ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉ ՄԱՏԵԱՆ ՀԻՆ ԵՒ ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆԱՑ

Հ. Յովհաննու Զօհրապեան վարդապետ

ՆԱԽԱԴՐՈՒԹԻՒՆ ՂԵՒՏԱԿԱՆԻՆ

Ղեւտական գիրքս՝ վայելչապէս զկնի ելիցն կարգեցաւ. զի յե՛տ կանգնելոյ խորանին, վասն քահանայիցն եւ քահանայագործութեան պատարագացն որ ՚ի նմա ունի օրինադրութիւն։ Եւ է՛ պատճառ Ղեւտացւոց քահանայութեանն ա՛յս։ Յանօրինել ցեղիցն Իսրայէլի երկրպագութեամբ որթուն, ազգն Ղեւեայ ո՛չ հեռացան մտօք յԱստուծոյ, եւ ո՛չ երկրպագեցին որթուն։ Իբրեւ էջ Մովսէս ՚ի լեռնէն՝ փախեան ՚ի նմանէ անօրինեալքն. կոչեաց Մովսէս եւ ասէ. Որ Տեառն էք՝ առ ի՛ս մատիք։ Եւ հասին առ նա Ղեւտացիքն. որոց հրամայեաց, եւ առին զվրէժն Աստուծոյ յանօրինելոցն. եւ հրամայեաց Աստուած Մովսիսի կարգել զտունն Ղեւեայ ՚ի քահանայութիւն։ Որոց առաջին՝ Ահարոն մե՛ծ քահանայ եւ որդիք նորա ՚ի տանէն Կահաթու քահանայք. եւ այլ որդիքն Կահաթու, եւ տունն Գեթսոնի եւ Մերարեայ՝ յՂեւտացիս սպասաւորս. որք ունէին զնկարագրութիւն նորոյ քահանայութեանս։ Իսկ պատճառ պատարագացն, նախ՝ զի այնու հեռասցին ՚ի կռոց՝ եւ յարեսցին յԱստուած։ Եւ ապա ՚ի խորհուրդ Քրիստոսի եւ նոր պատարագիս։ Ունի գիրքս այս եւ զօրինադրութիւն ուտելեաց եւ չուտելեաց կենդանեաց, եւ զսրբութեան բորոտաց, սերմնակաթաց, եւ այսպիսեաց։ Ե՛ւս եւ պատուհասք պէսպէս մեղաց, եւ զհանգամանս տօնից, եւ զմահ այնորիկ որ զԱնունն անէծ. եւ վասն յիսներորդ ամին որ է յոբելեան, վասն վաճառուց եւ խոստմանց Տեառն, եւ տասանորդաց։ Եւ ունի Ղեւտական գիրքս պատմութիւն ժամանակի ամսոյ միոյ։

Գլուխք Ղեւտականին։

ա̃. Հրամայէ Աստուած Մովսիսի զօրինակ մատուցման ողջակիզացն։ որ յարջառոց, որ յոչխարաց, ՚ի թռչնոց, ՚ի նաշհւոյ, ՚ի թոնրի եփելոյ, ՚ի տապակէ, ՚ի կասկարայից։

բ̃. Զայս ամենայն աղի՛ւ յաղել, եւ անխմոր. իսկ զմեղրեալ եւ զխմորեալ՝ պտուղ՝ տացեն քահանայիցն. այլ ՚ի սեղանն մի՛ ելցէ։ բայց մուրկն փխրեալ, որ է՝ եղի՛ խանձեալ։

գ̃. ՚Ի զոհէ փրկութեանն պտուղ Տեառն, թէ յարջառոց իցէ, թէ յօդեաց, թէ յայծեաց։

դ̃. Վասն չուտելոյ զարիւն եւ զճարպ։

ե̃. Թէ վասն ակամայ մեղաց քահանայապետին զուարա՛կ մատուսցի, յորոյ արենէն տարցի ՚ի ներքս ՚ի սրբութիւնն, եւ զճարպն եւ զմասունսն ՚ի սեղանն ողջակիզաց. եւ զմիսն եւ զմորթն եւ զապաւառն այրեսցեն ՚ի տեղի մոխրակուտին։

զ̃. Թէ ամենայն ժողովուրդն մեղիցէ յանգէտս, նմանապէս մատուսցի զուարակ, եւ այրեսցի արտաքոյ։ Իշխանն մեղուցեալ ակամայ, մատուսցէ նոխա՛զ։ Ժողովրդականն մեղուցեալ ակամայ, մատուսցէ ալոջ կամ ոչխար։

է̃. Հրամայէ չհրաժարել ումեք զճշմարիտն վկայել յի՛րս զոր ետես։

ը̃. Մերձեցեալն ՚ի մեռելոտի, եւ որ երդմամբ ինչ ուխտեաց չար առնել՝ եւ կամ բարի, եւ ո՛չ կատարեաց. որոջաւ կամ տատրակօք կամ նաշհւով քաւեսցին։

թ̃. Որ ակամայ խափանէ զտէրունիս՝ հատուսցէ լիով զգլուխն, եւ ՚ի հինգ մասնէն զմին եւս ՚ի վերայ։ եւ խոյի՛ւ քաւեսցի։

ժ̃. Թէ ընդ զրկանաց զոք՝ զգլուխն եւ զհինգերորդն եւս հատուսցէ, եւ խոյի՛ւ քաւի։

ժա̃. Զի մի՛ շիջցի հուր սեղանոյն. ըստ որում զՀոգին մի՛ շիջուցանէք։ Եւ զի քահանայն պատմուճանաւն հանցէ զընծայսն ՚ի սեղանն։

ժբ̃. ՚Ի զոհէ նաշհւոյ մասն քահանային. զոր բաղարջ կերիցեն արուք քահանային։

ժգ̃. ՚Ի տանէն Ահարոնի հանապազորդ պատարագ իւղով զանգեալ նաշիհ, այգուն եւ երեկոյն. եւ զոհ քահանային մի՛ կերիցի, զի ողջակէ՛զ է։

ժդ̃. Թէ զվասն մեղացն զոր վերո՛յ ասաց՝ ՚ի սրահին կերիցեն արուք քահանային սուրբք։ եւ զի յոր ինչ մերձեսցի ՚ի նմանէ սրբի. զոր լուանալ եւ քերել ասէ զգուշութեամբ։ Զոր վասն այսր իսկ եւ Անգէոս մարգարէ կշտամբէ զքահանայսն զկնի դարձին։ Նոյն օրինակ կերիցեն եւ զխոյն որ վասն յանցանաց։

ժե̃. Զի մորթ ողջակիզի փրկութեանն զոր վերոյ ասաց, զորոյ չէ՛ր օրէն այրել զմորթն, քահանային լիցի։ Եւ զոհ եփեալ ՚ի թոնրում եւ ՚ի կասկարայս՝ քահանային։ եւ միս զոհի գոհութեանն քահանային լիցի, եւ յայգ մի՛ թողցի։

ժզ̃. Զի կամաւոր զոհն կերիցի եւ ՚ի վաղիւն, այլ ո՛չ եւ յերրորդն աւուր։

ժէ̃. Անսուրբն որ կերիցէ ՚ի զոհէ փրկութեանն՝ կորիցէ։ Որպէս առ մեւք, դատաստան անձին իւրում ուտէ եւ ըմպէ։

ժը̃. Ճարպ մեռելոտւոյ՝ ՚ի փոկ եւ ՚ի կաշի առցի ՚ի գործ, այլ ո՛չ յուտել. որպէս մեռեալն ոգւով ՚ի պէտս աշխարհի՝ այլ ո՛չ յԱստուծոյ։

ժթ̃. Որ ուտէ զարիւն՝ կորիցէ։

ի̃. ՚Ի զոհէ փրկութեանն մա՛սն Ահարովնի եւ որդւոց նորա։

իա̃. Զի հանդերձեալ է ասել վասն պտղոցն Տեառն, զոր մատուսցէ Ահարոն եւ որդիք նորա յաւուր օծմանն իւրեանց։

իբ̃. Հրաման առնու Մովսէս օծանել զԱհարոն եւ զորդիս նորա, եկեղեցացուցեալ զժողովուրդն։

իգ̃. Զի օծ նախ զսեղանն եւ զխորանն եւ զԱհարոն որդւովքն, իւղո՛վ եւ ապա արեամբ, եւ մատոյց զպատարագսն վասն նոցա, եւ ա՛ռ զերբուծն ՚ի խոյէն կատարման։ եւ պատուէր ետ նոցա չմեկնել ՚ի դրանէ խորանին զեւթն օր։

իդ̃. Միանգամ Մովսէս մատոյց պատարագ, որպէս եւ Քրիստոս, որ եւ աւանդեաց թէ՝ Զա՛յս արարէք. եւ Մովսէս՝ յԱհարոն եւ յորդիսն աւանդեաց. Մատո՛ ասէ պատարագ ընդ անձին եւ ընդ ժողովրդեանն։ Եւ ընդ օրհնելն զժողովուրդն՝ էջ հուր ՚ի Տեառնէ եւ եկէզ զպատարագն, զոր չէ՛ր օրէն շիջուցանել։

իե̃. Թէ Նաբադ եւ Աբիուդ օտար հուր մատուցեալ՝ մեռան. զորս ժողովրդեան լա՛լ Մովսէս հրամայեաց, բայց Ահարոնի եւ որդւոցն ո՛չ, ՚ի պատիւ օծմանն։

իզ̃. Պատուէր տայ քահանայիցն՝ ո՛չ ըմպել գինի ՚ի մտանել ՚ի խորանն, թերեւս՝ յա՛յս պատճառ մեռան Նաբատեանք։

իէ̃. Մեծարեաց Մովսէս զԱհարոն եւ զորդիսն ուտե՛լ զբաժինն իւրեանց, եւ զնոխազն զոր վասն մեղաց. եւ զի այրեցեալ էր զայն, բարկացաւ Մովսէս թէ ուտե՛լ պա՛րտ էր եւ քաւել զմեղս ժողովրդեանն։ Եւ ցածոյց զնա Ահարոն, թէ առ երկիւղի ո՛չ կերան։ Բայց տե՛ս զի առաջին պատարագն որ վասն մեղաց ժողովրդեանն էր՝ ո՛չ կերաւ. եւ ո՛չ քաւեցան ապա մեղք որթուն։

իը̃. Թէ զո՞րս սրբէ ուտել յանասնոց ՚ի նշանակ բանաւորաց։ զի կճղակն՝ անսայթաք վարուց, եւ որոճն բանի՝ սո՛ւրբք են։

իթ̃. Թէ զո՞րս ՚ի ջրայնոց. զի թեւք՝ առաքինութեան, եւ թեփք՝ ծածկոյթ պատկառանաց՝ սո՛ւրբք են։

լ̃. ՚Ի թռչնոց զորս պի՛ղծս ասէ՝ նշանակք են ամբարտաւանից, եւ յափշտակողաց եւ խաւարասէր մարդկան։

լա̃. ՚Ի զեռուն թռչնոց չորս ազգս մարախոյ, զորս սրբէ ուտել, անյա՛յտ առաքինութեանց նման։

լբ̃. Վասն զեռնոց (թռչնոց) որք ՚ի չո՛րս ոտս գնան, նշանակ ստորաքարշ վարուց ՚ի չա՛ր սովորոյթս կապեալք, պիղծք իբրեւ զմկունս։

լգ̃. Վասն փայտեղէն կամ խեցեղէն պղծեալ անօթոյ։

լդ̃. Վասն պղծեալ կերակրոց։

լե̃. Վասն ջրհորոց, եւ վասն սերմանց։

լզ̃. Չմերձենալ ՚ի մեռելոտի, եւ զգուշանալ ՚ի զեռնոց պղծոց։

լէ̃. Սո՛ւրբք լերուք զի ես սուրբ եմ։

լը̃. Իրաւունք սրբութեան կնոջ որ արու կամ էգ ծնցի։

լթ̃. Վասն այլ եւ այլ նշանաց բորոտութեան սրբելոյ կամ պղծելոյ։

խ̃. Վասն բորոտութեան գլխոյ կամ մորուաց, եւ վասն կնտութեան եւ ճեղութեան։

խա̃. Վասն տըձեւութեան բորոտի, եւ պղծութեան։

խբ̃. Վասն ասուեայ եւ կտաւեայ անդերձից բորոտութեան։

խգ̃. Իրաւունք սրբութեան բորոտի յառաջնում եւ յեւթներորդում աւուրն. խորհրդական նուիրօք ՚ի տիպ Քրիստոսի։

խդ̃. Վասն բորոտելոյ տան եւ պղծելոյ, եւ սրբութեան նորին։

խե̃. Վասն պղծութեան սերմնակաթի, եւ յոր ինչ մերձեսցի. եւ վասն սրբելոյ նորին։

խզ̃. Վասն որ յերազս հոսի, կամ ընդ կնոջ լինի։

խէ̃. Վասն կնոջ եւթնօրեայ բղխման դաշտանի։ եւ վասն տեռատեսի պղծութեան կամ սրբութեան։

խը̃. Զի ՚ի տօնի քաւութեանն միա՛յն մտցէ քահանայապետն ՚ի ներքսագոյն սրբութիւնն։

խթ̃. Զի ՚ի տօնի քաւութեանն արկցեն վիճակս երկուց նոխազաց զենլոյ եւ արձակելոյ, ՚ի խորհուրդ միութեան Տեառն Քրիստոսի։

ծ̃. Օրինակ քաւելոյ զսրբութիւնն եւ զժողովուրդն, եւ արձակելոյ զնոխազն։

ծա̃. Թէ զզուարակն եւ զնոխազն որոց արեամբն սրբեցաւ խորանն, այրեսցեն արտաքոյ բանակին, ՚ի խորհուրդ Յիսուսի արտաքոյ դրանն չարչարելոյ։

ծբ̃. Վասն պատուոյ աւուրն քաւութեան, ՚ի տասներորդում աւուր եւթներորդի ամսոյն։

ծգ̃. Թէ յարիւնահեղս համարեալ է, որ առնէ զոհ կամ ողջակէզ արտաքոյ դրան խորանին։

ծդ̃. Վասն չուտելոյ զարիւն, եւ վասն զարիւն որսոց ընդ հողով ծածկելոյ։

ծե̃. Վասն որ զմեռելոտի կամ զգազանաբեկ կերիցէ։

ծզ̃. Չորիցս կրկնելով զԵ՛ս եմ Տէր Աստուածն՝ ՚ի բա՛ց տանի զնոսա յԵգիպտական ազգաշաղախ պղծութենէ. յերից կողմանց ազգակցութեան ՚ի վե՛ր եւ ՚ի խոնարհ եւ յառ ՚ի կողմ։

ծէ̃. Յառաջին աստիճանին ըստ առ ՚ի վեր կուսէ. սաստէ չխայտառակել պղծութեամբ առ իրեարս. առաջին ազգին, այսինքն՝ դուստր առ հայր, կամ որդի առ մայր, կամ խորթ առ մօրու։ Դարձեալ ՚ի նոյն ազգ եւ յաստիճան ըստ ՚ի խոնարհ կուսէ չխայտառակել հօր զորդւոյ կին, այսինքն՝ զիւր հարսն, կամ զկնոջ իւրոյ դուստր, որ է զիւր խորթ։

ծը̃. Իսկ յերկրորդ ազգին եւ աստիճանին՝ ըստ առ ՚ի կողմն կուսէ. չապականել զիւր քոյր. թէ եւ յայլ մօրէ իցէ, ՚ի տան ծնեալ կամ արտաքոյ ՚ի հարճէ հօր. կամ զխորթ հօրն իւրոյ, որ է հօրն կնոջ դուստր, կամ զեղբօր կին. կամ զիւր կնոջ քոյր։ Ե՛ւս ՚ի նոյն աստիճանի ըստ ՚ի խոնարհ կուսէ, մի՛ խայտառակել զիւրն թոռնիայ, որ է իւր որդւոյ կամ դստեր դուստր. կամ զհարսին դուստր՝ զորդւոյ կնոջ, որ է որդւոյն խորթ. կամ զխորթուն դուստր։

ծթ̃. Իսկ յերրորդ ազգի եւ յաստիճանի ըստ առ ՚ի կողմն կոյս՝ չմտանել առ իւր հօրաքոյր կամ մօրաքոյր կամ հօրեղբօր կին։ Իսկ ՚ի խոնարհ կողմն չմտանել առ իւր խորթուն թոռնիայն կամ առ հարսին թոռնիայ։

կ̃. Չմտանել առ ապարահ։ եւ ո՛չ առ կին ընկերի։

կա̃. Ուժգին սաստիւ, չտալ զդստերս ՚ի պոռնկութիւն, եւ զվարձն նուիրել կռոց. եւ ո՛չ ՚ի կնութիւն հեթանոս իշխանի։

կբ̃. Զգուշանալ ՚ի մահուչափ մեղաց. յարուամոլութենէ եւ յանասնագիտութենէ։

կգ̃. Սո՛ւրբք եղերուք՝ զի ես սուրբ եմ։

կդ̃. Երկնչել ՚ի ծնողաց։

կե̃. Պահել զշաբաթ։

կզ̃. Չյարել ՚ի կուռս։

կէ̃. ՚Ի զոհէ փրկութեանն, յօրն եւ յերկրորդն ուտել, եւ յերրորդն ո՛չ։

կը̃. ՚Ի հունձս իւր եւ ՚ի կութս մի՛ առնել հասկաքաղ, եւ ո՛չ ճռաքաղ, այլ տնանկին թողուլ։

կթ̃. Չգողանալ։

հ̃. Չերդնուլ սուտ։

հա̃. Չզրկել զոք։

հբ̃. Առ օրին տալ զվարձս վարձկանին։

հգ̃. Զհամր եւ զկոյր չզզուել։

հդ̃. Չառնուլ ակն ՚ի դատաստանի։

հե̃. Մի՛ նենգել զոք, եւ մի՛ յօժարել ՚ի մահ ուրուք։

հզ̃. Մի՛ ատել զոք՝ այլ յանդիմանել։

հէ̃. Չառնուլ վրէժ, եւ չպահել ոխս։

հը̃. Սիրել զընկերն իբրեւ զանձն։

հթ̃. Չտալ զանասունս յօտարախառնս։

ձ̃. Զայգի՝ այլ եւ այլ չվարել, որ է՝ առ կին՝ մի՛ անբնական մտանել։

ձա̃. Ձորձս երկդիմիս մի՛, որ է նշանակ հերձուածոյ։

ձբ̃. Վասն քաւութեան որ պղծէ զաղախին ուրուք։

ձգ̃. Զերեամ մի՛ ուտել ՚ի նորահաս տնկոց, այլ ՚ի չորրորդն ամի։

ձդ̃. Չզոհել ՚ի լերինս։

ձե̃. Մի՛ հմայել զօր եւ զլուսին, կամ զթռիչս եւ զկռիչս հաւուց։

ձզ̃. Ցըցունս վարսից, ծամս կամ խոպոպիս մօրուաց չառնել։

ձէ̃. Վէտս ասղնածեծս մի՛ առնել։

ձը̃. Չկապել գիրս ինչ զբազկաց։

ձթ̃. Չտա՛լ զդուստր ՚ի պոռնկոց, կամ հարսն կամ ծառայ հեթանոսի։

ղ̃. Երկիւղիւ պահել զշաբաթս։

ղա̃. Չյարել ՚ի վհուկս։

ղբ̃. Պատուել զծերս։

ղգ̃. Երկնչել յԱստուծոյ։

ղդ̃. Չնեղել զեկն։

ղե̃. Սիրել զընկերն իբրեւ զանձն։

ղզ̃. Արդարս լինել ՚ի դատս, ՚ի չափս, ՚ի կշիռս։

ղէ̃. Դարձեալ սաստէ չտալ զսերմ, որ է զաւակ իւր՝ հեթանոսի։

ղը̃. Դարձեալ սաստէ չյարել ՚ի գէտս։

ղթ̃. Անարգօղն հօր՝ եւ մօր՝ մեռցի։

ճ̃. Շնացօղքն՝ մահո՛ւ սպանցին։

ճա̃. Խորթ առ մօրու մտեալ՝ մահո՛ւ մեռցին։

ճբ̃. Առ կին որդւոյ մտեալն՝ մահո՛ւ սպանցին։

ճգ̃. Արուագէտքն՝ մահո՛ւ մեռցին։

ճդ̃. Զդուստր եւ զմայր առօղքն՝ այրեսցի՛ն հրով։

ճե̃. Անասնամեղն՝ սպանցի՛։

ճզ̃. Առ քոյր մտեալն՝ սպանցի՛ն։

ճէ̃. Առ ապարահ մտեալն՝ սպանցի՛ն։

ճը̃. Առ հօրաքոյր մտեալն՝ սպանցի՛ն։

ճթ̃. Առ քեռւոյ կին մտեալն՝ սպանցի՛ն։

ճժ̃. Առ կին եղբօր մտեալն՝ սպանցի՛ն։

ճժա̃. Չյարել ՚ի վհուկս։

ճժբ̃. Քահանային մի՛ վայրապար պղծել ՚ի դի մեռելոյ, եւ մի՛ խզել զհերս։

ճժգ̃. Վասն կնոջ առնելոյ քահանայի. եւ վասն դստեր քահանայի պոռնկեցելոյ։

ճժդ̃. Քահանայապետն բնաւին ՚ի դի մի՛ պղծիցի, եւ ո՛չ ՚ի հօր։ Եւ կին կո՛յս առցէ։

ճժե̃. Որ արատ կալցի ՚ի մարմին՝ մի՛ քահանայասցի. այլ ՚ի հասիցն կերիցէ՛։

ճժզ̃. Քահանայ որ չիցէ սուրբ, ՚ի սրբութեանցն մի՛ կերիցէ մինչեւ սրբեսցի։

ճժէ̃. Որ չիցէ Ղեւտացի՝ մի՛ կերիցէ, եւ ո՛չ վարձկան քահանային. բայց ընտոծինն եւ արծաթագինն կերիցեն։

ճժը̃. Դուստր քահանայի այլոյ տուեալն մի՛ կերիցէ, բայց այրին անդրէն դարձեալ ՚ի տուն հօրն։

ճժթ̃. Որ ՚ի հասիցն կերիցէ յանգէտս, զգլուխն եւ զհնգեակն հատուսցէ։

ճի̃. Զարատաւորս յանասնոց ո՛չ նուիրել, եւ ո՛չ ՚ի ձեռաց հեթանոսի։

ճիա̃. Յութերորդ օրէն եւ յառաջ ապա՛ նուիրել զծնունդս արջառոց եւ զոչխարաց։

ճիբ̃. Զմայր եւ զծնունդն իւր ՚ի միում աւուր մի՛ զենուլ ՚ի նուէր։

ճիգ̃. Զզոհ գոհութեանն ՚ի նմին աւուր ուտել, եւ ո՛չ թողուլ յայգ։

ճիդ̃. Տօնիցն առաջին՝ շաբաթն յաճախ. եւ երկրորդ՝ զատիկն. երրորդ՝ պենտակոստն. չորրորդ՝ քաւութեանն. հինգ՝ տաղաւարահարքն։

ճիե̃. Զբոլոր գիշերն ճրագունքն ո՛չ շիջցին։

ճիզ̃. Երկոտասան բաղարջ դնել ՚ի սեղանն՝ ՚ի շաբաթէ ցշաբաթ։

ճիէ̃. Քարկոծել տայ զայն որ անէծ զԱնունն։

ճիը̃. Մարդասպանն սպանցի։

ճիթ̃. Որ անասուն սպանցէ՝ անձն ընդ անձին հատուսցէ։

ճլ̃. Որ խեղիցէ զոք՝ խեղիցեն զինքն, ակն ընդ ական եւ ատամն ընդ ատաման։

ճլա̃. Ամն եւթներորդ՝ հանգիստ, եւ մի՛ գործեսցի՝ ա՛նդ կամ այգի։

ճլբ̃. Ամն յիսներորդ՝ հանգստեան եւ թողութեան. յորում ՚ի տօնի քաւութեանն փողէին ազդեցութեան։ Եւ զի վաճառեալքն առ տեարսն դարձցին։

ճլգ̃. Հանգամանք տանց վաճառելոց ՚ի քաղաքս պարսպաւորս, կամ յագարակս, կամ ՚ի քաղաքս Ղեւտացւոց։

ճլդ̃. Չտալ փոխ տոկոսեօք։

ճլե̃. Արձակել զծառայ Եբրայեցի յեւթն ամին։

ճլզ̃. Չառնել աստուածս ձեռագործս։

ճլէ̃. Խոստանայ բարի՛ս թէ կայցեն յօրէնսն, ապա թէ ոչ՝ սաստկապէս սպառնայ զգերելն ՚ի Բաբելոն, եւ խոստանայ զդարձն։

ճլը̃. Գինք անձանց որոց նուիրեն զինքեանս Տեառն, կամ զանասուն կամ զգետին։

ճլթ̃. Թէ ոք զոր նուիրեաց Տեառն գնե՛լ իւր կամեսցի, յաւելցէ ՚ի գինն եւ զհինգերորդ եւս մասնն. իսկ թէ վաճառեսցէ զանդն զոր փրկեաց՝ չէ՛ վաճառն հաստատուն, ՚ի թողութեան ամի՝ Տեա՛ռն լիցի։

ճխ̃. Ամենայն ընչից տասանորդ՝ Տեառն լիցի. յորոց թէ զպտուղս ինչ գնել կամիցի նուիրօղն, եւ զհինգերո՛րդ եւս մասնն յաւելցէ ՚ի գինսն։ Իսկ զսուրբ անասնոց տասնեակս, ո՛չ փրկել գնովք, եւ ո՛չ փոխանակել այլով։

Ցանկ

Նախորդ էջ Ցանկ Հաջորդ էջ