ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉ ՄԱՏԵԱՆ ՀԻՆ ԵՒ ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆԱՑ

Հ. Յովհաննու Զօհրապեան վարդապետ

ՆԱԽԱԴՐՈՒԹԻՒՆ
Առ Թեսաղոնիկեցիս Երկրորդ Թղթոյն

Զայս առաքեաց ՚ի Հռովմէ, եւ է պատճառ թղթոյս՝ ա՛յս։ Ոմանք ՚ի Թեսաղոնիկեցւոցն անգործք եւ անխրատք վարէին, եւ զեղբարցն յափշտակէին, եւ վասն գալստեան Տեառն անհաստատք էին։ Զայս ամենայն որք լուան՝ պատմեցին առաքելոյս, եւ զոր ՚ի Հոգւոյն լուաւ. եւ յորժամ զայս ամենայն լուաւ առաքեալս, գրեաց զթուղթս։ Եւ նախ ընկալաւ զհաւատս նոցա՝ մեծացուցանելով, եւ նոքօք պարծէր ՚ի վիշտս զոր կրէր վասն Քրիստոսի. եւ մխիթարէ զնոսա՝ ՚ի մէջ առեալ զարդարութիւնն Աստուծոյ ՚ի վերայ նոցին որք զնոսին անիրաւէին։ Յետ այսորիկ վասն գալստեան Փրկչին վարդապետէ, մի՛ ումեք զնոսա հաւատացուցանել, մի՛ իբրեւ բանիւ նոցա եւ մի՛ հոգւով, եւ մի՛ որպէս գրով նորին, մի՛ նենգել կամ օտարացուցանել զնոսա. զի թէ նախ ո՛չ եկեսցէ ապստամբութիւն խռովութեան, եւ յետ այսորիկ հակառակ Քրիստոսն Որդի կորստեան, որ գայ արուեստիւք եւ նշանովք ստովք՝ գործակցութեամբն Սատանայի առնել նշանս։ Յետ այսորիկ պնդէ զնոսա՝ զօրանալ եւ պինդ ունել զաւանդութիւնն՝ զոր վարդապետեցան ՚ի նմանէ։ Պատուիրէ ո՛չ եւ մի հաղորդութիւն ունել ընդ անխրատսն, այլ մերժել զնոսա. որք են ՚ի գործս խաբէութեան։ Պատուիրեաց նոցա եւ ամենեցուն՝ մի՛ լսել բանից նոցա, այլ ՚ի վերայ նոցին ժողովել, եւ աղօթս արարեալ խաղաղութեան՝ կատարեաց զթուղթն, եւ զողջոյնն ձեռօք իւրովք գրեալ, որ էր նշան յամենայն թուղթս պատուիրէ։

Գլուխք առ Թեսաղոնիկեցիս բ Թղթոյն։

ա̃. Գոհութիւն վասն Թեսաղոնիկեցւոցն հաւատոց եւ սիրոյ եւ համբերութեա՛ն, նոցա ՚ի պատիւ՝ եւ նեղչացն ՚ի տանջանս. եւ աղօթք վասն փառաւոր կատարման նոցա ՚ի փառս Քրիստոսի։

բ̃. Վասն վախճանի՝ յորժամ Նեռնն առաքելոց է ՚ի յանդիմանութիւն Հրէից՝ որք ո՛չն հաւատացին ՚ի Քրիստոս։

գ̃. Գոհութիւն վասն կոչմանն։ ա̃. Յորում յօժարութիւն ժուժկալութեան։ բ̃. Աղօթք առ Քրիստոս եւ առ Աստուած հաստատութեան նոցա։

դ̃. Աղաչանք խնդրուածոց վասն իւր եւ վասն գործոյն։ ա̃. Յորում աղօթք վասն նոցա ՚ի սէրն Աստուծոյ։

ե̃. Յօժարեցութիւն գործոյն, եւ հրաժեշտ վատացն յուլացելոցն հետաքրքիր լինել։

զ̃. Աղօթք վասն խաղաղութեանն որ յԱստուծոյ։

Ցանկ

Նախորդ էջ Ցանկ Հաջորդ էջ