ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉ ՄԱՏԵԱՆ ՀԻՆ ԵՒ ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆԱՑ

Հ. Յովհաննու Զօհրապեան վարդապետ

ՆԱԽԱԴՐՈՒԹԻՒՆ
Թղթոյն Յուդայի Առաքելոյ

Զայս թուղթս գրէ նորոգ հաւատացելոցն. եւ ա՛յս է պատճառն։ Վասն զի եկին ոմանք՝ եւ ուսուցանէին անպատուհաս գոլ զմեղսն, եւ ա՛յս՝ էր ուրացութիւն Տեառն. հա՛րկ եղեւ վասն այսր գրել եւ ամրացուցանել զեղբարս. եւ յառաջագոյն աղաչէ զնոսա ջանալ եւ ճգնել յաւանդեալ հաւատսն. եւ ապա յանդիմանէ եւ որոշէ զմոլորեցուցիչսն. եւ պատուիրէ մի՛ իւիք ինչ հաղորդութիւն ունել ընդ նոսա. զի ո՛չ է բաւական կոչումնս միայն, եթէ ոչ արժանապէս գնասցուք կոչմանն։ Քանզի եւ զառաջինն ասէ՝ ժողովուրդն եհան յԵգիպտոսէ Տէր. եւ ո՛չ մնացեալ ՚ի հաւատս՝ կորեան. եւ ՚ի հրեշտակս որք ո՛չ պահեցին զկարգ իւրեանց՝ ո՛չ խնայեաց. պատշա՛ճ է ասէ յայսպիսեացս խորշել։ Եւ զի Միքայէլ հրեշտակապետն ո՛չ համբերեաց հայհոյութեանն Սատանայի. զկորուստ նոցա իբրեւ զՍոդոմացւոցն լինել ուսուցանէ։ Եւ ապա պատուէր տայ ՚ի բնական սովորութիւնս, եւ աղօթս առնէ նոցա սերտ մնալ ՚ի հաւատսն Տեառն. յոր եւ կատարէ զթութղթ։

Գլուխք Թղթոյն Յուդայի Առաքելոյն։

ա̃. Վասն զգուշութեան հաւատոցն որ ՚ի Քրիստոս, յաղագս յառնելո՛յ ՚ի վերայ ամպարշտաց եւ ժանտագործ մարդկան։ ա̃. Յորում վասն հանդերձելոց տանջանաց նոցա՝ ըստ նմանութեան առաջնոց մեղաւորացն եւ չարաց։

բ̃. Եղկութիւն նոցա վասն խաբէութեան եւ ամպարշտութեան. եւ ժանտագործութեան եւ հայհոյութեան եւ մտացծնոյց կեղծաւորութեան ՚ի պատրանս կաշառակրծութեան։

գ̃. Վասն զգուշութեան նոցա ՚ի հաւատս. վշտակցութեամբ եւ ակնածութեամբ առ ընկերն ՚ի փրկութիւն սրբութեամբ։

դ̃. Աղօթք վասն նոցա ՚ի սրբութիւն, եւ համարձակութիւն պարկեշտութեամբ հանդերձ փառատրութեամբն Աստուծոյ։

Ցանկ

Նախորդ էջ Ցանկ Հաջորդ էջ