ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉ ՄԱՏԵԱՆ ՀԻՆ ԵՒ ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆԱՑ

Հ. Յովհաննու Զօհրապեան վարդապետ

ՆԱԽԱԴՐՈՒԹԻՒՆ
Առ Գաղատացիս Թղթոյն

Զայս առաքէ ՚ի Հռովմայ առ որս տեսեալ էր եւ գիտէր, եւ աշակերտեալ էր։ Եւ է պատճառ թղթիս՝ ա՛յս։ Ուսեալ էին բարւոք Գաղատացիքն յառաքելոյ, եւ հաստատեալք էին ընտանեգոյն Քրիստոսի. եւ ընթացակիցք էին առաքելոյս, հրապուրեցան յոմանց թլփատել։ Զայս ամենայն յոմանց լուեալ առաքեալն գրէ առ նոսա։ Եւ յառաջագոյն վկայէ նոցա՝ յաղագս որոյ ունէին զհաւատսն ընտանացեալք Քրիստոսի ուխտին, մեղադրէ թէ յիմարութեամբ գործեցին, եւ այպանէ զնոսա։ Յետ այսորիկ ո՛չ ընդունի զօրէնսն ըստ հաւատոցն Աբրահամու. եւ ցուցանէ յօրինացն, եւ ՚ի կանանցն Աբրահամու առակ օրինակի, զի մինչեւ ՚ի դէպ ժամանակի տուաւ թլփատութիւնն, եւ այժմ դադարեալ է վասն Քրիստոսի գալստեանն։ Եւ այսպէս եցոյց զի մի՛ երբէք յանցանիցեն. այլ մանաւանդ ունել ՚ի Քրիստոս զհաւատս, եւ գիտել, եթէ որ ՚ի Քրիստոս շնորհս, հալածէ զթլփատութիւնն որ ՚ի մարմնի։ Եւ այսպէս դարձեալ սովորական ներբողի՛ւն յայտնեալ. կատարէ զթուղթն։

Գլուխք առ Գաղատացիս Թղթոյն։

ա̃. Յետ սկզբանն՝ պատմութիւն իւրոյ ՚ի Հրէութենէն փոխելոյ ըստ յայտնութեանն։

բ̃. Վասն առաքելոցն վկայ ՚ի հաւատոց անտի կենացն լինելոյ։

գ̃. Վասն Կեփայի դիմադարձ լինելոյ, եւ թէ ՚ի հաւատոցն՝ եւ ո՛չ յօրինացն է փրկութիւն։

դ̃. Թէ ՚ի հաւատոցն է սրբութիւն՝ եւ ո՛չ յօրինաց անտի։

ե̃. Թէ եւ Աբրահամ ՚ի հաւատոցն արդարացաւ՝ ա՛ռ մերոյ օրինակէ։

զ̃. Թէ եւ օրէնքն ո՛չ արդարացուցանեն, այլ յանդիմանեն եւ անէծս ՚ի վերայ դնեն՝ զոր Քրիստոսն լուծանէ։

է̃. Թէ ո՛չ յօրինաց անտի, այլ յաւետեացն են բարութիւնք, եւ օրէնքն յառաջագոյն կազմիչք են յանդիմանութեամբն։

ը̃. Թէ ընդ արարածովք էին՝ որք ընդ օրինօքն էին։

թ̃. Թէ յազատ կինն Աբրահամու եւ ՚ի բուն որդին օրինակ եղելոյ՝ չէ՛ պարտ ծառայել օրինացն։

ժ̃. Թէ կոչումնս մեր չէ՛ ընդ թլփատութեամբ եւ ընդ օրինօք՝ վասն Քրիստոսի չարչարանացն։

ժա̃. Հաստատութիւն գրով ըստ հոգւոյն ազատութեան։

ժբ̃. Հրաժեշտ յայնցանէ, որք ՚ի թլփատութիւնն ձգեն. եւ յօժարութիւն ՚ի նոր կեանս ընդ հոգւոյն։

Ցանկ

Նախորդ էջ Ցանկ Հաջորդ էջ