ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉ ՄԱՏԵԱՆ ՀԻՆ ԵՒ ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆԱՑ

Հ. Յովհաննու Զօհրապեան վարդապետ

ՍԿԻԶԲՆ ԳԼԽՈՑ
Աւետարանին որ ըստ Մատթէոսի

մատ.

մարկ.

ղուկ.

յովհ.

Վասն մոգուցն

ա̃

...

...

...

Վասն կոտորածի մանկանցն

բ̃

...

...

...

Վասն յառաջընթաց քարոզութեանն Յովհաննու մկրտչին

գ̃

...

ե̃

...

Վասն վարդապետութեան Փրկչին

դ̃

...

...

...

Վասն երանութեանն

ե̃

...

ժէ̃

...

Վասն բորոտին

զ̃

դ̃

ժբ̃

...

Վասն հարիւրապետին

է̃

...

ժը̃

զ̃

Վասն զոքանչին Պետրոսի

ը̃

բ̃

թ̃

...

Վասն բժշկութեան ամենայն ցաւոց

թ̃

գ̃

ժ̃

...

Վասն՝ որ ո՛չ ետ հրաման երթալ զկնի

ժ̃

...

լգ̃

...

Վասն սաստելո՛յն ՚ի վերայ ջրոցն

ժա̃

ժ̃

իգ̃

...

Վասն դիւահարացն

ժբ̃

ժա̃

իդ̃

...

Վասն անդամալուծին

ժգ̃

ե̃

ժդ̃

ժգ̃

Վասն Մատթէի

ժդ̃

զ̃

ժգ̃

...

Վասն դստեր ժողովրդապետին

ժե̃

ժբ̃

իե̃

...

Վասն տեռատեսին

ժզ̃

ժգ̃

իզ̃

...

Վասն երկուց կուրացն

ժէ̃

...

...

...

Վասն խլին եւ համր դիւահարին

ժը̃

...

...

...

Վասն առաքելոցն իշխանութեան

ժթ̃

ժդ̃

իէ̃

...

Վասն առաքելոցն ՚ի Յովհաննէ

ի̃

...

ի̃

...

Վասն՝ որոյ ձեռն գօսացեալ էր

իա̃

է̃

ժէ̃

...

Վասն կոյր եւ խուլ դիւահարին

իբ̃

...

լթ̃

...

Վասն՝ որ խնդրէին նշանս

իգ̃

...

խա̃

...

Վասն առակացն

իդ̃

թ̃

խթ̃

...

Վասն Յովհաննու, եւ Հերովդէի

իե̃

ժե̃

...

...

Վասն հինգ հացիցն

իզ̃

ժզ̃

իը̃

ժե̃

Վասն երթալոյն ՚ի վերայ ծովուն

իէ̃

ժէ̃

...

ժզ̃

Վասն անցելոցն զպատուիրանաւն Աստուծոյ

իը̃

ժը̃

...

...

Վասն կնոջն Քանանացւոյ

իթ̃

ժթ̃

...

...

Վասն բժշկելոյ զժողովուրդն

լ̃

...

...

...

Վասն եւթն հացիցն

լա̃

իա̃

...

...

Վասն խմորոյ փարիսեցւոցն

լբ̃

իբ̃

խդ̃

...

Վասն՝ որ ՚ի Կեսարիա հարցմանն

լգ̃

իդ̃

իթ̃

...

Վասն այլակերպութեանն Տեառն

լդ̃

իե̃

լ̃

...

Վասն լուսնահարին

լե̃

իզ̃

լա̃

...

Վասն խնդրելոյ զերկդրամեանն

լզ̃

...

...

...

Վասն հարցանելոյ՝ թէ ո՞ է ՚ի մէնջ մեծ

լէ̃

իէ̃

հե̃

...

Վասն առակի հարեւր ոչխարին

լը̃

...

ծզ̃

...

Վասն թողլոյն զբեւր տաղանտն

լթ̃

...

...

...

Վասն հարցանելոյն թէ արժան է արձակել առն զկին

խ̃

իը̃

...

...

Վասն հարցանելոյ մեծատանն զՅիսուս

խա̃

իթ̃

կգ̃

...

Վասն վարձկանութեան մշակացն

խբ̃

...

...

...

Վասն որդւոցն Զեբեդեայ

խգ̃

լ̃

...

...

Վասն երկուց կուրացն

խդ̃

լա̃

կդ̃

...

Վասն իշուն, եւ յովանակին

խե̃

լբ̃

կը̃

իզ̃

Վասն կուրացն, եւ կաղացն

խզ̃

...

...

...

Վասն չորանալոյ թզենւոյն

խէ̃

լգ̃

...

...

Վասն հարցանելոյ զՏէրն քահանայապետիցն, եւ ծերոց

խը̃

լե̃

կթ̃

...

Վասն երկուց որդւոցն՝ առակաց

խթ̃

...

...

...

Վասն այգւոյն առակին

ծ̃

լզ̃

հ̃

...

Վասն կոչեցելոց ՚ի հարսանիսն

ծա̃

...

ծդ̃

...

Վասն դահեկանին, որով փորձեցին զՏէրն

ծբ̃

լէ̃

հա̃

...

Վասն սադուկեցւոցն

ծգ̃

լը̃

հբ̃

...

Վասն օրինականացն

ծդ̃

լթ̃

...

...

Վասն Տեառն հարցանելոյն զփարիսեցիսն

ծե̃

խ̃

հգ̃

...

Վասն վա՛յ տալոյ դպրացն, եւ փարիսեցւոցն

ծզ̃

...

խդ̃

...

Վասն կատարածի

ծէ̃

խբ̃

հե̃

...

Վասն աւուրն եւ ժամուն

ծը̃

խգ̃

խզ̃

...

Վասն տասն կուսանացն

ծթ̃

...

...

...

Վասն զտաղանտսն տալոյ

կ̃

...

կէ̃

...

Վասն գալստեանն Տեառն

կա̃

...

...

...

Վասն օծանելոյ զՏէրն իւղով

կբ̃

խդ̃

իա̃

իդ̃

Վասն պատրաստելոյ զպասեքն

կգ̃

խե̃

հզ̃

...

Վասն օրինաւոր խորհրդոյն

կդ̃

...

...

...

Վասն մատնութեանն Տեառն

կե̃

խզ̃

...

...

Վասն ուրացութեանն Պետրոսի

կզ̃

խէ̃

...

...

Վասն Յուդայի զղջմանն

կէ̃

...

...

...

Վասն խնդրելոյ զտէրունական մարմինն

կը̃

խը̃

ձբ̃

լէ̃

Համաձայնութիւն նախասացեալ գլխոցս։

՚Ի հինգ տեղւոջ՝ չորս աւետարանիչն համաձայնին միմեանց։

՚Ի հինգ տեղւոջ՝ չորս աւետարանիչն համաձայնին միմեանց։

՚Ի հինգ տեղւոջ՝ չորս աւետարանիչն համաձայնին միմեանց։

՚Ի հինգ տեղւոջ՝ չորս աւետարանիչն համաձայնին միմեանց։

՚Ի Մատթէոս՝ իզ̃ տեղի երե՛քն համաձայնին։

՚Ի Մարկոս՝ իը̃ տեղի երե՛քն համաձայնին։

Ղուկաս՝ իէ̃ տեղի երե՛քն համաձայնին։

Յովհաննէս՝ բ̃ տեղի երեքն համաձայնին։

Մատթէոս՝ ՚ի̃ տեղի երկուքն համաձայնին։

Մարկոս՝ ժբ̃ տեղի երկուքն համաձայնին։

Ղուկաս՝ ժբ̃ տեղի երկուքն համաձայնին։

Յովհաննէս չունի՛։

Մատթէոս ՚ի ժե̃ տեղի՝ միայն։

Մարկոս գ̃ տեղի՝ միայն։

Ղուկաս լթ̃ տեղի՝ միայն։

Յովհաննէս լզ̃ տեղի՝ միայն։

Ցանկ

Նախորդ էջ Ցանկ Հաջորդ էջ