ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉ ՄԱՏԵԱՆ ՀԻՆ ԵՒ ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆԱՑ

Հ. Յովհաննու Զօհրապեան վարդապետ

ՆԱԽԱԴՐՈՒԹԻՒՆ
Երկրորդ Թղթոյն Պետրոսի

Զայս դարձեալ ինքն Պետրոս գրէ զթուղթս հաւատացելոցն. եւ է թուղթս յիշատակ առաջնոյն. վասն զի գիտէր եթէ փութով է լինելոց փոխումն իւր ՚ի մարմնոյ. եւ փութաց արագ ամենեցուն յիշեցուցանել, վասն որոյ մկրտեցանն՝ լսել զվարդապետութիւն։ Եւ նախ՝ յաղագս հաւատոյ պատմէ. ցուցեալ ՚ի մարգարէիցն զնա աւետարանեալ. եւ զի մարգարէութիւնքն որ յաղագս Փրկչին՝ ոչ են մարդկայինք, այլ յԱստուծոյ խօսեցան. ապա պատուիրէ մի՛ միտ առնել խաբեբայիցն որք լինիցին նոցա կորուստ. որպէս յանցուցելոց հրեշտակացն եղեւ։ Պատմէ եւ ՚ի թուղթս՝ աւուրս լինել յորս խաբեբայք եկեսցեն, եւ կամիցին պատրել զոմանս ասելով, թէ ունայն ասի ՚ի ձէնջ գալուստ Փրկչին, զի միշտ ասէք գալ՝ եւ ո՛չ գայ. ՚ի սոցունց մանաւանդ փախչել պատուիրէ. եւ ուսուցանէ մի՛ լինել կարճամիտ վասն ժամանակաց. զի ամենայն ժամանակք ոչինչ է համարեալ առաջի Տեառն. այլ զմի օրն իբրեւ զհազար ամ լինել, եւ զհազար ամն իբրեւ զմի օր. Միայն պատրա՛ստք ասէ եղերուք աւուր Տեառն։ Զսոյն ստուգէ՝ ցուցանէ եւ պատուիրէ զգուշանալ ամենեցուն՝ նմա բարւոք գործովք. եւ սիրել զոր յառաքելոց գրեալքն են, եւ մի՛ ընդունել զորս ո՛չ ընդունին զնոսա. զի զամենայն աստուածային գիրս անարգեն նոքա։ Յիշեցուցանէ եւ վարդապետէ առ ամենայն աստուածային գիրս կանխել, եւ գիտել զգործս եղելոցն. եւ պատուիրէ մի՛ անկանել ՚ի զգուշութենէ հաւատոց. եւ ա՛յսպէս կատարէ զթուղթն։

Գլուխք բ Թղթոյն Պետրոսի։

ա̃. Վասն կոչման հաւատովք՝ գործովք առաքինութեան հաստատելովք առ յոյս հանդերձեցելոցն բարութեանց։

բ̃. Պատուէր առ ՚ի յիշատակէ վարդապետութեանն՝ յետ իւր վախճանելոյն. եւ թէ զիարդ ՚ի Թաբօր լերինն լուաւ զբարբառն Աստուծոյ վասն Քրիստոսի։

գ̃. Կանխասացութիւն խաբէութեան որ հասանիցէ ՚ի վերայ հերձուածողաց, եւ ամպարշտութեան նոցա՝ եւ տանջանաց հանդերձելոց։

դ̃. Երկրորդութիւն չարեաց գործոց մարդոց հերձուածողաց։ ա̃. Յորում թէ յանկարծահաս գալոց է Քրիստոս ՚ի վախճանի աշխարհիս. եւ եթէ պատրաստական գտանել ամենայն առաքինութեամբ։

Ցանկ

Նախորդ էջ Ցանկ Հաջորդ էջ