ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉ ՄԱՏԵԱՆ ՀԻՆ ԵՒ ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆԱՑ

Հ. Յովհաննու Զօհրապեան վարդապետ

ՆԱԽԱԴՐՈՒԹԻՒՆ ՄԱՐԿՈՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆԻՆ

Աւետարանս որ ըստ Մարկոսի, գրեալ է սո՛յն Մարկոս աշակերտ Պետրոսի, եւ ընթացակից Պաւղոսի, գրեաց զաւետարանս զայս։ Եւ դնէ սկիզբն եւ ասէ. Սկիզբն աւետարանի, ՚ի Յովհաննո՛ւ քարոզութենէն. եւ զմկրտութիւնն Յովհաննու. եւ առնու վկայութիւն յԻսայայ մարգարէէ. նշանակէ եւ զփորձութիւնն ՚ի լերինն, եւ ո՛չ ասէ զփորձանքն. պատմէ եւ վասն ընտրութեան աշակերտացն, եւ նշանս եւ արուեստս զոր արար. եւ զխորհուրդ մատնութեանն, եւ զկատարածն. եւ որ մատնեցաւ Պիղատոսի, եւ խաչեցաւ մարմնով. եւ զի զինուորքն բաժանեցին զհանդերձս նորա. եւ զի մարմինն եդաւ ՚ի գերեզմանի, եւ յարեաւ երեքօրեայ. եւ զիջանել հրեշտակին, եւ երեւել կանանցն, եւ զնոյնն պատմել աշակերտացն։

Մարկոս հրամանաւ Պետրոսի վիմի՛ գրեաց զաւետարանս իւր՝ յԱղեքսանդր քաղաքի ՚ի լեզու Եգիպտացի, զկնի ժե ամի համբառնալոյ Փրկչին։ Ունի գլուխս մլգ̃։ Վկայութիւնս ժե̃։ Տունս ռ̃ո։

Մարկոս՝ Բա՛րձ պատուար, կամ՝ ՚Ի վերայ տանեացն։

Ցանկ

Նախորդ էջ Ցանկ Հաջորդ էջ