ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉ ՄԱՏԵԱՆ ՀԻՆ ԵՒ ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆԱՑ

Հ. Յովհաննու Զօհրապեան վարդապետ

ՆԱԽԱԴՐՈՒԹԻՒՆ
Առ Տիմոթէոս Առաջին Թղթոյն

Զայս առաքեաց ՚ի Մակեդոնւոյ, եւ է պատճառ թղթոյս՝ ա՛յս։ ՅԵփեսոս ոմանք ՚ի Հրէութիւն շրջէին. եւ սկսեալ օտար վարդապետութեանն ընդդիմանային պատճառելով զօրէնսն. զայս լուեալ առաքեալն յղեաց զՏիմոթէոս անդ մնալ առ ՚ի յուղղել զնոսա. գրէ եւ զթուղթս, եւ յառաջագոյն պատուիրէ Տիմոթէի գիտել զոր ՚ի Քրիստոս զհաւատս։ Վարդապետէ նմա եւ վասն օրինացն, առ ՚ի յարգելուլ զորս արտաքոյ ուղիղ վարդապետութեանն խօսէին։ Սաստէ եւ նոյն ինքն նոցին, Հիմենեայ եւ Աղէքսանդրոսի որք նաւակոծեցան ՚ի հաւատս, զոր մատնեաց Սատանայի զի խրատեսցին չհայհոյել։ Զայս պատուիրեալ եւս եւ սահմանեալ զնոսին, կանոն եկեղեցական, վասն աղօթից. ո՞րպէս եւ կամ ո՜ւր եւ կամ վասն ո՜ւմ աղօթել. վասն կանանց սաստէ ուսանել, մանաւանդ յեկեղեցի, եւ մի՛ վարդապետել։ Վասն եպիսկոպոսաց եւ երիցանց եւ սարկաւագաց, ո՜րպէս եւ որոց կայցեն. եւ որք են ընդ ձեռամբ եկեղեցւոյն, թէ զորքան ամաց պարտ է այրի անուանել, եւ սոքա որով կոչին եւ ո՜րպէս զգուշանան։ Խրատէ զմանկամարդսն ամուսնանալ, եւ մի՛ աղտեղութեամբ կեալ։ Պատուիրէ եւ վասն մեծատանց մի՛ ամբարտաւանել, եւ մի՛ յուսալ ՚ի փարթամութիւն։ Յետ այսորիկ ասէ վասն վարդապետաց որ աշխատին. զգուշացուցանէ զնա վարդապետութեամբն գիտել զժամանակն յորում լինին ոմանք խոտորեալ ՚ի հաւատոցն։ Վարդապետէ նոցա եւ վասն սրբութեան կերակրոց, եւ պատուիրէ խորշել յորոց շրջողքն էին, որով ոմանք եւ յանցաւորք եղեն հաւատոցն, կատարեալ զթուղթն։

Գլուխք առ Տիմոթէոս ա Թղթոյն։

ա̃. Վասն յԱստուծոյ սէրն առաջնորդութեան, որ անկարօտն առնէ առ ՚ի յաւիտենական հարկէն։

բ̃. Վասն իւրոյ ընտրութեան լինելոյ աւետարանիչ ՚ի հալածչէ՝ ըստ շնորհացն Քրիստոսի։

գ̃. Պատուէր վասն հաւատոյ եւ մտադիւր սպասաւորութեան, առանց որոյ շտապ տագնապի կայր ՚ի վերայ։

դ̃. Վասն աղօթից ՚ի վերայ ամենեցուն, եւ թէ ամենայն ուրեք անմեղութեամբ՝ առանց խռովութեան պարկեշտութեամբ։

ե̃. Վասն վարդապետաց, թէ արանց օրէն է լինել եւ ո՛չ կանանց վասն բնութեանն եւ վասն ցաւոցն որ ՚ի պատրանաց անտի մտին, զոր լուծանէ ծնունդն Քրիստոսի, եւ հաւատք նոցա եւ վարք։

զ̃. Վասն առաքինութեան եպիսկոպոսի։ ա̃. Յորում վասն սարկաւագաց արանց եւ կանանց։

է̃. Վասն աստուածեղէն մարմնանալոյն։ ա̃. Յորում վասն հերձուածոցն դիւականաց որ լինելոց իցեն։

ը̃. Վասն պատերազմի աստուածպաշտութեանն յուսով։

թ̃. Վասն խնամոց անձին եւ եկեղեցւոյ։

ժ̃. Վասն պատշաճութեամբ առ իւրաքանչիւրոք մերձենալոյ։

ժա̃. Վասն այրեաց հասակի եւ կարգաց, եւ դարման տանելոյ։

ժբ̃. Վասն երիցանց պատուոյ։

ժգ̃. Վասն ՚ի ձեռնադրութիւնսն զգուշանալոյ։

ժդ̃. Թէ չի՛ք ինչ գործ որ թաքչիցի։

ժե̃. Վասն ծառայից հնազանդութեան։

ժզ̃. Հակառակ շահասիրացն ստոցն վարդապետաց։

ժէ̃. Պատուէր ահագին վասն սուրբ հնազանդութեան մինչեւ ցվախճան։

ժը̃. Մեծատանց առաջնորդութիւն ՚ի կեանսն ճշմարիտս։

Ցանկ

Նախորդ էջ Ցանկ Հաջորդ էջ