ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉ ՄԱՏԵԱՆ ՀԻՆ ԵՒ ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆԱՑ

Հ. Յովհաննու Զօհրապեան վարդապետ

ՆԱԽԱԴՐՈՒԹԻՒՆ ԳՐՈՑՆ ԵՍԹԵՐԱՅ

Ժամանակ իրացն Եսթերայ եւ Մուրդքէի զոր պատմեն Գիրքս այս, ոմանց առ երկայնաձեռն Արտաշիսիւ թուեցաւ լինել. այլ ես ո՛չ առնում յանձն՝ ասէ Եւսեբի, զի ո՛չ լռէին ասէ զայսպիսի գործս՝ Գիրք Եզրի, որ առ այսու Արտաշիսիւ պատմեն զգործս Եզրայ եւ Նեեմեայ արձակելոց ՚ի Բաբելոնէ յԵրուսաղէմ. յա՛յտ է զի յետոյ ուրեմն առ Ուշեղն կոչեցեալ Արտաշէսիւ հանդիպի ժամանակ իրացս Եսթերայ։ Իսկ զՀաման Ամադովթեանց Ագագեանց, որ էր փառաւոր ՚ի դրան Արտաշիսի, եւ կամէր սպանանել զՄուրդքէ եւ ջնջել զՀրէայսն, ասէ սուրբն Յակոբ Մծբնայ՝ ՚ի գիրսն որ կոչի Զգօն, թէ էր Համան Ամաղեկացի՝ յազգէ՛ Ագագայ զոր ապրեցոյցն Սաւուղ՝ եւ սպան Սամուէլ. եւ զի Ամաղէկն որ ետ պատերազմ ընդ Իսրայէլի՝ հարճորդի էր Եղիփաղու որդւոյ Եսաւայ. եւ զի ա՛ռ Եսաւ կանայս ՚ի Քանանացւոցն, զորս անէծն Նոյ. ՚ի ներքոյ լծոյ ծառայութեան Յակոբայ եդ Իսահակ զԵսաւ։ Զայս քէն ոխութեան ՚ի մտի ունէր Ամաղէկ, եւ պատերազմէր ջնջել զԻսրայէլ. եւ խափանել ՚ի տանէն Եսաւայ զանէծսն Նոյի, եւ յԻսրայէլէ զօրհնութիւնն Իսահակայ։ Իբրեւ հարաւ Ամաղէկ յաղօթսն Մովսիսի, ասաց Աստուած ցՄովսէս զմնացելոցն, թէ ջնջեմ զյիշատակն Ամաղեկայ՝ ՚ի ձեռն որդւոցն Ռաքելի։ Զի նախ Յեսու յորդւոցն Յովսեփայ կոտորեաց զԱմաղէկ. եւ յետոյ զՍաւուղ յորդւոցն Բենիամինի առաքեաց Աստուած սատակել զԱմաղեկ. եւ էր Համանս այս՝ մնացեալ ՚ի տանէն Ագագայ Ամաղեկեանց։ Իսկ Մուրդքէ ՚ի տանէն Սաւուղայ Բենիամինեանց, եւ վասն այնորիկ ո՛չ երկիրպագանէր Մուրդքէ Համանայ. զի գիտէր՝ զի վճռեալ էր Աստուծոյ ջնջել զԱմաղէկ։ Իբրեւ ետես զի անարգեցաւ յԱստուծոյ Սաւուղ ազգական իւր վասն խնայելոյ յԱգագ, երկեաւ նա երկիրպագանել Համանայ, զի մի՛ կրեսցէ պատիժ յԱստուծոյ։ Իսկ Համան զհայրենի վրէժն խնդրել կամեցաւ, կախե՛լ զՄուրդքէ, եւ ջնջել զՀրէայսն։ Այլ Աստուծոյ վճիռն ել ՚ի գլուխ, կախեցաւ որդւովքն Համան՝ որ մնացեալ էր յԱմաղեկայ. եւ ջնջեցաւ յիշատակն Ամաղեկայ որպէս եւ ասացն Աստուած[5194]։

[5194] Մատենագիր նախադրութեանցս՝ որ առ իւրաքանչիւր նախադրութիւն գրոց սովոր է յարել եւ զմանրապատում ցուցակ պարունակելոցն ՚ի նոսա, յայլ եւ այլ գլուխս բաժանեալ, զանց առնէ յոմանս. որպէս եւ յառաջիկայ երիս գիրս, այս է՝ Եսթերայ, Յուդիթայ, եւ Տոբիթայ. որով եւ պակասին գլխահամարք յայսոսիկ գիրս ՚ի լուսանցս բնաբանին նշանակեալք։

Ցանկ

Նախորդ էջ Ցանկ Հաջորդ էջ