ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉ ՄԱՏԵԱՆ ՀԻՆ ԵՒ ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆԱՑ

Հ. Յովհաննու Զօհրապեան վարդապետ

ՆԱԽԱԴՐՈՒԹԻՒՆ
Առաջին Թղթոյն Յովհաննու

Քանզի եւ Յովհաննէս որ զԱւետարանն գրեաց, նա՝ եւ զայս առաքէ թուղթ. յիշատակելով զհաւատացեալսն ՚ի Տէր։ Եւ յառաջագոյն իբրեւ յԱւետարանին՝ ա՛յսպէս եւ ՚ի թուղթս այս աստուածաբանէ վասն Բանին, ցուցանելով զնա միշտ լինել ընդ Աստուծոյ. եւ ուսուցանէ զՀայր լոյս գոլ, զի այսպէս գիտիցեմք եւ զԲանն՝ լոյս փառաց ՚ի նմանէ լինել։ Աստուածաբանէ եւ պատմէ՝ մի՛ նոր լինել զխորհուրդս զոր առ մեզ. այլ իսկզբանէ եւ միշտ լինել զնա։ Եւ այժմ երեւեալ Տերամբ, որ է կեանք յաւիտենականք եւ Աստուած ճշմարիտ. եւ զպատճառս իւրոյ գալստեանն եւ երեւման եդեալ՝ ասէ լինել զայս յաղագս աւարելոյ զգործս Սատանայի, եւ ազատելոյ զմեզ ՚ի մահուանէ. գիտել մեզ զՀայր եւ զՈրդի նորա զՏէրն մեր Յիսուս Քրիստոս։ Գրէ առ ամենայն հասակս, առ մանկունս, առ երիտասարդս, առ ծերս, թէ Աստուած գիտելի եղեւ. այսուհետեւ սատանայական ներգործութիւնն յաղթեալ լինի՝ խափանելով մահու. ապա աստանօր ամենայն թղթովս յաղագս սիրոյ ուսուցանէ, կամելով մեզ զմիմեանս սիրել. եւ ցուցանէ թէ զմիմեանս սիրելն բարւոք է. վասն զի եւ Քրիստոս սիրեաց զմեզ։ Պատմէ յաղագս զանազան երկիւղի եւ սիրոյ, եւ որդւոցն Աստուծոյ եւ որդւոց Սատանայի. եւ յաղագս մեղաց որ մահո՛ւ չափ են, եւ որ ո՛չ այնպէս. եւ զզանազանութիւն ոգւոց՝ այնու բաժանէ, թէ ո՛ր ոգի առ ՚ի յԱստուծոյ է, եւ ո՛ր ՚ի մոլորութենէ. եւ յո՞րժամ ճանաչեմք որդիս Աստուծոյ գոլ զմեզ, եւ յո՞րժամ Սատանայի. եւ յաղագս ո՛ր մեղաց պարտ է մեզ աղօթս առնել ՚ի վերայ մեղուցելոյն, եւ յաղագս որո՛յ ո՛չ է պատշաճ աղօթս առնել. եւ զի որ ո՛չ սիրէ զընկերն, ո՛չ է ՚ի սուրբ կոչմանն, եւ ո՛չ կարասցէ ասել թէ Քրիստոսի է։ Ցուցանէ եւ զմիութիւն Որդւոյ ընդ Հօր. եւ թէ որ ուրացեալ է զՈրդի, եւ ո՛չ զՀայր ունի։ Դատէ եւ ՚ի թուղթս յայս ասելով եւ զիւրական Նեռինսն լինել, թէ որ ասէ՝ թէ ո՛չ է Յիսուս Քրիստոս Որդի Աստուծոյ, յայտնի ցուցանէ թէ սուտ է կատարեալ։ Խրատէ թղթովս՝ մի՛ տրտմել հաւատացելոց ՚ի Տէր, եւ թէ ատեսցին յաշխարհէ, այլ խնդալ մանաւանդ. զի ատելութիւն աշխարհիս ցուցանէ զհաւատացեալսն ելեալ յաշխարհէ, եւ եղեալ այնուհետեւ յերկնից արքայութիւնն։ Եւ ՚ի կատարումն թղթոյս՝ դարձեալ յիշատակէ ասելով, թէ Որդին Աստուծոյ կեանք է յաւիտենական եւ Աստուած ճշմարիտ, եւ զի զնա ծառայեսցուք, եւ նմա սպասեսցուք, եւ պահեսցուք զանձինս ՚ի կռոց։

Գլուխք ա Թղթոյն Յովհաննու։

ա̃. Աւետարանական աստուածախօսութիւն վասն Քրիստոսի։ ա̃. Յորում վասն խոստովանութեան եւ վասն զգուշութեան առ ՚ի չմեղանչելոյ. եւ եթէ պահպանութիւն պատուիրանացն Աստուծոյ զգիտութիւն հաստատեն։

բ̃. Վասն սիրոյ՝ առանց որոյ լինելն ամպարշտութիւն է։ ա̃. Յորում խրատ վասն շնորհաց ըստ իւրաքանչիւր հասակաց։ բ̃. Վասն հրաժեշտի յաշխարհիս սիրոյ։

գ̃. Վասն սուտ եղբարց աստուածուրացից, եւ եթէ ՚ի Քրիստոս աստուածպաշտութիւն է Հօ՛ր դաւանութիւն, քանզի եւ Հօր փառաւորութիւն՝ Որդւոյ աստուածխօսութիւն է։ ա̃. Յորում վասն աստուածեղէն եւ հոգեւոր շնորհաց սրբութեամբ առ ՚ի յուսոյ ՚ի գիտութիւն Աստուծոյ. եւ եթէ որ ՚ի Քրիստոսէ է՝ հեռի է ՚ի մեղաց, եւ որ մեղանչէն ՚ի Սատանայէ է։

դ̃. Վասն սիրոյ որ առ ընկերն, եւ առատատուր խնամոց։ ա̃. Յորում վասն մտաց բարեաց ՚ի հաւատոցն Յիսուսի Քրիստոսի։ բ̃. Վասն ընտրութեան հոգւոցն եւ դաւանութեան Տեառն մարդանալոյն։

ե̃. Վասն եղբայրսիրութեան յաստուածպաշտութիւն։

զ̃. Վասն աստուածխօսութեան Որդւոյ ՚ի փառս Հօր։ ա̃. Եւ վասն նեղութեան հակառակորդին եւ չարի, հաւատովքն Յիսուսի Քրիստոսի ՚ի կեանս։

է̃. Վասն պատսպարան լինելոյ եղբօր յանցուցելոյ աղօթիւք։ ա̃. Եւ վասն չմեղանչելոյ։

ը̃. Վասն աստուածխօսութեան Որդւոյ ճշմարտին Աստուծոյ։ ա̃. Յորում վասն հեռանալոյ ՚ի դիւական պաշտամանէ։

Ցանկ

Նախորդ էջ Ցանկ Հաջորդ էջ