ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉ ՄԱՏԵԱՆ ՀԻՆ ԵՒ ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆԱՑ

Հ. Յովհաննու Զօհրապեան վարդապետ

ՆԱԽԱԴՐՈՒԹԻՒՆ ԳՐՈՑՆ ՆԵԵՄԵԱՅ

ԶՆեեմի թէ իցէ ՚ի քահանայիցն՝ հաստատութեամբ ո՛չ ունիմ ասել. բայց կարծի ՚ի նոցունց գոլ, վասն ՚ի բաց հանելոյ նորա յիշխելոյ ժողովրդեանն զծանունսն իշխանս Յուդայեանս, որք ՚ի ժամանակի անդ յետ Զորաբաբելի, եւ ինքեան Նեեմեայ վարելոյ զիշխանութիւնն ՚ի վերայ Հրէից զերկոտասան ամ, զկնի որոյ ո՛չ երեւի թէ Յուդայեանք, այլ քահանայքն տիրէին ժողովրդեանն. թէպէտ եւ զիշխանաց ոմանց Յուդայեանց գո՛լ նշանակէ Գիրքս այս. ըստ այնմ թէ մի՛ պակասեսցէ իշխան Յուդայ։ Նա՝ եւ Եզրա՛ իսկ՝ զկնի մահուն Զորաբաբելի երեւի ՚ի Բաբելոնէ գալ յԵրուսաղէմ. առ որով եւ Նեեմի եւս յետ երեքտասան ամի հրամանաւ նո՛յն (երկայնաձեռն) Արտաշիսի։ Եւ ձեռն տալով իշխանացն Հրէից յերկոտասան ամ շինեաց զպարիսպն Երուսաղեմի, եւ կանգնեաց զդրունս նորա, ո՛չ ինչ զանգիտեալ ՚ի հակառակութենէ հեթանոսացն. այլ եւ գթութեամբ խնամէր զաղքատսն. եւ ՚ի պահպանութիւն տօնիցն եւ օրինացն զգուշանայր ժողովրդեանն։ Կարգէր զՂեւտացիսն ըստ պայմանին եդելոյ Դաւթի, եւ վիճակաւ առնէր ցեղիցն բնակել յիւրաքանչիւր կալուածս. եւ ՚ի մաքրել զժողովուրդն յայլազգի կանանցն. եւ յամենայն հրամանս օրինացն քաջահաճոյ լինէր ընդ Եզրայ. ակն ունելով լաւագոյն կենաց յԱստուծոյ։

Գլուխք գրոցն Նեեմեայ։

ա̃. Յետ երեքտասան ամի արձակելոյն Եզրի յերկայնաձեռն Արտաշիսէ, եւ Նեեմի եւս արձակեալ՝ գայ յԵրուսաղէմ. եւ հանդերձ իշխանօքն սկսաւ շինել զպարիսպն Երուսաղեմի, եւ կանգնել զդրունսն։

բ̃. Զի կամեցան հեթանոսքն խափանել զգործն, եւ ո՛չ զօրեցին. եւ Իսրայէլէանքն ապա մեծաւ զգուշութեամբ կազմեցան կէսք զինու վառեալ ընդդէմ թշնամեացն, եւ այլքն ՚ի գործ շինուածոյն փութացեալք։

գ̃. Զի թափեաց Նեեմի զժողովուրդն ՚ի ծանր հարկաց իշխանացն Յուդայ, եւ դարձոյց ՚ի տեարսն զյափշտակութիւնս, եւ զերկոտասա՛ն ամ ինքն կալաւ զիշխանութիւնն բարեձեւութեամբ։

դ̃. Դարձեալ խորհէին այլազգիք չարիս խափանել զգործն՝ եւ ո՛չ կարացին. այլ կատարեաց զպարիսպն յերկոտասան ամս, եւ կանգնեալ զդրունսն՝ զգուշութեամբ փակեր եւ բանայր։

ե̃. Ընտրութիւն ցեղիցն ելելոց ՚ի Բաբելոնէ, որք բնակեցին ՚ի քաղաքս իւրեանց։

զ̃. Տօնեցին զտաղաւարացն, եւ պահեալ եւ աղօթեալ գրեցին ուխտ, եւ կնքեցին պահել զօրէնս Աստուծոյ։

է̃. Վիճակաւ նստան յԵրուսաղէմ եւ ՚ի Հրէաստան՝ Յուդայ եւ Բենիամին, եւ քահանայք եւ Ղեւտացիք, եւ արարին զնաւակատիս պարսպին առ Յովիդայեաւ քահանայապետիւ, որ էր որդի Եղիասիբայ որդւոյ Յովակիմայ որդւոյ Յեսուայ Յովսեդեկեանց։

ը̃. Կարգեցին վերակացուս գանձուց տաճարին, եւ դռնապանս եւ սաղմոսերգս յՂեւտացւոցն. եւ լուեալ յօրինացն ՚ի բաց հանին զայլազգիսն յԻսրայէլէ։

թ̃. Եղիասիբ քահանայապետ տուեալ էր Տուբիայ այլազգւոյ տուն գանձի ՚ի գաւիթ տաճարին. զոր մերժեաց Նեեմի զՏուբիա. եւ զի զրկեալք եին Ղեւտացիք՝ դարձոյց ՚ի նոսա զբաժին իւրեանց, եւ կարգեաց ՚ի պատշօնն Տեառն։

ժ̃. Սրբեաց Նեեմի զշաբաթն, եւ ՚ի բա՛ց ետ հանել զայլազգի կանայս քահանայիցն եւ Ղեւտացւոց. եւ սրբեալ զՂեւտացիսն կարգեաց ՚ի պաշտօնն։

Ցանկ

Նախորդ էջ Ցանկ Հաջորդ էջ