ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉ ՄԱՏԵԱՆ ՀԻՆ ԵՒ ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆԱՑ

Հ. Յովհաննու Զօհրապեան վարդապետ

ՆԱԽԱԴՐՈՒԹԻՒՆ
Առ Կորնթացիս Առաջին Թղթոյն

Զայս առաքեաց յԵփեսոսէ Ասիացւոց. զի տեսեալ էր զնոսա որոց վարդապետեաց. յիշատակէ ՚ի ձեռն թղթիս զայս. եւ է պատճառ թղթիս այս։ Կորնթոսի ժողովն յաղթահարեալ էր զսէրն, եւ մտածէին պառակտել, եւ էր առ նոսա բաժանումն. եւ յայնպիսի հերձուածոյն յառաջ եկին առնուլ զկին հօրն։ Այլք խորհէին որոշել ՚ի կանանց իւրեանց՝ պատճառանօք կրօնից։ Ոմանք ուտէին ՚ի զոհից կռոցն, եւ յաճախէին յուտելն։ Այլք զոմանս անգոսնէին, եւ որք խօսէին ՚ի լեզուս սքանչելիք կարծէին. եւ յայս գնային կատարած։ Եւ վասն յարութեան խորհրդոյն՝ ասէին ո՛չ յառնիցէ մարմինս այս։ Սոքա ամենեքեան ՚ի Կորնթոս շարժեալ, գրէին ժողովն առ առաքեալն. եւ նա առ ամենեսեան դարձուցանէր թուղթ։ Եւ նախ միայն վկայէ նոցա յիմաստութեան գիտութիւն, եւ ո՛չ համարձակէ նոցա առնել այսպիսի հերձուած. այլ խորհրդակցի նոցա՝ մի՛ բանիւք կրօնաւորել, այլ ջանի՛ւ եւ զօրութեամբ ցուցանել։ Եւ սաստէ նմա որ առեալ էր զմօրուն։ Խրատէ եւ վասն որոյ ո՛չ ունէին յանցանս ՚ի յանձինս, եւ վասն որոյ գրեցինն։ Դատէ զամուսնութիւն. վարդապետէ եթէ սուրբ է ամուսնութիւնն, եւ ՚ի դէպ ժամանակի խափանի վասն աղօթից։ Եւ առ այնոսիկ որ սիրէին զժուժկալութիւն՝ գրէ վասն կուսութեան, բայց ո՛չ բռնութեամբ, այլ զի հաւատով այսպէս եղեն։ Եւ վասն զոհից կռոցն՝ զի մի՛ աղտեղացուսցեն զգիտակցութիւնն, այլ սիրով քաղաքավարեսցին։ Դադարեցուցանէ զոր ՚ի զոհիցն ընթրիս, զի մի՛ տրտմեսցին փոքունքն։ Եւ որք ՚ի հոգեւոր շնորհսն էին՝ գրէ, զի մի՛ ամբարտաւանեսցին ՚ի շնորհսն. կամ դատապարտեսցեն զորս ո՛չ ունին այսպիսի շնորհս. կամ որ են այսպէս. Զամենայն մի եւ նոյն Հոգւոյն ասէ եղեալ։ Վարդապետութեամբ ցուցանէ եւ վասն յարութեանն, եթէ մարմինս յառնէ, եթէ վախճանի ապականութեամբ՝ եւ յառնէ առանց ապականութեան ըստ Քրիստոսի շնորհացն. եւ նոյն որ յարոյցն զՔրիստոս, եւ զձե՛զ ընդ նմա։ Եւ ՚ի կատարածն գովութեան բանս առ իւրսն գրէ, եւ վասն որոց առ սուրբսն պատուիրէ, եւ այսպէս կատարէ զթուղթն։

Գլուխք առ Կորնթացիս ա Թղթոյն։

Զբազում եւ զպէսպէս յանցուածոց Կորնթացւոց ունի Թուղթս զուղղութիւն։

ա̃. Յետ իսկզբանցն վասն չլինելոյ յերկմիտս ընդ միմեանս ՚ի փառասիրութենէ մարդկեղէն իմաստութեան, բ̃. Յորում վասն աստուածեղէն իմաստութեան։ գ̃. Վասն սպասաւորաց։ դ̃. Վասն չդատելոյ զվարդապետս, ե̃. Վասն չհպարտանալոյ։

բ̃. Վասն պոռնկաց եւ պոռնկութեան, եւ այնոցիկ, որ նոցունց հաղորդիցին։

գ̃. Վասն չկարօտանալոյ արդարոց արտաքին դատաւորաց, եւ այն զի առաջի անհաւատից։ բ̃. Յորում եւ վասն չպոռնկելոյ։

դ̃. Վասն ամուսնութենէ եւ այրութեան, եւ չամուսնանալոյ։ բ̃. Յորում վասն չմեկնելոյ արանց ՚ի կանանց, թէպէտ եւ յանհաւատիցն իցեն իւրաքանչիւր կողմանքն։ գ̃. Վասն սրբութեան եւ երկրորդ ամուսնութեան։

ե̃. Վասն խտրութեան կերակրոց, եւ մեկնելոյ ՚ի դիցն պաշտամանէ։ բ̃. Յորում ընդ ամենեցուն զիջանելոյ։ գ̃. Վասն իւրոյ իսկ բազմապատիկ պէսպէսն զիջանելոյ։ դ̃. Վասն չլինելոյ հաղորդ դիւաց։ ե̃. Վասն անխտիր ՚ի վաճառս եւ ՚ի կոչունս լինելոյ։

զ̃. Վասն կերպարանաց արանց եւ կանանց յաղօթս եւ ՚ի մարգարէութիւնս։

է̃. Վասն օրէնս ըստ Աստուծոյ պատշաճիցն առնլոյ, եւ մի՛ յագուրդ։

ը̃. Վասն պէսպէս շնորհաց՝ եւ նոցունց մատակարարութեան։ բ̃. Յորում վասն սիրոյ՝ իբրեւ վասն մեծի շնորհաց։ գ̃. Վասն մարգարէութեան, զի մեծ է քան զլեզուս։

թ̃. Վասն յարութեան համօրէն մարմնոյ։ բ̃. Յորում վասն Քրիստոսիւ ուղղութեան եւ յարդարման։ գ̃. Նմանութիւն յարուցելոցն առ ՚ի սերմանցն բուսոյ։ դ̃. Վասն ՚ի փառս եւ ՚ի զօրութիւնս փոփոխելոյ։

Ցանկ

Նախորդ էջ Ցանկ Հաջորդ էջ