ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉ ՄԱՏԵԱՆ ՀԻՆ ԵՒ ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆԱՑ

Հ. Յովհաննու Զօհրապեան վարդապետ

ՆԱԽԱԴՐՈՒԹԻՒՆ
Առ Թեսաղոնիկեցիս Առաջին Թղթոյն

Զայս առաքէ յԱթենայ՝ տեսօղ յառաջագոյն եղեալ սոցա, եւ լլկեալ անդ նոքա. եւ է պատճառ թղթոյս՝ ա՛յս։ Առաքեալն բազում վիշտս կրեաց ՚ի Բերիա, եւ ՚ի Փիլիպպուս Մակեդովնացւոց, եւ ՚ի Կորնթոս. եւ զի գիտէր անձկալի զինքն Թեսաղոնիկեցւոցն՝ երկեաւ զի մի՛ լուիցեն Թեսաղոնիկեցիքն եթէ փորձեցաւ ՚ի փորձողէն՝ եւ գայթագղեսցին։ Լուաւ եթէ եւ որք մեռանին՝ կարծէին եթէ ՚ի կորուստ լինէին, առաքեաց զՏիմոթէոս նախ առ նոսա, եւ ՚ի վերայ այնր եւ զթուղթս զայս։ Եւ նախ՝ հաստատէ զնոսա ՚ի հաւատս, զի մի՛ շարժեսցին երբէք վասն վշտացն, եւ ո՛չ յօտարն խորհեսցին ՚ի Հրէութիւնն. զի նոքա զՏէրն սպանին. քրիստոնէից շնորհեալ, եւ նեղութիւն ունիք ասացեալ, բազում անգամ գովէ զնոսա, այսու՝ զի որպէս առին ՚ի նմանէ պահէին։ Գրէ վասն ննջեցելոցն մխիթարութիւն նոցա. եւ վարդապետէ զի մի՛ ծանրասցին ընդ այն. զի ո՛չ է մահն կորուստ, այլ ճանապարհ յարութեան։ Յետ այսորիկ եւ վասն ժամանակաց նոցա վարդապետէ. Զի անհնար է զայս գիտել. այլ հանապազ պատրաստ լիցուք, եւ մի՛ յումեքէ կարծել ուսանել զայս. այլ գիտասցուք ասէ գալուստն այսպէս. զի որ մնացեալքն են, եւ որք գտանին յաւուրն յայնմիկ՝ ո՛չ ժամանեն ննջեցելոցն յարութեան. այլ ՚ի միասին լինիցի ամենեցուն փոխումն։ Վարդապետէ այսու եւս եւ օրինակ ածէ նոցա առաւելուլ ՚ի սովորականն հանապազ նոցա, եւ ուրախ լինել վասն յուսոյն. եւ աղօթէ եւ գոհանայ վասն նոցա զՏեառնէ. երդմնեցուցանէ զնոսա ընթեռնուլ զթուղթս զայս ամենայն եղբարց. եւ այսպէս կատարէ զթուղթն։

Գլուխք առ Թեսաղոնիկեցիս ա Թղթոյն։

ա̃. Գովութիւն վասն Թեսաղոնիկեցւոցն ՚ի վերայ արժանաւոր պատերազմաց առաքելոցն։

բ̃. Անձուկ նորա եւ խնդութիւն ՚ի վերայ նոցա, եւ հոգք թէ ո՛րպէս կատարեալք լինիցին։

գ̃. Աղօթք առ Աստուած, եւ Քրիստոս վասն գալստեանն իւրոյ առ նոսա, եւ աճմանն եւ հաստատութեան Թեսաղոնիկեցւոց մինչեւ ՚ի գալուստն Քրիստոսի։

դ̃. Խրատ ցածութեան եւ արդարութեան յընտրութիւն եղբայրսիրութեան, իւրաքանչիւր ումեք զիւր գործ գործելոյ։

ե̃. Վարդապետութիւն վասն մահու լուծելոյ առ կենդանեօք եւ մեռելովք ՚ի յայտնութեանն Քրիստոսի։

զ̃. Վասն յանկարծահաս գալստեանն Քրիստոսի, թէ որպէս պատրաստական գտանել պարտ է, փութով, հաւատովք, յուսով, սիրով, պատուով, խաղաղութեամբ, երկայնմտութեամբ, ուսումնասիրութեամբ։

է̃. Աղօթք վասն սրբութեան հոգւոյն շնչով եւ մարմնով։

Ցանկ

Նախորդ էջ Ցանկ Հաջորդ էջ