ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉ ՄԱՏԵԱՆ ՀԻՆ ԵՒ ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆԱՑ

Հ. Յովհաննու Զօհրապեան վարդապետ

ՍԿԻԶԲՆ ԳԼԽՈՑ
Աւետարանին որ ըստ Մարկոսի

մարկ.

ղուկ.

յովհ.

մատ.

Վասն դիւահարին

ա̃

ը̃

...

...

Վասն Պետրոսի զոքընչին

բ̃

թ̃

...

ը̃

Վասն բժշկութեան պէսպէս հիւանդութեանց

գ̃

ժ̃

...

թ̃

Վասն բորոտին

դ̃

ժբ̃

...

զ̃

Վասն անդամալուծին

ե̃

ժգ̃

ժգ̃

ժգ̃

Վասն Ղեւեայ մաքսաւորի

զ̃

ժդ̃

...

ժդ̃

Վասն գօսացեալ ձեռինն

է̃

ժե̃

...

իա̃

Վասն առաքելոցն ընտրութեան

ը̃

իէ̃

...

ժթ̃

Վասն սերմանեացն առակի

թ̃

իբ̃

...

իդ̃

Վասն սաստելոյ ջուրցն

ժ̃

իգ̃

...

ժա̃

Վասն լէգէովնացն

ժա̃

իդ̃

...

ժբ̃

Վասն դստեր ժողովրդապետին

ժբ̃

իե̃

...

ժե̃

Վասն տեռատեսին

ժգ̃

իզ̃

...

ժզ̃

Վասն համարոյ առաքելոցն

ժդ̃

իէ̃

...

ժթ̃

Վասն Յովհաննու, եւ Հերովդէի

ժե̃

...

...

իե̃

Վասն հինգ հացին՝ եւ երկուց ձկանցն

ժզ̃

իը̃

ժե̃

իզ̃

Վասն ՚ի վերայ ծովուն գնալոյ

ժէ̃

...

ժզ̃

իէ̃

Վասն անցանելոյն զպատուիրանաւն

ժը̃

...

...

իը̃

Վասն Ասորւոյ կնոջն Փիւնիկեցւոյ

ժթ̃

...

...

իթ̃

Վասն համերն եւ խլին

ի̃

լթ̃

...

իբ̃

Վասն եւթն հացին

իա̃

...

...

լա̃

Վասն խմորոյ փարիսեցւոցն

իբ̃

խդ̃

...

լբ̃

Վասն կուրին

իգ̃

...

...

...

Վասն հարցանելոյն ՚ի Կեսարիա

իդ̃

իթ̃

...

լգ̃

Վասն այլակերպութեանն Տեառն

իե̃

լ̃

...

լդ̃

Վասն լուսնահարին

իզ̃

լա̃

...

լե̃

Վասն խորհելոյն՝ թէ ո՞վ իցէ մեծ

իէ̃

լբ̃

...

լե̃

Վասն հարցանելոյն՝ թէ պա՞րտ է արձակել զկին

իը̃

...

...

խ̃

Վասն հարցանելոյ մեծատանն զՅիսուս

իթ̃

կգ̃

...

խա̃

Վասն որդւոցն Զեբեդեայ

լ̃

...

...

խգ̃

Վասն Բարտեմէոսի

լա̃

կդ̃

...

խդ̃

Վասն յաւանակին

լբ̃

կը̃

իզ̃

խե̃

Վասն չորանալոյ թզենւոյն

լգ̃

...

...

խէ̃

Վասն անյիշաչարութեան

լդ̃

...

...

...

Վասն հարցանելոյ քահանայապետիցն զՏէրն

լե̃

կթ̃

...

խը̃

Վասն այգւոյն

լզ̃

հ̃

...

ծ̃

Վասն հարցանելոյ զդահեկանէն

լէ̃

հա̃

...

ծբ̃

Վասն սադուկեցւոցն

լը̃

հբ̃

...

ծգ̃

Վասն դպրացն

լթ̃

...

...

ծդ̃

Վասն Տեառն հարցանելոյ զփարիսեցիսն

խ̃

հգ̃

...

ծե̃

Վասն երկու լումայիցն

խա̃

հդ̃

...

...

Վասն կատարածին

խբ̃

հե̃

...

ծէ̃

Վասն աւուրն, եւ ժամուն

խգ̃

...

...

ծը̃

Վասն օծանելոյ կնոջն զՏէրն իւղով

խդ̃

իա̃

իդ̃

կբ̃

Վասն զատկին

խե̃

հզ̃

...

կգ̃

Վասն մատնութեանն մարգարէանալոյ

խզ̃

...

...

կե̃

Վասն Պետրոսի ուրացութեանն

խէ̃

...

...

կզ̃

Վասն խնդրելոյ զտէրունական մարմինն

խը̃

ձբ̃

լէ̃

կը̃

Ցանկ

Նախորդ էջ Ցանկ Հաջորդ էջ