ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉ ՄԱՏԵԱՆ ՀԻՆ ԵՒ ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆԱՑ

Հ. Յովհաննու Զօհրապեան վարդապետ

ՆԱԽԱԴՐՈՒԹԻՒՆ
Առ Փիլիպեցիս Թղթոյն

Զայս առաքեաց ՚ի Հռովմէ. զի տեսեալ էր զնոսա եւ վարդապետեալ. եւ է պատճառք թղթոյս՝ ա՛յս։ Առաքեցին Փիլիպեցիքն պաշտօնս Պաւղոսի. ոմանք եկեալ եւ պղծեալ զլսելիս անարատիցն, պատճառս ունելով զստուերական օրէնսն եւ զթլփատութիւնն, եւ ասէին առանց սորա ո՛չ կարէք արդարանալ։ Լուաւ առաքեալն՝ եւ գրէ առ Փիլիպեցիսն, եւ նախ ընդունի զհաւատս նոցա, եւ նշանակէ թէ յիշատակէ զնոսա։ Յետ այսորիկ յայտնէ եթէ որպէս պատասխանի արար ՚ի Հռովմ. եւ ոմանք ծանրացան ՚ի վերայ նորին կապանացն, եւ նախանձու շարժէին։ Յետ այսորիկ զսոսա դարձոյց զմիմեանս սիրել. յայտնեաց նոցա եւ զՓրկչին մարդասիրութիւն, զի Աստուած էր՝ եւ մա՛րդ եղեւ վասն մեր։ Յետ այսր զթլփատութիւնն եւ զհնացեալ օրէնսն ընկեցիկ առնէ, եթէ դադարեալ է թլփատութիւնն, առ յինքն զպատճառսն եւ ասէ, եթէ այս ամենայն պակասութիւն է առ Քրիստոս. վասն որոյ եւ վարդապետէ մի՛ եւս թլփատել. եւ ՚ի նոյն նոցին ընդդիմանայ մեղադրանօք՝ եւ ասէ թէ թշնամիք են խաչին Քրիստոսի. եւ ընդունի զՓիլիպեցիսն, վասն որոյ նմին հաղորդք եղեն, եւ դարձուցեալ զնոսա ՚ի սովորութիւնն իւրեանց, կատարէ զթուղթն։

Գլուխք առ Փիլիպեցիս Թղթոյն։

ա̃. Գոհութիւն վասն Փիլիպեցւոցն առաքինութեան, եւ աղօթք վասն կատարման նոցա։

բ̃. Պատմութիւն իւրոյ պատերազմօղ նահատակութեանն եւ յօժարութեան։

գ̃. Խրատ ըստ Աստուծոյ միաբանութեանն՝ եւ աստուածամուխ կենաց։

դ̃. Վասն Տիմոթեայ եւ Եպափրոդիտեայ՝ զորս առ նոսայն առաքեաց։

ե̃. Վասն հոգեւոր վարուց՝ եւ ո՛չ եւս ըստ մարմնոյ, որ է նմանութիւն մահուն Քրիստոսի։

զ̃. Խրատ առանձինն ոմանց՝ եւ հասարակաց ամենեցուն։

է̃. Ընդունելութիւն սպասաւորութեանն որ առաքեցաւ նմա։

Ցանկ

Նախորդ էջ Ցանկ Հաջորդ էջ