ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉ ՄԱՏԵԱՆ ՀԻՆ ԵՒ ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆԱՑ

Հ. Յովհաննու Զօհրապեան վարդապետ

ՆԱԽԱԴՐՈՒԹԻՒՆ
Առաջին Թղթոյն Պետրոսի

Զայս գրէ Պետրոս թուղթ վարդապետական որոց ՚ի սփիռս էին Հրէից քրիստոնեայք եղելոց. եւ զորս ՚ի Հրէիցն հաւատացեալքն էին՝ հաստատէ զնոսա։ Եւ յառաջագոյն պատմէ եւ ցուցանէ. թէ որ առ ՚ի Քրիստոս հաւատք ՚ի մարգարէիցն նախապատմեցաւ, եւ նոքօք պատմեցաւ արեամբ նորա փրկութիւն լինել, եւ նոցա եւ հեթանոսաց աւետարանեցաւ ամենայն, որում փափաքէին հրեշտակք խորհրդոյն. ապա խորհրդակցի արժանապէ՛ս կոչողին՝ լինել փրկելոցն։ Հրամայէ եւ զթագաւորս պատուել. եւ կանանց եւ արանց զհամախոհ լինելն պատուիրէ. եւ ՚ի սովորութիւնն խրատէ սակաւ ինչ։ Ցուցանէ թէ եւ ՚ի դժոխքն եղեւ ՚ի Տեառնէ քարոզութիւն փրկական յարութեանն. եւ զի յառաջագոյն ննջեցեալքն յարիցեն եւ դատեսցին մարմնով. եւ շնորհօք յարութեանն մնան. եւ զի կատարումն ամենեցուն մերձ է։ Եւ պարտ է ամենեցուն պատրաստ լինել, որպէս թէ բան տալոց են դատաւորին. եւ այսպէս կատարէ զթուղթն։

Գլուխք ա Թղթոյն Պետրոսի Առաքելոյ։

ա̃. Վասն Քրիստոսիւ վերստին ծննդեանն եւ վասն համբերութեան փորձանաց, եւ վասն փրկութիւնագործ հաւատոցն յառաջագոյն պատմելոյ ՚ի մարգարէիցն։

բ̃. Վասն յուսոյ եւ սրբութեան զոր պարտիմք յաղագս որդեգրութեանն՝ զգուշաւոր գնացիւք։

գ̃. Վասն արժանի ըստ որդեգրութեանն կեալ ՚ի Քրիստոս, յօգուտ արտաքնոցն ՚ի փառս Աստուծոյ։

դ̃. Վասն իշխանաց հնազանդ լինելոյ, եւ եղբայրսիրութեան եւ աստուածպաշտութեան։ ա̃. Յորում վասն ծառայից հնազանդութեան, եւ անոխակալ համբերութեան վասն Քրիստոսի։ բ̃. Վասն հնազանդութեան կանանց, եւ միաբանութեան ընդ արս, առ ՚ի փրկութիւն հոգւովն՝ յօրինակ Սառայի։ գ̃. Վասն արանց զիւրեանց կանամբք գալոյ։ դ̃. Վասն ամենեցուն հեզ եւ հանդարտ անոխակալութեան, որ յօրինակ առ նոյի՛ւ Աստուծոյ մարդասիրութիւնն. եւ առ մեւք աւազանաւն Քրիստոսի չարչարակցութիւն։

ե̃. Վասն մերկանալոյ զգործ չարութեան, եւ առնելոյ հոգւով զպտուղս արդարութեան, ըստ ազգի ազգի եւ պէսպէս շնորհաց։

զ̃. Եթէ հաղորդութեամբ ընդ Քրիստոսի յաղթել պարտ է բնական կարեաց, եւ յուսով նորին համբերել լլկանաց որ յայլոց։

է̃. Խրատ երիցանց վասն հօտից տեսչութեան։ ա̃. Յորում վասն հասարակաց ամենեցուն՝ իւրաքանչիւր խոնարհութեամբ յաղթութիւն ընդդէմ հակառակորդին։

ը̃. Աղօթք վասն կատարման հաւատոց։

Ցանկ

Նախորդ էջ Ցանկ Հաջորդ էջ