ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉ ՄԱՏԵԱՆ ՀԻՆ ԵՒ ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆԱՑ

Հ. Յովհաննու Զօհրապեան վարդապետ

ՆԱԽԱԴՐՈՒԹԻՒՆ
Առ Կողոսացիս Թղթոյն

Զայս առաքէ ՚ի Հռոմէ, մինչ ո՛չ էր տեսեալ զնոսա, այլ լուաւ վասն նոցա. եւ է պատճառ թղթոյս՝ ա՛յս։ Կողոսացիքն խորհէին շրջել յիմաստութիւն Հելլենացւոցն ՚ի հաւատոցն որ ՚ի Քրիստոս, եւ յօրինական կերակուրսն եւ ՚ի թլփատութիւնն։ Զայս ամենայն լուեալ առաքեալն՝ գրէ զթուղթս զգուշանալ նոցա։ Եւ նախ գոհանայ զԱստուծոյ, նշանակեալ թէ ՚ի խաւարէն զերծայք եւ եկիք ՚ի լոյսն ճշմարիտ. եւ ՚ի Քրիստոսն յոր հաւատացիք, պատկեր է Աստուծոյ եւ բան, որով ամենայնն եղեւ. եւ եթէ վայել էր նմա գործել այնպես, եւ լինել անդրանիկ արարածոց եւ անդրանիկ ՚ի մեռելոց. զի զերկոսին յառաջեցուսցէ, եւ կենդանացուսցէ զամենայն։ Նախագաղափարէ նոցա մնալ ՚ի հաւատս. նշանակէ եթէ ինքն Պաւղոս պաշտօնեայ է աւետարանին՝ յորում առաքեցաւ։ Յայտնէ եւ վասն օրինացն եւ վասն նորին կերակրոցն, եւ վասն աւուրցն, որ ՚ի նմանէ պատուեցաւ. ցուցանէ եթէ հնացեալ դադարեաց ընդ թլփատութեանն։ Խորհրդակցի նոցա մի՛ պատրիլ յիմաստնոցն՝ որք խաբեն ասէ զձեզ։ Եւ դարձեալ խրատէ աստ զծնօղսն եւ զորդիսն. զարսն եւ զկանայսն, զծառայսն եւ զտեարսն, զաղախինսն եւ զտիկնայսն. եւ զայլ սովորական խորհուրդն ասացեալ կատարէ զթուղթն. պատուիրելով նոցա, զի յորժամ ընթերցցի ՚ի նոցանէ թուղթն, եւ ՚ի Լաւոդիկեցւոց եկեղեցին զսա ընթերցցին, եւ զոր առ Լաւոդիկեցիսն՝ նոցա ընթեռնուլ։

Գլուխք առ Կողոսացիս Թղթոյն։

ա̃. Գոհութիւն վասն Կողոսացւոց ընտանութեանն ընդ Աստուծոյ յուսով։

բ̃. Աղօթք վասն նոցա ՚ի խոկումն իմաստութենէ, եւ յօժարութիւն համբերութեան, հանդերձ գոհութեամբ վասն ընտանութեանն սրբութեամբ։

գ̃. Վասն Քրիստոսիւ արարածոցս, եւ նորոգութեան, որ ընդ Աստուծոյն հաղորդութիւն է։

դ̃. Վասն հեթանոսաց նուաճութեան որ մարմնովն Քրիստոսի եւ չարչարանօք՝ ՚ի ձեռն հաւատոցն։

ե̃. Վասն իւրոյ աշխատութեանցն վարդապետութեանն, որ յԱստուծոյ յանդիմանութիւնն հասուցանէ։

զ̃. Վասն չխաբելոյ մարդկեղէն իմաստութեամբ, որ Քրիստոսիւ զիմաստութիւնն ունիցին։

է̃. Թէ ընդ Աստուծոյ հաղորդութիւնն՝ եւ զօրինաց ունի հոգեպէս կեալ ընդ Քրիստոսի։

ը̃. Թէ մարմնաւոր օրինացն՝ օրինակաց մարմնաւորաց պէտք են եւ ո՛չ հոգեւորաց, որ զօրութեամբն Քրիստոսի կեցցեն։

թ̃. Խրատ սրբութեան, պարկեշտութեան, աստուածսիրութեան, ուսումնասիրութեան, սաղմոսերգութեան, գոհութեան, ըստ աստուածեղէն վարուց գովութեամբ։

ժ̃. Առ ընտանիս միաբան լինելոյ։ բ̃. Յորում եւ առ օտարս։ գ̃. Հոգածս եւ դարմանիչս լինելոյ։

Ցանկ

Նախորդ էջ Ցանկ Հաջորդ էջ