ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉ ՄԱՏԵԱՆ ՀԻՆ ԵՒ ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆԱՑ

Հ. Յովհաննու Զօհրապեան վարդապետ

ՆԱԽԱԴՐՈՒԹԻՒՆ
Առ Եփեսացիս Թղթոյն

Զայս առաքեաց ՚ի Հռովմայ, որպէս թէ ո՛չ էր տեսեալ զնոսա. եւ է պատճառ թղթիս՝ ա՛յս։ Եփեսացիքն հաւատացեալք էին ՚ի Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս, եւ ընտանիք էին հաւատոցն որ ՚ի նա, եւ առ ամենայն սուրբս ունէին զսէր. եւ կամէին ՚ի Պաւղոսէ հաստատել։ Լուեալ յոմանց առաքեալն՝ գրեաց առ նոսա զայս թուղթս՝ զգուշութեամբ. եւ յառաջն ցուցանէ մի՛ երբէք նոր կարծել զմեր խորհուրդս. այլ իսկզբանէ յառաջ քան զլինել աշխարհի է՛ սա՝ հաճութիւն Աստուծոյ. եթէ Քրիստոս վասն մեր չարչարեցաւ, եւ զմեզ կեցոյց։ Յետ այսորիկ վասն կոչմանն հեթանոսաց ասէ, զի ցուցցէ արժանաւոր զնոսա հաւատոցն. եւ յայտնէ թէ կոչումն մեր եղեւ ո՛չ ՚ի մարդկանէ՝ այլ ՚ի Քրիստոսէ, որ է Որդի Աստուծոյ. եւ յայսմանէ ուսանիք եթէ ո՛չ մարդապաշտ են հաւատացեալքն ՚ի Քրիստոս, այլ ճշմարիտ աստուածապաշտք։ Նշանակէ եւ զինքն՝ թէ վասն այսորիկ առաքեցաւ քարոզել զաւետարանն, եւ զի վասն ա՛յսր զգուշանայ։ Յետ այսորիկ ներբողական բանիւք զարս եւ զկանայս, զհարս եւ զմանկունս, զտեարս եւ զծառայս՝ հաստատէ ՚ի թուղթս. եւ զամենեսեան ըստ ամենայնի յարդարէ ընդդէ՛մ բանսարկուին եւ դիւաց նորա, առ նոսա ասէ դարձեալ, եւ բարւոք հաստատեալ եւ կնքեալ զմիտս ամենեցուն ընդդէմ սատանայական գործոյն. եւ այսպէս կատարէ զթուղթս։

Գլուխք առ Եփեսացիս Թղթոյն։

ա̃. Վասն Քրիստոսիւ ընտրութեանն մերոյ, եւ նորընծայութեանն եւ կատարմանն։

բ̃. Աղօթք վասն գիտութեան Քրիստոսիւ ընծայելոցն ՚ի մեզ բարութեանցն։

գ̃. Վասն հեթանոսաց եւ Հրէից ընտանութեան ընդ Աստուծոյ ՚ի ձեռն Քրիստոսի յուսով ըստ շնորհացն։

դ̃. Վասն տուելոյ նմա աստուածեղէն իմաստութեանն ՚ի լուսաւորութիւն հեթանոսաց եւ յանդիմանութի՛ւն դիւաց։

ե̃. Աղօթք վասն եկեղեցւոյ՝ ՚ի զօրութիւն եւ ՚ի սէրն Աստուծոյ։

զ̃. Խրատ վասն սիրոյ միաբանութեան, թէպէտ եւ շնորհքն վասն պէսպէ՛ս շահից բաժանեալ իցեն։

է̃. Վասն զգաստութեան եւ արդարութեան՝ որ աստուածակերպս առնէ զմեզ։

ը̃. Վասն արժանաւոր կենաց սրբութեան, եւ գործովք զչարիսն յանդիմանելոյ. եւ մի՛ միայն բանիւք՝ այլ եւ հոգւով լնլոյ, սաղմոսիւք՝ եւ մի՛ գինւով։

թ̃. Պատուէր ընտանեկան պատշաճից իշխանաւորաց, եւ իշխանաց ըստ Քրիստոսի։

ժ̃. ՚Ի կերպարանս վառելոյ վասն ըստ Քրիստոսի զօրութեանն։

Ցանկ

Նախորդ էջ Ցանկ Հաջորդ էջ