ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉ ՄԱՏԵԱՆ ՀԻՆ ԵՒ ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆԱՑ

Հ. Յովհաննու Զօհրապեան վարդապետ

ՆԱԽԱԴՐՈՒԹԻՒՆ
Կաթողիկեայ Թղթոյն Յակոբայ

Քանզի ինքն իսկ Յակովբոս գրէ զայս որոց յերկոտասան ազգացն սփռեալք էին հաւատացեալք ՚ի Տէրն մեր Յիսուս Քրիստոս. գրէ եւ վարդապետական զթուղթս, եւ ուսուցանէ յաղագս զանազան փորձութեանց՝ թէ ո՛ ոք իցէ առ ՚ի յԱստուծոյ, եւ ո՛ յինքենէ ՚ի սրտից մարդկան։ Եւ թէ ո՛չ բանիւ եւ եթ, այլ գործով ցուցանել արժան է զհաւատս. եւ զի ո՛չ ունկնդիրք օրինացն են արդարք, այլ գործօղք օրինացն։ Յաղագս մեծատանց պատուիրէ՝ զի մի՛ նախապատուեսցին քան զաղքատսն յեկեղեցիս. եւ մանաւանդ՝ զի մի՛ իբրեւ զհպարտս գանեսցեն զնոսա։ Եւ ՚ի կատարումն մխիթարէ զանիրաւեալսն, եւ հրամայէ նոցա երկայնամտել մինչեւ ՚ի գալուստն Դատաւորին. ուսուցեալ յաղագս համբերութեան ՚ի Յոբայ, ախորժելի արարեալ զհամբերութիւնն։ Պատուիրէ կոչել զերիցունս առ տկարացեալսն. եւ փութալ դարձուցանել զմոլորեալսն ՚ի ճշմարտութիւն. եւ առնուլ նմա վարձս ՚ի Տեառնէ, եւ քաւութիւն մեղաց. եւ ա՛յսպէս կատարէ զթուղթն։

Գլուխք Թղթոյն Յակոբայ։

ա̃. Վասն համբերութեան եւ անխիղճ հաւատոց, եւ վասն խոնարհութեան մեծատանց։ ա̃. Յորում վասն ՚ի մե՛զ հրոյն, եւ վասն որ ՚ի նմանէ կարիքն իցեն, եթէ ո՛չ են յԱստուծոյ այնպիսի պատճառք. այլ որ ինչ բարի է ՚ի մեզ՝ այն ՚ի նմանէ է։

բ̃. Վասն հեզութեան եւ սրբութեան, եւ գործոց բարեաց, եւ սրբութեամբ տուրս տալոյ, եւ վասն ցածութեան եւ չափով զբանն խօսելոյ։

գ̃. Վասն առ իւրաքանչիւրոք սէր ունելոյ առանց ակնառութեան ըստ օրինացն։

դ̃. Եթէ ոչ ՚ի հաւատոց միայն, այլ եւ ՚ի գործոց, եւ եթէ ո՛չ առանց միոյ ՚ի նոցանէ արդարանայ մարդ։

ե̃. Եթէ յանդուգն եւ անխրատ լեզու սպանանէ զստացօղն, զոր կարճել պարտ է ՚ի փառս եւ ՚ի գովեստս Աստուծոյ։ ա̃. Յորում վասն բարւոք գնացից, եւ առանց կռուոյ լինելոյ ընդ միմեանս, ՚ի փառասիրութենէ մարդկեղէն իմաստութեան։ բ̃. Վասն աստուածեղէն իմաստութեանն։ գ̃. Եթէ ՚ի ծուլութենէ եւ ՚ի ցանկասիրութենէ՝ հակառակութիւն եւ խռովութիւն եւ թշնամութիւն առ Աստուած լինի։ դ̃. Վասն ապաշխարութեան ՚ի փրկութիւն, եւ վասն չդատելոյ զընկերն։

զ̃. Եթէ ոչ մարդով այլ Աստուծով ուղղին գնացք առն։ ա̃. Յորում վասն ագահութեան մեծատանց, եւ յաշխարհի փափկութեանց նոցա, եւ վասն արդարադատութեան Աստուծոյ։ բ̃. Վասն երկայնմտութեան եւ համբերութեան չարչարանաց, եւ վասն ճշմարտութեան։ գ̃. Խրատ առանձինն, եւ իւրաքանչիւրոցն ուրոյն պատճառք հաւատով։ դ̃. Եթէ սպասաւոր պարտ է լինել ընկերին փրկութեան։

Յակոբու թուղթս գրեցաւ յԵրուսաղէմէ առ Եբրայեցիս ՚ի սփիւռս։

Ցանկ

Նախորդ էջ Ցանկ Հաջորդ էջ