ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉ ՄԱՏԵԱՆ ՀԻՆ ԵՒ ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆԱՑ

Հ. Յովհաննու Զօհրապեան վարդապետ

ՍԿԻԶԲՆ ԳԼԽՈՑ
Աւետարանին որ ըստ Յովհաննու

յովհ.

մատ.

մարկ.

ղուկ.

Վասն՝ զի անսկի՛զբն է Բանն Աստուած

ա̃

...

...

...

Վասն Յովհաննու վկայելոյն Բանին Աստուծոյ

բ̃

...

...

...

Վասն գալո՛յն առ նա Գառինն Աստուծոյ

գ̃

...

...

...

Վասն աշակերտացն առ Յիսուս ագանելոյն

դ̃

...

...

...

Վասն գտանելո՛յն զՄեսիա

ե̃

...

...

...

Վասն ՚ի Կանա հարսանեացն

զ̃

...

...

...

Վասն արտաքս հանելոյն ՚ի տաճարէն

է̃

...

...

...

Վասն Նիկոդիմոսի՛

ը̃

...

...

...

Վասն ՚ի յԱյենոն մկրտելոյն

թ̃

...

...

...

Վասն խնդիր լինելոյ վասն սրբութեան

ժ̃

...

...

...

Վասն կնոջն Սամարացւոյ

ժա̃

...

...

...

Վասն թագաւորազի՛նն

ժբ̃

...

...

...

Վասն երեսուն եւ ո՛ւթ ամեայ հիւընդին

ժգ̃

ժգ̃

ե̃

ժդ̃

Վասն՝ զի Հայր՝ սիրէ՛ զՈրդի

ժդ̃

...

...

...

Վասն հինգ հացին, եւ երկո՛ւ ձկանն

ժե̃

իզ̃

ժը̃

իը̃

Վասն գնալո՛յն ՚ի վերայ ծովուն

ժզ̃

իէ̃

ժէ̃

...

Վասն մարտնչելոյն ընդ միմեանս Հրէից

ժէ̃

...

...

...

Վասն շրջելոյն Յիսուսի ՚ի Գալիլէ, եւ խրատու եղբարցն

ժը̃

...

...

...

Վասն խնդրելոյն Հրէից ունել զՅիսուս

ժթ̃

...

...

...

Վասն ՚ի ծնէ՛ կուրին

ի̃

...

...

...

Վասն դնելոյն Յիսուսի զանձն ՚ի վերայ ոչխարացն

իա̃

...

...

...

Վասն նաւակատեացն յԵրուսաղէմ

իբ̃

...

...

...

Վասն Ղազարու յարութեանն

իգ̃

...

...

...

Վասն օծանելոյն զՏէրն

իդ̃

կբ̃

խգ̃

իա̃

Վասն՝ որ ասաց Յուդա զիւղոյն

իե̃

կբ̃

խդ̃

...

Վասն յովանակին

իզ̃

խե̃

լբ̃

կը̃

Վասն մատչելոյ հեթանոսացն

իէ̃

...

...

...

Վասն հատին ցորենոյ

իը̃

...

...

...

Վասն Յիսուսի լո՛յս գալոյն յաշխարհ

իթ̃

...

...

...

Վասն ընթրեացն՝ եւ լուանալոյ զոտս աշակերտացն

լ̃

...

...

...

Վասն չարչարանացն Յիսուսի, եւ սփոփելոյ զաշակերտսն

լա̃

...

...

...

Վասն գալոյ Հոգւոյն՝ եւ մխիթարելոյ զաշակերտսն

լբ̃

...

...

...

Վասն ուրացութեանն Պետրոսի, եւ հաւուն խօսելոյ

լգ̃

...

...

...

Վասն ածելոյն զՅիսուս ՚ի վանացն Կայիափայ

լդ̃

...

...

...

Վասն տանելոյն զՅիսուս ՚ի Գողգոթա

լե̃

...

...

...

Վասն աւանդելոյ զհոգին

լզ̃

...

...

...

Վասն խնդրելոյն զտէրունական մարմինն

լէ̃

կը̃

խը̃

ձբ̃

Վասն բերելոյն Նիկոդիմոսի զըմուռս

լը̃

...

...

...

Վասն գալոյ կանանցն ՚ի գերեզմանն

լթ̃

...

...

...

Վասն դրօքն փակելովք մտանելոյ

խ̃

...

...

...

Վասն զԹովմաս հաստատելոյ Տեառն

խա̃

...

...

...

Վասն ուտելոյն ընդ նոսա, եւ հարցմանն զՊետրոս

խբ̃

...

...

...

Վասն սիրելւոյ աշակերտին, եւ գրելոյ զԱւետարանն

խգ̃

...

...

...

Ցանկ

Նախորդ էջ Ցանկ Հաջորդ էջ