ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉ ՄԱՏԵԱՆ ՀԻՆ ԵՒ ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆԱՑ

Հ. Յովհաննու Զօհրապեան վարդապետ

ՅԱՌԱՋԱԲԱՆ
Յայտնութեան Յոհաննու

Սրբոյ աւետարանչին Յովհաննու է գիրքս՝ որ կոչի Յայտնութիւն. զոր ետես մարգարէական աչօք զլինելոցսն ՚ի խաչելութենէն Քրիստոսի մինչեւ ցկատարած։ Եւ Յայտնութիւն կոչի, զի բազում ինչ ՚ի հանդերձելոցն լինելոյ քան յայլ գիրս՝ աստուստ լինի գիտելի. եւ է պատճառ յայտնութեանս այս։ Զի նախ քան յայլոց աստուածեղէն իրաց հաղորդել՝ յԱստուած հաւատն է պիտանացու. եւ այն Քրիստոսիւ լինէր տուեալ աշխարհի. վասն որոյ մարգարէքն իբրեւ հիմն աստուածպաշտութեան զաստուածեղէն տնօրէնութիւնն Քրիստոսի նախ գուշակեցին՝ զոր եկն եւ կատարեաց. եւ զնոյն առաքեալքն քարոզեցին՝ թէ Աստուած էր որ մարդացաւն եւ խաչեցաւ։ Յոր իբրեւ հաստատութեամբ հաւատացին եկեղեցիք. ապա զոր ինչ անտի եւ յառաջ նեղութիւնք էին գալոց, մանաւանդ յաւուրս Նեռինն՝ յայտնութեամբս կանխագուշակեաց ՚ի զգուշութիւն պատահելոցն ՚ի ժամանակսն։ Յորոց աստ ասացելոցս, որ ինչ նախ քան զՆեռնն, եւ յորոց առ նովաւ, է՛ ինչ զի եւ ՚ի մարգարէսն յիշի, եւ յաւետարանսն, եւ յառաքելական թուղթսն, եւ է՛ ինչ որ միայն ՚ի գիրս յայս, որպէս վասն անուան Նեռինն, զոր եւ դրոշմէ ՚ի ճակատս կորուսելոցն. եւ վասն Ենոքայ եւ Եղիայի վկայութեամբ կատարմանն, եւ վասն կապելոյն եւ արձակմանն Սատանայի. վասն ապակեայ ծովուն. եւ նորն Երուսաղեմի. եւ զանազան հարուածոցն զոր ունի գիրս այս։ Զորս ըստ օրինի մարգարէութեան զլինելոցն մարմնատիպ կերպարանօք տեսանէ զիւրաքանչիւրսն ՚ի ճահ ըստ խորհրդոյն. ճրագարանս ոսկիս. եւ ահաւոր կերպարան մարդոյ. եւ աթոռ, եւ տեսիլ ականց պատուականաց, եւ տեսակք հարուածոց, եւ զորս մի ըստ միոջէ։ Եւ նախ զգուշացուցանէ զեկեղեցիս՝ մնալ յառաքինութիւնս աճմամբ, եւ վերջացելոցն՝ դառնալ ՚ի նոյն. եւ բացմամբ կնքոց գրոցն ըստ հետեւման ժամանակին՝ յայտնէ զդէպսն, ՚ի քարոզելոյ առաքելոցն մինչեւ ՚ի սաստիկ հալածանսն. յորում անժոյժքն գայթագղին, եւ քաջքն առաջի Աստուծոյ ցնծան. եւ զեւթն հարուածսն որ նախ քան զկատարածն, յորում եւ զհատուցումն վրիժապարտիցն՝ ընդ որոյ եւ գովել սրբոցն զԱստուած։ Դառնայ եւ ՚ի դէմս կնոջն որ երկնէր ծնանել, յայտնէ զպատերազմն վիշապին ընդ եկեղեցւոյ՝ իսկզբանէ Աւետարանին եւ յառաջ մինչեւ յեւթնագլուխ վիշապն, որ է Նեռն. եւ վասն պէսպէս սպասաւորութեան հրեշտակացն, մինչեւ ՚ի գեհենն արկանել զՆեռն։ Դառնայ ասել վասն կապելոյն զՍատանայ խաչիւն, եւ լուծանելոյ ՚ի գալ Նեռինն. եւ դարձեալ արկանելոյ զնա ՚ի ծով հրոյ եւ ծծմբոյ, եւ վասն հասարակաց յարութեանն եւ դատաստանին. եւ վասն նորոյ երկնին եւ երկրի՝ զոր ժառանգեն արդարքն։

Գլուխք Յայտնութեանս Յովհաննու։

ա̃. Յայտնութիւն սրբոյն Յովհաննու Աստուածաբանի, որ եղեւ առ նա ՚ի ձեռն հրեշտակի։

բ̃. Զի ետես զՏէր ՚ի մէջ ոսկի ճրագարանացն զգեցեալ պճղնաւոր։

գ̃. Թէ զի՛նչ գրեաց առ հրեշտակս Եփեսացւոց եկեղեցւոյն։ դ. Զի՜նչ եւ առ հրեշտակս Զմիւռնացւոց եկեղեցւոյն։

ե̃. Զի՜նչ առ Պերգամոյ եկեղեցւոյն հրեշտակս։

զ̃. Զի՜նչ եւ առ Թիւատրացւոց եկեղեցւոյն հրեշտակս։

է̃. Զի՜նչ եւ առ Սարդիացւոց եկեղեցւոյն հրեշտակս։

ը̃. Զի՜նչ եւ առ Փիղադեղփեաց եկեղեցւոյն հրեշտակս։

թ̃. Զի՜նչ եւ առ Լաւոդիկեցւոց եկեղեցւոյն հրեշտակս։

ժ̃. Վասն երեւելոյ նմա դրանցն երկնից եւ քսան եւ չորս երիցանցն։

ժա̃. Վասն գրոցն կնքելոյ, զոր ո՛չ կարաց բանալ յեղելոցս։

ժբ̃. Վասն կնքեալ Գառինն, եւ որ ՚ի կարգին է։

ժգ̃. Լուծումն առաջին կնքոյն։

ժդ̃. Լուծումն երկրորդ կնքոյն. եւ որ ՚ի կարգին։

ժե̃. Լուծումն երրորդ կնքոյն։

ժզ̃. Լուծումն չորրորդ կնքոյն, յորում եւ պատիժ ամպարշտաց։

ժէ̃. Լուծումն հինգ կնքոյն, եւ մարդկան առ Աստուած կոչումն։

ժը̃. Լուծումն վեց կնքոյն, եւ հարուածն որ ՚ի վախճանի։

ժթ̃. Վասն փրկելոցն ՚ի հարուածոց չորք հրեշտակացն, ճխդ հազարացն։

ի̃. Վասն անթիւ բազմութեան հեթանոսաց պայծառազգեցից առաջի Աստուծոյ։

իա̃. Լուծումն եւթն կնքոյն, եւ բուրումն խնկոյ աղօթից սրբոցն։

իբ̃. Հարկանել զփողն առաջնոյ հրեշտակին, եւ թէ հուր եւ կարկուտ եւ արիւն հեղաւ յերկիր։

իգ̃. Յերկրորդին հարկանել սատակեցան որք ՚ի ծովու շնչաւորք։

իդ̃. Յերրորդին փողելն դառնացան ջուրք եւ գետք։

իե̃. Չորրորդին փողել՝ խաւարեցան աստեղք։

իզ̃. Հինգերորդին փողելն՝ ել մարախ բազմակերպ։

իէ̃. Վասն վեցերորդ հրեշտակին որ լուծանէ զ՚ի վերայ Եփրատայ զհրեշտակն։

իը̃. Վասն հրեշտակին որ զգեցեալ զամպն եւ զծիրանին, եւ զվախճան նշանակէր։

իթ̃. Զի զգրկոյսն ա՛ռ աւետարանիչն ՚ի հրեշտակէն։

լ̃. Վասն Ենոքայ եւ Եղիայի։

լա̃. Զի սպանեալ սուրբք ՚ի Նեռնէն՝ դարձեալ յառնեն։

լբ̃. Վասն եւթներորդ փողոյն հարման. եւ զի գովեն սուրբքն զԱստուած Սուրբն ՚ի հանդերձեալ դատաստանին։

լգ̃. Վասն խռովութեան եկեղեցւոյ, որ իսկզբանէ եւ որ ՚ի ձեռն Նեռինն։

լդ̃. Վասն յերկինս պատերազմին սրբոյ հրեշտակին ընդ դեւս, եւ կործանման Սատանայի։

լե̃. Զի ո՛չ դադարէ վիշապն ՚ի հալածելոյ զեկեղեցի։

լզ̃. Վասն գազանին եւ տասն եղջերն, եւ եւթն գլխոյ նորին։

լէ̃. Վասն սուտ մարգարէին։

լը̃. Վասն անուան Նեռինն։

լթ̃. Վասն գառինն, եւ որոց ընդ նմա ճխդ հազարացն։

խ̃. Վասն հրեշտակին՝ որ երաշխաւոր լինէր հանդերձեալ դատաստանին։

խա̃. Վասն հրեշտակին որ զանկումն Բաբելոնի քարոզէր։

խբ̃. Զգուշացուցանէ հրեշտակն չընդունել զՆեռն։

խգ̃. Զի նստեալն յամպս հնձէ զբոյս երկրի գերընդւով։

խդ̃. Վասն հրեշտակին՝ որ կթէր զդառնենի այգին։

խե̃. Վասն եւթն հրեշտակացն որ հարուածեն զմարդիկ նախ քան զվախճան, եւ վասն ապակեայ ծովուն։

խզ̃. Զի յառաջին սկաւառակին հեղուլն՝ եհաս հարուածք ամպարշտաց։

խէ̃. Յերկրորդին՝ հարուածք ՚ի ծովայինս։

խը̃. Յերրորդին՝ գետք յարիւն դարձումն։

խթ̃. Չորրորդին՝ տանջին մարդիկ խորշակաւ։

ծ̃. Հինգն՝ զթագաւորութիւն գազանին խաւարեցուցանէ։

ծա̃. Վեցն՝ ճանապարհ տայ ՚ի վերայ Եփրատայ արեւելից թագաւորացն։

ծբ̃. Յեւթն՝ կարկուտ եւ շարժ ՚ի վերայ մարդկան։

ծգ̃. Եցոյց հրեշտակն աւետարանչիս զպոռնիկ քաղաքն, եւ զքակտումն եւթն գլխոյ եւ տասն եղջերն։

ծդ̃. Զի մեկնեաց հրեշտակն զխորհուրդ պոռնկին։

ծե̃. Վասն հրեշտակին որ զանկանելն Բաբելոնի յայտնէր, եւ երկնային ձայնն փախչել ասէ ՚ի քաղաքէն. եւ զի անցանեն վայելչութիւնք քաղաքին։

ծզ̃. Օրհնաբանեն սուրբք երեքկին ալելուաւք ՚ի քանդելն Բաբելոնի։

ծէ̃. Վասն խորհրդաւոր հարսանեաց Գառինն եւ ընթրեաց։

ծը̃. Տեսանէ աւետարանիչս զՔրիստոս յերիվար բազմութեամբ հրեշտակօք։

ծթ̃. Զի ՚ի գեհենն արկաւ Նեռնն եւ որք ընդ նմա։

կ̃. Զի կապեցաւ Սատանայ ՚ի խաչելութենէն Քրիստոսի մինչեւ ցվախճան, եւ վասն հազար ամին։

կա̃. Վասն պատրաստեալ բազմականաց անսայթաք զՔրիստոս խոստովանողացն։

կբ̃. Զի՜նչ առաջին յարութիւնն, կամ զի՜նչ երկրորդ մահն։

կգ̃. Վասն Գոգայ եւ Մագոգայ։

կդ̃. Վասն նստելոյն յաթոռն, եւ հասարակաց յարութեանն եւ դատաստանին։

կե̃. Վասն նոր երկնի եւ երկրի, եւ վերինն Երուսաղեմի։

կզ̃. Վասն ասացուածոց այնր որ յաթոռն նստէր։

կէ̃. Վասն հրեշտակին որ ցուցանէր նմա զսուրբ քաղաքն դրամբքն չափելով։

կը̃. Վասն մաքուր գետոյն որ յաթոռոյն արտաքս հոսեցաւ։

կթ̃. Զի Աստուած է մարգարէիցն Քրիստոս եւ Տէր հրեշտակաց։

հ̃. Զի արժանահաւատ է տեսիլս առաքելոյս։

հա̃. Զի ո՛չ հրամայեցաւ նմա կնքել, այլ քարոզել զտեսիլս։

հբ̃. Զի եկեղեցի եւ որ ՚ի նմա հոգին ընդունի զՔրիստոսի յայտնութիւնս, եւ վասն անիծիցն որոց յաւելուած ՚ի գիրս մուծանեն։

Ցանկ

Նախորդ էջ Ցանկ Հաջորդ էջ