ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉ ՄԱՏԵԱՆ ՀԻՆ ԵՒ ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆԱՑ

Հ. Յովհաննու Զօհրապեան վարդապետ

ՆԱԽԱԴՐՈՒԹԻՒՆ
Առ Կորնթացիս Երկրորդ Թղթոյն

Զայս թուղթ առաքեաց ՚ի Մակեդովնիոյ. եւ է պատճառ թղթիս ա՛յս։ Ընկալան Կորնթացիքն զԱռաջին թուղթն. եւ ապաշխարեաց ՚ի վերայ մեղացն որ արար զմօրուն. եւ տրտմեցան յորժամ ծանեան զայսպիսի մեղս. խլեցին ՚ի միջոյ զպատճառ բաժանմանն։ Եւ որք կային ՚ի վերայ գրոյ օրինացն, շահեցուցանէ զնոսին յայտնելով զշնորհսն Քրիստոսի. եւ մանաւանդ զգուշանալ յորոց առ աչս պարծէին։ Եւ վասն որ առ սուրբսն հաշուոյն ստիպէ բարւոք, եւ յառաջագոյն ընդունի որ բարձին ՚ի միջոյ զանօրինեալն. եւ յետ այսորիկ արժանաւորէ զնա աղաչանօքն եւ ապաշխարութեամբն, եւ հրաման տայ ընդունել։ Եւ ՚ի նոյն վարդապետէ վասն օրինացն՝ ո՛չ ունել զգիրս ըստ գրոյ օրինացն միայն. այլ այս գրովս զմիտսն յայտնել. զի ո՛չ է վայրապար օրէնքն, այլ ունի զհանճար Հոգւոյն Սրբոյ։ Յետ այսորիկ ՚ի գալստեանն Քրիստոսի նոր արարած եղեւ, եւ ո՛չ ոք ըստ հնոյն կարէ կեալ, այլ ՚ի նոր արարածս ամենեցուն նորոգել, եւ դադարել ՚ի թլփատութեէ։ Ընդունի զնոսա եւ վասն պաշտամանն, եւ նախ ապացուցի՛ւն յորդորէ զնոսա առաւելուլ ՚ի սոյն. եւ զինքն ցուցանէ պատճառ նոցա որ առ երեսս պարծին. ասէ առ ամենեսեան որք փափաքէին ՚ի Տէր. եւ զտեսիլն յայտնէ զոր ետես, եւ զյափշտակելն իւր ՚ի դրախտն եւ յերրորդ երկնից։ Յետ այսորիկ պատուիրէ մի՛ մեղանչել՝ այլ զղջանալ մեղուցելոցն. եւ գոհութեամբ կատարէ զթուղթն։

Գլուխք առ Կորնթացիս բ Թղթոյն։

Ամենայն բանք թղթոյս վասն իւր են եւ վասն Կորնթացւոցն, եւ վասն սուտ առաքելոցն։ Եւ յայնց պատճառանաց մատչի յառաջ ասել վասն Աստուծոյ շնորհացն եւ վասն բարւոք առաքինութեան, ըստ բարւոք մտաց եւ պատերազմողաց, եւ անընչասէր լինելոյ. եւ վասն առատամիտ առաքինութեան, եւ վասն սուտ առաքելոցն ամբարհաւաճութեան եւ չարութեան։

ա̃. Գոհութիւն վասն Աստուծոյ օգնականութեանն, յոր յորդորէ ապաստան լինել։

բ̃. Վասն սիրոյն առ նոսա եւ խնայելոյ ՚ի տրտմեցուցանել, թէպէտ եւ տրտմեցուցանելովն օգուտ գործէր. որպէս այնմ որում վասն պոռնկութեանն սաստեաց, եւ ապա շնորհել հրամայեաց։

գ̃. Վասն իւրոյ աստուածեղէն շահիցն ՚ի կարեւոր պէտս, վասն որոյ ընծայեցուցանելով ասէ։

դ̃. Վասն ըստ Հոգւոյն պաշտաման, եւ աստուածեղէն փառացն որ ըստ օրինացն։

ե̃. Վասն աստուածեղէն փառաց, եւ կարգաւոր կենաց, զի իւրովքն ճանաչիցի։

զ̃. Վասն մարմնոյ տկարութեան, եւ նորին մերկանալոյ եւ միւսանգամ զգենլոյ։

է̃. Վասն իւրոյ աստուածսիրութեան եւ եղբայրսիրութեան ըստ Քրիստոսի։

ը̃. Ընդունելութիւն Կորնթացւոցն հնազանդութեան, եւ սիրոյ, որ ուրախ առներ զնա։

թ̃. Յօժարեցութիւն տուրս սրբոցն տալոյ, եւ պատիւ այնոցիկ, որ վասն նոցին իրաց գայցեն առնելոյ։ բ̃. Յորում վասն Տիտոսի առաքելութեան, եւ այլոց եղբարց առ նոսա։

ժ̃. Պատմութիւն վասն իւրոյ աշխատութեանց եւ յօժարութեան, եւ շնորհացն որ եղեն առ նա, եւ վասն չանկանելոյ Կորնթացւոցն ՚ի հրապոյրս խաբեբայիցն։ բ̃. Յորում իւր հակառակ համեմատութիւն ընդ նոսա։ գ̃. Յանդիմանութիւն այնպիսեացն։ դ̃. Վասն իւրոյ ձեռացն աշխատութեան, որ Աստուծոյն պատուական է, եւ նմա օգտութեամբ կերակրիչ։ ե̃. Պատրաստութիւն իւրոյ հանդերձեալ գալստեանն առ նոսա։

Ցանկ

Նախորդ էջ Ցանկ Հաջորդ էջ