Տէր Աստուած... որ օր մի է ամսոյն։

[13053] Ոմանք. Եւ ցանեսցեն ՚ի վերայ սեմոց։

[13054] Ոմանք. Որ օր եւթն էր ամսոյն։ Այլք. Յանգէտս յանցաւորէ, եւ ՚ի։

[13055] Ոմանք. Չորեքտասան է ամսոյն։

[13056] Առ Ոսկանայ պակասի. Առաջնորդն յաւուրն յայնմիկ վասն։

[13057] Ոմանք. Արասցէ ողջակէզս։ Յօրինակին. Նոխազ մի յածեաց։

[13058] Օրինակ մի. Եւ յամսեանն եօթներորդի որ օր հինգ է։ Ուր Ոսկան. Վեցերորդի ՚ի հնգետասան օր ամսոյն ա՛՛... վասն մեղացն՝ նոյնպէս եւ վասն ողջա՛՛։

[13059] Ոմանք. Սրահին որ հայի ընդ... եւ յաւուրս շաբաթուց բացցի... եւ յաւուրս ամսագլխոց։ Ոսկան. Զվեց աւուրսն արդոյս... ամսագլխոյն։

[13060] Ոմանք. Քահանայքն ողջակէզս վասն նորա։

[13061] Ոմանք. Զոր մատուսցէ Տեառն յաւուր։ Յօրինակին պակասէր. Որոջք անարատ, եւ խոյ մի անարատ։

[13062] Ոմանք. Եւ առ որոջն զոհս եւ տուրս, ըստ ձեռին նորա։

[13063] Ոմանք. Եւ նաշիհ ՚ի մաննայ ըստ։

[13064] Այլք. Եւ որ մտանիցէ ընդ ճանապարհ։

[13065] Ոմանք. Եւ առաջնորդն ընդ մէջ նոցա ՚ի մտ՛՛։

[13066] Բազումք. Եւ արասցէ զողջակէզսն իւր, եւ զվասն... որպէս եւ առնիցէ յա՛՛։

[13067] Ոմանք. Այգոյն այգոյն։

[13068] Ոմանք. Այգոյն այգոյն։ Ոմանք. Եւ երրորդ մասն քսեստ մի իւղ խառնեալ։

[13069] Բազումք. Եւ եղիցի այն որդ՛՛։

[13070] Ոսկան. Բռնադատեալ զնոսա։ Բազումք. Ժողովուրդն իմ յիւրաքանչիւր։

[13071] Ոմանք. ՚Ի պաշտգամբ սրբ՛՛։

[13072] Ոմանք. Յորում եփեսցեն. կամ՝ եփեցին քահանայքն։

[13073] Ոմանք. Գաւիթք առ գաւիթս։

[13074] Ոմանք. Յերկայնութիւն, եւ ՚ի լայնութիւն երեսուն կան՛՛։

[13075] ՚Ի լուս՛՛. ՚Ի ներքոյ վայրագաւթաց տաճարին. համաձայն ոմանց ՚ի բն՛՛։ Ոսկան. ՚Ի հիւսիսոյ ՚ի սեղանն։

[13076] Բազումք. Եւ անց ընդ ջուրն ջուր յորդութեան։

[13077] Յօրինակին ՚ի բնաբանի դատարկ տեղի թողեալ վասն՝ որ. ՚ի լուս՛՛. նշանակի ՚ի մէջ բերել, եւ առնել՝ ընդ որ ո՛չ ոք անցա՛՛. համաձայն բազմաց։

[13078] Բազումք. Տեսե՞ր որդի մարդոյ։

[13079] Ոսկան. ՚Ի շրջիլ իմում անդ, եւ յափին գետոյն։

[13080] Բազումք. Անասնոց ՚ի բաց թքելոց... եկեսցէ գետն՝ կենդանի լիցին... եւ կենդանասցի յորոյ վերայ եկեսցէ գետն։

[13081] Ոմանք. ՅԵնգադէ մինչեւ ցԵնգադիմս. եւ ձգանք ուռկանաց առանձինն... բազմութեամբ բազում յոյժ։

[13082] Ոմանք. Եւ յելս նորա, եւ ՚ի մուտս նորա եւ ՚ի համբառնալ նորա... այլ յաղ մատնեսցին։

[13083] Ոմանք. Ելցէ զափամբքն յայսկոյս... ՚ի սրբութեանցն ելանեն։

[13084] Ոմանք. Զոր ժառանգեցուցանիցես։

[13085] Ոսկան. Այն ՚ի ձեզ ՚ի վիճակ։

[13086] Ոմանք. Որ իջանէ եւ մեկնի։ Ոսկան. ՚Ի մուտս Ելդադայ։

[13087] Ոմանք. Եմաթայ Բերովթայ... ՚ի սահմանս Աւրանացւոյն։

[13088] Բազումք. ՚Ի ծովէն հանգրուանին աւ՛՛... եւ ընդ կողմն հիւսիւսոյ... եւ սահմանքն Եմաթայ սահմանք հիւ՛՛։

[13089] Ոմանք. ՚Ի մէջ Աւրանացւոյն... ՚ի մէջ Գաղաադացւոյն... Յորդանան մեկնէր։ Յօրինակին. Ընդ արմաւաստաննայս ընդ արեւելս։

[13090] Ոմանք. Եւ ընդ հարաւով ՚ի Թեմնայ... ՚ի ջուրն Մարիովբ Կադէս։

[13091] Ոմանք. Եւ այն բաժին... այսինքն է ընդ։

[13092] Ոմանք. Իբրեւ այդենածինք։

[13093] Ոմանք. Որ զատանէր ընդ մուտսն Եմա՛՛... սահմանն Դամասկոսի առ հիւսւսոյ... նոցա յարեւելակողմն։

[13094] Բազումք. Նեփթաղիմի յարեւելից մինչեւ ՚ի ծովակողմն Մա՛՛։

[13095] Ոմանք. Մինչեւ ՚ի ծովակողմն։

[13096] Ոմանք. Մինչեւ ՚ի ծովակողմն։

[13097] ՚Ի բազումս պակասի. Քսան եւ հինգ հազար կանգուն։

[13098] ՚Ի բազումս պակասի. Ընդ հարաւակողմն յերկայնութիւն։ Առ Ոսկանայ պակասի. Եւ ընդ արեւելս... եւ ընդ հիւսւսակողմ յերկայ՛՛։

[13099] Ոմանք. ՚Ի պտղոց երկրին։

[13100] Բազումք. Քահանայիցն իցէ. յերկայնութիւն։

[13101] Բազումք. Քաղաքին լինիցի ՚ի բնա՛՛։

[13102] Յոմանս պակասի. Եւ այս է չափ նորա... եւ հինգ հարիւր, եւ ՚ի կողմանէ հարաւոյ՝ չորք հազար եւ հինգ հարեւր, եւ ՚ի կող՛՛։

[13103] Առ Ոսկանայ պակասի. Եւ յիսուն, եւ ընդ ծով երկերիւր եւ յիսուն։

[13104] Ոմանք. Երախայրիք սրբութեանն։

[13105] Ոմանք. Զնա յամենայն ցեղիցն։

[13106] Ոմանք. Զպտուղ սրբութեանցն։

[13107] Բազումք. Եւ աւելորդն նորին։ Առ Ոսկանայ պակասի. Եւ ՚ի ծովակողմն դէմ յանդիման նմին։

[13108] Ոմանք. Եւ ՚ի ժառանգութիւն. Ղեւտ՛՛... եղիցի. ՚ի մէջ սահմանացն Յու՛՛։

[13109] Ոմանք. Մինչեւ ցծովակողմն Շմա՛՛։

[13110] Ոմանք. Մինչեւ ցծովակողմն։

[13111] Ոմանք. Մինչեւ ցծովակողմն։

[13112] Ոմանք. Եւ եղիցին սահմանք նորա... եւ ՚ի ջրոյն Ռաբովթ Կադէս։

[13113] Ոմանք. Զոր բաժանեցէք վի՛՛։

[13114] Ոմանք. Ելամուտք քաղաքին։

[13115] Ոմանք. Ութ եւ տասն հազար։ Ուր Ոսկան. Ութ եւ տասն. եւ անուն։ Բազումք. Յորմէհետէ լինիցի անդ, Տէր եղիցի ա՛՛։

[13116] ՚Ի վախճանի ոմանք. Կատարեցաւ Եզեկիէլ։

Ցանկ

Նախորդ էջ Ցանկ Հաջորդ էջ