ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉ ՄԱՏԵԱՆ ՀԻՆ ԵՒ ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆԱՑ

Հ. Յովհաննու Զօհրապեան վարդապետ

ՆԱԽԱԴՐՈՒԹԻՒՆ ՄԱՏԹԷՈՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆԻՆ[1]

Աւետարանս որ ըստ Մատթէոսի գրեալ է. զի ինքն Մատթէոս աշակե՛րտ Տեառն գրեաց զաւետարանս զայս։ Եւ պատմէ՛ մեզ իսկզբանն զըստ մարմնոյ ծնունդ Փրկչին ՚ի զաւակէ՛ Դաւթի. վասն որոյ եւ զազգահամարն ժողովէ՛ մինչեւ ՚ի Քրիստոս՝ ազգս քառասո՛ւն եւ երկու։ Բերէ՛ ըստ կարգի եւ զմկրտութիւնն Յովհաննու, եւ ՚ի լերինն ՚ի դիւա՛ց զփորձութիւն, եւ նշանս եւ արուեստս մեծամեծս ՚ի Փրկչէն եղեալ. եւ զընտրութիւն աշակերտացն. եւ վասն խորհրդոյ մատնութեանն. եւ զկատարածն, զի մատնեցա՛ւ Պիղատոսի, եւ խաչեցաւ մարմնով, եւ մարմինն եդա՛ւ ՚ի գերեզմանի, եւ զինուորքն բաժանեցի՛ն զհանդերձս նորա. նոյն եւ զերկո՛ւ աւուր յարութիւնն. եւ զպատուէր աշակերտացն՝ աշակերտել զամենայն հեթանոսս եւ մկրտել զնոսա. պատուիրեաց լինել ընդ նոսա՛ զամենայն աւուրս մինչեւ ՚ի կատարած աշխարհի։

Մատթէոս՝ գրեաց զաւետարանս իւր յԵրուսաղէմ քաղաքի ՚ի լեզու Եբրայեցի, զկնի ո՛ւթ ամի համբառնալոյ Փրկչին, ՚ի խնդրոյ Եկեղեցւոյն Երուսաղեմի։ Ունի գլուխս յծե̃։ Վկայութիւնս լբ̃̃։ Տունս ս̃ո։

Մատթէոս թարգմանի՝ Երգ կենաց[2]։

[1] Յօրինակին՝ վերնագիրք գլխոց աւետարանացս ըստ բերման իմն անհամաձայն էին գրեալ. զի ՚ի Մատթէոսին եդեալ էր. Սկիզբն գլխոց Մատթէոսի աւետարանին. եւ Յովհաննու. Գլուխք ըստ Յովհաննու աւետարանին։ Իսկ Մարկոսի եւ Ղուկասու՝ Սկիզբն գլխոց աւետարանին որ ըստ Մարկոսի. կամ՝ Ղուկայ. յորս մեք հայեցեալ յայլս եւս ուղղագոյն օրինակս՝ միապէս եդաք ըստ պատշաճին։

[2] ՚Ի գումարումն համաձայնութեանց՝ որպէս եւ ՚ի սկզբունս գլխոց եւ ՚ի թուագիրս նոցին՝ գտանէին բազում տարբերութիւնք օրինակաց ՚ի միմեանց. զորս աւելորդ համարեալ մի ըստ միոջէ նշանակել աստանօր, զյայտնի վրիպակս մերումս օրինակի ըստ կարի ուղղագրեցաք ՚ի նոցանէ։

Ցանկ

Նախորդ էջ Ցանկ Հաջորդ էջ