ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉ ՄԱՏԵԱՆ ՀԻՆ ԵՒ ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆԱՑ

Հ. Յովհաննու Զօհրապեան վարդապետ

ՆԱԽԱԴՐՈՒԹԻՒՆ
Երրորդ Թղթոյն Յովհաննու

Յառաջագոյն ընդունի զԳայիոս. վկայեալ յամենեցունց վասն օտարսիրութեանն. եւ հրամայէ մնալ ՚ի յառաջադրութիւնն եւ աճել. եւ յաջողել առ եղբարսն։ Դարձեալ եւ զնուէրս նորա ընդունի, եւ ցուցանէ եւ զԴիոտրեփեայ, իբր թէ պատճառէ՛, եւ ո՛չ տայ աղքատաց, այլ եւ զայլսն խափանէ. եւ զբազում անգամ ամբաստանեալսն ցուցանէ եւ աստ՝ թէ օտա՛ր են ՚ի ճշմարտութենէն, եւ ո՛չ տեսցեն զԱստուած։ Իսկ զԴեմետրիոս ՚ի մէջ առնու, եւ վկայէ նմա գեղեցիկս։

Գլուխք գ Թղթոյն Յովհաննու։

ա̃. Աղօթք վասն կատարման, եւ գովութիւն դաւանութեամբ հիւրասիրութեան եղբարց վասն Քրիստոսի։ ա̃. Յորում վասն Դեոտրեփեայ անզգամութեան եւ եղբայրատեցութեան։ բ̃. Եւ վասն Դեմետրի որումն վկայէ զգործոց բարեաց։ գ̃. Եւ վասն գալստեանն իւրոյ առ նոսա մերձ ընդ մերձ՝ յօգուտ։

Ցանկ

Նախորդ էջ Ցանկ Հաջորդ էջ